innehåll innehåll förvaltarens ord 3 2 förvaltarens ord virkesmarknad vägbyggnationer, underhåll 8 kapitalförvaltning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehåll innehåll förvaltarens ord 3 2 förvaltarens ord 4-23 4-5 6 virkesmarknad 6-7 7 vägbyggnationer, underhåll 8 kapitalförvaltning 2010"

Transkript

1 ÄLVDALENS JORDÄGANDE SOCKNEMÄNS årsredovisning 21

2 2 innehåll förvaltarens ord 3 innehåll Älvdalens besparingsskog 21 Älvdalens Besparingsskog 2 förvaltarens ord 3 allmänningstyrelsens förvaltningsberättelse 4-23 sammanträden, Försäljning av elkraft 4-5 avverkning, försäljning av virke 6 virkesmarknad 6-7 skogsvård 7 vägbyggnationer, underhåll 8 kapitalförvaltning 21 9 jakt 1 fastighetsförvaltning miljö, grönt bokslut händelser under året resultaträkning balansräkning - tillgångar balansräkning - eget kapital och Skulder kassaflödesanalys ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG. I Älvdalens kommun bildades två besparingsskogar i slutet av 18-talet. Det var och är fortfarande Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar. Anledningen till bildandet var att befolkningen levde under mycket svåra förhållanden, ibland så svåra att människor svalt ihjäl. I samband med arbetet med storskiftet såg man en möjlighet att få till stånd gemensamt ägda skogar, besparingsskogar, där alla fick del av avkastningen. Marken delades in i skiften som blev privat skogsmark och statlig mark, nuvarande Sveaskog. Av den privata marken blev grovt sett 1/3 avsatt till besparingsskog. noter underskrifter jämställdhetsplan revisionsberättelse Älvdalens jordägarnämnd årsredovisning jordägarnämndens berättelse kostnadsspecifikation underskrifter revisionsberättelse kalendarium Verksamhet. Reglementet för Älvdalens Besparingsskog fastställdes 1888 och ligger till grund för förvaltningen även idag. Besparingsskogen grundar sin verksamhet på tre saker: skogen, kraften och kapitalet. Dessa ger tillsammans avkastning varje år. I nya regementet kan man läsa om avkastning och annan inkomst, paragraf 15: Inkomst som inte är kapitalinkomst enligt 17 lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna skall efter jordägarstämmans beslut tas i anspråk för följande ändamål: För betalning av kostnader för besparingsskogens förvaltning, vård och nyttjande. För inköp av mark för besparingsskogens utvidgning i den mån kapitalinkomst inte finns att tillgå. För avsättning till lånefonden tills den uppgår till två miljoner kronor eller det högre belopp jordägarstämman beslutar. För främjande av jord- och skogsbruket med binäringar inom socknen, anläggning och förbättring av vägar eller för annat ändamål, som är till gagn för delägarna eller hela befolkningen i socknen. Avkastningen ska med andra ord i första hand täcka kostnader för att förvalta skogen, samt åtgärder för att säkra återväxten och förbättra skogen. Dessutom har Besparingsskogen en vägavdelning som varje år underhåller ett nät av cirka 15 mil grus- och skogsvägar. En viktig förutsättning för skogsskötsel och utveckling av socknen. Förutom att vi skall förvalta våra skogar skall avkastningen, vinsten, precis som det står i reglementet, gå tillbaka till delägarna och socknen. Därför delar Besparingsskogen, i form av bidrag, ut miljontals kronor varje år till delägare och andra ändamål för bygdens utveckling. Trevlig läsning! Ulf Andersson, Förvaltare

3 4 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 21 5 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse över vården och förvaltningen av Älvdalens Besparingsskog under året 21 Väsa kraftverk var tagen ur drift under oktober för underhållsarbete. Avbrottsförsäkring har tecknats för Väsa och Blybergs kraftverk för den produktion, som tillfaller Älvdalens Besparingsskog. Produktionskostnader. Produktionskostnaden för elkraften har under året uppgått till 5,8 mkr (5,7 mkr). Under året har elkraft försålts till Fortum Kraft AB. Rots Övre Kraftverk AB. Försäljning av andelskraft från Rots Övre Kraftverk AB uppgick under året till 1,33 GWh (1,13 GWh) som ersattes med 1,8 mkr (,77 mkr). Priset har varit 812 kr/mwh (68 kr/mwh) varav elcertifikatsersättningen svarat för ca 24 kr/ MWh. Rots Övre Kraftverk AB ägs till 5 % av Älvdalens Besparingsskog Intäkter kraft, kr Kraft Rots Övre Kraftverk AB har tecknat särskild försäkring för kraftstation och för avbrott i produktion. Ingemar Rytter, Börje Jansson, Bo Persson, Sture Björk, Ulla Schütt. Foto: Tobbe Nilsson. Allmänningsstyrelsen utgjordes under året av Bo Persson ordförande, Sture Björk vice ordförande, Börje Jansson, Ulla Schütt och Ingemar Rytter. SAMMANTRÄDEN med mera Två ordinarie jordägarstämmor har hållits under året. Allmänningsstyrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden. Administration, kontor och delvis arbetsledning är gemensamma för Älvdalens och Särna-Idre besparingsskogar och kostnaderna fördelas mellan besparingsskogarna med hänsyn till antal redovisade arbetstimmar samt antalet km väg i respektive socknar. FÖRSÄLJNING AV ELKRAFT Elmarknaden och elpriser vände dramatiskt uppåt under 21. Den prisökning på elmarknaden som kunde skönjas i slutet av 29 förstärktes under Q1 21 med rekordnivåer i februari. Under Q2, Q3 gick priserna och produktion ner något för att under Q4 åter vända uppåt. Medelpriset för året blev 161 kr/mwh bättre än föregående år. Prisökningar påverkade det totala resultatet för kraftproduktionen som gav det bästa resultatet någonsin och avsevärt bättre än föregående år. Prisökningarna från 21 har fortsatt in på det nya året med elpriser över förväntat även för Q Januari Februari Januari Februari Produktion MWh Mars April Maj Juni Juli Medelpris Kr/ MWh Augusti September Oktober November December Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December S:a MWh Medelpris Kr/MWh Väsa, Blyberg, Vederlagskraft. Försäljning av andelskraft från Väsa och Blybergs kraftverk samt vederlagskraft från Trängslet uppgick under året till 65,11 GWh (58,84 GWh) varav 4,9 GWh är vederlagskraft. All kraft har sålts på Nord Pool elmarknad för 36,176 mkr (23,65 mkr). Priset har varit i genomsnitt 556 kr/mwh (4 kr/mwh). Väsa Kraft AB ägs till 5 % av Älvdalens Besparingsskog och Blyberg Kraft AB till 33 % av Älvdalens Besparingsskog. Foto: Tobbe Nilsson. Foto: Tobbe Nilsson. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kraftproduktion MWh Intäkter Kr/MWh Kraftproduktion Mwh Intäkt/MWh Dala Vind AB. Försäljning av kraft i Dala Vind AB:s regi har under året uppgått till 19,36 GWh (12,47 GWh). Under året har byggnation och försäljning av vindkraft på Tavelberget i Linghed skett. Dala Vind AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 15,8 mkr (-,135 mkr). Dala Vind AB är fortfarande i ett uppbyggnadsskede varför ingen utdelning till ägarna är föreslagen. Älvdalens Besparingsskogs andel i Dala Vind AB uppgår till 1,6%.

4 6 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 21 7 AVVERKNING OCH FÖRSÄLJNING AV VIRKE Under året såldes ca m 3 fub vilket avverkats i egen regi. Dessutom såldes 25 m 3 fub som rotposter m.m. Minskat behov för, och volym i, äldre gallring har under 21 till viss del ersatts av mer areal och volym i slutavverkning. Under 21 har ingen motormanuell avverkning skett. Under året sålt virke och skog, nettovolym (utan vrak) i m 3 fub: Sågtimmer 39 1 (33 %) 42 7 (39 %) Klentimmer 35 (3 %) (27 %) Massaved ( %) 16 ( %) Bränsleved 39 2 (33 %) (29 %) Stamblock 81 (1 %) 92 (1 %) Stolp 1 27 (1 %) 2 8 (2 %) Stängselstolp 18 ( %) Sågkubb (Hustimmer) 2 42 (2 %) 2 14 (2 %) Brännved 55 ( %) 17 ( %) Summa: Såld skog på rot m m: 25 5 Totalt sålt virke: Lager per den 31/12 Virke i skogen och vid väg m 3 fub VIRKESMARKNAD 21 har präglats av stigande virkespriser och god efterfrågan på alla sortiment. Detta har gjort att Älvdalens Besparingsskogs virkesintäkter totalt och per m3fub förbättrades markant jämfört med år 29. Under hösten 21 smög det dock in en osäkerhet om marknadsläget och från årsskiftet 211 har vi fått en prissänkning på våra sågtimmer- sortiment. Besparingsskogen har under året sålt små volymer av GROT och vägklipp, vilket gett ett mindre ekonomiskt tillskott Virkesförsäljning kr Såld volym m 3 fub Virkesförsäljning kr Såld volym m 3 fub SKOGSVÅRD Skogsvårdsprogrammet omfattade följande åtgärder: Markberedning 658 ha 564 ha Sådd inkl markberedning 29 ha 9 ha Plantering 448 ha 585 ha Röjning 457 ha 58 ha Hyggesrensning 191 ha 58 ha Gödsling 5 ha 55 ha Bränning inkl naturvårdsbränning ha 75 ha Markberedning Sådd inkl markberedning Utförda skogsåtgärder Plantering Röjning Hyggesrensning Gödsling Bränning inkl Genom egen avverkning behandlad areal, bruttovolym (med vrak) m 3 fub ha Slutavverkning 854 (7%) 774 (66%) Gallring 323 (27%) 372 (32%) Fröträd 16 (1%) 132 (1%) Försäljningsvärde kr/m 3 fub Försäljningsvärde kr/m 3 fub Övrig avverkning 27 (2%) 78 (1%) 3 1 Avverkningskostnader egen skog, inkl vrak i m 3 fub: Skotare Skördare Indirekta Totalt: Försäljningsvärdet var per m 3 fub Rotnettot var per m 3 fub Rotnetto kr/m 3 fub Rotnettokr/m 3 fub

5 8 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 21 9 VäGBYGGNATIONER OCH UNDERHÅLL Under året byggda och grusade drivningsvägar Förl. Mickelskogsvägen 56 m Förl. Kröjtzvägen 51 m Förl. stickväg Sela 55 m Stortjärnsåsen 1 9 m Under året har justering och underhållsgrusning utförts på följande vägar: Annåsvägen Ersbäcken Hästskodammen Knollvägen Kulltjärnsvägen Mangravsvägen Märråbäcksvägen Mårdblecksvägen Näsbodarna Norra Aspvasselvägen Perstjärn Rotenstuguvägen Rotendalen Salamandervägen Storåsen Vasselbodsvägen Weddevägen I övrigt har för vägarna utförts nödvändiga underhållsarbeten. KAPITALFÖRVALTNING har varit ett fortsatt bra år för de mer riskfyllda tillgångsslagen. Särskilt avslutningen på året var mycket stark med en börsuppgång på 8 % i december. Vår svenska aktieportfölj har fortsatt gått mycket bra under 21. Räntan under året har fortsatt varit låg varför våra ränteplaceringar gett låg avkastning. Besparingsskogen har valt att under 21 ha en hög vikt i svenska aktier, vilket påverkat hela portföljen positivt. Totalt under året gick OMXSPI index upp med 23,5 %. Besparingsskogens svenska aktieplaceringar har stigit med 25,36 %. Hela portföljen förvaltad genom NORDEA har stigit med 17,87%. Totalt är ca 65 % av kapitalförvaltningen placerade i aktier. Under senare delen av året har vi viktat om i portföljen så att vårt innehav i utländska aktier finns i indexfonder med låg avgift. Andelen strukturerade produkter samt hedgefonder har minskat samtidigt som vi börjat bygga upp en obligationsportfölj för placeringarna med lägre risk. Huvuddelen av portföljen består fortfarande av svenska aktier. Besparingsskogen har en s.k. kommunikativ förvaltning med hjälp av en aktiemäklare samt en placeringsexpert för övriga finansiella instrument, båda från Nordea. Kapitalförvaltning ÄB Kapitalförvaltning Marknadsvärde Fördelning ÄB Räntor och utdelningar Orealiserade vinster/förluster Realiserade vinster/förlust % Aktier, Svenska börsen % Aktiefonder % Obligationer räntepapper etc % Konton och depå * % Derivat (covert calls) % Andra långfristiga fordringar % * Ränta och utdelningar redovisas under obligationer och räntepapper

6 1 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE JAKT I särskilt tillstånd medgavs besparingsskogen rätt att för 21 års älgjakt fälla 84 vuxna älgar samt fri kalvavskjutning. FASTIGHETSFÖRVALTNING Med mera Genom köp/byte har följande fastigheter förvärvats: FÖRSÄLJNING 21 ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG Beteckning Areal ha Prod. areal Pris Köpare Anm Kåtilla 5:12,2,2 9 Eva Fredholm Rämma Flerårsjämförelser Älgjakten uppläts under tiden 6 23 september samt 9 oktober januari 211. Under jakten fälldes 52 tjurar, 32 kor och 47 kalvar, vilket motsvarar 1 procents avskjutning i förhållande till medgiven licens på vuxna älgar. Totala avskjutningen för Älvdalens socken minskade från 29 till 21 med 1 älgar ( ). INKÖPTA FASTIGHETER 21 ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG Beteckning Areal Prod. areal Tillv. Frgl/Lagf Pris Totalpris Anm Del av Åsen 16:1 61,9 55, Del av Åsen 61:1 44,8 315, Del av Indor 58:1 124,8 55, Lantm kostn (29) Summa 627,5 426, Del av Åsen 45:1 1,1, J-O Bergström Floj Del av Oxberg 93:1 2, 1,7 8 Folke Thelin Oxbergs by Summa: 3,3 1, Besparingsskogens innehav av jordtal är ca reducerade bandland eller ca 8,46 % av totala jordtalet ,72 i Besparingsskogen S:1 varav nettoökning under 21 var ca 958 reducerade bandland. Omsättning skog i mkr 55,3 44,6 54,5 62,3 47,8 Omsättning kraft i mkr 37,3 Resultat efter finansnetto i mkr 63,3 45,7 42,1 57,8 6, Under tiden 21 augusti 15 oktober uppläts, i enlighet med Statens Naturvårdsverks beslut, jakt efter björn. Besparingsskogens totalareal är ha varav ca ha är produktiv skogsmark. 24,4 31,7 28,7 Småviltjakten har upplåtits i enlighet med Jaktförordningen, bilaga 1, för Dalarnas län, med undantag för 6-23 september samt 9 17 oktober på de områden där älgjakt pågick. Därutöver har Besparingsskogen under 21 i det pågående markbytesprojektet förvärvat en areal på 145,7 ha och avstått 159,7 ha. Taxeringsvärdet för Besparingsskogen 21 uppgår till: kr och bokförda värdet kr. 13,5 Totalt såld volym virke i m 3 fub Markbytesprojektet 21 Beteckning Areal Prod. areal Volym Köpt Del av Månsta 23:7 9,4 5,1 365 ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG Köpt Limbäck 82:1 46,7 44, SÄRNA MARKINNEHAV 21 Sålt Del av Månsta 1:3 55,1 43, Köpt Del av Kittan 18:2 och 2:1 15,7 13, Sålt Del av Kittan 12:8 4,8 4,8 364 Köpt Del av Karlsarvet 12:2 2,1 18, Sålt Del av Karlsarvet 3:6 52,8 45, Köpt Del av Karlsarvet 22:1,6,6 77 Köpt Del av Evertsberg 6:3 9,9 6,1 8 Sålt Del av Evertsberg 52:1 8,7 6,6 485 Köpt Del av Östäng 48:1,9,9 2 LÖVNÄS TRÄNGSLET 66,2 Kraftvolym i Gwh 6, 63, 64,7 Sålt Del av Östäng 16:1 5,7 4, 491 ÄLVDALEN 47,6 Köpt Del av Evertsberg 137:3 8,6 4,3 254 Sålt Del av Evertsberg 52:1 5,5 5, EVERTSBERG Köpt Evertsberg 71:8 och 71:9 3, 3, 143 MÅNGSBODARNA Sålt Del av Evertsberg 52:1 2,4 2,2 33 Sålt Del av Gåsvarv 2:11,1,1 8 MORA Sålt Del av Åsen 45:1 2, 1,3 42 Sålt Del av Åsen 45:1 3,1 1,7 175 W N S O Fr o m 25 värderas finansiella instrument till det lägsta av det samlade anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Köpt Del av Åsen 32:4 3,8 27, Sålt Del av Åsen 45:1 19,5 18, km Resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultatoch balansräkning med tilläggsupplysningar.

7 12 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE MILJÖ Besparingsskogen bedriver grustäktsverksamhet på fastigheten Loka 26:1. Täkttillståndet gäller en kvantitet om 1. ton och gäller t o m Verksamheten omfattar brytning, krossning, sortering, lagring, lastning och transport av materiel. Inom verksamhetsområdet kommer även husbehovstäkt att bedrivas med en beräknad mängd om 8. ton material. GRÖNT BOKSLUT Under våren 29 utarbetades ett dokument som beskriver vilken hänsyn till natur- och kulturmiljövärdena (Vardaglig hänsyn) vi ska ta i vår skogliga verksamhetsutövning. Sommaren 21 genomfördes en internkontroll där vi i slutavverkning och gallring undersökte hur vi levde upp till anvisningarna i ovanstående dokument. 5 st. slutavverkningstrakter (22 %) och 5 gallringstrakter (17 %) togs ut i ett stickprov. Vi har dessutom gjort en första studie där 6 markberedningstrakter har tagits ut för att se hur det ser ut efter markberedning jämfört med våra mål. I gallringarna har vi inte bedömt om trakten är godkänd eller inte utan här har vi försökt att få fram vad vi bör förbättra inom naturoch kulturvårdhänsyn. Resultat internkontroll av natur- och kulturvårdshänsyn 21 Verksamhet Godkänd (antal) Slutavverkning 3 2 Underkänd (antal) Anledningar till underkännande Trakt 1: En underkänd bäck-överfart samt för få högstubbar. Trakt 2: En av tre bäcköverfarter var underkänd samt att död ved hade transporterats ut till avlägg. Markberedning Någon utbildningsinsats har ännu inte gjorts för markberedningsförarna. Studiens syfte var att se vad som behöver åtgärdas för att nå våra naturvårdsmål. Följande funktioner granskades: 1. Lämnad kantareal. 2. Ej markberedningsareal. 3. Hänsynskrävande biotoper. 4. Kultur/fornlämningar. 5. Naturvärdesträd och Gröna träd. 6. Lågor. 7. Bäcköverfarter. Sammanfattning: Vi markbereder för ofta i sumpiga partier och gör skador på lämnade naturvärdesträd samt ibland inte använder befintliga bäcköverfarter. Åtgärder i form av nya instruktioner och utbildning till förarna kommer att ske under 211. Utbildning En fältutbildning för våra avverkningsentreprenörer rörande vardaglig hänsyn i avverkningarna samt en utbildningsdag om skogsbruk och vattendirektivet i praktiken har genomförts under sommaren 21. Natur- och vattenvårdutbildningen i Skogsstyrelsens regi som påbörjades hösten 29 har under hösten 21 slutförts. Deltagare har varit våra skogliga tjänstemän och planerare. HÄNDELSER UNDER ÅRET Under året har en ny avverkningsberäkning för besparingsskogen tagits fram. Vid höststämman 21 fastslogs den nya slutavverkningsvolymen till 88 m3sk. Under slutet av året satte Vindkompaniet upp 3 vindkraftverk på Granberg på besparingens mark. Verken togs i drift under början av 211. Till skillnad mot föregående år har ingen motormanuell avverkning skett under vintern 21. Detta har inneburit mindre antal anställda under året. Nytt reglemente fastställdes under året av länsstyrelsen. Reglementet började gälla från och med den 1 oktober 21. Arbete med att ta fram policys och riktlinjer för besparingsskogens verksamhet har pågått under året. Dessa kommer att godkännas av styrelsen under 211 och därefter implementeras. UNDER FÖLJANDE POSTER I RESULTATRÄKNINGEN HAR STÖRRE BUDGETAVVIKELSER SKETT Bruttoresultat Skog och Kraft har blivit 21,5 miljoner kr högre än budgeterat tack vare väsentligt högre à-priser. Resultat aktieförvaltningen blev 9,1 miljoner kr bättre än budget. Vinsterna har uppkommit genom hemtagande av vinster. Skogsvårdskostnaderna har blivit 8 tkr lägre än budget. Det är framför allt plantering och gödsling som blivit billigare än budget. Skogsvårdsskulden har sänkt resultatet med 587 tkr jämfört med budget Gallring Inventerarens utlåtande: Mitt intryck är att det finns en tanke och ambition att ta hänsyn, både i planering och i utförande. Mycket av hänsynen är bra gjord. Områden som inventeraren vill att vi ska jobba vidare på: Körskador i små biotoper/sumpskogsstråk/surdråg. Borde kunna undvikas i större omfattning. Väldigt få naturvärdesträd i gallringarna hur skapar vi dem fram till slutavverkning? Ökad lövträdsandel hur och till vilken nivå?

8 14 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE resultaträkning balansräkning NOT Rörelsens intäkter Omsättning virke och elkraft Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Skogs-, väg- och kraftkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från kortfristiga placeringar Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Besparingsskog och vägar 7,8, Övriga fastigheter Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Jordägarnämnden Vägkostnader Näringsbidrag skogen Projekt i Byarna Reklamavtal Div anslag, projekt och näringsbidrag jordbruk Jordägarnämndens styrelse Summa Jordägarnämnden Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Avskrivning under plan Avsättn/Återf periodiseringsfond Summa bokslutsdispositioner Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årets resultat

9 16 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE balansräkning Kassaflödesanalys NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Kapital Fonderade medel Skogsmedelsfonden Reserv och regl.fonden Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 4 5 Avskrivningar utöver plan Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Jordägarnämnden Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar å kortfristiga placeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Sålda finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kortfristiga skulder Årets kassaflöde Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Långfristiga fordringar Ansvarsförbindelser Inga Inga Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Uppskjuten skatteskuld har ej beräknats på ackumulerade skogsavdrag på förvärvade skogsfastigheter. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Finansiella instrument värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på portföljen i sin helhet. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

10 18 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE NOTer 1 omsättning Leveransvirke m m Försäljning elkraft ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING AVSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2 % Byggnader 2 % Skogsvägar 1 % 9 BESPARINGSVÄGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Byggnationer Utgående ackumulerade anskaffningsvärden AKTIER I INTRESSEFÖRETAG org nr säte ägarandel bokfört värde Väsa Kraft AB Älvdalen 5% 75 Blybergs Kraft AB Älvdalen 33% 5 Rots Övre Kraftverk AB Älvdalen 5% 1 Dala Vind AB Malung 1,6% Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och skogsförvaltarens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Kvinnor 7 7 Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Allmänningsstyrelsen och skogsförvaltaren Administration och arbetsledning Övrig personal Sociala avgifter enl lagar och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och skogsförvaltaren ) Förändring av avsättning för pensioner Personalkostnader ingår i Jordägarnämndens kostnader med NETTORESULTAT VÄRDEPAPPERSRÖRELSE Utdelning aktier Realisationsvinst/förlust Upp-/Nedskrivning finansiella instrument Tidigare års underskott från realisationsförluster på aktier har vid taxeringen 211 utnyttjats i sin helhet, vilket minskat uppskjuten skattefordran med BESPARINGSSKOGEN Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde Taxeringsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp under året Utrangerat och avyttrat under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Avskrivningar på utrangerat och avyttrat under året Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde ÖVRIGA FASTIGHETER Ackumulerade anskaffningsvärden FINANSIELLA INSTRUMENT 14 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Kalmar Struc. Mermaid 4 4,48% Spreadobligation RB Sydkorea Trygg RB 345 A Världen Chans RB 359 A Europa Alfa Chans RB 3113 B Valutaobligation EUR/SEK RB 3243 B BRIK Chans 11 RB 3257 B Kreditobligation Volvo/Sandvik RB Hybridlån Danske Bank A/S Hybridlån DNB Nor Markets Volvo Finans Bank Dmtn Jyske Bank A/S Emtn Riksgäldkontor Citigroup Inc Emtn HSBC Finance Corp. Inc. Emtn Kortfristiga placeringar Marknadsvärde finansiella instrument Ingående anskaffningsvärde Besparingsskogen har inga särskilda förpliktelser avseende pensionsutfästelser för styrelsen. Förvaltaren omfattas av samma pensionsavtal som övriga anställda. Förvaltaren har vid en uppsägning från bolagets sida rätt till lön under uppsägningstiden på 6 månader. 4 SJUKFRÅNVARO OCH STYRELSELEDAMÖTER Styrelseledamöter 5 5 Varav män 8 % 1% Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro,82%,6% Långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro % % Sjukfrånvaro för män,84%,59% 8 JORDÄGARVÄGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Byggnationer Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Anskaffat under året Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Taxeringsvärden Lånefonden Lån 1 Siljan Förvaltning AB Lån 2 Siljan Förvaltning AB Lån WeddeSveg Timber AB Delägarlån Dala Vind AB Kapitalförsäkringar EGET KAPITAL Ingående balans Årets resultat Utgående balans

11 2 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse UNDERSKRIFTER Jämställdhetsplan för anställda på Älvdalens Besparingsskog och Särna-Idre Besparingsskog Verksamhetsbeskrivning Älvdalens Besparingsskog och Särna-Idre Besparingsskog bedriver bl a skogs- väg- och kraftverksamhet i Älvdalen och Särna. Skog avverkas av entreprenörer och säljs till sågverk och skogsföretag. Vägar byggs och underhålls. Kraft från tre kraftverk säljs. Verksamheten administreras av skogs- och kontorspersonal. Övergripande Alla anställda skall uppleva att de arbetar på en arbetsplats där jämställdhet råder, där kvinnor och män respekterar varandras olikheter och där ingen behöver känna sig nedvärderad. Jämställdhetsarbetet skall vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetsmiljö Arbetsplatsernas fysiska och psykiska arbetsmiljö skall vara sådan att arbetsförhållandena lämpar sig både för kvinnor och män. Arbetstid Företaget skall aktivt arbeta för att underlätta för både kvinnor och män att kombinera arbete och föräldraskap. Lön Lönen skall bestämmas utifrån duglighet och kompetens, oberoende av kön. Trakasserier Ovälkomna närmanden av sexuell natur, kränkande särbehandling eller andra former av trakasserier på grund av kön är förbjudet bland anställda på Älvdalens, Särna-Idre Besparingsskogar. Personalstruktur Vid rekrytering av ny personal skall en jämn könsfördelning eftersträvas. Personalstatistik 21 Antal anställda inkl säsongsanställda Älvdalens Besparingsskog Särna-Idre Besparingsskog män 24 7 Kvinnor 7 3 Totalt 31 1 Utveckling Arbetsformerna ska gynna delaktighet från alla medarbetare. Möjligheter till förändring av arbetsformerna skall tas tillvara. Kompetensutveckling skall strategiskt syfta till förbättrad jämställdhet.

12 22 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse 21 allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse Revisionsberättelse till delägarstämman i Älvdalens Jordägande Socknemän Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och företagsledningens förvaltning i Älvdalens Jordägande Socknemän för år 21. Det är styrelsens och företagsledningen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och företagsledningens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i företaget för att kunna bedöma om någon medlem av styrelsen och förtagsledningen är ersättningsskyldig mot företaget. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av företagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsen och företagsledningen har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot företaget. Vi tillstyrker därför att delägarstämman beviljar styrelsen och företagsledningen ansvarsfrihet för år 21. Foto: Tobbe Nilsson. Foto: Tobbe Nilsson.

13 24 älvdalens jordägarnämnd årsredovisning 21 älvdalens jordägarnämnd årsredovisning ÄLVDALENS JORDÄGARNÄMND ÅRSREDOVISNING 21 Roland Back, ordf, Lars Andersson, v.ordf, Susanne Persson, Lars-Erik Grund, Joacim Myrman, Birger Larsson. Foto: Tobbe Nilsson. Kjell Halvarsson, Lennart Rytter, Kurt Malm, Björn Staffan, Torbjörn Fält. Foto: Tobbe Nilsson. JORDÄGARNÄMNDENS BERÄTTELSE Älvdalens jordägarnämnd får härmed lämna följande berättelse för år 21. Under året har jordägarnämnden haft 8 protokollförda sammanträden. Bland behandlade ärenden kan nämnas följande: 1. Låne- & Odlingsfonden har beviljat och betalat ut 7 lån om sammanlagt 629. kr. Låne- o Odlingsfondens behållning redovisas i besparingsskogens balansräkning under kassa och bank. Beviljade lån ingår i balansräkningen under rubriken övriga långfristiga fordringar med kr. 2. Bidrag har utgått till skogsvårdsobjekt, rågångar samt landskapsvård enligt följande: Hyggesrensning 357 ha 351 ha Markberedning 56 ha 95 ha Plantering 725 ha 69 ha Röjning 834 ha 1 2 ha Dikesrensning 47 kr kr Rågångar 32 km 26 km Landskapsvård 331 tim tim Gödsling 5 ha 939 ha 3. Justering och underhållsgrusning har utförts på bl a följande vägar: - Brindberg - Brynåstjärn - Fågelåsen - Gessi - Grundmyrvägen - Hansmyrvägen - Hackstensklitt - Käringbergsvägen - Knäsjön - Kasbodarna - Kvisttjärnsvägen - Loka-Jöllen - Moravägen - Ribbåsvägen - Sveduåsvägen - Storskärsvägen - Skärklittsvägen - Sjödammsvägen - Skavholsvägen - Stop - Tivåsvägen I övrigt har för vägarna utförts erforderliga underhållsarbeten. 4. Större trumbyten ( O 12) har utförts på Sågängsvägen. 5. Beläggningsarbeten har utförts på Okbodsvägen, utfart i Evertsberg samt Nybolsvägen. 6. Cykelleder för Cykelvasan har byggts vid Stuguberg samt vid Boggbod Skärloksvägen. 7. Kostnader för vägar, skogsbidrag och näringsbidrag redovisas i Besparingsskogens resultaträkning. Jordägarkassans behållning ingår i Besparingsskogens redovisade kapitalbehållning per I övrigt hänvisas till bifogade räkenskapssammandrag som visar nämndens verksamhet och kostnader. 9. Händelser under året: Under året har timmerhusprojektet fortsatt. Här har Besparingsskogen satsat medel för att renovera kulturellt värdefulla hus i Älvdalens socken. Länsstyrelsen leder projektet och beslutar vilka projekt som får ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen bidrar med halva kostnaden för projektet. Markbytesprojektet har under året pågått för fullt med fortsatt intresse från delägarna. Under året har 35 lantmäteriförrättningar bekostats samt ett antal samäganderationaliseringar blivit genomförda. Drygt 4 planer har uppdaterats med laserskanningsdata för underlag av värdering i markbytesprojektet. Alla markägare har haft möjlighet att få sina planer uppdaterade med sk laserskanningsdata. 257 planer har uppdaterats. Arbetet med att färdigställa planerna har pågått även under 211. Kursverksamheten för delägarna har pågått även under 21. Bl a har pcskog genomfört utbildningar i plan- o karta, skogsekonomi och GPS- användning. Genom Champs of Logging har röjsågsutbildningar och genom ÄUC har motorsågsutbildningar anordnats. Dessutom genomfördes välbesökta laserskanningsdagar för delägarna den 27 och 28 augusti. Skogs- och gårdsdagar på Lomviksgården, som anordnades för kvinnliga delägare i Älvdalen och Särna den 18 och 19 juni, var fulltecknade och mycket uppskattade. Bysamfälligheterna m fl har haft möjlighet att söka bidrag för projekt i byarna. Ett 4-tal projekt har blivit beviljade medel under 21. En förstudie om vandringsleder i Älvdalens socken har avslutats och redovisats under våren 21. Reklamavtal har tecknats med 19 st lokala föreningar och 5 st elitidrottare. Bidrag har lämnats till diverse utvecklingsprojekt, events, utställningar, kultursatsningar mm. Under följande poster i resultaträkningen (se kostnadsspecifikationen) har större budgetavvikelser skett: 1. Vägar Ökad omfattning till en kostnad av ca 1,59 mkr pga stora vägskador i samband med häftigt regn i juli samt större kostnader för ny beläggning på Okbodvägen än den budgeterade. Näringsbidrag skogen Markberedning och Plantering: Något lägre kostnad än beräknad. Vi ser en markant ökning av markberedning inför 211. Gödsling: Något lägre kostnad än budget främst pga lägre gödselpris. Röjning: Kostnader högre än budget men i nivå med föregående år. Dock fortsätter arealerna att minska. Àjourhållning av Skogsbruksplaner: Något högre kostnad än beräknat då àjourhållning av laserskannade data kommit i gång under 21. Totalt: Mindre bidrag till skogsvård har betalats ut jmf budget. Bidrag till Älvdalsskolan: Inget bidrag utbetalt Projekt i byarna: Under året beslutades att bevilja ytterligare medel till projekt i byarna. Projekt frivilligt markbyte : Lägre kostnad än budgeterad framför allt beroende av fördröjning av Lantmäterikostnader. Kostnaderna kommer senare men allt pekar mot att projektet blir något billigare än beräknat. Näringsbidrag Jordbruk: Lägre än budget framför allt beroende på att kostnader för kalk, gödning och utsäde minskar. Totalt har jordägarnämndens utgifter varit lägre än budget. Beaktat att inget bidrag till Älvdalsskolan betalts ut är utgifterna högre än budget. Utgifterna är lägre än föregående år. Foto: Hans Rosdahl.

14 26 älvdalens ALLMÄNNINGSSTYRELSENS jordägarnämnd FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE årsredovisning älvdalens jordägarnämnd årsredovisning ÄLVDALENS JORDÄGARNÄMND - Kostnadsspecifikation för Jordägarnämnden 21 VÄGAR Budget 21 Utfall 21 Utfall 29 Barmarksunderh.+väg- o dikeskom Vinterväghållning Statsbidrag Avskrivningar vägar Summa vägkostnader NÄRINGSBIDR. SKOGSVÅRD Gödsling Plantering Markberedning Hyggesrensning Röjning Rågångar Landskapsvård Àjourhålln skogsbr.planer + utbildn Skogsdagar för delägare Summa bidrag skogen ÄLVDALSSKOLAN 1 PROJEKT I BYARNA REKLAMAVTAL DIVERSE BIDRAG VANDRINGSLEDER ROTS SKANS o. LOKALEN SKOGSFÖRSÄKRING PROJ. "FRIVILLIGT MARKBYTE" PROJ. "KVINNL. SKOGSÄGARE" PROJ. UTB DELÄGARE UTB SAM FÖRENINGAR UPPRUSTN SVARTBERGSBRON UTB JÄGAREXAMEN UTB "GRÖNT KORT" ENTR UPPR. KULT. TIMMERHUS MOTORSÅGSKÖRKORT DELÄGARE MEDIA, DELÄG.INFO NÄRINGSBIDRAG JORDBRUK Kalk, gödning, utsäde Bidrag mjölkmaskiner Älvdalens Kontrollkrets Bidr veterinärkostnader Djurbidrag Betesbidrag/Stängselbidrag Markkartering Nyanl./Modernisering byggn f djurhålln. Summa bidrag jordbruket ÖVRIGT JORDÄGARNÄMNDSSTYRELSEN TOTALT JORDÄGARNÄMNDEN Fördelning av bidrag 21 2 % 21 % 23 % Vägar Skog Jordbruk 9 % Delägare Övrigt socknen 6 % Arvoden 39 % Foto: Birger Larsson. Flerårsjämförelse Jordägarnämnden Mkr Foto: Birger Larsson Jordägarnämnden Mkr

15 28 älvdalens jordägarnämnd årsredovisning 21 älvdalens jordägarnämnd årsredovisning UNDERSKRIFTER Revisionsberättelse för Älvdalens Jordägarnämnd Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt nämndens förvaltning för räkenskapsåret 21. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Vi tillstyrker att jordägarnämndens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 21.

16 3 Kalendarium Älvdalens jordägande socknemäns årsredovisning 31 kalendarium Jordägarstämma Ordförande Sven-Olov Åsberg Vice ordförande Kjell Tenn Jordägarnämnden Ordförande Roland Back Vice ordförande Lars Andersson Allmänningsstyrelsen Ordförande Bo Persson Vice ordförande Sture Björk Ledamöter: Ulla Schütt Börje Jansson Ingemar Rytter Suppleanter: Roland Back Lennart Rytter Birger Larsson Karl-Erik Hagström Revisorer: Sören Bäfver, Mora 211 Suppleanter: Valberedning: Sammankallande Anders Bälter, Mora 211 Anders Westlund, aukt. revisor, Falun 211 Annika Westling, Östermyckeläng, Älvdalen Åke Andersson, Sandstensvägen, Älvdalen Carl-Henric Kindlund, aukt. revisor, Falun Anders Högberg, Älvdalens kyrkby Ledamöter: Kalle Orsén, Evertsberg Kjell Persson, Brunnsberg Ledamöter: Björn Staffan Joacim Myrman, Mora Lars-Erik Grund Birger Larsson Susann Persson Kurt Malm Kjell Halvarsson Lennart Rytter Torbjörn Fält Suppleanter: Anna Axelsson Anna Beronius Karin Eriksson Erik Estenberg Bo Persson Revisorer: Sören Bäfver, Mora 21 Suppleanter: Anders Bälter, Mora 21 Anders Westlund, aukt. revisor, Falun 211 Annika Westling, Östermyckeläng, Älvdalen Åke Andersson, Sandstensvägen, Älvdalen Carl-Henric Kindlund, aukt. revisor, Falun Suppleanter: Peter Svedlund, Holen Uf Gunnar Larsson, Gåsvarv

17 Grafisk form: Grundform Text & Design Dalarna. Tryck: Centrumtryck Mora 211. Omslagsfoto: Tobbe Nilsson. ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG Besöksadress: Dalgatan 99 Postadress: Box 65, Älvdalen Växel: Fax: E-post: Internet:

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Tommy Utterberg, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer