Varför studera risk och osäkerhet? Finns det en skillnad mellan risk och osäkerhet? Riskerna har tilltagit i jordbruket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför studera risk och osäkerhet? Finns det en skillnad mellan risk och osäkerhet? Riskerna har tilltagit i jordbruket"

Transkript

1 Risk, osäkerhet och beslutsteori (riski ja päätösteoria) (kapitel 8 i Doll och Orazem behandlar beslutsteori och risk) (NEDAN ROST PÅ VETE, RUOSTE VEHNÄLLÄ) Varför studera risk och osäkerhet? Beslutsfattande då företagaren står inför risk innebär att man minskar oförutsedda förluster Päätöksenteko kun yrittäjä kohtaa riskin tarkoitta, että pienennetään ennakoimatonta tappiota. Risk har blivit ett populärt tema inom forskningen Riskerna har tilltagit i jordbruket Tilltagande volatilitet hos produktpriser och insatspriser (tuotteiden ja tuotantopanosten hintojen lisääntynyt hintavolatiliteetti) Prissvängningarna (hintavaihtelut) beror dels på biologiska och väderleksorsaker (sääsyyt), dels på allt mer integrerade världsmarknader. Produktionsprocessen från råvara till färdig produkt är lång vilket innebär att det tar tid att anpassa sig (tuotantoprosessi kestää kauan) Förändringar kräver ofta att hela livsmedelkedjan måste anpassa sig (jmf. importstopp till Ryssland 2014) Finns det en skillnad mellan risk och osäkerhet? 1. Risk har förknippats med sannolikhet där det föreligger a priori information (riski on olemassa ennakkotieto) t. ex. utgående från historiskt data (t.ex. nederbörd) 2. Osäkerhet det finns ingen förhandsinformation (ei ole ennakkotietoa) utan en händelse uppstår utan att man anat det, t.ex. Rysslands importförbud av livsmedel

2 Typer av risk (1) 1. Produktionsrisk (tuotantoriski) 2. Prisrisk eller marknadsrisk (hintariski tai markkinariski) 3. Finansiell risk (rahoituksellinen riski) 4. Teknologisk risk 5. Risk för olyckor (onnettomuudet) 6. Risk förknippad med institutionella förhållanden (institutionaalinen riski) o o o Produktionsrisk Växlingar i väderlek (nederbörd, temperatur, hagel, frost, torka, översvämningar etc.) (säävaihtelu, sadanta, lämpötila, rakeet, halla, kuivuus, tulvat jne.) Växtsjukdomar, insekter och ogräs (taudit, tuholaiset, rikkaruohot) t.ex. bladlöss (kirvat), rapsbagge (rapsikuoriainen), bladmögel (perunarutto) etc. Djursjukdomar (eläintaudit), t.ex. salmonella, svinfeber, Schmallenbergvirus, mul- och klövsjuka, (suu- ja sorkkatauti), juverinflamation (utaretulehdus), Newcastlesjuka (Newcastlen tauti), afrikansk svinpest (afrikkalainen sikarutto) mm. Prisrisk eller marknadsrisk (hintariski tai markkinariski) Växlingar i producentpriserna (tuottajahintojen vaihtelut) Växlingar i producentpriserna, producentpriserna på brödvete (leipävehnä) i EU-länder (TIKE) TIKE Växlingar i priserna på produktionsinsatser (tuotantopanosten hintavaihtelut) Källa: Tike 2

3 Prisindex på spannmål och oljeväxter aug aug 2014 (Internationella spannmålsrådet, använd 17 augusti Växlingar i producentpriserna, producentpriserna på nötkött Pris för slaktkroppar av tjur (klass O2) (sonni) (vänster) och svinkött. Pris för slaktkroppar av gödsvin (klass E) (lihasika) i EU- länder (höger) (TIKE) TIKE: Källa: Tike Producent priserna på mjölk januari juli 2014 tike Tike (Prisrisk ) Också producentpriset å mjölk varierar: Prisfluktuationerna ökar (Prisrisk ) Prissvängningar verkar bli allt viktigare att beakta, producentpriserna fluktuerar mer än tidigare Riskgardering viktig, t.ex. genom prissäkring terminskontrakt Olika riskhanteringsinstrument utvecklas på olika håll i världen, t.ex. försäkringar mot stora inkomstminskningar, t.ex. i Kanada Diskuteras även som en möjlighet i CAP reformen 3

4 Utvecklingen av jordbrukets producentpriser (tuottajahinnat) och priset på produktionsinsatser (tuotantopanokset) 2010=100, 1/2010 6/2014 enligt statistikcentralen (tilastokeskus) Finansiell risk (rahoituksellinen riski) Framtida räntor på lån kan stiga (korot voivat nousta) Belåningsvärdet för säkerheten kan sjunka (vakuuden arvo voi laskea) Om verksamhetens förmåga att frambringa kassaflöden samtidigt sjunker kan förmågan att amortera lån minska (toiminnan kassavirta voi heikentyä ja kyky lyhentää velkaa voi pienentyä ) Enligt Statistikcentralen sjönk inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 1,8 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med året innan. Euriborränta, Finland Bank EuriboR ränta , wikipedia vuoden korko (punainen), (http://www.suomenpankki.fi/), använd kuukauden korko (sininen) ja viikon korko (vihreä). (http://fi.wikipedia.org/wiki/euribor) använd Åkerpriset enligt Köpeskillingsstatistik över fastigheter , Lantmäteriverket ( Kiinteistöjen kauppahintatilasto Maanmittauslaitos) Belåningsvärdet på säkerhet fluktuerar på samma sätt (vakuusarvo vaihtelee samalla tavalla) Teknologisk risk Förändringar i teknologi och i produktionsmetoder. (nya maskiner, nya sorter och raser etc.) En teknologi kan bli föråldrad eller omodern (teknologia voi vanhentua) Foto. John Sumelius 4

5 Risk för olyckor (onnettomuudet), eldsvådor (tulipalot) Olyckor bland europeiska lantbruksarbetare med mer än tre dagars sjukfrånvara per personer anställda (EUROSTAT, 2005; Spirgys et al., 2005; Mikheev,2004, ref Pyykkönen 2012): Land Antal olyckor per anställda EU Danmark 154 Finland 535 Sverige 119 Förenade kungadömena (UK) 194 Norge 262 Litauen (Liettua) 24 Ryssland 72 Risk förknippad med institutionella förhållanden (institutionaalinen riski) Förändringar i lantbrukpolitik eller lagstiftning som kan inträffa (t. ex. de förändringar som berör artikel 141 och 142 i anslutningsfördraget till Europeiska Unionen) (esim. artiklat 141 ja 142 Suomen Euroopan unionin koskevassa liittymissopimuksessa). Ett annat exempel är EU:s hälsogranskning och avskaffandet av mjölkkvoterna år 2015 (toinen esimerkki on EU:n terveystarkistus ja maitokiintiöiden poistaminen v. 2015) Beslutsteori (päätösteoria) Jordbrukaren skaffar information för att bemöta risk Maanviljelijä hankkii tietoa kohdatakseen riskiä. Beskrivningen av besluten tidigare på kursen har utgått ifrån att produktionen och priserna är kända. Detta gäller ofta inte. Det är ofta svårt att prognosticera vilka priser som gäller då produkten är färdig. Aiempi tuotantopäätösten käsittely kurssilla on lähtenyt olettamuksesta, että tuotanto ja hinnat ovat tunnettuja. Osäkerhet och risk Osäkerhet (epävarmuus) => en situation då priser och produktionen inte är kända med säkerhet Risk => de nackdelar (haitat) som följer av osäkerhet. 5

6 Man skiljer på osäkerhet och risk mellan kända och okända sannolikheter (Voidaan tehdä eroja tunnettujen ja tuntemattomien todennäköisyyksien välillä) 1.Kända sannolikheter (objektiva sannolikheter) baserar sig på data vilket följer en viss sannolikhetsfördelning. (objektiiviset todennäköisyydet seuraavat tunnettua todennäköisyysjakaumaa) Exempel på beslutsträd ( päätöspuu): Dessa baserar sig allmänhet på frekvenser (perustuvat yleensä frekvensseihin) (t.ex. frekvenser inom olika klasser för skördenivåer) Sk. beslutsträd kan skisseras upp för att underlätta beslut. Beslutsregler utgående från det tidigare exempel med beslutsträd (päätössäännöt aikaisemman päätöspuuesimerkin perusteella): 1. Maxi-min: maximera minimi nettointäkterna. I exemplet Maxi-max: maximera de maximala nettointäkterna. I exemplet Gör val på basen av det mest sannolika resultatet. I exemplet 580. Exempel på förväntad vinst (odotettu voitto) och beslutskriterier (päätöskriteerit) Rasmussen(2011) Antag att jordbrukaren kan välja med att producera två olika odlingsväxter (viljelykasvit), antingen A (vete) eller B (raps) på sammanlagt 100 ha. Antag att vi har två olika möjliga scenarier för priserna, antingen höga eller låga (kaksi mahdollista hintaskenaariota, korkeita tai matalia) Antag att vi har tre olika möjliga väder under växtperioden (kasvukausi), gott, medelmåttigt eller dåligt väder (hyvä, keskinkertainen tai huono sää). 6

7 Sannolikheterna (todennäköisyydet): Höga priser 55 %, låga priser 45 % Höga priser=> priset på A är 200 MU och på B 600 MU. Låga Priser =>priset på A är 100 MUoch på B 200 MU Väder => bra väder 25%, medelmåttigt 50% och dåligt 25% Bra väder=> A 10 ton/ha och B 8 ton/ha Medel. => A 6 ton/ha och B 4 ton/ha Dåligt => A 3 ton/ha och B 0 ton/ha Förväntade värden (odotusarvoja) Förväntat pris A =(0,55*200+0,45*100)= 155 Förväntat pris B =(0,55*600+0,45*200)= 420 Förväntad skörd A = (0,25*10+0,50*6+0,25*3) = 625 Förväntad skörd B = (0,25*8+0,50*4+0,25*0) = 400 En jämförelse av A och B exceltabell, Rasmussen, S En jämförelse av produktionen av A och B: Piser Höga Låga Förväntad (Odotettu) Väder Gott Medel- Dåligt Gott Medel- Dåligt måttigt måttigt Tillstånd s1 s2 s3 s1 s2 s3 Sannolikhet 0,1375 0,275 0,1375 0,1125 0,225 0,1125 (Todennäköisyys) Odlingsväxt A Totalintäkter (kok.tuotto Kostnader (kustannus Vinst (voitto) Odlingsväxt B Totalintäkter (kok.tuotto Kostnader (kustannus Vinst (voitto) Pris A 155 Pris B 420 Skörd A 6,25 Skörd B 4 Beslutsregler i detta fall: Val utgående från a) det mest sannolika resultatet. I exemplet ger B en förväntad vinst på MU medan A ger endast MU b) Maxi-min kriteriet den högsta möjliga förlusten. I exemplet ger B också den högsta möjliga förlusten på MU (med sannolikheten 0,25) => om företaget kan gå i konkurs eller det föranleder andra drastiska problem är bet bättre att välja A vilket ger en förlust på MU varje 8 år C) Maxi-max kriteriet => välj B vilket kan ge Mu i vinst (en risktagare förderar detta) 7

8 En jämförelse av A och B exceltabell, Rasmussen, S En jämförelse av produktionen av A och B: Piser Höga Låga Förväntad (Odotettu) Väder Gott Medel- Dåligt Gott Medel- Dåligt måttigt måttigt Tillstånd s1 s2 s3 s1 s2 s3 Sannolikhet 0,1375 0,275 0,1375 0,1125 0,225 0,1125 (Todennäköisyys) Odlingsväxt A Totalintäkter (kok.tuotto Kostnader (kustannus Vinst (voitto) Odlingsväxt B Totalintäkter (kok.tuotto Kostnader (kustannus Vinst (voitto) Pris A 155 Pris B 420 Skörd A 6,25 Skörd B 4 1. Kända sannolikheter... Mått för att mäta spridningen (hajonta), t. ex. varians (varianssi), standardavvikelse (keskihajonta) eller variationsvidd (variaatioväli) ger underlag för att kvantitativt bedöma storleken på risken. Varians för ett sampel = (otosvarianssi) å n 2 (xi - x) i=1 n-1 2. Okända sannolikheter (tuntemattomat todennäköisyydet) Osäkerhet innebär att sannolikheterna är okända. Epävarmuus tarkoittaa sitä, että todennäköisyydet ovat tuntemattomia. Beslutsfattaren kan förlita sig på subjektiva sannolikheter (eget omdöme) eller grunda beslutsprocessen på en objektiv osäkerhet. Päätöksentekijä voi luottaaa subjektiivisiin todennäköisyyksiin (oma harkinta) tai luottaa objektiviseen epävarmuuteen. Kända sannolikheter (1) Följer en viss sannolikhetsfördelning (todennäköisyysjakauma). Dessa baserar sig allmänhet på frekvenser (t.ex. frekvenser inom olika skördenivåer vid beräkning av sannolikt skördeutfall (todennäköinen satotulos) 8

9 Kända sannolikheter (2) S.k. beslutsträd (liksom i föregående exempel) kan skisseras upp för att underlätta beslut. Risken kan mätas genom sannolikhetsfördelningar, t.ex. normalfördelningen: Mått för att mäta spridningen, t ex varians, standardavvikelse eller variationsvidd ger underlag för att kvantitativt bedöma riskens storlek. n 2 ( x - x) Varians för ett sampel = å i= 1 i n -1 Väntevärde (odotusarvo) = E ( x) = m = X Statistiska mått för att värdera planeringsutfall (tilastollisia suureita suunnittelua varten (1) (fil: statsiska mått för risk) Exempel (excel): majs och sojaböna skördar i lllinois (James och Eberle, 2000) Medelvärde majsskörd: å x i n, i exemplet medelvärde för 1300 μ m = = Statistiska mått.. (2) i exemplet är medelvärdet tör sojaskörd (soijasadon keskiarvo on) 434 μ s = = 10 43,4 X i = observationer i..n, t.ex. skörd n = antal observationer 9

10 Statistiska mått.. (3) Varians för ett sampel: (otoksvarianssi) Statistiska mått.. (4) Standardavvikelse (keskihajonta) V = å i (x i - x) n Standard avvikelse s s = V För majs s m = 23,80, för soja s s = 5,66 För majs Vm= 566,67, för soja Vs=32,04 Statistiska mått.. (5) Om det statistiska materialet är normalfördelat kan man enligt standardavvikelsen för samplet (s.k. medelfel) göra vissa slutledningar med hänsyn till följande faktum: Mikäli tilastollinen aineisto on normaalisti jakautunut voidaan otoksen keskihajonnan (nk. keskivirheen) perusteella tehdä johtopäätöksiä liittyen seuraaviin seikkoihin Normalfördelningen, normaalijakauma 10

11 Statistiska mått.. (6) Ytan under sannolikhetsfunktionen för den första standardavvikelsen motsvarar 34 % av totalytan. En standardavvikelse på vardera sidan motsvarar således 68 % av utfallen eller ca två tredjedelar Mao är det sannolikt att två tredjedelar av majskördarna kommer att ligga mellan 130 +/- 23,8 bushel/acre eller mellan 106,2 och 153,8 bushel/acre Två tredjedelar av sojaskördarna ligger sannolikt mellan 43,4 +/-5,7 bushel/ha eller mellan 37,7 och 49,1 bushel/acre. Statistiska mått.. (6) suomeksi Pinta-ala todennäköisyysfunktion alapuolella vastaa ensimmäisen keskihajonnan osalta 34 % kokonaispinta-alasta käyrän alapuolella. Yksi keskihajonta kummalla puolalla keskiarvoa vastaa 68 % kaikista tuloksista eli noin kaksi kolmasosaa Ts. on todennäköistä, että kaksi kolmasosaa maissien hehtaarisadoista tulevat olemaan130 +/- 23,8 bushel/acre välillä eli 106,2 ja153,8 bushel/acre välillä Kaksi kolmasosaa soijan hehtaarisadoista sijaitsevat todennäköisesti 43,4 +/-5,7 bushel/acre välillä eli 37,7 ja 49,1 bushel/acre välillä. Statistiska mått.. (7) Ytan under sannolikhetsfunktionen för de TVÅ första standardavvikelserna motsvarar 68 % av totalytan. Med 95 % sannolikhet ligger skördarna för majs inom två standardavvikelser på vardera sidan om medelvärdet Med 95 % sannolikhet ligger skördarna för majs således i intervallet mellan 130 +/- (2*23,8) bushel/acre eller mellan 82,4 och 177,4 bushel/acre. Skördarna för soja ligger med motsvarande resonemang med 95 % sannolikhet mellan 43,4 +/- (2*5,7) bushel/acre eller mellan 32,0 och 54,8 bushel/acre. Statistiska mått.. (6) suomeksi Pinta-ala todennäköisyysfunktion alapuolella vastaa KAHDEN ensimmäisen keskihajonnan osalta 68 % kokonaispintaalasta käyrän alapuolella. 95% todennäköisyydellä, maissin hehtaarisadoista tulevat olemaan 130 +/- (2*23,8) bushel/acre välillä eli 82,4 ja 177,4 bushel/acre välillä Soijahehtaarisadot sijaitsevat 95 % todennäköisyydellä 43,4 +/- (2*5,7) bushel/acre väillä eli 32,0 ja 54,8 bushel/acre välillä 11

12 Variationskoefficient CV (Variaatiokerroin, eng. Coefficient of Variation ) CV = Standardavvikelse = Medelvärde S * 100 μ I exemplet för majs CV m = 23,8/130 *100 = 18,31 I exemplet för soja CV s = 5,66/ 43,40 * 100 = 13,04 Variationsbredd eller variationsvidd (fi. Variaatioväli, eng. Range) I exemplet är variationsvidden för majs 77 till 162 bushel acre För soja är variationsbredden på motsvarande vis 29 till 50 bushel/acre Okända sannolikheter gäller t.ex. (tuntemattomat todennäköisyydet koskee esim.) 1. Förändringar i lantbrukspolitik (muutoksia maatalouspolitiikassa) 2. Förändringar i lagstiftning (muutoksia lainsäädännössä) 3. Teknologisk förändring, föråldrad teknologi (vanhentunut teknologia) 4. Olyckor, och död (onnettomuudet ja kuolemantapaukset) Attityder till risk (asenteet riskiin) Lantbruksförtagare kan liksom andra företagare delas in i tre kategorier beträffande risk: 1.De som har riskaversion (vill undvika risker) (riskiä karttavat yrittäjät) 2.De som är riskbenägna (riskihalukkaat) 3.Riskneutrala 12

13 Attityder till risk (2) Rolf Olsson Fyra olika företagsledartyper Många individer vill undvika risker. De föredrar en säker trots liten inkomst. Dessa företagare har aversion mot risk. De satsar hellre på säkra produktionsgrenar eller säkra aktier än på potentiellt högavkastande produktionsgrenar som dock inbegriper en hög risk. Riskbenägna företagare är redo att satsa på riskfyllda alternativ som kan resultera i en högre inkomst samtidigt som sannolikheten för förlust ökar. Riskneutrala antar en position emellan dessa båda grupper. Svend Rasmussen p Expected utility model => ett sätt att införliva risk i den produktionsteoretiska modelleringen (Expected utility model => tapa ottaa huomioon riski tuotantoteoreettisessa mallinnuksessa) lantbruket (1) 1. Diversifiering (tulolähteiden monialaistumista, diversifikaatio) Lägg inte alla ägg i en korg. Inte bara en produkt Risk och försäkring (risk management and insurance model) 13

14 Diversifiering (2) Helena Hansson, Richard Fergusson och Christer Olofsson (2010), SLU Två motsatta tendenser hos svenska kommersiella lantbruksföretag 1. En del gårdar diversifierar i ökande grad, både inom och utanför lantbruket. 2. En del gårdar går inför en starkare specialisering lantbruket (4) 2. Flexibilitet hos produktionsanläggningarna (joustavuus tuotantolaitteiden kohdalla) Ger fler möjligheter att välja nya produktionsinriktningar i framtiden (antaa mahdollisuuden muuttaa tuotantosuunta). Husdjursbyggnader som kan inhysa (majoittaa) flera olika slag av djur Maskiner som inte är alltför starkt specialiserade (koneet, jotka eivät ole erikoiskoneita) lantbruket (5) 3. Försäkringar (vakuutukset) Genom försäkringar kan jordbrukaren gardera sig mot risker och olyckor Ett alternativ är att vara självförsäkrad, dvs. ha egna likvida medel tillhands ifall det sker något oväntat Utan dessa försäkringar kan missväxt (kato), brand (tulipalo) eller stormar (myrskyt) leda till att verksamheten på gården upphör Riskgarderingsinstrument (riskinhallinta instrumentteja) har börjat beaktas inom EU:s jordbrukspolitik. I USA och Canada är olika typer av försäkring mot prisfall vanliga. lantbruket (6) 4 Sprid investeringsrisken på många personer (hajota investointiriski monelle hengelle) 5. Kontrakt, kontraktsodling (sopimustuotanto) Överenskommelser om att erhålla ett pris för en specificerad produkt under en viss period. Syftet är att skydda sig mot prisrisker 14

15 lantbruket (7) 6. Derivatinstrument eller finansiella instrument = terminer, (eng. futures), optioner, Genom derivatinstrument kan man skydda sig mot prissvängningar (derivaattakeinojen kautta voidaan suojautua hintariskeiltä) Terminer = Det är en skyldighet att genomföra försäljningen/köpet till bestämt pris. Terminer delas in i forward- och futureskontrakt. I Finland är det forwardkontrakt derivatinstrument som förekommer inom lantbruket. lantbruket, Terminer och derivata instrument (8) Med hjälp av terminskontrakt på produkter kan lantbrukaren tillsammans med köparen fixera priset på en bestämd mängd vilket betyder att lantbrukaren kan skydda sig mot framtida prissänkningar. Det lönar sig inte att göra kontrakt som omfattar alltför stora mängder, t.ex. en tredjedel av skörden kan prissäkras lantbruket (9) "Ett forwardkontrakt är ett kontrakt säljaren av en vara tecknar för att låsa priset denne vill sälja till i framtiden. Vid kontraktets utgångsdatum levererar säljaren varan till den plats som bestämts i kontraktet och får det pris som tecknades i kontraktet oavsett vad marknadspriset är vid den tidpunkten" (Jordbruksverket rapport 2008:1. "terminshandel med jordbruksprodukter lantbruket (10) "Ett futurekontrakt är ett kontrakt om att köpa eller sälja en specifik vara med viss kvantitet och kvalitet till ett förutbestämt pris vid ett visst datum (i framtiden)"... Skillnaden till forwardkontrakt är att då tidpunkten infaller levereras ingen vara utan kontraktet köps eller säljs tillbaka och utfallet regleras av det pris som tecknades i kontraktet... Handel med futurekontrakt är således en "värdepappershandel" med syfte att dämpa svängnigarna på priserna på den fysiska marknaden där varan säljs (Jordbruksverket rapport 2008:1. "terminshandel med jordbruksprodukter 15

16 lantbruket (11) lantbruket (12) Terminskontrakten handlas över hela världen på regionala börser som NYSE (New York, London), CBOT (Chicago Board of Trade, futurekontrakt sedan 1865), RMX (Tyskland) och CME (USA) Optioner ger innehavaren rättigheten, men inte skyldigheten, att i en i framtiden bestämd tidsperiod eller tidpunkt köpa eller sälja den underliggande tillgången. Optioner är ett kontrakt att köpa ett visst futurekontrakt till ett visst pris. Optioner har länge förekommit t.ex. i USA lantbruket (13) Mer om derivatinstrument: - Jordbruksverket rapport 2008:1. "Terminshandel med jordbruksprodukter - Agronomics affärsinformation för lantbrukare - Råvaruterminer för jordbruksprodukter. Kandidatavhandling, HU, Inst. för ekonomi Kasper Lindroos. 16

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Kandidatuppsats Företagsekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitetet Författare: Taylan Mavruk 770905 Marcus Westman 810226 Sammanfattning

Läs mer

Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för ekonomi. Hävstångsinstrument En lönsam investering för småsparare?

Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för ekonomi. Hävstångsinstrument En lönsam investering för småsparare? Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för ekonomi Titel: Hävstångsinstrument En lönsam investering för småsparare? Författare: Anna Bylund Jennie Pettersson Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng

Läs mer

John Sumelius Grundbegrepp inom lantbrukets företagsekonomi

John Sumelius Grundbegrepp inom lantbrukets företagsekonomi Helsingfors universitet Institutionen för ekonomi Kompendium nr 20 Sjunde upplagan Lantbruksekonomi Lantbrukets företagsekonomi Helsingfors 2014 John Sumelius Grundbegrepp inom lantbrukets företagsekonomi

Läs mer

Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras?

Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? R A P P O R T 2 0 0 0 : 1 Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? E vald Nalin Livsmedelsekonomiska institutet Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? 1 2 Livsmedelsekonomiska

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

MIKROEKONOMISK TEORI B

MIKROEKONOMISK TEORI B LÄSPLAN OCH FÖRELÄSNINGSUNDERLAG TILL KURSEN: MIKROEKONOMISK TEORI B Denna kurs tar upp den del av ekonomisk teori, som behandlar samspelet mellan enskilda hushåll och företag i en marknadsekonomi, dvs

Läs mer

Hur bör elhandeln organiseras?

Hur bör elhandeln organiseras? Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska elmarknadens regelverk Elforsk rapport 2004:10 Lars Bergman Eirik S. Amundsen Mars 2004 Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Svenska fonders riskrating

Svenska fonders riskrating Svenska fonders riskrating Magisteruppsats VT -08 Företagsekonomiska institutionen Linköpings Universitet Tobias Andersson & Johan Paulsson Sammanfattning Bakgrund Risk är den faktor som de flesta sparare

Läs mer

Belåning av aktier - Har riskerna underskattats?

Belåning av aktier - Har riskerna underskattats? Belåning av aktier - Har riskerna underskattats? Malin Hägg SLU, Department of Economics Thesis 568 Degree Thesis in Economics Uppsala,2009 C-level, 15 ECTS credits ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-568-SE

Läs mer

Anna Liljeström. Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering

Anna Liljeström. Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering Anna Liljeström Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 63 Helsinki 2010 Användningen

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Ränterisk för bostadsköpare

Ränterisk för bostadsköpare Nationalekonomiska Institutionen Lunds Universitet Kandidatuppsats poäng H 5 Ränterisk för bostadsköpare betydande eller marginell? Författare: Marcus Iorizzo Handledare: Hans Byström Abstract Med dagens

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Redovisning av konvertibler

Redovisning av konvertibler Redovisning av konvertibler - IFRS 2 och dess inverkan på företagets resultat och finansiella ställning Författare: Olof Andersson Emma Björklund Handledare: Professor Jan-Erik Gröjer Sammandrag Denna

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder?

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? - En jämförande studie mellan lantbrukare som abonnerar på SMHI lantbruksväder och lantbrukare utan extra väderinformation Fredrik Nilsson SLU, Institutionen för

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer