ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med ) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor, Särskilda villkor och Allmänna villkor så skall dessa tolkas med tolkningsföreträde enligt nu uppräknad ordning, där Abonnemangsvillkor har företräde framför Särskilda villkor som har företräde framför Allmänna villkor. 1. DEFINITIONER Följande uttryck används i dessa Allmänna och Särskilda villkor. Abonnemang Med Abonnemang avses i Avtalet ingående abonnemang vilka ger rätt till nyttjande av Tjänst i enlighet med de specifika villkor som anges i Abonnemangsvillkoren. Abonnemangsvillkor Med Abonnemangsvillkor avses villkor som kan vara specifika för Kunds Abonnemang och som ingår som en integrerad del i Avtalet. Allmänna villkor Med Allmänna villkor avses dessa allmänna villkor som ingår som en integrerad del i Avtalet. Avtal Med Avtal eller Avtalet menas avtal avseende nyttjande av Tjänst genom specifika Abonnemang som Kund ingår med Net 1 inklusive dessa Allmänna och Särskilda villkor samt övriga handlingar avseende Tjänsten, Abonnemangsvillkor etc. Net 1 Med Net 1 menas Netett Sverige AB, organisationsnummer Kund Med Kund eller Kunden menas konsument eller företag (för det fall avtal ingåtts med företag ansvarar företaget för att användaren av Abonnemanget följer i Avtalet angivna villkor) med vilken Net 1 har ingått Avtal. Kunduppgift Med Kunduppgift avses uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer och annan uppgift om Kunden. Särskilda villkor Med Särskilda villkor menas villkor för den eller de Tjänster som Net 1 tillhandahåller Kund och som ingår som en integrerad del i Avtalet. Terminal Med Terminal avses den CDMA-terminal Kund använder för att kunna nyttja Tjänst; såsom mobiltelefon eller modem. Ångerfrist Med Ångerfrist avses den period om fjorton (14) dagar under vilken Kunden i enlighet med bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har rätt att ångra avtalet. Tjänst Med Tjänst menas den eller de tjänster som Net 1 tillhandahåller Kund. 2. ALLMÄNT Dessa Allmänna villkor reglerar varje Tjänst som Net 1 tillhandahåller enligt separat Avtal med Kund. För varje Tjänst kan det även finnas Särskilda villkor. Avtal mellan Net 1 och Kund anses ha uppkommit då Net 1 har mottagit av Kund undertecknat avtalsdokument eller Kund har ingått avtal genom Net 1s webbutik, via telefon, eller via av Net 1 godkänd återförsäljare. Avtal anses annars ha kommit till stånd då Kund betalat sin första faktura. Avtalets giltighet kan vara villkorat av att kreditprövning av Kund blir godkänd av Net 1. Net 1s åtaganden kan omedelbart ändras under avtalstiden till följd av förändringar i tillämplig svensk och internationell reglering. 3. TJÄNSTENS INNEHÅLL M.M. Net 1 förbehåller sig rätten att vidta förändringar av Tjänst avseende struktur, omfattning, samt funktion. Det åligger Net 1 att senast en (1) månad före sådan förändring informera Kund om förestående förändring. Om förändringen enligt ovan är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att aktuell förändring trätt i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Net 1 tillhanda före förändringens ikraftträdande. Net 1 förbehåller sig rätten att en (1) månads i förtida meddelande om upphörande av tidigare tillhandahållen Tjänst. Alla immateriella rättigheter avseende Tjänst och dess innehåll tillhör Net 1 och/eller partners till Net KUNDS ÅTAGANDE OCH ANSVAR Kund är alltid ansvarig för att denne har nödvändiga anslutningar och annan för Tjänst nödvändig utrustning på sätt som angivits för Tjänst i fråga. Till Tjänst får endast anslutas sådan utrustning som uppfyller de krav som föreskrivs i lag, förordning, av Net 1 meddelad föreskrift, eller teknisk standard. Kund ansvarar för att av Net 1 utlämnade koder, identiteter, lösenord eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt så att obehörig åtkomst inte förekommer. Net 1 har inte något ansvar för att tredje man vidtar åtgärder med användande av Kunds kod, lösenord, identitet eller liknande som påverkar Tjänst. Kund äger inte rätt, att utan Net 1s godkännande, överlåta Avtal eller upplåta kapacitet till tredje man. Kund äger inte i något fall; söka obehörig åtkomst till anslutna nät- och datorresurser avseende såväl Net 1s nät som annans, obehörigen använda, förstöra eller förvanska, ta del av eller till utomstående vidarebefordra information på Net 1s nät eller till Net 1 s nät anslutet nät. Kund ansvarar för allt material som Kund tillhandahåller. Med material avses bl.a., men inte begränsat till; text, bild, ljud, data, video och länkar till annan plats på Internet. Kunds material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada Net 1 eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. Kund förbinder sig vidare att agera etiskt vid nyttjande av Tjänst. Kunds ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material. Kund är skyldig att meddela namnändring till Net 1. Kunds ändring, flytt eller uppsägning av teleabonnemang som Kund har med annan teleoperatör medför inte att Avtalet med Net 1 upphör att gälla. Anmäler inte Kund sådana ändrade förhållanden ansvarar Kund även fortsättningsvis för allt nyttjande av Tjänst via det abonnemang och/eller avtal Kund ingått med Net AVGIFTER De avgifter som Kund skall betala till Net 1 kan bestå av rörliga och/eller fasta avgifter vilka framgår av Abonnemangsvillkoren. Därtill kommer eventuell anslutningsavgift, faktureringsavgift samt administrativa avgifter i enlighet med vid var tid gällande prislista eller praxis. Avgiftsändringar av de fasta och rörliga kostnaderna skall meddelas Kund senast en (1) månad i förväg. Om förändringen är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Net 1 tillhanda före förändringens ikraftträdande. För det fall kund aktiverat saldokontroll för samtals- eller trafikkostnader, kan kund komma att debiteras för överskjutande belopp till följd av fördröjd saldokontroll trots att saldotaket är nått. Net 1 förbehåller sig rätten att debitera Kund en avgift för av Net 1 utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det i samtliga fall Kund att medverka till att begränsa den uppkomna skadan. 6. BETALNING Kund skall betala Net 1 inom den tid som anges på respektive faktura. Vid försenad betalning har Net 1 rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. Terminal som uthyrs av Net 1 mot särskild avgift. skall vid uppsägning av avtalet återlämnas till Net 1. Vid förlust av Terminal utgår ersättning till Net1. Vid fel eller brist i modemet byts detta ut av Net 1 mot avgift. 7. AVSTÄNGNING FRÅN TJÄNST Net 1 äger rätt att med omedelbar verkan stänga av Kund från vidare användning av Tjänst om; - Kund, enligt Net 1s uppfattning, bryter mot Avtalet t ex genom att inte betala avtalsenlig och förfallen avgift inom angiven betalningstid; - Kund på ett olagligt sätt bedriver verksamhet för vilken Tjänst används, eller det förekommer olagliga inslag i denna verksamhet; eller - i det sammanhang i vilket Tjänst används framstår som anstötligt, olagligt eller på annat sätt olämpligt eller om det är förenat med risk för skada eller liknande för Net 1 eller tredje man att Kund fortsätter att använda Tjänst; eller - Net 1 har skäl att misstänka att Tjänst används av obehörig (Tjänst aktiveras så snart Net 1 fått bekräftat av Kund att inga oegentligheter föreligger); eller - vid begäran från behörig polismyndighet;

2 - eller av skäl som anges i Abonnemangsvillkor eller Särskilda villkor. Avstängning av Tjänst får emellertid endast ske efter att Net 1 dels uppmanat Kunden att betala inom viss angiven skälig tid, med upplysning om att tillhandahållande av Tjänsten annars kan komma att avbrytas, och dels om Kunden inte har betalat inom angiven tid. Om Kund vid upprepade tillfällen har betalat för sent, får Net 1 avbryta Tjänst omedelbart. Net 1 skall i sådant fall genast underrätta Kunden om avstängningen via elektroniskt meddelande. Det åligger Kund att vid behov förse Net 1 med tillbörliga kontaktuppgifter för elektronisk kommunikation. 8. ANSVAR FÖR SERVICE, TILLGÄNGLIGHET OCH UNDERHÅLL Eventuella driftavbrott och trafikhindrande fel åtgärdas skyndsamt efter felanmälan. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av nät mm. Net 1s ansvar vid driftavbrott och trafikhindrande fel gäller inte till den del avbrottet/felet kan hänföras till Kund eller Kunds utrustning. Net 1 äger i sådana fall rätt att debitera Kund avgift för nedlagda felsökningsåtgärder enligt vid var tid gällande taxa. Net 1s nätverk och dess täckning har, särskilt under uppbyggnadsfasen, vissa begränsningar. Net 1 förbehåller sig rätten att under extraordinär belastning tillfälligt begränsa eller stänga Tjänst. Vid tjänsteavbrott på grund av felaktig Terminal utgår ingen ersättning till Kunden. Inte heller reduceras debiterad avgift. 9. Net 1s ANSVAR Net 1 utövar ingen kontroll över den information som Kund har tillgång till, till följd av Tjänst, och ansvarar inte för den informationen. Kund tar del av. Net 1 ansvarar inte heller för skada eller förlust som drabbar Kund till följd av fördröjning av information, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande. Net 1 kan inte göras ansvarigt för eventuella driftstopp som kan uppkomma på grund av strömavbrott hos Kund. Net 1 ansvarar inte för att övriga tjänster eller utrustning som kopplas till första telefonjacket, exempelvis larmutrustning, fungerar tillsammans med Tjänst. Någon bandbredd kommer inte att kunna garanteras Kund. Net 1 ansvarar inte för bristande ljudkvalitet och tillgänglighet som kan hänföras till mobilnätet. Net 1s ansvar gentemot Kund är begränsat till skador som orsakats av Net 1 genom grov vårdslöshet. Net 1 är endast skyldigt att utge skadestånd för direkt skada. Net 1s skadeansvar begränsas till totalkostnaden för respektive Abonnemang. 10. FORCE MAJEURE Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständlighet kan bl.a. anses blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, i Sverige eller utomlands. 11. AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID Net 1 äger i vissa i Avtalet angivna fall rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet och därmed slutfakturera Kund. Utöver det som särskilt angivits föreligger sådan rätt även om Kund försatts i konkurs eller i övrigt gör sig skyldig till avtalsbrott. Vid slutfakturering utdebiteras samtliga resterande fasta månadsavgifter under den tid som återstår enligt Avtalets bindningstid samt samtliga övriga skador som Net 1 drabbas av med anledning av Kunds avtalsbrott. Om Kund lämnat viktiga uppgifter till Net 1 som är oriktiga äger Net 1 rätt att spärra Tjänst för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan. 12. ÖVERLÅTELSE Net 1 har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. Kund får endast efter samtycke från Net 1 överlåta Avtalet med därtill hörande Tjänster till annan. Överlåtelse kan medföra kreditkontroll för part som Abonnemang skall överlåtas till. Om Abonnemang överlåts, svarar frånträdande Kund för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen och tillträdande kund inträder i frånträdande Kunds ställe för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen. 13. ÄNDRING AV VILLKOR FÖR AVTALET Dessa Allmänna villkor gäller tillsvidare. Net 1 kan göra ändringar i Avtal och Tjänster. Det åligger Net 1 att, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om sådana förändringar. Om sådan förändring är till nackdel för Kund har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Net 1 tillhanda före förändringens ikraftträdande. 14. BEHANDLING AV KUNDUPPGIFTER. Net 1 avser att behandla personuppgifter som lämnas i samband med Avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelsen för, eller utförandet av, Tjänst enligt dessa Allmänna villkor, Särskilda villkor eller Abonnemangsvillkor (t ex adressuppgifter, födelsedata, kreditupplysning och användning av tjänsten). I enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) informeras om att ändamålen med behandlingen är fullgörelse av Avtal och kundservice, underlättande av informationsspridning samt i förekommande fall underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kan även komma att behandlas av andra bolag inom Net 1s koncern och av företag som koncernen samarbetar med för bl.a. administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan avtal träffats. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av Net 1, av bolag i Net 1s koncern och av företag koncernen samarbetar med. Genom att ingå Avtal med Net 1 samtycker Kund till behandling av personuppgifter i enlighet med vad som beskrivits ovan. Kund äger rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till Net 1, erhålla besked om vilka personuppgifter som Net 1 behandlar och även att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Kund kan även skriftligen begära att personuppgifterna inte skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. 15. MEDDELANDEN. Meddelanden genom brev skall anses ha nått mottagaren på tredje vardagen efter avsändandet. Meddelanden genom telefax eller elektronisk post skall anses ha nått mottagaren omedelbart. Net 1 använder de kontaktuppgifter som Kunden lämnat. 16. AVTALETS GILTIGHETSPERIOD. Ingånget Avtal gäller om inte annat överenskommits tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på en (1) månad. Om Avtal med bindningstid har överenskommits är Kunden bunden till Avtalet under bindningstiden och därefter övergår Avtalet till att löpa tillsvidare om inget annat avtalats. 17. AVTAL MED BINDNINGSTID I de fall Kund ingått ett Avtal med bindningstid gäller följande: Kund kan när som helst under uppsägningstiden avsluta sitt abonnemang, uppsägning effektueras när ev. kvarvarande bindningstid och uppsägningstid löpt ut. 19. AVTALETS UPPHÖRANDE. När Avtalet upphör att gälla upphör också all rätt för Kund att använda Tjänst. Erlagd fast periodisk avgift återbetalas ej till någon del. 20. PORTERING Net 1 äger rätt att neka portering av abonnentnummer mellan fast nät och mobilnät samt i förekommande fall portering av ett fast nummer till ett nytt riktnummerområde och inportering av icke geografiska telefonnummer. Vid portering kommer Kund att slutfaktureras. Vid slutfakturering utdebiteras samtliga resterande fasta månadsavgifter under den tid som återstår enligt Avtalets bindningstid samt eventuella trafikkostnader. Begäran om portering av telefonnummer, som inkommer till Net 1, är att jämställa med uppsägning av telefoniabonnemang, vilket innebär att telefoniabonnemanget kommer att upphöra sedan portering skett. Kunden ansvarar för uppsägning av sitt tidigare abonnemang. 21. TVIST Om Kunden och Net 1 blir oense skall tvisten i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om överenskommelse inte kan uppnås, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation med anledning av detta avtal skall framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på.

3 SÄRSKILDA VILLKOR - MOBILT BREDBAND PRIVAT (gäller från och med ) Dessa Särskilda villkor gäller mellan Netett Sverige AB, , verksam under varumärket Net 1, och Kund som har ingått Abonnemang avseende mobil bredbandsanslutning med möjlighet till uppkoppling till Internet och/eller andra telekommunikationstjänster via bredbandsaccess, nedan benämnt Mobilt Internet eller Tjänsten. Mellan Kunden och Net 1 gäller även Allmänna villkor och Abonnemangsvillkor. Samtliga termer som definierats i Allmänna villkor skall ha samma betydelse i dessa Särskilda villkor. 1. MOBILT INTERNET Net 1 tillhandahåller Mobilt Internet vilket innebär att Kunden genom en Terminal erhåller mobil bredbandsanslutning från Net 1 och möjlighet till uppkoppling mot Internet och/eller andra telekommunikationstjänster via mobil bredbandsaccess. Kunden har tillgång till Tjänsten där Net 1s nationella nät har radiotäckning. En uppdaterad täckningskarta finns på Angiven hastighet avseende mottagning och sändning av data är maximal teoretisk hastighet för de olika Abonnemang som Tjänsten finns tillgänglig för. Under vissa förhållanden, utanför Net 1s kontroll, kan Kunden uppleva att denna hastighet inte uppnås. Exempel på faktorer som kan påverka den upplevda hastigheten negativt är avståndet mellan Terminal och en specifik basstation, bruk av extern antenn, antal användare och kapacitet på den server Kundens enhet söker information från. Kunden äger inte rätt till kompensation/ersättning i någon form från Net 1 för eventuell skada som avvikelse i Tjänsten avseende hastigheten eller funktion för mottagning/sändning av data kan ha lett till. Om Kund enligt Net 1 nyttjar Tjänsten för onormalt stor datamängd eller då det enligt Net 1 föreligger onormalt hög belastning på Net 1s nätverk, äger Net 1 rätt att spärra eller minska hastigheten för enskilt Abonnemang, alternativt minska hastigheten i nätverket. Det faktum att Net 1 vid något tillfälle ej skulle utnyttja någon av dessa rättigheter utgör inte ett godkännande av Kundens onormala bruk eller att Net 1 skulle ha frånfallit dessa rättigheter och möjligheter i något avseende. 2. ÅNGERRÄTT Under fjorton (14) dagar ( Ångerrättsfristen ) från beställningen har Kunden ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Om Kunden före utgången av Ångerrättsfristen meddelat Net 1 att Kunden inte avser att fortsätta Abonnemanget återbetalar Net 1 eventuell erlagd anslutningsavgift samt har Kunden rätt att returnera Terminal, såsom modem eller mobiltelefon, i oskadat skick och i oskadad originalkartong till Net 1s lager, varmed kostnad för Terminal ej uppstår för Kunden. Om Terminal returneras i skadat skick är Kund fullt ersättningsskyldig för Terminal. Om Terminal returneras med skadad eller ofullständig originalförpackning äger Net 1 rätt att debitera en tilläggsavgift eller dra bort motsvarande belopp från ev. återbetalning. Då Kund har ett Abonnemang med tillhörande Terminal och beställer ett nytt Abonnemang med ny tillhörande Terminal så löper en ny Ångerrättsfrist avseende den nya Tjänsten med den nya Terminalen. Om Kund väljer att returnera den nya Terminalen så gäller fortfarande Avtalet om det tidigare Abonnemanget med tillhörande Terminal. Har Kunden inte vid utgången av Ångerrättsfristen meddelat Net 1 att Kunden inte avser att fortsätta Abonnemanget efter Ångerrättsfristen löper Avtalsperioden automatiskt varmed ingånget Avtal avseende Tjänsten fortlöper enligt samtliga dess avtalsvillkor. Vid eventuell retur skall Terminal returneras till den försäljningspunkt Terminal inköptes av (dvs. återförsäljare eller Net 1s huvudlager). Till retur bör bifogas kunduppgifter samt upplysning om anledning till retur. 3. KUNDENS ANSVAR VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN Det åligger Kund att vid mottagande av Terminal omedelbart kontrollera att Tjänsten kan erhållas på plats där Kund huvudsakligen avser nyttja Tjänst. Utöver allmänna åtaganden och ansvar enligt Avtalet är Kund ansvarig för upprätthållande av brandvägg, antivirusprogramvara och/eller annan skyddsutrustning som kan behövas vid utnyttjande av Tjänst. Net 1 är ej ansvarig för skada som kan uppstå på grund av avsaknad av korrekt brandvägg, antivirusprogramvara och/eller annan skyddsutrustning. Terminal uthyrs av Net 1. Kunden ansvarar för skada på uthyrd Terminal såvida skada inte förelåg vid mottagande av Terminal från Net AVTALSPERIOD, BINDNINGSTID OCH UPPSÄGNINGSTID M.M. Avtalsperioden avseende Mobilt Internet kan inledningsvis vara fast och anges i Abonnemangsvillkoren ( Avtalsperioden ). Byte av Abonnemang eller överlåtelse av Abonnemang för Tjänsten kan endast ske efter särskild överenskommelse och kan medföra en ändringskostnad enligt gällande prislista. 5. BETALNING Kund skall betala i förskott för eventuella fasta avgifter och i efterskott för avgifter som är knutna till den faktiska användningen. Net 1 Kundservice Box Stockholm

4 ABONNEMANGSVILLKOR MOBILT BREDBAND PRIVAT (gäller från och med ) Alltid Pris: 399 kr/månad. Modemhyra 0 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser inklusive moms. Alltid är ett mobilt bredbandsabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4 Mbit/s vid Alltid ger dig tillgång till 30 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 30 GB kan hastigheten för upp- och nedladdning komma att begränsas till 0 kbit/s under resten av trettiodagarsperioden. Den fria datamängden kan ej ackumuleras. Den använda datamängden påverkar inte kostnaden för abonnemanget, såvida inget annat avtalats. meddelat Net 1 att du inte avser att fortsätta abonnemanget återbetalar Net 1 eventuell erlagd anslutningsavgift samt har du rätt att returnera modem i oskadat skick och i oskadad originalkartong till vårt lager eller den återförsäljare du köpt modemet av, varmed ev. erlagd kostnad för modem återbetalas. Om modem returneras i skadat skick är du fullt ersättningsskyldig för modemet. Om modem returneras i skadad eller ingen originalförpackning äger Net 1 rätt att debitera en tilläggsavgift eller dra bort motsvarande belopp från ev. återbetalning. Alltid kan tecknas med 12 månaders bindningstid eller utan bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid. Abonnemang löper tillsvidare efter ev. bindningstid löpt ut. Den totala abonnemangskostnaden under 12 månaders bindningstid blir 5038 kr. Ofta Pris: 299 kr/månad. Modemhyra 0 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser inklusive moms. Ofta är ett mobilt bredbandsabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4 Mbit/s vid Ofta ger dig tillgång till 15 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 15 GB kan hastigheten för upp- och nedladdning komma att begränsas till 0 kbit/s under resten av trettiodagarsperioden. Den fria datamängden kan ej ackumuleras. Den använda datamängden påverkar inte kostnaden för abonnemanget. meddelat Net 1 att du inte avser att fortsätta abonnemanget återbetalar Net 1 eventuell erlagd anslutningsavgift samt har du rätt att returnera modem i oskadat skick och i oskadad originalkartong till vårt lager eller den återförsäljare du köpt modemet av, varmed ev. erlagd kostnad för modem återbetalas. Om modem returneras i skadat skick är du fullt ersättningsskyldig för modemet. Om modem returneras i skadad eller ingen originalförpackning äger Net 1 rätt att debitera en tilläggsavgift eller dra bort motsvarande belopp från ev. återbetalning. Ofta kan tecknas med 12 månaders bindningstid eller utan bindningstid. Oavsett bindningstid gäller en (1) månads uppsägningstid. Abonnemang löper tillsvidare efter ev. bindningstid löpt ut. Den totala abonnemangskostnaden under 12 månaders bindningstid blir 3838 kr. Bas Pris: 199 kr/månad. Modemhyra 0 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser inklusive moms. Bas är ett mobilt bredbandsabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4 Mbit/s vid Bas ger dig tillgång till 6 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 6 GB kan hastigheten för upp- och nedladdning komma att begränsas till 0 kbit/s under resten av trettiodagarsperioden. Den fria datamängden kan ej ackumuleras. Den använda datamängden påverkar inte kostnaden för abonnemanget.

5 meddelat Net 1 att du inte avser att fortsätta abonnemanget återbetalar Net 1 eventuell erlagd anslutningsavgift samt har du rätt att returnera modem i oskadat skick och i oskadad originalkartong till vårt lager eller den återförsäljare du köpt modemet av, varmed ev. erlagd kostnad för modem återbetalas. Om modem returneras i skadat skick är du fullt ersättningsskyldig för modemet. Om modem returneras i skadad eller ingen originalförpackning äger Net 1 rätt att debitera en tilläggsavgift eller dra bort motsvarande belopp från ev. återbetalning. Bas kan tecknas med 12 månaders bindningstid eller utan bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid. Abonnemang löper tillsvidare efter ev. bindningstid löpt ut. Den totala abonnemangskostnaden under 12 månaders bindningstid blir 2638 kr. Mini Pris: 79 kr/månad. Modemhyra 0 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser inklusive moms. Mini är ett mobilt bredbandsabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4 Mbit/s vid Mini ger dig tillgång till 1 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 1 GB kan hastigheten för upp- och nedladdning komma att begränsas till 0 kbit/s under resten av trettiodagarsperioden. Den fria datamängden kan ej ackumuleras. Den använda datamängden påverkar inte kostnaden för abonnemanget. meddelat Net 1 att du inte avser att fortsätta abonnemanget återbetalar Net 1 eventuell erlagd anslutningsavgift samt har du rätt att returnera modem i oskadat skick och i oskadad originalkartong till vårt lager eller den återförsäljare du köpt modemet av, varmed ev. erlagd kostnad för modem återbetalas. Om modem returneras i skadat skick är du fullt ersättningsskyldig för modemet. Om modem returneras i skadad eller ingen originalförpackning äger Net 1 rätt att debitera en tilläggsavgift eller dra bort motsvarande belopp från ev. återbetalning. Mini kan tecknas med 12 månaders bindningstid eller utan bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid. Abonnemang löper tillsvidare efter ev. bindningstid löpt ut. Den totala abonnemangskostnaden under 12 månaders bindningstid blir 1438 kr. Start Pris: 49 kr/månad. Modemhyra 0 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser inklusive moms. Start är ett mobilt bredbandsabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4 Mbit/s vid Start ger dig tillgång till 0 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Du köper enkelt till datamängd när du väl önskar använda tjänsten, se avsnitt Ytterligare Data nedan. meddelat Net 1 att du inte avser att fortsätta abonnemanget återbetalar Net 1 eventuell erlagd anslutningsavgift samt har du rätt att returnera modem i oskadat skick och i oskadad originalkartong till vårt lager eller den återförsäljare du köpt modemet av, varmed ev. erlagd kostnad för modem återbetalas. Om modem returneras i skadat skick är du fullt ersättningsskyldig för modemet. Om modem returneras i skadad eller ingen originalförpackning äger Net 1 rätt att debitera en tilläggsavgift eller dra bort motsvarande belopp från ev. återbetalning. Start kan tecknas med 12 månaders bindningstid eller utan bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid. Abonnemang löper tillsvidare efter ev. bindningstid löpt ut. Den totala abonnemangskostnaden under 12 månaders bindningstid blir 838 kr. Net 1 är ett varumärke tillhörande Netett Sverige AB

6 Ytterligare Data Skulle din inkluderade datamängd, definierad i ovanstående abonnemangsformer, ta slut innan förbrukningsperioden är över så har du möjlighet att köpa till ytterligare data. Ytterligare data är endast tillgänglig under den kalendermånad köpet görs och kan således ej ackumuleras. Köp av ytterligare data görs via Net 1 är ett varumärke tillhörande Netett Sverige AB

7 SÄRSKILDA VILLKOR - TELEFONI PRIVAT (gäller från och med ) Dessa Särskilda villkor gäller mellan Nettett AB, , verksam under varumärket Net 1 och Kund eller Kunden, som har tecknat Abonnemang hos Net 1 avseende telekommunikationstjänster via fast trådlös access, nedan benämnt Fast telefoni eller Tjänsten. Mellan Kunden och Net 1 gäller även Allmänna villkor och Abonnemangsvillkor. Samtliga termer som definierats i Allmänna villkor skall ha samma betydelse i dessa Särskilda villkor. 1. FAST TELEFONI Net 1 tillhandahåller Fast Telefoni via mobilnätet vilket innebär att Kunden genom en Terminal erhåller trådlös telefonianslutning från Net 1, inom samt via, Net 1s nät till andra telefonoperatörer vilka tillhandahåller mobiltelefoni eller fast telefoni. Tjänsten kan även innehålla tilläggstjänster såsom sms, mms, push-to-talk, enligt vid var tid gällande specifikation på 2. KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN Det åligger Kund att vid mottagande av Terminal omedelbart kontrollera att Tjänsten kan erhållas på plats där Net 1s nät har radiotäckning där Kunden avser att utnyttja Tjänsten. Terminalen får inte flyttas utanför postnummerområdet som angivits vid abonnemangets tecknande. Terminal uthyrs av Net 1. Kunden ansvarar för skada på uthyrd Terminal såvida skada inte förelåg vid mottagande av Terminal från Net AVTALSPERIOD, BINDNINGSTID OCH UPPSÄGNINGSTID M.M. Avtalsperioden avseende Tjänsten kan inledningsvis vara fast och anges i Abonnemangsvillkoren ( Avtalsperioden ). Byte av Abonnemang eller överlåtelse av Abonnemang för Tjänsten kan endast ske efter särskild överenskommelse och kan medföra en ändringskostnad enligt gällande prislista. Överlåtelse sker endast efter godkännande av Net 1. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid. 4. BETALNING Kund skall betala i förskott för eventuella fasta avgifter och i efterskott för avgifter som är knutna till användningen. Net 1 är ett varumärke tillhörande Netett Sverige AB

8 ABONNEMANGSVILLKOR - TELEFONI PRIVAT (gäller från och med ) Fast telefoni via mobilnätet Pris: 89 kr/mån. Eventuell modemhyra 49 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser inklusive moms. I abonnemanget Telefoni ingår inte roaming i andra länder, betalsamtal eller premiumsamtal, sms, mms etc. I den mån dessa inte ingår i grundabonnemanget kan till detta kopplas vissa tilläggstjänster specificerade på meddelat Net 1 att du inte avser att fortsätta abonnemanget återbetalar Net 1 eventuell erlagd anslutningsavgift samt har du rätt att returnera terminalen i oskadat skick och i oskadad originalkartong till vårt lager eller den återförsäljare du köpt telefonen av, varmed ev. erlagd kostnad för terminalen återbetalas. Net 1 står inte för returfrakten. Om terminalen returneras i skadat skick är du fullt ersättningsskyldig för terminalen. Om terminalen returneras i skadad eller ingen originalförpackning, äger Net 1 rätt att dra av hela anslutningsavgiften från återbetalningsbeloppet. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid. För de fall att du säger upp abonnemanget inom Testperioden, debiteras du ändå för Testperioden enligt ordinarie taxa. I de fall Terminal erhållits genom uthyrning från Net1 skall terminalen returneras till Net 1 vid abonnemangets upphörande. Om så ej sker inom fjorton (14) dagar från upphörandetidpunkten äger Net 1 rätten att debitera dig 695 kr. Vid förlust av modemet utgår en ersättning till Net1 med 1495 kr. Vid fel eller brist i modemet byts detta ut av Net 1 mot en avgift om 495 kr. Faktureringsavgift tillkommer, se för aktuell nivå. Net 1 är ett varumärke tillhörande Netett Sverige AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer