Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad"

Transkript

1 [UJ BAsTADS ~KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (1) Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet Utökat ekonomiutskott (budgetärende) punkt 4, 5 och 6 Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 28 mars Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Hand- Besluts- Sida läggare instans 1. Upprop Protkollsjustering Justering: Ann-Margret Kjellberg Ersättare: Christian Nilsson 3. Godkännande av dagordningen Informationspunkter: 2 1. Budget Lars Nilsson 2. Kommande planuppdrag, stationen IFörslöv. Lisa Rönnberg 5. Årsredovisning 2011 Lars N KF 3 6. Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Lars N KF Kommunal borgen för lån till Förslövs IF avs. nya Lars N KF 8-11 omklädningsrum 8. Ombyggnation av Skogsliden - beslut om investering och Lars N KF kommunal borgen 9. Planerade upphandlingar 2012 Jeanette H EU Utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom Anders N KS alkohol- och drogområdet slutrapport 11. Krisledningsplan för Båstads kommun Rolf A KF Personallunch inom skolan Ulla J KF Anstånd med att bebygga fastigheten Varan 7:138 Fredrik J EU Detaljplan för Västra Karup 17:36mfl (Lindströms backe) Lisa R KS i Båstads kommun - aktualisering av planuppdrag 15. Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstads Karin S KS kommun - begäran om planbesked 16. Motion från (S) ang. presentation av uppföljningar på Patrik J KF kommunens webbplats 17. Styrdokument i Båstads kommun Henke A EU Båstad den 28 mars 2012 Anette Åkesson ordförande 1~lo.~J~ Linda Wahlström enligt uppdrag \t;\namndsad rn \ks\ckonomllllskottct\arcndclistor\20 12\ doc\bk

2 fa1j BAsTADS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KSeu Godkännande av dagordningen Beslut Ekonomiutskottet beslutar: 1. Dagordningen godkänns. Justerandes sil'!nahlrer Utskott/presidium KSjnämnd Kr Utdragsbestyrkande

3 fru BAsTADS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu Informationspunkter 1. Budget Ekonomichef Lars Nilsson. 2. Kommande planuppdrag, projektering och utformning av stationen i Förslöv. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg. lusterandes Sil:!llaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbeslyrkande n <..

4 rnj BAsTADS ~KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSeu dnr. KS 416/ Årsredovisning 2011 Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt förslag till årsredovisning 2011 för Båstads kommun enligt bilaga med följande förslag till beslut: 1. Upprättad årsredovisning för 2011 godkänns. 2. Resultaträkning för 2011 och balansräkning per den 31 decemer 2011 fastställs i enlighet med årsredovisningen. Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Upprättad årsredovisning för 2011 godkänns. 2. Resultaträkning för 2011 och balansrälming per den 31 decemer 2011 fastställs i enlighet med årsredovisningen. Justerandes signaturer Ulskott/presidium KSjnämnd KF Utd ragsbes lyrka licl c -~

5 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnr.ks Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Beskrivning av ärendet Investeringarna 2011 uppgick till netto 62,3 mkr, en avvikelse gentemot budget med 46,3 mkr. VO-cheferna föreslår att 30,5 mkr överförs till 2012 års investeringsbudget. 17,8 mkr avser va-investeringar och 12,7 mkr skattefinansierade verksamheter. Av bilaga framgår vilka projekt som avses och skälen härtill. Innevarande års investeringsbudget uppgår till 103,8 mkr, fördelat på 38,8 mkr va-investeringar och 65 mkr skattefinansierad verksamhet. Underlag tiii beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse inkl. förslag till ombudgeteringar från ekonomichef Lars Nilsson daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Överföring av investeringsmedel till 2012 med tkr bifalles. 2. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet med tkr. usterandes silmtlturer Utskott/presidium J<Sjnälllnc1 KF Utdragsbestyrkande

6 fj1j BAsTADS ~KOMMUN Kommunledningskontoret Datum: Handläggare: Lars Nilsson Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till Investeringarna 2011 uppgick till netto 62,3 mkr, en avvikelse gentemot budget med 46,3 mkr. VO-cheferna föreslår att 30,5 mkr överförs till 2012 års investeringsbudget. 17,8 mkr avser vainvesteringar och 12,7 mkr skattefinansierade verksamheter. Av bilaga framgår vilka projekt som avses och skälen härtill. Innevarande års investeringsbudget uppgår till 103,8 mkr, fördelat på 38,8 mkr vainvesteringar och 65 mkr skattefinansierad verksamhet. Förslag till beslut 1. Överföring av investeringsmedel till 2012 med tkr bifalles. 2. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet med tkr. Ekonomi avdel ningen /}~MC7tt- 'vlars Nilsson Ekonomichef -5-

7 Sammanställning över förslag till ombudgetering av investeringsmedel till 2012 Redovisat Arsbudget Aterstår vac 808s förslag förslag Kommentar Kod Proiekt Netto Netto Netto 2012 Kommunledningskontoret 1004 Webfunktioner och e-tjänster Atgärderna har blivit försenade 1009 Kommungem dok.hantering Alla åtgärder kunde inte genomföras 2011 Summa Teknik & service, skattefinans 4903 Skatepark O Byggnation våren EPC, energibesp åtgärder Entreprenad Strandängsskolan 2012 Summa I -' I Teknik & service, va-verksamh 5301 Dagvatten Hemmeslöv Pågående projekt 5407 Vattenledn Boarp - V Karup Pågående projekt 5573 Flyttning P12, Ö Karup O Servitutsproblem, ny placering utreds Summa Samhällsbygg 1409 Digitalisering Micro Två system kommunicerar inte, upphandling ska ske 1427 Utökning primärkarta Slutfaktura avs Öllövsstrand ej inkommit 1428 Uppgradering ByggR O Vissa funktioner hann ej levereras Digitalisering o syst planer Projektet ska genomföras internt, rekrytering pågår 1435 Nytt höjdsystem Pågående projekt, beräknas klart våren införande nybyggnadskarta O Hänger samman med projekt 1431 Summa Samhällsskydd 1401 Räddningsutrustning Pågående investeringar 1403 Skärsläckare O Pågående investeringar 1405 Inventarier Pågående investeringar 1407 Kommunikationsutrustning Pågående investeringar 1429 Uppgradering Ecos Pågående investeringar Summa I en I

8 Redovisat Arsbudget Aterstår VOC BoBs förslag förslag Kommentar Kod Proiekt Netto Netto Netto 2012 Bildning & arbete 1650 Minnesstaty Birgit Nilsson O Ej färdigställt Summa O Vård & omsorg 1700 Inventarier Ej avslutat, daglig vks och nyckelskåp hemtjänst 1704 Trygghetstelefoner Lölpande utbyte, 244 tkr till proj 1700 avs Skogsliden 1710 Brandsäkerhet äldreboende O Systematiskt brandskyddsutb eftersatt Satsning 2012 Summa Vård- och omsorgsnämn TOTALT I N I I -.I I

9 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnr. KS 1225/ Kommunal borgen för lån till Förslövs IF avseende nya omklädningsrum Ärendebeskrivning Förslövs IF ansöker om kommunal borgen för lån om max kr. Förslövs IF har tidigare ansökt om bidrag för ändamålet och kommunfullmäktige beviljade föreningen kr , 209. Föreningen angav då att kostnadel'l1a på 2,3 mkr skulle täckas av bidrag och sponsorintäkter. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Lars Nilsson daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Båstads kommun går i borgen för lån i Sparbanken Öresund till Förslövs IF med max kr. Justerandes sirllahlrer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbcslyrkande -O

10 BÅSTADS KOMMUN I<ommuniedningskontoret Datum: Handläggal'e: Lars Nilsson Dnr: 1225/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Förs]övs IF, Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Förslövs IFstyrelseprotokoll samt lånelöfte från Sparbanken Öresund Kommunal borgen för lån till Förslövs IF avseende nya omklädningsrum Förs!övs IF ansöker om kommunal borgen för lån om max kr. Förslövs IF har tidigare ansökt om bidrag för ändamålet och kommunfulläktige beviljade föreningen kr , 209. Föreningen angav då att kostnaderna på 2,3 mkr simile täckas av bidrag och sponsorintäkter. Kommunen har idag borgensåtagande gentemot olika föreningar på 6,3 mkr. Förslövs IF:s har en starkbalansräkning. Tillgångarna uppgår till 5,4 mkr ochföreningen hal' inga lån. Det ska dock observeras att resultaten de senaste åren uppgått till drygt -0,2 mkr/år. Från Sparbanken Öresund finns lånelöfte om kr, 15 års amortering och en ränta på f n 3,84 %. Förslag till beslut 1. Båstads kommun går i borgen för lån i Sparbanken Öresund till Förslövs IF med max kr. Ekonomiavdelningen ~l2~ Ekonomichef -9-

11 Styrelsemöte för Förslövs IF Tid: 19,00 till ISASTADS I<OMMUN /(omnunstyr<4sen 2012 coz 29 J)nr..~)...\,?,;~,j..\J,;; 301.d 01. Plats: Aktivitetshuset Kulan, Förslövs idrottsplats, r Närvarande: Ordförande: Thomas Andersson, Vice ordförande och sportchef innebandy: Mattias Persson, Kassör: Inga Olsson, Sekreterare: Birgitta Nilsson, Sportcheffotboll: Göran Olofsson, Fotbollsutskott: Tobias Larsson, Ungdomsansvarig fotboll: Marleen Siegård( 9), Innebanayansvarig u'ngdom: Tommy Karlsson, 1. Mötet öppnades av Thomas, som hälsade alla välkomna. 7. J3järevallen Beslut: Styrelsen beslutar att uppta lån på ,00 kr i Sparbanken Öresund för finansiering av nya omklädningsrum på Förslövs idrottsplats, Lånets amorteringstid 15 år. Till att underteckna lånehandlingar befullmäktigas Thomas Andersson och Inga Gustavsson Olsson. -~ f''- 10. Mötet avslutas Vid protokollet: 1Ja~ttb.(jJ.~... Birgitt~i1sson Justeras Datum 'l.~ l o.'l." n.....\~ ~,, Thomas Andersson /CtfJ11#l. ;:... ~.I.I..~g ::..".. :~.Q"

12 Till Förslövs Idrottsförening Att: Inga Gustavsson Olsson ( Lånlöfte ( Härmed bekräftas lånelöfte till Förslöv Idrottsförening, avseende delfinansiering för uppförande av nya omklädningsrum på idrottsplatsen iförslöv. Lånevilikor enligt nedan: Lånebelopp Amorteringstid Räntevillkor Formellt beslllt Säkerhet ,00 kr 15 år rak amortering Sparbankens Öresunds basränta + 1% = 3,84% fn Protokollsutdrag på att föreningen fattat beslut om lån enligt ovan. Kommunal borgen på aktuell skuld ( Förslöv Sparbanken Öresund ~};2w. 5' ran Andersson -11-

13 rj1j BAsTADS ~KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnl'. KS Ombyggnation av Skogsliden - beslut om investering och kommunal borgen Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt Båstadhem AB att genomföra en projektering till 0Il1byggnation av Skogsliden i Båstad. Vidare beslutade kommunstyrisen att ge Båstadhem klartecken att gå vidare i ärendet och genomföra en upphandling av ombyggnaden. Båstadhem har nu lämnat in en skrivning till kommunen där dom dels anhåller om kommunfullmäktiges godkännanade av investeringen dels anhålller om kolllmunal borgen. Underlag till beslutet Inkommen skrivelse från Båstadhem AB , bilaga. Förslag till beslut 11(-(/lee f I::om J11 c/ c:<-ff- KVrJ1jJ/c:f-fc-/'a -.) fru. el &'d'/ldcs L-;' ",-e 11:> e _ Justerandes sirllalurer Utskott/presidium KSjniimnd KF Utdragsbcstyrkande --/2 -

14 lun BAsTADHEM Till Kommunstyrelsen loiz Ir.- J Q Dnr.'S?..\?N\\JoM?.... ".....IU Begäran om igångsättningsbeslut m a a beslut 48 KS Dnr 129/11 Av kommunstyrelsen erhöll Båstadhem i februari 2011 uppdrag att genomföra en projektering för ombyggnation av äldreboendet Skogsliden. Under 2011 har olika konsulter och experter i detalj granskat vad som behöver göras och parallellt med detta har en arbetsgrupp från kommunens Vård- och omsorgsavdelning utrett vilka förutsättningar som bör uppfyllas vid en ombyggnation. Undertecknad har tidigare överlämnat en sammanställning över kostnaden för en ombyggnation samt en sammanställning över den preliminära hyreskostnaden. Efter detta fick Båstadhem i uppdrag av kommunstyrelsen att starta en upphandling av ombyggnation av Skogsliden (46 lägenheter) så att boendet lever upp till den standard som Socialstyrelsen krävt. Upphandlingen är nu klar. 6 anbudsgivare har lämnat anbud och det för kommunen förmånligaste anbudet har lämnats av Henrik Anderssons Byggnads AB, Höganäs. Henrik Anderssons Byggnads AB har av oss erhållit tilldelningsbesked varav framgår att entreprenaden förutsätter ett politiskt beslut från Båstad kommun. Båstadhem har vid framräknandet av hyra för bostäder och lokaler tagit hjälp av ekonom på SABO. Produktionskostnaden för hela ombyggnationen är kr. Båstadhem förutsätter att ett nytt hyresavtal ingås med 15 års hyrestid. I bifogad sammanställning över hyreskostnad för Vård- och omsorgsförvaltningen framgår att lägenhetshyran på Skogs liden blir 1441 kr/kvm/år vilket kan jämföras med Åslidens lägenhetshyra som är 1406 kr/kvm/år. För att konkretisera detta i utgående hyra för en lägenhet på 42 kvm görs här en jämförelse med Åslidens lägenhetshyra: Skogsliden Åsliden 42 x 1441 kr = kr per år vilket ger kr per månad. 42 x 1406 kr = kr per år vilket ger 4921 kr per månad. Total hyra för bostäder kvm (totallgh-yta) x 1441 kr/kvm/år blir kr per år. Total lokalhyran för lokalerna kvm (totallokalyta) x kr/kvm/år blir kr per år. Hyra för Vård- och omsorgsförvaltningen blir kr per år. BÄSTADHEM AB Org.nr Fridhemsv. 7 A Båstad Box Båslad Telefon Fax Hemsida \V\'I\v.bastadhem.se Bankgiro

15 BAsTADHEM Lägenheterna kommer att ingå i det nya blockförhyrningsavtal som Båstadhem och Vård- och omsorgsförvaltningen ska teckna avseende de biståndsprövade vårdlägenheter som förvaltningen hyr av Båstadhem. Vård- och omsorgsförvaltningen har förberett för att arbetet skall kunna startas omgående genom att tömma 2 av de avdelningar som skall byggas om. Undertecknad anhåller nu om: Beslut om att få starta ombyggnationen av Skogsliden Borgensbeslut avseende upptagande av lån om 62 Mkr för att kunna finansiera ombyggnationen av Skogsliden Beslut om att hyresavtal med 15 års löptid ingås på föreslagna hyresnivåer. Hyresvillkor i övrigt föreslås vara identiska med hyresavtalet avseende Åslidens äldreboende. Båstad ;-:> --- '/~;?~ Robert Falk l VD, Båstadhem AB BAsTADHEM AB Org.nr Fridhemsv. 7 A Båstad Box Båslad Telefon Fax Hemsida Bankgiro 6 \)1~

16 SKOGSlIDEN PREl. HYRESKOSTNAD!Åsliden 1056 m 2 Hyra nya Igh 1918 m 2 Hyra lokal 1406 :-lm 2 (inkl alm yta) 1554 :-lm 2 Uthyrbar yta 5641 Prod.kostn Ränta Avskrivn Bokfört värde Ombyggnad TOTAL % 2% 7% Drift 281 kr/m Underhåll 85 kr/m Yta Intäkt kr 1m m m 2 TOTALT Bostäder Lokaler 1851 m m m m Beroende på avkastningskrav hyra mellan (tidigare lämnad uppgift) I ~ 0'1 I

17 BÄSTADS KOMMUN Ekonomi- och normstyrningsutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad ENU KS dnr. KS 129/ Ombyggnation av Skogsliden Ärendebeskrivning Beslutsunderiag Vård- och omsorgsnämnden beslutade att hemställa hos kommunstyrelsen att ge Båstadhem AB i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnad av Skogsliden. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden med tiilhörande tjänsteskrivelse. VD för Båstadhem AB, Robert Falk, informerar i ärendet. Förslag till beslut Ekonomi- och normstyrningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. Härutöver beslutar ekonomi- och normstyrningsutskottel: 3. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet skall information ges av vårdoch omsorgschefen och VD:n för Båstadhem AB. KS Notering Beslut Vård- och omsorgschefen Susanne Hertting och VD:n för Båstadhem AB Robert Falk, redogör för ärendet. Bo Wendt (BP) är ej närvarande under ärendet. Kjell Andersson (BP) tjänstgör I hans ställe. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projektering till om byggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. justerandes signatur kslnämnd kf utdragsbestyrkande utskott -16-

18 [IJ BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Ekonomi- och normstyrningsulskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommlloslyrelsen ENU KS EU KS dnr. KS 129/ Ombyggnation av Skogsliden Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden beslutade att hemställa hos kommunstyrelsen att ge Båstadhem AB i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnad av Skogsliden. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden med tillhörande tjänsteskrivelse. VD för Båstadhem AB, Robert Falk, Informerar I ärendet. Förslag till beslut Ekonomi- och normstyrningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. Härutöver beslutar ekonomi- och normstyrningsutskottet: 3. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet skall information ges av vårdoch omsorgschefen och VD:n för Båstadhem AB. KS Notering Beslut Vård- och omsorgschefen Susanne Hertting och VD:n för Båstadhem AB Robert Falk, redogör för ärendet. Bo Wendt (BP) är ej närvarande under ärendet. Kjell Andersson (BP) tjänstgör i hans ställe. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får I uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. Forts. nästa sida justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres! I,, -17-

19 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskoltet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU 121 KS 235 Forts. ombyggnation av Skogsliden Ekonomiutskoltet Deltar ej i beslutet Beslutsunderlag Bo Wendt (BP) deltar ej i beslutet. Inkommen skrivelse från Båstadhem AB, vd Robert Falk, bilaga. (Vad gäller bilagan i skrivelsen är den belagd med upphandlingssekretess). Tjänsteskrivelse från kommunchef Tomas Rikse, bilaga. Förslag tiil beslut Ekonomiutskoltets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen ger Båstadhem klartecken alt gå vidare med ärendet och genomföra en upphandling av ombyggnaden. KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen ger Båstadhem klartecken alt gå vidare med ärendet och genomföra en upphandling av ombyggnaden. justerandes signatur kslnämnd kf utdragsbestyrkande aufpres -18-

20 rrj BAsTADS ~KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOll Blad KS eu dnr. KS Planerade upphandlingar 2012 Beskrivningav ärendet Underlag till beslutet Beslut Enligt önskemål från ekonomintskottet29 februari 2012 bifogaslista överde upphandlingar/samordnade inköp som bör göras nnder Översikten omfattar inte Teknik och service upphandlingsplan. Pga få resurser kommer troligtvis inte alla upphandlingar att verkställas under Tjänstesk"ivelse från upphandlare Jeanette Hall daterad , bilaga. Lista över upphandlingar/samordnade inköp daterad , bilaga. Ekonomiutskottet beslutar: 1. Lista över upphandlingar/samordnade inköp daterad läggs till handlingarna. listerandes si211aturer Utskolt/presidiUJll KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande I ~

21 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (1) Datum: Handläggare: Jeanette Hall Dnr: Till: Ekonomiutskottet Beslutet skall expedieras till: Jeanette Hall Bilagor till tjänsteskrivelsen: Planerade upphandlingar 2012 xls. Planerade upphandlingar 2012 Enl önskemål från ekonomiutskottet 29 februari 2012 bifogas lista över de upphandlingal/samordnade inköp som bör göras under Översikten omfattar inte Teknik och service upphandlingsplan. Pga få resurser kommer troligtvis inte alla upphandlingar att verkställas under Pågående avtal som kräver förlängning eller ny upphandling under 2012 finns inte registrerade i upphandlingsplanen. Dessa omfattar framförallt tjänster inom teknik och service. Vid frågor eller önskemål om att delta i förfrågningsunderlagets utformande bör någon/några personer utses som under en viss period kan delta i möten med resp arbetsgrupp. Upphandlaren bör i god tid bli informerad om vilka förfrågningsunderlag ekonomiutskottet finner intressanta. Vid förändringar i upphandlingsplanen kommer ekonomiutskottet att informeras Vell talet kan Inte representeras I rlngil'et rorma!.\] -20-

22 Planerade upphandlingar Båstads kommun 2012, uppdaterad Produkt/tjänst Uppskattat värde/år upph.form beräknad avtals start av upphan på anmodan av avtal tecknades utfall arbete med Leverantör Mae datorer ,00 förenklad Henrik Andersson ok ATEA Stängsel och staket ,00 direkt Jenny Hertsgård ok NomOv planarkitekttjänster ,00 förenki Lisa Rönnberg ok Tjäder, 200m, Tengbom Nyckelbrickor 30000,00 direkt Rolf Andreasson ok Svensk Säkerhetstjänst Markarbeten förenki Teknik och serviceiklar ok PEAB Utteratur BoS,BoA 6verprövad Kommentus Lek och fritid BoS överprövad Kommentus Akvarellen etapp Teknik o senice Overprovad Inventor Ö karups förskola ,00 byggentreprenad Teknik o service ok Akvarellen etapp ,00 byggentreprenad Teknik o service ok Fönsterputs ,00 förenki Monika Lindqvist pubi Byggmaterial och järnhandelsvaror ,00 förenkilöppen? Sveninge Bästadhem tfu Fastighetsmäklare ,00 förenki Robert Falk publ Beläggningsarbete ,00 byggentreprenad Teknik o selvice publ Hastighetsskyltar ,00 förenklad Håkan Pettersson pub! Kemikalier till utomhusbassäng ,00 direkt Dennis Olsson skickad YH-utbirdningar ,00 fören kl Ewa Nilsson tfu Köksutensilier ,00 förenki Ulla Johansson tfu Hushallselektriska produkter och glödlampo ,00 direkt VoD publ Däck ,00 förenki kommunövergripande tfu Tryckeritjänster ,00 förenki Rebecka Lindell ffu Bibliotekssystem (RFID) ,00 förenklad Inga-1i11 Ahlström ffu Inneblommor ,00 direkt VoD Inredningsdetaljer, tex ljus dukar gardintyger 50000,00 direkt VoD, BoS Maskiner och handverktyg inkl bensin och d' ,00 förenki Sveninge Plattl~ggning ,00 förenki Teknik och selvice Besiktning idrottsanläggningar ,00 förenki Sven Inge Laholm?? Besiktning lekplatser 40000,00 direkt Jenny Hertsgård Idrottsredskap ,00 förenki Sveninge Maskiner för park och grönytor?? förenki Sveninge I '"~

23 Bevakning ,00 öppen äddningstjänstlbåstadhem Cyklar direkt Kommunövergripande Livsmedel ,00 öppen Christer lilja Ängelholm? Kontorsmaterial ,00 öppen Christer Lilja Angelholm? Uteblommor ,00 direkt Jenny Hertsgård Försäkringskonsult förenki Lars Nilsson Jaktutrustning och därtill hörande material?? direkt Magnus Sjeldrup Snöröjningstjänster ,00 direkt Sveninge Kartläggning av lärares kompetens ,00 förenki Gitte Dahlin Upphandlingsstöd 70000,00 förenki Jeanette Hall Bemanning, skola, vård öppet VoO, BoS Kommentus, Laholm? Scanning av fakturor ,00 förenki Lars Nilsson nv skånes kommuner e-handel och e-fakturor ,00 förenki ette Hall/AnnaCarin Strebel Dokument och ärendehanteringssystem > öppen Olof Nilsson Lokalvård ,00 öppen Monika Lindqvist Brandsläckare, årlig besiktning förenklad, Båstadhem? Bussresor förenklad Kommentus El/energi Båstadhem Kommentus Färgprodukter Sveninge, Båstadhem Golvläggare förenki Båstadhem Grönyleskötsel ,00 förenklad Jenny Hertsgård ev förlängning? Hyrbilar kommunövergripande I IT servrar och lagring Anders Björk Kammarkolleqlet Markiser och solskydd förenklad Andebratt via Möbler 201 O musikintrument SAN lösning Taxiresor Transport/logistik Kulturskolan Anders Björk VoO Kommunövergripande Tredje part sociala och etiska villkor kommunövergripande Kommentus Upphand lingskonsult förenki Teknik och service, Båstadhem Service och reparation, fordon Företagshälsovård kommunövergripande Lars Nilsson Kablage och nätverksmontörer Johan Thor Laholm? AV och elektronik Anders Björk I '" '"I

24 W1J BAsTADS ~KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSeu dnr. KS Utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet slutrapport Beskrivning av ärendet Båstarls kommun har genom undersökningar, såsom drogvaneundersökningar och folkhälsoprofil, identifierat områden som är i behov av förbättringar. Alkohol, tobak och droger är exempel på områden som är i behov av insats och för bättring. Kommunen har därför ansökt om ekonomiskt bidrag för att arbeta aktivt med förebyggande åtgärder inom dessa områden. I bifogad slutrapport beskrivs de insatser som gjorts med tillhörande ekono misk redovisning. Länsstyrelsens betalar ut bidrag till kommunen efter det att slutrapporten blivit politiskt behandlad. Båstads kommun lämnar en slutrapport som beskriver hur det ekonomiska bidraget från länsstyrelsen har använts till förebyggande insatser inom alkohol och drogområdet Beslutsunderlag Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från samhällsskyddschefanders Nilsson daterad , bilaga. Slutrapport för utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten och skickar över den till länsstyrelsen i Skåne. listerandes si21laturer Utskott/presidhull KSjnänmd KF Utdnlgsbestyrkande n ~,

25 WJ BÅSTADS ~KOMMUN Samhällsskydd 1 (2) Datum Handläggare Anders Nilsson Ekonomiutskottet Vårtdnr Båstads kommuns slutrapport för utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet Besllrivning: Båstads kommun lämnar en slutrapport som beskriver hur det ekonomiska bidraget från länsstyrelsen har använts till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet Förslag till beslut: Ekonomiutskottet föreslås godkänna slutrapporten. Slutrapporten slackas efter beslut till länsstyrelsen i Skåne. ~ ~ AndersNil~ Samhällsskyddschef Båstads kommun Kornmunlcdnlngskontor BAsTAO Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer: Ballgl'llnd: Båstads kommun har genom undersökningar, såsom drogvaneundersökningar och folkhälsoprofil, identifierat områden som är i behov av förbättringar. Alkohol, tobak och droger är exempel på områden som är i behov av insats och förbättring. Kommunen har därför ansökt om ekonomiskt bidrag för att arbeta aktivt med förebyggande åtgärder inom dessa områden. I bifogad slutrapport beskrivs de insatser som gjorts med tillhörande ekonomisk redovisning. Länsstyrelsens betalar ut bidrag till kommunen efter det att slutrapporten blivit politiskt behandlad. -24-

26 [ii] BÅSTADS ~KOMMUN Samhällsskydd 1 (4) Slutrapport för utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet Baltgrund Båstad Kommun har under de senaste tre åren arbetat med att utveckla det förebyggande arbetet. Kommunen har identifierat alkohol, tobak och andra droger som ett prioriterat område. Insatserna har utgått från Preven 3, det tidigare projektet som kommunen deltagit i. Metoder som har använts vid de olika insatserna i projektet har permanentats i de aktuella verksamheterna. Organisation och struktur I Båstads kommun är folkhälsa organiserad inom verksamhetsområdet Samhällsskydd. Samhällsskydd omfattar: - Räddningstjänst - Kris- och säkerhetssamordning - Brottsförebyggande - Folkhälsa - Hållbar utveckling - Miljö - Energi- och klimatrådgivning Samhällsskydd rapporterar i huvudsak till Samhällsbyggnadsutskottet och Ekonomiutskottet, som båda är utskott till Kommunstyrelsen. Verksamhetsområdets chefingår i kommunens ledningsgrupp tillsammans med chefer från kommunens övriga verksamhetsområden. Verksamhetsområde Samhällsskydd har funnits sedan den 1 januari Bakgrunden till sammansättning av Samhällsskydd är att samla alla kommunens verksamheter som handlar om hälsa, trygghet och säkerhet på samma ställe och på så vis arbeta samordnat och effektivt för medborgarnas bästa. Båstads kommun har som ett övergripande mål att vara Skånes tryggaste kommun. Genom att bilda verksamhetsomräclet Samhällssl<ydd har Båstads kommun försökt att följa Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap budskap till kommunerna om att ta ett helhetsgrepp om dessa frågor. Resurser Under tiden från den 1 september' 2010 till den 31 augusti 20il har det funnits 1,0 tjänst (0,5 fo!khälsostrateg och 0,5 fojkhälsosamordnare) till det förebyggande arbetet. Denna rapport avser redovisning för sökta medel under denna tidsperiod \h :\M~tad\polltlk 2012\slulrapport lansslyrelsen2.doc\b -25-

Sammanträdesdatum: 2012-03-28. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00

Sammanträdesdatum: 2012-03-28. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00 rnj BAsTADS Sammanträdesdatum 1 16) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00 Anette Åkesson M), ordförande Ann-Marie johnsson C), tjg. ersättare föl'

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna på förmiddagen den 11 april! Se mail från Linda 2012-04-03.

Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna på förmiddagen den 11 april! Se mail från Linda 2012-04-03. BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna på förmiddagen den 11 april! Se mail från Linda 2012-04-03. Datum: Tid: Plats: Onsdagen

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats: Kl. 13.15 16.00. Sunnanåsrummet/Förvaltningshuset Beslutande: Markus Evensson Ordförande (S) MonaWandel SRD Maj-Britt Tönners (C) Bo Hammarsten Anna-maria Winblad Ingvar Pettersson Sören

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Ann Malmström, divisionschef Social omsorg Kristina Silverarfve, enhetschef Social omsorg Susanne Arnberg, stabschef Tekniska divisionen Stefan Ekholm, räddningschef

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen kl. 08.30 12.05 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 IJ1J BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-09-18 l (9) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2012-11-20 1(15) Plats och tid KFF Kansli konferens 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP)

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14 209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) Förslag till

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 mars 2015 kl. 14.00-16.30 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 februari 2012 kl 08.00 12.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Margareta Bryntesson M Maurice Leroy S Anne Marie Lindberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Ida Andersson (C), tjg ers för Håkan Andersson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

rj1j BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet

rj1j BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet rj1j BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-03-19 1( 11) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, tisdag 2013-03-19, kl13:00-16:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist ( BP) Ingela Stefansson

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

Sida 1(12) PROTOKOLL 2014-04-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-04-16 kl 09.00-10.30

Sida 1(12) PROTOKOLL 2014-04-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-04-16 kl 09.00-10.30 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Alf Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer