Norrtälje-modellen. Räddningen för ett landsting ur kurs. lördag 5 maj 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrtälje-modellen. Räddningen för ett landsting ur kurs. lördag 5 maj 2012"

Transkript

1 lördag 5 maj 2012 Norrtälje-modellen Räddningen för ett landsting ur kurs Kjell Håkansson Fruängsgatan Nyköping T M E 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Norrtäljemodellen 2 Landstingets ekonomiska kollaps 2 Vårdens janushuvud - Omsorg och närsjukvård lokalt / Kapitaltung specialistvård centralt. 3 Norrtälje-projektet 3 Marknaden 3 Projekt Tio100 3 Vårdbolaget Tiohundra AB 4 Lessons learned 5 En modell för integrerad omsorg och närsjukvård 6 Samverkan kommuner och landsting 6 Ägarfrågor och beställarfunktion 7 Vårdbolaget Sörmland Sydost 8 Landstingets utredning 8 Ett alternativ till utredningen för framtidens sjukvård 9 Norrtälje-modellen 1

3 Sammanfattning Norrtäljemodellen har prövats och vidareutvecklats under sex år och håller måttet. Konceptet kan utgöra grundval för en modell för att decentralisera Närsjukvård och omsorg för landsting och regioner. Landstingen kan renodla sin uppgift som beställare och avveckla sitt oprofessionella engagemang som vårdgivare. Det dubbla huvudmannaskapet för närsjukvård och omsorg ersätts av ett joint venture mellan landsting och kommuner. Integration och sammanlänkning är ledmotivet inom närsjukvård och omsorg. Motorn för ansvarsfull ledning och vidareutveckling decentraliseras. Landstingets ekonomiska kollaps Norrtäljemodellen erbjuder en grundval för rekonstruktion av landstingets styrning av verksamheten. Med Vårdföretagen kan landstinget ha kvar inflytande genom beställarfunktionen när man avvecklar sig som vårdgivare. Budgetansvaret för vårdenheterna lyfts av; det medverkar till att rensa upp i det ekonomiska träsket. Stora delar av det föreslagna programmet kan utgå och ersättas med en satsning på omstrukturering med vårdföretag, som tar över ansvaret för att rationalisera driften. Arbetet utgör en del av företagsledningens uppdrag och kommer att ingå i uppbyggnaden av företaget. Det drivs inte som ett separat projekt i en sidoorganisation. Utredningen Framtidens hälso- och sjukvård i Sörmland innehåller inga tillräckligt radikala åtgärder som kan lösa landstingets ekonomiska misär. Den visar inte heller hur närsjukvården skall skyddas från en gradvis utarmning och oförmåga att tillgodose åldrande invånares ökande behov av närvård. Med beslut i linje med utredningen är risken stor att sjukvården ytterligare institutionaliseras inom dagens centralstyrda, rigida struktur. Norrtälje-modellen 2

4 Vårdens janushuvud - Omsorg och närsjukvård lokalt / Kapitaltung specialistvård centralt. Under 2011 och 2012 har jag engagerat mig i debatten om övergången från landsting till regioner. Min huvudtes är att sjukvård och omsorg är den för medborgarna viktigaste angelägenheten i det allmänas regi. Den måste byggas från botten med målet att möta varje individs behov och önskemål. Det innebär att de verksamheter som gäller omedelbara behov och som har hög frekvens, behöver finnas tillgängliga lokalt. För högspecialiserad sjukvård som individen sällan behöver utnyttja, gäller istället att effektivt utnyttjande enligt metoder liknande dem inom näringslivet bestämmer strukturen. Fortsatt rationalisering får baseras på samverkan mellan landsting/regioner, inte genom utarmning av närsjukvården. Janushuvud, Bertil Vallien Norrtälje-projektet Patientnära omsorg och sjukvård griper in i varandra och behöver utövas samordnat. Det är därför en tankevurpa att dela upp det på två huvudmän. I Stockholms län insåg man detta och startade år 2006 projektet Tio100. Marknaden Vård och omsorg är till sin natur en kvasimarknad som inte fungerar helt fritt. Det allmänna har mutat in ett revir som styrs av lagar och bildar ett offentligt monopol. Men inom dess hank och stör kan olika operatörer konkurrera inbördes. Det faktum att landsting och kommuner själv fungerar som vårdgivare snedvrider konkurrensen och är en högst olämplig anomali. Monopolet innebär att kommuner och landsting beställer eller utför den vård och omsorg som de anser att marknaden efterfrågar. Jag har pläderat för att man skall avveckla dubbelrollen som beställare/vårdgivare. I stället bör man koncentrera sig på uppgiften att vara beställare, ha professionell kompetens för att definiera uppdragen och för att sedan kontrollera att vårdgivaren levererar vad som beställts både vad gäller kvantitet och kvalitet. De uppseendeväckande brister som upptäckts främst inom omsorgen och väckt berättigad uppmärksamhet, går i flertalet fall att hänföra till att beställarfunktionen inte fungerat tillfredsställande och till att vårdgivande företag inte insett de risker som det innebär att leverera undermåligt. Projekt Tio100 Projektet startade 2006 med gemensamt ansvar för vård och omsorg i Norrtälje; utvärdering 2012; Kommunen har invånare; på sommaren ca ; Landstinget och Norrtälje kommun tillförde projektet den del av intäkten från kommunal- och landstingsskatten som avser vård och omsorg; Vårdbolaget Tiohundra AB bildades med 50/50 ägande. Norrtälje-modellen 3

5 Projektets struktur och ansvarsfördelning Tiohundranämnden - 6 förtroendevalda från vardera landsting och kommun - beslutar om ingående av avtal med utförarna; Förvaltningen bereder ärenden till nämnden, förhandlar och följer upp avtal; Ägarfrågor har lagts i ett kommunförbund - relationer bolag/ägare, skulle hantera ev. tvister mellan ägare Vårdbolaget Tiohundra AB Vision: Unik förmåga möta varje individs behov och önskemål inom vård och omsorg; Värdegrund: Hög kvalitet i allt; god tillgänglighet skapar trygghet; bra bemötande; hjälpa till i alla situationer; Uppdragsgivare: Tiohundranämnden, andra nämnder och landsting, Försäkringskassan; Omsätter 1,4 miljarder; medarbetare; Ur bolagsordningen: Mål: Snabb återgång till eget boende efter vård/behandling Mätetal: Antal utskrivningsklara < 3 i snitt pr månad 2012 Mål: Trygg och säker sammanlänkning mellan vård och omsorg; Mätetal: 100% av patienter i WebCare skall ha ett utskriftsmeddelande som informerar om behandlingen och fortsatt vård. Norrtälje-modellen 4

6 Tiohundras operativa organisation: Ekonomi Styrelse Chefsläkare Personal VD - Kvalitet, förbättring - Marknad, Kommunikation Sjukvård och primärvård Vård och omsorg Sjukhuskliniker Primärvård Barn, ungdom, familj Hemtjänst & -sjukvård Akut- & diagnostikenh. Rehabenheter Psykiatri Vård- & omsorgsboende Mottagningar & vårdplatser Vårdadministration Habilitering & handikapp Lessons learned Bolaget har inriktat sig på uppgiften att integrera vård och omsorg och bygga rationella verksamhetsgrenar på intim samverkan utan byråkratiska hinder. Organisationen ovan är t.ex. en matrisorganisation. Ansvar och befogenheter är delegerade till driftenheterna som håller löpande kontroll på det ekonomiska utfallet. Verksamhetens motor är flyttad från politiska nämnder till operationsgolvet. Prioriteringarna ligger på att hålla samman: Sjukvård och omsorg för äldre med omfattande/komplexa behov; Vårdkedjor inom psykiatrisk vård och boende; Hälso- & sjukvård samt sociala insatser för barn, ungdomar och familjer; Effektiva sjukvårdsprocesser - samarbete mellan sjukhuset och husläkarna. Insatser för att länka samman verksamheter görs: Komplett vårdplanering med patienten inför utskrivning från sjukhuset; Gemensam vård- och läkemedelsdokumentation; Vård- och omsorgsinsatser i hemmet för kontinuitet och trygghet; I Familjens hus lokaliseras alla verksamheter för barn, ungdom, familj; Primärvård och geriatrik (ålderssjukvård) i samma division; Psykiatri och socialpsykiatri likaså. Norrtälje-modellen 5

7 Den operativa verksamheten visar på avsevärda framsteg och bra resultat vid utvärderingar. Ekonomiskt har man positiva resultat 4 av 5 år, även om man inte har krav att leverera överskott. Den svåraste delen av projektet gäller ägar-/beställarfunktionen. Det tycks ha varit svårt att få politikerna att inse att de inte längre skall detaljstyra verksamheten. Vårdbolaget kräver att uppdraget är gemensamt från ägarna, inte olika delar med suboptimeringar för att tillgodose särintressen. Förvaltningen, beställarfunktionens verkställande organ, har inte haft tillfredsställande kompetens och kapacitet med försenade avtalsförhandlingar och bristande kontinuitet för bolaget som följd. Det har varit svårt att anpassa vårdavtalen inför det nya med integrerade vårdkedjor. Bolaget har ibland inte behandlats affärsmässigt och konkurrensneutralt. Det så ofta förekommande oskicket hos kommun och landsting att lägga på utövare uppgifter utan ersättning, försökte man fortsätta med men bolagets ledning lär ha lyckats styra upp ofoget. Kommunförbundet och Tiohundranämnden har inte haft klara avgränsningar sinsemellan. Hela tanken med ett integrerat koncept riskerade därmed att förfelas. Det är tveksamt om en politisk nämnd skall besluta om val av utförare och avtalens innehåll. En modell för integrerad omsorg och närsjukvård Med sex års erfarenheter från Norrtälje är slutsatsen att modellen fungerar. Den skulle efter anpassning till vunna erfarenheter kunna tillämpas i andra landsting, bl.a. Sörmland. Samverkan kommuner och landsting I Sörmland varierar kommunernas befolkningsunderlag. Enskilda kommuner - utöver Eskilstuna med inv. - är för små för att själva försörja ett närsjukhus. Men Nyköping/Oxelösund är tillsammans med inv. större än Norrtälje och Katrineholm/Flen/Vingåker med lika stora. För att tillämpa konceptet behöver således flera kommuner ingå i samarbetet. Det borde vara fullt möjligt men kräver att behoven för fler parter måste vägas samman. Det är nödvändigt att ägna Trosa/Gnesta speciell uppmärksamhet. De är tillsammans för små, inv., men en studie av deras speciella behov och förutsättningar, skulle kunna läggas till grund för en attraktiv anslutning till Nyköping/Oxelösund. Alla kommunerna är alltmera beroende av Stockholmspendling. Vad ställer det för särskilda krav på sjukvården? Kan avtal med Stockholm komplettera vad som erbjuds i Sörmland? Om Trosa/Gnesta ingår i teamet kan ett vårdbolag Sörmland Sydost med ett underlag på inv. konsolidera utbudet av tjänster i närsjukvård och omsorg. Katrineholm, Flen, Vingåker samarbetar redan om energi, VA, räddningstjänst och renhållning. Det är därför naturligt att utöka det samarbetet med närsjukvård och omsorg i ett vårdbolag Sörmland KFV. Avståndet mellan Katrineholms och Nyköpings sjukhus är endast 4,5 mil. En samverkan om närsjukvård skulle kunna vara intressant för att bl.a. stärka utbudet och bemanning av nyckelpositioner. Vårdbolag under professionell ledning skulle mycket väl klara en samverkan baserad Norrtälje-modellen 6

8 på affärsidén att tillgodose varje individs behov. Professionella företagsledningar är bättre skickade att samordna resurser mellan sjukhusen än en politisk landstingsledning. Om ett liknande vårdbolag bildades för Eskilstuna, Strängnäs - ett Sörmland Nordväst - skulle länet ha närvården koncentrerad till tre verksamheter med eget ansvar och fulla befogenheter under professionell ledning samt med en lokal förankring i anslutna kommuner. Det är ju uppenbart att kommunerna måste engageras från början i en utvärdering och utformning av ett sådant radikalt ingrepp. De har i huvudsak abdikerat och ansett att detta inte är deras bord. Men många kommunpolitiker sitter också i landstinget och borde därför vara väl lämpade att medverka aktivt. Situationen för landstinget är så allvarlig att partipolitiska hänsyn borde få vika, i synnerhet som ingen konstellation hittills lyckats med uppdraget. Ett engagemang över partigränserna skulle ge den stabilitet på lång sikt som krävs. Ägarfrågor och beställarfunktion De svårigheter som redovisats för Norrtälje, borde kunna undvikas om man renodlar ägarfrågor och beställarfunktion. Ägarfrågor bör liksom i privat näringsliv regleras i ett aktieägaravtal. Av det skall framgå att bolagets ändamål är att bedriva vård och omsorg integrerat med närsjukvård, hur personal och resurser skall överföras till bolaget, att befattningar skall besättas med professionell kompetens, hur aktierna skall fördelas och resultatet hanteras samt att verksamheten skall bedrivas i konkurrens med andra utövare på likvärdiga villkor etc. Det blir sedan styrelsens mandat och det förefaller inte finnas något behov av ett kommunförbund. En beställarfunktion är nödvändig, eftersom vård och omsorg är en kvasimarknad. Dess uppgift är att definiera marknaden i form av uppdrag, specificera dessa, beställa under konkurrens mellan vårdutövare samt följa upp kvantitet och kvalitet i utförandet. Om dess förutsättningar specificeras i en instruktion, kan den besättas av professionella tjänstemän och organisatoriskt inordnas i landstinget. Inte minst med tanke på vad som kommit i dagen på senare tid, behöver beställarfunktionen besättas med professionellt folk som både är fackmässigt kompetenta och skickliga förhandlare, uppbackade med juridisk expertis. Behovet av expertis kan samordnas mellan flera vårdenheter inom länet. Det organ som blir beställare av gruppens tunga uppdrag måste vara ett kraftfullt verktyg med integritet. Lika viktigt är att det finns adekvat kapacitet för att följa upp att vårdutövarna levererar vad som beställs. Norrtälje-modellen 7

9 Vårdbolaget Sörmland Sydost Om man utgår ifrån Norrtälje och gör ett snabbt överslag, baserat på underlaget inv. skulle med samma relativa omfattning på uppdraget vårdbolaget omsätta 2 miljarder och ha en personal på 3700 personer. Vårdbolaget TioHundra har under försöksperioden utvecklat en organisation med rationella lösningar på många av problemen med anpassning till ett helt nytt grepp om vård och omsorg - att börja från grunden med medborgarnas behov. Deras lösning duger gott som modell för andra landsting. Uppdragen som gäller kapitaltung specialistvård har skilts av och hanteras av beställarfunktionen separat utanför vårdbolaget. Man undviker därigenom att de får parasitera på närsjukvården. De båda slagen av vård är väsensskilda och förutsättningarna att nå fram till optimala eller snarare acceptabla lösningar för var och en av dem förbättras. Detta är också en viktig lösning för andra landsting. Landstingets utredning Jag har tagit del av sammanfattningen av konsultrapporten Framtidens hälso- & sjukvård i Sörmland och har följande kommentarer: Den utmynnar i sju förslag. De innebär marginella förändringar i nuvarande organisation som är inriktad på att producera vårdtjänster inom ramen för en planekonomiskt toppstyrd ekonomi. Strukturella åtgärder innebär sammanslagning av kliniker för att öka produktiviteten och profilera sjukhusen; därtill outsourcing av några stödfunktioner. I övrigt är det mest fråga om småförbättringar lite här och där. Kostnadsmassan, 5 ½ miljard består till 50% av personal. Programmet skall genomföras i tre faser under en treårsperiod. Ett programkontor skall etableras för planering och uppföljning. Totalt skrapar man ihop 270 mkr/år i potential. Sannolikheten för att nå dit är enligt min uppfattning inte stor; kanske kan man uppnå 50%. Liknande program har etablerats tidigare men avsomnat på vägen. Av materialet framgår att sjukvården haft sammanlagt ca. 1 miljard i negativ budgetavvikelse under tiden och med prognos 2012 inberäknat. 12 av 12 år har den gått med förlust. Min slutsats är att programmet är helt otillfredsställande för att lösa dagens situation och långt mindre framtidens. Den hotar att cementera den nuvarande centraliserade strukturen och blockera framtida lösningar med lokal tyngdpunkt och samverkan med kommunerna som i Norrtäljemodellen. Verksamheten är med privata mått mätt konkursmässig. Jag har svårt att se att landstingsfullmäktige med gott samvete kan ge ledningen mandat att fortsätta med förslaget som utgångspunkt. För att lösa problemet behövs något liknande en företagsrekonstruktion. En sådan kräver en radikal förändring från botten av landstingssjukvårdens organisation. Följande åtgärder skulle kunna ha en chans att nå önskat resultat. Landstinget har visat sig inkapabelt att i egen regi driva sjukhus och vårdenheter. Man bör därför snarast avveckla detta och koncentrera sig på rollen som beställare av vårdtjänster. Norrtälje-modellen 8

10 För närsjukvård och omsorg föreslår jag att man accepterar Norrtäljemodellen som bas för verksamheten. Driften av Mälarsjukhuset läggs ut på entreprenad. Närsjukvård och omsorg för Strängnäs, Eskilstuna bryts ut och drivs enligt Norrtäljemodellen, se ovan. Därmed skulle den del av förlusterna som avser budgetunderskott i vårdenheterna lyftas bort från landstingets ekonomiska ansvar. Administration och politiska uppdrag anpassas till de ändrade uppgifterna och kostnaderna kan reduceras avsevärt. Ett alternativ till utredningen för framtidens sjukvård Med ovanstående modell kommer tyngdpunkten i framtidens sjukvård att å ena sidan decentraliseras för närsjukvården, å den andra att centraliseras till universitets- och regionsjukhus för kapitaltung specialistvård. Utredarna häller allt i en hink trots att förutsättningarna är så olika. Landstinget som beställare kan vara konkurrensneutralt och sluta avtal med de specialistsjukhus som har de fördelaktigaste utbuden för landstinget. Man behöver inte vara låst att välja det egna länssjukhuset, som får utvecklas på egna meriter. En grov skiss på sjuk- & hälsovårdens framtida struktur skulle - med all reservation för min bristande detaljkunskap - kunna se ut som följer: Vårdföretag Delägare Närsjukhus Underlag Sörmland Sydost Landstinget Oxelösund Nyköping Trosa Gnesta Nyköping Sörmland KFV Landstinget Katrineholm Flen Vingåker Katrineholm Sörmland Nordväst Landstinget Eskilstuna Strängnäs Eskilstuna - del av (närsjukvård) Entreprenör för Mälarsjukhuset - Mälarsjukhuset, länsdelen Norrtälje-modellen 9

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken.

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken. 1 (7) Fastighet Anders Ridderstolpe, 070-780 50 70 Datum Dnr 2012-05-14 LS-LFN10-058 TJÄNSTEUTLÅTANDE LANDSTINGET SÖRMLAND LS-LFN10-058 Projekt 12099 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för

Läs mer

Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland

Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland Christina Österholm Applikationsansvarig för Sectra RIS, Sectra PACS och Picsara i Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Antal invånare per kommun

Läs mer

Dokumentation i vården

Dokumentation i vården Dokumentation i vården VISION landstingskonferens Malmö 150520 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell,

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Styrmodell i Nyköping - Beställar/utförarmodellen

Styrmodell i Nyköping - Beställar/utförarmodellen Styrmodell i Nyköping - Beställar/utförarmodellen Kort bakgrund -översikt Beställar-utförarstyrmodellen infördes 1992 Ger en tydligare rolldelning mellan politiker och tjänstemän, stärker det demokratiska

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 Dagens innehåll www.fou.sormland.se Redovisning av kvalitetsuppföljning (Annika) Förbättringsarbete Hur kan vi arbeta med våra resultat

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Befolkning med tillgång till fiber

Befolkning med tillgång till fiber Bredband Vision och Beslut Målet är att uppfylla Regeringens vision om 90% av befolkningen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 dvs fiber... -> 2020, statliga pengar 3.25 miljarder, 113 (!)

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut Hälso- och sjukvård PROTOKOLL DATUM 2005-04-21 DIARIENR 24 Förslag om gemensam ögonklinik Utsänt beslutsunderlag med förslag att slå samman de två befintliga ögonklinikerna i länet gicks igenom och kommenterades.

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Medlemmar 1 Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner (förbundsmed1emmar).

Läs mer

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Agenda 1. BAKGRUND, SYFTE OCH NÅGRA ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER 2. ERFARENHETER

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10

YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10 1 Sundbyberg 2007-09-17 Vår referens: Tommy Fröberg Diarienummer Fi2007/1536 Finansdepartementet YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-12 Agenda 13 15 Inledning och status Om hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Införande

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård

Hälsa Sjukvård Tandvård 1 Hälsa Sjukvård Tandvård Viktigt med en strategisk agenda Vi tror på att nära vård med god tillgänglighet och kvalitet har betydelse för befolkningens hälsa och vår förmåga att klara vår uppgift i framtiden

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Bilaga 1: Valteknisk samverkan LKD04108 Bilaga 2: Koalitionsplattform

Bilaga 1: Valteknisk samverkan LKD04108 Bilaga 2: Koalitionsplattform DATUM DIARIENR 2004-02-23 LKD04124 15 Återkallande av uppdragen för de förtroendevalda i landstingsstyrelsen och övriga nämnder Bakgrund Sedan valet 2002 har socialdemokraterna och vänsterpartiet bedrivit

Läs mer

Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland

Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland LK/140453 Upprättad av Vårdvalsenhet och Ekonomistab Landstinget i Värmland 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN SAMVERKANSAVTAL mellan landstinget och kommunerna gällande BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN 1 Bakgrund och syfte Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 1 juli 2013 infördes

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer