UTVECKLING UNDER ÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLING UNDER ÅRET"

Transkript

1 HALVÅRSBERÄTTELSE 2014

2 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE ( ) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag och privatpersoner. Edge är en så kallad specialfond (hedgefond). Detta innebär att fonden har ett friare placeringsutrymme än vanliga värdepappersfonder och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt. Placeringsinriktningen för Edge ligger på den svenska aktiemarknaden. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens risk- och avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Detta innebär att derivatinstrument används dels för att försöka generera avkastning i såväl stigande som fallande aktiemarknad, och dels i syfte att öka eller minska risken i fonden beroende på rådande osäkerhet i marknaden. Målet för fonden är att den över tiden (en tioårsperiod) skall avkasta minst 12% som ett årligt genomsnitt till en risk som skall vara i linje med den svenska aktiemarknaden. FONDENS UTVECKLING Fonden har haft en positiv utveckling under årets första sex månader, med en avkastning på 8,4%. Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,4%. De placeringsmodeller som förvaltarna arbetar efter har lyckats förstärka effekterna av den svagt stigande Stockholmsbörsen Fonden har sedan årsskiftet ökat från 170 mkr till 196 mkr. Netto av in- och utflöde uppgick till 12 mkr. VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Vid utgången av perioden fanns aktieinnehav i Bluefish Pharma AB, Africa Oil Corp samt Bactiguard AB. Det fanns även såväl innehavda som utställda köpoptioner på OMXS30-index. Fonden hade även innehavda säljoptioner på OMXS30-inde samt ett innehav i fonden Atlant Multi Strategy. Fondens likviditet var vid halvårsskiftet placerad i företagsobligationer och på bankkonto. FRAMTIDEN Den aktiva förvaltningen kommer att fortsätta under återstoden av Fonden kommer även framgent att vara aktiv inom derivat, primärt på de största bolagen och index på den svenska marknaden. Fonden har också möjlighet att placera i enskilda aktier. FONDENS EXPONERING Fondens exponering har varierat markant under året. Detta är förenligt med fondens placeringsstrategi, dvs. att snabbt kunna förändra fondens riskprofil. Fondens sammanlagda exponering uppgick till 311% vid periodens slut. Nettoexponeringen var per halvårsskiftet betydligt lägre 209%. UTVECKLING UNDER ÅRET Fonden avkastade under första halvåret 8,4 %. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,4% och OMXS30-index 3,3 %. STRATEGI OCH RISKER Fonden kan använda sig av olika strategier för att skapa mervärde mot fondens jämförelseindex. Primärt används derivat på de största bolagen samt index på den svenska aktiemarknaden men fonden kan också ta positioner i andra tillgångsslag. Exponeringen i fonden kommer att variera kraftigt beroende på vilka möjligheter att skapa mervärde som finns vid varje given tidpunkt. REDOVISNINGSPRINCIPER Halvårsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser den 30 juni Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köp- eller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part. Onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTCderivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

3 Fondinnehav Överlåtbara värdepapper- reglerad marknad Africa Oil Corp ,5 1 SEK ,72 Africa Oil Corp. Bactiguard AB B SEK ,04 Bactiguard AB AR Packaging Group AB FRN ,75 9, EUR ,99 AR PACKAGING GROUP AB Aligera FRN ,5 1 SEK ,15 ALIGERA HOLDING AB BLACK EARTH 9,4% SEK ,06 BLACK EARTH FARMING LTD Bayport Management LTD ,2 1 SEK ,63 BAYPORT MANAGEMENT LTD Be Bio Energy FRN ,4 1 SEK ,07 Be Bio Energy Group AB Bravida Holding AB ,445 1 SEK ,11 BRAVIDA HOLDING AB Klövern FRN , SEK ,66 KLOVERN AB Nobina Europe AB 8 % ,125 1 SEK ,56 NOBINA EUROPE AB Nynäs FRN ,86 1 SEK ,18 Nynäs AB Real People FRN SEK ,91 REAL PEOPLE INVESTMENT HOLDINGS LTD Sagax AB 7% SEK ,19 SAGAX AB Scandinavian Airlines 9% ,375 1 SEK ,89 SAS AB VV Holding FRN ,25 1, NOK ,55 AKER ASA Veritas Petroleum 7% ,5 6,68535 USD ,10 VERITAS PETROLEUM ,81 Överlåtbara värdepapper -avses bli föremål för handel på reglerad markand Bluefish Pharma ,5 1 SEK ,00 Bluefish Pharma Bluewater 10% USD ,875 6,68535 USD ,65 BLUEWATER HOLDING BV ,65 Summa överlåtbara värdepapper Övriga finansiella instrument - reglerad och öppen för allmänheten Fondandelar Atlant Multi-Strategy ,8 1 SEK ,76 Atlant Multi-Strategy ,76% Övriga finansiella instrument OTC-derivat med positivt marknadsvärde NOK/ SEK termin , , NOK ,03 VALUTATERMIN NOK/ SEK USD/ SEK termin , ,68535 USD ,04 VALUTATERMIN USD/ SEK ,07% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Positivt marknadsvärde OMXS30 Jan CALL ,75 1 SEK ,07 Nasdaq OMX OMXS30 Jul PUT SEK ,15 Nasdaq OMX ,22% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Negativt marknadsvärde OMXS30 Jan CALL ,3 1 SEK ,87 Nasdaq OMX OMXS30 Jul CALL ,875 1 SEK ,19 Nasdaq OMX OMXS30 Jul CALL ,4 1 SEK ,04 Nasdaq OMX ,10% OTC-derivat med negativt marknadsvärde EUR/ SEK termin , , EUR ,04 VALUTATERMIN EUR/ SEK ,04% Likvidkonton Instrumentnamn Atlant Edge 1 investeringskonto SEK SEK ,93 BANK Atlant Edge EUR investeringskonto - 1 9, EUR - - BANK Atlant Edge ICA SEK SEK 577 9,63 BANK Atlant Edge ISDA SEK SEK ,63 BANK Atlant Edge investeringskonto , GBP - - BANK GBP Atlant Edge investeringskonto NOK - 1 1, NOK - - BANK Atlant Edge investeringskonto USD - 1 6,68535 USD - - BANK ,20% Upplupna intäkter och kostnaderinstrumentnamn Upplupet fast arvode SEK ,08 Upplupet revisionsarvode SEK ,00 Upplupen ränta ISDA SEK ,00 Upplupen ränta klientmedelskonto SEK ,00 Upplupen ränta Inv konto SEK SEK ,03 Ränta ICA SEK SEK ,00 SEB Clearingavgift SEK , ,05% Likvider på väg Instrumentnamn Värd.val.kurs Valutaslag Likvidbelopp SEK % av portf. Emittentkod Scandi Standard SEK ,41 SCANDI STANDARD Scandi Standard ,35 1 SEK ,46 SCANDI STANDARD VV Holding FRN ,0967 NOK ,57 VV Holding ,52% Portföljens marknadsvärde %

4 Noter Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fond Fond Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Not Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Not 2 Ränta ICA SEK Upplupen ränta klientmedelskonto Upplupen ränta Inv konto SEK Upplupen ränta ISDA Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider på väg Övriga tillgångar Not 4 Fast förvaltningsavgift Rörlig förvaltningsavgift Uppl revisionsarvode Uppl avgift derivataffär Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Likvider på väg, optionslikvidskuld Övriga skulder Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 1% Prestationsrelaterad avgift på avkastning över jämförelseränta 20% FÖRVALTARE Anders Kullberg Michael Errington Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total Fondens utveckling Fond (tkr) Utelöpande andelar Andelsvärde Utdelning (kr) ,00 28,75 197,27 276,34 19,29 37,48 0,00 0,00 Totalavk. i procent 8,4% 6,6% 9,3% -4,3% 2,7% 21,9% -11,0% 0,3% 5,5% 8,2% 21,28 Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,4% 0,5% 0,7% 0,9% 0,1% 0,4% 2,1% 1,6% 1,0% 1,8% 9,68

5 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING Explora ( ) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag och privatpersoner. Explora är en så kallad specialfond (hedgefond). Detta innebär att fonden har ett friare placeringsutrymme än vanliga värdepappersfonder och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt. Placeringsinriktningen för Explora ligger på den svenska aktiemarknaden. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens risk- och avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Genom användande av optioner som försäkringsinstrument kan fonden ta del av de avkastningsmöjligheter som aktiemarknaden ger men samtidigt minimera effekterna av kraftiga kursfall. Fonden har som mål att fondandelsvärdet under något enskilt kvartal i normalfallet inte ska minska med mer än maximalt ca 5 %. Målet för fonden är att den över tiden (en tioårsperiod) skall avkasta minst den riskfria räntan plus 5%-enheter som ett årligt genomsnitt till en risk som skall vara betydligt lägre än den svenska aktiemarknaden. FONDENS UTVECKLING Fonden har under första halvåret haft en positiv utveckling utifrån sin lågriskprofil. Fonden har avkastat 2,8%, vilket är i linje med fondens genomsnittliga målsättning. Fonden har redovisat positiv avkastning åt andelsägarna samtliga månader under perioden. Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,4%. De placeringsmodeller som förvaltarna arbetar efter har därmed på ett bra sätt lyckats hantera det marknadsklimat som rått. Fonden har sedan årsskiftet ökat från 399 mkr till 661 mkr. Netto av in- och utflöde uppgick till 247 mkr. UTVECKLING UNDER ÅRET Fonden avkastade under första halvåret 2,8 %. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,4% och OMXS30-index 3,3 %. FRAMTIDEN Målet i förvaltningen av Explora kommer även framgent att vara att hålla en relativt låg riskprofil. Fonden kommer huvudsakligen att vara aktiv inom derivat, primärt på index på den svenska marknaden. Ett ökat fokus på att ytterligare effektivisera likviditetsförvaltningen kommer att bibehållas. Fonden har också möjlighet att placera i enskilda aktier och positioner inom andra delar av den finansiella marknaden kan förekomma. STRATEGI OCH RISKER Fonden kan använda sig av olika strategier för att skapa mervärde mot fondens jämförelseindex. Primärt används derivat på de största bolagen samt index på den svenska aktiemarknaden men fonden kan också ta positioner i andra tillgångsslag. Exponeringen och risken i fonden kommer att variera beroende på vilka möjligheter att skapa mervärde som finns vid varje given tidpunkt. REDOVISNINGSPRINCIPER VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Vid utgången av halvåret fanns innehavda säljoptioner på OMXS30-index, samt innehavda aktier i Bluefish Pharma AB och preferensaktier i SAS AB. Fondens likviditet var vid halvårsskiftet placerat i företagsobligationer och på bankkonto. FONDENS EXPONERING Fondens exponering har varierat avsevärt under perioden. Fondens sammanlagda exponering uppgick till 92% per 30 juni. Nettoexponeringen per halvårsskiftet uppgick till 89%. Halvårsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser den 30 juni Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köp- eller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part. Onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTC-derivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

6 Öve rlå tbara värdepappe r- regle rad marknad Vä rd.kurs (lokal valuta ) SAS BTA preferensaktie SEK ,88 SAS AB AR Packaging Group AB FRN ,75 9, EUR ,93 AR PACKAGING GROUP AB Aligera FRN ,5 1 SEK ,14 ALIGERA HOLDING AB BLACK EARTH 9,4% SEK ,77 BLACK EARTH FARMING LTD Bayport Management LTD SEK ,55 BAYPORT MANAGEMENT LTD Bayport Management LTD ,2 1 SEK ,01 BAYPORT MANAGEMENT LTD Be Bio Energy FRN ,4 1 SEK ,20 Be Bio Energy Group AB Color Group FRN ,625 1, NOK ,36 COLOR GROUP Corem Property 6,75% , SEK ,17 COREM PROPERTY GROUP AB Destia AC Alpha , EUR ,78 DESTIA AC ALPHA Eksportfinans 5,5% ,5 6,68535 USD ,08 EKSPORTFINANS ASA Golar LNG FRN ,7 1, NOK ,65 GOLAR LNG Hoist Kredit AB FRN ,4 1 SEK ,60 Hoist Kredit AB Infratek ,875 1, NOK ,35 INFRATEK Nobina Europe AB 8 % ,125 1 SEK ,32 NOBINA EUROPE AB North Atlantic Drilling FRN ,75 1, NOK ,52 NORTH ATLANTIC DRILLING Nynäs FRN ,86 1 SEK ,63 Nynäs AB Ovako 6,5% , EUR ,17 OVAKO AB Polygon AB ,15 9, EUR ,83 POLYGON AB Real People FRN SEK ,14 REAL PEOPLE INVESTMENT HOLDINGS LTD Sagax AB 7% SEK ,79 SAGAX AB Scandinavian Airlines 9% ,375 1 SEK ,51 SAS AB Seadrill FRN , SEK ,75 SEADRILL LTD Sparbanken Öresund AB FRN ,854 1 SEK ,61 SPARBANKEN ORESUND AB Swedbank 5,75% ,25 11, GBP ,87 SWEDBANK AB VV Holding FRN ,25 1, NOK ,96 AKER ASA Veritas Petroleum 7% ,5 6,68535 USD ,51 VERITAS PETROLEUM West Air Europe AB 8% ,75 1 SEK ,07 WEST AIR EUROPE AB ,13% Öve rlå tbara värdepappe r -avse s bli före mål för handel på reglerad markand Vä rd.kurs (lokal valuta ) Bluefish Pharma ,5 1 SEK ,26 Bluefish Pharma Eksportfinans ASA JPY ,75 0, JPY ,01 EKSPORTFINANS ASA Bluewater 10% USD ,875 6,68535 USD ,59 BLUEWATER HOLDING BV SEB 5,471% ,95 6,68535 USD ,09 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SEB 5,471% ,95 6,68535 USD ,05 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,99% Summa överlåtbara värdepapper Övriga fina nsiella instrume ntot C-de rivat me d positivt marknadsvärde Vä rd.kurs (lokal valuta ) JPY/SEK termin , , JPY ,00 VALUTATERMIN JPY/SEK NOK/SEK termin , , NOK ,23 VALUTATERMIN NOK/SEK NOK/SEK termin , , NOK ,02 VALUTATERMIN NOK/SEK USD/SEK termin , ,68535 USD ,08 VALUTATERMIN USD/SEK ,33% Övriga fina nsiella instrume nt OT C-deriva t me d ne ga tivt marknadsvärde Vä rd.kurs (lokal valuta ) EUR/SEK termin , , EUR ,14 VALUTATERMIN EUR/SEK GBP/SEK termin , , GBP ,04 VALUTATERMIN GBP/SEK ,19% Övriga fina nsiella instrume nt - regle rad markna d Positivt marknadsvärde Vä rd.kurs (lokal valuta ) OMXS30 Jul PUT SEK ,02 Nasdaq OMX ,02% Likvidkonton Instrume ntna mn Vä rd.kurs (lokal valuta ) Atlant Explora ICA SEK SEK ,42 BANK Atlant Explora ISDA SEK SEK ,86 BANK Atlant Explora Investeringskonto JPY - 1 0, JPY - - BANK Atlant Explora investeringskonto EUR - 1 9, EUR - - BANK Atlant Explora investeringskonto GBP , GBP - - BANK Atlant Explora investeringskonto NOK - 1 1, NOK - - BANK Atlant Explora investeringskonto SEK SEK ,43 BANK Atlant Explora investeringskonto USD - 1 6,68535 USD - - BANK ,71% Upplupna intäkte r och kostna de r Instrume ntna mn Vä rd.kurs (lokal valuta ) Upplupet fast arvode SEK ,08 Upplupet revisionsarvode SEK ,00 Upplupet rörligt arvode SEK ,07 Ränta ICA SEK SEK ,00 SEB Clearingavgift SEK ,00 Upplupen ränta ISDA SEK ,00 Upplupen ränta klientmedelskonto SEK ,01 Upplupen ränta Inv konto SEK SEK ,03 Upplupen ränta Inv konto NOK , NOK 275 0,00 Eksportfinans Kupong USD ,68535 USD ,10 EKSPORTFINANS ASA ,02% Likvider på väg Instrumentnamn Vä rd.kurs (lokal valuta ) Värd.val.kurs Valutaslag Likvidbelopp SEK % av portf. Emittentkod VV Holding FRN ,0967 NOK ,98 Nasdaq OMX ,98% Portfölje ns ma rkna dsvärde %

7 Balansräkning Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fond Fond Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Not Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Not 2 Ränta ICA SEK Upplupen ränta ISDA Upplupen ränta klientmedelskonto Upplupen ränta Inv konto SEK Upplupen ränta Inv konto NOK 275 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider på väg, optionslikvidfordran Likvider på väg, ISDA ränta Övriga tillgångar Not 4 Fast förvaltningsavgift Rörlig förvaltningsavgift Uppl revisionsarvode Uppl avgift derivataffär Andelsinlösen Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Likvider på väg, FRN Övriga skulder Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 1% Prestationsrelaterad avgift på avkastning över jämförelseränta 20% FÖRVALTARE Anders Kullberg Michael Errington Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total Fondens utveckling Fond (tkr) Utelöpande andelar Andelsvärde 1 663, , , , , , , , , , ,60 Utdelning (kr) 0 0 5,76 5,01 57,95 58,56 43,08 16,28 32, Totalavk. i procent 2,8% 4,1% 7,6% 4,1% 5,3% 1,0% -10,9% 0,1% 5,6% 12,3% 7,4% Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,4% 0,5% 0,7% 0,2% 0,1% 0,4% 2,1% 3,6% 2,3% 1,8% 9,7%

8 MULTI-STRATEGY Förvaltningsberättelse UTVECKLING UNDER ÅRET PLACERINGSINRIKTNING Multi-Strategy ( ) är en s.k fond i fond dvs den investerar i andra fondandelar. Fonden är en specialfond vilket innebär att den har möjlighet att ha färre innehav än en värdepappersfond. Fonden ska genom att kombinera investeringar i olika typer av specialfonder uppnå en god avkastning till låg risk. Målet för fonden är att avkasta 3-7% över den riskfria räntan per år samtidigt som rullande tolv månaders avkastning är kontinuerligt positiv. Placeringarna görs huvudsakligen i svenska specialfonder men fonden har även möjlighet att i viss utsträckning investera utanför Sverige. Genom att identifiera fonder med hög förväntad avkastning med låg inbördes samvariation kan fonden ha ambition att leverera en god avkastning till låg risk VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Fonden har endast gjort mindre förändringar av sammansättningen av portföljen under Fonden avkastade under första halvåret 1,9%. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,4%, OMXS30 index 3,3% STRATEGI OCH RISKER Fonden investerar i andra specialfonder, i dagligt tal hedgefonder, dvs den är en s.k. fond i fond. Genom diversifiering över flera olika förvaltare och olika typer av strategier söker fonden uppnå diversifieringseffekter som ska hålla risken mätt som standardavvikelse på en relativt låg nivå 2 8%. Fonden är månadshandlad och underliggande fonder är generellt månadshandlade vilket ger en viss likviditetsrisk. Fonden hedgar eventuella valutarisker och har begränsade, om några, ränte- och marknadsrisker. FONDENS EXPONERING Fondens exponering är generellt sett 100% mot fonder med undantag för en mindre del likviditet. Fonden kan temporärt över månadsskiften belånas för att hantera flöden men den faktiska exponeringen avviker inte från 100% FONDENS UTVECKLING Fonden har under första halvåret 2014 stigit med 1,9%. Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,4% Fonden har ökat från c:a 22 mkr till dryga 27 mkr. Netto av in- och utflöde uppgick till 5mkr. REDOVISNINGSPRINCIPER Halvårsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser den 30 juni Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köp- eller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part. Onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTC-derivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

9 MULTI-STRATEGY Övriga finansiella instrument - reglerad marknad och öppen för allmänheten - Fondandelar Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Atlant Explora 998, ,06 1 SEK ,05 Atlant Explora Estlander & Partners Freedom Class C 218, ,39 9, EUR ,83 Estlander & Partners freedom class C Excalibur 136, , SEK ,96 EXCALIBUR Futuris 842, ,9515 9, EUR ,79 FUTURIS GMM Alpha Fund 2, ,346 1 SEK ,53 GMM ALPHA FUND Gladiator 1 267, , SEK ,97 GLADIATOR Lynx , , SEK ,85 LYNX Nektar 1 391, , SEK ,11 NEKTAR Nordic European Absolute Return Fund , ,964 1 SEK ,81 NORDIC ABSOLUTE FUND ,90% OTC-derivat med negativtt marknadsvärde Instrumentnamn Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod EUR/ SEK termin , , EUR ,20 VALUTATERMIN EUR/ SEK ,20% Likvidkonton Instrumentnamn Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Atlant Multi-Strategy investeringskonto EUR - 1 9, EUR - - BANK Atlant Multi-Strategy investeringskonto SEK SEK ,29 BANK Atlant Multi-Strategy investeringskonto SEK SEK ,61 BANK Atlant Multi-Strategi ISDA SEK SEK ,42 BANK ,32% Upplupna intäkter och kostnader Instrumentnamn Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Upplupen ränta ISDA SEK 47 0,00 Upplupet fast arvode SEK ,01 Upplupet revisionsarvode SEK , ,02% Portföljens marknadsvärde %

10 MULTI-STRATEGY Tillgångar Not OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 47 Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Not Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Not 2 Upplupen ränta ISDA 47 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 47 Not 3 Fast förvaltningsavgift Uppl revisionsarvode Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 1% Fond Fond Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument FÖRVALTARE Johan Tjeder Anders Kullberg Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total FONDENS UTVECKLING Fond, (tkr) Utelöpande andelar Andelsvärde, kr ,08 Utdelning (kr) 0 0 Totalavk. i procent 1,9% 0,8% Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,4% 0,5%

11 Förvaltningsberättelse UTVECKLING UNDER ÅRET PLACERINGSINRIKTNING Sharp ( ) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag och privatpersoner. Sharp är en så kallad specialfond (hedgefond). Detta ger ett friare placeringsutrymme än för vanliga värdepappersfonder samt möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt. Sharp handlar uteslutande i optioner och terminer mot det svenska OMXS30-indexet, i syfte att minimera företagsrisken och istället fokusera på marknadsrisken. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens riskoch avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Detta innebär att derivatinstrument används dels för att försöka generera avkastning i såväl stigande som fallande aktiemarknad, och dels i syfte att öka eller minska risken i fonden beroende på rådande osäkerhet i marknaden. Målet för fonden är att den över tiden (en tio-årsperiod) skall avkasta minst 12% som ett årligt genomsnitt till en risk som skall vara något lägre än den svenska aktiemarknaden. FONDENS UTVECKLING Fonden har haft en positiv utveckling under första halvåret, med en avkastning på 5,6%. Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,4%. De placeringsmodeller som förvaltarna arbetar efter har kunnat utnyttja derivatinstrumentens egenskaper väl och fonden har utvecklats i linje med förvätningarna. Fonden har sedan årsskiftet ökat från 955 mkr till mkr. Netto av in- och utflöde uppgick till 99 mkr. VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Vid utgången av perioden fanns utställda köpoptioner samt innehavda säljoptioner på OMXS30-index. Dessutom hade fonden köpt OMXterminer. Fondens likviditet har till stora delar placerats i företagsobligationer samt på bankkonto. FRAMTIDEN Den aktiva förvaltningen kommer att fortsätta under återstoden av Fonden kommer även framgent att vara aktiv inom derivat, primärt på index på den svenska marknaden. Fonden har också möjlighet att placera i enskilda aktier, men räknar inte med att använda denna möjlighet under Även positioner inom andra delar av den finansiella marknaden kan förekomma Fonden avkastade under första halvåret 5,6%. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,4% och OMXS30-index 3,3%. FONDENS EXPONERING Fondens exponering har varierat markant under året. Detta är förenligt med fondens placeringsstrategi, dvs. att snabbt kunna förändra fondens riskprofil. Fondens sammanlagda exponering uppgick till 245% vid periodens slut. Nettoexponeringen var per halvårsskiftet, 160%. STRATEGI OCH RISKER Fonden använder sig av olika strategier för att skapa mervärde jämfört med fondens jämförelseindex. Primärt används derivat på index på den svenska aktiemarknaden (OMXS30) men fonden kan också i undantagsfall ta positioner i andra tillgångsslag. Exponeringen i fonden kommer att variera kraftigt beroende på vilka möjligheter att skapa mervärde som finns vid varje given tidpunkt. REDOVISNINGSPRINCIPER Halvårsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser 30 juni Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köp- eller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part. Onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTC-derivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

12 Överlåtbara värdepapper- reglerad marknad Aker FRN ,625 1, NOK ,02 AKER ASA Aker FRN ,799 1 SEK ,72 AKER ASA Amer Sports FRN ,85 1 SEK ,38 AMER SPORTS OYJ BLACK EARTH 9,4% SEK ,63 BLACK EARTH FARMING LTD CLS Holdings FRN ,94 1 SEK ,45 CLS HOLDINGS PLC Citigroup FRN ,5 9, EUR ,89 CITIGROUP INC. Corem Property 6,75% , SEK ,59 COREM PROPERTY GROUP AB Corem Property Group AB ,893 1 SEK ,62 COREM PROPERTY GROUP AB Danske Bank FRN , SEK ,36 DANSKE BANK A/ S Eksportfinans 5,5% ,5 6,68535 USD ,64 EKSPORTFINANS ASA Fast Partner 6,75% ,375 1 SEK ,54 FASTPARTNER AB HSBC 5,911% ,5 6,68535 USD ,65 HSBC FINANCE CAP IX Klöver FRN ,849 1 SEK ,82 KLOVERN AB Klövern FRN , SEK ,42 KLOVERN AB Klövern FRN ,33 1 SEK ,58 KLOVERN AB MTG FRN ,2 1 SEK ,15 MTG North Atlantic 6,25% ,375 6,68535 USD ,29 NORTH ATLANTIC DRILLING ORANGE 4,25% PERP ,2 9, EUR ,31 ORANGE SPP FRN ,533 1 SEK ,29 SSAB SVENSKT STAL AKTIEBOLAGET Sagax AB 7% SEK ,94 SAGAX AB Sagax FRN ,97 1 SEK ,22 SAGAX AB Scandinavian Airlines 9% ,375 1 SEK ,72 SAS AB Seadrill FRN , SEK ,92 SEADRILL LTD Sparbanken Öresund AB FRN ,854 1 SEK ,43 SPARBANKEN ORESUND AB Studsvik AB , SEK ,92 STUDSVIK AB Svensk Fastfin II FRN ,5 1 SEK ,51 SVENSK FASTFIN II AB UBS AG 4,75% ,825 9, EUR ,67 UBS AG JERSEY BRANCH UBS AG Jersey 4,28% PERP ,9 9, EUR ,54 UBS AG JERSEY BRANCH VV Holding FRN ,25 1, NOK ,89 AKER ASA ,14% Överlåtbara värdepapper -avses bli föremål för handel på reglerad markand Nordea Bank 5,424% ,75 6,68535 USD ,16 NORDEA BANK AB Nordnet AB 7,25% ,4 1 SEK ,49 NORDNET AB Hemfosa Fastigheter ,134 1 SEK ,62 HEMFOSA FASTIGHETER AB SEB 5,471% ,95 6,68535 USD ,83 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SEB 5,471% ,95 6,68535 USD ,29 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,39% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Penningmarknadinstrument Boliden Certifikat , SEK ,49 BOLIDEN AB ,49% Övriga finansiella instrument OTCderivat med positivt marknadsvärde NOK/ SEK termin , , NOK ,04 VALUTATERMIN NOK/ SEK NOK/ SEK termin , , NOK ,03 VALUTATERMIN NOK/ SEK USD/ SEK termin , ,68535 USD ,09 VALUTATERMIN USD/ SEK ,16% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Positivt marknadsvärde OMXS30 Jan PUT ,625 1 SEK ,63 Nasdaq OMX ,63%

13 Övriga finansiella instrument OTCderivat med negativt marknadsvärde EUR/ SEK termin , , EUR ,13 VALUTATERMIN EUR/ SEK ,13% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Negativt marknadsvärde OMXS30 Jan CALL ,3 1 SEK ,19 Nasdaq OMX OMXS30 Jul CALL ,25 1 SEK ,07 Nasdaq OMX OMX Futures ,5 1 SEK ,13 Nasdaq OMX ,40% Likvidkonton Atlant Sharp SEK investeringskonto SEK ,20 BANK Atlant Sharp investeringskonto EUR 1 9, EUR - BANK Atlant Sharp investeringskonto GBP 0,3 1 11, GBP 3 0,00 BANK Atlant Sharp investeringskonto NOK 1 1, NOK - BANK Atlant Sharp investeringskonto USD 1 6,68535 USD - BANK Atlant Sharp ICA SEK SEK ,96 BANK Atlant Sharp ISDA SEK SEK ,71 BANK ,87% Upplupna intäkter och kostnader Upplupet fast arvode SEK ,13 Upplupet revisionsarvode SEK ,00 Upplupet rörligt arvode SEK ,14 SEB Clearingavgift SEK ,01 Ränta ICA SEK SEK ,00 Upplupen ränta ISDA SEK ,00 Upplupen ränta Inv konto SEK SEK ,03 Upplupen ränta klientmedelskonto SEK , ,24% Likvider på väg Värd.val.kurs Valutaslag Likvidbelopp SEK % av portf. Emittentkod VV Holding FRN ,00 1 1,0967 NOK ,92 Nasdaq OMX ,92% Portföljensmarknadsvärde %

14 Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fond Fond Not Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Not 2 Ränta ICA SEK Upplupen ränta ISDA Upplupen ränta Inv konto SEK Upplupen ränta klientmedelskonto Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider på väg, ISDA ränta Övriga tillgångar Not 4 Fast förvaltningsavgift Rörlig förvaltningsavgift Uppl revisionsarvode SEB Clearingavg Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Likvider på väg Övriga tillgångar Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 2% Prestationsrelaterad avgift på avkastning över jämförelseränta 20% Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument FÖRVALTARE Anders Kullberg Michael Errington Fondens utveckling Fond (tkr) Utelöpande andelar Andelsvärde, kr 1563, , , ,26 980,57 733,78 796,91 Utdelning, kr ,47 31,29 15,99 Totalavk. i procent 5,6% 4,6% 6,6% 0,6% 9,0% 38,2% -1,7% Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,4% 0,5% 0,7% 0,9% 0,1% 0,4% 2,1% Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total

15 STABILITY Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING Stability ( ) är en svenskregistrerad fond som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag och privatpersoner. Stability är en så kallad specialfond (hedgefond). Detta innebär att fonden har ett friare placeringsutrymme än vanliga värdepappersfonder och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt. Fondens avkastning har ingen korrelation med utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringsinriktningen för Stability ligger på den svenska ränte- och aktiemarknaden. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens risk- och avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Genom användande av optioner kan fonden till avkastningen på ränteportföljen addera avkastning från derivatstrategier med hög sannolikhet för vinst. På så sätt kan fonden uppnå sin målsättning att leverera en avkastning som överstiger den riskfria ränteavkastningen och samtidigt hålla en hög konsistens i avkastningen. STRATEGI OCH RISKER Fonden kan använda sig av olika strategier för att skapa mervärde mot fondens jämförelseindex. Primärt används derivat på index på den svenska aktiemarknaden (OMXS30) men fonden kan också i undantagsfall ta positioner i andra tillgångsslag. Fonden har i grunden en marknadsneutral ansats. Exponeringen i fonden kommer att variera beroende på vilka möjligheter att skapa mervärde som finns vid varje given tidpunkt. VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Vid utgången av halvåret fanns innehavda säljoptioner på OMXS30-index. Fondens likviditet har till stora delar placerats i företagscertifikat, företagsobligationer samt på bankkonto. REDOVISNINGSPRINCIPER Halvårsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). FRAMTIDEN Den aktiva förvaltningen kommer att fortsätta under återstoden av Fonden kommer även framgent att vara aktiv inom derivat, primärt på index på den svenska marknaden. Likviditeten kommer primärt att placeras i ränteinstrument med kort duration. Fonden har också möjlighet att placera i enskilda aktier, men räknar inte med att använda denna möjlighet under Även positioner inom andra delar av den finansiella marknaden kan förekomma. UTVECKLING UNDER ÅRET Fonden avkastade under första halvåret 1,8%. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,4% och OMXS30-index 3,3%. FONDENS EXPONERING Fondens exponering har varierat under perioden. Detta är förenligt med fondens placeringsstrategi, dvs att snabbt kunna förändra fondens riskprofil, där fokus är att kontinuerligt hålla en låg risk. Fondens bruttoexponering uppgick till 90% vid periodens slut. Nettoexponeringen var per halvårsskiftet 88%. FONDENS UTVECKLING Fonden har under första halvan av 2014 haft en fortsatt positiv utveckling, strax över den genomsnittliga årliga målavkastningen på riskfri ränta plus tre procentenheter. Avkastningen har varit 1,8 % under perioden. Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,4%. Fonden har genererat positiv avkastning åt fondspararna under halvårets samtliga tolv månader. Fonden har ökat från 2,6 miljarder kronor till drygt 3,4 miljarder kronor. Netto av in- och utflöde uppgick till 708 miljoner kronor. VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser 30 juni Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köp- eller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part.onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTC-derivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

16 Överlåtbara värdepapper -reglerad marknad Aker FRN ,625 1, NOK ,79 AKER ASA Aker FRN ,799 1 SEK ,94 AKER ASA Amer Sports FRN ,85 1 SEK ,20 AMER SPORTS OYJ BW Offshore ,625 1, NOK ,93 BW Offshore BWG Homes FRN ,75 1, NOK ,05 BWG HOMES ASA CLS Holdings FRN ,94 1 SEK ,15 CLS HOLDINGS PLC Corem Property 6,75% , SEK ,25 COREM PROPERTY GROUP AB Danske Bank FRN , SEK ,31 DANSKE BANK A/ S Eksportfinans 5,5% ,5 6,68535 USD ,72 EKSPORTFINANS ASA Fast Partner 6,75% ,375 1 SEK ,75 FASTPARTNER AB HSBC 5,911% ,5 6,68535 USD ,06 HSBC FINANCE CAP IX Handelsbanken 4,194% ,5 9, EUR ,01 SVENSKA HANDELSBANKEN AB Hoist Kredit AB FRN ,4 1 SEK ,23 Hoist Kredit AB Ikano Bank FRN ,9 1 SEK ,03 Ikano Bank AB Intrum FRN , SEK ,91 INTRUM JUSTITIA AB Jyske Bank FRN ,1 1 SEK ,23 Jyske Bank A/ S Kemira 2,5% ,95 9, EUR ,41 KEMIRA OYJ Klöver FRN ,849 1 SEK ,76 KLOVERN AB Klövern FRN , SEK ,24 KLOVERN AB Klövern FRN ,33 1 SEK ,46 KLOVERN AB Klövern FRN , SEK ,52 KLOVERN AB Länsförsäkringar FRN , SEK ,68 LANSFORSAKRINGAR BANK Millicom FRN ,655 1 SEK ,47 MILLICOM INTL.CELU.SA Nordea Bank 8,375% PERP ,55 6,68535 USD ,59 NORDEA BANK AB Nordea Bank Finland 6,25% PERP ,25 11, GBP ,85 NORDEA BANK FINLAND PLC ORANGE 4,25% PERP ,2 9, EUR ,41 ORANGE Prosafe FRN ,375 1, NOK ,45 PROSAFE SBAB Bank AB 7,16% PERP , SEK ,61 SBAB BANK AB SBAB FRN ,989 1 SEK ,08 SBAB BANK AB SPP FRN ,533 1 SEK ,49 SSAB SVENSKT STAL AKTIEBOLAGET Sagax AB 7% SEK ,92 SAGAX AB Sagax FRN ,97 1 SEK ,35 SAGAX AB Sandvik FRN ,339 1 SEK ,65 SANDVIK AB Seadrill FRN , SEK ,63 SEADRILL LTD Skandinaviska Enskilda Banken 9,25% PERP ,25 9, EUR ,61 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Sparbanken Öresund AB FRN ,854 1 SEK ,78 SPARBANKEN ORESUND AB Sparbanken Öresund FRN ,694 1 SEK ,50 SPARBANKEN ORESUND AB Sparbanken Öresund FRN , SEK ,08 SPARBANKEN ORESUND AB Stolt Nielsen FRN ,75 1, NOK ,06 STOLT NIELSEN LTD Studsvik AB , SEK ,45 STUDSVIK AB Svensk Fastfin II FRN ,5 1 SEK ,03 SVENSK FASTFIN II AB Swedbank 2,375% ,6205 9, EUR ,82 SWEDBANK AB Swedbank 5,75% ,25 11, GBP ,18 SWEDBANK AB UBS AG Jersey 4,28% PERP ,9 9, EUR ,76 UBS AG JERSEY BRANCH ,40% Överlåtbara värdepapper -avses bli föremål för handel på reglerad markand Eksportfinans ASA JPY ,75 0, JPY ,17 EKSPORTFINANS ASA Nordea Bank 5,424% ,68535 USD ,40 NORDEA BANK AB Nordea Bank 5,424% ,75 6,68535 USD ,08 NORDEA BANK AB Nordnet AB 7,25% ,7 1 SEK ,62 NORDNET AB Nordnet AB 7,25% ,4 1 SEK ,05 NORDNET AB Hemfosa Fastigheter ,134 1 SEK ,68 HEMFOSA FASTIGHETER AB SEB 5,471% ,95 6,68535 USD ,63 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SEB 5,471% ,95 6,68535 USD ,70 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Storebrand FRN 11,9% ,25 1, NOK ,69 STOREBRAND LIVSFORSIKRING ,03%

17 Forsättning innehav Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Penningmarknadsinstrument Boliden Certifikat ,804 1 SEK ,19 BOLIDEN AB Hexagon Certifikat ,82 1 SEK ,38 HEXAGON AB ,19% Övriga finansiella instrument OTC-derivat med positivt marknadsvärde JPY/ SEK termin , , JPY ,00 VALUTATERMIN JPY/ SEK NOK/ SEK termin , , NOK ,17 VALUTATERMIN NOK/ SEK USD/ SEK termin , ,68535 USD ,10 VALUTATERMIN USD/ SEK ,28% Övriga finansiella instrument OTC-derivat med negativt marknadsvärde EUR/ SEK termin , , EUR ,12 VALUTATERMIN EUR/ SEK GBP/ SEK termin , , GBP ,03 VALUTATERMIN GBP/ SEK ,15% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Positivt marknadsvärde Värd.val.kurs ValutaslagMarkn.värde SEK % av portf. Emittentkod OMXS30 Jul PUT SEK ,02 Nasdaq OMX OMXS30 Jul PUT 230 8,5 1 SEK ,01 Nasdaq OMX OMXS30 Jul PUT 20 10,875 1 SEK ,00 Nasdaq OMX ,02% Likvidkonton Instrumentnamn Atlant Stability Investeringskonto EUR 0 1 9, EUR - - BANK Atlant Stability Investeringskonto GBP , GBP - - BANK Atlant Stability Investeringskonto JPY 0 1 0, JPY - - BANK Atlant Stability Investeringskonto NOK , NOK ,08 BANK Atlant Stability Investeringskonto USD ,68535 USD ,04 BANK Atlant Stability SEK Investeringskonto SEK ,47 BANK Atlant Stability Sparbanken Skurup SEK SEK ,20 SPARBANKEN SKURUP AB Atlant Stability Sparbanken Syd SEK SEK ,69 SPARBANKEN SYD Atlant Stability ICA SEK SEK ,67 BANK Atlant Stability ISDA SEK SEK ,74 BANK ,82% Upplupna intäkter och kostnader Eksportfinans Kupong USD ,68535 USD ,06 EKSPORTFINANS ASA Upplupet fast arvode SEK ,04 Upplupet revisionsarvode SEK ,00 Upplupet rörligt arvode SEK ,05 SEB Clearingavgift SEK ,00 Ränta ICA SEK SEK ,00 Upplupen ränta ISDA SEK ,00 Uppl ränta Sparbanken Syd SEK SEK ,03 SPARBANKEN SYD Uppl ränta Sparbanken Skurup SEK SEK ,02 SPARBANKEN SKURUP AB Uppl ränta Inv konto SEK SEK ,01 Uppl ränta Inv konto NOK SEK 316 0,00 Uppl ränta Inv konto EUR SEK 35 0,00 Uppl ränta klientmedelskonto SEK , ,02% Portföljens marknadsvärde %

18 STABILITY Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Fond Fond Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Not Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Not 2 Ränta ICA SEK Uppl ränta Sparbanken Syd Uppl ränta Sparbanken Öresund Uppl ränta Sparbanken Skurup Upplupen ränta ISDA Uppl ränta Inv konto SEK Uppl ränta Inv konto NOK 316 Uppl ränta Inv konto EUR 35 Uppl ränta klientmedelskonto Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider på väg, ISDA ränta Övriga tillgångar Not 4 Fast förvaltningsavgift Rörlig förvaltningsavgift Uppl revisionsarvode Uppl Clearingavg Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 1% Prestationsrelaterad avgift på avkastning över jämförelseränta 20% FÖRVALTARE Anders Kullberg Michael Errington Fondens utveckling Fond (tkr) Utelöpande andelar Andelsvärde, kr 1323, , , , , ,09 Utdelning, kr , ,34 0,54 Totalavk. i procent 1,8% 2,2% 3,8% 2,4% 2,6% 3,5% Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,4% 0,5% 0,7% 0,9% 0,1% 0,4% Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total

19 UTVECKLING UNDER ÅRET Under första halvåret avkastade Edge 8,4%, Explora 2,8%, Sharp 5,6%, Multi-Strategy 1,9% och Stability 1,8%. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,4%, OMXS30index 3,3%. Stockholm Patrik Ståhl Styrelseordförande Svante Wedman Styrelseledamot Anders Strömberg Styrelseledamot Jan-Åke Classon Styrelseledamot Eva Olsson Lönn VD

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en hedgefond registrerad i Sverige som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svenskregistrerad fond som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2013 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2014 Förvaltningsberättelse UTVECKLING UNDER ÅRET PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en hedgefond registrerad i Sverige som står under Finans-nspektionens tillsyn. Fonden vänder sig

Läs mer

Stability

Stability Årsberättelse för Stability Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Stability 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Denna halvårsredogörelse omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Fonden Crescit är en nyskapande specialfond med tillstånd att förvalta

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Quesada Bond Opportunity Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Bond Opportunity Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5057 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Bond Opportunity är en specialfond vars mål är att placera ränterelaterade överlåtbara värdepapper främst i företagsobligationer

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Plain Capital BronX

Plain Capital BronX Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Halvårsredogörelse Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer )

Halvårsredogörelse Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer ) Halvårsredogörelse 2016 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret 2016 Fonden Carlsson Noren Macro Fund är en svensk AIF-fond som

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09 Absolutavkastning 2014-04-09 Innehåll Affärside och mål Portföljstruktur Risker och riskkontroll Nyckeltal Affärside och mål Skapa en jämn genomsnittlig årsavkastning på 7 % inom intervallet 0-15 %. Låg

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Halvårsredogörelse 2016

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Halvårsredogörelse 2016 Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Arcturus Hedgefond

Arcturus Hedgefond Halvårsredogörelse för Arcturus Hedgefond 515602-8010 Perioden 2016-02-29-2016-06-30 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Idevall & Partners Fonder AB, 559018-1201, avger härmed

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015 Årsberättelse 2015 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Affärsvärlden Fonden

Affärsvärlden Fonden Halvårsredogörelse för Affärsvärlden Fonden Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Affärsvärlden Fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 556703-8269,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

PLAIN CAPITAL LUNATIX

PLAIN CAPITAL LUNATIX PLAIN CAPITAL LUNATIX FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-06-30 Bäste andelsägare, Det går inte att beskylla årets första del för att ha varit händelsefattigt. På aktiemarknaderna inleddes januari med kraftiga

Läs mer

FAIR PLAY. Halvårsrapport per 2015-06-30

FAIR PLAY. Halvårsrapport per 2015-06-30 Kapitalförvaltning AB FAIR PLAY Halvårsrapport per 2015-06-30 Case Kapitalförvaltning AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-663 35 20 HALVÅRSREDOGÖRELSE MARKNADEN Det första halvåret

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer