Rekonstruktionsplan. Kungsgatan 36 Box Stockholm Tel Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekonstruktionsplan. Kungsgatan 36 Box 7836 103 98 Stockholm Tel 08-407 88 00 Fax 08-407 8801"

Transkript

1 Rekonstruktionsplan Northland Sweden AB Northland Resources AB (publ) Northland Logistics AB Northland Logistics AS Formell rekonstruktion Formell rekonstruktion Formell rekonstruktion Informell rekonstruktion Kungsgatan 36 Box Stockholm Tel Fax

2 Innehåll 1. Förkortningar och definitioner m.m Bakgrund Inledning Allmänt om koncernstrukturen Beskrivning av verksamheten Verksamhetsöversikt Vision och affärsstrategi Kort om de olika bolagen i Koncernen Northland Resources S.A Allmän information Styrelse och ledande befattningshavare Särskilt om styrelsens mandat att besluta om nyemission Om aktien m.m Personaloptioner Större aktieägare Northland Sweden AB Allmän information Årsredovisning och bokslut Översikt över tillgångar och skulder Allmänt om rekonstruktionsutredningen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Bouppteckning Utdelningsprognos i konkurs Återvinningsbara transaktioner Misstanke om brott mot borgenärer Bokföring m.m Northland Resources AB (publ) Allmän information Om Obligationerna Verksamhetstillstånd m.m Årsredovisning och bokslut Översikt över tillgångar och skulder

3 Allmänt om rekonstruktionsutredningen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Bouppteckning Utdelningsprognos i konkurs Återvinningsbara transaktioner Misstanke om brott mot borgenärer Bokföring m.m Northland Logistics AB Allmän information Årsredovisning och bokslut Översikt över tillgångar och skulder Allmänt om rekonstruktionsutredningen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Bouppteckning Utdelningsprognos i konkurs Återvinningsbara transaktioner Misstanke om brott mot borgenärer Bokföring m.m Northland Logistics AS Allmän information Årsredovisning och bokslut Översikt över tillgångar och skulder Allmänt om rekonstruktionsutredningen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Bouppteckning Utdelningsprognos i konkurs Återvinningsbara transaktioner Misstanke om brott mot borgenärer Bokföring m.m Övriga koncernbolag Northland Exploration Sweden AB Northland Mines Oy Northland Exploration Finland Oy Orsakerna till rekonstruktionerna

4 4.1. Likviditetsbrist Gällande regler Northland Sweden AB Northland Resources AB (publ) Northland Logistics AB Northland Logistics AS Övriga bolag i Koncernen Bedömning av Bolagens kapitalstyrka Åtgärder under rekonstruktionerna Inledning, allmänna utgångspunkter m.m Utredning av Bolagens skulder och identifiering av Key Suppliers Anställda, lönegaranti m.m Åtgärder för ekonomisk uppföljning Kontakter med Leverantörerna Information till borgenärerna per respektive rekonstruktionstidpunkt Borgenärssammanträde Utredning om säkerheter Kontakter med massmedia Råd och stöd till Bolagens ledningar m.m. rörande verksamhetsfrågor Kontakter angående finansieringsfrågor m.m Borgenärskommittén och dess arbete Koncernintern finansiering Finansieringsbehovet Utgångspunkter Bedömning av behov av tillkommande finansiering Finansieringsåtgärder som vidtagits under rekonstruktionen Förslag till finansiering Inledning Leverantörsskulder Obligationsinnehavarna Utgångspunkter Konvertibel Löptid Ränta

5 Säkerheter Notering Godkännande från NRSA:s bolagsstämma Friställande av pant m.m Det Nya Obligationslånet Utgångspunkter Löptid Ränta Säkerheter Notering Objektsfinansiering Eget kapital Förändringar i järnmalmspriser och valutakurser Organisatoriska förändringar Förändringar i Bolagens ledning m.m Fusion av NSAB och NRAB Sammanfattning Uppgörelse med Bolagens borgenärer Inledning Borgenärer med Kapitalfordringar upp till och med SEK Borgenärer med Kapitalfordringar överstigande SEK Allmänt Peabs och Metsos Kapitalfordringar Övriga Kapitalfordringar överstigande MSEK Den Koncerninterna Obligationsfodran Övriga koncerninterna fordringar Framskjuten betalning m.m Betalning är beroende av Bolagens kassaflöde Definition av tillgängligt kassaflöde Fördelning av tillgängligt kassaflöde Kategorier av borgenärer Betalning av ränta och amortering på skulder i kategorierna A-C Betalning av övriga koncerninterna fordringar (kategori D) Utdelning till aktieägare (kategori E)

6 8.8. Godkännande NSAB NRAB NLAB NLAS Borgenärer som inte godkänner betalningstid överstigande ett år Övriga frågor Översiktlig redogörelse för ackord inom ramen för företagsrekonstruktion Allmänt Allmänt om offentligt ackord Begäran om ackordsförhandling Beslut om ackordsförhandling m.m Ackordsförhandlingen Borgenärsmajoritet vid offentligt ackord m.m Verkan av offentligt ackord Tillsyn och kontroll Yttrande Intygande Ordlista Kontaktuppgifter Bolagen Rekonstruktören Revisorer Borgenärskommittén Luleå tingsrätt

7 Förteckning över bilagor Bilaga 1 Registreringsbevis NRSA Bilaga 2 a Registreringsbevis NSAB uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 2 b Registreringsbevis NSAB uttaget den 23 april 2013 Bilaga 3 Den ekonomiska ställningen för NSAB per den 31 december 2012 Bilaga 4 Bouppteckning avseende NSAB Bilaga 5a Registreringsbevis NRAB uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 5b Registreringsbevis NRAB uttaget den 23 april 2013 Bilaga 6 Den ekonomiska ställningen för NRAB per den 31 december 2012 Bilaga 7 Bouppteckning avseende NRAB Bilaga 8a Registreringsbevis NLAB uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 8b Registreringsbevis NLAB uttaget den 23 april 2013 Bilaga 9 Den ekonomiska ställningen för NLAB per den 31 december 2012 Bilaga 10 Bouppteckning avseende NLAB Bilaga 11a Registreringsbevis NLAS uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 11b Registreringsbevis NLAS uttaget den 23 april 2013 Bilaga 12 Balansrapport för NLAS per den 31 december 2012 Bilaga 13 Bouppteckning avseende NLAS Bilaga 14a Registreringsbevis Northland Exploration Sweden AB uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 14b Registreringsbevis Northland Exploration Sweden AB uttaget den 24 april 2013 Bilaga 15 Balansrapport Northland Exploration Sweden AB per den 31 december 2012 Bilaga 16a Registreringsbevis Northland Mines Oy uttaget den 6 november 2012 Bilaga 16b Registreringsbevis Northland Mines Oy uttaget den 24 april 2013 Bilaga 17 Balansrapport Northland Mines Oy per den 31 december 2012 Bilaga 18a Registreringsbevis Northland Exploration Finland Oy uttaget den 6 nov Bilaga 18b Registreringsbevis Northland Exploration Finland Oy uttaget den 24 april 2013 Bilaga 19 Balansrapport Northland Exploration Finland Oy per den 31 december 2012 Bilaga 20 NSAB:s ansökan om företagsrekonstruktion Bilaga 21a Luleå tingsrätts beslut om företagsrekonstruktion avseende NSAB Bilaga 21b Ansökan om förlängning av rekonstruktion för NSAB, NRAB och NLAB Bilaga 21c Beslut om förlängning av rekonstruktion för NSAB, NRAB och NLAB Bilaga 22 NRAB:s ansökan om företagsrekonstruktion Bilaga 23 Luleå tingsrätts beslut om företagsrekonstruktion avseende NRAB 6

8 Bilaga 24 Bilaga 25 Bilaga 26 Bilaga 27a Bilaga 27b Bilaga 27c Bilaga 28 Bilaga 29 Bilaga 30 Bilaga 31 Bilaga 32 Bilaga 33 Bilaga 34 Bilaga 35 Bilaga 36 Bilaga 37 Bilaga 38 NLAB:s ansökan om företagsrekonstruktion Luleå tingsrätts beslut om företagsrekonstruktion avseende NLAB Brev till borgenärerna i NLAS Skriftlig information från Rekonstruktören den 15 februari 2013 till borgenärerna i NSAB Skriftlig information från Rekonstruktören den 15 februari 2013 till borgenärerna i NRAB Skriftlig information från Rekonstruktören den 15 februari 2013 till borgenärerna i NLAB Protokoll från borgenärssammanträde Den skriftliga information som genomgicks vid borgenärssammanträdet Förteckning över säkerhetsrätter i Bolagens egendom m.m. Diagram avseende CAPEX för Kaunisvaara-projektet Diagram över kassaflöde före finansiering Kassaflödesprognos före finansiering Förlaga till brev till borgenärer i Rekonstruktionsbolagen med fordringar större än SEK Förlaga till tilläggsavtal NLAS Diagram över kassaflöde efter obligationsfinansiering Kassaflödesprognos efter obligationsfinansiering Förteckning över borgenärer i Bolagen Bilaga 39a Borgenärer med fordringar större än SEK Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39d Bilaga 40 Borgenärer i NSAB som omfattas av ett ackord Borgenärer i NRAB som omfattas av ett ackord Borgenärer i NLAB som omfattas av ett ackord Bekräftelse borgenärer i Rekonstruktionsbolagen med fordringar mindre än SEK Bilaga 41 Bekräftelse borgenärer i NLAS med fordringar mindre än SEK Bilaga 42 Villkor borgenärer med fordringar större än SEK

9 1. Förkortningar och definitioner m.m. Atlas Copco: Atlas Copco Customer Finance AB, org.nr Bergsstaten: Bolagen: Organisatorisk enhet inom Sveriges geologiska undersökning, SGU, med uppgift att bl.a. handlägga och besluta i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. NSAB, NRAB, NLAB och NLAS. Caterpillar: Caterpillar Financial Nordic Services AB, org.nr Green Cargo: Green Cargo AB, org.nr Investorn: Kapitalfordran: Key Suppliers: Koncernen: Koncerninterna Obligationsfordran: Den som investerar i Koncernen i enlighet med avsnitt 7.5 nedan. Borgenärs kapitalfordran jämte upplupen ränta per den 8 februari 2013 mot NRAB och NLAS samt per den 12 februari 2013 mot NSAB och NLAB. Verksamhetskritiska leverantörer, exempelvis Atlas Copco, Caterpillar, Green Cargo, Metso, Peab och Sandvik. NRSA och dess samtliga dotterföretag, se avsnitt 2.2 nedan. Den fordran som NRSA erhåller mot NRAB genom övertagande av betalningsansvaret för Obligationslånen i samband med sammanslagningen av dessa enligt vad som anges i avsnitt 7.3. Kvarstående Kapitalfordran: Det kapitalbelopp av Kapitalfordringar överstigande SEK som utestår obetalt den 1 januari 2014, dvs. efter avräkning av de betalningar som avses i och som skall ha erlagts senast den 31 december Leverantörer: Key Suppliers och övriga leverantörer till Bolagen. Metso: Metso Minerals (Sweden) AB, org.nr Obligationsinnehavarna: Obligationslån: Innehavarna av obligationer utgivna enligt Bond Agreement i the bond issue 13 per cent Northland Resources AB (publ) Senior Secured Bond Issue 2012/2017 (ISIN NO och ISIN NO ) och/eller enligt Bond Agreement i the bond issue per cent Northland Resources AB (publ) Senior Secured Bond Issue 2012/2016 (ISIN NO ), vilka samtliga företräds av Norsk Tillitsman ASA. Lån upptagna av NRAB i enlighet med villkoren i Bond Agreement i the bond issue 13 per cent Northland Resources AB (publ) Senior Secured Bond Issue 2012/2017 (ISIN NO och ISIN NO ) och/eller enligt Bond Agreement i the bond issue per cent Northland Resources AB (publ) Senior Secured Bond Issue 2012/2016 (ISIN NO ). NLAB: Northland Logistics AB, org.nr

10 NLAS: Northland Logistics AS, reg.nr NRAB: Northland Resources AB (publ), org.nr NSAB: Northland Sweden AB, org.nr NRSA: Northland Resources S.A., reg.nr B Nya Obligationsinnehavare: Nya Obligationslån: Peab: Rekonstruktören: Rekonstruktionsbolagen: Innehavare av obligationer utgivna av NRAB i enlighet med vad som anges i avsnitt nedan. Lån upptagna av NRAB i enlighet med de huvudsakliga villkor som framgår av avsnitt nedan. Peab Sverige AB, org.nr , SWEROCK AB, org.nr , och Asfaltbeläggningar i Boden AB, org.nr Advokat Lars Söderqvist, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB. NSAB, NRAB och NLAB. Sandvik: Sandvik Mining and Construction Norge AS, reg.nr

11 2. Bakgrund 2.1. Inledning Enligt 2 kap. 12 första stycket lagen om företagsrekonstruktion, skall rekonstruktören i samråd med gäldenären upprätta en plan som redovisar hur syftet med företagsrekonstruktionen skall uppnås (rekonstruktionsplan). Planen skall skickas till den tingsrätt som fattat beslut om företagsrekonstruktion och till borgenärerna. Detta dokument är avsett att utgöra en sådan rekonstruktionsplan. De uppgifter om valutakurser som publicerats på Sveriges Riksbanks webbplats (www.riksbank.se) har använts vid valutakonverteringar. Formell rekonstruktion har, som framgår av det nedanstående, endast beslutats för Rekonstruktionsbolagen. Oberoende av detta redovisas även förhållanden och bedömningar hänförliga till andra bolag inom Koncernen. Anledningen till detta är att den verksamhet som bedrivs av de enskilda bolagen i Koncernen i allt väsentligt är beroende av andra bolag inom Koncernen. Ett ytterligare skäl till vad nu anförts är att finansieringen inom Koncernen är gemensam och att bolagen inom Koncernen saknar möjlighet att finansiera sig på egen hand Allmänt om koncernstrukturen Bolagen ingår i en företagsgrupp med NRSA som moderbolag. Företagsgruppen är uppbyggd enligt nedanstående figur. Ägare Northland Resources S.A. Northland Sweden AB Northland Mines Oy Northland Resources AB (publ) Northland Exploration Sweden AB Northland Exploration Finland Oy Northland Logistics AB Northland Logistics AS 10

12 2.3. Beskrivning av verksamheten Vision och affärsstrategi Koncernen arbetar med att förvärva, utforska och utvärdera mineraltillgångar samt att utveckla, påbörja produktion och driva verksamhet efter slutförd utvärdering. För närvarande har Koncernen intressen i mineraltillgångar belägna i Sverige och Finland. Koncernen strävar efter att bli en ledande europeisk producent och leverantör av högkvalitativt järnmalmskoncentrat. Koncernen anser att dess affärsstrategi och pågående gruvprojekt, tillsammans med de projekt som ligger på prospekteringsstadiet och som är belägna i Sverige och Finland, gör det möjligt för Koncernen att utvecklas till en betydande europeisk järnproduktsleverantör samtidigt som en betydande produktion av biprodukter som guld och koppar kan tillkomma Verksamhetsöversikt NRSA är moderbolag i Koncernen, inom vilken det bedrivs två huvudsakliga gruvprojekt, Kaunisvaara järnmalmsprojekt i Sverige och Hannukainen järnoxid-, koppar- och guldprojekt ( IOGC ) i Finland. Projekten pågår huvudsakligen inom Pajala skjuvzon, som är cirka 250 km lång och 10 km bred och som sträcker sig över norra Sverige och norra Finland. I september 2009 slutfördes en preliminär ekonomisk analys rörande järnmalmsprojektet i Kaunisvaara. På grundval av denna analys genomfördes en slutlig s.k. genomförbarhetsanalys, som publicerades den 27 september Genomförbarhetsanalysen innehöll detaljerade rapporter gällande resurser och reserver, mineralbearbetning, infrastruktur, ekonomisk genomförbarhet och analys, prissättning för järnmalmskoncentrat samt miljöhänsyn. I maj 2011 publicerades ett tillägg till genomförbarhetsanalysen som tog sikte på det arbete som utförts ifråga om logistiklösningar för Kaunisvaaraprojektet. Kaunisvaaraprojektet kommer att omfatta gruvorna Tapuli och Sahavaara samt Kaunisvaara anrikningsverk med två produktionslinjer och annan relaterad infrastruktur samt en fullt integrerad logistiklösning för leverans av järnmalmskoncentrat från Kaunisvaara till den isfria hamnen i Narvik, Norge. De första transporterna från Kaunisvaara anrikningsverk genomfördes under slutet av år Vad gäller Sahavaaragruvan planeras produktionen starta under år Kaunisvaaraprojektet förväntas producera cirka 4,4 miljoner dmtpa av högkvalitativt järnmagnetitkoncentrat, med avsikten att det skall säljas som en premiumprodukt till pelletstillverkare samt sinterverk. Koncernen har ingått långsiktiga avtal med Standard Bank Plc., Tata Steel UK Ltd och Stemcor UK Ltd vad gäller framtida leveranser. Under andra kvartalet 2010 publicerades en positiv preliminär ekonomisk bedömning för Hannukainenprojektet. Baserat på nu uppskattade mineraltillgångar för Hannukainen planerar Koncernen produktion av cirka 2 miljoner mtpa av järnmalmskoncentrat. 1 Genomförbarhetsanalysen för projektet förväntas kunna offentliggöras under år Resursuppskattningen är kompatibel med NI , eller National Instrument , en kanadensisk standard för informationsgivning till allmänheten avseende mineralegendomar, som innehåller riktlinjer för hur publika bolag skall lämna information av vetenskaplig och teknisk art till marknadsplatser. 11

13 Parallellt med Kaunisvaara- och Hannukainenprojekten letar Koncernen ytterligare fyndigheter av järnmalm och IOCG (fyndigheter innehållande järn, koppar och guld) inom Pajala skjuvzon. Syftet med undersökningarna är att förlänga den potentiella livslängden för Kaunisvaara och Hannukainen. Det mest framskridna projektet är Pellivuoma-fyndigheten, för vilken Koncernen för närvarande förbereder en ansökan om bearbetningskoncession. 3. Kort om de olika bolagen i Koncernen 3.1. Northland Resources S.A Allmän information NRSA är hemmahörande i Luxemburg. NRSA:s registreringsbevis bifogas, se bilaga 1. NRSA:s verksamhetsföremål är att äga och förvalta andelar i bolag verksamma inom gruvindustrin. NRSA äger samtliga aktier i NSAB och Northland Mines Oy. Registrerat antal aktier: Registrerat aktiekapital: CAD , Styrelse och ledande befattningshavare Vid tidpunkten för rekonstruktionsbesluten för NSAB, NRAB och NLAB bestod NRSA:s funktioner av nedan angivna personer. Styrelse: Anders Hvide (ordförande) Matti Kinnunen Tuomo Mäkelä Stuart Pettifor Birger Solberg Carl-Michael Raihle Verkställande direktör: Karl-Axel Waplan Revisor: Ernst & Young SA Beträffande de förändringar i styrelsens sammansättning som ägt rum under rekonstruktionen och som kan förväntas framgent, se nedan i avsnitt Cirka EUR , SEK , USD

14 Särskilt om styrelsens mandat att besluta om nyemission I NRSA:s bolagsordning anges att styrelsen har mandat att, vid ett eller flera tillfällen under en femårsperiod från det att bolagsordningen publicerades, besluta om att öka bolagets aktiekapital upp till CAD genom nyemission av aktier med samma rättigheter som nu emitterade aktier till en emissionskurs lägst motsvarande aktiernas nominella belopp, eller CAD 0,10 4. Styrelsen har även mandat att i samband med nyemission besluta om att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt. Bolagsordningen i sin nuvarande lydelse är gällande från och med den 7 juni 2012, vilket medför att nämnda mandat sträcker sig till och med den 6 juni Om aktien m.m. Aktien i NRSA har tidigare varit primärnoterad på Toronto Stock Exchange under beteckningen NAU, men är nu avnoterad. Avnoteringen har beslutats av börsen på grund av att beslut fattats om att inleda företagsrekonstruktion i Rekonstruktionsbolagen. Oberoende av avnoteringen kommer NRSA att upprätthålla befintliga relationer på den kanadensiska marknaden vilket bl.a. innefattar att löpande tillhandahålla all sådan information som bolaget skulle vara skyldigt att lämna om aktierna vore noterade. NRSA har inte för avsikt att notera aktierna på någon annan handelsplats i Kanada. Däremot kan NRSA komma att ansöka om förnyad notering på Toronto Stock Exchange när rekonstruktionerna är avslutade. Aktien är sedan tidigare föremål för handel på Oslo Børs under beteckningen NAUR. Efter avnoteringen från Toronto Stock Exchange är aktien primärnoterad på Oslo Børs. Aktien är härutöver föremål för handel på Nasdaq OMX Stockholms handelsplats First North under beteckningen NAUo samt over the counter (OTC) på Frankfurt Stock Exchange under beteckningen NPK. Aktien handlas enligt ovan via depåbevis som är noterade/listade på respektive handelsplats. Aktiens ISIN är LU Nedanstående diagram visar kursutvecklingen på Oslo Børs från och med den 1 januari 2012 till och med den 8 februari Cirka EUR , SEK , USD Cirka EUR 0,07, SEK 0,64, USD 0,10. 13

15 Personaloptioner NRSA har givit ut personaloptioner till ledande befattningshavare i bolagen i Koncernen. Personaloptionerna ger innehavarna rätt att under viss tid förvärva aktier i NRSA till ett förutbestämt pris. Totalt har optioner givits ut. Varje option motsvarar en aktie i NRSA, vilket innebär att ett fullt utnyttjande av personaloptionerna ger nya aktier Större aktieägare De femton största ägarna per den 8 februari Ägare Antal aktier Innehav (%) Avanza Bank AB ,4 Swedbank AB (publ) ,7 SHB Stockholm Client c/o Handelsbanken AS ,1 Nordnet Bank AB ,7 SEB A/C ,0 Euroclear Bank S.A ,2 Clearstream Banking ,2 SHB Helsingfors c/o Handelsbanken AS ,9 HQ Direct AB ,7 Nordea Bank Plc Finland ,4 Finnish Industry Investment ,3 Pictet & Cie Banque ,2 MP Pensjon PK ,1 Nordea Securities AB ,9 Danske Bank A/S 3887 Operations Sec , ,6 5 Uppgifterna är hämtade från VPS-Verdipapirsentralen i Norge. 14

16 Av ovanstående aktieägare är samtliga, förutom Finnish Industry Investment och MP Pensjon PK, förvaltare av annans värdepapper. Detta innebär att aktieinnehaven är förvaltarregistrerade och att respektive institut är infört i aktieboken för kunders räkning. De verkliga aktieägarna är således kunder hos instituten Northland Sweden AB Allmän information NSAB tillhandahåller administrations- och ledningstjänster till bolag inom Koncernen. NSAB äger samtliga aktier i NRAB. NSAB:s styrelse har sitt säte i Luleå. Registrerat antal aktier: Registrerat aktiekapital: SEK Som exempel på tjänster som NSAB tillhandahåller kan följande nämnas: - IT-stöd - Redovisning - Personaladministration NSAB bedriver inte någon egen operativ och intäktsgenererande verksamhet. NSAB är därför beroende av bl.a. NRAB, NLAB och NLAS. NSAB har delvis gemensam finansiering med NLAB, NLAS och NRAB. Vid tidpunkten för rekonstruktionsbeslutet den 12 februari 2013 bestod NSAB:s funktionärer av nedan angivna personer, se registreringsbevis bilaga 2a. Styrelse: Karl-Axel Waplan (ordförande) Peter Pernlöf Peder Zetterberg Verkställande direktör: Peder Zetterberg Revisor: Ernst & Young AB med Fredrik Lundgren som huvudansvarig revisor Under rekonstruktionen har Eva Kaijser valts till ny styrelseledamot och verkställande direktör för NSAB i stället för Peder Zetterberg, se registreringsbevis bilaga 2b. Den ekonomiska ställningen för NSAB per den 31 december 2012 framgår av bilaga 3. 6 Cirka EUR , USD

17 Årsredovisning och bokslut NSAB har upprättat bokslut för räkenskapsåret 2012; uppgifterna i bokslutet har använts vid framtagande av utkast till konsoliderad redovisning för Koncernen. Den konsoliderade redovisningen har granskats av NRSA:s revisorer. Värderingen av tillgångarna har gjorts enligt fortlevnadsprincipen och ingen nedskrivning har skett med hänsyn till de likviditetsproblem som föregått rekonstruktionen. En tillämpning av fortlevnadsprincipen, dvs. värdering av tillgångar under antagandet att verksamheten kommer att fortsätta under överskådlig tid, förutsätter dock att de föreslagna finansieringsåtgärderna som redovisas nedan under avsnitt 6-8 genomförs på avsett sätt Översikt över tillgångar och skulder Nedan följer en översikt över NSAB:s tillgångar och skulder per den 31 december Angivna belopp svarar mot bokförda värden. Tillgångar TSEK (TEUR) (TUSD) Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg m.m Aktier i koncernbolag Koncerninterna fordringar Övriga fordringar och förutbetalda kostnader Banktillgodohavande SUMMA: Skulder TSEK (TEUR) (TUSD) Skulder till koncernbolag Leverantörsskulder Skulder till personal Upplupna kostnader och övriga skulder SUMMA: Aktiverade kostnader för bl.a. affärs- och bokföringssystem. 8 Huvudsakligen aktier i NRAB. 9 Huvudsakligen fordran mot NRAB. 10 Banktillgodohavandet per den 12 februari 2013 uppgick till TSEK Banktillgodohavandet är omräknat enligt växlingskurs per samma dag. 11 Leverantörsskulder enligt icke avstämd leverantörsreskontra per 12 februari 2013 uppgick till TSEK

18 Allmänt om rekonstruktionsutredningen Enligt 3 kap. 11 lagen om företagsrekonstruktion skall det till en gäldenärs begäran om ackordsförhandling fogas en berättelse från rekonstruktören. Berättelsen skall innehålla en redogörelse för orsakerna till gäldenärens betalningssvårigheter, en översikt över tillgångar och skulder, uppgift om den utdelning som kan påräknas i en konkurs, upplysning om huruvida det förekommit transaktioner som kan bli föremål för återvinning, om det finns anledning att anta att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot borgenärer och hur gäldenären har fullgjort sin bokföringsskyldighet. Rekonstruktörens berättelse, inkl. redogörelsen för orsakerna till gäldenärens betalningssvårigheter och obestånd, lämnas i syfte att ge ett underlag för borgenärerna att ta ställning till gäldenärens ackordsförslag. Rekonstruktören har i anledning av sin utredning i ovan angivna delar genomfört intervjuer med nedan angivna personer. Karl-Axel Waplan Eva Kaijser Peter Pernlöf Willy Sundling Krister Winsa Björn Lundsten Johan Dagertun Martin Sedig Klas Olsson Fredrik Lundgren Verkställande direktör i NRSA och styrelseordförande i Rekonstruktionsbolagen och i NLAS. Finansdirektör i NRSA och verkställande direktör i NSAB samt styrelseledamot i Bolagen. Operativ chef i NRSA samt verkställande direktör i NRAB samt styrelseledamot i NSAB och NRAB. Projektansvarig beträffande Bolagens logistik och verkställande direktör och styrelseledamot i NLAB och i NLAS. Redovisningsansvarig. Redovisningsekonom. Chefscontroller. Koncernkontroller. Inköpschef. Huvudansvarig revisor för Rekonstruktionsbolagen. Vid intervjuerna har en allmän genomgång ägt rum av respektive persons arbetsuppgifter samt även inhämtats information hänförlig till projektens finansiering och genomförande, budgetering, bokföringens upprättande, ekonomisk uppföljning, orsak och tidpunkt för betalningssvårigheterna och obeståndet samt transaktioner som skulle kunna vara återvinningsbara. Härutöver har information under hand erhållits från anställda i Bolagen. Utöver ovan angivna intervjuer har granskning skett av Bolagens räkenskaper för perioden från och med den 1 januari 2012 och fram till och med dagen för respektive rekonstruktionsbeslut. Vidare har bankkontoutdrag, skattekontoutdrag samt information från kreditupplysningsföretaget Soliditet och Skatteverket granskats. 17

19 Den ovan angivna granskningen har till del genomförts med hjälp av externa uppdragstagare och har haft till syfte att, i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion, få ett kompletterande underlag vad avser följande förhållanden: - Bokföringsskyldighetens fullgörande. - Tidpunkten för och orsakerna till Bolagens betalningsvårigheter och obestånd. - Återvinningsbara transaktioner. - Brott mot borgenärer. När det gäller tidpunkten för och orsakerna till Bolagens betalningssvårigheter och obestånd har granskningen och analysen skett dels för respektive juridisk person, dels på konsoliderad nivå (med konsoliderad nivå i detta avsnitt 3 menas konsoliderad för NSAB, NRAB, NLAB och NLAS). Anledningen till den konsoliderade granskningen är att Bolagens finansiering till stor del är gemensam samt att Bolagen saknar möjlighet att självständigt bedriva sina respektive verksamheter. Bolagen har dels erhållit finansiering från NRSA, dels från NRAB genom obligationslån. Finansieringen från NRSA har tillskjutits och lånats ut till bolag i Koncernen. På motsvarande sätt har NRAB, som erhållit obligationslånet, tillskjutit och lånat ut medel till andra bolag i Koncernen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Inledning Vid de intervjuer som genomförts har i huvudsak följande framkommit vad gäller tidpunkten för och orsakerna till Bolagens betalningssvårigheter och obestånd. Genom en nyemission av aktier i april 2012 anskaffades kapital till täckande av projektkostnaderna för etableringen av gruvorna i Kaunisvaara och det separata logistikprojektet som drivits av NLAB och NLAS. Denna finansiering visade sig inte vara tillräcklig. Att finansieringen senare visade sig vara otillräcklig beror huvudsakligen på följande faktorer: - Bolagens operativa kostnader har blivit högre än budgeterat. - En ofördelaktig valutakursutveckling. - Ett lägre järnmalmspris än budgeterat. - Fördyringar relaterade till uppbyggnaden av Bolagens logistikkedja, dvs. transporten av järnmalmskoncentratet från anrikningsverket till kunden. - Fördyringar i installationsarbetet vad gäller bl.a. anrikningsverket. En väsentlig fördyring är hänförlig till uppbyggnaden av logistikkedjan. Det beror bl.a. på att NLAB och NLAS, som hanterar Koncernens logistik, var tänkta att finansieras separat, genom tillskott från externa aktieägare. I denna del diskuterades initialt bl.a. ett joint venture. Det bedömdes dock som väsentligt att Koncernen skulle behålla kontrollen över hela logistikkedjan, varför dessa diskussioner avbröts. Under år 2012 övergick därför Bolagens logistik till att vara ett internt projekt inom Koncernen. I denna del bör noteras att den genomförbarhetsanalys som framtagits under år 2010 endast avsåg gruvprojektet och det ägarkapital som då tillfördes Bolagen inte var avsett att finansiera logistikkedjan. När planen på ett joint venture lades ned 18

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor

Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor Pressmeddelande från Rörvik Timber AB (publ) Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor Rörvik Timber-koncernen driver träförädling på tio produktionsställen

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,4 Mkr (6,2) o Resultat efter finansnetto -0,95 Mkr (-1,9) o Resultat per aktie -0,17 kr (-0,33) o Likvida medel

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer