UTVECKLING UNDER ÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLING UNDER ÅRET"

Transkript

1 HALVÅRSBERÄTTELSE 2014

2 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE ( ) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag och privatpersoner. Edge är en så kallad specialfond (hedgefond). Detta innebär att fonden har ett friare placeringsutrymme än vanliga värdepappersfonder och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt. Placeringsinriktningen för Edge ligger på den svenska aktiemarknaden. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens risk- och avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Detta innebär att derivatinstrument används dels för att försöka generera avkastning i såväl stigande som fallande aktiemarknad, och dels i syfte att öka eller minska risken i fonden beroende på rådande osäkerhet i marknaden. Målet för fonden är att den över tiden (en tioårsperiod) skall avkasta minst 12% som ett årligt genomsnitt till en risk som skall vara i linje med den svenska aktiemarknaden. FONDENS UTVECKLING Fonden har haft en positiv utveckling under årets första sex månader, med en avkastning på 8,4%. Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,4%. De placeringsmodeller som förvaltarna arbetar efter har lyckats förstärka effekterna av den svagt stigande Stockholmsbörsen Fonden har sedan årsskiftet ökat från 170 mkr till 196 mkr. Netto av in- och utflöde uppgick till 12 mkr. VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Vid utgången av perioden fanns aktieinnehav i Bluefish Pharma AB, Africa Oil Corp samt Bactiguard AB. Det fanns även såväl innehavda som utställda köpoptioner på OMXS30-index. Fonden hade även innehavda säljoptioner på OMXS30-inde samt ett innehav i fonden Atlant Multi Strategy. Fondens likviditet var vid halvårsskiftet placerad i företagsobligationer och på bankkonto. FRAMTIDEN Den aktiva förvaltningen kommer att fortsätta under återstoden av Fonden kommer även framgent att vara aktiv inom derivat, primärt på de största bolagen och index på den svenska marknaden. Fonden har också möjlighet att placera i enskilda aktier. FONDENS EXPONERING Fondens exponering har varierat markant under året. Detta är förenligt med fondens placeringsstrategi, dvs. att snabbt kunna förändra fondens riskprofil. Fondens sammanlagda exponering uppgick till 311% vid periodens slut. Nettoexponeringen var per halvårsskiftet betydligt lägre 209%. UTVECKLING UNDER ÅRET Fonden avkastade under första halvåret 8,4 %. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,4% och OMXS30-index 3,3 %. STRATEGI OCH RISKER Fonden kan använda sig av olika strategier för att skapa mervärde mot fondens jämförelseindex. Primärt används derivat på de största bolagen samt index på den svenska aktiemarknaden men fonden kan också ta positioner i andra tillgångsslag. Exponeringen i fonden kommer att variera kraftigt beroende på vilka möjligheter att skapa mervärde som finns vid varje given tidpunkt. REDOVISNINGSPRINCIPER Halvårsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser den 30 juni Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köp- eller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part. Onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTCderivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

3 Fondinnehav Överlåtbara värdepapper- reglerad marknad Africa Oil Corp ,5 1 SEK ,72 Africa Oil Corp. Bactiguard AB B SEK ,04 Bactiguard AB AR Packaging Group AB FRN ,75 9, EUR ,99 AR PACKAGING GROUP AB Aligera FRN ,5 1 SEK ,15 ALIGERA HOLDING AB BLACK EARTH 9,4% SEK ,06 BLACK EARTH FARMING LTD Bayport Management LTD ,2 1 SEK ,63 BAYPORT MANAGEMENT LTD Be Bio Energy FRN ,4 1 SEK ,07 Be Bio Energy Group AB Bravida Holding AB ,445 1 SEK ,11 BRAVIDA HOLDING AB Klövern FRN , SEK ,66 KLOVERN AB Nobina Europe AB 8 % ,125 1 SEK ,56 NOBINA EUROPE AB Nynäs FRN ,86 1 SEK ,18 Nynäs AB Real People FRN SEK ,91 REAL PEOPLE INVESTMENT HOLDINGS LTD Sagax AB 7% SEK ,19 SAGAX AB Scandinavian Airlines 9% ,375 1 SEK ,89 SAS AB VV Holding FRN ,25 1, NOK ,55 AKER ASA Veritas Petroleum 7% ,5 6,68535 USD ,10 VERITAS PETROLEUM ,81 Överlåtbara värdepapper -avses bli föremål för handel på reglerad markand Bluefish Pharma ,5 1 SEK ,00 Bluefish Pharma Bluewater 10% USD ,875 6,68535 USD ,65 BLUEWATER HOLDING BV ,65 Summa överlåtbara värdepapper Övriga finansiella instrument - reglerad och öppen för allmänheten Fondandelar Atlant Multi-Strategy ,8 1 SEK ,76 Atlant Multi-Strategy ,76% Övriga finansiella instrument OTC-derivat med positivt marknadsvärde NOK/ SEK termin , , NOK ,03 VALUTATERMIN NOK/ SEK USD/ SEK termin , ,68535 USD ,04 VALUTATERMIN USD/ SEK ,07% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Positivt marknadsvärde OMXS30 Jan CALL ,75 1 SEK ,07 Nasdaq OMX OMXS30 Jul PUT SEK ,15 Nasdaq OMX ,22% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Negativt marknadsvärde OMXS30 Jan CALL ,3 1 SEK ,87 Nasdaq OMX OMXS30 Jul CALL ,875 1 SEK ,19 Nasdaq OMX OMXS30 Jul CALL ,4 1 SEK ,04 Nasdaq OMX ,10% OTC-derivat med negativt marknadsvärde EUR/ SEK termin , , EUR ,04 VALUTATERMIN EUR/ SEK ,04% Likvidkonton Instrumentnamn Atlant Edge 1 investeringskonto SEK SEK ,93 BANK Atlant Edge EUR investeringskonto - 1 9, EUR - - BANK Atlant Edge ICA SEK SEK 577 9,63 BANK Atlant Edge ISDA SEK SEK ,63 BANK Atlant Edge investeringskonto , GBP - - BANK GBP Atlant Edge investeringskonto NOK - 1 1, NOK - - BANK Atlant Edge investeringskonto USD - 1 6,68535 USD - - BANK ,20% Upplupna intäkter och kostnaderinstrumentnamn Upplupet fast arvode SEK ,08 Upplupet revisionsarvode SEK ,00 Upplupen ränta ISDA SEK ,00 Upplupen ränta klientmedelskonto SEK ,00 Upplupen ränta Inv konto SEK SEK ,03 Ränta ICA SEK SEK ,00 SEB Clearingavgift SEK , ,05% Likvider på väg Instrumentnamn Värd.val.kurs Valutaslag Likvidbelopp SEK % av portf. Emittentkod Scandi Standard SEK ,41 SCANDI STANDARD Scandi Standard ,35 1 SEK ,46 SCANDI STANDARD VV Holding FRN ,0967 NOK ,57 VV Holding ,52% Portföljens marknadsvärde %

4 Noter Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fond Fond Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Not Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Not 2 Ränta ICA SEK Upplupen ränta klientmedelskonto Upplupen ränta Inv konto SEK Upplupen ränta ISDA Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider på väg Övriga tillgångar Not 4 Fast förvaltningsavgift Rörlig förvaltningsavgift Uppl revisionsarvode Uppl avgift derivataffär Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Likvider på väg, optionslikvidskuld Övriga skulder Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 1% Prestationsrelaterad avgift på avkastning över jämförelseränta 20% FÖRVALTARE Anders Kullberg Michael Errington Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total Fondens utveckling Fond (tkr) Utelöpande andelar Andelsvärde Utdelning (kr) ,00 28,75 197,27 276,34 19,29 37,48 0,00 0,00 Totalavk. i procent 8,4% 6,6% 9,3% -4,3% 2,7% 21,9% -11,0% 0,3% 5,5% 8,2% 21,28 Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,4% 0,5% 0,7% 0,9% 0,1% 0,4% 2,1% 1,6% 1,0% 1,8% 9,68

5 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING Explora ( ) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag och privatpersoner. Explora är en så kallad specialfond (hedgefond). Detta innebär att fonden har ett friare placeringsutrymme än vanliga värdepappersfonder och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt. Placeringsinriktningen för Explora ligger på den svenska aktiemarknaden. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens risk- och avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Genom användande av optioner som försäkringsinstrument kan fonden ta del av de avkastningsmöjligheter som aktiemarknaden ger men samtidigt minimera effekterna av kraftiga kursfall. Fonden har som mål att fondandelsvärdet under något enskilt kvartal i normalfallet inte ska minska med mer än maximalt ca 5 %. Målet för fonden är att den över tiden (en tioårsperiod) skall avkasta minst den riskfria räntan plus 5%-enheter som ett årligt genomsnitt till en risk som skall vara betydligt lägre än den svenska aktiemarknaden. FONDENS UTVECKLING Fonden har under första halvåret haft en positiv utveckling utifrån sin lågriskprofil. Fonden har avkastat 2,8%, vilket är i linje med fondens genomsnittliga målsättning. Fonden har redovisat positiv avkastning åt andelsägarna samtliga månader under perioden. Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,4%. De placeringsmodeller som förvaltarna arbetar efter har därmed på ett bra sätt lyckats hantera det marknadsklimat som rått. Fonden har sedan årsskiftet ökat från 399 mkr till 661 mkr. Netto av in- och utflöde uppgick till 247 mkr. UTVECKLING UNDER ÅRET Fonden avkastade under första halvåret 2,8 %. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,4% och OMXS30-index 3,3 %. FRAMTIDEN Målet i förvaltningen av Explora kommer även framgent att vara att hålla en relativt låg riskprofil. Fonden kommer huvudsakligen att vara aktiv inom derivat, primärt på index på den svenska marknaden. Ett ökat fokus på att ytterligare effektivisera likviditetsförvaltningen kommer att bibehållas. Fonden har också möjlighet att placera i enskilda aktier och positioner inom andra delar av den finansiella marknaden kan förekomma. STRATEGI OCH RISKER Fonden kan använda sig av olika strategier för att skapa mervärde mot fondens jämförelseindex. Primärt används derivat på de största bolagen samt index på den svenska aktiemarknaden men fonden kan också ta positioner i andra tillgångsslag. Exponeringen och risken i fonden kommer att variera beroende på vilka möjligheter att skapa mervärde som finns vid varje given tidpunkt. REDOVISNINGSPRINCIPER VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Vid utgången av halvåret fanns innehavda säljoptioner på OMXS30-index, samt innehavda aktier i Bluefish Pharma AB och preferensaktier i SAS AB. Fondens likviditet var vid halvårsskiftet placerat i företagsobligationer och på bankkonto. FONDENS EXPONERING Fondens exponering har varierat avsevärt under perioden. Fondens sammanlagda exponering uppgick till 92% per 30 juni. Nettoexponeringen per halvårsskiftet uppgick till 89%. Halvårsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser den 30 juni Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köp- eller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part. Onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTC-derivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

6 Öve rlå tbara värdepappe r- regle rad marknad Vä rd.kurs (lokal valuta ) SAS BTA preferensaktie SEK ,88 SAS AB AR Packaging Group AB FRN ,75 9, EUR ,93 AR PACKAGING GROUP AB Aligera FRN ,5 1 SEK ,14 ALIGERA HOLDING AB BLACK EARTH 9,4% SEK ,77 BLACK EARTH FARMING LTD Bayport Management LTD SEK ,55 BAYPORT MANAGEMENT LTD Bayport Management LTD ,2 1 SEK ,01 BAYPORT MANAGEMENT LTD Be Bio Energy FRN ,4 1 SEK ,20 Be Bio Energy Group AB Color Group FRN ,625 1, NOK ,36 COLOR GROUP Corem Property 6,75% , SEK ,17 COREM PROPERTY GROUP AB Destia AC Alpha , EUR ,78 DESTIA AC ALPHA Eksportfinans 5,5% ,5 6,68535 USD ,08 EKSPORTFINANS ASA Golar LNG FRN ,7 1, NOK ,65 GOLAR LNG Hoist Kredit AB FRN ,4 1 SEK ,60 Hoist Kredit AB Infratek ,875 1, NOK ,35 INFRATEK Nobina Europe AB 8 % ,125 1 SEK ,32 NOBINA EUROPE AB North Atlantic Drilling FRN ,75 1, NOK ,52 NORTH ATLANTIC DRILLING Nynäs FRN ,86 1 SEK ,63 Nynäs AB Ovako 6,5% , EUR ,17 OVAKO AB Polygon AB ,15 9, EUR ,83 POLYGON AB Real People FRN SEK ,14 REAL PEOPLE INVESTMENT HOLDINGS LTD Sagax AB 7% SEK ,79 SAGAX AB Scandinavian Airlines 9% ,375 1 SEK ,51 SAS AB Seadrill FRN , SEK ,75 SEADRILL LTD Sparbanken Öresund AB FRN ,854 1 SEK ,61 SPARBANKEN ORESUND AB Swedbank 5,75% ,25 11, GBP ,87 SWEDBANK AB VV Holding FRN ,25 1, NOK ,96 AKER ASA Veritas Petroleum 7% ,5 6,68535 USD ,51 VERITAS PETROLEUM West Air Europe AB 8% ,75 1 SEK ,07 WEST AIR EUROPE AB ,13% Öve rlå tbara värdepappe r -avse s bli före mål för handel på reglerad markand Vä rd.kurs (lokal valuta ) Bluefish Pharma ,5 1 SEK ,26 Bluefish Pharma Eksportfinans ASA JPY ,75 0, JPY ,01 EKSPORTFINANS ASA Bluewater 10% USD ,875 6,68535 USD ,59 BLUEWATER HOLDING BV SEB 5,471% ,95 6,68535 USD ,09 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SEB 5,471% ,95 6,68535 USD ,05 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,99% Summa överlåtbara värdepapper Övriga fina nsiella instrume ntot C-de rivat me d positivt marknadsvärde Vä rd.kurs (lokal valuta ) JPY/SEK termin , , JPY ,00 VALUTATERMIN JPY/SEK NOK/SEK termin , , NOK ,23 VALUTATERMIN NOK/SEK NOK/SEK termin , , NOK ,02 VALUTATERMIN NOK/SEK USD/SEK termin , ,68535 USD ,08 VALUTATERMIN USD/SEK ,33% Övriga fina nsiella instrume nt OT C-deriva t me d ne ga tivt marknadsvärde Vä rd.kurs (lokal valuta ) EUR/SEK termin , , EUR ,14 VALUTATERMIN EUR/SEK GBP/SEK termin , , GBP ,04 VALUTATERMIN GBP/SEK ,19% Övriga fina nsiella instrume nt - regle rad markna d Positivt marknadsvärde Vä rd.kurs (lokal valuta ) OMXS30 Jul PUT SEK ,02 Nasdaq OMX ,02% Likvidkonton Instrume ntna mn Vä rd.kurs (lokal valuta ) Atlant Explora ICA SEK SEK ,42 BANK Atlant Explora ISDA SEK SEK ,86 BANK Atlant Explora Investeringskonto JPY - 1 0, JPY - - BANK Atlant Explora investeringskonto EUR - 1 9, EUR - - BANK Atlant Explora investeringskonto GBP , GBP - - BANK Atlant Explora investeringskonto NOK - 1 1, NOK - - BANK Atlant Explora investeringskonto SEK SEK ,43 BANK Atlant Explora investeringskonto USD - 1 6,68535 USD - - BANK ,71% Upplupna intäkte r och kostna de r Instrume ntna mn Vä rd.kurs (lokal valuta ) Upplupet fast arvode SEK ,08 Upplupet revisionsarvode SEK ,00 Upplupet rörligt arvode SEK ,07 Ränta ICA SEK SEK ,00 SEB Clearingavgift SEK ,00 Upplupen ränta ISDA SEK ,00 Upplupen ränta klientmedelskonto SEK ,01 Upplupen ränta Inv konto SEK SEK ,03 Upplupen ränta Inv konto NOK , NOK 275 0,00 Eksportfinans Kupong USD ,68535 USD ,10 EKSPORTFINANS ASA ,02% Likvider på väg Instrumentnamn Vä rd.kurs (lokal valuta ) Värd.val.kurs Valutaslag Likvidbelopp SEK % av portf. Emittentkod VV Holding FRN ,0967 NOK ,98 Nasdaq OMX ,98% Portfölje ns ma rkna dsvärde %

7 Balansräkning Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fond Fond Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Not Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Not 2 Ränta ICA SEK Upplupen ränta ISDA Upplupen ränta klientmedelskonto Upplupen ränta Inv konto SEK Upplupen ränta Inv konto NOK 275 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider på väg, optionslikvidfordran Likvider på väg, ISDA ränta Övriga tillgångar Not 4 Fast förvaltningsavgift Rörlig förvaltningsavgift Uppl revisionsarvode Uppl avgift derivataffär Andelsinlösen Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Likvider på väg, FRN Övriga skulder Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 1% Prestationsrelaterad avgift på avkastning över jämförelseränta 20% FÖRVALTARE Anders Kullberg Michael Errington Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total Fondens utveckling Fond (tkr) Utelöpande andelar Andelsvärde 1 663, , , , , , , , , , ,60 Utdelning (kr) 0 0 5,76 5,01 57,95 58,56 43,08 16,28 32, Totalavk. i procent 2,8% 4,1% 7,6% 4,1% 5,3% 1,0% -10,9% 0,1% 5,6% 12,3% 7,4% Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,4% 0,5% 0,7% 0,2% 0,1% 0,4% 2,1% 3,6% 2,3% 1,8% 9,7%

8 MULTI-STRATEGY Förvaltningsberättelse UTVECKLING UNDER ÅRET PLACERINGSINRIKTNING Multi-Strategy ( ) är en s.k fond i fond dvs den investerar i andra fondandelar. Fonden är en specialfond vilket innebär att den har möjlighet att ha färre innehav än en värdepappersfond. Fonden ska genom att kombinera investeringar i olika typer av specialfonder uppnå en god avkastning till låg risk. Målet för fonden är att avkasta 3-7% över den riskfria räntan per år samtidigt som rullande tolv månaders avkastning är kontinuerligt positiv. Placeringarna görs huvudsakligen i svenska specialfonder men fonden har även möjlighet att i viss utsträckning investera utanför Sverige. Genom att identifiera fonder med hög förväntad avkastning med låg inbördes samvariation kan fonden ha ambition att leverera en god avkastning till låg risk VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Fonden har endast gjort mindre förändringar av sammansättningen av portföljen under Fonden avkastade under första halvåret 1,9%. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,4%, OMXS30 index 3,3% STRATEGI OCH RISKER Fonden investerar i andra specialfonder, i dagligt tal hedgefonder, dvs den är en s.k. fond i fond. Genom diversifiering över flera olika förvaltare och olika typer av strategier söker fonden uppnå diversifieringseffekter som ska hålla risken mätt som standardavvikelse på en relativt låg nivå 2 8%. Fonden är månadshandlad och underliggande fonder är generellt månadshandlade vilket ger en viss likviditetsrisk. Fonden hedgar eventuella valutarisker och har begränsade, om några, ränte- och marknadsrisker. FONDENS EXPONERING Fondens exponering är generellt sett 100% mot fonder med undantag för en mindre del likviditet. Fonden kan temporärt över månadsskiften belånas för att hantera flöden men den faktiska exponeringen avviker inte från 100% FONDENS UTVECKLING Fonden har under första halvåret 2014 stigit med 1,9%. Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,4% Fonden har ökat från c:a 22 mkr till dryga 27 mkr. Netto av in- och utflöde uppgick till 5mkr. REDOVISNINGSPRINCIPER Halvårsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser den 30 juni Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köp- eller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part. Onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTC-derivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

9 MULTI-STRATEGY Övriga finansiella instrument - reglerad marknad och öppen för allmänheten - Fondandelar Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Atlant Explora 998, ,06 1 SEK ,05 Atlant Explora Estlander & Partners Freedom Class C 218, ,39 9, EUR ,83 Estlander & Partners freedom class C Excalibur 136, , SEK ,96 EXCALIBUR Futuris 842, ,9515 9, EUR ,79 FUTURIS GMM Alpha Fund 2, ,346 1 SEK ,53 GMM ALPHA FUND Gladiator 1 267, , SEK ,97 GLADIATOR Lynx , , SEK ,85 LYNX Nektar 1 391, , SEK ,11 NEKTAR Nordic European Absolute Return Fund , ,964 1 SEK ,81 NORDIC ABSOLUTE FUND ,90% OTC-derivat med negativtt marknadsvärde Instrumentnamn Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod EUR/ SEK termin , , EUR ,20 VALUTATERMIN EUR/ SEK ,20% Likvidkonton Instrumentnamn Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Atlant Multi-Strategy investeringskonto EUR - 1 9, EUR - - BANK Atlant Multi-Strategy investeringskonto SEK SEK ,29 BANK Atlant Multi-Strategy investeringskonto SEK SEK ,61 BANK Atlant Multi-Strategi ISDA SEK SEK ,42 BANK ,32% Upplupna intäkter och kostnader Instrumentnamn Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Upplupen ränta ISDA SEK 47 0,00 Upplupet fast arvode SEK ,01 Upplupet revisionsarvode SEK , ,02% Portföljens marknadsvärde %

10 MULTI-STRATEGY Tillgångar Not OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 47 Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Not Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Not 2 Upplupen ränta ISDA 47 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 47 Not 3 Fast förvaltningsavgift Uppl revisionsarvode Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 1% Fond Fond Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument FÖRVALTARE Johan Tjeder Anders Kullberg Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total FONDENS UTVECKLING Fond, (tkr) Utelöpande andelar Andelsvärde, kr ,08 Utdelning (kr) 0 0 Totalavk. i procent 1,9% 0,8% Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,4% 0,5%

11 Förvaltningsberättelse UTVECKLING UNDER ÅRET PLACERINGSINRIKTNING Sharp ( ) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag och privatpersoner. Sharp är en så kallad specialfond (hedgefond). Detta ger ett friare placeringsutrymme än för vanliga värdepappersfonder samt möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt. Sharp handlar uteslutande i optioner och terminer mot det svenska OMXS30-indexet, i syfte att minimera företagsrisken och istället fokusera på marknadsrisken. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens riskoch avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Detta innebär att derivatinstrument används dels för att försöka generera avkastning i såväl stigande som fallande aktiemarknad, och dels i syfte att öka eller minska risken i fonden beroende på rådande osäkerhet i marknaden. Målet för fonden är att den över tiden (en tio-årsperiod) skall avkasta minst 12% som ett årligt genomsnitt till en risk som skall vara något lägre än den svenska aktiemarknaden. FONDENS UTVECKLING Fonden har haft en positiv utveckling under första halvåret, med en avkastning på 5,6%. Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,4%. De placeringsmodeller som förvaltarna arbetar efter har kunnat utnyttja derivatinstrumentens egenskaper väl och fonden har utvecklats i linje med förvätningarna. Fonden har sedan årsskiftet ökat från 955 mkr till mkr. Netto av in- och utflöde uppgick till 99 mkr. VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Vid utgången av perioden fanns utställda köpoptioner samt innehavda säljoptioner på OMXS30-index. Dessutom hade fonden köpt OMXterminer. Fondens likviditet har till stora delar placerats i företagsobligationer samt på bankkonto. FRAMTIDEN Den aktiva förvaltningen kommer att fortsätta under återstoden av Fonden kommer även framgent att vara aktiv inom derivat, primärt på index på den svenska marknaden. Fonden har också möjlighet att placera i enskilda aktier, men räknar inte med att använda denna möjlighet under Även positioner inom andra delar av den finansiella marknaden kan förekomma Fonden avkastade under första halvåret 5,6%. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,4% och OMXS30-index 3,3%. FONDENS EXPONERING Fondens exponering har varierat markant under året. Detta är förenligt med fondens placeringsstrategi, dvs. att snabbt kunna förändra fondens riskprofil. Fondens sammanlagda exponering uppgick till 245% vid periodens slut. Nettoexponeringen var per halvårsskiftet, 160%. STRATEGI OCH RISKER Fonden använder sig av olika strategier för att skapa mervärde jämfört med fondens jämförelseindex. Primärt används derivat på index på den svenska aktiemarknaden (OMXS30) men fonden kan också i undantagsfall ta positioner i andra tillgångsslag. Exponeringen i fonden kommer att variera kraftigt beroende på vilka möjligheter att skapa mervärde som finns vid varje given tidpunkt. REDOVISNINGSPRINCIPER Halvårsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser 30 juni Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köp- eller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part. Onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTC-derivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

12 Överlåtbara värdepapper- reglerad marknad Aker FRN ,625 1, NOK ,02 AKER ASA Aker FRN ,799 1 SEK ,72 AKER ASA Amer Sports FRN ,85 1 SEK ,38 AMER SPORTS OYJ BLACK EARTH 9,4% SEK ,63 BLACK EARTH FARMING LTD CLS Holdings FRN ,94 1 SEK ,45 CLS HOLDINGS PLC Citigroup FRN ,5 9, EUR ,89 CITIGROUP INC. Corem Property 6,75% , SEK ,59 COREM PROPERTY GROUP AB Corem Property Group AB ,893 1 SEK ,62 COREM PROPERTY GROUP AB Danske Bank FRN , SEK ,36 DANSKE BANK A/ S Eksportfinans 5,5% ,5 6,68535 USD ,64 EKSPORTFINANS ASA Fast Partner 6,75% ,375 1 SEK ,54 FASTPARTNER AB HSBC 5,911% ,5 6,68535 USD ,65 HSBC FINANCE CAP IX Klöver FRN ,849 1 SEK ,82 KLOVERN AB Klövern FRN , SEK ,42 KLOVERN AB Klövern FRN ,33 1 SEK ,58 KLOVERN AB MTG FRN ,2 1 SEK ,15 MTG North Atlantic 6,25% ,375 6,68535 USD ,29 NORTH ATLANTIC DRILLING ORANGE 4,25% PERP ,2 9, EUR ,31 ORANGE SPP FRN ,533 1 SEK ,29 SSAB SVENSKT STAL AKTIEBOLAGET Sagax AB 7% SEK ,94 SAGAX AB Sagax FRN ,97 1 SEK ,22 SAGAX AB Scandinavian Airlines 9% ,375 1 SEK ,72 SAS AB Seadrill FRN , SEK ,92 SEADRILL LTD Sparbanken Öresund AB FRN ,854 1 SEK ,43 SPARBANKEN ORESUND AB Studsvik AB , SEK ,92 STUDSVIK AB Svensk Fastfin II FRN ,5 1 SEK ,51 SVENSK FASTFIN II AB UBS AG 4,75% ,825 9, EUR ,67 UBS AG JERSEY BRANCH UBS AG Jersey 4,28% PERP ,9 9, EUR ,54 UBS AG JERSEY BRANCH VV Holding FRN ,25 1, NOK ,89 AKER ASA ,14% Överlåtbara värdepapper -avses bli föremål för handel på reglerad markand Nordea Bank 5,424% ,75 6,68535 USD ,16 NORDEA BANK AB Nordnet AB 7,25% ,4 1 SEK ,49 NORDNET AB Hemfosa Fastigheter ,134 1 SEK ,62 HEMFOSA FASTIGHETER AB SEB 5,471% ,95 6,68535 USD ,83 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SEB 5,471% ,95 6,68535 USD ,29 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,39% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Penningmarknadinstrument Boliden Certifikat , SEK ,49 BOLIDEN AB ,49% Övriga finansiella instrument OTCderivat med positivt marknadsvärde NOK/ SEK termin , , NOK ,04 VALUTATERMIN NOK/ SEK NOK/ SEK termin , , NOK ,03 VALUTATERMIN NOK/ SEK USD/ SEK termin , ,68535 USD ,09 VALUTATERMIN USD/ SEK ,16% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Positivt marknadsvärde OMXS30 Jan PUT ,625 1 SEK ,63 Nasdaq OMX ,63%

13 Övriga finansiella instrument OTCderivat med negativt marknadsvärde EUR/ SEK termin , , EUR ,13 VALUTATERMIN EUR/ SEK ,13% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Negativt marknadsvärde OMXS30 Jan CALL ,3 1 SEK ,19 Nasdaq OMX OMXS30 Jul CALL ,25 1 SEK ,07 Nasdaq OMX OMX Futures ,5 1 SEK ,13 Nasdaq OMX ,40% Likvidkonton Atlant Sharp SEK investeringskonto SEK ,20 BANK Atlant Sharp investeringskonto EUR 1 9, EUR - BANK Atlant Sharp investeringskonto GBP 0,3 1 11, GBP 3 0,00 BANK Atlant Sharp investeringskonto NOK 1 1, NOK - BANK Atlant Sharp investeringskonto USD 1 6,68535 USD - BANK Atlant Sharp ICA SEK SEK ,96 BANK Atlant Sharp ISDA SEK SEK ,71 BANK ,87% Upplupna intäkter och kostnader Upplupet fast arvode SEK ,13 Upplupet revisionsarvode SEK ,00 Upplupet rörligt arvode SEK ,14 SEB Clearingavgift SEK ,01 Ränta ICA SEK SEK ,00 Upplupen ränta ISDA SEK ,00 Upplupen ränta Inv konto SEK SEK ,03 Upplupen ränta klientmedelskonto SEK , ,24% Likvider på väg Värd.val.kurs Valutaslag Likvidbelopp SEK % av portf. Emittentkod VV Holding FRN ,00 1 1,0967 NOK ,92 Nasdaq OMX ,92% Portföljensmarknadsvärde %

14 Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fond Fond Not Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Not 2 Ränta ICA SEK Upplupen ränta ISDA Upplupen ränta Inv konto SEK Upplupen ränta klientmedelskonto Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider på väg, ISDA ränta Övriga tillgångar Not 4 Fast förvaltningsavgift Rörlig förvaltningsavgift Uppl revisionsarvode SEB Clearingavg Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Likvider på väg Övriga tillgångar Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 2% Prestationsrelaterad avgift på avkastning över jämförelseränta 20% Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument FÖRVALTARE Anders Kullberg Michael Errington Fondens utveckling Fond (tkr) Utelöpande andelar Andelsvärde, kr 1563, , , ,26 980,57 733,78 796,91 Utdelning, kr ,47 31,29 15,99 Totalavk. i procent 5,6% 4,6% 6,6% 0,6% 9,0% 38,2% -1,7% Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,4% 0,5% 0,7% 0,9% 0,1% 0,4% 2,1% Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total

15 STABILITY Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING Stability ( ) är en svenskregistrerad fond som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag och privatpersoner. Stability är en så kallad specialfond (hedgefond). Detta innebär att fonden har ett friare placeringsutrymme än vanliga värdepappersfonder och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt. Fondens avkastning har ingen korrelation med utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringsinriktningen för Stability ligger på den svenska ränte- och aktiemarknaden. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens risk- och avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Genom användande av optioner kan fonden till avkastningen på ränteportföljen addera avkastning från derivatstrategier med hög sannolikhet för vinst. På så sätt kan fonden uppnå sin målsättning att leverera en avkastning som överstiger den riskfria ränteavkastningen och samtidigt hålla en hög konsistens i avkastningen. STRATEGI OCH RISKER Fonden kan använda sig av olika strategier för att skapa mervärde mot fondens jämförelseindex. Primärt används derivat på index på den svenska aktiemarknaden (OMXS30) men fonden kan också i undantagsfall ta positioner i andra tillgångsslag. Fonden har i grunden en marknadsneutral ansats. Exponeringen i fonden kommer att variera beroende på vilka möjligheter att skapa mervärde som finns vid varje given tidpunkt. VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Vid utgången av halvåret fanns innehavda säljoptioner på OMXS30-index. Fondens likviditet har till stora delar placerats i företagscertifikat, företagsobligationer samt på bankkonto. REDOVISNINGSPRINCIPER Halvårsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). FRAMTIDEN Den aktiva förvaltningen kommer att fortsätta under återstoden av Fonden kommer även framgent att vara aktiv inom derivat, primärt på index på den svenska marknaden. Likviditeten kommer primärt att placeras i ränteinstrument med kort duration. Fonden har också möjlighet att placera i enskilda aktier, men räknar inte med att använda denna möjlighet under Även positioner inom andra delar av den finansiella marknaden kan förekomma. UTVECKLING UNDER ÅRET Fonden avkastade under första halvåret 1,8%. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,4% och OMXS30-index 3,3%. FONDENS EXPONERING Fondens exponering har varierat under perioden. Detta är förenligt med fondens placeringsstrategi, dvs att snabbt kunna förändra fondens riskprofil, där fokus är att kontinuerligt hålla en låg risk. Fondens bruttoexponering uppgick till 90% vid periodens slut. Nettoexponeringen var per halvårsskiftet 88%. FONDENS UTVECKLING Fonden har under första halvan av 2014 haft en fortsatt positiv utveckling, strax över den genomsnittliga årliga målavkastningen på riskfri ränta plus tre procentenheter. Avkastningen har varit 1,8 % under perioden. Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,4%. Fonden har genererat positiv avkastning åt fondspararna under halvårets samtliga tolv månader. Fonden har ökat från 2,6 miljarder kronor till drygt 3,4 miljarder kronor. Netto av in- och utflöde uppgick till 708 miljoner kronor. VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser 30 juni Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köp- eller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part.onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTC-derivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

16 Överlåtbara värdepapper -reglerad marknad Aker FRN ,625 1, NOK ,79 AKER ASA Aker FRN ,799 1 SEK ,94 AKER ASA Amer Sports FRN ,85 1 SEK ,20 AMER SPORTS OYJ BW Offshore ,625 1, NOK ,93 BW Offshore BWG Homes FRN ,75 1, NOK ,05 BWG HOMES ASA CLS Holdings FRN ,94 1 SEK ,15 CLS HOLDINGS PLC Corem Property 6,75% , SEK ,25 COREM PROPERTY GROUP AB Danske Bank FRN , SEK ,31 DANSKE BANK A/ S Eksportfinans 5,5% ,5 6,68535 USD ,72 EKSPORTFINANS ASA Fast Partner 6,75% ,375 1 SEK ,75 FASTPARTNER AB HSBC 5,911% ,5 6,68535 USD ,06 HSBC FINANCE CAP IX Handelsbanken 4,194% ,5 9, EUR ,01 SVENSKA HANDELSBANKEN AB Hoist Kredit AB FRN ,4 1 SEK ,23 Hoist Kredit AB Ikano Bank FRN ,9 1 SEK ,03 Ikano Bank AB Intrum FRN , SEK ,91 INTRUM JUSTITIA AB Jyske Bank FRN ,1 1 SEK ,23 Jyske Bank A/ S Kemira 2,5% ,95 9, EUR ,41 KEMIRA OYJ Klöver FRN ,849 1 SEK ,76 KLOVERN AB Klövern FRN , SEK ,24 KLOVERN AB Klövern FRN ,33 1 SEK ,46 KLOVERN AB Klövern FRN , SEK ,52 KLOVERN AB Länsförsäkringar FRN , SEK ,68 LANSFORSAKRINGAR BANK Millicom FRN ,655 1 SEK ,47 MILLICOM INTL.CELU.SA Nordea Bank 8,375% PERP ,55 6,68535 USD ,59 NORDEA BANK AB Nordea Bank Finland 6,25% PERP ,25 11, GBP ,85 NORDEA BANK FINLAND PLC ORANGE 4,25% PERP ,2 9, EUR ,41 ORANGE Prosafe FRN ,375 1, NOK ,45 PROSAFE SBAB Bank AB 7,16% PERP , SEK ,61 SBAB BANK AB SBAB FRN ,989 1 SEK ,08 SBAB BANK AB SPP FRN ,533 1 SEK ,49 SSAB SVENSKT STAL AKTIEBOLAGET Sagax AB 7% SEK ,92 SAGAX AB Sagax FRN ,97 1 SEK ,35 SAGAX AB Sandvik FRN ,339 1 SEK ,65 SANDVIK AB Seadrill FRN , SEK ,63 SEADRILL LTD Skandinaviska Enskilda Banken 9,25% PERP ,25 9, EUR ,61 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Sparbanken Öresund AB FRN ,854 1 SEK ,78 SPARBANKEN ORESUND AB Sparbanken Öresund FRN ,694 1 SEK ,50 SPARBANKEN ORESUND AB Sparbanken Öresund FRN , SEK ,08 SPARBANKEN ORESUND AB Stolt Nielsen FRN ,75 1, NOK ,06 STOLT NIELSEN LTD Studsvik AB , SEK ,45 STUDSVIK AB Svensk Fastfin II FRN ,5 1 SEK ,03 SVENSK FASTFIN II AB Swedbank 2,375% ,6205 9, EUR ,82 SWEDBANK AB Swedbank 5,75% ,25 11, GBP ,18 SWEDBANK AB UBS AG Jersey 4,28% PERP ,9 9, EUR ,76 UBS AG JERSEY BRANCH ,40% Överlåtbara värdepapper -avses bli föremål för handel på reglerad markand Eksportfinans ASA JPY ,75 0, JPY ,17 EKSPORTFINANS ASA Nordea Bank 5,424% ,68535 USD ,40 NORDEA BANK AB Nordea Bank 5,424% ,75 6,68535 USD ,08 NORDEA BANK AB Nordnet AB 7,25% ,7 1 SEK ,62 NORDNET AB Nordnet AB 7,25% ,4 1 SEK ,05 NORDNET AB Hemfosa Fastigheter ,134 1 SEK ,68 HEMFOSA FASTIGHETER AB SEB 5,471% ,95 6,68535 USD ,63 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SEB 5,471% ,95 6,68535 USD ,70 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Storebrand FRN 11,9% ,25 1, NOK ,69 STOREBRAND LIVSFORSIKRING ,03%

17 Forsättning innehav Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Penningmarknadsinstrument Boliden Certifikat ,804 1 SEK ,19 BOLIDEN AB Hexagon Certifikat ,82 1 SEK ,38 HEXAGON AB ,19% Övriga finansiella instrument OTC-derivat med positivt marknadsvärde JPY/ SEK termin , , JPY ,00 VALUTATERMIN JPY/ SEK NOK/ SEK termin , , NOK ,17 VALUTATERMIN NOK/ SEK USD/ SEK termin , ,68535 USD ,10 VALUTATERMIN USD/ SEK ,28% Övriga finansiella instrument OTC-derivat med negativt marknadsvärde EUR/ SEK termin , , EUR ,12 VALUTATERMIN EUR/ SEK GBP/ SEK termin , , GBP ,03 VALUTATERMIN GBP/ SEK ,15% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Positivt marknadsvärde Värd.val.kurs ValutaslagMarkn.värde SEK % av portf. Emittentkod OMXS30 Jul PUT SEK ,02 Nasdaq OMX OMXS30 Jul PUT 230 8,5 1 SEK ,01 Nasdaq OMX OMXS30 Jul PUT 20 10,875 1 SEK ,00 Nasdaq OMX ,02% Likvidkonton Instrumentnamn Atlant Stability Investeringskonto EUR 0 1 9, EUR - - BANK Atlant Stability Investeringskonto GBP , GBP - - BANK Atlant Stability Investeringskonto JPY 0 1 0, JPY - - BANK Atlant Stability Investeringskonto NOK , NOK ,08 BANK Atlant Stability Investeringskonto USD ,68535 USD ,04 BANK Atlant Stability SEK Investeringskonto SEK ,47 BANK Atlant Stability Sparbanken Skurup SEK SEK ,20 SPARBANKEN SKURUP AB Atlant Stability Sparbanken Syd SEK SEK ,69 SPARBANKEN SYD Atlant Stability ICA SEK SEK ,67 BANK Atlant Stability ISDA SEK SEK ,74 BANK ,82% Upplupna intäkter och kostnader Eksportfinans Kupong USD ,68535 USD ,06 EKSPORTFINANS ASA Upplupet fast arvode SEK ,04 Upplupet revisionsarvode SEK ,00 Upplupet rörligt arvode SEK ,05 SEB Clearingavgift SEK ,00 Ränta ICA SEK SEK ,00 Upplupen ränta ISDA SEK ,00 Uppl ränta Sparbanken Syd SEK SEK ,03 SPARBANKEN SYD Uppl ränta Sparbanken Skurup SEK SEK ,02 SPARBANKEN SKURUP AB Uppl ränta Inv konto SEK SEK ,01 Uppl ränta Inv konto NOK SEK 316 0,00 Uppl ränta Inv konto EUR SEK 35 0,00 Uppl ränta klientmedelskonto SEK , ,02% Portföljens marknadsvärde %

18 STABILITY Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Fond Fond Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Not Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Not 2 Ränta ICA SEK Uppl ränta Sparbanken Syd Uppl ränta Sparbanken Öresund Uppl ränta Sparbanken Skurup Upplupen ränta ISDA Uppl ränta Inv konto SEK Uppl ränta Inv konto NOK 316 Uppl ränta Inv konto EUR 35 Uppl ränta klientmedelskonto Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider på väg, ISDA ränta Övriga tillgångar Not 4 Fast förvaltningsavgift Rörlig förvaltningsavgift Uppl revisionsarvode Uppl Clearingavg Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 1% Prestationsrelaterad avgift på avkastning över jämförelseränta 20% FÖRVALTARE Anders Kullberg Michael Errington Fondens utveckling Fond (tkr) Utelöpande andelar Andelsvärde, kr 1323, , , , , ,09 Utdelning, kr , ,34 0,54 Totalavk. i procent 1,8% 2,2% 3,8% 2,4% 2,6% 3,5% Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,4% 0,5% 0,7% 0,9% 0,1% 0,4% Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total

19 UTVECKLING UNDER ÅRET Under första halvåret avkastade Edge 8,4%, Explora 2,8%, Sharp 5,6%, Multi-Strategy 1,9% och Stability 1,8%. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,4%, OMXS30index 3,3%. Stockholm Patrik Ståhl Styrelseordförande Svante Wedman Styrelseledamot Anders Strömberg Styrelseledamot Jan-Åke Classon Styrelseledamot Eva Olsson Lönn VD

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-12-31 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge helårsredogörelse

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 Första halvåret 2012 präglades av fortsatt oro avseende skuldsituationen i södra Europa med en svag konjunkturutveckling som följd. Resultatet för första halvåret

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer