innehåll innehåll förvaltarens ord 3 2 förvaltarens ord virkesmarknad vägbyggnationer, underhåll 8 kapitalförvaltning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehåll innehåll förvaltarens ord 3 2 förvaltarens ord 4-23 4-5 6 virkesmarknad 6-7 7 vägbyggnationer, underhåll 8 kapitalförvaltning 2010"

Transkript

1 ÄLVDALENS JORDÄGANDE SOCKNEMÄNS årsredovisning 21

2 2 innehåll förvaltarens ord 3 innehåll Älvdalens besparingsskog 21 Älvdalens Besparingsskog 2 förvaltarens ord 3 allmänningstyrelsens förvaltningsberättelse 4-23 sammanträden, Försäljning av elkraft 4-5 avverkning, försäljning av virke 6 virkesmarknad 6-7 skogsvård 7 vägbyggnationer, underhåll 8 kapitalförvaltning 21 9 jakt 1 fastighetsförvaltning miljö, grönt bokslut händelser under året resultaträkning balansräkning - tillgångar balansräkning - eget kapital och Skulder kassaflödesanalys ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG. I Älvdalens kommun bildades två besparingsskogar i slutet av 18-talet. Det var och är fortfarande Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar. Anledningen till bildandet var att befolkningen levde under mycket svåra förhållanden, ibland så svåra att människor svalt ihjäl. I samband med arbetet med storskiftet såg man en möjlighet att få till stånd gemensamt ägda skogar, besparingsskogar, där alla fick del av avkastningen. Marken delades in i skiften som blev privat skogsmark och statlig mark, nuvarande Sveaskog. Av den privata marken blev grovt sett 1/3 avsatt till besparingsskog. noter underskrifter jämställdhetsplan revisionsberättelse Älvdalens jordägarnämnd årsredovisning jordägarnämndens berättelse kostnadsspecifikation underskrifter revisionsberättelse kalendarium Verksamhet. Reglementet för Älvdalens Besparingsskog fastställdes 1888 och ligger till grund för förvaltningen även idag. Besparingsskogen grundar sin verksamhet på tre saker: skogen, kraften och kapitalet. Dessa ger tillsammans avkastning varje år. I nya regementet kan man läsa om avkastning och annan inkomst, paragraf 15: Inkomst som inte är kapitalinkomst enligt 17 lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna skall efter jordägarstämmans beslut tas i anspråk för följande ändamål: För betalning av kostnader för besparingsskogens förvaltning, vård och nyttjande. För inköp av mark för besparingsskogens utvidgning i den mån kapitalinkomst inte finns att tillgå. För avsättning till lånefonden tills den uppgår till två miljoner kronor eller det högre belopp jordägarstämman beslutar. För främjande av jord- och skogsbruket med binäringar inom socknen, anläggning och förbättring av vägar eller för annat ändamål, som är till gagn för delägarna eller hela befolkningen i socknen. Avkastningen ska med andra ord i första hand täcka kostnader för att förvalta skogen, samt åtgärder för att säkra återväxten och förbättra skogen. Dessutom har Besparingsskogen en vägavdelning som varje år underhåller ett nät av cirka 15 mil grus- och skogsvägar. En viktig förutsättning för skogsskötsel och utveckling av socknen. Förutom att vi skall förvalta våra skogar skall avkastningen, vinsten, precis som det står i reglementet, gå tillbaka till delägarna och socknen. Därför delar Besparingsskogen, i form av bidrag, ut miljontals kronor varje år till delägare och andra ändamål för bygdens utveckling. Trevlig läsning! Ulf Andersson, Förvaltare

3 4 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 21 5 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse över vården och förvaltningen av Älvdalens Besparingsskog under året 21 Väsa kraftverk var tagen ur drift under oktober för underhållsarbete. Avbrottsförsäkring har tecknats för Väsa och Blybergs kraftverk för den produktion, som tillfaller Älvdalens Besparingsskog. Produktionskostnader. Produktionskostnaden för elkraften har under året uppgått till 5,8 mkr (5,7 mkr). Under året har elkraft försålts till Fortum Kraft AB. Rots Övre Kraftverk AB. Försäljning av andelskraft från Rots Övre Kraftverk AB uppgick under året till 1,33 GWh (1,13 GWh) som ersattes med 1,8 mkr (,77 mkr). Priset har varit 812 kr/mwh (68 kr/mwh) varav elcertifikatsersättningen svarat för ca 24 kr/ MWh. Rots Övre Kraftverk AB ägs till 5 % av Älvdalens Besparingsskog Intäkter kraft, kr Kraft Rots Övre Kraftverk AB har tecknat särskild försäkring för kraftstation och för avbrott i produktion. Ingemar Rytter, Börje Jansson, Bo Persson, Sture Björk, Ulla Schütt. Foto: Tobbe Nilsson. Allmänningsstyrelsen utgjordes under året av Bo Persson ordförande, Sture Björk vice ordförande, Börje Jansson, Ulla Schütt och Ingemar Rytter. SAMMANTRÄDEN med mera Två ordinarie jordägarstämmor har hållits under året. Allmänningsstyrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden. Administration, kontor och delvis arbetsledning är gemensamma för Älvdalens och Särna-Idre besparingsskogar och kostnaderna fördelas mellan besparingsskogarna med hänsyn till antal redovisade arbetstimmar samt antalet km väg i respektive socknar. FÖRSÄLJNING AV ELKRAFT Elmarknaden och elpriser vände dramatiskt uppåt under 21. Den prisökning på elmarknaden som kunde skönjas i slutet av 29 förstärktes under Q1 21 med rekordnivåer i februari. Under Q2, Q3 gick priserna och produktion ner något för att under Q4 åter vända uppåt. Medelpriset för året blev 161 kr/mwh bättre än föregående år. Prisökningar påverkade det totala resultatet för kraftproduktionen som gav det bästa resultatet någonsin och avsevärt bättre än föregående år. Prisökningarna från 21 har fortsatt in på det nya året med elpriser över förväntat även för Q Januari Februari Januari Februari Produktion MWh Mars April Maj Juni Juli Medelpris Kr/ MWh Augusti September Oktober November December Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December S:a MWh Medelpris Kr/MWh Väsa, Blyberg, Vederlagskraft. Försäljning av andelskraft från Väsa och Blybergs kraftverk samt vederlagskraft från Trängslet uppgick under året till 65,11 GWh (58,84 GWh) varav 4,9 GWh är vederlagskraft. All kraft har sålts på Nord Pool elmarknad för 36,176 mkr (23,65 mkr). Priset har varit i genomsnitt 556 kr/mwh (4 kr/mwh). Väsa Kraft AB ägs till 5 % av Älvdalens Besparingsskog och Blyberg Kraft AB till 33 % av Älvdalens Besparingsskog. Foto: Tobbe Nilsson. Foto: Tobbe Nilsson. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kraftproduktion MWh Intäkter Kr/MWh Kraftproduktion Mwh Intäkt/MWh Dala Vind AB. Försäljning av kraft i Dala Vind AB:s regi har under året uppgått till 19,36 GWh (12,47 GWh). Under året har byggnation och försäljning av vindkraft på Tavelberget i Linghed skett. Dala Vind AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 15,8 mkr (-,135 mkr). Dala Vind AB är fortfarande i ett uppbyggnadsskede varför ingen utdelning till ägarna är föreslagen. Älvdalens Besparingsskogs andel i Dala Vind AB uppgår till 1,6%.

4 6 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 21 7 AVVERKNING OCH FÖRSÄLJNING AV VIRKE Under året såldes ca m 3 fub vilket avverkats i egen regi. Dessutom såldes 25 m 3 fub som rotposter m.m. Minskat behov för, och volym i, äldre gallring har under 21 till viss del ersatts av mer areal och volym i slutavverkning. Under 21 har ingen motormanuell avverkning skett. Under året sålt virke och skog, nettovolym (utan vrak) i m 3 fub: Sågtimmer 39 1 (33 %) 42 7 (39 %) Klentimmer 35 (3 %) (27 %) Massaved ( %) 16 ( %) Bränsleved 39 2 (33 %) (29 %) Stamblock 81 (1 %) 92 (1 %) Stolp 1 27 (1 %) 2 8 (2 %) Stängselstolp 18 ( %) Sågkubb (Hustimmer) 2 42 (2 %) 2 14 (2 %) Brännved 55 ( %) 17 ( %) Summa: Såld skog på rot m m: 25 5 Totalt sålt virke: Lager per den 31/12 Virke i skogen och vid väg m 3 fub VIRKESMARKNAD 21 har präglats av stigande virkespriser och god efterfrågan på alla sortiment. Detta har gjort att Älvdalens Besparingsskogs virkesintäkter totalt och per m3fub förbättrades markant jämfört med år 29. Under hösten 21 smög det dock in en osäkerhet om marknadsläget och från årsskiftet 211 har vi fått en prissänkning på våra sågtimmer- sortiment. Besparingsskogen har under året sålt små volymer av GROT och vägklipp, vilket gett ett mindre ekonomiskt tillskott Virkesförsäljning kr Såld volym m 3 fub Virkesförsäljning kr Såld volym m 3 fub SKOGSVÅRD Skogsvårdsprogrammet omfattade följande åtgärder: Markberedning 658 ha 564 ha Sådd inkl markberedning 29 ha 9 ha Plantering 448 ha 585 ha Röjning 457 ha 58 ha Hyggesrensning 191 ha 58 ha Gödsling 5 ha 55 ha Bränning inkl naturvårdsbränning ha 75 ha Markberedning Sådd inkl markberedning Utförda skogsåtgärder Plantering Röjning Hyggesrensning Gödsling Bränning inkl Genom egen avverkning behandlad areal, bruttovolym (med vrak) m 3 fub ha Slutavverkning 854 (7%) 774 (66%) Gallring 323 (27%) 372 (32%) Fröträd 16 (1%) 132 (1%) Försäljningsvärde kr/m 3 fub Försäljningsvärde kr/m 3 fub Övrig avverkning 27 (2%) 78 (1%) 3 1 Avverkningskostnader egen skog, inkl vrak i m 3 fub: Skotare Skördare Indirekta Totalt: Försäljningsvärdet var per m 3 fub Rotnettot var per m 3 fub Rotnetto kr/m 3 fub Rotnettokr/m 3 fub

5 8 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 21 9 VäGBYGGNATIONER OCH UNDERHÅLL Under året byggda och grusade drivningsvägar Förl. Mickelskogsvägen 56 m Förl. Kröjtzvägen 51 m Förl. stickväg Sela 55 m Stortjärnsåsen 1 9 m Under året har justering och underhållsgrusning utförts på följande vägar: Annåsvägen Ersbäcken Hästskodammen Knollvägen Kulltjärnsvägen Mangravsvägen Märråbäcksvägen Mårdblecksvägen Näsbodarna Norra Aspvasselvägen Perstjärn Rotenstuguvägen Rotendalen Salamandervägen Storåsen Vasselbodsvägen Weddevägen I övrigt har för vägarna utförts nödvändiga underhållsarbeten. KAPITALFÖRVALTNING har varit ett fortsatt bra år för de mer riskfyllda tillgångsslagen. Särskilt avslutningen på året var mycket stark med en börsuppgång på 8 % i december. Vår svenska aktieportfölj har fortsatt gått mycket bra under 21. Räntan under året har fortsatt varit låg varför våra ränteplaceringar gett låg avkastning. Besparingsskogen har valt att under 21 ha en hög vikt i svenska aktier, vilket påverkat hela portföljen positivt. Totalt under året gick OMXSPI index upp med 23,5 %. Besparingsskogens svenska aktieplaceringar har stigit med 25,36 %. Hela portföljen förvaltad genom NORDEA har stigit med 17,87%. Totalt är ca 65 % av kapitalförvaltningen placerade i aktier. Under senare delen av året har vi viktat om i portföljen så att vårt innehav i utländska aktier finns i indexfonder med låg avgift. Andelen strukturerade produkter samt hedgefonder har minskat samtidigt som vi börjat bygga upp en obligationsportfölj för placeringarna med lägre risk. Huvuddelen av portföljen består fortfarande av svenska aktier. Besparingsskogen har en s.k. kommunikativ förvaltning med hjälp av en aktiemäklare samt en placeringsexpert för övriga finansiella instrument, båda från Nordea. Kapitalförvaltning ÄB Kapitalförvaltning Marknadsvärde Fördelning ÄB Räntor och utdelningar Orealiserade vinster/förluster Realiserade vinster/förlust % Aktier, Svenska börsen % Aktiefonder % Obligationer räntepapper etc % Konton och depå * % Derivat (covert calls) % Andra långfristiga fordringar % * Ränta och utdelningar redovisas under obligationer och räntepapper

6 1 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE JAKT I särskilt tillstånd medgavs besparingsskogen rätt att för 21 års älgjakt fälla 84 vuxna älgar samt fri kalvavskjutning. FASTIGHETSFÖRVALTNING Med mera Genom köp/byte har följande fastigheter förvärvats: FÖRSÄLJNING 21 ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG Beteckning Areal ha Prod. areal Pris Köpare Anm Kåtilla 5:12,2,2 9 Eva Fredholm Rämma Flerårsjämförelser Älgjakten uppläts under tiden 6 23 september samt 9 oktober januari 211. Under jakten fälldes 52 tjurar, 32 kor och 47 kalvar, vilket motsvarar 1 procents avskjutning i förhållande till medgiven licens på vuxna älgar. Totala avskjutningen för Älvdalens socken minskade från 29 till 21 med 1 älgar ( ). INKÖPTA FASTIGHETER 21 ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG Beteckning Areal Prod. areal Tillv. Frgl/Lagf Pris Totalpris Anm Del av Åsen 16:1 61,9 55, Del av Åsen 61:1 44,8 315, Del av Indor 58:1 124,8 55, Lantm kostn (29) Summa 627,5 426, Del av Åsen 45:1 1,1, J-O Bergström Floj Del av Oxberg 93:1 2, 1,7 8 Folke Thelin Oxbergs by Summa: 3,3 1, Besparingsskogens innehav av jordtal är ca reducerade bandland eller ca 8,46 % av totala jordtalet ,72 i Besparingsskogen S:1 varav nettoökning under 21 var ca 958 reducerade bandland. Omsättning skog i mkr 55,3 44,6 54,5 62,3 47,8 Omsättning kraft i mkr 37,3 Resultat efter finansnetto i mkr 63,3 45,7 42,1 57,8 6, Under tiden 21 augusti 15 oktober uppläts, i enlighet med Statens Naturvårdsverks beslut, jakt efter björn. Besparingsskogens totalareal är ha varav ca ha är produktiv skogsmark. 24,4 31,7 28,7 Småviltjakten har upplåtits i enlighet med Jaktförordningen, bilaga 1, för Dalarnas län, med undantag för 6-23 september samt 9 17 oktober på de områden där älgjakt pågick. Därutöver har Besparingsskogen under 21 i det pågående markbytesprojektet förvärvat en areal på 145,7 ha och avstått 159,7 ha. Taxeringsvärdet för Besparingsskogen 21 uppgår till: kr och bokförda värdet kr. 13,5 Totalt såld volym virke i m 3 fub Markbytesprojektet 21 Beteckning Areal Prod. areal Volym Köpt Del av Månsta 23:7 9,4 5,1 365 ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG Köpt Limbäck 82:1 46,7 44, SÄRNA MARKINNEHAV 21 Sålt Del av Månsta 1:3 55,1 43, Köpt Del av Kittan 18:2 och 2:1 15,7 13, Sålt Del av Kittan 12:8 4,8 4,8 364 Köpt Del av Karlsarvet 12:2 2,1 18, Sålt Del av Karlsarvet 3:6 52,8 45, Köpt Del av Karlsarvet 22:1,6,6 77 Köpt Del av Evertsberg 6:3 9,9 6,1 8 Sålt Del av Evertsberg 52:1 8,7 6,6 485 Köpt Del av Östäng 48:1,9,9 2 LÖVNÄS TRÄNGSLET 66,2 Kraftvolym i Gwh 6, 63, 64,7 Sålt Del av Östäng 16:1 5,7 4, 491 ÄLVDALEN 47,6 Köpt Del av Evertsberg 137:3 8,6 4,3 254 Sålt Del av Evertsberg 52:1 5,5 5, EVERTSBERG Köpt Evertsberg 71:8 och 71:9 3, 3, 143 MÅNGSBODARNA Sålt Del av Evertsberg 52:1 2,4 2,2 33 Sålt Del av Gåsvarv 2:11,1,1 8 MORA Sålt Del av Åsen 45:1 2, 1,3 42 Sålt Del av Åsen 45:1 3,1 1,7 175 W N S O Fr o m 25 värderas finansiella instrument till det lägsta av det samlade anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Köpt Del av Åsen 32:4 3,8 27, Sålt Del av Åsen 45:1 19,5 18, km Resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultatoch balansräkning med tilläggsupplysningar.

7 12 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE MILJÖ Besparingsskogen bedriver grustäktsverksamhet på fastigheten Loka 26:1. Täkttillståndet gäller en kvantitet om 1. ton och gäller t o m Verksamheten omfattar brytning, krossning, sortering, lagring, lastning och transport av materiel. Inom verksamhetsområdet kommer även husbehovstäkt att bedrivas med en beräknad mängd om 8. ton material. GRÖNT BOKSLUT Under våren 29 utarbetades ett dokument som beskriver vilken hänsyn till natur- och kulturmiljövärdena (Vardaglig hänsyn) vi ska ta i vår skogliga verksamhetsutövning. Sommaren 21 genomfördes en internkontroll där vi i slutavverkning och gallring undersökte hur vi levde upp till anvisningarna i ovanstående dokument. 5 st. slutavverkningstrakter (22 %) och 5 gallringstrakter (17 %) togs ut i ett stickprov. Vi har dessutom gjort en första studie där 6 markberedningstrakter har tagits ut för att se hur det ser ut efter markberedning jämfört med våra mål. I gallringarna har vi inte bedömt om trakten är godkänd eller inte utan här har vi försökt att få fram vad vi bör förbättra inom naturoch kulturvårdhänsyn. Resultat internkontroll av natur- och kulturvårdshänsyn 21 Verksamhet Godkänd (antal) Slutavverkning 3 2 Underkänd (antal) Anledningar till underkännande Trakt 1: En underkänd bäck-överfart samt för få högstubbar. Trakt 2: En av tre bäcköverfarter var underkänd samt att död ved hade transporterats ut till avlägg. Markberedning Någon utbildningsinsats har ännu inte gjorts för markberedningsförarna. Studiens syfte var att se vad som behöver åtgärdas för att nå våra naturvårdsmål. Följande funktioner granskades: 1. Lämnad kantareal. 2. Ej markberedningsareal. 3. Hänsynskrävande biotoper. 4. Kultur/fornlämningar. 5. Naturvärdesträd och Gröna träd. 6. Lågor. 7. Bäcköverfarter. Sammanfattning: Vi markbereder för ofta i sumpiga partier och gör skador på lämnade naturvärdesträd samt ibland inte använder befintliga bäcköverfarter. Åtgärder i form av nya instruktioner och utbildning till förarna kommer att ske under 211. Utbildning En fältutbildning för våra avverkningsentreprenörer rörande vardaglig hänsyn i avverkningarna samt en utbildningsdag om skogsbruk och vattendirektivet i praktiken har genomförts under sommaren 21. Natur- och vattenvårdutbildningen i Skogsstyrelsens regi som påbörjades hösten 29 har under hösten 21 slutförts. Deltagare har varit våra skogliga tjänstemän och planerare. HÄNDELSER UNDER ÅRET Under året har en ny avverkningsberäkning för besparingsskogen tagits fram. Vid höststämman 21 fastslogs den nya slutavverkningsvolymen till 88 m3sk. Under slutet av året satte Vindkompaniet upp 3 vindkraftverk på Granberg på besparingens mark. Verken togs i drift under början av 211. Till skillnad mot föregående år har ingen motormanuell avverkning skett under vintern 21. Detta har inneburit mindre antal anställda under året. Nytt reglemente fastställdes under året av länsstyrelsen. Reglementet började gälla från och med den 1 oktober 21. Arbete med att ta fram policys och riktlinjer för besparingsskogens verksamhet har pågått under året. Dessa kommer att godkännas av styrelsen under 211 och därefter implementeras. UNDER FÖLJANDE POSTER I RESULTATRÄKNINGEN HAR STÖRRE BUDGETAVVIKELSER SKETT Bruttoresultat Skog och Kraft har blivit 21,5 miljoner kr högre än budgeterat tack vare väsentligt högre à-priser. Resultat aktieförvaltningen blev 9,1 miljoner kr bättre än budget. Vinsterna har uppkommit genom hemtagande av vinster. Skogsvårdskostnaderna har blivit 8 tkr lägre än budget. Det är framför allt plantering och gödsling som blivit billigare än budget. Skogsvårdsskulden har sänkt resultatet med 587 tkr jämfört med budget Gallring Inventerarens utlåtande: Mitt intryck är att det finns en tanke och ambition att ta hänsyn, både i planering och i utförande. Mycket av hänsynen är bra gjord. Områden som inventeraren vill att vi ska jobba vidare på: Körskador i små biotoper/sumpskogsstråk/surdråg. Borde kunna undvikas i större omfattning. Väldigt få naturvärdesträd i gallringarna hur skapar vi dem fram till slutavverkning? Ökad lövträdsandel hur och till vilken nivå?

8 14 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE resultaträkning balansräkning NOT Rörelsens intäkter Omsättning virke och elkraft Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Skogs-, väg- och kraftkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från kortfristiga placeringar Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Besparingsskog och vägar 7,8, Övriga fastigheter Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Jordägarnämnden Vägkostnader Näringsbidrag skogen Projekt i Byarna Reklamavtal Div anslag, projekt och näringsbidrag jordbruk Jordägarnämndens styrelse Summa Jordägarnämnden Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Avskrivning under plan Avsättn/Återf periodiseringsfond Summa bokslutsdispositioner Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årets resultat

9 16 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE balansräkning Kassaflödesanalys NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Kapital Fonderade medel Skogsmedelsfonden Reserv och regl.fonden Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 4 5 Avskrivningar utöver plan Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Jordägarnämnden Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar å kortfristiga placeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Sålda finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kortfristiga skulder Årets kassaflöde Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Långfristiga fordringar Ansvarsförbindelser Inga Inga Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Uppskjuten skatteskuld har ej beräknats på ackumulerade skogsavdrag på förvärvade skogsfastigheter. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Finansiella instrument värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på portföljen i sin helhet. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

10 18 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE NOTer 1 omsättning Leveransvirke m m Försäljning elkraft ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING AVSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2 % Byggnader 2 % Skogsvägar 1 % 9 BESPARINGSVÄGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Byggnationer Utgående ackumulerade anskaffningsvärden AKTIER I INTRESSEFÖRETAG org nr säte ägarandel bokfört värde Väsa Kraft AB Älvdalen 5% 75 Blybergs Kraft AB Älvdalen 33% 5 Rots Övre Kraftverk AB Älvdalen 5% 1 Dala Vind AB Malung 1,6% Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och skogsförvaltarens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Kvinnor 7 7 Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Allmänningsstyrelsen och skogsförvaltaren Administration och arbetsledning Övrig personal Sociala avgifter enl lagar och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och skogsförvaltaren ) Förändring av avsättning för pensioner Personalkostnader ingår i Jordägarnämndens kostnader med NETTORESULTAT VÄRDEPAPPERSRÖRELSE Utdelning aktier Realisationsvinst/förlust Upp-/Nedskrivning finansiella instrument Tidigare års underskott från realisationsförluster på aktier har vid taxeringen 211 utnyttjats i sin helhet, vilket minskat uppskjuten skattefordran med BESPARINGSSKOGEN Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde Taxeringsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp under året Utrangerat och avyttrat under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Avskrivningar på utrangerat och avyttrat under året Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde ÖVRIGA FASTIGHETER Ackumulerade anskaffningsvärden FINANSIELLA INSTRUMENT 14 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Kalmar Struc. Mermaid 4 4,48% Spreadobligation RB Sydkorea Trygg RB 345 A Världen Chans RB 359 A Europa Alfa Chans RB 3113 B Valutaobligation EUR/SEK RB 3243 B BRIK Chans 11 RB 3257 B Kreditobligation Volvo/Sandvik RB Hybridlån Danske Bank A/S Hybridlån DNB Nor Markets Volvo Finans Bank Dmtn Jyske Bank A/S Emtn Riksgäldkontor Citigroup Inc Emtn HSBC Finance Corp. Inc. Emtn Kortfristiga placeringar Marknadsvärde finansiella instrument Ingående anskaffningsvärde Besparingsskogen har inga särskilda förpliktelser avseende pensionsutfästelser för styrelsen. Förvaltaren omfattas av samma pensionsavtal som övriga anställda. Förvaltaren har vid en uppsägning från bolagets sida rätt till lön under uppsägningstiden på 6 månader. 4 SJUKFRÅNVARO OCH STYRELSELEDAMÖTER Styrelseledamöter 5 5 Varav män 8 % 1% Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro,82%,6% Långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro % % Sjukfrånvaro för män,84%,59% 8 JORDÄGARVÄGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Byggnationer Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Anskaffat under året Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Taxeringsvärden Lånefonden Lån 1 Siljan Förvaltning AB Lån 2 Siljan Förvaltning AB Lån WeddeSveg Timber AB Delägarlån Dala Vind AB Kapitalförsäkringar EGET KAPITAL Ingående balans Årets resultat Utgående balans

11 2 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse UNDERSKRIFTER Jämställdhetsplan för anställda på Älvdalens Besparingsskog och Särna-Idre Besparingsskog Verksamhetsbeskrivning Älvdalens Besparingsskog och Särna-Idre Besparingsskog bedriver bl a skogs- väg- och kraftverksamhet i Älvdalen och Särna. Skog avverkas av entreprenörer och säljs till sågverk och skogsföretag. Vägar byggs och underhålls. Kraft från tre kraftverk säljs. Verksamheten administreras av skogs- och kontorspersonal. Övergripande Alla anställda skall uppleva att de arbetar på en arbetsplats där jämställdhet råder, där kvinnor och män respekterar varandras olikheter och där ingen behöver känna sig nedvärderad. Jämställdhetsarbetet skall vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetsmiljö Arbetsplatsernas fysiska och psykiska arbetsmiljö skall vara sådan att arbetsförhållandena lämpar sig både för kvinnor och män. Arbetstid Företaget skall aktivt arbeta för att underlätta för både kvinnor och män att kombinera arbete och föräldraskap. Lön Lönen skall bestämmas utifrån duglighet och kompetens, oberoende av kön. Trakasserier Ovälkomna närmanden av sexuell natur, kränkande särbehandling eller andra former av trakasserier på grund av kön är förbjudet bland anställda på Älvdalens, Särna-Idre Besparingsskogar. Personalstruktur Vid rekrytering av ny personal skall en jämn könsfördelning eftersträvas. Personalstatistik 21 Antal anställda inkl säsongsanställda Älvdalens Besparingsskog Särna-Idre Besparingsskog män 24 7 Kvinnor 7 3 Totalt 31 1 Utveckling Arbetsformerna ska gynna delaktighet från alla medarbetare. Möjligheter till förändring av arbetsformerna skall tas tillvara. Kompetensutveckling skall strategiskt syfta till förbättrad jämställdhet.

12 22 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse Revisionsberättelse till delägarstämman i Älvdalens Jordägande Socknemän Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och företagsledningens förvaltning i Älvdalens Jordägande Socknemän för år 21. Det är styrelsens och företagsledningen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och företagsledningens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i företaget för att kunna bedöma om någon medlem av styrelsen och förtagsledningen är ersättningsskyldig mot företaget. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av företagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsen och företagsledningen har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot företaget. Vi tillstyrker därför att delägarstämman beviljar styrelsen och företagsledningen ansvarsfrihet för år 21. Foto: Tobbe Nilsson. Foto: Tobbe Nilsson.

13 24 älvdalens jordägarnämnd årsredovisning 21 älvdalens jordägarnämnd årsredovisning ÄLVDALENS JORDÄGARNÄMND ÅRSREDOVISNING 21 Roland Back, ordf, Lars Andersson, v.ordf, Susanne Persson, Lars-Erik Grund, Joacim Myrman, Birger Larsson. Foto: Tobbe Nilsson. Kjell Halvarsson, Lennart Rytter, Kurt Malm, Björn Staffan, Torbjörn Fält. Foto: Tobbe Nilsson. JORDÄGARNÄMNDENS BERÄTTELSE Älvdalens jordägarnämnd får härmed lämna följande berättelse för år 21. Under året har jordägarnämnden haft 8 protokollförda sammanträden. Bland behandlade ärenden kan nämnas följande: 1. Låne- & Odlingsfonden har beviljat och betalat ut 7 lån om sammanlagt 629. kr. Låne- o Odlingsfondens behållning redovisas i besparingsskogens balansräkning under kassa och bank. Beviljade lån ingår i balansräkningen under rubriken övriga långfristiga fordringar med kr. 2. Bidrag har utgått till skogsvårdsobjekt, rågångar samt landskapsvård enligt följande: Hyggesrensning 357 ha 351 ha Markberedning 56 ha 95 ha Plantering 725 ha 69 ha Röjning 834 ha 1 2 ha Dikesrensning 47 kr kr Rågångar 32 km 26 km Landskapsvård 331 tim tim Gödsling 5 ha 939 ha 3. Justering och underhållsgrusning har utförts på bl a följande vägar: - Brindberg - Brynåstjärn - Fågelåsen - Gessi - Grundmyrvägen - Hansmyrvägen - Hackstensklitt - Käringbergsvägen - Knäsjön - Kasbodarna - Kvisttjärnsvägen - Loka-Jöllen - Moravägen - Ribbåsvägen - Sveduåsvägen - Storskärsvägen - Skärklittsvägen - Sjödammsvägen - Skavholsvägen - Stop - Tivåsvägen I övrigt har för vägarna utförts erforderliga underhållsarbeten. 4. Större trumbyten ( O 12) har utförts på Sågängsvägen. 5. Beläggningsarbeten har utförts på Okbodsvägen, utfart i Evertsberg samt Nybolsvägen. 6. Cykelleder för Cykelvasan har byggts vid Stuguberg samt vid Boggbod Skärloksvägen. 7. Kostnader för vägar, skogsbidrag och näringsbidrag redovisas i Besparingsskogens resultaträkning. Jordägarkassans behållning ingår i Besparingsskogens redovisade kapitalbehållning per I övrigt hänvisas till bifogade räkenskapssammandrag som visar nämndens verksamhet och kostnader. 9. Händelser under året: Under året har timmerhusprojektet fortsatt. Här har Besparingsskogen satsat medel för att renovera kulturellt värdefulla hus i Älvdalens socken. Länsstyrelsen leder projektet och beslutar vilka projekt som får ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen bidrar med halva kostnaden för projektet. Markbytesprojektet har under året pågått för fullt med fortsatt intresse från delägarna. Under året har 35 lantmäteriförrättningar bekostats samt ett antal samäganderationaliseringar blivit genomförda. Drygt 4 planer har uppdaterats med laserskanningsdata för underlag av värdering i markbytesprojektet. Alla markägare har haft möjlighet att få sina planer uppdaterade med sk laserskanningsdata. 257 planer har uppdaterats. Arbetet med att färdigställa planerna har pågått även under 211. Kursverksamheten för delägarna har pågått även under 21. Bl a har pcskog genomfört utbildningar i plan- o karta, skogsekonomi och GPS- användning. Genom Champs of Logging har röjsågsutbildningar och genom ÄUC har motorsågsutbildningar anordnats. Dessutom genomfördes välbesökta laserskanningsdagar för delägarna den 27 och 28 augusti. Skogs- och gårdsdagar på Lomviksgården, som anordnades för kvinnliga delägare i Älvdalen och Särna den 18 och 19 juni, var fulltecknade och mycket uppskattade. Bysamfälligheterna m fl har haft möjlighet att söka bidrag för projekt i byarna. Ett 4-tal projekt har blivit beviljade medel under 21. En förstudie om vandringsleder i Älvdalens socken har avslutats och redovisats under våren 21. Reklamavtal har tecknats med 19 st lokala föreningar och 5 st elitidrottare. Bidrag har lämnats till diverse utvecklingsprojekt, events, utställningar, kultursatsningar mm. Under följande poster i resultaträkningen (se kostnadsspecifikationen) har större budgetavvikelser skett: 1. Vägar Ökad omfattning till en kostnad av ca 1,59 mkr pga stora vägskador i samband med häftigt regn i juli samt större kostnader för ny beläggning på Okbodvägen än den budgeterade. Näringsbidrag skogen Markberedning och Plantering: Något lägre kostnad än beräknad. Vi ser en markant ökning av markberedning inför 211. Gödsling: Något lägre kostnad än budget främst pga lägre gödselpris. Röjning: Kostnader högre än budget men i nivå med föregående år. Dock fortsätter arealerna att minska. Àjourhållning av Skogsbruksplaner: Något högre kostnad än beräknat då àjourhållning av laserskannade data kommit i gång under 21. Totalt: Mindre bidrag till skogsvård har betalats ut jmf budget. Bidrag till Älvdalsskolan: Inget bidrag utbetalt Projekt i byarna: Under året beslutades att bevilja ytterligare medel till projekt i byarna. Projekt frivilligt markbyte : Lägre kostnad än budgeterad framför allt beroende av fördröjning av Lantmäterikostnader. Kostnaderna kommer senare men allt pekar mot att projektet blir något billigare än beräknat. Näringsbidrag Jordbruk: Lägre än budget framför allt beroende på att kostnader för kalk, gödning och utsäde minskar. Totalt har jordägarnämndens utgifter varit lägre än budget. Beaktat att inget bidrag till Älvdalsskolan betalts ut är utgifterna högre än budget. Utgifterna är lägre än föregående år. Foto: Hans Rosdahl.

14 26 älvdalens ALLMÄNNINGSSTYRELSENS jordägarnämnd FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE årsredovisning älvdalens jordägarnämnd årsredovisning ÄLVDALENS JORDÄGARNÄMND - Kostnadsspecifikation för Jordägarnämnden 21 VÄGAR Budget 21 Utfall 21 Utfall 29 Barmarksunderh.+väg- o dikeskom Vinterväghållning Statsbidrag Avskrivningar vägar Summa vägkostnader NÄRINGSBIDR. SKOGSVÅRD Gödsling Plantering Markberedning Hyggesrensning Röjning Rågångar Landskapsvård Àjourhålln skogsbr.planer + utbildn Skogsdagar för delägare Summa bidrag skogen ÄLVDALSSKOLAN 1 PROJEKT I BYARNA REKLAMAVTAL DIVERSE BIDRAG VANDRINGSLEDER ROTS SKANS o. LOKALEN SKOGSFÖRSÄKRING PROJ. "FRIVILLIGT MARKBYTE" PROJ. "KVINNL. SKOGSÄGARE" PROJ. UTB DELÄGARE UTB SAM FÖRENINGAR UPPRUSTN SVARTBERGSBRON UTB JÄGAREXAMEN UTB "GRÖNT KORT" ENTR UPPR. KULT. TIMMERHUS MOTORSÅGSKÖRKORT DELÄGARE MEDIA, DELÄG.INFO NÄRINGSBIDRAG JORDBRUK Kalk, gödning, utsäde Bidrag mjölkmaskiner Älvdalens Kontrollkrets Bidr veterinärkostnader Djurbidrag Betesbidrag/Stängselbidrag Markkartering Nyanl./Modernisering byggn f djurhålln. Summa bidrag jordbruket ÖVRIGT JORDÄGARNÄMNDSSTYRELSEN TOTALT JORDÄGARNÄMNDEN Fördelning av bidrag 21 2 % 21 % 23 % Vägar Skog Jordbruk 9 % Delägare Övrigt socknen 6 % Arvoden 39 % Foto: Birger Larsson. Flerårsjämförelse Jordägarnämnden Mkr Foto: Birger Larsson Jordägarnämnden Mkr

15 28 älvdalens jordägarnämnd årsredovisning 21 älvdalens jordägarnämnd årsredovisning UNDERSKRIFTER Revisionsberättelse för Älvdalens Jordägarnämnd Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt nämndens förvaltning för räkenskapsåret 21. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Vi tillstyrker att jordägarnämndens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 21.

16 3 Kalendarium Älvdalens jordägande socknemäns årsredovisning 31 kalendarium Jordägarstämma Ordförande Sven-Olov Åsberg Vice ordförande Kjell Tenn Jordägarnämnden Ordförande Roland Back Vice ordförande Lars Andersson Allmänningsstyrelsen Ordförande Bo Persson Vice ordförande Sture Björk Ledamöter: Ulla Schütt Börje Jansson Ingemar Rytter Suppleanter: Roland Back Lennart Rytter Birger Larsson Karl-Erik Hagström Revisorer: Sören Bäfver, Mora 211 Suppleanter: Valberedning: Sammankallande Anders Bälter, Mora 211 Anders Westlund, aukt. revisor, Falun 211 Annika Westling, Östermyckeläng, Älvdalen Åke Andersson, Sandstensvägen, Älvdalen Carl-Henric Kindlund, aukt. revisor, Falun Anders Högberg, Älvdalens kyrkby Ledamöter: Kalle Orsén, Evertsberg Kjell Persson, Brunnsberg Ledamöter: Björn Staffan Joacim Myrman, Mora Lars-Erik Grund Birger Larsson Susann Persson Kurt Malm Kjell Halvarsson Lennart Rytter Torbjörn Fält Suppleanter: Anna Axelsson Anna Beronius Karin Eriksson Erik Estenberg Bo Persson Revisorer: Sören Bäfver, Mora 21 Suppleanter: Anders Bälter, Mora 21 Anders Westlund, aukt. revisor, Falun 211 Annika Westling, Östermyckeläng, Älvdalen Åke Andersson, Sandstensvägen, Älvdalen Carl-Henric Kindlund, aukt. revisor, Falun Suppleanter: Peter Svedlund, Holen Uf Gunnar Larsson, Gåsvarv

17 Grafisk form: Grundform Text & Design Dalarna. Tryck: Centrumtryck Mora 211. Omslagsfoto: Tobbe Nilsson. ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG Besöksadress: Dalgatan 99 Postadress: Box 65, Älvdalen Växel: Fax: E-post: Internet:

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer