BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012"

Transkript

1 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara aspekter eller svar på uppgifterna har inte angetts fullständigt i bedömningsgrunderna. Vid bedömningen av svaren har man kunnat få extra poäng för tillräckliga motiveringar och väsentliga observationer trots att de inte har omnämnts i bedömningsgrunderna. Tolkningar av lagstiftningen samt god revisionssed och god bokföringssed som har angetts i bedömningsgrunderna anknyter endast till bedömningen av respektive uppgift i denna examen. Tolkningarna i bedömningsgrunden kan inte användas som revisionsnämndens (TILA) ställningstaganden i andra sammanhang.

2 2 CGR Del 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (100 poäng) Uppgift 1 (Kompletteringsdelen: valfri uppgift 1) (15 poäng) Påstående 1. I verksamhetsberättelsen ska tydliga siffror presenteras vid bedömningen av framtidsutsikterna för Megasokeri Abp. 2. För övriga medlemmar av ledningsgruppen än verkställande direktören för Megasokeri Abp, Matti Mega, räcker det att det lån som Megasokeri Abp har beviljat dem syns enbart i bokslutet. Tillämpad central lagstiftning eller andra normer och det relevanta innehållet i dem BokfL 3:1.6: I verksamhetsberättelsen ska en uppskattning om den sannolika kommande utvecklingen presenteras. 0,75 poäng Finansinspektionens standard 5.2b 1, punkt 5.7(50): Bedömningarna av den sannolika framtida utvecklingen (framtidsutsikterna) kan utgöras av allmänna framtidsutsikter eller mer detaljerade resultatprognoser. 0,75 poäng Finansinspektionens standard 5.2b, punkt 5.7(53): Även om flera osäkerhetsfaktorer i allmänhet är förknippade med bedömningen av den framtida utvecklingen råder Finansinspektionen emittenter att redovisa sina framtidsutsikter i form av resultatprognoser. 0,75 poäng Finansinspektionens standard 5.2b, punkt 5.7(54): Utifrån tillgänglig information och bestämmelserna om verksamhetsberättelser och delårsrapporter avgör emittenten i vilken omfattning och till vilka delar den ska lämna uppgifter om sina framtidsutsikter. 0,75 poäng Finansinspektionens standard 5.2b, punkt 5.7(56): I exceptionella fall där framtidsbedömningarna i betydande grad är förenade med osäkerhetsfaktorer ska emittenten bedöma om det över huvud taget är möjligt att redovisa framtidsutsikter i form av resultatprognoser, då prognoserna kan vara vilseledande. 0,75 poäng ABL 8:6.1: I verksamhetsberättelsen skall separat uppges penninglån, säkerheter och ansvarsförbindelser till personer som står bolaget nära samt de huvudsakliga villkoren för dessa, i det fall att penninglånen, säkerheterna och anvarsförbindelserna sammanlagt överstiger euro eller utgör mer än fem procent av bolagets eget kapital enligt balansräkningen. 0,75 poäng ABL 8:6.2: Ett bolag och en person anses vara närstående till varandra, om den ena parten kan utöva ett bestämmande inflytande över den andra eller ett betydande inflytande över beslut som gäller den andras ekonomi och affärsverksamhet. 0,75 poäng Slutsats: Av samma åsikt/ Av annan åsikt Av annan åsikt. 0,75 poäng Av annan åsikt. / Av samma åsikt, om det totala beloppet antas vara högst euro. 0,75 poäng 1 Enligt kapitel 3 punkt (8) i Finansinspektionens standard 5.1 Regelbunden informationsskyldighet ersätter standarden Bokföringsnämndens allmänna anvisning om verksamhetsberättelsen. Enligt standardens underpunkt 7.8 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen (58) tas upplysningar om den sannolika kommande utvecklingen upp i standard 5.2b (kapitel 5.7 "Framtidsutsikter").

3 3 3. Om medlemmarna i ledningsgruppen för Megasokeri Abp har sålt av sina aktier till bolaget inom ramen för återköpsprogrammet ska detta omnämnas i verksamhetsberättelsen. 4. Verksamhetsberättelsen ska publiceras så att den finns tillgänglig på Megasokeri Abp:s webbplats senast tre veckor före bolagsstämman, som hålls RP 109/2005: ABL:s definition av närstående krets motsvarar definitionen av närstående krets i standard IAS 24 och avsikten är att den ska tolkas på samma sätt som standarden. 0,75 poäng IAS 24, punkt 9(a): En person är närstående till ett rapporterande företag om personen är en av nyckelpersonerna i ledande ställning i det rapporterande företaget eller i moderbolaget till det rapporterande företaget. 0,75 poäng Bokföringsnämndens utlåtande på eget initiativ om den närstående krets som avses i BokfF 2:7b , punkt 2.3: Bokföringsnämnden anser att man som nyckelperson tillhörande ledningen på grund av sin ställning bör räkna åtminstone verkställande direktören, dennes vikarie samt medlemmarna i ledningsgruppen. 0,75 poäng Enligt förvaltningskoden för finska börsbolag (Corporate Governance) rekommendation 45 och motiveringarna till denna ska bolaget redogöra för de centrala principerna för belöningssystemet för bolagets verkställande direktör och övriga ledning. Det förutsätts inte att beloppet av den övriga ledningens personliga förmåner ska redogöras för. 0,75 poäng ABL 8:8.3: Om aktier har tagits emot från eller överlåtits till en närstående, skall denne nämnas vid namn. 0,75 poäng RP 109/2005: Av väsentlighetsprincipen kan man härleda att såvida en uppgift inte är betydelsefull, så behöver den inte ges. 0,75 poäng RP 109/2005: En sådan situation kan till exempel vara förhanden när bolaget har genomfört ett omfattande återköpsprogram för egna aktier inom ramen för vilket samtliga aktieägare har haft lika möjligheter att sälja aktier till bolaget. 0,75 poäng ABL 5:22.1: Börsbolag ska hålla den stämmokallelse som avses i 18 och de handlingar (bl.a. verksamhetsberättelsen) som avses i mom. tillgängliga för aktieägarna på bolagets webbsidor under en period som börjar senast tre veckor före stämman och slutar tidigast tre månader efter stämman. 0,75 poäng Värdepappersmarknadslagen 2:6.1: En emittent vars värdepapper är föremål för offentlig handel skall offentliggöra sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse utan obefogat dröjsmål senast en vecka före det sammanträde där bokslutet skall framläggas för fastställelse, likväl senast tre månader efter räkenskapsperiodens utgång. 0,75 poäng Av annan åsikt. 0,75 poäng Av annan åsikt. 0,75 poäng För att få fulla poäng (0,75) har det krävts att normhänvisningen är korrekt och att en felfri redogörelse, som saknar brister och inexaktheter, har getts för det relevanta innehållet i normen. För korrekt hänvisning till en norm (t.ex. BokfL 3:1.6 ) gavs 0,25 poäng, om en redogörelse för det relevanta innehållet i normen inte har

4 4 getts. Om det relevanta innehållet i normen har beskrivits korrekt, men normhänvisningen saknas, gavs 0,5 poäng. Om det relevanta innehållet delvis har beskrivits korrekt gavs 0 eller 0,25 poäng. Om examinanden har hänvisat till en annan norm än den som finns i bedömningsgrunderna (till exempel till Finansinspektionens standard i stället för lagstiftningen) har motsvarande poäng getts, förutsatt att den norm som examinanden har hänvisat till lämpar sig på fallet och innehållet i normerna är lika. Den maximala längden på svaret hade fastställts till tre A4-sidor. Om svaret överskrider den maximala längden har -1,0 poäng getts för varje påbörjad sida som överskrider den maximala längden. Det totala poängantalet för svaren kan dock inte fastställas som negativt.

5 5 Uppgift 2 (Kompletteringsdel: valfri uppgift 3) (25 poäng) 1. Ett aktierelaterat belöningssystem är en aktierelaterad ersättning som regleras med egetkapitalinstrument (IFRS 2 Bilaga A, definition) (0,5 poäng), eftersom de anställda i slutändan kommer att få så många av bolagets aktier (IFRS 2.7) som man får för euro på dagen för överlåtelsen av aktier (0,75 poäng). En aktierelaterad ersättning som betalas i aktier ska enligt IFRS eller IFRS 2.16 bokföras som mottagna tjänster och en ökning av eget kapital utgående från det verkliga värdet för de beviljade egetkapitalinstrumenten på dagen för beviljandet (0,25 poäng). Värdet på belöningen fastställs som det antal aktier som motsvarar penningbeloppet. Det belopp som ska redovisas är det verkliga värde som har fastställts, det vill säga euro per person (0,25 poäng). Värdet på själva belöningen ändrar inte, trots att det verkliga antalet aktier som ges ut varierar vid olika bokslutstidpunkter och slutligen till följd av fluktuationer i bolagets börskurs (0,25 poäng). Förändringarna i antalet aktier påverkar inte värdet av kostnadsbokföringen. Vid betalningstidpunkten kommer bolaget antingen att överlåta egna aktier, emittera nya aktier eller köpa upp aktier till dagspriset på marknaden till ett värde om euro per person. För att få rätt att lösa in arvodet, det vill säga ett fribrev, ska de anställda som omfattas av det aktierelaterade bonussystemet ha varit anställda vid bolaget i tre år från tidpunkten för beviljandet. Enligt IFRS 2.15 (eller IFRS 2.19) ska den kostnad som grundar sig på det verkliga värdet på programmet periodiseras över den period under vilken rätten uppstår, det vill säga tre år från tidpunkten för beviljandet (0,25 poäng). Vid tidpunkten för bokslutet antog man att 95 personer kommer att få arvodet. Det belopp som ska bokföras som kostnad räknas ut utgående från det aktuella antagna personantalet periodiserat på tre intjäningsmånader. Under tidsrymden redovisas kostnader för sammanlagt euro (1,0 poäng) [( *100*95 %)/36mån*3mån] (1,0 poäng). Därmed har bolaget bokfört euro för mycket i personalkostnader i bokslutet. Skulden ska överföras till eget kapital (0,5 poäng) till korrekt belopp och differensen ska bokföras som en korrigering av personalkostnaderna (0,25 poäng). Om examinanden har omnämnt att arrangemanget faller under IFRS 2 som en aktierelaterad ersättning som regleras med egetkapitalinstrument, men det av svaret framgår att det är fråga om en skuld, har 1,0 poäng avdragits på grund av konflikten i svaret. (Sammanlagt 5 poäng) 2. Standarden IFRS 3 tillämpas på konsolideringen av affärsverksamheterna. Den uträkning som bolaget har presenterat om beloppen för goodwill enligt IFRS 3.32 är korrekt (1,5 poäng). Enligt IFRS 3.18 ska förvärvaren värdera de identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna till deras verkliga värden per förvärvstidpunkten (0,5 poäng). Enligt IFRS 3.19 ska förvärvaren för varje rörelseförvärv vid tidpunkten för förvärvet värdera icke-kontrollerande intressen i det förvärvade företaget som är nuvarande ägarintressen och berättigar innehavarna till en proportionell andel av företagets nettotillgångar i händelse av likvidation som antingen verkligt värde eller de nuvarande ägarinstrumentens proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. (0,5 poäng). Enligt IFRS 3.42 ska förvärvaren omvärdera de tidigare eget kapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten (förvärvstidpunkten för bestämmande inflytande, det vill säga slutet av maj 2012) (0,5 poäng) och redovisa den eventuellt uppkomna vinsten eller förlusten via resultatet (i övrigt totalresultat) (0,5 poäng). Det verkliga värde som har angetts för det tidigare innehavet kan inte direkt räknas ut via innehavet på 50 procent (det vill säga /50*30= ), eftersom man vanligen betalar någonting extra för att uppnå bestämmande inflytande (IFRS 3.B44-45) (0,5 poäng). Den relativa andelen för de ägare som inte har bestämmande inflytande kan uträknas som proportionell andel med 20 procents andelen värderat till verkliga värden på nettoförmögenheten ( ) (0,5 poäng).

6 6 Enligt IFRS 3.53 ska utgifter i samband med förvärvet redovisas som kostnader enligt prestationsprincipen (0,5 poäng). (Sammanlagt 5 poäng) 3. IFRS behandlar redovisningen och värderingen av identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder (0,5 poäng). Enligt IFRS 3.18 ska förvärvaren värdera de identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna till deras verkliga värden per förvärvstidpunkten (0,5 poäng). I bilaga B punkterna B31-B40 finns anvisningar om redovisning av immateriella tillgångar. De två pågående projekt som ingår i det aktuella förvärvet uppfyller kriterierna i B31-B40 (0,5 poäng). IAS 38 behandlar hanteringen av immateriella tillgångar i bokföringen. De två projekten i uppgiften uppfyller förutsättningar för redovisning enligt IAS (0,5 poäng). IAS reglerar den bokföringsmässiga hanteringar av utgifterna efter förvärvet (0,5 poäng). Enligt paragrafen ska forsknings- eller utvecklingsutgifter som a) är hänförliga till ett pågående FoU-projekt som förvärvats separat eller i ett företagsförvärv och redovisats som en immateriell tillgång, och b) uppkommer efter förvärvet av detta projekt redovisas i enlighet med IAS (0,5 poäng). Enligt IAS a-punkten innebär tillämpning av kraven i punkterna IAS att forskningsutgifter i anknytning till pågående forskningsprojekt redovisas som kostnad när de uppkommer (0,5 poäng), såsom bolaget helt korrekt har gjort (0,5 poäng). Utvecklingsutgifter ska enligt IAS c-punkten däremot aktiveras i balansräkningen (0,5 poäng), såsom bolaget har gjort (0,5 poäng). (Sammanlagt 5 poäng) 4. IAS 36 behandlar nedskrivningar på tillgångar. Enligt IAS ska återvinningsvärdet enligt IAS 36.6 (och IAS 36.18) fastställas för den enskilda tillgången, såvida tillgången inte ger upphov till kassaflöden som i hög grad är oberoende av kassaflödet från andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Om så är fallet beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör såvida inte antingen a) tillgångens verkliga värde minus försäljningskostnader är högre än dess redovisade värde eller b) tillgångens nyttjandevärde bedöms ligga nära verkligt värde minus försäljningskostnader och verkligt värde minus försäljningskostnader kan fastställas. (0,5 poäng) Den nedskrivning på euro som bolaget har gjort på den maskin som omnämns först i uppgiften är obefogad (0,5 poäng). Enligt IAS 36.9 (eller 36.66) ska bolaget på varje bokslutsdag bedöma om det föreligger en indikation på att en tillgång kan ha minskat i värde. Om så är fallet ska företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde (0,5 poäng). Enligt IAS 36.6 (eller IAS 36.18) har återvinningsvärdet definierats som det högre av det verkliga värdet minus försäljningskostnader eller dess nyttjandevärde. I uppgiften var det verkliga värdet 8,2 miljoner euro och kostnaderna för försäljningen euro. Det verkliga värdet med avdrag för utgifterna för försäljningen är 8,1 miljoner euro, vilket är högre än bokföringsvärdet på den maskin som ingår i anläggningstillgångarna (0,5 poäng). Den nedskrivning på 2,2 miljoner euro som bolaget har bokfört på den andra maskinens bokföringsvärde är för stor och bör återställas (0,5 poäng). Det korrekta beloppet på nedskrivningen är euro. Då är maskinens bokföringsvärde 3,5 miljoner euro, vilket motsvarar maskinens nyttjandevärde (0,5 poäng). I vartdera fallet ska nedskrivningsförlusten enligt IAS och IAS 36.8 endast bokföras i det fall att återvinningsvärdet för tillgångsposten är lägre än bokföringsvärdet för tillgångsposten. Från bokföringsvärdet avdras nedskrivningsbeloppet så att det motsvarar återvinningsvärdet (0,5 poäng). Enligt IAS ska framtida avskrivningar anpassas så att det nya redovisade värdet, efter avdrag för ett eventuellt restvärde, fördelas systematiskt över tillgångens återstående

7 7 nyttjandeperiod när en tillgång har skrivits ned (0,5 poäng). En hänvisning till IAS godkänns också. (Sammanlagt 4 poäng) 5. Den överföring av goodwill i enhet K på 75 miljoner euro från segment A till segment B som bolaget har gjort, gjordes inte enligt bestämmelserna i IAS 36. Enligt IAS ska goodwill omfördelas på de berörda enheterna om ett företag omorganiserar sin rapporteringsstruktur på ett sådant sätt att sammansättningen på en eller flera kassagenererande enheter på vilken eller vilka goodwill har fördelats förändras (1,0 poäng). I IAS konstateras det att omfördelningen av goodwill ska genomföras genom användande av relativt värde på ett sätt som liknar det som används när ett företag avyttrar verksamhet (IAS 36.86) i en kassagenererande enhet, såvida inte företaget kan visa att någon annan metod bättre återspeglar den goodwill som är knuten till de omorganiserade enheterna (1,0 poäng). IAS 36.BC behandlar och motiverar avsikten med IAS I dem konstaterar man att omfördelningen av goodwill bör göras utgående från relativa värden enligt samma princip som vid överlåtelse av företag såvida inte företaget kan visa att någon annan metod bättre återspeglar den goodwill som är knuten till de omorganiserade enheterna. Avsikten med IAS bygger på IAS Då goodwill hänförs till de testade enheterna eller grupperna existerar dess ursprungliga belopp inte längre. Under tidens lopp har den goodwill som ursprungligen uppstod så gott som undantagslöst förändrats, vilket betyder att de ursprungliga värdena inte längre är användbara (0,25 poäng). Såsom IAS 36.BC156 preciserar kan det endast i extrema fall vara möjligt att tillämpa annat än metoden med relativt värde (0,25 poäng). Om någon annan metod tillämpas, skulle det kunna indikera att goodwill tidigare har hänförts på inkorrekt sätt (0,5 poäng). I uppgiften skedde förvärvet av enhet K redan år Den goodwill som uppstod vid förvärvet hänfördes hos förvärvaren enligt IAS för nedskrivningstestning på de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas dra nytta av de synergieffekter som fås genom sammanställning av affärsverksamheterna, oberoende av om övriga tillgångar eller skulder som hänför sig till förvärvet hänförs till dessa enheter eller grupper av enheter. Varje enhet eller grupp av enheter till vilken goodwill hänförs på detta sätt ska vara den lägsta nivån i företaget på vilken uppföljning av goodwill sker för intern styrning och ska vara minst så omfattande som det verksamhetssegment som fastställs enligt IFRS 8.5 innan segmenten sammanslås (0,5 poäng). I uppgiften ska förhållandet mellan de verkliga värdena användas vid överföringen av enhet K från segment A till segment B (0,5 poäng). Det kan också vara möjligt att använda bokföringsvärden, om exakt samma principer för upprättande och allokering har använts vid fastställande av segmentens nettoförmögenhet (0,5 poäng). (Poäng ges endast för någondera metoden.) Omfördelningen av goodwill med användning av verkliga värden leder till att goodwill överförs från segment A till segment B. Enhet K:s andel av segment A:s verkliga värde var 650/3200 = 20,3 procent, vilket betyder att 88,0 miljoner euro av goodwill på 433 miljoner euro i segment A hänförs till segment B (1,0 poäng). Motsvarande mängd goodwill som överförs om bokföringsvärdena används som utgångsläge skulle vara 312/1 487 = 21,0 procent, det vill säga 90,9 miljoner euro (1,0 poäng). (Poäng ges endast för någondera metoden). Felet av goodwillbeloppet är 13 miljoner euro då de verkliga värdena för segment A används (88-75 =13 miljoner) eller 15 miljoner euro då bokföringsvärden används (91-75 =16 miljoner euro) för mycket goodwill (0,5 poäng) och på motsvarande sätt för lite i segment B (0,5 poäng). (Sammanlagt 6 poäng)

8 8 Uppgift 3 1 (Kompletteringsdel: valfri uppgift 2) (35 poäng) 1. Motivering till konsolideringen (3 poäng) Konsolideringen av Celsius Ab med koncernbokslutet grundar sig på bestämmande inflytande enligt aktieägaravtalet. Bestämmande inflytande förverkligas genom styrelsemajoriteten, eftersom Gruppo Superior Ab har rätt att utse majoriteten av ledamöterna i styrelsen för Celsius Ab. (1,5 poäng) De övriga bolagen konsolideras med koncernen under den period de ingår i koncernen. (1,5 poäng) 2. Konsolidering av korrekta resultaträkningar och balansräkningar (2 poäng) För varje inkorrekt resultaträkning eller balansräkning eller sådan resultaträkning eller balansräkning på vilken oriktig kurs har använts har 0,5 poäng avdragits. 3. Koncernstruktur, ändringar i strukturen och elimineringar av koncerninnehav (13 poäng) a. Förvärv av nytt koncernbolag 3 poäng Eliminering av aktierna i Beta Ab och förvärvsvärdekalkyl (elimineringsbokföring 6) (förvärvsvärdekalkyl 1 p, goodwill 1 p, avskrivning på goodwill 2 1 p) b. Försäljning av koncernbolag 4 poäng Korrigering av Epsilon Ab:s försäljningsvinst; summan 1 p + frågan 2 p (3 p) samt tillägg av räkenskapsperiodens vinst vid försäljningstidpunkten i Epsilon Ab i vinsten i balansräkningen (elimineringsbokföringarna 3 och 4) (1 p) c. Fusion av koncernbolag 3 poäng Eliminering av Alpha Ab:s fusionsvinst; summan 1p + frågan 2 p (elimineringsbokföring 5) d. Grundande av koncernbolag eliminering av koncerninnehav 3 poäng Celsius Ab: Minoritetens andel ur eget kapital och resultatet (elimineringsbokföring 9) (1,5 p) Delta Maskin Ab (elimineringsbokföring 14), inklusive omräkningsdifferens (1,5 p) 4. Eliminering av koncernens interna transaktioner (13 poäng) a. Interna dividender (1 p) moderbolaget (elimineringsbokföring 2) b. Moderbolagets apportplacering i Celsius Ab (elimineringsbokföring 10) (2 p) c. Interna försäljningar och inköp (4 p) Beta Ab:s försäljning till moderbolaget (elimineringsbokföring 7) 1 p Beta Ab:s försäljning till Epsilon Ab (elimineringsbokföring 8) 1 p Celsius Ab:s försäljning till moderbolaget (elimineringsbokföring 12) 1 p Moderbolagets försäljning till Delta Maskin Ab (elimineringsbokföring 16) 1 p d. Eliminering av internt bidrag (2 p) Internt bidrag på Celcius Ab:s lager; summan 0,25 p + frågan 0,75 p (elimineringsbokföring 13) 1 För att förenkla uppgiften har koncernens resultaträkning och balansräkning upptagits i tabellerna i förkortad version jämfört med Bokföringsnämndens allmänna anvisning om upprättande av koncernbokslut ( ). 2 Examinanden har fritt fått fastställa avskrivningarna på goodwill.

9 9 Internt bidrag på Delta Maskin Ab:s lager; summan 0,25 p + frågan 0,75 p (elimineringsbokföring 16) e. Interna fordringar och skulder samt räntor (4 p) mellan moderbolaget och Celsius Ab (elimineringsbokföring 17) 1 p lån och räntor mellan moderbolaget och Delta Maskin Ab (elimineringsbokföring 15) 2 p mellan moderbolaget och Delta Maskin Ab (elimineringsbokföring 18) 1 p 5. Avskrivningsdifferenser (2 poäng) uppspjälkning av avskrivningsdifferensen i moderbolaget på eget kapital och skatteskuld (elimineringsbokföring 1) 0,5 p uppspjälkning av avskrivningsdifferensen i Beta Ab på eget kapital och skatteskuld (elimineringsbokföring 19) 0,5 p uppspjälkning av avskrivningsdifferensen i Celsius Ab på eget kapital och skatteskuld (elimineringsbokföring 11) 0,5 p Uppspjälkning av avskrivningsdifferensen i Delta Maskin Ab på eget kapital och skatteskuld (elimineringsbokföring 20) 0,5 p 6. Latenta skatter (2 poäng) för upplösning av intäktsföringen av moderbolagets apportplacering i Celsius Ab (elimineringsbokföring 10) 1 p för interna bidrag i lagren (elimineringsbokföring 13) 1 p

10 10 Gruppo-koncernen Gruppo Delta Eliminerings-/ Eliminerings-/ Eliminerings-/ Eliminerings-/ Eliminerings-/ Eliminerings-/ Koncernen sammanlagt 2012 Superior Ab Alpha Ab Beta Ab Celsius Ab Maskin AB Epsilon Ab konsoliderings- konsoliderings- konsoliderings- konsoliderings- konsoliderings- konsoliderings bokföringar bokföringar bokföringar bokföringar bokföringar bokföringar Gruppo Superior Ab Alpha Ab Beta Ab Celsius Ab Delta Maskin AB Epsilon Ab Eliminerin gsbokföri ng nr RESULTATRÄKNING Omsättning , Kostnader för anskaffning och tillverkning , 12, BRUTTOBIDRAG Kostnader för försäljning och marknadsföring Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från andelar i företag inom samma koncern Ränteintäkter från företag inom samma koncern Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern , Räntekostnader till företag inom samma koncern Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av avskrivningsdifferens Inkomstskatter , , Minoritetens andel 9, 11, RÄKENSKAPSPERIODENS VINST Eliminerin gsbokföri ng nr Eliminerin gsbokföri ng nr Eliminerin gsbokföri ng nr Eliminerin gsbokföri ng nr Eliminerin gsbokföri ng nr

11 11 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Koncernens goodwill Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Placeringar Andelar i företag inom samma koncern , 9, Fordringar hos företag inom samma koncern BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder , , , Räkenskapsperiodens vinst , , Omräkningsdifferenser , EGET KAPITAL SAMMANLAGT Minoritetens andel , ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern Leverantörsskulder Skatteskulder , 10, , Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

12 12 Gruppo Superior Ab RESULTATRÄKNING Omsättning Kostnader för anskaffning och tillverkning BRUTTOBIDRAG Kostnader för försäljning och marknadsföring Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från andelar i företag inom samma koncern Ränteintäkter från företag inom samma koncern Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern Räntekostnader till företag inom samma koncern 0 0 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av avskrivningsdifferens Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

13 13 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Fusionsförlust 0 0 Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Placeringar Andelar i företag inom samma koncern Fordringar hos företag inom samma koncern BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL SAMMANLAGT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern 0 0 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern Leverantörsskulder Skatteskulder Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

14 14 Alpha Ab 6 mån 12 mån RESULTATRÄKNING Omsättning Alpha Ab:s fusionsvinst Kostnader för anskaffning och tillverkning Balansvärde för moderbolagets aktier BRUTTOBIDRAG Dotterbolagets eget kapital vid fusionstidpunkten Kostnader för försäljning och marknadsföring Administrativa kostnader Fusionsvinst Övriga rörelseintäkter 0 0 Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Eliminering: Fusionsvinst Finansiella intäkter och kostnader Räkenskapsperiodens resultat Intäkter från andelar i företag inom samma koncern 0 0 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder Ränteintäkter från företag inom samma koncern 0 0 Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern 0 0 Räntekostnader till företag inom samma koncern 0 0 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av avskrivningsdifferens Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

15 15 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 0 0 Goodwill 0 0 Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Placeringar Andelar i företag inom samma koncern 0 0 Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar 0 Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital 0 0 Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL SAMMANLAGT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar 0 0 FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut 0 0 Skulder till företag inom samma koncern 0 0 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL 0 0 Skulder till kreditinstitut 0 0 Skulder till företag inom samma koncern 0 0 Leverantörsskulder Skatteskulder Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

16 16 Beta Oy / /2011 RESULTATRÄKNING Omsättning Intern försäljning till moderbolaget: / 30 % Kostnader för anskaffning och tillverkning BRUTTOBIDRAG Intern försäljning till Epsilon Ab: Kostnader för försäljning och marknadsföring / 10 % Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från andelar i företag inom samma koncern 0 0 Ränteintäkter från företag inom samma koncern 0 0 Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern 0 0 Räntekostnader till företag inom samma koncern 0 0 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av avskrivningsdifferens 0 0 Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

17 17 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Uträkning av goodwill Immateriella rättigheter Goodwill 0 0 Eget kapital vid förvärvstidpunkten Materiella tillgångar Avskrivningsdifferens vid förvärvstidpunkten Maskiner och inventarier Skatteskuld på avskrivningsdifferensen Placeringar Justerat eget kapital vid förvärvstidpunkten Andelar i företag inom samma koncern 0 0 Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 Köpeskilling BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT Goodwill RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT Elimineringsbokföringar PASSIVA Aktiekapital Fond för inbetalt fritt eget kapital EGET KAPITAL Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder*) Aktiekapital Räkenskapsperiodens vinst Övriga fonder Dotterbolagsaktier Fond för inbetalt fritt eget kapital Goodwill Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst *) ( )= EGET KAPITAL SAMMANLAGT

18 18 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar 0 0 FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern 0 0 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern 0 0 Leverantörsskulder Skatteskulder Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

19 19 Celsius Ab Elimineringar av eget kapital: RESULTATRÄKNING Aktier Omsättning Aktiekapital Fond för inbetalt fritt eget kapital Kostnader för anskaffning och tillverkning Minoritet BRUTTOBIDRAG Internt bidrag på lagret: Kostnader för försäljning och marknadsföring Intern försäljning till moderbolaget Administrativa kostnader /3 av intern försäljning i lager Övriga rörelseintäkter Internt bidrag 2/ Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Latent skatt på internt bidrag: Intäkter från andelar i företag inom samma koncern * 26%= Ränteintäkter från företag inom samma koncern 0 Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern 0 Minoritetens andel av resultatet: Räntekostnader till företag inom samma koncern * 20 %= Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Minoritetens andel av det interna bidraget: VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER ( )* 20%= BOKSLUTSDISPOSITIONER Skattekorrigering i anknytning till eliminering Förändring av avskrivningsdifferens av det interna bidraget på Software-apport Inkomstskatter * 26 %= RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

20 20 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Goodwill 0 Materiella tillgångar Fördelning av avskrivningsdifferens på eget Maskiner och inventarier kapital och skatteskuld: Förändring av avskrivningsdifferens Placeringar *26 %= Andelar i företag inom samma koncern 0 Fordringar hos företag inom samma koncern 0 Minoritetens andel av avskrivningsdifferensen: BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT ( )*20 %= RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 0 Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL SAMMANLAGT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern 0 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern 0 Leverantörsskulder Skatteskulder Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43) 1 (43) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER

REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER RR 8 REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 1998 (inkl. ändring dec. 2003) 1 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 DEFINITIONER 4 TRANSAKTIONER I UTLÄNDSK VALUTA 4 Löpande

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer