Årsredovisning och koncernredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning"

Transkript

1 Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning - koncernen 5 Balansräkning - koncernen 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen 7 Resultaträkning - moderföretaget 8 Balansräkning - moderföretaget 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget 10 Kassaflödesanalys - koncernen 11 Kassaflödesanalys - moderföretaget 13 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 15 Noter 18 Underskrifter 25

2 Cinnober Financial Technology AB 1(24) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB,, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005, bolagets sjunde räkenskapsår. Nedan följer en redogörelse för koncernens verksamhet. Verksamheten i summering Cinnober Financial Technology AB är ett kunskapsföretag som utvecklar programprodukter för börser och andra marknadsplatser. Produkterna är en komplett börsmotor Trading Engine, produkten Trade Manager för hantering av affärsavslut samt CTrade-systemet för OTC-marknader. Cinnober har en stark internationell prägel med nära 100% av omsättningen kommande från utlandet i form av tjänsteexport. Verksamhetsåret till var ett intensivt år av flera anledningar: -Cinnober fick under gångna året en av världens ledande börser som kund. Euronext/LIFFE köpte dels bolaget CScreen av Cinnober, dels beställde man två olika applikationer (Afirm och Bclear, se baserade på vår Trade Manager-produkt. Tillsammans utgör detta en kraftfull satsning från Euronext på OTC-marknaden. Lösningen är helt baserad på Cinnober-produkter. Cinnober var 50% ägare av CScreen Ltd tillsammans med en utländsk partner. Försäljningen av hela bolaget innebar att verksamheten i bolaget, licens för programvaran samt varumärket CScreen övergick till Euronext/LIFFE. Rättigheterna till programvaran överfördes till Cinetics AB som är ett av Cinnober 50% ägt bolag. Eftersom namnet CScreen därmed ägs av Euronext/LIFFE så marknadsför Cinetics programvaran under namnet CTrade. -Under gångna året så satsade Cinnober stort på fortsatt produktutveckling. En ny version av TRADExpress-plattformen med många nya väsentliga funktioner lanserades våren 2005, och vidareutveckling av Trading Engine-produkten har fortsatt. -Cinnober har haft en fortsatt god kontakt med existerande kunder. På American Stock Exchange (AMEX) är Cinnober:s system nu utrullat till alla optionsprodukter. Totalt handlas över 100,000 olika optionsserier i systemet. Cinnober har nyligen tecknat avtal med AMEX om ett större paket med vidareutveckling av systemets funktionalitet. Nya programvaruversioner har också levererats till både Nordpool och London Metal Exchange, och bägge fortsätter att utöka sina Cinnober-system med tilläggsbeställningar. -Bclear systemet är accepterat av kunden när denna årsredovisning publiceras. Afirm är i acceptanstestfas enligt plan. -Cinnober etablerade under 2004 en support-avdelning som tillhandahåller 7x24-support till våra kunder. Vi har supportavtal med alla kunder inkl Euronext/LIFFE. -Cinnober utsågs hösten 2004 till Dagens Industris "Årets Super-Gasell". Cinnober har växt med 806%, snabbare än något annat svenskt företag, under perioden Med produktutvecklingen till största delen bakom oss, samt med goda referenser från existerande installationer, ser vi goda möjligheter till en positiv utveckling och tillväxt även om marknaden globalt är relativt orörlig. -Koncernens omsättning under året var 53,4 msek (80,3 msek). Till denna summa skall vid jämförelser dock läggas intäkten från försäljningen av CScreen. Denna intäkt var 15,1 msek vilket ger en justerad omsättning av 68,5 msek. Koncernen gjorde en vinst före skatt på 2,8 msek (16,2). Medarbetare Arbetet nämnt ovan antyder bara en del av spännvidden på de uppgifter vår fantastiska medarbetarskara löst under året. Liksom tidigare år vill vi betona vilken stor tillgång vår samling av Cinnober-medarbetare är i form av kompetens, kunnande och förmåga att få saker gjorda.

3 Cinnober Financial Technology AB 2(24) Vid årets början ( ) arbetade 64 personer i bolaget och vid årets utgång ( ) 75 stycken. Av de totalt 75 medarbetarna är 21 kvinnor och därmed 54 män. Samtliga anställda ingår i ett bonusprogram som utgår från den sjunde anställningsmånaden. Bonus har för detta verksamhetsår utgått med SEK per anställd som arbetat heltid under perioden. Resultat Nettoomsättningen uppgick till 53,4 msek. Justerat för CScreen-affären så var omsättningen 68,5 msek, vilket ska jämföras med föregående års omsättning på 80,3 msek. En av anledningarna till den lägre omsättningen är att produktutvecklingen varit intensiv under 2004/2005. Totalt har 10,2 msek aktiverats i balansräkningen under gångna året. En satsning på produktutveckling har varit planerad under längre tid och ger oss en starkare position för framtiden. Produktutveckling skrivs av på tre år bokföringsmässigt. Skattemässigt tillåts inte snabbare avskrivning än fem år. I bokslutet har tidigare slutförd produktutveckling avseende en tidigare version av TRADExpress Platform skrivits av med 0,8 msek. Cinnober arbetar med och bearbetar även fortsättningsvis ett fåtal stora kunder. Detta ger hög volatilitet i såväl resultat som omsättning. Under 2004/2005 så arbetade Cinnober bland annat med tre olika designstudier rörande stora affärer. Trots lyckade och av kunden uppskattade designstudier så beslöt respektive kund, av egna interna affärsöverväganden att ej genomföra projekten enligt tidigare plan, vilket innebar uteblivna beställningar för Cinnober. Utgiftssidan domineras av ersättningar till personalen (lön etc) som uppgår till 54,8 msek (46,6). Av löne- och de sociala utgifterna har 10,2 MSEK aktiverats i balansräkningen som interna utvecklingsprojekt. Övriga rörelsekostnader uppgick till 20,3 msek (21,2). Försäljningen av Cinnober:s 50%-iga andel av CScreen AB redovisas som en finansiell post. Försäljningen är skattefri och därför uppstod ett skattemässigt underskott. För att utnyttja detta har periodiseringsfonder avseende 10,2 msek för åren lösts upp. Resultatet har blivit att koncernen har en skatteintäkt för året. Resultat före skatt uppgick till 2,8 msek att jämföras med föregående års resultat om 16,2 msek. Totalt var årets resultat efter skatt 5,6 msek (11,3). Finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är fortsatt mycket stark. Koncernens egna kapital uppgår per till 81,8 msek. Tillgångssidan innehåller omsättningstillgångar om totalt 87,9 msek. 25 msek är fortsatt investerade i Tanglin värdepappersfond. Kundfordringarna var vid bokslutsdatum högre än normalt. Samtliga dessa kundfordringar är nu reglerade Nyckeltal koncern Omsättning 68,5* msek 80,3 msek Resultat före skatt 2,8 msek 16,2 msek Årets resultat 5,6 msek 11,3 msek Rörelsemarginal 2,64*% 18,7% Nettomarginal 4,1*% 20,1% Eget kapital 81,8 msek 80,3 msek Soliditet 81,7% 76,7% Kassalikviditet 574,3% 559,1% *Inkluderar intäkten från försäljningen av intressebolaget CScreen

4 Cinnober Financial Technology AB 3(24) Koncernredovisning Koncernen består, förutom av moderbolaget Cinnober Financial Technology AB, av de helägda dotterbolagen Cinnober Americas Inc som är registrerat i USA och Cinnober Exchange Technology AB med säte i Stockholm. Det svenska dotterbolaget har ännu inte haft någon verksamhet. Periodiseringsfonderna i moderbolaget om 10,9 msek har i koncernredovisningen fördelats mellan eget kapital och uppskjuten skatt. Koncerninterna transaktioner har eliminerats. Disposition av bolagets vinst Koncernen Fritt eget kapital i koncernen uppgår till 49,4 msek, varav årets vinst är 5,6 msek. Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel från föregående år Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas [ * 2,00 kr] i ny räkning balanseras Belopp i KKR Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor där inte annat anges. Ägande Bolagets aktiekapital består av 1,000,000 aktier av serie A med tio röster per aktie och 1,081,640 aktier av serie B med en röst per aktie. Bolaget har per total 138 aktieägare. Under 2005 köpte Catella Kapitalförvaltning genom fonden Fokus 266,128 B-aktier i bolaget innebärande 12,8% av kapitalet. Sedan 2005 är Cinnober anslutet till Alternativa Aktiemarknaden (www.alternativa.se). Vid handelstillfället i juni omsattes 8,400 aktier till en kurs av 120 kr per aktie.

5 Cinnober Financial Technology AB 4(24) Ägarstruktur De största ägarna i Cinnober med andel röster och kapital: Ägare Röster i % Kapital i % Nils-Robert Persson* 31,9 18,5 Gunnar Lindell* 14,4 11,7 Pär Bertilsson 13,6 7,3 Peter Lenti* 13,6 7,3 Gunnar Mjöberg 10,7 8,4 Peter Snellman 5,0 5,0 Catella Kapitalförvaltning genom fonden Fokus 2,4 12,8 *Genom familj och/eller bolag Styrelsesammansättning Nils-Robert Persson, Ordförande, f 1956 Aktier: Med familj och bolag A-aktier, B-aktier Optionsinnehav: 500 teckningsoptioner Ordinarie sysselsättning: Arbetande styrelseordförande i Cinnober Financial Technology AB Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Triona AB, Styrelseledamot i Neonet AB Pär Bertilsson, Ordinarie ledamot, f 1959 Aktier: A-aktier, 266 B-aktier Optionsinnehav: 500 teckningsoptioner Ordinarie sysselsättning: Anställd i Cinnober Financial Technology AB Övriga uppdrag: Inga Peter Lenti, Ordinarie ledamot, f 1957 Aktier: Med familj A-aktier, 500 B-aktier Optionsinnehav: 500 teckningsoptioner Ordinarie sysselsättning: Anställd i Cinnober Financial Technology AB Övriga uppdrag: Inga

6 Cinnober Financial Technology AB 5(24) Resultaträkning - koncernen Belopp i kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

7 Cinnober Financial Technology AB 6(24) Balansräkning - koncernen Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag -1 - Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Cinnober Financial Technology AB 7(24) Balansräkning - koncernen Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Cinnober Financial Technology AB 8(24) Resultaträkning - moderföretaget Belopp i kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -1-1 Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

10 Cinnober Financial Technology AB 9(24) Balansräkning - moderföretaget Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 Cinnober Financial Technology AB 10(24) Balansräkning - moderföretaget Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à nom 1 kr) Överkursfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 Cinnober Financial Technology AB 11(24) Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i intressebolag Avyttring av andelar i intressebolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission av skuldebrev med avskiljbara teckningsrätter 125 Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Cinnober Financial Technology AB 12(24) Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar på materiella tillgångar Avskrivningar på immateriella tillgångar 833 Rearesultat avyttring av intresseföretag Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. - De kan lätt omvandlas till kassamedel. - De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten

14 Cinnober Financial Technology AB 13(24) Kassaflödesanalys - moderföretag Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i intressebolag Avyttring av andelar i intressebolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission av skuldebrev med avskiljbara teckningsrätter 125 Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 Cinnober Financial Technology AB 14(24) Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretag Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar på materiella tillgångar Avskrivningar på immateriella tillgångar 833 Rearesultat avyttring av intresseföretag Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. - De kan lätt omvandlas till kassamedel. - De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten

16 Cinnober Financial Technology AB 15(24) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR. Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen: Koncernredovisning Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har ett bestämmande inflytande och en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Samtliga förvärv av företag är redovisade enligt förvärvsmetoden. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag det beräknade marknadsvärdet av företagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen, utgörs skillnaden av koncernmässig goodwill, vilken skrivs av över uppskattad ekonomisk livslängd. I koncernens balansräkning redovisas de enskilda bolagens obeskattade reserver uppdelade på eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld. I resultaträkningen redovisas som uppskjuten skatt den skatt som är hänförlig till årets förändring av obeskattade reserver. Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Omräkning av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar Vid omräkning till svenska kronor av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar är dagskursmetoden använd för de dotterföretag som klassificerats som självständiga och den monetära - icke monetära metoden för de dotterföretag som klassificerats som integrerade. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar och skulder i dotterföretagens balansräkningar är omräknade till balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen till årets genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdifferenser är förda direkt till eget kapital. Kursdifferenser på lån i utländsk valuta i moderbolaget, hänförliga till förvärv av aktier i dotterbolag, är koncernmässigt balanserade mot dotterföretagets eget kapital och förda mot omräkningsdifferenser. Intresseföretag Med intresseföretag menas juridisk person som inte är dotterföretag, men där bolaget äger andelar och utövar ett betydande inflytande över den juridiska personens driftsmässiga och finansiella styrning, samt ägandet utgör ett led i en varaktig förbindelse mellan bolaget och den juridiska personen. Röstvärdet uppgår normalt till mellan 20 och 50%. Intresseföretag är redovisade enligt kapitalandelsmetoden. Den ökning respektive minskning av intressebolags värde som uppkommer enligt kapitalandelsmetoden ökar koncernens bundna reserver respektive minskar koncernens fria reserver. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Fakturerad försäljning omfattar försäljning av programprodukter för börser och marknadsplatser. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans.

17 Cinnober Financial Technology AB 16(24) Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Skatter Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s k balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skatten. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga resultat. I koncernens balansräkning redovisas de enskilda bolagens obeskattade reserver uppdelade på eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld (avsättning). I resultaträkningen redovisas som uppskjuten skatt den skatt som är hänförlig till årets förändring av obeskattade reserver. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till skatt som debiteras av samma skattemyndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 33% Inventarier, verktyg och installationer 20% Eventuella skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition i moderbolaget. Pågående arbeten Kontrakterade pågående arbeten där återstående kostnader kan bedömas med stor säkerhet, är upptagna till anskaffningskostnaden plus andel av påräknelig vinst. Andelen av vinsten är beräknad med hänsyn till arbetets färdigställandegrad. Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och orealiserade kursvinster och kursförluster ingår i resultatet. Kursvinster (-förluster) på rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas som övriga rörelseintäkter (rörelsekostnader). Kursdifferenser avseende finansiella tillgångar och skulder redovisas under resultat från finansiella investeringar. Forsknings- och utvecklingsarbeten Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt anses vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och är upptagna som tillgång i balansräkningen som balanserade utgifter för utvecklingsarbete.

18 Cinnober Financial Technology AB 17(24) Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Pensioner Pensionsutfästelser som inte övertagits av försäkringsbolag eller på annat sätt säkerställts genom fondering hos extern part redovisas som en avsättning. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 7. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Koncernuppgifter Av moderbolagets totala försäljning utgör 0 % försäljning till andra koncernföretag.

19 Cinnober Financial Technology AB 18(24) Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Moderföretaget Män Kvinnor Totalt i moderföretaget Dotterföretag Män 2 1 Kvinnor 1 1 Totalt i dotterföretag 3 2 Koncernen totalt Könsfördelning i företagsledningen Andel Andel kvinnor kvinnor Moderföretag Styrelsen 0% 0% Övriga ledande befattningshavare 0% 0% Koncernen Styrelsen 0% 0% Övriga ledande befattningshavare 0% 0% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Moderföretaget Styrelse och VD Övriga anställda 1) Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 2) Dotterföretag Styrelse och VD - Övriga anställda Summa Sociala kostnader Koncernen Styrelse och VD Övriga anställda 1) Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 3) ) Lönekostnader samt sociala kostnader är lägre än föregående år då 10,2 MSEK aktiverats i balansräkningen

20 Cinnober Financial Technology AB 19(24) som interna utvecklingsprojekt. 2) Av moderföretagets pensionskostnader avser 231 (fg år 226) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0). 3) Av koncernens pensionskostnader avser 231 (fg år 226) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0). Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 2,12% 1,60% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 24,87% - Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Män 1,96% 0,88% Kvinnor 2,54% 3,84% Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori: 29 år eller yngre 2,46% 0,92% år 1,99% 1,73% 50 år eller äldre 10,26% 0,28% Not 2 Ersättning till revisorer Koncernen Deloitte / KPMG Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa Moderföretaget Deloitte / KPMG Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

21 Cinnober Financial Technology AB 20(24) Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Koncernen Immateriella anläggningstillgångar 833 Materiella anläggningstillgångar Moderföretaget Immateriella anläggningstillgångar 833 Materiella anläggningstillgångar Not 4 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Summa Not 5 Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt Uppskjuten skatt Redovisad skatt Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av: Justering av skatt tidigare år Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Redovisad skatt Moderföretaget Aktuell skatt Uppskjuten skatt - - Redovisad skatt Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattests Justering av skatt tidigare år Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Redovisad skatt

22 Cinnober Financial Technology AB 21(24) Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen och moderföretaget Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal Inga Inga ingår med följande belopp Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Koncernen och moderföretaget Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Årets aktiveringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 8 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Cinnober Americas inc Cinnober Exchange Technology AB Redovisat värde vid årets slut Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Antal Bokfört Dotterföretag andelar i % värde Cinnober Americas Inc, säte i New York Cinnober Exchange Technology AB, ,säte i Stockholm

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Alligator Bioscience AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Alligator Bioscience AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet HSC Gotlandia II på besök i Stockholm 17:e juni 2006. Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2005 30 april 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto minskade från 346 Mkr till 269 Mkr, i föregående års resultat

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL (1995:1554) och Rådet för finansiell

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer