Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden"

Transkript

1 o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande av föredragningslistan 004 Anmälningsärenden 005 Delgivningsärenden 006 Ombyggnad av ventilationssystem vid Kapellvägen Byggnadslov , Helsing Mikael 008 Avloppstillstånd , Virtanen Kim 009 Trafiksäkerheten vid dagisparkeringen 010 Sammanträdets avslutande Det justerade protokollet från sammanträdet finns till påseende på kommunkansliet i Lumparland den Sekreterare: Peter Häggström Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga handlingar, vilket intygas:

2 o Btn 001 Laglighet och beslutförhet Kallelse utgick från kommunkansliet den Sammanträdet konstateras vara förvaltningsstadgeenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. Förslaget omfattas. Btn 002 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare utses Majvor Blomqvist och Kenneth Granholm. Protokolljusteringen äger rum omedelbart efter mötet. Förslaget omfattas. Btn 003 Komplettering och godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan som består av godkänns för behandling. Föredragningslistan kompletteras enligt följande: 009 Trafiksäkerheten vid dagisparkeringen 010 Sammanträdets avslutande

3 o Btn 004 Anmälningsärenden Tider för nämndens möten år 2011 ändras.

4 o Btn 005 Delgivningsärenden

5 o Btn 006 Ombyggnad av ventilationssystem vid Kapellvägen 2 Vid sammanträdet den , 146, beslöts att kostnader för installation av ventilationssystem med värmeåtervinning i fastigheten Kapellvägen 2 skall utredas. Begäran om förslag på lösning samt offert har sänts (per mail) till VVS & Kylcenter AB, HP Kyla & Värme AB samt Bomanson & Co (bilaga). Diskussion har förts mellan kommunteknikern och företrädare för företagen. Samtliga rekommenderar en lösning där alla lägenheter har ett eget återvinningsaggregat och rörsystem. Fördelarna är att systemen inte stör varandra och att lägenhetsinnehavaren ansvarar för sitt eget system. Huvudenheten med fläktar och filter kan, beroende på modell, placeras antingen i varmt eller kallt utrymme. Enheten för varmt utrymme tar motsvarande plats som ett köksöverskåp, 600 mm bred och 700 mm hög. Det är dock trångt inne i lägenheten, alternativet är att enheten placeras i lägenhetens kallförråd. Kostnaderna torde röra sig om ca 5000 /lägenhet. Därtill kommer kostnader för rivning av det gamla ventilationssystemet. Totalkostnaden för en sådan lösning blir uppskattningsvis ca HP Kyla & Värme rekommenderar i första hand att luftvärmepumpar skulle installeras i varje lägenhet. En dylik lösning skulle kosta ca /lägenhet, totalt De åtgärder som hittills har vidtagits är energikartläggning och injustering av ventilationssystemet samt kontroll av värmeisolering i södra och norra ytterväggarna. Vid justeringsarbetet upptäcktes att regleringen av ventilationssystemets luftflöde inte fungerade. Anläggningen gick på högsta fart fast inställningen var på ½ - fart, som skall råda under den kalla perioden av året. Ett resultat av detta var att lägenheterna kyldes ner av inströmmande kall uteluft. Felet är nu åtgärdat och systemet är justerat. För att kontrollera väggkonstruktion och värmeisolering anlitades Helsings bygg. Då den södra ytterväggen öppnades, mot förrådet, konstaterades att kall luft kunde läcka in via en springa och komma in i lägenheten via eldosor i väggen. Läckan tätades med byggskum. Vid den norra ytterväggen togs en del av ytterpanelen bort och där konstaterades att kall luft troligen också här kunde komma in från undergolvet via eldosor varför tätning gjordes på liknande sätt som på södra väggen. Några konstruktionsfel på stomme eller isolering upptäcktes inte. Luftvärmepumpar är ingen bra lösning eftersom det innebär att varje lägenhet skall ha en utedel på någon av fasadväggarna vilket blir förfulande, samt att frågan om vem som skall ansvara för skötsel och drift måste klargöras. Energibesparingen blir beroende av hur hyresgästen använder anläggningen, den kan ju också kyla ner luften på sommaren och då äts besparingen vintertid upp. Hyresgästerna måste uppmärksamgöras på hur viktigt det är att inte ändra på de inställningar av ventilationsdonen som gjordes vid injusteringen. Om en ventil stängs

6 o 6 6 Forts. 006 eller luftflödet minskas kommer förmodligen alla lägenheter att påverkas och systemet blir i obalans. Innan man går vidare skall utvärderas hurudan effekt de åtgärder som gjorts har haft genom att fortsättningsvis kontrollera elförbrukningen under vintermånaderna. Därefter besluts om punktinsatser på utsatta ställen eller om eventuell projektering av nytt ventilationssystem. Kommunteknikern utreder om ventilationsdonen kan bytas ut till sådana som inte kan stängas av. I övrigt omfattas förslaget.

7 o Btn 007 Byggnadslov , Helsing Mikael Mikael Helsing ansöker om byggnadslov för tillbyggnad och fasadändring av ett befintligt bostadshus vid fastigheten Dannyhill 2:29 i Lumparby enligt inlämnade handlingar. Tillbyggnadens volym är 216 m³ och våningsytan 72 m². Byggnadens totala volym blir efter tillbyggnad 448 m³ och våningsytan 148 m². Tillämpade lagrum: Plan- och bygglag, åfs nr 102 (pbl), Plan- och byggförordning, åfs nr 107 (pbf), för landskapet Åland och Lumparlands byggnadsordning. Byggnadslov beviljas med stöd av 72 pbl. Av myndigheterna givna anvisningar på byggnadslovsritningar bör följas. Ansvarig arbetsledare skall utses och godkännas av byggnadsinspektören innan byggnadsarbetet påbörjas. Syner som enligt 27 pbf skall förrättas: 1. Botten- och dräneringssyn 2. Syn av avloppssystem 3. Kanalsyn 4. Konstruktionssyn 5. Vatten- avlopps- och ventilationssyn 6. Ibruktagningssyn 7. Slutsyn Förslaget omfattas.

8 o Btn 008 Avloppstillstånd , Virtanen Kim Kim Virtanen ansöker om att få anlägga ett enskilt avlopp från ett bostadshus på vid fastigheterna Nallebo 3:38 och Södergård 1:24 i Lumpo, enligt inlämnade handlingar. Avloppet ansluts till en slamavskiljare varifrån avloppsvattnet leds till en filterbädd och vidare till ett dike. Anläggningen uppfyller de krav på rening som myndigheterna ställer. Ansökan beviljas. Filterbädden skall utföras i enlighet med Svenska Naturvårdsverkets anvisningar, faktablad 5, bilaga 7. Anläggningen skall synas av kommunteknikern innan den täcks över och tas i bruk. En kontrollbrunn skall anläggas efter filterbädden för att kontroll av reningsgraden skall kunna utföras. Slamavskiljaren skall tömmas tillräckligt ofta så att ingen risk finns för att filterbädden sätts igen. Avtal om tömning av slamtanken bör ingås med behörig slamsugare. Kommunen kan kräva att fastigheten ansluts om det kommunala avloppsnätet byggs ut. Förslaget omfattas.

9 o Btn 009 Trafiksäkerheten vid dagisparkeringen Personalen vid daghemmen har flera gånger påtalat att trafiksäkerheten vid dagisparkeringen inte är tillfredsställande. Bussarna använder sig av parkeringen när de skall svänga över vägen till busshållplatsen vid affären. Tidigare diskussion om saken som förts mellan kommunteknikern och bussbolaget resulterade inte i någon förbättringsåtgärd. Åtminstone en incident har inträffat när bussen törnade i en parkerad personbil vid vändningsmanövern. Den 18 januari 2011 träffades Ove Boman och Sune Olander, bussbolagets representanter, samt kommundirektör Tomas Urvas och kommuntekniker Peter Häggström, för att på plats se vilka åtgärder som kunde vidtas. Man kom överens om att bussarna istället för att använda dagisparkeringen kan svänga in vid infarten till branddepån, kör över den befintliga parkeringen och längs gc-vägen fram till busshållplatsen. Med denna lösning får man bort farorna vid dagisparkeringen. Villkor för att bussbolaget skall godkänna lösningen är att kommunen ser till att tillräcklig plats finns för bussarnas manövrer och att gc-vägen upplåts för busstrafik den berörda sträckan. Skyltar som informerar om att busstrafik är tillåten på det aktuella avsnittet av gcvägen sätts upp. Avtalet med den entreprenören som sköter plogning och sandning av kommunens vägar kompletteras vad gäller skötsel av de ytor som krävs för bussarna. Åtgärderna företas så snart som möjligt eller senast den 15 februari Förslaget omfattas.

10 o Btn 009 Sammanträdets avslutande Sammanträdet avslutades klockan

11 o Lumparlands kommun, anvisning om förfarande vid missnöje mot byggnadstekniska nämndens beslut. Datum för sammanträde Sidor 1-10 Paragrafer Eftersom nedan nämnda beslut avser beredning eller verkställighet kan inte rättelseyrkande framställas över beslutet (kommunallagen 112 ). I följande beslut kan rättelseyrkande inte framställas: Eftersom nedan nämnda beslut har skett i enlighet med landskapets byggnadslag kan ej rättelseyrkan framställas utan överklagan sker genom kommunalbesvär hos Ålands förvaltningsdomstol Ärenden som kan beröras av kommunalbesvär: 007, 008. Anvisning för kommunalbesvär Den, som är part eller kommunmedlem, och som är missnöjd med beslut som byggnadstekniska nämnden fattat med stöd av landskapets byggnadslag kan överklaga beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol genom kommunalbesvär inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grund att; 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 3) beslutet strider mot lag Ett kommunalbesvär skall anföras hos Ålands förvaltningsdomstol. Postadress Pb 31, MARIEHAMN Tala om vilket beslut Ni avser få ändrat, till vilken del och vilka ändringar Ni önskar samt vilka besvärsgrunder Ni har. Bifoga utdrag ur beslutsprotokollet. Underteckna handlingen och uppge namn, yrke, postadress, telefonnummer och hemort. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen och måste då uppge namn, yrke, postadress, telefonnummer och hemort. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått beslutet delgivet 7 dagar efter att protokollet genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla har varit utställt till påseende. Kommunens officiella anslagstavla finns på informationspelaren, som är belägen på daghemsplanen i Klemetsby, Lumparland. Vid oklarheter kan rådgöras med kommuntekniker/byggnadsinspektör, tel (el. växel ).

12 o Ärenden som kan beröras av rättelseyrkande: ---. Anvisning för rättelseyrkande Den, som är part eller kommunmedlem, och som är missnöjd med ovan nämnda beslut, kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelse yrkas hos i Lumparland, med adressen Kyrkvägen 26, LUMPARLAND. Av rättelseyrkandet skall framgå vad som avses med en önskad ändring och vad yrkandet grundar sig på. Yrkandet tecknas under av den som framställer det eller dennes befullmäktigade ombud. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått beslutet delgivet 7 dagar efter att protokollet genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla har varit utställt till påseende. Kommunens officiella anslagstavla finns på informationspelaren, som är belägen på daghemsplanen i Klemetsby, Lumparland. Vid oklarheter kan rådgöras med kommuntekniker/byggnadsinspektör, tel (el. växel ).

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Kompletterande värme med en enkel installation.

Kompletterande värme med en enkel installation. Luft/luftvärmepump Kompletterande värme med en enkel installation. Med hjälp av en luft/luftvärmepump kan du använda den gratisvärme som finns i uteluften. En luft/luftvärmepump är enkel att installera

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE 2015 Välkommen att ta del av vår information gällande villkor för fjärrvärmeanslutning till 1-2 familjshus. Ljungby Energi har idag ca 1 450 nöjda

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer