Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014"

Transkript

1 Dnr ASN Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande Bengt Palo, 5215 Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN Dpl 39 Ärende Arbetsmarknads och socialnämnden har vid utgången av ansökningstiden den 15 september tagit emot ansökningar från 21 föreningar. Föreningarna har sammanlagt ansökt om kr i bidrag. Jämfört med förra året är det en ökning med kr. Förvaltningen har i samverkan med avdelningarna arbetat fram ett förslag som uppgår till kr, den budgeterade ramen för 2014 är kr. Förslaget innebär att en buffert motsvarande kr reserveras för att möta ansökan om projekt- respektive startbidrag det kommande verksamhetsåret. Förslag till föreningsavtal har utarbetats med 20 föreningar. I enlighet med nämndens beslut 25 september 2013, att tillämpa föreningsdrift respektive driftentreprenad kommer inte att genomföras under Detta kommer att få genomslag först verksamhetsåret Följande bedömningar föreslås: De föreningar som ansöker om medel understigande kr bedöms enligt de riktlinjer som gäller från 25 september 2013 och bedöms enligt definition föreningsdrift. De föreningar som ansöker om medel överstigande kr bedöms enligt de riktlinjer som gäller från 25 september 2013 och bedöms 2014 enligt definition föreningsdrift. Driftentreprenad (upphandling av tjänster för belopp som överstiger kr) kommer att bli aktuellt först Eftersom nämnden fortsättningsvis kommer att tillämpa upphandling av tjänster när föreningar ansöker om kostnader som överstiger kr föreslår förvaltningen att nya föreningar som ansöker om medel 2014 överstigande kr, där personalkostnader utgör huvuddelen av de ansökta medlen, endast beviljas medel för lokal- och driftkostnader för Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 18 Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: upphört Bankgiro:

2 Dnr ASN Dpl 39 sid 2 (20) Övriga bedömningar som gjorts utgår från: De budgetramar som finns för verksamheten. De riktlinjer som nämnden antog 25 september Halvårsuppföljningen av föreningsavtalen En genomgång av resultat- respektive balansräkning för En genomgång av föreningarnas budget En uppräkning av föreningsbidraget med hänsyn till ökade lokal- och driftkostnader har gjorts för flera av föreningarna gällande år Förutsättningar för verksamhetsbidrag Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar stöd till lokala föreningar i Karlstads kommun med särskild social inriktning. Bidraget ska stimulera till nytänkande och metodutveckling inom det sociala området, samt utgöra ett komplement till nämndens verksamhet. Det ska också bidra till att ge föreningarna en ekonomisk grund för att bedriva ideell verksamhet. Det avtal som nämnden tecknar med föreningen får inte innebära att föreningens verksamhet ersätter något som nämnden ska göra enligt Socialtjänstlagstiftning eller andra styrdokument. För att komma ifråga för föreningsbidrag ska verksamheten: Rikta sig till de mest utsatta grupperna i samhället Ha en socialpolitisk och opinionsbildande inriktning Vila på demokratisk grund Aktiviteten ska utgöra ett komplement till nämndens verksamhet Ha en inriktning på kulturell mångfald och jämställdhet Aktiviteterna bör främja kontakter mellan människor från olika kulturer och underlätta kontakt mellan unga och äldre. Verksamheten bör vara i linje med den strategiska planen och förvaltningens verksamhetsplaner. Förening Bidragsberättigad förening skall bedriva kontinuerlig verksamhet i kommunen och vara uppbyggd enligt demokratiska principer. Med kontinuerlig verksamhet menas, förutom den verksamhet som regleras i avtalet, bl. a regelbundna styrelse- och medlemsmöten samt andra aktiviteter som är av föreningsnatur. Föreningen skall ha stadgeenligt vald lokalstyrelse i kommunen och revisorer samt hålla årsmöte på vilket verksamhets-, kassa- och revisionsberättelserna godkänns. Föreningen ska också i övrigt följa de regler som gäller för föreningar.

3 Dnr ASN Dpl 39 sid 3 (20) Verksamheten i föreningen ska bedrivas i en drogfri miljö. I enlighet med den strategiska planen skall föreningen i sin verksamhet arbeta för att motverka diskriminering och kränkningar. Avtal 2014 De avtal som tecknades med föreningarna för 2013 har följts upp under året genom individuella kontakter med varje förening. Uppföljningen har rört: Mål Målgrupper Omfattning av verksamhet Aktiviteter i förhållande till avtalet Ekonomi Hantering av ansökningar för 2014 För 2014 har 21 föreningar ansökt om verksamhetsbidrag motsvarande kr. Den budgeterade ramen för 2014 är kr. Det innebär att ansökningarna överskrider föreningsbidragsbudgeten med kr. Bedömning av ansökningar har gjorts av förvaltningens olika avdelningar utifrån föreningarnas målgrupper och i vilken grad föreningens verksamhet utgör ett komplement till nämnden egna verksamheter. Varje avdelning har valt att prioriterar några föreningar där behovet av anslag är extra angeläget. Dessa föreningar föreslås få en högre uppräkning än övriga föreningar. Förvaltningens förslag på anslag till respektive förening redovisas som en ökning eller en reducering i förhållande till nämndens beslut för verksamhetsbidrag Ett anslag motsvarande kr har reserverats i budgeten för installation av inbrottslarm i Klaraborgs Herrgård. Föreningar som riktar sig till vuxenavdelningens målgrupp. (Människor med missbruks- eller beroendeproblematik, psykisk funktionsnedsättning) De föreningar som ansökt om bidrag och som vänder sig till vuxenavdelningens målgrupp är: Hela människan/ria Karlstad, föreningen KRIS, Sällskapet Länkarna, Fria sällskapet länkarna Futurum, Verdandi avd. 356 Kronoparken, IOGT-NTO:s kamratstöd Vårdkedjan i Karlstad, FPS (Föreningen psykiatri i samverkan), Föreningen EBL-skolan, RSMH Kalstasola. Hela människan/ria Karlstad Verksamhet: Syftet med verksamheten är att hitta verktyg för människor att komma ur sitt missbruk. Skapa förutsättningar för en bra livskvalité. Sammanhang: Föreningen verkar för Vuxenavdelningens målgrupper och kan ibland utgöra en extra resurs för dem som inte har egen bostad.

4 Dnr ASN Dpl 39 sid 4 (20) Samverkan: Samverkan med föreningen fungerar bra. Ansökan: Föreningen söker bidrag för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet med bibehållet innehåll. Föreningen erhåller även bidrag från Svenska kyrkan och frikyrkor i form av bl a kollekter. Ansökan: Hela Människan RIA Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Försäkringar, reparationer och underhåll Personalkostnader ca Övrig kostn Div Intäkter, lönebidrag m m./ Summa Föreslaget bidrag RIA är en prioriterad förening av vuxenavdelningen. Föreningen tar emot ca personer varje dag, under ett år ca 250 personer. Besökarna kan köpa lunch eller kaffe till självkostnadspris, de ges möjlighet till vila, sköta sin personliga hygien, få begagnade kläder/skor. Föreningen bedriver också kursverksamhet, stödsamtal och uppsökande verksamhet. De har samarbete med handläggare inom vår förvaltning. Församlingarna är huvudman för verksamheten. Föreningen har 2,5 tjänster och ca volontärer från församlingarna. Föreningen har en omfattande verksamhet. RIA hyr en fastighet som är kostnadskrävande och förslås ett ökat anslag med kr. Föreningen KRIS Verksamhet: Föreningen skall arbeta aktivt mot droger och kriminalitet tillsammans med olika samarbetsparter för att hjälpa individen tillbaka till samhället. Sammanhang: Föreningen verkar för Vuxenavdelningens målgrupper Samverkan: Samarbetet med föreningen är bra. Ansökan: Ansökan omfattar en budget på totalt kr för att kunna återuppta sin verksamhet. Ansökan: KRIS i Karlstad Tilldelat föreningsbidrag Nystarts-/omstartsbidrag Ansökt föreningsbidrag Hyra Verksamhet (café och grupper)

5 Dnr ASN Dpl 39 sid 5 (20) Resor för besök på anstalter Övriga kostnader Revisionskostnader Beräknade intäkter för bl a anstaltsverksamhet och café./ Summa Föreslaget bidrag KRIS är inte en prioriterad förening. Föreningen KRIS i Karlstad hade under 2012 stora besvär med att få verksamheten att fungera och föreningen upphörde under en tid med sin verksamhet och startade en rekonstruering. Under våren 2013 erhöll de ett nystartbidrag för att kunna återstarta sin verksamhet i mindre skala och med ny styrelse. Inför 2014 avser föreningen att öppna sitt café och återuppta besöken hos medlemmar/klienter på anstalter. Föreningen söker efter nya mindre lokaler med lägre kostnad. Medel från 2013 överflyttas till 2014 därför föreslås kr i verksamhetsbidrag. Sällskapet Länkarna Verksamhet: Arbetet med att ge hjälp och stöd till blandmissbrukare av drogfria missbrukare pågår kontinuerligt tillsammans med personlig motivation för drogfrihet. Social gemenskap är också en del i stödet. Nykter samvaro vid storhelger, och utflykter vid sommaren. Föreningslokalen är öppen varje dag. Ett antal personer har möjlighet att bo i fastigheten när de varit på behandling och inte klarar eget boende vid utskrivning. Information om verksamheten till skolor och till frivården. Sammanhang: Genomför aktiviteter som kan vara till stöd för Vuxenavdelningens målgrupper Samverkan: Samarbetet med föreningen fungerar bra. Ansökan: Föreningen söker bidrag för fortsatt arbete med målgruppen. Föreningen har en stor fastighet som är kostsam i drift Ansökan: Fria Sällskapet Länkarna Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Fastighetskostnader Medlemsvård Övriga verksamhetskostnader Administration Div intäkter: medlemsavg, hyror, LiV ca./ Summa Föreslaget bidrag

6 Dnr ASN Dpl 39 sid 6 (20) Länkarna är en prioriterad förening av vuxenavdelningen. Föreningen bedriver en verksamhet som är ett viktigt komplement till Vuxenavdelningen. Föreningen har öppet alla dagar i veckan och möter en annan målgrupp än vad avdelningen gör. Föreningen äger en fastighet som är kostnadskrävande, kostnaderna reduceras av bl a hyresintäkter. Fastigheten är en förutsättning för att ge det stöd till medlemmarna som föreningen gör. Föreningen föreslås ett ökat anslag med kr specifikt för lokalkostnad. Fria sällskapet länkarna Futurum Verksamhet: Att hjälpa alkoholister och andra missbrukare till en nykter och trygg tillvaro Sammanhang: Föreningen verkar för Vuxenavdelningens målgrupper. Samverkan: Samarbetet med föreningen är bra och under förra verksamhetsåret har föreningen fått extra stöd vid genomförande av ett större arrangemang i Karlstad. Ansökan: Föreningen söker bidrag för att kunna fortsätta sin verksamhet för målgruppen. De har bl a en stödgrupp för kvinnogrupp som träffas kontinuerligt. Föreningen genomför även utflykter med medlemmarna. Ansökan: Futurumlänkarna Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Administration Medlemsaktiviteter Intäkter medlemsavgifter, transporter till behandlingshem./ Summa Föreslaget bidrag Föreningen är inte en prioriterad förening av Vuxenavdelningen. Futurumlänkarna är en etablerad förening som idag har 27 medlemmar som regelbundet träffas och får stöd i att bevara sin drogfrihet/nykterhet och kan ses som ett komplement till Vuxenavdelningens verksamhet. Föreningen föreslås en uppräkning med 5000 kr. Verdandi avd. 356 Kronoparken. Verksamhet: Föreningen arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och drogmissbruk.

7 Dnr ASN Dpl 39 sid 7 (20) Sammanhang: Föreningen verkar för Vuxenavdelningens målgrupper genom social gemenskap och kamratstödjande verksamhet inom bostadsområdet Kronoparken. Samverkan: Samarbetet med föreningen är bra. Ansökan: Ansökan omfattar en budget på kronor. Syftet är att kunna fortsätta att driva det nystartade soppköket och att under 2014 arbeta med brukarstyrd brukarrevision Ansökan: Verdandi avd 359 Kronoparken Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Administration Medlemsaktiviteter och utbildning Övriga kostnader Intäker/medlemsavgifter./ Summa Föreslaget bidrag Verdandi är inte en prioriterad förening. Föreningen arbetar inom ett bostadsområde- Kronoparken - för att skapa social gemenskap och ha kamratstödjande verksamhet. Föreningen föreslås få en uppräkning med 3000 kr. IOGT-NTO:s kamratstöd Vårdkedjan i Karlstad Verksamhet: Vårdkedjan är en del i Föreningen IOGT-NTO Ägirs verksamhet och syftet med verksamheten är förenings- och fritidsverksamhet, socialt arbete/kamratstöd för en nykter tillvaro. Föreningen har en omfattande verksamhet för sina medlemmar, bl a friskvård, verksamhetsträffar med olika innehåll och utflykter. Sammanhang: Genomför aktiviteter som kan vara till stöd för Vuxenavdelningens målgrupper Samverkan: Samarbetet med föreningen är bra. Ansökan: Vårdkedjan söker medel för att bedriva kamratstödjande verksamhet Ansökan: IOGT-NTO Vårdkedjan Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Administration

8 Dnr ASN Dpl 39 sid 8 (20) Verksamhetskostnader Beräknad intäkter loppis, gåvor Summa Föreslaget bidrag Vårdkedjan är inte en prioriterad förening av Vuxenavdelningen. Föreningen föreslås en uppräkning med 3000 kr. FPS (Föreningen psykiatri i samverkan) Verksamhet: FPS är en anhörigförening för anhöriga/närstående till personer med psykisk funktionsnedsättning. Sammanhang: Föreningen fyller en viktig funktion för närstående/anhöriga till Vuxenavdelningens målgrupp Samverkan: Samverkan med föreningen är bra Ansökan: FPS ansöker om medel för verksamhet för anhöriga/närstående till personer med psykisk funktionsnedsättning. Ansökan: FPS Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalkostnader Administration Möteskostnader/Medlemsmöten Resor Intäkter: medlemsavgifter./ Summa Föreslaget bidrag FPS är en prioriterad förening för vuxenavdelningen. Föreningen fyller en mycket viktig roll för anhöriga/närstående till målgruppen. FPS är delaktig i bemanningen av brukar-/anhörigföreningarnas lokal i nya psykiatrihuset och är också representerad i andra sammanhang t ex Personligt Ombud, Region Värmland, Landstingets division psykiatri. Föreningen har ökat antal aktiviteter och föreslås en uppräkning med 9000 kr Föreningen EBL-skolan Verksamhet: Föreningen EBL-skolan tidigare Föreningen Sandbäcken har bedrivit EBL-skolan sedan 2006.

9 Dnr ASN Dpl 39 sid 9 (20) Sammanhang: Verksamheten genomför kurser och aktiviteter för personer med psykisk ohälsa med syfte att bryta isolering och bli aktiv i samhällslivet Samverkan: Samverkan med föreningen är bra Ansökan: Medel söks för fortsatt drift av EBL-skolan avseende personal- och lokalkostnader, övrigt drift, utveckling, utökning och nyanställning av personal samt för föreningsverksamhet med medlemsaktiviteter/medlemsmöten. Ca 55% av ansökan avser lönekostnader och det framgår inte tydligt vilka kostnader som avser EBL-skolans kärnverksamhet. Ansökan: Föreningen EBL-skolan Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalkostnader Personalkostnader Fortbildning Marknadsföring Administration/resor Övriga externa kostnader Beräknade intäkter (medlemsavg, LiV, Hjärnkoll)./ Summa Föreslaget bidrag EBL-skolan är inte en prioriterad förening av Vuxenavdelningen. Föreningen har bedrivit verksamheten sedan 2006 och har tidigare även sålt utbildning/platser till andra kommuner. Föreningen har ett nära samarbete med Hjärnkoll och Studieförbundet Vuxenskolan. Föreningen söker ett verksamhetsbidrag med kr, främst för att finansiera personalkostnader för Enligt nämndens beslut att tillämpa upphandling av tjänster när föreningar ansöker om kostnader som överstiger kr och eftersom föreningen första gången i år ansöker om medel till personalkostnader föreslår förvaltningen att EBL-skolan inte beviljas medel för finansiering av personalkostnader. Föreningen föreslås ett anslag med kr motsvarande lokal- och drift-/aktivitetskostnader. RSMH Kalstasola Verksamhet: RSMH-Kalstasola är en lokalförening inom RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och bedriver intressepolitisk verksamhet och kamratstöd. Sammanhang: Föreningen bedriver olika former av kamratstödjande verksamhet för medlemmarna som biobesök, utflykter mm. Samverkan: Samverkan med föreningen är bra.

10 Dnr ASN Dpl 39 sid 10 (20) Ansökan: RSMH Kalstasola söker medel för att utveckla och utöka verksamheten. Ansökan: RSMH Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalkostnader Administration Verksamhet Resor Redovisningstjänst Övriga kostnader Summa Föreslaget bidrag RMSH Kalstasola är en prioriterad förening för vuxenavdelningen. Föreningen har efter några svåra år startats om och erhöll då startbidrag från nämnden. Förra året fick föreningen verksamhetsbidrag och under 2013 har verksamheten ökat med fler aktiviteter för medlemmarna och med start av ett soppkök. Föreningen har aviserat att de planerar att byta lokaler under Om detta går i lås kommer föreningen att göra en kompletterande ansökan för ökade lokalkostnader. Föreningen föreslås en uppräkning med kr. Föreningar som riktar till familjeavdelningens målgrupp (barn/ungdomar/familjer) De föreningar som ansökt om bidrag och vänder sig till Familjeavdelningens målgrupp är: Föreningen Bryggan, Föreningen Föräldrafamnen, Karlstads Mansjour, Verdandi avd Föreningen Bryggan Verksamhet: Bryggan Karlstad är en ideell förening som arbetar för barn vars föräldrar är eller har varit aktuella inom Kriminalvården. Bryggan Karlstad arbetar utifrån barnets perspektiv och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, där barnets bästa står i centrum. Löpande verksamhet är, Öppet Hus, Familjeaktiviteter Stödgrupp, Ungdomsgrupp, Barnkollo, Föräldrafritt/Föräldracafé, Mamma/Pappagrupper, Olika projekt t.e.x. Projekt Lägerstöd. Föreningen har tre till fyra i personal som har högskoleutbildning inom området. De har speciell fortbildning för målgruppen. De har handledning av personal från familjeavdelningen. Bryggan har en informativ hemsida där man enkelt kan följa verksamheten. De har en tydlig ekonomisk redovisning. Sammanhang: Föreningen har en tydlig målgrupp kopplad till familjeavdelningen. Föreningen gör ett bra arbete för målgruppen. De har speciellt barngrupper för målgruppen som inte familjeavdelningen har kompetens för.

11 Dnr ASN Dpl 39 sid 11 (20) Samverkan: Samverkan med föreningen är bra. Ansökan: Bryggan ansöker ett anslag med kr. Ansökan: Bryggan Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Personalkostnader ca Övrig kostn, försäkringar, reparationer och underhåll Div Intäkter, lönebidrag m m Summa Föreslaget bidrag Bryggan är en prioriterad förening av FAM. Bryggan ger en tydlig bild av att de når sin målgrupp, de har ett stort utbud av aktiviteter, de har kompetens personal med speciell kompetens för målgruppen. För 2014 gjordes först bedömningen att föreslå en nivå på kr. Då nämnden utökade ramen så blev den nya bedömningen kr. Föreningen föreslås en uppräkning med kr. Föräldrafamnen Verksamhet: Föreningen håller på att omstruktureras. Tidigare har Mamma Daiha varit en huvudverksamhet i familjefamnen. Under 2013 gick de ur och bildade en egen förening Selma som nu tillhör under IFA. Familjefamnen tyckte själva att de var i behov av en förändring, under hösten startade ytterligare en ny verksamhet. Fokus på den är föräldrakunskap, barnuppfostran, friskvård men också ett fokus på den sociala biten. Projektet Växtkraft som ligger under Familjefamnen har bidrag från allmänna arvsfonden. Hösten 2012 startade de upp projektet och kontakter knöts. De arbetar för Värmland. Målgruppen är ensamkommande som fyllt 18 år och är upp till 25 år. Verksamheten erbjuder föreläsningar, utbildningsdagar och även sociala dagar med samtal om våra olikheter och våra likheter. Föreläsningarna har bestått av representanter från Skatteverket, Communicare, Almi, Kronofogden med flera. På sikt har familjefamnen ambitionen att växtkraft ska fungera i föreningen utan bidrag från allmänna arvsfonden. Denna målgrupp hör då till förvaltningen men inte familjefamnen. Sammanhang: Målgrupp kommer att vara nyblivna föräldrar med utländskt och svenskt ursprung. Samverkan: Samarbete med Rädda Barnen, BVC Rud, Ruds kyrkan, Communicare samt Somaliska Föreningen. Samverkan med föreningen fungerar bra.

12 Dnr ASN Dpl 39 sid 12 (20) Ansökan: Föreningen ansöker om bidrag med kr där en personalkostnad med kr skall finansiera del av en 50 % tjänst för att driva Öppna famnens Café. Ansökan: Föräldrafamnen Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Försäkringar, reparationer och underhåll Personalkostnader ca Övrig kostn Div Intäkter, lönebidrag m m - Summa Föreslaget bidrag Föreningen är inte en prioriterad av FAM. Familjefamnen är i en förändringsprocess. Det är därför svårare att få en tydlig bild av hur deras verksamhet är just nu. De fick en högre summa för 2013, här fanns en del för tolkkostnad som var knuten till Mamma Daiha verksamheten. När den försvann så har familjefamnen betalat tillbaka denna summa. Vi har då utgått från tidigare nivå och bedömer att föreningen för året på sig att få igång verksamheten på full nivå igen. För 2014 gjordes bedömningen på tidigare nivå utan tolkkostnaden med kr. Utifrån situationen så är förslaget på anslag oförändrat. Karlstads Mansjour Verksamhet: Karlstads mansjour finns på trygghetscenter. Karlstad Mansjour har målsättningen att: vara en kontaktpunkt och utgöra ett stöd för män i kris, vid behov hjälpa fäder och andra män på ett relevant sätt, bemanna en telefonjour 5 kvällar per vecka. Hålla kvällsöppet 1 kväll per vecka i Trygghetscenter, Drottninggatan 30, Karlstad för personliga samtal och besök/samvaro. Vara en opinionsbildande verksamhet genom att anordna seminarier, skriva insändare, leda studiecirklar, ta emot studiebesök samt att samverka med andra ideella organisationer. Karlstads mansjour har en tydlig redovisning på hur många pass de genomför, antal besökare och joursamtal. Hur många män de har varit i kontakt med. De deltar på Putte i parken, kurser och annat. Sammanhang: Karlstad Mansjour har målsättningen att vara en kontaktpunkt och utgöra ett stöd för män i kris. Samverkan: Föreningen samverkar med bl. a. Brottsofferjouren, Polismyndigheten i Värmland, Familjerådgivningen, Alla Kvinnors Hus, Tjejjouren och Bryggan. Samverkan med föreningen är bra. Ansökan: Föreningen ansöker om ett bidrag med kr. Föreningen ger en tydlig konsekvensbild vad olika bidragsnivåer räcker till.

13 Dnr ASN Dpl 39 sid 13 (20) Ansökan: Karlstads Mansjour Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Försäkringar, reparationer och underhåll - Personalkostnader ca Övrig kostn Div Intäkter, lönebidrag m m Summa Föreslaget bidrag Föreningen är prioriterad av familjeavdelningen. Karlstads mansjour har en stabil verksamhet där de når många män i kris. De har också samverkan och viss utåtriktad verksamhet. Karlstads mansjour har sökt mer bidrag än de fått under flera år. De har också gett en tydlig konsekvensbild vad olika bidragsnivåer räcker till. De har under några år beviljats ett anslag med kr. Utifrån deras redovisning så gjordes bedömningen att de behövde en ökning för att klara sin tidigare ambitionsnivå. Även att de skall kunna öka denna. Först kr och med ny ram kr. Föreningen föreslås en uppräkning med kr. Verdandi avd. 366 Våxnäs Verksamhet: Verdandi avd. 366 är en ideell förening med ungdomar och barn som huvudaktivitet. Föräldrar och andra vuxna är också välkomna till föreningen lokal.. Verdandi arbetar för ett mångkulturellt samhälle och har bl.a. invandrare från olika länder i sin verksamhet. De har huvudsakligen sin verksamhet i lokalen på Våxnäs, med fritidsaktiviteter. De genomför också fotbolls och innebandyturneringar i andra lokaler. Föreningen genomför utflykter och andra uteaktiviteter. Sammanhang: Föreningen fångar upp många ungdomar på området som ger dem en positiv social utveckling som de förmodligen inte skulle få annars. Samverkan: Samverkan med föreningen fungerar bra. Ansökan: Föreningen ansöker om ett bidrag med kr. Ansökan: Verdandi avd. 366 Våxnäs Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Lokalhyra Personalkostnader ca

14 Dnr ASN Dpl 39 sid 14 (20) Övrig kostn Div Intäkter, lönebidrag m m Summa Föreslaget bidrag Föreningen är prioriterad av familjeavdelningen. Verdandi 366 har en verksamhet med många barn, ungdomar och föräldrar. De har ett stort utbud av aktiviteter. De har engagerad personal som brinner för verksamheten. De har ett stort socialt engagemang. Nämnden beviljade föreningen ett förstärkt verksamhetsbidrag med kr under året för utökad verksamhet i föreningen. Utifrån ny ram och extra ansökan 2013 så föreslås ett anslag med , en uppräkning med 6200 kr. Föreningar som riktar sin verksamhet till andra utsatta grupper av vuxna. De föreningar som ansökt om bidrag och vänder sig till IFA s målgrupp är: Alla kvinnors Hus, Internationella kvinnoföreningen, Tingvallakyrkan Karlstad, Insolvens, FRIS, Föreningen Khatoon och Selmagruppen. Alla kvinnors Hus Verksamhet: AKH ger kvinnor stöd i akuta nödsituationer liksom hjälp till kvinnor i behov av exempelvis social eller juridisk rådgivning. Sammanhang: Föreningen fyller en viktig funktion för målgrupper under IFAs ansvarsområde. Samverkan: Samarbetet med föreningen upplevs som gott. Ansökan: Ansökan omfattar en budget på totalt kr. Tydligheten i budgeten gör det möjligt att spåra till vad pengarna kommer att användas (redovisade under rubriken övrigt nedan). Ansökan: Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Övrigt Lönekostnader Intäkter Summa Föreslaget bidrag

15 Dnr ASN Dpl 39 sid 15 (20) Alla kvinnors hus är en prioriterad förening av IFA. Det finns på AKH en barnsamordnare som ASF/IFA ser ett stort behov av. Det finns en risk för att ett minskat bidrag till föreningen leder till att den funktionen kommer att minskas eller dras in. AKH genomför ett stort arbete med rådgivning och stöd till behövande personer. AKH fungerar som mer än ett komplement till IFA s verksamhet och är att i viss mån att betrakta som en leverantör av en tjänst. Förening förslås ett bidrag med kr en uppräkning med kr. Internationella kvinnoföreningen Verksamhet: Ökar förståelsen mellan kulturer genom aktiviteter och arrangemang (språkträning, studiebesök etc.) stärka gemenskapen kvinnor emellan. Sammanhang: Föreningen verkar inom IFA s område. Stöttar integrationen av personer, verkar för att bryta individers isolering och verkar för kulturmöten. Samverkan: Samarbetet med kommunen fungerar väl. Ett önskemål från IFA s sida skulle vara att föreningen kunde erbjuda praktikplatser i större omfattning. I dagsläget får IFA köpa dessa platser av föreningen. Ansökan: IQF söker pengar för alla sina kostnader under En stor post gäller löner (45% av sökta pengar). Givet ansökan är det svårt att se vad sökta pengar är tänkt att användas till. Ansökan: IQF Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Hyra Administration Försäkring och revision Medlemsaktiviteter och utbildning Tel/bredband Inventarier Lön Intäkter Summa Föreslaget bidrag IQF är en prioriterad förening av IFA. De har en verksamhet som är ett bra och fungerande komplement till IFA s egen verksamhet. Såväl mål som målgrupp ligger väl inom IFA s ram.

16 Dnr ASN Dpl 39 sid 16 (20) Det föreslagna bidraget täcker föreningens kostnader så när som på lön till personer anställda av föreningen. Föreslaget bidrag ska säkra föreningens möjligheter att driva föreningsarbetet vidare. En kompletterande ansökan inkom till nämnden med kr då föreningen under hösten varit utsatt för flera inbrott och där ett stort antal inventarier har stulits. Föreningen föreslås ett anslag med kr, en uppräkning med kr. Tingvallakyrkans församling Karlstad (sammanslagning av Karlstad Missionsförsamling och Karlstad Baptistförsamling) Verksamhet: Tingvallakyrkan driver en verksamhet som ska vara öppen för alla. De skapar en mötesplats för personer, oavsett härkomst eller stöttar position. De erbjuder också språkstöd för personer i behov av detta. Sammanhang: Tingvallakyrkan tar emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tingvallakyrkan ger också språkstöd till personer som inte har rätt till SFI. Tingvallakyrkan bedriver således en verksamhet som kompletterar IFA inom vårt kompetens- och ansvarsområde. Samverkan: Samarbetet mellan kommunen och kyrkan förefaller fungera väl. Kyrkan har svarat på IFA s behov av mer språkstödsgrupper etc. Ansökan: Tingvallakyrkan söker kr. Det finns ingen specificering av vad pengarna ska användas till annat än för att kunna ha anställd personal ( husmor, möjliggörare för ideell verksamhet, pastorer med tystnadsplikt, samt vara en diakonal kraft ). Ansökan: Tingvallakyrkan Tilldelat föreningsbidrag Sökt föreningsbidrag inför Summa - Föreslaget bidrag Tingvallakyrkans församling är inte en prioriterad förening av IFA. Föreningen har tidigare fått bidrag för delar av sin verksamhet. Det uppstod ett ökat behov av Tingvallakyrkans föreningsverksamhet gällande språkträning, något som de snabbt kunde svara upp mot. Ansökan är oprecis och det är svårt att få ett klart grepp vad pengarna ska gå till. Givet den goda vilja de visade och svarade upp på IFA s behov gällande språkträning föreslås förening ett bidrag med kr, samma anslag som Bristande tydlighet i ansökan gör att det är svårt att ge ett högre anslag.

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN Hälsofrämjande verksamhet för kvinnor i Fisksätra 2000-2004 Ingrid Eckerman Folkhälsoenheten i Nacka, Boo vårdcentral 132 30 Saltsjö-Boo Tel 08-747 57 39 Ingrid.eckerman@slpo.sll.se

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Kriminalvårdens riktlinjer 2006:2 Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Mål och syfte Kriminalvården eftersträvar ett utvecklat samarbete med ideella

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 INNEHÅLL INLEDNING 2 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 3 Arvsfondsdelegationen 3 Ärendehantering 4 Projektstöd 4 Lokalstöd 5 Krav på redovisning 5 Allmänna arvsfondens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer