Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15"

Transkript

1 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb

2 Förslag till dagordning för Skövde Brukshundsklubb årsmöte Datum: Plats: Klubbstugan Lövsjötorp Tid: Kl Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment 2 (*) 7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 8. Fastställande av dagordning 9. Genomgång av: a) verksamhetsberättelse och rapport om måluppfyllelse samt uppdrag från föregående årsmöte b) balans- och resultaträkning c) revisorernas berättelse 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen (**) 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a) mål b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret c) medlemsavgift enligt 4 (*) för närmast kommande verksamhetsår 13. Beslut i ärenden enligt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 moment 1 (*) samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 16. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt 9 (*) 17. Val av valberedning enligt 10 (*) 18. Beslut om omedelbar justering av Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under 13 a) Motion från Per Lindberg om avskaffande av nyckeldeposition för stugnyckel, m.m. 20 Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 21 Utdelning av: d) Årets tävlingsekipage e) Årets bruksoskar f) Lords vandringspris g) Årets utställningshund h) Årets agilityhundar i) Medlemmarnas pris j) Årets medlem 21. Mötets avslutande (*) Referens avser lokalklubbsstadga fastställd av FS (**) Sittande styrelse äger inte rösträtt vid detta beslut.

3 Verksamhetsberättelser 2013 Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Suppleanter: Thomas Lindberg Annelie Karlsson Ann Lindberg från och med 22 maj, dessförinnan vakant Ulla Malmgren Lena Christensson Agneta Oddfors Mikael Wadström Johan Olsson Ann Lindberg till och med 22 maj, därefter vakant Stina Arvidsson Maria Lögdlund till och med 19 juni, därefter vakant Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda styrelsemöten. Därutöver har tre protokollförda medlemsmöten utöver årsmötet förevarit. Under verksamhetsåret har förändringar i ansvaret för olika kommittéer skett. Anledningen har varit att möjliggöra att arbetet i dessa fungerar effektivt. Förändringen har vidare varit nödvändig för att uppnå de mål som föregående års stämma beslutat om i klubbens verksamhetsplan Samtidigt har förändringen ökat förutsättningarna för att säkerställa klubbens överlevnad på sikt men även för att möjliggöra för än större engagemang hos medlemmarna. Inför årsmötet har styrelsen i januari haft gemensamt möte med kommittéansvariga. Syftet har varit att dels lägga en realistisk budget i balans för nästkommande år samtidigt som det möjliggör för kommittéerna att ta ett större aktivt ansvar för resultat- och måluppfyllelse. Det är styrelsens övertygelse att vi därigenom skapat en fast grund för det vidare arbetet att erbjuda bra aktiviteter åt såväl våra funktionärer som övriga medlemmar. Det jobb som redan påbörjats har inneburit att 2013 trots ett mindre gynnsamt utgångsläge i praktiken gått plus minus noll. Vid årsskiftet hade klubben 295 medlemmar vilket är tre fler än året innan. Vi har alltså från och med år 2012 vänt den nedåtgående trenden. Klubbens har under året fått en nydesignad hemsida som förtjänstfullt administreras av Malin Nordlund, tack! Även ett tack till Åsa Bönnestig som skött Tugget med sedvanlig bravur! Ungdomsverksamhet har legat på styrelsen men någon riktad verksamhet har inte bedrivits under året. Även för utställningsverksamheten och lotteri har sedan juli 2013 ansvaret ålegat styrelsen. Thomas Lindberg / ordförande

4 Agilitykommittén I agilitykommittén ingår; Stina Arvidsson, Linda Johansson, Eva Jansson, Maria Jansson, Wendy Andersson och Malin Nordlund. Kommittén har haft fem möten under året. Linda Johansson och Maria Jansson en fortsättningskurs under våren och ytterligare en fortsättningskurs under hösten med fem deltagare vid varje kurs. Den 7 april anordnade klubben en mycket uppskattad kurs för agilityns tävlingsekipage, totalt 7 ekipage, med Emelie Myrenius som instruktör. Den 4 juni anordnade agilityn en deltävling i distriktets tävling, Nybörjarcupén. Tävlingen genomfördes i hoppklass och agilityklass, Börje Johansson var anlitad som domare. Totalt startade 23 ekipage från olika klubbar i distriktet. Tävlingen gav en total vinst på 670 kr. KM anordnades 11 juni med totalt nio deltagare. Klubbmästare blev: Johanna Sandberg med Texas i small Maria Jansson med Viggo i medium Wendy Andersson med Jytte i large Tävlingen gav en total vinst på 311 kr. Agilitykommittén deltog och var representanter på Billingehus vid den årliga Friskvårdsdagen som Skövde kommun värdar för. Skövde BK och Billinge BK marknadsförde klubbarna ihop och agilityekipage visade sporten för intresserade motionärer. DM i agility hölls 14 sept. på Tibro BK. Totalt deltog Skövde BK med fem ekipage och representerade klubben med ett lag. Tyvärr diskade sig laget och där blev det inga placeringar. Under våren och hösten har agilityn anordnat träningstillfällen där varje deltagare ansvarar för att bygga upp övningar vid ett tillfälle vardera. Gruppen är konstruerad som en studiecirkel liksom kurserna varav klubben får in ett visst bidrag. Tack till köket för mat och fika under året. Tack också till utställningskommittén som bidragit med priser till deltagarna vid Nybörjarcupén och KM. Kökskommittén (från juli -13) Vi har under hösten 2013 ordnat med konton hos Axfood och Delicato, vilket bidrar till bra inköpspriser till både kök och till viss del område, främst i form av dricka, kakor men även förbrukningsmaterial som sopsäckar, skräppåsar, rengöringsmedel. Även handtvål, toalettoch handdukspapper köps in den vägen. En stor fördel är att vi får varorna levererade direkt till dörren till priser lägre än butik.

5 I stugan är det nya gardiner på gång. Det är uppfräschat i stugan och rensat ut ganska kraftigt i både kök och förvaringsutrymmen. I köket är det även inköpt lite nytt material så det underlättar arbetet där. Fasta priser är fastställda för bokningar/uthyrning av klubbstuga och planer, inkl./exkl. mat. Område (från juli -13) Ansvaret för området har varit Anders Svensson. Till sin hjälp har han bland annat haft Karin Sundström, Johan Olsson och Per Dahlgren. Från sommaren och framåt har vid två tillfällen större städ- och renoveringsdagar genomförts. Mycket av gammal utrustning har kasserats medan det kvarvarande har sorterats och fräschats till. Den yttre miljön har fått en behövlig upprustning både genom nödvändiga måleriarbeten, fönsterkittning och så vidare. Vattenreningsanläggningen har åter tagit i bruk med följd att vattnet inte längre bara är drickbart utan till och med smakar gott. Trädgårdsredskapen har fått nödvändig översyn och påföljande reparationer. Rasutvecklingskommittén Kommittéledningen har under året (2013) bestått av: Christer Lundberg (sammankallande) och Agneta Oddfors. Under året har en städdag med kommittémöte hållits. Vi har sett en minskad efterfrågan på MH under året, både vad gäller anmälningar till ordinarie tillfällen och efterfrågan på beställda MH. Vi ser en liknande tendens hos de andra lokalklubbarna i distriktet. En anledning kan vara ett resultat av att prishöjningen har slagit igenom, en annan att hundägare och uppfödare fått ett ökat intresse för BPH. I dagsläget har Skövde Brukshundklubb 1 mentaltestdomare, 1 Mentalbeskrivare, 2 Mentaltestledare, 5 Mentalfigurant A samt 4 Mentalfigurant B i aktiv tjänst och 2 aspiranter. 2 funktionärer har blivit vilande under året då de ej tjänstgjort. Flera av funktionärerna står i tur för vidareutbildning eller grundutbildning. Genomförda aktiviteter: Genomförda MH Mentalbeskrivna hundar Genomförda MT Mentaltestade hundar Exteriörbeskrivningar Exteriörbeskrivna hundar Två beställda MH under året har ställts in på beställarens begäran.

6 Tjänstehundskommittén 2013 Patrullhund: Under våren 2013 hade Johan Olsson en informationskväll ang. patrullhund. Klubben har deltagit i en utbildningskonferens i Stockholm Via distriktet startades en patrullhundskurs med 7 st hundar där Johan Olsson var kursansvarig. Några av klubbens patrullhundsekipage (Maria Lögdlund och Ulla Malmgren) genomförde funktionskontroll i Karlsborg 24 aug. Klubben deltog i DM patrullhund, där Eva Franzén kom på tredje plats. Hösten 2013 fortsätter patrullhundskursen, som avslutas med certprov 7 och 8 dec, klubbens Thomas Lindberg blir godkänd patrullhundsekipage. Helgen nov vidareutbildades klubbens preparatsökshundar(johan Olsson, Eva Franzén och Ulla Malmgren) utav instruktör från Ing 2 i Eksjö. Ulla Malmgren / kommittéansvarig patrullhund Räddningshund: Någon verksamhet i klubbens regi har inte skett under året. Distriktet har dock informerat om att förhoppningsvis kommer nya ekipage att utbildas under Utbildningskommittén (från juli -13) Kommittén har under hösten bestått av René Friberg (sammankallande) Ann Lindberg och Ulla Malmgren Hösten 2013 så genomfördes en gemensam kursstart som ett 50-tal kom till. En kortare information om trivselregler och annat viktigt vi ansåg att kursdeltagarna behövde. Presentation av olika lydnadsmoment samt preparatsök. Därefter tog de olika instruktörerna hand om sina kursdeltagare. 58 kursdeltagare på höstens 10 kurser 4 valpkurser 1 allmänlydnad 1 spårkurs 1 agility 1 appellkurs 1 Fritt följ/linförighet 1 Lydnadslydnadsdag Föreläsningar Vid 3 tillfällen har universitetsadjunkt Lotta Gustavsson från SLU i Skara kommit och föreläst om hundars beteenden, stress och motivation, näringslära samt sjukdom och vård. Alla medlemmar var välkomna och det var kostnadsfritt.

7 En föreläsning ihop med Billinge Brukshundklubb där Karin Haglund pratade om Hundmöten. Instruktörer gick i första hand och sedan fyllde vi upp med medlemmar som var intresserade. Lars Fält har varit inbokad av distriktet och höll en heldag på Skövde BK där flera av medlemmarna deltog. Han pratade runt boken Nosarbete I samarbete med region öst har vi haft Memea Mohlin som höll en föreläsning på Skövde BK för instruktörer. Utbildningar Wendy Andersson har blivit färdig allmänlydnadsinstruktör. Till ledarutveckling har vi skickat Ann Lindberg, Ann-Christin Johansson och Jenny Johansson. Ann Lindberg har genomfört grundmodulen som krävs för att fortsätta utbildningen till instruktör. Hon kommer att fortsätta till allmänlydnadsinstruktör. Per Dahlgren utbildar sig till tävlingsinstruktör och är klar våren Utbildningens möten Under hösten har utbildningskommittén haft 5 möten där vi träffats samt även chatt och mailkontakt under hela hösten. 2 Instruktörsmöten 1 före och en efter kursstarten Deltagit i 2 region öst möten samt 1 kulträff. Utställningskommittén Söndagen den 5 maj 2013 arrangerade Skövde Brukshundklubb en inofficiell hundutställning för alla raser. Utställningen hölls i strålande solsken med friska fläktar och strax under 15 grader varmt. Detta innebar att vi hade perfekt väder för både människor och hundar och slapp några tråkiga incidenter med hundar i för varma bilar. 130 hundar var anmälda och runt 120 kom till start och ställdes ut. Runt 300 personer bedöms ha gästat utställningen under dagens lopp. Dömde hundarna gjorde Carina Arvidsson och Elisabeth Wahlström, vilka skall ha ett stort tack för sin insats. Hundarna visades upp från sina allra bästa sidor denna fina vårdag och såväl utställare, hundar, och publik verkade trivas. Naturligtvis avhölls även tävlingen barn med hund där barnen fick visa upp sig tillsammans med sina hundar. Elisabeth dömde de yngsta barnen och Carina de äldre. Utställningen lockade främst deltagare från gamla Skaraborgs län, men vi hade även mer

8 långväga besök som från övriga Västra Götaland, Närke, Småland och Uppland. Förutom utställningen kunde besökarna delta i Skojupplet där hunden själv fick hämta sitt pris. Det grillades även korv som var så populär att den tog slut i rekordfart. Tävlingskommittén Kommittéledningen har under året bestått av: Per Dahlgren (sammankallande), Ann-Christine Johansson och Johan Olsson. Under året har TK, utöver tävlingar, med gott stöd av övriga kommittéer, genomfört en välbesökt tränings-/prova på dag vår och en träningshelg höst, i samband med träningshelgen även städning/förberedelser vinter. Vi uppfattar det också som positivt att initiativ tagits till att i samband med annan verksamhet avsluta med en gemensam enklare måltid/fest. Det skapar ett mervärde med medlemskapet i klubben och ökar trivseln. Glädjande nog är antalet tävlingsekipage på uppåtgående i klubben och kvalitén är god. Som exempel är hela 6 ekipage uppflyttade ur Akl under året och klubbtävlingarna har varit välbesökta. För första gången på 15 år hade klubben även ett ekipage som kvalificerade sig till SM Bruks/IPO, samma ekipage segrade i DM Spårhundsgruppen för andra året i rad. Klubbens lag segrade i Lag-DM Bruks och slutade 4:a i Lag-DM Lydnad. Nya vandringspriser är inköpta till Bruks-Oskar, KM i bruks och KM i lydnad. Ett relativt stort inköp av priser genomfördes, :-, då det gavs möjlighet att köpa till kraftigt reducerat pris av en firma som upphört. I dagsläget har Skövde Brukshundklubb: Två bruks- och lydnadsdomare: Per Oskarsson och Maria Laurén. Tre TL: Johan Olsson, Per Dahlgren samt Thomas Lindberg (endast bruks) Två TS: Ann-Christine Johansson och Jenny Johansson. Vilande TL/TS: Håkan Säll, Anna-Lena Larsson. Kommande: Per Dahlgren läser till bruksdomare, klar juni Genomförda tävlingar (antalet tävlande ekipage): Spår (Akl, Lkl, Ekl) Sök alla klasser Lydnad Klubbtävlingar (KM+VP) IU Vi tvingades ställa in årets Elitspår pga för mycket snö i spårmarkerna och Lords pga. de hårda statuterna (varken hund eller förare får ha tävlat officiellt innan)

9 Resultaträkning Utfall Budget Utfall Kommitté Intäkt Kostnad Utfall Intäkt Kostnad Budget Intäkt Kostnad Resultat Styrelse/TUG Stuga/Område Kök Lotteri Agility IPO RUS Tj/Rä Tävling Ungdom Utbildning Utställning Res före avskr Räntenetto Avskrivning Avskrivning Resultat

10 Balansrapport 2013 TILLGÅNGAR Ing balans Period Utg balans Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Fastighet , , , Maskiner 11000, ,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Varulager mm 1410 Lager utställning 1000,00 0, ,00 S:a Varulager mm 1000,00 0, ,00 Fordringar 1510 Div fordringar 8205, , , Fordran Studiefrämjandet 6793, , , Förutb kostnader/uppl intäkter 0, , ,00 S:a Fordringar 14998, , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 1260, ,00 0, Kassa, kök 0,00 300,00 300, Kassa, tävl. 506,00-93,00 413, Kassa, agility 0,00 981,00 981, Kassa, RUS 1225,00-444,00 781, Kassa Ann-Christine 55,00-55,00 0, Plusgiro , , , Plusgiro , ,00 490, Bankkonto/bankgiro 90873, , , Sparkonto , , ,59 S:a Kassa och bank , , ,53 S:a Omsättningstillgångar , , ,53 S:A TILLGÅNGAR , , ,53

11 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ing balans Period Utg balans Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Redovisat resultat 12759, ,58 S:a Eget kapital , , ,13 Avsättningar 2290 Egen avsättning ,00 0, ,00 S:a Avsättningar ,00 0, ,00 Långfristiga skulder 2321 Lån 1, Skövde Kommun ,00 358,00 0, Lån 2, Skövde Kommun ,00 0, ,00 S:a Långfristiga skulder ,00-358, ,00 Kortfristiga skulder 2890 Övr kortfri skulder , ,00 0, Nyckeldepositioner 3 st -600,00 0,00-600, Uppl kostnader/förutbet intäkter 0, , ,40 S:a Kortfristiga skulder , , ,40 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,53

12 Slutligen vill styrelsen tacka samtliga klubbens övriga förtroendevalda, funktionärer, kursdeltagare, medlemmar och alla andra som lämnat stöd till vår verksamhet under året, inte minst våra sponsorer: Agria, Arkens Zoo, AM Svets AB, DEFINITY.SE, Djurmagazinet, Gustavssons Blommor, GUS Design, Granngården, Konditori Princess, Länsförsäkringar, McDonalds, Odenbadet Falköping, Profile Support, Skövde Natur, Skövde Kemtvätt, TV4 och Zoofia's Djurhörna. Skövde Thomas Lindberg, ordf. Annelie Karlsson, vice ordf. Ann Lindberg, kassör. Ulla Malmgren, sekr. Lena Christensson, led. Agneta Oddfors, led. Mikael Wadström, led. Johan Olsson, led. Stina Arvidsson, suppl. Maria Lögdlund

13

14 Förslag verksamhetsplaner 2014 Bakgrund Det åligger varje lokalklubbsstyrelse att presentera en verksamhetsplan/mål med tillhörande budget för de närmast kommande åren vid lokalklubbens årsmöte. De styrdokument man har att rätta sig efter i detta arbete är Svenska Kennelklubbens övergripande mål, Svenska Brukshundklubbens vision, Svenska Brukshundklubbens stadgar som fastställer Svenska Brukshundklubbens uppgifter, Svenska Brukshundklubbens Mål beslutade av föregående Kongress och den lokala Verksamhetsplan som beslutats av lokalklubbens Årsmöte. En uppräkning av vision, uppgift, mål och lokal verksamhetsplan kommer i rubrik- och punktform finns här nedanför som ett stöd till arbetet. Efter varje punkt finns ansvarig instans inom parantes om det är tillämpligt. Då organisationen är målstyrd ska verksamhetsplanen baseras på de mål som lokalklubben sätter upp inom ramen för verksamheten. Vilken modell av målstyrning som används är upp till varje enskild lokalklubb. Skövde Brukshundklubb Övergripande mål Skövde Brukshundklubb skall genom sitt arbete verka för hundars utveckling, en sund hundhållning och aktivt arbete med hund. Klubben skall också bidra till att medlemmarna får ut mesta möjliga nytta och nöje av sitt hundägande. Delmål: Skövde Brukshundklubb skall minska medlemsgenomströmningen och bibehålla eller öka medlemskapets värde Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet tävlande medlemmar Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet tjänstehundar i klubben och Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet utbildade och verksamma instruktörer och handledare Skövde Brukshundklubb skall medverka till känd mental status på hund Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet utbildade och verksamma figuranter, testledare, mentalbeskrivare och mentaldomare Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret erbjuda medlemmarna ett intressent kursutbud utifrån tillgång på engagerade och duktiga instruktörer Skövde Brukshundklubb skall främja ungdomsverksamhet Skövde Brukshundklubbs alla medlemmar skall tycka att de är medlemmar i en bra klubb Övrigt: Under verksamhetsåret 2013 har diskussioner förts om att återuppta verksamheten inom såväl lotteri, ungdom som utställningen. Rörande den sista kommer sådan att ske den 4 maj. Den nya styrelsen bör därför arbeta för att utse sammankallande till denna kommitté snarast

15 samt uppdra åt denne att skynsamt återkomma med förslag på verksamhetsplan att presentera för medlemmarna. Klubben har även ett erbjudande om att sälja Sverigelotten åt Svenska Folkspel. Antalet lotter som bör säljas förefaller ganska måttfullt; exempelvis skulle 800 sålda lotter under året ge ett direkt tillskott till klubbkassan om kr. Det är därför viktigt att någon lämplig åtar sig lotteriansvaret under året. Under 2014 och framåt kommer en satsning på ungdomsverksamheten att ske på distriktsnivå. För att både ta häng på denna men även kunna bidra praktiskt till den bör således nya styrelsen verka för att en organiserad verksamhet startas upp under året. Agilitykommittén Övergripande mål: Bedriva agilitykurser för nybörjare och mer erfarna medlemmar samt anordna tävling för nybörjarekipage Anordna en deltävling för distriktets nybörjare genom Nybörjarcupen Anordna ett KM Utbilda en ny agilityinstruktör. Verka för att på sikt (inom ett par år) anordna en officiell agilitytävling som kan bli återkommande varje år. Övriga: Verka för att fånga upp medlemmar efter kurserna genom att anordna gemensamma träningstillfällen regelbundet. Verka för en god sammanhållning genom gemensamma aktiviteter varje år. Deltaga med lag i DM i agility Deltaga om möjligt vid gemensamma aktiviteter såsom Friskvårdens/Hundens dag för att marknadsföra Skövde BK Kökskommitté Mål Köket erbjuder mat, fika dryck och annat i samband med klubbens eller distriktets arrangemang om så önskas. Kan inte köket erbjuda personal i samband med arrangemanget erbjuds istället anordnaren att själv ordna förplägnaden med bland annat hjälp av det som finns tillgängligt i köket. Ansvarsområde Att tillsammans med områdeskommittén se till att kök, stuga och område hålls i bra skick, att inventarier som krävs för detta samt kökets öppethållande införskaffas.

16 Områdeskommitté Mål Området tillser att klubbens yttre anläggningar såsom planer, byggnader, väg etc. vårdas på ett bra vis. Ansvarsområde Se ovan under kökskommitté. Därutöver att se till att det långsiktiga underhållet av klubbens egendom sköts. För att detta ska kunna ske bör någon form av underhållsplan upprättas, rörande framförallt byggnaderna och dess tillbehör. Tjänstehundskommittén Mål Klubben skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet tjänstehundar i klubben och i distriktet. Vidare informera och visa tjänstehundsverksamheten (tjänstehundsverksamheten omfattar bl.a. räddnings och försvarsmaktshundar) Ansvarsområde Utbildning av tjänstehundar bedrivs under hela året och att utbildningstillfällen bedrivs på olika platser inom och utom distriktet för en varierad miljö Att behörig instruktör leder varje utbildningstillfälle Obs: intagsprov och utbildning utav tjänstehundar sker idag genom Skaraborgsdistriktet Rasutvecklingskommittén VP Övergripande mål: Rasutvecklingskommitténs övergripande mål är att planera och genomföra Mentalbeskrivning Hund för att på så sätt ge verktyg för en sund mental avel av hundar och för att tillgodose kravet på känd mental status för hundar som ska delta i människans tjänst och som ska tävla i Bruks- och IPO-grenarna. Delmål: Här räknas Rasutvecklingskommitténs delmål för upp med mätpunkter inom parantes: Rasutvecklingskommitténs delmål är att arrangera minst 4 Mentalbeskrivning Hund per år för att täcka den egna klubbens behov samt att se till att det finns ett överskott av platser för övriga hundar inom ramen för gällande regelverk (antal Mentalbeskrivning Hund och antal Mentalbeskrivna hundar mäts årligen) se till så att mentalfiguranter, mentaltestledare, mentalbeskrivare och mentaldomare tas väl om hand (antal mentalfiguranter, mentaltestledare, mentalbeskrivare och mentaldomare som finns i klubben mäts årligen) grundutbilda eller vidareutbilda minst en mentalfunktionär per år (antal mentalfiguranter, mentaltestledare, mentalbeskrivare och mentaldomare som finns i klubben mäts årligen)

17 anmäla utbildningsbehov till Hundägarutbildningskommittén alternativt ansvara för att klubbens mentalfunktionärer grundutbildas och vidareutbildas (antalet utbildningsinsatser mäts årligen) arrangera ett Mentaltest per år för att täcka den egna klubbens behov samt att se till att det finns ett överskott av platser för övriga hundar inom ramen för gällande regelverk (antal Mentaltest och antal Mentaltestade hundar mäts årligen) hålla mentalbana för Mentalbeskrivning Hund och Mentaltest i gott skick (antal klagomål i beskrivar-/domarrapporter mäts årligen) sprida kunskap om hundars mentalitet (funktionärer, deltagare och publik mäts vid varje provtillfälle och redovisas i sammandrag årligen) erbjuda att arrangera Mentalbeskrivning Hund eller Mentaltest till uppfödare och rasklubbar inom ramen för gällande regelverk alternativt hyra ut mentalbana till rasklubb inom ramen för gällande regelverk (antalet ) Tävlingskommittén Övergripande mål: Att bedriva prov och tävlingar som uppfattas positivt av deltagare och publik. Delmål: - Anordna brukslägerhelg/-dag minst en gång/termin för funktionärer - Anordna träningstävling en gång/månad april, maj, juni, aug, sept - Rekrytera minst en ny tävlingssekreterare och -ledare vartannat år - Arbeta för att utöka med ytterligare bruksprov/-tävlingar - Utse erforderligt antal funktionärer deltagande i träningsgrupper och till dem ansöka om träningsledarkort i syfte att uppfylla kraven för träning under hundförbudstiden. Officiella tävlingar: Två lydnadstävlingar (en vår, en höst) En appelltävling spår Två elitklass spår (lör-sön samma helg) En lägre-, högre-, elitklass sök En lägreklass spår (ändra till Hkl/Lhk?) Inofficiella tävlingar / träningstävlingar KM Lydnad KM Bruks (appell spår)

18 Lords tre deltävlingar Alice Wallins VP (appell spår) Övrigt: Delta med lag i Lag-DM i lydnad och bruks Vara självförsörjande och bidra med ekonomiskt överskott till kök och klubbkassa Utbildningskommitténs VP Övergripande mål: Att de kommande åren utbilda fler instruktörer inom olika områden. Tanken är att klubben ska ha en bra stab av instruktörer att byta med. Utveckla kursverksamheten i olika former för att kunna ta tillvara på de olika hundägarnas intressen. Verka för en god hundhållning. Tillvarata instruktörernas kunskaper och intressen i kursverksamheten. Skövde brukshundklubb ska ha ett gott rykte. Delmål: Utöka kursverksamheten genom att ha kurser året runt, samt ta tillvara instruktörernas hundintresseområden i kursverksamheten. Utöka antalet instruktörer genom att ge dem utbildning, samt väcka intresse för instruktörsrollen, använda hjälpinstruktörer för fortsatt instruktörsutbildning. På olika sätt uppmuntra instruktörer för det arbete de utför på klubben. Ha hög kvalité på våra kurser, att inte ha för många deltagare per kurs Uppmuntra kursdeltagare att komma till träning genom organiserade torsdagsträningar vid några tillfällen under höst och vår. Teman som ex. inkallning, störningsträning samt att samarbeta med tävlingskommittén på torsdagar vid några tillfällen där de tävlingsintresserade får chans att träningstävla. Ha ett bra samarbete med Region Öst där 2 utbildningar per år kommer att genomföras Anordna egna intressanta föreläsningar under året Minst 2 instruktörsmöte per år

19 Budget och plan 2014 och 2015 Utfall Budget Plan Kommitté Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Styrelse/TUG Stuga/Område Kök Lotteri Agility IPO RUS Tj/Rä Tävling Ungdom Utbildning Utställning Res före avskr Räntenetto Avskrivning Resultat

20 Valberedningens förslag Styrelse: Ordförande Thomas Lindberg Nyval/omval på 1 år Omval Vice ordförande Vakant Sekreterare Ulla Malmgren 1 år Kassör Ann Lindberg Nyval/omval 2 år Omval Ledamot 1 Lena Christensson 1 år Ledamot 2 Ann-Christine Johansson Fyllnadsval 1 år Fyllnadsval Ledamot 3 Agneta Oddfors Nyval/omval 2 år Omval Ledamot 4 Mikael Wadström 1 år Ledamot 5 Johan Olsson Nyval/omval Omval Suppleant 1 Karin Sundström Nyval/omval 2 år Nyval Suppleant 2 Vakant Fyllnadsval 1 år Revisorer: Revisor 1 Vakant Nyval/omval 1 år Revisor 2 Kaisa Axelsson Nyval/omval 1 år Omval Revisorsuppleant 1 Wendy Axelsson Nyval/omval 1 år Omval Revisorsuppleant 2 Malin Nordlund Nyval/omval 1 år Omval Valberedning: Sammankallande Vakant Nyval/omval 1 år Ledamot 1 Vakant Nyval/omval 2 år Ledamot 2 Anders Svensson 1 år

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Närvarande: Eva Rud Madeleine Bergfelt Hanna Petterson Mikael Kronstrand Roger Ölveryd Kenth Sandberg Håkan Forsvid Frånvarande: Sandra Svanström Jessica Mathiason

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2014-02-12

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2014-02-12 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2014-02-12 Hammarö BK 2014-02-12 1 DAGORDNING HAMMARÖ BRUKSHUNDKLUBB, ÅRSMÖTE 12/2 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten.

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. Verksamhetsmål Styrelsen Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. HUS-Hundägarutbildningssektorn Att hundägarna ska få ett bra liv med sina hundar och att klubbens instruktörer

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu!

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu! Styrelsen Förutom ansvar enligt nedan har styrelsen ett GEMENSAMT ansvar för att det som bestäms utförs i de olika grupperna. Alla i styrelsen deltar vid styrelsemöten. Ordförande Skriver dagordning tillsammans

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan Ystad Brukshundklubb 2012-12-30 Skogvaktarevägen 49 271 60 Ystad www.ystadbrukshundklubb.se Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2012 s verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2012 Medlemmar Under verksamhetsåret 2012 har Trollhättans brukshundklubb haft 198 medlemmar

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili Eds Brukshundklubb Klubbmästare 2012 Tina Johansson med Chili Verksamhetsberättelse 2012 Hej allihop! Nu vill jag som ordförande säga några saker. V i kan åter lägga ett år till handlingarna. Under det

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

AGILITY UTSKOTTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012

AGILITY UTSKOTTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 AGILITY UTSKOTTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 Vinterträningen i ridhuset på Apelås Gård i Husaby pågick till och med den 25 mars då vi hade avslutning innan hindren forslas tillbaka till klubben. Under

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Svenska PudelKlubben, Västra avdelningens Årsmöte Lördag den 13 februari 2010 Dagordning 1 Justering av röstlängd 2 Val av ordförande

Läs mer

Närvarande: Jan Rosén, Kethy Karlsson, Stefan Johansson, Bengt Pryssander och Bengt Knutsmark

Närvarande: Jan Rosén, Kethy Karlsson, Stefan Johansson, Bengt Pryssander och Bengt Knutsmark Oskarströms brukshundklubb Styrelsemöte 2010-10-28 s 1 (6) Ärende: OBK Styrelsemöte Tid: 2010-10-28 Plats: Oskarströms brukshundklubbs klubbstuga Närvarande: Jan Rosén, Kethy Karlsson, Stefan Johansson,

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer