Hur förebygger vi olyckor och skadehändelser i framtiden? - med tillämpningar på barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur förebygger vi olyckor och skadehändelser i framtiden? - med tillämpningar på barn"

Transkript

1 Hur förebygger vi olyckor och skadehändelser i framtiden? - med tillämpningar på barn Lucie Laflamme, professor och äldre Karolinska Institutet Institutionen Lucie Laflamme, för folkhälsovetenskap professor Karolinska Institutet Institutionen för folkhälsovetenskap Nationella skadekonferensen Göteborg 15-16/

2 Detta är Sverige världsberömt för lärdomar Wänskän, 2013 Lucie Laflamme 2

3 Vi står inför flera utmaningar Skador förblir den främsta dödsorsaken bland barn Bibehålla våra framgångar bland småbarn i alla miljöer Minska skaderisken bland äldre barn i synnerhet trafikrelaterade skador Äldres skador är ett stort folkhälsoproblem Minska skaderisken bland äldre i synnerhet fallskador, ju äldre man blir Sociala skillnader i skaderisk förblir Minska sociala skillnader i skaderisk Lucie Laflamme 3

4 Presentationsöversikt Skadestatistik fördelningen av skador i olika avseende Skadeprocessen hur skador inträffar Skadeprevention åtgärder som fungerar (allmänt, för barn, och för äldre) Förebyggande av ojämlikhet i skaderisk Framtidsarbete hur går vi vidare? Lucie Laflamme 4

5 Skadestatistiken fördelningen av skador i olika avseende Lucie Laflamme 5

6 Skillnader mellan regioner och länder för samtliga skador och för specifika orsaker Lucie Laflamme 6

7 Global dödlighet pga trafik- och fallskador Fördelning per WHO regioner Lucie Laflamme 24 oktober

8 Global dödlighet pga fallskador per WHO region, kön och ålder (/100,000 population), 2000 Lucie Laflamme 24 oktober

9 Skillnader mellan europeiska länder - Inkomstskillnader och barnskador Lucie Laflamme 9

10 Country level income inequality and injury mortality in 26 European countries Lucie Laflamme 10

11 Ett inlägg i debatten om inkomstskillnader och hälsa i olika länder (Pickett & Wilkinson) Vilka skillnader spelar egentligen roll Absoluta skillnader the poorer the worse health Relativa skillnader the greater the differences in wealth the poorer is health Olika mekanismer spelar in Absoluta material deprivation (mycket viktigt vg skador) Relativa comparative ; social tissue investering is hälsa och säkerhet för alla Vad studien tillför Relativa skillnader spelar roll men sambandet är komplext Levnadsvanor kan vara en delförklaring Lucie Laflamme 11

12 Country level income inequality and housing strain in 26 European countries

13 Skillnader inom länder ålder och kön i Sverige i dag Lucie Laflamme 13

14 Oavsiktliga skador per åldersgrupp sjukhusinläggning (2011) Samtliga skador Fallskador MSB och Socialstyrelse, 2013 Lucie Laflamme 14

15 Oavsiktliga skador per åldersgrupp sjukhusinläggning (2011) Transportolyckor x 2,7 Övriga oavsiktliga MSB och Socialstyrelse, 2013 Lucie Laflamme 15

16 Över tid antal sjukhusinlagda per trafikrelaterade, fall och övriga skador år 65+ år X 5,7 Lucie Laflamme MSB och Socialstyrelse,

17 Hur inträffar skador? Vad kan alt ska förebyggas? Lucie Laflamme 17

18 Haddons 3 faser primär prevention sekundär prevention tertiär prevention Pre-crash Crash Post-crash Lucie Laflamme 18

19 Skadeprocessen ett exempel bakgrundsfaktorer tillfälligt tillstånd något oväntat olycka skada Pre-crash Crash Post-crash skadans art rehabilitering Lucie Laflamme 24 oktober

20 Tid och epidemiologisk trekant time agent host environment Lucie Laflamme 20

21 Haddons matrix Lucie Laflamme 24 oktober

22 Haddons 10 strategier Eliminera faran Separera faran Isolera faran Modifiera faran Utrusta Utbilda och instruera Varna Övervaka Rädda Reparera och rehabilitera Pre-crash Crash Post-crash Lucie Laflamme 22

23 Skadeförebyggande arbetet val av strategier och åtgärder Lucie Laflamme 24 oktober

24 Preventiva åtgärder kan bidra till att förebygga skador säkerhet för alla minska skillnader riktade insatser Lucie Laflamme

25 Två olika sätt att tänka Säkerhet-för-alla strategier och åtgärder Vad vi vet fungerar Lucie Laflamme 25

26 Säkerhet-för-alla allmänt Lagstiftning, reglering, upprätthållande av lagar Samhällsbaserade program Program som inkluderar utbildning kring säkerhet i hemmet och stödjande hembesök Lucie Laflamme 26

27 Lagstiftning, upprätthållning Minimistandarder kring säkerhet Arbets- och trafikmiljö Byggda miljön den privata och kollektiva Riskbeteende Hastighet Alkohol Restriktioner kring farliga produkter/substanser Bekämpningsmedel Förpackning (och storlek) av medicinska produkter Försäljning och äganderätt av vapen Lucie Laflamme 27

28 Samhällsbaserade program Egenskaper Bygger ofta på både individ- och miljöförändringar Kan även innefatta lagstiftning / upprätthållande åtgärder Kan inkludera subventioner/bidrag Effekt Normativa förändringar (till en början) Vissa säkerhetsbeteenden (hemma) men inte alla (trafik) Vissa grupper men inte alla ungdomar särskilt svåra att nå Lucie Laflamme 28

29 Hembesök / Utbildning Egenskaper Fokuserar på säkra beteenden och vanor Kan innefatta utdelning av gratisprodukter Kan inkludera subventioner/bidrag Effekt Normativa förändringar (till en början) Skyddande effekt på barnmisshandel och vanvård Kan förbättra flera osäkra beteenden och vanor Beror mycket på hur omständigheterna kring implementeringen ser ut Lucie Laflamme 29

30 Skadeförebyggande arbetet mer specifikt för barn och äldre Lucie Laflamme 24 oktober

31 Antal döda per till följd av skadehändelse år 65+ år X 7,1 MSB och Socialstyrelsen, 2012 Lucie Laflamme 31

32 Antal sjukhusinlagda per avlidit till följd av skadehändelse år 65+ år X 3,2 MSB och Socialstyrelsen, 2012 Lucie Laflamme 32

33 Att förebygga oavsiktliga skador bland barn Miljöförändring t ex hem; trafik Produktsäkerhet t ex förpackningar Främja användning av säkerhetsutrustning Lag, reglering, upprätthållande av lagar Stödjande hembesök Samhällsbaserade/lokala åtgärder Utbildning och utveckling av färdigheter Lucie Laflamme 33

34 Några saker att fundera på Är - föräldrars tillsyn - pappor som är föräldralediga avgörande riskfaktor för barnsskador? Lucie Laflamme 24 oktober

35 Föräldrars tillsyn och närvaro Mått Vad mäter/fångar tillsyn / närvaro i studierna? Forskningsresultat går isär indikerar att sambandet är kontextberoende Svensk forskning Om föräldraledighet ny studie Lucie Laflamme 35

36 Pappor som är föräldralediga en studie om barn 0-2 år Förändringar över tid barnskador och pappors föräldraledighet Skadeincidens under föräldraledighet pappor respektive mammor barn i samma ålder Incidens högre när mamman är ledig än pappan Efter kontroll för sociodemografiska faktorer ingen skillnad Laflamme et al Lucie Laflamme 36

37 Mäns andel av den totala föräldraledigheten ökar och skador minskar Pappor är inte sämre/bättre vårdare än mammor vg skador Laflamme et al Lucie Laflamme 37

38 Att förebygga oavsiktliga skador bland äldre kunskapsläge Fokus: på fall och fallskador, som både är vanliga och medför allvarliga konsekvenser Målgrupp: Återfall och fall Äldre i särskilt boende och autonoma Åtgärder: Mer kunskap om specifika åtgärder (sk singel ) än om kombinationer av åtgärder Utvärderingar: Ökande kunskap om effectiveness Lucie Laflamme 38

39 Att förebygga oavsiktliga skador bland äldre kunskapsbasen vg fallskador Cochrane Reviews of interventions for preventing falls in older people: number of included studies Cochrane Reviews of interventions for preventing falls in older people: number of participants in included studies Gillespie (2013) Preventing falls in older people: the story of a Cochrane Review Lucie Laflamme 39

40 Prevention av fallskador bland äldre Fysisk aktivitet med eller utan ledare Läkemedelskontroll Kirurgi Vätske- och nutritionsterapi Kognitiv och beteendeförändring Fysisk miljö och stödteknologi (tex golv) Social miljö Kunskap och utbildning FaR Lucie Laflamme 40

41 Preventiva åtgärder kan bidra till att förebygga skador säkerhet för alla minska skillnader riktade insatser Lucie Laflamme

42 Vad vet vi om det förebyggande arbetet kring sociala skillnader i skaderisker? Lucie Laflamme 42

43 Haddons 3 faser primär skillnader prevention i exponering sekundär prevention skillnader i sårbarhet tertiär skillnader prevention i konsekvenser Pre-crash Crash Post-crash Lucie Laflamme 43

44 Två olika tankesätt Säkerhet-för-alla åtgärder Riktade åtgärder Lucie Laflamme 44

45 Hantera skillnader i konsekvenser Rädda Haddon Reparera och rehabilitera Tillgänglighet (avstånd / kostnader) Kvalitet Lucie Laflamme 45

46 Hantera skillnader i exponering - Inrikta sig på farans ursprung passivt skydd Haddon Eliminera faran Separera faran Isolera faran Modifiera faran Skapa alternativ Understödja Socialt stöd Lucie Laflamme 46

47 Hantera skillnader i sårbarhet - dvs, utvecklandet av safe competencies Haddon utbilda, instruera informera, varna övervaka foto: Martin Skoog / Megapix foto: Ina Agency kostnader, tillgänglighet, läsbarhet advocacy empowerment / delaktighet Lucie Laflamme 47

48 Hantera skillnader i sårbarhet - dvs, utvecklandet av safe competencies Haddon utrusta kostnader, tillgänglighet, läsbarhet produktsäkerhet vs individuellt skydd Lucie Laflamme 48

49 Hantera skillnader i social rörlighet - dvs fördelningen/omfördelningen av tillgångar Mellan sociala grupper Deprivation / sårbarhet materiellt kunskap inflytande / makt Exempel integration (t ex boendemiljö) lån (egenmakt/empowerment) Lucie Laflamme 49

50 Hur går vi vidare? Lucie Laflamme 24 oktober

51 WHOs tre pelare för det skadepreventiva arbetet Att öka medvetenheten i samhället om att skador kan förebyggas Hälsosektor vs tvärsektoriellt arbete Att öka kunskapen om riskfaktorerna för skador Data registrera, dokumentera, följa upp Att identifiera och implementera realistiska interventioner Minska Know-do gap ; satsa globalt och lokalt Lucie Laflamme

52 Glöm inte Haddon! Utreda individen exponeringen miljön Stärka individen Förändra det övriga -fysiskt genom kända åtgärder -psykiskt -socialt Våga tänka om eller nytt t ex genom ny teknologi Kombinera åtgärderna Lucie Laflamme 24 oktober

53 Glöm inte Haddon! Utreda individen exponeringen miljön Stärka individen fysiskt, psykiskt, socialt Förändra det övriga med kända åtgärder Våga tänka om eller nytt t ex genom ny teknologi Kombinera åtgärderna Lucie Laflamme 24 oktober

54 Ett sätt att verka för att minska skillnaderna Att öka medvetenheten om att sociala skillnader finns och kan förebyggas Att ha jämlikhet som en förutsättning för handling och beslutfattande Att integrera skadors sociala fördelning som en del av utvärderingen Att bevaka fördelningen både generellt och specifikt Att ständigt ha den på dagordning Lucie Laflamme

55 några har kommit väldigt långt i sitt säkerhetstänkande Lucie Laflamme 24 oktober

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

NCO 2007:13. Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar

NCO 2007:13. Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar NCO 2007:13 Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar Räddningsverkets kontaktperson: Jan Schyllander, Nationellt centrum för lärande

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp. Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar

Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp. Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan.

Läs mer

Jämställdhet och folkhälsa. Ett kunskapsunderlag. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Jämställdhet och folkhälsa. Ett kunskapsunderlag. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5. På uppdrag av Stockholms läns landsting Jämställdhet och folkhälsa Ett kunskapsunderlag Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen. Gap

Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen. Gap Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen Svenska lärdomar av Marmotkommissionens rapport Closing the Gap Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Genomförande 12 Kapitel 1 Om Closing the Gap och Sverige

Läs mer

Inget att vänta på. Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga

Inget att vänta på. Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga Inget att vänta på Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga Inget att vänta på Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga 1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! Det ska vara lätt att göra rätt! LÄKARFÖRBUNDETS POLITIK FÖR ATT FRÄMJA HÄLSA OCH FÖREBYGGA OHÄLSA DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT! SID 1 Det ska vara lätt att göra rätt! Läkarförbundets politik för att

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

HON HEN HAN KOMMA PÅ KOMMA UT OCH KOMMA IN KOMMA PÅ, KOMMA UT OCH KOMMA IN

HON HEN HAN KOMMA PÅ KOMMA UT OCH KOMMA IN KOMMA PÅ, KOMMA UT OCH KOMMA IN OCH KOMMA IN En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. Baksides text Baksidestext Baksideste xt Baks idestext Bakside stext Baksi destext B akside

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Den svenska supen i det nya Europa

Den svenska supen i det nya Europa Den svenska supen i det nya Europa Den svenska supen i det nya Europa Nya villkor för alkoholprevention: en kunskapsöversikt Red. Sven Andréasson Statens folkhälsoinstitut Rapportnr 2002:11 ISSN 1104-358X

Läs mer

Barn som anhöriga: hur går det i skolan?

Barn som anhöriga: hur går det i skolan? Barn som anhöriga: hur går det i skolan? Rapport 2 från projektet Barn som anhöriga från CHESS, Stockholms universitet/karolinska Institutet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Stockholms

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer