ÅRSREDOVISNING Snårestad skola från 1926

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014-01-01-2014-12-31. Snårestad skola från 1926"

Transkript

1 Snårestad skola från 1926 ÅRSREDOVISNING Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter med redovisninsprinciper Revisionsberättelse

2 SNÅRESTAD BYALAG Förvaltningsberättelse 2014 Föreningen bildades 1980 och registrerades som en ideell förening på skatteverket. Föreningens stadgar har registrerats på skatteverket. Fastighet Föreningen förvaltar och äger fastigheten Snårestad 37:15 med adress Snårestad Bygata 130 som föreningen förvärvade från Ystads kommun Byggnadstyp: Fastighet Snårestad 37:15 f.d Skola. Byggnads år Renoveringar och ombyggnader från Sammanställning av reparationer och underhåll på skolan enligt en bilaga till Årsredovisningen. Byggnaden Fastigheten består av 3 våningar på sammanlagt 430 kvm och tomten är på kvm. Våning 2, med två f.d. skolsalar med ett pentry samt ett kontor. Våning 2, med två f.d. skolsalar ett kök och två förråd. Källare med förråd och pannrum. På västra utsidan av huset finns det två toaletter för besökare till kyrkan samt ett vaktmästarkontor. Medlemmar Förening har under året haft 218 medlemmar och 42 barn./ungdomar. Styrelse Cecilia Billgren ordförande Eva Renhammar vice ordförande Henning Wittmeyer sekreterare Karina Stålheden kassör Johan Fogelström ledamot Camilla Schmuck ledamot Nils-Ove Månsson ledamot Styrelsen har 5 protokollförda sammanträden, föreningsstämma har hållits den 30 april Valberedning Ledamöter i valberedning har varit Bengt-Göran Nilsson, Kerstin Lindgren och Göran Bondesson som sammankallande. 1

3 Firmatecknare Styrelsen har valt Henning Wittmeyer och Karina Stålheden som firmatecknare. Revisor Revisor har varit Anders Julin och Gunnar Lennerheim och till revisorsuppleant Anders Bunkert. Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har utförts av kassör Karina Stålheden Trettiovägen 18, Ystad. Teknisk Förvaltning Den tekniska förvaltningen har under året utförts Bengt-Göran Nilsson och Göran Bondesson FASTIGHETEN Renoveringar Inköp och installation av en ny värmepump NIBE 2030 på 9 Kw till fastigheten för kr. Byalaget har för denna investering fått bidrag från Ystads kommun med tkr och från det avslutade föräldrakooperativet Barn Vallösa på kr. Lekplats Under året har lekplatsen upprustats med nya lekanordningar och grillplats sam anlagt en ny gräsmatta framför altanen båda, som del i ett under året avslutat LEADER projekt. Uthyrning av fastigheten Föreningen har hyresavtal med Ljunits församling och Ljunits Scoutkår som löper på årsbasis. Övrig uthyrning av lokaler på första våningen till medlemmar och övriga intressenter för olika fester och evenemang. EKONOMI Årsavgifter Under 2014 har årsavgiften varit 100 kr/ år för vuxna och 10 kr för barn upp till 16 år. Taxeringsvärde Taxeringsvärde på Fastigheten Snårestad 37:15 har inget taxeringsvärde och är avgiftsfri. Lån och räntekostnader Låneskulden på kr har slutbetalats under Räntor har betalats med kr. Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa för byggnaden och för lokaler för uthyrning. 2

4

5 RESULTATRÄKNING INTÄKTER Medlemsavgifter Hyresintäkter avtal not Hyresintäkter övriga not Kommunala bidrag not Övriga intäkter not KOSTNADER Elavgifter Olja Vatten o avlopp Renhållning Rep. och underhåll not Leaderprojektet avräkning not Försäkring fastighet/företag Hyra arbetsmaskiner Förbrukningsmaterial Trycksaker kopiering Förvaltningskostnader Bankkostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar not Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa Årets resultat Reparationsfond Styrelsen lägger fram förslag till Årsstämman om avsättning till reparationsfond som sedan fördelas från balanserat resultat/eget kapital enligt beslut av årsstämman

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnad Inventarier not Ack. avskrivning inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran Leaderprojekt Not Förutbetalda försäkringar Bankkonto Spar Syd E-sparkonto Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Eget kapital Donation från Barn i Wallösa not Summa Fritt eget kapital/ansamlad förlust Reparationsfond 0 0 Årets resultat överskott Summa eget kapital

7 BALANSRÄKNING SKULDER Långfristiga skulder Sparbanken syd lån Not Kortfristiga skulder Förutbetalda medlemsavgifter Leaderprojektet j.nr Not Hembygds anslag Upplupna kostnader/förutbet intäkter Övrig kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, OCH SKULDER Sparbanken syd Pantbrev Ystad Snårestad 37:15 Obelånat nr ANSVARSFÖRBINDELSER Inga 6

8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt allmänna råd, vägledningar och uttalanden från Bokföringsnämnden. För detta år har anpassning gjorts till den nya rekommendation BFNAR 2003:4 vad avser redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll. Årets avsättning omklassificeras till Bundet eget kapital. Avsättning och uttag från fonden görs enligt föreningens stadgar och efter beslut på föreningsstämman. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden och beräknad Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd Följande avskrivningstider tillämpas Inventarier 20,0% 5 år Avsättning till reparationsfond enl. stadgarna Avsättning till reparationsfond skall ske enligt underhållsplan. Om underhållsplan saknas skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3% av fastighetens taxeringsvärde. Snårestad 37:15. Fastigheten har inget taxeringsvärde och är därför skatte-och avgiftsfri (3 kap. 4 $ FTL) Avsättning till reparationsfonder ska styrelsen förslå till årsstämman att besluta. Avsättning ska fördelas från eget kapital till reparationsfonden i balansräkningen året därpå. 7

9 RESULTATRÄKNING Not 1 Intäkter Ljunits församling Ljunits församling Ljunits Scoutkår Summa Not 2 Hyresintäkter övriga Uthyrning av Byahusets lokaler till fester, dop, begravningar Not 3 Kommunala bidrag Kommunalt bidrag till barn o ungdom " " Investeringsbidrag till Värmepump Summa Not 4 Övriga intäkter Loppis Byalaget 15 juni Bidrag från Barn i Wallösa till Värmepump Årets överskott till Alkohåltillstånd Publaget Donation Barn i Wallösa Leaderprojektet Återbet av va-avgifter från Omföring av avgifter Intäkter för hyra av ställning och möbler Summa Not 5 Reparation o underhåll Ny Värmepump Bidrag från Kommunen Bidrag från Barn i Wallösa Netto

10 Not 6 Leaderprojektet nr Fordran Ing balans Kostnader Summa Leaderprojektet nr Skulder Ing balans Donation från Barn i Wallösa Bidrag LB. Stöd Statens Jordbruksverk Summa Avräkning mot resultatbudgeten täcks av Donation från Barn i Wallösa BALANSRÄKNING Not 7 Avskrivningar Ing balans för inköpta inventarier Ack. av skrivning Ack. av skrivning Summa bokfört värde Not 8 Sparbanken syd lån Amortering Amortering Summa lån

11

12 BILAGA 1 REPARATION- OCH UNDERHÅLL AV BYAHUSET År 1. Montering av en ny brandstege till våning två Installation av en luftvärmepump Demonterat oljetanken Monterat två nya utrymningsdörrar på sydsidan av huset Installation av en liten servicetank för olja, Byggt om hallen och en installation av en toalett och handikappstoalett Ställt i ordning ett rum för ungdomsverksamheten på våning två och installerat datortek och Internetanslutning Målat tak och väggar i båda salarna Flyttat ut den gamla VV-beredaren till vaktmästarkontoret Byggt en handikappsramp och altan på sydsidan Målning av samtliga fönster i huset Ställt i ordning en lokal på andra våningen för byarkivet och flyttat in 2011 alla bokhyllor och arkivmaterial. 13. Monterat akustikplattor i de stora salarna på första och andra våningen Ordnat lokal för Scoutverksamhet på våning två Monterat taklucka i förråd vid scoutlokal Monterat ny ytterdörr med kodlås Montering av ett komplett kök samt målat kök och hallar Installation av en ny varmvattenberedare för övriga huset Köpt in nya möbler till salarna Inköp och montering av filmduk och projektor Inköp och installation av en ny värmepump NIBE 2030 på 9 Kw till 2014 fastigheten. Sammanställt av Bengt-Göran Nilsson Sid 10

13 Styrelsens sammansättning Ordförande Sekreterare Vice ordförande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Cecilia Billgren Lilla Tomegatan Lund Mobil Henning Wittmeyer Snårestad Bygata Ystad Mobil Eva Rehnhammar Jöns Filsgatan 11 2 tr Malmö Mobil Karina Stålheden Trettiovägen Ystad Mobil Camilla Schmuck Tjugosexevägen Ystad Mobil Johan Fogelström Möllebacken Ystad Mobil Nils-Ove Månsson Isbergsgatan Malmö Adress: Telefon c/o Karina Stålheden Trettiovägen Ystad

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för Brf Norra Varvet Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Norra Varvet Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer