Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER"

Transkript

1 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, Oskarshamn Tel

2 INFORMATION Innehållsförteckning INFORMATION Information 2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Varning 3 Försiktighet 4 Beskrivning av delar 5 Specialfuntioner 6 Driftstemperatur 7 Manuell drift 7 Justering av luftströmmens riktning 8 Så fungerar värmepumpen 9 SKÖTSEL & UNDERHÅLL Skötsel & underhåll ANVÄNDARTIPS Användartips FELSÖKNING Felsökning 14 VARNING! - Du får absolut inte installera enheten själv, flytta den eller återinstallera den! - Felaktig användning och installation kan orsaka vattenläckage, el-stöt eller brand. - För installationsarbetet kontakta en auktoriserad servicetekniker eller ta kontakt med leverantören. - Kom ihåg, att fel som är orsakad av felaktig installation täcks inte av garantin. - Kom ihåg att enheten måste alltid vara lättåtkomlig, för att servicetekniker ska kunna utföra reparationer. - Om man inte har följt föreskrifterna och det krävs någon speciell utrustning för att utföra reparationer, då är det kunden som är ansvarig för kostnader. Läs denna bruksanvisning I bruksanvisningen hittar du många goda tips om rätt användning och underhåll av värmepumpen. Lite förebyggande underhåll sparar mycket tid och pengar åt dig under apparatens livstid. Du hittar svar på många vanliga problem i översikten över felsökningstips. Om du börjar med att läsa igenom översikten Felsökningstips, behöver du kanske inte tillkalla servicetekniker. FÖRSIKTIGT! Kontakta en auktoriserad servicetekniker om det blir nödvändigt att utföra reparationer eller service på apparaten. Kontakta en tekniker för att installera enheten. Se till att barn och invalider använder ej luftkonditioneringsapparaten utan handledning. För barn bör man förklara, att luftkonditioneringsapparat är ingen leksak. Om strömsladden är trasig, måste du kontakta en auktoriserad servicetekniker för att byta ut den. Installationsarbetet ska utföras i enlighet med nationell standard och lagstiftning och får bara utföras av auktoriserad servicetekniker. Kasta inte den här produkten som osorterat avfall. Separat special behandling är nödvändig. Det är förbjudet att kasta denna apparat i hushållssoporna. För bortskaffande, finns det flera möjligheter: A) Kommunen har upprättat insamlingssystem, där elektronikskrot kan deponeras fritt för användaren. B) Som gamla produkter innehåller värdefulla resurser, kan de säljas till skrot. Vid bortskaffande av avfall i skog och landskap kand det skada människor och miljö när farliga ämnen läcker in i näringskedjan. 1 2

3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER För att förhindra skador på användaren eller andra människor och egendom, måste följande instruktion följas. Felaktig drift på grund av undanhållande av instruktioner kan leda till skador. Allvar klassificeras av följande indikationer. FÖRSIKTIGT SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING Denna symbol indikerar risk för dödsfall eller allvarlig skada. FÖRSIKTIGT Denna symbol indikerar risk för skada på egendom och material. Meanings of symbols used in this manual are as shown below. När du ska byta luftfilter undvik metalldelarna på enheten Det kan orsaka skärskador Rengör EJ enheten med rinnande vatten Det kan orsaka kortslutning och ge elstötar Ventilera rummet om du använt enheten tillsammans med en spis Det kan orsaka syrebrist Anslut strömmen korrekt. Annars kan det orsaka elstötar & brand pga överskottsvärme. Ändra inte sladdens längd / delar el. utloppet med andra apparater. Det kan orsaka el stötar & brand pga av värmeutveckling. Alltid säkerställa en effektiv jordning. Gör ALDRIG detta. Gör ALLTID detta. VARNING Manövrera inte enheten genom att stänga av eller sätta på strömmen.. Det kan orsaka el-stötar & brand pga värme. Använd inte våta händer eller arbete i en fuktig miljö. Det kan orsaka elektriska stötar. Låt inte rinnande vatten komma i kontakt med elektriska delar. Skada inte eller använd ej en ospecificerad sladd. Det kan orsaka el-stötar & brand. Rikta inte luftflödet mot personer. Det kan skada din hälsa. Installera alltid arbetsbrytare. Vid rengöring, stäng av och bryt strömmen på enheten Det kan orsaka elstötar Stäng av enheten vid kraftig storm och ha ej fönster öppna Det kan skapa problem med utomhusenheten och med öppna fönster ökar risken för igensatta filter Använd ej starka lösningsmedel på enheten Placera ej djur och plantor i direkt luftflöde från enheten Det kan skada djurens hälsa och torka ut plantorna. Placera ej föremål som täcker utedelen eller inomhusenheten Det kan skada enheten Se till att fästanordningar på utedelen är hela Använd ej för speciella ändamål Andänd ej enheten för att torka djurfoder, mat el dyl. Det kan försämra detta. Bryt strömmen om enheten ej ska användas på lång tid Det kan skada enheten och bli kortslutning Rengör filtren varannan vecka Det kan orsaka brand och Koppla bort strömmen om konstiga ljud, lukt eller rök kommer från maskinen. Det kan orsaka brand och Använd alltid rätt brytare och säkring. Det finns risk för brand och Det kan orsaka fel på maskinen och ge elektriska stötar Drick inte vattnen som dräneras från maskinen. Det innehåller föroreningar och kan göra dig sjuk. Använd inte nätsladden nära värmeapparater. Det kan orsaka brand och Ingen installation kan orsaka brand & elstötar. Öppna inte enheten under drift. Det kan orsaka elektriska stötar. Plocka inte isär eller modifiera enheten. Det kan leda till fel och Det kan skada ytskicktet på enheten. Använd mjuk trasa och svag tvållösning Placera ej tunga föremål på elkablar. Det kan orsaka kortslutning och leda till elstötar Enheten kan lossna och slita ner el- och gasledningar Var försiktig när du packar upp enheten, det kan finnas vassa kanter på enheten För att få ett renare inomhusklimat Om enheten har utsätts för vatten. Kontakta servicetekniker för kontroll Ventilera rummet om det finns en gasläcka från apparaten. Det kan orsaka explosion, brand & brännskador. Använd inte nätsladden nära brandfarlig gas, bensin, bensen, tinner etc. Det kan orsaka en explosion eller brand. 3 4

4 AUTO COOL DRY HEAT SLEEP TEMP SWING AIR LED DIRECTION DISPLAY TURBO ON/OFF TIMER OFF TIMER ON SET TEMPERA TURE RESET LOCK FAN HIGH MED LOW Beskrivning av delar Inomhusenhet Inomhusenhet 1. Frampanel 2. Luft intag 3. Luft filter 4. Luft utlopp 5. Vågrätt galler för luftflöde 6. Lodrätt galler för luftflöde 7. Displaypanel 8. Fjärkontroll Specialfunktioner CLEAN AIR funktion Förbättra kvaliteten på inomhusluften. Det är ett av de uppdrag en luftvärmepump har. Denna luftvärmepump är utrustad med jonisator luftfilter och Plasma Dust Collector. Med anjoner som genereras av Ionizer, fylls luften av luftkonditioneringen i rummet med uppfriskande, naturlig och hälsosam luft. Plasma Dust Collector genererar en högspänning av joniseringszonen, genom vilken luften omvandlas till plasma. Det mesta av rökdoft, dam och pollenartiklar fångas upp av det elektrostatiska filtret. 8 Utomhusenhet MODE FAN SPEED 9 Utomhusenhet 9. Anslutningsrör 10. Luftintag (sida & bak) 11. Luftutlopp OBS! Alla bilder i denna bruksanvisning är endast till som förklaringar. De kan skilja sig en aning från den faktiska värmepumpen. FOLLOW ME funktion Fjärrkontrollen fungerar som en avlägsen termostat som möjliggör den exakta temperaturen vid fjärrkontrollens plats. För att aktivera Follow Me funktionen rikta fjärrkontrollen mot enheten och tryck på Följ mig-knappen. Fjärrkontrolldisplayen är den faktiska temperaturen vid dess plats. Fjärrkontrollen kontroll kommer att skicka denna signal till luftvärmepumpen var 3e minut i intervall tills tryck på Följ mig-knappen igen. Om enheten inte tar emot Follow Me signal med 7 minuters intervall, kommer Follow Me funktionen att avbrytas automatiskt. ANTI-MILDEW funktion(antimögel) Olika indikatorer och displaypanel 1 2 Indikatorlampan AUTO Denna lampa lyser under automatiskt drift. Indikatorlampan DEF (defrost) Denna lampa lyser när värmepumpens avfrostning startar automatiskt eller när varmluftstyrningsfunktion aktiveras under värmedrift. När man stänger av enheten på COOL, DRY, AUTO (Cool) läge kommer luftkonditioneringen fortsätta arbeta i ca 7-10 minuter vid låg fläkthastighet. Detta för att torka upp kondensvattnet inuti förångaren, och förhindra tillväxt av mögel. STARTA INTE om enheten under ANTIMÖGEL processen, vänta tills luftvärmepumpen har stannat helt. Signal mottagare Digitaldisplay Visar ställd temperatur, felkoder och skyddskoder. 4 Indikatorlampa ON/OFF Lampan blinkar några sekunder när enheten satts i drift för att sedan lysa konstant när enheten är i drift. 5 Indikatorlampan TIMER Denna lampa lyser när timern används. 5 6

5 OBS! Denna manualen inehåller ej funktioner för fjärrkontrollen. Se separat manual. Justering av luftströmmens riktning Se till att luftströmmens riktning är rätt inställd, eftersom det annars kan uppstå ubehag eller ojämn lufttemperatur. Justera det vågräta skyddet (jalusin) med hjälp av fjärrkontrollen. Det lodräta skyddet (jalusin) justera du manuellt. DRIFTSTEMPERATUR Drift Temperatur Inomhustemperatur Utomhustemperatur Värmefunktion Kylfunktion >17 C -15 C~50 C Torkfunktion <30 C >10 C -15 C~30 C 0 C~50 C Riktning Så här ställer du in, vågräta luftströmmens riktningen Denna funktion ska utföras medan enheten är igång. Tryck på knappen AIR DIRECTION på fjärrkontrollen för att flytta gallret till den önskade riktningen. När enheten startas ställs den inställda luftriktningen in till föregående inställning. OBS! 1. Kom ihåg att optimal effekt erhålls inom dessa driftstemperaturer. Om man använder enheten under andra temperaturer kan enheten sluta att fungera eller det kan förekomma fel i funktionen. 2. Det kan bildas vattendroppar på utsidan av inomhusenheten när kylning utförs i ett rum med hög relativ luftfuktighet (över 80%). Justera det vågräta skyddet till max position för luftutlopp och välj fläkthastigheten HIGH (hög). 3. Optimal effekt erhålls inom ovan nämnda driftstemperaturer. Förslag, Rekommendation: När utomhustemperaturen är under 0 C, då rekommenderar vi att ni håller apparaten igång, för att den ska fungera utan problem. Så här ställer du in den lodräta luftströmmens riktning (vänster-höger) Justera det lodräta skyddet manuellt till vänster eller till höger med hjälp av lodräta skyddets arm (beroende på modell).se upp att du inte klämmer fingrarna i fläkten eller det vågräta skyddet eller skadar de lodräta skydden.när värmepumpen är igång, och det lodräta skyddet står i en specifik position, ska greppet till vänster (eller höger, beroende på modell) för luftloppet flyttas till önskad position. Vertikal spjäll Manuel drift Man kan köra luftvärmepumpen på manuell drift temporärt om ex, fjärrkontrollen gått sönder, batterierna är slut eller när man utför service. OBS! Enheten måste vara avstängd när man skall använda denna drift. Om enheten är på, tryck in knappen tills den stängs av. 1 Öppna och lyft upp frontpanelen i en vinkel, tills du hör ett klickande ljud. 2 Tryck på manuella kontrollknappen och enheten kommer att fungera i funktion AUTO, ett tryck till inom 5 sec och den kommer gå i COOL drift. 3 Tryck tillbaka panelen till originalpositionen. Panel Manuell drift knapp AUTO/COOL För att komma tillbaka till fjärrkontrollsläge, tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen. Enheten behöver ej stängas av när man går från manuell till fjärrkontrollsdrift. 7 VARNING Riktning - Kör inte luftvärmepumpen i långa perioder med luftflöde rakt ner i Cooling eller Dry mode. Det kan komma kondensvatten som droppar ner från enheten. - Byt inte luftriktning horisontelt manuellt om det inte är nödvändigt. Använd fjärrkontrollen. - När enheten startas direkt efter det att den har stängts av kan det dröja upp till 10 sec innan det horisontella luftspjället rör sig. - Man bör ej sätta spjällen i litet öppet läge när man kör i COOLING eller HEATING läge. Detta försämrar kappaciteten. - Kör ALDRIG enheten med stängda spjäll. - När man startar enheten kan det komma ljud från det horisontella spjället, i 10 sec, detta är normalt. 8

6 Så här fungerar värmepumpen SLEEP läge Se t Tem pera ture SLEEP oper Se t Tem pera ture 1 hour 1 hour KYLFUNKTION ation 1 hour 1 hour 7 hours timer off 7 hours timer off VÄRMEFUNKTION AUTO drift När du har ställt in värmepumpen på funktionen AUTO väljer den automatiskt kylning, uppvärmning eller drift med enbart fläkt, beroende på vilken temperatur du har valt, samt rumstemperaturen. Värmepumpen styr rumstemperaturen automatiskt omkring den temperaturpunkten, som du har ställt in. Om funktionen AUTO inte känns behaglig, kan du välja önskade förhållanden manuellt. SLEEP drift När du trycker på SLEEP knappen under kylning/värmning kommer enheten automatiskt minska eller höja värmen 1 C i timmen dom första 2 timmarna för att sedan vara stadig i 5 timmar. Därefter kommer den stängas av. TORKFUNKTION Under torkningsläget kommer enheten att ha torkfunktionen, som är baserad på skillnaden mellan den inställda temperaturen och den aktuella rumstemperaturen. Temperaturen regleras, medan avfuktningen sker genom att enheten sätter på eller stänger av kylfunktionen eller fläktläget. Fläkthastigheten är låg. Om temperaturen är under 10 C kommer enheten stängas av och startar sedan om när temperaturen är över 12 C. OPTIMAL DRIFT För att uppnå optimal drift måste du följa följande instruktioner: Justera luftströmmens riktning korrekt, så att den inte riktas mot personer. Justera temperaturen, så att optimal komfortnivå uppnås. Apparaten får inte ställas in på alltför höga temperaturer. Stäng dörrar och fönster när funktionerna COOL (kylning) eller HEAT (värmning) används. Effekten försämras. Använd knappen TIMER ON på fjärrkontrollen för att välja den tidpunkt då du vill starta luftvärmepumpen. Du får inte placera föremål i närheten av luftintaget eller luftutloppet, eftersom detta försämrar värmepumpens effekt och apparaten kan stanna. Rengör luftfiltret med jämna mellanrum, eftersom kyl- eller värmeeffekten kan försämras. Apparaten får inte användas med det lodräta skyddet i låst position. Ca re an d m ain ten an ce Filter Handle Cleaning the Grille, Case and Remote Controller Turn the system off before cleaning. T o clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives. CAUTIONS SKÖTTSEL & UNDERHÅLL NOTE: Supply power must be disconnectd before cleaning the indoor unit. A cloth dampened with cold water may be used on the indoor unit if it is very dirty. Then wipe it with a dry cloth. Do not use a chemically treated cloth or duster to clean the unit. Do not use benzine, thinner, polishing powder, or similar solvents for cleaning. These may cause the plastic surface to crack or deform. O O Never use water hotter than 40 C/104 F to clean the front panel, it could cause deformation of discoloration. Cleaning the air filter A clogged air filter reduces the cooling efficiency of this unit. Please clean the filter once every 2 weeks. 1. Lift the indoor unit panel up to an angle until it stops with a clicking sound. 2. Take hold of the handle of the air filter and lift it up slightly to take it out from the filter holder, then pull it downwards. 3. Remove the AIR FILTER from the indoor unit. Clean the AIR FILTER once two weeks. Clean the AIR FIL TER with a vacuum cleaner or water, then dry it up in cool place. 9 10

7 SKÖTSEL & UNDERHÅLL Så här fungerar värmepumpen SLEEP läge Se t Tem pera ture 1 hour 1 hour KYLFUNKTION 7 hours timer off AUTO drift När du har ställt in värmepumpen på funktionen AUTO väljer den automatiskt kylning, uppvärmning eller drift med enbart fläkt, beroende på vilken temperatur du har valt, samt rumstemperaturen. Värmepumpen styr rumstemperaturen automatiskt omkring den temperaturpunkten, som du har ställt in. Om funktionen AUTO inte känns behaglig, kan du välja önskade förhållanden manuellt. Skötsel & Underhåll VARNING! Innan du utför något underhåll måste du koppla bort strömmen till systemet. Rengöring av inomhusenheten och fjärrkontrollen SLEEP oper Se t Tem pera ture ation 1 hour 1 hour 7 hours timer off VÄRMEFUNKTION SLEEP drift När du trycker på SLEEP knappen under kylning/värmning kommer enheten automatiskt minska eller höja värmen 1 C i timmen dom första 2 timmarna för att sedan vara stadig i 5 timmar. Därefter kommer den stängas av. TORKFUNKTION Under torkningsläget kommer enheten att ha torkfunktionen, som är baserad på skillnaden mellan den inställda temperaturen och den aktuella rumstemperaturen. Temperaturen regleras, medan avfuktningen sker genom att enheten sätter på eller stänger av kylfunktionen eller fläktläget. Fläkthastigheten är låg. Om temperaturen är under 10 C kommer enheten stängas av och startar sedan om när temperaturen är över 12 C. Filter Handtag OBS! Använd en torr trasa för att rengöra inomhusenheten eller fjärrkontrollen. Om inomhusenheten är mycket smutsig, kan du använda en trasa som är fuktad med kallt vatten. Frontpanelen på inomhusenheten kan tas av och då kan man rengöra den med vatten. Eftertorka med en torr trasa efter rengörning. Använd inte en kemiskt behandlad trasa eller dammtras för att rengöra enheten. Använd inte bensen, förtunningsmedel, skurpulver eller andra lösande medel för att rengöra enheten. OPTIMAL DRIFT För att uppnå optimal drift måste du följa följande instruktioner: Justera luftströmmens riktning korrekt, så att den inte riktas mot personer. Justera temperaturen, så att optimal komfortnivå uppnås. Apparaten får inte ställas in på alltför höga temperaturer. Stäng dörrar och fönster när funktionerna COOL (kylning) eller HEAT (värmning) används. Effekten försämras. Använd knappen TIMER ON på fjärrkontrollen för att välja den tidpunkt då du vill starta luftvärmepumpen. Du får inte placera föremål i närheten av luftintaget eller luftutloppet, eftersom detta försämrar värmepumpens effekt och apparaten kan stanna. Rengör luftfiltret med jämna mellanrum, eftersom kyl- eller värmeeffekten kan försämras. Apparaten får inte användas med det lodräta skyddet i låst position. Rengöring av luftfiltret Ett tilltäppt luftfilter minskar kyl- och värmeeffekten. Rengör luftfiltret varannan vecka. 1. Öppna och lyft upp frontpanelen i en vinkel, tills du hör ett klickande ljud. 2. Ta tag i luftfiltrets handtag (se på bilden) och lyft filtret lite uppåt för att ta ut det från filterhållaren. Dra filtret därefter neråt. 3. Ta av luftfiltret från inomhusenheten. Rengör luftfiltret med en dammsugare eller vatten. Låt det därefter torka upp innan det sätts tillbaka. 9 10

8 SKÖTSEL & UNDERHÅLL Luftreningsfilter Luftreningsfilter Lyft upp elektrostatiska filtret ut från skyddsramen, se på bilderna. 1 & 2 (hitta din modell) Rengör Plasma Dust Collector filtret 1 gång i månaden. Rengör elektrostatiska filtret med milt tvättmedel eller vatten och låt det torka under solen ca två timmar. RÖR EJ Plasma Dust Collector filtret med en gång efter det att du öppnat enheten, vänta 10 minuter. Detta för att undvika elektrisk stöt. Innan du installerar elektrostatiska filtret igen kontrollera att det inte har några skador och att skyddsramen inte är skadad. 5. Sätt luftfiltret på plats igen. 6. Sätt tillbaka den översta delen av luftfiltret i enheten. Se till att vänster och höger kant är i rätt linje och sätt filtret på plats. Underhåll Utför följande handlingar om luftvärmepumpen inte ska användas på länge: (1) Låt inomhusfläkten köra en stund för att torka upp enheten invändigt. (2) Stäng av enheten och koppla ur el-kontakten. Ta ut batterierna från fjärrkontrollen och slå ifrån strömmen. (3) Utomhusenheten behöver periodisk underhåll och rengöring. Kontakta en lokal återförsäljare eller serviceverkstad, om det ska utföras service på enheten. Kontrollera följande innan enheten tas i bruk Kontrollera att sladdarna inte är skadade eller bortkopplade. Kontrollera att luftfiltret är monterat. Kontrollera att luftutloppet och luftintaget är inte blockerad. OBS! - Apparatens metalldelar får inte vidröras när luftfiltret ska tas ut. Det kan medföra personskada. - Värmepumpen får inte rengöras med vatten. Det kan tränga in vatten i apparaten, vilket förstör isoleringen. Detta kan orska el-stöt. - Innan du utför någon underhåll måste du koppla bort strömmen till systemet. ANVÄNDARTIPS Nedanstående händelser kan förekomma under normal drift. 1. Skydd av luftkonditioneringsapparat Kompressorskydd Kompressorn kan inte startas igen inom 3 minuter, efter det att den har stoppat. Anti- kall-luft. Apparaten är konstruerad att inte blåsa kall luft i funktionen HEAT (värme), när inomhusvärmeväxlaren befinner sig i någon av de tre nedanstående situationerna, och den inställda temperaturen inte har uppnåtts. A) När uppvärmningen just har startat B) Under avfrostning C) Vid uppvärmning med låg temperatur Inom- eller utomhusfläkten stoppar under avfrostning. Avfrostning Det kan bildas frost på utomhusenheten under en värmecykel, när utomhustemperaturen är låg och fuktigheten är hög, vilket medför en lägre värmeeffekt i luftvärmepumpen. I sådan tillstånd stoppar luftvärmepumpen uppvärmningen och inleder automatiskt avfrostning. Avfrostningstiden kan variera från 4-10 minuter beroende på utomhustemperatur och den mängd av frost som har samalats på utomhusenheten. 2. Det kan hända, att det kommer en vit ånga från inomhusenheten. Det kan genereras en vit ånga, som beror på stor temperaturskillnad mellan luftintag och luftutlopp i funktionen COOL (kylning) i en inomhusmiljö med relativ hög luftfuktighet. Det kan genereras en vit ånga, som beror på fukt som bildas i avfrostningsprocessen, när luftvärmepumpen startar om i funktion HEAT (uppvärmning) efter avfrostning. 3. Det hörs en låg ljud från luftkonditioneringsapparaten. Du kan ibland höra ett svagt visslande ljud när kompressorn är igång eller just har stoppat. Detta ljud kommer från köldmediet som rinner eller stoppar. Du kan även höra ett svagt pipande ljud när kompressorn är igång eller just har stoppat. Detta beror på värmeutvidgning och köldsammandragning hos apparatens plastdelar, när temperaturen ändras. Det kan möjligtvis höras ett ljud då skyddet återgår till utgångspositionen, när strömmen slås på. 4. Det blåser ut damm från utomhusenheten. Detta är normalt om luftkonditioneringsapparaten inte har använts på länge, eller första gången då den tas i bruk. 5. Det kan hända, att ibland kommer det en märklig lukt från inomhusenheten. Detta beror på att inomhusenheten avger lukt från byggmaterial, möbler eller rök. 6. Luftvärmepumpen fungerar bara i funktionen Fan only (bara fläkt) från funktionen COOL (kylning) eller HEAT(uppvärmning). När inomhustemperaturen har nått den temperatur som är inställd i luftvärmepumpen stoppar kompressoren automatiskt och luftvärmepumpen går i funktionen FAN only (bara fläkt). Kompressorn startar igen när inomhustemperaturen stiger i funktionen COOL (kylning) eller faller i HEAT läge (uppvärmning) till den angivna punkten

9 ANVÄNDARTIPS 7. Det kan bildas vattendroppar på utsidan av inomhusenheten när kylning utförs i ett rum med relativ hög luftfuktighet (över 80%). Justera det vågräta skyddet till max position för luftutlopp och välj fläkthastigheten HIGH (hög). 8. Värmefunktion Luftvärmepumpen drar in värme från utomhusenheten och frigör den via inomhusenheten under värmefunktionen. När utomhustemperaturen sjunker, minskar den värme som luftvärmepumpen drar in på motsvarande sätt. Samtidigt ökar luftvärmepumpens värmebelastning till följd av en större skillnad mellan inom- och utomhustemperatur. Om det inte går att uppnå en behaglig temperatur med hjälp av luftvärmepumpen, föreslår vi att du använder en kompletterande värmeanordning. 9. Funktionen för automatisk omstart. Efter ett strömavbrott kommer enheten stängas av helt. Enheten har automatisk återstartfunktionen: när strömmen återställs, startar enheten om automatiskt och alla inställningar, som är sparade i minnet, återställs. 10. Blixtnedslag eller en trådlös telefon som används i närheten kan orsaka funktionsfel i enheten. Stäng av strömmen till apparaten och anslut den sedan igen. Tryck på knappen ON/OFF (På/Av) på fjärrkontrollen för att starta om enheten. Felsökningstips Stoppa genast värmepumpen om något av följande fel inträffar: Slå ifrån strömmen och kontakta närmaste serviceverkstad. Problem Funktionsfel Enheten startar inte Enheten kyler eller värmer inte rummet särskilt bra, trots att det kommer ut luft från värmepumpen. INDIKATORLAMPA ON/OFF blinkar hela tiden Säkring eller jordfelsbrytare utlöser hela tiden Om det har kommit in vatten eller lösa delar i enheten Fjärkontrollen fungerar inte eller enheten gör inte som fjärrkontrollen säger Om någon av nedanstående felkoder visas i displayen E0, E1, E2, E3 el. P0, P1, P2, P3....etc Strömavbrott Orsak FELSÖKNING Vänta tills stömmen kommer tillbaka Kontakten till enheten har dragits ut Kontrollera kontakten Det har gått en säkring Byt säkring Batteriet till fjärrkontrollen är slut Byt batterier Den tid som ställts in med timern är fel Vänta eller annulera timerinställningen Ställ in korrekt temperatur. Du hittar en Temperaturen är felaktigt inställd utförlig beskrivning i manualen för fjärrkontrollen. Luftfiltret är blockerat Rengör luftfiltret Dörrar eller fönster är öppna Stäng dörrar och fönster Luftintaget eller luftutloppet på inomeller utomhusenheten är blockerat Åtgärd Ta bort eventuella hinder och starta sedan om enheten Kompressorns 3 minutersskydd är Vänta aktiverat. Om problemet inte är löst ska du kontakta en lokal återförsäljare eller närmaste serviceverkstad. Lämna upplysningar om funktionsfelet samt enhetens modell. OBS! Du får inte försöka reparera enheten på egen hand. Du måste alltid kontakta en auktoriserad tekniker

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll

Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll Electrolux HemProdukter AB 05 45 Stockholm wwwelectroluxse Konsumentkontakt/värmepumpar Tel 08-67 5 54 Vi tänkte på dig när vi tog fram den här Kommer du ihåg känslan när du någon gång öppnat en present

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N SV IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Användarhandledning Art. nr: 6720641475 Utgåva: 2009/08 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett säkert

Läs mer

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning 6 70 60 0 009/0 Byggnadsföreskrifter Enheten får endast installeras och underhållas av en behörig person enligt gällande IEE-regleringar, byggnadsföreskrifter,

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump

Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Modellnr Mono-blockenhet WH-MDF06D3E5 WH-MDF09D3E5 SVENSKA Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk.

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

- DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande

- DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande DS029:0511 - DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX Kyl/ avfukt./ värme modell Innedel Utedel S A P -K R V 94E HDX S A P -K R V 124E HDX S A P -C

Läs mer

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin.

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin. Snabbguide RSG5D** RSG5F** RSG5K** 1. Produktfunktioner Förstklassigt kaféutseende Dispenserns blå belysning matchar espressomaskinen så att köket bibehåller sin eleganta look. Genomskinlig ismaskin Ismaskinen

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 5.0 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 3.1 Val av installationsplats... 69 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer