* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920,"

Transkript

1 * U O M E N K r s * STO 000 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, f i n s k a l i t t e r a t u r s ä l l s k a p e t s t r y c k e r i a k t i e b l a g.

2 ÖVERBLICK över den eknmiska ställningen ch Finlands Ranks tillstånd år I Ttrilceshandeln. var c:a 1,632 m ilj. m ark. Im p rtö v e r V ä rld sk rigets slut m ed förd e en vik tig förä n d rin g i F in lan ds ekn m iska liv förnäm ligast därigen m, att den under kriget afbrutna sam färdseln m ed V äst- E u rp a ch de transceana länderna åter kunde vidtaga. D en internatinella handeln frig j rd e s d ck ick e så snabbt ch skttet hade tv ivelak tigt gestaltat sig ännu större, 0111 icke höstens sk örd varit sy n n erligen g d. V ärdet av im prten ch exp rten i m ilj n e r m ark u n d er varje m ånad sam t ö v e r skttet av im prten fram gå av nedanstående sam m anställning. * 1 1 i den m fattn in g man hade väntat. Så t. ex. erh ölls ytterst n öd v ä n d iga livsm edel först efter diplm atiska förh an d lin gar ch tack vare A m erik as F ören ta Staters v ä l vilja. T illgån gen på råvarr var även knapp. F ä rd ig a in d u strip rd u k ter kunde därem t lätt erhållas, m ck till h öga pris. T ill landet im prterades därför jä m förelsevis m y ck et kn su m tin svarr, m en relativt litet råvarr. O ch då im prten intill årets sista m ånader var underkastad förh ållandevis lätta in skrän k ningar ch d elvis till ch m ed frig j rd e s (s. k. frilistr), b lev im prten till sitt p en n in gevärd e Imprt Exprt Imprtöversktt Januari 69,5 12,9 56,c F ebru ari 72,2 14,4 57,8 Mars 122,7 7,4 115,3 A p ril 165,7 14,8 150,9 Maj 201,5 19,7 181,8 Juni 197,7 38,9 158,8 Ju li 199,g 58,2 141,4 A u gu sti 242,7 148, 94,7 S eptem ber 241,2 121,9 119,3 O ktber 292,4 152,.-, 139,9 N vem ber 335,8 145, 190,8 D ecem b er 364,4 139,4 225, syn n erligen str. E xp rten åter besvärades, isyn n erh et i b örja n av året, av de Sum m a 2,505,4 873,i 1,632,3 i utlandet uppställda im p rtrestriktin ern a H u ru im p rtöv ersk ttet likviderats, är sam t bristen på tn n age, så att t. ex. av i avsaknad av n öd ig a sifferu p p gifter årets lager bestånd c:a 1,100,000 stan dart trävarr ur landet k u n d e u tföras endast c:a 500,000 standart. E xprten förm ådde betäck a endast c:a 35 /0 av im prten s värde. V årt h a n d elsd eficit för hela året m ö jlig t att i detalj utreda. m N å gn del, ck denna ick e kan beräknas vara alltför str, har betäckts av den s. k. sy n lig a exp rten, varav de av vår handelsfltta in förtjän ad e frakterna trd e u tgöra

3 2 den viktigaste gru p pen. Ett betydan d e belp p av im prten trd e betalats m ed försk tt för ex p rtv arr, avsed d a att u t skeppas följan d e år. E n m y ck et betydan d e andel i im prten s lik vid eran de liar F in lands B ank tagit gen m att, isyn n erh et för den statliga im prten s b eh f försälja växlar lydan d e å utländskt m ynt, vilka den med stöd av in gån gna överen sk m m elser erhållit av sågägarna, ävensm en str del av sina utländska tillgd h avan d en. Detta fram går bl. a. därav, att F in lan ds B anks u t ländska tillgd h avan d en (bligatin ern a m edräknade), vilka vid årets början utg j rd e c:a 708 m ilj. m ark, den 23 decem ber, före de vid bk slu tet verk ställda a v sk riv ningarna, u p pvisade endast c:a 330 m ilj. mark. Största delen av im p rtöv ersk ttet har d ck u ppen bart gäldats m d sk u ld förbindelser, vilka således kvarstå ch belasta vår utländska betalningsbalans. B land de till fö ljd av im prten u ppkm n a skulderna bilda en särskild kategri de, sm ick e u tgöras av m ellanhavanden m ellan varans säljare ch den finska köparen, utan förb y tts till vanliga ban k tillgd h avan d en. D e hava tillkm m it sålunda, att utlänningar, vilka försålt varr eller utländsk valuta m t finskt m yn t, till fö ljd av den hastiga d ep recierin gen av vår valuta d ep n erat finskt m yn t i våra banker fö r att användas till in köp i F in land eller för att avvakta den tidpunkt, då belp p en förd ela ktigt åter k u nde m sättas i utländskt m ynt. E nligt av F in lan ds B ank in försk affad detaljerad statistik u tgjrd e våra p rivatban kers bru ttsk u lder till u t landet (rem bursern a m edräknade) i slutet av n vem ber c:a 631 m ilj. m ark ch deras tillgd h avan d en i utlandet c:a 73 m ilj. mark. A v bru ttsk u ldern a v r c:a 447 m ilj. m ark av utlänningar d epnerade medel. Växelkurserna. A v tlcrc rsaker, bland vilka vid sidan av spekulatinen i valuta d viktigaste - tvivela k tigt v r passiviteten av vår h andelsbalans, den m ständigheten, att till dess betäckande icke erhållits lån gvarig utländsk kredit, samt utlandets betänkligheter röran de F in lan d s lörm åga att bevara fred liga förhållanden, steg kurserna å u t ländska valu tr under året till en tidigare anad h öjd. U n d er krigsåren v r växelkurserna, i betraktande av prisn ivån hs ss, jäm förelsevis förm ånliga, såsm fram går av nedanstående sam m anställning av prisen på våra viktigaste im prtlän ders v a lu t r : Pun<l 1)llar Flriner Sv. kr. P aritet 25: 22 5: :32 138: H ögst 29: 5: : 150: lägst 25: 33 5: : : 30 medeltal 2 'k 99 5:31 214:49 141: H ögst 34: 30 7: : 210: lägst 29: 5: : 150: medeltal SI: 29 6:46 261:81 170: H ögst 35: 50 7: : 216: lägst 33: 50 7: 295: 192: m edeltal 34: 30 7: :99 204:96 L917 H ögst 41: 8: : 360: lägst 30: 50 6: : 193: medeltal 35: 7:49 307:10 235: H ögst 47: 50 9: : 310: lägst 30: 50 6: : 195: m edeltal 39:40 8:40 380:97 262: 70 Å r 1919 utvisade kurserna i stra drag sett först en stegrin g till m edlet av mars, därefter n ed gång till början av maj sam t från ju n i ch isynnerhet frän m edlet av ju li en nästan avbru ten stegrin O O g intill u tgången av året. Denna u tv eck lin g fram går ävn av nedanstående sam m anställning av m edlkurserna å, d e viktig aste m yn tslag en: Pu ml Dllar Flriner Sv. kr. Jan. 42: 90 9: : : 04 F ebr. 44: 84 9: : : 70 Mars 46: 76 9: : : 64 A pril 44: 88 9: : : 41 Maj 45: 94 9: : 252: 48 Ju ni 51: 68 11: : : 59 Juli 58: 71 13:: : 329: 11 A ug. 65: 35 15: : : 34 Sept. 73: 94 17: : : 07 Okt. 92: 86 22: : : 37 N v. 110: 54 26: 97 1,015: : 56 D ec. 124: 60 32: 57 1,231: : 30 U n der hela, året, h ögst 133: 60 34: 1,285: 740: lägst 42: 10 8: : 241: medeltal 66: 97 15: : : 97 A v de hs ss n terade m yn tslagen hafva endast R eich sm a rk ch österrikiska k rn r k n tin u erligt sju n kit i värde m era än finska m ark. R eich sm ark, varå n terin gen i jan u ari i m edeltal var 111:44, n terades i decem ber till i m edeltal 70:04. K u rsen å österrikiska k rn r, sm i jan u ari i m edeltal v a r 56:12, n ed gick även avbrutet, så att den i juli i m edeltal var 42:. D en 14 augusti u p p h örd e F in lan ds B ank att n tera detta m yntslag, m ed vars n terin g centralbankerna i en del andra länder redan i april hade u pph ört. K ursernas h äftiga steg rin g har haft till fö ljd, att vår utländska im p rt i h ö g grad förd yrats ch att de u nder senare hälften av året förfalln a utbetalningarna i utländskt m yn t varit syn n erligen svåra att verkställa. F ö r d in dustrigren ar, vilka är beren de av utländska råvarr, har ku rsstegrin gen jäm väl varit m y ck et förd elaktig. Läget på penningernärjcnaden. P en n in gcm arkn aden, sm under k rig s åren i allm änhet kännetecknats av ett avsevärdt p en n in g eöfv erflöd, började under senare hälften av år 1918 tillstram as. E fterfrågan på pen ningar var isyn n erh et under ju li k tb er syn n erligen liv lig, m edan sam tidigt d ep sitin ern as tillväxt försig g ick avsevärt långsam m are, isyn n erh et under årets sista kvartal. F ö r att befrd ra sin in låning h öjd e privatban kern a redan i decem b er 1918 sin h ögsta depsitinsränta från 4 "/ till 5 H/ 0 ch räntan på löpan de räknin g från 1 / till 2 /0. F in lan ds B anks lägsta d iskn trän ta hade sedan den 18 maj 1916 förän d rat varit 5 /0, ch då privatbankernas h ögsta depsitinsränta num era b liv it densam m a sm F in lan ds B anks lägsta d isk n t, höj d F in lan ds B ank den 7 jan u a ri 1919 sina räntesatser. E när d et var att em tse, att lån m er än föru t skulle begäras m t statens b ligatin er ch privatbankernas aktier, fö re föll det n öd v ä n d igt att rätt kännbart h öja räntan å d y liga lån. D isknträntesatscrna h öjd es m ed 1 /0 ch räntesatserna fö r lån m ed 1 1/ 2 /- D essa förh öjn in g a r m ed förd e d ck ick e cn varaktig. förä n d rin g i pen ningem arknaden. U n d er årets två första m ånader inflöt i bankerna n ågt rikligare d e p sitiner än u nder de föregåen d e m ånaderna, m en därefter var in låningen s tillväxt lån g sam. D e på privatban kern as dep sitin s- räkningar insatta m edlen ök ades u nder fe b ru ari ju n i från 2,128 m iljn er till endast 2,208 m iljn er m ark, varefter denna räkn in g knappast vidare utvisade n ågn steg ring. S parkasseräkningen u tvisade i slutet av k tber m indre belp p än i slutet av ju li. E ndast de tidigare näm nda utländska dep sitin ern a i våra ban ker h ava undergått en m era avsevärd stegring, sålunda erhållande en allt större betydelse även fö r vår inhem ska pen ningem arknad. A andra sidan åter ökade den tilltagande ut

4 4 rikeshandeln syn n erligen starkt efterfrågan på penningar. B ankernas växeldisk n ter tillväxte från 591 m ilj. vid årets början till 983 m ilj. m ark i slutet av k tber, ch lånen under samma tid från 1,350 m ilj. m ark till 1,609 m ilj. mark. A llt större kreditanspråk börja d e även ställas på F in lan ds B ank. D isk n teringarna i densam m a tillväxte från 49,.-, milj. m ark i slutet av ju li till 117, m ilj. mark i m edlet av n vem ber. E m edan pen ningem arknaden sålunda u nder årets sista k vartal sn abbt tillstram ades, h öjd e F inlands B ank den 17 n v em ber sina sam tliga räntesatser m ed 1 /0, vadan de v id årets slut v r följan de: 7 /0 v id disk n terin g av rena affärsväxlar, vilkas betalningstid ick e är längre än tr m ån ader;? Va / v id d iskn terin g av växlar av samm a slag, vilkas betalningstid är längre än tre m ånader; 8 / v id d isk n terin g av andra växlar, b eren d e av betalningsdagen; 7 l/2 / v id b eviljan d et av h yptekslån ch kassakreditiv, fö r vilka säkerhet ställes i gu ld eller silver, finländska statens b ligatiner, H y p tek sfören in g en s i F in lan d statsgaranterade bligatin er, lyd an d e på utländskt m ynt. samt av utländska stater u tfärdade eller av staten garanterade b ligatiner; 8 /n vid b evilja n d e av h yptek slån eller kassakreditiv, fö r vilka ställes säkerhet i bligatin er av annat slag, privatbankers d ep sitin sbev is ch in tecknin gar; samt 8 V 2 % vid b eviljan d e av h yptekslån ch kassakreditiv m t aktier; varjäm te in sk riv n in g sa vgiften fö r kassak red itiv frtfaran de beräknades en ligt 1/ 2 p r ce n t fö r år. P rivatban kern a h ö jd e m edelbart härefter sin utlåningsränta samt från början av år 1920 depsitin sräntan. F ö r jäm förelses skull må näm nas att de öv rig a centralbankernas i E urpa lägsta d isk n tn sådana d v id n edanan givn a tidpunkter fastställts ch vid år sskiftet td de sig v r följan de: A m sterdam lh ,:. 0/ / B erlin 2:1 / / B ryssel 7, ,5» B ukarest Vs V G en eve 21/ K ristiania 18/ / (i 1 K öpen h am n 7/ / (i r L n d n «/ / > M adrid >7n P aris 21/s S tck h lm W ien / f jä m förelse m ed dessa var F inlands B anks diskntränta v id årets slut den högsta. Den utelöpande sedelstcken. F inlands B anks u telöpan de sedelstck, sm den 23 d ecem ber 1918 hade nått sitt h ögsta dittillsvarande b elp p, 1,161,948,541 m ark ch sm ultim d ecem ber år 1918 u t g j rd e 1,156,196,102 m ark, utvisade under förra hälften av året intill den 23 augusti en nästan avbru ten m insknin g, så att den näm nda d ag var 958,766,134 m ark eller c:a 197 m ilj. m ark m indre än vid årets början. M in sknin gen var i huvudsak en fö ljd därav att F in lan d s B ank fö r im prten sålde av sin utländska valuta. S åsm nedan anföres, hade m in sk n in gen varit m yck et större, m ick e i F inlands B ank såväl direkte sm gen m privatbankernas redisk nteringar placerats avsevärda belp p av statens sk u ld förbin d elser. F rån ch m ed autrusti tillväxte sed elstck en åter snabbt till fö ljd av en skildes ök ade låntagning sam t p rivatbankernas rediskn tering, så att den årets sista d a g u p p g ick till 1,123,942,801 mark ch således var endast c:a 32 m ilj. m ark m indre än i början av året. Inverkan pä sedelstcken av statens låntagning. A tt sed elstck en ick e u nder år 1919 näm nvärt nedgått, är till str del en fö ljd därav, att staten icke från utlandet ch ick e heller n äm nvärt i eget land erhållit lån på lång tid, v a rför statsverkt på gru n d av beskattningens försenande varit tv u n get att h uvu dsagligen try g g a sig till inhem sk k red it på k rt tid. Statens låntagniug har d senaste åren ökat sedelstcken för det första därigen m, att staten direkte sålt sk u ld förbin d elser till F in lan ds B ank. A v dessa förbin d elser u tg öres en del av statsverket tillh öriga utländska bligatin er, vilka detta sålt till F in lan ds B ank m ed förbin d else att vid nästa årsskifte återköpa dem, en förb in d else sm år efter år förn yats; av staten själv em itterade bligatin er sam t av ett m indre belp p (c:a 32 m ilj. mk.) rublar, sm statsverket försålt till F in lan ds B ank. Kn annan ch större g ru p p av statens till F in lan ds B ank d irekte försålda sk u ld förbin d elser u tgöra de av statsverket utställda växlarna. Statens lån tagn in g har ökat sed elstcken jäm väl d ärigen m att privatban kern a för red isk n terin g användt sitt innehav av statens sk u ld förbin d elser. D essa hava u tgjrts ick e allenast av växlar, utan även av bligatin er, tillhörande det år 1918 till km m u n ik a tin sfn dn s stärkande u p p tagna inhem ska statslånet, v ilk et lån p rivatbankerna åtagit sig att teckna m ed villkr att få sälja dessa b lig atin er fö r n m i nella priset till F in la n d s Bank. D e lik a k ategriern a av statspapper, vilka fu n n s sig i F in lan d s B anks värj (frånsedt bligatin slånet m 350 milj. m ark till stärkande av F in lan d s B anks ställning ch särskilda F in lan d s B anks tillgd h avan d en h s staten i utländskt m ynt) utvisade år 1919 följa n d e växlingar: 0 <* 1 -i W - S 1 2>: (t g.» 1 n. C- 5 # p* V) «s r Cf- i a r* 7? r- ^ M ilj. mark. CO e ap 3? 1 Januari 145, 185, 10, 340,9 F ebruari 145,9 185, 7, ,4! Mars 145,8 185,0 16,5 56,4 403,7 A p ril 125,., 235,6 46,5 61, 468,r> Maj 125,5 235,2 48, 87,7 496,4 Ju ni 125,5 235,2 37,5 66,7 464,» Juli 125,5 230,2 19,4 45, 420,i A u g u sti 125,5 310,2 34,9 45,5 516,i S eptem ber 125,5 310,2 32,t 52,3 520,4 O ktber 130,i 280,2 53,9 63,i 527,3 N vem ber 118,8 310,2 50,4 66,6 546, D ecem ber 86,1 342,5 51,4 57,3 537,3 O vanstående siffrr g iv a v id handen, att statens lån tagn in g u n d er år 1919 ökat F in lan ds B anks sed elstck m ed 196,4 m ilj. mark. Vallilan för sedelutgivning. E m edan F in lan d s B ank h u vu d sak ligen fö r im p rten av livsm edel varit tvu n gen att försä lja en str del av sina u tländska valu tr ch då sam tidigt i B ank en placerats stra belp p av statens sk u ld förb in delser, vilk a en ligt n uvaran de stadganden skla räknas till den s. k. sedeltäcknin<>en, har arten ch sam m ansättningen av den valuta, sm u tgör säkerhet fö r sed elu tgivningen, i h ö g g ra d förändrats. V id en b e räkning av huru m ånga prcen t de lika slagen av valuta fö r sed elu tgivn in gsrätt v id slutet av v a rje kvartal u tg j rd e av dess ttalbelp p, erhålles följa n d e sam m anställn in g :

5 I) M etallisk kassa (ch 31/ 3 37 «3W/. 3l/l2 0/ /«0/ / 0/ / 0/ /«finskt silverm yn t) 3,n 3,s.">,i 3,s K rrespn d en ter utlandet, banksedlar i växlar, ch k u p n g er å utländskt m y n t... 15,7 8,4 10,» 13,t O bligatin er å utländskt m vn t.. 36,«34,8 31,2 1 l,i F in sk a statsbligatiner å finskt m y n t... 43,5 53, 48, s 68,» Sum m a 100, 100, 100, 100,» T idtals liar sålunda över hälften av sedel- täckn in gen u tgjrts av statens förbin d elser, sam tidigt sm m etallkassan (jäm te e:a >/2 m ilj. m ark finskt silverm yn t) ick e alltid stigit ens till 4 /0 av all valuta lö r sed elu tgivn in gen. D å värdet av särskilda utländska b ligatin er vid 1910 års bkslut ytterligare nedskattades, u p p g ick den del, sm finska statens sk u ld förbin d elser utg j r d e av sedeltäckn ingen, v id årets slut till c:a 69 /0. A v lätt b egrip lig a skäl m åste en sådan sed eltäckn in g anses tillfredsställande. A 11- varlifft bör sålunda strävas till rättelse O härutinnan. S ed elu tgivn in gsrätten van näm nda m edel jäm te 200 m ilj. m ark betäck t sed elu tg iv n in g srä tt har under året växlat från 1,286,948,965 m ark till 1,498,768,861 mark. D en beg agn ade sedelu tgivningsrätten har varierat från 65,375,409 m ark till 199,597,301 m ark, u tgöran d e 4,66 18,12 n/ 0 av hla sed elu tgivn in gsrätten. Finlands Banks årsvinst. E fter att under de föregåen d e åren hava lidit stra förluster på g ru n d av tvån gsk u r sen på rubel, de av ryska staten upptagna valutalånen samt till fö ljd av u p prret, har F in lan ds B ank åter vid bkslutet fö r år 1919 kunnat u p p v isa en betyd an d e vinst. Isy n nerhet det g en m försäljn in g av utländsk valuta erhållna a git har tillfört B ank en b e tydande vinster, b eren d e därav, att B anken sålt sina valu tr till relativt låga kurser. A v den erhållna vin sten har en del använts till n edskattn in g av det b k fö rd a värdet av B anken tillh örig utländsk valuta. E fter ned- skattningen u tg ör valutabligatinernas b k förda värde Fm k. 91,6 53,600:, de å rubel lydan d e bligatin ern as F m k. 4,0(57,780: 60, h de ä rubel lyd an d e k n tk u ran ttillgd - havandenas F m k. 21,234,149:26, m edan n m inella värdet u tg ö r: valu tabligatinern as F m k. 305,512,000:, da rubel lydan de b li O gatinernas rub. 28,531,715:20 ' ch k n tk u - ran ttillgdh avan denas rub. 124,906,768:98. A rets vinst efter avsk rivn in gar u tg jrd e F m k. 118,115,940: 91. A v denna sum m a användes F m k. 20,284,780: 90 tr g r u n d fn d en s h öjan d e frän F m k. 4,715,219: 10, till vilk et b elp p den efter förlustern a u n der år 1917 hade nedgått, till det i B an-, kens reglem ente stadgade belp p et 25 m ilj. m ark samt F m k. 71,891,757: 62 till den helt ch hållet iörb ru k a d e reserv fn d en s återbrin gan de till det b elp p, sm den u tg jrd e innan den vid 1915 ch 1917 års bkslut anlitades för täckande av g j rd a förluster. B ank fu llm äk tige få vördsam t föreslå, att Riksdagen mätte gdkänna vannämnda överföring till reservfnden. A v vinstm edlen återstd ytterligare till R ik sd a gen s fö rf g a n d e F m k. 25,939,402: 39. A v denna sum m a har R ik sd a gen i in n evarande års statsförslag för statsbehv an visat 23,000,000 m ark. V id k m m an d e det återstående belp p et, F m k. 2,939,402: 39 anse B ankfu llm äktige, att även detta brd e öv erföra s till reservfn d en, ch föreslå förty härm ed vördsam t, att R ik sd a gen m åtte besluta, att den dispnerade delen av vinstmedlen, Fmk. 2,939,402: 89, mätte överföras till reservfnden. Särskilda av B ankfullm äktigc handlagda ärenden. Statslånet för stärkande av Finlands Banks ställning. M edelst R ik sd agen s dn 17 ju li 1918 fattade beslut b em y n d igades R egerin g en att för stärkande av F in lan ds B anks ställn in g 1) i finska statens namn ch under dess garanti u tgiva b lig atin er till ett värde av 350,000,000 m ark, å vilka räntan u tgör -1 1/ 2 /0 ch annuiteten 6 /0 ch vilka i likhet m ed de till desam m a hörande k u p n g er är fria från skatter ch a vgifter, sm nu uppbäras eller fram deles kunna varda sta d g a d e; 2) av sagda belp p utfärda bligatin er till ett värd e av h ögst 150,000,000 m ark lydan d e även å utländskt m y n t; samt 3) överlåta i 1 ch 2 punkterna näm nda b lig atin er till F in lan d s B ank på villk r, att B anken må försälja dem åt andra banker, inrättningar eller enskilda endast efter överen sk m m else m ed R egerin g en, ch att av bankens vinstm edel en så str del, sm erfrd ras till ifrågavarande b ligatiners annuiteter, utan särskilt beslut av Lantdagen öv erföres till staten. D e bligatin er, vilka i vannäm nt syfte skulle överlåtas till F in lan ds B ank, ställdes en ligt Senatens beslut av den 10 sep tem ber på den 1 k tb er 1918, ch ersattes, intill dess bligatin ern a hunne bliva färdiga, m ed till F in lan ds B ank a vgiv et b e vis. M ed stöd härav har B anken i B ank- fullm äktiges berättelse fö r år 1918 m för- mält, sätt använt dessa värden till stärkande av sin ställning. G en m ifrågavarande u nderstödsåtgärd hade F in lan ds B anks ställning stärkts såtillvida, att det blivit m öjlig t fö r B anken att ersätta de lidna förlustern a. M en man an tg, att lånet även på annat sätt kunde förbättra B ankens ställning. I en till B an k fullm äktige den 16 jan u ari insänd sk rivelse fram höll B anken s D irek tin, alt man gen m försäljn in g till allm änheten av ifråga varande blig a tin er brde försök a m inska F in lan d s B anks u telöpande sedelstck. Em edan privatbankerna i d ecem ber hade h öjt sin d epsitin sränta ch läget å pn- n in gem ark n aden även i ö v rig t skärpts, var det en ligt D irek tin en s m en in g d ck n ö d vän digt att, m man ön skade få b lig a ti nerna sålda, h öja deras ränta till 6 /0 ch annuiteten till 6 1I2 /. H ärvid hade staten an lednin g att förbehålla sig rätt att efter en k rt tid, t. ex. lånet. efter 5 år, k n vertera A v e n såtillvida föreslg D irek tinen en ändrin g av lån evillkren, att ingen del av b ligatin ern a skulle ställas å u t ländskt m ynt ch att F in lan ds B anks v in stm edel ick e skulle användas till erläggan de av annuiteterna, utan skulle staten svara fö r dessa. M ed m fattan de av D irek tin en s åsikt hem ställde B ankfu llm äktige i skrivelse av den 20 jan u ari h s Statsrådet h uru vida ick e p rp sitin b rd e till R ik sd agen ö v e r läm nas m ändrin g av lån evillk ren på van näm nt sätt. M ed anlednin g härav avlät R eg erin g en den 8 februari till R ik s dagen i ärendet en prp sitin, vari i ö v rig t B ank fullm äktiges ståndpunkt m fattades, utm att R egerin g en ansåg sig ku nn a u n d erstöd ja förslaget m erläggan d e av b ligatinernas annuiteter ur statsm edel en dast i den frm, att så skulle ske, då R e gerin gen fu n ne detta m öjligt. R ik sd a gen g d k ä n d e p rp sitin en i e n ligh et m ed B ank fu llm äktiges förslag. D ess i ärendet den innehöll, 25 februari fattade beslut att R ik sd a gen, m d ä n d rin g av sitt den 17 ju li 1918 fattade beslut, b e m yn d ig a d e R egerin g en att till stärkande av F in lan ds B anks ställning, 1) i finska statens nam n ch på dess ansvar till ett belp p av 350,000,000 m ark utfärda å

6 9 finskt m yn t lydan de bligatin er, vilkas ränta kund bestäm m as ända till 6 /0 ch annuiteten till (i / 2 /0; vilka jäm te k u p n ger är fria frän skatter ch avgifter, sm för bligatin er ch k u p n g er skla erläggas, ch vilka staten efter fem år är berättigad att k n vertera; samt 2) försälja dem ät andra banker, inrättningar ch enskilda persn er endast efter därm m ed R egerin g en träffad överenskm m else. D å ifrågavarande bligatin er ännu pä hösten ick e överlåtits till F in lan ds Hank ch deras rän teft ick e heller veterligen blivit d efin itivt fastställd, anhöll B ankfu llm äk tige på fram ställning av D irek tin en i skrivelse till F inansm inisteriet av dn 10 n v em b er m m inisteriets åtgärd därhän, att bligatin ern a vid första tillfälle skulle överlåtas till F in lan ds B ank. M edelst förrd n in g av den 14 n vem ber bragte R e g e ringen i verkställigh et R ik sd agen s tidigare näm nda beslut. R än teften fastställdes d e finitivt till 6 /0 ch annuiteten till (i 1/2 % O bligatin erna hunn d ck ick e bliva färdiga före u tgången av året. D överläts till F in lan ds B ank i börja n av år Finlands Banks utländska mbud. T id igare har F in lan ds B ank i N rg e haft tr m bu d, näm ligen N rges B ank, A n d re sens B ank A /S ch C entralbanken fr N rg e. 1 skrivelse till B ankfu llm äk tige av den 13 februari, m eddelade D irektin en att jäm väl D en N rsk e H andelsbank erbju d it sig att bliva F in lan ds B anks m bu d. E m e dan de av banken erbju d n a villkren v r förd elaktiga ch banken slid, beslöt B ank fullm äktige på försla g av D irektin en gd k änna D en N rske H andelsbank såsm F in lan ds B anks m bud. 3 Åtgärder, sm angå enskilda persners förbindelser till Banken. vilk a red g örelse ingår i d v id sam m anträdena den 27 jan u ari ch 27 februari förda p rtk llen. P å fram ställning av B ankens d irek tin luiva B ankfu llm äktige förrd n at, att särskilda redan tidigare såsm säkra an teck nade frdringar, å vilka intet m era kan in flyta, utgöran de sam m anlagt 276,923 mark 80 penni skla ur räkenskaperna avföras. Revisinen av Finlands Bank. D en i F in lan ds B anks reglem ente påbju d n a revisin en för år 1918 hava de vid 1917 års senare lantdag valda revisrern a handlanden F rith if T ik a n ja ch flk sk lläraren J u h P ek k a K k k sam t revisrssuppleanterna lantbruksrådet Erkki P u llinen ch agrn m en E er Halii på kallelse av Hanki ullm äktige verkställt under tiden m ellan den 17 mars ch 3 april. 1 e n lig het m ed revisrern as tillstyrkan ch m ed stöd av stadgandena härm i B anken s reg lem ente hava B ank full m äktige å L antdagens vägn ar m eddelat B ankdirek tin en ansvarsfrihet lör B ankens förvaltn in g under år r> Granskning a Bankens lånerörelse. B ank fullm äktige hava m ed stöd av B a n kens b öck er ch räkenskaper samt från filialk n tren in km n a rapprter fö r varje m ånad verkställt sådan gran sk n in g av B a n kens rörelse ch utlåning, sm i 4 av den för B ankfu llm äktige utfärdade in stru k tinen stadgas. D ärjäm te hava B ankfu llm äk tige granskat D irek tin en s prtk ll. < > Inventeringar. a) i huvudkntret. Jäm likt stadgan det i 40 av B ankens reglem ente hava B ank fullm äktige verkställt k erh etsh andlin gar sam t d ep sitin er den 8, 9 ch 29 septem ber, den 1, 2, 7 ch 18 k tb er, den 30 decem b er 1919 ch den 3 ja n u ari D vid sagda in ven terin gar knstaterade resultaten, vilka d elgivits D i rektinen, hava varit m d B ankens böck er överensstäm m ande. b) i avdelningskntren. B eträffan d e B anken s a vd eln in g sk n tr hava B ank fullm äktige, på samma g ä n g förrd n ande fö r de av F u llm äk tige utsedde diskn tledam ötern a utfärdats, jä m v ä l anm dat dess att en g å n g i m ånaden, å tider, sm d själva fu n ne för g tt att i varje fall särskilt bestäm m a, verkställa fö reskrivna in ven terin gar av kn tren. D essutm hava in ven terin gar förrättats a v : T. f. ban k direktören B r b e r g : v id k n tret i A b den 22 ch 23 april; B ankdirek tör B a s ilie r : v id k n tret i J y v ä sk y lä den 23 augusti; v id k n tret i K u p i den 16 ch 17 sep tem b er; T. f. bankdirek tören B r b e rg : v id k n tret i K tk a den 11 k t b e r; vid k n tret i V asa den 25 k t b e r; v id kn tret i U leåbrg dn 27 k tb er; vid kn tret i T am m erfrs den 22 n vem ber ; vid k n tret i T avasteh us den 24 n vem ber ; v id k n tret i V ib rg den 10 ch 11 d e cem b e r; v id k n tret i J en su u den 12 d ecem b er; v id k n tret i S rd avala den 13 d ecem b e r; B ankdirek tören B asilier: v id k n tret i St. M ich el dn 19 d ecem b er; T. f. bankdirek tören B r b e rg : v id k n tret i B jö rn e b rg den 29 ch 30 d ecem ber. O ver dessa in ven terin gar hava detalje Åtgärder angående hankens fastigheter. M d an ledn in g av att ilen av B ankn s sed eltryck eri d isp n era d e lkalen pä gru n d av att dess m askiner ökats krävde u tv id g n in g, berättigade B ank fullm äktige dn 27 februari D irek tin en att lr näm nda än damål använda h ögst 60,000 mark. F ör än drin gar ch reparatiner i B an kens gård i J y v ä sk y lä b eviljade B a n k fu llm äktige den 29 augusti 145,000 mark. Sam m a d ag b eviljade B ank fullm äktige för reparatinsarbeten i B anken s gård i T am m erfrs 5,675 mark. D en 8 septem ber b ev iljade B ankfu llm äktige fö r rivn in g av sed elbrännin gsu gnen, sm b livit bru k bar, samt för u p p föran d e av cn n y 13,950 m ark även sm för reparatinsarbeten i övervak tm ästarens bstad 3,622 m ark 50 penni. 8 Antagande av extra tjänstemän vid Banken. P å D irek tin en s fram ställning hem ställde B ank fu llm äk tige i skrivelse av den 27 j a nuari till B ankutskttets p rövn in g, h u ru vid a ick e fram ställning till R ik sd a g en brd e göras m inrättande av cn statistik erbefattn in g v id F in lan ds bank. P å fram ställning av B ankutsk ttet beslöt R ik sd a gen den 25 februari, att en statistikrbefattn in g skulle inrättas vid F in lan ds B ank, samt berättigade B ankfu llm äk tige att för avlön an d e av denna fu n k tin är använda årligen 18,000 mark. D ck var R ik sd a gen av den m ening, att tillsvidare ch intill dess erfarenhet vu nnits därm, huru den föreslagna statistikerbefattningen km m er att m tsvara sitt ändamål, ifrågavarande befattn in g endast b rd e erhålla en p r v i srisk karaktär. P å gru n d av den alltjäm t ök ade växelkassarörelsen v id k n tret i T am m erfrs A r 1919 hava B ank fu llm äk tige behand in ven terin g av h u vu d k n trets kassavalv rade berättelser förelegat till B ankfu llm äk beslöt B ankfu llm äktige den 7 maj på fram lat två an sökningar m a ck rd, beträffan de ch sam tliga fn der ävensm låne- ch sä- tiges påseende. ställning av D irek tin en, att v id näm nda

7 10 11 k n tr från inaj m ånads början tillsvidare skull anställas tt extra växelkassabiträde, vars arvd e faställdes till 350 m ark i månaden.» Kassörernas hand kassi\ T ill fö ljd av den ök ade kassarörelsen I>eslöt B ankfu llm äk tige dn 22 juli, att dt h ögsta b elp p, vartill kassörens vid k n tret i K u p i handkassa (år stiga, skulle h öjas från 75,000 m ark till 100,000 mark. L ikaså h öjd es dn 10 k tb er h andkassans vid k n tret i S rd avala högsta belp p från 100,000 m ark till 125,000 mark. 1» & P räglin gen av skiljem ynt. D en 12 ju n i in g in g B ank fullm äktige till F in an sm in isteriet m ed en framställ n ing m, att fö r F in lan ds B anks räknin g skulle präglas 200,000 m ark i 10 pen nis h 200,000 m ark i 5 pen nis m yn t, vilk et gen m m inisteriets fö rs rg även sederm era skatt. E m edan bankens k p p arm yn tsförråd det aktat på hösten h öll på att taga slut, p räglades på B ankfu llm äktiges fram ställning av den 29 k tber åter 200,000 m ark i 10 p en nis ch 200,000 m ark i 5 pen nis m ynt. H Tiden för hanlcens öppenhållande. F rån ch m d septem ber 1918 fö rlä n g des tidn för öppenhållande av B ankens h u v u d k n tr sålunda, att kn tret skulle öppnas en halv tim m e tidigare ch stängas en halv tim m e senare än föru t, så att tiden fö r öp penhållan det b lev kl. l/2 11 1/2 i. Enär privatban kern a b örja sitt arbete redan kl. 1/2 10 beslöt B ankfullm äktige på D irek tin en s fram ställning, att från början av mars B ankens h u v u d k n tr skulle ö p p nas en halv tim m e tid igare eller kl. 10. B e träffande sm m arm ånaderna beslöt B ankfu llm äktige senare, att u n d er ju n i, ju li ch augusti h u v u d k n tret skulle hållas öppet kl. 10 3, sasm fallet även är m ed p rivatbankerna. S am tid igt befu lh n äktigades D i rektinen att m ed d ela filialk ntren rätt att rdna sitt öppenhållan de sm m artid i överen sstäm m else m d privatbankernas på ved erb öra n d e rt. 12. Direktinen. M d den rätt dn B ankfullm äktige en ligt F in lan d s B anks reglem ente tillkm m er att b ev ilja D irek tin en s ledam öter tjänstled ig h et under h ögst två m ånader, bev ilja d e B ank fullm äktige ban k direk tören Jal Järn efelt på g ru n d av sju k d m tjänstled ighet från den 8 m ars till u tgången av april m ånad, vilken tjänstledigh et g en m Statsrådets bslut förlän gd es att gälla in till u tgån gen av maj m ånad. P å g ru n d av frtsatt sju k ligh et anhöll ban k direktör Järn efelt efter sin sm m arsem ester m tjänstled igh et u nder sx m ånader, räknat från den 16 ju li, vilken Statsrådet bevilja d e h nm. U n d er b a n k direk tör Järn efelts tjä n stledigh et har på förrd n an d e av B a n k fu llm äktige befattn in gen sasm lag faren ledam t av direktin en handhafts först av B ankens sekreterare, v iceh ä ra d sh öv d in g en V alter S ahlstein sam t u nder augusti av k m m issarien viil B anken s k n tr i V ib rg, v ic c - h äradshövdingen M ax Sabelli. S edan ban k d irek tören Järn efelt beviljats vannäm nda sex m ånaders tjänstledighet, förrd n a d e Statsrådet den 12 septem ber på B a n k fu llm äktiges fram ställning ju risk an d id aten E rnst G råsten att under tiden tjänstgöra sm ledam t av D irektinen. 13. Barikkmmissariebefattninyarncc. E fter det ban k km m issariebefattningen vid k n tret i Jen su u sedan förre in n e havaren M. O. N ylander den 26 februari erhållit an sök t avsk ed från tjänsten varit led iganslagen, u p p förd e D irek tin en p å fö r slag till återbesättande av tjänsten i första rum m et förre kassören v id k n tret i P etersb u rg m ajr A rth u r F red rik B lm q vist, i andra rum m et förre k assören v id k n tret i K u p i A n tti Sarvi ch i tred j rum m et kassören v id k n tret i St. M ichel K aarl Jh ann es Jauhiainen. B ank fullm äktige b e slöt v id sam m anträde den 29 augusti m fatta D irek tin en s förslag, i en ligh et va r m ed g en m Statsrådets beslut av den -4 septem ber m ajr B lm q v ist utnäm ndes till tjänsten. Sedan ban k km in issaribfattn ingen vid kn tret i St, M ich el efter lrre in n e havarens K. G. Å k essn s frånlall den 24 juli varit lediganslageu, u p p förd e D irek tinen på förslag till tjänstens återbesättande i första rum m et kassören v id k n t r e ti A b kaptenen liu d lf G e rg <iiden B äckm an, i andra rum m et ban kkm m issarien vid k n tret i Jen su u m ajren A rth u r F red rik B lm q v ist ch i tredje rum m et kassören vid k n tret i B jö rn e b rg E d v a rd G ulin. V id sam m anträde den 10 k tber beslöt B ankfu llm äk tige m fatta D irek tin en s fö r slag, i en ligh et varm ed Statsrådet den 23 i sam m a m ånad utnäm nde kapten B äckm an till tjänsten. 14. Dislcntkmmittéer na. S edan suppleanten i d iskn tikm m ittén vid K u p i k n tr prkuristen R e in B ru n ila brtfly tta t från rten ch fö rty avgått från ledam tskap i disk n tkm m ittén, förrd n ade B ankfu llm äktige den 7 m aj D irek tin en s på förslag till suppleant i d isk n tk m m ittén v id sagda k n tr intill årts slut länelantm ätaren P ek ka Ju h R in k in en. Sedan su pplean ten i disk n tk m m ittén vid k n tret i V ib r g d irek tör Elis S irelius b livit v ald till ledam t i S a v-k a rja - lan O sakepankkis förvaltn in gsråd ch han d ä rför ön skat a vgå från ledam tskapet i d iskn tkm m ittén, beslöt B ank 1ullm äktige den 22 ju li befria d irektör S ireliu s från hans blattn in g i F in lan ds B anks tjänst sam t i en ligh et m ed D irektin en s fram ställning förrd n a d irek tör E rnst H äm ä läinen att till u tgån gen av året vara su p p leant i disk n tkm m ittén v id sagda k n tr. F ö r år 1920 hava B ankfu llm äktige den 1 decem ber utsett till ledam öter ch su p p leanter i disk n tkm m ittéern a vid B a n kens a v d eln in gsk n tr följa n d e p ersn er: i Tavastehus till ledam öter in gen iören J h an H en rik H h n én ch km m erserådet A n d ers G u staf S kgst er sam t till su p p leanter förre landssekreteraren K arl U n C h yd en iu s ch h andlanden Jh an V ern er F re d rik s s n ; i Jensuu till ledam öter äldre lektrn A a r M arkkanen ch brgm ästaren T a u n E dvard B ern er sam t till suppleanter alfärsm ännen N iil S u ih k ch K arl H en rik E liel P rth an; i Jyväskylä till ledam öter verkställande d irek tören H u g V ilh elm P arviain en ch brgm ästaren H jalm ar H u g Ossian H llm érus sam t till suppleanter aptkarene Frans Jh an L ren tz S p lan d er h E u gen M an sn erus; i Ktka till ledam öter h andlanden E rik E m il Saxell ch affärsm annen A rth u r J a k b L em k e sam t till suppleanter b r g m ästaren A tte M ön k ö ch lantm ätaren G u n n ar B ä ck strö m ; i Kupi till ledam öter h äradsh öfd in gen F rans Oskar M öller ch fabrik an ten Jh an F red rik D ah lström sam t till suppleanter viceh ä ra d sh övdin g en U k k E m il H jalm ar A n d ersin ch sakföraren, in gen iören P ek k a Ju li R in k in e n ; i St. Michel till ledam öter k m m erserådet Carl F red rik P ön d in en ch förre trafik in spektören A u g u st F red rik G ran felt sam t till suppleanter m ajren V ld em a r W in ter ch d ep tföreståndaren E d vin A llé e n ;

8 12 13 i Uleäbrg till led am öter km m erserådet F rans A d ll R iek k i ek vicek n su ln T r sten L u n d b rg sam t till suppleanter h andlanden H erm an A n d erssn ch vicek n su ln H jalm ar Isak A s tr ö m ; i Björnebrg till ledam öter k n trsch efen Claes vn R ehau sen ch bergsrådet F ritz A u g u st Juselius sam t till suppleanter kam reraren Jh an L ein b erg ch handlande J h an O drt R se n g re n ; i Srdavala till ledam öter lörre häradsh övdin g en K arl G u staf B e rg ch handlanden Ossian K vrt K ivin en samt till suppleanter affärsm annen A lexand er Jh an N issin ch handlanden T um as N issin en ; i Tammerfrs till ledam öter k m m erserådet F abian K lin gen d ahl ch ju stitierådm annen K aarl Maijala sam t till su p p lean ter fabrikanten Jh an N iklas Salm inen ch handlanden A n tn H a h l; i Ab till ledam öter plitierådm annen Ernst P tter Jh an T h m é ch handlanden E vert W ilh elm N ylu n d sam t till su pplean ter kaptenen friherr e R lf M axim ilian C arpelan ch d irek tör S ig u rd B. B lm q v ist; i Vasa till ledam öter brgm ästaren Ivar W ilh elm H asselblatt ch km m erserådet T um as L aurell sam t till suppleanter vieek n suln L ennart B ackm an ch vicelräradsh öv d in g en H en rik J h a n n es B s tr ö m ; samt i Vibrg till ledam öter kn sularagenten Carl E dvin E kström ch h andlanden Paul S e rg e je ff samt till suppleanter ju stitieb rg - m ästaren P aul J akb Im m anuel W ik lu n d ch direktören E rnst H äm äläinen. 15. Ledamöternas i diskntkmmittéerna arvden. L edam ötern as av d iskn tkm m ittéern a arvden, vilk a tidigare varit 7 m ark m dagen i V ib r g samt 5 m ark annrstädes, h öjd es av B ankfu llm äktige vid sam m anträde den 10 d ecem ber till 10 m ark m dagen v id sam tliga k n tr, räknat från ingången av år Sär sk ilda a n slag. a) Anslaget fös beredande av semesterledighet. F ö r avlön an de av vik arier åt tjänstemän, vilka åtnjuta sem esterledighet, b ev iljade B anklullm äktige vid sitt sam m anträde den 20 maj lör h u vu d k n tret 20,300 mark ch lör avd eln in gsk n tren 21,800 mark. b) Pensiner. M ed an ledn in g av att p en ningeräknaren vid k n tret i P etersb u rg N iklai S a s n ff på g ru n d av kn trets stän gn in g förlra t sin tjänst, b evilja d e B ank fullm äktige den 7 jan. på fr am ställning av D irektin en ch m ed stöd av slutm m entet i 63 av B a n kens reglem ente åt h nm ett årligt u n d erstöd av 3,000 mark, räknat från den 1 decem ber Ä t ban kkm m issarien vid kn tret i Jen su u M ats Ossian N ylander, sm på anhållan den 26 mars erhållit avsked från tjänsten, b ev ilja d e B ankfu llm äktige den 5 april i en ligh et m ed reglem entet en årlig pensin av 4,000 mark. Å t y n g re bkhållaren vid B ankens huv u d k n tr Einar Calam nius, sm på anhållan erhållit avsk ed från tjänsten, beviljad B ankfu llm äktige den 12 ju n i en reglinents- en lig årlig pen sin m 800 mark. Å t y n g re bkhållaren v id B ankens huv u d k n tr U n W ilh elm N ym an, sm på anhållan erhållit avsk ed från tjänsten, b e vilja d e B ankfu llm äktige den 22 juli en reglem en tsen lig pen sin av 800 m ark m året. Diskretinsmedlen. Sedan gårdskarlen vid B anken s gård i V ib r g A. V äisänen avlidit ch hans fa milj råkat i fu llk m lig t utblttat tillstånd, beviljade B anklullm äktige den 8 sep tem ber hans änka O lga V äisänen ett u n d erstöd av 900 m ark i ett fö r allt. d ) Understöd dt genm upprret lidande. At, änkefru Selm a G um m erus, sm hade anhållit m understöd ur F inlands Banks m edel på den gru n d, att hennes m an, kassör-en vid k n tret i T avastehus H enrik G um m erus under försök att avlägsna sig från T avastehus stad ch därigen m fö r hindra de u p prrisk es tillträde till B a n kens valv, hade råkat i de u pprrisk es händer ch blivit m ördad, b evilja d e B ank fu llm äk tige den 1 februari ett understöd av 600 m ark, sam t likaså åt hennes två barn 600 m ark åt vard era intill dess de uppnå m y n d ig ålder. P å gru n d av n y ansökan h öjd e B ank fullm äktige den 23 dec. de åt änkefru G u m m erus barn b evilja d e u nderstöden till 1,200 mark m året, räknat från början av d ecem ber år c) Expensemedlen. D en frtsatta p risstegrin gen hade till fö ljd, att de åt F in lan d s B anks a v d eln in g s k n tr fö r år 1919 beviljade expensem edlen v id nästan alla k n tr visat sig tillräckliga. F örd en sk u ll beslöt B ankfu llm äktige på D irektinens fram ställning den 10 decem ber, att ifrågavarande anslag vid d lika kn tren skulle h öjas m ed följan d e b e l p p : v id k n tret i Å b 2,0 0 0 :, i V asa 1,800:, i V ib r g 1,5 0 0 :, i S rdavala 1,100:, i Jen su u 1,0 0 0 :, i St. M ichel 800: ch i T avasteh us 500: mark. F ö r år 1920 b ev ilja d e B ankfu llm äktige sam m a d a g de lika k n tren följa n d e anslag att användas såsm ex p en sem ed el: k n tret i V ib r g 7,700:, i Å b 5,0 0 0 :, i V aasa 4,8 0 0 :, i S rd avala 4,6 0 0 :, i U leå b rg ch T am m erfrs vardera 3,5 0 0 :, i K u p i ch T avastehus vardera 3,0 0 0 :, i B jö rn e b rg ch Jen su u vardera 2,5 0 0 :, i St. M ich el ch K tk a vardera 2,0 0 0 : ch kn tret i J y v ä sk y lä 1,800 mark. 17 Kr/ra anslag av IOO,(HM) mark. 1>t årliga anslag av 100,000 m ark, sm L antdagen anvisat fö r förbättran de av F in lan ds Banks tjänstem äns ch betjänts ek n m iska läg samt fö r bestridande av andra m öjlig en påkallade förvaltn in gsu t- gifter, har- under red görelseåret enligt B ankfu llm äktiges a n visn in g i sin helht använts i h u vu d sak till förbättran de av funktinärernas a vlön in gar sam t fö r a v lönande av extra biträden, vaktm ästare, gårdskarlar ch nattvakter. 18. Ersättningarna för tjänsteresr. P å D irek tin en s fram ställning hade B ankfu llm äk tige den 4 decem ber 1918 h öjt det en ligt resereglem entet F in lan ds B anks fu n ktin ärer tillkm m an de dagtraktam entet ch ersättningen fö r transprt av e ffe k ter m ed 200 % av deras u rsp ru n gliga b e lp p. E m edan den na fö rh ö jn in g ick e m tsvarade den d ärefter skedda p risstegrin gen förrd n a d e B ankfu llm äktige den 10 k t ber, att näm nda ersättningar från ch m ed dn 1 k tb er skull h öjas m ed 400 /0 av de i resereglem entet stadgade belppen. 19. Upprättandet av ny stat för Finlands Bank. D en senast v id B ank fullm äktiges sam m anträde den 4 d ecem ber 1911 u p ptagn a ch då brd la gd a frågan n n y stat fö r F in lands B ank blev år 1919 ån y förem ål förbeh andlin g i fö ljd därav att D irek tin en, m ed h änvisn in g till persnalens v id B anken svåra ek n m isk a läge ch den m ständigh eten att de bästa arbetskrafterna b e g y n t ö v e rg å från B anken till andra v e rk sam hetsm råden, i sk rivelse av den 25 k tb er till B an k lu llm äktige in k m m ed fö rn y a d fram ställning m u pprättande av n y stat.

9 14 Efter att vid flere sam m anträden hava behandlat sagda fram ställning fattade Bank- fullm äktige den 3 decem ber beslutet, att ifrågavarande ärende ick e heller ännu var m get fö r avgöra n de. F ör närvarande, då in gen fast värdem ätare existerar, ansågs det vara skäl att såvitt m öjlig t u ndvika fastställande av n y stat. Jäm väl ifrågasattes. h u ru vida det var rik tigt att m reglera de i F in lan d s B anks tjänst anställda persnernas avlön in gsförh ållanden utan sam tidig u tred n in g därm, vilka refrm er B anken s reglem ente krävde m ed avseen de å tjänsternas m reglerin g, tjänstem ännens k m p eten svillk r, sättet fö r deras anställande ch en tledigande samt deras rätt till pen sin m. fl. d ylika frå gr, hvilka brd e lösas särskilt m ed beaktande av den syn p u n k ten, att F in lan ds B ank kunde m tsvara sitt ändam ål susm på en gå n g en affärs- ch en statsinrättning. D å den ifrågasatta ändringen av staten sa lunda visade sig vara till den g ra d m fattande att den såväl i sakligt sm i ju rid isk t a v seende k rävde sådan bered n in g, att denna ick e på en alltför k rt tid kunde åstadkm m as, beslöt Bank fullm äktige u p p sk ju ta ärendets avgöran de intill dess v a n näm nda u tredn in g hade hunnit införskaffas. F ö r de åtgärder, till vilka B ank fu llm äktige sam tidigt sk red fö r förbättran de av persnalens vid B an k en avlön in gsförh å l landen, re d g ö re s i det följande. 20. Dyrtidstillägg en. D en G decem ber 1918 hade L antdagen till B ankfu llm äktiges d isp sitin anvisat ett m ånatligt anslag av 100,000 m ark för beviljan d e av d yrtid stillägg åt i F in lan d s B anks tjänst anställda persner. A v detta anslag hava d y rtid stillägg u tgivits enligt en skala, i vilken beaktats avlön in gskate- grier, fam iljeförh ållan den ch de lika levn adsm k stn adern a på lika rter. en ligt denna skala anslaget i dess D a helhet icke blev d ispn erat ch då persn a lens ek n m isk a ställning frtfarande var svår, beviljade B a n k Iullm äktige på. D irek tinens fram ställning den 12 ju n i D irek tinen rätt att av ifrågavarande anslag under ju n i m ånad åt B ankns persnal u töver de rd in arie d y rtid stilläggen u tbetala ett tilläggsbidrag, m tsvarande envars därförinn an under tvä m ånader u ppbu rn a d yrtidstillägg. Da av anslaget jäm v äl vid årets slut. en del var d isp n erad ch levn adsm k stn adern a avsevärt stigit, beslöt B ank fullm äktige «Ien 5 d ecem ber åter åt B ankens persnal utbetala ett liknande tilläggsbidrag, jäm väl m tsvarande två m ånaders dyrtid stillägg. Sam tidigt sm B ank fullm äktige den 3 d ecem ber beslöt att frågan m fastställande av n y stat för F inlands B ank skulle u ppskjutas, uppm anade B a n k fu llm äktige D irektinen att till B ankfu llm äk tige inkm m a m ed fram ställning därm, huru stra anslag tillsvidare brd e u tv erkas fö r att användas såväl till n öd iga d y rtid stillä gg fö r B anken s persnal sm till förbättrin g av d pen sin er, vilka åtnjutas av em eriti vid B ankn. O m fattande D irek tin en s m ed anlednin g härav fram ställda försla g anhöll B ankfu llm äktige i skrivelse av den 10 decem ber att B a n k u tskttet ville till R ik sd a gen in gå m ed m tsvarande fram ställning. I öv eren s stäm m else m ed B ankutskttets förslag beslöt R ik sd agen den 17 d ecem ber att från in gån gen av år 1920 tillsvidare ur F in lan d s B anks m edel årligen b ev ilja följa n d e an slag: 1) 155,000 m ark u töver vad i årsstaten anvisats fö r avlön ande av extra biträden v id F inlands B a n k ; 2) 400,000 m ark sm d yrtid stillä gg till i F in lands B anks tjänst anställda p ersn ers a v lön in g, u töv er de fö r detta ändam ål tidigare b eviljade m ed el; ch 3) 300,000 m ark till b eviljan d e av p ersn liga lön etillä gg åt i F in lan ds B anks tjänst anställda p ersn er; varföru tm B ankfnllm äktige tillsvid are bem yn d igades at t, u töver de åt F inlands B anks pensins berättigade tjänstem än ch betjänt u tgivn a ch fram deles u tgåen de pensiner, i d y rtid stillä g g b evilja h ögst 100 prcent av pen sin en s belpp. M d stöd av detta R ik sd a g en s beslutfastställde B ank fu llm äk tige den 23 d ecem ber de dyrtid stillägg, vilka från ingången av år 1920 skla utbetalas åt F in lan ds B anks pen sin stagare m ed fulla tjänsteår sam t den 24 d ecem b er m tsvarande d y r tidstillägg fö r löntagarne. F attan det av besluten m b evilja n d e av p ersn ella lön e tillägg u p psköts till följan d e år. 21. Balikfwlh)uiktiges arvde. M ed an ledn in g av en av B ankutsk ttet på initiativ av B ank fullm äktige g j r d fram ställning bslöt R ik sd a g en den 17 d ecem ber, att ur F in lan d s B anks m edel från ingån gen av år 1920 tillsvidare skall erläggas åt de bank fullm äktige, vilk a erhålla arvd e för sam m anträde, sam t åt ban kfu llm äktiges suppleanter, u töv er dem en ligt in stru k tinen tillkm m an de arvd e, åt de i H elsin g frs bsatta ban k fu llm äktige 40 m ark ch åt su pplean tern a 45 m ark samt åt a n n rstädes bsatta såväl bankfn llm äktige sm suppleanter 40 m ark fö r sam m anträde. 22. Bankfullmäktiges tjänst g öring. A v B a n k fu llm äktige v r 1919 i tur att avgå, bland de tre fullm äktige, vilka det å ligg er att deltaga i alla å fu llm äk tige ankm m ande ärenden, jrd b ru k a ren Jaakk M äki sam t bland de tre, vilka det åligger att deltaga i avgöran det av de ärenden, sm ankm m a å alla ban k fu lm äk tige g e m ensam t, tid n in gsred aktören E vert.lhan V a ld em ar H uttunen. D essutm avgick från befa ttn in g en såsm bankfu llm äktig statsrådet, frih erre Ernst G u staf P alm én, sm senast år 1917 blivit vald till ban k fullm äktig att deltaga i alla å fullm äktige an km m an de ärenden. V id den 11 ju n i 1919 av R ik sd a g en f ö r - ' llittat val av bankfullm äktige ch revis- rer samt deras su pplean ter u tsags: till hankfullmaktige att deltaga i alla å fullm äktige ankm m ande ärenden, v erk ställande' direk tören V äinö A lfred T anner ch filstied k trn E rnst F red rik N e v a n linna, den före för i.re ch den senare för ett år; till bantc fullmäktig, att deltaga i de ärenden, vilkas a vgöran d e ankm m er å alla bankfullm äktige gem ensam t, eknm en K aarl R ich a rd H einnen, till suppleanter för hankfullmaktige: till första suppleant: d irek tören W ilh elm A lexan d er L a v n iu s; till andre suppleant: lantbrukaren Oskari L a h d e n s u ; till tredje suppleant: referen dariesekrete- raren A kseli A u g u st L ist ; till fjärde suppleant: direk tören A x e l P a lm g re n ; till femte suppleant: ju risk an d id aten L auri a f H eurlin ch till sjätte suppleant: d irek tören T iv S a lm i ; till Finlands Banks revisrer: bankdirek tören, ju risk an d id aten K aarl K ustaa K aira, flk sklläraren J u h P ek k a K k k, lantbruksrådet E rkki P u llin en ch filsfiem agistern H u g W u lij k i; till revisrssuppleanter : R b e rt W ä in ö till första suppleant: lantbruksrådet K arl W ilh elm B ru n crn a ; till andra suppleant: redaktören A rttu ri A a lt ; till tredje suppleant: ban k kn trsförestån - daren, agrn m en V ä in ö S elan der samt till fjärde suppleant: ju risk an d id aten R ist H eikki R y ti.

10 16 Sedan sagda val förrättats, sam m anträdde B ankfu llm äk tige den 12 ju n i ch utsag till rd föra n d e bankdirektören Se,hybergsn ch till v icrd föra n d e filsfiedktrn N evanlinna. H elsin gfrs den 13 april U n der red görelseåret hava v id tillfälligt förfall lör rdin ari ledam t såsm suppleanter fungerat herrar N evanlinna, L a vn iu s, P alm gren, L ist, R n q v ist, K aira, af Heurlin ch Salm i. 11i 1 ii g a t i l l I*' i n 1a n il s I j a il <1 t d n g s 1! a n k- f u 1 I ni ii, k t i g i- s h r ii. 11 < 1s e Tö r å r E. Nevanlinna Lauri Kr. Relander W. A. Lavnius Väinö Tanner K. Heinnen A. List K aarl J. Kallila. t. f. Ö f v e r s ig t af Finlands Banks ställning ch verksamhet under åren Si.l. T. Finlands lianks ställning iiltim December 191,s... > H... - ISIISI Tablå utvisande Finlands Hanks ställning vid utgången af livarje qvartal (i I\. Tablå Jifvr hankens begagnade sedelutgifningsriltt vid utgången af livarje månad s V. lianki ns kassabestånd vid utgången ai åren !( VI. Hankens kassamsättning åren ]() V ll. Resultatet al Hankens verksamhet. åren V 111. Vinstmedels illkning åren ] ±

11 I. Finlands Banks ställning ultim December AKTIVA PASSIVA. Valuta för sedelutgifning. Metallisk kassa: Vid anfrdran betalbara förbindelser. Finskt, g u l d m y n t... Utländskt guldmvnt... Omyntadt g u l d... Finskt s i l f v e r m y n t... Finska statsbligatiner A finskt mynt (»bligat,iner n utländskt mynt Krrespndenter i utlandet... Banksedlar ch kupnger ;i utländskt mynt Vexlar A utländskt, m y n t ,5 5 5, ,55)5, ,131 [46 42,661, 20!) 00 :>:S ,06!) ,77:3, ,064, , I 18, ,232,980, Utelöpande s e d l a r... 1,156,196,102 - pstrem issvexlar... 6,375, invisningar på kntret i P e t r g r a d... 54, ,429, Upp- ch afskrifningsräkn. med statsverket 60,445,709)41,, andra.. 108,615, J: In kassvexlar , Krrespndenter i u t l a n d e t , ,061, Diverse r ä k n in g a r... 8,811, ,246, ,351,933, ,715, Inhemsk utlåning. Vexlar å finskt, mynt. 45,142,610]53 llyptekslm i... 23,321, K a s s a k r e d itiv... 12,646, , Ö frig a tillg ån g a r. Obligatiner i Tyskland. 10,391,241'99 Krrespndenter i Tysklam Omyntadt silfver. Finskt kpparmynt Obligatiner A finskt mynt Diverse räkningar Sald al upplupna räntr Hankfastighetr In v e n ta rie r... 3,378, ,918,974:69 15, , ,062, (),340j 659, ,378, ,557, Valuta för sedelut.gif- Drutöfvr eger banken ntgifva sedlar Afgar: f v an specificerade avista förbindelser ,933,094: 04 A beviljade kassakreditiv innstående 10,416,471:08 l,8<i8,348,56c: 22 Obegagnad sdelutgifningsrnit Fmk 04,*iö1,40: 62 \ Fmk,356,648, Fmk I 1,356,648,313 34

12 II. Finlands Banks ställning ultim December A K T IV A. P A S S IV A. i V a lu t a f ö r s e d e lu tg 'ifn in g. Metallisk kassa: Finskt g u l d m y n t... 28,05:),070 Utländskt g u l d m y n t... 13,595, Omyntadt g u l d , i (luld hs nivntverket Finskt silfvrmynt , Finska statsbligatiner å finskt mynt. 823,405, Obligatiner A utländsk! mynt ,914, Krrespndenter i utlandet... 74,553, Sanksedlar h kupnger a utländskt mynt 357, Vexlar a utländskt m y n t... S I , ,425 s V id a n f r d r a n b e t a lb a r a f ö r b in d e ls e r. 1 telöpand sedlar 1,123,9 12,Sill pstrem issvex l a r... 0,007,008 lif) invisningar >:i kntret, i I V t r u g r a d....">1.li.) l 7 0,()58,.»7*> 82 I'pp- ch alskrilningsräkn. med statsverket 6,077, andra 117,030, :;,H )8,(; i;:; In kassvexlar , Statsläiieanniiitet.er... 27, Krrespndenter i u t la n d e t... S,:H)8,:450 2<S Diverse lä k n in g a r , 1 0 8!) 2 1,:>S0,288; I:> 1.275,(199,( ,000,000 I n h e m s k u tlå n in g ' Vexlar ä linskt m yn t ,632, H yptekslån... 31,666,719)38 K a s s a k r e d itiv... 1,787,845(77 1!)2,087, R e s e r v f n d... <>8,;>i:j,: Värdet al banklastighcter ch inventarier ;{,:J78,;{<> ,801, ,891, V in s t m e d e l: O d isp n e ra d... 25,939, Ö fr ig u t illg å n g a r. Omyntadt s i l f v e r...' 25, Finskt k p p a r m y n t... 68, Obligatiner å finskt mynt... (>,627, Diverse räkningar... 40,014 Sald al upplupna r ä n t r , ianklastiglieter... 3,378, In v e n ta rie r ,378, ,712, V a lu ta filt* s e d lu t g i f-. n i n g...1,11)5,180,425: 08 D ru tö fv e r e g e r H a n k e n u tg ifv a s e d la r f ö r ,0 0 0,(): 1 130,1J5: 08 A fg itr: fv a n s p e c ific e rade a v is ta fö r b in d e ls e r... l,2 7 ö,0 9 9,0 < > 7 :2.» A b e v ilja d e k a s s a k r e d itiv in n e s t a e n d e 1,0 7 9,1 6 4 :2 3 1,2 7 6,1 7 8,2 2 1 :4 8 O b e g a g n a d s e d e ln tg ifn in g s r ä tt K m k 1 1 8,9 6 2,2 0 3 : 00 1 F m k... 11,397,930,227 j 26 Fmk... 1,397,930,227 26

13 I * C i f 0 C l C l C i 1- Ci r-h» 1- CD, C l C l - t 1 CC I-* 1-*. CD * * «1 H i c CO cp C l CD C i ex c c \ -v 1-» r-h C l l - c l C i e s C i ; C i >(0 c i C l C l C l C l C l C l C l I -» IO»» 1(0» i-h r-h H * 1» H 1 < * 1 r-h C i I t t ~v - f - t - K - f - f M cc w' O C l C i 00 CO - t 1- < *«. 1- c i 0? - r 1- CD CD -h CD CD C l C i C l c CO i - f 00 CO - t 1- CT C i? 1 C i CC CO» C l C i C l C i - f 1~ CO 1-" Ci c i 1 <c>»* TT - f "f cc io - f 1- O» H «CO C I» C l C l» C l f cc C i C l C M C l C i C i * c C i - f I - C i1 CT 1 ' CD - r C l C l c i CC T-H c i c c c" c i 1-* c. f 1- - t C l - r C i 00 -f* - * 1- CO i- C l - f C i r-h CO ic ö c f» Ci CT r i C l C l C l C l C l C l <1 > M m m < Pm c d ci <u ro ci «5 Cl c H O G j= :cc S tfi U> rs l >» > O m - - s * c ;l ~ -! i! i i s - 1 Q S.5 C ar~ c ", cc - f C l CO CO ^ t t 'i - f 1*0» CO c T 1» ~ r - ^ -h 00 s» C i -t- -v w -4 CD C i c i * + -* cd CC 1- * ~ C i x 0 0 l - r 1 1 * CD cc l O C i I- * CT - t 1- C i CD I- C i C l c i r*h r-h1 r-h C l r - t > -H C i CO CO - f - f 1- C C l»-h CO' 1-1~ 1 CO» C i 1- CO' CO ICO 1 * C i CD* CD CO» -H CO C l C l» C l ift CO CO O io t - CO L- C l CD CO* L- l- cd CO CO* CO CD 00 CD C l»» CO» -H C i CO C l CO 00 r-i r-h r-h C l CD 00 1(0 00* " CD* CD d»* 1-* ci >x - f >Q -t- C i > cc - t C l c l- >c CD - t CO* CO** CD r-h IO»!0 00 CD CO CO» r < J C l 1- C i C i T-J r-h t-h t r r-h ^ H r-h J u n i 0J _D s u s s 9 fl Oi Q- WH J u n i *c CO r-h co t-h CO CO CO' [- cc T 'i T H C i C i K l * C i

14 M IV. Tabla öfver bankens begagnade sedelutgifningsratt ' vid utgången af hvarje manad aren I»an ki is liela sedel- 1 alt. Summa sedelstck. :TinfT. [nii(!stik iid(' fl li('vilj;i<li kassiikrdit.iv.. Tinf.: ( Hn^ii^nail sdeluliiif- iiin^srii cn 00 P c.! i i - -t - i - i - i i - ~ i r, ~ -c - 2 ^?'!-t r: c* i - i-' x 1-* i~ 1 c. i - ri -- i i -. -t,c ~ r- 00 CO C I r-h C l 05 Irt» A i i i l l m i u I»imiiiiImi. 1, 1 1 4, 4 0 3, ,123, ,510, t f '»f J a n u a r i K c l u - u a i i... 1, 2 2 0, M a r s ,3 3 7, \ ] > r i l N 1 M a j , 0 1 ) 1.. V i :!... J u n i , 8 0 0, J u l i... 1, 2 5 5, 0 0 4, Aukusti... 1,270,01)2,41)0 1,030,07!) ,01:!, ,038^ S ) ,071,0 18 1,1 13,287, , ,133,028 1,103,102, ,174,433 1,157,100,080 1, ,500, ,802,008 1,308, ,008,2 17 1, ,010 1,21 1, ,845 1,102,407, , ,130,085 s _ cö <u O) 0 5,r^ \Q io rr, ic 00 cr C l 1 H Z D c c C l 0 0 CO 1 CO CO d d» r*h cc CO C l 0 0 r-h t-h t * r J, c c 0 0 '-O T 1 GO cc CD CC CO 05 f Si j 11( r., 1,2 7 8, ,100,508,043 4,075, ,018, O k t. j l. c , 3 2 7, 4 5 4, N i i v c m l i r.. 1, 4 0 1, 3 ^ 4 1, ,232,1 00, ,058,50!) 1,200,430,024 14, ,089,374 >... D e c e i n l. e r.. 1, 4 3 2, 0 8 0, ,351,033,004 10,415,472 04,031,490 O c<c J a n u a r i.... 1, 3 0 1, 7 4 1, F e b r u a r i , 2 2 0, M a r s... 1, , 1 O li... p r i l... 1, 3 4 1, 1 0 7, M a j... 1, 3 : 1 3, 2 1 2, J u n i , 2 1 ) 3, 2 7 (» 1,203,323,182 15, ,204,517 1,233,071,253 15,242,532 80,915,247 1,202, 154,281 10,013, ,180, ,482, ,777,43!) 1,105, ,803, ,010,085 1,147,087,077 0,73.7, , Y -t-* CA 03 -a cn V ) ctf '"3 C J u l i... 1, 2 8 ( >, 0 4 8, Aukusti... 1,4 2 8, September ,080 Oktber ,0 4 9,4 7 8 Nvember.. 1,3 0 8,4 2 3,0 5 5 I treniber.. 1,3 0 5,1 3 0, ,001,047,730 1,500, ,340,330 1,232,740,400 1,820,37!) 104,338,072 1,280,723,203 1, , ,233,230,82 \ 1,073, ,130,100 1,270,338, , ,290,059 1,275,000,007 1,070, ,052,204 <Z> 03 c cti CD b cn :cti Cj *55 fl O JU cnfl -I 3 F fl C* -x O rn "fl CC C

15 10 VI. Bankens kassamsättning aren T I - t c 6 - t j TJ 0 5.q u. *a - t 1 - QD Cl C : i > Oi t r» c Cl - t CO Cl r T 1 Cl 1 CO CO. * x 3 *f c J cc 0) u fl C l T I 1-1- r-h c CO x TI O O 05 TI t i T I t-h 0 5 Cl 1-» 0 5 L 05 Cl CO CO d 0 5 QC»O : 0 5 Cl - t t i i - Cl» c c Cl t v t r L ' c C l C l 1 - c i c c i c i CO - t [ i - - t» 0 0 c IC - f - r C l i C I t C l i» 0 5 CO 05* c C l T J TI > CO C l C l C l T I v * r» r t. t -r ^. S c -9 S S CC r - < H EJ.2 H 'I 5 * * 1 cs cö c$ T3 SmO ci -M O J y v ä s k y lä ,5 1 7 : 60 _ 1 3 7,6 9 9,5 0 T a v a s t e h u s , : ,5 K t k a :3 1 VII. Resultatet af bankens verksamhet aren K R E D I T. Ä r Å r Z m f i y ii. Intressen S inhemsk utlåning,,.. 3,5 0 2, ,85 1, v kntkurant,r i utlandet , ,1 2 8, ,, b l i g a t i n e r , ,6 3 1, ,4 6 0, , P r v is i n e r , , 1 80 (*9 Influtna säkra f r d r in g a r (68 8, Statsbidrag till förstärkande af bankns ställning, bklördt dn 31 kfbr ,0 0 0,0 0 0 D E B E T. Summa 3 8 2, ,3 4 7, Löner ch a r v d e n , , Extra a n s l a g , , 'ensinr ch u n d e r s t i i d , , Hankfullmäktiges arvden ch expensr 2 7, , ,350, ,1 26, Divrse m k s tn a d e r , , , Afskrifning fi bankfastighterna 88, Agi, kursförlust, ä rysk valuta , Afskrifning af förlusten å upprret ,328! 14 Ndskattning af bligatiner S rubel , » s> frdringar» 5 6,2 1 4, Rankens nettvinst ,1 1 5, Summa 3 8 2,8 7 4, ,3 4 7, Nettvinsten har öfverförts: tijl vinstniedelsräkningen 1 1 8, 1 1 5,940191

16 IVA5a Riksdagens Riksdagens bankf ul lrnäkt iges berättelse för VIII. Vinstmedels räkning aren 'ltiin Der i m i r s t A m...'?/»/> Ar 1919 hur Irån vinst- neli iurlustriiknin^n ö fv e rfö rts ;>,940: 91 - till grundlmien ölvrlfirts. J in f. 20, : 90 k resrvfnden ,891,77: ()2 n 02,170,588:52 ISeliidlning ultim Dc :T/ny. 2 5,9 8 9,4 0 2 : HO Helsingfrs, Finlands Hanks kniurnrnrekntr, dn 20 Januari 1920, A. V. Mannelin. H elsingfrs 1f12 0, Finska Litteratur sällskapets Tryckeri Alt.

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer Joakim Frände Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer A kadem isk avhandling som m ed tillständ av juridiska fakulteten vid H elsingfors universitet fram läggs tili offentlig granskning i Porthania

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1966 INNEHÅLL Sid. Finlands Banks

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1935 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1936. STATSRÅDETS t r y c k e r i

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1935 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1936. STATSRÅDETS t r y c k e r i RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1935 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1936 STATSRÅDETS t r y c k e r i D et ekonomiska livet i Finland år 1935. Sid. Det ekonomiska livet i Finland

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri.

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE för är 1912 tm Landtdagens Bankutsktt. H ELS IN G F R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. I Pä det eknmiska mrädet har under 1912 i allmänhet rädt ett

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

nas för Statens säkerhetsfond skall betala en daglig rän ta som högst u p p g år till m a rk n a d srä n ta n.

nas för Statens säkerhetsfond skall betala en daglig rän ta som högst u p p g år till m a rk n a d srä n ta n. 39 38 rä n ta som u p p g år till tre m ånaders m a rk n ad srän tan den dag då krediten lyfts, och a tt F inlands Bank på det depositionsk o n to som p å ovanstående villkor ö p p nas för Statens säkerhetsfond

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

G arantier... 137 040 782,60 242 646 901,91

G arantier... 137 040 782,60 242 646 901,91 18 Företagen Bankens fordringar på företag sjönk med 1 166 Mmk till 3 678 Mmk. Exportfinansieringen gick ned med 880 Mmk och finansieringen av inhemska leveranser, inkl. den nya posten KTR-krediter bland

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 BOLAGSVERKET 2014-07- O~ BILAGA 1 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamt intygar härmed, dels att denna kpia av årsredvisningen överensstämmer

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

NÖJESSKATTEN OCH BIOGRAFEN

NÖJESSKATTEN OCH BIOGRAFEN NÖJESSKATTEN OCH BIOGRAFEN NÅGRA SYNPUNKTER. TILL SKATTEFRÅGANS BEDÖMANDE STOCKHOLM SVENSKA TRYCKERIAKTIEBO LAG ET 1917. Kungl. biblioteket N. N Ö JE S S K A T T E N OCH BIOGRAFEN - NÅGRA SYNPUNKTER TILL

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1928 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1929 STATSRÅDETS TRYCKERI Den ekonom iska utvecklingen är 1928. A llm änna d ra s... L an tb ru k et... In d u

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Samordnad vårdplanering v

Samordnad vårdplanering v Samordnad vårdplanering v i Västra GötalandG Ett gräns nsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2009-05 05-0404 Christina Wisser www.vgregion.se/svp 49 kommuner, 125 VC, 17 sjukhusorter Nu och framåt

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL hållet vid årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 16 april 2007 i Stockholm. Genom kallelse, som införts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

M asskuldebrev smarknaden växte snabbt

M asskuldebrev smarknaden växte snabbt 18 19 M asskuldebrev smarknaden växte snabbt D et utestående beloppet börsn o terad e m asskul debrev steg kraftigt under året. Tillväxten b erod de i huvudsak på statens ökade upplåningsbehov. U n d er

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011.

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011. Basuppgifter m företaget 1. Anteckna era prduktinsinriktningar ch bruttinkmsterna från dem för 2011. 1. 2. 3. 4. 2. Om ni bedriver växtdling eller vattendling, ange vilka växt- eller djurarter det rör

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

vecklingssystem som kan g o dkännas för ECBS k re d ittran sak tio n e r sam t utv ärd erat värdepappersavvecklingssystem en i E U -o m råd et m ot

vecklingssystem som kan g o dkännas för ECBS k re d ittran sak tio n e r sam t utv ärd erat värdepappersavvecklingssystem en i E U -o m råd et m ot 19 18 senast kring halvårsskiftet 2000 ä r en integrerad del av det han d elsn ät som håller på a tt byggas upp till allm äneuropeisk stan d ard. X etra-system et vid D eutsche Börse blir då handelssystem

Läs mer

Dnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

Dnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1) Dnves[or Protokoll fört vid årsstämma i Investor Aktiebolag (Org nr 556013-8298) på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, tisdagen den 12 maj 2015, kl 15.00 1 Årsstämman öppnades av styrelsens

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 Arsredovisning för BRF Grycken 1 769616-2580 Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 1(7) Förvaltn i n gs berättelse Styrelsen för BRF Grycken 1,769616-2580 får härmed avge årsredovisning för 201 I, föreningens

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer