Lindex Report. Innehåll. Årsredovisning 2006/2007 Ekonomisk redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lindex Report. Innehåll. Årsredovisning 2006/2007 Ekonomisk redovisning"

Transkript

1 Lindex Report Årsredovisning 26/27 Ekonomisk redovisning Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkningar, koncernen 6 Balansräkningar, koncernen 7 Kassaflödesanalyser, koncernen 8 Förändringar i eget kapital, koncernen 9 Resultaträkningar, moderbolaget 1 Balansräkningar, moderbolaget 11 Kassaflödesanalyser, moderbolaget 13 Förändringar i eget kapital, moderbolaget 14 Noter 15 Revisionsberättelse 34 Definitioner 35 Lindexkoncernens utveckling 36 Lindexaktien 4 Bolagsstyrningsrapport 42 Lindex styrelse 46 Lindex koncernledning 47

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Lindex (publ), (organisationsnummer , säte Göteborg) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti 27. Information om verksamheten Lindex hade 341 butiker vid verksamhetsårets slut, varav 331 på den nordiska marknaden och tio i Baltikum. Detta gör Lindex till en av norra Europas största modekedjor. Lindex inspirerar kvinnor och deras barn med ett koordinerat och prisvärt mode. Lindex affärsområden är damkonfektion, damunderkläder (inklusive kosmetik) och barnkläder. Lindex är marknadsledare inom damunderkläder i Sverige och Norge och bland de ledande inom damkonfektion och barnkläder. Till följd av att Lindex inte nådde målsättningen i den tyska verksamheten och att företaget såg att avkastningen på nya investeringar har betydligt större potential i Centraleuropa, fattade företaget beslut om att avveckla den tyska verksamheten. Avvecklingen var genomförd den 31 augusti 27. Den fulla resultateffekten av avvecklingen redovisades under verksamhetsåret 26/27. Väsentliga händelser Utvecklingen på de konfektionsmarknader där Lindex verkar var positiv och tillväxttrenden på de nordiska marknaderna fortsatte. Lindexkoncernens försäljning, exklusive den avvecklade tyska verksamheten, ökade med 3,1 procent. Inklusive den tyska verksam heten ökade försäljningen under året med 1,2 procent och försäljningen i jämförbara butiker, exklusive valutakurspåverkan, ökade med,6 procent. Försäljningstillväxten skedde i huvudsak under den senare delen av verksamhetsåret och kan hänföras till effekter av genomförda förbättringar inom orderrutin, supply chain management samt sortimentsförbättringar, speciellt inom damkonfektion. Förbättringsåtgärderna resulterade i en ökad andel fullprisförsäljning. Under det första halvåret påverkades försäljningsutvecklingen negativt av mindre lyckade säsongsövergångar mellan sommaroch höstsäsong samt vinter- och vårsäsong, vilket resulterade i lägre andel fullprisförsäljning under det första och andra kvartalet. Detta berodde till stor del på avsaknad av övergångsplagg samt förseningar i orderrutin och inleveranser från leverantörer. Lindex har under verksamhetsåret fortsatt att utvecklas från klädföretag till modeföretag med påtagliga förbättringar inom ett fl e r tal områden. Sortimentet har successivt förstärkts. Det etablerade och framgångsrika marknadsföringskonceptet Fashion Report har utvecklats ytterligare. Butikskonceptet har förbättrats under året och investeringar i det befintliga butiksbeståndet har gjorts för att förstärka bilden av Lindex som modeföretag. Även organisation och arbetssätt har anpassats för att bättre möta de ökande kraven. Lindex startade under året e-handel i Sverige. Den nya försäljningskanalen mottogs positivt och erhöll ett betydande intresse från kunderna. Vidare öppnade Lindex under verksamhetsåret sin första butik i Litauen och företaget har därmed butiker i samtliga baltiska länder. Logistik är en del av Lindex kärnverksamhet och därför har företaget beslutat att i framtiden driva en egen distributionscentral (DC). Ett DC har byggts i Partille utanför Göteborg. Lindex hyr fastigheten och kommer att driva verksamheten i egen regi från och med vintern 27/28. Lindex bedömer att varuförsörjningen på detta sätt kan hanteras mer kostnadseffektivt, med ökad fl e xibilitet och med kontroll över den totala varuförsörjningskedjan. Den totala investeringen uppgår till cirka 1, varav en stor del aktiverades under verksamhetsåret. Den tyska verksamheten avvecklades under verksamhetsåret och per den 31 augusti var samtliga 23 butiker stängda. Den totala avvecklingskostnaden uppgick till 91, varav 9 belastade det andra kvartalet och 1 belastade det fj ä rde kvartalet. Bruttomarginalen för året för den kvarvarande verksamheten var i nivå med föregående år och uppgick till 59,4 procent, vilket innebar att Lindex uppnådde sitt fi n ansiella mål om en bruttomarginal på 59 6 procent senast augusti 29 redan under verksamhetsåret. De operativa kostnaderna i den kvarvarande verksamheten ökade främst beroende på ett ökat antal butiker samt satsningar på butikskonceptet i befintliga butiker. Sammantaget innebar detta att lönsamheten, inklusive effekterna från stängningen av den tyska verksamheten, minskade till 475 (598) avseende rörelseresultatet. Resultatet före fi n ansiella poster, skatter samt eventuella nedskrivningar av varumärken och goodwill, EBITA, i den kvarvarande verksamheten uppgick för året Marknadsutveckling Konfektionsmarknadens utveckling i Sverige 26/27 Förändring i Diagrammet visar konfektionsmarknadens utveckling i Sverige under verksamhetsåret. Sett över hela året utvecklades den svenska marknaden mycket positivt. 5 sept okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug YTD Lindex Total konsumtion (HUI) 2 Lindex Ekonomisk Redovisning 26/27

3 till 68 (627). Detta innebar en EBITA-marginal uppgående till 12, (12,7) procent. Lindex har som fi n ansiell målsättning att uppnå en uthållig EBITAmarginal i koncernen uppgående till procent senast i augusti 29. Lindex har även som målsättning att öppna 2 25 butiker årligen de närmaste två verksamhetsåren. Cirka hälften av butikerna kommer att öppnas i Norden. Lindex öppnade under året en butik på ytterligare en marknad, Litauen, och beslutade om att öppna i Tjeckien. Försäljning och resultat Koncernens nettoomsättning, inklusive den tyska verksamheten, ökade med 1,2 procent till (5 212). Övriga rörelseintäkter uppgick till 62 (68). Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 1, (+4,4) procent. Exklusive valutakurseffekter ökade försäljningen i jämförbara butiker med,6 (2,9) procent. Nyetablerade butiker bidrog positivt till försäljningsökningen med 3,2 procent och avvecklade butiker bidrog negativt med motsvarande,9 procent. Resultatet i den tyska verksamheten belastade resultatet efter skatt med 134. Koncernens nettoomsättning, exklusive den avvecklade tyska verksamheten, ökade med 3,1 procent till 5 84 (4 932). Försäljningen för verksamhetsåret ökade i Sverige med 5, procent till 3 17 (3 18). I Norge ökade försäljningen med 1,8 ( 2,4) procent till 1 82 (1 63) Mnok. I Finland ökade försäljningen, inklusive Estland, Lettland och Litauen, med 5,6 (7,6) procent till 75 (71) Meur. Resultat Koncernens bruttovinst ökade i den kvarvarande verksamheten under verksamhetsåret till 3 19 (2 929). Bruttomarginalen uppgick till 59,4 (59,4) procent. Butiks- och kontorskostnaderna i den kvarvarande verksamheten ökade med 4,1 procent till (2 246). Dessa kostnaders andel av försäljningen uppgick till 46, (45,5) procent. Butiks- och kontorskostnaderna påverkades i huvudsak av ett ökat antal butiker samt satsningar på butikskonceptet i befintliga butiker. Rörelseresultatet i den kvarvarande verksamheten uppgick till 68 (627) och rörelsemarginalen uppgick till 12, (12,7) procent. Finansnettot uppgick till 13 (3). De räntebärande skulderna uppgick under verksamhetsåret i genomsnitt till 413 (48). Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till 13 ( 1). Resultatet efter fi n ansiella poster för den kvarvarande verksamheten uppgick till 596 (63), motsvarande en vinstmarginal på 11,7 (12,8) procent. Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till 158 ( 96), vilket motsvarar en effektiv skattesats för verksamhetsåret, exklusive den tyska verksamheten, uppgående till 26,5 (15,2) procent. Årets resultat inklusive den tyska verksamheten minskade till 33 (54). Under verksamhetsåret uppgick avkastningen på eget kapital för hela verksamheten till 47,3 (59,4) procent. en på operativt kapital uppgick under samma period till 63,8 (87,5) procent och räntetäckningsgraden till 33,7 (365,7) gånger. Skatter AB Lindex har under räkenskapsåren 24/25 och 25/26 vunnit skattemål i Länsrätten gällande skatteavdrag för historiska förluster i Lindex tyska verksamhet uppgående till 662. Dessa är överklagade av Skatteverket till Kammarrätten och kammarrättsprocessen är pågående. Skatteeffekten på dessa underskott har redovisats som intäkt i räkenskaperna. Lindex har också yrkat på skatteavdrag för inkomsttaxeringarna för åren 24 till 26 på totalt 34, vilket inte påverkat koncernens resultat. Lindex avvaktar beslut från Länsrätten och Skatteverket avseende dessa taxeringar. Innevarande års värdeöverföringar till Tyskland om 144 har ännu inte yrkats avdrag för. Sammantaget innebär detta att AB Lindex gjort värdeöverföringar till sitt tyska dotterföretag uppgående till cirka 1 1, varav skatteintäkter redovisats med cirka 2. Värdet av underskottsavdragen och avdragsrätten på gjorda värdeöverföringar till det tyska dotterföretaget omprövas löpande. Utvecklingen av pågående processer inom Skatteverket och domstolsväsendet ligger bland annat till grund för bedömningen. Utöver dessa skattemål har Lindex, via sitt dotterbolag Espevik i Sverige AB, även inlett en process med Skatteverket avseende yrkande på avdrag för förvärvade förluster uppgående till 631. Volym- och prisförändringar Klädhandelns volym- och prisändringar 26 Total Volym- Pris- årlig förändr. förändr. förändr. 26 6,1 1,9 8, 25 5,,7 5,7 24 8,2 3,2 5, 23 3,6,7 2,9 22 2,4 2,2,2 21 2,5, 2,5 2 2,5,5 3, ,5 2, 5, ,,5 7, ,5 3, 4, ,, 2, ,5,5 6, Källa: HUI Tabellen visar volym- och prisförändringar på den svenska konfektionsmarknaden under senare delen av 199-talet och första halvan av 2-talet. Under övervägande delen av 199-talet ökade den svenska konfektionsmarknaden i såväl pris som volym. I samband med lågkonjunkturen i mitten av 199-talet var dock utvecklingen negativ. Under 21 och 22 var det en negativ volymtillväxt på konfektionsmarknaden. 23 bröts mönstret och volymen ökade igen. Resultat Försäljning, rörelseresultat och resultat efter finansiella poster /3 3/4 4/5 Försäljning Rörelseresultat * Exklusive Tyskland 5/6 * 6/7 * Resultat efter finansiella poster Marginal Rörelse- och vinstmarginal /3 3/4 Rörelsemarginal Vinstmarginal * Exklusive Tyskland 4/5 5/6 * 6/7 * Lindex Ekonomisk Redovisning 26/27 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Skatteverket har avslagit yrkandet och ingen skatteintäkt eller skattetillgång har upptagits i räkenskaperna avseende detta ärende. Lindex har överklagat ärendet till Länsrätten. Kommentarer till koncernbalansräkningen Varulagret uppgick den 31 augusti 27 till 739 jämfört med 724 den 31 augusti 26. Omsättningshastigheten uppgick till 2,9 (3,1) gånger per år. Totala kundfordringar uppgick till 14 (1). Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under verksamhetsåret till 242 (138). Huvuddelen avser investeringar i butiker och den nya distributionscentralen. Räntebärande skulder uppgick den 31 augusti 27 till 372 (15). Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under verksamhetsåret till 469 (581). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 22 (459). Det totala kassafl ö det påverkades i huvudsak av det lägre resultatet samt den ökade investeringsnivån. Årets kassafl ö de påverkades vidare negativt med utgifter för avvecklingen av den tyska verksamheten. Likvida medel uppgick den 31 augusti 27 till 21 jämfört med 17 den 31 augusti 26. Nettoupplåningen uppgick den 31 augusti 27 till 162 jämfört med 43 den 31 augusti 26. Nettoskuldsättningsgraden förändrades under perioden från 6,4 procent till 26,2 procent och soliditeten minskade till 34, (41,6) procent. Lindex totala kreditfaciliteter uppgick den 31 augusti 27 till 1 338, inklusive remburs- och valutaterminslimiter. Av de totala kreditfaciliteterna hade 547 utnyttjats vid verksamhetsårets utgång. Medarbetare Antalet årsanställda uppgick under verksamhetsåret till personer, jämfört med personer under verksamhetsåret 25/26. Se not 7, 8 och 9 samt bolagsstyrningsrapporten för ytterligare information om medarbetare, ersättningar till ledande befattningshavare samt principerna för ersättning till VD och ledande befattningshavare. Risker och riskkontroll För en beskrivning av riskexponering och riskhantering, se not 17 och not 27. Lindexkoncernens framtida utveckling Lindex fortsätter den av styrelsen fastslagna strategin och inriktar sig på expansion och tillväxt. Lindex räknar med att årligen öppna 2 till 25 nya butiker de närmaste två åren. Expansionen kommer att ske på befintliga och nya marknader. Företaget räknar med att växa med ökad lönsamhet och stabilitet utifrån den stabila nordiska verksamheten. Väsentliga händelser efter balansdagen För en beskrivning av väsentliga händelser efter balansdagen, se not 28. Moderbolaget Försäljningen minskade under verksamhetsåret med 711, motsvarande 24 procent, till 2 39 (3 2). Resultatet efter fi n ansiella poster minskade till 5 (519). Jämförelsen mellan åren påverkas av att den svenska butiksverksamheten ingick i moderbolaget under föregående år, men är sedan den 1 september 26 organiserat inom ett eget dotterbolag, Lindex Sverige AB. Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar gjordes med 114 (8). Resultatet efter skatt uppgick till 45 (545). Nettoupplåningen för moderbolaget uppgick den 31 augusti 27 till 641 (176). Utdelning AB Lindex utdelningspolicy innebär att minst 5 procent av resultatet efter skatt ska överföras till ägarna. Vid en extra bolagsstämma den 26 september 27 togs beslut om att inleda arbetet med en så kallad public recap, varigenom aktieägarna enligt förslaget erhåller 44 kronor per aktie. Styrelsen föreslår därför inte någon ordinarie utdelning för verksamhetsåret 26/27. Sysselsatt kapital Genomsnittligt sysselsatt kapital Eget kapital Genomsnittligt eget kapital Operativt kapital Genomsnittligt operativt kapital Soliditet Eget kapital och soliditet /3 3/4 4/5 5/6 6/7 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 Genomsnittligt sysselsatt kapital Genomsnittligt eget kapital Genomsnittligt operativt kapital Eget kapital Soliditet 4 Lindex Ekonomisk Redovisning 26/27

5 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserad vinst och fria fonder Årets förlust Kronor Styrelsen föreslår att kronor överförs i ny räkning. Bolagets eget kapital skulle ha varit kronor mindre om tillgångar och skulder inte värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed, ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets verksamhet, ställning och resultat och dessutom beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget står inför. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar också att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU, ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat och dessutom be - skriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. För information om styrelsearbetet under året samt bolagsstyrningsrapporten, se kapitel Bolagsstyrningsrapport. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 22 oktober 27. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultatoch balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 2 februari 28. Göteborg den 22 oktober 27 Monika Elling Nora Förisdal Larssen Christer Gardell Conny Karlsson Bengt Larsson Rigmor Lindbäck Styrelseordförande Lars Otterbeck Lillan Thorén Emma Wiklund Göran Bille Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 oktober 27 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Magnus Götenfelt Auktoriserad revisor Lindex Ekonomisk Redovisning 26/27 5

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Taking it to the next level!

Taking it to the next level! Tele2 Årsredovisning 2009 Taking it to the next level! Året i korthet Bästa operativa utvecklingen någonsin för Tele2 koncernen under 2009 Trots det krävande ekonomiska klimatet under 2009 presterade Tele2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75 Årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 2 Finansiella nyckeltal... 3 Koncernchefens kommentar... 4 Marknadsöversikt... 6 Strategi för lönsam tillväxt... 8 Finansiella mål... 11 Scandi Standard-aktien...

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson Redovisning Kap 22 Årsredovisning Kap 23 Grundläggande finansiell analys ME1002 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Redovising - Bokföring Bokföring är ett system för att registrera,

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer