VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej 97 Conny Lövgren Åke Nilsson ej 84 Anita Johansson Mikael Österberg Gunilla Prång Margaretha Löfgren Agneta Mattsson ej, 121 Lars Eliasson Ewa Hed 84 Gunilla Jansson 90, 97 Helan Gavelin 121 Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Utses att justera Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Maria Kristoffersson ej 84, 90, 92 Åke Nilsson 90, 92 Justerande... Åke Nilsson ej, 84 Rickard Norberg 84, 92 BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 73 Au 94 Dnr 09/Ks Föreläggande ang. offentlig upphandling. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har , 28 beslutat Att uppdra till kommunchefen att uppta förhandlingar med Migrationsverket om att ta emot åtta st ensamkommande asylsökande barn under nu gällande avtalsperiod med Migrationsverket samt att detta antal barn (åtta ) ingår i det antal personer som nuvarande avtal omfattar. Att anta det förmånligaste anbudet,. Göran Hahlin reserverar sig mot beslutet i förmån till sitt eget återremissyrkande. Förvaltningsrätten i Umeå översänder överklagan ang. Tilldelningsbeslut anbud upphandling för boende/vård till ensamkommande asylsökande barn. Förslag till yttrande har upprättats Anita Johansson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendets handläggning eller beslut. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att godkänna upprättat förslag till yttrande och inge detsamma till Förvaltningsrätten. ----

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 73 (forts) Dnr 09/Ks Föreläggande ang. offentlig upphandling. Förvaltningsrätten meddelar i rubr dom Mål E Åsele Gård AB./. Vilhelmina kommun att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse gjorts genom ny prövning av anbuden. Förvaltningsrätten menar att det av anbudet kan utläsas att det mellan kl på lördagar, söndagar och helgdagar inte finns någon schemalagd tjänstgöring. Av kommunens upphandlingsunderlag framgår att detta är ett s.k. skallkrav. Av Katarinagårdens anbud framgår att företaget under punkt 3. 0 Sk 1 uppgett att avtalsvillkoren accepteras. Under p 2.10 saknas i anbudsbeskrivningen dock schemalagd tjänstgöring kl på lördagar, söndagar och helgdagar. Katarinagården har därvidlag gjort en felskrivning. I kompletterande handling till anbudet som inkommit framgår att företaget kommer att ha en dygnetruntverksamhet. Ks Anita Johansson anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets handläggning eller beslut. Under överläggning i ärendet yrkar Mikael Österberg att kommunstyrelsen bör pröva om det föreligger delikatessjäv avseende ledamoten Göran Hahlin. Göran Hahlin lämnar sammanträdet under denna prövning. Mikael Österberg och Ewa Hed anser att Göran Hahlin är föremål för delikatessjäv.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 73 (forts) Dnr 09/Ks Föreläggande ang. offentlig upphandling. Maria Kristoffersson anser att Hahlin inte är föremål för delikatessjäv. Efter genomförda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat att Göran Hahlin inte är föremål för delikatessjäv. Därefter gör kommunstyrelsen en ny utvärdering av inkomna anbud inkluderande den komplettering som inkommit från Katarinagården. Kommunstyrelsen finner därefter att Katarinagården har det mest förmånliga anbudet. Maria Kristoffersson yrkar att kommunstyrelsen bör anta anbud av Katarinagården. Åke Nilsson, Mikael Österberg, Margaretha Löfgren och Ewa Hed yrkar bifall till Kristofferssons förslag. Agneta Mattsson yrkar att kommunstyrelsen bör ajournera sammanträdet för gruppvisa överläggningar. Mattssons förslag prövas och därefter finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avslå Mattssons yrkan om ajournering. Att notera Förvaltningsrättens dom. Att efter ny prövning av anbuden gjorts anta anbudet från Katarinagården AB. Att förklara ärendet direkt justerat

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Maria K Åke N Ks 74 Au 107 Ks /1-17 Au /1-2 Au 241 Dnr 09/Ks Översiktsplaneprogram för Södra Lappland mot nya översiktsplaner i Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Ärendebeskrivning Au De tre kommunerna i Södra Lappland har idag översiktsplaner som är i stort behov av aktualisering. Under 2008 tog kommunerna gemensamt fram en plan för vindkraftutbyggnad som ska integreras i översiktsplaneringen och mycket av underlaget från vindkraftplanen skulle kunna nyttjas i kommunernas framtida översiktsplaner. Ett första steg mot en ny översiktsplan är att ta fram ett översiktsplaneprogram och visar förutsättningarna för markanvändningsplaneringen i kommunen och som anger inriktningen för den fortsatta planprocessen. Alla Sveriges kommuner måste ha en kommuntäckande översiktsplan. Planen ska visa kommunens helhetssyn och ge samordnad vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Idag är det också allt vanligare att översiktsplanen innehåller kommunens vision för framtiden och utgör ett politiskt och strategiskt handlingsprogram för en långsiktigt hållbar utveckling. För att fungera som ett strategiskt beslutsunderlag måste översiktsplanen ses över fortlöpande. Enligt Plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod ta ställning till planens aktualitet och eventuellt besluta om översyn. Kommunerna i Södra Lappland kommer att behöva ta ställning till många utmaningar och möjligheter under de närmaste åren. För att kunna planera sin framtid behöver kommunerna ett aktuellt heltäckande planeringsunderlag som konkret visar både nuläge och möjliga framtidsscenarier. Genom arbete med ett gemensamt planprogram och den nya form av översiktsplan som beskrivs här, ges flera möjligheter att hantera olika kommunala frågor på ett både visionärt och resultatinriktat sätt.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 74 (forts) Au 107 (forts) Ks 237 (forts) Au 362 (forts) Au 241 (forts) Dnr 09/Ks Översiktsplaneprogram för Södra Lappland mot nya översiktsplaner i Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Förslag till beslut Att tillstyrka tekniska avdelningens förslag om att arbeta vidare med ett översiktsplaneprogram tillsammans med region Södra Lappland. Att det framtagna planprogrammet ska leda fram till ny översiktsplan. Under överläggning i ärendet deltar miljö- och byggnadschef Jan Ola Borg och gva-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att tillstyrka tekniska avdelningens förslag om att arbeta vidare med ett översiktsplaneprogram tillsammans med region Södra Lappland under förutsättning av extern finansiering. att det framtagna planprogrammet ska leda fram till ny översiktsplan Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare Ks Maria Kristoffersson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att godkänna upprättat förslag till översiktsplaneprogram, utkast Att samverkan mellan Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner ska ske enligt alternativ C

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 74 (forts) Au 107 (forts) Ks 237 (forts) Dnr 09/Ks Översiktsplaneprogram för Södra Lappland mot nya översiktsplaner i Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Att en gemensam projektanställning ska samordna planarbetet inom regionen. Yttrande i ärendet avges vidare av Lars Eliasson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kristofferssons förslag. Att godkänna upprättat förslag till översiktsplaneprogram, utkast Att samverkan mellan Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner ska ske enligt alternativ C Att en gemensam projektanställning ska samordna planarbetet inom regionen Au Jan Ola Borg från Öp-arbetsgruppen presenterar i skrivelse förslag till det fortsätta arbetet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att anta Översiktsplaneprogrammet Att ur det egna kapitalet anvisa :- för

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 74 (forts) Au 107 (forts) Dnr 09/Ks Översiktsplaneprogram för Södra Lappland mot nya översiktsplaner i Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Att budgetera :- för Att utse kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande att representera Vilhelmina kommun i arbetet med att utarbeta ny översiktsplan Ks Att anta Översiktsplaneprogrammet Att ur det egna kapitalet anvisa :- för 2011 Att budgetera :- för Att utse kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande att representera Vilhelmina kommun i arbetet med att utarbeta ny översiktsplan. Att notera att förankringsarbetet avseende översiktsplaneprogrammet pågår i Dorotea och Åsele kommuner. ----

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks /23- Au 114 Dnr09/Ks Taxor och avgifter i simhallen Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 85 beslutat Att höja avgifterna i simhallen med 25 % för Åke Nilsson, Agneta Lindström- Berg, KG Abramsson, Anita Johansson, Ulf Andersson, Birgitta Ohlsson, Eva Risberg- Abramsson, Eva Hed, Mikael Österberg, Gunilla Prång, Hans Eriksson, Viveka Abramsson, Stig-Gunnar Norberg och Inga Jonsson, samtliga ( S ), samt Margaretha Löfgren, Rune Andersson och Bo Ohlsson, samtliga ( V ), reserverar sig mot beslutet. Kultur- och utbildningsnämnden har , 7 beslutat att fastställa fördelningen av taxor och avgifter enligt beredning, att fördelningen meddelas kommunfullmäktige ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen Ks Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättad fördelning. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter i simhallen för 2010 enligt Kultur- och utbildningsnämndens förslag

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks /24-25 Au 115 Dnr10/Ks Priser för uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler Ärendebeskrivning Au Senast priserna för uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler sågs över var av fritidsnämnden , 171. Nuvarande taxor har således gällt fr o m En översyn av priserna med en uppräkning enligt konsumentpris index (KPI) har gjorts. Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att förslag till priser och avgifter vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till priser och avgifter vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till priser och avgifter vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler. ----

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 77 Au 116 Dnr10/Ks Reglemente för kultur och utbildningsnämnden. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till nämnderna att ta fram nödvändiga förändringar i styr- och policydokument som påverkas utifrån budgetbeslut 2010, i enlighet med god ekonomisk hushållning. Kultur- och utbildningsnämnden har , 23 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige om fastställande av nytt reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden enligt lämnat förslag, att fastställa delegation av beslutanderätt enligt lämnat förslag, att notera informationen om delegation av förvaltningschefens beslutanderätt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden. -- Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden -----

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Marslidens intr.för Marianne Näslund K M Nilsson Ks 78 Au 118 Dnr 08/Ks Ang. bidrag ur bygdemedel, Marslidens intresseförening. Ärendebeskrivning Au Marslidens Intresseförening beviljades , 89 bidrag ur bygdemedel med kr för åtgärder rörande skotertrafik och kr för åtgärder rörande friluftsfrågor. I den kostnadsberäkningen som utgör underlag för beräkning av bidraget till åtgärder rörande skotertrafik ingick bal a en post som avsåg inköp av sladd till befintlig trampmaskin. Föreningen har inkommit med skrivelse där de meddelar att den del som avser inköp av sladd inte längre är aktuell. Föreningen avser istället att byta till en nyare och bättre trampmaskin och önskar nyttja beviljat bidrag till denna investering. Föreningen har ännu inte ansökt om någon utbetalning av beviljat bidrag. Förvaltningsekonom Marianne Näslund har inget att erinra mot att beslutet omprövas på så sätt att föreningen tillåts nyttja beviljat bidrag för anskaffande av ny och bättre trampmaskin istället för till inköp av sladd. Ärendet har kommunicerats med Klas Martin Nilsson. Förslag till beslut att med omprövning av tidigare beslut, ks 89/2008, godkänna att Marslidens Intresseförening får nyttja tidigare beviljat bidrag om kr för byte till nyare och bättre trampmaskin istället för det ursprungliga ändamålet, sladd. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att godkänna att de beviljade medlen istället får användas till inköp av trampmaskin. --

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ks 78 (forts) Dnr 08/Ks Ang. bidrag ur bygdemedel, Marslidens intresseförening Att godkänna att de beviljade medlen istället får användas till inköp av trampmaskin

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 MittSkandia Maria Kristoffersson Ks 79 Au 123 Dnr10/Ks MittSkandias årsmöte. Ärendebeskrivning Au MittSkandias styrelse är personligt valda representanter som nomineras av medlemskommunerna. Valen sker vid årsmötena i maj årligen. Halva styrelsen väljs årligen = 2-åriga mandatperioder, och efter 2 år växlas också ordförandeland mellan NO och SE. Fram till årets årsmöte 19 maj har vunnit laga kraft sitter Gunnar Hörnlund för Vilhelmina kommun. Gunnar Hörnlund är nu ordförande. Vid kommande årsmöte växlas ordförandeland till Norge, så det blir nu en svensk viceordförande som ska väljas. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att nominera Maria Kristoffersson från Vilhelmina kommun. -- Ks Att nominera Maria Kristoffersson från Vilhelmina kommun

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks /33-39 Au /90-97 Au 93 Pärm Ej avslutade ärenden. Ärendebeskrivning Au Lista över ej avslutade ärenden. Under överläggning i ärendet görs en genomgång av förteckningen. Det konstateras att flera ärenden kan avskrivas. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunkansliet att revidera listan och återuppta den till behandling vid kommande arbetsutskott Au Listan över ej avslutade ärenden har reviderats. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens kommande sammanträde ta bort de ärenden som inte längre är aktuella. -- Ks Kommunchefen redovisar att sammanställningen har reviderats och numera endast omfattar de ärenden som är aktuella. att notera redovisningen. ----

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 LRF konsult Ks 81 Au 129 Au 102 Dnr10/Ks Erbjudande om fastighetsförvärv Ärendebeskrivning Au LRF Konsult i Lycksele erbjuder Vilhelmina kommun att förvärva fastigheten Lövliden 1:55 för en köpesumma om :- Fastigheten omfattar 3,8 ha. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet. -- Au Skogssällskapet har i yttrande rekommenderat Vilhelmina kommun att inte förvärva fastigheten Lövliden 1:55. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att inte förvärva fastigheten Lövliden 1: Ks Att inte förvärva fastigheten Lövliden 1:

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Leif o Ulla Petersson Ks 82 Au 134 Dnr10/Ks Försäljning av mark ur Kittelfjäll 1:109. Ärendebeskrivning Au Leif och Ulla Petersson, Fagervik har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om förhandsbesked för uppförande av fritidshus/delning av tomt samt att få utöka tomten genom att köpa en bit mark av kommunen. Planförhållande: ej planlagt område Tomten är ca m2. Vatten och avlopp: Enskilt avlopp och kommunalt vatten Miljö- och byggnadsnämnden har , 26 beslutat nämnden ser lokaliseringen som möjlig dvs att bygglov för fritidshus kan beviljas om både befintligt fritidshus och planerat fritidshus ansluts till kommunalt avlopp. att överlämna frågan om köp av mark till kommunstyrelsen samt att rekommendera kommunstyrelsen att avslå ansökan. Markområdet utgör ett naturligt släpp mot grannfastigheten. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att meddela Leif och Ulla Petersson att Vilhelmina kommun inte är beredd att sälja denna mark. -- Ks Att meddela Leif och Ulla Petersson att Vilhelmina kommun inte är beredd att sälja denna mark. ----

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kommunledningsgruppen Ks 83 Au /6-9 Au 422 Dnr 09/Ks Minoritetsspråk. Ärendebeskrivning Au Regeringen presenterade i mars 2009 en ny minoritetspolitisk strategi i propositionen Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. Strategin innehåller en rad förändringar för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och att höja ambitionen i hur minoritetspolitiken ska genomföras. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Förvaltningsområdet för samiska utvidgas. I förvaltningsområdet har samer rätt att använda samiska kontakter med myndigheter. Man har rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på samiska. Rättigheterna gäller från årsskiftet i dessa 17 kommuner. Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund. De kommuner som berörs får statsbidrag för merkostnaderna. Statsbidragets storlek är beroende av kommunens storlek. Mindre kommuner med högst invånare är berättigade till ett grundbelopp som fastställs av regeringen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att tillskriva Regionförbundet Västerbotten

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 83 (forts) Au 139 (forts) Dnr 09/Ks Minoritetsspråk. Au Kommunledningsgruppen bedömer att följande fortsatta processer/åtgärder är nödvändiga för att på allvar påbörja verkställandet av lagens krav och implementeringen av reformens mer djupa värden: Huvudmannaskapet och myndighetsansvaret för reformen bör ligga hos kommunstyrelsen. En särskild resurs bör avsättas/prioriteras för att någon ska kunna arbeta med och koordinera dessa frågor med stöd i uppdragstaktik och delegation. Respektive facknämnd och de operativa verksamhetscheferna är ansvariga för verkställighetsåtgärderna inom sina respektive ansvarsområden utifrån den övergripande plan som bör fastställas. En av de första angelägna uppgifterna är att söka samråd med de samiska företrädarna i Vilhelmina kommun med anledning av reformen och den nya lagen. Efterfrågan på samisk förskolverksamhet och äldreomsorg bedöms dyka upp direkt eller i nära framtid. Ett utökat stöd ur det anslag som kommunen erhållit från staten till förskola/skola och äldreomsorgen bedöms som nödvändigt för att skapa reella förutsättningar för den s.k. revitaliseringsprocessen inom det sydsamiska området på det sätt som reformen avser. Praktiska samverkanslösningar bör omedelbart sökas med övriga länskommuner som ingår i det utvidgade förvaltningsområdet. Regionförbundet Västerbotten bör uppmanas att vara en viktig aktör i denna samverkan.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 83 (forts) Au 139 (forts) Dnr 09/Ks Minoritetsspråk. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde presentera förslag till styrgrupp Att uppdra till kommunchefen att organisera Vilhelmina kommuns arbete med att implementera reformen. -- Ks Kommunchefen föreslår att kommunledningsgruppen utses som styrgrupp. Att utse kommunledningsgruppen till styrgrupp

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks /11-30 Au 141 Dnr 10/Ks Beslut om ansvarsfrihet år 2009 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr. Ärendebeskrivning Au Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr avseende år 2009 fastställdes av direktionen Eftersom Partnerskap Inland Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så skall frågan om ansvarsfrihet prövas av varje medlemskommuns fullmäktige. Av upprättad revisionsrapport framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet. Partnerskap Inland Akademi Norr önskar att frågan om ansvarsfrihet behandlas av kommunfullmäktige snarast möjligt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att bevilja Partnerskap Inland - Akademi Norr ansvarsfrihet avseende 2009 års verksamhet. -- Ks Maria Kristoffersson och Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets handläggning eller beslut. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att bevilja Partnerskap Inland - Akademi Norr ansvarsfrihet avseende 2009 års verksamhet ---

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Vägverket Ks 85 Au 142 Au 111 Dnr 10/Ks Öppethållande av väg Ärendebeskrivning Au Vägverket har erhållit brev från Hotell Klimpfjäll med önskan om utökat öppethållande av väg Vägverket har tidigare fattat beslut gällande driftåtgärder för del av väg Z824 Ankarvattnet Stekenjokk och delar av vägen AC 1067 Stekenjokk-Klimpfjäll. AV beslutet framgår att Vägverket inte håller dessa vägar öppna året runt på grund av att nämnda sträckor går över kalfjäll på stora delar där det krävs stora personella och ekonomiska resurser samt att det inte finns bebyggelse längs sträckan. Ägaren till Hotell Klimpfjäll önskar att i egen regi få öppna vägen för hotellets gäster vid veckosluten. Med dagens regler om drift av statliga allmänna vägar är denna lösning inte möjlig eftersom driften ska skötas av den driftentreprenör som är kontrakterad för det aktuella området. För att kunna utföra drift av vägen i enskild regi måste huvudmannaskapet för vägen överföras från statligt till enskilt. Hotellet har även framfört att man kan tänka sig att vara med och bekosta delar av snöröjningen. Det är inte möjligt för privatpersoner att finansiera drift i enlighet med kapitalförsörjningsförordningen som Vägverket lyder under. För att hålla vägen öppen under den period som önskas är den beräknade kostnaden för båda länen fem miljoner kronor. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att bordlägga ärendet Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att hos Vägverket hemställa om att väg 1067 bör vara åretruntöppen då detta skulle gynna den turistiska utvecklingen och näringen i övrigt. --

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 85 (forts) Dnr 10/Ks Öppethållande av väg Ks Att hos Vägverket hemställa om att väg 1067 bör vara åretruntöppen då detta skulle gynna den turistiska utvecklingen och näringen i övrigt

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 86 Au 147 Au /1-9 Au 89 Dnr 05/Ks Försäljning alternativt arrende av mark inom SJ-området. Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från företagare som äger byggnader längs Järnvägsgatan/Magasinsgatan/Lokalgatan där de vill köpa mark till byggnad eller få nya arrendekontrakt med rimliga och likvärdiga arrendepriser. Teknisk chef Stellan Lundmark meddelar i yttrande att Vilhelmina kommun nu har fått arrendekontrakten från Banverket. Arbetet med att se över dessa har inte påbörjats. Vilhelmina kommun kan inte skriva nytt arrendekontrakt med ägare till enbart byggnader där nuvarande arrendekontraktet är upprättat med en annan person. Däremot kan kommunen medverka till att skriva en överlåtelse av befintligt avtal. Förslag till beslut att Vilhelmina kommun fastställer ett kvadratmeterpris och säljer ut tomter till dem som vill köpa. Respektive husägare får bekosta avstyckning. att Vilhelmina kommun gör en översyn av arrendepriserna. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniske chefen att komplettera ärendet med förslag till kvadratmeterpris samt att genomföra en översyn av arrendepriserna

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 86 (forts) Au 147 (forts) Au 133 (forts) Dnr 05/Ks Försäljning alternativt arrende av mark inom SJ-området. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott Au Redovisning har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att ur det egna kapitalet anvisa 2,0 Mkr för upprustning av Järnvägsgatan i enlighet med upprättat förslag. -- Ks Att uppdra till kommunchefen att till arbetsutskottets sammanträde bereda frågan om ev. flyttning av Lapplands vilts lokaler längs Järnvägsgatan.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 86 (forts) Dnr 05/Ks Försäljning alternativt arrende av mark inom SJ-området. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljning av arrendetomterna längs Järnvägsgatan samt därtill kommande markområde efter genomförd förrättning, till ett pris av 55:- per m 2 samt erläggande avstyckningskostnader. Att uppdra till kommunstyrelsen att vid försäljningen tillgodose områdets kulturhistoriska värde samt betydelse för järnvägstrafikens förutsättningar. Att ur det egna kapitalet anvisa 2,0 Mkr för upprustning av Järnvägsgatan i enlighet med upprättat förslag

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 KommunchefenKs 87 Au 148 Kfm 90 Ks 201 Ks /10- Au Au 491 Ny bil Au /1-28 Ks /30-87 Au 58 Dnr 07/Ks Förfrågan om detaljplan i Vilhelmina kommun, Klimpfjäll 2:8. Ärendebeskrivning Au Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag att upprätta detaljplan för fritidshusområden i Klimpfjällsområdet. Fastigheten som berörs är Klimpfjäll 2:8 där kommunen är ägare till fastigheten. Området är på ca 96 ha. Detaljplanen skall upprättas för att etablering av ett antal fritidshusområden skall kunna komma till stånd, och att även tillskapa mark för exploatörer att bygga fritidshus till försäljning. Området skall i sin helhet bebyggas men inom området kan bebyggelse utformas så att man kan bygga stugområden etappvis. Miljö- och byggnadsnämnden har infordrat anbud på upprättande av detaljplan till samrådshandling, utställningshandling och antagandehandling. För planen gäller att kommunen svarar för upprättande av aktuell grundkarta och fastighetsförteckning, samråd samt annonsering och utställning. Två anbud har inkommit efter anbudstidens utgång. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att anta det fördelaktigaste anbudet för genomförande av detaljplan för Klimpfjäll 2:8. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 87 (forts) Au 148 (forts) Kfm 90 (forts) Ks 201 (forts) Ks 99 (forts) Au 133 (forts) Au 491 (forts) Au 482 (forts) Ks 58 (forts) Au 58 (forts) Dnr 07/Ks Förfrågan om detaljplan i Vilhelmina kommun, Klimpfjäll 2:8. att anta det fördelaktigaste anbudet för genomförande av detaljplan för Klimpfjäll 2:8, att anvisa erforderliga medel kronor - ur kommunstyrelsens eget kapital Ks att anta det fördelaktigaste anbudet för genomförande av detaljplan för Klimpfjäll 2:8, att anvisa erforderliga medel kronor - ur kommunstyrelsens eget kapital Au Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar förslag till detaljplan för Klimpfjäll 2:8 för synpunkter senast 30 november Syftet med planen är att ge planmässiga förutsättningar för uppförande av bostadsbebyggelse främst för fritidsbruk. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela miljö- och byggnadsnämnden att inget finns att erinra mot planen

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 87 (forts) Au 148 (forts) Kfm 90 (forts) Ks 201 (forts) Ks 99 (forts) Au 133 (forts) Au 491 (forts) Dnr 07/Ks Förfrågan om detaljplan i Vilhelmina kommun, Klimpfjäll 2:8. Au Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 2:8 i Vilhelmina kommun finns utställd under tiden 13 november 4 december. Synpunkter på planen ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 4 december. Under överläggning i ärendet deltar Bert-Åke Mattsson, teknisk chef och Lars Sjölin, GVA-ing. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela miljö- och byggnadsnämnden att inga erinringar finns mot planen Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att anta upprättat förslag till detaljplan för Klimpfjäll 2: Ks att anta upprättat förslag till detaljplan för Klimpfjäll 2:

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer