bostadsrätt Samma jobb olika betalt TEMA stor undersökning om arvoden: kr/år ANNONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bostadsrätt Samma jobb olika betalt TEMA stor undersökning om arvoden: 256 798 kr/år ANNONS"

Transkript

1 TEMA bostadsrätt TEMA: 11 extra sidor med nyttig läsning för bostadsrättsföreningar INNEHÅLL: Undersökning Arvoden i föreningar 48 Rätt vid vattenskada Juristen reder ut 52 Förening med IT-koll Vi besöker Brf Nissöga 54 Nytta för din förening Läs vad Fastighetsägarna kan erbjuda 56 Styrelsearvode 63 lägenheter, Stockholm: kr/år ANNONS Styrelsearvode 57 lägenheter, Stockholm: kr/år stor undersökning om arvoden: Samma jobb olika betalt

2 TEMA Bostadsrätt Arvode i kronor/år Arvode i alla föreningar Kronor/år Antal lägenheter Höga arvoden i stora föreningar. Inte helt oväntat, men det finns ocksa flera stora med relativt låga arvoden. Stor undersökning av styrelsernas ar kronor p Rejäl spridning på styrelsearvoden Många föreningar betalar runt kronor per lägenhet i arvode. Men spridningen är också stor. Denna grafik visar föreningar med 3 till 300 lägenheter och varje prick är en förening. Föreningar helt utan arvode är ej med. På fastighetstidningen.se hittar du diagram i andra utsnitt där du kan se var din förening ligger Antal lägenheter 48 Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december 2013

3 voden: er lägenhet är snittet En dryg tusenlapp om året per lägenhet är genomsnittsarvodet i svenska bostadsrättsföreningar. Men variationerna är mycket stora. Det visar Fastighetstidningen och Värderingsdatas granskning av närmare bostadsrättsföreningar. text: erik hörnkvist A nalysföretaget Värderingsdata har för Fastighetstidningens räkning sammanställt arvoderingen i ett stort antal av landets bostadsrättsföreningar. Undersökningen bygger på uppgifter från föreningar spridda över hela riket. Diagrammet här intill visar att arvodesnivån varierar kraftigt. Bland de riktigt små föreningarna (upp till 25 lägenheter) hittar vi inte helt förvånande ett stort antal utan arvoden. Men här finns också en förening med 25 lägenheter som betalar sin styrelse kronor. En nivå som många av de större föreningarna inte kommer upp i. Observera att samtliga arvoden i undersökningen är inklusive sociala kostnader. Det högsta totala arvodet betalades ut till en förening med lägenheter: kronor (2 117 kr/lgh) Högst arvodesnivå per lägenhet finns i en förening med 19 lägenheter: kr/lägenhet (totalt kronor) Det lägsta arvodet (undantaget de som inte betalar något alls) hittar vi i en förening med 18 lägenheter: kronor (167 kr/lgh). En förening med 142 lägenheter betalar nästan lika lite, vilket ger det lägsta arvodet räknat per lägenhet: 24 kr/lgh. Men detta är extremerna. Och det bör påpekas att det kan finnas vissa felkällor i undersökningen. Arvodet redovisas på olika sätt i de årsredovisningar som uppgifterna hämtats från. I vissa fall kan det smyga med kostnader utöver arvodet, som exempelvis en avlönad vicevärd. Men det statistiska underlaget är stort, så helhetsbilden påverkas inte nämnvärt. Medelarvodet är troligen det mest intressanta riktvärdet: kronor per lägenhet. Här intill hittar du medelvärdet för små, mellan och stora föreningar. Några tendenser går att utläsa ur statistiken. Även om det är stora spann så är det, inte helt oväntat, storleken på föreningen som främst styr nivån på arvodet. Men man kan inte bara sätta arvodet i förhållande till storleken på föreningen. Faktiskt kan det ofta förhålla sig tvärtom när det gäller arbetsinsatserna. I mindre föreningar har man ofta mindre hjälp utifrån. Här finns ett problem som dyker upp om man ska försöka hitta en allmän modell för arvodering, säger Ove Schramm, jurist på Fastighetsägarna Service. Slår man ut arvodet per lägenhet blir det höga arvodeskostnader i många mindre föreningar. Men det är samtidigt en stor andel av de små föreningarna som valt att inte ha några arvoden alls. Det är betydligt mer ovanligt i de stora föreningarna, säger Henrik Olofsson, analytiker på Värderingsdata. Idealet i en mindre förening är att uppdragen cirkulerar bland samtliga boende. Fungerar det så blir arvodet i långa loppet bara ett sätt att byta pengar med varandra varav en stor del skattas bort. Ett styrelsearvode på kostar föreningen i runda slängar , och när ledamöterna har betalat sin egen skatt återstår att dela på. Då kanske man istället nöjer sig med en gemensam årlig styrelsemiddag. Medelarvode i föreningar Antal lägenheter Föreningar utan arvode % kronor Många faktorer påverkar vad som är rätt arvode i just er föreningen. Men medelvärdet ger i alla fall en fingervisning om ni ligger i ett rimligt spann Lägenheter I hälften av landets mindre föreningar får styrelsen inget arvode alls. Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december

4 TEMA Bostadsrätt FOTO : ERIK HÖRNKVIST Årets bostadsrättsförening betalar sex basbelopp Brf Kotkagatan, utsedd till Årets bostadsrättsförening 2013, har sex basbelopp i arvode. Efter ombildningen 2002 hade vi först ett fast belopp på kronor. Det Styrelsearvode brf Kotkagatan 182 lägenheter Stockholm kr/år innebar en ungefärlig ersättning på 48 kronor i timmen för det arbete vi lägger ner. Sen är det ju skatt på det också. Något år senare bestämde vi att vi istället skulle ha två basbelopp. Fördelen är att vi inte måste diskutera nivån på varje stämma. Detta har sedan höjts i två omgångar, så att vi nu alltså har sex basbelopp, säger föreningens ordförande Lennart Zamore. Arvodessumman fördelas styrelsen sinsemellan efter en mall. De åtta ledamöterna antecknar vad de gjort och vilken tid man lagt ner. När alla timmar samlats fördelas beloppen proportionerligt efter detta. Styrelsemedlemmar i brf Kotkagatan med 182 lägenheter. Tore Olsson, Leif Bengtsson, Lennart Zamore och Majken Jakobsson. Jag tycker nog att arvodena i allmänhet snarare är för låga. Ove Schramm, jurist, Fastighetsägarna Service I undersökningen hittar vi även föreningar med riktigt höga arvoden. Här ska man dock som sagt se upp. Det kan dölja sig ersättningar för arbete som ledamöter gjort utöver sitt ordinarie uppdrag. Det kan bli aktuellt vid exempelvis större ombyggnadsprojekt. Det finns ingen lagtext som säger att stämman måste fatta beslut om ett bestämt belopp. Men om det inte görs så måste principerna för arvodering noga regleras, så att det inte kan flyta iväg hur som helst, säger Ove Schramm. Man bör också se upp så att arbete som egentligen borde ingå i uppdraget inte glider över på den avlönade delen. Med alltför vidlyftiga principer för andra ersättningar riskerar man att arbetsmängden inte alltid speglar verkliga behov. Arvoden kan räknas upp med prisbasbeloppet De flesta håller nog med om att en högpresterande styrelse bör arvoderas ordentligt. Men här ryms också en risk. De tacksamma medlemmarna beviljar höjda arvoden och andra ersättningar, styrelsen tar på sig än större arbetsbörda, ännu en höjning... Någonstans på vägen kanske föreningen istället borde kollat upp om det inte blir bättre och billigare med en bra förvaltare. Men allmänt tycker jag nog att arvodena snarare är för låga med tanke på den stora arbetsuppgift som många gör. När man går igenom årsredovisningen på stämman är det flera miljoner i lån, hundratusentals kronor i energikostnad, men när man kommer fram till frågan om styrelsens arvode på några tusen blir det ett väldans liv. Det har jag svårt att förstå, säger Ove Schramm. Alla former av arvoden och ersättningar till styrelsen ska beslutas av föreningsstämman. Stämman bestämmer en klumpsumma som styrelsen själva fördelar mellan ledamöterna. Det bör framgå om arvodet är inklusive eller exklusive sociala avgifter. Arvodet kan kopplas till ett index, exempelvis prisbasbelopp. Då tar stämman enbart beslut om arvodet ska fortsätta att utbetalas med samma belopp uppräknat med index. För att undvika ett jävsförhållande där styrelsen fattar beslut om sina egna arvoden, bör styrelsearvodet sättas som ett bestämt belopp. För andra ersättningar, som arbete utanför det egentliga styrelseuppdraget eller förlorad arbetsförtjänst, som inte kan specificeras i förskott kan stämman med fördel fatta beslut om hur beräkning ska ske. Förslaget bör behandlas och presenteras av valberedningen. Arvoden är skattepliktiga. Alla kontanta ersättningar ska anmälas till skattemyndigheten. För arvoden som är högre än 999 kronor ska föreningen dessutom betala arbetsgivaravgift. Sänkt månads- eller kvartalsavgift för ledamöterna betraktas som ersättning för utförda tjänster och ska därför beskattas på samma sätt som kontantersättning. Måltider och studier är den enda form av arvode som är skattefria. Det sammanlagda beloppet av arvoden och andra ersättningar ska redovisas i årsredovisningen. 50 Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december 2013

5 Våra unika produkter färgar av sig. Byggnaderna blir gröna... LK Kassett - för snabba stambyten Kvarboende under renoveringen Snabb, enkel och ekonomisk lösning Stor valfrihet gällande utseende LK Systems är verksamma i Skandinavien sedan Vi har lokal förankring med kontor över hela landet. Våra unika ventilationsprodukter sparar en massa energi och är tillverkade av miljövänliga material. Patenterade produkter och unik mjukvara möjliggör att vi närvarar i byggnaden för optimalt resultat. Vårt gröna engagemang ingår helt enkelt i leveransen. Så den gröna färgen inte försvinner... TEL: Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december

6 TEMA Bostadsrätt En vattenskada sker i en av föreningens lägenheter, men det är inte lägenhetsinnehavaren som orsakat den. Var går gränsen mellan föreningens och bostadsrättsägarens ansvar? Inte helt enkelt, konstaterar Ove Schramm, jurist på Fastighetsägarna Service. Ansvarsfördelningen inte solklar vid en vattenskada Det rinner vatten från tak till golv när den äldre damen kommer hem. Chockad anmäler hon skadan till förvaltare och försäkringsbolag. Översvämningen i lägenheten ovanför gör att hennes lägenhet måste rivas och återställas till stora delar. Det är stökigt, men blir trots allt fräscht och fint till slut. Men så kommer chocken. Hon måste själv stå för merparten av sina ytskikt eftersom dessa var gamla och nedskrivna. Hur kan det vara rimligt? Damen var ju helt oskyldig till olyckan. En vanlig och till vissa delar fullt förståelig inställning. Och tyvärr leder den inte sällan till segdragna konflikter. Få ifrågasätter att det är bostadsrättshavaren som ska hålla lägenheten i gott skick, medan föreningen ansvarar för huset som sådant. Men vid en skada är det plötsligt inte längre lika självklart. Fast faktum är att, alldeles oavsett orsak till olyckan, står det fortfarande samma sak i stadgarna om vem som har att underhålla vad i lägenheten. (Ett undantag från reglerna är om skadan beror på brand eller att en trycksatt vattenledning brustit. Då ska föreningen återställa lägenheten om inte bostadsrättshavaren själv varit försumlig). Själva skadeorsaken kullkastar inte ansvaret, men kan ibland leda till andra följder. Så här undviker ni problem i våtrummen Här intill några av de vanligaste orsakerna till att skador uppstår och sedan rapporteras in till försäkringsbolagen. Som jag ser det är riskbilden lite olika beroende på våtrummens ålder. Men generellt kan man säga att återkommande fuktskador i våtrum alltid är en väckarklocka och att man då närmar sig någon typ av större åtgärd, säger Roger Andersson, chef för skadeförebygg på Dalarnas Försäkringsbolag. Med tidiga insatser kan man förebygga många kostsamma skador. Se till att informera medlemmarna. Nästa fråga som ofta uppkommer är huruvida någon av parterna varit försumlig. Har föreningen skött sitt underhåll av huset? Har bostadsrättshavaren åtgärdat det dåliga tätskiktet. Om så inte är fallet kan det uppstå ett krav på ersättning därför att någon genom försumlighet vållat skada. Kanske bör det då betonas att ersättning oftast begränsar sig till det nedskrivna värdet. Ett badrum från 60-talet torde till exempel inte ha något större värde kvar. Så resultatet blir att den drabbade får ta en stor del av kostnaden. Nu är inte gränserna för underhållsansvaret solklara. Det enda som står i bostadsrättslagen är att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska hålla lägenheten i gott skick. Det finns ingen tydlig juridisk definition om var gränsen mellan lägenhet och andra utrymmen går. Men föreningen har ofta i långa listor definierat ansvarsfördelningen i sina stadgar. Listan kan utvidga föreningens skyldigheter att underhålla i lägenheten, men den kan aldrig utvidga bostadsrättshavarens skyldighet att underhålla något utanför lägenheten. Detta är något som gör bostadsrätten unik. Utan att egentligen äga lägenheten tar den boende ändå på sig ett ansvar. På så vis blir kostnaden för underhållet individuell och varje medlem kan själv välja när, om och hur hon vill renovera eller inte. Vilken skillnad gör det då om föreningen och bostadsrättshavaren har tecknat försäkringar? På det juridiska planet egentligen ingen alls. Fördelningen av kostnaderna är densamma. Men naturligtvis kan det göra en stor ekonomisk skillnad. Finns det en försäkring så får parterna i bästa fall ut en ersättning efter skadan och ibland väljer försäkringsbolaget att föra talan mot den som de anser har varit försumlig. Kostnaden stannar då vid självrisk och eventuell åldersnedskrivning. Och om försäkringsbolaget driver ett så kallat regresskrav mot någon som varit försumlig, så kan föreningen hänga på i det kravet för att också få ersättning för sin självrisk. OVES tips/arbeta förebyggande Informera och informera en gång till. Var hellre tjatig än att någon medlem inte är medveten om sitt ansvar för lägenhetens underhåll. Tryck på vikten av att alla medlemmar har ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Eller skaffa ett gemensamt tillägg. Se till att det finns rutiner om olyckan är framme. Det blir så mycket enklare om rätt instanser kontaktas redan från början. Det finns en bra vägledning om hantering av vattenskador för Fastighetsägarnas medlemmar. Du hittar den på 52 Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december 2013

7 I äldre våtrum finns ofta ett inmurat badkar, halvkaklade väggar, någon typ av keramiska plattor på golv och sällan tätskikt annat än kring själva badkaret. Används badkaret som duschkar blir belastningen en helt annan och fuktproblem kan uppstå. Värmerör till element kan ha legat i fuktig miljö under golvplattorna. Stor risk för rostskador. Undvik skruvhål genom väggarnas tätskikt. Om absolut nödvändigt täta med våtrumssilikon. Många problem beror på att badrumsarbeten ofta är amatörmässigt utförda. Ställ krav på fackmässigt utfört arbete. Informera medlemmarna att de annars kan bli utan ersättning från försäkringsbolaget. Många rensar brunnen alltför sällan, vilket kan leda till stopp och översvämning. Äldre avlopp och brunnar av gjutjärn har ofta korrosionsskador. Kolla att badrumsdörren har en springa som drar in luft från bostaden. Äldre golvbrunnar ska alltid bytas. En vanlig skadeorsak är att golvmattor inte sluter tätt mot golvbrunn. Men även nymonterade golvbrunnar ställer till problem. Då är det oftast klämringen i avloppsbrunnen som inte har monterats korrekt. Håll tätt även i köket Vatten till diskmaskin och blandare ska kunna stängas av med en kran om man är borta från lägenheten en längre tid. Observera att det numera är krav på ett tätt ytskikt under diskmaskin, diskbänk, kyl, frys och ismaskin. En fogtät golvmatta är bäst, annars är det enkelt att lägga dit ett läckageskydd av plast som samlar upp och leder fram eventuellt läckagevatten. På hittar du auktoriserade våtrumsföretag. Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december

8 TEMA Bostadsrätt Satsningen på teknik ger mer tid till annat för styrelsen i Brf Nissöga, berättar styrelseordförande Ronald Cedervaldh. Lättare styrelsearbete med modern teknik Modern IT-teknik underlättar vardagen för de boende och skapar rätt förutsättningar i styrelsearbetet i brf Nissöga. Bland annat har föreningen utvecklat en mobil webbplats för felanmälan. text: ramin rahmani foto: ramin rahmani/magnus klintström Trots att dimman ligger tjock i luften, går det inte att missa de nya flerbostads husen på höjden vid Östra Ursvik i Sundbybergs kommun. Sommaren 2009 flyttade de första in i de rödvita husen, och i januari 2010 blev brf Nissöga ekonomiskt självständiga från byggaren NCC. Vi klurade ut i ganska tidigt skede att det skulle gynna både de boende och föreningen med en gemensam digital plattform. Vi ska ta till oss det digitala och underlätta arbetet för styrelsen och för de boende, säger Therese Tullgren, suppleant i styrelsen och en av initiativtagarna till föreningens mobila webbplats. Therese Tullgren Styrelsearvode brf Nissöga 53 lägenheter, Sundbyberg: kr/år Arvoden i brf Nissöga: Föreningen har ett arvode på kr/år (exkl. sociala avgifter), vilket ger ungefär kronor till varje styrelsemedlem. Vi har en fast del för varje möte och styrelsemedlem. Sedan har vi en rörlig del som beror på vad respektive styrelsemedlem har gjort det gångna året. Har du engagerat dig mycket, ska den rörliga delen vara ett plåster på såret. Men det är ingen lönsam historia. Det är en frivillig verksamhet där man väljer att gå in i det här, säger Ronald Cedervaldh. I arbetet med den vanliga webbplatsen kom Therese Tullgren, tillsammans med de andra i styrelsen, på att utveckla ett felanmälningssystem. Med mobilen kan boende göra en felanmälan när exempelvis portdörren är trasig, eller om något annat behöver åtgärdas. Via webbplatsen eller mobilen kan medlemmarna att spela in ljud, bifoga en bild eller ett filmklipp med tillhörande text som paketeras till ett mejl och skickas direkt till fastighetsskötaren. 54 Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december 2013

9 Brf Nissöga består av 53 bostadsrättslägenheter fördelat på fyra flerbostadshus. En fördel med det här sättet är att fastighetsskötaren direkt får reda på vad som är trasigt och kan ta med sig rätt verktyg och reservdelar. En fördel med det här sättet är att fastighetsskötaren direkt får reda på vad som är trasigt och kan ta med sig rätt verktyg och reservdelar. Eftersom fastighetsskötaren bara behöver åka ut en gång, sparar han och bostadsrättsföreningen tid och kostnader. På så sätt effektiviserar vi processen, säger Therese Tullgren. Föreningen sparar också tid och kostnader genom att skicka ut all aktuell information via mejl till alla boende. Men det finns en boende i föreningen som inte använder dator. Där är vi självklart tvungna att printa ut allting för att den boende ska kunna ta del av informationen. Men på webben kan man alltid se till att medlemmarna är uppdaterade med den senaste informationen. Där finns också all tidigare information som har skickats och vissa utskrifter har också arkiverats, så att man kan gå tillbaka och se vad som har gjorts och sagts. Det är bra för de boende som är nyinflyttade, säger Therese Tullgren. Styrelsen kan idag lägga mer av sin tid på andra viktiga saker, förklarar styrelsens ordförande Ronald Cedervaldh. Det handlar egentligen om att vi har förstått vikten av att erbjuda bästa möjliga service och fastig hetsförvaltning för de boende. Tack vare webben har de boende blivit självbetjänande. Tekniken har helt enkelt skapat helt nya förutsättningar för bostadsrättsföreningens agerande gentemot de boende och våra leverantörer, säger Ronald Cedervaldh. På köpet har man fått mer tid över till annat, som att skapa en affärsmässig relation med banken. Det är viktigt att hålla kostnader nere och samtidigt skapa ekonomiska förutsättningar till ett trivsamt boende. Kan vi bevisa att vi med vårt engagemang kan hantera vår ekonomi på sunda grunder, blir banken mer villig i förhandlingarna. I grund och botten handlar allt om att skapa bästa möjliga boende. Nissöga vill vara en kommunikativ förening som förenklar boendet så att medlemmarna känner trygghet att det alltid finns någon att vända sig till. Vi vill också hålla ekonomin i balans och förvalta vår gemensamma investering inför framtidens boende, säger Ronald Cedervaldh. Boende i brf NIssöga kan enkelt göra en felanmälan från mobilen. Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december

10 TEMA Bostadsrätt Nytt från din förening Redaktör: Maria Lundmark Hallå där Tom Nordin, försäljningschef på Fastighets ägarna Service som kommer att finnas på plats under Bostadsrättsmässan i Kista den november. för din förening Varför är ni med på mässan? Cirka hälften av våra kunder är just bostadsrättsföreningar. Många av dem besöker mässan och vi vill passa på att träffa så många som Tom Nordin möjligt för att bygga vidare på våra samarbeten och utveckla våra tjänster i samråd med kunderna. Dessutom ser vi det som en möjlighet att visa upp oss och ta tillfället för att träffa många nya potentiella kunder. Varför ska man besöka er monter? Jag sitter själv med i styrelsen i min förening och jag vet hur många frågeställningar man ställs inför. I vår monter ska det vara mycket till om besökaren inte får hjälp med sina frågor. Oavsett om det gäller tekniska utmaningar, ekonomiska, juridiska eller frågor om exempelvis tvättstugan har vi personer som arbetar med just detta och kan hjälpa till. Jag får även passa på att tipsa om vår tävling om en Ipad mini. Det vore synd om besökarna missade den chansen. Vad ska du själv kolla in? Jag passar alltid på att gå runt och spana in det senaste och vilka trender man kan urskilja. Det brukar alltid vara något nytt och spännande på gång! I övrigt så ska jag passa på att lyssna av våra befintliga och potentiella kunder om vad dem vill ha ut av sin leverantör. Missar du mässan men vill ändå veta mer om vad Fastighetsägarna kan erbjuda din bostadsrättsförening? Läs mer på respektive region på eller ring växeln Lätt att få rätt guide Fastighetsägarna ger ut ett antal skrifter med samlad information om allt från bostadsrättsföreningsmedlemmars rättigheter och skyldigheter till fastighetsunderhåll och myndighetskrav. Här är några av de mest efterfrågade skrifterna: Du och din bostadsrättsförening En matnyttig och användbar guide till arbetet i en bostadsrättsförening. Skriften tar upp alla viktiga områden som är bra att känna till som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening. Vem ansvarar för vad i föreningen? Att hålla reda på vem som ansvarar för vad när det gäller underhållet i en bostadsrättsförening kan vara knepigt. Fastighetsägarnas kurs Underhållsansvaret i bostadsrättsföreningen för styrelsemedlemmar är en av de mest välbesökta kurserna, och anordnas kontinuerligt i hela landet genom de regionala organisationerna. Det är alltid en och annan i publiken som tappar hakan när de inser hur många ansvarsområden det handlar om Underhållet är en stor fråga för bostadsrättsföreningen. Tre populära skrifter att beställa. Bättre projekt En handbok för bostadsrättsföreningar som planerar att bygga om, bygga till eller renovera. Projektens alla steg är noggrant beskrivna: finansieringen, de roller som figurerar, begrepp i upphandlingar och avtal, vägledning för att välja entreprenadform och ersättningsmodell, anbudsförfrågan, kontraktsskrivning och så projektets faktiska genomförande. Tips & Råd I skriften Tips & Råd hittar du en rad handfasta råd, illustrerade med tydliga bilder, om hur du underhåller din fastighet från golv till tak, både invändigt och utvändigt. Skriften bygger på ett 25-tal artiklar från Fastighetstidningens temasidor Tips & Råd en av tidningens mest lästa och uppskattade avdelningar. Tips & Råd vänder sig till bostadsrättsföreningar, till fastighetsägare och förvaltare. Medlemmar i Fastighetsägarna kan gratis ladda ner vissa skrifter och annat BRF-material på fastighetsagarna.se/ kunskapsbanken/brf att hålla reda på i en förening, säger Per Rydell, ombudsman och kursledare på Fastighetsägarna MittNord. Kursen innehåller en genomgång av fördelningen av underhållsansvaret mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren. Kursen går bland annat igenom skadehantering och underhållsfrågor gällande gemensamma utrymmen. Kontakta Fastighetsägarna i din region för information om nästa kurstillfälle eller information om andra tjänster och kurser inom bostadsrättsområdet. 56 Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december 2013

11 stambyte besiktning kontrollansvar du behöver bara en kontakt. Projektledning kan låta krångligt. Det är det inte för Perfecta. Vi är specialister på att driva projekt i bygg- och fastighetsbranschen. Vi ser till att arbetet utförs effektivt och utan extra kostnader. Stort eller litet projekt Perfecta är den enda kontakt du behöver En leverantör för din fastighetsadministration Hogia Fastighetssystem har en bredd av produkter som få leverantörer i branschen. Efter 20 års egen erfarenhet av fastighetsförvaltning utvecklar vi anpassade system som täcker fastighetsbranschens behov. Tillsammans med partners, branschanpasad support och med möjligheter att låta oss drifta hela din IT-miljö med vår tjänst Hogia Cloud behöver du bara en leverantör! Kvalitetsanalys Personalsystem Bokslut Elektronisk fakturahantering Skatt Lönesystem Anläggningsredovisning Beslutsstöd Koncernredovisning Webbrapporter Ekonomisystem Hogia Fastighet Pro Hogia Cloud Ladda ner vår app Beräkna rätt lokalhyra direkt i telefonen. Tema: bostadsrätt Fastighetstidningen nr 9 december

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Din En tidning till dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC bostadsrätt nr 4 2002 www.sbc.se Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Spara pengar välj rätt elleverantör Vattenskadan kan påverka

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi?

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 1 2013 5 400 kronor sparade Amanda Fog per år genom att pruta på sin bolåneränta Sänk din ränta Experten Claes Hembergs tips gav

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

bostadsrätt din Den uppkopplade familjen så fungerar det smarta hemmet Arvoden: Vad är styrelsens arbete värt?

bostadsrätt din Den uppkopplade familjen så fungerar det smarta hemmet Arvoden: Vad är styrelsens arbete värt? din bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nr 4 November 2003 www.sbc.se Arvoden: Vad är styrelsens arbete värt? Ovälkomna kryp: Råd för att bli av med ohyran Den uppkopplade

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

Bo bättre. VÄLJ RÄTT försäkring. Jämn åldersfördelning i föreningsstyrelserna. Apparna som gör styrelselivet lättare. BOKA GRATIS säkerhets- ANALYS

Bo bättre. VÄLJ RÄTT försäkring. Jämn åldersfördelning i föreningsstyrelserna. Apparna som gör styrelselivet lättare. BOKA GRATIS säkerhets- ANALYS b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2010 det föreningen behöver veta Stor guide till försäkringsdjungeln VÄLJ RÄTT försäkring Billigare Bättre Rättvisare BOKA GRATIS

Läs mer

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN!

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN! Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 4 2011 39:50 kronor Bo bättre avslöjar REKORD i ombildningar Mest i Stockholm unika siffror från hela landet TEMA säkerhet svar från

Läs mer

EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN

EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #2 2014 Råd & Rön: Vilken blender gör bäst smoothie? Minska kemikalierna i hemmet Konflikt i föreningen? Inred balkongen efter väderstreck Statuskontroll så gjorde brf Kärraterrassen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG DISTRIBUERAS MED SYDSVENSKAN 24 MARS 2010 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Rotavdraget

Läs mer

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 4 december 2006 www.sbc.se Så bor man i Estland Din bostadsrätt hälsar på i tallinn Är du en god granne? grannsämjan allt

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Innehåll Behålla eller sälja Grillning en het fråga i Insatshöjning Vad gäller vid bostadsanpassning Frågor svar Nyheter för dig i bostadsrättss styrelse. www.bostadsrerna.se Nummer 4 Maj 2012 Bostadsrätts

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer