Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland"

Transkript

1 I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet ~ila&a ls 2BA BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Sida 1 (6) Dnr LD12/01796 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Kommunalförbund bildas med Landstinget i Värmland för gemensam drift av ambulanshelikopter och bilagt förslag till förbundsordning enligt bilaga b) godkänns 2. XX och XX väljs till ordinarie direktionsledamöter till och med För motsvarande period väljs XX och XX som ersättare och Carl Erik Nyström (C) som revisor. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning I enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 17 december 2013 har frågan om val av driftform för att sköta ambulanshelikopterverksamheten utretts. Utredningen föreslår att verksamheten bedrivs i egen regi i enlighet med den nationella utredningen "Vård på Vingars" rekommendation om att kunna förfoga över möjlighet till nationell samordning av den svenska ambulanshelikoptervården. Utredning föreslår att Landstingen i Dalarna och Värmland bildar ett gemensamt kommunalförbund för den aktuella flygverksamheten. Förbundets verksamhet regleras i enlighet med bifogat förslag till förbundsordning. Samverkansnämnden för UppsalaiÖrebroregionen tar initiativ till att ett samverkansavtal mellan de sju landstingen som reglerar gränslös utlarmning och att ersättningsregler/prislista fastställes I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Förslag till förbundsordning c) Samverkansfördelar ur ett ekonomiskt perspektiv Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun ~'_:J_- -: gg'k'i" Kontakt Org.nr: \Al!liI!IiIif I Handläggare Andersson Gösta Regionsamordnare

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Dnr LD12/01796 Sida 2 (6) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Bakgrund Landstingsfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde att 1.Utredningen och dess bilagor om etablering av ambulanshelikopterverksamhet ska ligga till grund för en etablering av ambulanshelikopterverksamhet dygnet runt i Dalarna med placering på Mora flygplats. 2. Landstinget beslutar att utnyttja framförhandlad option för inköp av helikopter 3. Beräknad investeringskostnad på ca 62,7 mkr fördelat på 13 mkr 2014 och 50 mkr 2015 beaktas i budget för Frågan om driftform för helikopterdelen bereds i särskild ordning i landstingsstyrelsen. Besluten enligt punkterna 1-3 ingår i den ordinarie verksamhets- och budgetprocessen och hanteras inte i detta ärende. Driftform för helikopterdelen Ambulanshelikopterverksamhet är ett sätt att förstärka och komplettera den prehospitala vården som är avsedd för att förhindra onödiga dödsfall eller att medicinska tillstånd onödigtvis förvärras. Den innebär ökad möjlighet till säker och jämlik vård för befolkningen. I den preshospitala vården ingår också insatser från andra grenar av vården, t ex vägburen ambulanssjukvård och delar av primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Ambulanshelikopterverksamheten består dels av den medicinska delen som ombesörjes av narkosläkare och specialutbildade sjuksköterskor som dessutom är piloter, dels av flygverksamhet som arbetar under särskilda villkor. I de faktiska uppdragen agerar man tillsammans som ett odelbart team. Redan i upphandlingsskedet har landstinget dragit fördelar aven samverkan med landstinget i Värmland. Avtal med leverantör har ännu inte kunnat slutas p.g.a. överklagande. I överläggningar med den leverantör som

3 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Dnr LD12/01796 Sida 3 (6) de båda landstinget pekat ut i tilldelningsbesluten har dock såväl prisnivå som andra fördelar kunnat skapas till följd av ett gemensamt agerande. Båda landstingen har valt samma helikopterrnodeli vilket banar väg för stordriftsfördelar vid en driftsamverkan. Landstinget i Värmland ligger längre fram i sin genomförandeprocess och har redan valt att driftformen ska vara egenregi. Om de båda landstingen ska nå fördelarna av samverkan, kan inte Dalarna välja att upphandla driften av sin helikopter. Konkurrenslagstiftningen lägger hinder i vägen för en direkt samverkan mellan ett privat bolag och offentlig verksamhet. Landstinget Dalarna bör därför välja egenregiverksamhet. Detta vägval bekräftas också av den nationella utredningen "Vård på Vingar" som förordar egenregiverksamhet för att kunna förfoga över den samlade svenska helikopterflottan och skapa möjlighet till strategisk täckning av landet och möjligheter till synergieffekter på driftsidan. Samverkansfördelar vid gemensam drift För att bedriva helikopterverksamhet krävs drifttillstånd från Transportstyreisen, vilket kallas AOG (Air Operator Gertificate). En innehavare av AOG ska utse en verksamhetsansvarig chef och befattningshavare för flygverksamhet, underhållssystem, utbildning av besättningar samt markbunden verksamhet. Innehavaren av AOG kan ansvara för flera baser/verksamheter vilket innebär: Gemensamt AOG - Uppstart och årliga kostnader för operativa tillstånd halveras - Lönekostnader för tillståndspersoner halveras - Utbildning piloter, fritt från leverantören Tillgång till varandras backuphelikoptrar vid servicetillfällen eller vid flera vård uppdrag samtidigt Teknik och service - gemensamt reservdelslager Flygsäkerhet - sjuksköterskor som har andrepilotutbildning Ökad tillgänglighet och patientsäkerhet med gränslös utkallning Försäkringar - avgifterna minskar när flera helikoptrar försäkras Samverkansfördelar ur ett ekonomiskt perspektiv - se bilaga c)

4 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Dnr LD12/01796 Sida 4 (6) Jämförelse emellan egendrift respektive entreprenad. Det är svårt att göra rättvisande jämförelser av ekonomiska utfall eftersom det inte görs särskilt många upphandlingar av denna typ i Sverige. Jämfört med de senast genomförda så görs bedömningen att motsvarande verksamhet i entreprenadform skulle kosta ca 47 mkr/år och landsting mot ca 39 i Värmland och ca 36 i Dalarna. Skillnaden mellan landstingen beror på olika byggnadstekniska förutsättningar för helikopterbaserna. Val av samverkansform Lagstiftningen innebär att för att erhålla flygtillstånd måste den juridiska person som ska bedriva verksamheten ha flygverksamhet som sin huvudsysselsättning för persontransport. Den politiska ledningen i de båda landstingen har efter ett gemensamt möte förordat att landstingen skapar ett gemensamt kommunalförbund som har denna huvuduppgift. Bifogade förslag till förbundsordning bygger på att de två helikopterbaserna i Mora och Karlstad drivs gemensamt varvid man solidariskt delar på gemensamma kostnader medan kostnader som kan hänföras till respektive landstings verksamhet i princip fördelas enligt nyttjandet. En direktion föreslås som bemannas av två ledamöter från vardera landsting, med lika många ersättare. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst. Verksamheten ska vara helt transperent och förutsätter ett nära samråd med medlemslandstingen både i den dagliga verksamheten och i budget och verksamhetsplaneringen. För att upprätthålla den genomförandeplan som Värmland har behöver beslut om den föreslagna samverkans- och driftformen fattas snarast. I den gemensamt planerad beslutsprocessen tar Värmlands fullmäktige beslut i ärendet dagen efter Dalarna. Det förutsätts också att man vid samma sammanträde utser ledamöter till direktionen så att direktionen kan sammanträda snarast efter att beslutet vunnit laga kraft. Detta för att korta handläggningstiden så att en ansökan till Transportstyreisen om tillstånd för flygverksamhet kan inlämnas och behandlas före planerad start. Samverkan mellan landsting om att nyttja ambulanshelikopter. I och med bildandet av föreslaget förbund bekräftas också en gränslös utlarmning av helikopter mellan de två landstingen.

5 Landstinget Dalarna Central förvaltning 'BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Dnr LD12/01796 Sida 5 (6) En utvidgad samverkan med andra landsting kräver ett samverkansavtal direkt mellan de berörda landstingen. Inom den egna sjukvårdsregionen regleras samverkan via Samverkansnämnden för UppsalaIÖrebroregionen. Den vägen avgörs också frågor om ersättning mellan landstingen för utförda tjänster sinsemellan. Samverkansnämnden fastställer också en prislista som ligger till grund för ersättning från andra landsting utanför sjukvårdsregionen. Kommunalförbundet ska vara skyldigt att följa de ingångna samverkansavtal som landstingen tecknar. Man ska således skilja på frågan om kommunalförbund för gemensam drift respektive avtal om gränslös utlarmning över landstingsgränser. Förbundets relation till nationell samordning av luftburen amulanssjukvård. Sedan några år tillbaka har de landsting som har eller står i begrepp om att skaffa helikopter bildat en politisk samordningsgrupp. Den arbetar utifrån intentionerna i utredningen 'Vård på Vingar". Till sin hjälp har den en projektledare och en arbetsgrupp som tar fram förslag. På gruppens initiativ har nyligen 20 av de 21 landstingen slutit ett samverkansavtal om den flygplansburna ambulanssjukvården som medger gemensam upphandling och koordinering. Västerbottens läns landsting är värd för detta och organisationen är under uppbyggnad. Inom området samordning av ambulanshelikopter går utvecklingen långsammare men redan nu finns propåer om att få medverka i det kommunalförbund som föreslås för Värmland/Dalarna. I "Vård på Vingar" utredningen förordas att antalet helikoptertyper samordnas till två. En för lite längre avstånd och en för kortare. Dessutom ska utrymme för specialhelikopter finnas, exempelvis intensiwårdsfarkost. Det finns ännu inte förutsättningar för att ta in fler medlemmar i detta kommunalförbund, främst av tidsskäl men också av skäl som har med ingångna avtals tidslängd etc att göra. Vid en utökning av kommunalförbundets medlemmar krävs nya politiska ställningstagande hos alla berörda landsting. Det vore värdefullt med en framtida utvidgning av verksamheten tillsammans med andra landsting för att nå en ökad nationell samordning.

6 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Dnr LD12/01796 Sida 6 (6) Landstingen längs norska riksgränsen tar nu ställning till ett samverkansavtal med Norsk Luftambulanshelsetjeneste som reglerar utlarmning, ansvar och finansiering mm vid vård över gränsen. Kommunalförbundet ska följa också detta samverkansavtal. Detta samverkansavtal behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde Finansiering och ekonomiska konsekvenser Bedömningen är att motsvarande verksamhet i entreprenadform skulle kosta ca 47 mkr/år mot ca 36 i egenregi. De två helikopterbaserna i Mora och Karlstad drivs gemensamt och gemensamma kostnader delas solidariskt medan kostnader som kan hänföras till respektive landstings verksamhet i princip fördelas enligt nyttjandet. De ekonomiska samverkansfördelarna redovisas i bilaga c). Juridik Lagstiftningen innebär att för att erhålla flygtillstånd måste den juridiska person som ska bedriva verksamheten ha flygverksamhet som sin huvudsysselsättning för persontransport. Den föreslagna förbundsordningen följer aktuell lagstiftning för kommunalförbund. Patientperspektiv, miljö, likabehandling, barnkonsekvens, folkhälsa och konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Driftformen i sig bedöms inte ha någon påverkan på dessa perspektiv. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 äger rum Uppföljning Beslutet om driftform kräver ingen särskild uppföljning.

7 . Landstinget ivärmiana Ledningsstöd Gunnar Blomquist ~ILA&A 1-,S 298 PM l (5) LKlI00844 Bilaga 1 Förbundsordning för Ambulanshelikopter Värmland Dalarna 1 Namn Kommunalförbundets namn är Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna. 2 Säte Kommunalförbundet har sitt säte i Karlstad, Värmlands län. 3 Medlemmar Medlemmar i förbundet är Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna. 4 Ändamål Ändamålet med kommunalförbundet är att ansvara för och driva ambulanshelikopterverksamheten och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemmarna. Ändamålet är också att skapa en stark, kostnadseffektiv och kompetent part för att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen och att bidra i den regionala och nationella utvecklingen inom förbundets verksamhetsområde. 5 Uppgifter Organisationen kommer att operera medlemmarnas ambulanshelikoptrar och därtill knuten verksamhet. Förbundet ska följa de avtal om samverkan som landstingen ingår med andra landsting eller regioner, inom och utom sjukvårdsregionen. Förbundet ska också följa de av båda landstingen ingångna avtal om samverkan över riksgränsen. 6 Organisation Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna är ett kommunalförbund med direktion. 7 Förbundsdirektionen Direktionen består av fyra ledamöter och fyra ersättare.

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND LKlI (5) Medlemmarnas fullmäktige väljer vardera två ledamöter och två ersättare. Dessa väljs för fyra år i taget, från den 1 januari året efter det att val ti11landstingsfullmäktige har ägt rum i hela landet. Direktionen skall ha en ordförande och en vice ordförande som innehar respektive uppdrag två år i taget. Uppdraget som ordförande cirkulerar mellan medlemmarna i turordning: Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna. Uppdraget som vice ordförande har ledamoten från den medlem som står på tur att ha uppdraget som ordförande kommande period. Vid förfall för ledamot skall ersättare från samma medlem inträda. 8 Revision och ansvarsfrihet Förbundet ska ha två revisorer. Medlemmarnas fullmäktige utser vardera en revisor. Revisorerna utser inom sig en ordförande för två år i taget från den medlem som ej innehar ordförandeposten i direktionen. Revisorernas mandatperiod är densamma som för ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemmarnas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Överlämnandet skall ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av medlemmarnas fullmäktige samtidigt med respektive medlems egen årsredovisning och revisionsberättelse. 9 Arvode och ekonomiska förmåner 9.1 Arvode Ledamöter och ersättare i direktionen och revisorerna arvoderas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda hos den medlem de representerar. Härutöver skall inte utgå annat arvode för uppdraget i direktionen eller för uppdraget som revisor. 9.2 Kostnadsersättning Ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, traktamente, reseersättning samt övriga kostnadsersättningar enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda hos den medlem de representerar. 9.3 Finansiering och utbetalning Arvode samt övriga kostnadsersättningar till direktionen och revisorerna finansieras och utbetalas av den medlem som de representerar. 10 Initiativrätt Ärenden i direktionen :far väckas av; Ledamot och tjänstgörande ersättare i direktionen.

9 LANDSTINGET I VÄRMLAND LKl (5) Medlem genom framställan från medlemmarnas fullmäktige eller styrelse. Organ under direktionen om direktionen medgett sådan rätt. Chefen för förbundets tjänstemannaorganisation. 11 Närvarorätt och yttranderätt Vid direktionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare närvarooch yttranderätt. Direktionen avgör om någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och rätt att yttra sig vid direktionens sammanträden. 12 Beslutsärenden 12.1 Majoritetsbeslut Beslut fattas i förbundsdirektionen med majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst 12.2 Underställande av beslut I nedan följande frågor föreskrivs för att beslut skall äga giltighet att det godkänns av respektive medlemsfullmäktige. Ingå borgen, ta upp lån eller andra ansvarsförbindelser. Förvärva och avyttra fastigheter, bilda företag eller annan juridisk person eller förvärva andelar/aktier i företag. Fastställande av årligt bidrag till kostnadstäckning från medlemmarna. 13 Tillkännagivande om justering av protokoll m.m. Tillkännagivande om justering av protokoll och övriga tillkännagivanden skall anslås på medlemmarnas officiella anslagstavlor samt upplysningsvis på medlemmarnas hemsidor. 14 Fördelning av intäkter och kostnader Förbundets administrativa kostnader ska delas lika mellan medlemmarna. Intäkter och övriga kostnader fördelas utifrån vad varje medlem genererat om inte annat bestäms. Administrativt stöd ska i första hand avropas från medlemmarna. 15 Kostnadstäckning Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna. Bidrag enligt den

10 LANDSTINGET I VÄRMLAND LKlI (5) fastställda budgeten skall erläggas mot faktura med en fjärdedel per kvartal i förskott. 16 Budgetprocessen Direktionen fastställer kommunalförbundets budget före oktober månads utgång varje år. En preliminär budget ska presenteras för medlemmarna senast före maj månads utgång varje år. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten från och med kungörandet av det sammanträde med direktionen då budgeten ska fastställas. Direktionen ska tore beslut om budget samråda med medlemmarna senast innan maj månads utgång varje år. Budgetuppföljning ska göras minst tre gånger per år. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet enligt grunderna i 14 och Insyn och kontroll Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess verksamhet. Direktionen skall varje tertial avlämna verksamhetsrapport till medlemmarna. Direktionen skall därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlem efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna om principiella händelser eller andra händelser av större vikt tor förbundet eller någon av dess medlemmar. Årsbokslut för kommunalförbundet skall avlämnas till respektive medlem senast den 15 mars året efter det år bokslutet avser. Då förbundet omfattas av offentlighetsprincipen har medborgare samt tillstånds- och tillsynsmyndigheter full insyn i verksamheten med de begränsningar som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen. 18 Andel i tillgångar och skulder Medlemmarna har vid varje tidpunkt lika andel i förbundets tillgångar och skulder om inte annat bestäms. 19 Utvidgad medlems krets Ny medlem får inträda i förbundet torutsatt att denne accepterar förutsättningarna i 4 och 5 och att samtliga medlemmar är överens om villkoren för in-

11 LANDSTINGET I VÄRMLAND LKl (5) trädet samt även är eniga om nödvändiga forändringar av forbundsordningen. Beslut härom ska fattas av medlemmarnas respektive fullmäktige. 20 Likvidation och upplösning Uppsägningstiden är tre år räknat från utgången av det år uppsägningen skedde. Medlem som önskar utträda skall göra det skriftligt i rekommenderat brev. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalforbundet och den utträdande medlemmen skall bestämmas i ett särskilt avtal. Medlemmens andel av forbundets tillgångar och skulder enligt 14 i denna forbundsordning ska utgöra den huvudsakliga grunden till sådant avtal. Om överenskommelse inte kan nås, ska frågan handläggas i den ordning som anges for tvister i 21. Skulle forbundet likvideras skall direktionen vara likvidator och tillgångarna fordelas efter bestämmelserna i 14. Likvidator har rätt att forvandla egendom till kontanter. Verksamheten får fortsätta tillfälligt om det behövs for en ändamålsenlig avveckling. När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall en slutredovisning över forvaltningen avges. Redovisningen skall innehålla en forvaltningsberättelse och redovisning av skiftet av kommunalforbundets tillgångar liksom anvisningar om arkivering av forbundets handlingar. 21 Tvister Tvist mellan kommunalforbundet och dess medlemmar ska alltid söka lösas genom forhandlingar men, om överenskommelse inte kan nås på annat sätt, slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (SeC) Regler for Förenklat Skiljeforfarande. 22 Ändringar i förbundsordningen Ändring av eller tillägg till forbundsordningen skall antas av direktionen och fastställas av medlemmarnas fullmäktige. 23 Arkiv Förbundets arkiv sköts av landstinget i Värmland. 24 Ikraftträdande Denna forbundsordning gäller från och med bildandet av forbundet.

12 Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland Samverkansfördelar ur ett ekonomiskt perspektiv Så här bedöms kostnaderna kunna reduceras för respektive landsting vid en gemensam drift (kr). Landstinget i Värmland Landstinget i Dalarna AOG - operativa tillstånd år 1 AOG - operativa tillstånd år 1 AOG - tillståndspersoner per år Part Försäkring helikopter Utbildning typerating Reservdelar investering Reservdelar kapitalljänstkostnader Tekniker, backup Förbrukning, bränsle mm Verktyg Helikopter vid köp med Landstinget i Värmland Uppstartskostnader, ex upphandling

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND. Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund med säte i Umeå.

FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND. Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund med säte i Umeå. Beslutad i Förbundsdirektionen 2014-05-21 Gäller fr om 2015-03-11 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND 1 Förbundets namn och säte Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Gäller fr.o.m. 2015-06-22 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Benämning och säte Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde 2014-04-07 24-55 Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: 2014-04-07, kl 10.00-12.00, 13.00-14.55

Läs mer

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo AVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Avtalet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige i Ulricehamn Avtalet

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer