RUTINER FÖR TILLÄMPNING AV LEX SARAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUTINER FÖR TILLÄMPNING AV LEX SARAH"

Transkript

1 RUTINER FÖR TILLÄMPNING AV LEX SARAH ~ Vård och omsorgsförvaltningen * Fastställd av förvaltningschef Anna-Karin Bergstén i ledningsgruppen Första dokumentversionen. Ersätter tidigare Riktlinjer för tillämpning av Lex Sarah enligt 14 kap. 2 SoL och 24 a LSS som fastställdes av VON Dokumentansvarig Therese Dolk utredare Vårdoch omsorgsförvaltningen,

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Lex Sarah 1.2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2. RAPPORTERING Rapporteringsskyldigheten 2.2 Vad ska rapporteras? Övergrepp kan vara, Brister i omsorger kan röra, 2.3 Mottagare av rapporter Omedelbara åtgärder 2.4 Anmälan till Socialstyrelsen Hur ska en anmälan göras? 2.5 Sekretess 2.6 Polisanmälan 3. UTREDNING Hantering av mottagna rapporter 3.2 Utredningsförfarandet Utredningen steg för steg 3.3 Utredningsförfarandet vid lex Sarah i stora drag 3.4 Utredningen avslutas Handlingar som behöver bevaras och gallras Utvärdering 4. ANSVARSFÖRDELNING Förvaltningschef 4.2 Områdeschef 4.3 Enhetschef 4.4 Utredare 5. INFORMATION Nyanställda 5.2 Till vem/vilka? 5.3 Allmänt rörande information 5.4 Media/Extern Strategi 6. SAMLADE BEGREPP REFERENSER OCH HÄNVISNINGAR BILAGOR 16 Bilaga 1 Rapportera lex Sarah Bilaga 2 Utredning lex Sarah Bilaga 3 Skrivmall Anmäla till Socialstyrelsen 2

3 Bilaga 4 Socialstyrelsen Anmälan lex Sarah Bilaga 5 Förslag Diskussionsunderlag vid samtal som berör anhörig, kund, m.fl. 3

4 1. INLEDNING 1.1 Lex Sarah Lex Sarah innefattar de bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar vissa skyldigheter för anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden 1 och risker för missförhållanden i verksamheten. Bestämmelserna finns i SoL och LSS och lex Sarah är därmed ingen egen lag. Skyldigheterna gäller i både kommunal och yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet samt i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse 2. Med kommunal verksamhet avses också verksamhet enligt LSS som drivs av Landstinget. Lex Sarah innebär, dels att alla missförhållanden skall rapporteras till ansvarig nämnd, dels att nämnden skall anmäla alla allvarliga missförhållanden till Socialstyrelsen. Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden. 1.2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Socialstyrelsen beslutade om nya bestämmelser om lex Sarah den 1 juli 2011 i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2011:5) om lex Sarah står det vilka ansvarsområden föreskrifterna tillämpas inom, vilka som omfattas av skyldigheten att rapportera, vem rapporten ska gå till, ansvar för utredning, åtgärder och beslut. Vidare hänvisas även till Nya bestämmelser om lex Sarah den 1 juli 2011-Meddelandeblad, Nr 6/2011. Båda dokumenten finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida, Se begreppsförklaring under kapitel 6 Samlade begrepp 2 Statens institutionsstyrelse (SiS) är den myndighet som sedan den 1 juli 1993 administrerar och driver tvångsvård av ungdomar och vuxna missbrukare i Sverige. SiS ansvarar också för påföljden sluten ungdomsvård LSU. SiS erbjuder även individuell behandling, men har även behandling av specifika grupper. 3 Det har i skrivandets stund inte kommit någon ny handbok om lex Sarah från Socialstyrelsen som utlovades redan under hösten 2011, därför hänvisas med viss reservation utifrån ändringen av lex Sarah som gjordes 1 juli 2011 till socialtjänstens handbok Lex Sarah-tillämpning av 14 kap.2 SoL och 24 a LSS. Det har dock publicerats nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa har trätt i kraft den 1 januari 2012, vilket innebär en samlad information om ledningssystem för kvalitet, lex Sarah och lex Maria (SOSFS 2011:9) 4

5 2. RAPPORTERING 2.1 Rapporteringsskyldigheten Skyldigheten att rapportera in missförhållanden och risker för missförhållanden till verksamheten för utredning enligt Socialstyrelsens författningssamling 2 kap 1 gäller för den som är; anställd, uppdragstagare 4, praktikant eller motsvarande under utbildning och deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program. (SOSFS:2011:5 2 kap. 1 ) Anmälaren avgör om det rör sig om en lex Sarah-rapportering. Det innebär att det inte finns någon annan som kan bestämma att det inte är en lex Sarah-rapportering, däremot kan utredningen visa sig vara något annat, exempelvis en fel eller brist som ska tas om hand inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 2.2 Vad ska rapporteras? I lagstiftningen, föreskrifterna och allmänna råden används begreppen missförhållande och påtaglig risk för missförhållande. Med missförhållande avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska och psykiska hälsa. Missförhållande kan exempelvis vara; övergrepp och brister i omsorgerna som utgör ett hot mot enskilds liv, hälsa eller säkerhet. Med en påtaglig risk för ett missförhållande avses att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande (SOSFS 2011:5 2 kap. 1 ) Övergrepp kan vara; Fysiska (nypningar, slag, hårda tag, fasthållning, misshandel). Psykiska (hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel, kränkningar). Ekonomiska (stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, förskingring). Sexuella Brister i omsorger kan röra; Personlig hygien Mathållning Tand och munhygien Brister i den tillsyn den enskilde får Återkommande brister i omsorgerna, som t.ex. beror på bristande arbetsrutiner, kan sammantaget utgöra allvarliga missförhållanden även om bristerna var för sig inte kan anses vara det. Återkommande självskadande/självdestruktivt beteende som inte förhindras i verksamheten. 4 En uppdragstagare är en person som en kommun eller en enskild verksamhet har träffat avtal med för att fullgöra överenskomna uppgifter enligt LSS, exempelvis en ledsagare, kontaktperson eller en läkare (Socialstyrelsen Handbok för socialtjänsten 2010, 40) 5

6 Oavsiktliga eller medvetna händelser Missförhållanden förorsakade av anhöriga 2.3 Mottagare av rapporter En rapport skall omgående registreras 5 och meddelas till närmast ansvariga chef, samt omgående lämnas över till utredare. Om ansvarig chef själv berörs av innehållet i rapporten om missförhållanden eller inte fullföljer sina skyldigheter enligt lag ska rapporten efter registrering meddelas till förvaltningschef. Om förvaltningschef berörs av rapporten skall rapporten lämnas direkt till överordnad chefsfunktion för utredning, åtgärder och beslut osv Omedelbara åtgärder När rapporten inkommit ska omedelbara nödvändiga åtgärder som situationen kräver vidtas. Med omedelbart menas i direkt anslutning till att rapporten mottagits, samma arbetspass, nästföljande arbetspass eller nästföljande dag. Direkta hot mot enskildas liv, personliga säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa ska undanröjas och förhindras. 2.4 Anmälan till Socialstyrelsen Anmälan till Socialstyrelsen ska göras vid allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 7 SoL och 24 f LSS (SOSFS 2011:5 kap 6. 1 ). Med allvarliga missförhållanden ska avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Påtagliga risker för ett allvarligt missförhållande ska anmälas. Med påtagliga risker avses att det är fråga om uppenbar och konkret risk för ett allvarligt missförhållande Hur ska en anmälan göras? Anmälan enligt 14 kap. 7 SoL och 24 f LSS ska göras på en särskild blankett utformad av Socialstyrelsen. (se bilaga 3 & 4) Om anmälan till Socialstyrelsen görs innan utredningen har avslutats ska utredningen lämnas in så snart den färdigställts och senast två månader efter det att anmälan gjorts. Utredningen av lex Sarah bifogas anmälan till Socialstyrelsen. 2.5 Sekretess Om det i en lex Sarah rapport eller en lex Sarah anmälan finns personuppgifter om enskilda som får insatser eller kan komma ifråga för insatser inom socialtjänsten eller enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller sekretess och tystnadsplikt för dessa uppgifter (26 kap 1 offentlighets och sekretesslagen 2009:400). Inte bara uppgifter om namn, personnummer och direkta uppgifter om hälsa och ekonomi omfattas av sekretess, utan även andra uppgifter som gör att en enskild person kan identifieras. 5 Hos kommunstyrelsen, nämndsekreteraren. Kommunstyrelsen arkiverar alla diarieförda handlingar. 6

7 2.6 Polisanmälan En händelse som bedöms vara brottslig ska polisanmälas, t.ex. Stöld, misshandel och övergrepp. 7

8 3. UTREDNING 3.1 Hantering av mottagna rapporter Rapporten ska omgående diarieföras om detta inte gjorts innan mottagandet Förvaltningschef ska informeras omgående Övriga berörda chefer ska informeras Om ansvarig chef själv berörs av innehållet i rapporten om missförhållanden eller på annat sätt inte fullgör sina skyldigheter enligt lag ska rapporten meddelas högre chefsled osv. En utredning av lex Sarah ska inledas senast dagen efter att anmälan togs emot och utredningen ska genomföras skyndsamt. Med skyndsamt avses inte flera månader eller ännu längre tid. 3.2 Utredningsförfarandet Hur utredningen ska genomföras beror på situationen i det enskilda ärendet. Exempelvis kan samtal med den enskilde, den som gjort anmälan, den eller de som enligt anmäla har utsatt någon för ett allvarligt missförhållande, den närmsta chefen/chefer, godman, förvaltare annan närstående bidra med underlag till utredningen. Viktig information kan finnas i akter/journalanteckningar. Främst syftar utredningen till att klarlägga Vad har hänt? Varför har det hänt? Vad kan göras för att förhindra att något liknande inträffar igen? Utredningen steg för steg Utredningen görs på blanketten Utredning lex Sarah enligt 14 kap. 6 SoL, 24 e LSS samt 7 kap. 6 SoL Allt ska dateras och dokumenteras fortlöpande enligt 14 kap. 6 SoL och 24e LSS under utredningen. Dokumentationen/utredningen ska utvisa; 1. vad det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande har bestått i och vilka konsekvenser det har fått eller kunde ha fått för den enskilde, 2. när den muntliga eller skriftliga rapporten har tagits emot, 3. när och hur missförhållandet eller risken för ett missförhållande har uppmärksammats, 4. när missförhållandet har inträffat, 5. de orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande som har identifierats, 6. om något liknande har inträffat i verksamheten tidigare och i så fall varför det har inträffat igen, och 7. bedömningen av om något liknande skulle kunna inträffa igen. Av dokumentationen ska det vidare framgå; 1. vilka åtgärder som har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet eller risken för ett missförhållande samt tidpunkt för dessa, 2. vad som övrigt har framkommit under utredningen, och 3. vilket beslut eller ställningstagande som utredningen har avslutats med. 8

9 För varje uppgift som dokumenteras under utredningen ska det framgå; 1. vilket datum uppgiften dokumenterades, 2. varifrån uppgiften kommer, 3. vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar, och 4. vem (namn och befattning eller titel) som har dokumenterat uppgiften. De åtgärder som har vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra att liknande missförhållanden eller risker för missförhållanden uppkommer igen ska dokumenteras. 3.3 Utredningsförfarandet vid lex Sarah i stora drag Rapport inkommer är/blir diarieförd *Utredning påbörjas senast dagen efter *FC informerar VON Utredare inhämtar uppgifter om omedelbara åtgärder som vidtagits Samråd med berörda chefer om utredningens praktiska genomförande (ska ske kontinuerligt) Inhämtade uppgifter dokumenteras & dateras kontinuerligt Intervjuer/samtal genomförs, dokumenteras & dateras Utredare gör en helhetsbedömning & lämnar förslag till åtgärder FC beslutar om vidare åtgärder och om utredningen ska anmälas och skickas till Socialstyrelsen Utredningen återkopplas till berörda chefer som genomför åtgärder och informerar övriga berörda *Den slutliga utredningen diarieförs *FC informerar VON *Förvaltningen genomför uppföljning efter 6 månader *Uppföljningen sker ej av utredare utan av annan tjänsteman VON och Ledningsgrupp informeras om antal lex Sarahärenden 2ggr/år 9

10 3.4 Utredningen avslutas Utredningen avslutas när det kan konstateras att missförhållandet har avhjälpts, eller då utredningen visar att det inte rör sig om ett missförhållande och först då kan beslut fattas om att utredningen är klar. Vid konstaterade missförhållanden ska händelsen anmälas till Socialstyrelsen. Utredningen diarieförs och arkiveras samt kommuniceras till de som berörts av utredningen. Kommuniceringen kan vara muntlig såväl som skriftlig Handlingar som behöver bevaras och gallras Rapporteringar till ansvarig nämnd enligt 14 kap. 2 SoL samt 24 a LSS, lex Sarah, bör ingå i diarieförda handlingar och bevaras. 6 Kopior på rapporteringar till ansvarig nämnd enligt 14 kap. 2 SoL samt 24 a LSS, lex Sarah, bevaras i minst fem år Utvärdering Förvaltningschef har det yttersta ansvaret för att en uppföljning och utvärdering genomförs av annan än utredare. 6 Baserade på vägledning gjord innan den 1 juli 2011 Sveriges Kommuner och Landsting (2006) Bevara eller gallra? 10

11 4. ANSVARSFÖRDELNING 4.1 Förvaltningschef Ska informera nämnden om att en utredning påbörjats samt när denna är avslutad, samt fortlöpande hålla nämnden underrättad om vilka åtgärder som vidtagits eller ska vidtagas med anledning av rapporten. Ansvarar för att dialog förs med berörd områdeschef/- er vid behov. Bevakar att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga. Ansvarar för att en uppföljning av ärendet och dess påtalade brister följs upp för att säkra att åtgärder vidtagits utifrån det som uppkommit i och med utredningen. Sköter alla mediala strategier och kontakter rörande lex Sarah. Om utredare är ledig/sjuk så faller ansvaret i första hand på förvaltningschefen att fördela uppdraget vidare. 4.2 Områdeschef Mottagen rapport lämnas omedelbart till utredare. Bevakar att nödvändiga åtgärder omedelbart vidtas. Bevakar ärendet och vidtagna åtgärder fortlöpande. Bevakar att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga. Bevakar arbetsrättsliga frågor tillsammans med enhetschef. Bevakar att händelsen noga följs upp och dokumenteras. 4.3 Enhetschef Ansvarar för hur. Mottagen rapport lämnas omedelbart till utredare. Områdeschef bör informeras omgående. Ansvarar för att nödvändiga åtgärder omedelbart vidtas. Ansvarar för att förhindra att konsekvenser förvärras. Ansvarar för att polisanmälan görs om så är nödvändigt (exempelvis vid stöld, övergrepp etc.) Ansvarar för att den/de som rapporterats samt övriga medarbetare i personalgruppen, samt eventuellt övriga får kännedom om att utredningen öppnats, avslutats och vad utredningen kommit fram till. Ansvarar för att stöd från företagshälsovården erbjuds till den/ de som berörs av rapporten (lex Sarah) Kontaktar vid behov Personalfunktionen för råd och stöd. Bedömer huruvida det är lämpligt att medarbetare som föranlett missförhållande fortsätter att arbeta, om andra arbetsuppgifter kan anses mer lämpliga under utredningen och om vederbörande bör stängas av under utredningen. 11

12 Beslutar och ansvarar för arbetsrättsliga frågor. Bedömer och ansvarar för att personal som anses vara i behov av extra stöd i sitt fortsatta arbete under utredningen erbjuds detta för att inte nya missförhållanden ska äga rum (exempelvis extrapersonal under en kortare period). Ansvarar för att eventuella förändringar för den enskilde klienten/brukaren överlappas på ett tillfredställande sätt. Konsulterar MAS 7 om det finns oro av sådan karaktär. Återkopplar vidtagna åtgärder, kontakter som tagits samt dokumentation i ärendet (IVP, genomförandeplaner) till utredare och områdeschef. Informationen bör ges fortlöpande. Ansvarar för att händelsen noga följs upp och dokumenteras. 4.4 Utredare Ansvarar för vad. Diarieför rapporten om detta inte gjorts. Påbörjar/öppnar en utredning senast dagen efter att rapporten tagits emot. Förvaltningschef ska omgående informeras om rapporten samt om att utredning öppnats. Beslutar i dialog med förvaltningschef om rapporten är ett lex Sarah-ärende eller inte. När rapport inkommit ska utredare se till att information når berörda chefer omgående för åtgärd samt påbörja utredningen. Ansvarar/bevakar att den som rapporterat, den som rapporterats samt övriga medarbetare i personalgruppen, samt eventuellt övriga får kännedom om att utredningen öppnats, avslutats och vad utredningen kommit fram till. Kontaktar berörda parter för ett möte (Områdeschef, enhetschef, utredare eventuellt MAS bör träffas skyndsamt i och med att en rapportering om missförhållanden inkommit, beroende på ärendets karaktär). Ansvarar för att en kontinuerlig dialog förs med förvaltningschef, områdeschef, enhetschef och MAS. Ansvarar för att den/de som berörs av rapporten skyndsamt får möjlighet att skildra sin bild av det inträffade. Informerar den/de som berörs av rapporten om företagshälsovårdens möjlighet att ge stöd. Informerar den personal som berörs av utredningen om möjligheten till att ha med en facklig representant vid samtalet som berör anmälan (som ej är involverad i arbetsgrupp där händelsen ägt rum). Samverkar med Personalförvaltningen och tar stöd vid svåra samtal. Underrättar förvaltningschef, områdeschef och enhetschef att utredningen är avslutad. Fördelar kopior av utredningen till arkivet, förvaltningschef, områdeschef. Ansvarar för att det varje år görs två sammanställningar av samtliga rapporterade missförhållanden och vidtagna åtgärder till nämnden. 7 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 12

13 5. INFORMATION 5.1 Nyanställda Information om rapporteringsskyldigheten ska ges till den som omfattas av skyldigheterna när han eller hon påbörjar en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande. Informationen ska därefter ges återkommande till verksamhetens anställda. Information om vem eller vilka som är mottagare av rapporter ska även ges samt uppdateras vid behov, speciellt vid förändringar. (SOSFS 2011: 5 2 kap. 2 ) 5.2. Till vem/vilka? Om det framgår av anmälan vem eller vilka som uppges ha utsatt någon för ett allvarligt missförhållande är det lämpligt att de får information om anmälan, samt att den/de informeras om möjligt stöd av företagshälsovården. Berörda bör få information om anmälan och i ett senare skede även information rörande utredningen. Det normala är att den enskilde får information om en lex Sarah anmälan som berör honom/henne. Informationens omfattning och utformning kan däremot variera. Om det finns godemän eller förvaltare ges lämpligen även information till dem 5.3 Allmänt rörande information Vad ska vi informera? (innehåll/omfattning/utformning) Hur ska vi informera? (Skapar vi mer oro eller mer klarhet?, Muntlig information möjliggör frågor) När ska vi informera? (Så snart som möjligt för att minimera ryktesspridning eller information via massmedia ) Till vem ska vi informera? (brukare, anhöriga, anställda, anmälda, den/de som anmält, berörd nämnd) Tydlig information då det kan komma att röra sig om parallella processer (1. Anmälan Lex Sarah, 2. Omplaceringsutredningar, 3. Arbetsrättsliga processer etc.) Anmälan blir ett offentligt dokument när den diarieförs av registrator samt då anmälan skickas vidare till Socialstyrelsen 5.4 Media/Extern Strategi Förvaltningschef sköter all kontakt med media. 13

14 6. SAMLADE BEGREPP Lex Sarah, de bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och de bestämmelser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar vissa skyldigheter för anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheten. Lex Sarah är därmed ingen egen lag utan bestämmelserna finns i SoL och LSS. Missförhållanden, med missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Ett missförhållande kan även vara något som händer mellan personer som får insatser i en verksamhet. Påtaglig risk för missförhållande ska också rapporteras, avser att det är fråga om uppenbar och konkret risk för ett missförhållande. Allvarligt missförhållande (SOS Handbok 2010) Med allvarliga missförhållanden avses såväl aktiva handlingar som försummelser som innebär eller har inneburit ett allvarligt hot mot enskildas liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Olika former av fysiskt våld, sexuella övergrepp, beviljade insatser som har avgörande betydelse för den enskildes liv utförs inte, brister i den fysiska miljön (olycksfallsrisk). Aktiva handlingar som begränsar den enskildes fri och rättigheter som han eller hon är tillförsäkrad enligt lag. Psykiska övergrepp som hot, bestraffningar, kränkande bemötande etc. Att bli bestulen av någon man är beroende av. 14

15 7. REFERENSER OCH HÄNVISNINGAR Internet, länkar Information om nya bestämmelser om lex Sarah den 1 juli Meddelandeblad, : (Hämtad ) Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)- Meddelandeblad, ; (Hämtad ) SOSFS 2011:5, : (Hämtad ) Böcker Bevara eller gallra? (2006). Utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting. Stockholm. Kommentus Förlag. Larsson, Susanne (2011), Lex Sarah i praktiken Rutiner och förhållningssätt. Höganäs. Kommlitt AB Lex Sarah- tillämpning av 14 kap. 2 SoL och 24 a LSS Handbok för socialtjänsten (2010). Utgiven av Socialstyrelsen. Västerås. Edita Västra Aros AB. 15

16 8. BILAGOR BILAGA 1 Rapportera Lex Sarah enligt 14 kap 3 SoL och 24b LSS Anmälan ska snarast möjligt lämnas till enhetschef/tjänsteman med delegation att utreda och fatta beslut i Lex Sarah-ärenden. Datum för anmälan Anmälare Namn Befattning Enhet När och hur anmälan togs emot Person/er som drabbats av ett allvarligt missförhållande Namn Adress När och hur upptäcktes missförhållandet/risken för missförhållandet? Beskrivning av händelsen som ledde till missförhållandet Vilka omedelbara åtgärder har vidtagits med fokus på den enskilde? Hur har information och stöd getts till den enskilde, till vårdnadshavare, god man/förvaltare eller annan närstående? Hur ska information och stöd ges till de verksamma på arbetsplatsen, d.v.s. till anmälaren, den som enligt anmälan har utsatt någon för ett allvarligt missförhållande, arbetsgruppen och arbetsledaren? Originalanmälan och utredning förvaras i ärendeakt hos registrator. Kopior hos Vård- och omsorgsförvaltningen. 16

17 BILAGA 2 Utredning Lex Sarah enligt 14 kap 6 SoL och 24e LSS En utredning ska inledas senast dagen efter att anmälan togs emot och utredningen ska genomföras skyndsamt. Ansvarig utredare Namn Befattning Enhet Socialchefen är underrättad om att utredning inletts (Vård- och omsorgsnämnden underrättas via socialchefen om att utredning inletts.) Datum Utredning (se riktlinjer) Vad har hänt? Vilka konsekvenser har det fått för kunden? Varför har det hänt? Vad kan göras för att förhindra att något liknande inträffar igen? Vilka åtgärder vidtogs med anledning av anmälan Omedelbart På kort sikt På lång sikt Har arbetsrättsliga åtgärder vidtagits? Ja Nej Vilka? Har polisanmälan gjorts? Ja Nej Ev. kommentar Beslut/ställningstagande som utredning avslutades med (inkl. om det inträffade var ett allvarligt missförhållande eller inte och om missförhållandet har avhjälpts utan dröjsmål) Utredningen är avslutad Socialchefen är underrättad om att utredningen är avslutad (Vård- och omsorgsnämnden underrättas via socialchefen om att utredningen är avslutad) Datum Datum 17

18 Registrator är underrättad om att utredningen är avslutad Datum Originalanmälan och utredning förvaras i ärendeakt hos registrator. Kopia hos Vård- och omsorgsförvaltningen. 18

19 BILAGA 3 Skrivmall Anmäla till Socialstyrelsen ~ Möjlighet att klippa ut text ur följande mall till orginalanmälan (Anmälan hämtas på; Tänk på att anmälan blir en offentlig handling då den registreras hos Socialstyrelsen Avkoda känsliga uppgifter Utredningen kommer med som en bilaga och det är därför viktigt att inga känsliga uppgifter finns med i utredningen Följande rubriker finns med i anmälan utöver kontaktuppgifter Var och när har det allvarliga missförhållandet inträffat eller risken för ett allvarligt missförhållande förlegat Enhet/avdelning Typ av verksamhet Adress Datum, veckodag samt klockslag för det inträffade Kortfattad beskrivning av det allvarliga missförhållandet eller risken för ett allvarligt missförhållande och konsekvenserna för den enskilde Beskrivning av verksamhetens organisation och bemanning Uppgifter om personalens utbildning, tjänstgöringstid och anställningsform (på den berörda enheten) Åtgärder som har vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra att liknande missförhållanden inträffar igen 19

20 BILAGA 4 20

21 21

22 BILAGA 5 Förslag Diskussionsunderlag vid samtal som berör anhörig, kund m.fl. Hej! Jag heter och jag har fått i uppgift att ringa och berätta att ringer på uppdrag av arbetsgivaren Det har inkommit en anmälan om Lex Sarah t.ex. måndagen den 6 juni 2012 Det är vår skyldighet som arbetsgivare att utreda misstanke om missförhållanden Det är vår skyldighet att informera om att en utredning påbörjats Vi är skyldiga att vaka över att våra brukare får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden Vi tar starkt avstånd mot beteenden som kan upplevas som obehagliga för våra brukare Vi kan inte lämna ut några detaljer om vilka missförhållanden det handlar om, ej heller vilka som är berörda Vårt ansvar som vårdgivare/arbetsgivare är att säkra upp verksamheten **T.ex. Vi kommer som ett led i detta arbeta aktivt och preventivt för att förtydliga vad det innebär att arbeta professionellt, aktualisera vikten av etik, moral och gott bemötande, se över våra rutiner och riktlinjer mm. Mer information kommer att delges efter det att utredningen är genomförd. Det är händelsen som lex Sarah-anmäls inte en person Återkoppling sker efter det att utredningen är genomförd! 22

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Syfte Rutinen skall leda till att rapporter och anmälningar görs korrekt enligt SOSFS 2011:5. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för att; det finns ett upprättat

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Beslutade av Södermalms stadsdelsnämnd 6 februari 2014 Dnr: 79-2014-1.2.1. Innehåll Rutiner för lex Sarah 3 1. Syftet med lex Sarah 3 2. Rapporteringsskyldiga 4 2.1. Den som uppmärksammar

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden stockholm.se Rutiner för Lex Sarah Juni 2015 Dnr: AMN 2015-0208-01.05 3 (13) Innehåll 1. Rutiner för lex Sarah 4 2. Syftet med lex Sarah 4 3. Rapporteringsskyldiga

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Antagen av SN 27/090225

Antagen av SN 27/090225 RIKTLINJER För anmälan av allvarliga missförhållanden inom verksamheter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS 24 a SOSFS 2008:11 Antagen av SN 27/090225 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG SID 1 (9) 2009-01-13 REV 2011-05-31 Lex Sarah Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg SID 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f SOSFS 2011:5 (S) SN 91/110928 G:\SN\3 Övriga\Socialförvaltningens verksamhet original\riktlinjer

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvnien kommuvdna 1 (12) Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd Beslutsinstans Styrande dokument Rutiner Ks 2017-02-15

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Rutiner. för tillämpningen av Lex Sarah. Social- och fritidsförvaltningen

Rutiner. för tillämpningen av Lex Sarah. Social- och fritidsförvaltningen Rutiner för tillämpningen av Lex Sarah Social- och fritidsförvaltningen Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Syftet med lex Sarah... 5 2 Rapporteringsskyldigheten 5 2.1 Vem omfattas av rapporteringsskyldigheten?...

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Rapportering av missförhållande enl Lex Sarah (SOSFS 2011:5).

Rapportering av missförhållande enl Lex Sarah (SOSFS 2011:5). BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ kvalitetscontroller 2013-02-12 Beslutad av socialnämnden 2013-03-07 SOCIALTJÄNST RUTIN Rapportering av missförhållande

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Lex Sarah. Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden

Lex Sarah. Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.5) Lex Sarah Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden Rutin för anmälningar till Socialstyrelsen Lex Sarah 14 kap. 2

Läs mer

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag.

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-10-10 Vår referens Susanne Nordqvist nämndsekreterare susanne.nordqvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Rutiner för Lex Sarah SOFN-2013-146 Sammanfattning

Läs mer

14 kap. 2 Socialtjänstlagen (SoL) Antagen SN 28/ G:\SN\3 Övriga\Original i Word form\riktlinjer anm allvarl missförhåll ÄO SoL.

14 kap. 2 Socialtjänstlagen (SoL) Antagen SN 28/ G:\SN\3 Övriga\Original i Word form\riktlinjer anm allvarl missförhåll ÄO SoL. RIKTLINJER För anmälan av allvarliga missförhållanden i omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning 14 kap. 2 Socialtjänstlagen (SoL) SOSFS 2008:10 (S) Antagen SN 28/090225 POSTADRESS

Läs mer

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN 1 (16) Socialkontoret Dnr SN 2011-268 Omsorgskontoret Dnr ON 2012-19 Dnr ÄN 2012-28 Lex Sarah Januari 2012 Dokumentet skall ge vägledning vid hantering av rapporter och anmälningar enligt Lex Sarah 2 INNEHÅLL

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer

Lex Sarah. Rutin för Lex Sarah Sida: 1 (10) Ansvariga uppdatering: Kerstin Eklund, Vård- och omsorgsförvaltningen

Lex Sarah. Rutin för Lex Sarah Sida: 1 (10) Ansvariga uppdatering: Kerstin Eklund, Vård- och omsorgsförvaltningen Rutin för Lex Sarah Sida: 1 (10) Ansvariga uppdatering: Kerstin Eklund, Vård- och omsorgsförvaltningen Eva-Britt Jacobsson, Socialförvaltningen Beslutad av: Marie Sundvisson, förvaltningschef 2011-07-01

Läs mer

Lokala lex Sarahrutiner

Lokala lex Sarahrutiner Lokala lex Sarahrutiner Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Dnr 1.2.2-477-2014 stockholm.se Lokala lex Sarah-rutiner Beslutade av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 27 november 2014 Dnr: 1.2.2-477-2014 Hässelby-Vällingby

Läs mer

Giltig fr.o.m. Revideras datum Version Diarienummer Sidor AVN\2016: ; 1(5) 11b SOCN\2016:

Giltig fr.o.m. Revideras datum Version Diarienummer Sidor AVN\2016: ; 1(5) 11b SOCN\2016: Dokumentnamn Riktlinjer för tillämpning av Lex Sarah Giltig fr.o.m. Revideras datum Version Diarienummer Sidor 2016-05-19 2017-04-01 4.3 AVN\2016: ; 1(5) 11b SOCN\2016: Godkänd av Processförvaltare Arbetsmarknads-

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet RUTIN Diarienr: 1(15) 2011-07-01 SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet

Läs mer

Rutin gällande Lex Sarah

Rutin gällande Lex Sarah RUTIN GÄLLANDE LEX SARAH 2015-04 Ansvarig: Kvalitetschef Utfärdat av: Kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 3/2015-04 Rutin gällande Lex Sarah Styrdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Utredning om allvarligt missförhållande (Lex Sarah)

Utredning om allvarligt missförhållande (Lex Sarah) Utredning om allvarligt missförhållande (Lex Sarah) Uppgifter Enhet Datum för anmälan Anmält av Datum och tidpunkt för händelsen Händelse/förhållande som anmälan avser Utredning Bedömning Åtgärd Underskrift

Läs mer

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten Antagen av socialnämnden 2009-11-16 Reviderad 2011-09-26 Lex Sarah 2(5) Rapport Vad skall rapporteras och när En rapport enligt Lex Sarah

Läs mer

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Antagen av socialnämnden 2014-01-13 1 Lex Sarah Bakgrund Nya bestämmelser om Lex Sarah gäller från och med 1 juli 2011. I SoL

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete. Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah

Systematiskt förbättringsarbete. Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah Arvidsjaurs kommun / Ärviesjävrien konurnuvdna 1 (14) r för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd Beslutsinstans Styrande dokument Rutiner 2016-12-05 78 Socialnämnden

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Skrivelse 2013-09-04 Dnr VON 2013/104 Reviderad 2014-10-16/GE Vård- och omsorgsnämnden Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Allmänt Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, (SoL)

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Rutin för rapportering och utredning av missförhållanden enligt lex Sarah

Rutin för rapportering och utredning av missförhållanden enligt lex Sarah för rapportering och utredning av missförhållanden enligt lex Sarah Socialförvaltningen Motala kommun Beslutande: Socialchef Diarienummer: 11/SN 0158 Datum: 2011-10-10 Gäller från: 2011-10-10 Informerad

Läs mer

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS Rutin Lex Sarah 1. Inledning Denna rutin innehåller följande: - Rutin för att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden inom handikappomsorg, individ-

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering Ansvarig för riktlinje Förvaltningschef Upprättad (av vem och datum) MAS/Utvecklingsledare Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-11-18 Reviderad 2015-06-01 Process: Systematiskt

Läs mer

3. Ansvar Samtliga medarbetare, uppdragstagare eller praktikanter delaktiga i rutinen ansvarar för att upprättad instruktion följs.

3. Ansvar Samtliga medarbetare, uppdragstagare eller praktikanter delaktiga i rutinen ansvarar för att upprättad instruktion följs. Kvalitetshandbok Avsnitt Rutiner för anmälan enligt 24 a LSS (lex Sarah) Framtagen av Verksamhetschef Dammsdal Marie Kvarsell Datum Godkänd av 2011-04-19 Förvaltningschef HH Eva Andrén Reg nr Sida 1(3)

Läs mer

Socialnämndens rutiner för lex Sarah-avvikelser i Norrtälje kommun

Socialnämndens rutiner för lex Sarah-avvikelser i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Socialnämndens rutiner för lex Sarah-avvikelser i Norrtälje kommun Antagna i socialnämnden 2012-06-20 SN 231 1 Socialnämndens rutiner för: hantering av missförhållanden och påtagliga

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH

RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH Beslutsdatum: 2015-10-27 Beslutande: Socialnämnden Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kvalitetsutvecklare Upprättad av: Per Wilkenson, kvalitetsutvecklare

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Antagna av KF i juni 2013 Dnr: 325-1033/2012 www.stockholm.se Antagna av KF i juni 2013 Dnr: 325-1033/2012 3 (34) Innehåll Riktlinjer för lex Sarah 5 1. Inledning 5 1.1 Riktlinjernas

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun

Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun RIKTLINJER 1 Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun Inledning Från och med den 1 juli 2011 gäller nya bestämmelser för Lex Sarah i socialtjänstlagen,sol

Läs mer

Sollentuna P^glig^ Verksamhet

Sollentuna P^glig^ Verksamhet Bilaga 5 2011/42 VON.711 Tjut. 2012-01-27 Framtaget av Ledning SDV Fastställt av Verksamhetschef Deltagarparmen reviderat av Datum 2011-03-28 Kapitel Innehåll Deltagarparmen Sida HO Utgåva/Revision 2 Flik

Läs mer

Hantering av avvikelser rörande SoL och LSS inklusive hantering av lex Sarah Innehållsförteckning

Hantering av avvikelser rörande SoL och LSS inklusive hantering av lex Sarah Innehållsförteckning RUTIN Sid: 1 (23) Hantering av avvikelser rörande SoL och LSS inklusive hantering av lex Sarah Innehållsförteckning Begrepp... 2 Inledning... 3 Avvikelser (händelser, klagomål och synpunkter)... 3 Sammanställning

Läs mer

Sektor Stöd och omsorg

Sektor Stöd och omsorg 0 (6) Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd o omsorg Ansvarig: Ansvariga verksamhetschefer för respektive verksamhet Fastställare: Sektorchef Gäller fr.o.m: 2016-11-02 D.nr:

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Fastställt i SN 2005-01-12 Reviderat i SN 16 juni 2010 Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Direktiv från Socialnämnden Verksamhetens innehåll och

Läs mer

Process och rutiner för lex Sarah inom grundskolans korttidstillsyn

Process och rutiner för lex Sarah inom grundskolans korttidstillsyn SIGNERAD 2015-01-09 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-01-20 Vår referens Ulla-Britt Bolin Utredningssekreterare ulla-britt.bolin@malmo.se Tjänsteskrivelse Process och rutiner för lex

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten

Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten Bilaga 1 Första datum: Enhetschef: Utredare: Kl Vad görs i ärendet Bilaga 2 Underskrift information personal Jag har tagit del av Lex

Läs mer

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS Uppföljning av de missförhållanden som anmälts under år 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2008:20 Rapporten är sammanställd av Christina Berndtsson,

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten

Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten Bilaga 1 Första datum: Enhetschef: Utredare: Datum Kl Vad görs i ärendet Bilaga 2 Underskrift information personal Jag har tagit del av

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta. Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014

Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta. Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014 Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014 The Capital of Scandinavia Sarah Wägnert 1997 Syftet med lex Sarah är att komma till rätta med brister

Läs mer

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24 a LSS

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24 a LSS ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24 a LSS Uppföljning av de missförhållanden som anmälts under år 2008 i verksamheter för personer med funktionshinder LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Rapporten är sammanställd

Läs mer

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Tillsynsenheten 2 Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen SAS, MAS, MAR Gäller fr o m: 2016-06-20 Uppdateras senast: 2017-06-20

Läs mer