Centrecourt AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrecourt AB (publ)"

Transkript

1 Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 N~M 8 Underskrifter 11

2 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Centrecourt, får härmed avge årsredovisning för Allmänt om verksamheten Centrecourt har från starten 1995 till 2009 varit positionerat som ett entreprenörsdrivet, innovativt riskkapitalbolag med fokus på sådd och start-up skeden. Centrecourt har varit unikt med att tillföra konkreta arbetsinsatser i de tidiga företagen i perioder av både medgång och motgång. Ett antal investeringar har utvecklats väl och byggt upp bolagets varumärke på marknaden. Ny inriktning på investeringar Under 2010 ändrade Centrecourt inriktningen från start-up bolag till lite mer mogna företag med en omsättning på 5-50 MS EK. Dessutom tillfördes Centrecourt nya delägare, som arbetar aktivt i bolaget och med dess investeringar. Som ett led i denna nysatsning etablerades under 2010 ett nytt fondbolag, Bropelaren Invest AB, där Centrecourt nu äger 25,8 %. Vid årsskiftet uppgick ägarandelen till 50 %. Via Bropelaren Invest görs direktinvesteringar i väl utvalda företag som förväntas ge delägarna en hög avkastning under 3-5 år. Förutom avkastningen på investerat kapital i Bropelaren Invest och dess direktinvesteringar, tillförs Centrecourt intäkter genom de konsultinsatser som management teamet genomför och genom arvoden från kapitalanskaffningar. Företrädesemission maj 2010 Vid årsstämman den 23 april 2010 beslutades att genomföra en företrädesemission på högst 2,5 MSEK. Totalt inbringade denna emission 2,1 MSEK. Arsstämman beslutade även om en riktad nyemission av teckningsoptioner omfattande maximalt nya aktier. Nyemissioner augusti och december 2010 Vid extra bolagsstämma den 31 augusti 2010, beslutades att genomföra en mindre nyemission, utan företräde för befintliga aktieägare, på 0,6 MSEK, som avsåg att täcka upp den del som inte tecknades vid emissionen i maj Emissionen blev snabbt övertecknad, varför styrelsen kallade till en ny extra bolagsstämma den 21 december 2010, som beslutade att öppna ytterligare en nyemission om högst 1,0 MSEK. Kapitalandelslån Vid extra bolagsstämma den 31 augusti 2010 godkändes styrelsens förslag om att ta upp ett kapitalandelslån om 1,5 MSEK. Lånet har i sin helhet använts till bolagets insats i det nybildade Bropelaren Invest AB. Villkoren för lånet är i huvudsak 8 % ränta per år på utestående lånebelopp. Aterbetalning sker i takt med att Centrecourt erhåller avkastning från Bropelaren Invest. Utöver återbetalning av lånebeloppet lämnas en vinstdelning på den avkastning som erhålls från Bropelaren Invest. Viktiga händelser i intressebolagen Bropelaren Invest AB Bolaget har i stort sett varit ett helägt vilande dotterbolag till Centrecourt AB fram till den 21 oktober 2010, då Kjell Bergkvist Invest AB förvärvade 50 % av aktierna i Bolaget. Namnändring till Bropelaren Invest skedde 10 september Vid extra bolagsstämma i Bropelaren Invest den 21 oktober 2010 beslutades att genomföra en nyemission på högst 6,0 MSEK. Före den beslutade nyemissionen hade Centrecourt AB och Kjell Bergkvist Invest AB tillfört bolaget totalt 4,0 MSEK via ovilikorat aktieägartillskott. Emissionen blev fulltecknad och slutfördes under mars Antalet aktieägare uppgår därefter till 17 stycken. Centrecourt AB's ägarandel är 25,8o/~

3 2(11 ) Förutom kapitalanskaffningen bedrev inte bolaget någon verksamhet under Bropelaren Invest skapar värden för sina aktieägare, entreprenörer, övriga investerare och övriga intressenter genom aktivt arbete med verksamhetsutveckling och investeringar i tillväxtföretag. Affärsrnodellen bygger på en kombination av kapital som investeras och aktiva insatser som genom konkret handling leder till positiva förbättringar på kort och längre sikt i de aktuella företagen. Inner Sweden Holding AB Inner Sweden AB som är ett helägt dotterbolag till Inner Sweden Holding AB har under året fortsatt att koncentrera insatserna på företagsmarknaden. Samtidigt har företaget återupptaget arbetet med den affärsrnodeli som skall användas för en satsning mot privatmarknaden som planeras att påbörjas under Centrecourt & Partners AB Verksamheten i Hemverket har tillförts ytterligare ägarkapital och satsningen på att nå en stark position inom marknaden för bostadsmäkleri har fortsatt. Hemverket har nått en ledande ställning bland de mäklare som arbetar med låga fasta arvoden genom att utnyttja ett modernt arbetssätt bl.a, via internet. Musitag har fortsatt den nya satsningen på FöretagsTV. Verksamheten har utvecklats väl med bra kundtillströmning och ökande intäkter. Övrigt Information om respektive intressebolags verksamhet presenteras på Centrecourts hemsida, samt i förekommande fall via länk till respektive projektbolags hemsida. Resultat och finansiell ställning Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -0,2 (-1,0) MS EK och nettoresultat uppgick till -0,5 (-3,1) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,6 (O) MSEK. Justerat eget kapital uppgick till 3,6 MS EK, en ökning med 1,6 MSEK från föregående soliditeten förbättrades till 52 % jämfört med 45 % föregående år. år, varvid även Arsstämma Vid årsstämman den 23 april 2010 beslutades att välja genom omval Thomas Flinck, Sven Monthan och Peter Sjögren. Till ny ledamot valdes Mats Jakobsson. Peter Sjögren avgick senare under året. Vid årets slut bestod styrelsen av Sven Monthan (ordförande), Thomas Flinck (VD) samt Mats Jakobsson. Vidare beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle ske. Styrelsens arbete Styrelsens kompetens och nätverk är viktiga beståndsdelar i Centrecourts verksamhet. Under verksamhetsåret har 6 protokollförda styrelsemöten hållits. Därutöver har VD och styrelseledamöterna ytterligare regelbunden kontakt. VD har löpande informerat såväl styrelsens ordförande som övriga ledamöter om utvecklingen i bolaget. Arbetsfördelningen mellan VD och styrelse regleras i en särskild arbetsordning och VD-instruktion. Transaktioner med närstående VD tillika huvudägaren har sedan 2005 ett innestående provisionsbaserat arvode om SEK. Detta arvode har under 2010 kvittats mot aktier i emissionen som beslutades 23 april 2~1~

4 3(11 ) Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Kapitalanskaffningen till Bropelaren Invest AB, steg 1 om 6 MSEK, genomfördes under kvartal Ett stort antal tillväxtföretag har analyserats och några ligger nu för beslut om investering. Bolagets förväntade framtid utveckling Nysatsningen med investeringar och konsultinsatser i bolag som kommit förbi start-up skedet fungerar väl. Intresset från investerare att medverka i Bropelaren Invest och från företag som önskar få in en kombination av kapital och aktiva insatser är stort. Affärsmodellen visar sig fungera som planerat vilket innebär att den fortsatta utvecklingen av Centrecourt förväntas leda till ökade kassaflöden och bra värdetillväxt i de företag där investeringar görs. Ekonomisk översikt Nettoomsättning, KSEK Rörelseresultat, KSEK Resultat ef finansiella poster, KSEK Balansomslutning, KSEK Rörelsemarginal, % % -212 % Soliditet, % 51,5 % 44,9 % 88,4 % 87,6 % Dispositioner beträffande vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för att balanseras i ny räkning Summa Belopp i SEK Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentare~

5 4(11 ) Resultaträkning Belopp i SEK Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Förändring värdereglering andelar i intressebolag Resultat från andelar i koncernföretag Realiserat resultat andelar i intressebolag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella Resultat före skatt poster Arets resultat »-

6 5(11 ) Balansräkning Belopp i SEK Not TILLGANGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresse bolag Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR ~

7 6(11 ) Balansräkning Belopp i SEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Ej registrerat aktiekapital Reservfond Överkursfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Arets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Kapitalandelslån Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Företagsinteckningar Summa Övriga ställda panter och säkerheter Summa Ansvarsförbi ndelser Ansvarsförbindelser Inga

8 7(11 ) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i SEK om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Vid respektive upplysning nedan anges vilket allmänt råd som tillämpats. Redovisningsprinciperna är där annat inte anges oförändrade med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Definition av nyckeltal Rörelsemarginal % Soliditet % Rörelseresultat / nettoomsättning Justerat eget kapital / balansomslutning Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Koncernuppgifter Företaget som utgör moderföretag för en koncern med koncernbolag enl not 3, men upprättar ej koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Arsredovisningslagen 7 kap. 3~/

9 8(11 ) Noter Not 1 Arvode och kostnadsersättning Mazar SET Revisonsbyrå AB Revisionsarvode Övriga uppdrag till revisorer Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet Män Kvinnor Totalt anställda Löner, andra ersättningar Styrelse och VD Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) och sociala kostnader Not 3 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Försäljning 50 % till KB Invest AB - Aktieägartillskott (ovilikorat) Redovisat värde vid årets slut Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Antal andelar i% Redovisat värde Företag/organisationsnrlSäte Bropelaren Invest AB/ /Stockholm OO~

10 9(11 ) Not 4 Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Inköp -Nyemissioner Inner Sweden Holding AB -Försäljning aktier Inner Sweden Holding AB -Konkurs Media Card -Nedskrivning Redovisat värde vid årets slut Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag Intresseföretag / org.nr. / Säte Antal andelar/aktier Kapitalandel i % Anskaffningsvärde Inner Sweden Holding AB , Stockholm Newfour AB (1) , Mölndal Prolight Diagnostics AB , Uppsala Centrecourt & Partners AB (2) , Stockholm NGM Holding AB , Stockholm Direct21nternet AB , Nacka Anskaffningsvärde , ,50 % ,52 % ,10 % Avsättning värderegleringsreserv Bokfört värde Inner Sweden Holding AB har genomfört en riktad nyemission till Centrecourt AB genom kvittning av fordringar om totalt O10 SE K, vilket tillförts anskaffningsvärdet i Centrecourt AB. Centrecourt AB har under året sålt aktier i Inner Sweden Holding AB vilket resulterade i en realisationsförlust på SEK. Media Card AB försattes under 2010 i konkurs. Hela innehavet hade redan tidigare år värderats till noll, utom ett aktieägartillskott på SEK som belastar Styrelsen anser att värdet av andelarna i intressebolagen överstiger bokfört värde. Indirekt ägda Intresseföretag (1) Newfour AB har ägande i: CelIaVison AB Doxa AB Svanova Biotech AB Prolight Diagnostics AB (2) Centrecourt & Partners AB har ägande i: Hemverket AB MusitagA~

11 10(11 ) Not5 Eget kapital Ej registrerat Aktie- aktie- Reserv- Överkurs- Fritt eget kapital kapital fond fond kapital Vid årets början Nyemission aktier Nyem. teckn.optioner Emissionskostnader Ej reg. aktiekapital Arets resultat Vid årets slut Nyemissionen maj 2010 var en företrädesemission med teckningskurs lika med kvotvärdet 0,10 SEK. Ej registrerat aktiekapital SEK avser nyemissionen i augusti 2010, vilken blev registrerad under januari Antalet aktier vid årets ingång var med kvotvärde per aktie 0,10 SEK. Vid utgånen av året uppgick antalet aktier till och kvotvärdet per aktie var 0,10 SEK. Under året emitterades teckningsoptioner. Not 6 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp ~

12 11 (11) Underskrifter Stockho~ den 16 maj 201\ Ittf//li Sven Monthan SZlseordför~nde Verkställande direktör I~~~ Mats a ebsson Styre I Min revisionsberättelse har lämnats den 17 maj 2011

13

14 MAZARS REVISIONSBERÄITELSE Till årsstämman i Centrecourt org nr: Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Centrecourt AB (pubi) för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingama och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Ien revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att. utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden ibolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 17 maj 2011 SETRe~ &dstranij Auktoriserad revisor fi'-' Prexitv: MEM8ER " GLOBAL ALlIANCE OF independent FIRMS

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet HSC Gotlandia II på besök i Stockholm 17:e juni 2006. Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2005 30 april 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto minskade från 346 Mkr till 269 Mkr, i föregående års resultat

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer