VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej 97 Conny Lövgren Åke Nilsson ej 84 Anita Johansson Mikael Österberg Gunilla Prång Margaretha Löfgren Agneta Mattsson ej, 121 Lars Eliasson Ewa Hed 84 Gunilla Jansson 90, 97 Helan Gavelin 121 Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Utses att justera Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Maria Kristoffersson ej 84, 90, 92 Åke Nilsson 90, 92 Justerande... Åke Nilsson ej, 84 Rickard Norberg 84, 92 BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 73 Au 94 Dnr 09/Ks Föreläggande ang. offentlig upphandling. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har , 28 beslutat Att uppdra till kommunchefen att uppta förhandlingar med Migrationsverket om att ta emot åtta st ensamkommande asylsökande barn under nu gällande avtalsperiod med Migrationsverket samt att detta antal barn (åtta ) ingår i det antal personer som nuvarande avtal omfattar. Att anta det förmånligaste anbudet,. Göran Hahlin reserverar sig mot beslutet i förmån till sitt eget återremissyrkande. Förvaltningsrätten i Umeå översänder överklagan ang. Tilldelningsbeslut anbud upphandling för boende/vård till ensamkommande asylsökande barn. Förslag till yttrande har upprättats Anita Johansson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendets handläggning eller beslut. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att godkänna upprättat förslag till yttrande och inge detsamma till Förvaltningsrätten. ----

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 73 (forts) Dnr 09/Ks Föreläggande ang. offentlig upphandling. Förvaltningsrätten meddelar i rubr dom Mål E Åsele Gård AB./. Vilhelmina kommun att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse gjorts genom ny prövning av anbuden. Förvaltningsrätten menar att det av anbudet kan utläsas att det mellan kl på lördagar, söndagar och helgdagar inte finns någon schemalagd tjänstgöring. Av kommunens upphandlingsunderlag framgår att detta är ett s.k. skallkrav. Av Katarinagårdens anbud framgår att företaget under punkt 3. 0 Sk 1 uppgett att avtalsvillkoren accepteras. Under p 2.10 saknas i anbudsbeskrivningen dock schemalagd tjänstgöring kl på lördagar, söndagar och helgdagar. Katarinagården har därvidlag gjort en felskrivning. I kompletterande handling till anbudet som inkommit framgår att företaget kommer att ha en dygnetruntverksamhet. Ks Anita Johansson anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets handläggning eller beslut. Under överläggning i ärendet yrkar Mikael Österberg att kommunstyrelsen bör pröva om det föreligger delikatessjäv avseende ledamoten Göran Hahlin. Göran Hahlin lämnar sammanträdet under denna prövning. Mikael Österberg och Ewa Hed anser att Göran Hahlin är föremål för delikatessjäv.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 73 (forts) Dnr 09/Ks Föreläggande ang. offentlig upphandling. Maria Kristoffersson anser att Hahlin inte är föremål för delikatessjäv. Efter genomförda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat att Göran Hahlin inte är föremål för delikatessjäv. Därefter gör kommunstyrelsen en ny utvärdering av inkomna anbud inkluderande den komplettering som inkommit från Katarinagården. Kommunstyrelsen finner därefter att Katarinagården har det mest förmånliga anbudet. Maria Kristoffersson yrkar att kommunstyrelsen bör anta anbud av Katarinagården. Åke Nilsson, Mikael Österberg, Margaretha Löfgren och Ewa Hed yrkar bifall till Kristofferssons förslag. Agneta Mattsson yrkar att kommunstyrelsen bör ajournera sammanträdet för gruppvisa överläggningar. Mattssons förslag prövas och därefter finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avslå Mattssons yrkan om ajournering. Att notera Förvaltningsrättens dom. Att efter ny prövning av anbuden gjorts anta anbudet från Katarinagården AB. Att förklara ärendet direkt justerat

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Maria K Åke N Ks 74 Au 107 Ks /1-17 Au /1-2 Au 241 Dnr 09/Ks Översiktsplaneprogram för Södra Lappland mot nya översiktsplaner i Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Ärendebeskrivning Au De tre kommunerna i Södra Lappland har idag översiktsplaner som är i stort behov av aktualisering. Under 2008 tog kommunerna gemensamt fram en plan för vindkraftutbyggnad som ska integreras i översiktsplaneringen och mycket av underlaget från vindkraftplanen skulle kunna nyttjas i kommunernas framtida översiktsplaner. Ett första steg mot en ny översiktsplan är att ta fram ett översiktsplaneprogram och visar förutsättningarna för markanvändningsplaneringen i kommunen och som anger inriktningen för den fortsatta planprocessen. Alla Sveriges kommuner måste ha en kommuntäckande översiktsplan. Planen ska visa kommunens helhetssyn och ge samordnad vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Idag är det också allt vanligare att översiktsplanen innehåller kommunens vision för framtiden och utgör ett politiskt och strategiskt handlingsprogram för en långsiktigt hållbar utveckling. För att fungera som ett strategiskt beslutsunderlag måste översiktsplanen ses över fortlöpande. Enligt Plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod ta ställning till planens aktualitet och eventuellt besluta om översyn. Kommunerna i Södra Lappland kommer att behöva ta ställning till många utmaningar och möjligheter under de närmaste åren. För att kunna planera sin framtid behöver kommunerna ett aktuellt heltäckande planeringsunderlag som konkret visar både nuläge och möjliga framtidsscenarier. Genom arbete med ett gemensamt planprogram och den nya form av översiktsplan som beskrivs här, ges flera möjligheter att hantera olika kommunala frågor på ett både visionärt och resultatinriktat sätt.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 74 (forts) Au 107 (forts) Ks 237 (forts) Au 362 (forts) Au 241 (forts) Dnr 09/Ks Översiktsplaneprogram för Södra Lappland mot nya översiktsplaner i Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Förslag till beslut Att tillstyrka tekniska avdelningens förslag om att arbeta vidare med ett översiktsplaneprogram tillsammans med region Södra Lappland. Att det framtagna planprogrammet ska leda fram till ny översiktsplan. Under överläggning i ärendet deltar miljö- och byggnadschef Jan Ola Borg och gva-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att tillstyrka tekniska avdelningens förslag om att arbeta vidare med ett översiktsplaneprogram tillsammans med region Södra Lappland under förutsättning av extern finansiering. att det framtagna planprogrammet ska leda fram till ny översiktsplan Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare Ks Maria Kristoffersson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att godkänna upprättat förslag till översiktsplaneprogram, utkast Att samverkan mellan Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner ska ske enligt alternativ C

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 74 (forts) Au 107 (forts) Ks 237 (forts) Dnr 09/Ks Översiktsplaneprogram för Södra Lappland mot nya översiktsplaner i Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Att en gemensam projektanställning ska samordna planarbetet inom regionen. Yttrande i ärendet avges vidare av Lars Eliasson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kristofferssons förslag. Att godkänna upprättat förslag till översiktsplaneprogram, utkast Att samverkan mellan Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner ska ske enligt alternativ C Att en gemensam projektanställning ska samordna planarbetet inom regionen Au Jan Ola Borg från Öp-arbetsgruppen presenterar i skrivelse förslag till det fortsätta arbetet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att anta Översiktsplaneprogrammet Att ur det egna kapitalet anvisa :- för

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 74 (forts) Au 107 (forts) Dnr 09/Ks Översiktsplaneprogram för Södra Lappland mot nya översiktsplaner i Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Att budgetera :- för Att utse kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande att representera Vilhelmina kommun i arbetet med att utarbeta ny översiktsplan Ks Att anta Översiktsplaneprogrammet Att ur det egna kapitalet anvisa :- för 2011 Att budgetera :- för Att utse kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande att representera Vilhelmina kommun i arbetet med att utarbeta ny översiktsplan. Att notera att förankringsarbetet avseende översiktsplaneprogrammet pågår i Dorotea och Åsele kommuner. ----

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks /23- Au 114 Dnr09/Ks Taxor och avgifter i simhallen Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 85 beslutat Att höja avgifterna i simhallen med 25 % för Åke Nilsson, Agneta Lindström- Berg, KG Abramsson, Anita Johansson, Ulf Andersson, Birgitta Ohlsson, Eva Risberg- Abramsson, Eva Hed, Mikael Österberg, Gunilla Prång, Hans Eriksson, Viveka Abramsson, Stig-Gunnar Norberg och Inga Jonsson, samtliga ( S ), samt Margaretha Löfgren, Rune Andersson och Bo Ohlsson, samtliga ( V ), reserverar sig mot beslutet. Kultur- och utbildningsnämnden har , 7 beslutat att fastställa fördelningen av taxor och avgifter enligt beredning, att fördelningen meddelas kommunfullmäktige ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen Ks Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättad fördelning. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter i simhallen för 2010 enligt Kultur- och utbildningsnämndens förslag

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks /24-25 Au 115 Dnr10/Ks Priser för uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler Ärendebeskrivning Au Senast priserna för uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler sågs över var av fritidsnämnden , 171. Nuvarande taxor har således gällt fr o m En översyn av priserna med en uppräkning enligt konsumentpris index (KPI) har gjorts. Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att förslag till priser och avgifter vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till priser och avgifter vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till priser och avgifter vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler. ----

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 77 Au 116 Dnr10/Ks Reglemente för kultur och utbildningsnämnden. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till nämnderna att ta fram nödvändiga förändringar i styr- och policydokument som påverkas utifrån budgetbeslut 2010, i enlighet med god ekonomisk hushållning. Kultur- och utbildningsnämnden har , 23 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige om fastställande av nytt reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden enligt lämnat förslag, att fastställa delegation av beslutanderätt enligt lämnat förslag, att notera informationen om delegation av förvaltningschefens beslutanderätt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden. -- Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden -----

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Marslidens intr.för Marianne Näslund K M Nilsson Ks 78 Au 118 Dnr 08/Ks Ang. bidrag ur bygdemedel, Marslidens intresseförening. Ärendebeskrivning Au Marslidens Intresseförening beviljades , 89 bidrag ur bygdemedel med kr för åtgärder rörande skotertrafik och kr för åtgärder rörande friluftsfrågor. I den kostnadsberäkningen som utgör underlag för beräkning av bidraget till åtgärder rörande skotertrafik ingick bal a en post som avsåg inköp av sladd till befintlig trampmaskin. Föreningen har inkommit med skrivelse där de meddelar att den del som avser inköp av sladd inte längre är aktuell. Föreningen avser istället att byta till en nyare och bättre trampmaskin och önskar nyttja beviljat bidrag till denna investering. Föreningen har ännu inte ansökt om någon utbetalning av beviljat bidrag. Förvaltningsekonom Marianne Näslund har inget att erinra mot att beslutet omprövas på så sätt att föreningen tillåts nyttja beviljat bidrag för anskaffande av ny och bättre trampmaskin istället för till inköp av sladd. Ärendet har kommunicerats med Klas Martin Nilsson. Förslag till beslut att med omprövning av tidigare beslut, ks 89/2008, godkänna att Marslidens Intresseförening får nyttja tidigare beviljat bidrag om kr för byte till nyare och bättre trampmaskin istället för det ursprungliga ändamålet, sladd. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att godkänna att de beviljade medlen istället får användas till inköp av trampmaskin. --

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ks 78 (forts) Dnr 08/Ks Ang. bidrag ur bygdemedel, Marslidens intresseförening Att godkänna att de beviljade medlen istället får användas till inköp av trampmaskin

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 MittSkandia Maria Kristoffersson Ks 79 Au 123 Dnr10/Ks MittSkandias årsmöte. Ärendebeskrivning Au MittSkandias styrelse är personligt valda representanter som nomineras av medlemskommunerna. Valen sker vid årsmötena i maj årligen. Halva styrelsen väljs årligen = 2-åriga mandatperioder, och efter 2 år växlas också ordförandeland mellan NO och SE. Fram till årets årsmöte 19 maj har vunnit laga kraft sitter Gunnar Hörnlund för Vilhelmina kommun. Gunnar Hörnlund är nu ordförande. Vid kommande årsmöte växlas ordförandeland till Norge, så det blir nu en svensk viceordförande som ska väljas. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att nominera Maria Kristoffersson från Vilhelmina kommun. -- Ks Att nominera Maria Kristoffersson från Vilhelmina kommun

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks /33-39 Au /90-97 Au 93 Pärm Ej avslutade ärenden. Ärendebeskrivning Au Lista över ej avslutade ärenden. Under överläggning i ärendet görs en genomgång av förteckningen. Det konstateras att flera ärenden kan avskrivas. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunkansliet att revidera listan och återuppta den till behandling vid kommande arbetsutskott Au Listan över ej avslutade ärenden har reviderats. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens kommande sammanträde ta bort de ärenden som inte längre är aktuella. -- Ks Kommunchefen redovisar att sammanställningen har reviderats och numera endast omfattar de ärenden som är aktuella. att notera redovisningen. ----

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 LRF konsult Ks 81 Au 129 Au 102 Dnr10/Ks Erbjudande om fastighetsförvärv Ärendebeskrivning Au LRF Konsult i Lycksele erbjuder Vilhelmina kommun att förvärva fastigheten Lövliden 1:55 för en köpesumma om :- Fastigheten omfattar 3,8 ha. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet. -- Au Skogssällskapet har i yttrande rekommenderat Vilhelmina kommun att inte förvärva fastigheten Lövliden 1:55. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att inte förvärva fastigheten Lövliden 1: Ks Att inte förvärva fastigheten Lövliden 1:

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Leif o Ulla Petersson Ks 82 Au 134 Dnr10/Ks Försäljning av mark ur Kittelfjäll 1:109. Ärendebeskrivning Au Leif och Ulla Petersson, Fagervik har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om förhandsbesked för uppförande av fritidshus/delning av tomt samt att få utöka tomten genom att köpa en bit mark av kommunen. Planförhållande: ej planlagt område Tomten är ca m2. Vatten och avlopp: Enskilt avlopp och kommunalt vatten Miljö- och byggnadsnämnden har , 26 beslutat nämnden ser lokaliseringen som möjlig dvs att bygglov för fritidshus kan beviljas om både befintligt fritidshus och planerat fritidshus ansluts till kommunalt avlopp. att överlämna frågan om köp av mark till kommunstyrelsen samt att rekommendera kommunstyrelsen att avslå ansökan. Markområdet utgör ett naturligt släpp mot grannfastigheten. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att meddela Leif och Ulla Petersson att Vilhelmina kommun inte är beredd att sälja denna mark. -- Ks Att meddela Leif och Ulla Petersson att Vilhelmina kommun inte är beredd att sälja denna mark. ----

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kommunledningsgruppen Ks 83 Au /6-9 Au 422 Dnr 09/Ks Minoritetsspråk. Ärendebeskrivning Au Regeringen presenterade i mars 2009 en ny minoritetspolitisk strategi i propositionen Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. Strategin innehåller en rad förändringar för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och att höja ambitionen i hur minoritetspolitiken ska genomföras. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Förvaltningsområdet för samiska utvidgas. I förvaltningsområdet har samer rätt att använda samiska kontakter med myndigheter. Man har rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på samiska. Rättigheterna gäller från årsskiftet i dessa 17 kommuner. Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund. De kommuner som berörs får statsbidrag för merkostnaderna. Statsbidragets storlek är beroende av kommunens storlek. Mindre kommuner med högst invånare är berättigade till ett grundbelopp som fastställs av regeringen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att tillskriva Regionförbundet Västerbotten

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 83 (forts) Au 139 (forts) Dnr 09/Ks Minoritetsspråk. Au Kommunledningsgruppen bedömer att följande fortsatta processer/åtgärder är nödvändiga för att på allvar påbörja verkställandet av lagens krav och implementeringen av reformens mer djupa värden: Huvudmannaskapet och myndighetsansvaret för reformen bör ligga hos kommunstyrelsen. En särskild resurs bör avsättas/prioriteras för att någon ska kunna arbeta med och koordinera dessa frågor med stöd i uppdragstaktik och delegation. Respektive facknämnd och de operativa verksamhetscheferna är ansvariga för verkställighetsåtgärderna inom sina respektive ansvarsområden utifrån den övergripande plan som bör fastställas. En av de första angelägna uppgifterna är att söka samråd med de samiska företrädarna i Vilhelmina kommun med anledning av reformen och den nya lagen. Efterfrågan på samisk förskolverksamhet och äldreomsorg bedöms dyka upp direkt eller i nära framtid. Ett utökat stöd ur det anslag som kommunen erhållit från staten till förskola/skola och äldreomsorgen bedöms som nödvändigt för att skapa reella förutsättningar för den s.k. revitaliseringsprocessen inom det sydsamiska området på det sätt som reformen avser. Praktiska samverkanslösningar bör omedelbart sökas med övriga länskommuner som ingår i det utvidgade förvaltningsområdet. Regionförbundet Västerbotten bör uppmanas att vara en viktig aktör i denna samverkan.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 83 (forts) Au 139 (forts) Dnr 09/Ks Minoritetsspråk. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde presentera förslag till styrgrupp Att uppdra till kommunchefen att organisera Vilhelmina kommuns arbete med att implementera reformen. -- Ks Kommunchefen föreslår att kommunledningsgruppen utses som styrgrupp. Att utse kommunledningsgruppen till styrgrupp

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks /11-30 Au 141 Dnr 10/Ks Beslut om ansvarsfrihet år 2009 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr. Ärendebeskrivning Au Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr avseende år 2009 fastställdes av direktionen Eftersom Partnerskap Inland Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så skall frågan om ansvarsfrihet prövas av varje medlemskommuns fullmäktige. Av upprättad revisionsrapport framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet. Partnerskap Inland Akademi Norr önskar att frågan om ansvarsfrihet behandlas av kommunfullmäktige snarast möjligt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att bevilja Partnerskap Inland - Akademi Norr ansvarsfrihet avseende 2009 års verksamhet. -- Ks Maria Kristoffersson och Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets handläggning eller beslut. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att bevilja Partnerskap Inland - Akademi Norr ansvarsfrihet avseende 2009 års verksamhet ---

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Vägverket Ks 85 Au 142 Au 111 Dnr 10/Ks Öppethållande av väg Ärendebeskrivning Au Vägverket har erhållit brev från Hotell Klimpfjäll med önskan om utökat öppethållande av väg Vägverket har tidigare fattat beslut gällande driftåtgärder för del av väg Z824 Ankarvattnet Stekenjokk och delar av vägen AC 1067 Stekenjokk-Klimpfjäll. AV beslutet framgår att Vägverket inte håller dessa vägar öppna året runt på grund av att nämnda sträckor går över kalfjäll på stora delar där det krävs stora personella och ekonomiska resurser samt att det inte finns bebyggelse längs sträckan. Ägaren till Hotell Klimpfjäll önskar att i egen regi få öppna vägen för hotellets gäster vid veckosluten. Med dagens regler om drift av statliga allmänna vägar är denna lösning inte möjlig eftersom driften ska skötas av den driftentreprenör som är kontrakterad för det aktuella området. För att kunna utföra drift av vägen i enskild regi måste huvudmannaskapet för vägen överföras från statligt till enskilt. Hotellet har även framfört att man kan tänka sig att vara med och bekosta delar av snöröjningen. Det är inte möjligt för privatpersoner att finansiera drift i enlighet med kapitalförsörjningsförordningen som Vägverket lyder under. För att hålla vägen öppen under den period som önskas är den beräknade kostnaden för båda länen fem miljoner kronor. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att bordlägga ärendet Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att hos Vägverket hemställa om att väg 1067 bör vara åretruntöppen då detta skulle gynna den turistiska utvecklingen och näringen i övrigt. --

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 85 (forts) Dnr 10/Ks Öppethållande av väg Ks Att hos Vägverket hemställa om att väg 1067 bör vara åretruntöppen då detta skulle gynna den turistiska utvecklingen och näringen i övrigt

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 86 Au 147 Au /1-9 Au 89 Dnr 05/Ks Försäljning alternativt arrende av mark inom SJ-området. Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från företagare som äger byggnader längs Järnvägsgatan/Magasinsgatan/Lokalgatan där de vill köpa mark till byggnad eller få nya arrendekontrakt med rimliga och likvärdiga arrendepriser. Teknisk chef Stellan Lundmark meddelar i yttrande att Vilhelmina kommun nu har fått arrendekontrakten från Banverket. Arbetet med att se över dessa har inte påbörjats. Vilhelmina kommun kan inte skriva nytt arrendekontrakt med ägare till enbart byggnader där nuvarande arrendekontraktet är upprättat med en annan person. Däremot kan kommunen medverka till att skriva en överlåtelse av befintligt avtal. Förslag till beslut att Vilhelmina kommun fastställer ett kvadratmeterpris och säljer ut tomter till dem som vill köpa. Respektive husägare får bekosta avstyckning. att Vilhelmina kommun gör en översyn av arrendepriserna. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniske chefen att komplettera ärendet med förslag till kvadratmeterpris samt att genomföra en översyn av arrendepriserna

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 86 (forts) Au 147 (forts) Au 133 (forts) Dnr 05/Ks Försäljning alternativt arrende av mark inom SJ-området. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott Au Redovisning har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att ur det egna kapitalet anvisa 2,0 Mkr för upprustning av Järnvägsgatan i enlighet med upprättat förslag. -- Ks Att uppdra till kommunchefen att till arbetsutskottets sammanträde bereda frågan om ev. flyttning av Lapplands vilts lokaler längs Järnvägsgatan.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 86 (forts) Dnr 05/Ks Försäljning alternativt arrende av mark inom SJ-området. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljning av arrendetomterna längs Järnvägsgatan samt därtill kommande markområde efter genomförd förrättning, till ett pris av 55:- per m 2 samt erläggande avstyckningskostnader. Att uppdra till kommunstyrelsen att vid försäljningen tillgodose områdets kulturhistoriska värde samt betydelse för järnvägstrafikens förutsättningar. Att ur det egna kapitalet anvisa 2,0 Mkr för upprustning av Järnvägsgatan i enlighet med upprättat förslag

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 KommunchefenKs 87 Au 148 Kfm 90 Ks 201 Ks /10- Au Au 491 Ny bil Au /1-28 Ks /30-87 Au 58 Dnr 07/Ks Förfrågan om detaljplan i Vilhelmina kommun, Klimpfjäll 2:8. Ärendebeskrivning Au Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag att upprätta detaljplan för fritidshusområden i Klimpfjällsområdet. Fastigheten som berörs är Klimpfjäll 2:8 där kommunen är ägare till fastigheten. Området är på ca 96 ha. Detaljplanen skall upprättas för att etablering av ett antal fritidshusområden skall kunna komma till stånd, och att även tillskapa mark för exploatörer att bygga fritidshus till försäljning. Området skall i sin helhet bebyggas men inom området kan bebyggelse utformas så att man kan bygga stugområden etappvis. Miljö- och byggnadsnämnden har infordrat anbud på upprättande av detaljplan till samrådshandling, utställningshandling och antagandehandling. För planen gäller att kommunen svarar för upprättande av aktuell grundkarta och fastighetsförteckning, samråd samt annonsering och utställning. Två anbud har inkommit efter anbudstidens utgång. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att anta det fördelaktigaste anbudet för genomförande av detaljplan för Klimpfjäll 2:8. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 87 (forts) Au 148 (forts) Kfm 90 (forts) Ks 201 (forts) Ks 99 (forts) Au 133 (forts) Au 491 (forts) Au 482 (forts) Ks 58 (forts) Au 58 (forts) Dnr 07/Ks Förfrågan om detaljplan i Vilhelmina kommun, Klimpfjäll 2:8. att anta det fördelaktigaste anbudet för genomförande av detaljplan för Klimpfjäll 2:8, att anvisa erforderliga medel kronor - ur kommunstyrelsens eget kapital Ks att anta det fördelaktigaste anbudet för genomförande av detaljplan för Klimpfjäll 2:8, att anvisa erforderliga medel kronor - ur kommunstyrelsens eget kapital Au Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar förslag till detaljplan för Klimpfjäll 2:8 för synpunkter senast 30 november Syftet med planen är att ge planmässiga förutsättningar för uppförande av bostadsbebyggelse främst för fritidsbruk. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela miljö- och byggnadsnämnden att inget finns att erinra mot planen

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 87 (forts) Au 148 (forts) Kfm 90 (forts) Ks 201 (forts) Ks 99 (forts) Au 133 (forts) Au 491 (forts) Dnr 07/Ks Förfrågan om detaljplan i Vilhelmina kommun, Klimpfjäll 2:8. Au Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 2:8 i Vilhelmina kommun finns utställd under tiden 13 november 4 december. Synpunkter på planen ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 4 december. Under överläggning i ärendet deltar Bert-Åke Mattsson, teknisk chef och Lars Sjölin, GVA-ing. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela miljö- och byggnadsnämnden att inga erinringar finns mot planen Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att anta upprättat förslag till detaljplan för Klimpfjäll 2: Ks att anta upprättat förslag till detaljplan för Klimpfjäll 2:

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen 22 november 2016 kl. 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) FÖRT VID ÅRSMÖTE 2004-02-28 ÅRSMÖTE. Tid Lördagen den 28 februari 2004. Hotell Fjällfjället, Klimpfjäll. Närvarande

PROTOKOLL 1(6) FÖRT VID ÅRSMÖTE 2004-02-28 ÅRSMÖTE. Tid Lördagen den 28 februari 2004. Hotell Fjällfjället, Klimpfjäll. Närvarande PROTOKOLL 1(6) ÅRSMÖTE Tid Lördagen den 28 februari 2004 Plats Hotell Fjällfjället, Klimpfjäll Närvarande VBS Elisabet Jonsson Ordförande Medlemmar Stalons Skoterklubb Dikanäs Snöskoterklubb Hacksjö Byaförening

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets Hus, tisdagen den 21 juni 2005, kl. 21.00-22.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 14 juni 2010, kl. 14.00-18.40 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Robert Svensson Åke Nilsson Ann-Kristin Norman Maria Kristoffersson

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2008-06-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2008-06-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23 juni 2008, kl. 09.00-09.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Inga-Lena

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 23 april, 2007 kl. 10.00-14.45. Ajournerat kl. 12.00-13.00, kl. 14.15-14.25. Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Roger Jönsson Åke Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Sida 1 av 5 48 Diarienr: KS-2014/00891 Medborgarförslag 32/2014 - Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 32/2014 om att ska ansöka

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2010-10-25 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Åsele 09 00 11 45 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (s) ordf Christer Hedman (åp) vice ordf K Sune Almroth (s) Övriga deltagande

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Vi tror att kommuner som utvecklas gör det i samarbete mellan utbildning, näringsliv, föreningsliv och politik.

Vi tror att kommuner som utvecklas gör det i samarbete mellan utbildning, näringsliv, föreningsliv och politik. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2011-2014 Vi tror på Vilhelmina och människorna i vår kommun. Vi tror att kommuner som utvecklas gör det i samarbete mellan utbildning, näringsliv, föreningsliv och politik.

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är:

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är: 2009-01-29 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna De viktigaste förslagen är: Ny lag om nationella minoriteter och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen 2001-06-25

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen 2001-06-25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 25 juni 2001, kl. 14.00-15.20. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström-Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Ingemar Johansson (c) Caisa Abrahamsson (s) Robin Fransson (v) Simon Sundström, teknisk chef Ann-Kristin Karlsson, assistent.

Ingemar Johansson (c) Caisa Abrahamsson (s) Robin Fransson (v) Simon Sundström, teknisk chef Ann-Kristin Karlsson, assistent. Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-05-15 1 Plats och tid Kommunhuset, onsdag 2013-05-15, kl. 08.30-09.45 Beslutande Ingemar Johansson (c) Caisa Abrahamsson (s) Robin Fransson (v) Övriga deltagare Simon

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 25 februari 2008, kl. 10.00-13.40 Ajournering för lunch 11.50-12.55 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Robert Svensson Åke Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer