bostadsrätt Samma jobb olika betalt TEMA stor undersökning om arvoden: kr/år ANNONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bostadsrätt Samma jobb olika betalt TEMA stor undersökning om arvoden: 256 798 kr/år ANNONS"

Transkript

1 TEMA bostadsrätt TEMA: 11 extra sidor med nyttig läsning för bostadsrättsföreningar INNEHÅLL: Undersökning Arvoden i föreningar 48 Rätt vid vattenskada Juristen reder ut 52 Förening med IT-koll Vi besöker Brf Nissöga 54 Nytta för din förening Läs vad Fastighetsägarna kan erbjuda 56 Styrelsearvode 63 lägenheter, Stockholm: kr/år ANNONS Styrelsearvode 57 lägenheter, Stockholm: kr/år stor undersökning om arvoden: Samma jobb olika betalt

2 TEMA Bostadsrätt Arvode i kronor/år Arvode i alla föreningar Kronor/år Antal lägenheter Höga arvoden i stora föreningar. Inte helt oväntat, men det finns ocksa flera stora med relativt låga arvoden. Stor undersökning av styrelsernas ar kronor p Rejäl spridning på styrelsearvoden Många föreningar betalar runt kronor per lägenhet i arvode. Men spridningen är också stor. Denna grafik visar föreningar med 3 till 300 lägenheter och varje prick är en förening. Föreningar helt utan arvode är ej med. På fastighetstidningen.se hittar du diagram i andra utsnitt där du kan se var din förening ligger Antal lägenheter 48 Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december 2013

3 voden: er lägenhet är snittet En dryg tusenlapp om året per lägenhet är genomsnittsarvodet i svenska bostadsrättsföreningar. Men variationerna är mycket stora. Det visar Fastighetstidningen och Värderingsdatas granskning av närmare bostadsrättsföreningar. text: erik hörnkvist A nalysföretaget Värderingsdata har för Fastighetstidningens räkning sammanställt arvoderingen i ett stort antal av landets bostadsrättsföreningar. Undersökningen bygger på uppgifter från föreningar spridda över hela riket. Diagrammet här intill visar att arvodesnivån varierar kraftigt. Bland de riktigt små föreningarna (upp till 25 lägenheter) hittar vi inte helt förvånande ett stort antal utan arvoden. Men här finns också en förening med 25 lägenheter som betalar sin styrelse kronor. En nivå som många av de större föreningarna inte kommer upp i. Observera att samtliga arvoden i undersökningen är inklusive sociala kostnader. Det högsta totala arvodet betalades ut till en förening med lägenheter: kronor (2 117 kr/lgh) Högst arvodesnivå per lägenhet finns i en förening med 19 lägenheter: kr/lägenhet (totalt kronor) Det lägsta arvodet (undantaget de som inte betalar något alls) hittar vi i en förening med 18 lägenheter: kronor (167 kr/lgh). En förening med 142 lägenheter betalar nästan lika lite, vilket ger det lägsta arvodet räknat per lägenhet: 24 kr/lgh. Men detta är extremerna. Och det bör påpekas att det kan finnas vissa felkällor i undersökningen. Arvodet redovisas på olika sätt i de årsredovisningar som uppgifterna hämtats från. I vissa fall kan det smyga med kostnader utöver arvodet, som exempelvis en avlönad vicevärd. Men det statistiska underlaget är stort, så helhetsbilden påverkas inte nämnvärt. Medelarvodet är troligen det mest intressanta riktvärdet: kronor per lägenhet. Här intill hittar du medelvärdet för små, mellan och stora föreningar. Några tendenser går att utläsa ur statistiken. Även om det är stora spann så är det, inte helt oväntat, storleken på föreningen som främst styr nivån på arvodet. Men man kan inte bara sätta arvodet i förhållande till storleken på föreningen. Faktiskt kan det ofta förhålla sig tvärtom när det gäller arbetsinsatserna. I mindre föreningar har man ofta mindre hjälp utifrån. Här finns ett problem som dyker upp om man ska försöka hitta en allmän modell för arvodering, säger Ove Schramm, jurist på Fastighetsägarna Service. Slår man ut arvodet per lägenhet blir det höga arvodeskostnader i många mindre föreningar. Men det är samtidigt en stor andel av de små föreningarna som valt att inte ha några arvoden alls. Det är betydligt mer ovanligt i de stora föreningarna, säger Henrik Olofsson, analytiker på Värderingsdata. Idealet i en mindre förening är att uppdragen cirkulerar bland samtliga boende. Fungerar det så blir arvodet i långa loppet bara ett sätt att byta pengar med varandra varav en stor del skattas bort. Ett styrelsearvode på kostar föreningen i runda slängar , och när ledamöterna har betalat sin egen skatt återstår att dela på. Då kanske man istället nöjer sig med en gemensam årlig styrelsemiddag. Medelarvode i föreningar Antal lägenheter Föreningar utan arvode % kronor Många faktorer påverkar vad som är rätt arvode i just er föreningen. Men medelvärdet ger i alla fall en fingervisning om ni ligger i ett rimligt spann Lägenheter I hälften av landets mindre föreningar får styrelsen inget arvode alls. Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december

4 TEMA Bostadsrätt FOTO : ERIK HÖRNKVIST Årets bostadsrättsförening betalar sex basbelopp Brf Kotkagatan, utsedd till Årets bostadsrättsförening 2013, har sex basbelopp i arvode. Efter ombildningen 2002 hade vi först ett fast belopp på kronor. Det Styrelsearvode brf Kotkagatan 182 lägenheter Stockholm kr/år innebar en ungefärlig ersättning på 48 kronor i timmen för det arbete vi lägger ner. Sen är det ju skatt på det också. Något år senare bestämde vi att vi istället skulle ha två basbelopp. Fördelen är att vi inte måste diskutera nivån på varje stämma. Detta har sedan höjts i två omgångar, så att vi nu alltså har sex basbelopp, säger föreningens ordförande Lennart Zamore. Arvodessumman fördelas styrelsen sinsemellan efter en mall. De åtta ledamöterna antecknar vad de gjort och vilken tid man lagt ner. När alla timmar samlats fördelas beloppen proportionerligt efter detta. Styrelsemedlemmar i brf Kotkagatan med 182 lägenheter. Tore Olsson, Leif Bengtsson, Lennart Zamore och Majken Jakobsson. Jag tycker nog att arvodena i allmänhet snarare är för låga. Ove Schramm, jurist, Fastighetsägarna Service I undersökningen hittar vi även föreningar med riktigt höga arvoden. Här ska man dock som sagt se upp. Det kan dölja sig ersättningar för arbete som ledamöter gjort utöver sitt ordinarie uppdrag. Det kan bli aktuellt vid exempelvis större ombyggnadsprojekt. Det finns ingen lagtext som säger att stämman måste fatta beslut om ett bestämt belopp. Men om det inte görs så måste principerna för arvodering noga regleras, så att det inte kan flyta iväg hur som helst, säger Ove Schramm. Man bör också se upp så att arbete som egentligen borde ingå i uppdraget inte glider över på den avlönade delen. Med alltför vidlyftiga principer för andra ersättningar riskerar man att arbetsmängden inte alltid speglar verkliga behov. Arvoden kan räknas upp med prisbasbeloppet De flesta håller nog med om att en högpresterande styrelse bör arvoderas ordentligt. Men här ryms också en risk. De tacksamma medlemmarna beviljar höjda arvoden och andra ersättningar, styrelsen tar på sig än större arbetsbörda, ännu en höjning... Någonstans på vägen kanske föreningen istället borde kollat upp om det inte blir bättre och billigare med en bra förvaltare. Men allmänt tycker jag nog att arvodena snarare är för låga med tanke på den stora arbetsuppgift som många gör. När man går igenom årsredovisningen på stämman är det flera miljoner i lån, hundratusentals kronor i energikostnad, men när man kommer fram till frågan om styrelsens arvode på några tusen blir det ett väldans liv. Det har jag svårt att förstå, säger Ove Schramm. Alla former av arvoden och ersättningar till styrelsen ska beslutas av föreningsstämman. Stämman bestämmer en klumpsumma som styrelsen själva fördelar mellan ledamöterna. Det bör framgå om arvodet är inklusive eller exklusive sociala avgifter. Arvodet kan kopplas till ett index, exempelvis prisbasbelopp. Då tar stämman enbart beslut om arvodet ska fortsätta att utbetalas med samma belopp uppräknat med index. För att undvika ett jävsförhållande där styrelsen fattar beslut om sina egna arvoden, bör styrelsearvodet sättas som ett bestämt belopp. För andra ersättningar, som arbete utanför det egentliga styrelseuppdraget eller förlorad arbetsförtjänst, som inte kan specificeras i förskott kan stämman med fördel fatta beslut om hur beräkning ska ske. Förslaget bör behandlas och presenteras av valberedningen. Arvoden är skattepliktiga. Alla kontanta ersättningar ska anmälas till skattemyndigheten. För arvoden som är högre än 999 kronor ska föreningen dessutom betala arbetsgivaravgift. Sänkt månads- eller kvartalsavgift för ledamöterna betraktas som ersättning för utförda tjänster och ska därför beskattas på samma sätt som kontantersättning. Måltider och studier är den enda form av arvode som är skattefria. Det sammanlagda beloppet av arvoden och andra ersättningar ska redovisas i årsredovisningen. 50 Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december 2013

5 Våra unika produkter färgar av sig. Byggnaderna blir gröna... LK Kassett - för snabba stambyten Kvarboende under renoveringen Snabb, enkel och ekonomisk lösning Stor valfrihet gällande utseende LK Systems är verksamma i Skandinavien sedan Vi har lokal förankring med kontor över hela landet. Våra unika ventilationsprodukter sparar en massa energi och är tillverkade av miljövänliga material. Patenterade produkter och unik mjukvara möjliggör att vi närvarar i byggnaden för optimalt resultat. Vårt gröna engagemang ingår helt enkelt i leveransen. Så den gröna färgen inte försvinner... TEL: Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december

6 TEMA Bostadsrätt En vattenskada sker i en av föreningens lägenheter, men det är inte lägenhetsinnehavaren som orsakat den. Var går gränsen mellan föreningens och bostadsrättsägarens ansvar? Inte helt enkelt, konstaterar Ove Schramm, jurist på Fastighetsägarna Service. Ansvarsfördelningen inte solklar vid en vattenskada Det rinner vatten från tak till golv när den äldre damen kommer hem. Chockad anmäler hon skadan till förvaltare och försäkringsbolag. Översvämningen i lägenheten ovanför gör att hennes lägenhet måste rivas och återställas till stora delar. Det är stökigt, men blir trots allt fräscht och fint till slut. Men så kommer chocken. Hon måste själv stå för merparten av sina ytskikt eftersom dessa var gamla och nedskrivna. Hur kan det vara rimligt? Damen var ju helt oskyldig till olyckan. En vanlig och till vissa delar fullt förståelig inställning. Och tyvärr leder den inte sällan till segdragna konflikter. Få ifrågasätter att det är bostadsrättshavaren som ska hålla lägenheten i gott skick, medan föreningen ansvarar för huset som sådant. Men vid en skada är det plötsligt inte längre lika självklart. Fast faktum är att, alldeles oavsett orsak till olyckan, står det fortfarande samma sak i stadgarna om vem som har att underhålla vad i lägenheten. (Ett undantag från reglerna är om skadan beror på brand eller att en trycksatt vattenledning brustit. Då ska föreningen återställa lägenheten om inte bostadsrättshavaren själv varit försumlig). Själva skadeorsaken kullkastar inte ansvaret, men kan ibland leda till andra följder. Så här undviker ni problem i våtrummen Här intill några av de vanligaste orsakerna till att skador uppstår och sedan rapporteras in till försäkringsbolagen. Som jag ser det är riskbilden lite olika beroende på våtrummens ålder. Men generellt kan man säga att återkommande fuktskador i våtrum alltid är en väckarklocka och att man då närmar sig någon typ av större åtgärd, säger Roger Andersson, chef för skadeförebygg på Dalarnas Försäkringsbolag. Med tidiga insatser kan man förebygga många kostsamma skador. Se till att informera medlemmarna. Nästa fråga som ofta uppkommer är huruvida någon av parterna varit försumlig. Har föreningen skött sitt underhåll av huset? Har bostadsrättshavaren åtgärdat det dåliga tätskiktet. Om så inte är fallet kan det uppstå ett krav på ersättning därför att någon genom försumlighet vållat skada. Kanske bör det då betonas att ersättning oftast begränsar sig till det nedskrivna värdet. Ett badrum från 60-talet torde till exempel inte ha något större värde kvar. Så resultatet blir att den drabbade får ta en stor del av kostnaden. Nu är inte gränserna för underhållsansvaret solklara. Det enda som står i bostadsrättslagen är att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska hålla lägenheten i gott skick. Det finns ingen tydlig juridisk definition om var gränsen mellan lägenhet och andra utrymmen går. Men föreningen har ofta i långa listor definierat ansvarsfördelningen i sina stadgar. Listan kan utvidga föreningens skyldigheter att underhålla i lägenheten, men den kan aldrig utvidga bostadsrättshavarens skyldighet att underhålla något utanför lägenheten. Detta är något som gör bostadsrätten unik. Utan att egentligen äga lägenheten tar den boende ändå på sig ett ansvar. På så vis blir kostnaden för underhållet individuell och varje medlem kan själv välja när, om och hur hon vill renovera eller inte. Vilken skillnad gör det då om föreningen och bostadsrättshavaren har tecknat försäkringar? På det juridiska planet egentligen ingen alls. Fördelningen av kostnaderna är densamma. Men naturligtvis kan det göra en stor ekonomisk skillnad. Finns det en försäkring så får parterna i bästa fall ut en ersättning efter skadan och ibland väljer försäkringsbolaget att föra talan mot den som de anser har varit försumlig. Kostnaden stannar då vid självrisk och eventuell åldersnedskrivning. Och om försäkringsbolaget driver ett så kallat regresskrav mot någon som varit försumlig, så kan föreningen hänga på i det kravet för att också få ersättning för sin självrisk. OVES tips/arbeta förebyggande Informera och informera en gång till. Var hellre tjatig än att någon medlem inte är medveten om sitt ansvar för lägenhetens underhåll. Tryck på vikten av att alla medlemmar har ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Eller skaffa ett gemensamt tillägg. Se till att det finns rutiner om olyckan är framme. Det blir så mycket enklare om rätt instanser kontaktas redan från början. Det finns en bra vägledning om hantering av vattenskador för Fastighetsägarnas medlemmar. Du hittar den på 52 Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december 2013

7 I äldre våtrum finns ofta ett inmurat badkar, halvkaklade väggar, någon typ av keramiska plattor på golv och sällan tätskikt annat än kring själva badkaret. Används badkaret som duschkar blir belastningen en helt annan och fuktproblem kan uppstå. Värmerör till element kan ha legat i fuktig miljö under golvplattorna. Stor risk för rostskador. Undvik skruvhål genom väggarnas tätskikt. Om absolut nödvändigt täta med våtrumssilikon. Många problem beror på att badrumsarbeten ofta är amatörmässigt utförda. Ställ krav på fackmässigt utfört arbete. Informera medlemmarna att de annars kan bli utan ersättning från försäkringsbolaget. Många rensar brunnen alltför sällan, vilket kan leda till stopp och översvämning. Äldre avlopp och brunnar av gjutjärn har ofta korrosionsskador. Kolla att badrumsdörren har en springa som drar in luft från bostaden. Äldre golvbrunnar ska alltid bytas. En vanlig skadeorsak är att golvmattor inte sluter tätt mot golvbrunn. Men även nymonterade golvbrunnar ställer till problem. Då är det oftast klämringen i avloppsbrunnen som inte har monterats korrekt. Håll tätt även i köket Vatten till diskmaskin och blandare ska kunna stängas av med en kran om man är borta från lägenheten en längre tid. Observera att det numera är krav på ett tätt ytskikt under diskmaskin, diskbänk, kyl, frys och ismaskin. En fogtät golvmatta är bäst, annars är det enkelt att lägga dit ett läckageskydd av plast som samlar upp och leder fram eventuellt läckagevatten. På hittar du auktoriserade våtrumsföretag. Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december

8 TEMA Bostadsrätt Satsningen på teknik ger mer tid till annat för styrelsen i Brf Nissöga, berättar styrelseordförande Ronald Cedervaldh. Lättare styrelsearbete med modern teknik Modern IT-teknik underlättar vardagen för de boende och skapar rätt förutsättningar i styrelsearbetet i brf Nissöga. Bland annat har föreningen utvecklat en mobil webbplats för felanmälan. text: ramin rahmani foto: ramin rahmani/magnus klintström Trots att dimman ligger tjock i luften, går det inte att missa de nya flerbostads husen på höjden vid Östra Ursvik i Sundbybergs kommun. Sommaren 2009 flyttade de första in i de rödvita husen, och i januari 2010 blev brf Nissöga ekonomiskt självständiga från byggaren NCC. Vi klurade ut i ganska tidigt skede att det skulle gynna både de boende och föreningen med en gemensam digital plattform. Vi ska ta till oss det digitala och underlätta arbetet för styrelsen och för de boende, säger Therese Tullgren, suppleant i styrelsen och en av initiativtagarna till föreningens mobila webbplats. Therese Tullgren Styrelsearvode brf Nissöga 53 lägenheter, Sundbyberg: kr/år Arvoden i brf Nissöga: Föreningen har ett arvode på kr/år (exkl. sociala avgifter), vilket ger ungefär kronor till varje styrelsemedlem. Vi har en fast del för varje möte och styrelsemedlem. Sedan har vi en rörlig del som beror på vad respektive styrelsemedlem har gjort det gångna året. Har du engagerat dig mycket, ska den rörliga delen vara ett plåster på såret. Men det är ingen lönsam historia. Det är en frivillig verksamhet där man väljer att gå in i det här, säger Ronald Cedervaldh. I arbetet med den vanliga webbplatsen kom Therese Tullgren, tillsammans med de andra i styrelsen, på att utveckla ett felanmälningssystem. Med mobilen kan boende göra en felanmälan när exempelvis portdörren är trasig, eller om något annat behöver åtgärdas. Via webbplatsen eller mobilen kan medlemmarna att spela in ljud, bifoga en bild eller ett filmklipp med tillhörande text som paketeras till ett mejl och skickas direkt till fastighetsskötaren. 54 Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december 2013

9 Brf Nissöga består av 53 bostadsrättslägenheter fördelat på fyra flerbostadshus. En fördel med det här sättet är att fastighetsskötaren direkt får reda på vad som är trasigt och kan ta med sig rätt verktyg och reservdelar. En fördel med det här sättet är att fastighetsskötaren direkt får reda på vad som är trasigt och kan ta med sig rätt verktyg och reservdelar. Eftersom fastighetsskötaren bara behöver åka ut en gång, sparar han och bostadsrättsföreningen tid och kostnader. På så sätt effektiviserar vi processen, säger Therese Tullgren. Föreningen sparar också tid och kostnader genom att skicka ut all aktuell information via mejl till alla boende. Men det finns en boende i föreningen som inte använder dator. Där är vi självklart tvungna att printa ut allting för att den boende ska kunna ta del av informationen. Men på webben kan man alltid se till att medlemmarna är uppdaterade med den senaste informationen. Där finns också all tidigare information som har skickats och vissa utskrifter har också arkiverats, så att man kan gå tillbaka och se vad som har gjorts och sagts. Det är bra för de boende som är nyinflyttade, säger Therese Tullgren. Styrelsen kan idag lägga mer av sin tid på andra viktiga saker, förklarar styrelsens ordförande Ronald Cedervaldh. Det handlar egentligen om att vi har förstått vikten av att erbjuda bästa möjliga service och fastig hetsförvaltning för de boende. Tack vare webben har de boende blivit självbetjänande. Tekniken har helt enkelt skapat helt nya förutsättningar för bostadsrättsföreningens agerande gentemot de boende och våra leverantörer, säger Ronald Cedervaldh. På köpet har man fått mer tid över till annat, som att skapa en affärsmässig relation med banken. Det är viktigt att hålla kostnader nere och samtidigt skapa ekonomiska förutsättningar till ett trivsamt boende. Kan vi bevisa att vi med vårt engagemang kan hantera vår ekonomi på sunda grunder, blir banken mer villig i förhandlingarna. I grund och botten handlar allt om att skapa bästa möjliga boende. Nissöga vill vara en kommunikativ förening som förenklar boendet så att medlemmarna känner trygghet att det alltid finns någon att vända sig till. Vi vill också hålla ekonomin i balans och förvalta vår gemensamma investering inför framtidens boende, säger Ronald Cedervaldh. Boende i brf NIssöga kan enkelt göra en felanmälan från mobilen. Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december

10 TEMA Bostadsrätt Nytt från din förening Redaktör: Maria Lundmark Hallå där Tom Nordin, försäljningschef på Fastighets ägarna Service som kommer att finnas på plats under Bostadsrättsmässan i Kista den november. för din förening Varför är ni med på mässan? Cirka hälften av våra kunder är just bostadsrättsföreningar. Många av dem besöker mässan och vi vill passa på att träffa så många som Tom Nordin möjligt för att bygga vidare på våra samarbeten och utveckla våra tjänster i samråd med kunderna. Dessutom ser vi det som en möjlighet att visa upp oss och ta tillfället för att träffa många nya potentiella kunder. Varför ska man besöka er monter? Jag sitter själv med i styrelsen i min förening och jag vet hur många frågeställningar man ställs inför. I vår monter ska det vara mycket till om besökaren inte får hjälp med sina frågor. Oavsett om det gäller tekniska utmaningar, ekonomiska, juridiska eller frågor om exempelvis tvättstugan har vi personer som arbetar med just detta och kan hjälpa till. Jag får även passa på att tipsa om vår tävling om en Ipad mini. Det vore synd om besökarna missade den chansen. Vad ska du själv kolla in? Jag passar alltid på att gå runt och spana in det senaste och vilka trender man kan urskilja. Det brukar alltid vara något nytt och spännande på gång! I övrigt så ska jag passa på att lyssna av våra befintliga och potentiella kunder om vad dem vill ha ut av sin leverantör. Missar du mässan men vill ändå veta mer om vad Fastighetsägarna kan erbjuda din bostadsrättsförening? Läs mer på respektive region på eller ring växeln Lätt att få rätt guide Fastighetsägarna ger ut ett antal skrifter med samlad information om allt från bostadsrättsföreningsmedlemmars rättigheter och skyldigheter till fastighetsunderhåll och myndighetskrav. Här är några av de mest efterfrågade skrifterna: Du och din bostadsrättsförening En matnyttig och användbar guide till arbetet i en bostadsrättsförening. Skriften tar upp alla viktiga områden som är bra att känna till som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening. Vem ansvarar för vad i föreningen? Att hålla reda på vem som ansvarar för vad när det gäller underhållet i en bostadsrättsförening kan vara knepigt. Fastighetsägarnas kurs Underhållsansvaret i bostadsrättsföreningen för styrelsemedlemmar är en av de mest välbesökta kurserna, och anordnas kontinuerligt i hela landet genom de regionala organisationerna. Det är alltid en och annan i publiken som tappar hakan när de inser hur många ansvarsområden det handlar om Underhållet är en stor fråga för bostadsrättsföreningen. Tre populära skrifter att beställa. Bättre projekt En handbok för bostadsrättsföreningar som planerar att bygga om, bygga till eller renovera. Projektens alla steg är noggrant beskrivna: finansieringen, de roller som figurerar, begrepp i upphandlingar och avtal, vägledning för att välja entreprenadform och ersättningsmodell, anbudsförfrågan, kontraktsskrivning och så projektets faktiska genomförande. Tips & Råd I skriften Tips & Råd hittar du en rad handfasta råd, illustrerade med tydliga bilder, om hur du underhåller din fastighet från golv till tak, både invändigt och utvändigt. Skriften bygger på ett 25-tal artiklar från Fastighetstidningens temasidor Tips & Råd en av tidningens mest lästa och uppskattade avdelningar. Tips & Råd vänder sig till bostadsrättsföreningar, till fastighetsägare och förvaltare. Medlemmar i Fastighetsägarna kan gratis ladda ner vissa skrifter och annat BRF-material på fastighetsagarna.se/ kunskapsbanken/brf att hålla reda på i en förening, säger Per Rydell, ombudsman och kursledare på Fastighetsägarna MittNord. Kursen innehåller en genomgång av fördelningen av underhållsansvaret mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren. Kursen går bland annat igenom skadehantering och underhållsfrågor gällande gemensamma utrymmen. Kontakta Fastighetsägarna i din region för information om nästa kurstillfälle eller information om andra tjänster och kurser inom bostadsrättsområdet. 56 Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december 2013

11 stambyte besiktning kontrollansvar du behöver bara en kontakt. Projektledning kan låta krångligt. Det är det inte för Perfecta. Vi är specialister på att driva projekt i bygg- och fastighetsbranschen. Vi ser till att arbetet utförs effektivt och utan extra kostnader. Stort eller litet projekt Perfecta är den enda kontakt du behöver En leverantör för din fastighetsadministration Hogia Fastighetssystem har en bredd av produkter som få leverantörer i branschen. Efter 20 års egen erfarenhet av fastighetsförvaltning utvecklar vi anpassade system som täcker fastighetsbranschens behov. Tillsammans med partners, branschanpasad support och med möjligheter att låta oss drifta hela din IT-miljö med vår tjänst Hogia Cloud behöver du bara en leverantör! Kvalitetsanalys Personalsystem Bokslut Elektronisk fakturahantering Skatt Lönesystem Anläggningsredovisning Beslutsstöd Koncernredovisning Webbrapporter Ekonomisystem Hogia Fastighet Pro Hogia Cloud Ladda ner vår app Beräkna rätt lokalhyra direkt i telefonen. Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

Vägledning för hantering av. vattenskador

Vägledning för hantering av. vattenskador Vägledning för hantering av vattenskador 2 vägledning för hantering av vattenskador Inledning En skada på grund av vatten kan uppstå av många olika orsaker och skadorna kan se ut på olika sätt. Gemensamt

Läs mer

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada,

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada, Allmänt Antalet vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna mars till 1 juli 21 och 1 november 21 till 1 mars 22 uppgick till 7 382. Enligt den senaste statistiken från Svenska Försäkringsförbundet

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen Allmänt 213 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 2612. Skadorna

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83%

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83% Allmänt 214 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 672. Skadorna

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Kan underhållsskyldigheten utvidgas?

Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Var går gränsen mellan bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar? Ett domslut i hovrätten öppnar upp för en viss utvidgning av Underhållsskyldigheten

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-03-25.

Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-03-25. Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips Var hittar jag mer information? www.bostadsratterna.se gå in under medlem och logga in med föreningens namn och lösenord Styrelserådgivning

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132 Linghem http://www.visit.se/~hsblinghem Antal Byggnadsår: lägenheter: 198365 HSB Brf. Linghem. Med denna broschyr vill vi informera nyinflyttade och övriga boende i föreningen

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Vattenskador och försäkring. Var hittar jag mer information? 2015-04-15. Medlemsförmån

Vattenskador och försäkring. Var hittar jag mer information? 2015-04-15. Medlemsförmån Välkomna till kursen Vattenskador och försäkring Var hittar jag mer information? www.bostadsratterna.se gå in under medlem och logga in med föreningens namn och lösenord Styrelserådgivning per telefon

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN

SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN BOENDEINFORMATION FRÅN DIN FASTIGHETSSKÖTARE SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN Vad händer nu? Vem betalar kostnaderna? Hur påverkar detta mig? El

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015 KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015 1 05 Introduktion för nya ledamöter 06 Bostadsrättsjuridik 09 Kalendarium I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik, Linn Kvarnström, Roland Engström och

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

Välkomna till kursen! Om vattenskadan kommer - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-02-03. Medlemsförmån

Välkomna till kursen! Om vattenskadan kommer - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-02-03. Medlemsförmån Välkomna till kursen! Om vattenskadan kommer - praktiska råd och tips Var hittar jag mer information? www.bostadsratterna.se gå in under medlem och logga in med föreningens namn och lösenord Styrelserådgivning

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden Arvode till god man/förvaltare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Specialist på bostadsrätt

Specialist på bostadsrätt Specialist på bostadsrätt Vi anser oss vara specialister Specialister på att underlätta ditt arbete. Tack vare vår nästan 100-åriga erfarenhet av att arbeta med bostadsrätter så vet vi hur betydelsefullt

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

Forsikringer i BRF Öddö Brygga

Forsikringer i BRF Öddö Brygga Forsikringer i BRF Öddö Brygga Öddö, desember 2014 BRFenes forsikringer Det er styrenes ansvar å sørge for at BRFene er hensiktsmessig forsikret. BRFenes forsikringer omfatter: Eiendomsforsikring (fullverdiforsikring

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Köpare: Privatkonsument.

Köpare: Privatkonsument. FA L L F R Å N V E R K L I G H E T E N 1 Köparen upptäckte fel med fuktskyddet bakom kakel och klinkerplattor på väggar/golv i våtrummet Referensfall som visar på situation som faktiskt kan uppstå för

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING

SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING PROTOKOLL SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2006-05-18 Utskriftsdatum 2006-05-21 1. Stämmans öppnande Roger Lindström presenterade styrelsen och de inbjudna

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Att vara styrelseledamot

Att vara styrelseledamot Välkommen till kursen Att vara styrelseledamot Vilka är vi? Ulrika Blomqvist Vd, jurist Tove Lindau jurist, styrelserådgivare Syfte och mål Varför? Vad? En väl fungerande förening! Ge er en grundläggande

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Bostadsrättsåret 2011

Bostadsrättsåret 2011 Innehåll Rättsfall hur skulle du döma? Se över försäkringsskyddet Vårens kursutbud är här! Dubbel tv-avgift försvinner? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT Advokat Maria Wideroth maria.wideroth@landahlohman.se Advokat Susanne Falk susanne.falk@landahlohman.se Landahl Öhman Advokatbyrå KB Box 5209, 102 45 Stockholm

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte 2011

Välkomna till medlemsmöte 2011 Välkomna till medlemsmöte 2011 FÖRSÄKRINGAR Förenings försäkring täcker endast det föreningen har ansvar för enligt stadgar Föreningen besiktigar våtutrymmen, visar det sig att golvbrunnar inte är ok står

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009

Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009 Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009 Dag Tisdagen den 2 juni 2009 Tid Kl 18.30 Plats Bondens Bar och Restaurang, Bondegatan 1D 1 Stämmans öppnande Föreningens ekonomiansvarige Mats Brolin

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nynäsvägen 342B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nynäsvägen 342B Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Enskede Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin tvårummare i mycket gott skick! Renoverat badrum, stambytt 2006.

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum!

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum! RVB-metoden - för moderna, funktionella & hållbara badrum! R V B - M e t o d e n Renoveringar och stambyte är oftast ingen rolig historia, snarare något de flesta hyresvärdar och hyresgäster bävar inför.

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

Brf Loket. 7 maj 2009

Brf Loket. 7 maj 2009 Brf Loket Föreningsstämma 7 maj 2009 Välkomna! Presentation av styrelsen Magnus Strandh, ordförande Miklos Dénes, vice ordförande Frank Sonander, kassör Kristina Garmer, sekreterare Lars-Ove Hansson, suppleant

Läs mer