Innehållsförteckning. Bilagor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Bilagor"

Transkript

1 Biblioteksplan 2006

2 1

3 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation 7 Organisationsplan 7 Tillgänglighet 8 Målgrupper 9 Samverkansformer 10 Brukarundersökningar 10 Mediaplan Avgifter 11 Bilagor Bibliotekslagen Bilaga 1 Årsrapport 2005 Bilaga 2 Utlånings- och besöksstatistik Bilaga 3 Låneregler Bilaga 4 2

4 Inledning Kultur- och fritidsnämnden i Partille ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, som bibliotek, fritidsgårdar och Ungdomens hus, kulturskola, idrottsanläggningar och friluftsområden, simhall, konst, fördelning av bidrag till föreningar och studieförbund, kulturarrangemang, kulturmiljövård samt turism antog Kultur- och fritidsnämnden i Partille en övergripande Kultur- och fritidsstrategi som innehåller vision, verksamhetsidé och övergripande mål för de olika verksamheterna. Verksamheternas övergripande mål skall brytas ner i operationella mål. Detta sker genom årliga handlingsplaner såsom biblioteksplan, fritidsgårdsplan, plan för Ungdomens hus, plan för Björndammens Bad & Motion, allmänkulturell plan, kulturskoleplan, och plan för anläggningar. Biblioteksplanen för 2006 är kopplad till den övergripande Kultur- och fritidsstrategin. Karin Semberg Kultur- och fritidschef Eva Bünger Bibliotekschef 3

5 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi Ett välutrustat huvudbibliotek integrerat med gymnasieskolan även fungerande som informationscentral för kommunal information, skall utgöra basen för verksamheten. De två filialbiblioteken i Vallhamra och Furulund är integrerade folk- och skolbibliotek. * Det är ca 15 årsarbetare som arbetar med biblioteksverksamhet varav 1,4 årsarbetare inom uppdragsverksamhet. Biblioteksverksamhetens huvuduppgift är att genom olika media ge kommunens invånare tillgång till material för såväl information och studier som konstnärlig upplevelse, underhållning och förströelse. Biblioteksverksamheten skall utformas så att den når ut till alla oavsett ekonomiska villkor, yrke, nationalitet, utbildning, ålder, kön eller hälsa samt värna om integration och mångfald. En grundläggande aspekt är att värna om fri åsiktsbildning och om yttrandefrihet. Öppettider skall förläggas så att kommunens invånare ges möjlighet att på sin fritid besöka biblioteken. Genom att sträva efter en kompletterande biblioteksservice via Internet blir biblioteket en av tid och rum obunden resurs för medborgarna. * I och med genomförda strukturförändringar har Furulunds bibliotek lagts ner from och Vallhamra bibliotek har sedan minskat vad gäller lokalyta och öppettider. Uppdragsverksamheten för skolan har upphört from Övergripande mål för Partille bibliotek 1. Mötesplats och samarbete Biblioteken skall vara en fri och öppen mötesplats för alla och därmed främja kontakten mellan människor. Biblioteken skall i sin verksamhet sträva efter samarbete med föreningar, studieförbund och andra förvaltningar i kommunen. 2. Det livslånga lärandet Biblioteken skall vara en del i utbildningssamhället och stimulera samt vara stödjande i det livslånga lärandet och läsandet. 3. Aktuellt mediabestånd Biblioteken skall genom sitt kvalitativa mediaurval erbjuda ett aktuellt mediabestånd, och i regional och nationell samverkan tillgängliggöra olika typer av digitala resurser. 4

6 Operationella mål och mätetal 2006 Kundperspektiv Operationellt mål: Utveckla presentationen av bibliotekets resurser via webb och i lokalerna - med betoning på användarperspektivet. Tydliggöra möjligheter till brukarnas påverkan på samlingarna och självservice. Mätetal: Via årlig statistik utvärdera resultatet av initiativ från brukarna. Effekt: Mer brukaranpassad verksamhet med ökat brukarinflytande. Omvärldsperspektiv Operationellt mål: Kartlägga kundgrupperna mot vilka särskilda insatser skall göras och hitta former för den riktade verksamheten. Mätetal: Årlig statistik över befolkningen och de målgrupper som finns. Effekt: Ökat antal besök och utlån. Operationellt mål: Aktivt deltagande i regional och nationell konferensverksamhet och kompetensutveckling. Mätetal: Antal deltagare Organisationsperspektiv Operationella mål: Gemensamt utveckla en konkret plan för biblioteksverksamheten, på kortare och längre sikt. Individuella måldokument för all personal Mätetal: Handlingsplan en gång/åroch måldokument/ person Effekt: Skapar beredskap för förändringar och flexibelt arbetssätt Effekt: Skapar förutsättningar för optimal biblioteksutveckling. Ekonomiskt perspektiv Operationellt mål: Öka antalet inköp på efterfrågan. Mätetal: Omsättningen på media, cirkulationstal. Effekt: Större överensstämmelse mellan brukare och media Operationellt mål: Aktivt söka rätt leverantörer inom kommunens ramavtal. Mätetal: Prisjämförelser Effekt: Mesta möjliga media till lägsta pris. 5

7 Personal På Partille bibliotek finns 18 personer anställda som bemannar Partille och Vallhamra bibliotek. All personal förutom de anställda med löne- eller sjukbidrag har sedan heltidstjänster. Antalet heltidsanställda är 14. Fyra personer är anställda på deltid. Bibliotekarier 10,83 årsarbeten, biblioteksassistenter 4,5 årsarbeten, samt läs- och skrivtekniker 0.5 årsarbeten. All heltidsanställd personal har möjlighet att ta tjänstledigt från del av tjänst. Tre personer har under 2006 begärt vardera 25% tjänstledighet. Alla tjänster som kommer att inrättas på biblioteken i framtiden skall vara heltidstjänster. Ytterligare två anställda förväntas under 2006 erhålla sjukbidrag på del av tjänst. Inga pensionsavgångar är väntade under Mellan förväntas sex personer pensioneras. Under bibliotekens öppettider bemannas Partille bibliotek större delen av dagen av tre personer och Vallhamra bibliotek av två personer. Bibliotekspersonalen arbetar ca 50 % av sin arbetstid på biblioteksgolvet med att ge service till brukare eller med visningar och bokpresentationer för grupper, s. k yttre tjänst. Sammanlagd yttre tjänstgöring ligger på ca 225 timmar/vecka. Ekonomi Kostnader (tkr) Budget 2005 Resultat 2005 Budget 2006 Personal Lokaler * 2 931** Media Kapitalkostnader Övrigt Summa kostnader Intäkter (tkr) Total Kultur- och fritidsförvaltningen har en totalbudget på ca 60 miljoner för 2006, varav budgeten för biblioteksverksamheten utgör ca. 18%. Mediaanslaget har legat på ungefär samma nivå under flera år, men planeras öka i budgeten för *Hyresminskning för Vallhamra bibliotek Höjd hyra 2005, där el och värme ingår på båda biblioteken. ** Hyreskostnad på för Furulunds bibliotek kvarstår

8 Biblioteksorganisation Bibliotek kan organiseras utifrån flera olika principer där de vanligaste är funktionsbaserad, dvs. utifrån vilka arbetsuppgifter som skall utföras t.ex. katalog, inköp, eller ämnes- och kunskapsbaserad, eller kring olika mediesorter. Oftast bygger organisationen på flera olika principer. Partille bibliotek försöker integrera olika principer där de anställda i sin tjänst har en huvudinriktning för sitt arbete men där brukaren är i fokus, inte mediet. Organisationen vid biblioteken i Partille bygger på de två grupperna fysiska besökare och virtuella besökare. För vardera grupp finns en ansvarig koordinator. Det fysiska biblioteket Det fysiska biblioteket ansvarar för utveckling av service till de kunder som besöker bibliotekslokalerna, alltså bibliotekens fysiska kunder. Denna enhet skall levandegöra bibliotekens resurser för våra besökare. Man arbetar för alla målgrupper, barn, vuxna, funktionshindrade, invandrare etc. Biblioteken skall vara bemannade och erbjuda brukarna ett professionellt och vänligt bemötande. Teknik och rutiner skall fungera väl och samlingarna skall presenteras på ett funktionellt sätt. Det virtuella biblioteket Det virtuella biblioteket ansvar för utveckling av service till kunder som kommer i kontakt med biblioteket via hemsidan, telefon eller möter verksamheten i lokaler utanför biblioteket. Man arbetar också med marknadsföring gentemot potentiella besökare. Målgrupp är alla. Man ansvarar för att levandegöra de virtuella resurserna för bibliotekens brukare i syfte att öka tillgängligheten och användningen av dessa. Bibliotekschef 100% Koordinator 100% Fysiska biblioteket Koordinator 100% Virtuella biblioteket Barn: Bibliotekarie 100%: mindre barn Bibliotekarie 100%: större barn Bibliotekarie 50% Support: Assistent 100%: Biljetthantering, försöljning, organisation av utlånings- och informationsdiskar. Assistent 100%: Personalrapportering, schema. Assistent 100%: Materialbeställningar, boklagningar, iordningställande av media. Assistent 100%: Mediabeställning, iordningställande. Assistent 50%: Krav, räkningar. Uppsökande verksamheter: Bibliotekarie 100%: Bibliotekets särskilda tjänster Bibliotekarie 100%: Bibliotekens mångfaldsarbete Läs- och skrivtekniker 50% Vuxen: Bibliotekarie 100%: Studerande gymnasium, vuxna Bibliotekarie 100%: Samhällsinformation Bibliotekarie 100%: Skönlitteratur Bibliotekarie 33% 7

9 Tillgänglighet Öppethållande För närvarande är Partille bibliotek det näst mest öppna biblioteket i landet och är i Göteborg med omnejd det enda biblioteket förutom Göteborgs stadsbibliotek som har söndagsöppet. Biblioteken har ordinarie öppettider alla dagar förutom under nyårs-, påsk-, midsommar-, allhelgona- och julhelgen. Partille bibliotek har öppet 68 timmar/vecka och Vallhamra 20 timmar/vecka. Partille bibliotek har öppet måndag-torsdag , fredag , lördag och söndag Dagtid är besökande studerande av olika slag, samt äldre. Kvällar och helger besöks biblioteket mest av den förvärvsarbetande delen av kommuninvånarna. Partille bibliotek har reducerat öppethållande under juni, juli och augusti och Vallhamra bibliotek har sommarstängt sex veckor. Bibliotekets katalog och andra tjänster via Internet finns tillgängligt dygnet runt. Bokomaten På utsidan av Partille bibliotek är en Bokomat placerad. Den är tillgänglig dygnet runt, året om och innehåller ca 500 böcker. Partille är den första kommunen i västsverige med en Bokomat, som i nuläget endast finns på tre platser i landet, Partille, Täby och Lidingö. Lokalerna Målet för den nationella handikappolitiken är att människor med funktionshinder skall kunna bli fullt delaktiga i samhällslivet. (Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken prop 199/2000:79) Detta innebär bland annat att man skall ta bort enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet i lokaler dit allmänheten har tillträde. (Plan och bygglagen 17 kap 21a ). Åtgärderna skall vara genomförda senast Partille bibliotek deltar i ett regionalt projekt där den fysiska tillgängligheten har arkitektgranskats vid flertalet av regionens huvudbibliotek. På biblioteket görs nu en tillgänglighetsplan där åtgärder för att förbättra den fysiska tillgängligheten redovisas. I tillgänglighetsplanen skall också redovisas vad som kan göras åt verksamhet, information och bemötande. Tillgänglighetsplanerna skall samlas in av Regionbiblioteket och rapporteras till Statens Kulturråd som i sin tur rapporterar läget i landet till regeringen. Boken kommer Boken kommer är bibliotekets service till dem som på grund av sjukdom, rörelsehinder eller annat handikapp inte själva kan komma till biblioteket. Det innebär att man tillhandahåller utkörning av media vid behov. Beställning av media sker via telefon eller e-post. Mer information om hur man går tillväga finns på biblioteken och på bibliotekets hemsida samt fås via hemtjänst och personal på servicehusen. Mångspråkighet I Partille kommun finns en mångfald av kulturer. Detta skall avspegla sig i biblioteksverksamheten både vad gäller det fysiska och virtuella biblioteket, och innebär att biblioteket skall tillhandahålla information och media på flera språk. Media som biblioteket ej själva äger kan beställas via Regionbibliotek Västra Götaland och Internationella biblioteket. Läs- och skrivstugan För den som är läshandikappad finns i Partille biblioteke en läs- och skrivstuga med tekniska hjälpmedel. Det finns bland annat en dator med förstoringsprogram, talsyntes och Brailledisplay, och en scanner som läser upp det scannade dokumentet genom syntetiskt tal. Dokumentet kan sedan lagras på kassett eller på diskett. En läs- och skrivtekniker finns anställd på halvtid för att ta hand om tekniken och brukarna. Datasalen I biblioteket finns en datasal med 10 internetuppkopplade datorer. Datorerna tillhandahålls av gymnasiet och under skoltid har eleverna företräde till rummet. En kväll i veckan är datarummet endast tillgängligt för vuxna och då erbjuds även handledning. 8

10 Målgrupper för biblioteket Biblioteket är till för alla invånare i kommunen. Men Bibliotekslagen 8 och 9 säger också att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn- och ungdomar, åt invandrare och andra minoriteter, samt åt funktionshindrade. Detta innebär att biblioteket skall arbeta mer aktivt med vissa grupper, samtidigt som alla medborgare skall ha tillgång till ett folkbibliotek som skall främja intresset för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Partille kommun Partille har drygt invånare. Utbildningsnivån, medelinkomsten, samt andelen förvärvsarbetande i Partille kommun är högre än i regionen och övriga riket. Kommunen är en utpendlingskommun där mer än dubbelt så många av de förvärvsarbetande pendlar ut från kommunen än in till den. Antalet barn mellan 0-15 år i kommunen ligger på 23% av befolkningen, vilket är ca barn. Omkring barn finns inskrivna i barnomsorgen, på förskolor och inom familjedaghem. Ca barn finns inom grundskolan - från förskoleklass till och med årskurs 9. Andelen ungdomar mellan år är 6%, ca personer. Andelen invånare födda utanför Sverige ligger på 13 % av befolkningen, vilket är något högre än i övriga landet. Antalet äldre över 80 år ligger på 4 %, ca personer. Porthälla gymnasium har under innevarande läsår 740 elever och Vuxenutbildningen har 559 elever. Mindre barn Biblioteket skall i samarbete med föräldrar, BVC, förskola och övriga föreningar sträva efter att främja små barns språkutveckling och intresse för läsning. BVC-personalen delar ut broschyrer till föräldrar med lästips för olika åldrar. Via BVC får också varje nyfött barn i kommunen ett presentkort på Barnens första bok - som hämtas på biblioteket. Föräldragrupper på BVC har informationsträffar på biblioteken. Alla 6-åringar kommer i förskoleklasser till Partille bibliotek på visning och får då Barnens andra bok. Barn i grundskoleåldrarna/ungdomar Biblioteket ska på olika sätt samarbeta med skolan, men även utveckla samverkansformer med vuxna som vistas i barn och ungas fritidsmiljöer. Folkbiblioteket ska tillsammans med de olika skolområdenas skolbibliotek, sträva efter att samordna biblioteksresurser för barns och ungas lärande. Biblioteket ska verka för att stödja barns- och ungas läsutveckling och för att väcka läslust genom förmedling av litteraturen till barn, unga och vuxna i deras närhet. Barn och unga ska också ha inflytande över mediabeståndet. Porthälla gymnasium, Vuxenutbildningen och Lärcenter Partille bibliotek har uppdraget att också fungera som bibliotek för Porthälla gymnasium, Vuxenutbildningen och Lärcenter. Biblioteket ska aktivt verka för att utöka kännedomen om bibliotekets resurser hos elever och lärare. Biblioteket skall utveckla samarbetet med utbildningarnas representanter i syfte att stödja eleverna i deras lärande. Funktionshindrade och äldre Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla. Genom uppsökande verksamhet ska tjänster erbjudas också till dem som inte själva kan komma till lokalerna, samt aktivt sträva efter att utbudet av särskilda tjänster och specialmedia blir kända av funktionshindrade och äldre. Utvecklingen inom tekniken ska bevakas för att utnyttja de möjligheter som finns för att underlätta funktionshindrades tillgång till bibliotekets utbud. Mångfald Biblioteket ska tillhandahålla och informera om media på de olika språk som finns representerade i kommunen samt aktivt arbeta för att främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera kulturell mångfald. Aktuell kunskap om kommunens språkliga minoriteter utgör grunden för detta arbete. Modersmålets betydelse både i skolåldrarna och senare i livet ska uppmärksammas. Övrig vuxenverksamhet Biblioteket ska öka och sprida kunskapen om bibliotek som både fysisk och virtuell mötesplats - med hela bredden av media och tjänster. Programverksamhet ska erbjudas som kan kopplas till bibliotekets breda utbud och ett fördjupat samarbete med brukarna ska utvecklas. 9

11 Samverkansformer Barn- och utbildningsförvaltningen Samtliga 11 skolor ska under 2006 anslutas till biblioteksdatasystemet Book-IT. Varje rektorsområde har egna skolbibliotekarier anställda. Samarbetsformer mellan folk- och skolbiblioteken är under utredning. Gymnasieförvaltningen Partille bibliotek har sedan 2005 uppdraget att också fungera som bibliotek för Porthälla gymnasium, Vuxenutbildningen och Lärcenter. Genom avtal har ramväxling skett för inköp av media. I avtalet regleras också bibliotekets respektive gymnasiets åtaganden. Vård- och omsorgsförvaltningen Nya former för samverkan när det gäller biblioteksservice till servicehus, dagcentra och andra enheter bör utvecklas. Tidigare avtal inom området har sagts upp. Upparbetade samverkansformer för samarbete kring intellektuellt funktionshindrade finns i form av Läsombud. Ombud bör också finnas inom äldreomsorg och på servicehus för att biblioteket skall kunna nå de människor som är i behov av biblioteksservice genom Boken kommer. Intresseorganisationer / Bildningsförbund Tillsammans med föreningar och bildningsförbund kan biblioteket hitta nya grupper av besökare som på olika sätt kan använda sig av bibliotekets service. Enklare programverksamhet skall arrangeras som exempelvis igångsättande av stickcaféer och läsecirklar. Brukarundersökningar Besöksenkäter genomförs årligen. Kommunövergripande undersökningar skall genom slumpmässigt urval också regelbundet genomföras då hela förvaltningens verksamheter skall bedömas. Detta för att även hitta de grupper som inte besöker biblioteken i Partille. Mediaplan Biblioteken Partille bibliotek fungerar som huvudbibliotek och gymnasiebibliotek. Vallhamra bibliotek är kommunens enda kvarvarande filial och fungerar som närbibliotek för de boende i området samt som skolbibliotek för Vallhamraskolan. Biblioteken ska tillhandahålla medier för information, kunskap, bildning och förströelse. Kärnverksamheten är bokutlåning, men även andra media skall erbjudas. Mediaurval Biblioteken innehåller cirka volymer av olika sortens media (böcker, filmer, CD-skivor, LP-skivor, kassetter, CD-rom). Mediebeståndet ska vara brett och allsidigt sammansatt och spegla olika meningsriktningar. Vid inköp och urval ska stor hänsyn tas till kommuninnevånarnas behov och önskemål. Kommunens olika språkgrupper ska avspeglas i mediaurvalet. Biblioteket ska inte köpa in eller tillhandahålla medier som stöder rasism och förföljelse av oliktänkande. Vid inköp av klassiker tas hänsyn till de värderingar som rådde då verket blev till. Fackavdelningar Under 2006 sker en genomgripande översyn av det befintliga beståndet. Behovet av att på kommunbiblioteket bevara äldre facklitteratur fyller en allt mindre funktion. Äldre, mindre eftersökt facklitteratur skall lånas in via fjärrlån. En tydligare profilering skall genomföras mot aktuella trender och önskemål från brukarna. Inköp av litteratur till stöd för vuxnas lärande kommer att prioriteras. Böcker på grundnivån för högskolan skall övervägas för inköp. Nyare facklitteratur bör köpas in. Aktuella faktafilmer skall finnas i mediabeståndet. 10

12 Skönlitteratur Biblioteket strävar efter ett brett utbud av skönlitteratur både vad gäller genrer och format. En bok kan idag finnas i ett flertal format: pappersbok (svartskrift), talbok/daisy för läshandikappade, storstil, e-bok och ljudbok. Teknikutvecklingen vad gäller ljudböcker gör att även dessa samtidigt finns i flera format som CD-böcker, MP3-böcker och streamade böcker (ligger på server). Utvecklingen vad gäller ljudböcker medför att nya brukare hittar till biblioteket och ställer nya krav på mediabeståndet. Att behålla bredden i urvalet samtidigt som behoven ökar av ett flertal format ställer högre krav på en rätt dimensionerad mediabudget, som för närvarande ligger på en genomsnittlig nationell nivå. Tidningar Biblioteket prenumererar på rikstidningar och på lokalpress från angränsande områden. Den politiska fördelningen beaktas. Då en stor del av kommunens invånare kommer från andra länder skall tidningar på fler språk än svenska skall finnas. I dagsläget finns 29 olika tidningar på svenska, finska, tyska, engelska, norska, arabiska och persiska. Tidskrifter Ett aktuellt tidskriftsbestånd ska finnas som täcker de flesta ämnesområdena, och aktuella trender ska bevakas. Biblioteket har ett ansvar för att tillhandahålla tidskrifter som får kulturstöd. Regeringen vill att det ska finnas många olika slags tidskrifter i Sverige, och Kulturrådet ansvarar för det statliga stödet till kulturtidskrifter. Stödet går bla. till löner och marknadsföring. För närvarande har biblioteket prenumerationer på 338 olika tidskrifter, varav 80 är gåvor. Film och musik Biblioteket skall ha ett aktuellt bestånd av hyrfilm av god kvalité. Successivt byggs också ett bestånd av filmklassiker upp. Ett brett utbud av musik i form av CD-skivor eftersträvas som täcker olika genrer. Då den tekniska utvecklingen gör att musik även finns i andra format har avtal slutits med Bibliotekstjänst om att göra musik tillgänglig via bibliotekets hemsida. Biblioteket söker aktivt leverantörer av film och musik från andra kulturområden än det västerländska. Databaser KULDA är en verksamhet som gör konsortiesamköp av nättjänster för svenska folk- och skolbibliotek. Verksamheten har tillkommit på initiativ av länsbiblioteken och Statens kulturråd. Utförare är Regionbibliotek Västra Götaland, KULDA-kontoret. Partille bibliotek köper kontinuerligt aktuella nättjänster som görs tillgängliga för kommuninnevånarna via bibliotekets hemsida. För närvarande finns 10 databaser tillgängliga. Mäta för att veta För att på rätt sätt använda statistiska underlag måste kriterier som styr urvalet av uppgifter från beräkningsgrund till dataunderlag tas fram, som tex. omsättning på media, cirkulationstal, bokbeståndets storlek och ålder, invånarna i Partille kommun m.m. Mätningar utförs årligen och redovisas i kommande års biblioteksplan. Avgifter I bibliotekslagens 3 säger man att på folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. Partille bibliotek tar ut avgifter för hyra av spelfilmer, förmedling av lån av microfiche för släktforskare samt kopiering och avgifter för försenade media. Förkomna media ersätts med ett schablonvärde för det ungefärliga återanskaffningsvärdet. 11

13 Bibliotekslag (SFS 1996:1596) Departement/myndighet: Kulturdepartementet SFS nr: 1996:1596 Bilaga 1. Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:1261 Omtryck: 1998: Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 3 På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 6 Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 7 a /Träder i kraft I: / Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna

14 biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 10 Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.

15 Bilaga ÅRSRAPPORT 2005 Biblioteksenhet: Enhetschef: Partille bibliotek/vallhamra bibliotek/furulunds bibliotek Eva Bünger STATISTIKUPPGIFTER Antal årsarbetare: a) egen verksamhet b) uppdragsverksamhet 0.70 (januari tom maj) Antal öppettimmar per vecka: Jan-maj Partille 60 tim/v, Vallhamra 40 tim/v, Furulund 36 tim/v Totalt: 136 Furulunds bibliotek stängt from Vallhamra bibliotek stängt Partille bibliotek sommaröppet 48 tim/v juni aug. Antal besök 2005: Partille: Vallhamra: Furulund: Totalt: : Partille , Vallhamra: , Furulund: Totalt: Förändring 2005: Partille , Vallhamra: , Furulund: Totalt: Antal utlån: Partille: , Vallhamra: , Furulund: , Depå: 2020, Bokomat: 48 Totalt: : Partille: , Vallhamra: , Furulund: Totalt: Förändring 2005: Partille: , Vallhamra: , Furulund: Totalt: Antal inköpta media: Nya ex: Partille Depå Vallhamra Furulund Barn Vuxen S:a Gallrade: Totalt: Antal kasserade media: Totalt: (2004: ) Mediaanslag för år 2005: Totalt: tkr Mediaanslagets fördelning: a) barn 350 ( , överfört från 2004 kulturrådspengar) b) vuxen 720 c) ljudböcker 23 d) tidningar/tidskrifter 203 e) fi lm 15 f) musik 10 g) talböcker 50 h) elektroniska media 70

16 Aktiviteter på enheten: (bokprat, boklådor/kassar, studiebesök, boken kommer) a) utåtriktad verksamhet: Partille Vallhamra Furulund Sagostunder: BVC: åringar(visning+bok) Klassbesök/Bokprat 27 Föräldramöten Fortbildning av personal 8 Komvux/gymnasiet/visning 10 Övrig vuxenvisning 3 Övrigt bokprat vuxen 2 På Vallhamra och Furulund har kontinuerlig verksamhet pågått med klasser i samband med skolbiblioteksverksamhet. Bibliotekets särskilda tjänster: Boken Kommer-låntagare : 42 Kollin : 211 b) programverksamhet/medarrangör LL-dag: Arrangemang riktat till psykiskt funktionshindrade. Musik, bokpresentationer och lotteri. Gästartist Alexandra Zazzi. 30 deltagare. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan. Barnkonventionsdag / Barnboksdag Barnkonventionsdagen har fi rats på Partille bibliotek sedan Arrangemanget sker på den lördag i november som ligger närmast den 20 november Barnkonventionens födelsedag. Medverkande: Lillegårdsskolans kör och Kulturskolans lågstadiekör har framträtt med ett ca 30 minuter långt program. FN-föreningen och Rädda barnen har medverkat med utställningar, försäljning och utdelning av material. Arrangemanget inleds med ett kort anförande av någon av kommunens politiker eller tjänstemän år inledare var Märta Johansson, kommunfullmäktiges vice ordförande (s). I anslutning till arrangemanget fi ras också barnboken med tävlingar, teater, försäljning, sagostunder m.m. Ca 650 besök under lördagen. Samarrangemang med gymnasie-, barn- och utbildnings, social- och arbetsförvaltningarna samt folkhälsoplaneraren. Kura skymning och den ordiska biblioteksveckan 2005 På kvällen den 14 november samling i de nordiska biblioteken för genomförande av Kura skymning med högläsning och levande ljus. Årets text var hämtad ur Nils Holgerssons underbara resa och framfördes av skådespelerskan Guje Palm. PERSONALREDOVISNING a) personalförändringar. Vikarierande bibliotekarie slutade under sommaren och ny vikarie anställdes from september. b) sjukfrånvaro (antal dagar korttidsfrånvaro) 59 dagar (hela) c) sjukfrånvaro (långtidsfrånvarande) 875 dagar (hela) 6 långtidssjuka (Av 19 anställda: Ingen sjukdag: 5 personer, Korttidssjuka: 8 personer, Långtidssjuka: 6 personer) d) introduktion av nya medarbetare: ny vikarie för hösten 05 e) kompetensutveckling Kurser: Förvaltningen Kvalitetsarbete med Bengt Randén 3st 2-timmarspass 3 pers 25/1 Partillebohallen: Per Flodén, Humanhälsan 4 pers Studieresa Karlskrona, ledningsgruppen 1 pers Studieresa Linköping Ungdomenshusprojekt 2 pers Kommunala Motivation för innovation 1/2-dag, Vallhamraskolan Nätverk språkutveckling i Partille 4 ggr Ledarutbildning, 4 heldagar+5 halvdagar UGL-kurs 5 dagar 3 pers 2 pers 1 pers 1 pers

17 Regionbibliotekets möten/kurser: Biblioteksplaner 3 pers Integration och mångfald 2 pers Framtidsspaning; Mars Express 4 pers Brukarens bästa; angående tillgänglighet till biblioteken 3 ggr 1 pers 100 % tjejer 1 pers Nätverksträffar för studiebibliotekarier 1 pers Nätverksträff för gymnasiebibliotekarier 2 ggr 1 pers Nätverksträff IT-bibliotekarier 2 ggr 1 pers Nätverksträff unga vuxna 1 pers Nätverksträff för barnbibliotekarier 2 ggr 1 pers Nätverksträff biblioteket särskilda tjänster 1 pers Ny lagstiftning kring upphovsrätten 2 pers Förlagsdag 3 pers GR-möten: Nätverksträff för bibliotekschefer, 2 ggr. GBG+Stenungssund Måndagsklubb, pedagogik på bibliotek Bibliotekstjänst, Gbg: Btj: Bokinformation, Gbg Btj: Bokpratsteknik Gbg Btj: s barnboksdag 1 pers 1 pers 1 pers 1 pers 6 pers Strukturresa : 2 dagars studieresa fredag/lördag 10-11/6 14 pers Trelleborgs bibliotek, Kulturen i Lund, Helsingborgs stadsbibliotek, Dunkers Kulturhus Bokmässan 2005 Samtlig bibliotekspersonal besökte Bokmässan. 10 pers fi ck var sin heldag med seminarier. ARBETSMILJÖ a) anmälda arbetsskador/tillbud - b) rehabiliteringsutredningar 5 c) arbetsplatsträffar 11 d) medarbetarsamtal 11 MÅLUPPFYLLELSE Mål och måluppfyllelse utifrån verksamhetsidé eller motsvarande dokument Övergripande mål för biblioteksverksamheten 2005 är: Det livslånga lärandet biblioteken skall vara en del i utbildningssamhället och stimulera samt vara stödjande i det livslånga lärandet och läsandet. Måluppfyllelsen pågår. Antal besökare på Partille bibliotek har ökat markant under de första två tertialerna, i och med överfl yttning av Komvux och lärcenter till närliggande lokaler. Nytt avtal med gymnasieförvaltningen medför ramväxling på :-/år för inköp av lämpliga media. I den nya biblioteksorganisationen har inrättats nya tjänster med inriktning mot det livslånga lärandet. I uppdraget i enlighet med strukturplanen för biblioteken 2005 ligger: 1. Genomförande av omorganisation 2. Minskning av kontorsytan för bibliotekspersonalen/kontorslandskap 3. Nedläggning av Furulunds bibliotek 4. Minskning av volymen på Vallhamra bibliotek 5. Ökat öppethållande Partille bibliotek Samtliga uppdrag genomförda förutom ökat öppethållande på Partille bibliotek som genomförs from

18 Bilaga 3. Utlåningsstatistik för biblioteksverksamheten i Partille Utlån HB Filialer Totalt i kommunen Mediaanslag kkr Antal lån per invånare 9,2 8,9 9,1 8,6 8,4 8,5 8,4 9,3 8,6 8,3 8,2 7,6 7,4 8,1 7,82 Riksgenomsnitt 8,2 8,2 8,3 8,4 8,7 9,3 9,2 9,1 9,1 9,0 8,8 8,6 8,2 Öppethållande HB tim/v Öppethållande fil. tim/v Årsarbetare 20,3 20,6 18,8 20,3 19,5 20,3 18,1 18,2 18,2 16,1 15,9 15,9 15, Besök HB Besök Vallhamra Besök Furulund * Utlån HB Utlån Valhamra Utlån Furulund Utlån Jonsered stängt Antal lån Utlån HB Filialer Totalt i kommunen Mediaanslag kkr Mediaanslag kkr År

19 Bilaga 4. Partille bibliotek och informationscentral Telefon expedition Telefon information Fax E-post Måndag 8 20 Tisdag 8 20 Onsdag 8 20 Torsdag 8 20 Fredag 8 19 Lördag Söndag Särskilda öppettider gäller för juni, juli och augusti Bokomat (på gaveln av huset) - öppet dygnet runt Obs: att här kan man endast låna resp. återlämna de böcker som tillhör bokomaten Vallhamra bibliotek Telefon expedition Telefon information Fax E-post Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Sommarstängt vecka Kultur- och fritidsförvaltningen, Partille Besök: Gamla Kronvägen 56 l Telefon: l l Lånebestämmelser och avgifter Biblioteken i Partille kommun

20 Lånekort Lånekort får du gratis första gången mot uppvisande av giltig fotolegitimation. För barn under 18 år krävs målsmans godkännande. I och med att du registreras som låntagare hamnar du i ett personuppgiftsregister. Att du skrivit din namnteckning på lånekortet innebär att du tagit del av och accepterat bibliotekets låneregler. Observera att för personer under 18 år är det målsman som ansvarar för lån och eventuellt uppkomna skulder till biblioteket.förlorar du ditt kort ska du omedelbart meddela biblioteket. Kortet spärras då för att hindra att någon obehörig använder det. Du ansvarar för alla lån på ditt kort. Ersättningskort är belagt med avgift. Om du byter telefonnummer måste du anmäla det till biblioteket. Internet Nu finns möjlighet att hantera dina sökningar, reservationer och omlån via Internet. Du kan alltså sitta hemma vid din dator och se om våra media är tillgängliga för utlån. Om du inte har den speciella fyrsiffriga kod som behövs för att kunna navigera på bibliotekets hemsida så säg till personalen nästa gång du besöker ditt bibliotek. Lånetid Lånetiden framgår av stämpel eller kvitto. Normal lånetid 6 veckor Lånetid för media beställt av annan låntagare 14 dagar Nya vuxenmedia 14 dagar CD-skivor 14 dagar Faktavideo 14 dagar 7-dagarsböcker (viss ny litteratur) 7 dagar Hyrvideo 3 dagar Hyrvideo (barnfilm) Vallhamra bibliotek 7 dagar För vissa typer av media tillämpas åldersgränser vid lån Återlämning Återlämning av media lånade i Partille kan ske på valfritt bibliotek inom kommunen. Reservationer Om en bok eller annat media är utlånad kan du utan kostnad ställa dig i kö för att få låna. Biblioteket meddelar per telefon/post (så småningom kommer möjligheten att få ett meddelande via e-post) när det är din tur att låna. Reserverade media kvarstår i 7 dagar på biblioteket. Omlån Begränsade omlån kan göras på biblioteket (böckerna behöver ej medföras) eller per telefon om inte boken/mediet är reserverad av annan låntagare. Gäller ej för hyrvideo/dvd eller 7-dgrs lån. Påminnelsebrev Om media inte återlämnas i tid skickar biblioteket ett påminnelsebrev cirka tio dagar efter att lånetiden gått ut. Påminnelsebrevet medför en avgift. Räkning Om du trots påminnelse inte lämnar tillbaka det du lånat får du en räkning på värdet av ej återlämnat media plus övertids- och expeditionsavgift. Räkningen sänds ut cirka 30 dagar efter att lånetiden gått ut. Räkning kan också utgå om du har en övertidsskuld på mer än 200 kronor. Inkasso Om räkningen inte betalas eller om media inte återlämnas överlämnas ärendet till inkasso. Avgifter och kostnader för inkasso tillkommer då enligt inkassoföretagets regler. Avstängning Om ärende överlämnas till inkasso avstängs du från rätten att låna till dess att media återlämnats och/eller avgifter till biblioteket betalats. Om du har en övertidsskuld överstigande 200 kronor avstängs du på samma sätt. Sekretessbestämmelser Uppgifter om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning lämnas ej ut enligt 9 kap. 22 sekretesslagen (SFA 1980:100, SFS 1989:713) Avgifter Ersättningslånekort 10 kr Hyrvideo 10 kr/3 dagar (7 dgr Vallh. Bibl) Enstaka kopior 1 kr/kopia Kopior, ett rabattkort = 25 kopior 15 kr Kopior, två rabattkort = 50 kopior 25 kr Beställning och omlån av mikrokort 10 kr/volym för släktforskning Övertidsavgift för vuxenmedia 3 kr/media/vecka (böcker/tidskrifter, CD, faktavideo med mera ) Övertidsavgift hyrvideo, 7-dgrs lån 3 kr/dag Påminnelsebrev 10 kr för vuxna Ersättning för media vid räkning vuxenmedia minst 150 kr/media exklusive övertids- och expeditionsavgift barnmedia minst 70 kr/media

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige.

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige. Inledning Mora kommuns biblioteksplan berör den kommunala biblioteksverksamheten i Mora. Den utgår från Bibliotekslagen samt det kommunala uppdrag som varje år ges genom Kommunplanen. Enligt bibliotekslag

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Ändring i bibliotekens låneregler

Ändring i bibliotekens låneregler Kulturnämnden 2006-10-26 69 6 Kulturnämndens arbetsutskott 2006-10-12 63 6 Ändring i bibliotekens låneregler Bibliotekschefen föreslår följande ändring i lånereglerna och textändring i broschyren Välkommen

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun BIBLIOTEKSPLAN 2007 2011 Lessebo kommun I bibliotekslagens 7 står: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision.

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision. 1. INLEDNING Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten som styrs av bibliotekslagen och skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts.

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts. Förslag 2015-06-16 Biblioteksplan Mönsterås kommun 2015-2018 Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Biblioteken ska ägna särskild

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen. Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs

Kultur- och fritidsförvaltningen. Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs Kultur- och fritidsförvaltningen Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs Lånekort Du har nu fått ditt nya lånekort. Vi hoppas att du kommer att ha mycket glädje av det! Ditt

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun

Biblioteksplan. Robertsfors kommun Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen.

I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen. Järfälla bibliotek Utvärdering och revidering av Biblioteksplan 2008-2015 Bakgrund och syfte I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen.

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Vad betyder bibliotekslagen och de internationella manifesten för gymnasiebiblioteken? Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Artikel 19

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer