ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP"

Transkript

1 ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping Projekt: SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson Jonas Rolfhamre S W E C O S ystem s Vattengränden 14 SE Norrköping Telefon: +46 (0) SW EC O S ys t em s A B Org.nr , säte Stockholm Ingår i SWECO-koncernen

2 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR

3 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR SAMMANFATTNING En energikartläggning har genomförts för tre idrottsanläggningar i Strängnäs. Utredningens syfte är att erhålla data om, samt sammanställa, energiflödena inom fastigheterna och dels påvisa kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder. Fokus för kartläggningen har legat på Vasavallen, den största och mest energikrävande anläggningen, enligt beställarens önskemål. Kartläggningen kan vidare ses som ett underlag för beslut om en handlingsplan för fortsatta energibesparingsåtgärder. Energianvändningen för de tre anläggningarna är för 2013: - Bresshammar 37 MWh el - Malmby 100 MWh el - Vasavallen 900 MWh el och 270 MWh fjärrvärme Nedan visas ett Sankey-diagram för Vasavallen som åskådliggör de stora energianvändarna i anläggningen. De förslag som reducerar energianvändningen utan att bygga nytt och optimerar befintlig anläggning reducerar energianvändningen med ca 17 % och sparar kr/år. Om omklädningsbarackerna byggs om samt ventilation och belysning byts ut kan ytterligare kr (23 %) sparas årligen. Störst besparingspotential har identifierats i drift av anläggningarna där säsongsstyrd drift av avfuktare och ventilation kan minska energiförbrukningen till liten eller ingen kostnad. Det finns också en potential i att styra kylmaskinerna på ett effektivare sätt genom att sänka kondenseringstemperaturen. Genom att koppla om fotbollsplanens värmeförsörjning till omklädningsrummens returledning kan den fasta kostnaden för fjärrvärmen reduceras. För att kunna effektivisera energianvändningen bör kylmaskiner, ventilation och avfuktare kopplas upp mot en driftdator där värden kan loggas och analyseras. Driftkort bör sättas upp i kylcentralen och personalen behöver få mer information om hur de olika systemen hänger ihop. Flödesschema på nästa sida visar fördelning av köpt energi för år Schemat är uppdelat efter energislag samt förbrukare.

4 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Total energianvändning Energislag Förbrukare El och fjärrvärme 1220 MWh El 960 MWh 80% Elvärme 330 MWh (34%) Belysning 90 MWh (9%) Ventilation 80 MWh (8%) Avfuktning 230 MWh (24%) Kylmaskiner 230 MWh (24%) Omklädnings-rum 120 MWh (45%) Fjärrvärme 260 MWh 20% Konstgräsplan 140 MWh 55% Figur 0.1. Energiflödesschema för Vasavallen år 2013.

5 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 5 av 39 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INNEHÅLL 5 1 INLEDNING Uppdrag Syfte Genomförande Förutsättningar 6 2 FASTIGHETSBESKRIVNING Beställaren Anläggningarna 8 3 ENERGIANVÄNDNING Fördelning fjärrvärme och el samt kallvatten Fjärrvärme El Vatten 14 4 ENERGIBALANS Återvunnen energi Total tillförd energi 15 5 NULÄGESANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Bresshammar IP Malmby Vasavallen 21 6 FÖRVALTNING Malmby ridanläggning Bresshammar IP Vasavallen 32 7 PLANERING AV FRAMTIDA IDROTTSANLÄGGNINGAR Idrottshall 35 8 SLUTSATS Summering av åtgärdsförslag Bresshammar Malmby Vasavallen 37 9 BILAGOR Bilaga 1- Bilder från termografering 38

6 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 6 av 39 1 INLEDNING 1.1 Uppdrag Strängnäs kommun har tilldelat SWECO Systems uppdraget att genomföra en energikartläggning av tre idrottsanläggningar i Strängnäs. Kartläggningen beskriver dels anläggningarnas tekniska system och hur energin fördelar sig men ger också förslag på energieffektiviseringsåtgärder och deras lönsamhet. Rapporten innehåller också förslag på hur anläggningen bäst ska driftas och underhållas och vilken kompetens som krävs hos personalen som sköter anläggningen. Ett avsnitt beskriver också förslag på framtida planering av idrottsanläggningar och vad som är viktigt att tänka på ur energisynpunkt. Energikartläggningen har genomförts i september 2014 och redovisas i föreliggande rapport. 1.2 Syfte Utredningens syfte är att dels erhålla data om, samt sammanställa, energiflödena inom fastigheten och dels påvisa kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder. Kartläggningen kan vidare ses som ett underlag för beslut om en handlingsplan för fortsatta energibesparingsåtgärder. Utredningen ska också visa hur anläggningen kan driftas på bästa sätt och vilken kompetens som krävs hos den egna personalen. 1.3 Genomförande Arbetet bygger på handlingar, driftstatistik och intervjuer med driftpersonal. Ett platsbesök gjordes den 19/9. I samband med detta gjordes även mätningar och avläsningar av värden i kylmaskinernas datorundercental. Timvärden för el- och fjärrvärmeanvändning har funnits tillgängliga för Vasavallen. Vasavallen är den anläggning av de tre som använder mest energi och därför har tonvikten lagts på den anläggningen. Utredningen har genomförts av Martin Bringner, Jonas Rolfhamre samt Emilia Björe-Dahl vid SWECO Systems. Tack till Bo Nordebrink och Mikael Andersson på Strängnäs kommun för behjälplighet vid inventering av anläggningarna samt svar på frågor rörande anläggningarna. 1.4 Förutsättningar Energipriser Det genomsnittliga elpriset har beräknats från det totala beräknade priset för år 2014 och antalet beräknade kwh för året. I Tabell 1.1 finns kostnaden för el till Vasavallen. Förutom en fast nätdel består elpriset av överföringsavgift, energiavgift, energiskatt samt en avgift för varje månads maximala uttagna effekt (46 kr/kw, månad). Med en beräknad förbrukning på kwh blir det rörliga genomsnittspriset ca 0,85 kr/kwh och år.

7 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 7 av 39 Tabell 1.1. Kostnader el Vasavallen år 2014 Nät Handel Fasta kostnader [kr/år] Rörliga kostnader [kr/kwh] , ,7443 Tabell 1.2 och Tabell 1.3 visas kostnaderna för fjärrvärme på Vasavallen för år Det finns två abonnemang, ett för omklädningsrum och ett för att värma fotbollsplanen och varje abonnemang har en grundavgift (6 000 kr/år), en fast effektavgift samt en rörlig del som beror på användningens storlek. Omklädningsrummen har ett genomsnittligt pris för fjärrvärmen på 650 kr/mwh och motsvarande för planen är kr/mwh. Med andra ord står de fasta kostnaderna för en stor del av fjärrvärmekostnaden för fotbollsplanen. Tabell 1.2. Kostnader fjärrvärme till omklädningsrum på Vasavallen år 2014 Grundavgift Effektavgift Energiavgift Fasta kostnader [kr/år] (54 kw) Rörliga kostnader [kr/kwh] 0,18 Tabell 1.3. Kostnader fjärrvärme till plan på Vasavallen år 2014 Grundavgift Effektavgift Energiavgift Fasta kostnader [kr/år] (300 kw) Rörliga kostnader [kr/kwh] 0,18

8 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 8 av 39 2 FASTIGHETSBESKRIVNING 2.1 Beställaren Anläggningarna tillhör Strängnäs kommun och förvaltas av densamme, med undantag från Malmby ridanläggning som upplåtits till föreningen. 2.2 Anläggningarna De studerade idrottsanläggningarna består av Bresshammar IP, Malmby ridanläggning samt Vasavallen. I projektet finns önskemål från beställaren om att störst fokus läggs på Vasavallen Bresshammar IP Bresshammar IP är en ca 300 m 2 stor byggnad uppförd på 70-/80-talet som innefattar omklädningsrum, kansli samt förråd. Anläggningen används i huvudsak under sommarhalvåret (april-oktober) för fotboll och viss skolverksamhet Malmby ridanläggning Malmby ridanläggning är en ca m 2 stor anläggning byggd år 2000 som består av stallbyggnad samt byggnad med ridhus, cafeteria, personalrum samt förråd. Byggnaden ägs av kommunen men upplåts till föreningen som tecknat egna abonnemang för el, värme, VA samt avfallshantering. Stalldelen används dagligen Manegen används under vinterhalvåret framförallt under kvällstid samt dagtid på helgen Vasavallen Vasavallen är en ca m 2 stor anläggning som innefattar ishall, omklädningsrum, cafeteria, personalrum, garage samt förråd. Anläggningen används i stor utsträckning av flera skolor och föreningar under året då den är en central idrottsplats. Anläggningen innefattar även fotbollsplaner med konst- och naturgräs, friidrottsbanor och pulkabacke utomhus. Det finns även en föreningsdriven tennishall och orienteringsbyggnad som inte ingår i utredningen. Säsongen för ishallens drift pågår mellan augusti-mars då hallen används av skolor dagtid och ishockeyklubben på kvällstid fram till kl 22 vardagar samt dagtid helger. I Figur 2.1 visas en översiktsbild av Vasavallen. Byggnaderna uppfördes 1969 men omklädningsrummen på kortsidan av ishallsbyggnaden renoverades år Ett ytterligare omklädningsrum finns lokaliserat under en gammal läktare vid friidrottsbanorna. Utöver omklädningsrum finns där även tvätt- och torkutrustning för idrottskläder.

9 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 9 av 39 Figur 2.1. Översiktsbild av Vasavallen.

10 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 10 av 39 3 ENERGIANVÄNDNING I de tre anläggningarna används fjärrvärme (Vasavallen) och el (övriga). I övrigt finns elanvändning för drift av ventilation, belysning, verksamhetsutrustning samt på Vasavallen för drift av kylmaskiner till ishallen. 3.1 Fördelning fjärrvärme och el samt kallvatten I Figur 3.1 och visas förbrukningen av fjärrvärme och el respektive vatten för Vasavallen. Förbrukningen från 2013 bygger på mätstatistik och är graddagskorrigerad MWh kbm Fjv [MWh] El [MWh] Vatten [kbm] Figur 3.1. Fördelning av fjärrvärme och el för år 2013 samt vattenförbrukning för år Fjärrvärme Fjärrvärmen används dels till att värma tegelbyggnaden på kortsidan av ishallen (omklädning) samt värmning av konstgräsplanen då restvärmen från kylmaskinerna inte räcker till. I Figur 3.2 visas graddagskorrigerad månadsstatistik för fjärrvärmeförbrukningen på Vasavallen. Fjärrvärmebehovet är kopplat till utomhustemperaturen, både för konstgräsplanen och till stor del omklädningsrummen. Ur figuren kan utläsas att värmen till konstgräsplanen stängs av i april vilket minskar fjärrvärmebehovet till ett minimum.

11 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 11 av 39 Fjärrvärmeanvändning Vasavallen 2013 kwh Omklädning Plan 3.3 El Figur 3.2. Graddagskorrigerad månadsstatistik för fjärrvärmeförbrukning år Elförbrukningen för Bresshammar redovisas i Figur 3.3 som månadsstatistik vilket synliggör att den största förbrukningen finns under vinterhalvåret. Detta kan förklaras med att omklädningsrummen värms upp med elradiatorer varför förbrukningen ökar vid lägre utomhustemperatur. Det finns en grundlast på ca 1000 kwh/månad som utgörs av fläktar, pumpar, belysning och varmvatten Elanvändning Bresshammar 2013 kwh Figur 3.3. Månadsstatistik för elanvändningen på Bresshammar år Den månadsbaserade statistiken för elförbrukningen för Malmby kan ses i Figur 3.4. De byggnader som är uppvärmda värms med elradiatorer och värmefläktar vilket förklarar den ökade förbrukningen under vinterhalvåret. Ventilationen till stallet samt cafeteria och personalrum drivs även den med el. Grundlasten utgörs av ventilation, belysning samt en del övrig kontors- och köksutrustning.

12 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 12 av 39 kwh Elanvändning Malmby 2013 Figur 3.4. Månadsstatistik för elförbrukningen på Malmby år Elförbrukningen för Vasavallen redovisas i Figur 3.5 som månadsstatistik. Ur kurvan kan utläsas att elförbrukningen ökar under vinterhalvåret vilket förklaras av att kylmaskinerna inte är i drift under sommaren, barackerna värms med elradiatorer samt att ishallen utnyttjas mer under vinterhalvåret Elanvändning Vasavallen 2013 kwh Figur 3.5. Månadsstatistik för elförbrukningen på Vasavallen år För elförbrukningen redovisas i Figur 3.6 timvis förbrukning för tre olika veckor under året, en sommarvecka, en höstvecka samt en vintervecka. De tre graferna synliggör tre olika driftfall: juni, september och februari. Under sommaren är varken kylmaskiner eller belysning igång men trots detta finns en tomgångseffekt med ca 50 kw vilken utgörs av elvärme, ventilation, avfuktning och cirkulationspumpar. När säsongen pågår och kylmaskinerna är igång syns en reducering i effektbehov under nätterna vilket beror på att isens temperatur tillåts öka under natten vilket gör att kylmaskinerna står stilla.

13 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 13 av Timvis elförbrukning Vasavallen 2013 kwh/h Februari Juni September Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Figur 3.6. Timvis elförbrukning under tre olika veckor för Vasavallen under år Fördelning el I Figur 3.7 redovisas fördelningen i elförbrukningen för Vasavallen år 2013 i ett Sankey-diagram. Fördelningen har sammanställts från avläsningar av effekter på ventilation och avfuktare, driftdata för kylmaskiner samt märkeffekter på belysning och radiatorer vid platsbesök. Drifttider har erhållits från beställare eller driftpersonal för anläggningen till viss del och en del antaganden har gjorts för effekter på belysning och drifttider. Figur 3.7. Fördelning av elförbrukning för Vasavallen år 2013

14 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 14 av Vatten Ur Figur 3.7 kan utläsas att de stora elförbrukarna på Vasavallen är kylanläggningen, avfuktaren samt de gamla barackerna längs långsidan på ishallen. Tillsammas utgör dessa tre drygt 60% av den totala elförbrukningen för Vasavallen. Vattenförbrukningen för Vasavallen kan ses i Tabell 3.1. Statistiken bygger på avlästa värden under ett år. Andelen varmvatten har beräknats fram med hjälp av ett schablonvärde på 35%. Tabell 3.1. Vasavallens vattenförbrukning under ca ett år. Kallvatten (m 3 ): 2780 Varav varmvatten (m 3 ): 980 Vattenförbrukning för Bresshammar kan ses i Tabell 3.2. Statistiken bygger på avlästa värden under ett år. Andelen varmvatten har beräknats fram med hjälp av schablonvärden. Tabell 3.2. Bresshammars vattenförbrukning under ett år. Kallvatten (m 3 ): 750 Varav varmvatten (m 3 ): 260

15 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 15 av 39 4 ENERGIBALANS I Figur 4.1 visas en schematisk bild över energiflödena på Vasavallen. I figuren redovisas förbrukningsposter för köpt el och fjärrvärme samt återvunnen värme (överskottsvärme) från kylmaskinerna. Värme redovisas med röda pilar, kyla med blå och el med svart. Den köpta energin utgörs av ca 900 MWh el samt ca 260 MWh fjärrvärme år Hur denna köpta energi fördelas kan ses i Figur 4.1. Figur 4.1. Schematisk bild över energiflödena på Vasavallen. 4.1 Återvunnen energi Från kylmaskinerna återvinns en del av värmen som frigörs. Överskottsvärme från hetgasvärmeväxlare värmer varmvatten och uppgick år 2013 till ca 29 MWh totalt. Ca 10-15% av återvinningen fås från hetgasvärmeväxlaren vilket innebär att kylsystemet avger ca 300 MWh värme totalt per år. Överskottsvärme från kondensor används till uppvärmning av omklädningsrum, frostskydd under ispist samt uppvärmning av fotbollsplan. 4.2 Total tillförd energi Vid addering av den köpta energin och den återvunna energin fås den totala tillförda energin vilken därmed uppgick till ca 209 MWh för år 2013.

16 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 16 av 39 5 NULÄGESANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Nedan följer en beskrivning av systemen för de tre olika byggnaderna. De förslag till besparingsåtgärder som tagits fram redovisas för respektive system. 5.1 Bresshammar IP Klimatskal Byggnaden använder kwh/år vilket motsvarar 123 kwh/m 2, år. Byggnaden står på platta på mark och har träfasad samt sadeltak med kallvind. Isolering finns i taket med ca 180 mm isoleringsmattor. Fönstren i byggnaden är 2- glasfönster. FÖRSLAG 1 Tilläggsisolering av vinden med 200 mm lösullsisolering som blåses ut på vinden. Investeringen avser lösull samt arbetskostnad för utblåsning av isoleringen. Förslag 1 Tilläggsisolering av tak Investering: kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: 15 år FÖRSLAG 2 Extraruta monteras på fönstren vilket ger bättre U-värde och således minskade värmeförluster under uppvärmningssäsongen. Då antalet fönster inte är känt har en återbetalningstid uppskattats. Förslag 2 Extraruta fönster Återbetalningstid: Ca 8 år Värme Byggnaden värms upp med elradiatorer som har termostatstyrning i respektive radiator. En äldre varmvattenberedare med trämantel finns placerad i undercentral. FÖRSLAG 3 Sänkning av temperatur i omklädningsrum då ingen aktivitet pågår. Eftersom byggnaden inte används vintertid (förutom kansliet) kan innetemperaturen sänkas under denna period. Sänkningen har antagits ge en besparing på 5% per sänkt C.

17 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 17 av 39 Med en sänkt temperatur på 10 C under 80% av uppvärmningssäsongen (största delen av aktiviteten pågår under sommarhalvåret) uppskattas besparingen bli ca kwh/år. Antingen kan temperaturen sänkas manuellt genom att ställa ner radiatortermostater inför vintern alternativt kan värmen styras centralt om alla element är inkopplade på samma elgrupp. Även varmvattensystemet kan då stängas av under vinterhalvåret. Förslag 3 Temperatursänkning Investering: Mindre än 5000 kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: Mindre än 1 år Om byggnaden ska rustas upp och användas på lång sikt kan man också tänka sig att installera ett vattenburet radiatorsystem med en luft/vatten-värmepump Ventilation Ventilationen i byggnaden tillgodoses av till- och frånluftsfläkt som ventilerar omklädningsrummen och är timerstyrd. En separat frånluftsfläkt ventilerar toaletterna och är igång kontinuerligt. Tilluftfläkten har en lokal RC som är original. FÖRSLAG 4 Se över ventilation och koppla in frånluftfläkt toaletter på tidkanal/timer för att begränsa drifttiden. Förslag 4 styrning frånluft ventilation Investering: kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: 4 år Om byggnaden ska rustas upp och användas på lång sikt bör ventilationen kopplas upp mot en ny reglercentral tillsammans med varmvattensystemet. Fördelen med systemet är att man kan styra de fastighetstekniska systemen och ha kontroll på driften på distans.

18 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 18 av Belysning Belysningen i byggnaden är i huvudsak lysrör som är original och styrs manuellt med tryckknapp. Belysningen i ett av omklädningsrummen är dock närvarostyrd. FÖRSLAG 5 Ersätt lysrörsarmaturer med armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning i omklädningsrum. Belysningssystemet är gammalt och ett bättre och effektivare ljus åstadkoms med nya armaturer. Återbetalningstiden är dock lång på grund av låga drifttider. Förslag 5 T5-belysning Investering: Ca kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: 800 kr/år Återbetalningstid: Ca 20 år Summering av åtgärdsförslag I Tabell 5.1 åskådliggörs ett prioriteringsförslag för de föreslagna åtgärderna. Prioriteringen baseras på återbetalningstid där kortast återbetalningstid prioriteras högst. Tabell 5.1. Prioritering av åtgärdsförslag för Bresshammar. Åtgärdsförslag Investering [kkr] Besparing [kkr/år] Återbetalningstid [år] 3 - Temperatursänkning < 5 10 < 1 4 Styrning av fläkt 10 2, Extraruta fönster Tilläggsisolering 35 2, T5-belysning 15 0, Malmby Byggnaden använder kwh/år vilket motsvarar 30 kwh/m 2, år. Manegen som är ouppvärmd ingår dock i dessa siffror vilket förklarar det låga nyckeltalet Klimatskal Cafeteria och personalrum har krypgrund och isolering i golv med okänd tjocklek. Byggnaden har 2-glasfönster och är isolerat med mm mineralull i väggarna. Tak av profilerad plåt, vinden har inte kunnat besiktas.

19 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 19 av Värme Stallet har platta på mark och väggarna är isolerade med mm mineralull. Fönster är 2-glas i gott skick. Tak av profilerad plåt, vinden har inte kunnat besiktigas. Då ridanläggningen är relativt nybyggd och bedöms ha ett klimatskal i gott skick har inga åtgärdsförslag tagits fram för klimatskalet. Cafeteria och personalrum värms med termostatstyrda elradiatorer, uppmätt temperatur i personalrummet är ca 17 C. I stallet är optimal temperatur 8-14 C, lokalen värms med två elaerotemprar med egen termostat. Det finns också elradiatorer med rumstermostat i förrådsrum. Manegen har ingen uppvärmning. FÖRSLAG 6 Installera luftvärmepump som försörjer kontors- och cafeteriadelen. I kostnaden ingår installation av luftvärmepumpen. Förslag 6 Luftvärmepump Investering: Ca kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: 7 år FÖRSLAG 7 Byte till snålspolande munstycken i handfat. Förslag 7 Snålspolande munstycken Återbetalningstid: Mindre än 1 år Ventilation Cafeteria och personalrum ventileras med ett FTX-aggregat (roterande värmeväxlare) som är placerat i fläktrum på entresol ovanför foderförrådet. Aggregatet har luftflöde 300 l/s och är i drift M-F samt L-S I pentryt finns en spiskåpa vars frånluft avleds ovan yttertak. Stallet har frånluftsfläktar med kontinuerlig drift som avleder luften ovan yttertak och friskluftintag genom vajerstyrda luckor i fasaden. Luckorna styrs efter

20 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 20 av Belysning temperatur i lokalen. Förråd och dylikt i stallet har separata vägginstallerade frånluftsfläktar. Manegens ventilation sker genom självdrag. I kontor och cafeteria finns lysrörsarmaturer (T8) med manuell styrning. Även stallet har T8-lysrörsarmaturer (kapslade) med manuell styrning. Belysningen i manegen är metallhalogenarmaturer som har två driftlägen (halv/hel), manuell styrning. Vid platsbesök var belysningen släckt i de utrymmen som inte används och verksamheten verkar ha god släckningsrutin. Utomhusbelysningen består av fasadmonterade armaturer samt lyktstolpar med kvicksilverlampor och till stor del styrs dessa automatiskt via tidstyrning, vid besöket förekom dock problem med tidstyrningen vilket lett till att manuell styrning införts tillfälligt. FÖRSLAG 8 Byte av belysning i manegen till LED-belysning. Ingen stor besparing i elförbrukning men LED har längre livslängd vilket minskar underhållet. Metallhalogen har en livslängd på ca timmar vilket innebär byte av lampor vart femte år med dagens drifttider. Bytet kostar ca kr. LED har en livslängd på ca timmar i en ouppvärmd ridhall. I Investeringen är material, arbetskostnad samt hyra av utrustning inräknat. Förslag 8 LED-belysning i manegen Investering: kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing underhåll (20 år): kr = kr/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: Ca 40 år (inklusive besparing underhållskostnad) FÖRSLAG 9 Byte till LED-belysning på utebelysning i form av lyktstolpar och fasadmonterade strålkastare, totalt 12 st. Dock lång återbetalningstid beroende på låga drifttider (styrning efter tidkanal och skymningsrelä).

21 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 21 av 39 Förslag 9 LED utomhus Investering: kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: 23 år Summering av åtgärdsförslag I Tabell 5.2 åskådliggörs ett prioriteringsförslag för de föreslagna åtgärderna. Prioriteringen baseras på återbetalningstid där kortast återbetalningstid prioriteras högst. Tabell 5.2. Prioritering av åtgärdsförslag för Malmby. Åtgärdsförslag Investering [kkr] Besparing [kkr/år] Återbetalningstid [år] 7 Snålspolande munstycken < 1 6 Luftvärmepump LED utomhus 40 1, LED i manegen Vasavallen Byggnaden använder kwh el samt kwh fjärrvärme år 2013 vilket motsvarar 291 kwh/m 2, år (fotbollsplanen exkluderad i kwh/ m 2, år). Anläggningen är byggd 1969 men omklädningsrummen på kortsidan renoverades Klimatskal Ispisten är uppbyggd med en isolerad grusbädd med köldbärarsystem. Bädden har också ett markvärmesystem under som frostskydd. Ishallen har annars platta på mark och en väggkonstruktion i profilerad plåt med 140 mm isolering. Taket är också av profilerad plåt och har 150 mm isolering. Omklädningsrum (den renoverade delen) är uppbyggd av ½-stenstegel in- och utvändigt med 100 mm mineralull emellan. Taket är isolerat med mm mineralull. Omklädningsrummen på långsidan (baracker) är äldre byggmoduler anslutna mot ishallen (se avsnitt 5.3.2). FÖRSLAG 11 Bygga till dörr (glasparti) som skapar en sluss vid huvudentrén till ishallen. På så vis minskas inflödet av varm och fuktig utomhusluft vilket ger minskat avfuktningsbehov och därmed en energibesparing. Hur stor energibesparing som fås är svårt att bedöma men tidigare försök visar att det är en gynnsam åtgärd att genomföra. För tillfället är byggnaden mycket otät på grund av

22 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 22 av 39 omklädningsrummen på långsidan (se nästa stycke) och dessa otätheter bör åtgärdas först. FÖRSLAG 12 Täta ytterdörrar med nya tätningslister för att minska inflödet av fuktig utomhusluft. Investeringen består av tätningslist till dörrar, jobbet antas driftpersonal kunna utföra själva. Förslag 12 Täta ytterdörrar Investering: Mindre än kr Kostnadsbesparing: Mindre än kr/år Omklädningsbaracker Längs långsidan av ishallen står ett antal gamla baracker som idag används till bland annat omklädningsrum. Det finns inga uppgifter över isoleringstjocklekar men en modulbyggnad av den här åldern har väggar med ca 100 mm isolering och golv/tak ca 200 mm. Denna byggnadsdel har ingen gjuten grund utan är uppställd på mark vilket gör att det läcker in mycket luft i hallen vilket främst påverkar fuktigheten i lokalen men även kylbehovet. Detta kan ses i Figur 5.1 samt Bilaga1. Uppvärmning av barackerna sker med elradiatorer. Belysningen i barackerna styrs manuellt och ventilationen fås från samma ventilationsaggregat som försörjer ishallen. Figur 5.1. Barack fotograferad inifrån. FÖRSLAG 13 Riva de gamla barackerna och bygga nya omklädningsrum (se även avsnitt 7).

23 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 23 av 39 Förslag 13 Nya omklädningsrum Investering: :- Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: Ca 35 år Värme Det finns ingen uppvärmning i ishallen, vid besöket var temperaturen i hallen ca 5 C vid en utomhustemperatur på ca 20 C. De nyrenoverade omklädningsrummen på kortsidan av byggnaden värms upp med hjälp av radiatorer som får fjärrvärme via undercentral i byggnaden. Undercentralen är från 2007 och har varvtalsstyrda cirkulationspumpar. Fotbollsplanen har en egen undercentral i ishallen som via en kulvert försörjer planen med värme för att kunna användas året runt. Planen använder restvärme från kylmaskinen men använder fjärrvärme när restvärmen inte räcker till. Fjärrvärmen aktiveras när utetemperaturen understiger +3 C. Varmvatten används förutom till omklädningsrummens duschar, även till läggvatten vid spolning av isen. Läggvattnet blandas med kallvatten i ismaskinen till 37 C. Spillvärme från kylmaskinerna används för att dels värma varmvatten via en hetgasvärmeväxlare men kondensorkretsen är också kopplad till VS-kretsen och har en ackumulatortank. Kondensorkretsen försörjer även fotbollsplan med värme när behov finns och så långt värmen räcker till. Omklädningsrummen samt förråd utmed långsidan har elradiatorer som styrs med egen termostat/rumstermostat. Läktarbyggnaden har ett vattenburet system som försörjs av en elpanna. FÖRSLAG 14 Koppla in fjärrvärme till fotbollsplanen på returen för omklädningsrummets värmeväxlare. Fotbollsplanen behöver en temperatur kring 15 C och 300 kw värmeeffekt vilket finns tillgängligt på returvärmeflödet. Detta bör kunna sänka den fasta avgiften på abonnemanget betydligt som idag kostar ca kr/år.

24 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 24 av 39 Förslag 14 koppla in fotbollsplanens värme till omklädningsrummens returledning. Investering: kr (uppskattningsvis) Energibesparing värme: - Kostnadsbesparing: beror på reviderat avtal med SEVAB Återbetalningstid: beror på reviderat avtal med SEVAB Tomgångsförluster Tomgångsförluster utgörs av elvärme, ventilation, avfuktning och pump till fotbollsplanen. För att minska dessa förluster ska en årlig rutin införas där avstängning av systemen sker när säsongen är över. På våren när kylmaskinerna stängs av ska också ventilation, elvärme och avfuktning i ishallen stängas av för att minska tomgångsförlusterna. Ventilationen kan dock behöva köras för att få in frisk luft i ishallen, ett förslag är att ventilationen körs en timme per vecka. Även avfuktningen ska då köras för att minska risken för att fuktig luft skadar byggnaden. Förslag 15 Inför rutiner att stänga av ventilation och avfuktning och cirkulationspump fotbollsplan utanför säsongstid. Dessutom stängs värme av i baracker och läktarbyggnad under sommaren. I tegelbyggnaden är ventilation och belysning på vid aktivitet, annars är ventilation på lågfart och belysning avstängd. Avstängningen antas göras 1/4 15/8. Förslag 15 Avstängning av system utanför säsong Investering: Mindre än 5000 kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: Mindre än 1 år Ventilation Ventilationen i den renoverade omklädningsdelen försörjs av ett FTX-aggregat (Swegon GOLD), som installerades vid renoveringen. Detta har roterande värmeväxlare (uppmätt verkningsgrad 81 %) och styrs med konstant inblåsningstemperatur 20 C. Ventilationsaggregatet är i högfartsdrift måndagsöndag kl och körs i lågfartsdrift övrig tid. Luftflödet är 900/490 l/s i högfart/lågfartsdrift. Aggregatet styrs med lokal reglercentral.

Projekt Sol, vind och vatten

Projekt Sol, vind och vatten Projekt Sol, vind och vatten Rapport juni 2009 Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Bakgrund I Göteborgs Stads budget för 2009 står det att Göteborg Stads

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare:

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv Anna Boss, Monica Axell, Caroline Haglund Stignor, Roger Nordman, Lennart

Läs mer

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB Energi Stockholm AB Slutrapport BRF Ljuskärrsberget Förstudie över möjligheter att konvertera från direktel till biobränsle via gemensamägt vattenburet värmesystem Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin

Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin 2003:106 CIV EXAMENSARBETE Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin JONAS STRANDBERG CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen för Energiteknik

Läs mer

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Läs mer