Riskinventering för del av fastigheten Kirseberg 14:93 (kv Carl Florman), Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskinventering för del av fastigheten Kirseberg 14:93 (kv Carl Florman), Malmö"

Transkript

1 Riskinventering för del av fastigheten Kirseberg 14:93 (kv Carl Florman), Malmö Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tyréns Uppdragsansvarig: Malmö Stad, Fastighetskontoret Christina Andréasson Cecilia Sandström Tyréns uppdragsnummer: Datum: Tidigare version daterad: (ØSA uppdrag 02656) Tyréns AB Upprättad av: Kvalitetsgranskad av: Cecilia Sandström Martin Kylefors Tyréns AB Tel: ØSA Brand & Risk Fax: Malmö Isbergs gata 15 Säte: Stockholm Org.Nr:

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Uppdragsbeskrivning Tillgängligt underlag Omfattning Avgränsning Revideringar Metod 4 2 Förutsättningar Planområdet Riskobjekt Acceptanskriterier 7 3 Analys Stanly Plåt Inre Ringvägen Förändrad riskbild 9 4 Slutsatser 10 5 Referenser 11 Bilaga A Bilaga B Värdering Transport av farligt gods Sidan 2(21) Tyréns AB

3 1 Inledning Øresund Safety Advisers AB har på uppdrag av Malmö Stad studerat risker för säkerhet i del av Kirseberg 14:93 (kvarteret Carl Florman) i Malmö där flerbostadshus planeras. Studien klargör vilka risker som finns i området, genom att undersöka störningsnivåer och jämföra dem med acceptabla värden. Risker som omfattas av studien är olyckor. År 2009 uppdaterades riskinventeringen av Tyréns AB Avdelning ØSA Brand och Risk (f.d Øresund Safety Advisers AB ). Inventeringen har genomförts av Cecilia Sandström (civilingenjör i riskhantering) och kvalitetsgranskats av Fredrik Nystedt (tekn lic & brandingenjör). Uppdateringen har granskats av Martin Kylefors (tekn lic & brandingenjör). 1.1 Uppdragsbeskrivning Inventeringen undersöker vilka risker som påverkar planområdet med fokus på olyckor. Studien utvärderar om befintligt planförslag visar tillräcklig riskhänsyn. Vid utformning av program för översiktsplaner och detaljplaner är det betydelsefullt att visa riskhänsyn. Plan- och byggnadslagen utgår från att kommunerna i sina planer och beslut från början beaktar sådana risker för säkerhet som har samband med markanvändning och bebyggelseutveckling. 1.2 Tillgängligt underlag Studien har utförts utifrån följande tillgängliga underlag. 1. Tillstånd för närliggande verksamheter, 2006 samt 2009 (Stadsbyggnadskontoret). 2. Underlag för offert (Fastighetskontoret). 3. Platsbesök av Cecilia Sandström, samt Omfattning Riskinventeringen besvarar följande centrala frågeställningar. Vilka riskobjekt finns i omgivningen? Visas riskhänsyn genom att de rekommendationer som värderingsdokument anger följs? Störningar som behandlas i studien kommer från olyckor. 1.4 Avgränsning Studien omfattar inte buller, vibrationer, luft- eller markföroreningar. Analysen berör befintliga och kända verksamheter. I anslutande område finns verksamheter som bedömts vara sådana att de uppenbart inte påverkar det aktuella planarbetet (t ex kontor, butiker och lager - utan hantering av farliga produkter och utan speciella tillstånd), och de har därför inte ingått i analysen. Det förutsätts att alla former av ändringar (bygglov, tillstånd att utöka/bedriva verksamhet mm) i dessa områden, och som skulle kunna komma att beröra planområdet, hanteras i respektive tillståndsprocess. Det förutsätts vidare att verksamhet som kan bedrivas utan tillstånd inte kan utgöra en störning för hälsa eller säkerhet. Sidan 3(21) Tyréns AB

4 1.5 Revideringar Föreliggande rapport har reviderats avseende nya riktlinjer avseende avstånd till transportled för farligt gods (fastställande av RIKTSAM) och analys i enlighet med riktlinjerna, nya trafikföreskrifter i Malmö samt utökats med kompletterande utredning avseende Stanly Plåt. 1.6 Metod Arbetet har bedrivits i följande steg: 1. Analys av förutsättningar; beskrivning över befintliga förhållanden, omgivningar etc. 2. Identifiering av riskobjekt; baseras på identifiering med hjälp av besök på plats. 3. Informationsinhämtning; tillstånd, besök, telefonsamtal mm samlas in för att kunna genomföra värdering av riskerna. 4. Riskvärdering; påverkan på planområdet fastställs. 5. Förslag till riskhänsyn i planens utformning. Sidan 4(21) Tyréns AB

5 2 Förutsättningar I detta kapitel anges de förutsättningar som ligger till grund för analysen. En beskrivning av planområdet, industrierna i dess närhet och riskkriterier redovisas. 2.1 Planområdet Området är beläget i Johanneslust mellan den fd Hangarbyggnaden från 1925 (utmärkt som Hangar 2) och Flygfältsparken, se Figur 2.1. Området gränsar till både verksamhets- och bostadsområden och karaktäriseras idag av grönytor utom i nordväst där en betongplatta finns kvar framför den kvarvarande hangarbyggnaden, som är av kulturhistoriskt värde. 2.2 Riskobjekt I planområdets närhet finns flera befintliga störningskällor i form av industrier och vägar. Riskobjekten är identifierade vid platsbesök samt med hjälp av Stadsbyggnadskontorets register över tillstånd för brandfarlig vara. En sammanställning av verksamheter och deras potentiella konflikt med planområdet presenteras i Tabell 2.1, och en närmare genomgång sker i de följande avsnitten av de som bedömts vara potentiella riskkällor. Mängder i verksamheternas tillstånd anges i de fall det finns något. Carl Florman Figur 2.1 Potentiella riskobjekt i anslutning till planområdet (utmärkt) Carl Florman (utmärkt ovan) Hangar 2 Malakiten samt Onyxen Bostadsbebyggelse Akvamarinen 1 = Kedjeteknik, 2 = Stanly Plåt. Sidan 5(21) Tyréns AB

6 Heliotropen 11= Stanly Plåt, 10= Bil och motordelar i Malmö samt Jade trade, 9= Sparrholms, 4 = Elanders Skogs Grafiska (utanför bild), 6= Snickeri Noshjulet 4= JME Data, 7= ABA Systems Dataprodukter samt Uddmo Tabell 2.1 Företag (fastighet) Hangar 2 (Carl Florman) Kedjeteknik (Akvamarinen 1) Stanly Plåt (Akvamarinen 2, Heliotropen 11) Sammanställning över inventerade företag och potentiella riskkällor i närområdet. Elanders Skogs Grafiska (Heliotropen 4) Din Bil i Malmö (Dykbromsen 8, utanför kartan) Sparrholms (Heliotropen 9) Jade Trade (Heliotropen 10) Bil- & Motordelar i Malmö/ Bildelsspecialisten (Heliotropen 10) JME Data (Noshjulet 4) ABA Systems Dataprodukter (Noshjulet 7) Uddmo (Noshjulet 7) Sallerupsvägen Inre Ringvägen Verksamhet och potentiell inverkan (störning) avseende Säkerhet. Aktuellt område för nybebyggelse. Även en äldre industrilokal, utan verksamhet, som planeras vara kvar. Planeras eventuellt att bli museum. Ingen störning, utreds ej vidare. Försäljning av kedjor, kugghjul, kedjeremmar mm. Ingen störning, utreds ej vidare. Brandfarliga gaser, dock ej i tillståndspliktiga mängder. Brandfarlig vara. Brandfarlig vara. Båtmotorreparationer, vinterförvaring av båtar mm. Ingen störning, utreds ej vidare. Partiförsäljning, tillverkning och import av smycken mm. Ingen störning, utreds ej vidare. Försäljning av bildelar och tillbehör samt bilvårdsprodukter. Ingen störning, utreds ej vidare. Försäljning av datorer och tillbehör. Ingen störning, utreds ej vidare. Lagerlokal. Ingen störning, utreds ej vidare. Försäljning av trädgårdsprodukter. Ingen störning, utreds ej vidare. Generellt förbud mot farligt gods råder på Sallerupsvägen (liksom på de flesta vägar i Malmö) men vissa transporter kan fortfarande vara tillåtna, enligt särskilda regler. Tillåten väg för transport av farligt gods. Verksamheter med kommentarer (se även Tabell 2.3): Stanly Plåt (Akvamarinen 2, Heliotropen 11) Stanly Plåt är ett plåtslageri med verksamheter såsom ytbehandling, blästring och pulvermålning. Processen är datorstyrd från den elektroniska ritningen till färdig produkt. Företaget hanterar nitrogen, acetylen och oxygen, men inte i tillståndspliktiga mängder. Det kortaste avståndet från Stanly Plåts fastighetsgräns till bostäder är 10 m och från den plats (utomhus) där nitrogen Sidan 6(21) Tyréns AB

7 förvaras i tank och övriga gaser i flaskor är det ca 20 m. Verksamheten utreds vidare. Elanders Skogs Grafiska (Heliotropen 4) Företaget tillhör Elanderskoncernen, som är verksamma inom infomedia. Tillstånd finns för 450 liter brandfarlig vara klass 1, 450 liter klass 2b samt 400 liter klass 3. All förvaring sker inomhus. Avstånd till planområdet är minst 200 m. Verksamheten bedöms ej utgöra en störning och utreds ej vidare. Din Bil i Malmö (Dykbromsen 8) Din Bil är en bilåterförsäljare. Verksamheten har gatuadress Pilotgatan 2. Tillstånd finns för brandfarlig vara klass 1: liter i cistern, ovan jord, samt 125 liter i behållare, brandfarlig vara klass 3: 100 liter och brandfarlig gas: 21 liter. Avstånd till planområdet är minst 150 m. Verksamheten bedöms ej utgöra en störning och utreds ej vidare. Sallerupssvägen Sallerupsvägen tillhör inte de vägar som är undantagna för förbud mot farligt gods enligt de lokala trafikföreskrifterna i Malmö, antagna Detta innebär att transport av farligt gods endast kan förekomma om Sallerupsvägen är den kortaste och lämpligaste vägen till/från en avsändare. Antalet transporter är därför mycket få och med hänsyn till aktuellt avstånd (ca 130 m) så bedöms transporterna ej utgöra en störning för planområdet. Verksamheten bedöms ej utgöra en störning och utreds ej vidare. Inre Ringvägen Vägen är rekommenderad väg för transporter av farligt gods, som kan ge olyckor i form av bränder, utsläpp och explosioner. Avståndet från Inre Ringvägen till planområdet är ca 130 m. Verksamheten utreds vidare. Av tidigare identifierade verksamheter kan således alla utom Stanly Plåt och Inre Ringvägen avskrivas från listan över verksamheter som skulle kunna utgöra en störning. Dessa återstår följaktligen för närmare utredning/analys. 2.3 Acceptanskriterier Enligt den metod som presenterats i avsnitt 1.6 används acceptanskriterier från generella riktlinjer, förutsatt att det finns sådana och att de bedöms vara giltiga för det aktuella fallet. Acceptanskriterierna redovisas i Bilaga B och används för att bedöma om riskhänsyn visas i planförslaget eller inte. Om något acceptanskriterium ej uppfylls kan man ibland vidta åtgärder för att reducera störningen till en acceptabel nivå. Sidan 7(21) Tyréns AB

8 3 Analys I detta kapitel utreds och analyseras de två verksamheter som eventuellt skulle kunna innebära en störning avseende olycksrisker. 3.1 Stanly Plåt Störningar från plåtbearbetning utgörs nästan uteslutande av buller och i viss mån av vibrationer. Bättre plats för arbete anger inte någon störning avseende olycksrisk. Verksamheten hanterar kvävgas samt svetsgaserna oxygen (syrgas) och acetylen. De avstånd som rekommenderas till förvaring av brandfarlig gas överstigs (Allmänna Råd, SÄIFS 1998:7 om brandfarlig gas i lös behållare). Acetylen Acetylen är en brandfarlig och explosionsfarlig gas. Tillstånd krävs för mängder över 1000 liter för icke publik hantering med förvaring utomhus (Sprängämnesinspektionens föreskrifter 1995:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor). Dessa mängder överskrids ej och verksamheten har därför inte tillstånd för brandfarlig vara. Kärlsprängning kan ske efter en extern värmepåverkan. Vid kärlsprängning kan flaskor fläkas upp och/eller splittras i mindre bitar. Risk för sprängning föreligger även efter en brand då acetylen kan sönderfalla långt efter upphettning. Flaskorna kan då beskjutas. För flaskor är det framförallt påkörning som kan vara en möjlig orsak till brand. Med aktuell förvaring är exponeringen för trafik begränsad och sannolikheten för påkörning låg. Syrgas och kvävgas Oxygen och kvävgas är ej brandfarliga och ej giftiga gaser. Syrgas är en kondenserad och oxiderande (brandunderstödjande) gas. Närvaron av syrgas förvärrar ett eventuellt brandförlopp. Kvävgas är en färg- och luktlös gas som vid stora utsläpp inomhus kan vara kvävande eftersom den tränger undan luftens syre. Utomhus sker inte detta. Gasen brinner inte men lagras under högt tryck och en gasflaska som utsätts för brand kan explodera på grund av tryckstegring. Vid eventuella utsläpp är dessa normalt ej skadliga, men vid brand kan uppvärmningen leda till kärlsprängning av trycksatta kärl. Sammanfattande bedömning Då rekommenderade skyddsavstånd överstigs och mängderna ej är tillståndspliktiga bedöms hanteringen av syrgas, kvävgas och acetylen ej utgöra en störning ur olycksrisksynpunkt. Någon annan olycksrisk sammanhörande med verksamheten är inte aktuell. 3.2 Inre Ringvägen Riskerna med transport av farligt gods på Inre Ringvägen utreds enligt de riktlinjer som anges i RIKTSAM. Utredningen redovisas i Bilaga A. Sidan 8(21) Tyréns AB

9 Utredningen visar att riskerna vid uppförande av flerbostadshus ca 130 m avstånd är acceptabla och kriterierna i RIKTSAM uppfylls. Följande åtgärder kan anses vara krav för att risknivån ska bli acceptabel: Fasad till bostadsutrymmen placeras minst 130 m från Inre Ringvägen (mätt från närmaste körfält och ej från avfart). Centralt avstängningsbar ventilation. Knapp bör placeras i allmänt tillgängligt utrymme. Uppehållsytor för långvarig vistelse för människor utomhus (uteservering, balkonger, terrasser etc) placeras längre bort än 130 m från Inre Ringvägen. 3.3 Förändrad riskbild Analysen berör befintliga och kända verksamheter med utgångspunkt i befintliga tillstånd. Givetvis kan verksamheter vilja utöka eller på annat sätt förändra sin verksamhet men det förutsätts att dessa hanteras i respektive tillståndsprocess. Verksamheter som kan bedrivas utan tillstånd bedöms inte kunna utgöra en störning. Sidan 9(21) Tyréns AB

10 4 Slutsatser Stanly Plåt ligger mycket nära den planerade bebyggelsen och dessutom förvaras deras brandfarliga gaser närmast Carl Florman, i princip i fastighetsgräns. Etablerad industri kan komma att vilja utöka sin verksamhet eller ändra sin produktion. Det förutsätts att alla former av ändringar som skulle kunna komma att beröra planområdet, hanteras i respektive tillståndsprocess (bygglov, tillstånd att utöka/bedriva verksamhet mm). I framtida tillståndsärenden måste hänsyn tas till nyetablering och detta kan påverka redan etablerad industriverksamhets möjlighet att utöka eller förändra sin produktion. Under förutsättning att restriktioner enligt nedan införs i planen för att hantera olycksriskerna enligt ovan visar planförslaget således riskhänsyn, då störningar för hälsa och säkerhet hålls på en nivå som ger en god bebyggd miljö. Följande förutsättningar kan anses vara krav för att risknivån ska bli acceptabel: Fasad till bostadsutrymmen placeras minst 130 m från Inre Ringvägen (mätt från närmaste körfält och ej från avfart). Följande åtgärder rekommenderas (men är inte ett krav), för att ytterligare förbättra risksituation: Centralt avstängningsbar ventilation. Knapp bör placeras i allmänt tillgängligt utrymme. Uppehållsytor för långvarig vistelse för människor utomhus (uteservering, balkonger, terrasser etc) placeras längre bort än 130 m från Inre Ringvägen. Ungefärligt avstånd för placering av fasad Figur 2 Avstånd från Inre Ringvägen vid vilket fasad kan placeras (ungefärlig bild) Sidan 10(21) Tyréns AB

11 5 Referenser Boverket, Bättre plats för arbete, Planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet, Boverket, Länsstyrelsen i Skåne Län, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods, Rapport 2007:06, Länsstyrelsen i Skåne Län. Räddningsverket, Farligt Gods riskbedömning vid transport. Handbok för riskbedömning av transporter med farligt gods på väg eller järnväg. Statens Räddningsverk, Karlstad, Räddningsverket, Farligt gods på vägnätet underlag för samhällsplanering, Rapport B20-209/98, Statens Räddningsverk, Karlstad, Sidan 11(21) Tyréns AB

12 Bilaga A Tyréns AB Tel: ØSA Brand & Risk Fax: Malmö Isbergs gata 15 Säte: Stockholm Org.Nr:

13 1. Värdering I första delen av analysen jämförs verksamheters lokalisering i förhållande till bostäder i aktuellt planförslag med generella riktlinjer (värderingsdokument). I första hand avses nationella riktlinjer. En förutsättning för att använda en generell riktlinje är att den är konservativt utformad och beaktar samtliga olika störningar eller olägenheter som kan uppstå. Generella riktlinjers användningsområde och tillämpbarhet beror på hur de är utformade och i vilket syfte de är framtagna. I Tabell 2.3 presenteras en översikt av olika värderingsdokument och deras skyddsavstånd för olika verksamheter som är relevanta i denna utredning. I Boverkets allmänna råd (1995:5) kallat Bättre plats för arbete, presenterar ett flertal myndigheter (Naturvårdsverket, Räddningsverket, Socialstyrelsen och Boverket) sin gemensamma syn på miljö, hälsa och säkerhet i arbetsplatsplanering. Där tas hänsyn till ett stort antal olika sorters påverkan. Räddningsverket (numera MSB-myndigheten) ger ut allmänna råd som ger skyddsavstånd för olika verksamheter där brandfarliga varor hanteras anges. Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i maj/juni 2007 en vägledning avseende värdering av risker längs transportleder för farligt gods (RIKTSAM, lst rapport 2007:6). Förslaget är delvis utarbetat av Øresund Safety Advisers AB (numera Tyréns AB) på Länsstyrelsens uppdrag. RIKTSAM anger att: Flerbostadshus kan normalt accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 150 meter från transportleden. På närmare avstånd krävs en utredning enligt Vägledning 3, RIKTSAM (omfattande riskanalys). Enligt vägledning 3 bör situationen kunna bedömas tolerabel om följande kombinationer av kriterier uppfylls: Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-7 per år. Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att samhällsrisken understiger 10-5 per år där N=1 och 10-7 per år där N=100. Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder. Samhällsrisken avser 1 km 2 med den tillkommande bebyggelsen placerad i mittpunkt och beräknas med frekvenser för 1 km transportled. Samhällsrisken skall presenteras i sin helhet i F/N diagram. Sidan 13(21) Tyréns AB

14 Tabell 1.1 Verksamhet Plåtslagning inomhus Förvaring av brandfarlig gas Översikt över olika värderingsdokuments riktlinjer för några av verksamheterna Företags som bedriver verksamheten Stanly Plåt Stanly Plåt Fastighetsbeteckning Akvamarinen 2, Heliotropen 11 Akvamarinen 2, Heliotropen 11 Boverket (Bättre plats för arbete) Bilverkstad Din Bil Dykbromsen m med omlackeringsverksamhet, 50 m utan. Förvaring av brandfarlig vara Dagstidningstryckeri Förvaring av brandfarlig Transport av farligt gods MSB-myndigheten, tidigare Räddningsverket och/eller Sprängämnesinspektionen (allmänna råd) * Allmänna Råd, SÄIFS 1998:7 om brandfarlig gas i lös behållare med ändringar i SÄIFS 2000:3 ** Allmänna Råd, SÄIFS 2000:2 om hantering av brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5 Tyréns AB Tel: ØSA Brand & Risk Fax: Malmö Isbergs gata 15 Säte: Stockholm Org.Nr: RIKTSAM (avstånd till flerbostadshus) Reellt avstånd 50 m m (gräns), 20 m - 3 m ( liter) respektive 6 m ( liter) * Överstiger reellt avstånd det rekommenderade? Nej - Se ovan Ja m Ja Din Bil Dykbromsen 8-9 m för de aktuella mängderna klass 1, 25 m för klass 3, 3 m för brandfarlig gas. Elanders Grafiska Elanders Grafiska m Ja Heliotropen m m Ja Heliotropen 4-50 m för de aktuella mängderna av klass 1, 25 m för klass 2 b och 3. ** m Ja Inre Ringvägen m 130 m Nej

15 Bilaga B Tyréns AB Tel: ØSA Brand & Risk Fax: Malmö Isbergs gata 15 Säte: Stockholm Org.Nr:

16 1 Transport av farligt gods Inre Ringvägen tillhör det rekommenderade vägnätet för tranport av farligt gods och befinner sig på ett sådant avstånd att riskerna måste utredas vidare, se följande avsnitt. 1.1 Farligt gods på Inre Ringvägen Årdygnstrafiken på Inre Ringvägen är ca fordon men antalet transporter av farligt gods är inte känt. Ca 1700 ton transporteras per dag och brandfarlig vätska dominerar bland klasserna av farligt gods, enligt Räddningsverkets undersökning av september år Andelen gods av olika ADR-klasser presenteras i Tabell 1, där även den genomsnittliga fördelning som används i RIKTSAM presenteras. Inre Ringvägen (SRV:s undersökning september ADR-klass Ämne RIKTSAM 2006) 1 Explosiva ämnen och föremål 0,9-2 Gaser 12,0-3 Brandfarliga vätskor 76, Brandfarliga fasta ämnen 0,9-5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 1,2-6 Giftiga ämnen 0,6-7 Radioaktiva ämnen 0,1-8 Frätande ämnen 7,2 2 9 Övriga farliga ämnen och föremål 0,3 1 Tabell 1 Fördelning mellan de olika ADR-klasserna Fördelningen som redovisas i RIKTSAM är mycket mindre gynnsam än den som fåtts för den aktuella vägsträckan för september Fördelningen kan dock variera så RIKTSAM:s fördelning har ändock använts i den fortsatta analysen. 1.2 Sannolikhet för olycka Sannolikheten för en farligtgodsolycka, definierad som en olycka med ett fordon lastat med farligt gods där det farliga godset läcker ut, beräknas enligt VTI-modellen, redovisad i Räddningsverket (1996). Sannolikheten för olycka är relaterad till vägens utformning och hastighet samt antalet transporter med farligt gods som passerar vägavsnittet per dag. Antalet förväntade olyckor med fordon skyltade med farligt gods N, beräknas enligt nedanstående uttryck. N = O Y X + Y X X där I O 2 (( ) (1 ) (2 )) = Index för farligtgodsolycka = Olyckor (antal/år på vägdelen) Sidan 16(21) Tyréns AB

17 X Y = Andel transporter skyltade med farligt gods = Andel singelolyckor Förväntat antal farligt gods olyckor beräknas med följande antaganden och indata: Vägsträckan har en total längd på ca 300 m. Årsdygnstrafik fordon/dygn. Antal fordon med farligt gods är c:a 115 per dag. Detta utgår från att en genomsnittlig transport av brandfarlig vätska antas transportera 15 ton farligt gods. Andelen transporter med farligt gods blir således knappt 0,3% av den totala trafiken. Antalet olyckor (totalt) per år (olyckskvoten) antas vara 0,9 (tätort, 70 km/h, ringled) enligt Räddningsverket (1996). Beräkning genomförs för tätort, ringled, 70 km/h (vilket är lämpligast val med tanke på möjlig indata), vilket innebär 0,11 som index för farligtgodsolycka och en andel singelolyckor på 0.25 (hämtat från tabell 2.2 i Räddningsverket, 1996). Resultatet av beräkningarna är att det förväntade antalet olyckor med fordon som medför farligt gods beräknas till per år. 1.3 Konsekvens av olycka Farligt gods utgörs av flera olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper varierar. De huvudsakliga riskkällorna vid transport av farligt gods utgörs av dem som kan leda till en eller flera av följande tre konsekvenser; brand, explosion och utsläpp av giftiga eller frätande kemikalier. Principiellt kan en indelning ske i massexplosiva ämnen, giftiga kondenserade gaser, brandfarliga kondenserade gaser, giftiga vätskor, brandfarliga vätskor och frätande vätskor. Massexplosiva ämnen kan detonera vid olyckor. Skadeverkan är en blandning av strålnings- och tryckskador. Tryckkondenserade gaser är lagrade under tryck i vätskeform. Vid utströmning kommer en del av vätskan att förångas och övergå i gasform. Utströmningen ger upphov till ett gasmoln som driver i väg med vinden. Vätskor som strömmar ut breder ut sig på marken och bildar vätskepölar. Beroende av vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Brand och explosion kan uppstå sekundärt efter ett utsläpp av brandfarlig gas eller vätska. Om direkt antändning sker vid utsläppskällan uppstår en jetflamma. Antänds en vätskepöl uppstår en poolbrand. Vid utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) och BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). UVCE inträffar om ett gasmoln antänds på ett längre avstånd från utsläppskällan och BLEVE är ett resultat av att en pga värmepåverkan kokande vätska (tryckkondenserad gas) släpps ut momentant från en bristande tank och exploderar med stor kraft. Ovanstående konsekvenser kan härledas till farligt gods i ADR-klass 1, 2, 3, 6 och 8. Brandfarliga fasta ämnen i ADR-klass 4, oxiderande ämnen och organiska peroxider i ADR-klass 5, radioaktiva ämnen i ADR klass 7 och övriga ämnens i klass 9 utgör normalt ingen fara för omgivningen då konsekvenserna koncentreras till fordonets närhet. Representativa scenarier för olika typer av gods och dimensionerande avstånd för skadehändelser redovisas i Tabell 1.1. Det dimensionerande avståndet har valts som ett representativt scenario för varje skadehändelse, definierat som 80 %-percentilen i Sidan 17(21) Tyréns AB

18 beräkningar över variationen i utfall på grund av olika vindhastigheter, hålstorlekar etc (beräkningar genomförda i RIKTSAM med iterationer); dvs ett avstånd som innehålls i 80 % av fallen. Hela fördelningen på utfall redovisas i Figur 1-1. Tabell 1.1 Representativa scenarier för olika skadehändelser med transport av farligt gods. B=brännbart, G=giftigt. Dimensionerande avstånd avser ett avstånd som vid en given olycka understigs i 80 % av fallen. Scenario Typ av gods Skadehändelse Dimensionerande avstånd 1 Explosivämne Detonation Tryckkondenserad gas, B UVCE 20 3 Tryckkondenserad gas, B BLEVE Tryckkondenserad gas, B Jetflamma 25 5 Tryckkondenserad gas, G Giftmoln Vätska, B Pölbrand direkt 30 7 Vätska, B Pölbrand fördröjd 50 8 Vätska, B, G Pölbrand direkt 30 9 Vätska, B, G Pölbrand fördröjd Vätska, B, G Giftmoln 110 Avstånd mellan planerad bebyggelse och väg är ej fastställt men mer än 100 m. Av ovanstående scenarier är det främst detonation, BLEVE och giftmoln som bidrar till riskbilden. Kumulativ fördelning, P(X>x) utsläpp x, Avs tånd,m Detonation UVCE BLEV E Jetflamma Giftig gas Pölbrand (direkt) Pölbrand (fördröjd) Giftig vätska (klass 3) Giftig vätska (klass 6) Frätande vätska Figur 1-1 Fördelning över riskavstånd för olika varierade parametrar. Totalt iterationer ligger till grund för redovisningen. 1.4 Beräkning av individrisk utomhus Med information om olika olyckors konsekvensområde, fördelningen av transporterat gods i olika klasser, hastigheten samt det förväntade antalet olyckor med fordon som medför farligt gods kan individrisken utomhus beräknas, se Figur 1.2. Sidan 18(21) Tyréns AB

19 Individrisk på olika avstånd från transportleden 1,00E-04 1,00E-05 Individrisk, per år 1,00E-06 1,00E-07 1,00E-08 1,00E-09 1,00E Avstånd, m Figur 1-2 Individrisk utomhus i anslutning planområdet Kriterierna anger att situationen bedöms som acceptabel om den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-7 per år. Individrisken 10-7 per år uppnås ca 130 m bort. 1.5 Beräkning av samhällsrisk Beräkningar har gjorts för att uppskatta nivån på samhällsrisken. Dessa beräkningar baseras på följande antaganden och indata: Antalet personer utomhus antas utgöra i genomsnitt 5 % av det totala antalet personer (kan jämföras med att en person tillbringar 95 % av tiden utomhus). Detta innebär att en person i genomsnitt vistas utomhus lite mer än en timme per dag. Närmast vägen (inom 60 m) antas persontätheten vara 200 personer/km 2. I övrigt antas den vara 2500 personer /km 2. Inga särskilda antaganden görs avseende boende i det planerade flerbostadshuset. För de skadehändelser som kan påverka görs en schablonmässig skattning av konsekvenserna uttryckt i andel av personerna som omkommer, utomhus respektive inomhus, se Tabell 1.2. Skattningen är grov och bygger indirekt på bedömningar av olika scenariers utbredning, hastighet, möjlighet att uppfatta situationer etc. Tabell 1.2 Andel personer som antas omkomma i samhällsriskberäkningarna för de olika skadehändelserna. Skadehändelse Andel omkomna utomhus Andel omkomna inomhus Detonation 50 % 50 % BLEVE 90 % 10 % Giftmoln (större) 90 % 5 % Giftmoln (mindre) 30 % 5 % Pölbrand, fördröjd (brandfarlig) 50% 0% Pölbrand, fördröjd (giftig) 50% 0% Sidan 19(21) Tyréns AB

20 Beräkningen av samhällsrisk är konservativ i den mening att ingen hänsyn tagits till sannolikheten för olika vindriktningar och de skyddseffekter som byggnaderna har på oskyddade personer. Den beräknade samhällsrisken redovisas i Figur ,001 0,0001 1E-05 F (per år) 1E-06 1E-07 1E-08 1E-09 Övre ALARP Nedre ALARP RIKTSAM 1 RIKTSAM 2 1E N Figur 1-3 Samhällsrisken för etablering intill Inre Ringvägen redovisad som F/N-kurva. På den vertikala axeln redovisas den beräknade frekvensen av scenario med N eller fler omkomna, enligt den horisontella axeln. De streckade linjerna anger övre och nedre gräns för det område inom vilket ALARP tillämpas. Samhällsrisken är tolerabel eftersom den probabilistiska riskanalysen visar att samhällsrisken inte överstiger 10-5 per år där N=1 och 10-7 per år där N=100. Beräkningarna är inte gjorda med hänsyn till eventuell centralt avstängningsbar ventilation. Detta reducerar konsekvensen av ett giftigt utsläpp för de som vistas inomhus. Andelen utsläpp av giftig gas av inträffade olyckor är 0,34% enligt RIKTSAM. 1.6 Osäkerheter Det finns osäkerheter i indata, modell och antaganden. Den största osäkerhetsfaktorn gäller indata, och utgörs av det faktiska antalet transporter med farligt gods. I analysen har en genomsnittlig fördelning av vilka ADR-klasser som transporteras (enligt RIKTSAM) använts för att ge robusthet och ta hänsyn till framtida förändringar av transportflöden. Detta är mycket, mycket konservativt i jämförelse med den fördelning som fåtts i SRV:s månadsundersökning. Vidare är vägsträckans längd en parameter som används i beräkningen av risknivå. I analysen för individrisk har en sträcka längs vägen på 300 m använts. Detta är en överskattning för många av de tänkbara scenarierna, men det finns även scenarier med längre påverkansområde. Sammantaget är användandet av 300 m en konservativ skattning, eftersom majoriteten av scenarierna har kortare påverkansområde. Vid beräkning av samhällsrisk har 1 km 2 använts samt farligt gods olyckor utmed en 1 km lång sträcka. Sidan 20(21) Tyréns AB

21 Antalet personer som kan tänkas vistas på området är också osäkert men persontätheten som används stämmer bra överens med uppgifter om Malmö. Att antaga Osäkerheterna kan påverka den beräknade risknivån både uppåt och nedåt. Det finns skäl som talar för att beräkningen av risken är att betrakta som konservativ och valda indata innebär en förskjutning mot högre risk. 1.7 Värdering I avsnitt 1.4 och 1.5 redovisas de acceptanskriterier för individ- och samhällsrisk som tillämpas vid värdering av olycksrisker. När det gäller individrisken utomhus understiger den 10-7 per år vid närmaste fasad i de utförda beräkningarna. Vid uppförande av flerbostadshus på ca 130 m avstånd uppfylls följaktligen kriterierna i RIKTSAM med avseende på individrisk. Kriterierna avseende samhällsrisk är att den ska understiger 10-5 per år där N=1 och 10-7 per år där N=100, vilket uppfylls. Riskerna vid uppförande av flerbostadshus ca 130 m avstånd är acceptabla. Vid etablering ca 130 m från Inre Ringvägen uppfylls kriterierna i RIKTSAM. 1.8 Behov av riskreducerande åtgärder Följande förutsättningar kan anses vara krav för att risknivån ska bli acceptabel: Fasad till bostadsutrymmen placeras minst 130 m från Inre Ringvägen (mätt från närmaste körfält och ej från avfart). Följande åtgärder rekommenderas (men är inte ett krav), för att ytterligare förbättra risksituation: Centralt avstängningsbar ventilation. Knapp bör placeras i allmänt tillgängligt utrymme. Uppehållsytor för långvarig vistelse för människor utomhus (uteservering, balkonger, terrasser etc) placeras längre bort än 130 m från Inre Ringvägen. Sidan 21(21) Tyréns AB

RISKHÄNSYN I PLANERING

RISKHÄNSYN I PLANERING HAMMARSHUS, KRISTIANSTADS KOMMUN RISKHÄNSYN I PLANERING Detaljplan för Hammar 9:151, del av, m fl, inom Hammarområdet i Kristianstad RAPPORT Uppdragsgivare: Kristianstads Kommun Kontaktperson: Marie Nilsson

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM

MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM RISKUTREDNING MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM PRELIMINÄRHANDLING 2015-09-25 Uppdrag 258868, Dp Hässleholm Brinova Titel på rapport: Riskutredning Magasinet 1, Hässleholm Status: Preliminärhandling Datum: 2015-09-25

Läs mer

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN Riskutredning avseende transport av farligt gods KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN PROJEKTNUMMER: 262684 2015-06-26 Uppdrag: 262684, Riskhänsyn detaljplan Gasverket 1, Kristianstad Titel på rapport:

Läs mer

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods för Kv. Rebbelberga 14:3, Ängelholm Rapport,

Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods för Kv. Rebbelberga 14:3, Ängelholm Rapport, 1(24) Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods för Kv. Rebbelberga 14:3, Ängelholm Rapport, 2012-05-21, Reviderad 2012-05-24 Uppdragsnummer: 242615 Uppdragsansvarig: Cecilia Sandström Handläggare

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Riskanalys, godsmagasin samt lokstallar, Älmhult Rapport

Riskanalys, godsmagasin samt lokstallar, Älmhult Rapport 1(22) Riskanalys, godsmagasin samt lokstallar, Älmhult Rapport 2014-06-18 Uppdragsnummer: 255413 Uppdragsansvarig: Cecilia Sandström Handläggare Kvalitetsgranskning Cecilia Sandström Emma Bengtsson 2(22)

Läs mer

RISKHÄNSYN I PLANERING

RISKHÄNSYN I PLANERING RISKHÄNSYN I PLANERING Detaljplan för Tvärbanan, Ängelholms kommun Farligt gods samt flyg RAPPORT Uppdragsgivare: Ängelholms kommun Kontaktperson: Maria Brink Uppdragsnummer: 240353 Datum: 2012-03-07 Tyréns

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Uppdragsnummer: 226394 Markerat planområde i Ystad hamn 16 maj 2011 Beställare: Ystads kommun Dick Bengtsson Konsult: Tyréns

Läs mer

RISKHÄNSYN FARLIGT GODS

RISKHÄNSYN FARLIGT GODS HERRESTADS-TORP 1:41, 1:45 MFL, TORP UDDEVALLA, UDDEVALLA KOMMUN RISKHÄNSYN FARLIGT GODS FRHANDSKOPIA Uppdragsgivare: Max Hamburgerrestauranger AB Kontaktperson: Christian Mannerstråle Uppdragsnummer:

Läs mer

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN RAPPORT RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN 2015-11-19 Uppdrag 259586, Riskbedömning olycksrisk, kv Garvaren, Simrishamn Titel på rapport: Riskutredning verksamheter inom kv. Garvaren,

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KV HAKEN OCH HÖRNET SOLLENTUNA KOMMUN 2013-03-20 Uppdrag: 242366, Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan. Kv Haken och Hörnet, Helenelund Status: Slutgiltig handling

Läs mer

RISKANALYS SOLHÖJDEN SUNDSVALL

RISKANALYS SOLHÖJDEN SUNDSVALL RAPPORT RISKANALYS SOLHÖJDEN SUNDSVALL SLUTGILTIG HANDLING 2012-12-20 Uppdrag: 243720, Riskanalys Solhöjden Titel på rapport: Riskanalys Solhöjden Sundsvall Status: Slutgiltig handling Datum: 2012-12-20

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

RISKANALYS- BJÖRKLIDEN

RISKANALYS- BJÖRKLIDEN RISKANALYS- BJÖRKLIDEN RAPPORT-VERSION B 2012-11-15 Uppdrag: 245404, Riskanalys transport farligt gods, Riksgränsen Titel på rapport: Status: Riskanalys- Björkliden 1:22 m.fl, Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark

Läs mer

Hur arbetar konsulten?

Hur arbetar konsulten? Hur arbetar konsulten? En konsults erfarenheter från arbete med riskhantering ur ett samhällsplaneringsperspektiv Fredrik Nystedt Upplägg Varför visa riskhänsyn? Viktiga begrepp Konsultens roll Metoder

Läs mer

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 Datum 2014-03-25 Internt granskad av: Stefan Nilsson David Winberg Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 1. Bakgrund En ny detaljplan håller på att arbetas fram för området Barkabystaden 2 i Järfälla kommun.

Läs mer

RISK- OCH BULLERUTREDNING ÖVERLIDA CAMPING, SVENLJUNGA

RISK- OCH BULLERUTREDNING ÖVERLIDA CAMPING, SVENLJUNGA RISK- OCH BULLERUTREDNING ÖVERLIDA CAMPING, SVENLJUNGA RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS SAMT BULLERANALYS 2013-04-08 Uppdrag: 246554 Titel på rapport: Status: Risk- och bullerutredning Överlida

Läs mer

Riskhänsyn avseende transport av farligt gods på järnväg, område i Södra Ängelholm

Riskhänsyn avseende transport av farligt gods på järnväg, område i Södra Ängelholm Riskhänsyn avseende transport av farligt gods på järnväg, område i Södra Ängelholm Underlag till kommande planeringsarbete Rapport Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Ängelholms

Läs mer

TIERP 4:140 RISK- OCH BULLERUTREDNING

TIERP 4:140 RISK- OCH BULLERUTREDNING TIERP 4:140 RISK- OCH BULLERUTREDNING RAPPORT 2014-05-05 Uppdrag: 253623 Titel på rapport: Del av Tierp, Risk- och bullerutredning Status: Rapport Datum: 2014-05-05 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av UTLÅTANDE 2012-11-21 barbro.malmlof@jarfalla.se Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m fl, Järfälla kommun Bakgrund

Läs mer

RISKUTREDNING MELLINGEHOLM 6:1

RISKUTREDNING MELLINGEHOLM 6:1 RAPPORT RISKUTREDNING MELLINGEHOLM 6:1 2015-02-05 Uppdrag: 259513, Riskutredning avseende farligt gods och flygplats Titel på rapport: Riskutredning Mellingeholm 6:1 Status: Slutrapport Datum: 2015-02-05

Läs mer

ÅVS Helsingborg Risk: Nulägesanalys avseende vägtransport av farligt gods

ÅVS Helsingborg Risk: Nulägesanalys avseende vägtransport av farligt gods Ramböll AB Att: Erik Hedman ÅVS Helsingborg Risk: Nulägesanalys avseende vägtransport av farligt gods Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska

Läs mer

Kronetorp 1:1, Burlöv riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20

Kronetorp 1:1, Burlöv riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20 Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-05-08 Erik Hedman Kronetorp 1:1, Burlöv riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20 Detta dokument utgör en enkel riskbedömning för Kronetorp

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN

RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN 2013-12-10 RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN TIMOTEJEN 19 & 28, STOCKHOLM - BILAGA 1 - FREKVENSBERÄKNING Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm. Telefon:

Läs mer

Kv. Sjukhuset 9 & 10, Mörbylund RISKHÄNSYN AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ E18

Kv. Sjukhuset 9 & 10, Mörbylund RISKHÄNSYN AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ E18 Kv. Sjukhuset 9 & 10, Mörbylund RISKHÄNSYN AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ E18 GRANSKNINGSHANDLING 2014-03-28 Uppdrag: 245430, Mörbylund Riskbedömning DP Titel på rapport: Riskhänsyn avseende transport

Läs mer

Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman

Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman Del av Fritiden 1 (Fritidsbadet) och del av Östra Förstaden 2:1, Ystad riskbedömning avseende transport och hantering av farligt gods i planområdets närhet

Läs mer

RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C

RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C RAPPORT RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C RAPPORT Uppdrag 267292, Riskanalys farligt gods på järnväg för detaljplan med P-hus, Umeå Titel på rapport: Riskutredning Parkeringshus Umeå C Status: Datum:

Läs mer

RISKBEDÖMNING - Nyetablering bostäder Segestrand

RISKBEDÖMNING - Nyetablering bostäder Segestrand VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SVEDALA 27:1 m fl SVEDALA RISKBEDÖMNING - Nyetablering bostäder Segestrand Antal sidor: 28 Malmö : Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Läs mer

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Projekt Projektnummer Kv Vitsippan 104694 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-05-20 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-05-18 ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Inledning Inom kv Vitsippan i Borås kommun planeras

Läs mer

RISKUTREDNING KV. HERKULES, TRELLEBORG

RISKUTREDNING KV. HERKULES, TRELLEBORG RAPPORT RISKUTREDNING KV. HERKULES, TRELLEBORG SLUTRAPPORT 2016-10-06 UPPDRAG 271144, Riskutredning kv. Herkules, Trelleborg Titel på rapport: Riskutredning kv. Herkules, Trelleborg Status: Datum: 2016-10-06

Läs mer

RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C

RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C RAPPORT RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C RAPPORT Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Mål och Syfte... 4 1.2 Omfattning och Avgränsning... 4 1.3 Metod... 4 1.4 Underlag... 4 1.5 Principer för riskvärdering...

Läs mer

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1(5) Cecilia Sandström 010-452 28 80 Malmö, 2013-06-27 Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1.1 Bakgrund och förutsättningar Det finns önskemål att uppföra bostäder (flerbostadshus) i Glumslöv, Landskrona.

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

Riskhänsyn för Solberga, Lomma

Riskhänsyn för Solberga, Lomma Øresund Safety Advisers AB Rapport Uppdragsgivare: Kontaktperson: ØSA Uppdragsansvarig: SWECO FFNS Arkitekter AB Gunilla Wembe Martin Kylefors ØSA Uppdragsnummer: 02924 Datum: 2008-02-01 Tidigare version

Läs mer

Riskanalys avseende olyckor med farligt gods

Riskanalys avseende olyckor med farligt gods Riskanalys avseende olyckor med farligt gods Detaljplan för Röstånga 3:92, del av Röstånga 5:45, Billingevägen m. fl. i Röstånga samhälle, Svalövs kommun 2010-03-24 Sida 2 (22) Riskanalys avseende olyckor

Läs mer

BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk (riskberäkningar)

BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk (riskberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

Riskanalys, lokstallar, Älmhult Rapport Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Cecilia Sandström. Handläggare. Kvalitetsgranskning

Riskanalys, lokstallar, Älmhult Rapport Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Cecilia Sandström. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(21) Riskanalys, lokstallar, Älmhult Rapport 2014-10-27 Uppdragsnummer: 255413 Uppdragsansvarig: Cecilia Sandström Handläggare Kvalitetsgranskning Cecilia Sandström Susanne Stenlund 2(21) Innehållsförteckning

Läs mer

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman Storumans kommun Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman 2016-10-24 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning och avgränsning...

Läs mer

Bilaga riskanalys. Läggs in här. Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26

Bilaga riskanalys. Läggs in här. Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26 Detaljplan för Focken 5 inom Haga, Umeå kommun 20013-10-11 Bilaga riskanalys Läggs in här Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26 Uppdragsnummer: 249616 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Yttrande Riskbedömning

Yttrande Riskbedömning Yttrande Riskbedömning Yttrande - Riskbedömning Fastighetsbeteckning: Projekt: Datum: Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Yttrandet avser: Kv. Snöflingan 10, Växjö kommun 2016-11-16 16326 Vöfab Nygatan 34

Läs mer

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen Normal z:\uppdrag\1132 greby 14 mfl\-1\11321 pm 1183.docx Kompletterande till riskutredning Bensinstationslägen : Reviderad: - Uppdragsansvarig: - Brandingenjör Kungsgatan 48 B 411 15 Göteborg Telefon

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE 2012-08-13 Uppdrag: 241596, Riskanalys för Arninge handelsområde, Täby kommun Titel på rapport: Riskhänsyn Arninge handelsområde Status: Slutgiltig

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Lantmannen 7, Falköpings kommun PM - Olycksrisker Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19

Läs mer

Förbigångsspår Stenkullen

Förbigångsspår Stenkullen JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Risk och säkerhet 2012-07-13 Objekt:TRV 2012/1996,

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET

PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET PM 2013-05-17 Uppdrag: 249078, Riskbedömning hantering brandfarlig gas på intilliggande fastighet

Läs mer

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning,

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning, Handläggare Sohrab Nassiri Tel 010 505 32 42 Mobil 0722 42 88 97 E-post Sohrab.nassiri@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Emelie Johansson Box 225 443 25 Lerum Datum 2016-03-03 Projekt-ID 719727 Granskad

Läs mer

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18 Uppdragsnr: 10146483 1 (5) PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum Avseende transport av farligt gods på E18 Inledning Denna PM utgör en beskrivning av vilka effekter de riskreducerande åtgärderna skyddsavstånd,

Läs mer

för skolverksamhet. Mellan Glömstavägen och planområdet finns en höjdrygg som är cirka 25 meter hög.

för skolverksamhet. Mellan Glömstavägen och planområdet finns en höjdrygg som är cirka 25 meter hög. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS 24 augusti 20155 SBU 2015-001492 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Susanna Udd 08 535 364 28 susanna.udd@huddinge.se RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING Rosenhill 1:12 m fl.,

Läs mer

Riskutredning för planområde

Riskutredning för planområde Briab Brand & Riskingenjörerna AB Magnus Ladulåsgatan 65 118 27 Stockholm Org nr 556630-7657 0 av 13 Kungsängens Kyrkby 2:164, Upplands-Bro Briab Brand & Riskingenjörerna AB Magnus Ladulåsgatan 65 118

Läs mer

Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra

Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Reviderad 2015-01-19 Diarienummer: Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Projektinformation Riskbedömning av planläggning

Läs mer

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet PM Riskanalys för kv Åran och Nätet Haparanda kommun 2007-03-12 WSP Brand- och Riskteknik PM KOMPLETTERING AV RISKANALYS KV PATAN MED AVSEENDE PÅ BEBYGGELSE I KV ÅRAN OCH NÄTET Bakgrund Haparanda kommun

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan.

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Version nr: Ver-4 Datum: 110421 Ändring: - Uppdragsnummer: 11-155 Handläggare: Robin Palmgren,

Läs mer

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys NCC Property Development AB Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys Stockholm 2012-04-23 Reviderad 2012-09-03 Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Datum 2012-04-23

Läs mer

Risk-PM angående Dp 5085, Förskola Bulltofta

Risk-PM angående Dp 5085, Förskola Bulltofta Malmö stad Att: Marta Nowak Fastighetskontoret 205 80 Malmö Malmö 2009-10-26 angående Dp 5085, Uppdrag: Tyréns har på uppdrag av Fastighetskontoret bedömt riskerna för lokalisering av ny förskola med anledning

Läs mer

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led.

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. www.sakerhetspartner.se Riskanalys Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. Norra och södra låset. Huddinge kommun Dokument: Riskanalys Version nummer: Datum

Läs mer

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg UPPDRAG DP Mörviken Åre UPPDRAGSNUMMER 1331390000 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg En ny detaljplan som omfattar Mörviken 1:61, 1:62,

Läs mer

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR BILAGA C SIDA 1 (5) BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk och samhällsrisk. Indata till beräkningar är bl.a. avståndet inom vilka personer antas omkomma,

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE UPPLANDS VÄSBY KOMMUN UPPDRAGSNUMMER UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE VERSION 1.2 SWECO SOFIA PERSSON JOHAN NIMMERMARK 1 (8) 2013-06-14 S w e co E n

Läs mer

Diarienummer: Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra

Diarienummer: Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Diarienummer: Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Sammanfattning Mora kommun planerar ett nytt bostadsområde i Noret

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA 2013-05-06 Uppdrag: 244238, Riskhänsyn DP Handelsplats Brunna Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan Handelsplats Brunna Status: Slutrapport Datum:

Läs mer

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde TOLUST ETT AB av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde SLUTLIG RAPPORT 2012-10-29 Översiktlig riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde Datum

Läs mer

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Riskbedömning Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Uppdragsgivare: Mönsterås kommun Kontaktperson: Henrik Eriksson Uppdragsnummer: 14-054 Datum:

Läs mer

Vellinge Kommun. Riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods. FSD projekt nr 2008-044

Vellinge Kommun. Riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods. FSD projekt nr 2008-044 FSD projekt nr 2008-044 Vellinge Kommun Riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods Upprättad: 2008-03-27 Fire Safety Design AB och Wuz risk consultancy

Läs mer

KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40

KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40 KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40 ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN

Läs mer

Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad

Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se Kvalitativ riskbedömning:

Läs mer

PM Risk - Elevhem Karlberg

PM Risk - Elevhem Karlberg Uppdragsnamn Karlberg, elevhem Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum CF Møller 109416 2016-07-19 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 160719 PWt 160715 PM Risk - Elevhem Karlberg Bakgrund

Läs mer

BORÅS STAD STADSBYGGNADSKONTORET KVALITATIV RISKBEDÖMNING FÖR UPPRÄTTANDE AV NY DETALJPLAN

BORÅS STAD STADSBYGGNADSKONTORET KVALITATIV RISKBEDÖMNING FÖR UPPRÄTTANDE AV NY DETALJPLAN VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning BORÅS STAD STADSBYGGNADSKONTORET PARADIS 1:4 M.FL. SPARSÖR KVALITATIV RISKBEDÖMNING FÖR UPPRÄTTANDE AV NY DETALJPLAN Antal sidor:

Läs mer

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar Author Fredrik Zachrisson Phone +46 10 505 47 41 Mobile + 46 (0)76-772 43 53 E-mail fredrik.zachrisson@afconsult.com Recipient Håbo Kommun Plan- och utvecklingsavdelningen Märit Olofsson Nääs 746 80 Bålsta

Läs mer

Riskutredning Kranskötaren 5 och Svarvaren 4

Riskutredning Kranskötaren 5 och Svarvaren 4 Riskutredning Kranskötaren 5 och Svarvaren 4 Ystads kommun Grontmij Brand&Risk Revideringar Revidering Revidering avser Datum Signatur 0 Upprättande av första utgåva 2011-08-31 DV Vår referens Brand&Risk,

Läs mer

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun Dnr SBN/2011:226 Riskanalys VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 2(9) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Områdesbeskrivning... 3 - Detaljplan...

Läs mer

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4 Fakta 2016:4 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods Publiceringsdatum 2016-04-11 Kontakt Enheten för samhällsskydd och beredskap Telefon: 010-223 10 00

Läs mer

Kv Viksjö 3:577, Banangränd, Risk-PM angående detaljplan

Kv Viksjö 3:577, Banangränd, Risk-PM angående detaljplan RISK-PM 2016-01-14 Jonny Youssef S och J Tomt AB Axvägen 41, lgh nr 1202 175 51 Järfälla Kv Viksjö 3:577, Banangränd, Risk-PM angående detaljplan 1 Inledning Detta PM är upprättat av civilingenjör i riskhantering/brandingenjörer

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750 , Södertälje kommun Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm 2006-05-08 Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630,

Läs mer

Riskhänsyn i Fördjupad Översiktsplan, Storsjö Strand, Östersunds kommun

Riskhänsyn i Fördjupad Översiktsplan, Storsjö Strand, Östersunds kommun Riskhänsyn i Fördjupad Översiktsplan, Storsjö Strand, Östersunds kommun Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Östersunds kommun Krister Frykberg Magnus Åkerlind Tyréns AB Uppdragsnummer:

Läs mer

Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26. Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund. Kvalitetsgranskning.

Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26. Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund. Kvalitetsgranskning. Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26 Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund Handläggare Kvalitetsgranskning Cecilia Sandström Henrik Östlund 2(25) Sammanfattning Tyréns

Läs mer

RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING

RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING 2015-04-23 RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING DEL AV LASYREN 1, SÖDERTÄLJE VERSION 2 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Magnus Ladulåsgatan 65. 118 27 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala:

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN- SOLHAGAPARKEN

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN- SOLHAGAPARKEN RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN- SOLHAGAPARKEN 2015-03-09 Uppdrag: 259661, Riskhänsyn i detaljplan Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan Solhagaparken Status: Datum: 2015-03-09 Medverkande Beställare:

Läs mer

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS Uppdragsnamn Lådkameran Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum AB Familjebostäder 109589 2016-10-13 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 161013 LSS 161013 PM Risk - Lådkameran Bakgrund och

Läs mer

Områdesbeskrivning. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Sida 2 (5)

Områdesbeskrivning. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Sida 2 (5) Projekt Projektnummer Kv. Nattugglan 14, Stockholm 107472 Handläggare Datum Erik Hall Midholm 2014-09-24 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-09-24 PM RISK - BEBYGGELSE OVANPÅ SÖDERLEDSTUNNELN Brandskyddslaget

Läs mer

Ödegården 1:9 m fl, Sotenäs kommun. Riskbedömning med avseende på transport av farligt gods 2011-09-01

Ödegården 1:9 m fl, Sotenäs kommun. Riskbedömning med avseende på transport av farligt gods 2011-09-01 Ödegården 1:9 m fl, Sotenäs kommun Riskbedömning med avseende på transport av farligt gods Beställare: Sotenäs kommun 456 80 Kungshamn Beställarens representant: Robin Sjöström Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Preliminär handling Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Kalmar kommun Uppdragsgivare: Kalmar kommun Kontaktperson: Birgit Endom Uppdragsnummer: 13-072 Datum: 2014-04-15

Läs mer

Riskbedömning Fröfjärden och Fredspipan, Sundbypark

Riskbedömning Fröfjärden och Fredspipan, Sundbypark Uppdragsnamn Fröfjärden och Fredspipan, Sundbybark Uppdragsnummer 108743 Handläggare Lisa Smas Internkontroll Rosie Kvål Uppdragsgivare Skanska Sverige AB, Nya Hem Stockholm Datum 2015-12-15 Riskbedömning

Läs mer

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods Projekt Projektnr Freden Större 11, Sundbyberg 105521 Handläggare Datum Lisa Åkesson 2014-06-04 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-06-04 Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade

Läs mer

1 Inledning. Stationshusets ändamål var under samrådsskedet angivet till centrum, men har senare ändrats till handel.

1 Inledning. Stationshusets ändamål var under samrådsskedet angivet till centrum, men har senare ändrats till handel. PM TITEL PM Riskbedömning Sandared 1:613, 1:614 DATUM 24 maj 2013 PROJEKTNUMMER A041530 / 164892 VERSION 1.0 UTARBETAD Göran Davidsson GRANSKAD Magnus Karlsson GODKÄND Gert Swenson ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan

Läs mer

KVALITATIV RISKUTREDNING FÖR KV STRÖMSÖR OCH KV RENEN

KVALITATIV RISKUTREDNING FÖR KV STRÖMSÖR OCH KV RENEN Rapport KVALITATIV RISKUTREDNING FÖR KV STRÖMSÖR OCH KV RENEN 2016-12-15 UPPDRAG: 274425 UPPDRAG 274425, Riskanalys Strömsör Titel på rapport: Kvalitativ riskutredning för Kv Strömsör och Kv Renen Status:

Läs mer

PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN

PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- KVALITATIV

Läs mer

KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4

KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4 m RAPPORT KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4 2015-05-12 Uppdrag: 260277, Kvalitativ Riskanalys Grunnan Titel på rapport: Kvalitativ riskanalys Grunnan Status:

Läs mer

Detaljplan för Luossavaara, Kiruna kommun Riskanalys avseende transport av farligt gods

Detaljplan för Luossavaara, Kiruna kommun Riskanalys avseende transport av farligt gods Detaljplan för Luossavaara, Kiruna kommun Beställare: LKAB Beställarens representant: Ingrid Reppen Arkitektur+ development AB Katarina Kyrkobacke 8 116 20 Stockholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan Gävle Söder 66:6, 66:7 och 66:8 Granskningshandling 2011-07-07 Upprättad av: Henrik Mistander

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Samariten 2 och 3 m.fl., Karlshamn 2014-11-21

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Samariten 2 och 3 m.fl., Karlshamn 2014-11-21 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på väg Samariten 2 och 3 m.fl., Karlshamn 2014-11-21 Uppdragsgivare Johan Larsson Landstinget Blekinge Tel: +46 455-73 61 16 johan.larsson@ltblekinge.se

Läs mer

Kv Jakobsberg 2:1740, Gamla brandstationen, Hästskovägen/Nibblevägen, Järfälla kommun

Kv Jakobsberg 2:1740, Gamla brandstationen, Hästskovägen/Nibblevägen, Järfälla kommun Kv Jakobsberg 2:1740, Gamla brandstationen, Hästskovägen/Nibblevägen, Järfälla kommun Översiktlig riskbedömning Utgåva 1 Katarina Wadensten Henric Svensson Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör

Läs mer