Norrtälje-modellen. Räddningen för ett landsting ur kurs. lördag 5 maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrtälje-modellen. Räddningen för ett landsting ur kurs. lördag 5 maj 2012"

Transkript

1 lördag 5 maj 2012 Norrtälje-modellen Räddningen för ett landsting ur kurs Kjell Håkansson Fruängsgatan Nyköping T M E 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Norrtäljemodellen 2 Landstingets ekonomiska kollaps 2 Vårdens janushuvud - Omsorg och närsjukvård lokalt / Kapitaltung specialistvård centralt. 3 Norrtälje-projektet 3 Marknaden 3 Projekt Tio100 3 Vårdbolaget Tiohundra AB 4 Lessons learned 5 En modell för integrerad omsorg och närsjukvård 6 Samverkan kommuner och landsting 6 Ägarfrågor och beställarfunktion 7 Vårdbolaget Sörmland Sydost 8 Landstingets utredning 8 Ett alternativ till utredningen för framtidens sjukvård 9 Norrtälje-modellen 1

3 Sammanfattning Norrtäljemodellen har prövats och vidareutvecklats under sex år och håller måttet. Konceptet kan utgöra grundval för en modell för att decentralisera Närsjukvård och omsorg för landsting och regioner. Landstingen kan renodla sin uppgift som beställare och avveckla sitt oprofessionella engagemang som vårdgivare. Det dubbla huvudmannaskapet för närsjukvård och omsorg ersätts av ett joint venture mellan landsting och kommuner. Integration och sammanlänkning är ledmotivet inom närsjukvård och omsorg. Motorn för ansvarsfull ledning och vidareutveckling decentraliseras. Landstingets ekonomiska kollaps Norrtäljemodellen erbjuder en grundval för rekonstruktion av landstingets styrning av verksamheten. Med Vårdföretagen kan landstinget ha kvar inflytande genom beställarfunktionen när man avvecklar sig som vårdgivare. Budgetansvaret för vårdenheterna lyfts av; det medverkar till att rensa upp i det ekonomiska träsket. Stora delar av det föreslagna programmet kan utgå och ersättas med en satsning på omstrukturering med vårdföretag, som tar över ansvaret för att rationalisera driften. Arbetet utgör en del av företagsledningens uppdrag och kommer att ingå i uppbyggnaden av företaget. Det drivs inte som ett separat projekt i en sidoorganisation. Utredningen Framtidens hälso- och sjukvård i Sörmland innehåller inga tillräckligt radikala åtgärder som kan lösa landstingets ekonomiska misär. Den visar inte heller hur närsjukvården skall skyddas från en gradvis utarmning och oförmåga att tillgodose åldrande invånares ökande behov av närvård. Med beslut i linje med utredningen är risken stor att sjukvården ytterligare institutionaliseras inom dagens centralstyrda, rigida struktur. Norrtälje-modellen 2

4 Vårdens janushuvud - Omsorg och närsjukvård lokalt / Kapitaltung specialistvård centralt. Under 2011 och 2012 har jag engagerat mig i debatten om övergången från landsting till regioner. Min huvudtes är att sjukvård och omsorg är den för medborgarna viktigaste angelägenheten i det allmänas regi. Den måste byggas från botten med målet att möta varje individs behov och önskemål. Det innebär att de verksamheter som gäller omedelbara behov och som har hög frekvens, behöver finnas tillgängliga lokalt. För högspecialiserad sjukvård som individen sällan behöver utnyttja, gäller istället att effektivt utnyttjande enligt metoder liknande dem inom näringslivet bestämmer strukturen. Fortsatt rationalisering får baseras på samverkan mellan landsting/regioner, inte genom utarmning av närsjukvården. Janushuvud, Bertil Vallien Norrtälje-projektet Patientnära omsorg och sjukvård griper in i varandra och behöver utövas samordnat. Det är därför en tankevurpa att dela upp det på två huvudmän. I Stockholms län insåg man detta och startade år 2006 projektet Tio100. Marknaden Vård och omsorg är till sin natur en kvasimarknad som inte fungerar helt fritt. Det allmänna har mutat in ett revir som styrs av lagar och bildar ett offentligt monopol. Men inom dess hank och stör kan olika operatörer konkurrera inbördes. Det faktum att landsting och kommuner själv fungerar som vårdgivare snedvrider konkurrensen och är en högst olämplig anomali. Monopolet innebär att kommuner och landsting beställer eller utför den vård och omsorg som de anser att marknaden efterfrågar. Jag har pläderat för att man skall avveckla dubbelrollen som beställare/vårdgivare. I stället bör man koncentrera sig på uppgiften att vara beställare, ha professionell kompetens för att definiera uppdragen och för att sedan kontrollera att vårdgivaren levererar vad som beställts både vad gäller kvantitet och kvalitet. De uppseendeväckande brister som upptäckts främst inom omsorgen och väckt berättigad uppmärksamhet, går i flertalet fall att hänföra till att beställarfunktionen inte fungerat tillfredsställande och till att vårdgivande företag inte insett de risker som det innebär att leverera undermåligt. Projekt Tio100 Projektet startade 2006 med gemensamt ansvar för vård och omsorg i Norrtälje; utvärdering 2012; Kommunen har invånare; på sommaren ca ; Landstinget och Norrtälje kommun tillförde projektet den del av intäkten från kommunal- och landstingsskatten som avser vård och omsorg; Vårdbolaget Tiohundra AB bildades med 50/50 ägande. Norrtälje-modellen 3

5 Projektets struktur och ansvarsfördelning Tiohundranämnden - 6 förtroendevalda från vardera landsting och kommun - beslutar om ingående av avtal med utförarna; Förvaltningen bereder ärenden till nämnden, förhandlar och följer upp avtal; Ägarfrågor har lagts i ett kommunförbund - relationer bolag/ägare, skulle hantera ev. tvister mellan ägare Vårdbolaget Tiohundra AB Vision: Unik förmåga möta varje individs behov och önskemål inom vård och omsorg; Värdegrund: Hög kvalitet i allt; god tillgänglighet skapar trygghet; bra bemötande; hjälpa till i alla situationer; Uppdragsgivare: Tiohundranämnden, andra nämnder och landsting, Försäkringskassan; Omsätter 1,4 miljarder; medarbetare; Ur bolagsordningen: Mål: Snabb återgång till eget boende efter vård/behandling Mätetal: Antal utskrivningsklara < 3 i snitt pr månad 2012 Mål: Trygg och säker sammanlänkning mellan vård och omsorg; Mätetal: 100% av patienter i WebCare skall ha ett utskriftsmeddelande som informerar om behandlingen och fortsatt vård. Norrtälje-modellen 4

6 Tiohundras operativa organisation: Ekonomi Styrelse Chefsläkare Personal VD - Kvalitet, förbättring - Marknad, Kommunikation Sjukvård och primärvård Vård och omsorg Sjukhuskliniker Primärvård Barn, ungdom, familj Hemtjänst & -sjukvård Akut- & diagnostikenh. Rehabenheter Psykiatri Vård- & omsorgsboende Mottagningar & vårdplatser Vårdadministration Habilitering & handikapp Lessons learned Bolaget har inriktat sig på uppgiften att integrera vård och omsorg och bygga rationella verksamhetsgrenar på intim samverkan utan byråkratiska hinder. Organisationen ovan är t.ex. en matrisorganisation. Ansvar och befogenheter är delegerade till driftenheterna som håller löpande kontroll på det ekonomiska utfallet. Verksamhetens motor är flyttad från politiska nämnder till operationsgolvet. Prioriteringarna ligger på att hålla samman: Sjukvård och omsorg för äldre med omfattande/komplexa behov; Vårdkedjor inom psykiatrisk vård och boende; Hälso- & sjukvård samt sociala insatser för barn, ungdomar och familjer; Effektiva sjukvårdsprocesser - samarbete mellan sjukhuset och husläkarna. Insatser för att länka samman verksamheter görs: Komplett vårdplanering med patienten inför utskrivning från sjukhuset; Gemensam vård- och läkemedelsdokumentation; Vård- och omsorgsinsatser i hemmet för kontinuitet och trygghet; I Familjens hus lokaliseras alla verksamheter för barn, ungdom, familj; Primärvård och geriatrik (ålderssjukvård) i samma division; Psykiatri och socialpsykiatri likaså. Norrtälje-modellen 5

7 Den operativa verksamheten visar på avsevärda framsteg och bra resultat vid utvärderingar. Ekonomiskt har man positiva resultat 4 av 5 år, även om man inte har krav att leverera överskott. Den svåraste delen av projektet gäller ägar-/beställarfunktionen. Det tycks ha varit svårt att få politikerna att inse att de inte längre skall detaljstyra verksamheten. Vårdbolaget kräver att uppdraget är gemensamt från ägarna, inte olika delar med suboptimeringar för att tillgodose särintressen. Förvaltningen, beställarfunktionens verkställande organ, har inte haft tillfredsställande kompetens och kapacitet med försenade avtalsförhandlingar och bristande kontinuitet för bolaget som följd. Det har varit svårt att anpassa vårdavtalen inför det nya med integrerade vårdkedjor. Bolaget har ibland inte behandlats affärsmässigt och konkurrensneutralt. Det så ofta förekommande oskicket hos kommun och landsting att lägga på utövare uppgifter utan ersättning, försökte man fortsätta med men bolagets ledning lär ha lyckats styra upp ofoget. Kommunförbundet och Tiohundranämnden har inte haft klara avgränsningar sinsemellan. Hela tanken med ett integrerat koncept riskerade därmed att förfelas. Det är tveksamt om en politisk nämnd skall besluta om val av utförare och avtalens innehåll. En modell för integrerad omsorg och närsjukvård Med sex års erfarenheter från Norrtälje är slutsatsen att modellen fungerar. Den skulle efter anpassning till vunna erfarenheter kunna tillämpas i andra landsting, bl.a. Sörmland. Samverkan kommuner och landsting I Sörmland varierar kommunernas befolkningsunderlag. Enskilda kommuner - utöver Eskilstuna med inv. - är för små för att själva försörja ett närsjukhus. Men Nyköping/Oxelösund är tillsammans med inv. större än Norrtälje och Katrineholm/Flen/Vingåker med lika stora. För att tillämpa konceptet behöver således flera kommuner ingå i samarbetet. Det borde vara fullt möjligt men kräver att behoven för fler parter måste vägas samman. Det är nödvändigt att ägna Trosa/Gnesta speciell uppmärksamhet. De är tillsammans för små, inv., men en studie av deras speciella behov och förutsättningar, skulle kunna läggas till grund för en attraktiv anslutning till Nyköping/Oxelösund. Alla kommunerna är alltmera beroende av Stockholmspendling. Vad ställer det för särskilda krav på sjukvården? Kan avtal med Stockholm komplettera vad som erbjuds i Sörmland? Om Trosa/Gnesta ingår i teamet kan ett vårdbolag Sörmland Sydost med ett underlag på inv. konsolidera utbudet av tjänster i närsjukvård och omsorg. Katrineholm, Flen, Vingåker samarbetar redan om energi, VA, räddningstjänst och renhållning. Det är därför naturligt att utöka det samarbetet med närsjukvård och omsorg i ett vårdbolag Sörmland KFV. Avståndet mellan Katrineholms och Nyköpings sjukhus är endast 4,5 mil. En samverkan om närsjukvård skulle kunna vara intressant för att bl.a. stärka utbudet och bemanning av nyckelpositioner. Vårdbolag under professionell ledning skulle mycket väl klara en samverkan baserad Norrtälje-modellen 6

8 på affärsidén att tillgodose varje individs behov. Professionella företagsledningar är bättre skickade att samordna resurser mellan sjukhusen än en politisk landstingsledning. Om ett liknande vårdbolag bildades för Eskilstuna, Strängnäs - ett Sörmland Nordväst - skulle länet ha närvården koncentrerad till tre verksamheter med eget ansvar och fulla befogenheter under professionell ledning samt med en lokal förankring i anslutna kommuner. Det är ju uppenbart att kommunerna måste engageras från början i en utvärdering och utformning av ett sådant radikalt ingrepp. De har i huvudsak abdikerat och ansett att detta inte är deras bord. Men många kommunpolitiker sitter också i landstinget och borde därför vara väl lämpade att medverka aktivt. Situationen för landstinget är så allvarlig att partipolitiska hänsyn borde få vika, i synnerhet som ingen konstellation hittills lyckats med uppdraget. Ett engagemang över partigränserna skulle ge den stabilitet på lång sikt som krävs. Ägarfrågor och beställarfunktion De svårigheter som redovisats för Norrtälje, borde kunna undvikas om man renodlar ägarfrågor och beställarfunktion. Ägarfrågor bör liksom i privat näringsliv regleras i ett aktieägaravtal. Av det skall framgå att bolagets ändamål är att bedriva vård och omsorg integrerat med närsjukvård, hur personal och resurser skall överföras till bolaget, att befattningar skall besättas med professionell kompetens, hur aktierna skall fördelas och resultatet hanteras samt att verksamheten skall bedrivas i konkurrens med andra utövare på likvärdiga villkor etc. Det blir sedan styrelsens mandat och det förefaller inte finnas något behov av ett kommunförbund. En beställarfunktion är nödvändig, eftersom vård och omsorg är en kvasimarknad. Dess uppgift är att definiera marknaden i form av uppdrag, specificera dessa, beställa under konkurrens mellan vårdutövare samt följa upp kvantitet och kvalitet i utförandet. Om dess förutsättningar specificeras i en instruktion, kan den besättas av professionella tjänstemän och organisatoriskt inordnas i landstinget. Inte minst med tanke på vad som kommit i dagen på senare tid, behöver beställarfunktionen besättas med professionellt folk som både är fackmässigt kompetenta och skickliga förhandlare, uppbackade med juridisk expertis. Behovet av expertis kan samordnas mellan flera vårdenheter inom länet. Det organ som blir beställare av gruppens tunga uppdrag måste vara ett kraftfullt verktyg med integritet. Lika viktigt är att det finns adekvat kapacitet för att följa upp att vårdutövarna levererar vad som beställs. Norrtälje-modellen 7

9 Vårdbolaget Sörmland Sydost Om man utgår ifrån Norrtälje och gör ett snabbt överslag, baserat på underlaget inv. skulle med samma relativa omfattning på uppdraget vårdbolaget omsätta 2 miljarder och ha en personal på 3700 personer. Vårdbolaget TioHundra har under försöksperioden utvecklat en organisation med rationella lösningar på många av problemen med anpassning till ett helt nytt grepp om vård och omsorg - att börja från grunden med medborgarnas behov. Deras lösning duger gott som modell för andra landsting. Uppdragen som gäller kapitaltung specialistvård har skilts av och hanteras av beställarfunktionen separat utanför vårdbolaget. Man undviker därigenom att de får parasitera på närsjukvården. De båda slagen av vård är väsensskilda och förutsättningarna att nå fram till optimala eller snarare acceptabla lösningar för var och en av dem förbättras. Detta är också en viktig lösning för andra landsting. Landstingets utredning Jag har tagit del av sammanfattningen av konsultrapporten Framtidens hälso- & sjukvård i Sörmland och har följande kommentarer: Den utmynnar i sju förslag. De innebär marginella förändringar i nuvarande organisation som är inriktad på att producera vårdtjänster inom ramen för en planekonomiskt toppstyrd ekonomi. Strukturella åtgärder innebär sammanslagning av kliniker för att öka produktiviteten och profilera sjukhusen; därtill outsourcing av några stödfunktioner. I övrigt är det mest fråga om småförbättringar lite här och där. Kostnadsmassan, 5 ½ miljard består till 50% av personal. Programmet skall genomföras i tre faser under en treårsperiod. Ett programkontor skall etableras för planering och uppföljning. Totalt skrapar man ihop 270 mkr/år i potential. Sannolikheten för att nå dit är enligt min uppfattning inte stor; kanske kan man uppnå 50%. Liknande program har etablerats tidigare men avsomnat på vägen. Av materialet framgår att sjukvården haft sammanlagt ca. 1 miljard i negativ budgetavvikelse under tiden och med prognos 2012 inberäknat. 12 av 12 år har den gått med förlust. Min slutsats är att programmet är helt otillfredsställande för att lösa dagens situation och långt mindre framtidens. Den hotar att cementera den nuvarande centraliserade strukturen och blockera framtida lösningar med lokal tyngdpunkt och samverkan med kommunerna som i Norrtäljemodellen. Verksamheten är med privata mått mätt konkursmässig. Jag har svårt att se att landstingsfullmäktige med gott samvete kan ge ledningen mandat att fortsätta med förslaget som utgångspunkt. För att lösa problemet behövs något liknande en företagsrekonstruktion. En sådan kräver en radikal förändring från botten av landstingssjukvårdens organisation. Följande åtgärder skulle kunna ha en chans att nå önskat resultat. Landstinget har visat sig inkapabelt att i egen regi driva sjukhus och vårdenheter. Man bör därför snarast avveckla detta och koncentrera sig på rollen som beställare av vårdtjänster. Norrtälje-modellen 8

10 För närsjukvård och omsorg föreslår jag att man accepterar Norrtäljemodellen som bas för verksamheten. Driften av Mälarsjukhuset läggs ut på entreprenad. Närsjukvård och omsorg för Strängnäs, Eskilstuna bryts ut och drivs enligt Norrtäljemodellen, se ovan. Därmed skulle den del av förlusterna som avser budgetunderskott i vårdenheterna lyftas bort från landstingets ekonomiska ansvar. Administration och politiska uppdrag anpassas till de ändrade uppgifterna och kostnaderna kan reduceras avsevärt. Ett alternativ till utredningen för framtidens sjukvård Med ovanstående modell kommer tyngdpunkten i framtidens sjukvård att å ena sidan decentraliseras för närsjukvården, å den andra att centraliseras till universitets- och regionsjukhus för kapitaltung specialistvård. Utredarna häller allt i en hink trots att förutsättningarna är så olika. Landstinget som beställare kan vara konkurrensneutralt och sluta avtal med de specialistsjukhus som har de fördelaktigaste utbuden för landstinget. Man behöver inte vara låst att välja det egna länssjukhuset, som får utvecklas på egna meriter. En grov skiss på sjuk- & hälsovårdens framtida struktur skulle - med all reservation för min bristande detaljkunskap - kunna se ut som följer: Vårdföretag Delägare Närsjukhus Underlag Sörmland Sydost Landstinget Oxelösund Nyköping Trosa Gnesta Nyköping Sörmland KFV Landstinget Katrineholm Flen Vingåker Katrineholm Sörmland Nordväst Landstinget Eskilstuna Strängnäs Eskilstuna - del av (närsjukvård) Entreprenör för Mälarsjukhuset - Mälarsjukhuset, länsdelen Norrtälje-modellen 9

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Samverkan kommuner-landsting. Erfarenheter och tankar baserat på bl a Norrtäljeprojektet - TioHundra

Samverkan kommuner-landsting. Erfarenheter och tankar baserat på bl a Norrtäljeprojektet - TioHundra Samverkan kommuner-landsting. Erfarenheter och tankar baserat på bl a Norrtäljeprojektet - TioHundra Bakgrund och förutsättningar Styrning och ledning av projektet Utvecklingen 2006-2013 (-16) Tre viktiga

Läs mer

ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01

ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01 ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma organisationen för hälso-,

Läs mer

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Bakgrund Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel har 2014-05-23 efterfrågat en kartläggning om hur det ser ut gällande kommunernas och landstingets

Läs mer

TioHundra Det unika vårdbolaget i Norrtälje. Peter Graf, VD

TioHundra Det unika vårdbolaget i Norrtälje. Peter Graf, VD TioHundra Det unika vårdbolaget i Norrtälje Peter Graf, VD TIOHUNDRA AB TioHundra startade 2006 Unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting Permanentat 1 jan 2016 STYRNING Landstingsfullmäktige

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Yttrande över Idébetänkande SOU 2002:31 Vinst för vården. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Yttrande över Idébetänkande SOU 2002:31 Vinst för vården. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen Vänsterpartiet FÖRSLAG TILL BESLUT 2002-08-20 P 27 Yttrande över Idébetänkande SOU 2002:31 Vinst för vården Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att yttra sig enligt nedanstående

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg LOV

Fritt val i vård och omsorg LOV Fritt val i vård och omsorg LOV Bakgrund till LOV Två modeller Entreprenadmodellen valfrihetsmodellen Så byggs ett valfrihetssystem Exempel på valfrihetssystem Utveckling i andra länder Bakgrund LOV Politiskt

Läs mer

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för YTTRANDE LS 2017-0452 Styrelsens yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018-2027 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER SOCIALTJÄNST OCH BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI I SÖRMLAND

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER SOCIALTJÄNST OCH BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI I SÖRMLAND Fr ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER SOCIALTJÄNST OCH BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI I SÖRMLAND VID PLACERING AV BARN OCH UNGA I FAMILJEHEM OCH HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumentinformation Dokumenttitel:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:142 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Ägarutskottet har inkommit med förslag

Läs mer

Avgift för hemsjukvård i Eskilstuna kommun

Avgift för hemsjukvård i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2017-02-15 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:653 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Avgift för hemsjukvård i Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Motion 2017:17 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om sammanhållen vård och omsorg för äldre 27 LS

Motion 2017:17 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om sammanhållen vård och omsorg för äldre 27 LS Motion 2017:17 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om sammanhållen vård och omsorg för äldre 27 LS 2017-0731 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01 LS 2017-0731 Landstingsstyrelsen Motion 2017:17

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2016-10-14 NSV16-0028-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård M Ö T E S D A T U M 2016-10-21 Överenskommelse

Läs mer

Vård i livets slut, uppföljning

Vård i livets slut, uppföljning Revisionsrapport* Vård i livets slut, uppföljning Landstinget Halland Oktober 2007 Christel Eriksson, certifierad kommunal yrkesrevisor Sammanfattning *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...2

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Anna Ingmanson Regeringskansliet 20160404 Disposition Kort om uppdraget Vår analys (i urval!) Våra förslag (i urval) Frågor och diskussion

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Frågor och information 16 april

Frågor och information 16 april Frågor och information 16 april Vårdplatser och kompetensförsörjning - Utskrivningsklara patienter - Avtal om externa vårdplatser Organisationsarbetet - Närsjukvård och länsverksamheter - Länskliniker

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) SKRIVELSE 1 (2) 2005-04-06 LS 0102-0087 Landstingsstyrelsen Motion 2001:4 av Brit Rundberg (v) om fortlöpande kartläggning av ägarförhållanden hos företag som bedriver sjukvård på entreprenad åt landstinget

Läs mer

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-10-21 NSV16-0028-2 27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Diarienummer:

Läs mer

Företagsklimatet i Eskilstuna kommun 2018

Företagsklimatet i Eskilstuna kommun 2018 Företagsklimatet i kommun 2018 Om undersökningen i kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2018 Lokalt företagsklimat 2018 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

6 Kapitaltillskott till TioHundra AB LS

6 Kapitaltillskott till TioHundra AB LS 6 Kapitaltillskott till TioHundra AB LS 2018-0902 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2018-10-24 LS 2018-0902 Landstingsstyrelsen Extra medlemsbidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

1. Karolinska Universitetssjukhuset 2. Norrtäljeprojektet

1. Karolinska Universitetssjukhuset 2. Norrtäljeprojektet Strukturomvandling i Stockholm - erfarenheter från två aktuella exempel: 1. Karolinska Universitetssjukhuset 2. Norrtäljeprojektet - gemensam vård och omsorg i Roslagen Conny Mathiesen VD Norrtäljesjukhus

Läs mer

Stockholmsvården i korthet

Stockholmsvården i korthet 1 Stockholmsvården i korthet 2 Ett vanligt dygn i 86 000 personer besöker 1177 Vårdguiden på nätet Cirka 1 500 patienter besöker en akutmottagning 12 300 patienter tas emot på husläkarmottagningar och

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Seminarium 2015 02 11 Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se En bild av debatten Vårdskandaler Vinster Internationella

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Företagsamheten 2017 Södermanlands län

Företagsamheten 2017 Södermanlands län Företagsamheten 2017 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Yttrande till kommunrevisionen gällande beredskap för äldreutveckling/äldreomsorg

Yttrande till kommunrevisionen gällande beredskap för äldreutveckling/äldreomsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2017:45-007 Planering och utveckling 2017-05-19 1/4 Handläggare Nina Ekblom Yttrande till kommunrevisionen gällande beredskap för äldreutveckling/äldreomsorg Förslag

Läs mer

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Innehållsförteckning 1. Allmänt om överenskommelse om

Läs mer

Så skulle det kunna bli Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm,3 mars 2009 Karl-Henrik Pettersson

Så skulle det kunna bli Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm,3 mars 2009 Karl-Henrik Pettersson Så skulle det kunna bli Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm,3 mars 2009 Karl-Henrik Pettersson Vad menas med vård? Vad menas med marknad? Vad menas med privatisering? Jag förutsätter att den svenska vården

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2016-10-14 NSV16-0028-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Styrmodell i Nyköping - Beställar/utförarmodellen

Styrmodell i Nyköping - Beställar/utförarmodellen Styrmodell i Nyköping - Beställar/utförarmodellen Kort bakgrund -översikt Beställar-utförarstyrmodellen infördes 1992 Ger en tydligare rolldelning mellan politiker och tjänstemän, stärker det demokratiska

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Presentation av det gemensamma arbetet

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Presentation av det gemensamma arbetet Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Presentation av det gemensamma arbetet 2017 Ny lag som reglerar övergången mellan vårdgivare Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid

Läs mer

SIP= SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN

SIP= SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN SIP OCH LUSEN SIP= SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN Både i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen står att läsa att en samordnad individuell plan ska tas fram när någon är i behov av insatser från både

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:75 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:1 av Dag Larsson m fl (s) om införande av trygghetskvitto inom psykiatrin Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet

Läs mer

godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens föreslag till huvudinriktning i utredningen om hur Vårdval seniorvård ska utformas

godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens föreslag till huvudinriktning i utredningen om hur Vårdval seniorvård ska utformas Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Peter Lundqvist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-09-01 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 1 (3) HSN 2017-0969 Förslag till huvudinriktning för utredningen av Vårdval

Läs mer

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland Bilaga till pressmeddelande 2016-09-20: Ranking för respektive kommun i Södermanland Trosa -4 Rankingplacering 9 5 4 3 2 3 4 4 11-11 Sammanfattande omdöme 22 11 1 1 2 4 7 9 16-15 Service till företag 18

Läs mer

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys 1 Efter LS 19/10 - Fortsatt analys Analysera behovet av förstärkningar inom akutsjukvården i Karlskrona och Kristianstad Analysera behovet av förstärkningar inom ambulanssjukvård och sekundärtransport

Läs mer

Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård

Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:3 Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 133 1 REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Malin Åberg, Kommunikationsstaben. Utgångsläget

Malin Åberg, Kommunikationsstaben. Utgångsläget Västerbottens län 1 Utgångsläget Nov 2011. Stor utmaning att klara ekonomin. För att fortsatt kunna erbjuda en utvecklad hälso- och sjukvård som också ger utrymme för viktiga satsningar påbörjades en översyn

Läs mer

SAMMANHÅLLEN ASIH FÖR VÄSTRA LÄNSDELEN I SÖRMLAND

SAMMANHÅLLEN ASIH FÖR VÄSTRA LÄNSDELEN I SÖRMLAND Hälso- och sjukvård HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Gunilla Carlsson-Kjell, Jan Jälkinger 2009-10-22 HN-HOS09-382 SAMMANHÅLLEN ASIH FÖR VÄSTRA LÄNSDELEN I SÖRMLAND Bakgrund Organisationen för svårt sjuka patienter

Läs mer

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP Samordnad Individuell Plan, SIP Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling http://mc.jimi.nu/resejournal2.htm SIP på 3 minuter Om behov av samordning av insatser upptäcks tas

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

FRAMTIDENS HÄLSOOCH SJUKVÅRD 2.0

FRAMTIDENS HÄLSOOCH SJUKVÅRD 2.0 FRAMTIDENS HÄLSOOCH SJUKVÅRD 2.0 Innehåll Förebyggande och hälsofrämjande arbete 4 Personcentrerad vård 6 En utbyggd primärvård och en förstärkt närvård 8 Patienter med komplexa behov - kroniker och multisjuka

Läs mer

Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län

Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län Utlåtande 2013:1 RV (Dnr 327-620/2012) Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2018:75 LS 2018-0902 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Kapitaltillskott till Tiohundra AB Extra medlemsbidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje Stockholms läns landsting

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:86 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms

Läs mer

Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun

Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun 2016-09-30 Anne-Lie Söderlund beställarchef & tf. förbundsdirektör 160930 Mälardalsrådet Befolkning 97,5% YTA 180.000? Sommargäster som har hemtjänst

Läs mer

Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer

Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer 1 (5) HSN 1110-1191 Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer Riktlinjerna beslutades av Hälso- och sjukvårdsdirektör Catarina Andersson Forsman 30 september 2013. Hälso-

Läs mer

Välkomna till. Framtidens roll som förskrivare

Välkomna till. Framtidens roll som förskrivare Välkomna till Framtidens roll som förskrivare Framtidens roll som förskrivare Program 09.00 09.15 Inledning och presentation 09.15 09.30 Fika 09.30 10.00 Fritt val av hjälpmedel 10.00 12.00 Förskrivarens

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Politiskt ledarskap. Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg

Politiskt ledarskap. Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg Politiskt ledarskap Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg Det här är vårt uppdrag Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ som har det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning.

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård 2.0

Framtidens hälso- och sjukvård 2.0 Dokumenttitel: Framtidens hälso- och sjukvård 2.0 Ämnesområde: Planera och styra Nivå: Huvuddokument Författare: Landstingsstyrelsens presidium Dokumentansvarig: Administrativa enheten Beslutad av: Landstingsfullmäktige

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Mål - sjukpenningtal 9,0 2020

Mål - sjukpenningtal 9,0 2020 TRIS-dag KFV 2017-03-01 Mål - sjukpenningtal 9,0 2020 Sid 1 Mars 2017 TRIS-dag 9,0 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro november 2015 Sedan år 2010 har sjukpenningtalet ökat

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer

Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer Uppdraget Länsstyrgruppen i Sörmland tillika beredningsgrupp åt länets gemensamma nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel VOHJS, har fått i uppdrag att

Läs mer

Svar på interpellation från Maria Nerpin (S) om Landstingsbostäder

Svar på interpellation från Maria Nerpin (S) om Landstingsbostäder 2019-06-07 RS/455/2019 Svar på interpellation från Maria Nerpin (S) om Landstingsbostäder Maria Nerpin (S) har inkommit med en interpellation om Landstingsbostäder. Interpellationen ska besvaras av regionala

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 GEMENSAM INDIVIDUELL PLANERING, SIP, MELLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, SOCIALTJÄNST, FÖRSKOLA OCH SKOLA SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 i (i) SKRIVELSE 2016-04-08 LISAB 2016-0013 Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB Förslag till ändring i specifika ägardirektiv

Läs mer

Vad ska Nybros bolagskoncern ha ett moderbolag till?

Vad ska Nybros bolagskoncern ha ett moderbolag till? Vad ska Nybros bolagskoncern ha ett moderbolag till? Kommunen äger bolag och bedriver företagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa långsiktig nytta

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Svar på remiss från Stockholms läns landsting - Förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län, LS

Svar på remiss från Stockholms läns landsting - Förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län, LS Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-02-09 Dnr KS 2015/0380 Svar på remiss från Stockholms läns landsting - Förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län, LS 2015-0997 Sammanfattning

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer