HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013"

Transkript

1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors

2 Godkänd vid fullmäktigemötet Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades äldre för att skydda dem mot skadorna efter en fiktiv vinterstorm. Paula Pihlava Christer Pontan, Viola Eksten och Jannike Store Katri Lehtola Finlands Röda Kors, Fabriksgatan 1a, Helsingfors,

3 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden Inledning... 4 Verksamheten inomlands... 6 Verksamheten utomlands... 6 Kommunikation och medelsanskaffning... 7 Blodtjänst... 8 Kontti... 9 De ungas skyddshus... -Utvecklingsverksamhet Riskhantering 11 Ekonomi Personal Framtidsutsikter Röda Korset och miljön Midvinter var en gemensam satsning för organisationen Vänverksamhet i hela 331 avdelningar Arbetet för kulturell mångfald lockade nya frivilliga Hjälp till offer för naturkatastrofer och krig BISTÅNDSMÅL Asien Mellanöstern Afrika Amerika Policyn för ungdomsverksamheten stakades ut Större evenemang och katastrofer intresserade medierna En mer mångskiftande medelsanskaffning Resultaträkning Balansräkning Noter till bokslutet Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen Säkerheter och ansvarsförbindelser Underskrifterna till verksamhetsberättelsen och bokslutet Bokslutsanteckning Revisionsberättelse Förteckning över använda bokföringsböcker Finlands Röda Kors

4 Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013 Inledning År 2013 var ett jubileumsår för Röda Korset. Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som arbetar redan i 189 länder och samlar tiotals miljoner människor fyllde 150 år. Trots en lång framgångsrik historia eller kanske just därför var 2013 ett lyckat år för Röda Korset både i fråga om verksamheten och ekonomin. Frivilliga och anställda genomförde organisationens grunduppgift framgångsrikt här hemma och ute i världen. Tiotusentals människor fick hjälp. Årets mest omfattande biståndsinsats var att hjälpa offren för orkanen Haiyan. Organisationens arbete på Filippinerna visade att Finlands Röda Kors också internationellt sett hör till de snabbaste och effektivaste hjälparna. På vändagen i februari gavs ett bra prov på hjälpberedskapen inom landet. FRK organiserade i samarbete med myndigheterna den största beredskapsövningen på flera år. Övningen samlade totalt över frivilliga och anställda för att öva evakuering av äldre vid el- och värmeavbrott i äldreboenden eller i hemmen i samband med stormar och andra kriser. Under 2013 skedde mycket sådant i organisationens omvärld som påverkar och framöver kommer att påverka Röda Korsets verksamhet inom landet och utomlands. Det instabila ekonomiska läget i Europa som fick sin början 2008 har i Finland lett till att människor känner större osäkerhet. Man har inte lyckats minska arbetslösheten och samhällsdebatten präglades av oro för befolkningens åldrande. Den dagliga nyhetsrapporteringen om företagens svårigheter, samarbetsförhandlingar och uppsägningar har skapat ångest. Röda Korset fick bland annat via vänverksamheten och de ungas skyddshus signaler om att allt fler människor inte längre ser så positivt på framtiden. Finländska och internationella experter uppmärksammade fördelningen av välfärden och förmögenheten i samhället och därmed förknippade problem. Det stora flertalet klarar sig fortsättningsvis bra, men en del av befolkningen riskerar att hamna i ett utanförskap av ekonomiska, sociala, utbildningsmässiga eller regionala skäl. Experterna är framför allt oroade för ungdomar och barn. Grunden för välmående läggs oftast i barndomen. Om ett barn inte får leva ett tryggt liv, löper det risk att senare under livet marginaliseras och att redan som ung hamna utanför utbildning och arbetsliv. Röda Korsets styrelse har intensivt följt debatten om ekonomisk ojämlikhet och utslagning. Frågan har behandlats på flera möten och seminarier. Styrelsen har satt igång utredningar och program genom vilka organisationen hoppas kunna hjälpa bättre än förr. Syftet är också att på ett effektivare sätt erbjuda frivilligverksamhetens olika möjligheter. Frivilligverksamhet är ett bra sätt att förebygga utslagning, utöka människors delaktighet och ge dem upplevelsen av att behövas. Styrelsen har berett en ny strategi för Finlands Röda Kors ordinarie stämma som hålls i juni i Åbo. I strategin läggs vikt vid att det civila samhället förstärks, ett öppet samarbete med andra aktörer och att den lokala katastrofberedskapen och hjälpmöjligheterna förstärks. Med verksamheten skulle man kunna hejda utslagning och samtidigt skapa tillfällen för frivilligverksamhet. Fastän de traditionella samhällsstrukturerna har förändrats under decenniernas gång har människor alltjämt ett behov av gemenskap. Det ger ett skydd och främjar känslan av trygghet. I samband med förberedelserna inför stämman har en långsiktig strategi diskuterats mycket inom organisationen. Vilken typ av Röda Kors behöver vi om 20 år i Finland och hur genomför organisationen då sin verksamhet för att komplettera samhällets tjänster och som myndigheternas medhjälpare. 4

5 Styrelsen har under flera års tid haft som mål att stärka organisationens ekonomiska och operativa strukturer. En solid ekonomi och verksamhetsfinansiering inverkar i avgörande grad på dagens verksamhetsbetingelser vid Röda Korset men de har central betydelse också för hur Röda Korset i framtiden kan hjälpa människor här hemma och ute i världen. Röda Korsets partnerskap med Finlands utrikesministerium och Europeiska unionens kontor för humanitär hjälp ECHO inom internationell hjälpverksamhet samt med Penningautomatföreningen Ray inom beredskapen, hälso- och välfärdsverksamheten inomlands har väsentligt påverkat snabbheten i organisationens insatser och effekterna av hjälparbetet. Styrelsen har också lagt ner mycket tid på att utveckla och förtydliga ledarskapssystemet. Utredningen av systemet som blev färdigt år 2012 fortsatte och styrelsen kunde under verksamhetsåret också utarbeta ett åtgärdsprogram för systemet. Styrelsen inledde också ett omfattande projekt som tar fram riktlinjer för ungdomsverksamheten och utreder det arbete som görs bland unga. Reformen av lagen om penninginsamlingar och slopandet av bankernas direktdebiteringssystem påverkar organisationens ekonomi. Revideringen av lagen behandlas i riksdagen i år. Lagreformen kan innebära att flera nya och betydande aktörer dyker upp inom penninginsamlingsverksamheten, vilket kan minska de nuvarande aktörernas intäkter. Slopandet av bankernas direktdebiteringssystem och övergången till det s.k. SEPA-systemet i slutet av januari 2014 har vållat bekymmer för organisationernas givarprogram. Införandet av de nuvarande månadsgivarna i det nya systemet och värvandet av nya givare vållade mycket extra bekymmer och arbete för medelsanskaffningen. Styrelsen har aktivt följt upp omläggningen av betalningssystemet för att se hur den avancerar jämte eventuella följdverkningar. Den försökte för egen del arbeta för att man i omläggningen också skulle beakta konsekvenserna för organisationerna. Röda Korsets styrelse Längst bak t.v. Hannu Harri, Elisa Bloigu, Alpo Tanskanen, Eero Rämö. Längst fram t.v. Pirkko-Liisa Ollila, ordförande Erkki Liikanen, Christel von Frenckell-Ramberg, Maria Pietikäinen och Irmeli Metsänen. Jarkko Mikkonen 5

6 Verksamheten inomlands Enligt beslut på ordinarie stämman i Lahtis var år 2013 ett temaår för seniorer. Avsikten var att lyfta fram de samhällsaktiva seniorerna som utgör en styrka för välfärden i samhället. Under temaåret utmanade vi dem att bli frivilliga och samtidigt lyfte vi de frivilliga seniorerna i vår organisation i blickpunkten. Röda Korset vill med sin verksamhet betona äldre människors rätt att få hjälp och att vara en uppskattad del av samhället. Seniorårets synligaste och största evenemang var Midvinterövningen. På evenemanget som ägde rum på vändagen övade man hur man handlar när en vinterstorm härjar eller till exempel vid elavbrott. Äldre personer som bodde på institutioner och hemma evakuerades i säkerhet undan skador som kunde tänkas uppstå under en vinterstorm. Avsikten var att sätta fokus på äldre människors sårbarhet och hjälpbehov. Övningen visade samtidigt fram Röda Korsets hjälpberedskap som är till gagn bland annat när myndighetsresurserna är överbelastade. Äldre personer hade en central roll i vänverksamheten. Under det gångna året fortsatte efterfrågan på vänverksamheten att växa. Ensamhet och behovet av stöd från en vän och en gemenskap finns i alla åldersgrupper. Vänverksamhet bedrivs i hela 331 lokalavdelningar, och vänkurserna blev fullbokade på olika håll i landet. Samtidigt som den internationella organisationen firade ett jubileumsår hade också Finlands Röda Kors flera anledningar att fira under året som gick. Både stödverksamheten för närståendevårdare och Pluspunkterna firade sina 20 verksamhetsår. Stödverksamheten för närståendevårdare har sett till att anhöriga till äldre, och till personer med funktionsnedsättning eller långtidssjuka fått hjälp, glädje och utbildning. Verksamheten är öppen för alla som sköter en anhörig eller närstående. År 2013 nådde stödverksamheten tusentals närståendevårdare. Pluspunkterna som ger upplysning om hiv- och sexualhälsa och erbjuder hiv-testning ordnade ett seminarium för att fira jubileet. Lustgasanvändningen blev ett nytt påtagligt fenomen våren FRKs missbruksarbete följde upp läget och hade en viktig roll som informatör. Organisationen gav utbildning om följderna av lustgasanvändning och bistod frivilliga som informerade om ämnet också inom regionala nätverk. I slutet av 2013 fanns det 58 hälsorådgivningar. De kompletterar kommunernas hälsovårdsservice genom att erbjuda avgiftsfria lättillgängliga rådgivningstjänster. Intresset för hälsorådgivning verkar ha vuxit och under året startades några nya hälsorådgivningar. Röda Korset utför ett betydelsefullt arbete också för att hjälpa invandrare och flyktingar. Invandrarprogrammen har breddats år för år. VAPAA-projektet, som var det nyaste, startade i januari på 12 orter på olika håll i Finland. Organisationen startade också ett nytt projekt som arbetar mot rasism projektet Mot rasism!. Det är ett sektorövergripande och riksomfattande partnerskapsprojekt där man utför samhällsaktiviteter mot rasism, ger upplysning och stödjer människor som utsatts för rasism. Verksamheten utomlands År 2013 präglades av naturkatastrofer och komplicerade konflikter. Finlands Röda Kors största internationella insats var att hjälpa offren som drabbades av tyfonen Haiyan i Filippinerna. I början av november drabbades de centrala delarna av Filippinerna av en orkan som var en av de värsta i landets historia människor dog, tiotusentals skadades, ett par tusen saknas fortfarande och fyra miljoner människor förlorade sina hem. Finlands Röda Kors sände en hälsovårdsstation och en logistikenhet, tiotals hjälparbetare och rikligt med hjälpmaterial till området. Hjälpmaterialet inköptes huvudsakligen i Filippinerna och närområdena med pengar från nödhjälpsinsamlingen som inbringade närmare två miljoner euro. Filippinerna drabbades under 2013 också av ett stort antal andra kraftiga stormar, jordskalv, jordskred, översvämningar och andra naturkatastrofer som lade hinder i vägen för det hjälparbete som pågick efter tidigare katastrofer. Det hjälpobjekt som ingav mest oro med tanke på den internationella hjälpverksamheten var Syrien. Det råa inbördeskrig som redan pågått i snart tre år fortsatte med häftiga strider. Parterna i striderna visade inga tecken på att vilja hitta en lösning via förhandlingar. Finlands Röda Kors har bistått syrierna via internationella Röda Korset och Syriska Röda Halvmånen. Det har varit ytterst farligt och svårt att få fram hjälpen. FRK har varit med och byggt ett flyktingläger i Jordanien och har skickat dit ett fältsjukhus. På grund av det komplicerade politiska läget kom det inte ännu under 2013 flyktingar till flyktinglägret och sjukhuset. Lägret är en del av den katastrofberedskap som byggts i området och är redo att startas upp om flyktingströmmen ökar. 6

7 Finlands Röda Kors långvariga utvecklingssamarbete utgjorde år 2013 en tredjedel av den internationella hjälpen. Den syftar till att hjälpa människor att känna igen, förebygga och minska hotande kriser. Katastrofhjälpens resurser styrs till riskhantering genom vilken eftersträvas att antingen förebygga eller förbereda sig bättre för kommande katastrofer. Därigenom är utvecklingsarbetet närmare kopplat till katastrofhjälpen. Kommunikation och medelsanskaffning Under Röda Korsets 150-års jubileumsår presenterade FRK sig för finländarna som en aktiv, betydande och effektiv aktör som fortsättningsvis är den ledande hjälporganisationen i verksamheten inom landet och ute i världen. De många storevenemangen och insamlingarna under jubileumsåret gav ökad synlighet. Midvinterövningen samlade i februari på ett roligt sätt tusentals frivilliga. Flyktinglägret som restes på sommaren i samband med SuomiArenan i Björneborg, och de enorma aktiviteterna vid sidan om, var det synligaste skyltfönstret på många år för Finlands Röda Kors hjälpberedskap. Utöver dessa lyckades Hungerdagen och Rödakorsveckan bra med att via riksmedierna nå människor inom landet. Det gäller dock att inte enbart synas i riksmediernas nyhetsflöde. Den regionala mediesynligheten som distrikten svarar för har ökat. Också avdelningarnas lokala mediepublicitet har ökat och når invånarna på avdelningens område på ett lovvärt sätt. Avdelningarnas interna kommunikation kunde däremot bli effektivare, trots att RedNet och andra digitala medier utnyttjas alltmer. Organisationens medelsanskaffning och dess utveckling var ett av styrelsens insatsområden. När det gällde den digitala medelsanskaffningen utökades resurserna för att organisationen bättre ska kunna svara på konkurrensen och följa upp de förändringar som sker inom medelsanskaffningen. Röda Korsets anseende som den ledande finländska medborgar- och hjälporganisationen är oförändrat. Det märks inte bara på bidragen och anslutningen av nya medlemmar, utan också i medieuppföljningen som visar i vilken omfattning organisationens verksamhet förs fram i de finländska medierna. 7

8 Blodtjänst Användningen av blodprodukter har minskat i Finland under de senaste åren precis som i många andra europeiska länder. Blodtjänst levererade till sjukhusen år 2013 cirka enheter röda blodkroppar och trombocytprodukter. Detta innebar en minskning med åtta procent jämfört med året innan. Användningen av blodprodukter har minskat av ganska positiva skäl. Tack vare utvecklade operations- och behandlingsmetoder kan blodtransfusioner numera allt oftare undvikas. Användningen av blod förändrades så kännbart att samarbetsförhandlingar inleddes vid Blodtjänst under 2013 för hela personalens del beträffande en omorganisering av verksamheten. Under början av året beslutades att hela produktionen koncentreras till Helsingfors och att produktionen av blodprodukter upphör på verksamhetsstället i Uleåborg. Senare under sommaren och hösten ersattes de fasta kontoren i Björneborg, Vasa, Karleby, Tavastehus, S:t Michel, Joensuu, Villmanstrand och Rovaniemi med mobil blodtjänst. Också annan verksamhet omorganiserades; man upphörde exempelvis med insamlingen av placentablod och verksamheten i nätverket för benmärgsbanken. I samband med omorganiseringen måste 61 anställningsförhållanden sägas upp. Dessutom sade nio personer upp sig eller gick i pension under processens gång. Trots att omorganiseringen av verksamheten var tung och svår genomfördes den med framgång. På orter där blodtjänstbyråer stängdes fick man igång blodgivningstillfällen med regelbundna intervaller, och antalet blodgivare överträffade målet. Mängden insamlat blod i hela Finland var tillräcklig i förhållande till behovet under hela året. Under året var cirka 11 procent av blodgivarna i Finland nya blodgivare. Totalt personer gav blod i Finland under året, och antalet blodgivningar uppgick till Antalet blodgivare sjönk med drygt från föregående år och antalet blodgivningar med över Orsaken är den ovan nämnda minskade användningen av blod vid sjukhusen. Blod insamlas endast i behövliga mängder för behandling av patienterna, inte för mycket och inte för litet. I Finland behöver cirka patienter blodtransfusioner årligen. Forsknings- och utvecklingsarbetet vid Blodtjänst gick aktivt vidare. Forskarna vid Blodtjänst deltog i 55 vetenskapliga publikationer. Ett projekt inom utvecklingsarbetet är nya cellterapibehandlingar. Vid Blodtjänsts produktionscentral framställdes de första cellpreparaten för behandling av patienter. Preparaten behövdes för patienter som efter en stamcellstransplantation lider av en svår transplantat-mot-värdsjukdom som inte reagerar på medicinsk behandling. Det ekonomiska resultatet blev positivt efter två förlustår. År 2013 var omsättningen vid Blodtjänst 65,6 miljoner euro. Överskottet under räkenskapsåret 2013 var 2,4 miljoner euro (-0,8 miljoner euro år 2012). Resultatet för Blodtjänst ingår i resultatet för Finlands Röda Kors. Vid Blodtjänst arbetade år 2013 i medeltal 585 personer, vilkas sammanlagda arbetsinsats motsvarar 492 heltidsanställda personers arbetsinsats. Personalens genomsnittsålder var 42,2 år. Blodgivarnas ålders- och könsfördelning Mies Man Nainen Kvinna 8

9 Helblodsgivningar Blodgivning på blodtjänstbyrån i Esbo. Jari Härkönen Kontti År 2013 innebar tillväxt för återanvändningskedjan Kontti. Försäljningen ökade med 15 procent jämfört med året innan. Till det goda resultatet bidrog tre faktorer: Kedjan utvidgades, de Kontti-varuhus som varit igång länge hade god vind i seglen och återanvändning av varor har blivit populärare. Å andra sidan har konkurrensen om skänkta varor blivit hårdare. I marknadsföringen framhölls därför vikten av att skänkta varor ska vara i gott skick. Kedjans omsättning var euro och resultatet euro. Av detta gick 50 procent till distrikten, 25 procent till katastroffonden och 25 procent till att utveckla Kontti-kedjan. De populäraste inköpen var kärl och inredningsprylar, möbler och damkläder. Enligt en kundnöjdhetsenkät som gjordes i augusti var kundnöjdheten exceptionellt hög. I de öppna svaren betonades glädjen av att fynda och man gav beröm för ordning och reda i butikerna samt god kundservice. Den typiska kunden var en kvinna i års ålder. Kontti-centralerna samlade in runt kg i klädhjälp till katastrofområdena. Kläderna skickades till Röda Korsets logistikcentral och därifrån vidare till hjälpbehövande. Second hand-centralerna deltog i flera av Röda Korsets kampanjer både på riks- och lokalnivå. Vid kedjan arbetade totalt personer, av vilka 57 i arbetsledningsuppgifter och administrativa uppgifter. Sysselsättningsarbetet löpte enligt förväntningarna. Varje Kontti-varuhus beviljades finansiering till sin sysselsättningsverksamhet antingen via en NTM-central eller ur Europeiska socialfonden. Dessutom intensifierades samarbetet med städerna. Det ESF-finansierade projektet Väylä tulevaisuuteen (En väg till framtiden) vid Kontti-varuhuset i Uleåborg avslutades vid årsskiftet. De anställda uppmuntrades att studera vid sidan av jobbet. Totalt 81 anställda i subventionerat arbete avlade en yrkesinriktad examen eller examensdel. I en enkät om personalnöjdhet gav arbetstagarna ett gott betyg särskilt åt frågor som gällde arbetsplatsklimatet och samarbetet. Antalet kunder i Kontti-centralerna Kontti-centralernas omsättning Varumottagning i Lahtis. Kaisa Rautiainen 9

10 Antalet stödsysselsatta Personer Året 2013 var en framgång för Kontti-kedjan. Såväl försäljningen som antalet kunder ökade. Kaisa Rautiainen De ungas skyddshus Under det gångna året använde 526 ungdomar någon form av service vid De ungas skyddshus. Största delen av dem var flickor (66 %). Könsfördelningen vid de olika skyddshusen var mycket likartad. Många unga har svårt att hantera sin vardag. Vissa behöver ett starkt stöd för att orka och omfattande handledning. Ungdomarna upplevde utanförskap och somliga av deras föräldrar behövde också råd för att ta hand om sin familj. De unga sökte upp skyddshusen efter att ha hamnat utanför annan service på grund av sin ringa livsbalans och bristen på ork. De ungas skyddshus gav servicehandledning dvs. tog direkt kontakt med olika hjälpinstanser som erbjöd ungdomarna olika tjänster. I synnerhet behovet av familjearbete kom att framträda under det gångna året. Den ekonomiska osäkerheten och rädslan för arbetslöshet påverkade familjernas välmående. Målet för familjearbetet var att öka välmåendet och familjens förståelse för sin egen situation. Familjerna uppmuntrades till öppenhet och fick stöd i kommunikationssituationer. En ökning av antalet bostadslösa unga kunde skönjas framför allt i Helsingfors och Tammerfors. Den svåra bostadssituationen ökade antalet unga Intäkter och kostnader sammanlagt myndiga personer som använde skyddshusens tjänster. I Tammerfors uppsöktes skyddshusen av speciellt många bostadslösa myndiga ungdomar. Av dem som sökte en krisövernattningsplats var 23 procent myndiga ungdomar. Också bostadslösheten bland invandrarungdomar såg ut att ha ökat i Helsingfors. Genom utredning, rådgivning, servicehandledning och nätverksarbete försökte man bygga upp ett tillräckligt stöd och en plan i väntan på bostad. År 2013 berördes 100 ungdomar av verksamheten för snatterisamtal; familjerådslag ordnades i 20 familjer och 96 ungdomar deltog i gruppaktiviteter. Tukinet-samtalen på webben hade deltagare. Frivilliga hade jour två gånger i veckan och sista fredagen i månaden på kriscentret Tukinet som Föreningen för Mental Hälsa i Finland upprätthåller i Vammala-Vittis. Syftet med verksamheten är att hjälpa ungdomar på nätet. På vändagen ordnades en speciell chatt på temat vänskap. Också på juldagen ordnades så att ungdomarna hade möjlighet att diskutera. Totalt 243 frivilliga arbetade vid skyddshusen år Antalet ökade en aning jämfört med fjolåret. Ledaren för skyddshusen, Anna Laitinen, gick i pension 2013 och till ny ledare utsågs Pekka Väänänen. Antalet ungdomar Intäkter Kostnader 10

11 Utvecklingsverksamhet Den nya modell för ledarskapssystem som blev färdig år 2012 fördes ut till distrikten i utbildningssyfte. Systemet utvecklas stegvis också innevarande år. Den största enskilda satsningen var uppdateringen av den organisationsapplikation som lanserades redan på hösten Den gamla appen var redan över tio år gammal och de tidigare vidtagna skräddarsydda anpassningarna försvårade utvecklingen av systemet. Förutom medlemsregisterfunktionerna stöder systemet framför allt de uppgifter som hänför sig till medelsanskaffningen, såsom skötseln av månadsbidragen. Tack vare uppdateringen förfogar organisationen nu över en modern icke-skräddarsydd version som gör det lättare att i fortsättningen dels ta i bruk nya organisationsappar, dels genomföra olika digitala lösningar för medelsanskaffningen. Samtidigt övergick man inom kundhanteringssystemet till så kallade molntjänster. Betaltjänsten flyttades till ekonomiförvaltningens nya datasystem som framdeles ska ersätta det nuvarande redan 20 år gamla ekonomisystemet. Inom dataadministration inleddes införskaffning av personliga datorer för de anställda. Kontorsapplikationerna kompletterades med videoförhandlingar. Den preliminära utredningen av projektledningens användbarhet framför allt inom vår internationella hjälpverksamhet färdigställdes. Brittiska Röda Korsets praktiska lösningar stod som modell för utveckling av projektledningen. Målet är att börja systeminkörningen i år. Alla projekt är uppgjorda enligt tidigare fastställda prioriteringar för att utveckla stödtjänsterna. Målet är att skapa enhetliga riksomfattande stödtjänster för de olika organisationsenheterna. För att detta ska lyckas måste också verksamhetssätten omvandlas och det torde ta två tre år. Riskhantering Riskhanteringen inom organisationen grundar sig på den strategi för riskhantering som har fastställts av styrelsen. Riskhanteringen sköts som en del av ledarskapsprocessen inklusive bedömningen, planeringen och handledningen av verksamheten. Organisationens riskhantering var alltjämt sysselsatt med åtgärderna till följd av de tidigare konstaterade missbruken. På basis av resultaten från granskningen av de interna kontrollerna anordnades i hela organisationen utbildning i intern övervakning antingen separat eller i samband med utvecklingen av ledarskapssystemet. Framdeles utvecklas den interna övervakningen och framför allt procedurerna för stödtjänster i hela organisationen enligt den fastställda strategin för stödtjänster. Procedurerna samordnas enligt tanken om servicecentraler. Med gemensamma stödtjänster kan man också eliminera risker i den interna övervakningen och utveckla innehållet i tjänsterna till stöd för den ordinarie verksamheten och ledningen av den. Organisationens anseende och det allmänna förtroendet för dess verksamhet är grundvalen för vår verksamhet. Centrala element i riskhanteringen är också fortfarande utvecklingen av medlemsantalet, frivilligverksamheterna och antalet frivilliga medarbetare. Åldersstrukturutvecklingen i vårt samhälle ställer utmaningar även på vår organisation. Medlemmarna och de frivilliga är i relativt hög ålder och att locka med nya personer är en krävande uppgift för alla frivilligorganisationer. Instabiliteten i Finlands och Europas ekonomi återverkar på organisationens ekonomiska verksamhetsförutsättningar. Det långvariga exceptionella läget på finansieringsmarknaden ökar risken för fluktuationer i placeringsintäkterna. Målet är att hålla situationen under kontroll genom att i stor skala ta vara på medelförvaltarnas kompetens. Trots svårigheterna i omvärlden har intäkterna av placeringsverksamheten gett efterlängtad avkastning. På grund av den osäkra finansieringsmarknaden och obalansen i landets budget tvingas staten att balansera ekonomin speciellt med sparåtgärder. Vanligen slår sparåtgärderna hårdast mot dem som redan har det svårt, vilket i sin tur ökar behoven i organisationens primära verksamhet. Organisationens ekonomi tillåter i detta nu inga betydande verksamhetsutvidgningar eller kostnadsökningar. Metoderna för att öka internfinansieringen är begränsade och generellt kan medelsanskaffningen i organisationer försvåras framdeles på grund av den aktuella ändring av lagen om penninginsamlingar som skulle innebära att även kyrkan, universiteten och kulturinstitutionerna berörs av insamlingslagen. Detta skulle ytterligare strama åt konkurrensen inom medelsanskaffningen. Svårigheter kan likaså uppstå ifall exempelvis Ray eller EU/ECHO väsentligt lägger om sin finansiering. I placeringsstrategin som tidigare godkänts av styrelsen har slagits fast placerings- och riskhanteringsprinciperna för vår organisations placeringstillgångar. Centralförvaltningens värdepappersegendom har lagts ut till förvaltare som valts genom en upphandlingsprocess. Placeringsverksamheten övervakas av en placeringskommitté som tillsatt av styrelsen arbetar under generalsekreterarens ledning. Den består av organisationens egna funktionärer och externa sakkunniga. Riskerna i placeringsverksamheten hanteras tillsammans med expertis från huvudförvaltaren och då kan man samtidigt utnyttja förvaltarens särskilda tillämpningar för att modellera och hantera placeringsriskerna. Inom internationell hjälpverksamhet vidtas inga skyddsåtgärder för valutarisker, eftersom besluten om hjälp fattas i bokföringsvaluta. För att hantera ränterisker ingår i organisationens långfristiga finansieringslån ett ränteskydd genom vilket lånekapital på 9,5 miljoner euro ändrats från ett lån med rörlig ränta till ett lån med fast ränta. Ränteändringsavtalets marknadsvärde vid bokslutsögonblicket var euro på grund av den exceptionellt låga marknadsräntan. 11

12 Ekonomi Centralförvaltningens bokföringsmässiga överskott var 2,2 miljoner euro. Resultatet förklaras främst av de åtgärder för verksamhetsanpassning som vidtogs främst på Blodtjänst och i övrigt inom organisationen, av det goda resultatet för medelsanskaffningen och av utfallet för placeringsverksamheten där intäkterna från de långfristiga investeringarna motsvarade förväntningarna. Den årliga avkastningen på organisationens placeringstillgångar, 129,5 miljoner euro, var i snitt 6,25 procent. Det som fortfarande drog ner på den genomsnittliga avkastningen var den relativt stora fastighetsegendomen. På det hela taget har centralförvaltningen en solid ekonomi. Uppskattningen av resultatet påverkas även av att centralbyrån stöder distrikten årligen genom bidrag och tjänster utan vederlag. Skulle det ekonomiska läget i distrikten kräva stöd från centralförvaltningen, skulle det belasta centralbyråns resultat för året. Distrikt och avdelningar upprättar egna bokslut Finlands Röda Kors är en offentligrättslig förening vars verksamhet är baserad på lag och förordning om densamma. I förordningen har distrikten och avdelningarna särskilt fastställts som egna juridiska personer. Sålunda upprättar de egna bokslut över sin verksamhet och distriktens bokslut sammanförs inte med centralförvaltningens bokslut. Rödakorsinstitutionerna däremot Blodtjänst, återanvändningsvaruhuset Kontti och De ungas skyddshus är juridiskt en del av centralförvaltningen. Deras verksamhet ingår i centralförvaltningens bokslut. Intäkter (1 000 euro) Veripalvelu Blodtjänst Muut varsinaisen Övriga toiminnan tuotot intäkter från ordinarie verksamhet UM:n avustukset RAY:n avustukset Muut avustukset Korvaukset UM RAY Övriga Ersättningar valtiolta ja kunnilta understöd understöd intäkter från stat och kommun Sijoitustuotot Katastrofirahasto Tuotemarkkinointi Jäsenmaksut ja Placeringsintäkter Katastroffonden Medlems- muut lahjoitukset Produktmarknadsföring avgifter och övriga bidrag Personal Förankringen av den utvecklingsplan som bygger på personalenkäten från år 2011 fortsatte. Ett av de främsta målen i planen är utvecklingen av ledarskap och chefsverksamhet. Verktygen för den centrala ledarskapsprocessen, det vill säga handledning och uppföljning av verksamheten, testades på centralbyrån under redovisningsåret. Cheferna fick utbildning för förberedande utvecklingssamtal. Utvärdering av chefsverksamheten är viktig och det gjordes utifrån de nya chefs- och ledarskapsrollerna. Under året lades också upp ett program för arbetshälsa där planering av arbetsplatsutveckling och ledarskap stod i tur. Under året färdigställdes planerna på talko kring Det gemensamma bästa. Målet för det treåriga projektet är att skapa en positiv, serviceinriktad och samarbetsvillig organisationskultur där alla blåser i samma horn. Förhoppningsvis förmedlar projektet också en allt positivare bild av organisationens verksamhet till de frivilliga och hjälptagarna. Startskottet för projektet ljöd på funktionärsdagarna. Talkot finansierades av Ilmarinen. Processerna inom löneadministration gick in på upploppet. De samordnade och effektiva processerna kom till sin rätta bland annat vid årsskiftet då man lyckades undvika de tidigare årens panikstämningar. Den centraliserade löneadministrationen omfattar nu distrikten i Uleåborg, Satakunta, Sydöstra Finland, Tavastland, Helsingfors och Nyland, Åboland och Egentliga Finland. Inom den centraliserade modellen har personer fått lön eller arvode och den utbetalda lönesumman var sammanlagt 18,3 miljoner euro. Under redovisningsåret konkurrensutsattes företagshälsovården tillsammans med Blodtjänst, Kontti-kedjan, Helsingfors och Nyland och Åboland. Den storskaligt genomförda konkurrensutsättningen gav ekonomiska fördelar och kunskaperna kunde kombineras under processen. Inom sysselsättningsverksamheten fortsatte stödet till de olika projekten och till Kontti-kedjans chefer. Efter nedläggningen av projektet är det en enda person som stöder hela organisationens sysselsättning. 12

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 Omslagsbild: Niklas Meltio Nuorteva under Hungerdagen 2011 11.5.2012 2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden

Läs mer

28.11.2014. Finlands Röda Kors upprätthåller ett riksomfattande koordinationsnätverk för Frivilliga räddningstjänsten.

28.11.2014. Finlands Röda Kors upprätthåller ett riksomfattande koordinationsnätverk för Frivilliga räddningstjänsten. 28.11.2014 Finlands Röda Kors stämma 7 8.6.2014 STYRELSENS SVAR TILL KLÄMMAR SOM GODKÄNDES AV ORDINARIE STÄMMAN KLÄM 1 Precisering av testamentsanvisningar Vi föreslår att styrelsen preciserar sina testamentsanvisningar

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer