Rekonstruktionsplan. Kungsgatan 36 Box Stockholm Tel Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekonstruktionsplan. Kungsgatan 36 Box 7836 103 98 Stockholm Tel 08-407 88 00 Fax 08-407 8801"

Transkript

1 Rekonstruktionsplan Northland Sweden AB Northland Resources AB (publ) Northland Logistics AB Northland Logistics AS Formell rekonstruktion Formell rekonstruktion Formell rekonstruktion Informell rekonstruktion Kungsgatan 36 Box Stockholm Tel Fax

2 Innehåll 1. Förkortningar och definitioner m.m Bakgrund Inledning Allmänt om koncernstrukturen Beskrivning av verksamheten Verksamhetsöversikt Vision och affärsstrategi Kort om de olika bolagen i Koncernen Northland Resources S.A Allmän information Styrelse och ledande befattningshavare Särskilt om styrelsens mandat att besluta om nyemission Om aktien m.m Personaloptioner Större aktieägare Northland Sweden AB Allmän information Årsredovisning och bokslut Översikt över tillgångar och skulder Allmänt om rekonstruktionsutredningen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Bouppteckning Utdelningsprognos i konkurs Återvinningsbara transaktioner Misstanke om brott mot borgenärer Bokföring m.m Northland Resources AB (publ) Allmän information Om Obligationerna Verksamhetstillstånd m.m Årsredovisning och bokslut Översikt över tillgångar och skulder

3 Allmänt om rekonstruktionsutredningen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Bouppteckning Utdelningsprognos i konkurs Återvinningsbara transaktioner Misstanke om brott mot borgenärer Bokföring m.m Northland Logistics AB Allmän information Årsredovisning och bokslut Översikt över tillgångar och skulder Allmänt om rekonstruktionsutredningen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Bouppteckning Utdelningsprognos i konkurs Återvinningsbara transaktioner Misstanke om brott mot borgenärer Bokföring m.m Northland Logistics AS Allmän information Årsredovisning och bokslut Översikt över tillgångar och skulder Allmänt om rekonstruktionsutredningen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Bouppteckning Utdelningsprognos i konkurs Återvinningsbara transaktioner Misstanke om brott mot borgenärer Bokföring m.m Övriga koncernbolag Northland Exploration Sweden AB Northland Mines Oy Northland Exploration Finland Oy Orsakerna till rekonstruktionerna

4 4.1. Likviditetsbrist Gällande regler Northland Sweden AB Northland Resources AB (publ) Northland Logistics AB Northland Logistics AS Övriga bolag i Koncernen Bedömning av Bolagens kapitalstyrka Åtgärder under rekonstruktionerna Inledning, allmänna utgångspunkter m.m Utredning av Bolagens skulder och identifiering av Key Suppliers Anställda, lönegaranti m.m Åtgärder för ekonomisk uppföljning Kontakter med Leverantörerna Information till borgenärerna per respektive rekonstruktionstidpunkt Borgenärssammanträde Utredning om säkerheter Kontakter med massmedia Råd och stöd till Bolagens ledningar m.m. rörande verksamhetsfrågor Kontakter angående finansieringsfrågor m.m Borgenärskommittén och dess arbete Koncernintern finansiering Finansieringsbehovet Utgångspunkter Bedömning av behov av tillkommande finansiering Finansieringsåtgärder som vidtagits under rekonstruktionen Förslag till finansiering Inledning Leverantörsskulder Obligationsinnehavarna Utgångspunkter Konvertibel Löptid Ränta

5 Säkerheter Notering Godkännande från NRSA:s bolagsstämma Friställande av pant m.m Det Nya Obligationslånet Utgångspunkter Löptid Ränta Säkerheter Notering Objektsfinansiering Eget kapital Förändringar i järnmalmspriser och valutakurser Organisatoriska förändringar Förändringar i Bolagens ledning m.m Fusion av NSAB och NRAB Sammanfattning Uppgörelse med Bolagens borgenärer Inledning Borgenärer med Kapitalfordringar upp till och med SEK Borgenärer med Kapitalfordringar överstigande SEK Allmänt Peabs och Metsos Kapitalfordringar Övriga Kapitalfordringar överstigande MSEK Den Koncerninterna Obligationsfodran Övriga koncerninterna fordringar Framskjuten betalning m.m Betalning är beroende av Bolagens kassaflöde Definition av tillgängligt kassaflöde Fördelning av tillgängligt kassaflöde Kategorier av borgenärer Betalning av ränta och amortering på skulder i kategorierna A-C Betalning av övriga koncerninterna fordringar (kategori D) Utdelning till aktieägare (kategori E)

6 8.8. Godkännande NSAB NRAB NLAB NLAS Borgenärer som inte godkänner betalningstid överstigande ett år Övriga frågor Översiktlig redogörelse för ackord inom ramen för företagsrekonstruktion Allmänt Allmänt om offentligt ackord Begäran om ackordsförhandling Beslut om ackordsförhandling m.m Ackordsförhandlingen Borgenärsmajoritet vid offentligt ackord m.m Verkan av offentligt ackord Tillsyn och kontroll Yttrande Intygande Ordlista Kontaktuppgifter Bolagen Rekonstruktören Revisorer Borgenärskommittén Luleå tingsrätt

7 Förteckning över bilagor Bilaga 1 Registreringsbevis NRSA Bilaga 2 a Registreringsbevis NSAB uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 2 b Registreringsbevis NSAB uttaget den 23 april 2013 Bilaga 3 Den ekonomiska ställningen för NSAB per den 31 december 2012 Bilaga 4 Bouppteckning avseende NSAB Bilaga 5a Registreringsbevis NRAB uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 5b Registreringsbevis NRAB uttaget den 23 april 2013 Bilaga 6 Den ekonomiska ställningen för NRAB per den 31 december 2012 Bilaga 7 Bouppteckning avseende NRAB Bilaga 8a Registreringsbevis NLAB uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 8b Registreringsbevis NLAB uttaget den 23 april 2013 Bilaga 9 Den ekonomiska ställningen för NLAB per den 31 december 2012 Bilaga 10 Bouppteckning avseende NLAB Bilaga 11a Registreringsbevis NLAS uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 11b Registreringsbevis NLAS uttaget den 23 april 2013 Bilaga 12 Balansrapport för NLAS per den 31 december 2012 Bilaga 13 Bouppteckning avseende NLAS Bilaga 14a Registreringsbevis Northland Exploration Sweden AB uttaget den 15 mars 2013 Bilaga 14b Registreringsbevis Northland Exploration Sweden AB uttaget den 24 april 2013 Bilaga 15 Balansrapport Northland Exploration Sweden AB per den 31 december 2012 Bilaga 16a Registreringsbevis Northland Mines Oy uttaget den 6 november 2012 Bilaga 16b Registreringsbevis Northland Mines Oy uttaget den 24 april 2013 Bilaga 17 Balansrapport Northland Mines Oy per den 31 december 2012 Bilaga 18a Registreringsbevis Northland Exploration Finland Oy uttaget den 6 nov Bilaga 18b Registreringsbevis Northland Exploration Finland Oy uttaget den 24 april 2013 Bilaga 19 Balansrapport Northland Exploration Finland Oy per den 31 december 2012 Bilaga 20 NSAB:s ansökan om företagsrekonstruktion Bilaga 21a Luleå tingsrätts beslut om företagsrekonstruktion avseende NSAB Bilaga 21b Ansökan om förlängning av rekonstruktion för NSAB, NRAB och NLAB Bilaga 21c Beslut om förlängning av rekonstruktion för NSAB, NRAB och NLAB Bilaga 22 NRAB:s ansökan om företagsrekonstruktion Bilaga 23 Luleå tingsrätts beslut om företagsrekonstruktion avseende NRAB 6

8 Bilaga 24 Bilaga 25 Bilaga 26 Bilaga 27a Bilaga 27b Bilaga 27c Bilaga 28 Bilaga 29 Bilaga 30 Bilaga 31 Bilaga 32 Bilaga 33 Bilaga 34 Bilaga 35 Bilaga 36 Bilaga 37 Bilaga 38 NLAB:s ansökan om företagsrekonstruktion Luleå tingsrätts beslut om företagsrekonstruktion avseende NLAB Brev till borgenärerna i NLAS Skriftlig information från Rekonstruktören den 15 februari 2013 till borgenärerna i NSAB Skriftlig information från Rekonstruktören den 15 februari 2013 till borgenärerna i NRAB Skriftlig information från Rekonstruktören den 15 februari 2013 till borgenärerna i NLAB Protokoll från borgenärssammanträde Den skriftliga information som genomgicks vid borgenärssammanträdet Förteckning över säkerhetsrätter i Bolagens egendom m.m. Diagram avseende CAPEX för Kaunisvaara-projektet Diagram över kassaflöde före finansiering Kassaflödesprognos före finansiering Förlaga till brev till borgenärer i Rekonstruktionsbolagen med fordringar större än SEK Förlaga till tilläggsavtal NLAS Diagram över kassaflöde efter obligationsfinansiering Kassaflödesprognos efter obligationsfinansiering Förteckning över borgenärer i Bolagen Bilaga 39a Borgenärer med fordringar större än SEK Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39d Bilaga 40 Borgenärer i NSAB som omfattas av ett ackord Borgenärer i NRAB som omfattas av ett ackord Borgenärer i NLAB som omfattas av ett ackord Bekräftelse borgenärer i Rekonstruktionsbolagen med fordringar mindre än SEK Bilaga 41 Bekräftelse borgenärer i NLAS med fordringar mindre än SEK Bilaga 42 Villkor borgenärer med fordringar större än SEK

9 1. Förkortningar och definitioner m.m. Atlas Copco: Atlas Copco Customer Finance AB, org.nr Bergsstaten: Bolagen: Organisatorisk enhet inom Sveriges geologiska undersökning, SGU, med uppgift att bl.a. handlägga och besluta i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. NSAB, NRAB, NLAB och NLAS. Caterpillar: Caterpillar Financial Nordic Services AB, org.nr Green Cargo: Green Cargo AB, org.nr Investorn: Kapitalfordran: Key Suppliers: Koncernen: Koncerninterna Obligationsfordran: Den som investerar i Koncernen i enlighet med avsnitt 7.5 nedan. Borgenärs kapitalfordran jämte upplupen ränta per den 8 februari 2013 mot NRAB och NLAS samt per den 12 februari 2013 mot NSAB och NLAB. Verksamhetskritiska leverantörer, exempelvis Atlas Copco, Caterpillar, Green Cargo, Metso, Peab och Sandvik. NRSA och dess samtliga dotterföretag, se avsnitt 2.2 nedan. Den fordran som NRSA erhåller mot NRAB genom övertagande av betalningsansvaret för Obligationslånen i samband med sammanslagningen av dessa enligt vad som anges i avsnitt 7.3. Kvarstående Kapitalfordran: Det kapitalbelopp av Kapitalfordringar överstigande SEK som utestår obetalt den 1 januari 2014, dvs. efter avräkning av de betalningar som avses i och som skall ha erlagts senast den 31 december Leverantörer: Key Suppliers och övriga leverantörer till Bolagen. Metso: Metso Minerals (Sweden) AB, org.nr Obligationsinnehavarna: Obligationslån: Innehavarna av obligationer utgivna enligt Bond Agreement i the bond issue 13 per cent Northland Resources AB (publ) Senior Secured Bond Issue 2012/2017 (ISIN NO och ISIN NO ) och/eller enligt Bond Agreement i the bond issue per cent Northland Resources AB (publ) Senior Secured Bond Issue 2012/2016 (ISIN NO ), vilka samtliga företräds av Norsk Tillitsman ASA. Lån upptagna av NRAB i enlighet med villkoren i Bond Agreement i the bond issue 13 per cent Northland Resources AB (publ) Senior Secured Bond Issue 2012/2017 (ISIN NO och ISIN NO ) och/eller enligt Bond Agreement i the bond issue per cent Northland Resources AB (publ) Senior Secured Bond Issue 2012/2016 (ISIN NO ). NLAB: Northland Logistics AB, org.nr

10 NLAS: Northland Logistics AS, reg.nr NRAB: Northland Resources AB (publ), org.nr NSAB: Northland Sweden AB, org.nr NRSA: Northland Resources S.A., reg.nr B Nya Obligationsinnehavare: Nya Obligationslån: Peab: Rekonstruktören: Rekonstruktionsbolagen: Innehavare av obligationer utgivna av NRAB i enlighet med vad som anges i avsnitt nedan. Lån upptagna av NRAB i enlighet med de huvudsakliga villkor som framgår av avsnitt nedan. Peab Sverige AB, org.nr , SWEROCK AB, org.nr , och Asfaltbeläggningar i Boden AB, org.nr Advokat Lars Söderqvist, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB. NSAB, NRAB och NLAB. Sandvik: Sandvik Mining and Construction Norge AS, reg.nr

11 2. Bakgrund 2.1. Inledning Enligt 2 kap. 12 första stycket lagen om företagsrekonstruktion, skall rekonstruktören i samråd med gäldenären upprätta en plan som redovisar hur syftet med företagsrekonstruktionen skall uppnås (rekonstruktionsplan). Planen skall skickas till den tingsrätt som fattat beslut om företagsrekonstruktion och till borgenärerna. Detta dokument är avsett att utgöra en sådan rekonstruktionsplan. De uppgifter om valutakurser som publicerats på Sveriges Riksbanks webbplats (www.riksbank.se) har använts vid valutakonverteringar. Formell rekonstruktion har, som framgår av det nedanstående, endast beslutats för Rekonstruktionsbolagen. Oberoende av detta redovisas även förhållanden och bedömningar hänförliga till andra bolag inom Koncernen. Anledningen till detta är att den verksamhet som bedrivs av de enskilda bolagen i Koncernen i allt väsentligt är beroende av andra bolag inom Koncernen. Ett ytterligare skäl till vad nu anförts är att finansieringen inom Koncernen är gemensam och att bolagen inom Koncernen saknar möjlighet att finansiera sig på egen hand Allmänt om koncernstrukturen Bolagen ingår i en företagsgrupp med NRSA som moderbolag. Företagsgruppen är uppbyggd enligt nedanstående figur. Ägare Northland Resources S.A. Northland Sweden AB Northland Mines Oy Northland Resources AB (publ) Northland Exploration Sweden AB Northland Exploration Finland Oy Northland Logistics AB Northland Logistics AS 10

12 2.3. Beskrivning av verksamheten Vision och affärsstrategi Koncernen arbetar med att förvärva, utforska och utvärdera mineraltillgångar samt att utveckla, påbörja produktion och driva verksamhet efter slutförd utvärdering. För närvarande har Koncernen intressen i mineraltillgångar belägna i Sverige och Finland. Koncernen strävar efter att bli en ledande europeisk producent och leverantör av högkvalitativt järnmalmskoncentrat. Koncernen anser att dess affärsstrategi och pågående gruvprojekt, tillsammans med de projekt som ligger på prospekteringsstadiet och som är belägna i Sverige och Finland, gör det möjligt för Koncernen att utvecklas till en betydande europeisk järnproduktsleverantör samtidigt som en betydande produktion av biprodukter som guld och koppar kan tillkomma Verksamhetsöversikt NRSA är moderbolag i Koncernen, inom vilken det bedrivs två huvudsakliga gruvprojekt, Kaunisvaara järnmalmsprojekt i Sverige och Hannukainen järnoxid-, koppar- och guldprojekt ( IOGC ) i Finland. Projekten pågår huvudsakligen inom Pajala skjuvzon, som är cirka 250 km lång och 10 km bred och som sträcker sig över norra Sverige och norra Finland. I september 2009 slutfördes en preliminär ekonomisk analys rörande järnmalmsprojektet i Kaunisvaara. På grundval av denna analys genomfördes en slutlig s.k. genomförbarhetsanalys, som publicerades den 27 september Genomförbarhetsanalysen innehöll detaljerade rapporter gällande resurser och reserver, mineralbearbetning, infrastruktur, ekonomisk genomförbarhet och analys, prissättning för järnmalmskoncentrat samt miljöhänsyn. I maj 2011 publicerades ett tillägg till genomförbarhetsanalysen som tog sikte på det arbete som utförts ifråga om logistiklösningar för Kaunisvaaraprojektet. Kaunisvaaraprojektet kommer att omfatta gruvorna Tapuli och Sahavaara samt Kaunisvaara anrikningsverk med två produktionslinjer och annan relaterad infrastruktur samt en fullt integrerad logistiklösning för leverans av järnmalmskoncentrat från Kaunisvaara till den isfria hamnen i Narvik, Norge. De första transporterna från Kaunisvaara anrikningsverk genomfördes under slutet av år Vad gäller Sahavaaragruvan planeras produktionen starta under år Kaunisvaaraprojektet förväntas producera cirka 4,4 miljoner dmtpa av högkvalitativt järnmagnetitkoncentrat, med avsikten att det skall säljas som en premiumprodukt till pelletstillverkare samt sinterverk. Koncernen har ingått långsiktiga avtal med Standard Bank Plc., Tata Steel UK Ltd och Stemcor UK Ltd vad gäller framtida leveranser. Under andra kvartalet 2010 publicerades en positiv preliminär ekonomisk bedömning för Hannukainenprojektet. Baserat på nu uppskattade mineraltillgångar för Hannukainen planerar Koncernen produktion av cirka 2 miljoner mtpa av järnmalmskoncentrat. 1 Genomförbarhetsanalysen för projektet förväntas kunna offentliggöras under år Resursuppskattningen är kompatibel med NI , eller National Instrument , en kanadensisk standard för informationsgivning till allmänheten avseende mineralegendomar, som innehåller riktlinjer för hur publika bolag skall lämna information av vetenskaplig och teknisk art till marknadsplatser. 11

13 Parallellt med Kaunisvaara- och Hannukainenprojekten letar Koncernen ytterligare fyndigheter av järnmalm och IOCG (fyndigheter innehållande järn, koppar och guld) inom Pajala skjuvzon. Syftet med undersökningarna är att förlänga den potentiella livslängden för Kaunisvaara och Hannukainen. Det mest framskridna projektet är Pellivuoma-fyndigheten, för vilken Koncernen för närvarande förbereder en ansökan om bearbetningskoncession. 3. Kort om de olika bolagen i Koncernen 3.1. Northland Resources S.A Allmän information NRSA är hemmahörande i Luxemburg. NRSA:s registreringsbevis bifogas, se bilaga 1. NRSA:s verksamhetsföremål är att äga och förvalta andelar i bolag verksamma inom gruvindustrin. NRSA äger samtliga aktier i NSAB och Northland Mines Oy. Registrerat antal aktier: Registrerat aktiekapital: CAD , Styrelse och ledande befattningshavare Vid tidpunkten för rekonstruktionsbesluten för NSAB, NRAB och NLAB bestod NRSA:s funktioner av nedan angivna personer. Styrelse: Anders Hvide (ordförande) Matti Kinnunen Tuomo Mäkelä Stuart Pettifor Birger Solberg Carl-Michael Raihle Verkställande direktör: Karl-Axel Waplan Revisor: Ernst & Young SA Beträffande de förändringar i styrelsens sammansättning som ägt rum under rekonstruktionen och som kan förväntas framgent, se nedan i avsnitt Cirka EUR , SEK , USD

14 Särskilt om styrelsens mandat att besluta om nyemission I NRSA:s bolagsordning anges att styrelsen har mandat att, vid ett eller flera tillfällen under en femårsperiod från det att bolagsordningen publicerades, besluta om att öka bolagets aktiekapital upp till CAD genom nyemission av aktier med samma rättigheter som nu emitterade aktier till en emissionskurs lägst motsvarande aktiernas nominella belopp, eller CAD 0,10 4. Styrelsen har även mandat att i samband med nyemission besluta om att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt. Bolagsordningen i sin nuvarande lydelse är gällande från och med den 7 juni 2012, vilket medför att nämnda mandat sträcker sig till och med den 6 juni Om aktien m.m. Aktien i NRSA har tidigare varit primärnoterad på Toronto Stock Exchange under beteckningen NAU, men är nu avnoterad. Avnoteringen har beslutats av börsen på grund av att beslut fattats om att inleda företagsrekonstruktion i Rekonstruktionsbolagen. Oberoende av avnoteringen kommer NRSA att upprätthålla befintliga relationer på den kanadensiska marknaden vilket bl.a. innefattar att löpande tillhandahålla all sådan information som bolaget skulle vara skyldigt att lämna om aktierna vore noterade. NRSA har inte för avsikt att notera aktierna på någon annan handelsplats i Kanada. Däremot kan NRSA komma att ansöka om förnyad notering på Toronto Stock Exchange när rekonstruktionerna är avslutade. Aktien är sedan tidigare föremål för handel på Oslo Børs under beteckningen NAUR. Efter avnoteringen från Toronto Stock Exchange är aktien primärnoterad på Oslo Børs. Aktien är härutöver föremål för handel på Nasdaq OMX Stockholms handelsplats First North under beteckningen NAUo samt over the counter (OTC) på Frankfurt Stock Exchange under beteckningen NPK. Aktien handlas enligt ovan via depåbevis som är noterade/listade på respektive handelsplats. Aktiens ISIN är LU Nedanstående diagram visar kursutvecklingen på Oslo Børs från och med den 1 januari 2012 till och med den 8 februari Cirka EUR , SEK , USD Cirka EUR 0,07, SEK 0,64, USD 0,10. 13

15 Personaloptioner NRSA har givit ut personaloptioner till ledande befattningshavare i bolagen i Koncernen. Personaloptionerna ger innehavarna rätt att under viss tid förvärva aktier i NRSA till ett förutbestämt pris. Totalt har optioner givits ut. Varje option motsvarar en aktie i NRSA, vilket innebär att ett fullt utnyttjande av personaloptionerna ger nya aktier Större aktieägare De femton största ägarna per den 8 februari Ägare Antal aktier Innehav (%) Avanza Bank AB ,4 Swedbank AB (publ) ,7 SHB Stockholm Client c/o Handelsbanken AS ,1 Nordnet Bank AB ,7 SEB A/C ,0 Euroclear Bank S.A ,2 Clearstream Banking ,2 SHB Helsingfors c/o Handelsbanken AS ,9 HQ Direct AB ,7 Nordea Bank Plc Finland ,4 Finnish Industry Investment ,3 Pictet & Cie Banque ,2 MP Pensjon PK ,1 Nordea Securities AB ,9 Danske Bank A/S 3887 Operations Sec , ,6 5 Uppgifterna är hämtade från VPS-Verdipapirsentralen i Norge. 14

16 Av ovanstående aktieägare är samtliga, förutom Finnish Industry Investment och MP Pensjon PK, förvaltare av annans värdepapper. Detta innebär att aktieinnehaven är förvaltarregistrerade och att respektive institut är infört i aktieboken för kunders räkning. De verkliga aktieägarna är således kunder hos instituten Northland Sweden AB Allmän information NSAB tillhandahåller administrations- och ledningstjänster till bolag inom Koncernen. NSAB äger samtliga aktier i NRAB. NSAB:s styrelse har sitt säte i Luleå. Registrerat antal aktier: Registrerat aktiekapital: SEK Som exempel på tjänster som NSAB tillhandahåller kan följande nämnas: - IT-stöd - Redovisning - Personaladministration NSAB bedriver inte någon egen operativ och intäktsgenererande verksamhet. NSAB är därför beroende av bl.a. NRAB, NLAB och NLAS. NSAB har delvis gemensam finansiering med NLAB, NLAS och NRAB. Vid tidpunkten för rekonstruktionsbeslutet den 12 februari 2013 bestod NSAB:s funktionärer av nedan angivna personer, se registreringsbevis bilaga 2a. Styrelse: Karl-Axel Waplan (ordförande) Peter Pernlöf Peder Zetterberg Verkställande direktör: Peder Zetterberg Revisor: Ernst & Young AB med Fredrik Lundgren som huvudansvarig revisor Under rekonstruktionen har Eva Kaijser valts till ny styrelseledamot och verkställande direktör för NSAB i stället för Peder Zetterberg, se registreringsbevis bilaga 2b. Den ekonomiska ställningen för NSAB per den 31 december 2012 framgår av bilaga 3. 6 Cirka EUR , USD

17 Årsredovisning och bokslut NSAB har upprättat bokslut för räkenskapsåret 2012; uppgifterna i bokslutet har använts vid framtagande av utkast till konsoliderad redovisning för Koncernen. Den konsoliderade redovisningen har granskats av NRSA:s revisorer. Värderingen av tillgångarna har gjorts enligt fortlevnadsprincipen och ingen nedskrivning har skett med hänsyn till de likviditetsproblem som föregått rekonstruktionen. En tillämpning av fortlevnadsprincipen, dvs. värdering av tillgångar under antagandet att verksamheten kommer att fortsätta under överskådlig tid, förutsätter dock att de föreslagna finansieringsåtgärderna som redovisas nedan under avsnitt 6-8 genomförs på avsett sätt Översikt över tillgångar och skulder Nedan följer en översikt över NSAB:s tillgångar och skulder per den 31 december Angivna belopp svarar mot bokförda värden. Tillgångar TSEK (TEUR) (TUSD) Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg m.m Aktier i koncernbolag Koncerninterna fordringar Övriga fordringar och förutbetalda kostnader Banktillgodohavande SUMMA: Skulder TSEK (TEUR) (TUSD) Skulder till koncernbolag Leverantörsskulder Skulder till personal Upplupna kostnader och övriga skulder SUMMA: Aktiverade kostnader för bl.a. affärs- och bokföringssystem. 8 Huvudsakligen aktier i NRAB. 9 Huvudsakligen fordran mot NRAB. 10 Banktillgodohavandet per den 12 februari 2013 uppgick till TSEK Banktillgodohavandet är omräknat enligt växlingskurs per samma dag. 11 Leverantörsskulder enligt icke avstämd leverantörsreskontra per 12 februari 2013 uppgick till TSEK

18 Allmänt om rekonstruktionsutredningen Enligt 3 kap. 11 lagen om företagsrekonstruktion skall det till en gäldenärs begäran om ackordsförhandling fogas en berättelse från rekonstruktören. Berättelsen skall innehålla en redogörelse för orsakerna till gäldenärens betalningssvårigheter, en översikt över tillgångar och skulder, uppgift om den utdelning som kan påräknas i en konkurs, upplysning om huruvida det förekommit transaktioner som kan bli föremål för återvinning, om det finns anledning att anta att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot borgenärer och hur gäldenären har fullgjort sin bokföringsskyldighet. Rekonstruktörens berättelse, inkl. redogörelsen för orsakerna till gäldenärens betalningssvårigheter och obestånd, lämnas i syfte att ge ett underlag för borgenärerna att ta ställning till gäldenärens ackordsförslag. Rekonstruktören har i anledning av sin utredning i ovan angivna delar genomfört intervjuer med nedan angivna personer. Karl-Axel Waplan Eva Kaijser Peter Pernlöf Willy Sundling Krister Winsa Björn Lundsten Johan Dagertun Martin Sedig Klas Olsson Fredrik Lundgren Verkställande direktör i NRSA och styrelseordförande i Rekonstruktionsbolagen och i NLAS. Finansdirektör i NRSA och verkställande direktör i NSAB samt styrelseledamot i Bolagen. Operativ chef i NRSA samt verkställande direktör i NRAB samt styrelseledamot i NSAB och NRAB. Projektansvarig beträffande Bolagens logistik och verkställande direktör och styrelseledamot i NLAB och i NLAS. Redovisningsansvarig. Redovisningsekonom. Chefscontroller. Koncernkontroller. Inköpschef. Huvudansvarig revisor för Rekonstruktionsbolagen. Vid intervjuerna har en allmän genomgång ägt rum av respektive persons arbetsuppgifter samt även inhämtats information hänförlig till projektens finansiering och genomförande, budgetering, bokföringens upprättande, ekonomisk uppföljning, orsak och tidpunkt för betalningssvårigheterna och obeståndet samt transaktioner som skulle kunna vara återvinningsbara. Härutöver har information under hand erhållits från anställda i Bolagen. Utöver ovan angivna intervjuer har granskning skett av Bolagens räkenskaper för perioden från och med den 1 januari 2012 och fram till och med dagen för respektive rekonstruktionsbeslut. Vidare har bankkontoutdrag, skattekontoutdrag samt information från kreditupplysningsföretaget Soliditet och Skatteverket granskats. 17

19 Den ovan angivna granskningen har till del genomförts med hjälp av externa uppdragstagare och har haft till syfte att, i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion, få ett kompletterande underlag vad avser följande förhållanden: - Bokföringsskyldighetens fullgörande. - Tidpunkten för och orsakerna till Bolagens betalningsvårigheter och obestånd. - Återvinningsbara transaktioner. - Brott mot borgenärer. När det gäller tidpunkten för och orsakerna till Bolagens betalningssvårigheter och obestånd har granskningen och analysen skett dels för respektive juridisk person, dels på konsoliderad nivå (med konsoliderad nivå i detta avsnitt 3 menas konsoliderad för NSAB, NRAB, NLAB och NLAS). Anledningen till den konsoliderade granskningen är att Bolagens finansiering till stor del är gemensam samt att Bolagen saknar möjlighet att självständigt bedriva sina respektive verksamheter. Bolagen har dels erhållit finansiering från NRSA, dels från NRAB genom obligationslån. Finansieringen från NRSA har tillskjutits och lånats ut till bolag i Koncernen. På motsvarande sätt har NRAB, som erhållit obligationslånet, tillskjutit och lånat ut medel till andra bolag i Koncernen Tidpunkten för och orsakerna till betalningssvårigheterna och obeståndet Inledning Vid de intervjuer som genomförts har i huvudsak följande framkommit vad gäller tidpunkten för och orsakerna till Bolagens betalningssvårigheter och obestånd. Genom en nyemission av aktier i april 2012 anskaffades kapital till täckande av projektkostnaderna för etableringen av gruvorna i Kaunisvaara och det separata logistikprojektet som drivits av NLAB och NLAS. Denna finansiering visade sig inte vara tillräcklig. Att finansieringen senare visade sig vara otillräcklig beror huvudsakligen på följande faktorer: - Bolagens operativa kostnader har blivit högre än budgeterat. - En ofördelaktig valutakursutveckling. - Ett lägre järnmalmspris än budgeterat. - Fördyringar relaterade till uppbyggnaden av Bolagens logistikkedja, dvs. transporten av järnmalmskoncentratet från anrikningsverket till kunden. - Fördyringar i installationsarbetet vad gäller bl.a. anrikningsverket. En väsentlig fördyring är hänförlig till uppbyggnaden av logistikkedjan. Det beror bl.a. på att NLAB och NLAS, som hanterar Koncernens logistik, var tänkta att finansieras separat, genom tillskott från externa aktieägare. I denna del diskuterades initialt bl.a. ett joint venture. Det bedömdes dock som väsentligt att Koncernen skulle behålla kontrollen över hela logistikkedjan, varför dessa diskussioner avbröts. Under år 2012 övergick därför Bolagens logistik till att vara ett internt projekt inom Koncernen. I denna del bör noteras att den genomförbarhetsanalys som framtagits under år 2010 endast avsåg gruvprojektet och det ägarkapital som då tillfördes Bolagen inte var avsett att finansiera logistikkedjan. När planen på ett joint venture lades ned 18

Ackordsförhandling. 2 oktober 2015

Ackordsförhandling. 2 oktober 2015 Ackordsförhandling 2 oktober 2015 Inledning viktiga tidpunkter Ansökan om rekonstruktion - 26 mars 2015 Beslut om rekonstruktion - 27 mars 2015 (rekonstruktör advokat Lars Söderqvist) Borgenärssammanträde

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

1. Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden.

1. Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden. Styrelsens redogörelse 31 mars 2010 för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen för 2008 lämnades 13 kap 6 punkt 3 ABL Utöver vad framgår

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN 1 PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN Searchminds AB 556751-9219 Ä 3019-13, Kalmar tingsrätt Ackordscentralen Lund Kristianstad AB Östra Storgatan 44, 291 31 Kristianstad Tel 044-10 25 00, Fax 044-10 25 06

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Nästa verksamhetsrapport Nästa verksamhetsrapport förväntas att presenteras den 22 mars 2013.

Nästa verksamhetsrapport Nästa verksamhetsrapport förväntas att presenteras den 22 mars 2013. OBS! Detta är en svensk översättning/sammanfattning som Northland tillhandahåller som komplement till motsvarande officiella dokument, vilket publicerats på det engelska språket och finns tillgängligt

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057 Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Organisationsnummer: 556806-9057 Årsredovisning Räkenskapsåret 100428-101231 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...5 Balansräkning...5

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:34 2015-11-10 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 26 oktober 2015 en framställning Advokatfirman Westermark Anjou på uppdrag av PA Resources ( PAR ). Framställningarna

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Stockholm den 27 januari 2017

Stockholm den 27 januari 2017 R-2016/2076 Stockholm den 27 januari 2017 Till Näringsdepartementet N2016/06470/FF Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Entreprenörskap

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:35 2015-11-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-11-18.

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer