Dnr 2010/295 Fastställande av avgift för ACTION-tjänsten år Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-10-04. Dnr 2010/295 Fastställande av avgift för ACTION-tjänsten år 2011. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Socialnämnden Dnr 2010/295 Fastställande av avgift för ACTION-tjänsten år 2011 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag till socialnämnden: 1. Ingen avgift för ACTION-tjänsten skall föreslås för år Socialförvaltning får i uppdrag att återkomma med för till avgifter för IKTtjänster. Ärendet i korthet Stöd- och utvecklingsavdelningen har fått i uppdrag att se över om den ACTIONtjänst, som kommunen tillhandhåller personer inom äldreomsorgen, ska avgiftsbeläggas. Handlingar 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Bakgrund ACTION-tjänsten infördes år Den innebär ett IT-baserat anhörigstöd som syftar till att ge äldre personer trygghet, information och möjlighet till sociala relationer. De deltagande paren eller den enskilde individen har i hemmet utrustats med dator, Internet, e-post och bildtelefon. Tjänsten var avgiftsfri mellan år 2006 till år oktober 2009, 108, (Dnr Kst 209/298) fattade kommunfullmäktige beslut om att tjänsten skulle avgiftsbeläggas från och med den 1 januari 2010, á 290 kr, samt bemyndigade socialnämnden att fatta beslut om framtida uppräkningar av avgiften. Från 1 januari 2010 behövs ett biståndsbeslut för att få tillgång till ACTION-tjänsten. Motivet till valet av avgiftsbeloppet om 290 kronor per månad var att tjänsten innehållsmässigt var mer omfattande än t.ex. trygghetstelefon. I avgiftsbeloppet inräknades både tillgång till bredband och personligt stöd av personal i en samtalscentral. Tidigare är det Telia som har stått för ACTION-tjänsten (produktion, utveckling m m.) Från och med den 1 juni 2010 har Telia slutit ett överlåtelseavtal med företaget ACTION Caring Sweden AB och att de ska överta Telias ACTION-verksamhet samt 07 ACTION-avgift för år 2011.doc Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Staben Postadress: JÄRFÄLLA Maria Sandberg, Utredare/utvecklare Telefon växel: Telefon: (direkt) (mobil) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (5) deras kundavtal. ACTION kommer vidare under år 2010 att byta till en ny teknisk plattform. Tjänstens konstruktion har förändrats från programvara till licensvara. Detta innebar att tjänsten inte längre är knuten till Telias bredband utan tjänsten nås numera via vilket bredbandsbolag om helst. Kunden blir fri att själv välja sin egen leverantör av bredband och det abonnemang som passar personen bäst. Den enskilde står då för sitt bredband, precis som med sitt telefonabonnemang, vilket ger en ökad kostnad för kunden. Därför lades ett förslag fram till socialnämnden den 3 juni 2010 om att tillfälligt helt avstå från avgiftsuttag för ACTION-tjänsten under år Socialnämnden biföll förslaget, 98. Idag har ACTION-tjänsten 37 stycken användare. Nuläget För närvarande pågår ett projekt Behovsstyrt IKT för äldre (informations och kommunikationsteknik) hos Järfälla hemstöd i samarbete medan bland annat Västerås kommun. Projektet kan ses som en del av en eventuell utveckling och utbyggnad av kommunens tekniska tjänster och ACTION. Syftet med projektet är att under år 2010 och år 2011 låta ensamma äldre, äldre med lättare demenssjukdom och äldre som vårdar en nära anhörig testa ny kommunikationsteknik, så som Ippi och MyJoice (TV-telefoni), samt pröva om den nya tekniken underlättar den enskildes kontakter med olika samhällsfunktioner. Därför är det ovisst hur kommunens IKT kommer att tillhandahållas i framtiden och vilka sorters lösningar som kommer att erbjudas kunderna. Styrgruppen för projektet har föreslagit att det under år 2011 inte ska införas en avgift för ACTION-tjänsten medan projektet pågår. Därefter kan vidare beslut tas om hur IKT-tjänsterna ska komma att fungera och vilka eventuella avgifter som kan komma därutav. Då kunden själv kommer att stå för bredbandskostnaden i framtiden gjordes en kortare översyn av priserna på bredband hos olika bolag. Priser á september månad visade följande: Priset för ett bredbandsabonnemang varierar beroende på om kunden vill ha en anslutning via TV-uttaget, datauttaget eller stadsnätet. Vidare är kostnaden beroende av hastigheten på bredbandet. För att kunna använda sig av ACTION-tjänsten så krävs det att kunden har ett bredband med en hastighet på minst 2 Mbit. Dock rekommenderar kommunens användare av ACTION en högre hastighet för bättre kvalitet. I dagsläget, september 2010, med de erbjudanden som finns så kostar ett bredband med en hastighet av 10 Mbit från 199 kr/månanden (de första sex månaderna) till 279 kr/månanden. Bindningstiden varierar från månader med tre månaders uppsägningstid. En del av bolagen tar ut en startavgift på ca 500 kronor och en kostnad för eventuellt modem på 99 till 295 kronor. Detta är priser från Tele2, ComHem och Bredbandsbolaget. Telia har utelämnats då de var dyrare än alla dessa tre bolag.

3 (5) Månadskostnaden för den enskilde kommer då att hamna på ca 230 kr (medelvärde). När det beslutades att ACTION-tjänsten skulle avgiftsbeläggs från 1 januari 2010 valde 12 personer att avsluta tjänsten. Som skäl angavs införandet av avgift, förändrad livssituation och att en del inte ansågs sig ha behov av tjänsten. - Ekonomi ACTION-tjänsten har sedan 2006 finansierats med hjälp av projektpengar från länsstyrelsen, Kompetensstegen och stimulansmedel. Nu är projektet avslutat och ACTION har under år 2010 finansierats med enbart stimulansmedel. Socialförvaltningen har i sin budget för år 2011 lagt samman de olika IKT-stöden under en post och den 31 augusti 2010 fanns det en återstående budget på ca 1, 8 miljoner kronor. Vidare har en ansökan om stimulansmedel för IKT á kronor skickats in till länsstyrelsen. Något beslut är ännu inte fattat av länsstyrelsen. Om ansökan bifalls ger det en budgetpost på kronor. I dagsläget kostar ACTION-tjänsten 1500 kr/månanden per kund för kommunen och då ingår det dator, support samt ADSL. Det ger en årskostnad på kronor. Med den nya tekniska plattformen blir grundkostnaden för kommunen 890 kronor/månanden per kund. Det ger en årskostnad på ca kronor. Därutöver tillkommer startavgifter, tillfällig hjälp-avgifter från Borås högskola och övriga kringkostnader. Idag finns det 37 stycken ACTION-användare. Om en avgifts tas ut på 146 kr/månaden (samma kostnad som för trygghetstelefon) per kund ger det en intäkt på ca kronor på ett år. En uppföljning av hur ACTION-tjänsten har fungerat under visar på att användarna bland annat har upplevt ett utökat socialt kontaktnät, känsla av samhörighet, ökad livskvalitet, livet blev roligare och mer omväxlande, ökade kunskaper, ökat självförtroende och större möjligheter att hantera vardagssituationer samt ökad trygghet. ACTION-tjänsten har alltså skapat ökat välmående hos den enskilde. Den alternativa kostnaden för kommunen i form av eventuellt mer stöd av hemtjänst eller behov att flytta till ett äldreboende när ACTION-tjänsten avslutas är svår att avgöra utan en djupgående utvärdering. - Andra kommuner och ACTION Västerås kommun Västerås har en avgift för trygghetslarm på 166 kr/månanden. Samma avgift gäller för ACTION-tjänsten, numera kallad Trygghetsskapande IKT-lösningar. Den enskilde står för sitt eget bredband. Avgiften gäller endast för en tjänst. Om personen har behov av både trygghetslarm och IKT-tjänster blir avgiften 332 kronor/månanden. Västerås har valt att lägga avgiften inom maxtaxan. Tjänsten finansieras just nu med stimulansmedel och budgetresurser. Och i framtiden ska det ske enbart via budgeten. Tanken är att IKT-tjänster ska permanentas. Borås kommun I Borås är ACTION-tjänsten permanentad. För trygghetslarm eller deltagande i ACTION betalas en avgift på 230 kr/mån. Om en vårdtagare har båda insatserna betalas bara en avgift. Bredband, dator och support från ACTION-centralen ingår. Tjänsten finansieras med ordinarie budget sedan år 2004.

4 (5) Just nu pågår en utvärdering av hur tjänsten har fungerat och ett nytt avtal är under framtagande. Här funderar Borås kring vad kunden ska stå för och vad kommunen ska stå för. Det finns även en tanke om att trygghetslarmen ska bli gratis och då kommer eventuellt även ACTION-tjänsten att bli avgiftsbefriade eftersom de är jämställda idag. ACTION-avgiften ligger inom maxtaxan. Huddinge Huddinge kommun har lagt ner sitt ACTION-projekt då länsstyrelsen avslog deras ansökan om fortsatta stimulansmedel. Linköping Linköping kommun hade ACTION under två år och genomförde sedan en större utvärdering av tjänsten. Det visade sig att den äldres omvårdnadsbehov inte minskade trots den hjälp och stöd som gavs via ACTION. Till viss del ökade hjälpbehovet då personen och de anhöriga fick mer kunskap om sjukdomen och den hjälp som fanns att få. ACTION har bland annat marknadsförts med motiveringen att det kan hjälpa kommunerna att spara resurser men utvärderingen hittar inget som bekräftar det. Linköping använder sig inte längre av ACTION utan har övergått till Nosilia, en mötesplats på webben för anhöriga med närstående sjuka. Den information som fanns att tillgå via ACTION finns nu tillgänglig på Internet, bland annat på Internetsidan för Anhörigas riksförbund. Vilket även det var en faktor till att ACTION-tjänsten lades ner. Under tiden som Linköping hade ACTION tog de ut en avgift från användaren på 100 kronor/månanden. I avgiften ingick dator, bredband, support m m. Överväganden Med tanke på att kostnaderna för ACTION har minskat för nämnden då kunden står för bredband själv så finns det inga ökade kostnader som motiverar att ACTIONtjänsten under år 2011 avgiftsbeläggs. Den budget som finns lagd för år 2011 och IKT-stöd klarar av att bära kostnaden för ACTION under året utan en avgiftsintäkt på kronor. Då kunden i fortsättningen själv står för bredband så ökar deras kostnad jämfört med tidigare. För att minimera risken att de äldre väljer att avstå från ACTION-tjänsten på grund av kostnader kan det vara lämpligt att kommunen avstår från en avgift under år Vidare är det viktigt att se att frågan om IKT och ACTION har behandlats olika i många kommuner och att det därmed inte finns någon generell lösning angående avgiftsfrågan för ACTION. Det projekt som just nu pågår vid Järfälla Hemstöd angående IKT bör få slutföras och deras resultat redovisas innan frågan om avgift för ACTION tas upp igen. Dock senast den 31 december Vidare är det inte heller säkert att ACTION kommer att finnas kvar i sin nuvarande utformning då de tester som genomförs i projektet kan komma att visa på att andra effektivare lösningar är att föredra.

5 (5) Slutsatser ACTION-tjänsten bör inte avgiftsbeläggas under år Nämnden bör därför inte lägga något förslag till kommunfullmäktige i frågan inför år Förvaltningen föreslås få i uppdrag att återkomma med förslag om avgifter för IKT-tjänster. Åke Svenson Socialdirektör Marie Weckström Programchef för äldreomsorgen Expedieras Arnfinn Kleveland Maria Sandberg Anne-Lie Söderlund Marie Weckström

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Ansvarig handläggare: Oskar Jonsson URN:NBN:se:hi-2012-13326-pdf Artikelnummer: 13326-pdf Publikationen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer