Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014"

Transkript

1 Dnr ASN Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande Bengt Palo, 5215 Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN Dpl 39 Ärende Arbetsmarknads och socialnämnden har vid utgången av ansökningstiden den 15 september tagit emot ansökningar från 21 föreningar. Föreningarna har sammanlagt ansökt om kr i bidrag. Jämfört med förra året är det en ökning med kr. Förvaltningen har i samverkan med avdelningarna arbetat fram ett förslag som uppgår till kr, den budgeterade ramen för 2014 är kr. Förslaget innebär att en buffert motsvarande kr reserveras för att möta ansökan om projekt- respektive startbidrag det kommande verksamhetsåret. Förslag till föreningsavtal har utarbetats med 20 föreningar. I enlighet med nämndens beslut 25 september 2013, att tillämpa föreningsdrift respektive driftentreprenad kommer inte att genomföras under Detta kommer att få genomslag först verksamhetsåret Följande bedömningar föreslås: De föreningar som ansöker om medel understigande kr bedöms enligt de riktlinjer som gäller från 25 september 2013 och bedöms enligt definition föreningsdrift. De föreningar som ansöker om medel överstigande kr bedöms enligt de riktlinjer som gäller från 25 september 2013 och bedöms 2014 enligt definition föreningsdrift. Driftentreprenad (upphandling av tjänster för belopp som överstiger kr) kommer att bli aktuellt först Eftersom nämnden fortsättningsvis kommer att tillämpa upphandling av tjänster när föreningar ansöker om kostnader som överstiger kr föreslår förvaltningen att nya föreningar som ansöker om medel 2014 överstigande kr, där personalkostnader utgör huvuddelen av de ansökta medlen, endast beviljas medel för lokal- och driftkostnader för Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 18 Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: upphört Bankgiro:

2 Dnr ASN Dpl 39 sid 2 (20) Övriga bedömningar som gjorts utgår från: De budgetramar som finns för verksamheten. De riktlinjer som nämnden antog 25 september Halvårsuppföljningen av föreningsavtalen En genomgång av resultat- respektive balansräkning för En genomgång av föreningarnas budget En uppräkning av föreningsbidraget med hänsyn till ökade lokal- och driftkostnader har gjorts för flera av föreningarna gällande år Förutsättningar för verksamhetsbidrag Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar stöd till lokala föreningar i Karlstads kommun med särskild social inriktning. Bidraget ska stimulera till nytänkande och metodutveckling inom det sociala området, samt utgöra ett komplement till nämndens verksamhet. Det ska också bidra till att ge föreningarna en ekonomisk grund för att bedriva ideell verksamhet. Det avtal som nämnden tecknar med föreningen får inte innebära att föreningens verksamhet ersätter något som nämnden ska göra enligt Socialtjänstlagstiftning eller andra styrdokument. För att komma ifråga för föreningsbidrag ska verksamheten: Rikta sig till de mest utsatta grupperna i samhället Ha en socialpolitisk och opinionsbildande inriktning Vila på demokratisk grund Aktiviteten ska utgöra ett komplement till nämndens verksamhet Ha en inriktning på kulturell mångfald och jämställdhet Aktiviteterna bör främja kontakter mellan människor från olika kulturer och underlätta kontakt mellan unga och äldre. Verksamheten bör vara i linje med den strategiska planen och förvaltningens verksamhetsplaner. Förening Bidragsberättigad förening skall bedriva kontinuerlig verksamhet i kommunen och vara uppbyggd enligt demokratiska principer. Med kontinuerlig verksamhet menas, förutom den verksamhet som regleras i avtalet, bl. a regelbundna styrelse- och medlemsmöten samt andra aktiviteter som är av föreningsnatur. Föreningen skall ha stadgeenligt vald lokalstyrelse i kommunen och revisorer samt hålla årsmöte på vilket verksamhets-, kassa- och revisionsberättelserna godkänns. Föreningen ska också i övrigt följa de regler som gäller för föreningar.

3 Dnr ASN Dpl 39 sid 3 (20) Verksamheten i föreningen ska bedrivas i en drogfri miljö. I enlighet med den strategiska planen skall föreningen i sin verksamhet arbeta för att motverka diskriminering och kränkningar. Avtal 2014 De avtal som tecknades med föreningarna för 2013 har följts upp under året genom individuella kontakter med varje förening. Uppföljningen har rört: Mål Målgrupper Omfattning av verksamhet Aktiviteter i förhållande till avtalet Ekonomi Hantering av ansökningar för 2014 För 2014 har 21 föreningar ansökt om verksamhetsbidrag motsvarande kr. Den budgeterade ramen för 2014 är kr. Det innebär att ansökningarna överskrider föreningsbidragsbudgeten med kr. Bedömning av ansökningar har gjorts av förvaltningens olika avdelningar utifrån föreningarnas målgrupper och i vilken grad föreningens verksamhet utgör ett komplement till nämnden egna verksamheter. Varje avdelning har valt att prioriterar några föreningar där behovet av anslag är extra angeläget. Dessa föreningar föreslås få en högre uppräkning än övriga föreningar. Förvaltningens förslag på anslag till respektive förening redovisas som en ökning eller en reducering i förhållande till nämndens beslut för verksamhetsbidrag Ett anslag motsvarande kr har reserverats i budgeten för installation av inbrottslarm i Klaraborgs Herrgård. Föreningar som riktar sig till vuxenavdelningens målgrupp. (Människor med missbruks- eller beroendeproblematik, psykisk funktionsnedsättning) De föreningar som ansökt om bidrag och som vänder sig till vuxenavdelningens målgrupp är: Hela människan/ria Karlstad, föreningen KRIS, Sällskapet Länkarna, Fria sällskapet länkarna Futurum, Verdandi avd. 356 Kronoparken, IOGT-NTO:s kamratstöd Vårdkedjan i Karlstad, FPS (Föreningen psykiatri i samverkan), Föreningen EBL-skolan, RSMH Kalstasola. Hela människan/ria Karlstad Verksamhet: Syftet med verksamheten är att hitta verktyg för människor att komma ur sitt missbruk. Skapa förutsättningar för en bra livskvalité. Sammanhang: Föreningen verkar för Vuxenavdelningens målgrupper och kan ibland utgöra en extra resurs för dem som inte har egen bostad.

4 Dnr ASN Dpl 39 sid 4 (20) Samverkan: Samverkan med föreningen fungerar bra. Ansökan: Föreningen söker bidrag för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet med bibehållet innehåll. Föreningen erhåller även bidrag från Svenska kyrkan och frikyrkor i form av bl a kollekter. Ansökan: Hela Människan RIA Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Försäkringar, reparationer och underhåll Personalkostnader ca Övrig kostn Div Intäkter, lönebidrag m m./ Summa Föreslaget bidrag RIA är en prioriterad förening av vuxenavdelningen. Föreningen tar emot ca personer varje dag, under ett år ca 250 personer. Besökarna kan köpa lunch eller kaffe till självkostnadspris, de ges möjlighet till vila, sköta sin personliga hygien, få begagnade kläder/skor. Föreningen bedriver också kursverksamhet, stödsamtal och uppsökande verksamhet. De har samarbete med handläggare inom vår förvaltning. Församlingarna är huvudman för verksamheten. Föreningen har 2,5 tjänster och ca volontärer från församlingarna. Föreningen har en omfattande verksamhet. RIA hyr en fastighet som är kostnadskrävande och förslås ett ökat anslag med kr. Föreningen KRIS Verksamhet: Föreningen skall arbeta aktivt mot droger och kriminalitet tillsammans med olika samarbetsparter för att hjälpa individen tillbaka till samhället. Sammanhang: Föreningen verkar för Vuxenavdelningens målgrupper Samverkan: Samarbetet med föreningen är bra. Ansökan: Ansökan omfattar en budget på totalt kr för att kunna återuppta sin verksamhet. Ansökan: KRIS i Karlstad Tilldelat föreningsbidrag Nystarts-/omstartsbidrag Ansökt föreningsbidrag Hyra Verksamhet (café och grupper)

5 Dnr ASN Dpl 39 sid 5 (20) Resor för besök på anstalter Övriga kostnader Revisionskostnader Beräknade intäkter för bl a anstaltsverksamhet och café./ Summa Föreslaget bidrag KRIS är inte en prioriterad förening. Föreningen KRIS i Karlstad hade under 2012 stora besvär med att få verksamheten att fungera och föreningen upphörde under en tid med sin verksamhet och startade en rekonstruering. Under våren 2013 erhöll de ett nystartbidrag för att kunna återstarta sin verksamhet i mindre skala och med ny styrelse. Inför 2014 avser föreningen att öppna sitt café och återuppta besöken hos medlemmar/klienter på anstalter. Föreningen söker efter nya mindre lokaler med lägre kostnad. Medel från 2013 överflyttas till 2014 därför föreslås kr i verksamhetsbidrag. Sällskapet Länkarna Verksamhet: Arbetet med att ge hjälp och stöd till blandmissbrukare av drogfria missbrukare pågår kontinuerligt tillsammans med personlig motivation för drogfrihet. Social gemenskap är också en del i stödet. Nykter samvaro vid storhelger, och utflykter vid sommaren. Föreningslokalen är öppen varje dag. Ett antal personer har möjlighet att bo i fastigheten när de varit på behandling och inte klarar eget boende vid utskrivning. Information om verksamheten till skolor och till frivården. Sammanhang: Genomför aktiviteter som kan vara till stöd för Vuxenavdelningens målgrupper Samverkan: Samarbetet med föreningen fungerar bra. Ansökan: Föreningen söker bidrag för fortsatt arbete med målgruppen. Föreningen har en stor fastighet som är kostsam i drift Ansökan: Fria Sällskapet Länkarna Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Fastighetskostnader Medlemsvård Övriga verksamhetskostnader Administration Div intäkter: medlemsavg, hyror, LiV ca./ Summa Föreslaget bidrag

6 Dnr ASN Dpl 39 sid 6 (20) Länkarna är en prioriterad förening av vuxenavdelningen. Föreningen bedriver en verksamhet som är ett viktigt komplement till Vuxenavdelningen. Föreningen har öppet alla dagar i veckan och möter en annan målgrupp än vad avdelningen gör. Föreningen äger en fastighet som är kostnadskrävande, kostnaderna reduceras av bl a hyresintäkter. Fastigheten är en förutsättning för att ge det stöd till medlemmarna som föreningen gör. Föreningen föreslås ett ökat anslag med kr specifikt för lokalkostnad. Fria sällskapet länkarna Futurum Verksamhet: Att hjälpa alkoholister och andra missbrukare till en nykter och trygg tillvaro Sammanhang: Föreningen verkar för Vuxenavdelningens målgrupper. Samverkan: Samarbetet med föreningen är bra och under förra verksamhetsåret har föreningen fått extra stöd vid genomförande av ett större arrangemang i Karlstad. Ansökan: Föreningen söker bidrag för att kunna fortsätta sin verksamhet för målgruppen. De har bl a en stödgrupp för kvinnogrupp som träffas kontinuerligt. Föreningen genomför även utflykter med medlemmarna. Ansökan: Futurumlänkarna Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Administration Medlemsaktiviteter Intäkter medlemsavgifter, transporter till behandlingshem./ Summa Föreslaget bidrag Föreningen är inte en prioriterad förening av Vuxenavdelningen. Futurumlänkarna är en etablerad förening som idag har 27 medlemmar som regelbundet träffas och får stöd i att bevara sin drogfrihet/nykterhet och kan ses som ett komplement till Vuxenavdelningens verksamhet. Föreningen föreslås en uppräkning med 5000 kr. Verdandi avd. 356 Kronoparken. Verksamhet: Föreningen arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och drogmissbruk.

7 Dnr ASN Dpl 39 sid 7 (20) Sammanhang: Föreningen verkar för Vuxenavdelningens målgrupper genom social gemenskap och kamratstödjande verksamhet inom bostadsområdet Kronoparken. Samverkan: Samarbetet med föreningen är bra. Ansökan: Ansökan omfattar en budget på kronor. Syftet är att kunna fortsätta att driva det nystartade soppköket och att under 2014 arbeta med brukarstyrd brukarrevision Ansökan: Verdandi avd 359 Kronoparken Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Administration Medlemsaktiviteter och utbildning Övriga kostnader Intäker/medlemsavgifter./ Summa Föreslaget bidrag Verdandi är inte en prioriterad förening. Föreningen arbetar inom ett bostadsområde- Kronoparken - för att skapa social gemenskap och ha kamratstödjande verksamhet. Föreningen föreslås få en uppräkning med 3000 kr. IOGT-NTO:s kamratstöd Vårdkedjan i Karlstad Verksamhet: Vårdkedjan är en del i Föreningen IOGT-NTO Ägirs verksamhet och syftet med verksamheten är förenings- och fritidsverksamhet, socialt arbete/kamratstöd för en nykter tillvaro. Föreningen har en omfattande verksamhet för sina medlemmar, bl a friskvård, verksamhetsträffar med olika innehåll och utflykter. Sammanhang: Genomför aktiviteter som kan vara till stöd för Vuxenavdelningens målgrupper Samverkan: Samarbetet med föreningen är bra. Ansökan: Vårdkedjan söker medel för att bedriva kamratstödjande verksamhet Ansökan: IOGT-NTO Vårdkedjan Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Administration

8 Dnr ASN Dpl 39 sid 8 (20) Verksamhetskostnader Beräknad intäkter loppis, gåvor Summa Föreslaget bidrag Vårdkedjan är inte en prioriterad förening av Vuxenavdelningen. Föreningen föreslås en uppräkning med 3000 kr. FPS (Föreningen psykiatri i samverkan) Verksamhet: FPS är en anhörigförening för anhöriga/närstående till personer med psykisk funktionsnedsättning. Sammanhang: Föreningen fyller en viktig funktion för närstående/anhöriga till Vuxenavdelningens målgrupp Samverkan: Samverkan med föreningen är bra Ansökan: FPS ansöker om medel för verksamhet för anhöriga/närstående till personer med psykisk funktionsnedsättning. Ansökan: FPS Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalkostnader Administration Möteskostnader/Medlemsmöten Resor Intäkter: medlemsavgifter./ Summa Föreslaget bidrag FPS är en prioriterad förening för vuxenavdelningen. Föreningen fyller en mycket viktig roll för anhöriga/närstående till målgruppen. FPS är delaktig i bemanningen av brukar-/anhörigföreningarnas lokal i nya psykiatrihuset och är också representerad i andra sammanhang t ex Personligt Ombud, Region Värmland, Landstingets division psykiatri. Föreningen har ökat antal aktiviteter och föreslås en uppräkning med 9000 kr Föreningen EBL-skolan Verksamhet: Föreningen EBL-skolan tidigare Föreningen Sandbäcken har bedrivit EBL-skolan sedan 2006.

9 Dnr ASN Dpl 39 sid 9 (20) Sammanhang: Verksamheten genomför kurser och aktiviteter för personer med psykisk ohälsa med syfte att bryta isolering och bli aktiv i samhällslivet Samverkan: Samverkan med föreningen är bra Ansökan: Medel söks för fortsatt drift av EBL-skolan avseende personal- och lokalkostnader, övrigt drift, utveckling, utökning och nyanställning av personal samt för föreningsverksamhet med medlemsaktiviteter/medlemsmöten. Ca 55% av ansökan avser lönekostnader och det framgår inte tydligt vilka kostnader som avser EBL-skolans kärnverksamhet. Ansökan: Föreningen EBL-skolan Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalkostnader Personalkostnader Fortbildning Marknadsföring Administration/resor Övriga externa kostnader Beräknade intäkter (medlemsavg, LiV, Hjärnkoll)./ Summa Föreslaget bidrag EBL-skolan är inte en prioriterad förening av Vuxenavdelningen. Föreningen har bedrivit verksamheten sedan 2006 och har tidigare även sålt utbildning/platser till andra kommuner. Föreningen har ett nära samarbete med Hjärnkoll och Studieförbundet Vuxenskolan. Föreningen söker ett verksamhetsbidrag med kr, främst för att finansiera personalkostnader för Enligt nämndens beslut att tillämpa upphandling av tjänster när föreningar ansöker om kostnader som överstiger kr och eftersom föreningen första gången i år ansöker om medel till personalkostnader föreslår förvaltningen att EBL-skolan inte beviljas medel för finansiering av personalkostnader. Föreningen föreslås ett anslag med kr motsvarande lokal- och drift-/aktivitetskostnader. RSMH Kalstasola Verksamhet: RSMH-Kalstasola är en lokalförening inom RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och bedriver intressepolitisk verksamhet och kamratstöd. Sammanhang: Föreningen bedriver olika former av kamratstödjande verksamhet för medlemmarna som biobesök, utflykter mm. Samverkan: Samverkan med föreningen är bra.

10 Dnr ASN Dpl 39 sid 10 (20) Ansökan: RSMH Kalstasola söker medel för att utveckla och utöka verksamheten. Ansökan: RSMH Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalkostnader Administration Verksamhet Resor Redovisningstjänst Övriga kostnader Summa Föreslaget bidrag RMSH Kalstasola är en prioriterad förening för vuxenavdelningen. Föreningen har efter några svåra år startats om och erhöll då startbidrag från nämnden. Förra året fick föreningen verksamhetsbidrag och under 2013 har verksamheten ökat med fler aktiviteter för medlemmarna och med start av ett soppkök. Föreningen har aviserat att de planerar att byta lokaler under Om detta går i lås kommer föreningen att göra en kompletterande ansökan för ökade lokalkostnader. Föreningen föreslås en uppräkning med kr. Föreningar som riktar till familjeavdelningens målgrupp (barn/ungdomar/familjer) De föreningar som ansökt om bidrag och vänder sig till Familjeavdelningens målgrupp är: Föreningen Bryggan, Föreningen Föräldrafamnen, Karlstads Mansjour, Verdandi avd Föreningen Bryggan Verksamhet: Bryggan Karlstad är en ideell förening som arbetar för barn vars föräldrar är eller har varit aktuella inom Kriminalvården. Bryggan Karlstad arbetar utifrån barnets perspektiv och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, där barnets bästa står i centrum. Löpande verksamhet är, Öppet Hus, Familjeaktiviteter Stödgrupp, Ungdomsgrupp, Barnkollo, Föräldrafritt/Föräldracafé, Mamma/Pappagrupper, Olika projekt t.e.x. Projekt Lägerstöd. Föreningen har tre till fyra i personal som har högskoleutbildning inom området. De har speciell fortbildning för målgruppen. De har handledning av personal från familjeavdelningen. Bryggan har en informativ hemsida där man enkelt kan följa verksamheten. De har en tydlig ekonomisk redovisning. Sammanhang: Föreningen har en tydlig målgrupp kopplad till familjeavdelningen. Föreningen gör ett bra arbete för målgruppen. De har speciellt barngrupper för målgruppen som inte familjeavdelningen har kompetens för.

11 Dnr ASN Dpl 39 sid 11 (20) Samverkan: Samverkan med föreningen är bra. Ansökan: Bryggan ansöker ett anslag med kr. Ansökan: Bryggan Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Personalkostnader ca Övrig kostn, försäkringar, reparationer och underhåll Div Intäkter, lönebidrag m m Summa Föreslaget bidrag Bryggan är en prioriterad förening av FAM. Bryggan ger en tydlig bild av att de når sin målgrupp, de har ett stort utbud av aktiviteter, de har kompetens personal med speciell kompetens för målgruppen. För 2014 gjordes först bedömningen att föreslå en nivå på kr. Då nämnden utökade ramen så blev den nya bedömningen kr. Föreningen föreslås en uppräkning med kr. Föräldrafamnen Verksamhet: Föreningen håller på att omstruktureras. Tidigare har Mamma Daiha varit en huvudverksamhet i familjefamnen. Under 2013 gick de ur och bildade en egen förening Selma som nu tillhör under IFA. Familjefamnen tyckte själva att de var i behov av en förändring, under hösten startade ytterligare en ny verksamhet. Fokus på den är föräldrakunskap, barnuppfostran, friskvård men också ett fokus på den sociala biten. Projektet Växtkraft som ligger under Familjefamnen har bidrag från allmänna arvsfonden. Hösten 2012 startade de upp projektet och kontakter knöts. De arbetar för Värmland. Målgruppen är ensamkommande som fyllt 18 år och är upp till 25 år. Verksamheten erbjuder föreläsningar, utbildningsdagar och även sociala dagar med samtal om våra olikheter och våra likheter. Föreläsningarna har bestått av representanter från Skatteverket, Communicare, Almi, Kronofogden med flera. På sikt har familjefamnen ambitionen att växtkraft ska fungera i föreningen utan bidrag från allmänna arvsfonden. Denna målgrupp hör då till förvaltningen men inte familjefamnen. Sammanhang: Målgrupp kommer att vara nyblivna föräldrar med utländskt och svenskt ursprung. Samverkan: Samarbete med Rädda Barnen, BVC Rud, Ruds kyrkan, Communicare samt Somaliska Föreningen. Samverkan med föreningen fungerar bra.

12 Dnr ASN Dpl 39 sid 12 (20) Ansökan: Föreningen ansöker om bidrag med kr där en personalkostnad med kr skall finansiera del av en 50 % tjänst för att driva Öppna famnens Café. Ansökan: Föräldrafamnen Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Försäkringar, reparationer och underhåll Personalkostnader ca Övrig kostn Div Intäkter, lönebidrag m m - Summa Föreslaget bidrag Föreningen är inte en prioriterad av FAM. Familjefamnen är i en förändringsprocess. Det är därför svårare att få en tydlig bild av hur deras verksamhet är just nu. De fick en högre summa för 2013, här fanns en del för tolkkostnad som var knuten till Mamma Daiha verksamheten. När den försvann så har familjefamnen betalat tillbaka denna summa. Vi har då utgått från tidigare nivå och bedömer att föreningen för året på sig att få igång verksamheten på full nivå igen. För 2014 gjordes bedömningen på tidigare nivå utan tolkkostnaden med kr. Utifrån situationen så är förslaget på anslag oförändrat. Karlstads Mansjour Verksamhet: Karlstads mansjour finns på trygghetscenter. Karlstad Mansjour har målsättningen att: vara en kontaktpunkt och utgöra ett stöd för män i kris, vid behov hjälpa fäder och andra män på ett relevant sätt, bemanna en telefonjour 5 kvällar per vecka. Hålla kvällsöppet 1 kväll per vecka i Trygghetscenter, Drottninggatan 30, Karlstad för personliga samtal och besök/samvaro. Vara en opinionsbildande verksamhet genom att anordna seminarier, skriva insändare, leda studiecirklar, ta emot studiebesök samt att samverka med andra ideella organisationer. Karlstads mansjour har en tydlig redovisning på hur många pass de genomför, antal besökare och joursamtal. Hur många män de har varit i kontakt med. De deltar på Putte i parken, kurser och annat. Sammanhang: Karlstad Mansjour har målsättningen att vara en kontaktpunkt och utgöra ett stöd för män i kris. Samverkan: Föreningen samverkar med bl. a. Brottsofferjouren, Polismyndigheten i Värmland, Familjerådgivningen, Alla Kvinnors Hus, Tjejjouren och Bryggan. Samverkan med föreningen är bra. Ansökan: Föreningen ansöker om ett bidrag med kr. Föreningen ger en tydlig konsekvensbild vad olika bidragsnivåer räcker till.

13 Dnr ASN Dpl 39 sid 13 (20) Ansökan: Karlstads Mansjour Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Försäkringar, reparationer och underhåll - Personalkostnader ca Övrig kostn Div Intäkter, lönebidrag m m Summa Föreslaget bidrag Föreningen är prioriterad av familjeavdelningen. Karlstads mansjour har en stabil verksamhet där de når många män i kris. De har också samverkan och viss utåtriktad verksamhet. Karlstads mansjour har sökt mer bidrag än de fått under flera år. De har också gett en tydlig konsekvensbild vad olika bidragsnivåer räcker till. De har under några år beviljats ett anslag med kr. Utifrån deras redovisning så gjordes bedömningen att de behövde en ökning för att klara sin tidigare ambitionsnivå. Även att de skall kunna öka denna. Först kr och med ny ram kr. Föreningen föreslås en uppräkning med kr. Verdandi avd. 366 Våxnäs Verksamhet: Verdandi avd. 366 är en ideell förening med ungdomar och barn som huvudaktivitet. Föräldrar och andra vuxna är också välkomna till föreningen lokal.. Verdandi arbetar för ett mångkulturellt samhälle och har bl.a. invandrare från olika länder i sin verksamhet. De har huvudsakligen sin verksamhet i lokalen på Våxnäs, med fritidsaktiviteter. De genomför också fotbolls och innebandyturneringar i andra lokaler. Föreningen genomför utflykter och andra uteaktiviteter. Sammanhang: Föreningen fångar upp många ungdomar på området som ger dem en positiv social utveckling som de förmodligen inte skulle få annars. Samverkan: Samverkan med föreningen fungerar bra. Ansökan: Föreningen ansöker om ett bidrag med kr. Ansökan: Verdandi avd. 366 Våxnäs Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Personalkostnader ca

14 Dnr ASN Dpl 39 sid 14 (20) Övrig kostn Div Intäkter, lönebidrag m m Summa Föreslaget bidrag Föreningen är prioriterad av familjeavdelningen. Verdandi 366 har en verksamhet med många barn, ungdomar och föräldrar. De har ett stort utbud av aktiviteter. De har engagerad personal som brinner för verksamheten. De har ett stort socialt engagemang. Nämnden beviljade föreningen ett förstärkt verksamhetsbidrag med kr under året för utökad verksamhet i föreningen. Utifrån ny ram och extra ansökan 2013 så föreslås ett anslag med , en uppräkning med 6200 kr. Föreningar som riktar sin verksamhet till andra utsatta grupper av vuxna. De föreningar som ansökt om bidrag och vänder sig till IFA s målgrupp är: Alla kvinnors Hus, Internationella kvinnoföreningen, Tingvallakyrkan Karlstad, Insolvens, FRIS, Föreningen Khatoon och Selmagruppen. Alla kvinnors Hus Verksamhet: AKH ger kvinnor stöd i akuta nödsituationer liksom hjälp till kvinnor i behov av exempelvis social eller juridisk rådgivning. Sammanhang: Föreningen fyller en viktig funktion för målgrupper under IFAs ansvarsområde. Samverkan: Samarbetet med föreningen upplevs som gott. Ansökan: Ansökan omfattar en budget på totalt kr. Tydligheten i budgeten gör det möjligt att spåra till vad pengarna kommer att användas (redovisade under rubriken övrigt nedan). Ansökan: Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Övrigt Lönekostnader Intäkter Summa Föreslaget bidrag

15 Dnr ASN Dpl 39 sid 15 (20) Alla kvinnors hus är en prioriterad förening av IFA. Det finns på AKH en barnsamordnare som ASF/IFA ser ett stort behov av. Det finns en risk för att ett minskat bidrag till föreningen leder till att den funktionen kommer att minskas eller dras in. AKH genomför ett stort arbete med rådgivning och stöd till behövande personer. AKH fungerar som mer än ett komplement till IFA s verksamhet och är att i viss mån att betrakta som en leverantör av en tjänst. Förening förslås ett bidrag med kr en uppräkning med kr. Internationella kvinnoföreningen Verksamhet: Ökar förståelsen mellan kulturer genom aktiviteter och arrangemang (språkträning, studiebesök etc.) stärka gemenskapen kvinnor emellan. Sammanhang: Föreningen verkar inom IFA s område. Stöttar integrationen av personer, verkar för att bryta individers isolering och verkar för kulturmöten. Samverkan: Samarbetet med kommunen fungerar väl. Ett önskemål från IFA s sida skulle vara att föreningen kunde erbjuda praktikplatser i större omfattning. I dagsläget får IFA köpa dessa platser av föreningen. Ansökan: IQF söker pengar för alla sina kostnader under En stor post gäller löner (45% av sökta pengar). Givet ansökan är det svårt att se vad sökta pengar är tänkt att användas till. Ansökan: IQF Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Administration Försäkring och revision Medlemsaktiviteter och utbildning Tel/bredband Inventarier Lön Intäkter Summa Föreslaget bidrag IQF är en prioriterad förening av IFA. De har en verksamhet som är ett bra och fungerande komplement till IFA s egen verksamhet. Såväl mål som målgrupp ligger väl inom IFA s ram.

16 Dnr ASN Dpl 39 sid 16 (20) Det föreslagna bidraget täcker föreningens kostnader så när som på lön till personer anställda av föreningen. Föreslaget bidrag ska säkra föreningens möjligheter att driva föreningsarbetet vidare. En kompletterande ansökan inkom till nämnden med kr då föreningen under hösten varit utsatt för flera inbrott och där ett stort antal inventarier har stulits. Föreningen föreslås ett anslag med kr, en uppräkning med kr. Tingvallakyrkans församling Karlstad (sammanslagning av Karlstad Missionsförsamling och Karlstad Baptistförsamling) Verksamhet: Tingvallakyrkan driver en verksamhet som ska vara öppen för alla. De skapar en mötesplats för personer, oavsett härkomst eller stöttar position. De erbjuder också språkstöd för personer i behov av detta. Sammanhang: Tingvallakyrkan tar emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tingvallakyrkan ger också språkstöd till personer som inte har rätt till SFI. Tingvallakyrkan bedriver således en verksamhet som kompletterar IFA inom vårt kompetens- och ansvarsområde. Samverkan: Samarbetet mellan kommunen och kyrkan förefaller fungera väl. Kyrkan har svarat på IFA s behov av mer språkstödsgrupper etc. Ansökan: Tingvallakyrkan söker kr. Det finns ingen specificering av vad pengarna ska användas till annat än för att kunna ha anställd personal ( husmor, möjliggörare för ideell verksamhet, pastorer med tystnadsplikt, samt vara en diakonal kraft ). Ansökan: Tingvallakyrkan Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Summa - Föreslaget bidrag Tingvallakyrkans församling är inte en prioriterad förening av IFA. Föreningen har tidigare fått bidrag för delar av sin verksamhet. Det uppstod ett ökat behov av Tingvallakyrkans föreningsverksamhet gällande språkträning, något som de snabbt kunde svara upp mot. Ansökan är oprecis och det är svårt att få ett klart grepp vad pengarna ska gå till. Givet den goda vilja de visade och svarade upp på IFA s behov gällande språkträning föreslås förening ett bidrag med kr, samma anslag som Bristande tydlighet i ansökan gör att det är svårt att ge ett högre anslag.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2011, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Sn Nykterhets- och Beslut 2010 Ansökan Förslag 1 övriga sociala 2011 Fördelning av hela budget föreningar (objektnr) RIA

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl.

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 2003-12-15, reviderad 2015-01-15 Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 1 Målsättning Föreningslivets funktion Föreningslivet fyller en viktig funktion i samhället.

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden Dnr ASN-2013-349 Dpl 63 sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Förvaltningsstaben Tjänsteyttrande 2014-01-29 Mats Fackel, 054-5405238 mats.fackel@karlstad.se Kartläggning av det långsiktiga

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282

12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 16 (30) 2014-02-10 Ks 12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 31 januari

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG Antagna av SeN 141119 90 RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2015 2 INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Registrering av förening sid 5 Sammankomstbidrag/Aktivitetsstöd

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12.

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12. Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-12.00 Plats och tid 1(11) Beslutande Britt-Marie Johansson, (s) ordförande Ann-Marie Flink, (s) Siw Karlsson, (s) Anna-Karin Kindgren, (c) Stefan Andersson,

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna med Västerbottens län

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015?

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 5-6 april 2014 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 5-6 april

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden . Kultur- och turismnämnden ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo Sidan 1 av 8 2015-02-05 UPPSALA-KNIVSTA-HÅBO Till Tierps kommun Kommunstyrelsen medborgarservice@tierp.se Till Älvkarleby kommun Utbildnings- och omsorgsnämnden kommun@alvkarleby.se Till Östhammars kommun

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 3 Datum: 2012-11-28 Ärende: FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer