Tekniskt stöd - Energieffektivisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniskt stöd - Energieffektivisering"

Transkript

1 Tekniskt stöd - Energieffektivisering Arctic Color, Porjus Utförd av Energibyrån E AB

2 Rapportversion: Energirapport Rapportnummer: 276 Datum: Fastighetsbeteckning: Porjus 100:6 Besiktigad av: Magnus Törnman Adress: Strömgatan 43 och 45 Rapport av: Magnus Törnman Porjus Kontrollerad av: Hanna Norrman Kontrollorgan: Energibyrån E AB Webbadress: Ackrediterad enligt:

3 Bakgrund Nenet, Norrbottens energikontor, är ett regionalt energikontor med uppgift att bidra till ökad andel förnybar energi, hushållning med energi- och naturresurser samt hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Nenet bedriver en testpilot inom området praktisk energieffektivisering där fastigheten Porjus 100:6 ingår. Energibyrån E AB erhöll arbetet med att identifiera energieffektiviseringsåtgärder inklusive investeringskostnader. I denna rapport presenteras resultatet av undersökningen. Energibyrån har även upprättat en energideklaration för respektive byggnad. Praktiskt genomförande av uppdraget Information från energibesiktningen samt information från fastighetsägaren ligger till grund för beräkningar angående fastighetens energiprestanda och eventuella energibesparande åtgärder. Tänk på att energiprestandan kan variera beroende på brukarvanor, antalet boende, årsmedeltemperatur med mera. Ekonomiska kalkyler Ekonomiska kalkyler kan göras för olika åtgärder som kräver investeringar. För att beräkna återbetalningstiden redovisas varje enskild åtgärd med beräknad energibesparing. Energibesparingen baseras på det energipris (inklusive moms) som redovisas nedan: Miljökalkyler Elektricitet 1,06 kr/kwh För att beräkna hur mycket koldioxidutsläppen minskar, om förbättringsåtgärderna genomförs, har följande värden använts: Elektricitet 100 g CO₂/kWh Koldioxid är en växthusgas och bildas vid förbränning av kolföreningar i syre. Allt liv är baserat på grundämnet kol och det finns därför i djur, människor och växter. Koldioxidutsläpp från fossila bränslen Fossila bränslen (naturgas, olja och kol) har bildats av djur och växtdelar under miljontals år. Organismerna har under denna tid bundit kol som frigörs som koldioxid

4 till atmosfären vid förbränning. Kolets kretslopp för fossila bränslen är väldigt långt och vid förbränning ökar mängden koldioxid i atmosfären. Koldioxidutsläpp från biobränslen Ved, pellets och andra biobränslen räknas som förnybara energikällor. Till skillnad från fossila bränslen kan biobränslen nybildas inom en överskådlig tid, kolets kretslopp är kort. När veden eller pelletsen brinner frigörs koldioxid som går ut via rökgaserna. Skogen växer och använder koldioxid för att bygga upp ny biomassa och koldioxidens kretslopp är slutet. Den koldioxid som frigörs vid förbränningen av biobränslen bidrar alltså inte till att öka mängden koldioxid i atmosfären, förutsatt att kolet binds i ny biomassa. Koldioxidutsläpp från fjärrvärme Fjärrvärme innebär att husen i hela eller delar av städer kopplas samman i ett gemensamt kulvertnät (nätverk av nedgrävda ledningar för varmt vatten). Värmen produceras i ett centralt värmeverk eller en central kraftvärmeanläggning. Kraftvärme innebär att både el och värme kan produceras samtidigt. Fjärrvärmens miljöpåverkan beror på vilket bränsle (t.ex. biobränsle, olja eller avfall) som används och hur omfattande energiförlusterna är i det lokala fjärrvärmenätet. Koldioxidutsläpp från elektricitet Den svenska elektriciteten produceras främst av kärn- och vattenkraft som inte genererar växthusgaser. Övriga betydande elproducenter i Sverige är kraftvärme och vindkraft och en liten del importeras till Sverige från andra länder. Den importerade elektriciteten kommer till stor del från elproducenter som släpper ut koldioxid. Om vi i Sverige lyckas minska elbehovet så kommer i första hand vår importerade och smutsiga el minska. Om elbehovet minskar kraftigt kommer Sverige dessutom kunna exportera el. Det är gynnsamt ur klimatsynpunkt om Sverige kan exportera koldioxidneutral kärn- och vattenkraftsproducerad el. Energibesiktning och åtgärdsförslag Med hjälp av insamlade uppgifter om byggnadens energianvändning samt okulärbesiktning görs en analys av möjliga energibesparingsåtgärder som presenteras i denna rapport. Åtgärdsförslagen är utformade med hänsyn till att inte försämra inomhusklimatet.

5 Åtgärder och rekommendationer Utifrån resultatet av besiktning och beräkningar har eventuella förbättringsåtgärder för byggnaden tagits fram. I energideklarationen till Boverket presenteras enbart de åtgärder som anses vara kostnadseffektiva, det vill säga de som har relativt kort återbetalningstid. Åtgärdsförslagens eventuella inbördes påverkan är inte med i beräkningarna (kalkylerna utgår ifrån att åtgärderna utförs enskilt). I denna rapport kan det presenteras åtgärder som faller utanför ramen för kostnadseffektivitet. Kostnader i samband med åtgärdsförslagen är ungefärliga och innefattar material och installation (arbetskostnad) inklusive moms om inte annat anges. I energideklarationen presenteras besparingskostnad (kr/kwh) för åtgärdsförslagen. Besparingskostnaden beräknas utifrån åtgärdens nuvärdesberäknade kostnad fördelat på den ekonomiska livslängden och antal sparade kwh per år. I beräkningen tas även hänsyn till energiprisökningar och intern kalkylränta. Boverket anser att ett åtgärdsförslag är lönsamt om besparingskostnaden är lägre än energikostnaden. Åtgärdsförslagen är beräknade med den interna kalkylräntan 7 % samt en årlig energiprisökning på 4 %. I denna rapport kan det finnas åtgärdsförslag som inte är lönsamma enligt Boverkets definition. Dessa åtgärdsförslag kan ändå vara intressanta för dig som fastighetsägare beroende på hur åtgärden finansieras m.m. För att lättare förstå åtgärdsförslagen presenterar vi dessa genom att dividera investeringskostnaden med årlig energikostnadsbesparing och på så sätt få fram hur lång tid det tar innan åtgärden är återbetald (pay-off tid). Eventuella bidrag för specifika energiåtgärder beaktas inte i beräkningarna. Läs mer om bidrag på och

6 STATIONSHUS Nulägesanalys Byggnadens nuvarande energianvändning Energiprestandan är byggnadens energi till uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsel dividerat med byggnadens uppvärmda area (Atemp). Area för varmgarage ingår inte i Atemp. Hushållsel och verksamhetsel ingår inte i byggnadens energiprestanda. Byggnadens energiprestanda är 207 kwh/m² år* Statistiska referensvärden för liknande byggnader kwh/m² år Nybyggnadskrav 95 kwh/m² år Här visas en sammanställning av byggnadens årliga energianvändning, koldioxidutsläpp och energikostnader. Energianvändning kwh/år kr/år CO 2 kg/år Uppvärmning* Varmvatten Hushållsel Totalt Energifördelning 6% 12% Uppvärmning* Varmvatten 82% Hushållsel *Normalårskorrigerat

7 Sammanfattning av åtgärdsförslag Tabellen visar en sammanställning över rekommenderade åtgärdsförslag för denna byggnad. Åtgärd Kostnad Årlig besparing Pay Off-tid kr kwh/år kr/år CO 2 kg/år år Fönsteråtgärder Tilläggsisolering kallvind Bergvärmepump Totalt* Om åtgärdsförslaget Bergvärmepump utförs beräknas energiprestandan samt byggnadens energianvändning minska enligt nedanstående tabell. Energiprestanda Energianvändning Procentuell kwh/m² år kwh/år minskning Nuvarande Efter åtgärdsförslag* % Åtgärdsförslag Byte av fönster Fönstren på nedre plan i huset är av Sammanställning åtgärdsförslag typen 2-glas. Byte av fönster är en Fönsterarea 12 m² kostsam åtgärd med lång Investeringskostnad kr återbetalningstid men hänsyn bör Energibesparing kwh/år Kostnadsbesparing kr/år även tas till att ett byte ger ökad Minskning CO komfort då kallras och drag samt 2 -utsläpp 370 kg/år Pay Off-tid 21 år buller utifrån minskas. Nya fönster kräver även mindre underhåll. Beräkningen är baserad på byte till 3-glasfönster med U-värde 1,0. Fönsterarean är ungefärlig. Investeringskostnaden är schablonberäknad. Åtgärdsförslag Tilläggsisolering vindsbjälklag Tilläggsisolering av kallvind med 20 Sammanställning åtgärdsförslag centimeter mineralull. Befintlig Takyta/vindsyta cirka 80 m² isolering består av cirka 20 centimeter sågspån. Vid tilläggsisolering måste Investeringskostnad Energibesparing kr kwh/år Kostnadsbesparing kr/år fukt- och värmeaspekter beaktas, och Minskning CO vi råder er därför att kontakta fackman, 2 -utsläpp 340 kg/år Pay Off-tid 9 år så att isoleringen blir rätt utförd. Läs gärna Energimyndighetens broschyr Att tilläggsisolera hus - fakta, fördelar och fallgropar. Ladda ned broschyren från Investeringskostnaden består av två delar, isolering samt byggarbeten. Kostnad för

8 isoleringsarbetet baseras på offert från leverantör. Om man vill ha kvar förrådsutrymmet behöver golvet höjas och detta är med i investeringskostnaden. Byggarbetet uppskattas till 40 timmar á 500 kr/h. Åtgärdsförslag Installation av bergvärmepump Installation av vattenburet Sammanställning åtgärdsförslag värmesystem samt bergvärmepump. Investeringskostnad kr Energibesparingen avser både Energibesparing kwh/år varmvatten och uppvärmning. Kostnadsbesparing kr/år Minskning CO Energibesparingen och investeringskostnaden baseras på offert från 2 -utsläpp kg/år Pay Off-tid 14 år värmepumpsleverantör. Efter installation kan det vara lönsamt att stänga av befintlig luft/luftvärmepump och låta den nya värmepumpen sköta all uppvärmning. Rekommendationer Byte av värmesystem Då uppvärmningen i dagsläget till stor del sker med direktverkande el rekommenderar vi ett byte till vattenburet värmesystem. Ett sådant byte är kostsamt och blir sällan lönsamt rent ekonomiskt, men bör ändå övervägas i samband med övrig renovering. Med ett vattenburet värmesystem blir anläggningen mer flexibel inför framtida åtgärder, såsom byte av värmekälla eller integration av fler värmekällor i systemet. Förslag på nya värmekällor är exempelvis pelletspanna, fjärrvärme eller värmepump. Med vattenburet system finns möjlighet att kombinera ordinarie värmekällan med exempelvis solvärme. Kontakta gärna oss för mer information. Renovering av byggnaden Det är inte alltid ekonomiskt hållbart att genomföra en enskild energibesparande åtgärd, men i samband med större renoveringar, kan en sammanlagrande effekt erhållas som medför kortare återbetalningstid för energibesparande åtgärder. Kontakta gärna oss för mer information. Byt tätningslister kring fönster och dörrar En del av tätningslisterna är ålderstigna och i behov av utbyte. Tätningslister som är i dåligt skick medför onödiga värmeförluster.

9 VANDRARHEM Nulägesanalys Byggnadens nuvarande energianvändning Energiprestandan är byggnadens energi till uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsel dividerat med byggnadens uppvärmda area (Atemp). Area för varmgarage ingår inte i Atemp. Hushållsel och verksamhetsel ingår inte i byggnadens energiprestanda. Byggnadens energiprestanda är 109 kwh/m² år* Statistiska referensvärden för liknande byggnader kwh/m² år Nybyggnadskrav 95 kwh/m² år Här visas en sammanställning av byggnadens årliga energianvändning, koldioxidutsläpp och energikostnader. Energianvändning kwh/år kr/år CO 2 kg/år Uppvärmning* Varmvatten Hushållsel Totalt Energifördelning 28% 19% 53% Uppvärmning* Varmvatten Hushållsel *Normalårskorrigerat

10 Sammanfattning av åtgärdsförslag Tabellen visar en sammanställning över rekommenderade åtgärdsförslag för denna byggnad. Åtgärd Kostnad Årlig besparing Pay Off-tid kr kwh/år kr/år CO 2 kg/år år Vattenbesparingsprodukter Tilläggsisolering kallvind Luft/luftvärmepump Totalt* Om åtgärdsförslagen utförs beräknas energiprestandan samt byggnadens energianvändning minska enligt nedanstående tabell. Energiprestanda Energianvändning Procentuell kwh/m² år kwh/år minskning Nuvarande Efter åtgärdsförslag* % *Utan hänsyn till åtgärdsförslagens eventuella inbördes påverkan. Om flera energieffektiviseringsåtgärder utförs kan den totala energibesparingen bli lägre än om åtgärderna utförs var för sig. Åtgärdsförslag Vattenbesparingsprodukter Utbyte av två tvågreppsblandare till Sammanställning åtgärdsförslag snålspolande engreppsblandare samt utbyte av tre duschmunstycken till Investeringskostnad Energibesparing kr kwh/år snålspolande. Kostnadsbesparingen Kostnadsbesparing kr/år Minskning CO avser minskad energi till uppvärmning 2 -utsläpp 140 kg/år Pay Off-tid 2 år av varmvatten och investeringskostnaden avser endast material. Lönsamheten i detta förslag beror på hur mycket varmvatten som förbrukas. Åtgärdsförslag Tilläggsisolering vindsbjälklag Tilläggsisolering av kallvind med 20 Sammanställning åtgärdsförslag centimeter mineralull. Befintlig Takyta/vindsyta cirka 250 m² isolering består av cirka 15 centimeter mineralull. Vid tilläggsisolering måste Investeringskostnad Energibesparing kr kwh/år Kostnadsbesparing kr/år fukt- och värmeaspekter beaktas, och Minskning CO vi råder er därför att kontakta fackman, 2 -utsläpp 620 kg/år Pay Off-tid 5 år så att isoleringen blir rätt utförd. Läs gärna Energimyndighetens broschyr Att tilläggsisolera hus - fakta, fördelar och fallgropar. Ladda ned broschyren från

11 Investeringskostnaden baseras på offert från leverantör. Vid inspektionstillfället låg det en del snö ovanpå isoleringen. Orsaken till detta bör fastställas och åtgärdas. Åtgärdsförslag Installation av luft/luftvärmepump Som komplement till befintligt Sammanställning åtgärdsförslag uppvärmningssystem kan en Investeringskostnad kr luft/luftvärmepump installeras. Energibesparing kwh/år Investeringskostnad baseras på offert Kostnadsbesparing kr/år Minskning CO från leverantör för en luftvärmepump 2 -utsläpp 570 kg/år Pay Off-tid 5 år med en utomhusdel och två inomhusdelar. Det vill säga så kommer två av fyra lägenheter värmas med värmepump. Nedanstående tabell visar en analys av beläggningen för vandrarhemmet. Under uppvärmningssäsongen har minst två lägenheter hyrts ut under 120 dygn. Uthyrning av lägenheter nov-mars Dygn Antal dygn under perioden Beläggning Uthyrning av minst en lägenhet % Uthyrning av minst två lägenheter % Uthyrning av minst tre lägenheter % Uthyrning av minst fyra lägenheter % Rekommendationer Byte av värmesystem Då uppvärmningen i dagsläget sker med direktverkande el rekommenderar vi ett byte till vattenburet värmesystem. Ett sådant byte är kostsamt och blir sällan lönsamt rent ekonomiskt, men bör ändå övervägas i samband med övrig renovering. Med ett vattenburet värmesystem blir anläggningen mer flexibel inför framtida åtgärder, såsom byte av värmekälla eller integration av fler värmekällor i systemet. Förslag på nya värmekällor är exempelvis pelletspanna, fjärrvärme eller värmepump. Med vattenburet system finns möjlighet att kombinera ordinarie värmekällan med exempelvis solvärme. Kontakta gärna oss för mer information. Byt tätningslister kring fönster och dörrar En del av tätningslisterna är ålderstigna och i behov av utbyte. Tätningslister som är i dåligt skick medför onödiga värmeförluster.

12 GEMENSAMMA FÖRSLAG Åtgärdsförslag Installation av bergvärmepump Installation av vattenburet Sammanställning åtgärdsförslag värmesystem samt bergvärmepump Investeringskostnad kr som förser både stationshus och Energibesparing kwh/år vandrarhem med värme. Kostnadsbesparing kr/år Minskning CO Energibesparingen avser både 2 -utsläpp kg/år Pay Off-tid 16 år varmvatten och uppvärmning. Energibesparingen och investeringskostnaden baseras på offert från värmepumpsleverantör. Efter installation kan det vara lönsamt att stänga av befintlig luft/luftvärmepump i stationshus och låta den nya värmepumpen sköta all uppvärmning. I investeringskostnaden ingår värmekulvert mellan byggnaderna samt installation av vattenburet värmesystem i båda byggnaderna. Se över elavtalet Se över ditt elavtal med jämna mellanrum. Det kan vara stor prisskillnad mellan olika elleverantörer. Elpriser kan jämföras till exempel på eller Nedanstående tabell visar statistik för år Elkostnaden består av elhandelskostnad och elnätkostnad samt en fast avgift som ingår i elnätkostnaden. Inklusive den fasta avgiften var elpriset 1,22 kr/kwh. Den fasta avgiften var kr av kr och om fasta avgiften räknas bort från total elnätkostnad hamnar elpiset på 1,06 kr/kwh. Vid en energibesparing minskar man således kostnaderna med 1,06 kr per sparad kwh. Elhandelskostnad kr Elkost kr/kwh Elnätskostnad kr Nätkost kr/kwh Total kostnad Tot kr/kwh Förbrukning kwh jan , , , feb , , , mar , , , apr , , , maj , , , jun , , , jul , , , aug , , , sep , , , okt , , , nov , , , dec , , , Summa , , , Vid byte av elleverantör till kan elkostnaden minska upp till kr/år.

13 Förslag på ytterligare aktiviteter Brukarvanorna påverkar energianvändningenen, läs mer vad du kan göra för att minska energiåtgången i din fastighet på eller Med vänlig hälsning Energibyrån E AB BILAGOR Fotografier Stationshus

14 Vandrarhem Kallvind vandrarhem

15 Kallvind vandrarhem Kallvind stationshus

16 Kallvind stationshus

17 Norrbottens energikontor AB, Nenet l Kungsgatan 46 l Luleå l Tel Org.nr l bg l

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Fågelvik 1:335, Värmdö Gamla Fågelviksvägen 31, Ingarö 2015-02-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 10/6-2015 Fastighetsbeteckning: Jonstorp 1:5 Adress/ort: Jonstorp 710, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning Sammanställning av energideklaration ÖVERSJÄLA 19:32 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Översjäla 19:32 Adress: Verksamhet: Byggnadstyp: Piastervägen 5, 89430 Själevad Bostadshus Friliggande byggnad

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-07-24 Sammanställning av energideklaration DOMSJÖ 4:125 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Domsjö 4:125 Adress: Verksamhet:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Knipared 1:37, Göteborg Kniparedsvägen 2, Göteborg 2015-05-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Taltrasten 4, Lund Papegojevägen 37, Lund Reza Tehrani Täby 2014-02-04 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Jämlikheten 27, Stockholm Ljusnevägen 15G, Bagarmossen 2015-03-17 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Lyftkranen 36, Lidingö Gåshaga Brygga 41, Lidingö Mats Olsson Täby 2014-02-20 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Vallda 17:22, Kungsbacka Sandövägen 259 2015-06-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-07 Fastighetsbeteckning: Blåslampan 1 Adress/ort: Bågfilsgatan 17, Tygelsjö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-27 Fastighetsbeteckning: Nykterheten 1 Adress/ort: Kilingev 11, Glimåkra Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer