HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013"

Transkript

1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors

2 Godkänd vid fullmäktigemötet Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades äldre för att skydda dem mot skadorna efter en fiktiv vinterstorm. Paula Pihlava Christer Pontan, Viola Eksten och Jannike Store Katri Lehtola Finlands Röda Kors, Fabriksgatan 1a, Helsingfors,

3 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden Inledning... 4 Verksamheten inomlands... 6 Verksamheten utomlands... 6 Kommunikation och medelsanskaffning... 7 Blodtjänst... 8 Kontti... 9 De ungas skyddshus... -Utvecklingsverksamhet Riskhantering 11 Ekonomi Personal Framtidsutsikter Röda Korset och miljön Midvinter var en gemensam satsning för organisationen Vänverksamhet i hela 331 avdelningar Arbetet för kulturell mångfald lockade nya frivilliga Hjälp till offer för naturkatastrofer och krig BISTÅNDSMÅL Asien Mellanöstern Afrika Amerika Policyn för ungdomsverksamheten stakades ut Större evenemang och katastrofer intresserade medierna En mer mångskiftande medelsanskaffning Resultaträkning Balansräkning Noter till bokslutet Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen Säkerheter och ansvarsförbindelser Underskrifterna till verksamhetsberättelsen och bokslutet Bokslutsanteckning Revisionsberättelse Förteckning över använda bokföringsböcker Finlands Röda Kors

4 Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013 Inledning År 2013 var ett jubileumsår för Röda Korset. Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som arbetar redan i 189 länder och samlar tiotals miljoner människor fyllde 150 år. Trots en lång framgångsrik historia eller kanske just därför var 2013 ett lyckat år för Röda Korset både i fråga om verksamheten och ekonomin. Frivilliga och anställda genomförde organisationens grunduppgift framgångsrikt här hemma och ute i världen. Tiotusentals människor fick hjälp. Årets mest omfattande biståndsinsats var att hjälpa offren för orkanen Haiyan. Organisationens arbete på Filippinerna visade att Finlands Röda Kors också internationellt sett hör till de snabbaste och effektivaste hjälparna. På vändagen i februari gavs ett bra prov på hjälpberedskapen inom landet. FRK organiserade i samarbete med myndigheterna den största beredskapsövningen på flera år. Övningen samlade totalt över frivilliga och anställda för att öva evakuering av äldre vid el- och värmeavbrott i äldreboenden eller i hemmen i samband med stormar och andra kriser. Under 2013 skedde mycket sådant i organisationens omvärld som påverkar och framöver kommer att påverka Röda Korsets verksamhet inom landet och utomlands. Det instabila ekonomiska läget i Europa som fick sin början 2008 har i Finland lett till att människor känner större osäkerhet. Man har inte lyckats minska arbetslösheten och samhällsdebatten präglades av oro för befolkningens åldrande. Den dagliga nyhetsrapporteringen om företagens svårigheter, samarbetsförhandlingar och uppsägningar har skapat ångest. Röda Korset fick bland annat via vänverksamheten och de ungas skyddshus signaler om att allt fler människor inte längre ser så positivt på framtiden. Finländska och internationella experter uppmärksammade fördelningen av välfärden och förmögenheten i samhället och därmed förknippade problem. Det stora flertalet klarar sig fortsättningsvis bra, men en del av befolkningen riskerar att hamna i ett utanförskap av ekonomiska, sociala, utbildningsmässiga eller regionala skäl. Experterna är framför allt oroade för ungdomar och barn. Grunden för välmående läggs oftast i barndomen. Om ett barn inte får leva ett tryggt liv, löper det risk att senare under livet marginaliseras och att redan som ung hamna utanför utbildning och arbetsliv. Röda Korsets styrelse har intensivt följt debatten om ekonomisk ojämlikhet och utslagning. Frågan har behandlats på flera möten och seminarier. Styrelsen har satt igång utredningar och program genom vilka organisationen hoppas kunna hjälpa bättre än förr. Syftet är också att på ett effektivare sätt erbjuda frivilligverksamhetens olika möjligheter. Frivilligverksamhet är ett bra sätt att förebygga utslagning, utöka människors delaktighet och ge dem upplevelsen av att behövas. Styrelsen har berett en ny strategi för Finlands Röda Kors ordinarie stämma som hålls i juni i Åbo. I strategin läggs vikt vid att det civila samhället förstärks, ett öppet samarbete med andra aktörer och att den lokala katastrofberedskapen och hjälpmöjligheterna förstärks. Med verksamheten skulle man kunna hejda utslagning och samtidigt skapa tillfällen för frivilligverksamhet. Fastän de traditionella samhällsstrukturerna har förändrats under decenniernas gång har människor alltjämt ett behov av gemenskap. Det ger ett skydd och främjar känslan av trygghet. I samband med förberedelserna inför stämman har en långsiktig strategi diskuterats mycket inom organisationen. Vilken typ av Röda Kors behöver vi om 20 år i Finland och hur genomför organisationen då sin verksamhet för att komplettera samhällets tjänster och som myndigheternas medhjälpare. 4

5 Styrelsen har under flera års tid haft som mål att stärka organisationens ekonomiska och operativa strukturer. En solid ekonomi och verksamhetsfinansiering inverkar i avgörande grad på dagens verksamhetsbetingelser vid Röda Korset men de har central betydelse också för hur Röda Korset i framtiden kan hjälpa människor här hemma och ute i världen. Röda Korsets partnerskap med Finlands utrikesministerium och Europeiska unionens kontor för humanitär hjälp ECHO inom internationell hjälpverksamhet samt med Penningautomatföreningen Ray inom beredskapen, hälso- och välfärdsverksamheten inomlands har väsentligt påverkat snabbheten i organisationens insatser och effekterna av hjälparbetet. Styrelsen har också lagt ner mycket tid på att utveckla och förtydliga ledarskapssystemet. Utredningen av systemet som blev färdigt år 2012 fortsatte och styrelsen kunde under verksamhetsåret också utarbeta ett åtgärdsprogram för systemet. Styrelsen inledde också ett omfattande projekt som tar fram riktlinjer för ungdomsverksamheten och utreder det arbete som görs bland unga. Reformen av lagen om penninginsamlingar och slopandet av bankernas direktdebiteringssystem påverkar organisationens ekonomi. Revideringen av lagen behandlas i riksdagen i år. Lagreformen kan innebära att flera nya och betydande aktörer dyker upp inom penninginsamlingsverksamheten, vilket kan minska de nuvarande aktörernas intäkter. Slopandet av bankernas direktdebiteringssystem och övergången till det s.k. SEPA-systemet i slutet av januari 2014 har vållat bekymmer för organisationernas givarprogram. Införandet av de nuvarande månadsgivarna i det nya systemet och värvandet av nya givare vållade mycket extra bekymmer och arbete för medelsanskaffningen. Styrelsen har aktivt följt upp omläggningen av betalningssystemet för att se hur den avancerar jämte eventuella följdverkningar. Den försökte för egen del arbeta för att man i omläggningen också skulle beakta konsekvenserna för organisationerna. Röda Korsets styrelse Längst bak t.v. Hannu Harri, Elisa Bloigu, Alpo Tanskanen, Eero Rämö. Längst fram t.v. Pirkko-Liisa Ollila, ordförande Erkki Liikanen, Christel von Frenckell-Ramberg, Maria Pietikäinen och Irmeli Metsänen. Jarkko Mikkonen 5

6 Verksamheten inomlands Enligt beslut på ordinarie stämman i Lahtis var år 2013 ett temaår för seniorer. Avsikten var att lyfta fram de samhällsaktiva seniorerna som utgör en styrka för välfärden i samhället. Under temaåret utmanade vi dem att bli frivilliga och samtidigt lyfte vi de frivilliga seniorerna i vår organisation i blickpunkten. Röda Korset vill med sin verksamhet betona äldre människors rätt att få hjälp och att vara en uppskattad del av samhället. Seniorårets synligaste och största evenemang var Midvinterövningen. På evenemanget som ägde rum på vändagen övade man hur man handlar när en vinterstorm härjar eller till exempel vid elavbrott. Äldre personer som bodde på institutioner och hemma evakuerades i säkerhet undan skador som kunde tänkas uppstå under en vinterstorm. Avsikten var att sätta fokus på äldre människors sårbarhet och hjälpbehov. Övningen visade samtidigt fram Röda Korsets hjälpberedskap som är till gagn bland annat när myndighetsresurserna är överbelastade. Äldre personer hade en central roll i vänverksamheten. Under det gångna året fortsatte efterfrågan på vänverksamheten att växa. Ensamhet och behovet av stöd från en vän och en gemenskap finns i alla åldersgrupper. Vänverksamhet bedrivs i hela 331 lokalavdelningar, och vänkurserna blev fullbokade på olika håll i landet. Samtidigt som den internationella organisationen firade ett jubileumsår hade också Finlands Röda Kors flera anledningar att fira under året som gick. Både stödverksamheten för närståendevårdare och Pluspunkterna firade sina 20 verksamhetsår. Stödverksamheten för närståendevårdare har sett till att anhöriga till äldre, och till personer med funktionsnedsättning eller långtidssjuka fått hjälp, glädje och utbildning. Verksamheten är öppen för alla som sköter en anhörig eller närstående. År 2013 nådde stödverksamheten tusentals närståendevårdare. Pluspunkterna som ger upplysning om hiv- och sexualhälsa och erbjuder hiv-testning ordnade ett seminarium för att fira jubileet. Lustgasanvändningen blev ett nytt påtagligt fenomen våren FRKs missbruksarbete följde upp läget och hade en viktig roll som informatör. Organisationen gav utbildning om följderna av lustgasanvändning och bistod frivilliga som informerade om ämnet också inom regionala nätverk. I slutet av 2013 fanns det 58 hälsorådgivningar. De kompletterar kommunernas hälsovårdsservice genom att erbjuda avgiftsfria lättillgängliga rådgivningstjänster. Intresset för hälsorådgivning verkar ha vuxit och under året startades några nya hälsorådgivningar. Röda Korset utför ett betydelsefullt arbete också för att hjälpa invandrare och flyktingar. Invandrarprogrammen har breddats år för år. VAPAA-projektet, som var det nyaste, startade i januari på 12 orter på olika håll i Finland. Organisationen startade också ett nytt projekt som arbetar mot rasism projektet Mot rasism!. Det är ett sektorövergripande och riksomfattande partnerskapsprojekt där man utför samhällsaktiviteter mot rasism, ger upplysning och stödjer människor som utsatts för rasism. Verksamheten utomlands År 2013 präglades av naturkatastrofer och komplicerade konflikter. Finlands Röda Kors största internationella insats var att hjälpa offren som drabbades av tyfonen Haiyan i Filippinerna. I början av november drabbades de centrala delarna av Filippinerna av en orkan som var en av de värsta i landets historia människor dog, tiotusentals skadades, ett par tusen saknas fortfarande och fyra miljoner människor förlorade sina hem. Finlands Röda Kors sände en hälsovårdsstation och en logistikenhet, tiotals hjälparbetare och rikligt med hjälpmaterial till området. Hjälpmaterialet inköptes huvudsakligen i Filippinerna och närområdena med pengar från nödhjälpsinsamlingen som inbringade närmare två miljoner euro. Filippinerna drabbades under 2013 också av ett stort antal andra kraftiga stormar, jordskalv, jordskred, översvämningar och andra naturkatastrofer som lade hinder i vägen för det hjälparbete som pågick efter tidigare katastrofer. Det hjälpobjekt som ingav mest oro med tanke på den internationella hjälpverksamheten var Syrien. Det råa inbördeskrig som redan pågått i snart tre år fortsatte med häftiga strider. Parterna i striderna visade inga tecken på att vilja hitta en lösning via förhandlingar. Finlands Röda Kors har bistått syrierna via internationella Röda Korset och Syriska Röda Halvmånen. Det har varit ytterst farligt och svårt att få fram hjälpen. FRK har varit med och byggt ett flyktingläger i Jordanien och har skickat dit ett fältsjukhus. På grund av det komplicerade politiska läget kom det inte ännu under 2013 flyktingar till flyktinglägret och sjukhuset. Lägret är en del av den katastrofberedskap som byggts i området och är redo att startas upp om flyktingströmmen ökar. 6

7 Finlands Röda Kors långvariga utvecklingssamarbete utgjorde år 2013 en tredjedel av den internationella hjälpen. Den syftar till att hjälpa människor att känna igen, förebygga och minska hotande kriser. Katastrofhjälpens resurser styrs till riskhantering genom vilken eftersträvas att antingen förebygga eller förbereda sig bättre för kommande katastrofer. Därigenom är utvecklingsarbetet närmare kopplat till katastrofhjälpen. Kommunikation och medelsanskaffning Under Röda Korsets 150-års jubileumsår presenterade FRK sig för finländarna som en aktiv, betydande och effektiv aktör som fortsättningsvis är den ledande hjälporganisationen i verksamheten inom landet och ute i världen. De många storevenemangen och insamlingarna under jubileumsåret gav ökad synlighet. Midvinterövningen samlade i februari på ett roligt sätt tusentals frivilliga. Flyktinglägret som restes på sommaren i samband med SuomiArenan i Björneborg, och de enorma aktiviteterna vid sidan om, var det synligaste skyltfönstret på många år för Finlands Röda Kors hjälpberedskap. Utöver dessa lyckades Hungerdagen och Rödakorsveckan bra med att via riksmedierna nå människor inom landet. Det gäller dock att inte enbart synas i riksmediernas nyhetsflöde. Den regionala mediesynligheten som distrikten svarar för har ökat. Också avdelningarnas lokala mediepublicitet har ökat och når invånarna på avdelningens område på ett lovvärt sätt. Avdelningarnas interna kommunikation kunde däremot bli effektivare, trots att RedNet och andra digitala medier utnyttjas alltmer. Organisationens medelsanskaffning och dess utveckling var ett av styrelsens insatsområden. När det gällde den digitala medelsanskaffningen utökades resurserna för att organisationen bättre ska kunna svara på konkurrensen och följa upp de förändringar som sker inom medelsanskaffningen. Röda Korsets anseende som den ledande finländska medborgar- och hjälporganisationen är oförändrat. Det märks inte bara på bidragen och anslutningen av nya medlemmar, utan också i medieuppföljningen som visar i vilken omfattning organisationens verksamhet förs fram i de finländska medierna. 7

8 Blodtjänst Användningen av blodprodukter har minskat i Finland under de senaste åren precis som i många andra europeiska länder. Blodtjänst levererade till sjukhusen år 2013 cirka enheter röda blodkroppar och trombocytprodukter. Detta innebar en minskning med åtta procent jämfört med året innan. Användningen av blodprodukter har minskat av ganska positiva skäl. Tack vare utvecklade operations- och behandlingsmetoder kan blodtransfusioner numera allt oftare undvikas. Användningen av blod förändrades så kännbart att samarbetsförhandlingar inleddes vid Blodtjänst under 2013 för hela personalens del beträffande en omorganisering av verksamheten. Under början av året beslutades att hela produktionen koncentreras till Helsingfors och att produktionen av blodprodukter upphör på verksamhetsstället i Uleåborg. Senare under sommaren och hösten ersattes de fasta kontoren i Björneborg, Vasa, Karleby, Tavastehus, S:t Michel, Joensuu, Villmanstrand och Rovaniemi med mobil blodtjänst. Också annan verksamhet omorganiserades; man upphörde exempelvis med insamlingen av placentablod och verksamheten i nätverket för benmärgsbanken. I samband med omorganiseringen måste 61 anställningsförhållanden sägas upp. Dessutom sade nio personer upp sig eller gick i pension under processens gång. Trots att omorganiseringen av verksamheten var tung och svår genomfördes den med framgång. På orter där blodtjänstbyråer stängdes fick man igång blodgivningstillfällen med regelbundna intervaller, och antalet blodgivare överträffade målet. Mängden insamlat blod i hela Finland var tillräcklig i förhållande till behovet under hela året. Under året var cirka 11 procent av blodgivarna i Finland nya blodgivare. Totalt personer gav blod i Finland under året, och antalet blodgivningar uppgick till Antalet blodgivare sjönk med drygt från föregående år och antalet blodgivningar med över Orsaken är den ovan nämnda minskade användningen av blod vid sjukhusen. Blod insamlas endast i behövliga mängder för behandling av patienterna, inte för mycket och inte för litet. I Finland behöver cirka patienter blodtransfusioner årligen. Forsknings- och utvecklingsarbetet vid Blodtjänst gick aktivt vidare. Forskarna vid Blodtjänst deltog i 55 vetenskapliga publikationer. Ett projekt inom utvecklingsarbetet är nya cellterapibehandlingar. Vid Blodtjänsts produktionscentral framställdes de första cellpreparaten för behandling av patienter. Preparaten behövdes för patienter som efter en stamcellstransplantation lider av en svår transplantat-mot-värdsjukdom som inte reagerar på medicinsk behandling. Det ekonomiska resultatet blev positivt efter två förlustår. År 2013 var omsättningen vid Blodtjänst 65,6 miljoner euro. Överskottet under räkenskapsåret 2013 var 2,4 miljoner euro (-0,8 miljoner euro år 2012). Resultatet för Blodtjänst ingår i resultatet för Finlands Röda Kors. Vid Blodtjänst arbetade år 2013 i medeltal 585 personer, vilkas sammanlagda arbetsinsats motsvarar 492 heltidsanställda personers arbetsinsats. Personalens genomsnittsålder var 42,2 år. Blodgivarnas ålders- och könsfördelning Mies Man Nainen Kvinna 8

9 Helblodsgivningar Blodgivning på blodtjänstbyrån i Esbo. Jari Härkönen Kontti År 2013 innebar tillväxt för återanvändningskedjan Kontti. Försäljningen ökade med 15 procent jämfört med året innan. Till det goda resultatet bidrog tre faktorer: Kedjan utvidgades, de Kontti-varuhus som varit igång länge hade god vind i seglen och återanvändning av varor har blivit populärare. Å andra sidan har konkurrensen om skänkta varor blivit hårdare. I marknadsföringen framhölls därför vikten av att skänkta varor ska vara i gott skick. Kedjans omsättning var euro och resultatet euro. Av detta gick 50 procent till distrikten, 25 procent till katastroffonden och 25 procent till att utveckla Kontti-kedjan. De populäraste inköpen var kärl och inredningsprylar, möbler och damkläder. Enligt en kundnöjdhetsenkät som gjordes i augusti var kundnöjdheten exceptionellt hög. I de öppna svaren betonades glädjen av att fynda och man gav beröm för ordning och reda i butikerna samt god kundservice. Den typiska kunden var en kvinna i års ålder. Kontti-centralerna samlade in runt kg i klädhjälp till katastrofområdena. Kläderna skickades till Röda Korsets logistikcentral och därifrån vidare till hjälpbehövande. Second hand-centralerna deltog i flera av Röda Korsets kampanjer både på riks- och lokalnivå. Vid kedjan arbetade totalt personer, av vilka 57 i arbetsledningsuppgifter och administrativa uppgifter. Sysselsättningsarbetet löpte enligt förväntningarna. Varje Kontti-varuhus beviljades finansiering till sin sysselsättningsverksamhet antingen via en NTM-central eller ur Europeiska socialfonden. Dessutom intensifierades samarbetet med städerna. Det ESF-finansierade projektet Väylä tulevaisuuteen (En väg till framtiden) vid Kontti-varuhuset i Uleåborg avslutades vid årsskiftet. De anställda uppmuntrades att studera vid sidan av jobbet. Totalt 81 anställda i subventionerat arbete avlade en yrkesinriktad examen eller examensdel. I en enkät om personalnöjdhet gav arbetstagarna ett gott betyg särskilt åt frågor som gällde arbetsplatsklimatet och samarbetet. Antalet kunder i Kontti-centralerna Kontti-centralernas omsättning Varumottagning i Lahtis. Kaisa Rautiainen 9

10 Antalet stödsysselsatta Personer Året 2013 var en framgång för Kontti-kedjan. Såväl försäljningen som antalet kunder ökade. Kaisa Rautiainen De ungas skyddshus Under det gångna året använde 526 ungdomar någon form av service vid De ungas skyddshus. Största delen av dem var flickor (66 %). Könsfördelningen vid de olika skyddshusen var mycket likartad. Många unga har svårt att hantera sin vardag. Vissa behöver ett starkt stöd för att orka och omfattande handledning. Ungdomarna upplevde utanförskap och somliga av deras föräldrar behövde också råd för att ta hand om sin familj. De unga sökte upp skyddshusen efter att ha hamnat utanför annan service på grund av sin ringa livsbalans och bristen på ork. De ungas skyddshus gav servicehandledning dvs. tog direkt kontakt med olika hjälpinstanser som erbjöd ungdomarna olika tjänster. I synnerhet behovet av familjearbete kom att framträda under det gångna året. Den ekonomiska osäkerheten och rädslan för arbetslöshet påverkade familjernas välmående. Målet för familjearbetet var att öka välmåendet och familjens förståelse för sin egen situation. Familjerna uppmuntrades till öppenhet och fick stöd i kommunikationssituationer. En ökning av antalet bostadslösa unga kunde skönjas framför allt i Helsingfors och Tammerfors. Den svåra bostadssituationen ökade antalet unga Intäkter och kostnader sammanlagt myndiga personer som använde skyddshusens tjänster. I Tammerfors uppsöktes skyddshusen av speciellt många bostadslösa myndiga ungdomar. Av dem som sökte en krisövernattningsplats var 23 procent myndiga ungdomar. Också bostadslösheten bland invandrarungdomar såg ut att ha ökat i Helsingfors. Genom utredning, rådgivning, servicehandledning och nätverksarbete försökte man bygga upp ett tillräckligt stöd och en plan i väntan på bostad. År 2013 berördes 100 ungdomar av verksamheten för snatterisamtal; familjerådslag ordnades i 20 familjer och 96 ungdomar deltog i gruppaktiviteter. Tukinet-samtalen på webben hade deltagare. Frivilliga hade jour två gånger i veckan och sista fredagen i månaden på kriscentret Tukinet som Föreningen för Mental Hälsa i Finland upprätthåller i Vammala-Vittis. Syftet med verksamheten är att hjälpa ungdomar på nätet. På vändagen ordnades en speciell chatt på temat vänskap. Också på juldagen ordnades så att ungdomarna hade möjlighet att diskutera. Totalt 243 frivilliga arbetade vid skyddshusen år Antalet ökade en aning jämfört med fjolåret. Ledaren för skyddshusen, Anna Laitinen, gick i pension 2013 och till ny ledare utsågs Pekka Väänänen. Antalet ungdomar Intäkter Kostnader 10

11 Utvecklingsverksamhet Den nya modell för ledarskapssystem som blev färdig år 2012 fördes ut till distrikten i utbildningssyfte. Systemet utvecklas stegvis också innevarande år. Den största enskilda satsningen var uppdateringen av den organisationsapplikation som lanserades redan på hösten Den gamla appen var redan över tio år gammal och de tidigare vidtagna skräddarsydda anpassningarna försvårade utvecklingen av systemet. Förutom medlemsregisterfunktionerna stöder systemet framför allt de uppgifter som hänför sig till medelsanskaffningen, såsom skötseln av månadsbidragen. Tack vare uppdateringen förfogar organisationen nu över en modern icke-skräddarsydd version som gör det lättare att i fortsättningen dels ta i bruk nya organisationsappar, dels genomföra olika digitala lösningar för medelsanskaffningen. Samtidigt övergick man inom kundhanteringssystemet till så kallade molntjänster. Betaltjänsten flyttades till ekonomiförvaltningens nya datasystem som framdeles ska ersätta det nuvarande redan 20 år gamla ekonomisystemet. Inom dataadministration inleddes införskaffning av personliga datorer för de anställda. Kontorsapplikationerna kompletterades med videoförhandlingar. Den preliminära utredningen av projektledningens användbarhet framför allt inom vår internationella hjälpverksamhet färdigställdes. Brittiska Röda Korsets praktiska lösningar stod som modell för utveckling av projektledningen. Målet är att börja systeminkörningen i år. Alla projekt är uppgjorda enligt tidigare fastställda prioriteringar för att utveckla stödtjänsterna. Målet är att skapa enhetliga riksomfattande stödtjänster för de olika organisationsenheterna. För att detta ska lyckas måste också verksamhetssätten omvandlas och det torde ta två tre år. Riskhantering Riskhanteringen inom organisationen grundar sig på den strategi för riskhantering som har fastställts av styrelsen. Riskhanteringen sköts som en del av ledarskapsprocessen inklusive bedömningen, planeringen och handledningen av verksamheten. Organisationens riskhantering var alltjämt sysselsatt med åtgärderna till följd av de tidigare konstaterade missbruken. På basis av resultaten från granskningen av de interna kontrollerna anordnades i hela organisationen utbildning i intern övervakning antingen separat eller i samband med utvecklingen av ledarskapssystemet. Framdeles utvecklas den interna övervakningen och framför allt procedurerna för stödtjänster i hela organisationen enligt den fastställda strategin för stödtjänster. Procedurerna samordnas enligt tanken om servicecentraler. Med gemensamma stödtjänster kan man också eliminera risker i den interna övervakningen och utveckla innehållet i tjänsterna till stöd för den ordinarie verksamheten och ledningen av den. Organisationens anseende och det allmänna förtroendet för dess verksamhet är grundvalen för vår verksamhet. Centrala element i riskhanteringen är också fortfarande utvecklingen av medlemsantalet, frivilligverksamheterna och antalet frivilliga medarbetare. Åldersstrukturutvecklingen i vårt samhälle ställer utmaningar även på vår organisation. Medlemmarna och de frivilliga är i relativt hög ålder och att locka med nya personer är en krävande uppgift för alla frivilligorganisationer. Instabiliteten i Finlands och Europas ekonomi återverkar på organisationens ekonomiska verksamhetsförutsättningar. Det långvariga exceptionella läget på finansieringsmarknaden ökar risken för fluktuationer i placeringsintäkterna. Målet är att hålla situationen under kontroll genom att i stor skala ta vara på medelförvaltarnas kompetens. Trots svårigheterna i omvärlden har intäkterna av placeringsverksamheten gett efterlängtad avkastning. På grund av den osäkra finansieringsmarknaden och obalansen i landets budget tvingas staten att balansera ekonomin speciellt med sparåtgärder. Vanligen slår sparåtgärderna hårdast mot dem som redan har det svårt, vilket i sin tur ökar behoven i organisationens primära verksamhet. Organisationens ekonomi tillåter i detta nu inga betydande verksamhetsutvidgningar eller kostnadsökningar. Metoderna för att öka internfinansieringen är begränsade och generellt kan medelsanskaffningen i organisationer försvåras framdeles på grund av den aktuella ändring av lagen om penninginsamlingar som skulle innebära att även kyrkan, universiteten och kulturinstitutionerna berörs av insamlingslagen. Detta skulle ytterligare strama åt konkurrensen inom medelsanskaffningen. Svårigheter kan likaså uppstå ifall exempelvis Ray eller EU/ECHO väsentligt lägger om sin finansiering. I placeringsstrategin som tidigare godkänts av styrelsen har slagits fast placerings- och riskhanteringsprinciperna för vår organisations placeringstillgångar. Centralförvaltningens värdepappersegendom har lagts ut till förvaltare som valts genom en upphandlingsprocess. Placeringsverksamheten övervakas av en placeringskommitté som tillsatt av styrelsen arbetar under generalsekreterarens ledning. Den består av organisationens egna funktionärer och externa sakkunniga. Riskerna i placeringsverksamheten hanteras tillsammans med expertis från huvudförvaltaren och då kan man samtidigt utnyttja förvaltarens särskilda tillämpningar för att modellera och hantera placeringsriskerna. Inom internationell hjälpverksamhet vidtas inga skyddsåtgärder för valutarisker, eftersom besluten om hjälp fattas i bokföringsvaluta. För att hantera ränterisker ingår i organisationens långfristiga finansieringslån ett ränteskydd genom vilket lånekapital på 9,5 miljoner euro ändrats från ett lån med rörlig ränta till ett lån med fast ränta. Ränteändringsavtalets marknadsvärde vid bokslutsögonblicket var euro på grund av den exceptionellt låga marknadsräntan. 11

12 Ekonomi Centralförvaltningens bokföringsmässiga överskott var 2,2 miljoner euro. Resultatet förklaras främst av de åtgärder för verksamhetsanpassning som vidtogs främst på Blodtjänst och i övrigt inom organisationen, av det goda resultatet för medelsanskaffningen och av utfallet för placeringsverksamheten där intäkterna från de långfristiga investeringarna motsvarade förväntningarna. Den årliga avkastningen på organisationens placeringstillgångar, 129,5 miljoner euro, var i snitt 6,25 procent. Det som fortfarande drog ner på den genomsnittliga avkastningen var den relativt stora fastighetsegendomen. På det hela taget har centralförvaltningen en solid ekonomi. Uppskattningen av resultatet påverkas även av att centralbyrån stöder distrikten årligen genom bidrag och tjänster utan vederlag. Skulle det ekonomiska läget i distrikten kräva stöd från centralförvaltningen, skulle det belasta centralbyråns resultat för året. Distrikt och avdelningar upprättar egna bokslut Finlands Röda Kors är en offentligrättslig förening vars verksamhet är baserad på lag och förordning om densamma. I förordningen har distrikten och avdelningarna särskilt fastställts som egna juridiska personer. Sålunda upprättar de egna bokslut över sin verksamhet och distriktens bokslut sammanförs inte med centralförvaltningens bokslut. Rödakorsinstitutionerna däremot Blodtjänst, återanvändningsvaruhuset Kontti och De ungas skyddshus är juridiskt en del av centralförvaltningen. Deras verksamhet ingår i centralförvaltningens bokslut. Intäkter (1 000 euro) Veripalvelu Blodtjänst Muut varsinaisen Övriga toiminnan tuotot intäkter från ordinarie verksamhet UM:n avustukset RAY:n avustukset Muut avustukset Korvaukset UM RAY Övriga Ersättningar valtiolta ja kunnilta understöd understöd intäkter från stat och kommun Sijoitustuotot Katastrofirahasto Tuotemarkkinointi Jäsenmaksut ja Placeringsintäkter Katastroffonden Medlems- muut lahjoitukset Produktmarknadsföring avgifter och övriga bidrag Personal Förankringen av den utvecklingsplan som bygger på personalenkäten från år 2011 fortsatte. Ett av de främsta målen i planen är utvecklingen av ledarskap och chefsverksamhet. Verktygen för den centrala ledarskapsprocessen, det vill säga handledning och uppföljning av verksamheten, testades på centralbyrån under redovisningsåret. Cheferna fick utbildning för förberedande utvecklingssamtal. Utvärdering av chefsverksamheten är viktig och det gjordes utifrån de nya chefs- och ledarskapsrollerna. Under året lades också upp ett program för arbetshälsa där planering av arbetsplatsutveckling och ledarskap stod i tur. Under året färdigställdes planerna på talko kring Det gemensamma bästa. Målet för det treåriga projektet är att skapa en positiv, serviceinriktad och samarbetsvillig organisationskultur där alla blåser i samma horn. Förhoppningsvis förmedlar projektet också en allt positivare bild av organisationens verksamhet till de frivilliga och hjälptagarna. Startskottet för projektet ljöd på funktionärsdagarna. Talkot finansierades av Ilmarinen. Processerna inom löneadministration gick in på upploppet. De samordnade och effektiva processerna kom till sin rätta bland annat vid årsskiftet då man lyckades undvika de tidigare årens panikstämningar. Den centraliserade löneadministrationen omfattar nu distrikten i Uleåborg, Satakunta, Sydöstra Finland, Tavastland, Helsingfors och Nyland, Åboland och Egentliga Finland. Inom den centraliserade modellen har personer fått lön eller arvode och den utbetalda lönesumman var sammanlagt 18,3 miljoner euro. Under redovisningsåret konkurrensutsattes företagshälsovården tillsammans med Blodtjänst, Kontti-kedjan, Helsingfors och Nyland och Åboland. Den storskaligt genomförda konkurrensutsättningen gav ekonomiska fördelar och kunskaperna kunde kombineras under processen. Inom sysselsättningsverksamheten fortsatte stödet till de olika projekten och till Kontti-kedjans chefer. Efter nedläggningen av projektet är det en enda person som stöder hela organisationens sysselsättning. 12

13 Personer Tusen euro Av centralförvaltningen utbetala löner och arvoden Löner och arvoden Centralbyrån Blodtjänst Kontti De ungas skyddshus Centralförvaltningen sammanlagt Anställda inom centralförvaltningen Medlemsantalet Framtidsutsikter Röda Korset upplevs som en pålitlig organisation som har kapacitet att bemöta olyckor eller kriser såväl här hemma som i utlandet när hjälp behövs. Som en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen är FRKs beredskap en viktig länk i finländarnas trygghet. De frivilliga i över 500 lokalavdelningar är ett viktigt inslag i medborgarsamhället och i stärkandet av gemenskapen. Att organisationen i allt högre grad satsar på programmen för beredskap, hälsa och välmåga ökar dess genomslagskraft och betydelse. Vikten av FRK som en finländsk hjälporganisation syns bland annat i att vår organisation årligen får tusentals nya medlemmar. Människorna har en fast övertygelse om att Röda Korset är en effektiv kanal för hjälpinsatser. Tillskottet av medlemmar betyder dock inte att medlemsantalet skulle öka. Medelåldern för medlemmarna i organisationen överstiger snart 60 år. Åldrandet bland medlemmarna och de frivilliga återspeglas på många sätt i organisationens verksamhetsresurser. Ett hinder för medlemsökning är också att organisationen tillsvidare inte hittat några effektiva sätt för hur de nya människor som vill gå med verkligen kan börja med just den verksamhet de är intresserade av. Vår organisation bör därför speciellt ge akt på att de nya aktörerna välkomnas vid de gamlas sida. Det gäller att se till att organisationen är öppen för alla intresserade. Vi förbereder oss för stämman som hålls i Åbo i juni. Just nu är det skäl att diskutera hur man kan förenkla den traditionella organisationsbyråkratin så att de frivilliga allt oftare upplever att deras insatser höjer livskvaliteten hos människor. Röda Korset har intensifierat sitt samarbete med andra organisationer och framdeles blir det allt viktigare att samarbetet utvidgas ytterligare. På det sättet kan de tillgängliga resurserna tas i effektiv användning i det praktiska hjälparbetet och i påverkansarbetet bakom kulisserna. Röda Korset känner oro för att hela tredje sektorns verksamhetsmöjligheter försämras. Det här betyder att finansieringsunderlaget för organisationernas verksamhet snarare har försvagats än förstärkts de senaste åren på grund av det internationella ekonomiska läget. Att säkerställa tillräckliga resurser exempelvis för Röda Korsets verksamhet här hemma är viktigt eftersom allt fler människor i Finland behöver stöd och hjälp utifrån för att klara sig i livet. Problemen som kommer i ensamhetens, fattigdomens och marginaliseringens spår ser ut att trappas upp. De åtgärder och sparprogram som framdeles vidtas för att balansera statsekonomin kommer knappast att underlätta situationen. Röda Korset och miljön Finlands Röda Kors verksamhet kan jämföras med typiska riksomfattande organisationer som främst sysslar med kontorsarbete. Därför belastar inte organisationen miljön nämnvärt genom sin verksamhet och inte utgör frivilligverksamheten heller någon risk för miljön. Dock ingår i centralbyråns, i de tolv distriktens och de 500 avdelningarnas verksamhet en mängd gemensamma möten och mycket resande. Sålunda måste bilismens miljöpåverkan, användningen av kontorspapper i onödan och det uppkomna avfallet beaktas i verksamheten. Under det gångna året förnyades centralbyråns bilpark i sin helhet. Nu har vi hittat en lösning som fungerar med tanke på arbetarskydd och miljövänlighet. Röda Korset har som mål att i allt större utsträckning gå över till digital byrå och informationsförmedling med hjälp av tekniska lösningar och praktiska initiativ. Det här får stöd också av de IT-projekt som nu genomförts. Organisationen har ett digitalt system för fakturering och godkännande av fakturor och redan nu får deltagarna nästan allt mötesmaterial elektroniskt. Organisationen har inget särskilt miljöprogram men Blodtjänst och återanvändningskedjan Kontti följer sina egna regler. Blodtjänst tillämpar praktiska lösningar från läkemedelsindustrin bland annat vid behandlingen av engångsmaterial. Kontti-kedjan är en betydande aktör när det gäller återanvändning av varor, såsom kläder, möbler, kärl och andra hemtillbehör, sportartiklar och även återvinning av begagnade kläder. 13

14 Midvinter var en gemensam satsning för organisationen 250 Målet för 2013 var att lyfta fram seniorer som är aktiva i samhället och som utgör en styrka för välfärden i samhället. Under temaåret utmanade vi dem att bli frivilliga och samtidigt lyfte vi fram de frivilliga seniorerna inom vår organisation. Röda Korset vill med sin verksamhet betona äldre människors rätt att få hjälp och att vara en uppskattad del av samhället. Senioråret förbereddes genom att material togs fram för att inspirera distrikten och avdelningarna. Genom seminarier och evenemang fick temaåret synlighet runtom i landet. Den synligaste gemensamma satsningen var Midvinterövningen. I övningen ville man särskilt rikta uppmärksamheten på de äldres sårbarhet och behov av hjälp vid naturkatastrofer och nödsituationer i det dagliga livet. Därmed lyftes också Röda Korsets hjälpberedskap som myndigheternas medhjälpare fram. I övningen evakuerades åldringar som bodde på institutioner och hemma och fördes i säkerhet undan elavbrott och andra skador som kunde tänkas uppstå under en vinterstorm. Övningen avslutades med glada vändagsevenemang. Midvinter fick mycket stor publicitet, och i övningen deltog cirka frivilliga och 296 avdelningar på olika håll i landet. Temaåret uppmärksammades också på organisationens första hjälpen-utbildningar där man påminde om typiska hemolyckor som äldre kan råka ut för och hur de kan förebyggas. Seniormedborgarna har varit målgrupp för det förebyggande arbetet också i de riksomfattande samarbetsorganen. Röda Korset var med i flera projekt där verksamhetsårets seniortema togs upp. Röda Korset deltog i ett nätverk för äldreomsorg vid SOSTE Finlands social och hälsa rf. I början av året förberedde vi en ny projektansökan till Penningautomatföreningen Ray för programmet Livfullt liv (Eloisa ikä). Projektmålet för Täyttä elämää eläkkeellä (ung. Ett aktivt liv som pensionär) är att ge bättre möjligheter för människor som går i pension att delta i frivilligverksamhet och att få nya verksamhetsmodeller för detta. Frivilliga fick beröm i Vihtavuori i Laukas Röda Korset har sedan flera år tillbaka målmedvetet förstärkt organisationens hjälpberedskap. Per hade 84 % eller 416 avdelningar sin beredskapsplan färdig. Enligt beredskapens uppföljning fanns det totalt 508 avdelningar och av dem var 497 aktiva. Vikten av samarbete framträdde i slutet av året vid Viking Lines bilfärja M/S Amorellas grundstötning utanför Mariehamn. Frivilliga var med och hjälpte familjerna att komma vidare till andra transportmedel för fortsatt resa. De delade ut filtar och gav psykiskt stöd såväl på fartyget som i hamnarna i Mariehamn och Åbo. Vid tillbudet för en storolycka i Vihtavuori i Laukas hade frivilliga en viktig och uppskattad roll i insatsen. Arrangemangen på evakueringsplatsen fick mycket beröm i Olycksutredningscentralens utredning larmgrupper i Frivilliga räddningstjänsten Vapepa Frivilliga räddningstjänstens nätverk omfattar särskilda larmgrupper från 50 olika organisationer över hela Finland. Nätverket samordnas av Finlands Röda Kors. Under Röda Korsets temaår för seniorverksamhet lyftes speciellt pensionärernas och seniorernas betydelse fram också i denna verksamhet. Många frivilliga deltog i Midvinter-övningen i Seinäjoki. Larmuppdrag Harri Hinkka Efterspaning Första omsorgen (mentalt stöd, eldsvådor etc.) Trafikolycka Markbränder Annan hjälpsituation Beredskapslarm. Ingen aktion Miljöolycka 14

15 Nya medlemmar rekryterades till första hjälpen-grupperna Första hjälpen-grupperna erbjöd fortfarande olika ålders aktörer goda aktivitetsmöjligheter i Röda Korset. I grupperna kan man lära och öva första hjälpen och delta i hjälpuppdrag. Stämman har satt upp som mål att öka såväl antalet första hjälpen-grupper som gruppmedlemmar. Grupperna har blivit fler men antalet aktörer har minskat på ett oroväckande sätt. År 2010 var antalet aktörer och tre år senare Minskningen av antalet gruppmedlemmar påverkar framför allt första hjälpen-jourerna som årligen ökar i antal medan aktörerna blir allt färre. År 2013 skötte grupperna jourer och tog hand om personer. Både genom allmän och riktad rekrytering söktes förstärkning till första hjälpen-grupperna. Ett utmärkt exempel på detta är den första hjälpen-grupp som bildades i samarbete mellan avdelningarna i Sukeva och Sonkajärvi, där afghanska ungdomar deltar i första hjälpen-jouren. I Uleåborgs och Lapplands distrikt genomfördes det tvååriga projektet HUIPPU som avslutades Syftet var att utveckla effektiva rekryteringsmetoder. I Lappland och Uleåborg väcktes också slumrande avdelningar till nytt liv. I Uleåborgs distrikt grundades tre nya avdelningar. I planerna för 2014 ingår att grunda fler nya avdelningar. Första hjälpen-färdigheterna hos frivilliga testades i juni i Nyslott. Uppgifter gavs åt Reddie Kids-, ungdoms-, vuxen- och seniorgrupper samt grupper för akut omhändertagande. Seniorerna, som deltog för första gången i tävlingarna, upplevde att evenemanget gav inspiration till att förbättra den egna hälsan och tryggheten. Finlands Röda Kors deltog i det EU-finansierade projektet Volunteers in Capacity Building som ingick i EU:s egen personreserv för humanitär hjälp. Två av organisationens frivilliga stödde Röda Korset i Paraguay. Rekommendationer lämnades till ECHO om rekrytering, utbildning, stöd och handledning av frivilliga före och efter fältperioden liksom under perioden samt om värdens skyldigheter gentemot volontärerna. Under året inleddes också ett annat EU-finansierat projekt som handlade om mottagning av internationell hjälp i Finland. Syftet är att utreda eventuella flaskhalsar och utvecklingsobjekt i Finlands lagstiftning vad gäller mottagande av internationell hjälp. Den juridiska utredningen färdigställs under Första hjälpen-jourer och hjälptagare Första hjälpen-grupper och frivilliga i dem 3170 Jourer Hjälptagare Första hjälpen-grupper Frivilliga Vid FM-tävlingarna i Nyslott fick många Reddie Kids visa vad de kan. Jani Rutanen Projekt för att förbättra hjälpberedskapen Finlands Röda Kors deltog aktivare än förr i utarbetandet och genomförandet av regionala välfärdsprogram för den inre säkerheten. I slutet av 2013 vann Lapplandsprojektet Vardagstrygghet för kommunerna en tävling som anordnades av EU:s offentliga förvaltning i Maastricht. Projektet drivs av regionalförvaltningsverket i Lappland, och Lapplands rödakorsdistrikt deltar aktivt i det. Projektets syfte är att utveckla de lokala resurserna så att de på bästa sätt främjar kommuninvånarnas välmående. Seniorernas temaår hedrades genom att för första gången starta en egen klass för seniorer vid FM-tävlingarna. Niklas Meltio 15

16 Vänverksamhet i hela 331 avdelningar Ensamhet och behovet av stöd från en vän och en gemenskap finns i alla åldersgrupper, vilket syntes i fullbokade vänkurser på olika håll i landet. Vänverksamhet bedrivs i hela 331 lokalavdelningar. Mångsidigheten i verksamheten lockar nya deltagare. En stor skara rödakorsvänner deltog i Midvinterövningen. De lärde sig hur man handlar i en undantagssituation och förstärkte samtidigt organisationens hjälpberedskap. Efter övningen anordnades glada vändagsevenemang, där de evakuerade åldringarna fick njuta av kaffekalas och avkopplande program. Inom vänverksamheten idkades också samarbete med Föreningen för Mental Hälsa i Finland. Vännerna fick fortbildning inom temat psykiskt välmående hos äldre. Mot slutet av året startade ett nytt lekkulturprojekt. Hela Finland leker är ett jubileumsprojekt, som finansieras av finska Kulturfonden, till äran av Kulturfondens 75-års jubileumsår (2014). MBF och FRK genomför projektet. Syftet är att skapa träffpunkter för olika generationer, barn i 5 10-års åldern, deras familjer och seniorer. Verksamheten är uppbyggd kring lek, konst och fantasi. Pilotförsök inleddes i november på fyra orter: Åbo, Tusby, Muurame och Tammerfors. Glädje och trevligt sällskap för närståendevårdarna Röda Korset har under 20 års tid gett stöd åt närståendevårdare, först med yrkesmässig avlastningsverksamhet och numera genom att stödja välmåendet hos närståendevårdarna. Målet för verksamhetsåret 2013 var att utöka kontakterna mellan olika generationer. Dessutom ville man sporra närståendevårdarna till att också ta hand om sin egen hälsa och sitt välmående. Verksamheten var öppen för alla som skötte en anhörig eller närstående. Under 20-års jubileumsåret satsade man på ökad synlighet och påverkansarbete. Närståendevårdarna lyftes fram vid olika regionala och nationella evenemang. Stödverksamheten för närståendevårdare omfattar yrkesmässigt samordnad verksamhet som i huvudsak utförs av frivilliga. År 2013 hade man verksamhet i åtta distrikt, och av dessa hade man i sju distrikt en regionalt anställd som jobbade med stöd till närståendevårdare. Sammanlagt 54 avdelningar och närmare 300 frivilliga deltog i verksamheten. Under verksamhetsåret utbildades 233 frivilliga. Antalet närståendevårdare i utbildning I byklubbar knyts vänskapsband. Klubbledaren och klubbdeltagaren i Pieksämäki avdelning gladde sig över sammankomsten. Paula Myöhänen Frivilliga i vänverksamheten Det är viktigt att närståendevårdaren också sköter sin egen kondition. Tillsammans med en frivillig går det lättare att börja röra på sig. Jarkko Mikkonen 16

17 Pluspunkterna fyllde 20 år I oktober firade Pluspunkterna sitt 20-års jubileum i Joensuu. På festseminariet och middagen för inbjudna firade man de anställdas och frivilligas värdefulla arbete. På festen premierades Pluspunkternas frivilliga för det förtjänstfulla arbetet att ha fått till stånd en pålitlig testning och rådgivningsservice. Patrulleringen för säker sex fortsatte på hösten i Helsingfors hamnar, där frivilliga inom hiv- och sexualhälsoarbetet och yrkesfolk från Hiv-Stödcentralen informerade resenärerna om trygg sexualitet. Också i Levi delade frivilliga ut hundratals kondomer. På Pluspunkterna och i den riksomfattande telefonrådgivningen hade frivilliga jour, av vilka merparten var professionella inom hälso- och sjukvård. Lustgas sysselsatte missbruksrådgivarna Röda Korset bedrev missbruksarbete under sommaren på festivaler och på vintern i köpcenter samt i läroanstalter. Lustgasanvändningen har ökat och blev ett nytt fenomen våren FRKs alkohol- och drogförebyggande arbete spelade en stor roll vid uppföljningen av läget, informationen och utbildningen i ämnet. De frivilliga samlade in observationer i hela landet och Röda Korset fungerade som sakkunnig i otaliga sammanhang. Drogförebyggande veckan inspirerade avdelningarna att synas på sina orter. Röda Korset svarade för andra gången för den riksomfattande samordningen av temaveckan Hjälptagare i plötsliga olyckor inom landet vid vilka avdelningarna bidragit med hjälp Hjälp inom landet / euro Osastojen omista varoista antama apu Av avdelningens egna medel Akut hjälp inom landet Huono-osaisuutta ehkäisevät hankkeet Utsatthetsförebyggande Äkillinen apu kotimaassa Övriga stora olyckor projekt 423 Över femtio hälsorådgivningar Intresset för hälsorådgivning verkar ha vuxit. Under året bildades några nya rådgivningar och i slutet av året fanns 58 hälsorådgivningar som erbjöd lätttillgänglig rådgivning. Hälsorådgivningsarbetet kan på sätt och vis ses som hjälp till likställda, eftersom många av de aktiva är pensionerade professionella inom hälso- och sjukvården. Seniorårets mål nåddes därmed i denna frivilliga verksamhetsform Defibrillatorregister Besöken i hälsorådgivningar Käynnit terveyspisteessä Det defibrillatorregister som startats i samverkan med Finlands Hjärtförbund och Suomen Elvytysneuvosto har utökats med apparater i jämn takt. I de stora tätorterna har fler apparater registrerats än i glesbygderna där en apparat ofta skulle behövas. Marknadsföringen av registret fortsätter. Nytt material som stöd till utbildningen Under 2013 förnyades boken om Livräddande första hjälpen. Boken är tvåspråkig (finska och svenska) och har också översatts till engelska. Trygghetspassets utbildningsprogram 10 år Under verksamhetsåret anordnades åtta utbildarutbildningar i första hjälpen och hälsokunskap samt en utbildarutbildning i livräddande första hjälpen. En UFH-utbildning hölls på svenska och 16 UFH-fortbildningar ordnades. Alla utbildade fick i samband med utbildningen PPE-D-utbildarbehörighet såsom under föregående år. Under året inleddes en omfattande förnyelse av UFH-utbildningen med syfte att omarbeta utbildningen till en yrkesutbildning och att få in den i studiepoängssystemet. Trygghetspassets utbildningsprogram fyllde 10 år. Utbildningen i akut omhändertagande förnyades Utbildningen i akut omhändertagande som förnyades hösten 2013 presenterades vid social- och hälsovårdsministeriet för sjukvårdsdistriktens ansvariga läkare. Begäran om att utveckla en gemensam utbildning hade kommit från ministeriet. 17

18 Räddningsbranschens centralorganisation SPEK och Finlands sjöräddningssällskap samt Röda Korset tar fram utbildningens kursinnehåll och handlingsanvisningar. De beslutar om gemensamma kriterier för val av nya första hjälpare och utbildare. I oktober hölls Röda Korsets fortbildning för utbildare i akut omhändertagande. Uppdateringen av kursinnehållet och materialet slutförs Europeiska HLR-dagen I oktober genomfördes den första Hjärt-lungräddningsdagen i Europa. Dagen genomfördes på initiativ av Europeiska rådet för hjärt-lungräddning och vill påminna om vikten av hjärt-lungräddning. Finlands Röda Kors symposium om första hjälpen och akutvård arrangerades i Finlandiahuset i Helsingfors och samlade 270 deltagare. Temat för dagarna var Samhället förändras förändras första hjälpen? Bilisternas första hjälpen-färdigheter utreddes De europeiska rödakorsföreningarna och Internationella Automobilförbundet utredde nivån på bilförarnas första hjälpen-färdigheter. Resultaten offentliggjordes på våren. Det fanns stora skillnader mellan de undersökta länderna. Bland finländska bilister kom 91 % ihåg att kontrollera om offret andades och närmare 97 % kom ihåg att en allvarlig blödning stoppas med tryckförband. I praktiska övningar kom det fram att 30 % av de finländska bilisterna behärskade hjärt-lungräddning och hälften klarade av att lägga en medvetslös person i framstupa sidoläge och att kontrollera andningen. Undersökningen visade att människor överskattar sina första hjälpen-färdigheter och att en enstaka första hjälpen-kurs inte räcker till för att upprätthålla dem för all framtid. Det var positivt att de allra flesta hade lust att hjälpa. Till Mästarpromo eller bästa promotor för frivilligverksamhet valdes vid Tackgalan Leila Honkala från Sänkijärvi avdelning. Frivilliga blev hågkomna i tackgala Den 7 december arrangerades i Tavastehus en tackgala för frivilliga som samlade femhundra deltagare. Organisationens styrelse beviljade avdelningen i Viinijärvi priset för fostrande arbete i lokalavdelningen. Avdelningen i Kiminge och Korsholms norra avdelning fick hedersomnämnanden. Priset för fostrande arbete ges en avdelning som har utfört ett betydande arbete inom ungdomsverksamheten. På tackgalan premierades Årets promo Leila Honkala från avdelningen i Sonkajärvi och Årets promo inom sex olika verksamhetsformer: inom första hjälpen-verksamheten Kalle Kivimaa från avdelningen i Hagalund, inom mångkulturella verksamheten Anneli Saarinen från avdelningen i Mäntyharju, inom ungdomsverksamheten Pilvi Peltola från avdelningen i Tammerfors, inom socialtjänsten Sisko Mäenpää från avdelningen i Ilmajoki, inom hälsa och välmående Tuula Töyrylä från avdelningen i Joensuu och inom beredskapsverksamheten Virpi Laine från avdelningen i Nousis. Kimmo Holopainen I Finlands Röda Kors utbildning för frivilliga och allmänheten deltog inalles runt personer. Viivi Mouhu Utbildningen för frivilligutbildare hade 70 nya deltagare. Webbkursen för utbildare utvecklades så att den ännu bättre än förr motsvarar organisationsutbildningens aktuella kursavsnitt. Målet är att alla utbildare ska kunna leda den gemensamma organisationskursen under gemensam flagg. På de riksomfattande fortbildningsdagarna i Nynäs fick 57 frivilligutbildare fortsatt behörighet. En poängsättning av utbildningarna för frivilliga på riksnivå inleddes inom studieprogrammen för utbildarutbildningen och de centrala grundkurserna för frivilliga. Utöver detta omarbetades kursbeskrivningar och nationella intygsmallar. RAY stöder Röda Korsets verksamhet inom landet Allmänt understöd för att främja social- och folkhälsoarbete Frivilliga räddningstjänstens verksamhet Frivilliga räddningstjänstens första omsorgen Hiv- och sexualhälsa Stödverksamhet för närståendevårdare De ungas skyddshusverksamhet Invandrarverksamhet Missbruksarbete Projekt med stödpunkt för vänverksamhet i Helsingfors och Nylands distrikt Projekt för utveckling av regionalt stöd för vänverksamhet i Västra Finlands distrikt Projektet Mot rasism

19 Arbetet för kulturell mångfald lockade nya frivilliga Nya utbildningar till stöd för integrationen Invandrarprogrammet tog fram nya mångkulturella utbildningar som stöd för integrationen. En utbildning för handledare i språkklubbar inleddes i Joensuu, vid huvudstadsregionens läroanstalter inbjöds invandrare att delta i frivilligverksamheten och inom boendehjälpen prövades nya modeller i Kouvolaregionen. Programmet startade Cirka 200 olika evenemang och träffar arrangerades med närmare deltagare. I så kallad lågtröskelverksamhet som till exempel läxläsningsklubbar, internationella klubbar och språkklubbar deltog drygt personer. Deltagarantalet för den handledda verksamheten låg på drygt , räknat enligt alla besöks- och verksamhetstillfällen. VAPAA-projektet aktiverade flyktingar och redan integrerade invandrare Frivilliga inom flyktingarbete, dvs. VAPAA-projektet, har hjälpt avdelningarna att starta integrationsfrämjande verksamhet för flyktingar. Det nationella projektet startade I projektet deltar 12 kommuner av olika storlek över hela landet, och i fem av dem har Röda Korset inte tidigare haft mångkulturverksamhet. Frivilliga uppmuntrades att ta tillvara kunskapen hos flyktingar som redan bor på orten, när de hjälper till att ta emot nya flyktingar. På så vis engageras flyktingarna i föreningsverksamheten. Projektet syftar också till att förbättra flyktingarnas jobbmöjligheter. Man har arrangerat studiebesök för dem på företag och på bär- och lantgårdar. Man har tagit fram olika utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter, framför allt för personer med låg grundutbildning. Projektet har framför uppmärksammat utsatta kvotflyktingar. VAPAA-projektet stödjer frivilliga att fungera som vänner till flyktingar och att delta i den diskussion som förs i närmiljön. Erfarenheten visar att man i synnerhet med hjälp av lokala krafter kan påverka kommunens beslutsfattare. Verksamhet mot rasism Samhällsaktivitet, fostran, upplysning och stöd till dem som utsatts för rasism står i fokus för partnerskapsprojektet Mot rasism!. Projektet inleddes våren Arbetet mot rasism synliggjordes på riksnivå via flera olika evenemang, i medierna och i workshopar. I samverkan med partnerorganisationerna startade 2013 också sammanställningen av material för en verktygslåda mot rasism. Quick Response-gruppen för snabb påverkan inledde också sin verksamhet. Mottagningen av flyktingar och asylsökande fortsatte År 2013 skedde inga stora förändringar i antalet asylsökande jämfört med Antalet asylsökande minskade dock mot det man var förberedd på. Därför beslutade Migrationsverket att i slutet av 2013 lägga ned förläggningen i Sjundeå som upprätthålls av Finlands Röda Kors. Också i andra förläggningar skedde omordningar av antalet platser och lokalarrangemang. Under året togs 674 kvotflyktingar emot, så årets kvot nådde inte målet. Researrangemang gjordes för tre familjer och inom familjeåterföreningsprogrammet anlände sammanlagt fem familjemedlemmar till Finland. En familj arrangerade själv hela sin resa. I familjeåterföreningspolitiken och dess förvaltning har under de senaste åren gjorts en rad förändringar som påverkar status och rättigheter för flyktingars familjemedlemmar. På grund av detta arrangerade FRK i november 2013 ett seminarium kring familjeåterförening och rättigheter. I seminariet deltog 97 personer och man upplevde seminariet som angeläget eftersom gemensamma diskussionsforum saknas. Inom efterforskningen letade man efter försvunna familjemedlemmar. Över hälften av efterforskningsfallen gällde familjemedlemmar som var på flykt till Europa. Sammanlagt behandlades 426 fall, och 42 rödakorsmeddelanden förmedlades. Veckan mot rasism firades i mars. Rebekka Holm har modigt lyft fram den rasism som barn och unga utsätts för. St. Personer Kvotflyktingar som Finlands Röda Kors tagit emot Asylansökningar Kimmo Holopainen Källa: Migrationsverket 19

20 Hjälp till offer för naturkatastrofer och krig År 2013 präglades av naturkatastrofer och komplicerade konflikter. Filippinerna drabbades i november av tyfonen Haiyan som var en av de värsta i landets historia. Tusentals dog och cirka fyra miljoner människor förlorade sina hem. Inget slut syns på det syriska inbördeskriget som startade våren 2011 som en folkresning. Det är ett sorgligt exempel på de för vår tid så typiska komplicerade konflikter som under 2013 speciellt hårt drabbade folk också i Mali, Demokratiska republiken Kongo, Sydsudan och Centralafrikanska republiken. Det långsiktiga utvecklingsarbetet vid Finlands Röda Kors syftar till att hjälpa de allra mest utsatta människorna. FRKs utvecklingsarbete har som mål att familjer eller samhällen ska kunna stå emot risker och ha förmåga att förbereda sig för en katastrof och att återhämta sig efter en sådan så bra som möjligt till livet före katastrofen eller till ett ännu bättre liv. Utvecklingsarbetet binds allt intensivare upp vid katastrofhjälpen, så att katastrofhjälpens resurser styrs till riskhantering. Antingen förebygger man med dess hjälp framtida katastrofer eller förbereder sig bättre på följderna. Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen höll sin generalförsamling i november i Sydney. Vid sammanträdet lyftes samhällsgemenskapers förmåga till flexibilitet upp som ett viktigt delområde inom hållbar utveckling. Vid sammanträdet publicerades ett dokument med ståndpunkter som bildar en utvecklingsagenda för tiden efter Millenniemålen. I dokumentet har Röda Korset förbundit sig att förbättra kapaciteten hos gemenskaper i riskområden att bereda sig för och möta katastrofer. BISTÅNDSMÅL Asien Filippinerna härjades av orkaner I november drabbades Filippinerna av en av de kraftigaste tyfonerna i landets historia. Haiyan som drog fram den 8 november orsakade mer än människors död och omkring fyra miljoner förlorade sina hem. I slutet av 2013 saknades fortfarande över människor. Finlands Röda Kors stödde hjälpinsatsen genom att sända en hälsostation och en logistikenhet till Filippinerna. Hälsostationen tog dagligen emot ungefär patienter. Förutom enheter för snabb hjälpverksamhet skickade Röda Korset 500 tält, filtar, presenningar och moskitnät till dem som drabbats av orkanen. Också provinsen Aklan utsattes för tyfonens härjningar. Antalet offer förblev dock relativt lågt tack vare det katastrofberedskapsprojekt som Röda Korset har bistått. I Aklan lyckades man inleda evakueringarna och det direkta hjälparbetet tidigare tack vare den beredskapsutbildning som fåtts. Finlands Röda Kors hjälpte offren för orkanen Haiyan bl.a. genom att skicka hygienförpackningar till området. Läget förvärrades av att man på Filippinerna inte ännu hunnit återhämta sig från tidigare naturkatastrofer. Bara tre veckor före Haiyan skakades landets centrala delar av jordskalvet Bohol, och i augusti 2013 tvingade den tropiska stormen Utor över människor att lämna sina hem. Finlands Röda Kors skickade hälso- och hygienförpackningar till området samt två motorbåtar avsedda för räddningstjänst. Återuppbyggnadsarbetena efter tyfonen Bophas framfart i Filippinerna i december 2012 pågick också under Finlands Röda Kors skickade också hjälparbetare till katastrofområdet för orkanen. På hälsostationerna jobbade under 2013 sammanlagt 20 professionella inom sjuk- och hälsovården och det tekniska området. Vid logistikenheten arbetade fem finländska experter på logistik tillsammans med hjälparbetare från danska Röda Korset. Vidare sändes till Filippinerna flera fackmän inom FRK-enheten för fältkommunikation. Inre oroligheter i delstaten Rakhine I delstaten Rakhine i Myanmar har situationen sedan flera decennier varit eldfängd mellan områdets muslimska minoritet och den buddhistiska majoriteten. Till följd av våldsamheter tvingades omkring människor söka skydd i flyktingläger. Röda Korset i Myanmar distribuerade basförnödenheter och hygienförpackningar till de boende i flyktinglägren med Finlands Röda Kors stöd. Hälsa, kläder och sociala tjänster Hälsovårdsarbetet fortsatte i Afghanistan, Östtimor, Myanmar, Kambodja och Nordkorea. I Afghanistan hålls presidentval 2014 och samtidigt lämnar också huvudparten av de utländska styrkorna landet. Det- Jarkko Mikkonen 20

https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a

https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a VÅGA BRY DIG https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a RÖDA KORSET I VÄRLDEN BLAND VÄRLDENS KÄNDASTE SYMBOLER internationellt skyddsemblem symbol för humanitär hjälp RÖDA KORSET I VÄRLDEN RÖDA KORSETS

Läs mer

Ge av din tid och var med!

Ge av din tid och var med! FRIVILLIGARBETE I FINLANDS RÖDA KORS Ge av din tid och var med! Tervetuloa Welcome Bienvenidos Tere tulemast Bienvenue добро пожаловать الهأ الهسو dhowow Välkommen Soo Ge av din tid och var med! Röda Korset

Läs mer

Röda Korsets bistånd i hemlandet

Röda Korsets bistånd i hemlandet Röda Korsets bistånd i hemlandet Så här hjälper vi offer för plötsliga olyckor i Finland VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för bistånd i hemlandet Vår hjälp sträcker sig från beredskap till stöd

Läs mer

Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2015 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE

Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2015 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2015 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Bästa lärare i årskurserna 1-6! 2 3 Att hjälpa ger glädje! Vi tror att barn vill hjälpa, vare sig det gäller första hjälpen, att göra

Läs mer

Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2016 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE

Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2016 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2016 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2 Att hjälpa ger glädje! Vi tror att barn vill hjälpa, vare sig det gäller första hjälpen, att göra en äldre människa glad eller en

Läs mer

VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN. Finlands Röda Kors strategi för åren 2015 2017. Att hjälpa ger glädje

VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN. Finlands Röda Kors strategi för åren 2015 2017. Att hjälpa ger glädje VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN Finlands Röda Kors strategi för åren 2015 2017 Att hjälpa ger glädje Godkänd på stämman i Åbo 7-8.6.2014 1 2 8.6.2014 Innehåll Inledning...

Läs mer

Arbetsplan och budget 2015. Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt ATT HJÄLPA GER GLÄDJE

Arbetsplan och budget 2015. Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Arbetsplan och budget 2015 Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Innehåll Inledning 3 Beredskapsverksamheten 3 Första hjälpen gruppverksamhet och hälsofrämjande 4 Utbildning

Läs mer

Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet

Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet Verksamhetsformer Vänverksamhet Finska och svenska språkklubbar Läxhjälpen Internationella klubben Lägerverksamhet Boendehjälp Verksamhet i flyktingförläggningar

Läs mer

Startpaket Ungdomsverksamhet

Startpaket Ungdomsverksamhet Startpaket Ungdomsverksamhet Verksamhetsformer Reddie Kids-klubbverksamhet för äldre barn Ungdomsgrupp Narikka: kortvarig frivilligverksamhet Lägerverksamhet Internationell ungdomsverksamhet Redaktionellt

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2012

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2012 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2012 Finlands Röda Kors 20.5.2013 1 Omslagsbild: Rödakorsungdomarnas årsmöte 2012 Foto: Alejandro Lorenzo Finlands Röda Kors, Fabriksgatan 1a, 00140 Helsingfors, 020

Läs mer

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga.

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. BÄTTRE STUDENTHÄLSA FAKTA SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. SHVS är sakkunnig inom studenthälsovård Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder tjänster inom

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

28.11.2014. Finlands Röda Kors upprätthåller ett riksomfattande koordinationsnätverk för Frivilliga räddningstjänsten.

28.11.2014. Finlands Röda Kors upprätthåller ett riksomfattande koordinationsnätverk för Frivilliga räddningstjänsten. 28.11.2014 Finlands Röda Kors stämma 7 8.6.2014 STYRELSENS SVAR TILL KLÄMMAR SOM GODKÄNDES AV ORDINARIE STÄMMAN KLÄM 1 Precisering av testamentsanvisningar Vi föreslår att styrelsen preciserar sina testamentsanvisningar

Läs mer

Utredning 2/2014. Bostadslösa

Utredning 2/2014. Bostadslösa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ISSN 1237-1288 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola (statistik) Tfn

Läs mer

Vi är en modig och Pålitlig HjälPare Här Hemma och ute i Världen

Vi är en modig och Pålitlig HjälPare Här Hemma och ute i Världen Strategi 2011 2014 Vi är en modig och Pålitlig HjälPare Här Hemma och ute i Världen Finlands Röda Kors 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 innehåll följeord...4

Läs mer

Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE

Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2 Att hjälpa ger glädje! Vi tror att barn vill hjälpa, vare sig det gäller första hjälpen, att göra en äldre människa glad eller en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Finlands Röda Kors, Åbolands distrikt 2014 Förord Förord Röda Korsets värderingar är grunden för all vår verksamhet. Röda Korsets sju principer styr tillsammans

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 Omslagsbild: Niklas Meltio Nuorteva under Hungerdagen 2011 11.5.2012 2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden

Läs mer

Röda Korsets program för årskurserna 7 9, 2015 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE

Röda Korsets program för årskurserna 7 9, 2015 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Röda Korsets program för årskurserna 7 9, 2015 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Att hjälpa ger glädje! Vi tror att ungdomar vill hjälpa, vare sig det gäller första hjälpen, att göra en äldre människa glad eller en

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

Idag är en viktig dag

Idag är en viktig dag Idag är en viktig dag Delta i Insamlingen Hungerdagen! Foto: Joonas Brandt IDAG ÄR EN VIKTIG DAG Hungerdagen 17-19.9.2015 Hungerdagen i ett nötskal Hungerdagen är Finlands Röda Kors viktigaste årliga kampanj

Läs mer

Röda Korsets program för årskurserna 7 9, 2016 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE

Röda Korsets program för årskurserna 7 9, 2016 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Röda Korsets program för årskurserna 7 9, 2016 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2 Att hjälpa ger glädje! Vi tror att ungdomar vill hjälpa, vare sig det gäller första hjälpen, att göra en äldre människa glad eller

Läs mer

HJÄLP FRÅN BARN TILL BARN

HJÄLP FRÅN BARN TILL BARN TILLSAMMANS GÖR VI DET 2013 ATT KUNNA HJÄLPA GER MOD ATT GÖRA DET Laura kotila Bästa lärare! Rubriken Att kunna hjälpa ger mod att göra det är en hänvisning till första hjälpen, något som enligt Röda Korset

Läs mer

Verksamhetsplan för åren 2015 2017 Österbottens svenska distrikt. Distriktsstyrelsens förslag 1.12.2014 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE

Verksamhetsplan för åren 2015 2017 Österbottens svenska distrikt. Distriktsstyrelsens förslag 1.12.2014 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Verksamhetsplan för åren 2015 2017 Österbottens svenska distrikt Distriktsstyrelsens förslag 1.12.2014 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 1 Vi är en modig och pålitlig hjälpare här hemma och ute i världen (vision)

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen. understatssekreterare Tuomas Pöysti

Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen. understatssekreterare Tuomas Pöysti Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen understatssekreterare 1 Hörnstenarna i det nya social- och hälsovårdssystemet 1. Stark organisation 18 landskap 2. Integration av tjänster tjänsterna formas

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Ett säkert och kriståligt Finland Räddningsväsendets strategi

Ett säkert och kriståligt Finland Räddningsväsendets strategi Ett säkert och kriståligt Finland Räddningsväsendets strategi 2025 31.5.2016 Räddningsväsendets vision 2025: Ett säkert och kriståligt Finland genom samarbete. 21.6.2016 2 Verksamhetsidé: Vi främjar säkerheten

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Bilder av arbete för social hållbar utveckling

Bilder av arbete för social hållbar utveckling Bilder av arbete för social hållbar utveckling (kenneth.ritzen@uppsala.se) Att konkretisera en vision Balanser, avvägningar, förhandlingar Arbetsklimatet Folkhälsoarbete Omvärldsanalys Människosynen i

Läs mer

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder.

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Behandlats av Röda Korsets styrelse 22.5.2015 INITIATIV 1 Infopaket för nya

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

RUOTSI. Kom med i verksamheten!

RUOTSI. Kom med i verksamheten! RUOTSI Kom med i verksamheten! Mannerheims Barnskyddsförbund Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) är en medborgarorganisation som grundades år 1920 främjar välmåendet hos barn, unga och barnfamiljer har

Läs mer

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen Social och hälsovårds och landskapsreformen I enlighet med regeringens proposition om vård och landskapsreformen och riktlinjerna om klientens valfrihet 1 31.3.2017 Ansvaret på en aktör 2 31.3.2017 Hörnstenarna

Läs mer

Röda Korsets program för årskurserna 7 9, Att hjälpa ger glädje

Röda Korsets program för årskurserna 7 9, Att hjälpa ger glädje Röda Korsets program för årskurserna 7 9, 2017 Att hjälpa ger glädje 2 Att hjälpa ger glädje! Vi tror att ungdomar vill hjälpa, vare sig det gäller första hjälpen, att göra en äldre människa glad eller

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Hungerdagen Du kan hjälpa! Kuva: Leena Koskela

Hungerdagen Du kan hjälpa! Kuva: Leena Koskela Hungerdagen 15 17.9 Du kan hjälpa! Kuva: Leena Koskela Vad är Hungerdagen? Hungerdagen är Finlands Röda Kors viktigaste årliga kampanj för att samla in medel. Vi samlar in pengar till katastroffonden så

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Motioner till partidagen 2016

Motioner till partidagen 2016 Motioner till partidagen 2016 Beredningsutskott 4 47 Integration på svenska 48 Glöm inte att integrera hemmamammorna 49 Partiets finskspråkiga namn 50 Lokalavdelningarnas medlemsavgifter i partiet och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

De viktigaste observationerna vid revisionen och ställningstaganden

De viktigaste observationerna vid revisionen och ställningstaganden De viktigaste observationerna vid revisionen och ställningstaganden Integration inom social- och hälsovården Vid utgången av 2012 uppgick antalet utländska medborgare i Finland till 195 511, vilket utgör

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 VISION INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. UPPDRAG VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. HUVUDMÅLGRUPPER* ÄLDRE OCH MIGRANTER. ÖVERGRIPANDE MÅL VI ÄR EN RESURSSTARK OCH ENAD

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 22013 Trygghet från Ampara till Kajanaland Rödakorsvolontärer ökar välmåendet i sin omgivning överallt i världen. Finlands Röda Kors genomförde en enorm biståndsoperation

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Verksamhets- och ekonomiplan 2017 INNEHÅLL Verksamhetsidé... 3 FSB: verksamhetsformer... 3 Värden... 3 Verksamhetsplan för 2017... 3 1. Utvecklandet av brandkårsverksamheten...

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp

Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp Tidåtgång: 3 timmar (3*45 min) Grupp: cirka 15 personer Mål att ge grundkunskap om faktorer, som orsakar

Läs mer

VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN. Strategi för åren

VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN. Strategi för åren VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN Strategi för åren 2018 2020 Förslag till styrelsens utkast för remissbehandling inom organisationen 27 28.1.2017 1 2 Innehåll Inledning...

Läs mer

Vuxenutbildningsundersökningen 2006

Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Utbildning 2008 Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Deltagande i vuxenutbildning Nästan 1,7 miljoner deltog i vuxenutbildning År 2006 deltog varannan 18 64-åring, dvs. över 1,7 miljoner personer, i vuxenutbildning,

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 32013 150 år på de svagastes sida Vem som helst kan trots sin egen vilja och sitt agerande hamna i en situation där man inte klarar sig ensam. Man är tvungen att vädja

Läs mer

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Gemensamma åtgärder www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Forumet för välbefinnande i arbetet handlar om att dela ut och lära av god praxis nätverksträffar och förstärkning av samarbetet

Läs mer

stöd samhälle viktigt samverkan politik förebygga nätverk erfarenhet kunskap Samverkan mot suicid

stöd samhälle viktigt samverkan politik förebygga nätverk erfarenhet kunskap Samverkan mot suicid viktigt samverkan stöd kunskap erfarenhet nätverk politik förebygga samhälle Samverkan mot suicid guide för att inleda eller utveckla befolkningsinriktad suicidprevention Utvecklingen av suicidalitet kan

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Hungerdagskampanjen. Du kan hjälpa till! Foto: Joonas Brandt

Hungerdagskampanjen. Du kan hjälpa till! Foto: Joonas Brandt Hungerdagskampanjen Du kan hjälpa till! Foto: Joonas Brandt Hungerdagen i ett nötskal Hungerdagen är Finlands Röda Kors viktigaste årliga kampanj för att samla in medel. Vi samlar in pengar till katastroffonden

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 april 2011 340/2011 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Utfärdad i Helsingfors den 6 april I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP Verksamhetsberättelse 2010 Finlands Röda Kors 13.5.2011 PB 1

HJÄLP MED DIN HJÄLP Verksamhetsberättelse 2010 Finlands Röda Kors 13.5.2011 PB 1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Verksamhetsberättelse 2010 Finlands Röda Kors 13.5.2011 1 Omslagsbild: Eero Pykäläinen På bilden: Kati Partanen i Haiti 13.5.2011 2 Innehåll INLEDNING...5 STYRELENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Bidrag till frivilligorganisationer år 2009

Bidrag till frivilligorganisationer år 2009 NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLISTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-02-27 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Verksamhetsbidrag

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning för året 2014

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning för året 2014 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning för året 2014 Finlands Röda Kors 22.5.2015 1 Godkänd vid fullmäktigemötet 22.5.2015 Pärmbild: Teemu Ullgrén. I augusti ordnade avdelningen i Janakkala ett Reddie-läger

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Kan vi bli en Sälle-hamn?

Kan vi bli en Sälle-hamn? Kan vi bli en Sälle-hamn? INNEHÅLL Vad går Sälle-hamnprogrammet ut på? Vad förutsätts av Sälle-hamnarna? Så här stöds Sälle-hamnarna av HSR rf Hur kan vi bli en Sälle-hamn? Sälle-hamnprogrammet pågår året

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET Bilaga 3 KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET BAKGRUND GR-kommunernas sociala styrgrupp beslutade i oktober 2008 att kartlägga omfattningen av volontär-/frivilligverksamheter

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET I Finland finns runt om i landet totalt 91 folkhögskolor. Den första folkhögskolan grundades redan år 1888. De till merparten privata folkhögskolorna har under

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer