Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad"

Transkript

1 [UJ BAsTADS ~KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (1) Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet Utökat ekonomiutskott (budgetärende) punkt 4, 5 och 6 Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 28 mars Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Hand- Besluts- Sida läggare instans 1. Upprop Protkollsjustering Justering: Ann-Margret Kjellberg Ersättare: Christian Nilsson 3. Godkännande av dagordningen Informationspunkter: 2 1. Budget Lars Nilsson 2. Kommande planuppdrag, stationen IFörslöv. Lisa Rönnberg 5. Årsredovisning 2011 Lars N KF 3 6. Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Lars N KF Kommunal borgen för lån till Förslövs IF avs. nya Lars N KF 8-11 omklädningsrum 8. Ombyggnation av Skogsliden - beslut om investering och Lars N KF kommunal borgen 9. Planerade upphandlingar 2012 Jeanette H EU Utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom Anders N KS alkohol- och drogområdet slutrapport 11. Krisledningsplan för Båstads kommun Rolf A KF Personallunch inom skolan Ulla J KF Anstånd med att bebygga fastigheten Varan 7:138 Fredrik J EU Detaljplan för Västra Karup 17:36mfl (Lindströms backe) Lisa R KS i Båstads kommun - aktualisering av planuppdrag 15. Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstads Karin S KS kommun - begäran om planbesked 16. Motion från (S) ang. presentation av uppföljningar på Patrik J KF kommunens webbplats 17. Styrdokument i Båstads kommun Henke A EU Båstad den 28 mars 2012 Anette Åkesson ordförande 1~lo.~J~ Linda Wahlström enligt uppdrag \t;\namndsad rn \ks\ckonomllllskottct\arcndclistor\20 12\ doc\bk

2 fa1j BAsTADS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KSeu Godkännande av dagordningen Beslut Ekonomiutskottet beslutar: 1. Dagordningen godkänns. Justerandes sil'!nahlrer Utskott/presidium KSjnämnd Kr Utdragsbestyrkande

3 fru BAsTADS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu Informationspunkter 1. Budget Ekonomichef Lars Nilsson. 2. Kommande planuppdrag, projektering och utformning av stationen i Förslöv. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg. lusterandes Sil:!llaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbeslyrkande n <..

4 rnj BAsTADS ~KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSeu dnr. KS 416/ Årsredovisning 2011 Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt förslag till årsredovisning 2011 för Båstads kommun enligt bilaga med följande förslag till beslut: 1. Upprättad årsredovisning för 2011 godkänns. 2. Resultaträkning för 2011 och balansräkning per den 31 decemer 2011 fastställs i enlighet med årsredovisningen. Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Upprättad årsredovisning för 2011 godkänns. 2. Resultaträkning för 2011 och balansrälming per den 31 decemer 2011 fastställs i enlighet med årsredovisningen. Justerandes signaturer Ulskott/presidium KSjnämnd KF Utd ragsbes lyrka licl c -~

5 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnr.ks Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Beskrivning av ärendet Investeringarna 2011 uppgick till netto 62,3 mkr, en avvikelse gentemot budget med 46,3 mkr. VO-cheferna föreslår att 30,5 mkr överförs till 2012 års investeringsbudget. 17,8 mkr avser va-investeringar och 12,7 mkr skattefinansierade verksamheter. Av bilaga framgår vilka projekt som avses och skälen härtill. Innevarande års investeringsbudget uppgår till 103,8 mkr, fördelat på 38,8 mkr va-investeringar och 65 mkr skattefinansierad verksamhet. Underlag tiii beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse inkl. förslag till ombudgeteringar från ekonomichef Lars Nilsson daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Överföring av investeringsmedel till 2012 med tkr bifalles. 2. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet med tkr. usterandes silmtlturer Utskott/presidium J<Sjnälllnc1 KF Utdragsbestyrkande

6 fj1j BAsTADS ~KOMMUN Kommunledningskontoret Datum: Handläggare: Lars Nilsson Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till Investeringarna 2011 uppgick till netto 62,3 mkr, en avvikelse gentemot budget med 46,3 mkr. VO-cheferna föreslår att 30,5 mkr överförs till 2012 års investeringsbudget. 17,8 mkr avser vainvesteringar och 12,7 mkr skattefinansierade verksamheter. Av bilaga framgår vilka projekt som avses och skälen härtill. Innevarande års investeringsbudget uppgår till 103,8 mkr, fördelat på 38,8 mkr vainvesteringar och 65 mkr skattefinansierad verksamhet. Förslag till beslut 1. Överföring av investeringsmedel till 2012 med tkr bifalles. 2. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet med tkr. Ekonomi avdel ningen /}~MC7tt- 'vlars Nilsson Ekonomichef -5-

7 Sammanställning över förslag till ombudgetering av investeringsmedel till 2012 Redovisat Arsbudget Aterstår vac 808s förslag förslag Kommentar Kod Proiekt Netto Netto Netto 2012 Kommunledningskontoret 1004 Webfunktioner och e-tjänster Atgärderna har blivit försenade 1009 Kommungem dok.hantering Alla åtgärder kunde inte genomföras 2011 Summa Teknik & service, skattefinans 4903 Skatepark O Byggnation våren EPC, energibesp åtgärder Entreprenad Strandängsskolan 2012 Summa I -' I Teknik & service, va-verksamh 5301 Dagvatten Hemmeslöv Pågående projekt 5407 Vattenledn Boarp - V Karup Pågående projekt 5573 Flyttning P12, Ö Karup O Servitutsproblem, ny placering utreds Summa Samhällsbygg 1409 Digitalisering Micro Två system kommunicerar inte, upphandling ska ske 1427 Utökning primärkarta Slutfaktura avs Öllövsstrand ej inkommit 1428 Uppgradering ByggR O Vissa funktioner hann ej levereras Digitalisering o syst planer Projektet ska genomföras internt, rekrytering pågår 1435 Nytt höjdsystem Pågående projekt, beräknas klart våren införande nybyggnadskarta O Hänger samman med projekt 1431 Summa Samhällsskydd 1401 Räddningsutrustning Pågående investeringar 1403 Skärsläckare O Pågående investeringar 1405 Inventarier Pågående investeringar 1407 Kommunikationsutrustning Pågående investeringar 1429 Uppgradering Ecos Pågående investeringar Summa I en I

8 Redovisat Arsbudget Aterstår VOC BoBs förslag förslag Kommentar Kod Proiekt Netto Netto Netto 2012 Bildning & arbete 1650 Minnesstaty Birgit Nilsson O Ej färdigställt Summa O Vård & omsorg 1700 Inventarier Ej avslutat, daglig vks och nyckelskåp hemtjänst 1704 Trygghetstelefoner Lölpande utbyte, 244 tkr till proj 1700 avs Skogsliden 1710 Brandsäkerhet äldreboende O Systematiskt brandskyddsutb eftersatt Satsning 2012 Summa Vård- och omsorgsnämn TOTALT I N I I -.I I

9 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnr. KS 1225/ Kommunal borgen för lån till Förslövs IF avseende nya omklädningsrum Ärendebeskrivning Förslövs IF ansöker om kommunal borgen för lån om max kr. Förslövs IF har tidigare ansökt om bidrag för ändamålet och kommunfullmäktige beviljade föreningen kr , 209. Föreningen angav då att kostnadel'l1a på 2,3 mkr skulle täckas av bidrag och sponsorintäkter. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Lars Nilsson daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Båstads kommun går i borgen för lån i Sparbanken Öresund till Förslövs IF med max kr. Justerandes sirllahlrer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbcslyrkande -O

10 BÅSTADS KOMMUN I<ommuniedningskontoret Datum: Handläggal'e: Lars Nilsson Dnr: 1225/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Förs]övs IF, Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Förslövs IFstyrelseprotokoll samt lånelöfte från Sparbanken Öresund Kommunal borgen för lån till Förslövs IF avseende nya omklädningsrum Förs!övs IF ansöker om kommunal borgen för lån om max kr. Förslövs IF har tidigare ansökt om bidrag för ändamålet och kommunfulläktige beviljade föreningen kr , 209. Föreningen angav då att kostnaderna på 2,3 mkr simile täckas av bidrag och sponsorintäkter. Kommunen har idag borgensåtagande gentemot olika föreningar på 6,3 mkr. Förslövs IF:s har en starkbalansräkning. Tillgångarna uppgår till 5,4 mkr ochföreningen hal' inga lån. Det ska dock observeras att resultaten de senaste åren uppgått till drygt -0,2 mkr/år. Från Sparbanken Öresund finns lånelöfte om kr, 15 års amortering och en ränta på f n 3,84 %. Förslag till beslut 1. Båstads kommun går i borgen för lån i Sparbanken Öresund till Förslövs IF med max kr. Ekonomiavdelningen ~l2~ Ekonomichef -9-

11 Styrelsemöte för Förslövs IF Tid: 19,00 till ISASTADS I<OMMUN /(omnunstyr<4sen 2012 coz 29 J)nr..~)...\,?,;~,j..\J,;; 301.d 01. Plats: Aktivitetshuset Kulan, Förslövs idrottsplats, r Närvarande: Ordförande: Thomas Andersson, Vice ordförande och sportchef innebandy: Mattias Persson, Kassör: Inga Olsson, Sekreterare: Birgitta Nilsson, Sportcheffotboll: Göran Olofsson, Fotbollsutskott: Tobias Larsson, Ungdomsansvarig fotboll: Marleen Siegård( 9), Innebanayansvarig u'ngdom: Tommy Karlsson, 1. Mötet öppnades av Thomas, som hälsade alla välkomna. 7. J3järevallen Beslut: Styrelsen beslutar att uppta lån på ,00 kr i Sparbanken Öresund för finansiering av nya omklädningsrum på Förslövs idrottsplats, Lånets amorteringstid 15 år. Till att underteckna lånehandlingar befullmäktigas Thomas Andersson och Inga Gustavsson Olsson. -~ f''- 10. Mötet avslutas Vid protokollet: 1Ja~ttb.(jJ.~... Birgitt~i1sson Justeras Datum 'l.~ l o.'l." n.....\~ ~,, Thomas Andersson /CtfJ11#l. ;:... ~.I.I..~g ::..".. :~.Q"

12 Till Förslövs Idrottsförening Att: Inga Gustavsson Olsson ( Lånlöfte ( Härmed bekräftas lånelöfte till Förslöv Idrottsförening, avseende delfinansiering för uppförande av nya omklädningsrum på idrottsplatsen iförslöv. Lånevilikor enligt nedan: Lånebelopp Amorteringstid Räntevillkor Formellt beslllt Säkerhet ,00 kr 15 år rak amortering Sparbankens Öresunds basränta + 1% = 3,84% fn Protokollsutdrag på att föreningen fattat beslut om lån enligt ovan. Kommunal borgen på aktuell skuld ( Förslöv Sparbanken Öresund ~};2w. 5' ran Andersson -11-

13 rj1j BAsTADS ~KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnl'. KS Ombyggnation av Skogsliden - beslut om investering och kommunal borgen Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt Båstadhem AB att genomföra en projektering till 0Il1byggnation av Skogsliden i Båstad. Vidare beslutade kommunstyrisen att ge Båstadhem klartecken att gå vidare i ärendet och genomföra en upphandling av ombyggnaden. Båstadhem har nu lämnat in en skrivning till kommunen där dom dels anhåller om kommunfullmäktiges godkännanade av investeringen dels anhålller om kolllmunal borgen. Underlag till beslutet Inkommen skrivelse från Båstadhem AB , bilaga. Förslag till beslut 11(-(/lee f I::om J11 c/ c:<-ff- KVrJ1jJ/c:f-fc-/'a -.) fru. el &'d'/ldcs L-;' ",-e 11:> e _ Justerandes sirllalurer Utskott/presidium KSjniimnd KF Utdragsbcstyrkande --/2 -

14 lun BAsTADHEM Till Kommunstyrelsen loiz Ir.- J Q Dnr.'S?..\?N\\JoM?.... ".....IU Begäran om igångsättningsbeslut m a a beslut 48 KS Dnr 129/11 Av kommunstyrelsen erhöll Båstadhem i februari 2011 uppdrag att genomföra en projektering för ombyggnation av äldreboendet Skogsliden. Under 2011 har olika konsulter och experter i detalj granskat vad som behöver göras och parallellt med detta har en arbetsgrupp från kommunens Vård- och omsorgsavdelning utrett vilka förutsättningar som bör uppfyllas vid en ombyggnation. Undertecknad har tidigare överlämnat en sammanställning över kostnaden för en ombyggnation samt en sammanställning över den preliminära hyreskostnaden. Efter detta fick Båstadhem i uppdrag av kommunstyrelsen att starta en upphandling av ombyggnation av Skogsliden (46 lägenheter) så att boendet lever upp till den standard som Socialstyrelsen krävt. Upphandlingen är nu klar. 6 anbudsgivare har lämnat anbud och det för kommunen förmånligaste anbudet har lämnats av Henrik Anderssons Byggnads AB, Höganäs. Henrik Anderssons Byggnads AB har av oss erhållit tilldelningsbesked varav framgår att entreprenaden förutsätter ett politiskt beslut från Båstad kommun. Båstadhem har vid framräknandet av hyra för bostäder och lokaler tagit hjälp av ekonom på SABO. Produktionskostnaden för hela ombyggnationen är kr. Båstadhem förutsätter att ett nytt hyresavtal ingås med 15 års hyrestid. I bifogad sammanställning över hyreskostnad för Vård- och omsorgsförvaltningen framgår att lägenhetshyran på Skogs liden blir 1441 kr/kvm/år vilket kan jämföras med Åslidens lägenhetshyra som är 1406 kr/kvm/år. För att konkretisera detta i utgående hyra för en lägenhet på 42 kvm görs här en jämförelse med Åslidens lägenhetshyra: Skogsliden Åsliden 42 x 1441 kr = kr per år vilket ger kr per månad. 42 x 1406 kr = kr per år vilket ger 4921 kr per månad. Total hyra för bostäder kvm (totallgh-yta) x 1441 kr/kvm/år blir kr per år. Total lokalhyran för lokalerna kvm (totallokalyta) x kr/kvm/år blir kr per år. Hyra för Vård- och omsorgsförvaltningen blir kr per år. BÄSTADHEM AB Org.nr Fridhemsv. 7 A Båstad Box Båslad Telefon Fax Hemsida \V\'I\v.bastadhem.se Bankgiro

15 BAsTADHEM Lägenheterna kommer att ingå i det nya blockförhyrningsavtal som Båstadhem och Vård- och omsorgsförvaltningen ska teckna avseende de biståndsprövade vårdlägenheter som förvaltningen hyr av Båstadhem. Vård- och omsorgsförvaltningen har förberett för att arbetet skall kunna startas omgående genom att tömma 2 av de avdelningar som skall byggas om. Undertecknad anhåller nu om: Beslut om att få starta ombyggnationen av Skogsliden Borgensbeslut avseende upptagande av lån om 62 Mkr för att kunna finansiera ombyggnationen av Skogsliden Beslut om att hyresavtal med 15 års löptid ingås på föreslagna hyresnivåer. Hyresvillkor i övrigt föreslås vara identiska med hyresavtalet avseende Åslidens äldreboende. Båstad ;-:> --- '/~;?~ Robert Falk l VD, Båstadhem AB BAsTADHEM AB Org.nr Fridhemsv. 7 A Båstad Box Båslad Telefon Fax Hemsida Bankgiro 6 \)1~

16 SKOGSlIDEN PREl. HYRESKOSTNAD!Åsliden 1056 m 2 Hyra nya Igh 1918 m 2 Hyra lokal 1406 :-lm 2 (inkl alm yta) 1554 :-lm 2 Uthyrbar yta 5641 Prod.kostn Ränta Avskrivn Bokfört värde Ombyggnad TOTAL % 2% 7% Drift 281 kr/m Underhåll 85 kr/m Yta Intäkt kr 1m m m 2 TOTALT Bostäder Lokaler 1851 m m m m Beroende på avkastningskrav hyra mellan (tidigare lämnad uppgift) I ~ 0'1 I

17 BÄSTADS KOMMUN Ekonomi- och normstyrningsutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad ENU KS dnr. KS 129/ Ombyggnation av Skogsliden Ärendebeskrivning Beslutsunderiag Vård- och omsorgsnämnden beslutade att hemställa hos kommunstyrelsen att ge Båstadhem AB i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnad av Skogsliden. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden med tiilhörande tjänsteskrivelse. VD för Båstadhem AB, Robert Falk, informerar i ärendet. Förslag till beslut Ekonomi- och normstyrningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. Härutöver beslutar ekonomi- och normstyrningsutskottel: 3. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet skall information ges av vårdoch omsorgschefen och VD:n för Båstadhem AB. KS Notering Beslut Vård- och omsorgschefen Susanne Hertting och VD:n för Båstadhem AB Robert Falk, redogör för ärendet. Bo Wendt (BP) är ej närvarande under ärendet. Kjell Andersson (BP) tjänstgör I hans ställe. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projektering till om byggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. justerandes signatur kslnämnd kf utdragsbestyrkande utskott -16-

18 [IJ BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Ekonomi- och normstyrningsulskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommlloslyrelsen ENU KS EU KS dnr. KS 129/ Ombyggnation av Skogsliden Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden beslutade att hemställa hos kommunstyrelsen att ge Båstadhem AB i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnad av Skogsliden. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden med tillhörande tjänsteskrivelse. VD för Båstadhem AB, Robert Falk, Informerar I ärendet. Förslag till beslut Ekonomi- och normstyrningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. Härutöver beslutar ekonomi- och normstyrningsutskottet: 3. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet skall information ges av vårdoch omsorgschefen och VD:n för Båstadhem AB. KS Notering Beslut Vård- och omsorgschefen Susanne Hertting och VD:n för Båstadhem AB Robert Falk, redogör för ärendet. Bo Wendt (BP) är ej närvarande under ärendet. Kjell Andersson (BP) tjänstgör i hans ställe. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får I uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. Forts. nästa sida justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres! I,, -17-

19 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskoltet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU 121 KS 235 Forts. ombyggnation av Skogsliden Ekonomiutskoltet Deltar ej i beslutet Beslutsunderlag Bo Wendt (BP) deltar ej i beslutet. Inkommen skrivelse från Båstadhem AB, vd Robert Falk, bilaga. (Vad gäller bilagan i skrivelsen är den belagd med upphandlingssekretess). Tjänsteskrivelse från kommunchef Tomas Rikse, bilaga. Förslag tiil beslut Ekonomiutskoltets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen ger Båstadhem klartecken alt gå vidare med ärendet och genomföra en upphandling av ombyggnaden. KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen ger Båstadhem klartecken alt gå vidare med ärendet och genomföra en upphandling av ombyggnaden. justerandes signatur kslnämnd kf utdragsbestyrkande aufpres -18-

20 rrj BAsTADS ~KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOll Blad KS eu dnr. KS Planerade upphandlingar 2012 Beskrivningav ärendet Underlag till beslutet Beslut Enligt önskemål från ekonomintskottet29 februari 2012 bifogaslista överde upphandlingar/samordnade inköp som bör göras nnder Översikten omfattar inte Teknik och service upphandlingsplan. Pga få resurser kommer troligtvis inte alla upphandlingar att verkställas under Tjänstesk"ivelse från upphandlare Jeanette Hall daterad , bilaga. Lista över upphandlingar/samordnade inköp daterad , bilaga. Ekonomiutskottet beslutar: 1. Lista över upphandlingar/samordnade inköp daterad läggs till handlingarna. listerandes si211aturer Utskolt/presidiUJll KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande I ~

21 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (1) Datum: Handläggare: Jeanette Hall Dnr: Till: Ekonomiutskottet Beslutet skall expedieras till: Jeanette Hall Bilagor till tjänsteskrivelsen: Planerade upphandlingar 2012 xls. Planerade upphandlingar 2012 Enl önskemål från ekonomiutskottet 29 februari 2012 bifogas lista över de upphandlingal/samordnade inköp som bör göras under Översikten omfattar inte Teknik och service upphandlingsplan. Pga få resurser kommer troligtvis inte alla upphandlingar att verkställas under Pågående avtal som kräver förlängning eller ny upphandling under 2012 finns inte registrerade i upphandlingsplanen. Dessa omfattar framförallt tjänster inom teknik och service. Vid frågor eller önskemål om att delta i förfrågningsunderlagets utformande bör någon/några personer utses som under en viss period kan delta i möten med resp arbetsgrupp. Upphandlaren bör i god tid bli informerad om vilka förfrågningsunderlag ekonomiutskottet finner intressanta. Vid förändringar i upphandlingsplanen kommer ekonomiutskottet att informeras Vell talet kan Inte representeras I rlngil'et rorma!.\] -20-

22 Planerade upphandlingar Båstads kommun 2012, uppdaterad Produkt/tjänst Uppskattat värde/år upph.form beräknad avtals start av upphan på anmodan av avtal tecknades utfall arbete med Leverantör Mae datorer ,00 förenklad Henrik Andersson ok ATEA Stängsel och staket ,00 direkt Jenny Hertsgård ok NomOv planarkitekttjänster ,00 förenki Lisa Rönnberg ok Tjäder, 200m, Tengbom Nyckelbrickor 30000,00 direkt Rolf Andreasson ok Svensk Säkerhetstjänst Markarbeten förenki Teknik och serviceiklar ok PEAB Utteratur BoS,BoA 6verprövad Kommentus Lek och fritid BoS överprövad Kommentus Akvarellen etapp Teknik o senice Overprovad Inventor Ö karups förskola ,00 byggentreprenad Teknik o service ok Akvarellen etapp ,00 byggentreprenad Teknik o service ok Fönsterputs ,00 förenki Monika Lindqvist pubi Byggmaterial och järnhandelsvaror ,00 förenkilöppen? Sveninge Bästadhem tfu Fastighetsmäklare ,00 förenki Robert Falk publ Beläggningsarbete ,00 byggentreprenad Teknik o selvice publ Hastighetsskyltar ,00 förenklad Håkan Pettersson pub! Kemikalier till utomhusbassäng ,00 direkt Dennis Olsson skickad YH-utbirdningar ,00 fören kl Ewa Nilsson tfu Köksutensilier ,00 förenki Ulla Johansson tfu Hushallselektriska produkter och glödlampo ,00 direkt VoD publ Däck ,00 förenki kommunövergripande tfu Tryckeritjänster ,00 förenki Rebecka Lindell ffu Bibliotekssystem (RFID) ,00 förenklad Inga-1i11 Ahlström ffu Inneblommor ,00 direkt VoD Inredningsdetaljer, tex ljus dukar gardintyger 50000,00 direkt VoD, BoS Maskiner och handverktyg inkl bensin och d' ,00 förenki Sveninge Plattl~ggning ,00 förenki Teknik och selvice Besiktning idrottsanläggningar ,00 förenki Sven Inge Laholm?? Besiktning lekplatser 40000,00 direkt Jenny Hertsgård Idrottsredskap ,00 förenki Sveninge Maskiner för park och grönytor?? förenki Sveninge I '"~

23 Bevakning ,00 öppen äddningstjänstlbåstadhem Cyklar direkt Kommunövergripande Livsmedel ,00 öppen Christer lilja Ängelholm? Kontorsmaterial ,00 öppen Christer Lilja Angelholm? Uteblommor ,00 direkt Jenny Hertsgård Försäkringskonsult förenki Lars Nilsson Jaktutrustning och därtill hörande material?? direkt Magnus Sjeldrup Snöröjningstjänster ,00 direkt Sveninge Kartläggning av lärares kompetens ,00 förenki Gitte Dahlin Upphandlingsstöd 70000,00 förenki Jeanette Hall Bemanning, skola, vård öppet VoO, BoS Kommentus, Laholm? Scanning av fakturor ,00 förenki Lars Nilsson nv skånes kommuner e-handel och e-fakturor ,00 förenki ette Hall/AnnaCarin Strebel Dokument och ärendehanteringssystem > öppen Olof Nilsson Lokalvård ,00 öppen Monika Lindqvist Brandsläckare, årlig besiktning förenklad, Båstadhem? Bussresor förenklad Kommentus El/energi Båstadhem Kommentus Färgprodukter Sveninge, Båstadhem Golvläggare förenki Båstadhem Grönyleskötsel ,00 förenklad Jenny Hertsgård ev förlängning? Hyrbilar kommunövergripande I IT servrar och lagring Anders Björk Kammarkolleqlet Markiser och solskydd förenklad Andebratt via Möbler 201 O musikintrument SAN lösning Taxiresor Transport/logistik Kulturskolan Anders Björk VoO Kommunövergripande Tredje part sociala och etiska villkor kommunövergripande Kommentus Upphand lingskonsult förenki Teknik och service, Båstadhem Service och reparation, fordon Företagshälsovård kommunövergripande Lars Nilsson Kablage och nätverksmontörer Johan Thor Laholm? AV och elektronik Anders Björk I '" '"I

24 W1J BAsTADS ~KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSeu dnr. KS Utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet slutrapport Beskrivning av ärendet Båstarls kommun har genom undersökningar, såsom drogvaneundersökningar och folkhälsoprofil, identifierat områden som är i behov av förbättringar. Alkohol, tobak och droger är exempel på områden som är i behov av insats och för bättring. Kommunen har därför ansökt om ekonomiskt bidrag för att arbeta aktivt med förebyggande åtgärder inom dessa områden. I bifogad slutrapport beskrivs de insatser som gjorts med tillhörande ekono misk redovisning. Länsstyrelsens betalar ut bidrag till kommunen efter det att slutrapporten blivit politiskt behandlad. Båstads kommun lämnar en slutrapport som beskriver hur det ekonomiska bidraget från länsstyrelsen har använts till förebyggande insatser inom alkohol och drogområdet Beslutsunderlag Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från samhällsskyddschefanders Nilsson daterad , bilaga. Slutrapport för utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten och skickar över den till länsstyrelsen i Skåne. listerandes si21laturer Utskott/presidhull KSjnänmd KF Utdnlgsbestyrkande n ~,

25 WJ BÅSTADS ~KOMMUN Samhällsskydd 1 (2) Datum Handläggare Anders Nilsson Ekonomiutskottet Vårtdnr Båstads kommuns slutrapport för utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet Besllrivning: Båstads kommun lämnar en slutrapport som beskriver hur det ekonomiska bidraget från länsstyrelsen har använts till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet Förslag till beslut: Ekonomiutskottet föreslås godkänna slutrapporten. Slutrapporten slackas efter beslut till länsstyrelsen i Skåne. ~ ~ AndersNil~ Samhällsskyddschef Båstads kommun Kornmunlcdnlngskontor BAsTAO Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer: Ballgl'llnd: Båstads kommun har genom undersökningar, såsom drogvaneundersökningar och folkhälsoprofil, identifierat områden som är i behov av förbättringar. Alkohol, tobak och droger är exempel på områden som är i behov av insats och förbättring. Kommunen har därför ansökt om ekonomiskt bidrag för att arbeta aktivt med förebyggande åtgärder inom dessa områden. I bifogad slutrapport beskrivs de insatser som gjorts med tillhörande ekonomisk redovisning. Länsstyrelsens betalar ut bidrag till kommunen efter det att slutrapporten blivit politiskt behandlad. -24-

26 [ii] BÅSTADS ~KOMMUN Samhällsskydd 1 (4) Slutrapport för utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet Baltgrund Båstad Kommun har under de senaste tre åren arbetat med att utveckla det förebyggande arbetet. Kommunen har identifierat alkohol, tobak och andra droger som ett prioriterat område. Insatserna har utgått från Preven 3, det tidigare projektet som kommunen deltagit i. Metoder som har använts vid de olika insatserna i projektet har permanentats i de aktuella verksamheterna. Organisation och struktur I Båstads kommun är folkhälsa organiserad inom verksamhetsområdet Samhällsskydd. Samhällsskydd omfattar: - Räddningstjänst - Kris- och säkerhetssamordning - Brottsförebyggande - Folkhälsa - Hållbar utveckling - Miljö - Energi- och klimatrådgivning Samhällsskydd rapporterar i huvudsak till Samhällsbyggnadsutskottet och Ekonomiutskottet, som båda är utskott till Kommunstyrelsen. Verksamhetsområdets chefingår i kommunens ledningsgrupp tillsammans med chefer från kommunens övriga verksamhetsområden. Verksamhetsområde Samhällsskydd har funnits sedan den 1 januari Bakgrunden till sammansättning av Samhällsskydd är att samla alla kommunens verksamheter som handlar om hälsa, trygghet och säkerhet på samma ställe och på så vis arbeta samordnat och effektivt för medborgarnas bästa. Båstads kommun har som ett övergripande mål att vara Skånes tryggaste kommun. Genom att bilda verksamhetsomräclet Samhällssl<ydd har Båstads kommun försökt att följa Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap budskap till kommunerna om att ta ett helhetsgrepp om dessa frågor. Resurser Under tiden från den 1 september' 2010 till den 31 augusti 20il har det funnits 1,0 tjänst (0,5 fo!khälsostrateg och 0,5 fojkhälsosamordnare) till det förebyggande arbetet. Denna rapport avser redovisning för sökta medel under denna tidsperiod \h :\M~tad\polltlk 2012\slulrapport lansslyrelsen2.doc\b -25-

Sammanträdesdatum: 2012-03-28. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00

Sammanträdesdatum: 2012-03-28. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00 rnj BAsTADS Sammanträdesdatum 1 16) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00 Anette Åkesson M), ordförande Ann-Marie johnsson C), tjg. ersättare föl'

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-09-03 108 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Vid behov Följas upp: REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats: Kl. 13.15 16.00. Sunnanåsrummet/Förvaltningshuset Beslutande: Markus Evensson Ordförande (S) MonaWandel SRD Maj-Britt Tönners (C) Bo Hammarsten Anna-maria Winblad Ingvar Pettersson Sören

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna på förmiddagen den 11 april! Se mail från Linda 2012-04-03.

Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna på förmiddagen den 11 april! Se mail från Linda 2012-04-03. BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna på förmiddagen den 11 april! Se mail från Linda 2012-04-03. Datum: Tid: Plats: Onsdagen

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 POSOM Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Definition av katastrofbegreppet... 2 Vad är POSOM?...

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Innehållsförteckning: 1. Inledning...3 2. Mål...3 3. Organisation...4

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden Tid och plats 2013-05-22 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/ Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 1. Inledning 3 2. Vad är en kris vid Linnéuniversitetet?

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER

HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER SÄVSJÖ KOMMUN 2007-05-08 1 HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER Antagen av kommunstyrelsen i Sävsjö kommun 2007-06-05, 126 SÄVSJÖ KOMMUN 2007-05-08 2

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndag 2006-09-04, klockan 13:00 14:30

Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndag 2006-09-04, klockan 13:00 14:30 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid: Beslutande: Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndag 2006-09-04, klockan 13:00 14:30 Anders Tollin (S) ordförande Olle Thorell (S) Kerstin

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang Instruktion för sjukvård vid publika evenemang i Kalmar län Arrangörsversion Giltighet Tills vidare. Målgrupp Arrangörer av publika evenemang i Kalmar län Ansvarig för dokumentet Kris och beredskapsenheten

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-15 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/255 152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Barn- och utbildningsnämnden,

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Anvisningar för POSOM i Tyresö

Anvisningar för POSOM i Tyresö Anvisningar för POSOM i Tyresö Tyresö kommun / 2013-12-01 2 (5) Innehållsförteckning Syfte och funktion... 3 Förutsättningar för att POSOM skall aktiveras... 3 Organisation... 4 Kontaktmannagrupp... 4

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

POSOM. psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer

POSOM. psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer POSOM psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer 2013-02-19 2013-02-19 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 1.1 Psykiskt och socialt omhändertagande... 2 1.2 Samarbetsorgan...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställda av Rektor 2015-09-29 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun********** Ansvarig: Datum: 2008-05-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 BESLUTSFÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Dnr UFV 2015/1058 Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av: Rektor 2015-09-29 Rev. 2015-10-27 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Krishantering

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Ann Malmström, divisionschef Social omsorg Kristina Silverarfve, enhetschef Social omsorg Susanne Arnberg, stabschef Tekniska divisionen Stefan Ekholm, räddningschef

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan Socialförvaltningen Datum: 2013-09-25 Socialförvaltningen Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2013.199 SN Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Socialförvaltningens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande. Börje Norén, Folkhälsosamordnare Ann-Margret Ringnér, Friskvårdskonsulent

Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande. Börje Norén, Folkhälsosamordnare Ann-Margret Ringnér, Friskvårdskonsulent Folkhälsorådet 2009-04-29 1(13) Plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, kl 15.00-16.30 Beslutande Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande Övriga deltagare

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Komplettering av ekonomirapport: Djupare analys av programpunkten skog.

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Komplettering av ekonomirapport: Djupare analys av programpunkten skog. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 6 augusti 2015 kl. 08:15. 1. Val

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad SID 1(10) Central krisledningsplan för Helsingborgs stad PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Helsingborgs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer