Årsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2005 2006"

Transkript

1 Årsberättelse

2 Innehåll Norra Skogsägarna mot nya höjder Ur innehållet Ordföranden och vd har ordet sid 4 5 Höjdpunkter och resultat 6 7 Skog virke 8 9 Industri Medlemsverksamheten Personal 15 Verksamheten och miljön Förvaltningsberättelse Styrelse och revisorer 22 Koncernens och föreningens bokslut Revisionsberättelse 33 5 års sammandrag 34 Känslighetsanalyser 35 Ordförklaringar 36 Skogsbruksområden 37 Skogsorganisation 38 Arne Sjöblom, som tillhör valberedningen i Örnsköldsvik södra sbo, har skaffat sig en ny hobby på äldre dagar. När Arne avvecklade mjölkproduktionen tog han flygcertifikat och tillbringar numera ungefär 100 dagar årligen i sitt ultralätta flygplan av modell Ikarus. Produktion: Guldbrand & Guldbrand reklambyrå Fotografer: Calle Bredberg, Stellan Bäckman, Mattias Hellgren, Peter Lilja, Lars Pekka och Jostein Skeidsvoll. Illustrationer och grafer: Gunilla Guldbrand Repro: Calle Bredberg samt UTAB Tryck: UTAB 2006 Papper: Scandia 2000, 200 g och 115 g Typsnitt: Myriad Pro och Adobe Garamond Omslag: Hanblomma, tall, Calle Bredberg

3 Inledning En förening i tiden Det syns inte utanpå vem som äger skog. Men det känns inuti. Kanske har du ärvt en skogsfastighet som har tillhört släkten i många generationer. Nu funderar du på hur skogen ska fortsätta vara i familjens ägo och skapa glädje även för dem som kommer efter dig. medlemmarnas behov och åsikter. Lyhördheten är mycket viktig, just därför utövar medlemmarna inflytande enligt principen en medlem en röst. Om du inte redan är det bli medlem du med! Nutidsmänniskans tillvaro är full av prioriteringar och tidsbristen utgör ett ständigt problem. Norra Skogsägarnas roll som en trygg partner är därför viktigare än någonsin. Förutom att vi ständigt arbetar för dig med din skog engagerar vi oss hårt i de näringspolitiska frågor som påverkar dina möjligheter att bedriva ett fritt, aktivt och lönsamt skogsbruk. Det är just den ansvarskänslan som ligger till grund för Norra Skogsägarnas verksamhet. Vi har kunskap och resurser att hjälpa dig som privat skogsbrukare till lönsamhet. Efter fusionen med Norrbottens Läns Skogsägare är vi starkare än någonsin. Med medlemmar i ryggen är Norra Skogsägarna en kraft att räkna med, ett starkt lagarbete som ökar möjligheterna för ett fritt, aktivt och lönsamt skogsbruk också i framtiden. Region Luleå Region Skellefteå Vårt mål är ytterst att klara goda virkespriser för våra medlemmar. Därför går vi också i spetsen för prishöjningar och med våra stora volymer så kan vi förändra prisbilden. Vårt ekonomiska överskott går dessutom tillbaka till våra ägare medlemmarna. Region Umeå Region Örnsköldsvik Närheten till medlemmarna är en fundamental del i vår verksamhet. Vi tycker själva att vi klarar det bra, men vi är ständigt vaksamma och försöker uppdatera oss efter Till ytan är Norra Skogsägarna Sveriges största skogsägarförening. Det gör oss till en ansenlig och mycket värdig aktör i Skogssverige. Efter fusionen är föreningens medlemmar organiserade i fyra regioner och 26 skogsbruksområden.

4 Styrelseordförande och vd kommenterar Verksamhetsåret utvecklades till ett mycket bra år för Norra Skogsägarna. De flesta av föreningens enheter kan glädjas åt stabil verksamhet och goda siffror. Norra Skogsägarnas VD, Bo T Holm, och styrelseordförande Tomas Mörtsell fick besvara några frågor om det år som gått. Deras svar blev till en utmärkt rekapitulation av året och inger samtidigt gott hopp om framtiden. Mycket talar för att det gångna året inte var någon tillfällighet. Blev verksamhetsåret som vi hade tänkt oss? Tomas Mörtsell: På många sätt tycker jag faktiskt att det blev bättre än väntat. Vi har återigen varit prisledande på marknaden. Vi har varit pådrivande, visat uthållighet och finansiell styrka. Det här var också året då det vände för industrierna och vi kan dessutom glädjas åt ett riktigt bra ekonomiskt resultat. Bo T Holm: På sätt och viss bättre, men samtidigt också planenligt. Förnyelsen av skogsorganisationen och omorganisationen på huvudkontoret har gått bra. Med den nya, tydligare organisationen får de anställda större möjligheter till kompetensutveckling och utbildning, vilket gynnar både medlemmar och uppdragsgivare. Under året var Norra Skogsägarna först med att höja priserna på timmer och massaved. Vi har alltså skapat den nuvarande prisbilden, vilket gör oss till en respektingivande aktör på marknaden. Sågverkskonjunkturen har blivit riktigt gynnsam under vårt verksamhetsår, vilket har bidragit till ett starkt bokslut. Jag är verkligen glad åt att alla medarbetare har arbetat så hårt för det goda resultatet. Vad var det viktigaste som hände under året? Tomas: Den 1 september 2005 blev en milstolpe i Norra Skogsägarnas historia, då vi bildade Sveriges till ytan största skogsägarförening. Stämman som följde var ett utmärkt avstamp för det fortsatta arbetet i föreningen. Jag gläds åt att den positiva andan har hållit i sig under hela året. Bo T: Fusionen är utan tvekan den enskilt största händelsen. Så här i efterhand ser vi att den har gått riktigt bra. Färre medlemmar än förväntat Den kanske viktigaste utmaningen blir att fortsätta utveckla organisationen och bibehålla närheten till medlemmarna, trots det stora geografiska området VD Bo T Holm, till vänster i bilden, och ordförande Tomas Mörtsell.

5 Styrelseordförande och vd kommenterar har lämnat organisationen. Det tyder dels på att den var väl förankrad hos ägarna, dels på att medlemmarna har kunnat se nyttan av fusionen. Kostnaderna för genomförandet av fusionen är låga och ligger inom ramarna för vad vi kalkylerade med när fusionsförslaget presenterades för medlemmarna. Summan för detta år samt föregående år då extrastämma hölls uppgår till 6,9 mkr. Omorganisationen, som har fungerat mycket bra, är en annan viktig del av verksamhetsåret. Men om vi ska vara självkritiska så här i efterhand gör jag bedömningen att vi borde ha avvaktat en tid med Norrbotten och genomfört omorganisationen i gamla Norra Skogsägarna initialt, allt för att låta företagskultur och kunskap om system etcetera växa ihop. Vilka näringspolitiska frågor har varit mest angelägna under året? Tomas: Näringspolitiken har verkligen varit i fokus under året. Vi har engagerat oss hårt i bland annat Skatt på väg, Jakt och fiskerättsutredningen samt Gränsdragningskommissionen. Det allra viktigaste och mest oroväckande förslaget att beakta för oss har förmodligen varit Nordisk Samekonvention. I vissa avsnitt går den till och med längre än ILO 169. Nordisk Samekonvention är definitivt ett stort hot mot både ägande- och brukanderätten. Idag kan Norra Skogsägarna konstatera att vi har lyckats övertyga stora delar av vår omvärld och att förslaget förmodligen inte kommer att realiseras. Bo T: Förutom utredningarna som är kopplade till de renskötande samerna är Skatt på väg en mycket viktig fråga. I de förslag som har diskuterats finns det en uppenbar risk att företag i norra Sverige, med långa transporter till marknaden, får ett betydligt sämre konkurrensläge. Ett sådant system skulle ovillkorligen påverka betalningsförmågan för all skogsråvara. I den operativa organisationen har vi dessutom lagt stor kraft på markavsättningsfrågorna, särskilt i Västerbotten. Den kampanjen kommer nu att fortsätta i Norrbotten och Örnsköldsvik under det kommande verksamhetsåret. Hur har arbetet med sparprogrammet ELIT-06 utvecklats? Tomas: Jag minns bakgrunden mycket väl. I mitten på förra verksamhetsåret insåg vi att det var nödvändigt att förbättra lönsamheten. Konkurrenskraften är oerhört viktig för att kunna ge medlemmarna maximal avkastning. Under det här dynamiska året har vi inte bara fullföljt ELIT-06, vi har även genomfört ett omfattande fusionsarbete och anpassat oss till en ny organisation. Allt detta innebär förstås stora påfrestningar, men jag tycker att vi har klarat det med glans. Vi bör vara mycket stolta över nya Norra Skogsägarna. Bo T: Sparprogrammet har utvecklats bra. Vi kan se att omorganisationen, som blev en följd av ELIT-06, gav en förbättrad tydlighet i organisationen, samtidigt som vi har ökat effektiviteten påtagligt. Nästa års stora utmaningar? Tomas: Det finns alltid många utmaningar, stora som små. Bland annat måste vi kunna hantera den goda konjunkturen vi befinner oss i. När konkurrensen om råvaran ökar krävs det att vi kan tillgodose industrierna med råvara. Dessutom bör vi bygga goda relationer till den nya regeringen. Exempelvis måste vi få ett bra arbetsklimat för att kunna hantera förslagen i Skogspolitiska utredningen och ta itu med de känsliga frågorna om avsättningar till naturvård. Den kanske viktigaste utmaningen blir att fortsätta utveckla vår organisation och, trots det stora geografiska området, kunna bibehålla närheten till medlemmarna. Bo T: En mycket viktig fråga är fortsättningen med det omfattande arbetet med att ta fram en ny industristrategi. Jag räknar med att styrelsen kommer att fastställa den nya industristrategin i början av Därefter startar den riktigt stora utmaningen att genomföra den strategi som fastställs av styrelsen. Jag vet att den industriella verksamheten har stora förväntningar på vad som ska komma att presenteras i denna strategi. Tomas Mörtsell, ordförande Bo T Holm, VD

6 Året i korthet Verksamhetsåret i korthet Höjdpunkter och resultat Föreningens resultat efter finansnetto uppgick till 43,1 mkr. För koncernen redovisas ett resultat på 42,4 mkr. Styrelsen föreslår att medlemmarna erhåller 5 % ränta på insatskapitalet, samt att det till medlemmarnas insatskonton genom insatsemission överförs 15 mkr. Under verksamhetsåret har råvarupriserna till medlemmarna höjts på både tall- och grantimmer samt massaved. Detta medför att cirka 40 mkr ytterligare utbetalats på årsbasis. Norra Skogsägarnas virkesfångst ökade till m 3 fub, vilket är något mer än den sammanslagna volymen för NLS och Norra Skogsägarna under föregående år. Trävaruproduktionen vid föreningens sågverk uppgick Skogsbrukstjänster och virkeshandel 680 mkr Övrigt 2 mkr In Så här bildas koncernens resultat Resultat efter finansnetto Övriga rörelseintäkter 17 mkr Finansnetto 10 mkr Industri 801 mkr 42 mkr till m³ sågad vara. Försäljningen uppgick till m³, varav 67 % gått på export. Under året har fusion mellan Norra Skogsägarna och NLS genomförts med förtida tillträde från 1 september Fusionen har slutförts och registrerats under räkenskapsåret. I samband med fusionen sjösattes en ny och starkare skogsorganisation som skapar högre värden för den enskilde familjeskogsbrukaren. Näringspolitiken har varit i fokus under året. Föreningen har engagerat sig hårt i bland annat Skatt på väg, Jakt och fiskerättsutredningen, Gränsdragningskommissionen samt Nordisk Samekonvention. Personalkostnader 167 mkr Övriga externa kostnader 545 mkr Ut Avskrivningar 35 mkr Lagerförändringar 19 mkr Råvaror och förnödenheter 341 mkr Handelsvaror 361 mkr Resultatutveckling 2001/ /2006 mkr 50 Resultat före dispositioner och skatt, mkr Rörelseresultat efter avskrivningar Eget kapital och soliditet 2001/ /2006 Eget Kapital mkr Soliditet % / / / / /2006 Säsong 2001/ / / / /2006 Säsong Investeringar 2001/ /2006 mkr / / / / /2006 Säsong

7 Året i korthet Biobränsle Bränsleblandningar 14 % Bark 26 % Torrflis och knubb 8 % Kutterspån 7 % Skogsflis och träddelar 10 % Så här är balansräkningen uppbyggd Det gröna fältet redovisar Norra Skogsägarnas tillgångar och den blåfärgade delen visar finansieringen. Tillgångar Anläggningar 361 mkr Finansiering Eget kapital inklusive insatskapital 359 mkr Spån 35 % Virkesleveranser per sortiment 2001/ / Sågtimmer övrigt Massaved 1500 Tusental m 3 f under bark Grön stapel Norra Skogsägarnas tillgångar består till stor del av värden i industrianläggningar, fastigheter och lager. Lagret består både av trävaror, rundvirke och skog på rot för vilken man betalat ut förskott. Blå stapel Finansieringen består till den helt övervägande delen av uppbyggda reserver och pengar som medlemmarna har innestående i form av insatskapital, långfristig inlåning och virkeslikvider. Lager (Inklusive förskott till virkesleverantörer) 204 mkr Kortfristiga fordringar främst kundfordringar 192 mkr Kassa och bank 331 mkr Långfristig inlåning från medlemmar och olika avsättningar 342 mkr Rörelseskulder till virkesleverantörer och andra leverantörer 387 mkr / / / / /2006 Säsong mkr mkr Produktion av sågade trävaror 2001/ /2006 Tusental m 3 f under bark Antal anställda samt genomsnittsålder 2001/ /2006 Medelålder Antal anställda Nettoomsättning 2001/ /2006 mkr 1500 Affärsverksamheten 2005/ / / / / /2006 Säsong år 40 år 41 år 42 år 43 år 2001/ / / / /2006 Säsong / / / / /2006 Säsong Extern försäljning (tusental kronor) Koncernen Skogsbruk och virke Industri Övrigt Summa varav export

8 Skog virke Energi från skogen kommer att bli alltmer betydelsefull i framtiden. Övriga energislag blir dyrare och klimatförändringarna gör att en kretsloppsanpassning av energi är nödvändig. Höjda priser och ökad virkesfångst Under 2006 har nya Norra Skogsägarna visat sin styrka på den svenska virkesmarknaden. I kraft av sin auktoritet har föreningen lyckats verkställa prishöjningar på såväl timmer som massaved. I ett historiskt perspektiv rör det sig om mycket respektingivande nivåer. Sett över den senaste femårsperioden har det genomsnittliga priset på timmer och massaved ökat med omkring 20 %. Ny skogsorganisation Genom Norra Skogsägarnas nya, starkare skogsorganisation skapar föreningen högre värden för den enskilde familjeskogsbrukaren. Ansvarsfördelningen i den nya organisationen innebär att föreningen utvecklar spetskompetens och ger de anställda större möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll. Mer tid till skogsägarkontakter är ett viktigt mål med den nya skogsorganisationen. Idag har vi också blivit ändå bättre på att tillgodose skogsindustrins krav och önskemål. Norra Skogsägarna är numera en förstklassig leverantör av råvara, vilket i slutänden ger den enskilde skogsägaren bättre lönsamhet. Virkesfångsten ökar Under verksamhetsåret har Norra Skogsägarnas målmedvetna strategi att öka virkesvolymen gett märkbart resultat. Sedan millennieskiftet har virkesvolymerna ökat med cirka 75 %. Efter fusionen har nya Norra Skogsägarna hanterat en virkesfångst på m 3 fub under verksamhetsåret, vilket är något mer än den sammanslagna volymen för f d NLS Patrik Jonsson, virkesassistent och trädbränsleansvarig.

9 Skog virke Föreningens råvarutorg Föreningens råvarutorg (volymer i tusental m 3 f ) Inköp Trädbränsle och biprodukter från sågverk Centrala rundvirkesinköp (byten) Försäljning av biprodukter till skivindustri och bränsleanläggningar Försäljning av sågverksflis till massaindustrier Extern försäljning av massaved 545 m 3 f 215 m 3 f Levererad volym 325 m 3 f 220 m 3 f tusental m 3 f 805 m 3 f 2415 tusental m 3 f m 3 f Försäljning 795 m 3 f 270 m 3 f Rundvirke och trädbränsle från medlemmar och leverantörer Timmer och stolpar till egen industri Extern försäljning av sågtimmer från medlemmar och leverantörer 2001/ /2006 Tusental m 3 f under bark Uppdrag 0 10 % 90 % Leverans 9 % 91 % 8 % 92 % 7 % 93 % 7 % 93 % 2001/ / / / /2006 Säsong och Norra Skogsägarna under föregående år. Med hänsyn till det omfattande fusionsarbetet samt anpassningen till en ny organisation, måste det anses som ett mycket bra utfall. Energisortiment i skogen Under det gångna året har föreningen sett ett tydligt ökat intresse för biobränsleutvinning i skogen. Det nyvunna intresset har genererat nya kunder och frambringat en teknikanpassning och resursanskaffning för att kunna producera biosortimenten. Den totala försålda biobränslevolymen var m 3 s. Biprodukterna från skogsindustrin dominerar, medan endast 10 % utgörs av skogsbränslen uttagna direkt från skogen i form av grenar och toppar. I takt med att efterfrågan ökar är det dock dessa sortiment som kommer att öka i betydelse under de närmaste åren. Inom Norra Skogsägarnas verksamhetsområde görs nu stora satsningar på Kraftvärme (el- och värmeproduktion av biobränslen) samt Pelletsindustrier. Dessutom kan det bli aktuellt med produktion av bioalkoholer som ersättning för bensin och diesel. Skogsbruksplanen ett bra verktyg Skogsbruksplanen är ett bra verktyg för att styra fastighetens skötsel, den är dessutom nödvändig för certifierande fastigheter. Norra Skogsägarna har en god efterfrågan på sina planer. För att skogsbruksplanen ska vara aktuell under en längre tidsperiod erbjuder Norra Skogsägarna medlemmarna möjlighet att uppdatera sin plan. Medlemmarna får ett mervärde för sitt virke genom att teckna ett skogsbruksavtal med ajourhållning av sin plan medlemmar har hittills tecknat avtal om ajourhållning. Under verksamhetsåret uppgick de nya beställningarna till ungefär hektar produktiv skogsmark. Under året har det planlagts cirka hektar och totalt har föreningen nu planlagt hektar skogsmark. Virkesmarknaden Under inledningen av verksamhetsåret fanns det gott om cellulosafiber på marknaden, som en direkt konsekvens av både stormen Gudrun och arbetsmarknadskonflikten i Finland. På grund av att avverkningsresurser flyttade söderut under vintern och våren 2005 uppstod tillfälligtvis en timmerbrist i norra Sverige hösten Under vintern 2006 förbättrades sedan timmertillgången och fibersituation stabiliserades. Norra Skogsägarna hade en aktiv del i att avstyra ett föreslaget transportstöd för stormvirket till norrlandsindustrierna, vilket innebar att överskottsflödena begränsades och så småningom avtog. Minskade flöden av stormvirke, låga lager av massaved i Baltikum och en förbättrad sågverkskonjunktur möjliggjorde sedan prishöjningar på både timmer och massaved under våren och sommaren Skogsproduktion i fokus Med Skogspolitiska utredningen i ryggen har Norra Skogsägarna nu stöd för en ökad skogsproduktion. Ett viktigt verktyg för att öka skogsproduktionen på den enskilda fastigheten blir det fyraåriga projektet Kraftsamling Skog. I projektet ryms bland annat kompetensutveckling och rådgivning i syfte att stimulera till en aktivare skogsskötsel och högre lönsamhet på den enskilda skogsfastigheten. Kraftsamling Skog kommer att hjälpa oss att blicka in i framtiden. En produktionsrådgivare anställs under tre år på Norra Skogsägarna med ansvar för att utbilda handledare och samordna projektet regionalt under perioden

10 10 Industri Efterfrågan på granprodukter har medfört en kraftig prisförbättring i Europa. Nedgången i USA:s byggande kan dock påverka granpriserna negativt på sikt. Ökad lönsamhet efter prishöjning Den europeiska konsumtionen av trävaror har ökat markant under de senaste åren, samtidigt som exporten till USA och Japan har tilltagit. En ökning av den egna konsumtionen i Ryssland samt kraftfull export till de tidigare Sovjetrepublikerna och Kina, kommer troligen att förbruka framtida ryska produktionsökningar. Vi kan samtidigt inte någonstans i Europa se någon större produktionsökning de närmaste åren. Sammantaget innebär detta att vi kommer att få en stark trävarumarknad med en fortsatt god efterfrågan under det kommande året. Under det gångna verksamhetsåret har industrins avkastning förbättrats påtagligt, främst tack vare höjda priser på färdigvaror och biprodukter. Vändningen kom i och med att den finska sågverksproduktionen minskade under Trävarupriserna började successivt stiga under vintern med en viss fördröjning avseende gran. Marknaden för granträvaror kommer troligen att stärkas ytterligare under kommande år. Den europeiska marknaden kommer att vara fortsatt stark och den japanska marknaden ser ut att förbli stabil under kommande år. Den enda oro som finns på exportmarknaden är USA:s sviktande byggmarknad, speciellt med tanke på att importen av sågade trävaror från Europa är respektingivande 4 miljoner m 3. Under nästa verksamhetsår kommer Norra Skogsägarna att göra en kraftfull marknadssatsning i Frankrike och England. Satsningen gäller huvudsakligen förädlade produkter, som exempelvis komponenter till snickeri- och möbelindustrin. Ulf Pääjärvi, säljare England, Irland och Italien.

11 Industri 11 Industriverksamheten Produktion Medeltal 2005/2006 anställda Kåge Såg Sågad vara m 3 90 Förädlad vara m 3 Sävar Såg Sågad vara m 3 89 Förädlad vara m 3 Lycksele Såg Sågad vara m 3 45 Förädlad vara m 3 Ostvik Komponent Förädlad vara m 3 17 Agnäs stolpfabrik Bastade stolpar st 8 Impregnering 750 m 3 Norra Trä & Bygg Skellefteå, Umeå och Lycksele Försäljning m 3 29 Koncernens externa leveranser Trävaror m 3 Stolpar st Produktion av sågade varor Sågad vara m 3 Export andel 67 % Besparingsprogrammet ELIT-06 har medfört rationaliseringar i förädlingsanläggningarna i framför allt Kåge och Sävar. Rationaliseringar har även genomförts i sågverksproduktionen. De höjda elpriserna har tyvärr medfört stora merkostnader. Verksamhetsårets elprishöjning med 10 öre/kwh har inneburit en resultatförsämring med cirka 3 mkr. Flera investeringar har fullföljts i syfte att minska energikostnaderna och ge ökade miljöförtjänster. Under de kommande åren förväntas investeringsnivån öka, främst som en följd av att en ny industristrategi kommer att fastställas efter årsskiftet Kåge såg / Ostvik komponent Jämfört med föregående år har produktionen minskat till cirka m 3. Miljötillstånd har beviljats för ökad produktion. Efter investeringar kan anläggningen successivt öka produktionen till m 3 sågad vara och m 3 förädlad vara. Klyv- och hyvellinjen i Kåge sågs hyvleri har effektiviserats under året. Även i Ostvik har investeringar genomförts för att öka produktiviteten i komponenthyvlingen. Sävar såg I Sävar har den sågade produktionen minskat något till m 3, framför allt beroende på två längre reparationsstopp i bland annat pannanläggningen. Volymen av förädlade varor har däremot fortsatt att öka. Lönsamheten vid förädlingen i Sävar har märkbart förbättrats. Under hösten 2006 fick Sävar såg ett nytt miljötillstånd, vilket medger ökad produktion under kommande verksamhetsår. Lycksele såg Lönsamheten i Lycksele har klart förbättrats och den producerade volymen har ökat något till m 3. Investeringar för att åstadkomma bättre produktivitet och arbetsmiljö har genomförts. Rationaliseringsarbetet kommer att fortsätta under nästa verksamhetsår. Agnäs stolpfabrik Inflödet av råvara till stolpfabriken har varit lågt detta år, vilket medför att kommande års resultat kommer att försämras då stolparna torkas en säsong innan de är klara för leverans. Stolpproduktion är en relativt hårt pressad marknad, där konkurrensen, från framför allt Baltstaterna, är påtaglig. Positiva signaler finns dock i form av en något förbättrad prisutveckling under slutet av året. Norra Trä & Bygg Nya aktörer i Skellefteå har medfört en ökad konkurrens och prispress, vilket har påverkat lönsamheten negativt. I Umeå är byggaktiviteten fortsatt hög och skapar därmed en god avkastning i Umeåenheten. I Lycksele håller den positiva trenden i sig och lönsamheten är trots ett begränsat byggsortiment god. Sammantaget innebär detta att Norra Trä & Bygg redovisar vinst under året.

12 12 Medlemmar Föreningen och skogsbruksverksamheten Antal Ansluten medlemskap areal/ha 1 september Medlemmar från Norrbottens läns skogsägare Inträden under verksamhetsåret Utträden under verksamhetsåret Korrigeringar + 41 Antal medlemskap Utöver ovanstående tillkommer delägare i gemensamma medlemskap En förening med engagerade medlemmar Medlemsfastigheter fördelade efter areal per Beslutet om fusion mellan Norra Skogsägarna och Norrbottens Läns Skogsägareförening togs under augusti 2005 och genomfördes med förtida tillträde från 1 september Efter fusionen har medlemsarealen ökat från hektar produktiv skogsmark till Antalet medlemmar den 31 augusti 2006 var , vilket kan jämföras med medlemsantalet året innan. Till detta kommer personer som delägare i gemensamt ägda fastigheter. Antalet kvinnliga medlemmar den 31 augusti 2006 var 5 911, vilket motsvarar ungefär 47 % av medlemskåren. Under året har 396 medlemmar erhållit inträde medan 460 medlemmar lämnat föreningen. Medlemmarna har under året varit organiserade i 26 skogsbruksområden. Säf-kvinnorna, föreningens kontaktgrupp för kvinnliga skogsägare, gick under året samman med NLS skogsägarkvinnor och organiserade sig enligt den nya regionindelningen. Hög lokal aktivitet Ett stort antal skogsdagar, skogskvällar och informationsmöten har anordnats under året. Arrangemangen har överlag varit välbesökta. Familjeskogsbrukets dag, skogsbruksplaner, gallring, röjning samt biobränslen är några av de ämnen som stått på dagordningen. Lokala informationsmöten har bland annat avhandlat skatte- och fastighetsjuridiska frågor samt frågor om markavsättning till naturvård, Jakt- och fiskerättsutredningen, Gränsdragningskommissionen samt Nordisk Samekonvetion. Arealintervall Antal fastigheter Intill 10 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha och därutöver 10 Ej skogsägande Total

13 Medlemmar 13 Norra Skogsmagasinet har på kort tid blivit en aktad skogstidning. Läsarnas respons ger oss vind i seglen och styrka att fortsätta utveckla vår tidskrift. Calle Bredberg, informatör samt chefredaktör för Norra Skogsmagasinet. Under det gångna verksamhetsåret har Norra Skogsägarna etablerat en ny skogstidskrift. Norra Skogsmagasinet, som både är en affärs- och medlemstidning, har tagits emot mycket positivt. Till skillnad mot föregångaren, Toppskottet, finansieras Norra Skogsmagasinet av annonsintäkter. Årets Skogsnolia fokuserade på familjeskogsbruket. Förutom ett genomgående tema kring skogsbruksplaner arrangerade föreningen både en skogspolitisk hearing inför valet samt ett antal familjeaktiviteter. Bland de mest populära inslagen återfanns en skogsteater för hela familjen samt ett liveuppträdande av Roger Pontare. För föreningens medlemmar avslutades Skogsnolia med en mycket välbesökt skogsägardans på Gräsmyr loge. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma 2006 hölls i Örnsköldsvik. Sex motioner hade inkommit till stämman. Bland annat ville kretsmötet i Örnsköldsvik södra att föreningen skulle engagera sig i biobränsleutveckling genom ägarskap. Stämmans beslut blev att föreningen skall vara öppen för ägarskap när det dyker upp projekt som har de rätta ekonomiska förutsättningarna. En motion från Sävar-Umeå norra gick ut på att föreningen skulle skapa ett speciellt forum för ägarinflytande efter Södras modell ett så kallat förvaltningsråd. Stämman tog dock inget beslut om att i dagsläget bilda ett förvaltningsråd, frågan behandlas istället i den av styrelsen tidigare tillsatta arbetsgruppen med uppgift att stärka och utveckla sbo-verksamheten. Vid valet av styrelseledamöter beslutade stämman efter votering att följa valberedningens förslag. Intill ordinarie föreningsstämma 2007 valdes: Tomas Mörtsell, Storuman, Berndt Bregmo, Umeå, Östen Bjurman, Boliden, Torgny Hardselius, Sjulsmark samt Hillevi Wiss Kullebjörk, Junosuando. Intill ordinarie föreningsstämma 2008 valdes: Ulf Hannu, Övertorneå, Hans Eliasson, Vindeln, Thomas Johansson, Lövånger, Martin Lundgren, Robertsfors och Gunilla Kjellson, Sidensjö. Beredning av valberedning hade genomförts regionvis. Stämman beslutade att valberedningen skulle bestå av totalt åtta ledamöter, två från varje region utan ersättare. Från region Luleå valdes Mats Eliasson, Råneå med mandattid ett år och Bror Noppa, Övertorneå med mandattid två år. Från region Skellefteå valdes Leif Fredriksson, Missjön med mandattid ett år och Göran Löv, Skellefteå med mandattid två år. Från region Umeå utsågs Christina Forsgren, Lycksele med mandattid ett år samt Svarte Swartling, Västra Norrfors med mandattid två år. Från region Örnsköldsvik valdes Elvar Hellström, Butsjöböle med mandattid ett år och Anders Jonsson, Aspeå med mandattid två år.

14 14 Personal Kompetensutvecklingen fortsätter Personalavdelningen har haft ett intensivt, men stimulerande och konstruktivt verksamhetsår, då många anställda har berörts av fusionen, sparprogrammet och omorganisationen. När det gäller sjukfrånvaron bjuder verksamhetsåret på mycket trevlig läsning. Den totala sjukfrånvaron har minskat till 5 %, i jämförelse med 5,9 % under föregående verksamhetsår. Den långa sjukskrivningen har minskat med ungefär en tredjedel, från 3,8 % ner till 2,6 %. Arbetet med att utbilda och kompetensutveckla personalen inom Norra Skogsägarna fortsätter. En hel del skogstjänstemän har fullföljt en tvådagars kurs i förhandlingsteknik och några har gått Affärsskolan, en tiodagars utbildning i Tällberg. Dessutom har medarbetare på sågverken och marknadsav- delningen gått en 40-timmars utbildning i företagsanpassad engelska, med mycket bra resultat. Utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågorna, som berör alla befattningar, kommer att fortsätta vara i fokus under nästa verksamhetsår. Under sommaren har en arbetsklimatkartläggning genomförts bland alla anställda. Kartläggningen studerade hur den enskilde upplever sin arbetssituation när det gäller exempelvis arbetsgemenskap, arbetsledningsklimat, stimulerande arbetsuppgifter samt en trygg och säker arbetsplats. Arbetsklimatkartläggningen har bland annat resulterat i att en ledningsfilosofi för närvarande håller på att tas fram. Dessutom kommer ett åtgärdspaket för berörda arbetsplatser att genomföras under kommande verksamhetsår. Andelen manliga och kvinnliga Andel anställda kvinnliga och manliga antällda Antal helårsanställda 409 Kvinnor 47 st = 11,5 % Män 362 st = 88,5 % st Som underlag vid helårsanställda beräkningen av medeltalet anställda har den officiellt fastställda årsarbetstiden av timmar använts. Andel kvinnliga och Antal anställda per kommun manliga antällda Umeå 152 Skellefteå 11,5 % 88,5132 % Lycksele 49 Örnsköldsvik 409 st 19 Bjurholm Helårsanställda 11 Boden 10 Luleå 8 Norsjö 4 Piteå 4 Robertfors 3 Vindeln 3 Kalix 2 Nordmaling 2 Storuman 2 Vännäs 2 Övertorneå 2 Arvidsjaur 1 Haparanda 1 Gällivare 1 Stockholm 1 Totalt 409

15 Personal 15 Förslagsverksamhet Förslagskommittén beslutade om följande belöningar: Rune Lundström, Kåge såg, kr: minskad måttspridning vid delningssåg. Donald Nordlund, Kåge såg, kr: lastbrygga utanför intag till kaphus. Jens Flodin, Kåge såg, kr: minskade driftstopp i barkmaskin. Henrik Åkesson, Sävar såg, kr: förbättring av biobränslepanna. Tjänsteuppvaktning Hedersgåva för 25 års anställning tilldelades: Thure Andersson, Lövånger Hans Lundqvist, Skellefteå Peter Renman, Lycksele Åke Söderström, Kåge

16 16 Miljö Den kanske största förändringen under senare år har skett på det skogliga området. Norra Skogsägarnas miljöanpassade skogsbruksplaner, naturvärdesbedömningar och certifiering av medlemmarnas skogsbruk har höjt kvalitén på skogs- och naturvården. Miljöåret Svenska PEFC är en del av ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och virkeshandel. Målet är att främja ett bärkraftigt skogsbruk med god balans mellan skogsproduktion, miljövård och sociala intressen. Den nya PEFC-standarden trädde i kraft och gäller fram till Under verksamhetsåret certifierades ha skogsmark fördelat på 255 avtal. Den certifierade arealen uppgår nu till cirka ha. De skogsentreprenörer som Norra Skogsägarna anlitar är certifierade enligt PEFC. Vid internrevisioner granskas såväl deras utförda arbete som deras maskinutrustning. Under våren 2006 certifierades Norra Skogsägarna även mot den reviderade, senaste ISO standarden, för miljöledning. Industrierna certifierade sig dessutom enligt den standard som gäller för energiledning. Den rapport som redovisas till SCB visar att föreningens totala kostnader för miljöskydd inom industriverksamheten uppgår till cirka 6,5 mkr. Entreprenörer Norra Skogsägarna kräver att underleverantörer har utbildning inom miljö- och kulturmiljöområdet samt att de följer föreningens miljö- och kvalitetskrav för transporter och skogsmaskiner. Kontroll av PEFC-krav Under barmarkssäsongen 2006 har kontroller i fält genomförts på avverkningar enligt PEFC-kraven. Samtliga kontrollerade gallringar uppfyllde PEFC-kraven, därav Anneli Sandberg-Jakobsson, Kvalitets- och miljöansvarig.

17 Miljö 17 ett med övermål. Av de kontrollerade föryngringsavverkningar uppfyllde huvuddelen PEFC kraven, varav ett med övermål. Samtliga kontrollerade objekt motsvarade skogsvårdslagens krav. Norra Skogsägarnas kontrollverksamhet ger stöd för att vår verksamhet på enskilda fastigheter är bättre än det av Skogsstyrelsen redovisade genomsnittet för norra Sverige. Bättre energieffektivitet Sedan 2004 har Norra Skogsägarna anammat PFE Programmet för energieffektivisering i industrin, som ger fördelar i form av miljövinster, minskade elkostnader samt skatterabatt på el. Under våren 2006 har Norra Skogsägarna certifierats enligt ett standardiserat energiledningssystem (SS ) och slutfört en energikartläggning. Interna och externa revisioner Under året har 31 internrevisioner genomförts inom skogsverksamheten och 11 inom industrin. Ett fåtal avvikelser har noterats vilka har åtgärdats eller håller på att åtgärdas. Under året har det även genomförts interna revisioner av PEFC-certifierade skogsägare, med gott resultat. Under året har två externa revisioner genomförts. Nya miljötillstånd Under verksamhetsåret har ett nytt miljötillstånd för Kåge såg erhållits. Det nya tillståndet ger möjligheten öka produktionen till m 3 sågad vara och m 3 förädlad vara. Under hösten 2006 fick Sävar såg ett nytt miljötillstånd, vilket medger ökad produktion under kommande verksamhetsår. Utbildningar I syfte att undvika skogliga åtgärder i känsliga biotoper genomförs utbildning i naturvärdesbedömning för samtliga berörda nyanställda inspektorer inom Norra Skogsägarna. Dessutom har skogspersonalen internutbildats i det nya processtyrda verksamhetssystemet. Syftet med det omarbetade verksamhetssystemet är att det ska bli mer användarvänligt och att det ska uppfylla gällande standardkrav för ISO och PEFC.

18 18 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse för Styrelsen och verkställande direktören för Norra Skogsägarna ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti Allmänt om verksamheten Fusion med Norrbottens Läns Skogsägareförening Under året har fusion genomförts mellan Norra Skogsägarna ekonomisk förening och Norrbottens Läns Skogsägareförening ekonomisk förening. Beslut om fusion togs under augusti 2005 och har genomförts med förtida tillträde från 1 september Fusionen har slutförts och registrerats under räkenskapsåret. Detta innebär att resultat och balansräkning har påverkat innevarande år och att dessa inte är helt jämförbara med föregående år. Koncernen Koncernen har under verksamhetsåret utgjorts av moderföreningen Norra Skogsägarna ekonomisk förening, de helägda rörelsedrivande dotterbolagen Sävar Såg & Hyvleri AB, Lycksele Trävaru AB, Skogsägarnas Trä AB, Norra Timber och Fastigheten Kvarteret Skogen Nr 1 AB samt de vilande

19 Förvaltningsberättelse 19 dotterbolagen Norra Massivträ AB, Skogsägarnas Kapitalförvaltnings HB och AB Västerbottens Träexport. Industriverksamheten vid Sävar Såg & Hyvleri AB och Lycksele Trävaru AB drivs i föreningens regi. Trä- och byggmaterialhandeln bedrivs under namnet Norra Trä & Bygg. Föreningens rörelsekostnader belastas med hyreskostnader för dotterföretagens anläggningar med 2,7 mkr. I moderföretaget bedrivs verksamheterna rundvirkeshandel inklusive skogsbrukstjänster samt industrirörelse med produktion av sågade och hyvlade trävaror såväl som impregnerade trävaror och stolpar. Medlemmar och insatskapital Antalet medlemmar den 31 augusti 2006 var Härutöver tillkommer personer såsom delägare i gemensamt ägda fastigheter. Under året har 396 medlemmar erhållit inträde medan 460 medlemmar lämnat föreningen. Den anslutna arealen produktiv skogsmark har i samband med fusionen ökat och uppgår nu till hektar (varav hektar utgörs av föreningens eget skogsinnehav). Medlemmarnas inbetalda insatskapital ökade med 28,1 mkr och uppgick vid bokslutet till 87,1 mkr. Tillsammans med emitterat insatskapital uppgår insatskapitalet till 111,9 mkr. Miljö En stor del av Norra Skogsägarnas verksamhet är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller produktionen av stolpar och impregneringen av virke i Agnäs samt träindustrirörelsen i Lycksele, Sävar, Kåge och Ostvik. Föreningen har erforderliga tillstånd enligt miljöbalken för den industriella verksamhet som bedrivs. Den tillståndspliktiga produktionen sysselsätter drygt två tredjedelar av företagets anställda och omsätter 801 mkr. Under våren 2006 certifierades Norra Skogsägarna mot den reviderade, senaste ISO standarden, för miljöledning. Industrierna certifierade sig dessutom enligt den standard som gäller för energiledning. Såväl skog som industri är certifierade enligt PEFC. I juni 2004 förelade länsstyrelsen AB Västerbottens Träexport (dotterbolag till föreningen) att genomföra och bekosta en mer detaljerad teknisk undersökning samt riskbedömning av fastigheten Holmsund 2:53 där bolaget bedrivit impregneringsverksamhet. Föreläggandet överklagades av bolaget till miljödomstolen, som dock slog fast beslutet i augusti Bolagets styrelse konstaterade att bolaget med fastställt beslut var på obestånd enligt aktiebolagslagen. I november 2005 inlämnades följaktligen till Umeå tingsrätt en konkursansökan som behandlades och vann laga kraft Verksamhet och resultat Under perioden 1 september 2005 till 31 augusti 2006 var virkesleveranserna till föreningen m 3 f. Under året har många skogliga aktörer i Sverige påverkats negativt av stormen Gudrun genom en kraftigt försämrad kontraktering av råvara. Norra skogsägarna har dock påverkats minimalt varför kontrakteringen endast påverkats marginellt. Detta medför att föreningen kunnat hålla avverkningstakten på en mycket god nivå. Under perioden har råvarupriserna till medlemmarna höjts på både tall- och grantimmer samt massaved. Verksamheten med biprodukter och energisortiment behåller även fortsättningsvis en stark marknadsposition och omfattar cirka m 3 f. Trävaruproduktionen vid föreningens sågverk uppgick till m 3 sågad vara. Försäljningen uppgick till m 3, varav 67 % gått på export. Produktionen av stolpar uppgick till st. Föreningens finansnetto uppgick till 8,1 mkr. Resultatet efter finansnetto uppgår till 43,1 mkr. För koncernen redovisas ett resultat om 42,4 mkr. Investeringar i anläggningstillgångar under verksamhetsåret har uppgått till 29,9 mkr och föreningens soliditet uppgår till 33 %. Koncernens resultat har förbättrats framförallt beroende på att världsmarknadspriserna på sågade trävaror har ökat. Detta i kombination med att virkesfångsten har varit stabil

20 20 Förvaltningsberättelse samtidigt som produktionskostnaderna minskat innebär en kraftfull resultatförbättring under året. Bedömningar för Den goda efterfrågan på furuträvaror bedöms bestå in i 2007 även om vi kan se att prisuppgången bromsats in. Vi kan nu i stället se en uppgång på granpriserna där dessa i ett första skede måste anpassas till furuträvarornas uppgång. Den hotbild som finns idag är en kraftig nedgång i USA med ett minskat byggande, vilket i viss mån kompenseras av att kanadensiska sågverk stänger på grund av en allt starkare kanadadollar. Än så länge kan den kraftiga konjunkturuppgången i Europa kompenseras för att den europeiska sågverksindustrin minskar sin export till USA. Den starka kostnadsökning som de höjda drivmedelspriserna medfört beräknas avstanna, en stor osäkerhet råder dock beträffande elpriserna i den industriella verksamheten. Kontrakteringen av skog är god och väl i nivå med föregående år. I landet som helhet har skogsstyrelsen rapporterat om rekordavverkning. För att effektivisera avverkningen

21 Förvaltningsberättelse 21 Disposition av vinstmedel Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras på följande sätt: Till medlemmarna utbetalas 5 % ränta på insatskapitalet Tillmedlemmarnas insatskonton överförs genom insatsemission Till reservfonden avsätts I ny räkning balanseras Av koncernens fria egna kapital, kronor, föreslås kronor bli överfört till bundna reserver. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. är det ett önskemål att vi kan öka det rotstående lagret med någon till några månader. Vi har därför som ambition att arbeta för en hög kontraktering under innevarande år och vi tror att många skogsägare kommer att utnyttja det goda konjunkturläget. Sammantaget innebär det ovan sagda att vi bedömer att även det kommande verksamhetsåret kommer att generera ett bra resultat. Forskning och utveckling Den Skogliga FoU-verksamheten sker i huvudsak genom Skogforsk. Föreningen har under året bundit upp sig att delta i den nya generationens fröplantager allt för att garantera att våra medlemmar framgent skall få tillgång till förädlat frö. Den industriella FoU-verksamheten bedrivs genom konsortiet TräCentrum Norr. TräCentrum Norr har en stor del av sin FoU-verksamhet koncentrerad till Skellefteå vid Luleå tekniska universitet. Norra Skogsägarna deltar i finansieringen av fortsättningen på Timber 2000-kampanjen. Denna kampanj inriktar sig nu även mot marknaderna i Storbritannien, Frankrike samt Asien.

22 22 Styrelse och revisorer Styrelse Valda intill ordinarie stämma januari 2007 Ordinarie ledamöter Tomas Mörtsell, Kaskeluokt, Storuman Berndt Bregmo, Umeå Östen Bjurman, Bjurån, Boliden Torgny Hardselius, Sjulsmark Tomas Mörtsell, 37 Företagare från Kaskeluokt, Storuman. Tidigare sboordförande och styrelseledamot. Styrelseordförande sedan Östen Bjurman, 60 Jord- och skogsbrukare från Bjurån, Boliden. Med sina 12 år är Östen den ledamot som har suttit längst som ordinarie i styrelsen. Berndt Bregmo,66 Umebo, styrelseledamot sedan 2004 och tidigare VD för Konsum Nord. I hög grad självverksam i skogen, som återfinns i Malå. Hans Eliasson, 61 Vindelnbo som bland mycket annat är ordförande och huvudägare i Cranab. Hans gör sitt tredje år som styrelseledamot. Ulf Hannu, 52 Tidigare ordförande i NLS, från Luppio, Övertorneå. Ulf är centerpolitiker i kommunstyrelse och -fullmäktige samt jord- och skogsbrukare. Hillevi Wiss Kullebjörk, Nuuksujärvi, Junosuando. Valda intill ordinarie stämma januari 2008 Ordinarie ledamöter Ulf Hannu, Luppio, Övertorneå Hans Eliasson, Vindeln Thomas Johansson, Avan, Lövånger Martin Lundgren, Y Ultervattnet, Robertsfors Gunilla Kjellson, Överå, Sidensjö Ordinarie ledamöter utsedda av de anställda Roger Larsson, Vindeln Sune Viklund, Skellefteå Personliga suppleanter Torgny Hardselius, 51 Jord- och skogsbrukare, entreprenör och maskinsäljare från Långträsk, Sjulsmark. Ledamot i NLS styrelse under de 7 sista åren. Thomas Johansson, 52 Skogsägare från Lövånger som är skogs- och lantbruksansvarig på Swedbank. Ordinarie ledamot i styrelsen sedan Roger Larsson, 47 Skogsinspektor i Vindeln som även är klubbordförande för Ledarna Skog. Roger är skogsägare med fastighet i Norsjö. Gunilla Kjellsson, 40 Busschaufför från Sidensjö. Skogsbrukare och ledamot i styrelsen sedan Gunilla är bland annat lokalavdelningsordförande i LRF. Hillevi Wiss kullebjörk, 42 Projektledare från Nuuksujärvi, Junosuando. Skogsägare och tidigare ledamot i NLS styrelse sedan Mats Lundberg, Skellefteå Bo Karlsson, Sävar Verkställande direktör och ledamot av styrelsen Bo T Holm, Umeå Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda möten. Martin Lundgren, 58 Jord- och skogsbrukare från Ultervattnet, Robertsfors. Driver ett bemanningsföretag och har varit ledamot i styrelsen sedan Sune Viklund, 50 Sågverksarbetare på Kåge såg samt revisor i Skogsoch Träfacket avd.2. Sune är skogsägare tillsammans med sina syskon. Bo T Holm, 49 Umebo och VD för Norra Skogsägarna sedan mars Revisorer Ordinarie Maria Hedenström, Råneå Kenneth Olsson, Kasa, Husum KPMG, Roland Hansson Personliga suppleanter Anna Lundström, Skellefteå Lennart Granström, Granö KPMG, Lennart Elftman

23 Resultaträkningar (tusental kronor) 23 Koncern Koncern Förening Förening Not Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor samt pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intressebolag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Förändring av avskrivning utöver plan Förändring av periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

24 24 Balansräkningar, tillgångar (tusental kronor) Koncern Koncern Förening Förening Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 Materiella anläggningstillgångar 9 Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Fordringar hos intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager med mera Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Förskott till virkesleverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

25 Balansräkningar, eget kapital och skulder (tusental kronor) 25 Eget kapital och skulder Koncern Koncern Förening Förening Not Eget kapital 16 Bundet eget kapital Insatskapital Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Långfristiga skulder till virkesleverantörer Kortfristiga skulder Förskott från kunder Skulder till koncernföretag 225 Skulder till virkesleverantörer Skulder till övriga leverantörer Övriga skulder Upplupna skulder och förutbetalda intäkter Summa eget kaptal och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Havstenssunds Bryggförening

Årsredovisning. Havstenssunds Bryggförening Årsredovisning för Havstenssunds Bryggförening 802464-0891 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Havstenssunds Bryggförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Blendafiber Ek.förening

Blendafiber Ek.förening Årsredovisning för Blendafiber Ek.förening Räkenskapsåret 2009-12-14-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Seglora Fiber Ek. för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer