Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2011"

Transkript

1 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 BRF LerbergNr 1 206) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomislca intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningens byggnad/er Föreningen äger fastigheten Lerberg 16:7 i Kungsbacka Kommun. Föreningens fastighet består av 4 parhus i två plan samt 9 huskroppar med 4 lägenheter i två plan. Fastigheten består totalt av 44 bostadsrätter. Den totala boytan är ca kvm. Lägenhetsfördelning: 12 st 2 rum och kök 20st3 rum ochkök 12 st 4 rum och kök Fastigheten är ffillvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa. Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll görs med minst 0,3 % av byggnadskostnaden för föreningens hus dvs kr. Enligt underhållsplan är behovet ffi ca kr per år. Fonderade medel redovisas under bundet eget kapital målade vi om samtliga byggnader i föreningen. Fönstren och dörrar behöver även de målas om. Tidpunkt för fönster är satt till 2013 och omfattar ca 300 fönster till en beräknas kostnad om sek. Målning av dörrar beräknas ske 2014 till en kostnad om ca kr. Nästa ommålning av fasad beräknas till år Föreningsfrågor Samtliga bostadsrätter var vid årets utgång upplåtna. Under år 2011 har 7 (7) överlåtelser skett. Föreningen är delaktig i Alafors Kyrkvägs Samfällighetsförening. Föreningens andel är ca 21,7%. Samfälligheten förvaltar en gemensamhetsanläggning som omfattar vägar, cykel- och gångbanor. Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift på fn. 500 kr. Någon avgift för pantsättningar utgår fn inte. Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av föreningsstämman.

3 BRF LerbergNr 1 3(16) Styrelse, revisorer och valberedning Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, och därpå påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Mattias Andersson Ledamot Ordförande Kajsa Paulsson Ledamot Sekreterare Björn Wallin Ledamot Kassör Petter Hansson Ledamot Victor Guslén Ledamot Joakim Täng Suppleant Rikard Berntsson Suppleant Föreningens firnia tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden samt en föreningsstämma. Arvode samt övrig ersättning till styrelse har under året uppgått till kr (inkl arbetsgivaravgifter). För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Trygg Hansa. Revisorer Ulf Kluge Jan-Erik Carlsson Valberedning Jörgen Ragnarsson Ann-Louise Eriksson Ordinarie Suppleant Ordinarie Ordinarie Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket , kungörelsedatum

4 BRY Lerberg Nr 1 406) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vårt gamla ålderstigna analoga tv-nät har uppgraderats till ett modernt digital-tv-nät. Under våren genomfördes en rundvandring för en allmän översyn av vår fastighet. Samtliga hushåll har under januari månad haft en avgif tsfri månad och samtidigt avsatte vaije hushåll en premie till värmepumpsfond. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Då vår ekonomi är god har styrelsen beslutat om en sänkning av månadsavgiften med 20% från 1 juli Samtidigt höjs beloppet till värmepumpar från 100 kr till 250 kr. 1 slutet på mars har lån hos Stadshypotek om tkr bundits på 4 år till räntan 3,91 %.

5 BRF LerbergNr 1 506) Föreningens ekonomi Årsavgifter Årsavgifterna är oförändrade sedan Årsavgiftema består av årsavgifter för bostäder och avgift för underhåll m.m. av värmepumpar vilket uppgår till 732 kr/kvm. Komunal Fastighetsavgift Fastigheten färdigställdes 1997 och har deklarerats som färdigställd hos Skattemyndigheten. Fastigheten har åsatts värdeår Enligt tidigare gällande lag om Fastighetssicatt är fastigheten belagd med halv fastighetsskatt, tom Fr o m 2008 blir fastigheten belagd med full komunal fastighetsavgift vilket motsvarar kr per lgh. Under 2011 betalar föreningen kr per lgh. Reservationer för ändringar i skattelagstiftningen om komunal fastighetsavgift och andra ändringar som påverkar fastighetssavgiflen, t ex förändrade taxeringsvärden. Inkomstskatt Föreningen klassificeras skattemässigt som ett privatbostadsföretag. Fr.om. 1 januari 2007 beskattas inte längre privatbostadsföretag enligt schablonmössiga regler, Föreningen beskattas numera endast för de inkomster som inte ingår i själva fastighetsförvaltningen. Föreningen kommer för närvarande inte att beskattas för föreningens ränteintäkter bl.a. eftersom föreningen har ackumulerade underskottsavdrag om kr.samma sak gäller också för föreningens andel av samfällighetens ränteintäkter som slca redovisas hos föreningen om de överstigei 600 kr. Räntebidrap Regeringen har beslutat att räntebidraget skall upphöra. En nedtrappning av räntebidraget slcall ske under perioden Detta sker genom att bidragsandelen minskas till 14 % år 2007, 10 % år2008,7%år2009,4%20l0,förattvara Ekonomisk förvaltning Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med Tova Elconomi AB (Ekonomitjänst) t o m 2012-l2-31.~

6 BRF LerbergNr 1 606) Flerårsjämförelse Fond för yttre fastighetsunderhåll kr Fond förvärmepumpar kr Årsavgift per kvm bostadsyta kr 732* 732* 732* Lån per kvm bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta 3,9 3,1 3,1 Fastighetens belåningsgrad % 76,7 77,0 78,2 Taxeringsvärde tkr Bokfört värde per kvm bostadsyta kr * Årsavgifter för värmepumpar ingår. Genomsnittlig skuldränta defineras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittliga fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad defineras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bolcförda värde. Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat Balanserad vinst Reservering till yttre fond, enligt underhållsplan Återstår till föreningsstämmans förfogande Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så till föreningens fond för värmepumpar reserveras attinyräkning överförs LO

7 BRF Lerberg Nr 1 7(16) Föreningens ekonomiska ställning och resultat Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt noter.

8 BRF Lerberg Nr 1 806) Resultaträkning Årsavgifter bostadsrätt Årsavgifter, el motorvärmare Årsavgifter värmepumpar Räntebidrag Rörelsens kostnader Elkostnader Renhållning Snöröjning och sandning Samfällighetsförening Reparationer & underhåll Reparationer & underhåll värmepump Fastighetsförsäkring inici ansvarsförsäkring för styrelsen Grönyteskötsel Kabel-TV Fastighetsavgift Summa fastighetskostnader Styrelsearvoden och styrelseersättningar Revisionsarvoden Arvoden för förvaltningsavtal, ekonomisk förvaltning Bankkostnader Övriga extema kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat

9 BRFLerbergNr 1 906) Resultaträkning Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets vinst

10 BRF LerbergNr 1 10(16) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgånaar Byggnaderochmark Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Aktuella slcattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (0

11 BRF LerbergNr ) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fondföryttre underhåll Extra fond för yttre underhåll Fondförvärmepump Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till lcreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Kortfristiga del av skuld till kreditinstitut Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 BRFLerbergNr ) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade ij ämförelse med föregående år. Anläggningstillga ngar Materiella anläggningstillgångar består av byggnader och mark. Anläggningstillgångar värderas till anskaffiringsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivning på byggnad görs enligt en 75-årig progressiv plan med startfaktorn 0,262 1 % fr.o.m Beräknat restvärde efter 75 år är kr. Årlig uppräkningsfaktor är 4,76 %. För åren t.o.m har avskrivning på byggnad skett med samma belopp som amorteringarna på fastighetslånen. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Avskrivning för 2010 har skett med 0,2746 % och 2011 med 0,2877%. Fordringar Fordringar har efter individuella prövningar värderats till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 2 Byggnader och mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restviirde enligt plan ackurnulerade anskaffriingsvärden ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark

13 BRF LerbergNr 1 13(16) Not 3 Inven~arier ffigående acicumulerade anskaffningsvärden Ixilcöp Utgående acicumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försälcringspremier Upplupna ränteintäkter Upplupna räntebidrag Föntbetalda kostnader Summa

14 BRF LerbcrgNr ) Not 5 Kortflstiga placeringar HB912AVff13O HB9l4Avffl3O6l HB917AGff HB912SVff11O42O HB912VEff11O42O HB917VEff121O HB914SRff HB 901 A Aktieindexobligation ff HB Aktieindexobligation 709S ff HB Marknadsobligation 646A ff HBAIO924AZffd12O HBAIO924RJffd15O6O HBAIO93OANffdI412OS HBAIO93OASffd1512O HBA10930R HBA10931AS HBA10931AZ HBR0931RT HBV0933VD HBAIO94OAS HBR0940R HBVO94IVE14O11O HBVO941VF14O11O Placering SEB, bundet konto Summa

15 BRE LerbergNr ) Not 6 Eget kapital Extra fond Insats- Upplåtelse- Fond för yttre yttrevärmepurnp Balanserad Årets kapital av2ifter underhåll underhåll vinst resultat Eget kapital Omföring av årets resultat Reservering till yttre fond, enligt stadgarna Årets resultat Egetkapital2Oll Fond Upplåtelseavgifter Upplåtelseavgifter hänförs till lägenheterna 1A-B, 2A-B, 3A-B, 4A-B, 5A-B, 6A-B, 7A-B, 8A-B, 9A-B, 16A-B, 17A-B, 18A-B samt 19A-B vilka disponerar särskild grön yta. Not 7 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta % Räntan är Amorteringar Lånebelopp bundent.o.m år 2012 eni låneavtal Stadsliypotek , Stadshypotek , Stadshypotek , Stadshypotek , Totalt Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar

16 BRF Lerberg Nr ) Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda årsavgifter Upplupna revisionsarvoden Upplupna styrelsearvoden inki. sociala avgifter Upplupna räntekostnader Övriga poster (Ek.förvaltning, kredituppi, el m.m) Summa Kajsa Paulsson ~ ~44 Vict r Guslén Matuas Andersson Petter Hansson Bj öm Wallin Min revisionsberättelse har lämnats ~ ~ 102 Qq..02q Ulf Klug Auktoris rad revi4or

17 pwc Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföre ningen Lerberg Nr 1, org. nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Lerberg Nr 1 för år 2011 (räkenskapsåret 2011). Styrelsens ansvarfdr årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt ärsredovisningslagen och f6r den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbe vis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, vid dennariskbedömning beak tar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamälsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett utta lande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten ide redovis ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens upp skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergri pande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden, Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt visande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningsla gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med ärsredovisningens övri ga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk ningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra för fattningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat för slaget till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Eostadsrättsföreningen Lerberg Nr 1 för år 2011 (räkenskapsåret 2011). Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be träffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om för valtningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositio ner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelsele damot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bo stadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jng inhämtat är tillräckliga och ända målsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt försla get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter an svarsfrihet får räkenskapsåret. varberg der~ ~ dl 2012 Ulf Klug Auktorise ad reviso

18

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer