BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR 1 AVTALETS OMFATTNING 1.1 Produkter Avtalet omfattar, såvida inte annat följer av punkt 3.2, Produkterna enligt de PRODUKTBILAGOR som vid varje tid anges i bilagan AVTALSDOKUMENT Avtalet reglerar inte fördelning mellan Parterna av kostnader för förbindelser eller andra produkter eller tjänster som Parterna utnyttjar för samtrafik. 1.2 Hyresavtal Avtalet omfattar Hyresavtal som ingås mellan Parterna enligt punkt Myndighets beslut Avtalet gäller med reservation för bindande laga kraft vunnen dom eller beslut av myndighet. 2 BILAGOR 2.1 Bilagor skall förtecknas i bilagan AVTALSDOKU- MENT. Bilagorna skall identifieras genom datering och angivande av revisionsläge. 2.2 Referens till en bilaga innefattar referens till eventuell underbilaga till bilagan. 2.3 Bilagor får helt eller delvis hållas tillgängliga via Internet 3 PRODUKTER 3.1 Beskrivning En Produkt beskrivs i PRODUKTBILAGAN för Produkten Skanova Access får ändra en Produkt om ändringen avser Produktens funktioner eller tekniska egenskaper, och ändringen inte medför att berörda funktioner eller tekniska egenskaper försämras. Ändringar skall meddelas Kunden senast tre (3) månader innan de införs. 3.2 Återkallande av Produkt En Produkt hålls tillgänglig för Kunden till dess den enligt meddelande till Kunden i sin helhet utgår ur Skanova Access sortiment av Produkter. Har Skanova Access meddelat Kunden att Produkten utgår ur Skanova Access sortiment av Produkter, har Kunden fortsättningsvis tillgång till och kan avropa Produkten under den tid Skanova Access i meddelandet angivit att Produkten finns kvar i sortimentet, dock minst under nio (9) månader från den dag Skanova Access sänt meddelandet till Kunden Meddelande att Produkten utgår ur Skanova Access sortiment av Produkter skall lämnas skriftligen Meddelar Skanova Access att en Produkt utgår ur Skanova Access sortiment av Produkter skall Kunden erbjudas annan Produkt ur Skanova Access sortiment som närmast motsvarar Produkten Väljer Kunden att ingå Hyresavtal om sådan, motsvarande Produkt, avsett att ersätta Hyresavtal om den återkallade Produkten, skall bytet av Produkt ske så att störningar för Slutkund minimeras. Villkor i övrigt i fall som nu avses överenskommes mellan Parterna i varje enskilt fall Att en Produkt utgår ut Skanova Access sortiment av produkter innebär inte att Hyresavtal som ingåtts beträffande Produkten skall anses automatiskt uppsagda Meddelande att en Produkt utgår ur Skanova Access sortiment av Produkter skall anses innefatta sådant erbjudande om samråd som avses i PTS beslut den 6 oktober 2005 i ärende /23,b. 3.3 Äganderätt Såvida inte annat anges i Avtalet eller överenskommes särskilt gäller att äganderätten till Produkterna inte i något fall överförs till Kunden. 4 DEFINITIONER Innebörden av vissa begrepp och förkortningar anges i bilagan DEFINITIONER. 5 HYRESAVTAL 5.1 Kunden ges tillgång till en Produkt genom Hyresavtal. Ett Hyresavtal ingås genom Offert från Skanova Access och Kundens Beställning, eller - om Offert inte lämnas - genom Kundens Beställning och Skanova Access Beställningsbekräftelse. Rutiner för ingående av Hyresavtal framgår av bilagan LEVERANS. 5.2 För Hyresavtal gäller, utöver villkoren i Hyresavtalet, villkoren i Avtalet och i bilagor för berörd Produkt. 6 PROGNOSER Kunden skall kunna lämna prognoser beträffande sitt behov av Produkter i enlighet med bilagan PROGNO- SER - PLANER. Respektive Part skall i sådant fall, i den omfattning så kan ske utan att Partens eller, beträffande Skanova Access eller TeliaSoneras intressen skadas, tillgodose den andra Partens behov av information för sådana prognoser med avseende på tillgänglig volym/kapacitet eller framtida nätutbyggnad. Prognoser som Kunden lämnar binder inte Kunden eller Skanova Access vid åtaganden i vidare mån än som Parterna under hand kommer överens om.

2 7 BESTÄLLNING LEVERANSER Villkor för Offerter, Beställningar och Leveranser och därmed sammanhängande angelägenheter anges i bilagan LEVERANSER. 8 PRIS - FAKTURERING BETALNING SÄKERHET 8.1 Pris Priset som Kunden skall betala för en Produkt framgår av prislista i PRODUKTBILAGAN för Produkten Rabatter utgår enligt villkor i PRODUKTBILAGAN för respektive Produkt. 8.2 Fakturering Betalning Krav på betalning eller återbetalning av avgifter, viten och ersättningar i övrigt skall framställas skriftligen, såvitt gäller avgifter för Produkter genom faktura Kunden skall betala avgifter för en Produkt från Faktisk Leveransdag, såvida inte Faktisk Leveransdag inträffar före Avtalad Leveransdag då betalning skall ske från Avtalad Leveransdag Periodiska avgifter betalas kvartalsvis i förskott Engångsavgift betalas i efterskott Fakturor skall betalas inom trettio (30) dagar från fakturadatum Vid försenad betalning är den betalningsansvarige Parten skyldig att på skriftlig begäran utge ränta enligt gällande räntelag. 8.3 Säkerhet För det rätta fullgörandet av förpliktelser enligt detta Avtal kan Skanova Access, efter kreditprövning, begära att Kunden skall ställa säkerhet. Begäran om säkerhet skall ske enligt objektiva kriterier; se bilaga KREDITPRÖVNING Ställd säkerhet skall vara avpassad efter förhållandena vid tidpunkten för säkerhetens begärande. Skanova Access har rätt att under avtalsperioden begära in ytterligare säkerhet om Skanova Access finner att förhållandena förändrats, t.ex. genom att Kundens uppskattade förpliktelser enligt Avtalet ökar eller dess ekonomiska ställning försämras. Begärd säkerhet får inte överstiga värdet av Kundens förpliktelser enligt detta Avtal under en period av högst tre månader. 9 FELHANTERING 9.1 Övergripande Felanmälan kan göras varje dygn under året och under dygnets alla timmar. För felhantering gäller i övrigt vad som anges i bilagan DRIFT OCH UNDER- HÅLL för de Produkter som omfattas av den bilagan eller, beträffande andra Produkter, vad som anges i PRODUKTBILAGAN för respektive Produkt Skanova Access vidtar åtgärder vid Fel även om Felet inte beror på händelse som Skanova Access ansvarar för. Föranleds åtgärderna av Kunden, skall Kunden ersätta Skanova Access kostnader för åtgärderna Parterna skall i rimlig omfattning, utan särskild ersättning, samarbeta vid felavhjälpning. 9.2 Rutiner Parterna skall bygga upp och tillhandahålla den administrativa och praktiska organisation som krävs för hantering av Fel, exempelvis för mottagning av felanmälan, felrapportering och Klarrapporter. Parternas åtagande skall tillgodose kraven enligt bilagan DRIFT OCH UNDERHÅLL, för de Produkter som omfattas av den bilaga, eller - i annat fall - kraven enligt PRO- DUKTBILAGAN för Produkten. 9.3 Tillträde Part skall ge den andra Parten tillträde till lokaler eller andra utrymmen, som Parten disponerar, i den omfattning som den andra Parten begär för underhåll eller avhjälpning av Fel. Träffar inte Skanova Access och Kunden särskilt avtal härom gäller att begäran om tillträde skall lämnas i med hänsyn till Felets eller underhållets art i rimlig tid innan felavhjälpningen eller underhållet skall vara slutförd Villkoren i punkt gäller med reservation för utrymmen som används för Första Kopplingspunkt eller annat utrymme till vilket en Part på saklig grund får vägra den andra Parten tillträde. 9.4 Åtagande beträffande viss Produkt Omfattningen av Skanova Access åtaganden beträffande avhjälpning av Fel skall anges i PRODUKTBILA- GAN för berörd Produkt. 9.5 Oriktig felanmälan Har Kunden anmält Fel och visar det sig att sådant Fel inte förelegat, är Skanova Access berättigat till ersättning för alla åtgärder som Skanova Access vidtagit på grund av anmälan. Ersättningen skall motsvara Skanova Access styrkta kostnader för arbete, materiel och resor. Den ersättning som kan utgå är begränsad till ett halvt Prisbasbelopp Har Skanova Access påstått att Kundens anmälan om Fel varit oriktig och visar det sig att sådant Fel faktiskt förelegat, är Kunden berättigad till ersättning för alla åtgärder som Kunden vidtagit på grund av Skanova Access påstående. Ersättningen skall motsvara Kundens styrkta kostnader för arbete, materiel och resor. Den ersättning som kan utgå är begränsad till ett halvt Prisbasbelopp.

3 10 ANSVAR 10.1 Vid Fel i en Produkt Skanova Access ansvarar för att konsekvenser av Fel skall anges i PRODUKTBILAGAN för berörd Produkt Ansvar vid arbeten i telenät Skanova Access skall informera Kunden om arbeten avseende ut- eller ombyggnad av Skanova Access telenät eller underhåll på nätet, om arbetena kan väntas medföra att en av Kunden hyrd Produkt drabbas av driftavbrott eller annan störning. Information om planerade arbeten skall lämnas med vederbörlig skyndsamhet, i normalfallet tio (10) Arbetsdagar, dock minst sex (6) Arbetsdagar i förväg. Information om arbeten som måste utföras genast skall lämnas snarast möjligt Har Skanova Access inte meddelat Kunden om planerade arbeten som avses ovan i punkt minst sex (6) Arbetsdagar i förväg, och har arbetena medfört sådana driftavbrott eller störningar på en av Kunden hyrd Produkt som medför att Produkten drabbas av Fel eller bristande tillgänglighet, ansvarar Skanova Access för driftavbrottet eller störningen enligt villkoren i PRODUKTBILAGAN för Produkten beträffande ansvar vid Fel eller bristande tillgänglighet Ansvar för ansluten utrustning Part ansvarar för skada som åsamkas andra Parten som direkt följd av att Parten anslutit utrustning till andra Partens telenät, såvitt gäller Kunden anslutit till Skanova Access telenät, i strid mot Avtalet, lag eller annan författning, eller i strid mot bestämmelser som utfärdats med stöd av lag eller annan författning. Den ersättning som kan utgå skall avse utlägg eller administrativ eller praktiskt arbete och begränsas till ett halvt Prisbasbelopp Part skall koppla bort Slutkund eller annan som stör andra Partens eller Slutkunds till andra Parten nät eller teletrafik Ansvar i fall som inte avses i 10.1, 10.2 eller 10.3 I fall som inte omfattas av punkt 10.1, 10.2 eller 10.3 gäller att en Part har rätt till ersättning för skada som den andra Parten, eller någon för vilken denne ansvarar, förorsakat genomvårdslöshet. En Parts ansvar är begränsat till 100 gånger det vid skadetillfället gällande Prisbasbeloppet Ansvarsbegränsning En Part har inte rätt till ersättning för indirekt skada, t.ex. förlorad intäkt eller vinst, minskad produktion, förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av avtal Ansvarsbegränsning gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet Personskada Vad Parterna avtalat under punkt 10 innebär ingen begränsning av det ansvar de enligt lag har för skada på person Övrigt Envar Part är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att begränsa omfattningen av den skada som uppkommer på grund av andra Partens brott mot Avtalet. Parten har rätt till skälig ersättning för sådan åtgärd Part ansvarar, med samma begränsningar som gäller för Parten, för skada som orsakas av anlitad tredje part. 11 SEKRETESS 11.1 Ingen Part får lämna ut information, som på något sätt, direkt eller indirekt, berör detta Avtal (dess existens, innehåll eller tillämpning) eller ett Hyresavtal till andra personer, inom eller utanför den egna organisationen, än till dem som behöver informationen för att utföra arbete eller annan åtgärd som krävs eller är en naturlig följd av Avtalet Åtagandet om sekretess gäller inte beträffande information som kommit till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot Avtalet. Åtagandet gäller inte heller i de fall en Part, eller anställd hos en Part, på grund av bestämmelse i lag eller annan författning måste lämna ut informationen, eller när utlämnande av informationen är en nödvändig förutsättning för att Parten skall kunna utnyttja sina rättigheter eller fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet Åtagandet om sekretess beträffande viss information gäller under tre (3) år från det att informationen överlämnades En Parts ansvar enligt denna punkt 11 innefattar ansvar för att anställda hos Parten och av Parten anlitad tredje part följer villkoren ovan. 12 ÖVERLÅTELSE Part har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal eller ett Hyresavtal utan den andra Partens skriftliga godkännande. 13 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Såvida inte annat anges i Avtalet gäller att tillägg till eller annan ändring av Avtalet endast kan ske genom skriftlig överenskommelse, genom behörig företrädare för respektive Part.

4 14 FORCE MAJEURE Part är befriad från skyldighet att fullgöra ett åtagande enligt detta Avtal eller enligt ett Hyresavtal om fullgörandet hindras eller görs oskäligt betungande på grund av omständighet utanför Partens kontroll, som Parten inte kunnat förutse när Avtalet eller Hyresavtalet ingicks (Force Majeure). För att en Part skall ha rätt att åberopa en omständighet som en sådan befrielsegrund skall Parten, utom i fall där den andra Parten rimligtvis måste anses ha känt till omständigheten, utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra Parten om att omständigheten föreligger. 15 KONTAKTPERSONER MEDDELANDEN 15.1 Parterna skall lämna daterade uppgifter till varandra om kontaktpersoner och adresser för Beställning, fakturering, felanmälan och andra meddelanden som avses lämnas under Avtalet. Om uppgift om adress för meddelande i visst fall saknas får meddelandet (med referens till Avtalet) sändas till den adress som för respektive Part anges först i Avtalet Såvida inte annat anges för vissa meddelanden gäller att meddelanden får lämnas genom e-post eller telefax Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda: (i) (ii) (iii) om avlämnat med bud, vid överlämnandet om avsänt med brev (rekommenderat eller ej), två dagar efter avlämnande för postbefordran, om avsänt med telefax eller e-post, vid avsändandet. 16 TIDIGARE UTFÄSTELSER Alla, skriftliga eller muntliga, utfästelser med avseende på Avtalet, som Parterna gjort före Avtalets undertecknande, ersätts av villkoren i Avtalet med bilagor. 17 TOLKNING Vid avvikelse mellan villkoren i Avtalets första sida, i denna bilaga ALLMÄNNA VILLKOR och villkoren i övriga bilagor till Avtalet respektive villkoren i ett Hyresavtal gäller villkoren i följande ordning: (i) villkoren i Hyresavtalet, (ii) villkoren i bilagan DEFINITIONER, (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) villkoren i Avtalets första sida, villkoren i berörd PRODUKTBILAGA, varvid villkoren i underbilagor till PRODUKTBILA- GAN gäller efter PRODUKTBILAGANS huvudtext och sinsemellan med företrädesordning enligt underbilagornas numrering, villkoren i bilagan LEVERANSER, villkoren i bilagan LEVERANSTIDER, villkoren i bilagan DRIFT OCH UNDERHÅLL villkoren i bilagan PROGNOSER - PLANER, (ix) (x) villkoren i bilagan KREDITPRÖVNING villkoren i bilagan ALLMÄNNA VILLKOR. 18 PASSIVITET Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Avtalet eller ett Hyresavtal eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet eller Hyresavtalet skall inte innebära att Parten frånfallit sin rätt i sådant avseende. 19 PRESKRIPTION AV RÄTT TILL ERSÄTT- NING En Parts krav på nedsättning av hyresavgifter, viten, skadestånd eller annan ersättning eller kompensation skall, för att få göras gällande, meddelas andra Parten inom skälig tid, dock senast tre (3) månader, efter det att orsaken därtill uppmärksammats eller borde ha uppmärksammats. Parten skall senast tre (3) månader efter meddelandet skriftligen ha angett kravets omfattning och grunden för kravet. I annat fall är rätten till sådan ersättning eller kompensation förfallen. 20 STÄNGNING 20.1 Skanova Access har rätt att genast stänga tillgång för Kunden och/eller en Slutkund till en Produkt, enligt berört Hyresavtal, om: i. Kunden är i dröjsmål med att erlägga förfallen faktura. Stängning får dock ej ske förrän fyrtio (40) dagar förflutit sedan fakturadatum samt att Kunden haft minst tio (10) dagar på sig att inkomma med betalning till Skanova Access efter det att skriftlig påminnelse mottagits av Kunden. Kunden inte efterkommer begäran om säkerhet enligt punkt 8.3, i Kunden eller en Slutkund kopplat utrustning till en levererad Produkt i strid med gällande lag härom, eller bestämmelse som utfärdats med stöd av lag, och inte efterkommer Skanova Access begäran att koppla bort utrustningen från Produkten, iv. Kunden inte efterkommer Skanova Access begäran att koppla bort utrustning som Kunden eller en Slutkund anslutit till en levererad Produkt och som stör trafik i Skanova Access telenät, v. Kunden eller en Slutkund missköter Skanova Access utrustning Om inte Avtalet eller berört Hyresavtal hävs skall Skanova Access åter göra den levererade Produkten tillgänglig för Kunden respektive Slutkunden så snart skälet för stängningen upphört.

5 21 GILTIGHET - Hyresavtal 21.1 Avtalstid Ett Hyresavtal som ingåtts genom Offert och Beställning gäller från dagen för Beställningen. Ett Hyresavtal som ingåtts genom Beställning och Beställningsbekräftelse gäller från dagen för Beställningsbekräftelsen. Hyresavtalet gäller fortsättningsvis under avtalad minsta Hyrestid. Sägs inte Hyresavtalet upp förlängs det därefter automatiskt att gälla till dess det upphör efter uppsägning Uppsägningstiden för ett Hyresavtal anges i PRODUKTBILAGAN för aktuell Produkt Förtida upphörande Utöver den rätt Kunden har enligt villkoren i bilagan LEVERANSER att annullera en Beställning har Kunden rätt att säga upp ett Hyresavtal med omedelbar verkan om: i. Skanova Access inte fullgjort leverans senast Avtalad Leveransdag och inte fullgör leveransen inom fem (5) Arbetsdagar efter skriftlig påminnelse, inte åtgärdat ett Fel på levererad Produkt inom avtalad tid och inte fullgör åtagandet om felavhjälpning inom fem (5) Arbetsdagar efter skriftlig påminnelse Utöver den rätt Skanova Access har enligt villkoren i punkt 20 att stänga tillgång för Kunden till en Produkt har Skanova Access rätt att säga upp ett Hyresavtal med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med att erlägga förfallen faktura. Uppsägning får ej ske förrän fyrtio (40) dagar förflutit sedan fakturadatum samt att Kunden haft minst tio (10) dagar på sig att inkomma med betalning till Skanova Access efter det att skriftlig påminnelse mottagits av Kunden Utöver den rätt en Part eljest har att häva ett Hyresavtal har Parten rätt att säga upp ett Hyresavtal med omedelbar verkan, om: i. den andra Parten inleder likvidationsförhandlingar, inger ansökan om företagsrekonstruktion, inleder ackord, försätts i konkurs eller eljest kan antas vara på obestånd, i den andre Parten gjort sig skyldig till brott mot Hyresavtalet som inte åtgärdats inom trettio (30) dagar efter skriftlig begäran härom, eller omständighet som utgör befrielsegrund enligt punkt 14 varat mer än trettio (30) dagar Meddelanden Meddelanden enligt punkt 21 skall lämnas genom rekommenderat brev. Meddelandet skall, i de fall rättelse kan ske, innehålla information om hävning eller annan konsekvens vid utebliven rättelse. 22 GILTIGHET Avtalet 22.1 Avtalstid Avtalet gäller från den dag det undertecknades av båda Parter och fortsättningsvis under tolv (12) månader. Har det inte sagts upp gäller Avtalet därefter till dess det upphör efter uppsägning av någon Part. Uppsägningstid är tre (3) månader Sägs Avtalet upp, upphör Kundens rätt att avropa Produkter enligt villkoren i Avtalet när Avtalet upphör att gälla Hyresavtal, som tecknats innan Avtalet upphör att gälla, skall anses uppsagt den dag Avtalet upphör att gälla. Det gäller därefter under sin inledande fasta Hyrestid, dock minst under en tid motsvarande uppsägningstiden för den Part som sagt upp Avtalet Utom i fall som avses i punkt 22.2 gäller villkoren i Avtalet i tillämpliga delar under den tid ett Hyresavtal fortfarande gäller Om Avtalet sägs upp skall Parterna, på någon Parts begäran, snarast uppta förhandlingar om ett nytt motsvarande avtal Om Avtalet upphör, och nytt avtal träffas, tilllämpas villkoren enligt det nya avtalet på Hyresavtal som ingåtts under Avtalet från den dag det nya avtalet träder i kraft. Dock skall Hyrestidens början bestämmas enligt villkoren ovan i punkt Förtida upphörande Skanova Access får säga upp Avtalet om: i. Kunden inte efterkommer begäran om säkerhet enligt punkt 8.3, Kunden vid upprepade tillfällen varit i dröjsmål med att betala förfallen faktura mer än fyrtio (40) dagar från fakturadatum och mer är tio (10) dagar efter att skriftlig påminnelse mottagits av Kunden Utöver den rätt Skanova Access har enligt punkt att häva Avtalet gäller att vardera Parten får säga upp Avtalet om: i. den andra Parten inleder likvidationsförhandlingar, inger ansökan om företagsrekonstruktion, inleder ackord, försätts i konkurs eller eljest kan antas vara på obestånd, den andra Parten vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till brott mot Avtalet som inte åtgärdats inom trettio (30) dagar efter skriftlig begäran härom Sägs Avtalet upp enligt denna punkt 22.2, upphör Kundens rätt att avropa Produkter med omedelbar verkan, och skall alla Hyresavtal som träffats anses samtidigt uppsagda att upphöra med omedelbar verkan.

6 22.3 Meddelanden Meddelanden enligt punkt 22 skall lämnas genom rekommenderat brev. Meddelandet skall, i de fall rättelse kan ske, innehålla information om hävning eller annan konsekvens vid utebliven rättelse. 23 TVIST 23.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut Gäller tvisten ett lägre belopp än SEK skall tvisten handläggas enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream 1 (6) Innehåll 1. Avtalets omfattning... 1 2. Beställning och leverans... 1 3. Network Sales tillhandahållande av Produkten... 1 4. Kundens användning av Produkten... 2 5. Priser och avgifter och betalningsvillkor...

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01. 1 Definitioner. 2 Allmänt. 3 Produkten ALLMÄNNA VILLKOR

Gäller från och med 2015-10-01. 1 Definitioner. 2 Allmänt. 3 Produkten ALLMÄNNA VILLKOR 1 (7) Gäller från och med 2015-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Produktbilaga Skanova Antennplacering

Produktbilaga Skanova Antennplacering Produktbilaga Skanova Antennplacering 1(6) Produktbilaga Skanova Antennplacering Innehåll Sida 1. Allmänt 2 2. Beställnings- och leveransrutiner 2 3. Märkning och krav på Kundens utrustning 2 4. Service

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

AVTAL nr 2011/43-01:01

AVTAL nr 2011/43-01:01 Mellan Sveriges Television AB, org nr 556033-4285, 105 10 Stockholm (nedan kallat SVT ) och [ ], org nr [ ], [ ] (nedan kallad Uppdragstagaren ) har träffats följande AVTAL nr 2011/43-01:01 1. Bakgrund

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ÖPPEN FIBER FÖRETAGSLOKALER. Gäller fr.o.m till

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ÖPPEN FIBER FÖRETAGSLOKALER. Gäller fr.o.m till ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ÖPPEN FIBER FÖRETAGSLOKALER Gäller fr.o.m. 2016-04-08 till 2016-08-24 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) till Fastighetsägare tillhandahåller

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR KEMIKALIER. Tillämpas av SISOURCE AB. Gäller fr.o.m. 2013-09-01. 3. Kvalitet och dokumentation

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR KEMIKALIER. Tillämpas av SISOURCE AB. Gäller fr.o.m. 2013-09-01. 3. Kvalitet och dokumentation Gäller fr.o.m. 2013-09-01 ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR 1. Allmänt KEMIKALIER Tillämpas av Dessa leveransbestämmelser skall tillämpas mellan ( Säljaren ) och Köpare ( Köparen ) av kemiska produkter

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-08-25 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) till Fastighetsägare tillhandahåller fastighetsanslutning avseende Lokaler på Fastigheten. 1.2

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. LimGrossen i Norrköping AB - NL 01 för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom Sverige. Utgivna 2001 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden

Läs mer

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g LJUSREKLAMFÖRBUNDET Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g 1. Inledning och tillämplighet 1.1 Ljusreklamförbundet är en branschorganisation för företag som marknadsför, konstruerar,

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme VL-Kollektivtrafikförvaltningen Org.nr 232100-0172 www.vl.se 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen Sida 1/7 Avtal om servicetjänster i form av städ, tvätt och inköp Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen och organisationsnummer

Läs mer

Produktbilaga Skanova Kopparaccess

Produktbilaga Skanova Kopparaccess 1 (5) Produktbilaga Skanova Kopparaccess gäller från 2015-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Kopparaccess... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 4. Byte av Produkt eller

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 2016-05-24 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Bilaga 3 Avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtal... 1 2 Allmänna villkor... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Tjänsterna...

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number>

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer