Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40."

Transkript

1 i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.90, 2 bilagor BESLUT Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Jämtlands län lämnar Svenska Vindbolaget AB, org nr , (nedan kallad Bolaget) tillstånd enligt miljöbalken att uppföra, driva och avveckla en gruppstation för vindkraft på fastigheterna Rätansbyn 2:22, 1:11, Åsanbroskogen 1:8 m.fl. i Bergs kommun. Tillståndet omfattar ett maximalt antal vindkraftverk om 31 stycken. Tillståndet gäller i 35 år från den dag då tillståndet tas i anspråk. Verkställighetsförordnande Bolagets yrkande om verkställighetsförordnande bifalls. Igångsättningstid Detta tillstånd ska ha tagits i anspråk inom fem (5) år från den dag det vunnit laga kraft. Bolaget ska skriftligen meddela tillsynsmyndigheten då tillståndet tas i anspråk. Tas inte tillståndet i anspråk inom denna tid förfaller tillståndet. Miljökonsekvensbeskrivning Miljöprövningsdelegationen finner att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven enligt 6 kapitlet miljöbalken. För tillståndet gäller följande slutliga villkor: Allmänt villkor 1. Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vad Bolaget uppgivit eller åtagit sig i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen eller övrigt åtagit sig i ärendet. mçëí~çêéëë= _Éë âë~çêéëë= qéäéñçå= qéäéñ~ñ= bjéçëí= UPN=US== pqboprka= oéëáçéåëöê åç=t= MSPJNQ=SM=MM= MSPJNM=OR=VM= à~ãíä~åç]ä~åëëíóêéäëéåkëé

2 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 2 Särskilda villkor 2. Anläggningsfas: Innan tillståndet tas i anspråk ska Bolaget ställa säkerhet med kr per vindkraftverk som Bolaget avser att bygga. Denna säkerhet ska gälla för tiden från det att verksamheten påbörjas intill dess tillståndet i sin helhet tagits i anspråk. Säkerheten får utgöras av pant eller borgen och ska prövas av tillståndsmyndigheten. Driftfas: Bolaget ska ställa säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda med kr för varje vindkraftverk. Säkerheten ska ställas för vart och ett verk för sig men säkerheten ska kunna tas i anspråk för återställning av vindparken i dess helhet utan beloppsbegränsning vid varje vindkraftverk. Säkerheten ska ställas i form av pantförskrivning av medel på spärrat bankkonto eller genom bankgaranti. Pantförskrivning av medel på spärrat konto ska även omfatta på det spärrade kontot upplupen ränta. Det angivna säkerhetsbeloppet för varje vindkraftverk ska årligen under verkets livstid indexberäknas efter konsumentprisindex, där året för detta beslut ska utgöra bas. Säkerheten ska ställas med lika stora delar tionde, femtonde och tjugonde året efter det att vindkraftparken tagits i bruk. 3. Vindkraftverken får ha en totalhöjd om maximalt 180 meter. 4. Vindkraftverken ska ges en diskret och enhetlig utformning med diskret färgsättning. 5. Bolaget ska i god tid och senast en månad innan byggnationen påbörjas underrätta Försvarsmakten, Transportstyrelsen och tillsynsmyndigheten om varje vindkraftverks och mätmasts koordinatposition och totalhöjd över havet. 6. Anläggning av vägar, uppställningsytor, placering av vindkraftverk m.m. ska följa de principer som anges i ansökan och miljökonsekvensbeskrivning och Bolaget ska tillse att de angivna skyddsåtgärderna efterföljs. Om eventuella avsteg måste göras från dessa åtaganden vid detaljprojekteringen ska samråd ske med tillsynsmyndigheten. 7. Förslag till slutlig väg- och ledningsdragningar, placering av uppläggnings- och uppställningsytor, antal verk och placering samt byggande av servicebodar med mera för vindkraftens behov ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast två (2) månader innan anläggningsarbetena påbörjas. Befintligt vägnät inom vindkraftparken ska nyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Tillsynsmyndigheten ska även meddelas vid byggrespektive driftstart av vindkraftanläggningen.

3 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 3 8. Bolaget ska efter dialog med berörda samebyar vidta skäliga åtgärder för att minimera anläggandets och driftens påverkan på rennäringen. Bolaget ska senast den 1 september varje år under anläggningsfasen kontakta berörda samebyar för att informera om vilka åtgärder som kommer att bedrivas under vintern. 9. Under bygg- och återställningstiden ska buller från verksamheten begränsas så att det inte ger upphov till en högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder och fritidshus än: 60 db(a) måndag-fredag kl db(a) måndag-fredag kl db(a) lördag-söndag och helgdag kl db(a) övrig tid. De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom imissionsmätning. Ekvivalentvärden ska mätas i perioder som är representativa för verksamhetens art. Kontroll ska ske om det framkommit berättigade klagomål. Kontrollpunkter ska anges i kontrollprogrammet och bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten. 10. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på sådant sätt att eventuellt läckage inte kan förorena mark eller yt- och grundvatten. 11. Under såväl anläggningstid som drifttid ska etableringsområdet hållas i ordnat skick och städat med avseende på byggnadsmaterial och avfall. 12. Skyltning angående risk för nedfallande snö, is och anläggningsdelar ska finnas i anslutning till vindkraftverken innan anläggningen tas i drift. Utformning och placering av skyltar ska bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten. 13. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram för anläggningstiden som visar hur villkoren följs och hur verksamhetens påverkan på hälsa och miljön i övrigt undersöks och följs upp. Förslag på kontrollprogram för anläggningstiden ska ges in till tillsynsmyndigheten senast två (2) månader före några byggnationer påbörjas. I kontrollprogrammet ska anges metoder och tillvägagångssätt för kontroll och utvärdering. 14. Ljudnivån från vindkraftverken i drift ska begränsas så att det inte ger upphov till en högre ekvivalent ljudnivå av 40 db(a) utomhus vid bostäder eller fritidshus. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan påverka bullernivån eller om tillsynsmyndigheten så föreskriver. Kontrollen ska ske genom mätningar och beräkningar.

4 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT Befintliga uteplatser eller, om sådana saknas, ett område med ytan 5 x 5 m i direkt anslutning till bostäder och fritidshus får inte belastas med skugga från vindkraftverken under mer än åtta timmar per kalenderår. 16. Hindermarkering med ljusstråle från högintensivt ljus ska avskärmas så att det inte träffar markytan vid bostadshus inom fem (5) kilometer från vindkraftverken. Bolaget ska i sina kontakter med Transportstyrelsen verka för en utformning av hindermarkeringen så att störningen på omgivningen minimeras. Reducering av ljusstyrka ska utföras i den utsträckning det är möjligt i enlighet med vid var tid gällande författning om hindermarkering. Blinkande ljus ska synkroniseras med andra vindkraftverk med blinkande ljus inom parken och där så är möjligt även med omkringliggande blinkande föremål. 17. Förslag till kontrollprogram för driftstiden ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast en månad innan verksamheten tas i drift. I kontrollprogrammet ska anges metoder och tillvägagångssätt för kontroll och utvärdering. 18. Temporärt nyttjade markytor under anläggningstiden, såsom upplags- eller uppställningsplatser ska återställas senast ett år efter anläggningen tagits i drift. Återställningen ska ske på sådant sätt att återvegetering underlättas. 19. Skriftlig anmälan, omfattande en arbets- och tidsplan ska göras till tillsynsmyndigheten senast 12 månader innan vindkraftanläggningen, eller delar av anläggningen, permanent tas ur drift. Av anmälan ska det även framgå vilka återställningsåtgärder som avses vidtas för att återställa området. Tillsynsmyndigheten ska godkänna anmälan innan åtgärderna påbörjas. Återställningsarbetet ska utföras efter samråd med markägare, berörda samebyar och tillsynsmyndigheten. Senast 24 månader efter respektive vindkraftverk nedmonterats ska återställningen vara slutförd. SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR Med begränsningsvärde avses ett värde som inte får överskridas. Innan verksamheten överskrider nu prövad omfattning eller villkor ska Bolaget i god tid begära omprövning av verksamheten. Miljöprövningsdelegationen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte befriar Bolaget från skyldighet att iaktta vad som föreskrivs i annan författning i fråga om den anläggning som avses med tillståndet.

5 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 5 Miljöprövningsdelegationen erinrar om att det är Bolagets skyldighet att följa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Av reglerna framgår bl.a. att alla som bedriver en verksamhet ska skaffa sig kunskap om, utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar samt vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Av reglerna framgår vidare att sådana kemiska produkter ska undvikas som kan ersättas med mindre farliga produkter (substitutionsprincipen). För Bolagets verksamhet ska enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll finnas ett program för egenkontrollen (se bifogad information, bilaga 2). Varje år senast den 31 mars ska enligt 6 Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2006:9) jämfört med 26 kap 20 miljöbalken en miljörapport lämnas in till tillsynsmyndigheten. För prövning och tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, som avses i 9 kap miljöbalken, ska årlig avgift betalas av verksamhetsutövaren. Tillsynsmyndigheten beslutar om avgiften med utgångspunkt i tillåten produktionsvolym eller motsvarande. REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET Samråd Samrådsmöte hölls den 22 mars 2010 med Länsstyrelsen och Bergs kommun. Verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och samråd har skett med bl.a. statliga myndigheter och organisationer som kan antas bli berörda av verksamheten. Samråd har även skett med allmänheten, markägare, särskilt berörda och enskilda. Samråden har bl.a. skett genom direktutskick, annonsering i lokaltidningarna och genom möten. Samråd med allmänheten har hållits den 15 oktober 2009 och den 26 april Ärendets handläggning Tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelegationen den 27 september Ärendet har kompletterats. Ärendet har kungjorts i Östersunds-Posten och Länstidningen den 5 maj Yttranden har inkommit och Bolaget har beretts möjlighet att lämna synpunkter. Ansökan med åtagande och yrkande Bolaget ansöker om tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft inom ett område sydöst om Rätan i Bergs kommun. Ansökan omfattar bl.a. anläggande av vindkraftverk och internt elnät, fundament, vägar och hårdgjorda ytor, transporter, sprängning, krossning, betongtillverkning och borrning.

6 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 6 Bolaget anhåller att Miljöprövningsdelegationen förordnar - att Bolaget får uppföra och driva en vindkraftpark med delar som vägar, elnät, fundament, uppläggningsytor, logistikytor, transformatorstationer, servicebyggnader samt övriga tillhörande delar. - att vindkraftparken anläggs inom markerat anläggningsområde - att vindkraftparken slutligen består av maximal 31 st vindkraftverk. - att tillfartsvägar inklusive direkt närhet till vägarna via Lustbodarna och Oppbodarna omfattas av samma tillståndsmässiga status som markerat anläggningsområde i ansökningshandlingarna. - att de individuella vindkraftverken får placeras inom det område som anges som etableringsområde i ansökningshandlingarna. - att tillståndet omfattar miljöprövningen av nödvändiga installationer och erforderlig ledningsdragning (internt elnät) inom anläggningsområdet. - att tiden för igångsättande av de med ansökan avsedda miljöfarliga verksamheterna bestäms till fem (5) år från det att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft. - att tillståndet, enligt 22 kap. 28 miljöbalken, får tas i anspråk även om tillståndsbeslutet inte har vunnit laga kraft. - att tillståndet ska gälla i 35 år från datum för igångsättandet av avsedd verksamhet. - att den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen godkänns. Förslag till villkor Bolaget yrkar att följande villkor ska gälla för verksamheten, som allmänt och särskilt villkor. Allmänt villkor 1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Bolaget uppgivit eller åtagit sig i denna ansökan, den tekniska beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen. Särskilda villkor 2. Vindkraftverken ska placeras inom etableringsområdet. 3. Vid avvikelse från etableringsområdet ska den nya koordinaten godkännas av tillsynsmyndigheten.

7 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 7 4. Den slutliga placeringen av vindkraftverk, elutrustning samt dragning av vägar och kablar ska ske med så litet ingrepp i naturoch kulturmiljö som möjligt. 5. Respektive vindkraftverk får ha en totalhöjd om högst 180 meter över mark. 6. Vindkraftverken ska ges en enhetlig och diskret utformning och neutral färgsättning. 7. Vid bostadshus för permanentboende utomhus får ekvivalent ljudnivå från vindkraftverken vara maximalt 40 db(a), som begränsningsvärde. 8. Befintliga uteplatser eller, om sådana saknas, ett område med ytan 5 x 5 meter i direkt anslutning till befintligt bostadshus för permanentboende får inte belastas med skugga från vindkraftverkens roterande rotorblad under mer än åtta (8) timmar per kalenderår, som begränsningsvärde. 9. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på sådant sätt att eventuellt läckage inte kan förorena mark eller yt- och grundvatten. 10. I god tid innan verksamheten avslutas ska verksamhetsutövaren meddela tillsynsmyndigheten. En plan för avveckling av den verksamhet som berörs ska upprättas och lämnas till tillsynsmyndighet. 11. Tillståndshavaren ska, innan anläggningen påbörjas, hos Länsstyrelsen i Jämtlands län ställa säkerhet med kr för varje vindkraftverk som ska byggas i enlighet med inlämnad bygganmälan till Bergs kommun. När vindkraftverken är driftsatta ska säkerheten återlämnas till tillståndshavaren. Därefter ska tillståndshavaren till tillsynsmyndigheten inkomma med beräkning av återställningskostnaden samt ett förslag till lämplig ekonomisk säkerhet inom 15 år från det att tillståndet togs i anspråk. 12. Innan drifttagning av vindkraftverken ska skyltar, som varnar för förhållandet att risk för nedfallande is kan förekomma, sättas upp inom eller i anslutning till vindkraftparken. Utformning och placering av skyltar ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 13. Markytor som utnyttjas temporärt under byggnationstiden, såsom upplags- eller uppställningsplatser, ska återställas till så nära ursprungliga förhållanden som möjligt efter det att verken tagits i drift. BOLAGETS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Av ansökningshandlingarna framgår bl.a. följande: Bolaget ansöker om tillstånd att vid Mullberget med omnejd uppföra en gruppstation för vindkraftverk bestående av maximalt 31 vindkraftverk. Projektområdet är beläget ca 7 km sydöst om sam-

8 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 8 hället Rätan. Området omfattas inte av detaljplaner eller områdesbestämmelser och i aktuellt planförslag i den fördjupade översiktsplanen för vindkraft är området angivet som ett lämpligt område för större vindkraftetableringar. Vindtillgången i området bedömer Bolaget som mycket god och en fullt utbyggd gruppstation om 31 vindkraftverk beräknas kunna producera GWh elektricitet per år. Total uteffekt blir högst 120 MW. Alternativa lokaliseringar har studerats dock har Bolaget inte funnit annat samlat område med likvärdiga förhållanden som huvudlokaliseringen. Baserat på lokala förutsättningar och slutligt teknikval kan det bli aktuellt att ändra antalet vindkraftverk. Byggnation och transporter När vindkraftverken etableras kommer ett antal kategorier av arbeten att utföras. Exempel på detta är anläggning och etablering av fundament, vägar och elnät. Påverkan kommer i huvudsak att utgöras av buller och utsläpp från de fordon och maskiner som används för arbeten kopplat till anläggning och olika serviceåtgärder. Drift och avveckling Vindkraftverken kommer att övervakas via fjärrstyrning och det innebär att det finns system för att övervaka vindkraftverkens driftstatus och kondition. Den huvudsakliga påverkan under driftperioden kommer utgöras av subjektiva synintryck avseende landskapsbilden. Stora avstånd till permanentboende gör att påverkan i form av ljud är begränsad. Vid en eventuell avveckling av vindkraftparken kan platsen i mycket stor utsträckning återställas om det ur miljöperspektiv då befinns vara den mest lämpliga. Oljor Den totala volymen olja för ett vindkraftverk varierar. Komponenter som kan ingå i ett vindkraftverk som innehåller de huvudsakliga mängderna är växellåda, hydraulsystem och eventuell oljedämpning. I det fall som ett läckage uppstår samlas spillet upp i tornets fot. Risken för påverkan på intilliggande mark vid ett läckage är sålunda mycket liten. Säkerhet Vindkraftverken kommer enligt Bolaget att markeras i enlighet med gällande föreskrifter. I det fall som vindkraftverken under byggnation kortvarigt saknar fungerande hinderbelysning kommer detta att hanteras på tillbörligt sätt. Generellt är olycksrisker kopplat till vindkraft mycket små. Funna personskador är främst kopplade till arbetsolyckor. Säkerheten kring själva utförandet av byggnationen hanteras separat enligt arbetsmiljölagstiftningen. Vid vissa speciella väderförhållanden kan snö och is fästa och bildas på torn och vingar. Därmed kan nedfall av snö och is uppstå. Fenome-

9 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 9 net förekommer dock sällan. Människor som vistas i och nära vindkraftparken kommer att via skyltning varnas för eventuell risk för nedfall av is och snö. Naturmiljö Området domineras av morän och större våtmarker finns i områdets mellersta del där även Mullbergsstjärnen är belägen. Större vattendrag saknas och de mindre bäckarna bär ofta spår av rensning. I den västra delen går en bred kraftledningsgata i nord-sydlig riktning. I aktuellt område bedrivs skogsbruk. Verksamheterna vindbruk och skogsbruk kan med enkelhet samverka anser Bolaget. Nyttan av verksamheten är dock väl avvägd av fastighetsägaren som upplåtit marken för eventuell vindkraftanläggning. Påverkan på flora och fauna kommer att förekomma i begränsad omfattning hänfört till de markområden som upplåts för vindkraftens verksamhet. Planerad verksamhet ligger inte inom område för naturreservat eller Natura 2000-område. Funna befintliga naturvärden är begränsande och ringa och den främsta påverkan bedömer Bolaget vara visuell. Friluftsliv och turism Friluftslivet i området består av bär- och svampplockning, snöskoteråkning och till viss del vandring. Runt Mullbergstjärnen, som det även fiskas i, finns några stugor, vindskydd och en grillplats. I och med aktivt skogsbruk och ringa naturvärden förekommer begränsat rörligt friluftsliv i området. Kulturmiljö Den arkeologiska utredningen som utförts visar på mycket begränsat antal fynd i området. De fynd som återfunnits kommer enligt Bolaget ej att påverkas av den planerade anläggningen i och med att hänsyn tas vid placering av vindkraftverk, dragning av vägar etc. Rennäringen Den sameby som kan anses vara berörd av en vindkraftetablering är Tåssåsen sameby. Samebyn består i nuläget av 13 rennäringsföretag som är innehavare av ungefär 5500 renar. Där vindkraftparken planeras finns inte något riksintresse för rennäring. Etableringsområdet omfattar potentiella vinterbetesmarker för samebyn. Bolaget menar att det är främst de sydvästra delarna av vindkraftparken, vid Lillberget, som berör samebyns intressen. Inom ramen för samverkansavtal bedömer Bolaget att verksamheterna kan samexistera problemfritt. Geologi och hydrologi Vindkraftverken bedöms ej förorsaka minskad ytvattenavrinning genom att uppdämning i möjligaste mån undviks. Därmed bedöms inte förekomsten av eventuellt grundvatten att påverkas. Geologis-

10 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 10 ka och hydrologiska förutsättningar kommer att studeras detaljerat inför grundläggning av t.ex. fundament och vägar. Landskapsbild Uppfattning av landskapet är knutet till var människas subjektivitet och utblicken över landskapet kommer att påverkas av den planerade vindkraften eftersom de enskilda vindkraftverken placeras på höjder i terrängen. För att illustrera påverkan från vindkraften har Bolaget tagit fram en landskapsbildsanalys innehållande bland annat fotomontage och siktanalys. Vindkraftverken är planerade att placeras på två åsar som löper i västlig östlig riktning. Vindkraftparken kommer enligt Bolaget att ha en visuellt förtydligande effekt av dessa höjder i landskapet. Fåglar Generellt har fåglar egenskaper vilket gör att de hör och ser bra. Sålunda har de goda förutsättningar att detektera och undvika kollisioner med vindkraftverk. Därmed bedöms risken för fågelkollisioner som liten. Området har studerats med avseende på den ornitologiska statusen. Studierna visar på en något skiftande fågelfauna. Det går, enligt Bolaget, inte utesluta att vissa fåglar lämnar området eller väljer annan plats för häckning beroende på planerad anläggning. Det går heller inte att utesluta att enstaka fågelindivider kan förolyckas vid eventuell kollision. En samlad bedömning visar dock att påverkan på fågelpopulationen kommer att vara förhållandevis liten. Fladdermöss Fladdermusinventering har utförts och resultatet visar på avsaknad av fladdermöss. Sålunda kommer anläggning inte att verka negativt för fladdermusbeståndet. Ljud När vindkraftverkens rotorblad rör sig uppstår ljudemissioner. Beräkningar avseende ljudutbredning innebär att nivån inte överstiger 40 db(a) vid fastigheter som används för någon form av bostadsändamål. Skugga Vindkraftverken orsakar rörliga skuggfenomen. Riktvärdet som anger den maximala skuggtiden till 8 timmar per år kommer enligt Bolaget inte att överskridas. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Lokalisering Området är lokaliserat ca 7 km från Rätan och Rätansbyn och ca 3 km norr om planerad vindpark finns Handsjöbyn, dessa tre är de närmaste byarna. I anslutning till Mullbergstjärnen finns fritidsoch jaktstugor. Området domineras av blandskog och skogsbruk

11 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 11 bedrivs i området, stora delar av området består av hyggen. I närheten passerar även en kraftledning och E 45 passerar området några km västerut. Vid Rätans kraftstation ca 5 km från anläggningen finns även en lämplig elnätsanslutning. Bolaget har genom avtal med berörda markägare fått rådighet över marken. Vägar och hårdgjorda ytor Inom området finns ett stort och väl utbyggt skogsbilsvägnät och enligt Bolaget ska de befintliga vägsträckningarna nyttjas så långt det är möjligt. Befintliga vägar kommer att byggas om med avseende på bl.a. bärighet, vägbredd, lutning etc. Befintliga vägar som kommer att användas är ca 21 km och nyanläggning av väg blir ca 17,5 km. Vägbredd inklusive köryta och diken beräknas till ca 8 m och upp till 15 m bredd kan behöva tas i anspråk under byggtiden. Intill vindkraftverken kommer uppläggnings- och uppställningsytor att anläggas och logistikytor kommer även att anläggas. Bolaget anger att i de fall tillkommande hårdgjorda ytor anläggs så kommer naturmiljön att beaktas i enlighet med de rekommendationer som gjorts i naturvärdesinventeringen. Enligt Bolaget kommer alla typer av våtmarker att undvikas vid väg- och vindkraftverksbyggnationen och grumling av vattendrag ska inte förekomma. Om en vägdragning kräver anläggning över våtmark kommer vägen att anläggas utan diken och vägbanken byggs av relativt grovt genomsläppligt material. Ifall trummor behöver anläggs kommer vandringshinder att undvikas genom att den anläggs minst 150 mm under angränsande dikesbotten. Fastställande av vägarnas exakta läge sker enligt Bolaget i en senare detaljprojektering. Elnät Interna elnätet kommer att förläggas i mark och i första hand anläggas utmed befintliga vägar eller ute i terrängen. I terrängen beräknas en gata på 5-8 m som tillräcklig. Det interna elnätet bedömer Bolaget i sig som lite fragmenterande i landskapet. Det interna elnätet planeras att anslutas till två nya lokala fördelningsstationer med ställverk där transformering av spänningen sker. Flera stationer medför ökad säkerhet och möjlighet till reservdrift vid service. Ca 60 m 2 krävs för en fördelningsstation. Placeringen kommer att ske så att minimal miljöpåverkan uppstår. Bolaget hade för avsikt att miljökonsekvensbeskrivningen även skulle omfatta den anslutande 52 kv kraftledning som skulle föra strömmen till Rätans kraftsstation. Bolaget har i ett senare skede valt att utesluta denna del ur miljökonsekvensbeskrivningen. Miljömål och miljökvalitetsnormer Bolaget anger att inom miljömålet begränsad klimatpåverkan så kommer projektet att ge det största positiva bidraget. Vindkraft-

12 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 12 producerad el ger inte något utsläpp av koldioxid utan har möjlighet att ersätta motsvarande mängd el producerad med den för tillfället största rörliga produktionskostnaden i det skandinaviska elproduktionssystemet. Bland de regionala miljömålen kan nämnas en strävan mot ett hållbart samhälle genom bland annat effektivisering av energianvändningen, tillvaratagande av förnybara resurser och främjande av utbyggnaden av bl.a. vindkraft. Den planerade verksamheten innebär enligt Bolaget sammantaget ringa utsläpp till luft, inga utsläpp till vatten och berör inte de mest bullerexponerade områdena i landet. Bolaget anger att miljökvalitetsnormerna därför inte påverkas negativt. Hänsynsreglerna Bolaget bedömer att de åtgärder och arbetssätt som har genomförts och planeras uppfyller de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna. Bolaget har låtit utföra olika utredningar, t.ex. ljudberäkningar och naturinventeringar, för att söka kunskap om effekterna av verksamheten. Bolaget anger att de har egen expertis och ett omfattande kontaktnät för rådgivning av specifika miljöfrågor. Ansökt vindkraftpark har enligt Bolaget utformats för att minimera påverkan på miljön. Bolaget anger även att ett informationsmöte kommer att hållas med närboende innan eller i samband med att byggnationerna påbörjas. Avsikten är att skapa dialog och lösning runt eventuella störmoment som byggnationerna kan medföra. Naturmiljö Bolaget har låtit utföra en naturvärdesinventering för området. Området där vindkraftparken planeras präglas av att det under lång tid har bedrivits storskalig skogsproduktion. Området består av hyggen, unga planteringar av barrträd och mindre partier av hällmarkstallskog. Tall är områdets dominerande trädslag och asp och sälg förekommer i liten omfattning. Enstaka äldre träd som asp och björk har lämnats som hänsynsträd i samband med avverkningar och vissa rödlistade arter har påträffats. Vid Tokberget och Mullbergets sydsluttningar och vid Vitmyren finns glesa samlingar av äldre tall. I projektområdets centrala delar finns två större klass 3 våtmarker som ingår i våtmarkinventeringen och i södra halvan av projektområdet finns fyra sumpskogsobjekt. Dessa områden berörs inte av exploateringen. Bolaget anger att det finns relativt få naturvärden inom exploateringsområdet och de markrelaterade naturvärdena är främst knutna till gamla lövträd och död ved. Död grov tallved förekommer i stor omfattning i de sydvästra delarna och måttligt i övriga delar. Bolaget bedömer att en exploatering som tar hänsyn till de i inventeringen föreslagna åtgärder för markbundna naturvärden inte

13 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 13 kommer att medföra några långsiktiga effekter på mark eller vegetation. De skyddsåtgärder som föreslås är bl.a. att spara lövträd, hålträd, höga stubbar, gamla träd och död ved, lämna orörda zoner runt våtmarken samt undvika att påverka hydrologin genom avvattning eller dämningseffekter. Längs en av vägarna finns ett område med fuktig mark som är klassad som nyckelbiotop och det är viktigt att lämna en skyddszon av träd mot biotopen. Bolaget anger att det inte är troligt att det finns häckande kungsörn i området eftersom de konstaterar att de krav som kungsörnen har på sin bomiljö är svåra att uppfylla i området. Hela området är präglat av mänsklig aktivitet och naturhänsynen har inte varit prioriterad. Skogsfågel finns i trakten och Bolaget bedömer att de inte kommer att påverkas av vindkraften. Under anläggningsfasen bedömer Bolaget att det är rimligt att djur avlägsnar sig från platsen till följd av oljud från verksamheten och närvaro av människor. Bolaget bedömer även det som rimligt att det föreligger tillvänjningsfenomen så fåglarna återvänder till platsen. Det går dock inte utesluta att vissa fåglar lämnar området eller väljer annan plats för häckning beroende på planerad anläggning. Några fladdermöss eller fladdermusljud har inte konstaterats under den inventering som utförts. Etableringsområdet som består av främst barrskog och hyggen minskar även förutsättningarna att påträffa fladdermöss. Bolaget anger att med hänsyn till de gjorda studierna bedöms anläggningen ha liten och acceptabel påverkan på nuvarande förekomster och bestånd av fåglar och fladdermöss. Landskapsbild Området ligger på meters höjd i kraftigt kuperad terräng och i områdets mitt ligger Mullbergstjärnen på ca en halv kvadratkilometer. Öster om tjärnen finns ett omfattande våtmarksområde. Hela den planerade anläggningen är belägen på två platåer som löper i västlig-östlig riktning. Ca 5 km nordväst om planerad vindkraftspark uppförs en mindre anläggning vid Rätans-Digerberget. Landskapet präglas av bergskullar där bergssidorna nyttjas för skogsbruk som befinner sig i olika faser. Mellan höjderna finns genomfartsvägar och vattendrag och ett tongivande vattendrag i området är Rätanssjön. Från Rätan löper väg 315 österut och ett par kilometer från samhället passeras Handsjön. Söder om sjön finns Mullberget och Nyckelsberget och längre söderut finns nästa platå med Lillberget och Tokberget. Projektområdet bedömer Bolaget inte ha större rekreationsvärde än andra liknande bergsknallar i området baserat på den likartade topografin i området och i kombination med det skogsbruk som bedrivs. En långsam landskapsförändring sker då skogen växter fram till tiden för avverkning. Det kuperade landskapet sätter ramarna

14 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 14 för vindkraftverkens placering och den visuella påverkan skulle bli mindre om de placerades i en dalgång. Naturligt krävs att vindkraftverken placeras så gynnsamt som möjligt. Från Handsjöbyn är sikten god mot de nordliga delarna av projektområdet och det är en naturskön plats med de skogsbeklädda kullarna i bakgrunden. Handsjöbyn har kulturvärden och med rätt förutsättningar förskönas intrycket av landskapets spegelbild i Handsjön. Vindkraftsparken kommer att påverka landskapet och den visuelle påverkan anser Bolaget vara den mest påtagliga effekten och den mest bestående effekten beräknas bli tillkommande vägnät. Anläggningen uppförs i ett glesbefolkat, vindutsatt område med infrastrukturella fördelar. Hinderbelysning kommer att bestå av blinkande vitt högintensivt ljus i parkens yttre gräns och ljuset kan reduceras under nattetid. Även belysning med ett rött fast sken kommer att placeras på vindkraftverken. Bolaget anger att vindkraftverken kommer att vara klart synliga och hur många ljuspunkter man ser kommer att bero på var i landskapet man befinner sig samt vid vilken tidpunkt på dygnet. Bolaget anger att de skyddsåtgärder som kommer att genomföras består i att så effektivt, som Transportstyrelsens föreskrifter tillåter, reducera antal punkter som förses med högintensivt blinkande ljus. Avskärmning inom 5 km från vindkraftverkens yttre gräns kommer även att ske. Den närmaste samlade bebyggelsen är Handsjöbyn och enligt Bolaget kommer inte hinderbelysningen att påverka bebyggelsen eftersom avskärmning kommer att ske. Blinkningarna ska även synkroniseras så lång som det medges. Friluftsliv Friluftslivet i området består av bär- och svampplockning, snöskoteråkning och till viss del vandring. Runt Mullbergstjärnen, som det även fiskas i, finns några stugor, vindskydd och en grillplats. Skoterklubben förfogar även över en stuga vid tjärnen och i området brukar det anordnas träffar och skoterturer. Den skoterled som finns i området kommer som närmast att löpa ca 450 m från ett vindkraftverk vid Nyckelsberget. Påverkan på området runt Mullbergstjärn, där några stugor finns, kommer att ske genom en ökad ljudnivå från vindkraftparken. Friluftslivet och turismen kommer dock inte att påverkas i någon större omfattning bedömer Bolaget eftersom området fortsättningsvis kommer att vara tillgängligt. Tillgängligheten till området kommer att öka i och med att vägnätet ökar i omfattning. Bolaget anger att de kommer att sätta upp informationstavlor i anslutning till parken samt på lämpliga ställen i Rätansbyn och Handsjöbyn för att öka intresset och informera om vindkraftparken.

15 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 15 Kulturmiljö Bolaget har utfört en arkeologisk utredning av planerade verksplaceringar och planerade och befintliga tillfartsvägar. Bebyggelse saknas i stor del av området och före utredningen fanns inga kulturhistoriska lämningar registrerade. Tio lämningar efter kolning och annat skogsarbete finns nu registrerat i och nära utredningsområdet. De påträffade lämningarna utgör inte fasta fornlämningar. Områdets utmarksprägel innebär att kulturmiljöpåverkan av vindkraftparken bedöms som liten. Vissa justeringar av vägsträckningar bör enligt utredningen vara tillräckligt för att undvika direkta ingrepp i de berörda lämningarna. Lämningarna bör även snitslas före byggnation för att undvika skador. Bolaget anger att de kommer att följa rekommendationerna i utförd studie och därmed bedömer Bolaget att verksamhetens påverkan på kulturmiljön är i det närmaste obefintlig. Rennäring Tåssåsen sameby verkar i området och av planerad vindkraftpark är det främst de sydvästra delarna, vid Lillberget, som kan beröra samebyns intressen. Sydväst om anläggningsområdet finns ett riksintresse för rennäringen och baserat på lokalisering bedömer Bolaget att ingen påverkan från planerad vindkraft kommer att förekomma. Vid Lillberget finns marker som kan nyttjas till vinterbete och enligt Bolaget, som har samrått med samebyn, bedöms detta område inte vara ett normalt primärt vinterbetesområde. Vinterbetesområden kring planerad vindkraftpark är enligt Bolaget viktiga för samebyn och används mycket frekvent under perioden för vinterbete. Bolaget gör bedömningen att under anläggningsfasen är området mycket svårutnyttjat för rennäringsverksamhet och störningarna innebär att området nyttjas mindre. Som skadelindrande åtgärd anger Bolaget bl.a. att begränsa åverkan på markskikt med värdefull renlav. Vidare bedöms en mindre andel anläggningsarbeten pågå under perioden då vinterbete får förekomma i området. Skador som inte kan avhjälpas är enligt Bolaget bl.a. att arealen av vinterbetesområdet kommer att minska p.g.a. vägar och kranplatser. Under driftfasen bedömer Bolaget att störningarna är ringa i jämförelse med under anläggningsfasen. Enligt Bolaget är det dock oklart om installationsarbeten kommer att ske vintertid och i det fall renar vistas i området gör Bolaget bedömningen att kortvarigt störmoment kommer att förekomma i form av buller. De studier som är gjorda för att ta reda på om renar störs av vindkraftverk i drift visar enligt Bolaget på en ganska liten risk för störning. En anpassningsplan ska tas fram som visar vilka åtgärder som ska vidtas under driftfasen. Det innefattar bl.a. en dialog kring snöröjning av vägar.

16 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 16 Bolaget hänvisar till ett samverkansavtal som ska upprättas mellan Bolaget och samebyn och att detta avtal bl.a. innebär att parterna redan från början har en god kännedom om varandras verksamheter och därmed stora möjligheter att påverka. Enligt Bolaget är båda parterna överens om en fungerande existens för både rennäring och vindkraftsparken. Buller Under anläggningsfasen kommer buller från transporter och byggnation att förekomma och eventuella störningar och obehag av detta förekommer under begränsad tid varför Bolaget anser det acceptabelt. Bolaget bedömer även risken för signifikant obehag som obefintligt beroende på avsaknad av boende i området. Bolaget anger även att de kommer att koordinera bullrande verksamhet där det är möjligt för att minska eventuellt obehag för allmänheten. De ljudberäkningar som Bolaget låtit ta fram visar att vindkraftanläggningen under driftfasen inte kommer att överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer vid bostäder och oavsett teknikval kommer 40 db(a) i begränsningsvärde att klaras. Den ljudmässiga påverkan på omgivningen bedöms som godtagbar och Bolaget förväntar mycket låg grad av störning eftersom det är stora avstånd till samlad bebyggelse. Närmaste permanentboende ligger mer än två km från vindkraftparken. Bolaget bedömer att det inte är nödvändigt att utföra åtgärder för att reducera buller. Bolagets uppfattning är att bullervillkoret inte gäller de jaktstugor och fritidshus som finns inom det definierade anläggningsområdet eftersom stugorna är av sådan standard att det, enligt Bolaget, inte varaktigt går att bo i dem. Skuggor Bolaget har utfört skuggberäkningar och de visar god marginal till begränsande värden och generellt förväntas mycket låg grad av störning eftersom det är långa avstånd till en samlad bebyggelse. Enligt Naturvårdsverket bör skuggeffekten på en störningskänslig plats vara högst 8 timmar per år och 30 minuter per dag. Bolaget bedömer att oavsett teknikval kommer angivna riktvärden att klaras. Bolagets uppfattning är att skuggvillkoret inte gäller de jaktstugor och fritidshus som finns inom det definierade anläggningsområdet eftersom stugorna är av sådan standard att det inte varaktigt går att bo i dem. Säkerhet Risker som fysisk kollision, åsknedslag, brand och iskast kan ske. Åsknedslag i vindkraftverk kan ske men med åskledare kan det undvikas. Brand kan uppstå p.g.a. bristfälligt underhåll eller materialfel. Risken för eventuell spridning bedömer Bolaget som liten eftersom den företrädelsevis sker i slutna utrymmen. Risk för isnedfall och iskast bedöms som liten men det bör finnas ett säkerhetsavstånd mellan vindkraftverket och områden där allmänheten

17 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 17 normalt vistas anser Bolaget. Rekommenderat riskavstånd är för ett 175 m högt verk ca 347 m. Allmänheten ska även informeras, genom skyltning, om risken för att nedfall kan ske. Under anläggningsfasen kan det vara farligt för allmänheten att vistas i direkt närhet till de pågående arbetena och lokala områden kommer tidvis att vara avspärrade och bevakning kommer sannolikt att förekomma. Hindermarkeringen regleras genom föreskrifter från Transportstyrelsen men vindkraftverk högre än 150 m ska markeras med vit färg samt blinkande högintensivt ljus. Alternativ lokalisering Bolaget inledde år 2008 en landsomfattande lokaliseringsstudie där urvalskriterierna bl.a. var vindinformation, motstående intressen, elnätanslutning, kommunal inställning, naturvärden och storlek på området. För Jämtland del ledde detta fram till sex möjliga projektområden varav Mullberget och Överäng ansågs som lämpliga. Flertalet parametrar som t.ex. få konflikter med markbundna naturoch kulturvärden, bra villkor för elnätanslutning, få motstående intressen och bra vindtillgång talar för goda förutsättningar för vindkraft kring Mullberget och därför har Bolaget valt att söka tillstånd för detta. Bolaget har inte funnit att något område med motsvarande förutsättningar finns i länet. Bolagets val av plats, Mullberget, motiveras bl.a. av att vindförhållandena är goda, rådighet finns över området och att det finns få värden kopplade till kultur- och naturmiljön. Nollalternativet Detta alternativ innebär att ingen påverkan med anledning av vindkraftverk kommer att ske i området. Samhällets mål att byta ut icke förnybar elenergi och att öka elproduktion av förnybara energikällor kommer att försvåras. YTTRANDEN Inkomna yttranden Bergs kommun anser bl.a. att området redan är kraftigt exploaterat av kraftledningar och skogsbruk. Lokaliseringen är fördelaktig för nätanslutning i närheten av stamnätet och en vindkraftpark anses passa för platsen. Hänsyn till fornlämningar och kulturmiljöer under byggtiden ska tas och det måste beaktas om vägar, kabelgravar eller vindkraftverkens placering ändras från ursprunglig planering. Trafikverket anför bl.a. att Bolaget redan i tidigt skede bör ta kontakt med Trafikverket. Vidare så anger de att utifrån angivna koordinater för vindkraftverken bedöms ingen fara för störningar finnas

18 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 18 för den interna telekommunikationen. Om lägena för vindkraftverkens placering ändras ska Trafikverket informeras om detta och ges möjlighet till yttrande. Ånge kommun anser att utbyggnaden ska ske med stor hänsyn till landskapets förutsättningar och att all vindkraftverk bör vara av samma typ och ges en enhetlig utformning. Avståndet mellan vindkraftparken och närmast boende i Ånge kommun bedöms vara så långt att risken för störning kan anses vara liten. Svenska Kraftnät anger bl.a. att det är viktigt med ett visst säkerhetsavstånd mellan vindkraftverken och deras anläggningar. Svenska Kraftnät önskar att placeringen av vindkraftverken är sådan att avståndet till kraftledningens närmaste faslina blir större än 200 meter och större än 250 meter om rotordiametern är 100 meter eller mer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger att samråd bör ske med räddningstjänsten, Arbetsmiljöverket, sjukvårdshuvudmannen och länsstyrelsen för att det utifrån olika scenarion under bygg- och drifttid ska finnas en plan för räddningsinsatser där ansvarsförhållandena är utredda. Energimyndigheten anger bl.a. att det vid en översiktlig granskning av handlingarna tycks området uppfylla grundläggande förutsättningar för vindbruk och att bevarandeintressen som föranleder samverkan med vindbruk förefaller vara få inom området. Jägareförbundet och Försvarsmakten har inget att erinra och Boverket avstår att yttra sig. Bolagets bemötande över yttrandena Bolaget har meddelat att de inte kommer att bemöta de inkomna yttrandena. MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING Kommunalt tillstyrkandebeslut Bergs kommun har enligt 16 kap 4 miljöbalken tillstyrkt att tillstånd till anläggningen kan lämnas. Förutsättningar att lämna tillstånd finns i och med detta och Miljöprövningsdelegationen kan därmed pröva ärendet i sak. Godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen Syftet enligt 6 kapitlet 3 miljöbalken är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som den planerade verksamheten kan medföra för bl.a. människor, djur och natur. Miljökonsekvensbeskrivningen som bifogas ansökan bedöms vara tillräcklig enligt de krav som ställs.

19 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 19 Samråd enligt 6 kapitlet 4 har skett i god tid innan ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen upprättades samt i den omfattning som behövts med hänsyn till verksamhetens omfattning. En miljökonsekvensbeskrivning ska, enligt 6 kapitlet 7 miljöbalken, innehålla de uppgifter som behövs för att miljökonsekvenserna med hänsyn till verksamhetens art och omfattning ska kunna bedömas. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller dessa krav och därmed möjliggör en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. Nationella mål avseende vindkraft År 2009 gjorde de politiska partierna en överenskommelse om en långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik. Målsättning var bl.a. att en ny planeringsram för vindkraft på 30 TWh till år 2020 fastställdes, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Under år 2010 producerade de svenska vindkraftverken ca 3,0 TWh el. Bolagets satsning på att etablera vindkraft i projekt Mullbergs bidrar till att ca GWh/år kan produceras. Miljöprövningsdelegationen anser att den planerade verksamheten bidrar till uppfyllande av de nationella mål som finns inom klimatområdet. Lokalisering och planförhållanden För verksamheten ska enligt 2 kap 6 första stycket miljöbalken en sådan plats väljas att ändamålet uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att området i och kring Mullberget inte är utpekat som riksintresse för vindbruk. Vidare omfattas inte området av detaljplaner eller områdesbestämmelser och i Bergs kommuns aktuella planförslag i den fördjupade översiktsplanen för vindkraft är området angivet som ett lämpligt område för större vindkraftetableringar. Området omfattas inte av något riksintresse och används till skogsbruk. Natur-, kultur- och fågelinventeringar har utförts och hänsyn till dessa har tagits vid planeringen av verksamheten. Vidare finns närhet till den infrastruktur som är nödvändig för projektet. I den inledande lokaliseringsprocessen har Bolaget låtit undersöka flera alternativ. Utifrån de urvalskriterier som Bolaget valt ut, bl.a. vindenergi och nätanslutning, har området kring Mullberget bedömts som lämpligast. Miljöprövningsdelegationen anser att Bolaget har redovisat en plats där störningar och påverkan på människor och miljön blir små. Miljöprövningsdelegationen anser att med de skyddsåtgärder som Bolaget föreslår och med de ytterligare försiktighetsmått som Miljöprövningsdelegationen föreskriver att lokaliseringen kan godtas.

20 i åëëíóêéäëéå= = =============== BESLUT 20 I Miljöprövningsdelegationens ställningstagande till den planerade verksamheten redovisas nedan de eventuella intressekonflikter inom området och den miljöpåverkan som den planerade verksamheten kan antas medföra. Hushållningsbestämmelser I 3 kap. miljöbalken finns de grundläggande bestämmelserna för användning av mark- och vattenområden. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov varvid företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. I 3 kap. 5 miljöbalken framgår att mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra bedrivandet av näringen. Vidare framgår det att områden som är av utpekat riksintresse för rennäringen ska skyddas mot åtgärder som avses i föregående mening. Vindpark Mullberg ligger inte i ett område som är utpekat som riksintresse för rennäringen. I 3 kap. 8 miljöbalken framgår det bl.a. att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för bl.a. energiproduktion ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Vindpark Mullberg ligger inte i område som är utpekat som riksintresse för vindbruk. Området används till skogsproduktion i dagsläget och Bolaget anger att skogsbruket inte i någon nämnvärd utsträckning kommer att påverkas av etableringen. Bolaget bedömer att den brukbara arealen minskar med ca en procent inom projektområdet. Området omfattas inte av något riksintresse enligt 3:e eller 4:e kap. miljöbalken. Sammantaget anser Miljöprövningsdelegationen att etablering av en vindkraftsanläggning på Mullberget, Nyckelsberget, Lillberget och Tokberget medför en användning av mark- och vattenområdet som innebär en från allmän synpunkt god hushållning utifrån de villkor som föreskrivs gällande mark- och vattenanvändning. Miljömål och miljökvalitetsnormer Den ansökta verksamheten bidrar till att nationella och regionala miljömål som t.ex. begränsad klimatpåverkan och ingen övergödning kan uppnås. Miljöprövningsdelegationen konstaterar även att inga miljökvalitetsnormer kommer att beröras.

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Att: Länsstyrelsen i Västerbotten län Miljöprövningsdelegationen 901 86 UMEÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET, GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT VID FJÄLLBOHEDEN SÖKANDE Gothia Vind 11 AB Lokalkontor,

Läs mer

Tillståndsansökan. Vindpark Äskås-Harshult. Statkraft Södra Vindkraft AB

Tillståndsansökan. Vindpark Äskås-Harshult. Statkraft Södra Vindkraft AB Miljökonsekvensbeskrivning Vindpark Äskås-Harshult Statkraft Södra Vindkraft AB Vindpark Äskås-Harshult Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap MB för uppförandet av en gruppstation för vindkraft,

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring

Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring 1(13) VINDKRAFTPROJEKT BURSJÖLIDEN till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring Nedan

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Vindpark Mullbergs 1 Upp till 31 vindkraftverk i Bergs kommun

Vindpark Mullbergs 1 Upp till 31 vindkraftverk i Bergs kommun Kristianstad den 20 september 2010 Bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning Vindpark Mullbergs 1 Upp till 31 vindkraftverk i Bergs kommun 1 Tidigare benämnd Rätan. 2 (57) Icketeknisk sammanfattning En byggnation

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1 (6) Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1. Administrativa uppgifter: 2011-10-02 Sökande: Kontaktperson hos sökande: Konsult, kontaktperson för ärendet

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

VINDPARK UDDARED. Kontrollprogram. Uddared 2011

VINDPARK UDDARED. Kontrollprogram. Uddared 2011 VINDPARK UDDARED Kontrollprogram Uddared 2011 December 2013 Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 2 2 Avgränsningar... 3 3 Gällande beslut och villkor... 4 4 Kontroll vid drift... 7 5 Kontroll vid avveckling...

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer