Rekonstruktionsplan. Kungsgatan 36 Box Stockholm Tel Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekonstruktionsplan. Kungsgatan 36 Box 7836 103 98 Stockholm Tel 08-407 88 00 Fax 08-407 8801"

Transkript

1 Rekonstruktionsplan Northland Sweden AB Northland Resources AB (publ) Northland Logistics AB Northland Logistics AS Formell rekonstruktion Formell rekonstruktion Formell rekonstruktion Informell rekonstruktion Kungsgatan 36 Box Stockholm Tel Fax

2 Innehåll 1. Förkortningar och definitioner m.m Bakgrund Inledning Allmänt om koncernstrukturen Beskrivning av verksamheten Verksamhetsöversikt Vision och affärsstrategi Kort om de olika bolagen i Koncernen Northland Resources S.A Allmän information Styrelse och ledande befattningshavare Särskilt om styrelsens mandat att besluta om nyemission Om aktien m.m Personaloptioner Större aktieägare Northland Sweden AB Allmän information Årsredovisning och bokslut Översikt över tillgångar och skulder Allmänt om rekonstruktionsutredningen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Bouppteckning Utdelningsprognos i konkurs Återvinningsbara transaktioner Misstanke om brott mot borgenärer Bokföring m.m Northland Resources AB (publ) Allmän information Om Obligationerna Verksamhetstillstånd m.m Årsredovisning och bokslut Översikt över tillgångar och skulder

3 Allmänt om rekonstruktionsutredningen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Bouppteckning Utdelningsprognos i konkurs Återvinningsbara transaktioner Misstanke om brott mot borgenärer Bokföring m.m Northland Logistics AB Allmän information Årsredovisning och bokslut Översikt över tillgångar och skulder Allmänt om rekonstruktionsutredningen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Bouppteckning Utdelningsprognos i konkurs Återvinningsbara transaktioner Misstanke om brott mot borgenärer Bokföring m.m Northland Logistics AS Allmän information Årsredovisning och bokslut Översikt över tillgångar och skulder Allmänt om rekonstruktionsutredningen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Bouppteckning Utdelningsprognos i konkurs Återvinningsbara transaktioner Misstanke om brott mot borgenärer Bokföring m.m Övriga koncernbolag Northland Exploration Sweden AB Northland Mines Oy Northland Exploration Finland Oy Orsakerna till rekonstruktionerna

4 4.1. Likviditetsbrist Gällande regler Northland Sweden AB Northland Resources AB (publ) Northland Logistics AB Northland Logistics AS Övriga bolag i Koncernen Bedömning av Bolagens kapitalstyrka Åtgärder under rekonstruktionerna Inledning, allmänna utgångspunkter m.m Utredning av Bolagens skulder och identifiering av Key Suppliers Anställda, lönegaranti m.m Åtgärder för ekonomisk uppföljning Kontakter med Leverantörerna Information till borgenärerna per respektive rekonstruktionstidpunkt Borgenärssammanträde Utredning om säkerheter Kontakter med massmedia Råd och stöd till Bolagens ledningar m.m. rörande verksamhetsfrågor Kontakter angående finansieringsfrågor m.m Borgenärskommittén och dess arbete Koncernintern finansiering Finansieringsbehovet Utgångspunkter Bedömning av behov av tillkommande finansiering Finansieringsåtgärder som vidtagits under rekonstruktionen Förslag till finansiering Inledning Leverantörsskulder Obligationsinnehavarna Utgångspunkter Konvertibel Löptid Ränta

5 Säkerheter Notering Godkännande från NRSA:s bolagsstämma Friställande av pant m.m Det Nya Obligationslånet Utgångspunkter Löptid Ränta Säkerheter Notering Objektsfinansiering Eget kapital Förändringar i järnmalmspriser och valutakurser Organisatoriska förändringar Förändringar i Bolagens ledning m.m Fusion av NSAB och NRAB Sammanfattning Uppgörelse med Bolagens borgenärer Inledning Borgenärer med Kapitalfordringar upp till och med SEK Borgenärer med Kapitalfordringar överstigande SEK Allmänt Peabs och Metsos Kapitalfordringar Övriga Kapitalfordringar överstigande MSEK Den Koncerninterna Obligationsfodran Övriga koncerninterna fordringar Framskjuten betalning m.m Betalning är beroende av Bolagens kassaflöde Definition av tillgängligt kassaflöde Fördelning av tillgängligt kassaflöde Kategorier av borgenärer Betalning av ränta och amortering på skulder i kategorierna A-C Betalning av övriga koncerninterna fordringar (kategori D) Utdelning till aktieägare (kategori E)

6 8.8. Godkännande NSAB NRAB NLAB NLAS Borgenärer som inte godkänner betalningstid överstigande ett år Övriga frågor Översiktlig redogörelse för ackord inom ramen för företagsrekonstruktion Allmänt Allmänt om offentligt ackord Begäran om ackordsförhandling Beslut om ackordsförhandling m.m Ackordsförhandlingen Borgenärsmajoritet vid offentligt ackord m.m Verkan av offentligt ackord Tillsyn och kontroll Yttrande Intygande Ordlista Kontaktuppgifter Bolagen Rekonstruktören Revisorer Borgenärskommittén Luleå tingsrätt

7 Förteckning över bilagor Bilaga 1 Registreringsbevis NRSA Bilaga 2 a Registreringsbevis NSAB uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 2 b Registreringsbevis NSAB uttaget den 23 april 2013 Bilaga 3 Den ekonomiska ställningen för NSAB per den 31 december 2012 Bilaga 4 Bouppteckning avseende NSAB Bilaga 5a Registreringsbevis NRAB uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 5b Registreringsbevis NRAB uttaget den 23 april 2013 Bilaga 6 Den ekonomiska ställningen för NRAB per den 31 december 2012 Bilaga 7 Bouppteckning avseende NRAB Bilaga 8a Registreringsbevis NLAB uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 8b Registreringsbevis NLAB uttaget den 23 april 2013 Bilaga 9 Den ekonomiska ställningen för NLAB per den 31 december 2012 Bilaga 10 Bouppteckning avseende NLAB Bilaga 11a Registreringsbevis NLAS uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 11b Registreringsbevis NLAS uttaget den 23 april 2013 Bilaga 12 Balansrapport för NLAS per den 31 december 2012 Bilaga 13 Bouppteckning avseende NLAS Bilaga 14a Registreringsbevis Northland Exploration Sweden AB uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 14b Registreringsbevis Northland Exploration Sweden AB uttaget den 24 april 2013 Bilaga 15 Balansrapport Northland Exploration Sweden AB per den 31 december 2012 Bilaga 16a Registreringsbevis Northland Mines Oy uttaget den 6 november 2012 Bilaga 16b Registreringsbevis Northland Mines Oy uttaget den 24 april 2013 Bilaga 17 Balansrapport Northland Mines Oy per den 31 december 2012 Bilaga 18a Registreringsbevis Northland Exploration Finland Oy uttaget den 6 nov Bilaga 18b Registreringsbevis Northland Exploration Finland Oy uttaget den 24 april 2013 Bilaga 19 Balansrapport Northland Exploration Finland Oy per den 31 december 2012 Bilaga 20 NSAB:s ansökan om företagsrekonstruktion Bilaga 21a Luleå tingsrätts beslut om företagsrekonstruktion avseende NSAB Bilaga 21b Ansökan om förlängning av rekonstruktion för NSAB, NRAB och NLAB Bilaga 21c Beslut om förlängning av rekonstruktion för NSAB, NRAB och NLAB Bilaga 22 NRAB:s ansökan om företagsrekonstruktion Bilaga 23 Luleå tingsrätts beslut om företagsrekonstruktion avseende NRAB 6

8 Bilaga 24 Bilaga 25 Bilaga 26 Bilaga 27a Bilaga 27b Bilaga 27c Bilaga 28 Bilaga 29 Bilaga 30 Bilaga 31 Bilaga 32 Bilaga 33 Bilaga 34 Bilaga 35 Bilaga 36 Bilaga 37 Bilaga 38 NLAB:s ansökan om företagsrekonstruktion Luleå tingsrätts beslut om företagsrekonstruktion avseende NLAB Brev till borgenärerna i NLAS Skriftlig information från Rekonstruktören den 15 februari 2013 till borgenärerna i NSAB Skriftlig information från Rekonstruktören den 15 februari 2013 till borgenärerna i NRAB Skriftlig information från Rekonstruktören den 15 februari 2013 till borgenärerna i NLAB Protokoll från borgenärssammanträde Den skriftliga information som genomgicks vid borgenärssammanträdet Förteckning över säkerhetsrätter i Bolagens egendom m.m. Diagram avseende CAPEX för Kaunisvaara-projektet Diagram över kassaflöde före finansiering Kassaflödesprognos före finansiering Förlaga till brev till borgenärer i Rekonstruktionsbolagen med fordringar större än SEK Förlaga till tilläggsavtal NLAS Diagram över kassaflöde efter obligationsfinansiering Kassaflödesprognos efter obligationsfinansiering Förteckning över borgenärer i Bolagen Bilaga 39a Borgenärer med fordringar större än SEK Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39d Bilaga 40 Borgenärer i NSAB som omfattas av ett ackord Borgenärer i NRAB som omfattas av ett ackord Borgenärer i NLAB som omfattas av ett ackord Bekräftelse borgenärer i Rekonstruktionsbolagen med fordringar mindre än SEK Bilaga 41 Bekräftelse borgenärer i NLAS med fordringar mindre än SEK Bilaga 42 Villkor borgenärer med fordringar större än SEK

9 1. Förkortningar och definitioner m.m. Atlas Copco: Atlas Copco Customer Finance AB, org.nr Bergsstaten: Bolagen: Organisatorisk enhet inom Sveriges geologiska undersökning, SGU, med uppgift att bl.a. handlägga och besluta i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. NSAB, NRAB, NLAB och NLAS. Caterpillar: Caterpillar Financial Nordic Services AB, org.nr Green Cargo: Green Cargo AB, org.nr Investorn: Kapitalfordran: Key Suppliers: Koncernen: Koncerninterna Obligationsfordran: Den som investerar i Koncernen i enlighet med avsnitt 7.5 nedan. Borgenärs kapitalfordran jämte upplupen ränta per den 8 februari 2013 mot NRAB och NLAS samt per den 12 februari 2013 mot NSAB och NLAB. Verksamhetskritiska leverantörer, exempelvis Atlas Copco, Caterpillar, Green Cargo, Metso, Peab och Sandvik. NRSA och dess samtliga dotterföretag, se avsnitt 2.2 nedan. Den fordran som NRSA erhåller mot NRAB genom övertagande av betalningsansvaret för Obligationslånen i samband med sammanslagningen av dessa enligt vad som anges i avsnitt 7.3. Kvarstående Kapitalfordran: Det kapitalbelopp av Kapitalfordringar överstigande SEK som utestår obetalt den 1 januari 2014, dvs. efter avräkning av de betalningar som avses i och som skall ha erlagts senast den 31 december Leverantörer: Key Suppliers och övriga leverantörer till Bolagen. Metso: Metso Minerals (Sweden) AB, org.nr Obligationsinnehavarna: Obligationslån: Innehavarna av obligationer utgivna enligt Bond Agreement i the bond issue 13 per cent Northland Resources AB (publ) Senior Secured Bond Issue 2012/2017 (ISIN NO och ISIN NO ) och/eller enligt Bond Agreement i the bond issue per cent Northland Resources AB (publ) Senior Secured Bond Issue 2012/2016 (ISIN NO ), vilka samtliga företräds av Norsk Tillitsman ASA. Lån upptagna av NRAB i enlighet med villkoren i Bond Agreement i the bond issue 13 per cent Northland Resources AB (publ) Senior Secured Bond Issue 2012/2017 (ISIN NO och ISIN NO ) och/eller enligt Bond Agreement i the bond issue per cent Northland Resources AB (publ) Senior Secured Bond Issue 2012/2016 (ISIN NO ). NLAB: Northland Logistics AB, org.nr

10 NLAS: Northland Logistics AS, reg.nr NRAB: Northland Resources AB (publ), org.nr NSAB: Northland Sweden AB, org.nr NRSA: Northland Resources S.A., reg.nr B Nya Obligationsinnehavare: Nya Obligationslån: Peab: Rekonstruktören: Rekonstruktionsbolagen: Innehavare av obligationer utgivna av NRAB i enlighet med vad som anges i avsnitt nedan. Lån upptagna av NRAB i enlighet med de huvudsakliga villkor som framgår av avsnitt nedan. Peab Sverige AB, org.nr , SWEROCK AB, org.nr , och Asfaltbeläggningar i Boden AB, org.nr Advokat Lars Söderqvist, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB. NSAB, NRAB och NLAB. Sandvik: Sandvik Mining and Construction Norge AS, reg.nr

11 2. Bakgrund 2.1. Inledning Enligt 2 kap. 12 första stycket lagen om företagsrekonstruktion, skall rekonstruktören i samråd med gäldenären upprätta en plan som redovisar hur syftet med företagsrekonstruktionen skall uppnås (rekonstruktionsplan). Planen skall skickas till den tingsrätt som fattat beslut om företagsrekonstruktion och till borgenärerna. Detta dokument är avsett att utgöra en sådan rekonstruktionsplan. De uppgifter om valutakurser som publicerats på Sveriges Riksbanks webbplats (www.riksbank.se) har använts vid valutakonverteringar. Formell rekonstruktion har, som framgår av det nedanstående, endast beslutats för Rekonstruktionsbolagen. Oberoende av detta redovisas även förhållanden och bedömningar hänförliga till andra bolag inom Koncernen. Anledningen till detta är att den verksamhet som bedrivs av de enskilda bolagen i Koncernen i allt väsentligt är beroende av andra bolag inom Koncernen. Ett ytterligare skäl till vad nu anförts är att finansieringen inom Koncernen är gemensam och att bolagen inom Koncernen saknar möjlighet att finansiera sig på egen hand Allmänt om koncernstrukturen Bolagen ingår i en företagsgrupp med NRSA som moderbolag. Företagsgruppen är uppbyggd enligt nedanstående figur. Ägare Northland Resources S.A. Northland Sweden AB Northland Mines Oy Northland Resources AB (publ) Northland Exploration Sweden AB Northland Exploration Finland Oy Northland Logistics AB Northland Logistics AS 10

12 2.3. Beskrivning av verksamheten Vision och affärsstrategi Koncernen arbetar med att förvärva, utforska och utvärdera mineraltillgångar samt att utveckla, påbörja produktion och driva verksamhet efter slutförd utvärdering. För närvarande har Koncernen intressen i mineraltillgångar belägna i Sverige och Finland. Koncernen strävar efter att bli en ledande europeisk producent och leverantör av högkvalitativt järnmalmskoncentrat. Koncernen anser att dess affärsstrategi och pågående gruvprojekt, tillsammans med de projekt som ligger på prospekteringsstadiet och som är belägna i Sverige och Finland, gör det möjligt för Koncernen att utvecklas till en betydande europeisk järnproduktsleverantör samtidigt som en betydande produktion av biprodukter som guld och koppar kan tillkomma Verksamhetsöversikt NRSA är moderbolag i Koncernen, inom vilken det bedrivs två huvudsakliga gruvprojekt, Kaunisvaara järnmalmsprojekt i Sverige och Hannukainen järnoxid-, koppar- och guldprojekt ( IOGC ) i Finland. Projekten pågår huvudsakligen inom Pajala skjuvzon, som är cirka 250 km lång och 10 km bred och som sträcker sig över norra Sverige och norra Finland. I september 2009 slutfördes en preliminär ekonomisk analys rörande järnmalmsprojektet i Kaunisvaara. På grundval av denna analys genomfördes en slutlig s.k. genomförbarhetsanalys, som publicerades den 27 september Genomförbarhetsanalysen innehöll detaljerade rapporter gällande resurser och reserver, mineralbearbetning, infrastruktur, ekonomisk genomförbarhet och analys, prissättning för järnmalmskoncentrat samt miljöhänsyn. I maj 2011 publicerades ett tillägg till genomförbarhetsanalysen som tog sikte på det arbete som utförts ifråga om logistiklösningar för Kaunisvaaraprojektet. Kaunisvaaraprojektet kommer att omfatta gruvorna Tapuli och Sahavaara samt Kaunisvaara anrikningsverk med två produktionslinjer och annan relaterad infrastruktur samt en fullt integrerad logistiklösning för leverans av järnmalmskoncentrat från Kaunisvaara till den isfria hamnen i Narvik, Norge. De första transporterna från Kaunisvaara anrikningsverk genomfördes under slutet av år Vad gäller Sahavaaragruvan planeras produktionen starta under år Kaunisvaaraprojektet förväntas producera cirka 4,4 miljoner dmtpa av högkvalitativt järnmagnetitkoncentrat, med avsikten att det skall säljas som en premiumprodukt till pelletstillverkare samt sinterverk. Koncernen har ingått långsiktiga avtal med Standard Bank Plc., Tata Steel UK Ltd och Stemcor UK Ltd vad gäller framtida leveranser. Under andra kvartalet 2010 publicerades en positiv preliminär ekonomisk bedömning för Hannukainenprojektet. Baserat på nu uppskattade mineraltillgångar för Hannukainen planerar Koncernen produktion av cirka 2 miljoner mtpa av järnmalmskoncentrat. 1 Genomförbarhetsanalysen för projektet förväntas kunna offentliggöras under år Resursuppskattningen är kompatibel med NI , eller National Instrument , en kanadensisk standard för informationsgivning till allmänheten avseende mineralegendomar, som innehåller riktlinjer för hur publika bolag skall lämna information av vetenskaplig och teknisk art till marknadsplatser. 11

13 Parallellt med Kaunisvaara- och Hannukainenprojekten letar Koncernen ytterligare fyndigheter av järnmalm och IOCG (fyndigheter innehållande järn, koppar och guld) inom Pajala skjuvzon. Syftet med undersökningarna är att förlänga den potentiella livslängden för Kaunisvaara och Hannukainen. Det mest framskridna projektet är Pellivuoma-fyndigheten, för vilken Koncernen för närvarande förbereder en ansökan om bearbetningskoncession. 3. Kort om de olika bolagen i Koncernen 3.1. Northland Resources S.A Allmän information NRSA är hemmahörande i Luxemburg. NRSA:s registreringsbevis bifogas, se bilaga 1. NRSA:s verksamhetsföremål är att äga och förvalta andelar i bolag verksamma inom gruvindustrin. NRSA äger samtliga aktier i NSAB och Northland Mines Oy. Registrerat antal aktier: Registrerat aktiekapital: CAD , Styrelse och ledande befattningshavare Vid tidpunkten för rekonstruktionsbesluten för NSAB, NRAB och NLAB bestod NRSA:s funktioner av nedan angivna personer. Styrelse: Anders Hvide (ordförande) Matti Kinnunen Tuomo Mäkelä Stuart Pettifor Birger Solberg Carl-Michael Raihle Verkställande direktör: Karl-Axel Waplan Revisor: Ernst & Young SA Beträffande de förändringar i styrelsens sammansättning som ägt rum under rekonstruktionen och som kan förväntas framgent, se nedan i avsnitt Cirka EUR , SEK , USD

14 Särskilt om styrelsens mandat att besluta om nyemission I NRSA:s bolagsordning anges att styrelsen har mandat att, vid ett eller flera tillfällen under en femårsperiod från det att bolagsordningen publicerades, besluta om att öka bolagets aktiekapital upp till CAD genom nyemission av aktier med samma rättigheter som nu emitterade aktier till en emissionskurs lägst motsvarande aktiernas nominella belopp, eller CAD 0,10 4. Styrelsen har även mandat att i samband med nyemission besluta om att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt. Bolagsordningen i sin nuvarande lydelse är gällande från och med den 7 juni 2012, vilket medför att nämnda mandat sträcker sig till och med den 6 juni Om aktien m.m. Aktien i NRSA har tidigare varit primärnoterad på Toronto Stock Exchange under beteckningen NAU, men är nu avnoterad. Avnoteringen har beslutats av börsen på grund av att beslut fattats om att inleda företagsrekonstruktion i Rekonstruktionsbolagen. Oberoende av avnoteringen kommer NRSA att upprätthålla befintliga relationer på den kanadensiska marknaden vilket bl.a. innefattar att löpande tillhandahålla all sådan information som bolaget skulle vara skyldigt att lämna om aktierna vore noterade. NRSA har inte för avsikt att notera aktierna på någon annan handelsplats i Kanada. Däremot kan NRSA komma att ansöka om förnyad notering på Toronto Stock Exchange när rekonstruktionerna är avslutade. Aktien är sedan tidigare föremål för handel på Oslo Børs under beteckningen NAUR. Efter avnoteringen från Toronto Stock Exchange är aktien primärnoterad på Oslo Børs. Aktien är härutöver föremål för handel på Nasdaq OMX Stockholms handelsplats First North under beteckningen NAUo samt over the counter (OTC) på Frankfurt Stock Exchange under beteckningen NPK. Aktien handlas enligt ovan via depåbevis som är noterade/listade på respektive handelsplats. Aktiens ISIN är LU Nedanstående diagram visar kursutvecklingen på Oslo Børs från och med den 1 januari 2012 till och med den 8 februari Cirka EUR , SEK , USD Cirka EUR 0,07, SEK 0,64, USD 0,10. 13

15 Personaloptioner NRSA har givit ut personaloptioner till ledande befattningshavare i bolagen i Koncernen. Personaloptionerna ger innehavarna rätt att under viss tid förvärva aktier i NRSA till ett förutbestämt pris. Totalt har optioner givits ut. Varje option motsvarar en aktie i NRSA, vilket innebär att ett fullt utnyttjande av personaloptionerna ger nya aktier Större aktieägare De femton största ägarna per den 8 februari Ägare Antal aktier Innehav (%) Avanza Bank AB ,4 Swedbank AB (publ) ,7 SHB Stockholm Client c/o Handelsbanken AS ,1 Nordnet Bank AB ,7 SEB A/C ,0 Euroclear Bank S.A ,2 Clearstream Banking ,2 SHB Helsingfors c/o Handelsbanken AS ,9 HQ Direct AB ,7 Nordea Bank Plc Finland ,4 Finnish Industry Investment ,3 Pictet & Cie Banque ,2 MP Pensjon PK ,1 Nordea Securities AB ,9 Danske Bank A/S 3887 Operations Sec , ,6 5 Uppgifterna är hämtade från VPS-Verdipapirsentralen i Norge. 14

16 Av ovanstående aktieägare är samtliga, förutom Finnish Industry Investment och MP Pensjon PK, förvaltare av annans värdepapper. Detta innebär att aktieinnehaven är förvaltarregistrerade och att respektive institut är infört i aktieboken för kunders räkning. De verkliga aktieägarna är således kunder hos instituten Northland Sweden AB Allmän information NSAB tillhandahåller administrations- och ledningstjänster till bolag inom Koncernen. NSAB äger samtliga aktier i NRAB. NSAB:s styrelse har sitt säte i Luleå. Registrerat antal aktier: Registrerat aktiekapital: SEK Som exempel på tjänster som NSAB tillhandahåller kan följande nämnas: - IT-stöd - Redovisning - Personaladministration NSAB bedriver inte någon egen operativ och intäktsgenererande verksamhet. NSAB är därför beroende av bl.a. NRAB, NLAB och NLAS. NSAB har delvis gemensam finansiering med NLAB, NLAS och NRAB. Vid tidpunkten för rekonstruktionsbeslutet den 12 februari 2013 bestod NSAB:s funktionärer av nedan angivna personer, se registreringsbevis bilaga 2a. Styrelse: Karl-Axel Waplan (ordförande) Peter Pernlöf Peder Zetterberg Verkställande direktör: Peder Zetterberg Revisor: Ernst & Young AB med Fredrik Lundgren som huvudansvarig revisor Under rekonstruktionen har Eva Kaijser valts till ny styrelseledamot och verkställande direktör för NSAB i stället för Peder Zetterberg, se registreringsbevis bilaga 2b. Den ekonomiska ställningen för NSAB per den 31 december 2012 framgår av bilaga 3. 6 Cirka EUR , USD

17 Årsredovisning och bokslut NSAB har upprättat bokslut för räkenskapsåret 2012; uppgifterna i bokslutet har använts vid framtagande av utkast till konsoliderad redovisning för Koncernen. Den konsoliderade redovisningen har granskats av NRSA:s revisorer. Värderingen av tillgångarna har gjorts enligt fortlevnadsprincipen och ingen nedskrivning har skett med hänsyn till de likviditetsproblem som föregått rekonstruktionen. En tillämpning av fortlevnadsprincipen, dvs. värdering av tillgångar under antagandet att verksamheten kommer att fortsätta under överskådlig tid, förutsätter dock att de föreslagna finansieringsåtgärderna som redovisas nedan under avsnitt 6-8 genomförs på avsett sätt Översikt över tillgångar och skulder Nedan följer en översikt över NSAB:s tillgångar och skulder per den 31 december Angivna belopp svarar mot bokförda värden. Tillgångar TSEK (TEUR) (TUSD) Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg m.m Aktier i koncernbolag Koncerninterna fordringar Övriga fordringar och förutbetalda kostnader Banktillgodohavande SUMMA: Skulder TSEK (TEUR) (TUSD) Skulder till koncernbolag Leverantörsskulder Skulder till personal Upplupna kostnader och övriga skulder SUMMA: Aktiverade kostnader för bl.a. affärs- och bokföringssystem. 8 Huvudsakligen aktier i NRAB. 9 Huvudsakligen fordran mot NRAB. 10 Banktillgodohavandet per den 12 februari 2013 uppgick till TSEK Banktillgodohavandet är omräknat enligt växlingskurs per samma dag. 11 Leverantörsskulder enligt icke avstämd leverantörsreskontra per 12 februari 2013 uppgick till TSEK

18 Allmänt om rekonstruktionsutredningen Enligt 3 kap. 11 lagen om företagsrekonstruktion skall det till en gäldenärs begäran om ackordsförhandling fogas en berättelse från rekonstruktören. Berättelsen skall innehålla en redogörelse för orsakerna till gäldenärens betalningssvårigheter, en översikt över tillgångar och skulder, uppgift om den utdelning som kan påräknas i en konkurs, upplysning om huruvida det förekommit transaktioner som kan bli föremål för återvinning, om det finns anledning att anta att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot borgenärer och hur gäldenären har fullgjort sin bokföringsskyldighet. Rekonstruktörens berättelse, inkl. redogörelsen för orsakerna till gäldenärens betalningssvårigheter och obestånd, lämnas i syfte att ge ett underlag för borgenärerna att ta ställning till gäldenärens ackordsförslag. Rekonstruktören har i anledning av sin utredning i ovan angivna delar genomfört intervjuer med nedan angivna personer. Karl-Axel Waplan Eva Kaijser Peter Pernlöf Willy Sundling Krister Winsa Björn Lundsten Johan Dagertun Martin Sedig Klas Olsson Fredrik Lundgren Verkställande direktör i NRSA och styrelseordförande i Rekonstruktionsbolagen och i NLAS. Finansdirektör i NRSA och verkställande direktör i NSAB samt styrelseledamot i Bolagen. Operativ chef i NRSA samt verkställande direktör i NRAB samt styrelseledamot i NSAB och NRAB. Projektansvarig beträffande Bolagens logistik och verkställande direktör och styrelseledamot i NLAB och i NLAS. Redovisningsansvarig. Redovisningsekonom. Chefscontroller. Koncernkontroller. Inköpschef. Huvudansvarig revisor för Rekonstruktionsbolagen. Vid intervjuerna har en allmän genomgång ägt rum av respektive persons arbetsuppgifter samt även inhämtats information hänförlig till projektens finansiering och genomförande, budgetering, bokföringens upprättande, ekonomisk uppföljning, orsak och tidpunkt för betalningssvårigheterna och obeståndet samt transaktioner som skulle kunna vara återvinningsbara. Härutöver har information under hand erhållits från anställda i Bolagen. Utöver ovan angivna intervjuer har granskning skett av Bolagens räkenskaper för perioden från och med den 1 januari 2012 och fram till och med dagen för respektive rekonstruktionsbeslut. Vidare har bankkontoutdrag, skattekontoutdrag samt information från kreditupplysningsföretaget Soliditet och Skatteverket granskats. 17

19 Den ovan angivna granskningen har till del genomförts med hjälp av externa uppdragstagare och har haft till syfte att, i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion, få ett kompletterande underlag vad avser följande förhållanden: - Bokföringsskyldighetens fullgörande. - Tidpunkten för och orsakerna till Bolagens betalningsvårigheter och obestånd. - Återvinningsbara transaktioner. - Brott mot borgenärer. När det gäller tidpunkten för och orsakerna till Bolagens betalningssvårigheter och obestånd har granskningen och analysen skett dels för respektive juridisk person, dels på konsoliderad nivå (med konsoliderad nivå i detta avsnitt 3 menas konsoliderad för NSAB, NRAB, NLAB och NLAS). Anledningen till den konsoliderade granskningen är att Bolagens finansiering till stor del är gemensam samt att Bolagen saknar möjlighet att självständigt bedriva sina respektive verksamheter. Bolagen har dels erhållit finansiering från NRSA, dels från NRAB genom obligationslån. Finansieringen från NRSA har tillskjutits och lånats ut till bolag i Koncernen. På motsvarande sätt har NRAB, som erhållit obligationslånet, tillskjutit och lånat ut medel till andra bolag i Koncernen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Inledning Vid de intervjuer som genomförts har i huvudsak följande framkommit vad gäller tidpunkten för och orsakerna till Bolagens betalningssvårigheter och obestånd. Genom en nyemission av aktier i april 2012 anskaffades kapital till täckande av projektkostnaderna för etableringen av gruvorna i Kaunisvaara och det separata logistikprojektet som drivits av NLAB och NLAS. Denna finansiering visade sig inte vara tillräcklig. Att finansieringen senare visade sig vara otillräcklig beror huvudsakligen på följande faktorer: - Bolagens operativa kostnader har blivit högre än budgeterat. - En ofördelaktig valutakursutveckling. - Ett lägre järnmalmspris än budgeterat. - Fördyringar relaterade till uppbyggnaden av Bolagens logistikkedja, dvs. transporten av järnmalmskoncentratet från anrikningsverket till kunden. - Fördyringar i installationsarbetet vad gäller bl.a. anrikningsverket. En väsentlig fördyring är hänförlig till uppbyggnaden av logistikkedjan. Det beror bl.a. på att NLAB och NLAS, som hanterar Koncernens logistik, var tänkta att finansieras separat, genom tillskott från externa aktieägare. I denna del diskuterades initialt bl.a. ett joint venture. Det bedömdes dock som väsentligt att Koncernen skulle behålla kontrollen över hela logistikkedjan, varför dessa diskussioner avbröts. Under år 2012 övergick därför Bolagens logistik till att vara ett internt projekt inom Koncernen. I denna del bör noteras att den genomförbarhetsanalys som framtagits under år 2010 endast avsåg gruvprojektet och det ägarkapital som då tillfördes Bolagen inte var avsett att finansiera logistikkedjan. När planen på ett joint venture lades ned 18

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (10,0 Mkr). Rörelseresultatet uppgick som en

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) PROSPEKT Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) 2 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning 9 Riskfaktorer 12 Inbjudan till teckning av aktier 14 Erbjudande 16 Organisationen 27 Bolagets

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

INFORMATION TILL INVESTERARE

INFORMATION TILL INVESTERARE Obligationslån 2013/2016 2 INFORMATION TILL INVESTERARE Med PA Resources eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhang, PA Resources AB (publ) eller den koncern i vilken PA

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt ( Prospekt ) har upprättats av Björn Borg AB (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING SOLÖR BIOENERGI HOLDING AB (PUBL) 2014 1 Innehållsförteckning Solör Bioenergi koncernen... 3 Förvaltningsberättelse... 7 Rapport över resultat för koncernen... 28 Koncernens rapport över

Läs mer