Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15"

Transkript

1 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb

2 Förslag till dagordning för Skövde Brukshundsklubb årsmöte Datum: Plats: Klubbstugan Lövsjötorp Tid: Kl Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment 2 (*) 7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 8. Fastställande av dagordning 9. Genomgång av: a) verksamhetsberättelse och rapport om måluppfyllelse samt uppdrag från föregående årsmöte b) balans- och resultaträkning c) revisorernas berättelse 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen (**) 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a) mål b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret c) medlemsavgift enligt 4 (*) för närmast kommande verksamhetsår 13. Beslut i ärenden enligt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 moment 1 (*) samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 16. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt 9 (*) 17. Val av valberedning enligt 10 (*) 18. Beslut om omedelbar justering av Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under 13 a) Motion från Per Lindberg om avskaffande av nyckeldeposition för stugnyckel, m.m. 20 Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 21 Utdelning av: d) Årets tävlingsekipage e) Årets bruksoskar f) Lords vandringspris g) Årets utställningshund h) Årets agilityhundar i) Medlemmarnas pris j) Årets medlem 21. Mötets avslutande (*) Referens avser lokalklubbsstadga fastställd av FS (**) Sittande styrelse äger inte rösträtt vid detta beslut.

3 Verksamhetsberättelser 2013 Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Suppleanter: Thomas Lindberg Annelie Karlsson Ann Lindberg från och med 22 maj, dessförinnan vakant Ulla Malmgren Lena Christensson Agneta Oddfors Mikael Wadström Johan Olsson Ann Lindberg till och med 22 maj, därefter vakant Stina Arvidsson Maria Lögdlund till och med 19 juni, därefter vakant Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda styrelsemöten. Därutöver har tre protokollförda medlemsmöten utöver årsmötet förevarit. Under verksamhetsåret har förändringar i ansvaret för olika kommittéer skett. Anledningen har varit att möjliggöra att arbetet i dessa fungerar effektivt. Förändringen har vidare varit nödvändig för att uppnå de mål som föregående års stämma beslutat om i klubbens verksamhetsplan Samtidigt har förändringen ökat förutsättningarna för att säkerställa klubbens överlevnad på sikt men även för att möjliggöra för än större engagemang hos medlemmarna. Inför årsmötet har styrelsen i januari haft gemensamt möte med kommittéansvariga. Syftet har varit att dels lägga en realistisk budget i balans för nästkommande år samtidigt som det möjliggör för kommittéerna att ta ett större aktivt ansvar för resultat- och måluppfyllelse. Det är styrelsens övertygelse att vi därigenom skapat en fast grund för det vidare arbetet att erbjuda bra aktiviteter åt såväl våra funktionärer som övriga medlemmar. Det jobb som redan påbörjats har inneburit att 2013 trots ett mindre gynnsamt utgångsläge i praktiken gått plus minus noll. Vid årsskiftet hade klubben 295 medlemmar vilket är tre fler än året innan. Vi har alltså från och med år 2012 vänt den nedåtgående trenden. Klubbens har under året fått en nydesignad hemsida som förtjänstfullt administreras av Malin Nordlund, tack! Även ett tack till Åsa Bönnestig som skött Tugget med sedvanlig bravur! Ungdomsverksamhet har legat på styrelsen men någon riktad verksamhet har inte bedrivits under året. Även för utställningsverksamheten och lotteri har sedan juli 2013 ansvaret ålegat styrelsen. Thomas Lindberg / ordförande

4 Agilitykommittén I agilitykommittén ingår; Stina Arvidsson, Linda Johansson, Eva Jansson, Maria Jansson, Wendy Andersson och Malin Nordlund. Kommittén har haft fem möten under året. Linda Johansson och Maria Jansson en fortsättningskurs under våren och ytterligare en fortsättningskurs under hösten med fem deltagare vid varje kurs. Den 7 april anordnade klubben en mycket uppskattad kurs för agilityns tävlingsekipage, totalt 7 ekipage, med Emelie Myrenius som instruktör. Den 4 juni anordnade agilityn en deltävling i distriktets tävling, Nybörjarcupén. Tävlingen genomfördes i hoppklass och agilityklass, Börje Johansson var anlitad som domare. Totalt startade 23 ekipage från olika klubbar i distriktet. Tävlingen gav en total vinst på 670 kr. KM anordnades 11 juni med totalt nio deltagare. Klubbmästare blev: Johanna Sandberg med Texas i small Maria Jansson med Viggo i medium Wendy Andersson med Jytte i large Tävlingen gav en total vinst på 311 kr. Agilitykommittén deltog och var representanter på Billingehus vid den årliga Friskvårdsdagen som Skövde kommun värdar för. Skövde BK och Billinge BK marknadsförde klubbarna ihop och agilityekipage visade sporten för intresserade motionärer. DM i agility hölls 14 sept. på Tibro BK. Totalt deltog Skövde BK med fem ekipage och representerade klubben med ett lag. Tyvärr diskade sig laget och där blev det inga placeringar. Under våren och hösten har agilityn anordnat träningstillfällen där varje deltagare ansvarar för att bygga upp övningar vid ett tillfälle vardera. Gruppen är konstruerad som en studiecirkel liksom kurserna varav klubben får in ett visst bidrag. Tack till köket för mat och fika under året. Tack också till utställningskommittén som bidragit med priser till deltagarna vid Nybörjarcupén och KM. Kökskommittén (från juli -13) Vi har under hösten 2013 ordnat med konton hos Axfood och Delicato, vilket bidrar till bra inköpspriser till både kök och till viss del område, främst i form av dricka, kakor men även förbrukningsmaterial som sopsäckar, skräppåsar, rengöringsmedel. Även handtvål, toalettoch handdukspapper köps in den vägen. En stor fördel är att vi får varorna levererade direkt till dörren till priser lägre än butik.

5 I stugan är det nya gardiner på gång. Det är uppfräschat i stugan och rensat ut ganska kraftigt i både kök och förvaringsutrymmen. I köket är det även inköpt lite nytt material så det underlättar arbetet där. Fasta priser är fastställda för bokningar/uthyrning av klubbstuga och planer, inkl./exkl. mat. Område (från juli -13) Ansvaret för området har varit Anders Svensson. Till sin hjälp har han bland annat haft Karin Sundström, Johan Olsson och Per Dahlgren. Från sommaren och framåt har vid två tillfällen större städ- och renoveringsdagar genomförts. Mycket av gammal utrustning har kasserats medan det kvarvarande har sorterats och fräschats till. Den yttre miljön har fått en behövlig upprustning både genom nödvändiga måleriarbeten, fönsterkittning och så vidare. Vattenreningsanläggningen har åter tagit i bruk med följd att vattnet inte längre bara är drickbart utan till och med smakar gott. Trädgårdsredskapen har fått nödvändig översyn och påföljande reparationer. Rasutvecklingskommittén Kommittéledningen har under året (2013) bestått av: Christer Lundberg (sammankallande) och Agneta Oddfors. Under året har en städdag med kommittémöte hållits. Vi har sett en minskad efterfrågan på MH under året, både vad gäller anmälningar till ordinarie tillfällen och efterfrågan på beställda MH. Vi ser en liknande tendens hos de andra lokalklubbarna i distriktet. En anledning kan vara ett resultat av att prishöjningen har slagit igenom, en annan att hundägare och uppfödare fått ett ökat intresse för BPH. I dagsläget har Skövde Brukshundklubb 1 mentaltestdomare, 1 Mentalbeskrivare, 2 Mentaltestledare, 5 Mentalfigurant A samt 4 Mentalfigurant B i aktiv tjänst och 2 aspiranter. 2 funktionärer har blivit vilande under året då de ej tjänstgjort. Flera av funktionärerna står i tur för vidareutbildning eller grundutbildning. Genomförda aktiviteter: Genomförda MH Mentalbeskrivna hundar Genomförda MT Mentaltestade hundar Exteriörbeskrivningar Exteriörbeskrivna hundar Två beställda MH under året har ställts in på beställarens begäran.

6 Tjänstehundskommittén 2013 Patrullhund: Under våren 2013 hade Johan Olsson en informationskväll ang. patrullhund. Klubben har deltagit i en utbildningskonferens i Stockholm Via distriktet startades en patrullhundskurs med 7 st hundar där Johan Olsson var kursansvarig. Några av klubbens patrullhundsekipage (Maria Lögdlund och Ulla Malmgren) genomförde funktionskontroll i Karlsborg 24 aug. Klubben deltog i DM patrullhund, där Eva Franzén kom på tredje plats. Hösten 2013 fortsätter patrullhundskursen, som avslutas med certprov 7 och 8 dec, klubbens Thomas Lindberg blir godkänd patrullhundsekipage. Helgen nov vidareutbildades klubbens preparatsökshundar(johan Olsson, Eva Franzén och Ulla Malmgren) utav instruktör från Ing 2 i Eksjö. Ulla Malmgren / kommittéansvarig patrullhund Räddningshund: Någon verksamhet i klubbens regi har inte skett under året. Distriktet har dock informerat om att förhoppningsvis kommer nya ekipage att utbildas under Utbildningskommittén (från juli -13) Kommittén har under hösten bestått av René Friberg (sammankallande) Ann Lindberg och Ulla Malmgren Hösten 2013 så genomfördes en gemensam kursstart som ett 50-tal kom till. En kortare information om trivselregler och annat viktigt vi ansåg att kursdeltagarna behövde. Presentation av olika lydnadsmoment samt preparatsök. Därefter tog de olika instruktörerna hand om sina kursdeltagare. 58 kursdeltagare på höstens 10 kurser 4 valpkurser 1 allmänlydnad 1 spårkurs 1 agility 1 appellkurs 1 Fritt följ/linförighet 1 Lydnadslydnadsdag Föreläsningar Vid 3 tillfällen har universitetsadjunkt Lotta Gustavsson från SLU i Skara kommit och föreläst om hundars beteenden, stress och motivation, näringslära samt sjukdom och vård. Alla medlemmar var välkomna och det var kostnadsfritt.

7 En föreläsning ihop med Billinge Brukshundklubb där Karin Haglund pratade om Hundmöten. Instruktörer gick i första hand och sedan fyllde vi upp med medlemmar som var intresserade. Lars Fält har varit inbokad av distriktet och höll en heldag på Skövde BK där flera av medlemmarna deltog. Han pratade runt boken Nosarbete I samarbete med region öst har vi haft Memea Mohlin som höll en föreläsning på Skövde BK för instruktörer. Utbildningar Wendy Andersson har blivit färdig allmänlydnadsinstruktör. Till ledarutveckling har vi skickat Ann Lindberg, Ann-Christin Johansson och Jenny Johansson. Ann Lindberg har genomfört grundmodulen som krävs för att fortsätta utbildningen till instruktör. Hon kommer att fortsätta till allmänlydnadsinstruktör. Per Dahlgren utbildar sig till tävlingsinstruktör och är klar våren Utbildningens möten Under hösten har utbildningskommittén haft 5 möten där vi träffats samt även chatt och mailkontakt under hela hösten. 2 Instruktörsmöten 1 före och en efter kursstarten Deltagit i 2 region öst möten samt 1 kulträff. Utställningskommittén Söndagen den 5 maj 2013 arrangerade Skövde Brukshundklubb en inofficiell hundutställning för alla raser. Utställningen hölls i strålande solsken med friska fläktar och strax under 15 grader varmt. Detta innebar att vi hade perfekt väder för både människor och hundar och slapp några tråkiga incidenter med hundar i för varma bilar. 130 hundar var anmälda och runt 120 kom till start och ställdes ut. Runt 300 personer bedöms ha gästat utställningen under dagens lopp. Dömde hundarna gjorde Carina Arvidsson och Elisabeth Wahlström, vilka skall ha ett stort tack för sin insats. Hundarna visades upp från sina allra bästa sidor denna fina vårdag och såväl utställare, hundar, och publik verkade trivas. Naturligtvis avhölls även tävlingen barn med hund där barnen fick visa upp sig tillsammans med sina hundar. Elisabeth dömde de yngsta barnen och Carina de äldre. Utställningen lockade främst deltagare från gamla Skaraborgs län, men vi hade även mer

8 långväga besök som från övriga Västra Götaland, Närke, Småland och Uppland. Förutom utställningen kunde besökarna delta i Skojupplet där hunden själv fick hämta sitt pris. Det grillades även korv som var så populär att den tog slut i rekordfart. Tävlingskommittén Kommittéledningen har under året bestått av: Per Dahlgren (sammankallande), Ann-Christine Johansson och Johan Olsson. Under året har TK, utöver tävlingar, med gott stöd av övriga kommittéer, genomfört en välbesökt tränings-/prova på dag vår och en träningshelg höst, i samband med träningshelgen även städning/förberedelser vinter. Vi uppfattar det också som positivt att initiativ tagits till att i samband med annan verksamhet avsluta med en gemensam enklare måltid/fest. Det skapar ett mervärde med medlemskapet i klubben och ökar trivseln. Glädjande nog är antalet tävlingsekipage på uppåtgående i klubben och kvalitén är god. Som exempel är hela 6 ekipage uppflyttade ur Akl under året och klubbtävlingarna har varit välbesökta. För första gången på 15 år hade klubben även ett ekipage som kvalificerade sig till SM Bruks/IPO, samma ekipage segrade i DM Spårhundsgruppen för andra året i rad. Klubbens lag segrade i Lag-DM Bruks och slutade 4:a i Lag-DM Lydnad. Nya vandringspriser är inköpta till Bruks-Oskar, KM i bruks och KM i lydnad. Ett relativt stort inköp av priser genomfördes, :-, då det gavs möjlighet att köpa till kraftigt reducerat pris av en firma som upphört. I dagsläget har Skövde Brukshundklubb: Två bruks- och lydnadsdomare: Per Oskarsson och Maria Laurén. Tre TL: Johan Olsson, Per Dahlgren samt Thomas Lindberg (endast bruks) Två TS: Ann-Christine Johansson och Jenny Johansson. Vilande TL/TS: Håkan Säll, Anna-Lena Larsson. Kommande: Per Dahlgren läser till bruksdomare, klar juni Genomförda tävlingar (antalet tävlande ekipage): Spår (Akl, Lkl, Ekl) Sök alla klasser Lydnad Klubbtävlingar (KM+VP) IU Vi tvingades ställa in årets Elitspår pga för mycket snö i spårmarkerna och Lords pga. de hårda statuterna (varken hund eller förare får ha tävlat officiellt innan)

9 Resultaträkning Utfall Budget Utfall Kommitté Intäkt Kostnad Utfall Intäkt Kostnad Budget Intäkt Kostnad Resultat Styrelse/TUG Stuga/Område Kök Lotteri Agility IPO RUS Tj/Rä Tävling Ungdom Utbildning Utställning Res före avskr Räntenetto Avskrivning Avskrivning Resultat

10 Balansrapport 2013 TILLGÅNGAR Ing balans Period Utg balans Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Fastighet , , , Maskiner 11000, ,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Varulager mm 1410 Lager utställning 1000,00 0, ,00 S:a Varulager mm 1000,00 0, ,00 Fordringar 1510 Div fordringar 8205, , , Fordran Studiefrämjandet 6793, , , Förutb kostnader/uppl intäkter 0, , ,00 S:a Fordringar 14998, , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 1260, ,00 0, Kassa, kök 0,00 300,00 300, Kassa, tävl. 506,00-93,00 413, Kassa, agility 0,00 981,00 981, Kassa, RUS 1225,00-444,00 781, Kassa Ann-Christine 55,00-55,00 0, Plusgiro , , , Plusgiro , ,00 490, Bankkonto/bankgiro 90873, , , Sparkonto , , ,59 S:a Kassa och bank , , ,53 S:a Omsättningstillgångar , , ,53 S:A TILLGÅNGAR , , ,53

11 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ing balans Period Utg balans Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Redovisat resultat 12759, ,58 S:a Eget kapital , , ,13 Avsättningar 2290 Egen avsättning ,00 0, ,00 S:a Avsättningar ,00 0, ,00 Långfristiga skulder 2321 Lån 1, Skövde Kommun ,00 358,00 0, Lån 2, Skövde Kommun ,00 0, ,00 S:a Långfristiga skulder ,00-358, ,00 Kortfristiga skulder 2890 Övr kortfri skulder , ,00 0, Nyckeldepositioner 3 st -600,00 0,00-600, Uppl kostnader/förutbet intäkter 0, , ,40 S:a Kortfristiga skulder , , ,40 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,53

12 Slutligen vill styrelsen tacka samtliga klubbens övriga förtroendevalda, funktionärer, kursdeltagare, medlemmar och alla andra som lämnat stöd till vår verksamhet under året, inte minst våra sponsorer: Agria, Arkens Zoo, AM Svets AB, DEFINITY.SE, Djurmagazinet, Gustavssons Blommor, GUS Design, Granngården, Konditori Princess, Länsförsäkringar, McDonalds, Odenbadet Falköping, Profile Support, Skövde Natur, Skövde Kemtvätt, TV4 och Zoofia's Djurhörna. Skövde Thomas Lindberg, ordf. Annelie Karlsson, vice ordf. Ann Lindberg, kassör. Ulla Malmgren, sekr. Lena Christensson, led. Agneta Oddfors, led. Mikael Wadström, led. Johan Olsson, led. Stina Arvidsson, suppl. Maria Lögdlund

13

14 Förslag verksamhetsplaner 2014 Bakgrund Det åligger varje lokalklubbsstyrelse att presentera en verksamhetsplan/mål med tillhörande budget för de närmast kommande åren vid lokalklubbens årsmöte. De styrdokument man har att rätta sig efter i detta arbete är Svenska Kennelklubbens övergripande mål, Svenska Brukshundklubbens vision, Svenska Brukshundklubbens stadgar som fastställer Svenska Brukshundklubbens uppgifter, Svenska Brukshundklubbens Mål beslutade av föregående Kongress och den lokala Verksamhetsplan som beslutats av lokalklubbens Årsmöte. En uppräkning av vision, uppgift, mål och lokal verksamhetsplan kommer i rubrik- och punktform finns här nedanför som ett stöd till arbetet. Efter varje punkt finns ansvarig instans inom parantes om det är tillämpligt. Då organisationen är målstyrd ska verksamhetsplanen baseras på de mål som lokalklubben sätter upp inom ramen för verksamheten. Vilken modell av målstyrning som används är upp till varje enskild lokalklubb. Skövde Brukshundklubb Övergripande mål Skövde Brukshundklubb skall genom sitt arbete verka för hundars utveckling, en sund hundhållning och aktivt arbete med hund. Klubben skall också bidra till att medlemmarna får ut mesta möjliga nytta och nöje av sitt hundägande. Delmål: Skövde Brukshundklubb skall minska medlemsgenomströmningen och bibehålla eller öka medlemskapets värde Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet tävlande medlemmar Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet tjänstehundar i klubben och Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet utbildade och verksamma instruktörer och handledare Skövde Brukshundklubb skall medverka till känd mental status på hund Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet utbildade och verksamma figuranter, testledare, mentalbeskrivare och mentaldomare Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret erbjuda medlemmarna ett intressent kursutbud utifrån tillgång på engagerade och duktiga instruktörer Skövde Brukshundklubb skall främja ungdomsverksamhet Skövde Brukshundklubbs alla medlemmar skall tycka att de är medlemmar i en bra klubb Övrigt: Under verksamhetsåret 2013 har diskussioner förts om att återuppta verksamheten inom såväl lotteri, ungdom som utställningen. Rörande den sista kommer sådan att ske den 4 maj. Den nya styrelsen bör därför arbeta för att utse sammankallande till denna kommitté snarast

15 samt uppdra åt denne att skynsamt återkomma med förslag på verksamhetsplan att presentera för medlemmarna. Klubben har även ett erbjudande om att sälja Sverigelotten åt Svenska Folkspel. Antalet lotter som bör säljas förefaller ganska måttfullt; exempelvis skulle 800 sålda lotter under året ge ett direkt tillskott till klubbkassan om kr. Det är därför viktigt att någon lämplig åtar sig lotteriansvaret under året. Under 2014 och framåt kommer en satsning på ungdomsverksamheten att ske på distriktsnivå. För att både ta häng på denna men även kunna bidra praktiskt till den bör således nya styrelsen verka för att en organiserad verksamhet startas upp under året. Agilitykommittén Övergripande mål: Bedriva agilitykurser för nybörjare och mer erfarna medlemmar samt anordna tävling för nybörjarekipage Anordna en deltävling för distriktets nybörjare genom Nybörjarcupen Anordna ett KM Utbilda en ny agilityinstruktör. Verka för att på sikt (inom ett par år) anordna en officiell agilitytävling som kan bli återkommande varje år. Övriga: Verka för att fånga upp medlemmar efter kurserna genom att anordna gemensamma träningstillfällen regelbundet. Verka för en god sammanhållning genom gemensamma aktiviteter varje år. Deltaga med lag i DM i agility Deltaga om möjligt vid gemensamma aktiviteter såsom Friskvårdens/Hundens dag för att marknadsföra Skövde BK Kökskommitté Mål Köket erbjuder mat, fika dryck och annat i samband med klubbens eller distriktets arrangemang om så önskas. Kan inte köket erbjuda personal i samband med arrangemanget erbjuds istället anordnaren att själv ordna förplägnaden med bland annat hjälp av det som finns tillgängligt i köket. Ansvarsområde Att tillsammans med områdeskommittén se till att kök, stuga och område hålls i bra skick, att inventarier som krävs för detta samt kökets öppethållande införskaffas.

16 Områdeskommitté Mål Området tillser att klubbens yttre anläggningar såsom planer, byggnader, väg etc. vårdas på ett bra vis. Ansvarsområde Se ovan under kökskommitté. Därutöver att se till att det långsiktiga underhållet av klubbens egendom sköts. För att detta ska kunna ske bör någon form av underhållsplan upprättas, rörande framförallt byggnaderna och dess tillbehör. Tjänstehundskommittén Mål Klubben skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet tjänstehundar i klubben och i distriktet. Vidare informera och visa tjänstehundsverksamheten (tjänstehundsverksamheten omfattar bl.a. räddnings och försvarsmaktshundar) Ansvarsområde Utbildning av tjänstehundar bedrivs under hela året och att utbildningstillfällen bedrivs på olika platser inom och utom distriktet för en varierad miljö Att behörig instruktör leder varje utbildningstillfälle Obs: intagsprov och utbildning utav tjänstehundar sker idag genom Skaraborgsdistriktet Rasutvecklingskommittén VP Övergripande mål: Rasutvecklingskommitténs övergripande mål är att planera och genomföra Mentalbeskrivning Hund för att på så sätt ge verktyg för en sund mental avel av hundar och för att tillgodose kravet på känd mental status för hundar som ska delta i människans tjänst och som ska tävla i Bruks- och IPO-grenarna. Delmål: Här räknas Rasutvecklingskommitténs delmål för upp med mätpunkter inom parantes: Rasutvecklingskommitténs delmål är att arrangera minst 4 Mentalbeskrivning Hund per år för att täcka den egna klubbens behov samt att se till att det finns ett överskott av platser för övriga hundar inom ramen för gällande regelverk (antal Mentalbeskrivning Hund och antal Mentalbeskrivna hundar mäts årligen) se till så att mentalfiguranter, mentaltestledare, mentalbeskrivare och mentaldomare tas väl om hand (antal mentalfiguranter, mentaltestledare, mentalbeskrivare och mentaldomare som finns i klubben mäts årligen) grundutbilda eller vidareutbilda minst en mentalfunktionär per år (antal mentalfiguranter, mentaltestledare, mentalbeskrivare och mentaldomare som finns i klubben mäts årligen)

17 anmäla utbildningsbehov till Hundägarutbildningskommittén alternativt ansvara för att klubbens mentalfunktionärer grundutbildas och vidareutbildas (antalet utbildningsinsatser mäts årligen) arrangera ett Mentaltest per år för att täcka den egna klubbens behov samt att se till att det finns ett överskott av platser för övriga hundar inom ramen för gällande regelverk (antal Mentaltest och antal Mentaltestade hundar mäts årligen) hålla mentalbana för Mentalbeskrivning Hund och Mentaltest i gott skick (antal klagomål i beskrivar-/domarrapporter mäts årligen) sprida kunskap om hundars mentalitet (funktionärer, deltagare och publik mäts vid varje provtillfälle och redovisas i sammandrag årligen) erbjuda att arrangera Mentalbeskrivning Hund eller Mentaltest till uppfödare och rasklubbar inom ramen för gällande regelverk alternativt hyra ut mentalbana till rasklubb inom ramen för gällande regelverk (antalet ) Tävlingskommittén Övergripande mål: Att bedriva prov och tävlingar som uppfattas positivt av deltagare och publik. Delmål: - Anordna brukslägerhelg/-dag minst en gång/termin för funktionärer - Anordna träningstävling en gång/månad april, maj, juni, aug, sept - Rekrytera minst en ny tävlingssekreterare och -ledare vartannat år - Arbeta för att utöka med ytterligare bruksprov/-tävlingar - Utse erforderligt antal funktionärer deltagande i träningsgrupper och till dem ansöka om träningsledarkort i syfte att uppfylla kraven för träning under hundförbudstiden. Officiella tävlingar: Två lydnadstävlingar (en vår, en höst) En appelltävling spår Två elitklass spår (lör-sön samma helg) En lägre-, högre-, elitklass sök En lägreklass spår (ändra till Hkl/Lhk?) Inofficiella tävlingar / träningstävlingar KM Lydnad KM Bruks (appell spår)

18 Lords tre deltävlingar Alice Wallins VP (appell spår) Övrigt: Delta med lag i Lag-DM i lydnad och bruks Vara självförsörjande och bidra med ekonomiskt överskott till kök och klubbkassa Utbildningskommitténs VP Övergripande mål: Att de kommande åren utbilda fler instruktörer inom olika områden. Tanken är att klubben ska ha en bra stab av instruktörer att byta med. Utveckla kursverksamheten i olika former för att kunna ta tillvara på de olika hundägarnas intressen. Verka för en god hundhållning. Tillvarata instruktörernas kunskaper och intressen i kursverksamheten. Skövde brukshundklubb ska ha ett gott rykte. Delmål: Utöka kursverksamheten genom att ha kurser året runt, samt ta tillvara instruktörernas hundintresseområden i kursverksamheten. Utöka antalet instruktörer genom att ge dem utbildning, samt väcka intresse för instruktörsrollen, använda hjälpinstruktörer för fortsatt instruktörsutbildning. På olika sätt uppmuntra instruktörer för det arbete de utför på klubben. Ha hög kvalité på våra kurser, att inte ha för många deltagare per kurs Uppmuntra kursdeltagare att komma till träning genom organiserade torsdagsträningar vid några tillfällen under höst och vår. Teman som ex. inkallning, störningsträning samt att samarbeta med tävlingskommittén på torsdagar vid några tillfällen där de tävlingsintresserade får chans att träningstävla. Ha ett bra samarbete med Region Öst där 2 utbildningar per år kommer att genomföras Anordna egna intressanta föreläsningar under året Minst 2 instruktörsmöte per år

19 Budget och plan 2014 och 2015 Utfall Budget Plan Kommitté Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Styrelse/TUG Stuga/Område Kök Lotteri Agility IPO RUS Tj/Rä Tävling Ungdom Utbildning Utställning Res före avskr Räntenetto Avskrivning Resultat

20 Valberedningens förslag Styrelse: Ordförande Thomas Lindberg Nyval/omval på 1 år Omval Vice ordförande Vakant Sekreterare Ulla Malmgren 1 år Kassör Ann Lindberg Nyval/omval 2 år Omval Ledamot 1 Lena Christensson 1 år Ledamot 2 Ann-Christine Johansson Fyllnadsval 1 år Fyllnadsval Ledamot 3 Agneta Oddfors Nyval/omval 2 år Omval Ledamot 4 Mikael Wadström 1 år Ledamot 5 Johan Olsson Nyval/omval Omval Suppleant 1 Karin Sundström Nyval/omval 2 år Nyval Suppleant 2 Vakant Fyllnadsval 1 år Revisorer: Revisor 1 Vakant Nyval/omval 1 år Revisor 2 Kaisa Axelsson Nyval/omval 1 år Omval Revisorsuppleant 1 Wendy Axelsson Nyval/omval 1 år Omval Revisorsuppleant 2 Malin Nordlund Nyval/omval 1 år Omval Valberedning: Sammankallande Vakant Nyval/omval 1 år Ledamot 1 Vakant Nyval/omval 2 år Ledamot 2 Anders Svensson 1 år

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb

Landskrona Brukshundklubb Landskrona Brukshundklubb Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-17 Närvarande: Från styrelsen Arne Jonsson, Stig Jönsson, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Bengt Gillstedt och Mikael Niemi (ej Liselott Lindell

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 februari 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Örnsköldsviks Brukshundklubb

Örnsköldsviks Brukshundklubb DELEGERINGSORDNING FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER 1. Varje verksamhet skall göra en egen verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår samt formulera verksamhetens inriktning för de kommande tre åren.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Gnesta Trosa Brukshundklubb Inledning 2006 beslöts att Svenska Brukshundklubben och hela deras organisation ska arbeta utifrån målstyrning för att få en mer aktiv och delaktig organisation

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se Verksamhetsberättelse styrelsen 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande 11 personer: Birgitta Johansson Erika Norberg Jouni Isohaho Christer Forsell Kristina Viklund

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-02-15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-02-15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-02-15 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2016 Strandskogen 7381 386 95 Färjestaden www.saxnasbhk.se info@saxnasbhk.se Table of Contents Contents Dagordning 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015 Mönsterås Brukshundklubb har under året haft nio (9) styrelsemöten och två (2) avdelningsmöten. Medlemsantalet har varit: Ordinarie: 170 st Ungdomsmedlemmar:

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

1.Dagordning Verksamhetsberättelse för Styrelsen Utbildningssektorn Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2

1.Dagordning Verksamhetsberättelse för Styrelsen Utbildningssektorn Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2 1.Dagordning... 4 2.Verksamhetsberättelse för 2016...7 3.Styrelsen... 7 4.Utbildningssektorn... 7 5.Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2 kortkurser i lydnad a 6 deltagare, 1 spårkurs, 3 valpkurser,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

ÅRSMÖTE VMBK MÖTESHANDLINGAR. Västra Medelpads Brukshundklubb

ÅRSMÖTE VMBK MÖTESHANDLINGAR. Västra Medelpads Brukshundklubb ÅRSMÖTE VMBK Västra Medelpads Brukshundklubb MÖTESHANDLINGAR 2013-02-16 Dagordning för Västra Medelpads Brukshundklubbs Årsmöte 20130216 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande.

Läs mer

Organisation och ansvarsfo rdelning i Botkyrka BK

Organisation och ansvarsfo rdelning i Botkyrka BK 2017-01-10 Sida 1 Organisation och ansvarsfo rdelning i Botkyrka BK Gäller från den 2017-02 - 01 enligt klubbstyrelsens beslut den 2017-01 -14. Dokumentet ska överses 1gång/år efter samverkansmöte mellan

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Verksamhetsåret. r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n

Verksamhetsåret. r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n Verksamhetsåret 2015 www.sbkronneby.com östra Varevägen 39. 372 34 Ronneby. Tel 0708-23 09 29. e-post ronneby.brukshundklubb@telia.com I RONNEBY BRUKSHUNDKLUBB T Styrelsens mål?ols

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Närvarande: Eva Rud Madeleine Bergfelt Hanna Petterson Mikael Kronstrand Roger Ölveryd Kenth Sandberg Håkan Forsvid Frånvarande: Sandra Svanström Jessica Mathiason

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR KUMLA BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2014

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR KUMLA BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2014 ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR KUMLA BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2014 14 februari 2015 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd, se passus 3. Godkännande av kallelse 4. Godkännande av förslag

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater.

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater. SVENSKA TERRIERKLUBBEN Specialklubb inom Svenska Kennelklubben PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Terrierklubbens fullmäktige (TF) den 22 april 2012 på Scandic, Järva krog, Solna 1 Mötets öppnande

Läs mer