Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15"

Transkript

1 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb

2 Förslag till dagordning för Skövde Brukshundsklubb årsmöte Datum: Plats: Klubbstugan Lövsjötorp Tid: Kl Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment 2 (*) 7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 8. Fastställande av dagordning 9. Genomgång av: a) verksamhetsberättelse och rapport om måluppfyllelse samt uppdrag från föregående årsmöte b) balans- och resultaträkning c) revisorernas berättelse 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen (**) 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a) mål b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret c) medlemsavgift enligt 4 (*) för närmast kommande verksamhetsår 13. Beslut i ärenden enligt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 moment 1 (*) samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 16. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt 9 (*) 17. Val av valberedning enligt 10 (*) 18. Beslut om omedelbar justering av Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under 13 a) Motion från Per Lindberg om avskaffande av nyckeldeposition för stugnyckel, m.m. 20 Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 21 Utdelning av: d) Årets tävlingsekipage e) Årets bruksoskar f) Lords vandringspris g) Årets utställningshund h) Årets agilityhundar i) Medlemmarnas pris j) Årets medlem 21. Mötets avslutande (*) Referens avser lokalklubbsstadga fastställd av FS (**) Sittande styrelse äger inte rösträtt vid detta beslut.

3 Verksamhetsberättelser 2013 Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Suppleanter: Thomas Lindberg Annelie Karlsson Ann Lindberg från och med 22 maj, dessförinnan vakant Ulla Malmgren Lena Christensson Agneta Oddfors Mikael Wadström Johan Olsson Ann Lindberg till och med 22 maj, därefter vakant Stina Arvidsson Maria Lögdlund till och med 19 juni, därefter vakant Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda styrelsemöten. Därutöver har tre protokollförda medlemsmöten utöver årsmötet förevarit. Under verksamhetsåret har förändringar i ansvaret för olika kommittéer skett. Anledningen har varit att möjliggöra att arbetet i dessa fungerar effektivt. Förändringen har vidare varit nödvändig för att uppnå de mål som föregående års stämma beslutat om i klubbens verksamhetsplan Samtidigt har förändringen ökat förutsättningarna för att säkerställa klubbens överlevnad på sikt men även för att möjliggöra för än större engagemang hos medlemmarna. Inför årsmötet har styrelsen i januari haft gemensamt möte med kommittéansvariga. Syftet har varit att dels lägga en realistisk budget i balans för nästkommande år samtidigt som det möjliggör för kommittéerna att ta ett större aktivt ansvar för resultat- och måluppfyllelse. Det är styrelsens övertygelse att vi därigenom skapat en fast grund för det vidare arbetet att erbjuda bra aktiviteter åt såväl våra funktionärer som övriga medlemmar. Det jobb som redan påbörjats har inneburit att 2013 trots ett mindre gynnsamt utgångsläge i praktiken gått plus minus noll. Vid årsskiftet hade klubben 295 medlemmar vilket är tre fler än året innan. Vi har alltså från och med år 2012 vänt den nedåtgående trenden. Klubbens har under året fått en nydesignad hemsida som förtjänstfullt administreras av Malin Nordlund, tack! Även ett tack till Åsa Bönnestig som skött Tugget med sedvanlig bravur! Ungdomsverksamhet har legat på styrelsen men någon riktad verksamhet har inte bedrivits under året. Även för utställningsverksamheten och lotteri har sedan juli 2013 ansvaret ålegat styrelsen. Thomas Lindberg / ordförande

4 Agilitykommittén I agilitykommittén ingår; Stina Arvidsson, Linda Johansson, Eva Jansson, Maria Jansson, Wendy Andersson och Malin Nordlund. Kommittén har haft fem möten under året. Linda Johansson och Maria Jansson en fortsättningskurs under våren och ytterligare en fortsättningskurs under hösten med fem deltagare vid varje kurs. Den 7 april anordnade klubben en mycket uppskattad kurs för agilityns tävlingsekipage, totalt 7 ekipage, med Emelie Myrenius som instruktör. Den 4 juni anordnade agilityn en deltävling i distriktets tävling, Nybörjarcupén. Tävlingen genomfördes i hoppklass och agilityklass, Börje Johansson var anlitad som domare. Totalt startade 23 ekipage från olika klubbar i distriktet. Tävlingen gav en total vinst på 670 kr. KM anordnades 11 juni med totalt nio deltagare. Klubbmästare blev: Johanna Sandberg med Texas i small Maria Jansson med Viggo i medium Wendy Andersson med Jytte i large Tävlingen gav en total vinst på 311 kr. Agilitykommittén deltog och var representanter på Billingehus vid den årliga Friskvårdsdagen som Skövde kommun värdar för. Skövde BK och Billinge BK marknadsförde klubbarna ihop och agilityekipage visade sporten för intresserade motionärer. DM i agility hölls 14 sept. på Tibro BK. Totalt deltog Skövde BK med fem ekipage och representerade klubben med ett lag. Tyvärr diskade sig laget och där blev det inga placeringar. Under våren och hösten har agilityn anordnat träningstillfällen där varje deltagare ansvarar för att bygga upp övningar vid ett tillfälle vardera. Gruppen är konstruerad som en studiecirkel liksom kurserna varav klubben får in ett visst bidrag. Tack till köket för mat och fika under året. Tack också till utställningskommittén som bidragit med priser till deltagarna vid Nybörjarcupén och KM. Kökskommittén (från juli -13) Vi har under hösten 2013 ordnat med konton hos Axfood och Delicato, vilket bidrar till bra inköpspriser till både kök och till viss del område, främst i form av dricka, kakor men även förbrukningsmaterial som sopsäckar, skräppåsar, rengöringsmedel. Även handtvål, toalettoch handdukspapper köps in den vägen. En stor fördel är att vi får varorna levererade direkt till dörren till priser lägre än butik.

5 I stugan är det nya gardiner på gång. Det är uppfräschat i stugan och rensat ut ganska kraftigt i både kök och förvaringsutrymmen. I köket är det även inköpt lite nytt material så det underlättar arbetet där. Fasta priser är fastställda för bokningar/uthyrning av klubbstuga och planer, inkl./exkl. mat. Område (från juli -13) Ansvaret för området har varit Anders Svensson. Till sin hjälp har han bland annat haft Karin Sundström, Johan Olsson och Per Dahlgren. Från sommaren och framåt har vid två tillfällen större städ- och renoveringsdagar genomförts. Mycket av gammal utrustning har kasserats medan det kvarvarande har sorterats och fräschats till. Den yttre miljön har fått en behövlig upprustning både genom nödvändiga måleriarbeten, fönsterkittning och så vidare. Vattenreningsanläggningen har åter tagit i bruk med följd att vattnet inte längre bara är drickbart utan till och med smakar gott. Trädgårdsredskapen har fått nödvändig översyn och påföljande reparationer. Rasutvecklingskommittén Kommittéledningen har under året (2013) bestått av: Christer Lundberg (sammankallande) och Agneta Oddfors. Under året har en städdag med kommittémöte hållits. Vi har sett en minskad efterfrågan på MH under året, både vad gäller anmälningar till ordinarie tillfällen och efterfrågan på beställda MH. Vi ser en liknande tendens hos de andra lokalklubbarna i distriktet. En anledning kan vara ett resultat av att prishöjningen har slagit igenom, en annan att hundägare och uppfödare fått ett ökat intresse för BPH. I dagsläget har Skövde Brukshundklubb 1 mentaltestdomare, 1 Mentalbeskrivare, 2 Mentaltestledare, 5 Mentalfigurant A samt 4 Mentalfigurant B i aktiv tjänst och 2 aspiranter. 2 funktionärer har blivit vilande under året då de ej tjänstgjort. Flera av funktionärerna står i tur för vidareutbildning eller grundutbildning. Genomförda aktiviteter: Genomförda MH Mentalbeskrivna hundar Genomförda MT Mentaltestade hundar Exteriörbeskrivningar Exteriörbeskrivna hundar Två beställda MH under året har ställts in på beställarens begäran.

6 Tjänstehundskommittén 2013 Patrullhund: Under våren 2013 hade Johan Olsson en informationskväll ang. patrullhund. Klubben har deltagit i en utbildningskonferens i Stockholm Via distriktet startades en patrullhundskurs med 7 st hundar där Johan Olsson var kursansvarig. Några av klubbens patrullhundsekipage (Maria Lögdlund och Ulla Malmgren) genomförde funktionskontroll i Karlsborg 24 aug. Klubben deltog i DM patrullhund, där Eva Franzén kom på tredje plats. Hösten 2013 fortsätter patrullhundskursen, som avslutas med certprov 7 och 8 dec, klubbens Thomas Lindberg blir godkänd patrullhundsekipage. Helgen nov vidareutbildades klubbens preparatsökshundar(johan Olsson, Eva Franzén och Ulla Malmgren) utav instruktör från Ing 2 i Eksjö. Ulla Malmgren / kommittéansvarig patrullhund Räddningshund: Någon verksamhet i klubbens regi har inte skett under året. Distriktet har dock informerat om att förhoppningsvis kommer nya ekipage att utbildas under Utbildningskommittén (från juli -13) Kommittén har under hösten bestått av René Friberg (sammankallande) Ann Lindberg och Ulla Malmgren Hösten 2013 så genomfördes en gemensam kursstart som ett 50-tal kom till. En kortare information om trivselregler och annat viktigt vi ansåg att kursdeltagarna behövde. Presentation av olika lydnadsmoment samt preparatsök. Därefter tog de olika instruktörerna hand om sina kursdeltagare. 58 kursdeltagare på höstens 10 kurser 4 valpkurser 1 allmänlydnad 1 spårkurs 1 agility 1 appellkurs 1 Fritt följ/linförighet 1 Lydnadslydnadsdag Föreläsningar Vid 3 tillfällen har universitetsadjunkt Lotta Gustavsson från SLU i Skara kommit och föreläst om hundars beteenden, stress och motivation, näringslära samt sjukdom och vård. Alla medlemmar var välkomna och det var kostnadsfritt.

7 En föreläsning ihop med Billinge Brukshundklubb där Karin Haglund pratade om Hundmöten. Instruktörer gick i första hand och sedan fyllde vi upp med medlemmar som var intresserade. Lars Fält har varit inbokad av distriktet och höll en heldag på Skövde BK där flera av medlemmarna deltog. Han pratade runt boken Nosarbete I samarbete med region öst har vi haft Memea Mohlin som höll en föreläsning på Skövde BK för instruktörer. Utbildningar Wendy Andersson har blivit färdig allmänlydnadsinstruktör. Till ledarutveckling har vi skickat Ann Lindberg, Ann-Christin Johansson och Jenny Johansson. Ann Lindberg har genomfört grundmodulen som krävs för att fortsätta utbildningen till instruktör. Hon kommer att fortsätta till allmänlydnadsinstruktör. Per Dahlgren utbildar sig till tävlingsinstruktör och är klar våren Utbildningens möten Under hösten har utbildningskommittén haft 5 möten där vi träffats samt även chatt och mailkontakt under hela hösten. 2 Instruktörsmöten 1 före och en efter kursstarten Deltagit i 2 region öst möten samt 1 kulträff. Utställningskommittén Söndagen den 5 maj 2013 arrangerade Skövde Brukshundklubb en inofficiell hundutställning för alla raser. Utställningen hölls i strålande solsken med friska fläktar och strax under 15 grader varmt. Detta innebar att vi hade perfekt väder för både människor och hundar och slapp några tråkiga incidenter med hundar i för varma bilar. 130 hundar var anmälda och runt 120 kom till start och ställdes ut. Runt 300 personer bedöms ha gästat utställningen under dagens lopp. Dömde hundarna gjorde Carina Arvidsson och Elisabeth Wahlström, vilka skall ha ett stort tack för sin insats. Hundarna visades upp från sina allra bästa sidor denna fina vårdag och såväl utställare, hundar, och publik verkade trivas. Naturligtvis avhölls även tävlingen barn med hund där barnen fick visa upp sig tillsammans med sina hundar. Elisabeth dömde de yngsta barnen och Carina de äldre. Utställningen lockade främst deltagare från gamla Skaraborgs län, men vi hade även mer

8 långväga besök som från övriga Västra Götaland, Närke, Småland och Uppland. Förutom utställningen kunde besökarna delta i Skojupplet där hunden själv fick hämta sitt pris. Det grillades även korv som var så populär att den tog slut i rekordfart. Tävlingskommittén Kommittéledningen har under året bestått av: Per Dahlgren (sammankallande), Ann-Christine Johansson och Johan Olsson. Under året har TK, utöver tävlingar, med gott stöd av övriga kommittéer, genomfört en välbesökt tränings-/prova på dag vår och en träningshelg höst, i samband med träningshelgen även städning/förberedelser vinter. Vi uppfattar det också som positivt att initiativ tagits till att i samband med annan verksamhet avsluta med en gemensam enklare måltid/fest. Det skapar ett mervärde med medlemskapet i klubben och ökar trivseln. Glädjande nog är antalet tävlingsekipage på uppåtgående i klubben och kvalitén är god. Som exempel är hela 6 ekipage uppflyttade ur Akl under året och klubbtävlingarna har varit välbesökta. För första gången på 15 år hade klubben även ett ekipage som kvalificerade sig till SM Bruks/IPO, samma ekipage segrade i DM Spårhundsgruppen för andra året i rad. Klubbens lag segrade i Lag-DM Bruks och slutade 4:a i Lag-DM Lydnad. Nya vandringspriser är inköpta till Bruks-Oskar, KM i bruks och KM i lydnad. Ett relativt stort inköp av priser genomfördes, :-, då det gavs möjlighet att köpa till kraftigt reducerat pris av en firma som upphört. I dagsläget har Skövde Brukshundklubb: Två bruks- och lydnadsdomare: Per Oskarsson och Maria Laurén. Tre TL: Johan Olsson, Per Dahlgren samt Thomas Lindberg (endast bruks) Två TS: Ann-Christine Johansson och Jenny Johansson. Vilande TL/TS: Håkan Säll, Anna-Lena Larsson. Kommande: Per Dahlgren läser till bruksdomare, klar juni Genomförda tävlingar (antalet tävlande ekipage): Spår (Akl, Lkl, Ekl) Sök alla klasser Lydnad Klubbtävlingar (KM+VP) IU Vi tvingades ställa in årets Elitspår pga för mycket snö i spårmarkerna och Lords pga. de hårda statuterna (varken hund eller förare får ha tävlat officiellt innan)

9 Resultaträkning Utfall Budget Utfall Kommitté Intäkt Kostnad Utfall Intäkt Kostnad Budget Intäkt Kostnad Resultat Styrelse/TUG Stuga/Område Kök Lotteri Agility IPO RUS Tj/Rä Tävling Ungdom Utbildning Utställning Res före avskr Räntenetto Avskrivning Avskrivning Resultat

10 Balansrapport 2013 TILLGÅNGAR Ing balans Period Utg balans Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Fastighet , , , Maskiner 11000, ,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Varulager mm 1410 Lager utställning 1000,00 0, ,00 S:a Varulager mm 1000,00 0, ,00 Fordringar 1510 Div fordringar 8205, , , Fordran Studiefrämjandet 6793, , , Förutb kostnader/uppl intäkter 0, , ,00 S:a Fordringar 14998, , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 1260, ,00 0, Kassa, kök 0,00 300,00 300, Kassa, tävl. 506,00-93,00 413, Kassa, agility 0,00 981,00 981, Kassa, RUS 1225,00-444,00 781, Kassa Ann-Christine 55,00-55,00 0, Plusgiro , , , Plusgiro , ,00 490, Bankkonto/bankgiro 90873, , , Sparkonto , , ,59 S:a Kassa och bank , , ,53 S:a Omsättningstillgångar , , ,53 S:A TILLGÅNGAR , , ,53

11 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ing balans Period Utg balans Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Redovisat resultat 12759, ,58 S:a Eget kapital , , ,13 Avsättningar 2290 Egen avsättning ,00 0, ,00 S:a Avsättningar ,00 0, ,00 Långfristiga skulder 2321 Lån 1, Skövde Kommun ,00 358,00 0, Lån 2, Skövde Kommun ,00 0, ,00 S:a Långfristiga skulder ,00-358, ,00 Kortfristiga skulder 2890 Övr kortfri skulder , ,00 0, Nyckeldepositioner 3 st -600,00 0,00-600, Uppl kostnader/förutbet intäkter 0, , ,40 S:a Kortfristiga skulder , , ,40 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,53

12 Slutligen vill styrelsen tacka samtliga klubbens övriga förtroendevalda, funktionärer, kursdeltagare, medlemmar och alla andra som lämnat stöd till vår verksamhet under året, inte minst våra sponsorer: Agria, Arkens Zoo, AM Svets AB, DEFINITY.SE, Djurmagazinet, Gustavssons Blommor, GUS Design, Granngården, Konditori Princess, Länsförsäkringar, McDonalds, Odenbadet Falköping, Profile Support, Skövde Natur, Skövde Kemtvätt, TV4 och Zoofia's Djurhörna. Skövde Thomas Lindberg, ordf. Annelie Karlsson, vice ordf. Ann Lindberg, kassör. Ulla Malmgren, sekr. Lena Christensson, led. Agneta Oddfors, led. Mikael Wadström, led. Johan Olsson, led. Stina Arvidsson, suppl. Maria Lögdlund

13

14 Förslag verksamhetsplaner 2014 Bakgrund Det åligger varje lokalklubbsstyrelse att presentera en verksamhetsplan/mål med tillhörande budget för de närmast kommande åren vid lokalklubbens årsmöte. De styrdokument man har att rätta sig efter i detta arbete är Svenska Kennelklubbens övergripande mål, Svenska Brukshundklubbens vision, Svenska Brukshundklubbens stadgar som fastställer Svenska Brukshundklubbens uppgifter, Svenska Brukshundklubbens Mål beslutade av föregående Kongress och den lokala Verksamhetsplan som beslutats av lokalklubbens Årsmöte. En uppräkning av vision, uppgift, mål och lokal verksamhetsplan kommer i rubrik- och punktform finns här nedanför som ett stöd till arbetet. Efter varje punkt finns ansvarig instans inom parantes om det är tillämpligt. Då organisationen är målstyrd ska verksamhetsplanen baseras på de mål som lokalklubben sätter upp inom ramen för verksamheten. Vilken modell av målstyrning som används är upp till varje enskild lokalklubb. Skövde Brukshundklubb Övergripande mål Skövde Brukshundklubb skall genom sitt arbete verka för hundars utveckling, en sund hundhållning och aktivt arbete med hund. Klubben skall också bidra till att medlemmarna får ut mesta möjliga nytta och nöje av sitt hundägande. Delmål: Skövde Brukshundklubb skall minska medlemsgenomströmningen och bibehålla eller öka medlemskapets värde Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet tävlande medlemmar Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet tjänstehundar i klubben och Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet utbildade och verksamma instruktörer och handledare Skövde Brukshundklubb skall medverka till känd mental status på hund Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet utbildade och verksamma figuranter, testledare, mentalbeskrivare och mentaldomare Skövde Brukshundklubb skall under verksamhetsåret erbjuda medlemmarna ett intressent kursutbud utifrån tillgång på engagerade och duktiga instruktörer Skövde Brukshundklubb skall främja ungdomsverksamhet Skövde Brukshundklubbs alla medlemmar skall tycka att de är medlemmar i en bra klubb Övrigt: Under verksamhetsåret 2013 har diskussioner förts om att återuppta verksamheten inom såväl lotteri, ungdom som utställningen. Rörande den sista kommer sådan att ske den 4 maj. Den nya styrelsen bör därför arbeta för att utse sammankallande till denna kommitté snarast

15 samt uppdra åt denne att skynsamt återkomma med förslag på verksamhetsplan att presentera för medlemmarna. Klubben har även ett erbjudande om att sälja Sverigelotten åt Svenska Folkspel. Antalet lotter som bör säljas förefaller ganska måttfullt; exempelvis skulle 800 sålda lotter under året ge ett direkt tillskott till klubbkassan om kr. Det är därför viktigt att någon lämplig åtar sig lotteriansvaret under året. Under 2014 och framåt kommer en satsning på ungdomsverksamheten att ske på distriktsnivå. För att både ta häng på denna men även kunna bidra praktiskt till den bör således nya styrelsen verka för att en organiserad verksamhet startas upp under året. Agilitykommittén Övergripande mål: Bedriva agilitykurser för nybörjare och mer erfarna medlemmar samt anordna tävling för nybörjarekipage Anordna en deltävling för distriktets nybörjare genom Nybörjarcupen Anordna ett KM Utbilda en ny agilityinstruktör. Verka för att på sikt (inom ett par år) anordna en officiell agilitytävling som kan bli återkommande varje år. Övriga: Verka för att fånga upp medlemmar efter kurserna genom att anordna gemensamma träningstillfällen regelbundet. Verka för en god sammanhållning genom gemensamma aktiviteter varje år. Deltaga med lag i DM i agility Deltaga om möjligt vid gemensamma aktiviteter såsom Friskvårdens/Hundens dag för att marknadsföra Skövde BK Kökskommitté Mål Köket erbjuder mat, fika dryck och annat i samband med klubbens eller distriktets arrangemang om så önskas. Kan inte köket erbjuda personal i samband med arrangemanget erbjuds istället anordnaren att själv ordna förplägnaden med bland annat hjälp av det som finns tillgängligt i köket. Ansvarsområde Att tillsammans med områdeskommittén se till att kök, stuga och område hålls i bra skick, att inventarier som krävs för detta samt kökets öppethållande införskaffas.

16 Områdeskommitté Mål Området tillser att klubbens yttre anläggningar såsom planer, byggnader, väg etc. vårdas på ett bra vis. Ansvarsområde Se ovan under kökskommitté. Därutöver att se till att det långsiktiga underhållet av klubbens egendom sköts. För att detta ska kunna ske bör någon form av underhållsplan upprättas, rörande framförallt byggnaderna och dess tillbehör. Tjänstehundskommittén Mål Klubben skall under verksamhetsåret bibehålla eller öka antalet tjänstehundar i klubben och i distriktet. Vidare informera och visa tjänstehundsverksamheten (tjänstehundsverksamheten omfattar bl.a. räddnings och försvarsmaktshundar) Ansvarsområde Utbildning av tjänstehundar bedrivs under hela året och att utbildningstillfällen bedrivs på olika platser inom och utom distriktet för en varierad miljö Att behörig instruktör leder varje utbildningstillfälle Obs: intagsprov och utbildning utav tjänstehundar sker idag genom Skaraborgsdistriktet Rasutvecklingskommittén VP Övergripande mål: Rasutvecklingskommitténs övergripande mål är att planera och genomföra Mentalbeskrivning Hund för att på så sätt ge verktyg för en sund mental avel av hundar och för att tillgodose kravet på känd mental status för hundar som ska delta i människans tjänst och som ska tävla i Bruks- och IPO-grenarna. Delmål: Här räknas Rasutvecklingskommitténs delmål för upp med mätpunkter inom parantes: Rasutvecklingskommitténs delmål är att arrangera minst 4 Mentalbeskrivning Hund per år för att täcka den egna klubbens behov samt att se till att det finns ett överskott av platser för övriga hundar inom ramen för gällande regelverk (antal Mentalbeskrivning Hund och antal Mentalbeskrivna hundar mäts årligen) se till så att mentalfiguranter, mentaltestledare, mentalbeskrivare och mentaldomare tas väl om hand (antal mentalfiguranter, mentaltestledare, mentalbeskrivare och mentaldomare som finns i klubben mäts årligen) grundutbilda eller vidareutbilda minst en mentalfunktionär per år (antal mentalfiguranter, mentaltestledare, mentalbeskrivare och mentaldomare som finns i klubben mäts årligen)

17 anmäla utbildningsbehov till Hundägarutbildningskommittén alternativt ansvara för att klubbens mentalfunktionärer grundutbildas och vidareutbildas (antalet utbildningsinsatser mäts årligen) arrangera ett Mentaltest per år för att täcka den egna klubbens behov samt att se till att det finns ett överskott av platser för övriga hundar inom ramen för gällande regelverk (antal Mentaltest och antal Mentaltestade hundar mäts årligen) hålla mentalbana för Mentalbeskrivning Hund och Mentaltest i gott skick (antal klagomål i beskrivar-/domarrapporter mäts årligen) sprida kunskap om hundars mentalitet (funktionärer, deltagare och publik mäts vid varje provtillfälle och redovisas i sammandrag årligen) erbjuda att arrangera Mentalbeskrivning Hund eller Mentaltest till uppfödare och rasklubbar inom ramen för gällande regelverk alternativt hyra ut mentalbana till rasklubb inom ramen för gällande regelverk (antalet ) Tävlingskommittén Övergripande mål: Att bedriva prov och tävlingar som uppfattas positivt av deltagare och publik. Delmål: - Anordna brukslägerhelg/-dag minst en gång/termin för funktionärer - Anordna träningstävling en gång/månad april, maj, juni, aug, sept - Rekrytera minst en ny tävlingssekreterare och -ledare vartannat år - Arbeta för att utöka med ytterligare bruksprov/-tävlingar - Utse erforderligt antal funktionärer deltagande i träningsgrupper och till dem ansöka om träningsledarkort i syfte att uppfylla kraven för träning under hundförbudstiden. Officiella tävlingar: Två lydnadstävlingar (en vår, en höst) En appelltävling spår Två elitklass spår (lör-sön samma helg) En lägre-, högre-, elitklass sök En lägreklass spår (ändra till Hkl/Lhk?) Inofficiella tävlingar / träningstävlingar KM Lydnad KM Bruks (appell spår)

18 Lords tre deltävlingar Alice Wallins VP (appell spår) Övrigt: Delta med lag i Lag-DM i lydnad och bruks Vara självförsörjande och bidra med ekonomiskt överskott till kök och klubbkassa Utbildningskommitténs VP Övergripande mål: Att de kommande åren utbilda fler instruktörer inom olika områden. Tanken är att klubben ska ha en bra stab av instruktörer att byta med. Utveckla kursverksamheten i olika former för att kunna ta tillvara på de olika hundägarnas intressen. Verka för en god hundhållning. Tillvarata instruktörernas kunskaper och intressen i kursverksamheten. Skövde brukshundklubb ska ha ett gott rykte. Delmål: Utöka kursverksamheten genom att ha kurser året runt, samt ta tillvara instruktörernas hundintresseområden i kursverksamheten. Utöka antalet instruktörer genom att ge dem utbildning, samt väcka intresse för instruktörsrollen, använda hjälpinstruktörer för fortsatt instruktörsutbildning. På olika sätt uppmuntra instruktörer för det arbete de utför på klubben. Ha hög kvalité på våra kurser, att inte ha för många deltagare per kurs Uppmuntra kursdeltagare att komma till träning genom organiserade torsdagsträningar vid några tillfällen under höst och vår. Teman som ex. inkallning, störningsträning samt att samarbeta med tävlingskommittén på torsdagar vid några tillfällen där de tävlingsintresserade får chans att träningstävla. Ha ett bra samarbete med Region Öst där 2 utbildningar per år kommer att genomföras Anordna egna intressanta föreläsningar under året Minst 2 instruktörsmöte per år

19 Budget och plan 2014 och 2015 Utfall Budget Plan Kommitté Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Styrelse/TUG Stuga/Område Kök Lotteri Agility IPO RUS Tj/Rä Tävling Ungdom Utbildning Utställning Res före avskr Räntenetto Avskrivning Resultat

20 Valberedningens förslag Styrelse: Ordförande Thomas Lindberg Nyval/omval på 1 år Omval Vice ordförande Vakant Sekreterare Ulla Malmgren 1 år Kassör Ann Lindberg Nyval/omval 2 år Omval Ledamot 1 Lena Christensson 1 år Ledamot 2 Ann-Christine Johansson Fyllnadsval 1 år Fyllnadsval Ledamot 3 Agneta Oddfors Nyval/omval 2 år Omval Ledamot 4 Mikael Wadström 1 år Ledamot 5 Johan Olsson Nyval/omval Omval Suppleant 1 Karin Sundström Nyval/omval 2 år Nyval Suppleant 2 Vakant Fyllnadsval 1 år Revisorer: Revisor 1 Vakant Nyval/omval 1 år Revisor 2 Kaisa Axelsson Nyval/omval 1 år Omval Revisorsuppleant 1 Wendy Axelsson Nyval/omval 1 år Omval Revisorsuppleant 2 Malin Nordlund Nyval/omval 1 år Omval Valberedning: Sammankallande Vakant Nyval/omval 1 år Ledamot 1 Vakant Nyval/omval 2 år Ledamot 2 Anders Svensson 1 år

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Mälarö Brukshundklubb

Mälarö Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl.14.00 i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens

Läs mer

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Hovawart blir rikskändis. nr 2 2011 TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP. www.hovawartklubben.se

Hovawart blir rikskändis. nr 2 2011 TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP. www.hovawartklubben.se Hovawart www.hovawartklubben.se nr 2 2011 Hovawart blir rikskändis TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP HOVAWARTTIDNINGEN NUMMER 2 2011 1 Styrelse Kommittéer: Ordförande Louise

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer