* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920,"

Transkript

1 * U O M E N K r s * STO 000 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, f i n s k a l i t t e r a t u r s ä l l s k a p e t s t r y c k e r i a k t i e b l a g.

2 ÖVERBLICK över den eknmiska ställningen ch Finlands Ranks tillstånd år I Ttrilceshandeln. var c:a 1,632 m ilj. m ark. Im p rtö v e r V ä rld sk rigets slut m ed förd e en vik tig förä n d rin g i F in lan ds ekn m iska liv förnäm ligast därigen m, att den under kriget afbrutna sam färdseln m ed V äst- E u rp a ch de transceana länderna åter kunde vidtaga. D en internatinella handeln frig j rd e s d ck ick e så snabbt ch skttet hade tv ivelak tigt gestaltat sig ännu större, 0111 icke höstens sk örd varit sy n n erligen g d. V ärdet av im prten ch exp rten i m ilj n e r m ark u n d er varje m ånad sam t ö v e r skttet av im prten fram gå av nedanstående sam m anställning. * 1 1 i den m fattn in g man hade väntat. Så t. ex. erh ölls ytterst n öd v ä n d iga livsm edel först efter diplm atiska förh an d lin gar ch tack vare A m erik as F ören ta Staters v ä l vilja. T illgån gen på råvarr var även knapp. F ä rd ig a in d u strip rd u k ter kunde därem t lätt erhållas, m ck till h öga pris. T ill landet im prterades därför jä m förelsevis m y ck et kn su m tin svarr, m en relativt litet råvarr. O ch då im prten intill årets sista m ånader var underkastad förh ållandevis lätta in skrän k ningar ch d elvis till ch m ed frig j rd e s (s. k. frilistr), b lev im prten till sitt p en n in gevärd e Imprt Exprt Imprtöversktt Januari 69,5 12,9 56,c F ebru ari 72,2 14,4 57,8 Mars 122,7 7,4 115,3 A p ril 165,7 14,8 150,9 Maj 201,5 19,7 181,8 Juni 197,7 38,9 158,8 Ju li 199,g 58,2 141,4 A u gu sti 242,7 148, 94,7 S eptem ber 241,2 121,9 119,3 O ktber 292,4 152,.-, 139,9 N vem ber 335,8 145, 190,8 D ecem b er 364,4 139,4 225, syn n erligen str. E xp rten åter besvärades, isyn n erh et i b örja n av året, av de Sum m a 2,505,4 873,i 1,632,3 i utlandet uppställda im p rtrestriktin ern a H u ru im p rtöv ersk ttet likviderats, är sam t bristen på tn n age, så att t. ex. av i avsaknad av n öd ig a sifferu p p gifter årets lager bestånd c:a 1,100,000 stan dart trävarr ur landet k u n d e u tföras endast c:a 500,000 standart. E xprten förm ådde betäck a endast c:a 35 /0 av im prten s värde. V årt h a n d elsd eficit för hela året m ö jlig t att i detalj utreda. m N å gn del, ck denna ick e kan beräknas vara alltför str, har betäckts av den s. k. sy n lig a exp rten, varav de av vår handelsfltta in förtjän ad e frakterna trd e u tgöra

3 2 den viktigaste gru p pen. Ett betydan d e belp p av im prten trd e betalats m ed försk tt för ex p rtv arr, avsed d a att u t skeppas följan d e år. E n m y ck et betydan d e andel i im prten s lik vid eran de liar F in lands B ank tagit gen m att, isyn n erh et för den statliga im prten s b eh f försälja växlar lydan d e å utländskt m ynt, vilka den med stöd av in gån gna överen sk m m elser erhållit av sågägarna, ävensm en str del av sina utländska tillgd h avan d en. Detta fram går bl. a. därav, att F in lan ds B anks u t ländska tillgd h avan d en (bligatin ern a m edräknade), vilka vid årets början utg j rd e c:a 708 m ilj. m ark, den 23 decem ber, före de vid bk slu tet verk ställda a v sk riv ningarna, u p pvisade endast c:a 330 m ilj. mark. Största delen av im p rtöv ersk ttet har d ck u ppen bart gäldats m d sk u ld förbindelser, vilka således kvarstå ch belasta vår utländska betalningsbalans. B land de till fö ljd av im prten u ppkm n a skulderna bilda en särskild kategri de, sm ick e u tgöras av m ellanhavanden m ellan varans säljare ch den finska köparen, utan förb y tts till vanliga ban k tillgd h avan d en. D e hava tillkm m it sålunda, att utlänningar, vilka försålt varr eller utländsk valuta m t finskt m yn t, till fö ljd av den hastiga d ep recierin gen av vår valuta d ep n erat finskt m yn t i våra banker fö r att användas till in köp i F in land eller för att avvakta den tidpunkt, då belp p en förd ela ktigt åter k u nde m sättas i utländskt m ynt. E nligt av F in lan ds B ank in försk affad detaljerad statistik u tgjrd e våra p rivatban kers bru ttsk u lder till u t landet (rem bursern a m edräknade) i slutet av n vem ber c:a 631 m ilj. m ark ch deras tillgd h avan d en i utlandet c:a 73 m ilj. mark. A v bru ttsk u ldern a v r c:a 447 m ilj. m ark av utlänningar d epnerade medel. Växelkurserna. A v tlcrc rsaker, bland vilka vid sidan av spekulatinen i valuta d viktigaste - tvivela k tigt v r passiviteten av vår h andelsbalans, den m ständigheten, att till dess betäckande icke erhållits lån gvarig utländsk kredit, samt utlandets betänkligheter röran de F in lan d s lörm åga att bevara fred liga förhållanden, steg kurserna å u t ländska valu tr under året till en tidigare anad h öjd. U n d er krigsåren v r växelkurserna, i betraktande av prisn ivån hs ss, jäm förelsevis förm ånliga, såsm fram går av nedanstående sam m anställning av prisen på våra viktigaste im prtlän ders v a lu t r : Pun<l 1)llar Flriner Sv. kr. P aritet 25: 22 5: :32 138: H ögst 29: 5: : 150: lägst 25: 33 5: : : 30 medeltal 2 'k 99 5:31 214:49 141: H ögst 34: 30 7: : 210: lägst 29: 5: : 150: medeltal SI: 29 6:46 261:81 170: H ögst 35: 50 7: : 216: lägst 33: 50 7: 295: 192: m edeltal 34: 30 7: :99 204:96 L917 H ögst 41: 8: : 360: lägst 30: 50 6: : 193: medeltal 35: 7:49 307:10 235: H ögst 47: 50 9: : 310: lägst 30: 50 6: : 195: m edeltal 39:40 8:40 380:97 262: 70 Å r 1919 utvisade kurserna i stra drag sett först en stegrin g till m edlet av mars, därefter n ed gång till början av maj sam t från ju n i ch isynnerhet frän m edlet av ju li en nästan avbru ten stegrin O O g intill u tgången av året. Denna u tv eck lin g fram går ävn av nedanstående sam m anställning av m edlkurserna å, d e viktig aste m yn tslag en: Pu ml Dllar Flriner Sv. kr. Jan. 42: 90 9: : : 04 F ebr. 44: 84 9: : : 70 Mars 46: 76 9: : : 64 A pril 44: 88 9: : : 41 Maj 45: 94 9: : 252: 48 Ju ni 51: 68 11: : : 59 Juli 58: 71 13:: : 329: 11 A ug. 65: 35 15: : : 34 Sept. 73: 94 17: : : 07 Okt. 92: 86 22: : : 37 N v. 110: 54 26: 97 1,015: : 56 D ec. 124: 60 32: 57 1,231: : 30 U n der hela, året, h ögst 133: 60 34: 1,285: 740: lägst 42: 10 8: : 241: medeltal 66: 97 15: : : 97 A v de hs ss n terade m yn tslagen hafva endast R eich sm a rk ch österrikiska k rn r k n tin u erligt sju n kit i värde m era än finska m ark. R eich sm ark, varå n terin gen i jan u ari i m edeltal var 111:44, n terades i decem ber till i m edeltal 70:04. K u rsen å österrikiska k rn r, sm i jan u ari i m edeltal v a r 56:12, n ed gick även avbrutet, så att den i juli i m edeltal var 42:. D en 14 augusti u p p h örd e F in lan ds B ank att n tera detta m yntslag, m ed vars n terin g centralbankerna i en del andra länder redan i april hade u pph ört. K ursernas h äftiga steg rin g har haft till fö ljd, att vår utländska im p rt i h ö g grad förd yrats ch att de u nder senare hälften av året förfalln a utbetalningarna i utländskt m yn t varit syn n erligen svåra att verkställa. F ö r d in dustrigren ar, vilka är beren de av utländska råvarr, har ku rsstegrin gen jäm väl varit m y ck et förd elaktig. Läget på penningernärjcnaden. P en n in gcm arkn aden, sm under k rig s åren i allm änhet kännetecknats av ett avsevärdt p en n in g eöfv erflöd, började under senare hälften av år 1918 tillstram as. E fterfrågan på pen ningar var isyn n erh et under ju li k tb er syn n erligen liv lig, m edan sam tidigt d ep sitin ern as tillväxt försig g ick avsevärt långsam m are, isyn n erh et under årets sista kvartal. F ö r att befrd ra sin in låning h öjd e privatban kern a redan i decem b er 1918 sin h ögsta depsitinsränta från 4 "/ till 5 H/ 0 ch räntan på löpan de räknin g från 1 / till 2 /0. F in lan ds B anks lägsta d iskn trän ta hade sedan den 18 maj 1916 förän d rat varit 5 /0, ch då privatbankernas h ögsta depsitinsränta num era b liv it densam m a sm F in lan ds B anks lägsta d isk n t, höj d F in lan ds B ank den 7 jan u a ri 1919 sina räntesatser. E när d et var att em tse, att lån m er än föru t skulle begäras m t statens b ligatin er ch privatbankernas aktier, fö re föll det n öd v ä n d igt att rätt kännbart h öja räntan å d y liga lån. D isknträntesatscrna h öjd es m ed 1 /0 ch räntesatserna fö r lån m ed 1 1/ 2 /- D essa förh öjn in g a r m ed förd e d ck ick e cn varaktig. förä n d rin g i pen ningem arknaden. U n d er årets två första m ånader inflöt i bankerna n ågt rikligare d e p sitiner än u nder de föregåen d e m ånaderna, m en därefter var in låningen s tillväxt lån g sam. D e på privatban kern as dep sitin s- räkningar insatta m edlen ök ades u nder fe b ru ari ju n i från 2,128 m iljn er till endast 2,208 m iljn er m ark, varefter denna räkn in g knappast vidare utvisade n ågn steg ring. S parkasseräkningen u tvisade i slutet av k tber m indre belp p än i slutet av ju li. E ndast de tidigare näm nda utländska dep sitin ern a i våra ban ker h ava undergått en m era avsevärd stegring, sålunda erhållande en allt större betydelse även fö r vår inhem ska pen ningem arknad. A andra sidan åter ökade den tilltagande ut

4 4 rikeshandeln syn n erligen starkt efterfrågan på penningar. B ankernas växeldisk n ter tillväxte från 591 m ilj. vid årets början till 983 m ilj. m ark i slutet av k tber, ch lånen under samma tid från 1,350 m ilj. m ark till 1,609 m ilj. mark. A llt större kreditanspråk börja d e även ställas på F in lan ds B ank. D isk n teringarna i densam m a tillväxte från 49,.-, milj. m ark i slutet av ju li till 117, m ilj. mark i m edlet av n vem ber. E m edan pen ningem arknaden sålunda u nder årets sista k vartal sn abbt tillstram ades, h öjd e F inlands B ank den 17 n v em ber sina sam tliga räntesatser m ed 1 /0, vadan de v id årets slut v r följan de: 7 /0 v id disk n terin g av rena affärsväxlar, vilkas betalningstid ick e är längre än tr m ån ader;? Va / v id d iskn terin g av växlar av samm a slag, vilkas betalningstid är längre än tre m ånader; 8 / v id d isk n terin g av andra växlar, b eren d e av betalningsdagen; 7 l/2 / v id b eviljan d et av h yptekslån ch kassakreditiv, fö r vilka säkerhet ställes i gu ld eller silver, finländska statens b ligatiner, H y p tek sfören in g en s i F in lan d statsgaranterade bligatin er, lyd an d e på utländskt m ynt. samt av utländska stater u tfärdade eller av staten garanterade b ligatiner; 8 /n vid b evilja n d e av h yptek slån eller kassakreditiv, fö r vilka ställes säkerhet i bligatin er av annat slag, privatbankers d ep sitin sbev is ch in tecknin gar; samt 8 V 2 % vid b eviljan d e av h yptekslån ch kassakreditiv m t aktier; varjäm te in sk riv n in g sa vgiften fö r kassak red itiv frtfaran de beräknades en ligt 1/ 2 p r ce n t fö r år. P rivatban kern a h ö jd e m edelbart härefter sin utlåningsränta samt från början av år 1920 depsitin sräntan. F ö r jäm förelses skull må näm nas att de öv rig a centralbankernas i E urpa lägsta d isk n tn sådana d v id n edanan givn a tidpunkter fastställts ch vid år sskiftet td de sig v r följan de: A m sterdam lh ,:. 0/ / B erlin 2:1 / / B ryssel 7, ,5» B ukarest Vs V G en eve 21/ K ristiania 18/ / (i 1 K öpen h am n 7/ / (i r L n d n «/ / > M adrid >7n P aris 21/s S tck h lm W ien / f jä m förelse m ed dessa var F inlands B anks diskntränta v id årets slut den högsta. Den utelöpande sedelstcken. F inlands B anks u telöpan de sedelstck, sm den 23 d ecem ber 1918 hade nått sitt h ögsta dittillsvarande b elp p, 1,161,948,541 m ark ch sm ultim d ecem ber år 1918 u t g j rd e 1,156,196,102 m ark, utvisade under förra hälften av året intill den 23 augusti en nästan avbru ten m insknin g, så att den näm nda d ag var 958,766,134 m ark eller c:a 197 m ilj. m ark m indre än vid årets början. M in sknin gen var i huvudsak en fö ljd därav att F in lan d s B ank fö r im prten sålde av sin utländska valuta. S åsm nedan anföres, hade m in sk n in gen varit m yck et större, m ick e i F inlands B ank såväl direkte sm gen m privatbankernas redisk nteringar placerats avsevärda belp p av statens sk u ld förbin d elser. F rån ch m ed autrusti tillväxte sed elstck en åter snabbt till fö ljd av en skildes ök ade låntagning sam t p rivatbankernas rediskn tering, så att den årets sista d a g u p p g ick till 1,123,942,801 mark ch således var endast c:a 32 m ilj. m ark m indre än i början av året. Inverkan pä sedelstcken av statens låntagning. A tt sed elstck en ick e u nder år 1919 näm nvärt nedgått, är till str del en fö ljd därav, att staten icke från utlandet ch ick e heller n äm nvärt i eget land erhållit lån på lång tid, v a rför statsverkt på gru n d av beskattningens försenande varit tv u n get att h uvu dsagligen try g g a sig till inhem sk k red it på k rt tid. Statens låntagniug har d senaste åren ökat sedelstcken för det första därigen m, att staten direkte sålt sk u ld förbin d elser till F in lan ds B ank. A v dessa förbin d elser u tg öres en del av statsverket tillh öriga utländska bligatin er, vilka detta sålt till F in lan ds B ank m ed förbin d else att vid nästa årsskifte återköpa dem, en förb in d else sm år efter år förn yats; av staten själv em itterade bligatin er sam t av ett m indre belp p (c:a 32 m ilj. mk.) rublar, sm statsverket försålt till F in lan ds B ank. Kn annan ch större g ru p p av statens till F in lan ds B ank d irekte försålda sk u ld förbin d elser u tgöra de av statsverket utställda växlarna. Statens lån tagn in g har ökat sed elstcken jäm väl d ärigen m att privatban kern a för red isk n terin g användt sitt innehav av statens sk u ld förbin d elser. D essa hava u tgjrts ick e allenast av växlar, utan även av bligatin er, tillhörande det år 1918 till km m u n ik a tin sfn dn s stärkande u p p tagna inhem ska statslånet, v ilk et lån p rivatbankerna åtagit sig att teckna m ed villkr att få sälja dessa b lig atin er fö r n m i nella priset till F in la n d s Bank. D e lik a k ategriern a av statspapper, vilka fu n n s sig i F in lan d s B anks värj (frånsedt bligatin slånet m 350 milj. m ark till stärkande av F in lan d s B anks ställning ch särskilda F in lan d s B anks tillgd h avan d en h s staten i utländskt m ynt) utvisade år 1919 följa n d e växlingar: 0 <* 1 -i W - S 1 2>: (t g.» 1 n. C- 5 # p* V) «s r Cf- i a r* 7? r- ^ M ilj. mark. CO e ap 3? 1 Januari 145, 185, 10, 340,9 F ebruari 145,9 185, 7, ,4! Mars 145,8 185,0 16,5 56,4 403,7 A p ril 125,., 235,6 46,5 61, 468,r> Maj 125,5 235,2 48, 87,7 496,4 Ju ni 125,5 235,2 37,5 66,7 464,» Juli 125,5 230,2 19,4 45, 420,i A u g u sti 125,5 310,2 34,9 45,5 516,i S eptem ber 125,5 310,2 32,t 52,3 520,4 O ktber 130,i 280,2 53,9 63,i 527,3 N vem ber 118,8 310,2 50,4 66,6 546, D ecem ber 86,1 342,5 51,4 57,3 537,3 O vanstående siffrr g iv a v id handen, att statens lån tagn in g u n d er år 1919 ökat F in lan ds B anks sed elstck m ed 196,4 m ilj. mark. Vallilan för sedelutgivning. E m edan F in lan d s B ank h u vu d sak ligen fö r im p rten av livsm edel varit tvu n gen att försä lja en str del av sina u tländska valu tr ch då sam tidigt i B ank en placerats stra belp p av statens sk u ld förb in delser, vilk a en ligt n uvaran de stadganden skla räknas till den s. k. sedeltäcknin<>en, har arten ch sam m ansättningen av den valuta, sm u tgör säkerhet fö r sed elu tgivningen, i h ö g g ra d förändrats. V id en b e räkning av huru m ånga prcen t de lika slagen av valuta fö r sed elu tgivn in gsrätt v id slutet av v a rje kvartal u tg j rd e av dess ttalbelp p, erhålles följa n d e sam m anställn in g :

5 I) M etallisk kassa (ch 31/ 3 37 «3W/. 3l/l2 0/ /«0/ / 0/ / 0/ /«finskt silverm yn t) 3,n 3,s.">,i 3,s K rrespn d en ter utlandet, banksedlar i växlar, ch k u p n g er å utländskt m y n t... 15,7 8,4 10,» 13,t O bligatin er å utländskt m vn t.. 36,«34,8 31,2 1 l,i F in sk a statsbligatiner å finskt m y n t... 43,5 53, 48, s 68,» Sum m a 100, 100, 100, 100,» T idtals liar sålunda över hälften av sedel- täckn in gen u tgjrts av statens förbin d elser, sam tidigt sm m etallkassan (jäm te e:a >/2 m ilj. m ark finskt silverm yn t) ick e alltid stigit ens till 4 /0 av all valuta lö r sed elu tgivn in gen. D å värdet av särskilda utländska b ligatin er vid 1910 års bkslut ytterligare nedskattades, u p p g ick den del, sm finska statens sk u ld förbin d elser utg j r d e av sedeltäckn ingen, v id årets slut till c:a 69 /0. A v lätt b egrip lig a skäl m åste en sådan sed eltäckn in g anses tillfredsställande. A 11- varlifft bör sålunda strävas till rättelse O härutinnan. S ed elu tgivn in gsrätten van näm nda m edel jäm te 200 m ilj. m ark betäck t sed elu tg iv n in g srä tt har under året växlat från 1,286,948,965 m ark till 1,498,768,861 mark. D en beg agn ade sedelu tgivningsrätten har varierat från 65,375,409 m ark till 199,597,301 m ark, u tgöran d e 4,66 18,12 n/ 0 av hla sed elu tgivn in gsrätten. Finlands Banks årsvinst. E fter att under de föregåen d e åren hava lidit stra förluster på g ru n d av tvån gsk u r sen på rubel, de av ryska staten upptagna valutalånen samt till fö ljd av u p prret, har F in lan ds B ank åter vid bkslutet fö r år 1919 kunnat u p p v isa en betyd an d e vinst. Isy n nerhet det g en m försäljn in g av utländsk valuta erhållna a git har tillfört B ank en b e tydande vinster, b eren d e därav, att B anken sålt sina valu tr till relativt låga kurser. A v den erhållna vin sten har en del använts till n edskattn in g av det b k fö rd a värdet av B anken tillh örig utländsk valuta. E fter ned- skattningen u tg ör valutabligatinernas b k förda värde Fm k. 91,6 53,600:, de å rubel lydan d e bligatin ern as F m k. 4,0(57,780: 60, h de ä rubel lyd an d e k n tk u ran ttillgd - havandenas F m k. 21,234,149:26, m edan n m inella värdet u tg ö r: valu tabligatinern as F m k. 305,512,000:, da rubel lydan de b li O gatinernas rub. 28,531,715:20 ' ch k n tk u - ran ttillgdh avan denas rub. 124,906,768:98. A rets vinst efter avsk rivn in gar u tg jrd e F m k. 118,115,940: 91. A v denna sum m a användes F m k. 20,284,780: 90 tr g r u n d fn d en s h öjan d e frän F m k. 4,715,219: 10, till vilk et b elp p den efter förlustern a u n der år 1917 hade nedgått, till det i B an-, kens reglem ente stadgade belp p et 25 m ilj. m ark samt F m k. 71,891,757: 62 till den helt ch hållet iörb ru k a d e reserv fn d en s återbrin gan de till det b elp p, sm den u tg jrd e innan den vid 1915 ch 1917 års bkslut anlitades för täckande av g j rd a förluster. B ank fu llm äk tige få vördsam t föreslå, att Riksdagen mätte gdkänna vannämnda överföring till reservfnden. A v vinstm edlen återstd ytterligare till R ik sd a gen s fö rf g a n d e F m k. 25,939,402: 39. A v denna sum m a har R ik sd a gen i in n evarande års statsförslag för statsbehv an visat 23,000,000 m ark. V id k m m an d e det återstående belp p et, F m k. 2,939,402: 39 anse B ankfu llm äktige, att även detta brd e öv erföra s till reservfn d en, ch föreslå förty härm ed vördsam t, att R ik sd a gen m åtte besluta, att den dispnerade delen av vinstmedlen, Fmk. 2,939,402: 89, mätte överföras till reservfnden. Särskilda av B ankfullm äktigc handlagda ärenden. Statslånet för stärkande av Finlands Banks ställning. M edelst R ik sd agen s dn 17 ju li 1918 fattade beslut b em y n d igades R egerin g en att för stärkande av F in lan ds B anks ställn in g 1) i finska statens namn ch under dess garanti u tgiva b lig atin er till ett värde av 350,000,000 m ark, å vilka räntan u tgör -1 1/ 2 /0 ch annuiteten 6 /0 ch vilka i likhet m ed de till desam m a hörande k u p n g er är fria från skatter ch a vgifter, sm nu uppbäras eller fram deles kunna varda sta d g a d e; 2) av sagda belp p utfärda bligatin er till ett värd e av h ögst 150,000,000 m ark lydan d e även å utländskt m y n t; samt 3) överlåta i 1 ch 2 punkterna näm nda b lig atin er till F in lan d s B ank på villk r, att B anken må försälja dem åt andra banker, inrättningar eller enskilda endast efter överen sk m m else m ed R egerin g en, ch att av bankens vinstm edel en så str del, sm erfrd ras till ifrågavarande b ligatiners annuiteter, utan särskilt beslut av Lantdagen öv erföres till staten. D e bligatin er, vilka i vannäm nt syfte skulle överlåtas till F in lan ds B ank, ställdes en ligt Senatens beslut av den 10 sep tem ber på den 1 k tb er 1918, ch ersattes, intill dess bligatin ern a hunne bliva färdiga, m ed till F in lan ds B ank a vgiv et b e vis. M ed stöd härav har B anken i B ank- fullm äktiges berättelse fö r år 1918 m för- mält, sätt använt dessa värden till stärkande av sin ställning. G en m ifrågavarande u nderstödsåtgärd hade F in lan ds B anks ställning stärkts såtillvida, att det blivit m öjlig t fö r B anken att ersätta de lidna förlustern a. M en man an tg, att lånet även på annat sätt kunde förbättra B ankens ställning. I en till B an k fullm äktige den 16 jan u ari insänd sk rivelse fram höll B anken s D irek tin, alt man gen m försäljn in g till allm änheten av ifråga varande blig a tin er brde försök a m inska F in lan d s B anks u telöpande sedelstck. Em edan privatbankerna i d ecem ber hade h öjt sin d epsitin sränta ch läget å pn- n in gem ark n aden även i ö v rig t skärpts, var det en ligt D irek tin en s m en in g d ck n ö d vän digt att, m man ön skade få b lig a ti nerna sålda, h öja deras ränta till 6 /0 ch annuiteten till 6 1I2 /. H ärvid hade staten an lednin g att förbehålla sig rätt att efter en k rt tid, t. ex. lånet. efter 5 år, k n vertera A v e n såtillvida föreslg D irek tinen en ändrin g av lån evillkren, att ingen del av b ligatin ern a skulle ställas å u t ländskt m ynt ch att F in lan ds B anks v in stm edel ick e skulle användas till erläggan de av annuiteterna, utan skulle staten svara fö r dessa. M ed m fattan de av D irek tin en s åsikt hem ställde B ankfu llm äktige i skrivelse av den 20 jan u ari h s Statsrådet h uru vida ick e p rp sitin b rd e till R ik sd agen ö v e r läm nas m ändrin g av lån evillk ren på van näm nt sätt. M ed anlednin g härav avlät R eg erin g en den 8 februari till R ik s dagen i ärendet en prp sitin, vari i ö v rig t B ank fullm äktiges ståndpunkt m fattades, utm att R egerin g en ansåg sig ku nn a u n d erstöd ja förslaget m erläggan d e av b ligatinernas annuiteter ur statsm edel en dast i den frm, att så skulle ske, då R e gerin gen fu n ne detta m öjligt. R ik sd a gen g d k ä n d e p rp sitin en i e n ligh et m ed B ank fu llm äktiges förslag. D ess i ärendet den innehöll, 25 februari fattade beslut att R ik sd a gen, m d ä n d rin g av sitt den 17 ju li 1918 fattade beslut, b e m yn d ig a d e R egerin g en att till stärkande av F in lan ds B anks ställning, 1) i finska statens nam n ch på dess ansvar till ett belp p av 350,000,000 m ark utfärda å

6 9 finskt m yn t lydan de bligatin er, vilkas ränta kund bestäm m as ända till 6 /0 ch annuiteten till (i / 2 /0; vilka jäm te k u p n ger är fria frän skatter ch avgifter, sm för bligatin er ch k u p n g er skla erläggas, ch vilka staten efter fem år är berättigad att k n vertera; samt 2) försälja dem ät andra banker, inrättningar ch enskilda persn er endast efter därm m ed R egerin g en träffad överenskm m else. D å ifrågavarande bligatin er ännu pä hösten ick e överlåtits till F in lan ds Hank ch deras rän teft ick e heller veterligen blivit d efin itivt fastställd, anhöll B ankfu llm äk tige på fram ställning av D irek tin en i skrivelse till F inansm inisteriet av dn 10 n v em b er m m inisteriets åtgärd därhän, att bligatin ern a vid första tillfälle skulle överlåtas till F in lan ds B ank. M edelst förrd n in g av den 14 n vem ber bragte R e g e ringen i verkställigh et R ik sd agen s tidigare näm nda beslut. R än teften fastställdes d e finitivt till 6 /0 ch annuiteten till (i 1/2 % O bligatin erna hunn d ck ick e bliva färdiga före u tgången av året. D överläts till F in lan ds B ank i börja n av år Finlands Banks utländska mbud. T id igare har F in lan ds B ank i N rg e haft tr m bu d, näm ligen N rges B ank, A n d re sens B ank A /S ch C entralbanken fr N rg e. 1 skrivelse till B ankfu llm äk tige av den 13 februari, m eddelade D irektin en att jäm väl D en N rsk e H andelsbank erbju d it sig att bliva F in lan ds B anks m bu d. E m e dan de av banken erbju d n a villkren v r förd elaktiga ch banken slid, beslöt B ank fullm äktige på försla g av D irektin en gd k änna D en N rske H andelsbank såsm F in lan ds B anks m bud. 3 Åtgärder, sm angå enskilda persners förbindelser till Banken. vilk a red g örelse ingår i d v id sam m anträdena den 27 jan u ari ch 27 februari förda p rtk llen. P å fram ställning av B ankens d irek tin luiva B ankfu llm äktige förrd n at, att särskilda redan tidigare såsm säkra an teck nade frdringar, å vilka intet m era kan in flyta, utgöran de sam m anlagt 276,923 mark 80 penni skla ur räkenskaperna avföras. Revisinen av Finlands Bank. D en i F in lan ds B anks reglem ente påbju d n a revisin en för år 1918 hava de vid 1917 års senare lantdag valda revisrern a handlanden F rith if T ik a n ja ch flk sk lläraren J u h P ek k a K k k sam t revisrssuppleanterna lantbruksrådet Erkki P u llinen ch agrn m en E er Halii på kallelse av Hanki ullm äktige verkställt under tiden m ellan den 17 mars ch 3 april. 1 e n lig het m ed revisrern as tillstyrkan ch m ed stöd av stadgandena härm i B anken s reg lem ente hava B ank full m äktige å L antdagens vägn ar m eddelat B ankdirek tin en ansvarsfrihet lör B ankens förvaltn in g under år r> Granskning a Bankens lånerörelse. B ank fullm äktige hava m ed stöd av B a n kens b öck er ch räkenskaper samt från filialk n tren in km n a rapprter fö r varje m ånad verkställt sådan gran sk n in g av B a n kens rörelse ch utlåning, sm i 4 av den för B ankfu llm äktige utfärdade in stru k tinen stadgas. D ärjäm te hava B ankfu llm äk tige granskat D irek tin en s prtk ll. < > Inventeringar. a) i huvudkntret. Jäm likt stadgan det i 40 av B ankens reglem ente hava B ank fullm äktige verkställt k erh etsh andlin gar sam t d ep sitin er den 8, 9 ch 29 septem ber, den 1, 2, 7 ch 18 k tb er, den 30 decem b er 1919 ch den 3 ja n u ari D vid sagda in ven terin gar knstaterade resultaten, vilka d elgivits D i rektinen, hava varit m d B ankens böck er överensstäm m ande. b) i avdelningskntren. B eträffan d e B anken s a vd eln in g sk n tr hava B ank fullm äktige, på samma g ä n g förrd n ande fö r de av F u llm äk tige utsedde diskn tledam ötern a utfärdats, jä m v ä l anm dat dess att en g å n g i m ånaden, å tider, sm d själva fu n ne för g tt att i varje fall särskilt bestäm m a, verkställa fö reskrivna in ven terin gar av kn tren. D essutm hava in ven terin gar förrättats a v : T. f. ban k direktören B r b e r g : v id k n tret i A b den 22 ch 23 april; B ankdirek tör B a s ilie r : v id k n tret i J y v ä sk y lä den 23 augusti; v id k n tret i K u p i den 16 ch 17 sep tem b er; T. f. bankdirek tören B r b e rg : v id k n tret i K tk a den 11 k t b e r; vid k n tret i V asa den 25 k t b e r; v id kn tret i U leåbrg dn 27 k tb er; vid kn tret i T am m erfrs den 22 n vem ber ; vid k n tret i T avasteh us den 24 n vem ber ; v id k n tret i V ib rg den 10 ch 11 d e cem b e r; v id k n tret i J en su u den 12 d ecem b er; v id k n tret i S rd avala den 13 d ecem b e r; B ankdirek tören B asilier: v id k n tret i St. M ich el dn 19 d ecem b er; T. f. bankdirek tören B r b e rg : v id k n tret i B jö rn e b rg den 29 ch 30 d ecem ber. O ver dessa in ven terin gar hava detalje Åtgärder angående hankens fastigheter. M d an ledn in g av att ilen av B ankn s sed eltryck eri d isp n era d e lkalen pä gru n d av att dess m askiner ökats krävde u tv id g n in g, berättigade B ank fullm äktige dn 27 februari D irek tin en att lr näm nda än damål använda h ögst 60,000 mark. F ör än drin gar ch reparatiner i B an kens gård i J y v ä sk y lä b eviljade B a n k fu llm äktige den 29 augusti 145,000 mark. Sam m a d ag b eviljade B ank fullm äktige för reparatinsarbeten i B anken s gård i T am m erfrs 5,675 mark. D en 8 septem ber b ev iljade B ankfu llm äktige fö r rivn in g av sed elbrännin gsu gnen, sm b livit bru k bar, samt för u p p föran d e av cn n y 13,950 m ark även sm för reparatinsarbeten i övervak tm ästarens bstad 3,622 m ark 50 penni. 8 Antagande av extra tjänstemän vid Banken. P å D irek tin en s fram ställning hem ställde B ank fu llm äk tige i skrivelse av den 27 j a nuari till B ankutskttets p rövn in g, h u ru vid a ick e fram ställning till R ik sd a g en brd e göras m inrättande av cn statistik erbefattn in g v id F in lan ds bank. P å fram ställning av B ankutsk ttet beslöt R ik sd a gen den 25 februari, att en statistikrbefattn in g skulle inrättas vid F in lan ds B ank, samt berättigade B ankfu llm äk tige att för avlön an d e av denna fu n k tin är använda årligen 18,000 mark. D ck var R ik sd a gen av den m ening, att tillsvidare ch intill dess erfarenhet vu nnits därm, huru den föreslagna statistikerbefattningen km m er att m tsvara sitt ändamål, ifrågavarande befattn in g endast b rd e erhålla en p r v i srisk karaktär. P å gru n d av den alltjäm t ök ade växelkassarörelsen v id k n tret i T am m erfrs A r 1919 hava B ank fu llm äk tige behand in ven terin g av h u vu d k n trets kassavalv rade berättelser förelegat till B ankfu llm äk beslöt B ankfu llm äktige den 7 maj på fram lat två an sökningar m a ck rd, beträffan de ch sam tliga fn der ävensm låne- ch sä- tiges påseende. ställning av D irek tin en, att v id näm nda

7 10 11 k n tr från inaj m ånads början tillsvidare skull anställas tt extra växelkassabiträde, vars arvd e faställdes till 350 m ark i månaden.» Kassörernas hand kassi\ T ill fö ljd av den ök ade kassarörelsen I>eslöt B ankfu llm äk tige dn 22 juli, att dt h ögsta b elp p, vartill kassörens vid k n tret i K u p i handkassa (år stiga, skulle h öjas från 75,000 m ark till 100,000 mark. L ikaså h öjd es dn 10 k tb er h andkassans vid k n tret i S rd avala högsta belp p från 100,000 m ark till 125,000 mark. 1» & P räglin gen av skiljem ynt. D en 12 ju n i in g in g B ank fullm äktige till F in an sm in isteriet m ed en framställ n ing m, att fö r F in lan ds B anks räknin g skulle präglas 200,000 m ark i 10 pen nis h 200,000 m ark i 5 pen nis m yn t, vilk et gen m m inisteriets fö rs rg även sederm era skatt. E m edan bankens k p p arm yn tsförråd det aktat på hösten h öll på att taga slut, p räglades på B ankfu llm äktiges fram ställning av den 29 k tber åter 200,000 m ark i 10 p en nis ch 200,000 m ark i 5 pen nis m ynt. H Tiden för hanlcens öppenhållande. F rån ch m d septem ber 1918 fö rlä n g des tidn för öppenhållande av B ankens h u v u d k n tr sålunda, att kn tret skulle öppnas en halv tim m e tidigare ch stängas en halv tim m e senare än föru t, så att tiden fö r öp penhållan det b lev kl. l/2 11 1/2 i. Enär privatban kern a b örja sitt arbete redan kl. 1/2 10 beslöt B ankfullm äktige på D irek tin en s fram ställning, att från början av mars B ankens h u v u d k n tr skulle ö p p nas en halv tim m e tid igare eller kl. 10. B e träffande sm m arm ånaderna beslöt B ankfu llm äktige senare, att u n d er ju n i, ju li ch augusti h u v u d k n tret skulle hållas öppet kl. 10 3, sasm fallet även är m ed p rivatbankerna. S am tid igt befu lh n äktigades D i rektinen att m ed d ela filialk ntren rätt att rdna sitt öppenhållan de sm m artid i överen sstäm m else m d privatbankernas på ved erb öra n d e rt. 12. Direktinen. M d den rätt dn B ankfullm äktige en ligt F in lan d s B anks reglem ente tillkm m er att b ev ilja D irek tin en s ledam öter tjänstled ig h et under h ögst två m ånader, bev ilja d e B ank fullm äktige ban k direk tören Jal Järn efelt på g ru n d av sju k d m tjänstled ighet från den 8 m ars till u tgången av april m ånad, vilken tjänstledigh et g en m Statsrådets bslut förlän gd es att gälla in till u tgån gen av maj m ånad. P å g ru n d av frtsatt sju k ligh et anhöll ban k direktör Järn efelt efter sin sm m arsem ester m tjänstled igh et u nder sx m ånader, räknat från den 16 ju li, vilken Statsrådet bevilja d e h nm. U n d er b a n k direk tör Järn efelts tjä n stledigh et har på förrd n an d e av B a n k fu llm äktige befattn in gen sasm lag faren ledam t av direktin en handhafts först av B ankens sekreterare, v iceh ä ra d sh öv d in g en V alter S ahlstein sam t u nder augusti av k m m issarien viil B anken s k n tr i V ib rg, v ic c - h äradshövdingen M ax Sabelli. S edan ban k d irek tören Järn efelt beviljats vannäm nda sex m ånaders tjänstledighet, förrd n a d e Statsrådet den 12 septem ber på B a n k fu llm äktiges fram ställning ju risk an d id aten E rnst G råsten att under tiden tjänstgöra sm ledam t av D irektinen. 13. Barikkmmissariebefattninyarncc. E fter det ban k km m issariebefattningen vid k n tret i Jen su u sedan förre in n e havaren M. O. N ylander den 26 februari erhållit an sök t avsk ed från tjänsten varit led iganslagen, u p p förd e D irek tin en p å fö r slag till återbesättande av tjänsten i första rum m et förre kassören v id k n tret i P etersb u rg m ajr A rth u r F red rik B lm q vist, i andra rum m et förre k assören v id k n tret i K u p i A n tti Sarvi ch i tred j rum m et kassören v id k n tret i St. M ichel K aarl Jh ann es Jauhiainen. B ank fullm äktige b e slöt v id sam m anträde den 29 augusti m fatta D irek tin en s förslag, i en ligh et va r m ed g en m Statsrådets beslut av den -4 septem ber m ajr B lm q v ist utnäm ndes till tjänsten. Sedan ban k km in issaribfattn ingen vid kn tret i St, M ich el efter lrre in n e havarens K. G. Å k essn s frånlall den 24 juli varit lediganslageu, u p p förd e D irek tinen på förslag till tjänstens återbesättande i första rum m et kassören v id k n t r e ti A b kaptenen liu d lf G e rg <iiden B äckm an, i andra rum m et ban kkm m issarien vid k n tret i Jen su u m ajren A rth u r F red rik B lm q v ist ch i tredje rum m et kassören vid k n tret i B jö rn e b rg E d v a rd G ulin. V id sam m anträde den 10 k tber beslöt B ankfu llm äk tige m fatta D irek tin en s fö r slag, i en ligh et varm ed Statsrådet den 23 i sam m a m ånad utnäm nde kapten B äckm an till tjänsten. 14. Dislcntkmmittéer na. S edan suppleanten i d iskn tikm m ittén vid K u p i k n tr prkuristen R e in B ru n ila brtfly tta t från rten ch fö rty avgått från ledam tskap i disk n tkm m ittén, förrd n ade B ankfu llm äktige den 7 m aj D irek tin en s på förslag till suppleant i d isk n tk m m ittén v id sagda k n tr intill årts slut länelantm ätaren P ek ka Ju h R in k in en. Sedan su pplean ten i disk n tk m m ittén vid k n tret i V ib r g d irek tör Elis S irelius b livit v ald till ledam t i S a v-k a rja - lan O sakepankkis förvaltn in gsråd ch han d ä rför ön skat a vgå från ledam tskapet i d iskn tkm m ittén, beslöt B ank 1ullm äktige den 22 ju li befria d irektör S ireliu s från hans blattn in g i F in lan ds B anks tjänst sam t i en ligh et m ed D irektin en s fram ställning förrd n a d irek tör E rnst H äm ä läinen att till u tgån gen av året vara su p p leant i disk n tkm m ittén v id sagda k n tr. F ö r år 1920 hava B ankfu llm äktige den 1 decem ber utsett till ledam öter ch su p p leanter i disk n tkm m ittéern a vid B a n kens a v d eln in gsk n tr följa n d e p ersn er: i Tavastehus till ledam öter in gen iören J h an H en rik H h n én ch km m erserådet A n d ers G u staf S kgst er sam t till su p p leanter förre landssekreteraren K arl U n C h yd en iu s ch h andlanden Jh an V ern er F re d rik s s n ; i Jensuu till ledam öter äldre lektrn A a r M arkkanen ch brgm ästaren T a u n E dvard B ern er sam t till suppleanter alfärsm ännen N iil S u ih k ch K arl H en rik E liel P rth an; i Jyväskylä till ledam öter verkställande d irek tören H u g V ilh elm P arviain en ch brgm ästaren H jalm ar H u g Ossian H llm érus sam t till suppleanter aptkarene Frans Jh an L ren tz S p lan d er h E u gen M an sn erus; i Ktka till ledam öter h andlanden E rik E m il Saxell ch affärsm annen A rth u r J a k b L em k e sam t till suppleanter b r g m ästaren A tte M ön k ö ch lantm ätaren G u n n ar B ä ck strö m ; i Kupi till ledam öter h äradsh öfd in gen F rans Oskar M öller ch fabrik an ten Jh an F red rik D ah lström sam t till suppleanter viceh ä ra d sh övdin g en U k k E m il H jalm ar A n d ersin ch sakföraren, in gen iören P ek k a Ju li R in k in e n ; i St. Michel till ledam öter k m m erserådet Carl F red rik P ön d in en ch förre trafik in spektören A u g u st F red rik G ran felt sam t till suppleanter m ajren V ld em a r W in ter ch d ep tföreståndaren E d vin A llé e n ;

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1928 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1929 STATSRÅDETS TRYCKERI Den ekonom iska utvecklingen är 1928. A llm änna d ra s... L an tb ru k et... In d u

Läs mer

RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1929 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1930 STATSRÅDETS TRYCKERI I n n e h å l l : Sid. Dt ii vlconomiska utvecklingen är 19S9. Allmänna drag'... Lantbruket...

Läs mer

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri.

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE för är 1912 tm Landtdagens Bankutsktt. H ELS IN G F R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. I Pä det eknmiska mrädet har under 1912 i allmänhet rädt ett

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t

N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t SÄRTRYCK UR NORDISK TIDSKRIFT FÖR FOTOGRAFI, HÄFT. 11 o. 12, 1921 N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t s a m t en del t e k n i s k h i t h ö r a n d e i s y n n e r h e t av

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

763 526 108,09 1 449 468 567,63 2 212 994 675,72 1 438 458 010,43 51998 701,39 1 490 456 711,82 722 537 963,90 333 072 673,53 363 586 158,02

763 526 108,09 1 449 468 567,63 2 212 994 675,72 1 438 458 010,43 51998 701,39 1 490 456 711,82 722 537 963,90 333 072 673,53 363 586 158,02 18 Ränteintäkter Inhemska (1) Dagslän... Bankcertifikat och statens skuldförbindelselån... Skördeskadekrediter... E xportfinansiering... K T R -krediter... M asskuldebrev... Övriga fordringar... Utländska

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1959 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H ELSIN GFORS 1960 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1959 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H ELSIN GFORS 1960 INNEHÅLL

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 8 1960 707 Atlantseg l i n g Några intryck från Atlantkappseglingen och Bermudakappseglingen 1960. A v kapten NILS SALANDER. Sommaren 1960 var en stor havskappseglarsommar

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 - 137 - Sammandrag av årsberättelse i torped:: väsendet.~:;) AY giwn ay ledamoten i KöMS, kaptenen vid flott an, gteye J. G. Oxenstiema. Scclan senast publicerad årsberättelse

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 105 slutlig 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad

Läs mer

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-18 Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

Stadgar för Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Stadgar för Svenska Byggnadsarbetareförbundet Stadgar för Svenska Byggnadsarbetareförbundet Gällande från 4 juni 2010 (ersätter stadgarna från 16 juni 2006) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppgift 3 2 Organisation 4 3 Förbundsstyrelsens säte 4 4 Inträde 5

Läs mer

v v V ' LÄRJE-HED 40-ÅR av bengt lampa

v v V ' LÄRJE-HED 40-ÅR av bengt lampa v v V ' LÄRJE-HED ~ 40-ÅR av bengt lampa l Arrendatorn, lantbrukaren Gustav Larsson med sin familj utanför byggnaden Lärjehed som låg på nuvarande lotterna 35 och 36. Kortet taget 1929. 2 70talet Familjen

Läs mer

4. Ilapport från kassans verksamhet

4. Ilapport från kassans verksamhet D A G 0 R D N N G för A-kassans föreningsstämma den 30 okt. 1976, kl. 09.00. Plats : Stockholms Folkets Hus, Barnhusgatan 12, sessionsrum 12 6 tr. 1. Mötets öppnande 2, Godkännande av dagordningen 3, Upprop

Läs mer

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i:

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0'rLt-:n ~~. 'fö)1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i: ~ N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i == J {. ~((- ~ ~ ~u ~ ~~~ ~~=-~~I ~ ~D~~=-~ll_'. ~ _ 4~»~ l.f 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta,

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen.

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Stawfords Copy Book Stawfords brev 1820 1822. Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Brev och skrivelser, som behandla den eventuella försäljningen

Läs mer

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/05 Johan Lundkvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Lars Karlsson

Läs mer

1884. 47:e årgången. Häfte N:r 3

1884. 47:e årgången. Häfte N:r 3 1884. 47:e årgången. Häfte N:r 3 - 149- Bör skeppsgosse lyda under krigslag och hänfö1 as till krigsmän? För att besvara denna fråga hafva vi först att undersöka dels beskaffenheten af och ändamålet med

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

I nära tjugu långa ar ha de

I nära tjugu långa ar ha de TIDNING FO.R DEN SOCIALDEMOKRATISKA KVINNORORELSEN. Utgiven av styrelseii för Sverges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. N:r 2. Febuari. 17:de arg. 1921. I 1 -.. I nära tjugu långa ar ha de svenska kvinnorna

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 Johanna Wassholm FÖRORD De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. - Vanhain Koti Tampereella r.y. har verkat i ett helt sekel. Inför Hemmets

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund Tddh December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund ; - m^ -..: : - y. December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 n TELEBILD Erfarenheter

Läs mer

ETT OCH ANNAT OM VERKSAMHETEN I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET UNDER ÅR 2014

ETT OCH ANNAT OM VERKSAMHETEN I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET UNDER ÅR 2014 55 ar BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET BILDAD ÅR 1959 ETT OCH ANNAT OM VERKSAMHETEN I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET UNDER ÅR 2014 3 Nästa uppslag där vi skriver om att vår årsredovisning för förra

Läs mer