Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014"

Transkript

1 Dnr ASN Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande Bengt Palo, 5215 Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN Dpl 39 Ärende Arbetsmarknads och socialnämnden har vid utgången av ansökningstiden den 15 september tagit emot ansökningar från 21 föreningar. Föreningarna har sammanlagt ansökt om kr i bidrag. Jämfört med förra året är det en ökning med kr. Förvaltningen har i samverkan med avdelningarna arbetat fram ett förslag som uppgår till kr, den budgeterade ramen för 2014 är kr. Förslaget innebär att en buffert motsvarande kr reserveras för att möta ansökan om projekt- respektive startbidrag det kommande verksamhetsåret. Förslag till föreningsavtal har utarbetats med 20 föreningar. I enlighet med nämndens beslut 25 september 2013, att tillämpa föreningsdrift respektive driftentreprenad kommer inte att genomföras under Detta kommer att få genomslag först verksamhetsåret Följande bedömningar föreslås: De föreningar som ansöker om medel understigande kr bedöms enligt de riktlinjer som gäller från 25 september 2013 och bedöms enligt definition föreningsdrift. De föreningar som ansöker om medel överstigande kr bedöms enligt de riktlinjer som gäller från 25 september 2013 och bedöms 2014 enligt definition föreningsdrift. Driftentreprenad (upphandling av tjänster för belopp som överstiger kr) kommer att bli aktuellt först Eftersom nämnden fortsättningsvis kommer att tillämpa upphandling av tjänster när föreningar ansöker om kostnader som överstiger kr föreslår förvaltningen att nya föreningar som ansöker om medel 2014 överstigande kr, där personalkostnader utgör huvuddelen av de ansökta medlen, endast beviljas medel för lokal- och driftkostnader för Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 18 Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: upphört Bankgiro:

2 Dnr ASN Dpl 39 sid 2 (20) Övriga bedömningar som gjorts utgår från: De budgetramar som finns för verksamheten. De riktlinjer som nämnden antog 25 september Halvårsuppföljningen av föreningsavtalen En genomgång av resultat- respektive balansräkning för En genomgång av föreningarnas budget En uppräkning av föreningsbidraget med hänsyn till ökade lokal- och driftkostnader har gjorts för flera av föreningarna gällande år Förutsättningar för verksamhetsbidrag Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar stöd till lokala föreningar i Karlstads kommun med särskild social inriktning. Bidraget ska stimulera till nytänkande och metodutveckling inom det sociala området, samt utgöra ett komplement till nämndens verksamhet. Det ska också bidra till att ge föreningarna en ekonomisk grund för att bedriva ideell verksamhet. Det avtal som nämnden tecknar med föreningen får inte innebära att föreningens verksamhet ersätter något som nämnden ska göra enligt Socialtjänstlagstiftning eller andra styrdokument. För att komma ifråga för föreningsbidrag ska verksamheten: Rikta sig till de mest utsatta grupperna i samhället Ha en socialpolitisk och opinionsbildande inriktning Vila på demokratisk grund Aktiviteten ska utgöra ett komplement till nämndens verksamhet Ha en inriktning på kulturell mångfald och jämställdhet Aktiviteterna bör främja kontakter mellan människor från olika kulturer och underlätta kontakt mellan unga och äldre. Verksamheten bör vara i linje med den strategiska planen och förvaltningens verksamhetsplaner. Förening Bidragsberättigad förening skall bedriva kontinuerlig verksamhet i kommunen och vara uppbyggd enligt demokratiska principer. Med kontinuerlig verksamhet menas, förutom den verksamhet som regleras i avtalet, bl. a regelbundna styrelse- och medlemsmöten samt andra aktiviteter som är av föreningsnatur. Föreningen skall ha stadgeenligt vald lokalstyrelse i kommunen och revisorer samt hålla årsmöte på vilket verksamhets-, kassa- och revisionsberättelserna godkänns. Föreningen ska också i övrigt följa de regler som gäller för föreningar.

3 Dnr ASN Dpl 39 sid 3 (20) Verksamheten i föreningen ska bedrivas i en drogfri miljö. I enlighet med den strategiska planen skall föreningen i sin verksamhet arbeta för att motverka diskriminering och kränkningar. Avtal 2014 De avtal som tecknades med föreningarna för 2013 har följts upp under året genom individuella kontakter med varje förening. Uppföljningen har rört: Mål Målgrupper Omfattning av verksamhet Aktiviteter i förhållande till avtalet Ekonomi Hantering av ansökningar för 2014 För 2014 har 21 föreningar ansökt om verksamhetsbidrag motsvarande kr. Den budgeterade ramen för 2014 är kr. Det innebär att ansökningarna överskrider föreningsbidragsbudgeten med kr. Bedömning av ansökningar har gjorts av förvaltningens olika avdelningar utifrån föreningarnas målgrupper och i vilken grad föreningens verksamhet utgör ett komplement till nämnden egna verksamheter. Varje avdelning har valt att prioriterar några föreningar där behovet av anslag är extra angeläget. Dessa föreningar föreslås få en högre uppräkning än övriga föreningar. Förvaltningens förslag på anslag till respektive förening redovisas som en ökning eller en reducering i förhållande till nämndens beslut för verksamhetsbidrag Ett anslag motsvarande kr har reserverats i budgeten för installation av inbrottslarm i Klaraborgs Herrgård. Föreningar som riktar sig till vuxenavdelningens målgrupp. (Människor med missbruks- eller beroendeproblematik, psykisk funktionsnedsättning) De föreningar som ansökt om bidrag och som vänder sig till vuxenavdelningens målgrupp är: Hela människan/ria Karlstad, föreningen KRIS, Sällskapet Länkarna, Fria sällskapet länkarna Futurum, Verdandi avd. 356 Kronoparken, IOGT-NTO:s kamratstöd Vårdkedjan i Karlstad, FPS (Föreningen psykiatri i samverkan), Föreningen EBL-skolan, RSMH Kalstasola. Hela människan/ria Karlstad Verksamhet: Syftet med verksamheten är att hitta verktyg för människor att komma ur sitt missbruk. Skapa förutsättningar för en bra livskvalité. Sammanhang: Föreningen verkar för Vuxenavdelningens målgrupper och kan ibland utgöra en extra resurs för dem som inte har egen bostad.

4 Dnr ASN Dpl 39 sid 4 (20) Samverkan: Samverkan med föreningen fungerar bra. Ansökan: Föreningen söker bidrag för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet med bibehållet innehåll. Föreningen erhåller även bidrag från Svenska kyrkan och frikyrkor i form av bl a kollekter. Ansökan: Hela Människan RIA Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Försäkringar, reparationer och underhåll Personalkostnader ca Övrig kostn Div Intäkter, lönebidrag m m./ Summa Föreslaget bidrag RIA är en prioriterad förening av vuxenavdelningen. Föreningen tar emot ca personer varje dag, under ett år ca 250 personer. Besökarna kan köpa lunch eller kaffe till självkostnadspris, de ges möjlighet till vila, sköta sin personliga hygien, få begagnade kläder/skor. Föreningen bedriver också kursverksamhet, stödsamtal och uppsökande verksamhet. De har samarbete med handläggare inom vår förvaltning. Församlingarna är huvudman för verksamheten. Föreningen har 2,5 tjänster och ca volontärer från församlingarna. Föreningen har en omfattande verksamhet. RIA hyr en fastighet som är kostnadskrävande och förslås ett ökat anslag med kr. Föreningen KRIS Verksamhet: Föreningen skall arbeta aktivt mot droger och kriminalitet tillsammans med olika samarbetsparter för att hjälpa individen tillbaka till samhället. Sammanhang: Föreningen verkar för Vuxenavdelningens målgrupper Samverkan: Samarbetet med föreningen är bra. Ansökan: Ansökan omfattar en budget på totalt kr för att kunna återuppta sin verksamhet. Ansökan: KRIS i Karlstad Tilldelat föreningsbidrag Nystarts-/omstartsbidrag Ansökt föreningsbidrag Hyra Verksamhet (café och grupper)

5 Dnr ASN Dpl 39 sid 5 (20) Resor för besök på anstalter Övriga kostnader Revisionskostnader Beräknade intäkter för bl a anstaltsverksamhet och café./ Summa Föreslaget bidrag KRIS är inte en prioriterad förening. Föreningen KRIS i Karlstad hade under 2012 stora besvär med att få verksamheten att fungera och föreningen upphörde under en tid med sin verksamhet och startade en rekonstruering. Under våren 2013 erhöll de ett nystartbidrag för att kunna återstarta sin verksamhet i mindre skala och med ny styrelse. Inför 2014 avser föreningen att öppna sitt café och återuppta besöken hos medlemmar/klienter på anstalter. Föreningen söker efter nya mindre lokaler med lägre kostnad. Medel från 2013 överflyttas till 2014 därför föreslås kr i verksamhetsbidrag. Sällskapet Länkarna Verksamhet: Arbetet med att ge hjälp och stöd till blandmissbrukare av drogfria missbrukare pågår kontinuerligt tillsammans med personlig motivation för drogfrihet. Social gemenskap är också en del i stödet. Nykter samvaro vid storhelger, och utflykter vid sommaren. Föreningslokalen är öppen varje dag. Ett antal personer har möjlighet att bo i fastigheten när de varit på behandling och inte klarar eget boende vid utskrivning. Information om verksamheten till skolor och till frivården. Sammanhang: Genomför aktiviteter som kan vara till stöd för Vuxenavdelningens målgrupper Samverkan: Samarbetet med föreningen fungerar bra. Ansökan: Föreningen söker bidrag för fortsatt arbete med målgruppen. Föreningen har en stor fastighet som är kostsam i drift Ansökan: Fria Sällskapet Länkarna Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Fastighetskostnader Medlemsvård Övriga verksamhetskostnader Administration Div intäkter: medlemsavg, hyror, LiV ca./ Summa Föreslaget bidrag

6 Dnr ASN Dpl 39 sid 6 (20) Länkarna är en prioriterad förening av vuxenavdelningen. Föreningen bedriver en verksamhet som är ett viktigt komplement till Vuxenavdelningen. Föreningen har öppet alla dagar i veckan och möter en annan målgrupp än vad avdelningen gör. Föreningen äger en fastighet som är kostnadskrävande, kostnaderna reduceras av bl a hyresintäkter. Fastigheten är en förutsättning för att ge det stöd till medlemmarna som föreningen gör. Föreningen föreslås ett ökat anslag med kr specifikt för lokalkostnad. Fria sällskapet länkarna Futurum Verksamhet: Att hjälpa alkoholister och andra missbrukare till en nykter och trygg tillvaro Sammanhang: Föreningen verkar för Vuxenavdelningens målgrupper. Samverkan: Samarbetet med föreningen är bra och under förra verksamhetsåret har föreningen fått extra stöd vid genomförande av ett större arrangemang i Karlstad. Ansökan: Föreningen söker bidrag för att kunna fortsätta sin verksamhet för målgruppen. De har bl a en stödgrupp för kvinnogrupp som träffas kontinuerligt. Föreningen genomför även utflykter med medlemmarna. Ansökan: Futurumlänkarna Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Administration Medlemsaktiviteter Intäkter medlemsavgifter, transporter till behandlingshem./ Summa Föreslaget bidrag Föreningen är inte en prioriterad förening av Vuxenavdelningen. Futurumlänkarna är en etablerad förening som idag har 27 medlemmar som regelbundet träffas och får stöd i att bevara sin drogfrihet/nykterhet och kan ses som ett komplement till Vuxenavdelningens verksamhet. Föreningen föreslås en uppräkning med 5000 kr. Verdandi avd. 356 Kronoparken. Verksamhet: Föreningen arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och drogmissbruk.

7 Dnr ASN Dpl 39 sid 7 (20) Sammanhang: Föreningen verkar för Vuxenavdelningens målgrupper genom social gemenskap och kamratstödjande verksamhet inom bostadsområdet Kronoparken. Samverkan: Samarbetet med föreningen är bra. Ansökan: Ansökan omfattar en budget på kronor. Syftet är att kunna fortsätta att driva det nystartade soppköket och att under 2014 arbeta med brukarstyrd brukarrevision Ansökan: Verdandi avd 359 Kronoparken Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Administration Medlemsaktiviteter och utbildning Övriga kostnader Intäker/medlemsavgifter./ Summa Föreslaget bidrag Verdandi är inte en prioriterad förening. Föreningen arbetar inom ett bostadsområde- Kronoparken - för att skapa social gemenskap och ha kamratstödjande verksamhet. Föreningen föreslås få en uppräkning med 3000 kr. IOGT-NTO:s kamratstöd Vårdkedjan i Karlstad Verksamhet: Vårdkedjan är en del i Föreningen IOGT-NTO Ägirs verksamhet och syftet med verksamheten är förenings- och fritidsverksamhet, socialt arbete/kamratstöd för en nykter tillvaro. Föreningen har en omfattande verksamhet för sina medlemmar, bl a friskvård, verksamhetsträffar med olika innehåll och utflykter. Sammanhang: Genomför aktiviteter som kan vara till stöd för Vuxenavdelningens målgrupper Samverkan: Samarbetet med föreningen är bra. Ansökan: Vårdkedjan söker medel för att bedriva kamratstödjande verksamhet Ansökan: IOGT-NTO Vårdkedjan Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Administration

8 Dnr ASN Dpl 39 sid 8 (20) Verksamhetskostnader Beräknad intäkter loppis, gåvor Summa Föreslaget bidrag Vårdkedjan är inte en prioriterad förening av Vuxenavdelningen. Föreningen föreslås en uppräkning med 3000 kr. FPS (Föreningen psykiatri i samverkan) Verksamhet: FPS är en anhörigförening för anhöriga/närstående till personer med psykisk funktionsnedsättning. Sammanhang: Föreningen fyller en viktig funktion för närstående/anhöriga till Vuxenavdelningens målgrupp Samverkan: Samverkan med föreningen är bra Ansökan: FPS ansöker om medel för verksamhet för anhöriga/närstående till personer med psykisk funktionsnedsättning. Ansökan: FPS Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalkostnader Administration Möteskostnader/Medlemsmöten Resor Intäkter: medlemsavgifter./ Summa Föreslaget bidrag FPS är en prioriterad förening för vuxenavdelningen. Föreningen fyller en mycket viktig roll för anhöriga/närstående till målgruppen. FPS är delaktig i bemanningen av brukar-/anhörigföreningarnas lokal i nya psykiatrihuset och är också representerad i andra sammanhang t ex Personligt Ombud, Region Värmland, Landstingets division psykiatri. Föreningen har ökat antal aktiviteter och föreslås en uppräkning med 9000 kr Föreningen EBL-skolan Verksamhet: Föreningen EBL-skolan tidigare Föreningen Sandbäcken har bedrivit EBL-skolan sedan 2006.

9 Dnr ASN Dpl 39 sid 9 (20) Sammanhang: Verksamheten genomför kurser och aktiviteter för personer med psykisk ohälsa med syfte att bryta isolering och bli aktiv i samhällslivet Samverkan: Samverkan med föreningen är bra Ansökan: Medel söks för fortsatt drift av EBL-skolan avseende personal- och lokalkostnader, övrigt drift, utveckling, utökning och nyanställning av personal samt för föreningsverksamhet med medlemsaktiviteter/medlemsmöten. Ca 55% av ansökan avser lönekostnader och det framgår inte tydligt vilka kostnader som avser EBL-skolans kärnverksamhet. Ansökan: Föreningen EBL-skolan Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalkostnader Personalkostnader Fortbildning Marknadsföring Administration/resor Övriga externa kostnader Beräknade intäkter (medlemsavg, LiV, Hjärnkoll)./ Summa Föreslaget bidrag EBL-skolan är inte en prioriterad förening av Vuxenavdelningen. Föreningen har bedrivit verksamheten sedan 2006 och har tidigare även sålt utbildning/platser till andra kommuner. Föreningen har ett nära samarbete med Hjärnkoll och Studieförbundet Vuxenskolan. Föreningen söker ett verksamhetsbidrag med kr, främst för att finansiera personalkostnader för Enligt nämndens beslut att tillämpa upphandling av tjänster när föreningar ansöker om kostnader som överstiger kr och eftersom föreningen första gången i år ansöker om medel till personalkostnader föreslår förvaltningen att EBL-skolan inte beviljas medel för finansiering av personalkostnader. Föreningen föreslås ett anslag med kr motsvarande lokal- och drift-/aktivitetskostnader. RSMH Kalstasola Verksamhet: RSMH-Kalstasola är en lokalförening inom RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och bedriver intressepolitisk verksamhet och kamratstöd. Sammanhang: Föreningen bedriver olika former av kamratstödjande verksamhet för medlemmarna som biobesök, utflykter mm. Samverkan: Samverkan med föreningen är bra.

10 Dnr ASN Dpl 39 sid 10 (20) Ansökan: RSMH Kalstasola söker medel för att utveckla och utöka verksamheten. Ansökan: RSMH Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalkostnader Administration Verksamhet Resor Redovisningstjänst Övriga kostnader Summa Föreslaget bidrag RMSH Kalstasola är en prioriterad förening för vuxenavdelningen. Föreningen har efter några svåra år startats om och erhöll då startbidrag från nämnden. Förra året fick föreningen verksamhetsbidrag och under 2013 har verksamheten ökat med fler aktiviteter för medlemmarna och med start av ett soppkök. Föreningen har aviserat att de planerar att byta lokaler under Om detta går i lås kommer föreningen att göra en kompletterande ansökan för ökade lokalkostnader. Föreningen föreslås en uppräkning med kr. Föreningar som riktar till familjeavdelningens målgrupp (barn/ungdomar/familjer) De föreningar som ansökt om bidrag och vänder sig till Familjeavdelningens målgrupp är: Föreningen Bryggan, Föreningen Föräldrafamnen, Karlstads Mansjour, Verdandi avd Föreningen Bryggan Verksamhet: Bryggan Karlstad är en ideell förening som arbetar för barn vars föräldrar är eller har varit aktuella inom Kriminalvården. Bryggan Karlstad arbetar utifrån barnets perspektiv och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, där barnets bästa står i centrum. Löpande verksamhet är, Öppet Hus, Familjeaktiviteter Stödgrupp, Ungdomsgrupp, Barnkollo, Föräldrafritt/Föräldracafé, Mamma/Pappagrupper, Olika projekt t.e.x. Projekt Lägerstöd. Föreningen har tre till fyra i personal som har högskoleutbildning inom området. De har speciell fortbildning för målgruppen. De har handledning av personal från familjeavdelningen. Bryggan har en informativ hemsida där man enkelt kan följa verksamheten. De har en tydlig ekonomisk redovisning. Sammanhang: Föreningen har en tydlig målgrupp kopplad till familjeavdelningen. Föreningen gör ett bra arbete för målgruppen. De har speciellt barngrupper för målgruppen som inte familjeavdelningen har kompetens för.

11 Dnr ASN Dpl 39 sid 11 (20) Samverkan: Samverkan med föreningen är bra. Ansökan: Bryggan ansöker ett anslag med kr. Ansökan: Bryggan Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Personalkostnader ca Övrig kostn, försäkringar, reparationer och underhåll Div Intäkter, lönebidrag m m Summa Föreslaget bidrag Bryggan är en prioriterad förening av FAM. Bryggan ger en tydlig bild av att de når sin målgrupp, de har ett stort utbud av aktiviteter, de har kompetens personal med speciell kompetens för målgruppen. För 2014 gjordes först bedömningen att föreslå en nivå på kr. Då nämnden utökade ramen så blev den nya bedömningen kr. Föreningen föreslås en uppräkning med kr. Föräldrafamnen Verksamhet: Föreningen håller på att omstruktureras. Tidigare har Mamma Daiha varit en huvudverksamhet i familjefamnen. Under 2013 gick de ur och bildade en egen förening Selma som nu tillhör under IFA. Familjefamnen tyckte själva att de var i behov av en förändring, under hösten startade ytterligare en ny verksamhet. Fokus på den är föräldrakunskap, barnuppfostran, friskvård men också ett fokus på den sociala biten. Projektet Växtkraft som ligger under Familjefamnen har bidrag från allmänna arvsfonden. Hösten 2012 startade de upp projektet och kontakter knöts. De arbetar för Värmland. Målgruppen är ensamkommande som fyllt 18 år och är upp till 25 år. Verksamheten erbjuder föreläsningar, utbildningsdagar och även sociala dagar med samtal om våra olikheter och våra likheter. Föreläsningarna har bestått av representanter från Skatteverket, Communicare, Almi, Kronofogden med flera. På sikt har familjefamnen ambitionen att växtkraft ska fungera i föreningen utan bidrag från allmänna arvsfonden. Denna målgrupp hör då till förvaltningen men inte familjefamnen. Sammanhang: Målgrupp kommer att vara nyblivna föräldrar med utländskt och svenskt ursprung. Samverkan: Samarbete med Rädda Barnen, BVC Rud, Ruds kyrkan, Communicare samt Somaliska Föreningen. Samverkan med föreningen fungerar bra.

12 Dnr ASN Dpl 39 sid 12 (20) Ansökan: Föreningen ansöker om bidrag med kr där en personalkostnad med kr skall finansiera del av en 50 % tjänst för att driva Öppna famnens Café. Ansökan: Föräldrafamnen Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Försäkringar, reparationer och underhåll Personalkostnader ca Övrig kostn Div Intäkter, lönebidrag m m - Summa Föreslaget bidrag Föreningen är inte en prioriterad av FAM. Familjefamnen är i en förändringsprocess. Det är därför svårare att få en tydlig bild av hur deras verksamhet är just nu. De fick en högre summa för 2013, här fanns en del för tolkkostnad som var knuten till Mamma Daiha verksamheten. När den försvann så har familjefamnen betalat tillbaka denna summa. Vi har då utgått från tidigare nivå och bedömer att föreningen för året på sig att få igång verksamheten på full nivå igen. För 2014 gjordes bedömningen på tidigare nivå utan tolkkostnaden med kr. Utifrån situationen så är förslaget på anslag oförändrat. Karlstads Mansjour Verksamhet: Karlstads mansjour finns på trygghetscenter. Karlstad Mansjour har målsättningen att: vara en kontaktpunkt och utgöra ett stöd för män i kris, vid behov hjälpa fäder och andra män på ett relevant sätt, bemanna en telefonjour 5 kvällar per vecka. Hålla kvällsöppet 1 kväll per vecka i Trygghetscenter, Drottninggatan 30, Karlstad för personliga samtal och besök/samvaro. Vara en opinionsbildande verksamhet genom att anordna seminarier, skriva insändare, leda studiecirklar, ta emot studiebesök samt att samverka med andra ideella organisationer. Karlstads mansjour har en tydlig redovisning på hur många pass de genomför, antal besökare och joursamtal. Hur många män de har varit i kontakt med. De deltar på Putte i parken, kurser och annat. Sammanhang: Karlstad Mansjour har målsättningen att vara en kontaktpunkt och utgöra ett stöd för män i kris. Samverkan: Föreningen samverkar med bl. a. Brottsofferjouren, Polismyndigheten i Värmland, Familjerådgivningen, Alla Kvinnors Hus, Tjejjouren och Bryggan. Samverkan med föreningen är bra. Ansökan: Föreningen ansöker om ett bidrag med kr. Föreningen ger en tydlig konsekvensbild vad olika bidragsnivåer räcker till.

13 Dnr ASN Dpl 39 sid 13 (20) Ansökan: Karlstads Mansjour Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Försäkringar, reparationer och underhåll - Personalkostnader ca Övrig kostn Div Intäkter, lönebidrag m m Summa Föreslaget bidrag Föreningen är prioriterad av familjeavdelningen. Karlstads mansjour har en stabil verksamhet där de når många män i kris. De har också samverkan och viss utåtriktad verksamhet. Karlstads mansjour har sökt mer bidrag än de fått under flera år. De har också gett en tydlig konsekvensbild vad olika bidragsnivåer räcker till. De har under några år beviljats ett anslag med kr. Utifrån deras redovisning så gjordes bedömningen att de behövde en ökning för att klara sin tidigare ambitionsnivå. Även att de skall kunna öka denna. Först kr och med ny ram kr. Föreningen föreslås en uppräkning med kr. Verdandi avd. 366 Våxnäs Verksamhet: Verdandi avd. 366 är en ideell förening med ungdomar och barn som huvudaktivitet. Föräldrar och andra vuxna är också välkomna till föreningen lokal.. Verdandi arbetar för ett mångkulturellt samhälle och har bl.a. invandrare från olika länder i sin verksamhet. De har huvudsakligen sin verksamhet i lokalen på Våxnäs, med fritidsaktiviteter. De genomför också fotbolls och innebandyturneringar i andra lokaler. Föreningen genomför utflykter och andra uteaktiviteter. Sammanhang: Föreningen fångar upp många ungdomar på området som ger dem en positiv social utveckling som de förmodligen inte skulle få annars. Samverkan: Samverkan med föreningen fungerar bra. Ansökan: Föreningen ansöker om ett bidrag med kr. Ansökan: Verdandi avd. 366 Våxnäs Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Personalkostnader ca

14 Dnr ASN Dpl 39 sid 14 (20) Övrig kostn Div Intäkter, lönebidrag m m Summa Föreslaget bidrag Föreningen är prioriterad av familjeavdelningen. Verdandi 366 har en verksamhet med många barn, ungdomar och föräldrar. De har ett stort utbud av aktiviteter. De har engagerad personal som brinner för verksamheten. De har ett stort socialt engagemang. Nämnden beviljade föreningen ett förstärkt verksamhetsbidrag med kr under året för utökad verksamhet i föreningen. Utifrån ny ram och extra ansökan 2013 så föreslås ett anslag med , en uppräkning med 6200 kr. Föreningar som riktar sin verksamhet till andra utsatta grupper av vuxna. De föreningar som ansökt om bidrag och vänder sig till IFA s målgrupp är: Alla kvinnors Hus, Internationella kvinnoföreningen, Tingvallakyrkan Karlstad, Insolvens, FRIS, Föreningen Khatoon och Selmagruppen. Alla kvinnors Hus Verksamhet: AKH ger kvinnor stöd i akuta nödsituationer liksom hjälp till kvinnor i behov av exempelvis social eller juridisk rådgivning. Sammanhang: Föreningen fyller en viktig funktion för målgrupper under IFAs ansvarsområde. Samverkan: Samarbetet med föreningen upplevs som gott. Ansökan: Ansökan omfattar en budget på totalt kr. Tydligheten i budgeten gör det möjligt att spåra till vad pengarna kommer att användas (redovisade under rubriken övrigt nedan). Ansökan: Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Övrigt Lönekostnader Intäkter Summa Föreslaget bidrag

15 Dnr ASN Dpl 39 sid 15 (20) Alla kvinnors hus är en prioriterad förening av IFA. Det finns på AKH en barnsamordnare som ASF/IFA ser ett stort behov av. Det finns en risk för att ett minskat bidrag till föreningen leder till att den funktionen kommer att minskas eller dras in. AKH genomför ett stort arbete med rådgivning och stöd till behövande personer. AKH fungerar som mer än ett komplement till IFA s verksamhet och är att i viss mån att betrakta som en leverantör av en tjänst. Förening förslås ett bidrag med kr en uppräkning med kr. Internationella kvinnoföreningen Verksamhet: Ökar förståelsen mellan kulturer genom aktiviteter och arrangemang (språkträning, studiebesök etc.) stärka gemenskapen kvinnor emellan. Sammanhang: Föreningen verkar inom IFA s område. Stöttar integrationen av personer, verkar för att bryta individers isolering och verkar för kulturmöten. Samverkan: Samarbetet med kommunen fungerar väl. Ett önskemål från IFA s sida skulle vara att föreningen kunde erbjuda praktikplatser i större omfattning. I dagsläget får IFA köpa dessa platser av föreningen. Ansökan: IQF söker pengar för alla sina kostnader under En stor post gäller löner (45% av sökta pengar). Givet ansökan är det svårt att se vad sökta pengar är tänkt att användas till. Ansökan: IQF Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Administration Försäkring och revision Medlemsaktiviteter och utbildning Tel/bredband Inventarier Lön Intäkter Summa Föreslaget bidrag IQF är en prioriterad förening av IFA. De har en verksamhet som är ett bra och fungerande komplement till IFA s egen verksamhet. Såväl mål som målgrupp ligger väl inom IFA s ram.

16 Dnr ASN Dpl 39 sid 16 (20) Det föreslagna bidraget täcker föreningens kostnader så när som på lön till personer anställda av föreningen. Föreslaget bidrag ska säkra föreningens möjligheter att driva föreningsarbetet vidare. En kompletterande ansökan inkom till nämnden med kr då föreningen under hösten varit utsatt för flera inbrott och där ett stort antal inventarier har stulits. Föreningen föreslås ett anslag med kr, en uppräkning med kr. Tingvallakyrkans församling Karlstad (sammanslagning av Karlstad Missionsförsamling och Karlstad Baptistförsamling) Verksamhet: Tingvallakyrkan driver en verksamhet som ska vara öppen för alla. De skapar en mötesplats för personer, oavsett härkomst eller stöttar position. De erbjuder också språkstöd för personer i behov av detta. Sammanhang: Tingvallakyrkan tar emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tingvallakyrkan ger också språkstöd till personer som inte har rätt till SFI. Tingvallakyrkan bedriver således en verksamhet som kompletterar IFA inom vårt kompetens- och ansvarsområde. Samverkan: Samarbetet mellan kommunen och kyrkan förefaller fungera väl. Kyrkan har svarat på IFA s behov av mer språkstödsgrupper etc. Ansökan: Tingvallakyrkan söker kr. Det finns ingen specificering av vad pengarna ska användas till annat än för att kunna ha anställd personal ( husmor, möjliggörare för ideell verksamhet, pastorer med tystnadsplikt, samt vara en diakonal kraft ). Ansökan: Tingvallakyrkan Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Summa - Föreslaget bidrag Tingvallakyrkans församling är inte en prioriterad förening av IFA. Föreningen har tidigare fått bidrag för delar av sin verksamhet. Det uppstod ett ökat behov av Tingvallakyrkans föreningsverksamhet gällande språkträning, något som de snabbt kunde svara upp mot. Ansökan är oprecis och det är svårt att få ett klart grepp vad pengarna ska gå till. Givet den goda vilja de visade och svarade upp på IFA s behov gällande språkträning föreslås förening ett bidrag med kr, samma anslag som Bristande tydlighet i ansökan gör att det är svårt att ge ett högre anslag.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015

Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 september 2014 SN-2014/3051.705 1 (4) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson 08-535 378 08 lina.albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Förslag till fördelning

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Dnr KS16.475-1 Reviderat 2016-06-10 Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper.. 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag...

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Antagna av Landstingsstyrelsen 2013-09-03 Innehåll MÅLBESKRIVNING... 3 GRUNDVILLKOR FÖR BIDRAGSANSÖKAN... 3 NYA FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER...

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping

Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-11-20 Dnr Ks 2014-1063 Anders Netin Omsorgskontoret Tina Andersson Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping FÖRSLAG TILL OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Föreningsbidrag 2012 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND. Handläggare: Ida Malmborg Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreningsbidrag 2012 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND. Handläggare: Ida Malmborg Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5-72/2012 SID 1 (2) 2012-04-25 Handläggare: Ida Malmborg Telefon: 508 03 083 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Fritidspolitisk inriktning för föreningsbidrag. Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen

Läs mer

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande.

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer Grundläggande krav är att bidrag i

Läs mer

Riktlinje för föreningsstöd

Riktlinje för föreningsstöd nternati Riktlinje för föreningsstöd Beslutad av Individ- och familjenämnden 18 juni 2013 program policy handlingsplan riktlinje Innehåll Riktlinjer för individ- och familjenämndens föreningsstöd inom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 2012-11-28 Bidrag till sociala föreningar 2014 Förslag till beslut föreslås besluta att fördela 2014 samt del av 2015 och 2016 års bidrag till sociala föreningar

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde DATUM UTSKRIFT 2015-09-21 SIDA 1/5 KAPITEL GILTIGT INOM R FÖR BIDRAG TILL, VALLENTUNA KOMMUN AVSNITT GODKÄNT DATUM 2015-04-28 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN DIARIENR 2015.043-3

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Jo Linder Roger Datum 2015-11-13 Diarienummer KSN-2015-2048 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsår 2017

Verksamhetsplan Verksamhetsår 2017 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2017 RSMH Trelleborg c/o Loes Vollenbroek Hallasvängen 37A 231 65 Trelleborg Org nr 847000-4386 www.rsmhtrelleborg.se rsmhtrelleborg@gmail.com Organisation Riksförbundet för

Läs mer

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012 Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012 1. Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF Föreningens syfte är att i samarbete med föräldrar och skola verka för att somaliska

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon:

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 8.1.1 100/2015 OFU 2015-03-24 Sida 1 (7) 2015-03-02 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt reglementet ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

Föreningsbidrag 2013 till föreningar som arbetar med missbruksfrågor i Enskede- Årsta-Vantör

Föreningsbidrag 2013 till föreningar som arbetar med missbruksfrågor i Enskede- Årsta-Vantör ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-11-20 Handläggare: Lotta Gillhardt Telefon: 08-508 14 019 Till Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Ansökan om bidrag till Crossroads

Ansökan om bidrag till Crossroads Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-12-09 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2014-12-16 Ansökan

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-11-14 Diarienummer SCN-2016-0371 Socialnämnden Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper... 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag... 5 Särskilt verksamhetsbidrag...

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön,

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, 1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning

Läs mer

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde RIKTLINJE Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag till organisationer som är verksamma

Läs mer

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 30(39) Kommunstyrelsen Ks/2015:107 139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2011, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Sn Nykterhets- och Beslut 2010 Ansökan Förslag 1 övriga sociala 2011 Fördelning av hela budget föreningar (objektnr) RIA

Läs mer

Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare

Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-09-27 Diarienummer SCN-2016-0317 Socialnämnden Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta

Läs mer

Utökning av kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagande

Utökning av kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagande KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nilsson Daniel Datum 2016-09-01 Diarienummer KSN-2016-1831 Kommunstyrelsen Utökning av kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagande

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare

Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-11-22 Diarienummer SCN-2016-0317 Socialnämnden Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Riktlinjerna reglerar hur bidragsansökningar till kultur och fritidsnämnden ska göras, vilka krav som ställs

Läs mer

Bidrag till frivilligorganisationer år 2009

Bidrag till frivilligorganisationer år 2009 NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLISTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-02-27 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Verksamhetsbidrag

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 2012-06-11 1 (5) Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ärendet Stockholms läns landsting

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Föreningsbidrag 2016

Föreningsbidrag 2016 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND Stöd och Processer Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-01-12 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Föreningsbidrag 2016 Förvaltningens förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande KULTURFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande Fastställda av kulturnämnden 2017-03-24, KTN-2015-0125, 13 Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon:

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagandet

Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagandet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Nilsson Daniel Datum 2016-03-04 Diarienummer KSN-2016-0556 Kommunstyrelsen Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers

Läs mer

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-02-16 Sida 1 (1) Kultur- och bildningskansli Dnr LD14/02412 Uppdnr 932 2014-12-09 Kultur- och bildningsnämnd 2015-02-16

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Bidrag till frivilligorganisationer år 2007

Bidrag till frivilligorganisationer år 2007 NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2007-03-23 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Bidrag till frivilligorganisationer år 2007 Förslag

Läs mer

Föreningsbidrag sammanställning av inkomna ansökningar

Föreningsbidrag sammanställning av inkomna ansökningar Föreningsbidrag 2016 - sammanställning av inkomna ansökningar Nedan presenteras samtliga föreningar som har ansökt om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2016. Först listas de 22 föreningar som föreslås

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2017-09-19 Projekt

Läs mer

BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning. TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning. TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Kommunalt bidrag till föreningsverksamheten i Torsås kommun. Bidragsnormer fastställda av Torsås

Läs mer

Riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer

Riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer Riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer stockholm.se ÄN juni 2013 ÄN juni 2015, reviderade Publikationsnummer: 3, smärre justeringar 2016-08-23 Dnr: 731-205/2015 Äldrenämnden: 2015-06-16

Läs mer

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige 2016-10-25. Gäller från och med 2017-01-01. Munkfors-Ransäter en attraktiv, företagsam, nära och hållbar kommun-känd för att vara spännande,

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-01 Handläggare: Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Förvaltningens förslag

Läs mer

Bidrag verksamhetsår Kris centrum för män

Bidrag verksamhetsår Kris centrum för män TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-16 Dnr: 2015/34-IFN-700 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kriscentrum för män i Västmanland Bidrag

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR DNR 1.7-0213/2010 SID 1 (6) 2010-05-25 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan 2013-11-19 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2010/134 Fritidsnämnden Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208 Riktlinjer för föreningsbidrag Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208 Syftet med Ljusnarsbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar och organisationer

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Dnr 85/2016 Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 49. Uppdateras före 2020-06-20. 1/7 Innehållsförteckning Allmänt om föreningsstöd... 3 Allmänt om ansökan... 3 Bidragsformer...

Läs mer

Socialförvaltningen Strategiska enheten. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Möjligheter

Socialförvaltningen Strategiska enheten. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Möjligheter Socialförvaltningen Strategiska enheten Tjänsteutlåtande Dnr 10.1-245/2014 OFU 2015-03-24 Sida 1 (5) 2015-03-04 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Anders Wallner Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 30 Anders.Wallner@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-15 Dnr 1302556 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Bidrag år 2014 till organisationer

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Brottsofferjourerna i Stockholm (2 bilagor)

Brottsofferjourerna i Stockholm (2 bilagor) Kansliavdelningen SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Berit Jernberg Tfn: 08-508 25 039 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-04-25 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 050519 DNR 119-75/2005 DNR:106-145/2005 Till Socialtjänstnämnden

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 Ärende 5 sid 9 (21) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-09-25 4 Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för internet Dnr KS-2011-750 Dpl 35 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare 2017 ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms stadsmission

Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare 2017 ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms stadsmission Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Jonas Zackrisson Telefon: 08-508 25 169 Till Socialnämnden 2016-10-25 Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare

Läs mer