Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 14 februari 2013, kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Margonia Påhlsson Lena Åhrén Kajsa Håkansson Monica Toll Sören Eriksson Madeleine Hermansson Claes-Göran Nyrén Mari Anne Hall, tjänstgörande ersättare Thomas Hedrén, kultur- och fritidschef Iréne Bergman, sekreterare Ann-Mari Forsberg, kultursekreterare Mats Källqvist, fritidskonsulent Sven Leek, ersättare Leif Brandt, ersättare Carl-Axel Bengtsson, ersättare Henrik Freij, ersättare Pia Lindell, ersättare Lars Inge Lundgren, ersättare Viveka Hallberg Jarflod, ersättare Claes-Göran Nyrén Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen den 20 februari 2013 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-17 Iréne Bergman Ordförande Justerare Börje Wilsborn Claes-Göran Nyrén Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift de

2 Sammanträdesdatum 2 9 Dnr 2013/KU0004 Ansökan förlusttäckningsbidrag IOGT/NTO Förlusttäckningsbidrag till teaterföreställningen Fadern, sonen och den heliga flaskan beviljas med maximalt 5000 kr efter ekonomisk redovisning senast 30 november Lokalföreningen 306 Fridsam av IOGT-NTO ansöker om bidrag till teaterföreställningen Fadern, sonen och den heliga flaskan. Högstadieelever, skolpersonal och övriga som vill se pjäsen inbjuds till föreställningen. Underskottet beräknas till kr och föreningen anhåller om högsta möjliga förlusttäckningsbidrag. Beredning Beredningsutskottet, 11, Utdrag Lokalföreningen 306 Fridsam av IOGT-NTO

3 Sammanträdesdatum 3 10 Dnr 2013/KA022 Ansökan om bidrag Läxhjälp Rädda Barnen första halvåret 2013 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till fortsatt ekonomiskt stöd med kr till Rädda Barnens läxhjälpsprojekt under våren 2013 under förutsättning att övriga involverade parter i kommunen bidrar med resterande ansökta medel. Rädda Barnens lokalförening i Vetlanda bedriver sedan januari 2011 ett projekt med läxhjälp i Kantarellen och på Stens väg. Läxhjälpen omfattar en stor grupp barn från Bäckseda skola som får läxhjälp varje vecka i samarbete med skolan. Föreningen ansöker om fortsatt ekonomiskt stöd, totalt kr, för omkostnader under tiden januari-juni Beredning Beredningsutskottet, 12, Utdrag Kommunkansliet

4 Sammanträdesdatum 4 11 Dnr 2013/KU0006 Ansökan om bidrag till utbyggnad Hvetlanda Boule Club Bidrag beviljas med maximalt 5000 kr efter ekonomisk redovisning. Ekonomisk redovisning lämnas senast 30 november Hvetlanda Boule Club har en anläggning för boulespel på Tjustkulleområdet i Vetlanda. Föreningen ansöker om bidrag till påbyggnad för att skapa två toalettutrymme i närområde. Kostnaden beräknas till ca kr. Beredning Beredningsutskottet, 13, Utdrag Hvetlanda Boule Club

5 Sammanträdesdatum 5 12 Utvecklingsdagar av den praktiska fritids- och ungdomspolitiken i Jönköpings län Värnamo kommun Förutom förvaltningschef Thomas Hedrén deltar Börje Wilsborn (C), Rolf Axelsson (S) och Margonia Påhlsson (VF) i utvecklingsdagar av den praktiska fritids- och ungdomspolitiken i Jönköpings län. Värnamo kommun inbjuder till att delta i utvecklingsdagar av den praktiska fritids- och ungdomspolitiken i våra kommuner i Jönköpings län april Intressanta studiebesök, samtal och föredrag kring aktuella fritidsfrågor i länet står på programmet. Träffen är förlagd till Köpenhamn. Anmälan sker senast 15 mars Beredning Beredningsutskottet,

6 Sammanträdesdatum 6 13 Dnr 2013/KU007 Föreningsbidrag, fritidssektor Föreningsbidrag för utbetalning 2013 inom fritidssektorn beviljas enligt nedan utan procentuell reducering. Fördelning av föreningsbidrag 2013, fritidssektorn Föreningar Idrott Frikyrkliga Nykterhet Handikapp Lokalhållande Övriga Summa SISU Idrottsskolan Fotbollskolan Jönk. Läns Folkrörelsearkiv Korpen Idrottsförening Alseda bygdegård Summa Hyror Investeringsbidrag Summa Till nämndens förfogande och delegation Summa total

7 Sammanträdesdatum 7 forts 13 Utifrån inkomna ansökningar redovisas förslag till fördelning av föreningsbidragen 2013 inom fritidssektorn enligt gällande bidragsbestämmelser. Beredning Beredningsutskottet, 8, Utdrag Fotbollskolan Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad

8 Sammanträdesdatum 8 14 Dnr 2012/KU0039, 2013/KU003, 2013/KU0008 Föreningsbidrag kultursektorn Föreningsbidrag för utbetalning 2013 inom kultursektorn beviljas enligt nedan utan procentuell reducering. Fördelning av föreningsbidrag 2013, kultursektorn Hembygdsföreningar Alseda Björkö Fröderyd Karlstorp Lannaskede Myresjö Näsby Nävelsjö Skede Stenberga Ökna Summa: Musikföreningar Bäckablås Windband Ekenässjöns Missions k:a Musikkår FM Brass Njudungsorkestern Vetlanda Manskör Bredbandet Summa: Övriga föreningar Slättåkra kultur- o bygdeförening Vetlanda konstförening Highland Grand Dancers Näverlundadalen Vetlanda Somaliska förening Summa: Särskilda beslut Vetlanda Filmstudio Qulturfolket Näsby föreläsningsverksamhet Summa: Till nämndens förfogande och delegation kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kulturföreningar total: kr

9 Sammanträdesdatum 9 forts 14 Utifrån inkomna ansökningar redovisas förslag till fördelning av föreningsbidragen 2013 inom kultursektorn enligt gällande bidragsbestämmelser. Beredning Beredningsutskottet, 9, Utdrag Vetlanda Filmstudio Qulturfolket Näsby föreläsningsverksamhet Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad

10 Sammanträdesdatum Investeringsbidrag Investeringsbidrag 2013 beviljas enligt nedanstående tabell: Förening Investeringssyfte Summa Ekenässjöns IF Installation av värmepump Hvetlanda GIF Byte av värmesystem till uteluftvärmepump med vattenburet radiatorsystem samt ny varmvattenberedare Landsbro Pingstförsamling Byte av befintlig oljepanna +luftvärmepump till bergvärmepump Pauliströms/Järnforsens MCK Anläggande av nybörjarbana för de yngre crossförarna Vetlanda FF Luftvärmeinstallation, 3 st luftvärmepumpar Vetlanda Tennisklubb Anläggande av mini-tennisbana och bollplank Vetlandaortens Ryttarförening Modernisera och effektivisera energianvändningen vid föreningens anläggning Ädelfors IF Renovering av klubblokal; energibesparande tilläggsisolering av ytterväggar Österkorsberga IF Byta av fönster samt installation av luftvärmepump på klubblokal Summa total Kriterier beslutade i kultur- och fritidsnämnden har legat till grund vid fördelning av investeringsbidrag, 119, Prioriterade områden för bidragsgivning gällande ansökan av investeringsbidrag för år är ansökningar avseende energibesparande åtgärder samt investeringar med särskilt fokus på barn- och ungdomsverksamhet. Inom ramen för fastställt investeringsbidrag kan bidrag erhållas med approx. 35,4 % av ansökt belopp.

11 Sammanträdesdatum 11 forts 15 Ansökan om investeringsbidrag har inkommit enligt bilaga. Bidraget avser att ekonomiskt stödja investering som bedöms angelägen. Bidraget avser ansökan över ett basbelopp och kan utgå med högst 50 % av investeringsbeloppet. Beslut om investeringsbidrag fattas inom fastställd budgetram för stöd till föreningsverksamhet. Av denna anledning måste prioriteringar ske mellan ansökningarna. Prioriterade områden för bidragsgivning gällande ansökan av investeringsbidrag för år är ansökningar avseende energibesparande åtgärder samt investeringar med särskilt fokus på barn- och ungdomsverksamhet. Beredning Beredningsutskottet, 10, Utdrag Föreningar som ansökt om investeringsbidrag enl. bilaga Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad

12 Sammanträdesdatum 12 forts 15 bilaga Ansökningar investeringsbidrag 2013 Förening Investeringssyfte Sökt belopp Kommentar Alseda Hembygdsförening Nytt tak på kyrkstallet i Alseda Byestad-Flugeby Byförening Tvångsanslutning till kommunalt vatten o avlopp Bäckseda Missionsförsamling Ny matta i kyrksalen+ombyggnad av estrad Ekenässjöns IF Installation av värmepump Farstorps IK Underhåll och förbättring av Solvikspaviljongen för lägre energiförbrukning Friskis & Svettis Installation av solfångare för lägre energikostnad Holsby SK Hvetlanda GIF Ingaboda Bygdegårdsförening Karlstorps Bastuförening Karlstorps Hembygdsförening Landsbro Alliansförsamling Landsbro IF Skidklubb Landsbro Pingstförsamling Upprustning av lokal för ungdomsverksamheten, bl.a nytt golv Byte av värmesystem till uteluftvärmepump med vattenburet radiatorsystem samt ny varmvattenberedare. Idag höga uppvärmn.kostn. med direkt-el samt att systemet är utslitet Göra bygdegården mer attraktiv och anpassad för barn och ungdomsverksamhet Underhåll av bastu; byte av dörrar, fönster och kakelvägg för att spara energikostnader Anskaffning av sommarvatten till hembygdsgården samt ev. genomgång av äldre el Renovering av lokaler för att bättre kunna bedriva UV-scoutarbetet vidare Pistmaskin för minskade energikostnader vid utkörning av snö. Energisnåla spröt för snötillverkning. Nydragning av rör Byte av befintlig oljepanna+luftvärmepump till bergvärmepump Lemnhults Hembygdsförening Yttre renovering av sockenstugan Tydlig inriktning på energibesparing Tydlig inriktning på energibesparing Tydlig inriktning på energibesparing Myresjö Bangolfklubb Renovering och ombyggnad av bangolfanläggning Näsby Hembygdsförening Energisparåtgärder genom installation av termostater och byte av äldre och otäta dörrar samt dränering och avledning av markvatten Näshults IF Installation av larm- och låsutrustning till aktivitetshus Näverlundadalen Dator med skrivare och program inkl. utbildning Pauliströms IF Anläggande av minigolfbana för att öka intresse vid samlingslokalen i Pauliström

13 Sammanträdesdatum 13 forts 15 - bilaga Ansökningar investeringsbidrag 2013 Anläggande av nybörjarbana för de yngre/oerfarna Pauliströms/Järnforsens crossförarna MCK Pingstförsamlingen i Vetlanda Anpassning av hiss pga nya bestämmelser Skirö sockens Avloppspumpstation, rör, eldragning, lagning av bygdeförening cementgolv Renovering av SMU-gårdens kök. Dålig kyl/frys SMU Ekenässjön som är energikrävande Renovering av hembygdsgård för att kunna Stenberga behålla och utveckla nuvarande verksamhet, höja Hembygdsförening elsäkerheten och minska energiförbrukningen Vetlanda Alliansförsamling Modernisering av hiss, tillgänglighetsanpassning Vetlanda FF Luftvärmeinstallation samt konvertering till vattenburen värme, 3 st lutfvärmepumpar Tydlig inriktning på barn- o ungdomssatsning Tydlig inriktning på energibesparing Vetlanda Tennisklubb Vetlandaortens Ryttarförening Ädelfors IF Österkorsberga IF Anläggande av mini-tennisbana och bollplank utomhus samt renovering av befintligt bollplank Modernisera och effektivisera energianvändningen vid föreningens anläggning Renovering av klubblokal; energibesparande tilläggsisolering av ytterväggar Byte av fönster samt installation av luftvärmepump på klubblokal Tydlig inriktning på barn- o ungdomssatsning Tydlig inriktning på energibesparing Tydlig inriktning på energibesparing Tydlig inriktning på energibesparing Summa total

14 Sammanträdesdatum Bokslut 2012 Årsredovisning för 2012 läggs med godkännande till handlingarna. Förvaltningschef Thomas Hedrén redogör för årsredovisning 2012.

15 Sammanträdesdatum Övrigt Inget finns att notera.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 februari 2012, kl. 15.30 17.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-20 1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl 15.30-18.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8) Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8) Plats och tid: Nämndhuset 900-1100 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Harry Johansson Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (27) 2009-10-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (27) 2009-10-14 Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.00-18.35 (paus 15.55-16.25, 17.40-17.50) Beslutande s Kurt Andreasson, tjänstgör för Thord Harrysson (s) s Eva

Läs mer

Kultur- och fritidsguide. ÅRETS TEMA: Körlivet i Vetlanda

Kultur- och fritidsguide. ÅRETS TEMA: Körlivet i Vetlanda Kultur- och fritidsguide 2014 ÅRETS TEMA: Körlivet i Vetlanda Tandvård för barn och vuxna 0383-123 23 Ett samarbete mellan Olsbergs och Eksjö kommun i evenemangsstaden, med kultur - och idrottsevenemang

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18 00-21 15 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Jörgen Osbäck, s Per Lundin,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Reviderad budget 2012... 5 Bestämmelser ränte- och amorteringsfria lån... 6 Tillägg i delegationsplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kallelse och upprop GRUMS KOMMUN. Kommunfullmäktige 2007-11-22. Kf 73

Kallelse och upprop GRUMS KOMMUN. Kommunfullmäktige 2007-11-22. Kf 73 Kf 73 Kallelse och upprop Kommunfullmäktige vitsordar sig vara i behörig ordning sammankallade. Upprop företas, varvid notering görs om närvaro och om tjänstgörande ersättare enligt till protokollet fogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer