Innehållsförteckning. Bilagor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Bilagor"

Transkript

1 Biblioteksplan 2006

2 1

3 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation 7 Organisationsplan 7 Tillgänglighet 8 Målgrupper 9 Samverkansformer 10 Brukarundersökningar 10 Mediaplan Avgifter 11 Bilagor Bibliotekslagen Bilaga 1 Årsrapport 2005 Bilaga 2 Utlånings- och besöksstatistik Bilaga 3 Låneregler Bilaga 4 2

4 Inledning Kultur- och fritidsnämnden i Partille ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, som bibliotek, fritidsgårdar och Ungdomens hus, kulturskola, idrottsanläggningar och friluftsområden, simhall, konst, fördelning av bidrag till föreningar och studieförbund, kulturarrangemang, kulturmiljövård samt turism antog Kultur- och fritidsnämnden i Partille en övergripande Kultur- och fritidsstrategi som innehåller vision, verksamhetsidé och övergripande mål för de olika verksamheterna. Verksamheternas övergripande mål skall brytas ner i operationella mål. Detta sker genom årliga handlingsplaner såsom biblioteksplan, fritidsgårdsplan, plan för Ungdomens hus, plan för Björndammens Bad & Motion, allmänkulturell plan, kulturskoleplan, och plan för anläggningar. Biblioteksplanen för 2006 är kopplad till den övergripande Kultur- och fritidsstrategin. Karin Semberg Kultur- och fritidschef Eva Bünger Bibliotekschef 3

5 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi Ett välutrustat huvudbibliotek integrerat med gymnasieskolan även fungerande som informationscentral för kommunal information, skall utgöra basen för verksamheten. De två filialbiblioteken i Vallhamra och Furulund är integrerade folk- och skolbibliotek. * Det är ca 15 årsarbetare som arbetar med biblioteksverksamhet varav 1,4 årsarbetare inom uppdragsverksamhet. Biblioteksverksamhetens huvuduppgift är att genom olika media ge kommunens invånare tillgång till material för såväl information och studier som konstnärlig upplevelse, underhållning och förströelse. Biblioteksverksamheten skall utformas så att den når ut till alla oavsett ekonomiska villkor, yrke, nationalitet, utbildning, ålder, kön eller hälsa samt värna om integration och mångfald. En grundläggande aspekt är att värna om fri åsiktsbildning och om yttrandefrihet. Öppettider skall förläggas så att kommunens invånare ges möjlighet att på sin fritid besöka biblioteken. Genom att sträva efter en kompletterande biblioteksservice via Internet blir biblioteket en av tid och rum obunden resurs för medborgarna. * I och med genomförda strukturförändringar har Furulunds bibliotek lagts ner from och Vallhamra bibliotek har sedan minskat vad gäller lokalyta och öppettider. Uppdragsverksamheten för skolan har upphört from Övergripande mål för Partille bibliotek 1. Mötesplats och samarbete Biblioteken skall vara en fri och öppen mötesplats för alla och därmed främja kontakten mellan människor. Biblioteken skall i sin verksamhet sträva efter samarbete med föreningar, studieförbund och andra förvaltningar i kommunen. 2. Det livslånga lärandet Biblioteken skall vara en del i utbildningssamhället och stimulera samt vara stödjande i det livslånga lärandet och läsandet. 3. Aktuellt mediabestånd Biblioteken skall genom sitt kvalitativa mediaurval erbjuda ett aktuellt mediabestånd, och i regional och nationell samverkan tillgängliggöra olika typer av digitala resurser. 4

6 Operationella mål och mätetal 2006 Kundperspektiv Operationellt mål: Utveckla presentationen av bibliotekets resurser via webb och i lokalerna - med betoning på användarperspektivet. Tydliggöra möjligheter till brukarnas påverkan på samlingarna och självservice. Mätetal: Via årlig statistik utvärdera resultatet av initiativ från brukarna. Effekt: Mer brukaranpassad verksamhet med ökat brukarinflytande. Omvärldsperspektiv Operationellt mål: Kartlägga kundgrupperna mot vilka särskilda insatser skall göras och hitta former för den riktade verksamheten. Mätetal: Årlig statistik över befolkningen och de målgrupper som finns. Effekt: Ökat antal besök och utlån. Operationellt mål: Aktivt deltagande i regional och nationell konferensverksamhet och kompetensutveckling. Mätetal: Antal deltagare Organisationsperspektiv Operationella mål: Gemensamt utveckla en konkret plan för biblioteksverksamheten, på kortare och längre sikt. Individuella måldokument för all personal Mätetal: Handlingsplan en gång/åroch måldokument/ person Effekt: Skapar beredskap för förändringar och flexibelt arbetssätt Effekt: Skapar förutsättningar för optimal biblioteksutveckling. Ekonomiskt perspektiv Operationellt mål: Öka antalet inköp på efterfrågan. Mätetal: Omsättningen på media, cirkulationstal. Effekt: Större överensstämmelse mellan brukare och media Operationellt mål: Aktivt söka rätt leverantörer inom kommunens ramavtal. Mätetal: Prisjämförelser Effekt: Mesta möjliga media till lägsta pris. 5

7 Personal På Partille bibliotek finns 18 personer anställda som bemannar Partille och Vallhamra bibliotek. All personal förutom de anställda med löne- eller sjukbidrag har sedan heltidstjänster. Antalet heltidsanställda är 14. Fyra personer är anställda på deltid. Bibliotekarier 10,83 årsarbeten, biblioteksassistenter 4,5 årsarbeten, samt läs- och skrivtekniker 0.5 årsarbeten. All heltidsanställd personal har möjlighet att ta tjänstledigt från del av tjänst. Tre personer har under 2006 begärt vardera 25% tjänstledighet. Alla tjänster som kommer att inrättas på biblioteken i framtiden skall vara heltidstjänster. Ytterligare två anställda förväntas under 2006 erhålla sjukbidrag på del av tjänst. Inga pensionsavgångar är väntade under Mellan förväntas sex personer pensioneras. Under bibliotekens öppettider bemannas Partille bibliotek större delen av dagen av tre personer och Vallhamra bibliotek av två personer. Bibliotekspersonalen arbetar ca 50 % av sin arbetstid på biblioteksgolvet med att ge service till brukare eller med visningar och bokpresentationer för grupper, s. k yttre tjänst. Sammanlagd yttre tjänstgöring ligger på ca 225 timmar/vecka. Ekonomi Kostnader (tkr) Budget 2005 Resultat 2005 Budget 2006 Personal Lokaler * 2 931** Media Kapitalkostnader Övrigt Summa kostnader Intäkter (tkr) Total Kultur- och fritidsförvaltningen har en totalbudget på ca 60 miljoner för 2006, varav budgeten för biblioteksverksamheten utgör ca. 18%. Mediaanslaget har legat på ungefär samma nivå under flera år, men planeras öka i budgeten för *Hyresminskning för Vallhamra bibliotek Höjd hyra 2005, där el och värme ingår på båda biblioteken. ** Hyreskostnad på för Furulunds bibliotek kvarstår

8 Biblioteksorganisation Bibliotek kan organiseras utifrån flera olika principer där de vanligaste är funktionsbaserad, dvs. utifrån vilka arbetsuppgifter som skall utföras t.ex. katalog, inköp, eller ämnes- och kunskapsbaserad, eller kring olika mediesorter. Oftast bygger organisationen på flera olika principer. Partille bibliotek försöker integrera olika principer där de anställda i sin tjänst har en huvudinriktning för sitt arbete men där brukaren är i fokus, inte mediet. Organisationen vid biblioteken i Partille bygger på de två grupperna fysiska besökare och virtuella besökare. För vardera grupp finns en ansvarig koordinator. Det fysiska biblioteket Det fysiska biblioteket ansvarar för utveckling av service till de kunder som besöker bibliotekslokalerna, alltså bibliotekens fysiska kunder. Denna enhet skall levandegöra bibliotekens resurser för våra besökare. Man arbetar för alla målgrupper, barn, vuxna, funktionshindrade, invandrare etc. Biblioteken skall vara bemannade och erbjuda brukarna ett professionellt och vänligt bemötande. Teknik och rutiner skall fungera väl och samlingarna skall presenteras på ett funktionellt sätt. Det virtuella biblioteket Det virtuella biblioteket ansvar för utveckling av service till kunder som kommer i kontakt med biblioteket via hemsidan, telefon eller möter verksamheten i lokaler utanför biblioteket. Man arbetar också med marknadsföring gentemot potentiella besökare. Målgrupp är alla. Man ansvarar för att levandegöra de virtuella resurserna för bibliotekens brukare i syfte att öka tillgängligheten och användningen av dessa. Bibliotekschef 100% Koordinator 100% Fysiska biblioteket Koordinator 100% Virtuella biblioteket Barn: Bibliotekarie 100%: mindre barn Bibliotekarie 100%: större barn Bibliotekarie 50% Support: Assistent 100%: Biljetthantering, försöljning, organisation av utlånings- och informationsdiskar. Assistent 100%: Personalrapportering, schema. Assistent 100%: Materialbeställningar, boklagningar, iordningställande av media. Assistent 100%: Mediabeställning, iordningställande. Assistent 50%: Krav, räkningar. Uppsökande verksamheter: Bibliotekarie 100%: Bibliotekets särskilda tjänster Bibliotekarie 100%: Bibliotekens mångfaldsarbete Läs- och skrivtekniker 50% Vuxen: Bibliotekarie 100%: Studerande gymnasium, vuxna Bibliotekarie 100%: Samhällsinformation Bibliotekarie 100%: Skönlitteratur Bibliotekarie 33% 7

9 Tillgänglighet Öppethållande För närvarande är Partille bibliotek det näst mest öppna biblioteket i landet och är i Göteborg med omnejd det enda biblioteket förutom Göteborgs stadsbibliotek som har söndagsöppet. Biblioteken har ordinarie öppettider alla dagar förutom under nyårs-, påsk-, midsommar-, allhelgona- och julhelgen. Partille bibliotek har öppet 68 timmar/vecka och Vallhamra 20 timmar/vecka. Partille bibliotek har öppet måndag-torsdag , fredag , lördag och söndag Dagtid är besökande studerande av olika slag, samt äldre. Kvällar och helger besöks biblioteket mest av den förvärvsarbetande delen av kommuninvånarna. Partille bibliotek har reducerat öppethållande under juni, juli och augusti och Vallhamra bibliotek har sommarstängt sex veckor. Bibliotekets katalog och andra tjänster via Internet finns tillgängligt dygnet runt. Bokomaten På utsidan av Partille bibliotek är en Bokomat placerad. Den är tillgänglig dygnet runt, året om och innehåller ca 500 böcker. Partille är den första kommunen i västsverige med en Bokomat, som i nuläget endast finns på tre platser i landet, Partille, Täby och Lidingö. Lokalerna Målet för den nationella handikappolitiken är att människor med funktionshinder skall kunna bli fullt delaktiga i samhällslivet. (Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken prop 199/2000:79) Detta innebär bland annat att man skall ta bort enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet i lokaler dit allmänheten har tillträde. (Plan och bygglagen 17 kap 21a ). Åtgärderna skall vara genomförda senast Partille bibliotek deltar i ett regionalt projekt där den fysiska tillgängligheten har arkitektgranskats vid flertalet av regionens huvudbibliotek. På biblioteket görs nu en tillgänglighetsplan där åtgärder för att förbättra den fysiska tillgängligheten redovisas. I tillgänglighetsplanen skall också redovisas vad som kan göras åt verksamhet, information och bemötande. Tillgänglighetsplanerna skall samlas in av Regionbiblioteket och rapporteras till Statens Kulturråd som i sin tur rapporterar läget i landet till regeringen. Boken kommer Boken kommer är bibliotekets service till dem som på grund av sjukdom, rörelsehinder eller annat handikapp inte själva kan komma till biblioteket. Det innebär att man tillhandahåller utkörning av media vid behov. Beställning av media sker via telefon eller e-post. Mer information om hur man går tillväga finns på biblioteken och på bibliotekets hemsida samt fås via hemtjänst och personal på servicehusen. Mångspråkighet I Partille kommun finns en mångfald av kulturer. Detta skall avspegla sig i biblioteksverksamheten både vad gäller det fysiska och virtuella biblioteket, och innebär att biblioteket skall tillhandahålla information och media på flera språk. Media som biblioteket ej själva äger kan beställas via Regionbibliotek Västra Götaland och Internationella biblioteket. Läs- och skrivstugan För den som är läshandikappad finns i Partille biblioteke en läs- och skrivstuga med tekniska hjälpmedel. Det finns bland annat en dator med förstoringsprogram, talsyntes och Brailledisplay, och en scanner som läser upp det scannade dokumentet genom syntetiskt tal. Dokumentet kan sedan lagras på kassett eller på diskett. En läs- och skrivtekniker finns anställd på halvtid för att ta hand om tekniken och brukarna. Datasalen I biblioteket finns en datasal med 10 internetuppkopplade datorer. Datorerna tillhandahålls av gymnasiet och under skoltid har eleverna företräde till rummet. En kväll i veckan är datarummet endast tillgängligt för vuxna och då erbjuds även handledning. 8

10 Målgrupper för biblioteket Biblioteket är till för alla invånare i kommunen. Men Bibliotekslagen 8 och 9 säger också att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn- och ungdomar, åt invandrare och andra minoriteter, samt åt funktionshindrade. Detta innebär att biblioteket skall arbeta mer aktivt med vissa grupper, samtidigt som alla medborgare skall ha tillgång till ett folkbibliotek som skall främja intresset för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Partille kommun Partille har drygt invånare. Utbildningsnivån, medelinkomsten, samt andelen förvärvsarbetande i Partille kommun är högre än i regionen och övriga riket. Kommunen är en utpendlingskommun där mer än dubbelt så många av de förvärvsarbetande pendlar ut från kommunen än in till den. Antalet barn mellan 0-15 år i kommunen ligger på 23% av befolkningen, vilket är ca barn. Omkring barn finns inskrivna i barnomsorgen, på förskolor och inom familjedaghem. Ca barn finns inom grundskolan - från förskoleklass till och med årskurs 9. Andelen ungdomar mellan år är 6%, ca personer. Andelen invånare födda utanför Sverige ligger på 13 % av befolkningen, vilket är något högre än i övriga landet. Antalet äldre över 80 år ligger på 4 %, ca personer. Porthälla gymnasium har under innevarande läsår 740 elever och Vuxenutbildningen har 559 elever. Mindre barn Biblioteket skall i samarbete med föräldrar, BVC, förskola och övriga föreningar sträva efter att främja små barns språkutveckling och intresse för läsning. BVC-personalen delar ut broschyrer till föräldrar med lästips för olika åldrar. Via BVC får också varje nyfött barn i kommunen ett presentkort på Barnens första bok - som hämtas på biblioteket. Föräldragrupper på BVC har informationsträffar på biblioteken. Alla 6-åringar kommer i förskoleklasser till Partille bibliotek på visning och får då Barnens andra bok. Barn i grundskoleåldrarna/ungdomar Biblioteket ska på olika sätt samarbeta med skolan, men även utveckla samverkansformer med vuxna som vistas i barn och ungas fritidsmiljöer. Folkbiblioteket ska tillsammans med de olika skolområdenas skolbibliotek, sträva efter att samordna biblioteksresurser för barns och ungas lärande. Biblioteket ska verka för att stödja barns- och ungas läsutveckling och för att väcka läslust genom förmedling av litteraturen till barn, unga och vuxna i deras närhet. Barn och unga ska också ha inflytande över mediabeståndet. Porthälla gymnasium, Vuxenutbildningen och Lärcenter Partille bibliotek har uppdraget att också fungera som bibliotek för Porthälla gymnasium, Vuxenutbildningen och Lärcenter. Biblioteket ska aktivt verka för att utöka kännedomen om bibliotekets resurser hos elever och lärare. Biblioteket skall utveckla samarbetet med utbildningarnas representanter i syfte att stödja eleverna i deras lärande. Funktionshindrade och äldre Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla. Genom uppsökande verksamhet ska tjänster erbjudas också till dem som inte själva kan komma till lokalerna, samt aktivt sträva efter att utbudet av särskilda tjänster och specialmedia blir kända av funktionshindrade och äldre. Utvecklingen inom tekniken ska bevakas för att utnyttja de möjligheter som finns för att underlätta funktionshindrades tillgång till bibliotekets utbud. Mångfald Biblioteket ska tillhandahålla och informera om media på de olika språk som finns representerade i kommunen samt aktivt arbeta för att främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera kulturell mångfald. Aktuell kunskap om kommunens språkliga minoriteter utgör grunden för detta arbete. Modersmålets betydelse både i skolåldrarna och senare i livet ska uppmärksammas. Övrig vuxenverksamhet Biblioteket ska öka och sprida kunskapen om bibliotek som både fysisk och virtuell mötesplats - med hela bredden av media och tjänster. Programverksamhet ska erbjudas som kan kopplas till bibliotekets breda utbud och ett fördjupat samarbete med brukarna ska utvecklas. 9

11 Samverkansformer Barn- och utbildningsförvaltningen Samtliga 11 skolor ska under 2006 anslutas till biblioteksdatasystemet Book-IT. Varje rektorsområde har egna skolbibliotekarier anställda. Samarbetsformer mellan folk- och skolbiblioteken är under utredning. Gymnasieförvaltningen Partille bibliotek har sedan 2005 uppdraget att också fungera som bibliotek för Porthälla gymnasium, Vuxenutbildningen och Lärcenter. Genom avtal har ramväxling skett för inköp av media. I avtalet regleras också bibliotekets respektive gymnasiets åtaganden. Vård- och omsorgsförvaltningen Nya former för samverkan när det gäller biblioteksservice till servicehus, dagcentra och andra enheter bör utvecklas. Tidigare avtal inom området har sagts upp. Upparbetade samverkansformer för samarbete kring intellektuellt funktionshindrade finns i form av Läsombud. Ombud bör också finnas inom äldreomsorg och på servicehus för att biblioteket skall kunna nå de människor som är i behov av biblioteksservice genom Boken kommer. Intresseorganisationer / Bildningsförbund Tillsammans med föreningar och bildningsförbund kan biblioteket hitta nya grupper av besökare som på olika sätt kan använda sig av bibliotekets service. Enklare programverksamhet skall arrangeras som exempelvis igångsättande av stickcaféer och läsecirklar. Brukarundersökningar Besöksenkäter genomförs årligen. Kommunövergripande undersökningar skall genom slumpmässigt urval också regelbundet genomföras då hela förvaltningens verksamheter skall bedömas. Detta för att även hitta de grupper som inte besöker biblioteken i Partille. Mediaplan Biblioteken Partille bibliotek fungerar som huvudbibliotek och gymnasiebibliotek. Vallhamra bibliotek är kommunens enda kvarvarande filial och fungerar som närbibliotek för de boende i området samt som skolbibliotek för Vallhamraskolan. Biblioteken ska tillhandahålla medier för information, kunskap, bildning och förströelse. Kärnverksamheten är bokutlåning, men även andra media skall erbjudas. Mediaurval Biblioteken innehåller cirka volymer av olika sortens media (böcker, filmer, CD-skivor, LP-skivor, kassetter, CD-rom). Mediebeståndet ska vara brett och allsidigt sammansatt och spegla olika meningsriktningar. Vid inköp och urval ska stor hänsyn tas till kommuninnevånarnas behov och önskemål. Kommunens olika språkgrupper ska avspeglas i mediaurvalet. Biblioteket ska inte köpa in eller tillhandahålla medier som stöder rasism och förföljelse av oliktänkande. Vid inköp av klassiker tas hänsyn till de värderingar som rådde då verket blev till. Fackavdelningar Under 2006 sker en genomgripande översyn av det befintliga beståndet. Behovet av att på kommunbiblioteket bevara äldre facklitteratur fyller en allt mindre funktion. Äldre, mindre eftersökt facklitteratur skall lånas in via fjärrlån. En tydligare profilering skall genomföras mot aktuella trender och önskemål från brukarna. Inköp av litteratur till stöd för vuxnas lärande kommer att prioriteras. Böcker på grundnivån för högskolan skall övervägas för inköp. Nyare facklitteratur bör köpas in. Aktuella faktafilmer skall finnas i mediabeståndet. 10

12 Skönlitteratur Biblioteket strävar efter ett brett utbud av skönlitteratur både vad gäller genrer och format. En bok kan idag finnas i ett flertal format: pappersbok (svartskrift), talbok/daisy för läshandikappade, storstil, e-bok och ljudbok. Teknikutvecklingen vad gäller ljudböcker gör att även dessa samtidigt finns i flera format som CD-böcker, MP3-böcker och streamade böcker (ligger på server). Utvecklingen vad gäller ljudböcker medför att nya brukare hittar till biblioteket och ställer nya krav på mediabeståndet. Att behålla bredden i urvalet samtidigt som behoven ökar av ett flertal format ställer högre krav på en rätt dimensionerad mediabudget, som för närvarande ligger på en genomsnittlig nationell nivå. Tidningar Biblioteket prenumererar på rikstidningar och på lokalpress från angränsande områden. Den politiska fördelningen beaktas. Då en stor del av kommunens invånare kommer från andra länder skall tidningar på fler språk än svenska skall finnas. I dagsläget finns 29 olika tidningar på svenska, finska, tyska, engelska, norska, arabiska och persiska. Tidskrifter Ett aktuellt tidskriftsbestånd ska finnas som täcker de flesta ämnesområdena, och aktuella trender ska bevakas. Biblioteket har ett ansvar för att tillhandahålla tidskrifter som får kulturstöd. Regeringen vill att det ska finnas många olika slags tidskrifter i Sverige, och Kulturrådet ansvarar för det statliga stödet till kulturtidskrifter. Stödet går bla. till löner och marknadsföring. För närvarande har biblioteket prenumerationer på 338 olika tidskrifter, varav 80 är gåvor. Film och musik Biblioteket skall ha ett aktuellt bestånd av hyrfilm av god kvalité. Successivt byggs också ett bestånd av filmklassiker upp. Ett brett utbud av musik i form av CD-skivor eftersträvas som täcker olika genrer. Då den tekniska utvecklingen gör att musik även finns i andra format har avtal slutits med Bibliotekstjänst om att göra musik tillgänglig via bibliotekets hemsida. Biblioteket söker aktivt leverantörer av film och musik från andra kulturområden än det västerländska. Databaser KULDA är en verksamhet som gör konsortiesamköp av nättjänster för svenska folk- och skolbibliotek. Verksamheten har tillkommit på initiativ av länsbiblioteken och Statens kulturråd. Utförare är Regionbibliotek Västra Götaland, KULDA-kontoret. Partille bibliotek köper kontinuerligt aktuella nättjänster som görs tillgängliga för kommuninnevånarna via bibliotekets hemsida. För närvarande finns 10 databaser tillgängliga. Mäta för att veta För att på rätt sätt använda statistiska underlag måste kriterier som styr urvalet av uppgifter från beräkningsgrund till dataunderlag tas fram, som tex. omsättning på media, cirkulationstal, bokbeståndets storlek och ålder, invånarna i Partille kommun m.m. Mätningar utförs årligen och redovisas i kommande års biblioteksplan. Avgifter I bibliotekslagens 3 säger man att på folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. Partille bibliotek tar ut avgifter för hyra av spelfilmer, förmedling av lån av microfiche för släktforskare samt kopiering och avgifter för försenade media. Förkomna media ersätts med ett schablonvärde för det ungefärliga återanskaffningsvärdet. 11

13 Bibliotekslag (SFS 1996:1596) Departement/myndighet: Kulturdepartementet SFS nr: 1996:1596 Bilaga 1. Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:1261 Omtryck: 1998: Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 3 På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 6 Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 7 a /Träder i kraft I: / Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna

14 biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 10 Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.

15 Bilaga ÅRSRAPPORT 2005 Biblioteksenhet: Enhetschef: Partille bibliotek/vallhamra bibliotek/furulunds bibliotek Eva Bünger STATISTIKUPPGIFTER Antal årsarbetare: a) egen verksamhet b) uppdragsverksamhet 0.70 (januari tom maj) Antal öppettimmar per vecka: Jan-maj Partille 60 tim/v, Vallhamra 40 tim/v, Furulund 36 tim/v Totalt: 136 Furulunds bibliotek stängt from Vallhamra bibliotek stängt Partille bibliotek sommaröppet 48 tim/v juni aug. Antal besök 2005: Partille: Vallhamra: Furulund: Totalt: : Partille , Vallhamra: , Furulund: Totalt: Förändring 2005: Partille , Vallhamra: , Furulund: Totalt: Antal utlån: Partille: , Vallhamra: , Furulund: , Depå: 2020, Bokomat: 48 Totalt: : Partille: , Vallhamra: , Furulund: Totalt: Förändring 2005: Partille: , Vallhamra: , Furulund: Totalt: Antal inköpta media: Nya ex: Partille Depå Vallhamra Furulund Barn Vuxen S:a Gallrade: Totalt: Antal kasserade media: Totalt: (2004: ) Mediaanslag för år 2005: Totalt: tkr Mediaanslagets fördelning: a) barn 350 ( , överfört från 2004 kulturrådspengar) b) vuxen 720 c) ljudböcker 23 d) tidningar/tidskrifter 203 e) fi lm 15 f) musik 10 g) talböcker 50 h) elektroniska media 70

16 Aktiviteter på enheten: (bokprat, boklådor/kassar, studiebesök, boken kommer) a) utåtriktad verksamhet: Partille Vallhamra Furulund Sagostunder: BVC: åringar(visning+bok) Klassbesök/Bokprat 27 Föräldramöten Fortbildning av personal 8 Komvux/gymnasiet/visning 10 Övrig vuxenvisning 3 Övrigt bokprat vuxen 2 På Vallhamra och Furulund har kontinuerlig verksamhet pågått med klasser i samband med skolbiblioteksverksamhet. Bibliotekets särskilda tjänster: Boken Kommer-låntagare : 42 Kollin : 211 b) programverksamhet/medarrangör LL-dag: Arrangemang riktat till psykiskt funktionshindrade. Musik, bokpresentationer och lotteri. Gästartist Alexandra Zazzi. 30 deltagare. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan. Barnkonventionsdag / Barnboksdag Barnkonventionsdagen har fi rats på Partille bibliotek sedan Arrangemanget sker på den lördag i november som ligger närmast den 20 november Barnkonventionens födelsedag. Medverkande: Lillegårdsskolans kör och Kulturskolans lågstadiekör har framträtt med ett ca 30 minuter långt program. FN-föreningen och Rädda barnen har medverkat med utställningar, försäljning och utdelning av material. Arrangemanget inleds med ett kort anförande av någon av kommunens politiker eller tjänstemän år inledare var Märta Johansson, kommunfullmäktiges vice ordförande (s). I anslutning till arrangemanget fi ras också barnboken med tävlingar, teater, försäljning, sagostunder m.m. Ca 650 besök under lördagen. Samarrangemang med gymnasie-, barn- och utbildnings, social- och arbetsförvaltningarna samt folkhälsoplaneraren. Kura skymning och den ordiska biblioteksveckan 2005 På kvällen den 14 november samling i de nordiska biblioteken för genomförande av Kura skymning med högläsning och levande ljus. Årets text var hämtad ur Nils Holgerssons underbara resa och framfördes av skådespelerskan Guje Palm. PERSONALREDOVISNING a) personalförändringar. Vikarierande bibliotekarie slutade under sommaren och ny vikarie anställdes from september. b) sjukfrånvaro (antal dagar korttidsfrånvaro) 59 dagar (hela) c) sjukfrånvaro (långtidsfrånvarande) 875 dagar (hela) 6 långtidssjuka (Av 19 anställda: Ingen sjukdag: 5 personer, Korttidssjuka: 8 personer, Långtidssjuka: 6 personer) d) introduktion av nya medarbetare: ny vikarie för hösten 05 e) kompetensutveckling Kurser: Förvaltningen Kvalitetsarbete med Bengt Randén 3st 2-timmarspass 3 pers 25/1 Partillebohallen: Per Flodén, Humanhälsan 4 pers Studieresa Karlskrona, ledningsgruppen 1 pers Studieresa Linköping Ungdomenshusprojekt 2 pers Kommunala Motivation för innovation 1/2-dag, Vallhamraskolan Nätverk språkutveckling i Partille 4 ggr Ledarutbildning, 4 heldagar+5 halvdagar UGL-kurs 5 dagar 3 pers 2 pers 1 pers 1 pers

17 Regionbibliotekets möten/kurser: Biblioteksplaner 3 pers Integration och mångfald 2 pers Framtidsspaning; Mars Express 4 pers Brukarens bästa; angående tillgänglighet till biblioteken 3 ggr 1 pers 100 % tjejer 1 pers Nätverksträffar för studiebibliotekarier 1 pers Nätverksträff för gymnasiebibliotekarier 2 ggr 1 pers Nätverksträff IT-bibliotekarier 2 ggr 1 pers Nätverksträff unga vuxna 1 pers Nätverksträff för barnbibliotekarier 2 ggr 1 pers Nätverksträff biblioteket särskilda tjänster 1 pers Ny lagstiftning kring upphovsrätten 2 pers Förlagsdag 3 pers GR-möten: Nätverksträff för bibliotekschefer, 2 ggr. GBG+Stenungssund Måndagsklubb, pedagogik på bibliotek Bibliotekstjänst, Gbg: Btj: Bokinformation, Gbg Btj: Bokpratsteknik Gbg Btj: s barnboksdag 1 pers 1 pers 1 pers 1 pers 6 pers Strukturresa : 2 dagars studieresa fredag/lördag 10-11/6 14 pers Trelleborgs bibliotek, Kulturen i Lund, Helsingborgs stadsbibliotek, Dunkers Kulturhus Bokmässan 2005 Samtlig bibliotekspersonal besökte Bokmässan. 10 pers fi ck var sin heldag med seminarier. ARBETSMILJÖ a) anmälda arbetsskador/tillbud - b) rehabiliteringsutredningar 5 c) arbetsplatsträffar 11 d) medarbetarsamtal 11 MÅLUPPFYLLELSE Mål och måluppfyllelse utifrån verksamhetsidé eller motsvarande dokument Övergripande mål för biblioteksverksamheten 2005 är: Det livslånga lärandet biblioteken skall vara en del i utbildningssamhället och stimulera samt vara stödjande i det livslånga lärandet och läsandet. Måluppfyllelsen pågår. Antal besökare på Partille bibliotek har ökat markant under de första två tertialerna, i och med överfl yttning av Komvux och lärcenter till närliggande lokaler. Nytt avtal med gymnasieförvaltningen medför ramväxling på :-/år för inköp av lämpliga media. I den nya biblioteksorganisationen har inrättats nya tjänster med inriktning mot det livslånga lärandet. I uppdraget i enlighet med strukturplanen för biblioteken 2005 ligger: 1. Genomförande av omorganisation 2. Minskning av kontorsytan för bibliotekspersonalen/kontorslandskap 3. Nedläggning av Furulunds bibliotek 4. Minskning av volymen på Vallhamra bibliotek 5. Ökat öppethållande Partille bibliotek Samtliga uppdrag genomförda förutom ökat öppethållande på Partille bibliotek som genomförs from

18 Bilaga 3. Utlåningsstatistik för biblioteksverksamheten i Partille Utlån HB Filialer Totalt i kommunen Mediaanslag kkr Antal lån per invånare 9,2 8,9 9,1 8,6 8,4 8,5 8,4 9,3 8,6 8,3 8,2 7,6 7,4 8,1 7,82 Riksgenomsnitt 8,2 8,2 8,3 8,4 8,7 9,3 9,2 9,1 9,1 9,0 8,8 8,6 8,2 Öppethållande HB tim/v Öppethållande fil. tim/v Årsarbetare 20,3 20,6 18,8 20,3 19,5 20,3 18,1 18,2 18,2 16,1 15,9 15,9 15, Besök HB Besök Vallhamra Besök Furulund * Utlån HB Utlån Valhamra Utlån Furulund Utlån Jonsered stängt Antal lån Utlån HB Filialer Totalt i kommunen Mediaanslag kkr Mediaanslag kkr År

19 Bilaga 4. Partille bibliotek och informationscentral Telefon expedition Telefon information Fax E-post Måndag 8 20 Tisdag 8 20 Onsdag 8 20 Torsdag 8 20 Fredag 8 19 Lördag Söndag Särskilda öppettider gäller för juni, juli och augusti Bokomat (på gaveln av huset) - öppet dygnet runt Obs: att här kan man endast låna resp. återlämna de böcker som tillhör bokomaten Vallhamra bibliotek Telefon expedition Telefon information Fax E-post Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Sommarstängt vecka Kultur- och fritidsförvaltningen, Partille Besök: Gamla Kronvägen 56 l Telefon: l l Lånebestämmelser och avgifter Biblioteken i Partille kommun

20 Lånekort Lånekort får du gratis första gången mot uppvisande av giltig fotolegitimation. För barn under 18 år krävs målsmans godkännande. I och med att du registreras som låntagare hamnar du i ett personuppgiftsregister. Att du skrivit din namnteckning på lånekortet innebär att du tagit del av och accepterat bibliotekets låneregler. Observera att för personer under 18 år är det målsman som ansvarar för lån och eventuellt uppkomna skulder till biblioteket.förlorar du ditt kort ska du omedelbart meddela biblioteket. Kortet spärras då för att hindra att någon obehörig använder det. Du ansvarar för alla lån på ditt kort. Ersättningskort är belagt med avgift. Om du byter telefonnummer måste du anmäla det till biblioteket. Internet Nu finns möjlighet att hantera dina sökningar, reservationer och omlån via Internet. Du kan alltså sitta hemma vid din dator och se om våra media är tillgängliga för utlån. Om du inte har den speciella fyrsiffriga kod som behövs för att kunna navigera på bibliotekets hemsida så säg till personalen nästa gång du besöker ditt bibliotek. Lånetid Lånetiden framgår av stämpel eller kvitto. Normal lånetid 6 veckor Lånetid för media beställt av annan låntagare 14 dagar Nya vuxenmedia 14 dagar CD-skivor 14 dagar Faktavideo 14 dagar 7-dagarsböcker (viss ny litteratur) 7 dagar Hyrvideo 3 dagar Hyrvideo (barnfilm) Vallhamra bibliotek 7 dagar För vissa typer av media tillämpas åldersgränser vid lån Återlämning Återlämning av media lånade i Partille kan ske på valfritt bibliotek inom kommunen. Reservationer Om en bok eller annat media är utlånad kan du utan kostnad ställa dig i kö för att få låna. Biblioteket meddelar per telefon/post (så småningom kommer möjligheten att få ett meddelande via e-post) när det är din tur att låna. Reserverade media kvarstår i 7 dagar på biblioteket. Omlån Begränsade omlån kan göras på biblioteket (böckerna behöver ej medföras) eller per telefon om inte boken/mediet är reserverad av annan låntagare. Gäller ej för hyrvideo/dvd eller 7-dgrs lån. Påminnelsebrev Om media inte återlämnas i tid skickar biblioteket ett påminnelsebrev cirka tio dagar efter att lånetiden gått ut. Påminnelsebrevet medför en avgift. Räkning Om du trots påminnelse inte lämnar tillbaka det du lånat får du en räkning på värdet av ej återlämnat media plus övertids- och expeditionsavgift. Räkningen sänds ut cirka 30 dagar efter att lånetiden gått ut. Räkning kan också utgå om du har en övertidsskuld på mer än 200 kronor. Inkasso Om räkningen inte betalas eller om media inte återlämnas överlämnas ärendet till inkasso. Avgifter och kostnader för inkasso tillkommer då enligt inkassoföretagets regler. Avstängning Om ärende överlämnas till inkasso avstängs du från rätten att låna till dess att media återlämnats och/eller avgifter till biblioteket betalats. Om du har en övertidsskuld överstigande 200 kronor avstängs du på samma sätt. Sekretessbestämmelser Uppgifter om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning lämnas ej ut enligt 9 kap. 22 sekretesslagen (SFA 1980:100, SFS 1989:713) Avgifter Ersättningslånekort 10 kr Hyrvideo 10 kr/3 dagar (7 dgr Vallh. Bibl) Enstaka kopior 1 kr/kopia Kopior, ett rabattkort = 25 kopior 15 kr Kopior, två rabattkort = 50 kopior 25 kr Beställning och omlån av mikrokort 10 kr/volym för släktforskning Övertidsavgift för vuxenmedia 3 kr/media/vecka (böcker/tidskrifter, CD, faktavideo med mera ) Övertidsavgift hyrvideo, 7-dgrs lån 3 kr/dag Påminnelsebrev 10 kr för vuxna Ersättning för media vid räkning vuxenmedia minst 150 kr/media exklusive övertids- och expeditionsavgift barnmedia minst 70 kr/media

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Ändring i bibliotekens låneregler

Ändring i bibliotekens låneregler Kulturnämnden 2006-10-26 69 6 Kulturnämndens arbetsutskott 2006-10-12 63 6 Ändring i bibliotekens låneregler Bibliotekschefen föreslår följande ändring i lånereglerna och textändring i broschyren Välkommen

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns biblioteksplan 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-21 167 Växjö kommuns biblioteksplan är upprättad enligt Bibliotekslagen

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteksplan för Strängnäs kommun

Biblioteksplan för Strängnäs kommun Biblioteksplan för Strängnäs kommun Antagen i Kommunfullmäktige 2008-01-28, 9. Beslutad i Kulturnämnden 2007-12-12, 162. Diarienummer KN/2007:34-012 Biblioteks- och museienheten 2007-11-19 Biblioteksplan

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

Biblioteksplan. för Kristianstad 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17

Biblioteksplan. för Kristianstad 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17 Biblioteksplan för Kristianstad 2015-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17 Biblioteksplan för Kristianstad ORDLISTA... 2 INLEDNING... 3 VISION & STRATEGIER... 3 BAKGRUND OCH SAMVERKAN... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Biblioteksplan Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Styrdokument - Nulägesbeskrivning - Omvärldsanalys - Strategier Laholms kommuns biblioteksverksamhet

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-01, 155 Dnr KS 2012/310-880 1 Biblioteksplan för Österåker 2012-2015 2 Inledning I december 2004

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Regler och rutiner för Götabiblioteken

Regler och rutiner för Götabiblioteken Regler och rutiner för Götabiblioteken antaget vid styrgruppens möte 27 november 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort och beställning 2.3

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9)

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) 1.Utgångspunkt Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten (lag 2004:1261). En biblioteksplan måste hela tiden

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.1 2012-08-28 2012-02-27 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Hjo kommun Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek Hjo kommuns biblioteksverksamhet 2007-2010 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Vision - Övergripande mål - Omvärldsanalys

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Biblioteken står inför stora utmaningar: Några stabila grundstenar att bygga på: Det går att påverka:

Biblioteken står inför stora utmaningar: Några stabila grundstenar att bygga på: Det går att påverka: Biblioteken står inför stora utmaningar: Minskad tillgång till biblioteksservice Ökade klyftor Minskad läsning bland barn Trendmässigt minskad biblioteksanvändning Nöjdheten med servicen minskar Några

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Biblioteksplan för skol- och folkbiblioteken i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Antagen av kommunfullmäktige den 2008-10-09 1 INNEHÅLL sid 1. Vad är en biblioteksplan? Bakgrund 3 Uppdrag 3 Styrinstrument

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer