Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad"

Transkript

1 [UJ BAsTADS ~KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (1) Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet Utökat ekonomiutskott (budgetärende) punkt 4, 5 och 6 Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 28 mars Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Hand- Besluts- Sida läggare instans 1. Upprop Protkollsjustering Justering: Ann-Margret Kjellberg Ersättare: Christian Nilsson 3. Godkännande av dagordningen Informationspunkter: 2 1. Budget Lars Nilsson 2. Kommande planuppdrag, stationen IFörslöv. Lisa Rönnberg 5. Årsredovisning 2011 Lars N KF 3 6. Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Lars N KF Kommunal borgen för lån till Förslövs IF avs. nya Lars N KF 8-11 omklädningsrum 8. Ombyggnation av Skogsliden - beslut om investering och Lars N KF kommunal borgen 9. Planerade upphandlingar 2012 Jeanette H EU Utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom Anders N KS alkohol- och drogområdet slutrapport 11. Krisledningsplan för Båstads kommun Rolf A KF Personallunch inom skolan Ulla J KF Anstånd med att bebygga fastigheten Varan 7:138 Fredrik J EU Detaljplan för Västra Karup 17:36mfl (Lindströms backe) Lisa R KS i Båstads kommun - aktualisering av planuppdrag 15. Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstads Karin S KS kommun - begäran om planbesked 16. Motion från (S) ang. presentation av uppföljningar på Patrik J KF kommunens webbplats 17. Styrdokument i Båstads kommun Henke A EU Båstad den 28 mars 2012 Anette Åkesson ordförande 1~lo.~J~ Linda Wahlström enligt uppdrag \t;\namndsad rn \ks\ckonomllllskottct\arcndclistor\20 12\ doc\bk

2 fa1j BAsTADS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KSeu Godkännande av dagordningen Beslut Ekonomiutskottet beslutar: 1. Dagordningen godkänns. Justerandes sil'!nahlrer Utskott/presidium KSjnämnd Kr Utdragsbestyrkande

3 fru BAsTADS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu Informationspunkter 1. Budget Ekonomichef Lars Nilsson. 2. Kommande planuppdrag, projektering och utformning av stationen i Förslöv. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg. lusterandes Sil:!llaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbeslyrkande n <..

4 rnj BAsTADS ~KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSeu dnr. KS 416/ Årsredovisning 2011 Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt förslag till årsredovisning 2011 för Båstads kommun enligt bilaga med följande förslag till beslut: 1. Upprättad årsredovisning för 2011 godkänns. 2. Resultaträkning för 2011 och balansräkning per den 31 decemer 2011 fastställs i enlighet med årsredovisningen. Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Upprättad årsredovisning för 2011 godkänns. 2. Resultaträkning för 2011 och balansrälming per den 31 decemer 2011 fastställs i enlighet med årsredovisningen. Justerandes signaturer Ulskott/presidium KSjnämnd KF Utd ragsbes lyrka licl c -~

5 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnr.ks Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Beskrivning av ärendet Investeringarna 2011 uppgick till netto 62,3 mkr, en avvikelse gentemot budget med 46,3 mkr. VO-cheferna föreslår att 30,5 mkr överförs till 2012 års investeringsbudget. 17,8 mkr avser va-investeringar och 12,7 mkr skattefinansierade verksamheter. Av bilaga framgår vilka projekt som avses och skälen härtill. Innevarande års investeringsbudget uppgår till 103,8 mkr, fördelat på 38,8 mkr va-investeringar och 65 mkr skattefinansierad verksamhet. Underlag tiii beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse inkl. förslag till ombudgeteringar från ekonomichef Lars Nilsson daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Överföring av investeringsmedel till 2012 med tkr bifalles. 2. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet med tkr. usterandes silmtlturer Utskott/presidium J<Sjnälllnc1 KF Utdragsbestyrkande

6 fj1j BAsTADS ~KOMMUN Kommunledningskontoret Datum: Handläggare: Lars Nilsson Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till Investeringarna 2011 uppgick till netto 62,3 mkr, en avvikelse gentemot budget med 46,3 mkr. VO-cheferna föreslår att 30,5 mkr överförs till 2012 års investeringsbudget. 17,8 mkr avser vainvesteringar och 12,7 mkr skattefinansierade verksamheter. Av bilaga framgår vilka projekt som avses och skälen härtill. Innevarande års investeringsbudget uppgår till 103,8 mkr, fördelat på 38,8 mkr vainvesteringar och 65 mkr skattefinansierad verksamhet. Förslag till beslut 1. Överföring av investeringsmedel till 2012 med tkr bifalles. 2. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet med tkr. Ekonomi avdel ningen /}~MC7tt- 'vlars Nilsson Ekonomichef -5-

7 Sammanställning över förslag till ombudgetering av investeringsmedel till 2012 Redovisat Arsbudget Aterstår vac 808s förslag förslag Kommentar Kod Proiekt Netto Netto Netto 2012 Kommunledningskontoret 1004 Webfunktioner och e-tjänster Atgärderna har blivit försenade 1009 Kommungem dok.hantering Alla åtgärder kunde inte genomföras 2011 Summa Teknik & service, skattefinans 4903 Skatepark O Byggnation våren EPC, energibesp åtgärder Entreprenad Strandängsskolan 2012 Summa I -' I Teknik & service, va-verksamh 5301 Dagvatten Hemmeslöv Pågående projekt 5407 Vattenledn Boarp - V Karup Pågående projekt 5573 Flyttning P12, Ö Karup O Servitutsproblem, ny placering utreds Summa Samhällsbygg 1409 Digitalisering Micro Två system kommunicerar inte, upphandling ska ske 1427 Utökning primärkarta Slutfaktura avs Öllövsstrand ej inkommit 1428 Uppgradering ByggR O Vissa funktioner hann ej levereras Digitalisering o syst planer Projektet ska genomföras internt, rekrytering pågår 1435 Nytt höjdsystem Pågående projekt, beräknas klart våren införande nybyggnadskarta O Hänger samman med projekt 1431 Summa Samhällsskydd 1401 Räddningsutrustning Pågående investeringar 1403 Skärsläckare O Pågående investeringar 1405 Inventarier Pågående investeringar 1407 Kommunikationsutrustning Pågående investeringar 1429 Uppgradering Ecos Pågående investeringar Summa I en I

8 Redovisat Arsbudget Aterstår VOC BoBs förslag förslag Kommentar Kod Proiekt Netto Netto Netto 2012 Bildning & arbete 1650 Minnesstaty Birgit Nilsson O Ej färdigställt Summa O Vård & omsorg 1700 Inventarier Ej avslutat, daglig vks och nyckelskåp hemtjänst 1704 Trygghetstelefoner Lölpande utbyte, 244 tkr till proj 1700 avs Skogsliden 1710 Brandsäkerhet äldreboende O Systematiskt brandskyddsutb eftersatt Satsning 2012 Summa Vård- och omsorgsnämn TOTALT I N I I -.I I

9 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnr. KS 1225/ Kommunal borgen för lån till Förslövs IF avseende nya omklädningsrum Ärendebeskrivning Förslövs IF ansöker om kommunal borgen för lån om max kr. Förslövs IF har tidigare ansökt om bidrag för ändamålet och kommunfullmäktige beviljade föreningen kr , 209. Föreningen angav då att kostnadel'l1a på 2,3 mkr skulle täckas av bidrag och sponsorintäkter. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Lars Nilsson daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Båstads kommun går i borgen för lån i Sparbanken Öresund till Förslövs IF med max kr. Justerandes sirllahlrer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbcslyrkande -O

10 BÅSTADS KOMMUN I<ommuniedningskontoret Datum: Handläggal'e: Lars Nilsson Dnr: 1225/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Förs]övs IF, Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Förslövs IFstyrelseprotokoll samt lånelöfte från Sparbanken Öresund Kommunal borgen för lån till Förslövs IF avseende nya omklädningsrum Förs!övs IF ansöker om kommunal borgen för lån om max kr. Förslövs IF har tidigare ansökt om bidrag för ändamålet och kommunfulläktige beviljade föreningen kr , 209. Föreningen angav då att kostnaderna på 2,3 mkr simile täckas av bidrag och sponsorintäkter. Kommunen har idag borgensåtagande gentemot olika föreningar på 6,3 mkr. Förslövs IF:s har en starkbalansräkning. Tillgångarna uppgår till 5,4 mkr ochföreningen hal' inga lån. Det ska dock observeras att resultaten de senaste åren uppgått till drygt -0,2 mkr/år. Från Sparbanken Öresund finns lånelöfte om kr, 15 års amortering och en ränta på f n 3,84 %. Förslag till beslut 1. Båstads kommun går i borgen för lån i Sparbanken Öresund till Förslövs IF med max kr. Ekonomiavdelningen ~l2~ Ekonomichef -9-

11 Styrelsemöte för Förslövs IF Tid: 19,00 till ISASTADS I<OMMUN /(omnunstyr<4sen 2012 coz 29 J)nr..~)...\,?,;~,j..\J,;; 301.d 01. Plats: Aktivitetshuset Kulan, Förslövs idrottsplats, r Närvarande: Ordförande: Thomas Andersson, Vice ordförande och sportchef innebandy: Mattias Persson, Kassör: Inga Olsson, Sekreterare: Birgitta Nilsson, Sportcheffotboll: Göran Olofsson, Fotbollsutskott: Tobias Larsson, Ungdomsansvarig fotboll: Marleen Siegård( 9), Innebanayansvarig u'ngdom: Tommy Karlsson, 1. Mötet öppnades av Thomas, som hälsade alla välkomna. 7. J3järevallen Beslut: Styrelsen beslutar att uppta lån på ,00 kr i Sparbanken Öresund för finansiering av nya omklädningsrum på Förslövs idrottsplats, Lånets amorteringstid 15 år. Till att underteckna lånehandlingar befullmäktigas Thomas Andersson och Inga Gustavsson Olsson. -~ f''- 10. Mötet avslutas Vid protokollet: 1Ja~ttb.(jJ.~... Birgitt~i1sson Justeras Datum 'l.~ l o.'l." n.....\~ ~,, Thomas Andersson /CtfJ11#l. ;:... ~.I.I..~g ::..".. :~.Q"

12 Till Förslövs Idrottsförening Att: Inga Gustavsson Olsson ( Lånlöfte ( Härmed bekräftas lånelöfte till Förslöv Idrottsförening, avseende delfinansiering för uppförande av nya omklädningsrum på idrottsplatsen iförslöv. Lånevilikor enligt nedan: Lånebelopp Amorteringstid Räntevillkor Formellt beslllt Säkerhet ,00 kr 15 år rak amortering Sparbankens Öresunds basränta + 1% = 3,84% fn Protokollsutdrag på att föreningen fattat beslut om lån enligt ovan. Kommunal borgen på aktuell skuld ( Förslöv Sparbanken Öresund ~};2w. 5' ran Andersson -11-

13 rj1j BAsTADS ~KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnl'. KS Ombyggnation av Skogsliden - beslut om investering och kommunal borgen Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt Båstadhem AB att genomföra en projektering till 0Il1byggnation av Skogsliden i Båstad. Vidare beslutade kommunstyrisen att ge Båstadhem klartecken att gå vidare i ärendet och genomföra en upphandling av ombyggnaden. Båstadhem har nu lämnat in en skrivning till kommunen där dom dels anhåller om kommunfullmäktiges godkännanade av investeringen dels anhålller om kolllmunal borgen. Underlag till beslutet Inkommen skrivelse från Båstadhem AB , bilaga. Förslag till beslut 11(-(/lee f I::om J11 c/ c:<-ff- KVrJ1jJ/c:f-fc-/'a -.) fru. el &'d'/ldcs L-;' ",-e 11:> e _ Justerandes sirllalurer Utskott/presidium KSjniimnd KF Utdragsbcstyrkande --/2 -

14 lun BAsTADHEM Till Kommunstyrelsen loiz Ir.- J Q Dnr.'S?..\?N\\JoM?.... ".....IU Begäran om igångsättningsbeslut m a a beslut 48 KS Dnr 129/11 Av kommunstyrelsen erhöll Båstadhem i februari 2011 uppdrag att genomföra en projektering för ombyggnation av äldreboendet Skogsliden. Under 2011 har olika konsulter och experter i detalj granskat vad som behöver göras och parallellt med detta har en arbetsgrupp från kommunens Vård- och omsorgsavdelning utrett vilka förutsättningar som bör uppfyllas vid en ombyggnation. Undertecknad har tidigare överlämnat en sammanställning över kostnaden för en ombyggnation samt en sammanställning över den preliminära hyreskostnaden. Efter detta fick Båstadhem i uppdrag av kommunstyrelsen att starta en upphandling av ombyggnation av Skogsliden (46 lägenheter) så att boendet lever upp till den standard som Socialstyrelsen krävt. Upphandlingen är nu klar. 6 anbudsgivare har lämnat anbud och det för kommunen förmånligaste anbudet har lämnats av Henrik Anderssons Byggnads AB, Höganäs. Henrik Anderssons Byggnads AB har av oss erhållit tilldelningsbesked varav framgår att entreprenaden förutsätter ett politiskt beslut från Båstad kommun. Båstadhem har vid framräknandet av hyra för bostäder och lokaler tagit hjälp av ekonom på SABO. Produktionskostnaden för hela ombyggnationen är kr. Båstadhem förutsätter att ett nytt hyresavtal ingås med 15 års hyrestid. I bifogad sammanställning över hyreskostnad för Vård- och omsorgsförvaltningen framgår att lägenhetshyran på Skogs liden blir 1441 kr/kvm/år vilket kan jämföras med Åslidens lägenhetshyra som är 1406 kr/kvm/år. För att konkretisera detta i utgående hyra för en lägenhet på 42 kvm görs här en jämförelse med Åslidens lägenhetshyra: Skogsliden Åsliden 42 x 1441 kr = kr per år vilket ger kr per månad. 42 x 1406 kr = kr per år vilket ger 4921 kr per månad. Total hyra för bostäder kvm (totallgh-yta) x 1441 kr/kvm/år blir kr per år. Total lokalhyran för lokalerna kvm (totallokalyta) x kr/kvm/år blir kr per år. Hyra för Vård- och omsorgsförvaltningen blir kr per år. BÄSTADHEM AB Org.nr Fridhemsv. 7 A Båstad Box Båslad Telefon Fax Hemsida \V\'I\v.bastadhem.se Bankgiro

15 BAsTADHEM Lägenheterna kommer att ingå i det nya blockförhyrningsavtal som Båstadhem och Vård- och omsorgsförvaltningen ska teckna avseende de biståndsprövade vårdlägenheter som förvaltningen hyr av Båstadhem. Vård- och omsorgsförvaltningen har förberett för att arbetet skall kunna startas omgående genom att tömma 2 av de avdelningar som skall byggas om. Undertecknad anhåller nu om: Beslut om att få starta ombyggnationen av Skogsliden Borgensbeslut avseende upptagande av lån om 62 Mkr för att kunna finansiera ombyggnationen av Skogsliden Beslut om att hyresavtal med 15 års löptid ingås på föreslagna hyresnivåer. Hyresvillkor i övrigt föreslås vara identiska med hyresavtalet avseende Åslidens äldreboende. Båstad ;-:> --- '/~;?~ Robert Falk l VD, Båstadhem AB BAsTADHEM AB Org.nr Fridhemsv. 7 A Båstad Box Båslad Telefon Fax Hemsida Bankgiro 6 \)1~

16 SKOGSlIDEN PREl. HYRESKOSTNAD!Åsliden 1056 m 2 Hyra nya Igh 1918 m 2 Hyra lokal 1406 :-lm 2 (inkl alm yta) 1554 :-lm 2 Uthyrbar yta 5641 Prod.kostn Ränta Avskrivn Bokfört värde Ombyggnad TOTAL % 2% 7% Drift 281 kr/m Underhåll 85 kr/m Yta Intäkt kr 1m m m 2 TOTALT Bostäder Lokaler 1851 m m m m Beroende på avkastningskrav hyra mellan (tidigare lämnad uppgift) I ~ 0'1 I

17 BÄSTADS KOMMUN Ekonomi- och normstyrningsutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad ENU KS dnr. KS 129/ Ombyggnation av Skogsliden Ärendebeskrivning Beslutsunderiag Vård- och omsorgsnämnden beslutade att hemställa hos kommunstyrelsen att ge Båstadhem AB i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnad av Skogsliden. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden med tiilhörande tjänsteskrivelse. VD för Båstadhem AB, Robert Falk, informerar i ärendet. Förslag till beslut Ekonomi- och normstyrningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. Härutöver beslutar ekonomi- och normstyrningsutskottel: 3. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet skall information ges av vårdoch omsorgschefen och VD:n för Båstadhem AB. KS Notering Beslut Vård- och omsorgschefen Susanne Hertting och VD:n för Båstadhem AB Robert Falk, redogör för ärendet. Bo Wendt (BP) är ej närvarande under ärendet. Kjell Andersson (BP) tjänstgör I hans ställe. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projektering till om byggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. justerandes signatur kslnämnd kf utdragsbestyrkande utskott -16-

18 [IJ BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Ekonomi- och normstyrningsulskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommlloslyrelsen ENU KS EU KS dnr. KS 129/ Ombyggnation av Skogsliden Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden beslutade att hemställa hos kommunstyrelsen att ge Båstadhem AB i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnad av Skogsliden. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden med tillhörande tjänsteskrivelse. VD för Båstadhem AB, Robert Falk, Informerar I ärendet. Förslag till beslut Ekonomi- och normstyrningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. Härutöver beslutar ekonomi- och normstyrningsutskottet: 3. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet skall information ges av vårdoch omsorgschefen och VD:n för Båstadhem AB. KS Notering Beslut Vård- och omsorgschefen Susanne Hertting och VD:n för Båstadhem AB Robert Falk, redogör för ärendet. Bo Wendt (BP) är ej närvarande under ärendet. Kjell Andersson (BP) tjänstgör i hans ställe. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får I uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. Forts. nästa sida justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres! I,, -17-

19 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskoltet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU 121 KS 235 Forts. ombyggnation av Skogsliden Ekonomiutskoltet Deltar ej i beslutet Beslutsunderlag Bo Wendt (BP) deltar ej i beslutet. Inkommen skrivelse från Båstadhem AB, vd Robert Falk, bilaga. (Vad gäller bilagan i skrivelsen är den belagd med upphandlingssekretess). Tjänsteskrivelse från kommunchef Tomas Rikse, bilaga. Förslag tiil beslut Ekonomiutskoltets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen ger Båstadhem klartecken alt gå vidare med ärendet och genomföra en upphandling av ombyggnaden. KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen ger Båstadhem klartecken alt gå vidare med ärendet och genomföra en upphandling av ombyggnaden. justerandes signatur kslnämnd kf utdragsbestyrkande aufpres -18-

20 rrj BAsTADS ~KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOll Blad KS eu dnr. KS Planerade upphandlingar 2012 Beskrivningav ärendet Underlag till beslutet Beslut Enligt önskemål från ekonomintskottet29 februari 2012 bifogaslista överde upphandlingar/samordnade inköp som bör göras nnder Översikten omfattar inte Teknik och service upphandlingsplan. Pga få resurser kommer troligtvis inte alla upphandlingar att verkställas under Tjänstesk"ivelse från upphandlare Jeanette Hall daterad , bilaga. Lista över upphandlingar/samordnade inköp daterad , bilaga. Ekonomiutskottet beslutar: 1. Lista över upphandlingar/samordnade inköp daterad läggs till handlingarna. listerandes si211aturer Utskolt/presidiUJll KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande I ~

21 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (1) Datum: Handläggare: Jeanette Hall Dnr: Till: Ekonomiutskottet Beslutet skall expedieras till: Jeanette Hall Bilagor till tjänsteskrivelsen: Planerade upphandlingar 2012 xls. Planerade upphandlingar 2012 Enl önskemål från ekonomiutskottet 29 februari 2012 bifogas lista över de upphandlingal/samordnade inköp som bör göras under Översikten omfattar inte Teknik och service upphandlingsplan. Pga få resurser kommer troligtvis inte alla upphandlingar att verkställas under Pågående avtal som kräver förlängning eller ny upphandling under 2012 finns inte registrerade i upphandlingsplanen. Dessa omfattar framförallt tjänster inom teknik och service. Vid frågor eller önskemål om att delta i förfrågningsunderlagets utformande bör någon/några personer utses som under en viss period kan delta i möten med resp arbetsgrupp. Upphandlaren bör i god tid bli informerad om vilka förfrågningsunderlag ekonomiutskottet finner intressanta. Vid förändringar i upphandlingsplanen kommer ekonomiutskottet att informeras Vell talet kan Inte representeras I rlngil'et rorma!.\] -20-

22 Planerade upphandlingar Båstads kommun 2012, uppdaterad Produkt/tjänst Uppskattat värde/år upph.form beräknad avtals start av upphan på anmodan av avtal tecknades utfall arbete med Leverantör Mae datorer ,00 förenklad Henrik Andersson ok ATEA Stängsel och staket ,00 direkt Jenny Hertsgård ok NomOv planarkitekttjänster ,00 förenki Lisa Rönnberg ok Tjäder, 200m, Tengbom Nyckelbrickor 30000,00 direkt Rolf Andreasson ok Svensk Säkerhetstjänst Markarbeten förenki Teknik och serviceiklar ok PEAB Utteratur BoS,BoA 6verprövad Kommentus Lek och fritid BoS överprövad Kommentus Akvarellen etapp Teknik o senice Overprovad Inventor Ö karups förskola ,00 byggentreprenad Teknik o service ok Akvarellen etapp ,00 byggentreprenad Teknik o service ok Fönsterputs ,00 förenki Monika Lindqvist pubi Byggmaterial och järnhandelsvaror ,00 förenkilöppen? Sveninge Bästadhem tfu Fastighetsmäklare ,00 förenki Robert Falk publ Beläggningsarbete ,00 byggentreprenad Teknik o selvice publ Hastighetsskyltar ,00 förenklad Håkan Pettersson pub! Kemikalier till utomhusbassäng ,00 direkt Dennis Olsson skickad YH-utbirdningar ,00 fören kl Ewa Nilsson tfu Köksutensilier ,00 förenki Ulla Johansson tfu Hushallselektriska produkter och glödlampo ,00 direkt VoD publ Däck ,00 förenki kommunövergripande tfu Tryckeritjänster ,00 förenki Rebecka Lindell ffu Bibliotekssystem (RFID) ,00 förenklad Inga-1i11 Ahlström ffu Inneblommor ,00 direkt VoD Inredningsdetaljer, tex ljus dukar gardintyger 50000,00 direkt VoD, BoS Maskiner och handverktyg inkl bensin och d' ,00 förenki Sveninge Plattl~ggning ,00 förenki Teknik och selvice Besiktning idrottsanläggningar ,00 förenki Sven Inge Laholm?? Besiktning lekplatser 40000,00 direkt Jenny Hertsgård Idrottsredskap ,00 förenki Sveninge Maskiner för park och grönytor?? förenki Sveninge I '"~

23 Bevakning ,00 öppen äddningstjänstlbåstadhem Cyklar direkt Kommunövergripande Livsmedel ,00 öppen Christer lilja Ängelholm? Kontorsmaterial ,00 öppen Christer Lilja Angelholm? Uteblommor ,00 direkt Jenny Hertsgård Försäkringskonsult förenki Lars Nilsson Jaktutrustning och därtill hörande material?? direkt Magnus Sjeldrup Snöröjningstjänster ,00 direkt Sveninge Kartläggning av lärares kompetens ,00 förenki Gitte Dahlin Upphandlingsstöd 70000,00 förenki Jeanette Hall Bemanning, skola, vård öppet VoO, BoS Kommentus, Laholm? Scanning av fakturor ,00 förenki Lars Nilsson nv skånes kommuner e-handel och e-fakturor ,00 förenki ette Hall/AnnaCarin Strebel Dokument och ärendehanteringssystem > öppen Olof Nilsson Lokalvård ,00 öppen Monika Lindqvist Brandsläckare, årlig besiktning förenklad, Båstadhem? Bussresor förenklad Kommentus El/energi Båstadhem Kommentus Färgprodukter Sveninge, Båstadhem Golvläggare förenki Båstadhem Grönyleskötsel ,00 förenklad Jenny Hertsgård ev förlängning? Hyrbilar kommunövergripande I IT servrar och lagring Anders Björk Kammarkolleqlet Markiser och solskydd förenklad Andebratt via Möbler 201 O musikintrument SAN lösning Taxiresor Transport/logistik Kulturskolan Anders Björk VoO Kommunövergripande Tredje part sociala och etiska villkor kommunövergripande Kommentus Upphand lingskonsult förenki Teknik och service, Båstadhem Service och reparation, fordon Företagshälsovård kommunövergripande Lars Nilsson Kablage och nätverksmontörer Johan Thor Laholm? AV och elektronik Anders Björk I '" '"I

24 W1J BAsTADS ~KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSeu dnr. KS Utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet slutrapport Beskrivning av ärendet Båstarls kommun har genom undersökningar, såsom drogvaneundersökningar och folkhälsoprofil, identifierat områden som är i behov av förbättringar. Alkohol, tobak och droger är exempel på områden som är i behov av insats och för bättring. Kommunen har därför ansökt om ekonomiskt bidrag för att arbeta aktivt med förebyggande åtgärder inom dessa områden. I bifogad slutrapport beskrivs de insatser som gjorts med tillhörande ekono misk redovisning. Länsstyrelsens betalar ut bidrag till kommunen efter det att slutrapporten blivit politiskt behandlad. Båstads kommun lämnar en slutrapport som beskriver hur det ekonomiska bidraget från länsstyrelsen har använts till förebyggande insatser inom alkohol och drogområdet Beslutsunderlag Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från samhällsskyddschefanders Nilsson daterad , bilaga. Slutrapport för utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten och skickar över den till länsstyrelsen i Skåne. listerandes si21laturer Utskott/presidhull KSjnänmd KF Utdnlgsbestyrkande n ~,

25 WJ BÅSTADS ~KOMMUN Samhällsskydd 1 (2) Datum Handläggare Anders Nilsson Ekonomiutskottet Vårtdnr Båstads kommuns slutrapport för utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet Besllrivning: Båstads kommun lämnar en slutrapport som beskriver hur det ekonomiska bidraget från länsstyrelsen har använts till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet Förslag till beslut: Ekonomiutskottet föreslås godkänna slutrapporten. Slutrapporten slackas efter beslut till länsstyrelsen i Skåne. ~ ~ AndersNil~ Samhällsskyddschef Båstads kommun Kornmunlcdnlngskontor BAsTAO Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer: Ballgl'llnd: Båstads kommun har genom undersökningar, såsom drogvaneundersökningar och folkhälsoprofil, identifierat områden som är i behov av förbättringar. Alkohol, tobak och droger är exempel på områden som är i behov av insats och förbättring. Kommunen har därför ansökt om ekonomiskt bidrag för att arbeta aktivt med förebyggande åtgärder inom dessa områden. I bifogad slutrapport beskrivs de insatser som gjorts med tillhörande ekonomisk redovisning. Länsstyrelsens betalar ut bidrag till kommunen efter det att slutrapporten blivit politiskt behandlad. -24-

26 [ii] BÅSTADS ~KOMMUN Samhällsskydd 1 (4) Slutrapport för utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet Baltgrund Båstad Kommun har under de senaste tre åren arbetat med att utveckla det förebyggande arbetet. Kommunen har identifierat alkohol, tobak och andra droger som ett prioriterat område. Insatserna har utgått från Preven 3, det tidigare projektet som kommunen deltagit i. Metoder som har använts vid de olika insatserna i projektet har permanentats i de aktuella verksamheterna. Organisation och struktur I Båstads kommun är folkhälsa organiserad inom verksamhetsområdet Samhällsskydd. Samhällsskydd omfattar: - Räddningstjänst - Kris- och säkerhetssamordning - Brottsförebyggande - Folkhälsa - Hållbar utveckling - Miljö - Energi- och klimatrådgivning Samhällsskydd rapporterar i huvudsak till Samhällsbyggnadsutskottet och Ekonomiutskottet, som båda är utskott till Kommunstyrelsen. Verksamhetsområdets chefingår i kommunens ledningsgrupp tillsammans med chefer från kommunens övriga verksamhetsområden. Verksamhetsområde Samhällsskydd har funnits sedan den 1 januari Bakgrunden till sammansättning av Samhällsskydd är att samla alla kommunens verksamheter som handlar om hälsa, trygghet och säkerhet på samma ställe och på så vis arbeta samordnat och effektivt för medborgarnas bästa. Båstads kommun har som ett övergripande mål att vara Skånes tryggaste kommun. Genom att bilda verksamhetsomräclet Samhällssl<ydd har Båstads kommun försökt att följa Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap budskap till kommunerna om att ta ett helhetsgrepp om dessa frågor. Resurser Under tiden från den 1 september' 2010 till den 31 augusti 20il har det funnits 1,0 tjänst (0,5 fo!khälsostrateg och 0,5 fojkhälsosamordnare) till det förebyggande arbetet. Denna rapport avser redovisning för sökta medel under denna tidsperiod \h :\M~tad\polltlk 2012\slulrapport lansslyrelsen2.doc\b -25-

Sammanträdesdatum: 2012-03-28. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00

Sammanträdesdatum: 2012-03-28. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00 rnj BAsTADS Sammanträdesdatum 1 16) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00 Anette Åkesson M), ordförande Ann-Marie johnsson C), tjg. ersättare föl'

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

KSAU LLELSE 2014-10-14 KOMMUN HEDEMORA

KSAU LLELSE 2014-10-14 KOMMUN HEDEMORA KSAU LLELSE 2014-10-14 HEDEMORA KOMMUN ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Datum 2014-10-07 Sida 1 (1) Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde tisdag den 14

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2 Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-04-07, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer