BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012"

Transkript

1 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara aspekter eller svar på uppgifterna har inte angetts fullständigt i bedömningsgrunderna. Vid bedömningen av svaren har man kunnat få extra poäng för tillräckliga motiveringar och väsentliga observationer trots att de inte har omnämnts i bedömningsgrunderna. Tolkningar av lagstiftningen samt god revisionssed och god bokföringssed som har angetts i bedömningsgrunderna anknyter endast till bedömningen av respektive uppgift i denna examen. Tolkningarna i bedömningsgrunden kan inte användas som revisionsnämndens (TILA) ställningstaganden i andra sammanhang.

2 2 CGR Del 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (100 poäng) Uppgift 1 (Kompletteringsdelen: valfri uppgift 1) (15 poäng) Påstående 1. I verksamhetsberättelsen ska tydliga siffror presenteras vid bedömningen av framtidsutsikterna för Megasokeri Abp. 2. För övriga medlemmar av ledningsgruppen än verkställande direktören för Megasokeri Abp, Matti Mega, räcker det att det lån som Megasokeri Abp har beviljat dem syns enbart i bokslutet. Tillämpad central lagstiftning eller andra normer och det relevanta innehållet i dem BokfL 3:1.6: I verksamhetsberättelsen ska en uppskattning om den sannolika kommande utvecklingen presenteras. 0,75 poäng Finansinspektionens standard 5.2b 1, punkt 5.7(50): Bedömningarna av den sannolika framtida utvecklingen (framtidsutsikterna) kan utgöras av allmänna framtidsutsikter eller mer detaljerade resultatprognoser. 0,75 poäng Finansinspektionens standard 5.2b, punkt 5.7(53): Även om flera osäkerhetsfaktorer i allmänhet är förknippade med bedömningen av den framtida utvecklingen råder Finansinspektionen emittenter att redovisa sina framtidsutsikter i form av resultatprognoser. 0,75 poäng Finansinspektionens standard 5.2b, punkt 5.7(54): Utifrån tillgänglig information och bestämmelserna om verksamhetsberättelser och delårsrapporter avgör emittenten i vilken omfattning och till vilka delar den ska lämna uppgifter om sina framtidsutsikter. 0,75 poäng Finansinspektionens standard 5.2b, punkt 5.7(56): I exceptionella fall där framtidsbedömningarna i betydande grad är förenade med osäkerhetsfaktorer ska emittenten bedöma om det över huvud taget är möjligt att redovisa framtidsutsikter i form av resultatprognoser, då prognoserna kan vara vilseledande. 0,75 poäng ABL 8:6.1: I verksamhetsberättelsen skall separat uppges penninglån, säkerheter och ansvarsförbindelser till personer som står bolaget nära samt de huvudsakliga villkoren för dessa, i det fall att penninglånen, säkerheterna och anvarsförbindelserna sammanlagt överstiger euro eller utgör mer än fem procent av bolagets eget kapital enligt balansräkningen. 0,75 poäng ABL 8:6.2: Ett bolag och en person anses vara närstående till varandra, om den ena parten kan utöva ett bestämmande inflytande över den andra eller ett betydande inflytande över beslut som gäller den andras ekonomi och affärsverksamhet. 0,75 poäng Slutsats: Av samma åsikt/ Av annan åsikt Av annan åsikt. 0,75 poäng Av annan åsikt. / Av samma åsikt, om det totala beloppet antas vara högst euro. 0,75 poäng 1 Enligt kapitel 3 punkt (8) i Finansinspektionens standard 5.1 Regelbunden informationsskyldighet ersätter standarden Bokföringsnämndens allmänna anvisning om verksamhetsberättelsen. Enligt standardens underpunkt 7.8 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen (58) tas upplysningar om den sannolika kommande utvecklingen upp i standard 5.2b (kapitel 5.7 "Framtidsutsikter").

3 3 3. Om medlemmarna i ledningsgruppen för Megasokeri Abp har sålt av sina aktier till bolaget inom ramen för återköpsprogrammet ska detta omnämnas i verksamhetsberättelsen. 4. Verksamhetsberättelsen ska publiceras så att den finns tillgänglig på Megasokeri Abp:s webbplats senast tre veckor före bolagsstämman, som hålls RP 109/2005: ABL:s definition av närstående krets motsvarar definitionen av närstående krets i standard IAS 24 och avsikten är att den ska tolkas på samma sätt som standarden. 0,75 poäng IAS 24, punkt 9(a): En person är närstående till ett rapporterande företag om personen är en av nyckelpersonerna i ledande ställning i det rapporterande företaget eller i moderbolaget till det rapporterande företaget. 0,75 poäng Bokföringsnämndens utlåtande på eget initiativ om den närstående krets som avses i BokfF 2:7b , punkt 2.3: Bokföringsnämnden anser att man som nyckelperson tillhörande ledningen på grund av sin ställning bör räkna åtminstone verkställande direktören, dennes vikarie samt medlemmarna i ledningsgruppen. 0,75 poäng Enligt förvaltningskoden för finska börsbolag (Corporate Governance) rekommendation 45 och motiveringarna till denna ska bolaget redogöra för de centrala principerna för belöningssystemet för bolagets verkställande direktör och övriga ledning. Det förutsätts inte att beloppet av den övriga ledningens personliga förmåner ska redogöras för. 0,75 poäng ABL 8:8.3: Om aktier har tagits emot från eller överlåtits till en närstående, skall denne nämnas vid namn. 0,75 poäng RP 109/2005: Av väsentlighetsprincipen kan man härleda att såvida en uppgift inte är betydelsefull, så behöver den inte ges. 0,75 poäng RP 109/2005: En sådan situation kan till exempel vara förhanden när bolaget har genomfört ett omfattande återköpsprogram för egna aktier inom ramen för vilket samtliga aktieägare har haft lika möjligheter att sälja aktier till bolaget. 0,75 poäng ABL 5:22.1: Börsbolag ska hålla den stämmokallelse som avses i 18 och de handlingar (bl.a. verksamhetsberättelsen) som avses i mom. tillgängliga för aktieägarna på bolagets webbsidor under en period som börjar senast tre veckor före stämman och slutar tidigast tre månader efter stämman. 0,75 poäng Värdepappersmarknadslagen 2:6.1: En emittent vars värdepapper är föremål för offentlig handel skall offentliggöra sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse utan obefogat dröjsmål senast en vecka före det sammanträde där bokslutet skall framläggas för fastställelse, likväl senast tre månader efter räkenskapsperiodens utgång. 0,75 poäng Av annan åsikt. 0,75 poäng Av annan åsikt. 0,75 poäng För att få fulla poäng (0,75) har det krävts att normhänvisningen är korrekt och att en felfri redogörelse, som saknar brister och inexaktheter, har getts för det relevanta innehållet i normen. För korrekt hänvisning till en norm (t.ex. BokfL 3:1.6 ) gavs 0,25 poäng, om en redogörelse för det relevanta innehållet i normen inte har

4 4 getts. Om det relevanta innehållet i normen har beskrivits korrekt, men normhänvisningen saknas, gavs 0,5 poäng. Om det relevanta innehållet delvis har beskrivits korrekt gavs 0 eller 0,25 poäng. Om examinanden har hänvisat till en annan norm än den som finns i bedömningsgrunderna (till exempel till Finansinspektionens standard i stället för lagstiftningen) har motsvarande poäng getts, förutsatt att den norm som examinanden har hänvisat till lämpar sig på fallet och innehållet i normerna är lika. Den maximala längden på svaret hade fastställts till tre A4-sidor. Om svaret överskrider den maximala längden har -1,0 poäng getts för varje påbörjad sida som överskrider den maximala längden. Det totala poängantalet för svaren kan dock inte fastställas som negativt.

5 5 Uppgift 2 (Kompletteringsdel: valfri uppgift 3) (25 poäng) 1. Ett aktierelaterat belöningssystem är en aktierelaterad ersättning som regleras med egetkapitalinstrument (IFRS 2 Bilaga A, definition) (0,5 poäng), eftersom de anställda i slutändan kommer att få så många av bolagets aktier (IFRS 2.7) som man får för euro på dagen för överlåtelsen av aktier (0,75 poäng). En aktierelaterad ersättning som betalas i aktier ska enligt IFRS eller IFRS 2.16 bokföras som mottagna tjänster och en ökning av eget kapital utgående från det verkliga värdet för de beviljade egetkapitalinstrumenten på dagen för beviljandet (0,25 poäng). Värdet på belöningen fastställs som det antal aktier som motsvarar penningbeloppet. Det belopp som ska redovisas är det verkliga värde som har fastställts, det vill säga euro per person (0,25 poäng). Värdet på själva belöningen ändrar inte, trots att det verkliga antalet aktier som ges ut varierar vid olika bokslutstidpunkter och slutligen till följd av fluktuationer i bolagets börskurs (0,25 poäng). Förändringarna i antalet aktier påverkar inte värdet av kostnadsbokföringen. Vid betalningstidpunkten kommer bolaget antingen att överlåta egna aktier, emittera nya aktier eller köpa upp aktier till dagspriset på marknaden till ett värde om euro per person. För att få rätt att lösa in arvodet, det vill säga ett fribrev, ska de anställda som omfattas av det aktierelaterade bonussystemet ha varit anställda vid bolaget i tre år från tidpunkten för beviljandet. Enligt IFRS 2.15 (eller IFRS 2.19) ska den kostnad som grundar sig på det verkliga värdet på programmet periodiseras över den period under vilken rätten uppstår, det vill säga tre år från tidpunkten för beviljandet (0,25 poäng). Vid tidpunkten för bokslutet antog man att 95 personer kommer att få arvodet. Det belopp som ska bokföras som kostnad räknas ut utgående från det aktuella antagna personantalet periodiserat på tre intjäningsmånader. Under tidsrymden redovisas kostnader för sammanlagt euro (1,0 poäng) [( *100*95 %)/36mån*3mån] (1,0 poäng). Därmed har bolaget bokfört euro för mycket i personalkostnader i bokslutet. Skulden ska överföras till eget kapital (0,5 poäng) till korrekt belopp och differensen ska bokföras som en korrigering av personalkostnaderna (0,25 poäng). Om examinanden har omnämnt att arrangemanget faller under IFRS 2 som en aktierelaterad ersättning som regleras med egetkapitalinstrument, men det av svaret framgår att det är fråga om en skuld, har 1,0 poäng avdragits på grund av konflikten i svaret. (Sammanlagt 5 poäng) 2. Standarden IFRS 3 tillämpas på konsolideringen av affärsverksamheterna. Den uträkning som bolaget har presenterat om beloppen för goodwill enligt IFRS 3.32 är korrekt (1,5 poäng). Enligt IFRS 3.18 ska förvärvaren värdera de identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna till deras verkliga värden per förvärvstidpunkten (0,5 poäng). Enligt IFRS 3.19 ska förvärvaren för varje rörelseförvärv vid tidpunkten för förvärvet värdera icke-kontrollerande intressen i det förvärvade företaget som är nuvarande ägarintressen och berättigar innehavarna till en proportionell andel av företagets nettotillgångar i händelse av likvidation som antingen verkligt värde eller de nuvarande ägarinstrumentens proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. (0,5 poäng). Enligt IFRS 3.42 ska förvärvaren omvärdera de tidigare eget kapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten (förvärvstidpunkten för bestämmande inflytande, det vill säga slutet av maj 2012) (0,5 poäng) och redovisa den eventuellt uppkomna vinsten eller förlusten via resultatet (i övrigt totalresultat) (0,5 poäng). Det verkliga värde som har angetts för det tidigare innehavet kan inte direkt räknas ut via innehavet på 50 procent (det vill säga /50*30= ), eftersom man vanligen betalar någonting extra för att uppnå bestämmande inflytande (IFRS 3.B44-45) (0,5 poäng). Den relativa andelen för de ägare som inte har bestämmande inflytande kan uträknas som proportionell andel med 20 procents andelen värderat till verkliga värden på nettoförmögenheten ( ) (0,5 poäng).

6 6 Enligt IFRS 3.53 ska utgifter i samband med förvärvet redovisas som kostnader enligt prestationsprincipen (0,5 poäng). (Sammanlagt 5 poäng) 3. IFRS behandlar redovisningen och värderingen av identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder (0,5 poäng). Enligt IFRS 3.18 ska förvärvaren värdera de identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna till deras verkliga värden per förvärvstidpunkten (0,5 poäng). I bilaga B punkterna B31-B40 finns anvisningar om redovisning av immateriella tillgångar. De två pågående projekt som ingår i det aktuella förvärvet uppfyller kriterierna i B31-B40 (0,5 poäng). IAS 38 behandlar hanteringen av immateriella tillgångar i bokföringen. De två projekten i uppgiften uppfyller förutsättningar för redovisning enligt IAS (0,5 poäng). IAS reglerar den bokföringsmässiga hanteringar av utgifterna efter förvärvet (0,5 poäng). Enligt paragrafen ska forsknings- eller utvecklingsutgifter som a) är hänförliga till ett pågående FoU-projekt som förvärvats separat eller i ett företagsförvärv och redovisats som en immateriell tillgång, och b) uppkommer efter förvärvet av detta projekt redovisas i enlighet med IAS (0,5 poäng). Enligt IAS a-punkten innebär tillämpning av kraven i punkterna IAS att forskningsutgifter i anknytning till pågående forskningsprojekt redovisas som kostnad när de uppkommer (0,5 poäng), såsom bolaget helt korrekt har gjort (0,5 poäng). Utvecklingsutgifter ska enligt IAS c-punkten däremot aktiveras i balansräkningen (0,5 poäng), såsom bolaget har gjort (0,5 poäng). (Sammanlagt 5 poäng) 4. IAS 36 behandlar nedskrivningar på tillgångar. Enligt IAS ska återvinningsvärdet enligt IAS 36.6 (och IAS 36.18) fastställas för den enskilda tillgången, såvida tillgången inte ger upphov till kassaflöden som i hög grad är oberoende av kassaflödet från andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Om så är fallet beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör såvida inte antingen a) tillgångens verkliga värde minus försäljningskostnader är högre än dess redovisade värde eller b) tillgångens nyttjandevärde bedöms ligga nära verkligt värde minus försäljningskostnader och verkligt värde minus försäljningskostnader kan fastställas. (0,5 poäng) Den nedskrivning på euro som bolaget har gjort på den maskin som omnämns först i uppgiften är obefogad (0,5 poäng). Enligt IAS 36.9 (eller 36.66) ska bolaget på varje bokslutsdag bedöma om det föreligger en indikation på att en tillgång kan ha minskat i värde. Om så är fallet ska företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde (0,5 poäng). Enligt IAS 36.6 (eller IAS 36.18) har återvinningsvärdet definierats som det högre av det verkliga värdet minus försäljningskostnader eller dess nyttjandevärde. I uppgiften var det verkliga värdet 8,2 miljoner euro och kostnaderna för försäljningen euro. Det verkliga värdet med avdrag för utgifterna för försäljningen är 8,1 miljoner euro, vilket är högre än bokföringsvärdet på den maskin som ingår i anläggningstillgångarna (0,5 poäng). Den nedskrivning på 2,2 miljoner euro som bolaget har bokfört på den andra maskinens bokföringsvärde är för stor och bör återställas (0,5 poäng). Det korrekta beloppet på nedskrivningen är euro. Då är maskinens bokföringsvärde 3,5 miljoner euro, vilket motsvarar maskinens nyttjandevärde (0,5 poäng). I vartdera fallet ska nedskrivningsförlusten enligt IAS och IAS 36.8 endast bokföras i det fall att återvinningsvärdet för tillgångsposten är lägre än bokföringsvärdet för tillgångsposten. Från bokföringsvärdet avdras nedskrivningsbeloppet så att det motsvarar återvinningsvärdet (0,5 poäng). Enligt IAS ska framtida avskrivningar anpassas så att det nya redovisade värdet, efter avdrag för ett eventuellt restvärde, fördelas systematiskt över tillgångens återstående

7 7 nyttjandeperiod när en tillgång har skrivits ned (0,5 poäng). En hänvisning till IAS godkänns också. (Sammanlagt 4 poäng) 5. Den överföring av goodwill i enhet K på 75 miljoner euro från segment A till segment B som bolaget har gjort, gjordes inte enligt bestämmelserna i IAS 36. Enligt IAS ska goodwill omfördelas på de berörda enheterna om ett företag omorganiserar sin rapporteringsstruktur på ett sådant sätt att sammansättningen på en eller flera kassagenererande enheter på vilken eller vilka goodwill har fördelats förändras (1,0 poäng). I IAS konstateras det att omfördelningen av goodwill ska genomföras genom användande av relativt värde på ett sätt som liknar det som används när ett företag avyttrar verksamhet (IAS 36.86) i en kassagenererande enhet, såvida inte företaget kan visa att någon annan metod bättre återspeglar den goodwill som är knuten till de omorganiserade enheterna (1,0 poäng). IAS 36.BC behandlar och motiverar avsikten med IAS I dem konstaterar man att omfördelningen av goodwill bör göras utgående från relativa värden enligt samma princip som vid överlåtelse av företag såvida inte företaget kan visa att någon annan metod bättre återspeglar den goodwill som är knuten till de omorganiserade enheterna. Avsikten med IAS bygger på IAS Då goodwill hänförs till de testade enheterna eller grupperna existerar dess ursprungliga belopp inte längre. Under tidens lopp har den goodwill som ursprungligen uppstod så gott som undantagslöst förändrats, vilket betyder att de ursprungliga värdena inte längre är användbara (0,25 poäng). Såsom IAS 36.BC156 preciserar kan det endast i extrema fall vara möjligt att tillämpa annat än metoden med relativt värde (0,25 poäng). Om någon annan metod tillämpas, skulle det kunna indikera att goodwill tidigare har hänförts på inkorrekt sätt (0,5 poäng). I uppgiften skedde förvärvet av enhet K redan år Den goodwill som uppstod vid förvärvet hänfördes hos förvärvaren enligt IAS för nedskrivningstestning på de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas dra nytta av de synergieffekter som fås genom sammanställning av affärsverksamheterna, oberoende av om övriga tillgångar eller skulder som hänför sig till förvärvet hänförs till dessa enheter eller grupper av enheter. Varje enhet eller grupp av enheter till vilken goodwill hänförs på detta sätt ska vara den lägsta nivån i företaget på vilken uppföljning av goodwill sker för intern styrning och ska vara minst så omfattande som det verksamhetssegment som fastställs enligt IFRS 8.5 innan segmenten sammanslås (0,5 poäng). I uppgiften ska förhållandet mellan de verkliga värdena användas vid överföringen av enhet K från segment A till segment B (0,5 poäng). Det kan också vara möjligt att använda bokföringsvärden, om exakt samma principer för upprättande och allokering har använts vid fastställande av segmentens nettoförmögenhet (0,5 poäng). (Poäng ges endast för någondera metoden.) Omfördelningen av goodwill med användning av verkliga värden leder till att goodwill överförs från segment A till segment B. Enhet K:s andel av segment A:s verkliga värde var 650/3200 = 20,3 procent, vilket betyder att 88,0 miljoner euro av goodwill på 433 miljoner euro i segment A hänförs till segment B (1,0 poäng). Motsvarande mängd goodwill som överförs om bokföringsvärdena används som utgångsläge skulle vara 312/1 487 = 21,0 procent, det vill säga 90,9 miljoner euro (1,0 poäng). (Poäng ges endast för någondera metoden). Felet av goodwillbeloppet är 13 miljoner euro då de verkliga värdena för segment A används (88-75 =13 miljoner) eller 15 miljoner euro då bokföringsvärden används (91-75 =16 miljoner euro) för mycket goodwill (0,5 poäng) och på motsvarande sätt för lite i segment B (0,5 poäng). (Sammanlagt 6 poäng)

8 8 Uppgift 3 1 (Kompletteringsdel: valfri uppgift 2) (35 poäng) 1. Motivering till konsolideringen (3 poäng) Konsolideringen av Celsius Ab med koncernbokslutet grundar sig på bestämmande inflytande enligt aktieägaravtalet. Bestämmande inflytande förverkligas genom styrelsemajoriteten, eftersom Gruppo Superior Ab har rätt att utse majoriteten av ledamöterna i styrelsen för Celsius Ab. (1,5 poäng) De övriga bolagen konsolideras med koncernen under den period de ingår i koncernen. (1,5 poäng) 2. Konsolidering av korrekta resultaträkningar och balansräkningar (2 poäng) För varje inkorrekt resultaträkning eller balansräkning eller sådan resultaträkning eller balansräkning på vilken oriktig kurs har använts har 0,5 poäng avdragits. 3. Koncernstruktur, ändringar i strukturen och elimineringar av koncerninnehav (13 poäng) a. Förvärv av nytt koncernbolag 3 poäng Eliminering av aktierna i Beta Ab och förvärvsvärdekalkyl (elimineringsbokföring 6) (förvärvsvärdekalkyl 1 p, goodwill 1 p, avskrivning på goodwill 2 1 p) b. Försäljning av koncernbolag 4 poäng Korrigering av Epsilon Ab:s försäljningsvinst; summan 1 p + frågan 2 p (3 p) samt tillägg av räkenskapsperiodens vinst vid försäljningstidpunkten i Epsilon Ab i vinsten i balansräkningen (elimineringsbokföringarna 3 och 4) (1 p) c. Fusion av koncernbolag 3 poäng Eliminering av Alpha Ab:s fusionsvinst; summan 1p + frågan 2 p (elimineringsbokföring 5) d. Grundande av koncernbolag eliminering av koncerninnehav 3 poäng Celsius Ab: Minoritetens andel ur eget kapital och resultatet (elimineringsbokföring 9) (1,5 p) Delta Maskin Ab (elimineringsbokföring 14), inklusive omräkningsdifferens (1,5 p) 4. Eliminering av koncernens interna transaktioner (13 poäng) a. Interna dividender (1 p) moderbolaget (elimineringsbokföring 2) b. Moderbolagets apportplacering i Celsius Ab (elimineringsbokföring 10) (2 p) c. Interna försäljningar och inköp (4 p) Beta Ab:s försäljning till moderbolaget (elimineringsbokföring 7) 1 p Beta Ab:s försäljning till Epsilon Ab (elimineringsbokföring 8) 1 p Celsius Ab:s försäljning till moderbolaget (elimineringsbokföring 12) 1 p Moderbolagets försäljning till Delta Maskin Ab (elimineringsbokföring 16) 1 p d. Eliminering av internt bidrag (2 p) Internt bidrag på Celcius Ab:s lager; summan 0,25 p + frågan 0,75 p (elimineringsbokföring 13) 1 För att förenkla uppgiften har koncernens resultaträkning och balansräkning upptagits i tabellerna i förkortad version jämfört med Bokföringsnämndens allmänna anvisning om upprättande av koncernbokslut ( ). 2 Examinanden har fritt fått fastställa avskrivningarna på goodwill.

9 9 Internt bidrag på Delta Maskin Ab:s lager; summan 0,25 p + frågan 0,75 p (elimineringsbokföring 16) e. Interna fordringar och skulder samt räntor (4 p) mellan moderbolaget och Celsius Ab (elimineringsbokföring 17) 1 p lån och räntor mellan moderbolaget och Delta Maskin Ab (elimineringsbokföring 15) 2 p mellan moderbolaget och Delta Maskin Ab (elimineringsbokföring 18) 1 p 5. Avskrivningsdifferenser (2 poäng) uppspjälkning av avskrivningsdifferensen i moderbolaget på eget kapital och skatteskuld (elimineringsbokföring 1) 0,5 p uppspjälkning av avskrivningsdifferensen i Beta Ab på eget kapital och skatteskuld (elimineringsbokföring 19) 0,5 p uppspjälkning av avskrivningsdifferensen i Celsius Ab på eget kapital och skatteskuld (elimineringsbokföring 11) 0,5 p Uppspjälkning av avskrivningsdifferensen i Delta Maskin Ab på eget kapital och skatteskuld (elimineringsbokföring 20) 0,5 p 6. Latenta skatter (2 poäng) för upplösning av intäktsföringen av moderbolagets apportplacering i Celsius Ab (elimineringsbokföring 10) 1 p för interna bidrag i lagren (elimineringsbokföring 13) 1 p

10 10 Gruppo-koncernen Gruppo Delta Eliminerings-/ Eliminerings-/ Eliminerings-/ Eliminerings-/ Eliminerings-/ Eliminerings-/ Koncernen sammanlagt 2012 Superior Ab Alpha Ab Beta Ab Celsius Ab Maskin AB Epsilon Ab konsoliderings- konsoliderings- konsoliderings- konsoliderings- konsoliderings- konsoliderings bokföringar bokföringar bokföringar bokföringar bokföringar bokföringar Gruppo Superior Ab Alpha Ab Beta Ab Celsius Ab Delta Maskin AB Epsilon Ab Eliminerin gsbokföri ng nr RESULTATRÄKNING Omsättning , Kostnader för anskaffning och tillverkning , 12, BRUTTOBIDRAG Kostnader för försäljning och marknadsföring Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från andelar i företag inom samma koncern Ränteintäkter från företag inom samma koncern Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern , Räntekostnader till företag inom samma koncern Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av avskrivningsdifferens Inkomstskatter , , Minoritetens andel 9, 11, RÄKENSKAPSPERIODENS VINST Eliminerin gsbokföri ng nr Eliminerin gsbokföri ng nr Eliminerin gsbokföri ng nr Eliminerin gsbokföri ng nr Eliminerin gsbokföri ng nr

11 11 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Koncernens goodwill Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Placeringar Andelar i företag inom samma koncern , 9, Fordringar hos företag inom samma koncern BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder , , , Räkenskapsperiodens vinst , , Omräkningsdifferenser , EGET KAPITAL SAMMANLAGT Minoritetens andel , ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern Leverantörsskulder Skatteskulder , 10, , Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

12 12 Gruppo Superior Ab RESULTATRÄKNING Omsättning Kostnader för anskaffning och tillverkning BRUTTOBIDRAG Kostnader för försäljning och marknadsföring Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från andelar i företag inom samma koncern Ränteintäkter från företag inom samma koncern Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern Räntekostnader till företag inom samma koncern 0 0 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av avskrivningsdifferens Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

13 13 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Fusionsförlust 0 0 Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Placeringar Andelar i företag inom samma koncern Fordringar hos företag inom samma koncern BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL SAMMANLAGT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern 0 0 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern Leverantörsskulder Skatteskulder Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

14 14 Alpha Ab 6 mån 12 mån RESULTATRÄKNING Omsättning Alpha Ab:s fusionsvinst Kostnader för anskaffning och tillverkning Balansvärde för moderbolagets aktier BRUTTOBIDRAG Dotterbolagets eget kapital vid fusionstidpunkten Kostnader för försäljning och marknadsföring Administrativa kostnader Fusionsvinst Övriga rörelseintäkter 0 0 Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Eliminering: Fusionsvinst Finansiella intäkter och kostnader Räkenskapsperiodens resultat Intäkter från andelar i företag inom samma koncern 0 0 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder Ränteintäkter från företag inom samma koncern 0 0 Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern 0 0 Räntekostnader till företag inom samma koncern 0 0 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av avskrivningsdifferens Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

15 15 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 0 0 Goodwill 0 0 Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Placeringar Andelar i företag inom samma koncern 0 0 Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar 0 Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital 0 0 Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL SAMMANLAGT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar 0 0 FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut 0 0 Skulder till företag inom samma koncern 0 0 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL 0 0 Skulder till kreditinstitut 0 0 Skulder till företag inom samma koncern 0 0 Leverantörsskulder Skatteskulder Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

16 16 Beta Oy / /2011 RESULTATRÄKNING Omsättning Intern försäljning till moderbolaget: / 30 % Kostnader för anskaffning och tillverkning BRUTTOBIDRAG Intern försäljning till Epsilon Ab: Kostnader för försäljning och marknadsföring / 10 % Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från andelar i företag inom samma koncern 0 0 Ränteintäkter från företag inom samma koncern 0 0 Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern 0 0 Räntekostnader till företag inom samma koncern 0 0 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av avskrivningsdifferens 0 0 Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

17 17 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Uträkning av goodwill Immateriella rättigheter Goodwill 0 0 Eget kapital vid förvärvstidpunkten Materiella tillgångar Avskrivningsdifferens vid förvärvstidpunkten Maskiner och inventarier Skatteskuld på avskrivningsdifferensen Placeringar Justerat eget kapital vid förvärvstidpunkten Andelar i företag inom samma koncern 0 0 Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 Köpeskilling BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT Goodwill RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT Elimineringsbokföringar PASSIVA Aktiekapital Fond för inbetalt fritt eget kapital EGET KAPITAL Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder*) Aktiekapital Räkenskapsperiodens vinst Övriga fonder Dotterbolagsaktier Fond för inbetalt fritt eget kapital Goodwill Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst *) ( )= EGET KAPITAL SAMMANLAGT

18 18 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar 0 0 FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern 0 0 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern 0 0 Leverantörsskulder Skatteskulder Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

19 19 Celsius Ab Elimineringar av eget kapital: RESULTATRÄKNING Aktier Omsättning Aktiekapital Fond för inbetalt fritt eget kapital Kostnader för anskaffning och tillverkning Minoritet BRUTTOBIDRAG Internt bidrag på lagret: Kostnader för försäljning och marknadsföring Intern försäljning till moderbolaget Administrativa kostnader /3 av intern försäljning i lager Övriga rörelseintäkter Internt bidrag 2/ Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Latent skatt på internt bidrag: Intäkter från andelar i företag inom samma koncern * 26%= Ränteintäkter från företag inom samma koncern 0 Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern 0 Minoritetens andel av resultatet: Räntekostnader till företag inom samma koncern * 20 %= Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Minoritetens andel av det interna bidraget: VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER ( )* 20%= BOKSLUTSDISPOSITIONER Skattekorrigering i anknytning till eliminering Förändring av avskrivningsdifferens av det interna bidraget på Software-apport Inkomstskatter * 26 %= RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

20 20 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Goodwill 0 Materiella tillgångar Fördelning av avskrivningsdifferens på eget Maskiner och inventarier kapital och skatteskuld: Förändring av avskrivningsdifferens Placeringar *26 %= Andelar i företag inom samma koncern 0 Fordringar hos företag inom samma koncern 0 Minoritetens andel av avskrivningsdifferensen: BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT ( )*20 %= RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 0 Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL SAMMANLAGT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern 0 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern 0 Leverantörsskulder Skatteskulder Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

CGR-EXAMEN 1.9.2012. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng

CGR-EXAMEN 1.9.2012. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng 1 Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 1.9.2012 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och god bokföringssed,

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

GRM-EXAMEN 1.9.2012. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng

GRM-EXAMEN 1.9.2012. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng 1 Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 1.9.2012 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och god bokföringssed,

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer