VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej 97 Conny Lövgren Åke Nilsson ej 84 Anita Johansson Mikael Österberg Gunilla Prång Margaretha Löfgren Agneta Mattsson ej, 121 Lars Eliasson Ewa Hed 84 Gunilla Jansson 90, 97 Helan Gavelin 121 Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Utses att justera Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Maria Kristoffersson ej 84, 90, 92 Åke Nilsson 90, 92 Justerande... Åke Nilsson ej, 84 Rickard Norberg 84, 92 BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 73 Au 94 Dnr 09/Ks Föreläggande ang. offentlig upphandling. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har , 28 beslutat Att uppdra till kommunchefen att uppta förhandlingar med Migrationsverket om att ta emot åtta st ensamkommande asylsökande barn under nu gällande avtalsperiod med Migrationsverket samt att detta antal barn (åtta ) ingår i det antal personer som nuvarande avtal omfattar. Att anta det förmånligaste anbudet,. Göran Hahlin reserverar sig mot beslutet i förmån till sitt eget återremissyrkande. Förvaltningsrätten i Umeå översänder överklagan ang. Tilldelningsbeslut anbud upphandling för boende/vård till ensamkommande asylsökande barn. Förslag till yttrande har upprättats Anita Johansson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendets handläggning eller beslut. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att godkänna upprättat förslag till yttrande och inge detsamma till Förvaltningsrätten. ----

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 73 (forts) Dnr 09/Ks Föreläggande ang. offentlig upphandling. Förvaltningsrätten meddelar i rubr dom Mål E Åsele Gård AB./. Vilhelmina kommun att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse gjorts genom ny prövning av anbuden. Förvaltningsrätten menar att det av anbudet kan utläsas att det mellan kl på lördagar, söndagar och helgdagar inte finns någon schemalagd tjänstgöring. Av kommunens upphandlingsunderlag framgår att detta är ett s.k. skallkrav. Av Katarinagårdens anbud framgår att företaget under punkt 3. 0 Sk 1 uppgett att avtalsvillkoren accepteras. Under p 2.10 saknas i anbudsbeskrivningen dock schemalagd tjänstgöring kl på lördagar, söndagar och helgdagar. Katarinagården har därvidlag gjort en felskrivning. I kompletterande handling till anbudet som inkommit framgår att företaget kommer att ha en dygnetruntverksamhet. Ks Anita Johansson anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets handläggning eller beslut. Under överläggning i ärendet yrkar Mikael Österberg att kommunstyrelsen bör pröva om det föreligger delikatessjäv avseende ledamoten Göran Hahlin. Göran Hahlin lämnar sammanträdet under denna prövning. Mikael Österberg och Ewa Hed anser att Göran Hahlin är föremål för delikatessjäv.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 73 (forts) Dnr 09/Ks Föreläggande ang. offentlig upphandling. Maria Kristoffersson anser att Hahlin inte är föremål för delikatessjäv. Efter genomförda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat att Göran Hahlin inte är föremål för delikatessjäv. Därefter gör kommunstyrelsen en ny utvärdering av inkomna anbud inkluderande den komplettering som inkommit från Katarinagården. Kommunstyrelsen finner därefter att Katarinagården har det mest förmånliga anbudet. Maria Kristoffersson yrkar att kommunstyrelsen bör anta anbud av Katarinagården. Åke Nilsson, Mikael Österberg, Margaretha Löfgren och Ewa Hed yrkar bifall till Kristofferssons förslag. Agneta Mattsson yrkar att kommunstyrelsen bör ajournera sammanträdet för gruppvisa överläggningar. Mattssons förslag prövas och därefter finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avslå Mattssons yrkan om ajournering. Att notera Förvaltningsrättens dom. Att efter ny prövning av anbuden gjorts anta anbudet från Katarinagården AB. Att förklara ärendet direkt justerat

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Maria K Åke N Ks 74 Au 107 Ks /1-17 Au /1-2 Au 241 Dnr 09/Ks Översiktsplaneprogram för Södra Lappland mot nya översiktsplaner i Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Ärendebeskrivning Au De tre kommunerna i Södra Lappland har idag översiktsplaner som är i stort behov av aktualisering. Under 2008 tog kommunerna gemensamt fram en plan för vindkraftutbyggnad som ska integreras i översiktsplaneringen och mycket av underlaget från vindkraftplanen skulle kunna nyttjas i kommunernas framtida översiktsplaner. Ett första steg mot en ny översiktsplan är att ta fram ett översiktsplaneprogram och visar förutsättningarna för markanvändningsplaneringen i kommunen och som anger inriktningen för den fortsatta planprocessen. Alla Sveriges kommuner måste ha en kommuntäckande översiktsplan. Planen ska visa kommunens helhetssyn och ge samordnad vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Idag är det också allt vanligare att översiktsplanen innehåller kommunens vision för framtiden och utgör ett politiskt och strategiskt handlingsprogram för en långsiktigt hållbar utveckling. För att fungera som ett strategiskt beslutsunderlag måste översiktsplanen ses över fortlöpande. Enligt Plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod ta ställning till planens aktualitet och eventuellt besluta om översyn. Kommunerna i Södra Lappland kommer att behöva ta ställning till många utmaningar och möjligheter under de närmaste åren. För att kunna planera sin framtid behöver kommunerna ett aktuellt heltäckande planeringsunderlag som konkret visar både nuläge och möjliga framtidsscenarier. Genom arbete med ett gemensamt planprogram och den nya form av översiktsplan som beskrivs här, ges flera möjligheter att hantera olika kommunala frågor på ett både visionärt och resultatinriktat sätt.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 74 (forts) Au 107 (forts) Ks 237 (forts) Au 362 (forts) Au 241 (forts) Dnr 09/Ks Översiktsplaneprogram för Södra Lappland mot nya översiktsplaner i Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Förslag till beslut Att tillstyrka tekniska avdelningens förslag om att arbeta vidare med ett översiktsplaneprogram tillsammans med region Södra Lappland. Att det framtagna planprogrammet ska leda fram till ny översiktsplan. Under överläggning i ärendet deltar miljö- och byggnadschef Jan Ola Borg och gva-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att tillstyrka tekniska avdelningens förslag om att arbeta vidare med ett översiktsplaneprogram tillsammans med region Södra Lappland under förutsättning av extern finansiering. att det framtagna planprogrammet ska leda fram till ny översiktsplan Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare Ks Maria Kristoffersson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att godkänna upprättat förslag till översiktsplaneprogram, utkast Att samverkan mellan Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner ska ske enligt alternativ C

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 74 (forts) Au 107 (forts) Ks 237 (forts) Dnr 09/Ks Översiktsplaneprogram för Södra Lappland mot nya översiktsplaner i Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Att en gemensam projektanställning ska samordna planarbetet inom regionen. Yttrande i ärendet avges vidare av Lars Eliasson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kristofferssons förslag. Att godkänna upprättat förslag till översiktsplaneprogram, utkast Att samverkan mellan Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner ska ske enligt alternativ C Att en gemensam projektanställning ska samordna planarbetet inom regionen Au Jan Ola Borg från Öp-arbetsgruppen presenterar i skrivelse förslag till det fortsätta arbetet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att anta Översiktsplaneprogrammet Att ur det egna kapitalet anvisa :- för

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 74 (forts) Au 107 (forts) Dnr 09/Ks Översiktsplaneprogram för Södra Lappland mot nya översiktsplaner i Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Att budgetera :- för Att utse kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande att representera Vilhelmina kommun i arbetet med att utarbeta ny översiktsplan Ks Att anta Översiktsplaneprogrammet Att ur det egna kapitalet anvisa :- för 2011 Att budgetera :- för Att utse kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande att representera Vilhelmina kommun i arbetet med att utarbeta ny översiktsplan. Att notera att förankringsarbetet avseende översiktsplaneprogrammet pågår i Dorotea och Åsele kommuner. ----

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks /23- Au 114 Dnr09/Ks Taxor och avgifter i simhallen Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 85 beslutat Att höja avgifterna i simhallen med 25 % för Åke Nilsson, Agneta Lindström- Berg, KG Abramsson, Anita Johansson, Ulf Andersson, Birgitta Ohlsson, Eva Risberg- Abramsson, Eva Hed, Mikael Österberg, Gunilla Prång, Hans Eriksson, Viveka Abramsson, Stig-Gunnar Norberg och Inga Jonsson, samtliga ( S ), samt Margaretha Löfgren, Rune Andersson och Bo Ohlsson, samtliga ( V ), reserverar sig mot beslutet. Kultur- och utbildningsnämnden har , 7 beslutat att fastställa fördelningen av taxor och avgifter enligt beredning, att fördelningen meddelas kommunfullmäktige ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen Ks Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättad fördelning. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter i simhallen för 2010 enligt Kultur- och utbildningsnämndens förslag

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks /24-25 Au 115 Dnr10/Ks Priser för uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler Ärendebeskrivning Au Senast priserna för uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler sågs över var av fritidsnämnden , 171. Nuvarande taxor har således gällt fr o m En översyn av priserna med en uppräkning enligt konsumentpris index (KPI) har gjorts. Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att förslag till priser och avgifter vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till priser och avgifter vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till priser och avgifter vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler. ----

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 77 Au 116 Dnr10/Ks Reglemente för kultur och utbildningsnämnden. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till nämnderna att ta fram nödvändiga förändringar i styr- och policydokument som påverkas utifrån budgetbeslut 2010, i enlighet med god ekonomisk hushållning. Kultur- och utbildningsnämnden har , 23 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige om fastställande av nytt reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden enligt lämnat förslag, att fastställa delegation av beslutanderätt enligt lämnat förslag, att notera informationen om delegation av förvaltningschefens beslutanderätt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden. -- Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden -----

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Marslidens intr.för Marianne Näslund K M Nilsson Ks 78 Au 118 Dnr 08/Ks Ang. bidrag ur bygdemedel, Marslidens intresseförening. Ärendebeskrivning Au Marslidens Intresseförening beviljades , 89 bidrag ur bygdemedel med kr för åtgärder rörande skotertrafik och kr för åtgärder rörande friluftsfrågor. I den kostnadsberäkningen som utgör underlag för beräkning av bidraget till åtgärder rörande skotertrafik ingick bal a en post som avsåg inköp av sladd till befintlig trampmaskin. Föreningen har inkommit med skrivelse där de meddelar att den del som avser inköp av sladd inte längre är aktuell. Föreningen avser istället att byta till en nyare och bättre trampmaskin och önskar nyttja beviljat bidrag till denna investering. Föreningen har ännu inte ansökt om någon utbetalning av beviljat bidrag. Förvaltningsekonom Marianne Näslund har inget att erinra mot att beslutet omprövas på så sätt att föreningen tillåts nyttja beviljat bidrag för anskaffande av ny och bättre trampmaskin istället för till inköp av sladd. Ärendet har kommunicerats med Klas Martin Nilsson. Förslag till beslut att med omprövning av tidigare beslut, ks 89/2008, godkänna att Marslidens Intresseförening får nyttja tidigare beviljat bidrag om kr för byte till nyare och bättre trampmaskin istället för det ursprungliga ändamålet, sladd. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att godkänna att de beviljade medlen istället får användas till inköp av trampmaskin. --

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ks 78 (forts) Dnr 08/Ks Ang. bidrag ur bygdemedel, Marslidens intresseförening Att godkänna att de beviljade medlen istället får användas till inköp av trampmaskin

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 MittSkandia Maria Kristoffersson Ks 79 Au 123 Dnr10/Ks MittSkandias årsmöte. Ärendebeskrivning Au MittSkandias styrelse är personligt valda representanter som nomineras av medlemskommunerna. Valen sker vid årsmötena i maj årligen. Halva styrelsen väljs årligen = 2-åriga mandatperioder, och efter 2 år växlas också ordförandeland mellan NO och SE. Fram till årets årsmöte 19 maj har vunnit laga kraft sitter Gunnar Hörnlund för Vilhelmina kommun. Gunnar Hörnlund är nu ordförande. Vid kommande årsmöte växlas ordförandeland till Norge, så det blir nu en svensk viceordförande som ska väljas. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att nominera Maria Kristoffersson från Vilhelmina kommun. -- Ks Att nominera Maria Kristoffersson från Vilhelmina kommun

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks /33-39 Au /90-97 Au 93 Pärm Ej avslutade ärenden. Ärendebeskrivning Au Lista över ej avslutade ärenden. Under överläggning i ärendet görs en genomgång av förteckningen. Det konstateras att flera ärenden kan avskrivas. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunkansliet att revidera listan och återuppta den till behandling vid kommande arbetsutskott Au Listan över ej avslutade ärenden har reviderats. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens kommande sammanträde ta bort de ärenden som inte längre är aktuella. -- Ks Kommunchefen redovisar att sammanställningen har reviderats och numera endast omfattar de ärenden som är aktuella. att notera redovisningen. ----

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 LRF konsult Ks 81 Au 129 Au 102 Dnr10/Ks Erbjudande om fastighetsförvärv Ärendebeskrivning Au LRF Konsult i Lycksele erbjuder Vilhelmina kommun att förvärva fastigheten Lövliden 1:55 för en köpesumma om :- Fastigheten omfattar 3,8 ha. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet. -- Au Skogssällskapet har i yttrande rekommenderat Vilhelmina kommun att inte förvärva fastigheten Lövliden 1:55. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att inte förvärva fastigheten Lövliden 1: Ks Att inte förvärva fastigheten Lövliden 1:

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Leif o Ulla Petersson Ks 82 Au 134 Dnr10/Ks Försäljning av mark ur Kittelfjäll 1:109. Ärendebeskrivning Au Leif och Ulla Petersson, Fagervik har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om förhandsbesked för uppförande av fritidshus/delning av tomt samt att få utöka tomten genom att köpa en bit mark av kommunen. Planförhållande: ej planlagt område Tomten är ca m2. Vatten och avlopp: Enskilt avlopp och kommunalt vatten Miljö- och byggnadsnämnden har , 26 beslutat nämnden ser lokaliseringen som möjlig dvs att bygglov för fritidshus kan beviljas om både befintligt fritidshus och planerat fritidshus ansluts till kommunalt avlopp. att överlämna frågan om köp av mark till kommunstyrelsen samt att rekommendera kommunstyrelsen att avslå ansökan. Markområdet utgör ett naturligt släpp mot grannfastigheten. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att meddela Leif och Ulla Petersson att Vilhelmina kommun inte är beredd att sälja denna mark. -- Ks Att meddela Leif och Ulla Petersson att Vilhelmina kommun inte är beredd att sälja denna mark. ----

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kommunledningsgruppen Ks 83 Au /6-9 Au 422 Dnr 09/Ks Minoritetsspråk. Ärendebeskrivning Au Regeringen presenterade i mars 2009 en ny minoritetspolitisk strategi i propositionen Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. Strategin innehåller en rad förändringar för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och att höja ambitionen i hur minoritetspolitiken ska genomföras. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Förvaltningsområdet för samiska utvidgas. I förvaltningsområdet har samer rätt att använda samiska kontakter med myndigheter. Man har rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på samiska. Rättigheterna gäller från årsskiftet i dessa 17 kommuner. Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund. De kommuner som berörs får statsbidrag för merkostnaderna. Statsbidragets storlek är beroende av kommunens storlek. Mindre kommuner med högst invånare är berättigade till ett grundbelopp som fastställs av regeringen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att tillskriva Regionförbundet Västerbotten

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 83 (forts) Au 139 (forts) Dnr 09/Ks Minoritetsspråk. Au Kommunledningsgruppen bedömer att följande fortsatta processer/åtgärder är nödvändiga för att på allvar påbörja verkställandet av lagens krav och implementeringen av reformens mer djupa värden: Huvudmannaskapet och myndighetsansvaret för reformen bör ligga hos kommunstyrelsen. En särskild resurs bör avsättas/prioriteras för att någon ska kunna arbeta med och koordinera dessa frågor med stöd i uppdragstaktik och delegation. Respektive facknämnd och de operativa verksamhetscheferna är ansvariga för verkställighetsåtgärderna inom sina respektive ansvarsområden utifrån den övergripande plan som bör fastställas. En av de första angelägna uppgifterna är att söka samråd med de samiska företrädarna i Vilhelmina kommun med anledning av reformen och den nya lagen. Efterfrågan på samisk förskolverksamhet och äldreomsorg bedöms dyka upp direkt eller i nära framtid. Ett utökat stöd ur det anslag som kommunen erhållit från staten till förskola/skola och äldreomsorgen bedöms som nödvändigt för att skapa reella förutsättningar för den s.k. revitaliseringsprocessen inom det sydsamiska området på det sätt som reformen avser. Praktiska samverkanslösningar bör omedelbart sökas med övriga länskommuner som ingår i det utvidgade förvaltningsområdet. Regionförbundet Västerbotten bör uppmanas att vara en viktig aktör i denna samverkan.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 83 (forts) Au 139 (forts) Dnr 09/Ks Minoritetsspråk. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde presentera förslag till styrgrupp Att uppdra till kommunchefen att organisera Vilhelmina kommuns arbete med att implementera reformen. -- Ks Kommunchefen föreslår att kommunledningsgruppen utses som styrgrupp. Att utse kommunledningsgruppen till styrgrupp

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks /11-30 Au 141 Dnr 10/Ks Beslut om ansvarsfrihet år 2009 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr. Ärendebeskrivning Au Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr avseende år 2009 fastställdes av direktionen Eftersom Partnerskap Inland Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så skall frågan om ansvarsfrihet prövas av varje medlemskommuns fullmäktige. Av upprättad revisionsrapport framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet. Partnerskap Inland Akademi Norr önskar att frågan om ansvarsfrihet behandlas av kommunfullmäktige snarast möjligt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att bevilja Partnerskap Inland - Akademi Norr ansvarsfrihet avseende 2009 års verksamhet. -- Ks Maria Kristoffersson och Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets handläggning eller beslut. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att bevilja Partnerskap Inland - Akademi Norr ansvarsfrihet avseende 2009 års verksamhet ---

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Vägverket Ks 85 Au 142 Au 111 Dnr 10/Ks Öppethållande av väg Ärendebeskrivning Au Vägverket har erhållit brev från Hotell Klimpfjäll med önskan om utökat öppethållande av väg Vägverket har tidigare fattat beslut gällande driftåtgärder för del av väg Z824 Ankarvattnet Stekenjokk och delar av vägen AC 1067 Stekenjokk-Klimpfjäll. AV beslutet framgår att Vägverket inte håller dessa vägar öppna året runt på grund av att nämnda sträckor går över kalfjäll på stora delar där det krävs stora personella och ekonomiska resurser samt att det inte finns bebyggelse längs sträckan. Ägaren till Hotell Klimpfjäll önskar att i egen regi få öppna vägen för hotellets gäster vid veckosluten. Med dagens regler om drift av statliga allmänna vägar är denna lösning inte möjlig eftersom driften ska skötas av den driftentreprenör som är kontrakterad för det aktuella området. För att kunna utföra drift av vägen i enskild regi måste huvudmannaskapet för vägen överföras från statligt till enskilt. Hotellet har även framfört att man kan tänka sig att vara med och bekosta delar av snöröjningen. Det är inte möjligt för privatpersoner att finansiera drift i enlighet med kapitalförsörjningsförordningen som Vägverket lyder under. För att hålla vägen öppen under den period som önskas är den beräknade kostnaden för båda länen fem miljoner kronor. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att bordlägga ärendet Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att hos Vägverket hemställa om att väg 1067 bör vara åretruntöppen då detta skulle gynna den turistiska utvecklingen och näringen i övrigt. --

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 85 (forts) Dnr 10/Ks Öppethållande av väg Ks Att hos Vägverket hemställa om att väg 1067 bör vara åretruntöppen då detta skulle gynna den turistiska utvecklingen och näringen i övrigt

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 86 Au 147 Au /1-9 Au 89 Dnr 05/Ks Försäljning alternativt arrende av mark inom SJ-området. Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från företagare som äger byggnader längs Järnvägsgatan/Magasinsgatan/Lokalgatan där de vill köpa mark till byggnad eller få nya arrendekontrakt med rimliga och likvärdiga arrendepriser. Teknisk chef Stellan Lundmark meddelar i yttrande att Vilhelmina kommun nu har fått arrendekontrakten från Banverket. Arbetet med att se över dessa har inte påbörjats. Vilhelmina kommun kan inte skriva nytt arrendekontrakt med ägare till enbart byggnader där nuvarande arrendekontraktet är upprättat med en annan person. Däremot kan kommunen medverka till att skriva en överlåtelse av befintligt avtal. Förslag till beslut att Vilhelmina kommun fastställer ett kvadratmeterpris och säljer ut tomter till dem som vill köpa. Respektive husägare får bekosta avstyckning. att Vilhelmina kommun gör en översyn av arrendepriserna. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniske chefen att komplettera ärendet med förslag till kvadratmeterpris samt att genomföra en översyn av arrendepriserna

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 86 (forts) Au 147 (forts) Au 133 (forts) Dnr 05/Ks Försäljning alternativt arrende av mark inom SJ-området. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott Au Redovisning har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att ur det egna kapitalet anvisa 2,0 Mkr för upprustning av Järnvägsgatan i enlighet med upprättat förslag. -- Ks Att uppdra till kommunchefen att till arbetsutskottets sammanträde bereda frågan om ev. flyttning av Lapplands vilts lokaler längs Järnvägsgatan.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 86 (forts) Dnr 05/Ks Försäljning alternativt arrende av mark inom SJ-området. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljning av arrendetomterna längs Järnvägsgatan samt därtill kommande markområde efter genomförd förrättning, till ett pris av 55:- per m 2 samt erläggande avstyckningskostnader. Att uppdra till kommunstyrelsen att vid försäljningen tillgodose områdets kulturhistoriska värde samt betydelse för järnvägstrafikens förutsättningar. Att ur det egna kapitalet anvisa 2,0 Mkr för upprustning av Järnvägsgatan i enlighet med upprättat förslag

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 KommunchefenKs 87 Au 148 Kfm 90 Ks 201 Ks /10- Au Au 491 Ny bil Au /1-28 Ks /30-87 Au 58 Dnr 07/Ks Förfrågan om detaljplan i Vilhelmina kommun, Klimpfjäll 2:8. Ärendebeskrivning Au Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag att upprätta detaljplan för fritidshusområden i Klimpfjällsområdet. Fastigheten som berörs är Klimpfjäll 2:8 där kommunen är ägare till fastigheten. Området är på ca 96 ha. Detaljplanen skall upprättas för att etablering av ett antal fritidshusområden skall kunna komma till stånd, och att även tillskapa mark för exploatörer att bygga fritidshus till försäljning. Området skall i sin helhet bebyggas men inom området kan bebyggelse utformas så att man kan bygga stugområden etappvis. Miljö- och byggnadsnämnden har infordrat anbud på upprättande av detaljplan till samrådshandling, utställningshandling och antagandehandling. För planen gäller att kommunen svarar för upprättande av aktuell grundkarta och fastighetsförteckning, samråd samt annonsering och utställning. Två anbud har inkommit efter anbudstidens utgång. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att anta det fördelaktigaste anbudet för genomförande av detaljplan för Klimpfjäll 2:8. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 87 (forts) Au 148 (forts) Kfm 90 (forts) Ks 201 (forts) Ks 99 (forts) Au 133 (forts) Au 491 (forts) Au 482 (forts) Ks 58 (forts) Au 58 (forts) Dnr 07/Ks Förfrågan om detaljplan i Vilhelmina kommun, Klimpfjäll 2:8. att anta det fördelaktigaste anbudet för genomförande av detaljplan för Klimpfjäll 2:8, att anvisa erforderliga medel kronor - ur kommunstyrelsens eget kapital Ks att anta det fördelaktigaste anbudet för genomförande av detaljplan för Klimpfjäll 2:8, att anvisa erforderliga medel kronor - ur kommunstyrelsens eget kapital Au Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar förslag till detaljplan för Klimpfjäll 2:8 för synpunkter senast 30 november Syftet med planen är att ge planmässiga förutsättningar för uppförande av bostadsbebyggelse främst för fritidsbruk. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela miljö- och byggnadsnämnden att inget finns att erinra mot planen

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 87 (forts) Au 148 (forts) Kfm 90 (forts) Ks 201 (forts) Ks 99 (forts) Au 133 (forts) Au 491 (forts) Dnr 07/Ks Förfrågan om detaljplan i Vilhelmina kommun, Klimpfjäll 2:8. Au Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 2:8 i Vilhelmina kommun finns utställd under tiden 13 november 4 december. Synpunkter på planen ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 4 december. Under överläggning i ärendet deltar Bert-Åke Mattsson, teknisk chef och Lars Sjölin, GVA-ing. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela miljö- och byggnadsnämnden att inga erinringar finns mot planen Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att anta upprättat förslag till detaljplan för Klimpfjäll 2: Ks att anta upprättat förslag till detaljplan för Klimpfjäll 2:

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2008. kl. 10.00-16.15. Ajournerat kl. 14.15-14.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund,

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen 2001-06-25

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen 2001-06-25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 25 juni 2001, kl. 14.00-15.20. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström-Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Plats och tid Folkets Hus, onsdagen den 30 augusti 2006, kl. 10.00-15.45. Ajournerat kl. 11.40-11.50. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson, ej 252 Lars Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen 20 maj 2014, kl. 08.00-15.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf. ej 112 Anita Johansson Ewa Hed ej 134 Gunilla Prång 112 ordf, ej

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-13

Kommunstyrelsen 2012-06-13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-05-13, kl 1730-1930 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén,

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Maria Kristoffersson BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Maria Kristoffersson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Tallbacka samlingssal, Tisdagen den 27 oktober 2009, kl. 10.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Maria Kristoffersson, ordf. Åke Nilsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(87) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 16 november 2011, kl. 10.00-16.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf, Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(145) Kommunstyrelsen 2009-05-27. Ordförande... Maria Kristofersson Åke Nilsson 105

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(145) Kommunstyrelsen 2009-05-27. Ordförande... Maria Kristofersson Åke Nilsson 105 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(145) Plats och tid Förvaltningshuset Onsdagen den 2009-05-27, kl 10.00-18.00 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Gunilla Jansson Conny Lövgren

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer