Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010"

Transkript

1 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Chefen / C utbildningsgrupp Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning övlt Håkan Nordfors mj Magnus Norhult (hvund, bilaga 1) Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för Bakgrund Med anledning av förändringar av hemvärnsutbildningen av ekonomiska skäl och nya beslut av Rikshemvärnschefen utges Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2. Utbildningsanvisningar 2008 med datum , HvSS beteckning 19100:50092 upphör samtidigt att gälla. 1. Grundvärden för Utbildningsanvisningar Detta underlag är ett dokument för samordning och ensning av utbildningsverksamheten vid förband med ansvar för hemvärns- och frivilligutbildning och utges på uppdrag av Rikshemvärnschefen. Chef förband (utbildningsgrupp) skall säkerställa att hemvärnsplutonens verksamhet sätts i fokus med syfte att samöva och kvalitetssäkra förmågorna till PersQ 2. Planering och genomförande av utbildningen genomförs så att kontraktsuppfyllnad kan uppnås. Hemvärnsförbandens utbildning skall ytterst syfta till att uppnå de förmågor som regleras i TOEM, FM BerO och VU. Utbildning av hemvärnsförband skall kraftsamlas till väpnad strid. Förmåga till militära insatser med fredstida lagar och förordningar som grund skall utvecklas vid samtliga hemvärnsförband. Det är särskilt viktigt att chefer i alla nivåer bibringas goda kunskaper för att kunna verka redan i fred. Att kunna verka som skyddsvakt är en prioriterad förmåga som skall finnas vid alla hemvärnsförband. (HN) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Kryfax Norsborg Vällinge

2 Sida 2(9) Målkatalog 2008 skall användas som ett utbildningshjälpmedel samt vid planering, budgetering och återrapportering. Hänvisning: Målkatalog 2008 och HvSS hemsida. Reglementsanvisning anges i respektive målbeskrivning. HvSS kurskatalog skall utgöra ett underlag för planering av kursverksamhet. Hänvisning: HvSS hemsida. 2. Rikshemvärnschefen och HvSS kontrollerar uppnådda mål enligt följande. Inspektioner och utbildningskontroller 2008 Skånska gruppen Utbkontroll, v 814 Blekingegruppen Inspektion, v 815 BohusDalgruppen Inspektion, v 817 Lapplandsjägargruppen Utbkontroll, v 821 N Smålandsgruppen Utbkontroll, v 839 Preliminära inspektioner och utbildningskontroller 2009 Skånska gruppen Inspektion, vår Elfsborgsgruppen Inspektion, vår Gävleborgsgruppen Inspektion, höst Gotlandsgruppen Inspektion, höst Västerbottengruppen Utbkontroll, vår Västernorrlandsgruppen Utbkontroll, vår Fältjägargruppen Utbkontroll, vår Skaraborgsgruppen Utbkontroll, höst 3. Särskilda utbildningar KFÖ-vecka Metodförsök KFÖ-vecka genomförs vid I 19 (Västernorrlandsgruppen), LG (Dalregementsgruppen), P 4 (Skaraborgsgruppen), K 3 (Örebro och Värmlandsgruppen) och MarinB (Kalmar och Kronobergsgruppen). Övriga C Förband (utbildningsgrupper) må (rekommenderas) genomföra KFÖveckan inom tilldelade verksamhetsmedel. Målet är att 85 % av hemvärnspersonalen deltager när KFÖ-veckan är fastställd att gälla. För att säkerställa att hemvärnspersonalen planerar in övning i kalendern är det viktigt att information om övningen med tider, omfattning och ekonomiska ersättningar tidigt når all personal. Ett begränsat antal utbildningstillfällen planeras ytterligare under 2008 för att personal som ej deltar i KFÖ-veckan skall kunna vidmakthålla sin kompetens och att ha möjlighet att fullgöra sin avtalstid.

3 Sida 3(9) Planeringsanvisningar Försöksorder KFÖ-vecka datum HKV beteckning 19100: 62117, Kompletterande underlag DUF 08 Uppslag 4.12, datum HKV beteckning : samt Hemvärnsvecka förslag och tips inför planering och genomförande, HvSS Direktutbildning Direktutbildning till hemvärnet genomförs vid I 19 (Västernorrlandsgruppen) samt K 3 (Örebro och Värmlandsgruppen). Målet är att samtliga soldater tecknar hemvärnsavtal. Hänvisning: Dokument Erfarenheter Direktutbildning, erfarenheter från försöken 2006 vid Dalregementsgruppen och Gotlandsgruppen och från försöken 2007 vid Dalregementsgruppen och Fältjägargruppen. TFU-KU TFU-KU, stridsutbildning med personal från avtalsorganisationerna som är placerade vid insatskompanierna genomförs vid I 19 (Västerbottengruppen), LG (Gävleborgsgruppen) samt MarinB(Kalmar och Kronobergsgruppen). Hemvärnsunderrättelsekompani Till utbildningsgruppcheferna är utdelat HvSS förslag till PTOEM för hvundkomp (orgår 09), innehållande organisation och textunderlag. PTOEM skall föredras av HvSS till HKV i augusti Utbildningsgrupperna har även fått HvSS slutrapport för försöksåret 2007 (HvSS 02316:50214). Uppgift C Förband med utbildningsansvar för hemvärnsbataljon med ingående hvundkompani organiserar och rekryterar/stödjer rekrytering till eget hvundkompani mot organisationsår Utbildning Utbilda med stöd av - utbildningshänvisning i HvSS slutrapport för HvSS förslag PTOEM - metodikkapitel i HvSS slutrapport för 2007 Utbildningen prioriteras så att hemvärnsunderrättelsekompanier med begränsad förmåga är operativa senast Härvid skall - stor vikt läggs vid chefers förmåga i truppföring och trupputbildning. - utbildning för Hvundplutoner kraftsamlas till spaningstjänst. - tid avdelas för utbildning i försvar av stridsställning förhandssituation. - vid kompanienheter utarbetas arbetsrutiner och stående ordrar.

4 Sida 4(9) Övrigt PLIS skall vara uppdaterat med hvundorg 09 under 1 kv Respektive C Förband inkommer senast med förslag på förändring av PTOEM hvundkompani i digitalform till 4. Samordning och ensning vid utbildning Kvalitetssäkring Vid all hemvärnsutbildning skall förordnad instruktör användas för att genomföra anbefalld verksamhet. Riskanalys genomförs vid alla övningar enligt SäkI G 2008 bilaga 8. Planering Hemvärnsbataljonschefen, med stöd av C Förband (utbildningsgrupp) planerar, genomför och analyserar egen bataljons utbildningsverksamhet. Vid hemvärnsbataljonens planering och utbildning skall DUC och tjänstegrensansvariga vara delaktiga.vid hemvärnsbataljonen skall finnas namngivna tjänstegrensansvariga. Chefsträning Chefsträning i alla nivåer är viktigt för att kunna utveckla hemvärnsförbandet. Chefer ges tillfällen att truppföra sina förband. Förstegsutbildning med plutonchefer och gruppchefer bör genomföras för att säkerställa tillräcklig kvalitet i utbildningen. Orderträning och beslutsfattning genomförs som en del av chefernas utveckling. Chefsutveckling Efter formell chefsutbildning vid HvSS eller regionalt på uppdrag av HvSS är det bataljonschefen med stöd av C Förband (utbildningsgrupp) som är ansvarig för chefernas praktiska chefsutveckling. Personalutvecklingsplan En personalutvecklingsplan som sträcker sig över en tidsperiod om minst tre år skall upprättas för alla befäl och personal i funktionsbefattningar (planen är också ett underlag till kursanmälningar vid HvSS). Soldaterna (från avtalsorg) Soldaternas utveckling i sin befattning säkerställs bl.a. av integrerade övningar och att särskilda tjänstegrensövningar planeras inom ramen för ordinarie övning/förbandsövning. Övning i övningen För att säkerställa att övningstiden utnyttjas effektivt planeras övningar i övningen. Detta gäller särskilt för de soldater som kommer från avtalsorganisationerna.

5 Sida 5(9) Hundekipage Hundekipagen integreras i hemvärnsplutonens utbildning. Hundens specifika förmågor tillvaratas vid utbildning av förbandet. Plutonchefer och gruppchefer utbildas i hur hundekipaget skall/kan utnyttjas. Utbildningspaket Instruktör Försöksvis fastställt utbildningspaket Instruktör används vid utbildning av instruktörer inom hemvärnet. Hänvisning: Målkatalog 2008 på EMIL/HvSS och HvSS hemsida. Ersättningar: Efter genomförd godkänd teoretisk och praktisk grundkurs instruktör om ca 80 timmar utbetalas en utbildningspremie om 2500 kr. I vidareutbildningen som instruktör utbetalas 500 kr för 40 timmars kurs och 1000 kr för 80 timmars kurs. Utbildningspaket Insatsförband Försöksvis fastställt utbildningspaket Insatsförband används vid utbildningen av insatsförbanden (plutons ram). Hänvisning: Målkatalog 2008 på EMIL/HvSS och HvSS hemsida. Utbildningsanvisning MOUT Försöksvis fastställt utbildningsanvisning MOUT används vid utbildningen av hemvärnsförbanden. Hänvisning: EMIL/HvSS och HvSS hemsida. Utbildningspaket Introduktionsutbildning Fortsatt försöksvis fastställt utbildningspaket Introduktionsutbildning NY används vid introduktionsutbildningen. Introduktionsutbildningen bör genomföras minst tre gånger under året för att inte tappa de som är intresserade. För att säkerställa genomförandet bör samverkan ske mellan utbildningsgrupper. Hänvisning: Målkatalog 2008 på EMIL/HvSS och HvSS hemsida. Utbildningspaket Skyddsvakt Fortsatt försöksvis fastställt utbildningspaket Skyddsvakt ver används vid utbildning av skyddsvakter inom hemvärnet. Hänvisning: Målkatalog 2008 på EMIL/HvSS och HvSS hemsida. Tillämpning av remiss MSR 1 Hemvärnets tillämpning av MSS remiss MSR och SoldF i utbildningen av hemvärnsförband enligt bilaga 1. Baskrav vapen Baskrav vapen genomförs av all personal. Krav: ladda och patron ur samt ett skjutmoment med skarp ammunition. Genomfört godkänt Baskrav vapen dokumenteras i PLIS. Baskravet skall genomförs integrerat i övrig utbildning.

6 Sida 6(9) Granatgevärs- och kulspruteutbildning Vid granatgevärsutbildning och kulspruteutbildning skall endast utsedda ordinarie skyttar och laddare övas. Om sådana inte finns utses personal som ordinarie skyttar och laddare. Företrädelsevis skall personal som redan har grundutbildning på vapnen tas ut till skyttar och laddare. PSG 90 utbildning I varje insatsgrupp utbildas en Psg 90 skytt. Vapnet blir denne soldats huvudvapen. Omskolning vapen Upprätta en genomförandeplan för omskolning av soldater (från avtalsorg) till pistol m/88 och Ak 4B. TFU vapenutbildning Vapenutbildning vid TFU genomförs med pistol m/88 eller Ak 4B med hänsyn tagen till aktuell befattning. ( TFU-NY med bl.a. utbildningsplan vapentjänst för Ak 4B och pistol är framtagen och skall föredas för PROD RIKSHV och PROD FRIV under februari. Planen är anpassad mot introduktionsutbildningen) Aimpointtävlingen Rikshemvärnschefens Aimpointtävling genomförs inom ramen för annan planerad skjutning. Räknas som Baskrav vapen. Kontaktman vid HvSS: Mj Tommy Lacandler Hänvisning: EMIL/HvSS och HvSS hemsida. SM Ak 4B I VU 08 står det att SM skytte Ak 4B är inställt, detta stämmer inte. SM AK 4B kommer att genomföras med lägre ambition enligt senare bestämmelser. Signalering Engelska används vid signalering inom de nationella skyddsstyrkorna enligt FM i övrigt. Hänvisning: Sambandsreglemente FM telefoni, , Beteckning 12800: Hemvärnsmusikkår C Förband upprättar en utvecklingsplan för hemvärnsmusikkår i samråd med FöMusC och PROD RIKSHV. Utbildningen planläggs och genomförs så att musikkårerna är certifierade för högvakt och statsceremoinell verksamhet före Kvalitet som bedöms är bl.a. musikalisk och paradmässig kvalitet samt personaluppfyllnad (enl HvH).

7 Sida 7(9) Rikshemvärnschefens utbildningsmetodikövning I VU 08 står det att övningen genomförs i vecka 822, detta stämmer inte. Utbildningsmetodikövningen genomförs i vecka Beslut Utbildningsanvisningar 2008 utgåva 2 utges enligt VU 2008, uppslag 4.12 sid 5, HvSS uppgifter. Beslut i detta ärende har fattats av C HvSS övlt Torsten Hallstedt. I den slutliga beredningen har deltagit mj Max Magnusson, mj Magnus Norhult och övlt Håkan Nordfors, den sistnämnde som föredragande. Torsten Hallstedt Håkan Nordfors Sändlista LG, I 19, K 3, P 4, P 7, Lv 6, Ing 2, LedR, Amf 1, MarinB, Hkpflj, FömedC (ett ex avsett för utbildningsgrupp) Som orientering Inom Högkvarteret Rikshemvärnschefen PROD RIKSHV PROD FRIV ATS PROD S ARME AVD Inom HvSS VHL, SAMO, UTV och UTB

8 Sida 8(9) Grundläggande stridssituationer (GSS) Tillämpas i avvaktan på nytt reglemente för hemvärnspluton och fastställd tillämpning av MSR. Bakgrund Mht utbildningstid och den mängd varianter att utbilda emot som finns i olika reglementen och anvisningar måste hemvärnförbandens utbildning prioriteras. Denna prioritering är gjord gemensamt under Rikshemvärnschefens fältövning i v 721 med samtliga 22 utbildningsgruppers deltagare. Bilaga 1 till Utbildningsanvisningar 2008, Utgåva 2. Underlag: Sold F M och remiss MSR , (19100:20213) Förberedelser Hemvärnsförbanden/enskilda skall kunna tillämpa - BSÖ, OBSLÖSA, SOLO, RASSOIKA Stridsgrupperingsformer och övriga grupperingsformer Hemvärnsförbanden skall tillämpa följande - Skytteled - Skyttesvärm - Skyttelinje - Pilformering (se kommentar) - Plogformering, 60 timmars hvförband Kommentar: Vid framryckning med hund används skytteled, skyttesvärm eller pilformering Halt och rast Vid halt bibehålls anbefalld framryckningsform med bibehållna observationsområden. Vid rast används formeringen runtomkring försvar, igelkott och vid mörker intas tätare gruppering. Framryckningsmetoder för eld och rörelse 20 timmars hvförband skall kunna tillämpa ansatsvis (framåt och bakåt) 60 timmars hvförband skall även kunna växelvis (framåt och bakåt)

9 Sida 9(9) Åtgärder sammanstöt Mht svårigheten att avgöra varifrån fientlig eld kommer och om den bara kommer från ett håll så skall hvförbanden kunna genomföra korridor. 60 timmars hvförband skall kunna genomföra blixtlås. 20 timmars hvförband skall vid sammanstöt kunna lösgöra sig. 60 timmars hvförband skall ha förmåga att skapa eldöverlägsenhet (eldstötkringgång och nedkämpa från ny terräng) och fortsätta framryckning mot svagt motstånd (styrkeförhållande minst 3:1) Ingående och gruppering i stridsställning Vid osäkert underrättelseunderlag framrycker först insatt hemvärnsförband stridsgrupperat mot objekt vilket innebär att ingående i stridsställning sker i den gruppering man framrycker i. Minnesregel EOBUSARE används då man efterhand förstärker/bygger ut stridsställningen. Vid all framryckning skall hemvärnsförbanden eftersträva - grupperat understöd - uppsikt i 360 grader Minnesregel 8F skall användas.

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Förändring! Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnets verksamhet Riksdagens Inriktningsbeslut

Läs mer

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG Sid 1 (66) MÅLKATALOG 2013 Sid 2 (66) Register Kap.nr Innehåll Sida 1 Bakgrund till Målkatalog 2013 3 2 Utdrag ur HKV Direktiv för uppdragsplanering (DUP). Hemvärnsutbildning 3 Utbildning 8 3.1 Kursverksamhet

Läs mer

Marksäkerhetsorder 2016:10

Marksäkerhetsorder 2016:10 2016-05-30 FM2016-109:15 Sida 1 (7) Sändlista Marksäkerhetsorder 2016:10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd.

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd. Motion U 1 Motion 2005: U 1 Insänd av: Östgöta hemvärnsråd, genom vice ordförande övlt Claes-Henrik Löfgren (tfn 013-15 46 77 alt 16 18 65) och C 4. hvbat övlt Åke Litsén (013-16 22 19). Förändring av

Läs mer

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Syfte med GU-F Grundläggande soldatutbildning för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som skall bemanna särskilda befattningar i första

Läs mer

BESLUT. Vår föregående

BESLUT. Vår föregående FM2016-14202:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare PROD UTB, förvaltare Patrik Laestadius patriklaestadius@mil.se Vårt föregående

Läs mer

Förändringar inom Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna med början 2010-01-01

Förändringar inom Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna med början 2010-01-01 HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2009-11-04 19 170: 66225 Sändlista sida 2 Sida 1 (2) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

NORRBOTTENS REGEMENTE Datum Beteckning Sida 1 (7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

NORRBOTTENS REGEMENTE Datum Beteckning Sida 1 (7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2016-04-05 Sida 1 (7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Patrik Borgström, patrik.borgstrom@mil.se INBJUDAN

Läs mer

Tilläggsuppdrag till VU 15, stöd med personal till Migrationsverket

Tilläggsuppdrag till VU 15, stöd med personal till Migrationsverket 2015-10-27 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning HKV PROD GEN, kk Olle Mobergh, +46

Läs mer

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7)

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7) 2011-11-15 24 643:51571 Sida 1 (7) Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 UPPSALA Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Lars Andersson Dnr 551-10605-08 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett LIVGARDET Beteckning 2014-03-19 19713:40737 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Rolf-Anders

Läs mer

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1 2017-10-09 FM2017-19451:2 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson,

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

17 december 2008 BLG - info

17 december 2008 BLG - info 17 december 2008 1 ÖPPETHÅLLANDE 1.1 SERVICEFÖRRÅD OBS! Ring före besök dagtid! Övningsmateriel Karlskrona (0455-85 467): Måndag onsdag, fredag: 0700-0900, 0920-1120, 1205-1400, 1420-1520 Torsdag 0700-0900,

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5)

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) 2016-09-20 FM2016-19309:1 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson, 0705-353

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN. Försvarsmaktens svar på SHK säkerhetsrekommendationer RM 2016:01. Allmänt

FÖRSVARSMAKTEN. Försvarsmaktens svar på SHK säkerhetsrekommendationer RM 2016:01. Allmänt Bilaga till FM2014-9824:5 FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET Datum. 2016-04-29 Beteckning FM2016-9925: 1 Sida 1 (6) Sänd lista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare

Läs mer

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor 2014-10-09 :2 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Joakim Bloom, joakim.bloom@mil.se Missiv

Läs mer

Smst motioner utbildning 2007

Smst motioner utbildning 2007 Smst motioner utbildning 2007 Mot nr Rubrik Insänt av RIKSHV RiksHvR Tinget U 1 Gradbeteckning=Utbnivå! Säkerhet för KRAG Hvråd Rikets försvar att visa. U 2 Datastöd - Utökad information i PLIS Dalarådet

Läs mer

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2)

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2) 2015-11-26 FM2015-16798:1 Sida 1 (10) sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen 107 85 STOCKHOLM Tel. 08-788 85 49 (direkt) Telefax 08-664 57 90 Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm 2014-04-10 Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde

Läs mer

Motion till rikshemvärnsting 2013

Motion till rikshemvärnsting 2013 Motion till rikshemvärnsting 2013 Insänd av: Korp. Andrew Wallace, 131 insatskompani. U 1 Ärendemening: Deltids GMU Förslag: GMU är indelade i sju projekt under 85 dagar. Rekryterna utbildas inte under

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16 2014-11-28 FM2014-10386:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens 2014-02-15 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Genom sina mångfacetterade uppgifter utgör Hemvärnet grunden för det nationella och territoriella försvaret av vårt land.

Läs mer

Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar

Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar RIKSHEMVÄRNSRÅDET MOTION 2015 Beteckning UTB 01 Sida 1 (2) Insänd av Pär Ahlgren, 251. Insatskompaniet (Svartlösa) Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar Förslag: Att längre övningar som nuvarande

Läs mer

Kompletterande anvisningar inför dialoger 2008

Kompletterande anvisningar inför dialoger 2008 Kompletterande anvisningar inför dialoger 2008 Inledning I samband med 2007 års tilldelning av medel från Försvarsmakten uppstod förändringar i principer för tilldelning av medel och dialoger. Det har

Läs mer

Chefen Mellersta Militärdistriktet har ordet

Chefen Mellersta Militärdistriktet har ordet Chefen Mellersta Militärdistriktet har ordet Förändring Livet är en fortlöpande process i ständig förändring. Just nu, i skuggan av Försvarsbeslut 2004 upplever vi verkligen förändring. En förändring som

Läs mer

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 2. Engelsk benämning War Studies Intermediate Course Engineering Tactics 3. Kurskod 1OP057 4. Beslut Denna kursplan är

Läs mer

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga)

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga) 2016-10-21 FM2016-21780:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Martin Schönning,,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:3 Utkom från trycket 2007-10 -18 Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom

Läs mer

Rikshemvärnsrådet Bil 3

Rikshemvärnsrådet Bil 3 Rikshemvärnsrådet Bil 3 Redovisning av motioner från rikshemvärnsting 2013. Rikshemvärnsrådet har under tingsperioden bedrivit ett aktivt arbete med de motioner som tinget 2013 biföll eller där tinget

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015

LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015 Livgardesgruppen KURSKATALOG 2015 Sida 1 (39) LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015 OBS! Notera att innehållet i kurskatalogen kan ändras om de ekonomiska eller personella ramarna vid Livgardesgruppen ändras.

Läs mer

Handbok. Sekretessbedömning. Del B

Handbok. Sekretessbedömning. Del B Handbok Sekretessbedömning Del B 2011 HKV beteckning Sändlista sida 3 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 Försvarsutbildarna Skåne hälsar alla medlemmar välkomna till årets stora urval av kurser. Katalogen innehåller förbundets regionala utbildningar. Alla medlemmar är behöriga

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Anpassad Reservofficersutbildning AROU2016-2017

Anvisningar till antagningsordning Anpassad Reservofficersutbildning AROU2016-2017 2015-12-16 FM2015-24235:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Kallelse. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5)

Kallelse. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) 2015-12-17 FM2015-24914:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mats Sander,

Läs mer

Remiss RML ändring steg 1

Remiss RML ändring steg 1 2015-11-03 FM2015-21136:1 Sida 1 (5) Sändlista (sid 4-5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Conny Johansson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Svenska Brukshundklubben. Nya utbildningar

Svenska Brukshundklubben. Svenska Brukshundklubben. Nya utbildningar Svenska Brukshundklubben Nya utbildningar VÄLKOMNA VÄLKOMNA KU DRESSYR Ansvarig Patrullhundskurs Kompletterande/tilläggsutbildning VINTER MARIN URBAN * Vapen/amsök Hundförarutbildning Hemvärn Utredningsgrupp

Läs mer

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 2007-11-07 HKV01 631:77504 Sida 1 (11) TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 1.1 Huvuduppgifter H1 H2 H3 Bevaka

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:2 Utkom från trycket 2010-04-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet; beslutade den

Läs mer

Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal

Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal MTR 01A Sida 1 (2) 241. Hvinsatskompaniet Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal Att Rikshemvärnstinget beslutar att Rikshemvärnsrådet ska uppvakta Försvarsmakten i syfte att så snart som möjligt

Läs mer

Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer

Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer Motion 2005 :P 10 P 10 Insänd av : Ro/Kn Claes-Åke Henriksson, Chef Göteborgs Södra Hvbat Yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:906 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 16 november 2000. Regeringen

Läs mer

Instruktion. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-10-20 Sida 1 (9)

Instruktion. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-10-20 Sida 1 (9) 2015-10-20 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum 2011-10-29 10-30. Nr: 2011:5. 29/10 kl. 09.00 17.00, Hotel Prisma, Skövde 30/10 kl. 09.00 12.00, Hotel Prisma, Skövde

Protokoll. Sammanträdesdatum 2011-10-29 10-30. Nr: 2011:5. 29/10 kl. 09.00 17.00, Hotel Prisma, Skövde 30/10 kl. 09.00 12.00, Hotel Prisma, Skövde Sid 1 (5) Protokoll Sammanträdesdatum 2011-10-29 10-30 Nr: 2011:5 29/10 kl. 09.00 17.00, Hotel Prisma, Skövde 30/10 kl. 09.00 12.00, Hotel Prisma, Skövde Närvarande Ingemar Badman, ordf. Jan Olof Svensson,

Läs mer

Västerbottens Försvarsmaktsungdom 2008

Västerbottens Försvarsmaktsungdom 2008 Kn Ulf Konradsson Västerbottens Försvarsmaktsungdom 2008 - organisation och ledning 8* Ulf Konradsson 6DPRUGQDUH Magnus Burvall,QVWUXNW UVSRRO 6W GWLOO+YRFKNXUVYHUNVDPKHW )ULVNYnUGRFKWlYOLQJ Stefan Hultgren

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum Nr: 2015:1. 17/1 kl , Borås, Älvsborgshuset 18/1 kl :00, Borås, Älvsborgshuset

Protokoll. Sammanträdesdatum Nr: 2015:1. 17/1 kl , Borås, Älvsborgshuset 18/1 kl :00, Borås, Älvsborgshuset Sid 1(6) Protokoll Sammanträdesdatum 2015-01-17 01-18 Nr: 2015:1 17/1 kl. 09.00 17.00, Borås, Älvsborgshuset 18/1 kl. 09.00 13:00, Borås, Älvsborgshuset Närvarande Ej närvarande Ingemar Badman, ordf. -

Läs mer

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor)

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor) 2012-06-29 02 300:59803 Sida 1 (14) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2005:823 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 17 november 2005. Regeringen

Läs mer

Regional ledning HÖGKVARTERET

Regional ledning HÖGKVARTERET Regional ledning Ledningsprinciper - regional ledning (FMUP, BU 11) Fyra regionala staber organiseras från bl.a. insatsledning Stockholm samt säkerhets- och samverkansektioner för ledning av territoriell

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Hemvärnets Stridsskola

Hemvärnets Stridsskola 2016-03-09 Hemvärnets Stridsskola Kurskatalog 1 Innehåll Välkommen till HvSS... 4 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation... 5 Grundläggande bestämmelser... 6 PRIO och Kursbenämning... 7 Utbildningskrav

Läs mer

BESTÄMMELSER med TÄVLINGSREGLER inför SM Ak4 B och RM PISTOL m/88 den augusti vid P7.

BESTÄMMELSER med TÄVLINGSREGLER inför SM Ak4 B och RM PISTOL m/88 den augusti vid P7. 2015-05-11 Sida 1 (13) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning JERKER ANDERSSON,, jerker.andersson@mil.se

Läs mer

skjutövningar för amerikanska flygvapnet på provplats Vidsel unde:r 2010 enligt Försvarets materielverks närmare bestämmande.

skjutövningar för amerikanska flygvapnet på provplats Vidsel unde:r 2010 enligt Försvarets materielverks närmare bestämmande. U/ l [4J 002 Regeringsbeslut 5 REGERINGEN Försvarsdepartementet 2010-04-14 Fö2010/409/S1 Fö2010/434/S1 F örsvarets materielverk 115 88 Stockholm Övning med utländskt flygförband 510/6029 Regeringens beslut

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2009:4 Utkom från trycket 2009-10-02 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014.

Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014. Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014. Söndagen den 20 september belönades 16.Hvbat Bäste Soldat fänrik Mats Karlsson. Ceremonin ägde rum på Västernorrlandsgruppen i Härnösand i samband

Läs mer

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU 2015-12-16 FM2015-24160:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Försvarsmaktens interna bestämmelser om utbildning i folkrätt avseende krigets lagar; beslutade den 28 maj 1997.

Försvarsmaktens interna bestämmelser om utbildning i folkrätt avseende krigets lagar; beslutade den 28 maj 1997. FIB 1997:2 Utkom från trycket 1997-06-10 Försvarsmaktens interna bestämmelser om utbildning i folkrätt avseende krigets lagar; beslutade den 28 maj 1997. Försvarsmakten föreskriver följande. Inledande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2006:2 Utkom från trycket 2006-12-07 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens 2015-01-31 Genom sina mångfacetterade uppgifter utgör Hemvärnet grunden för det nationella och territoriella försvaret av vårt land. (ÖB 2014) Rikshemvärnschefen

Läs mer

Patrullhund. Svenska Brukshundklubben

Patrullhund. Svenska Brukshundklubben Patrullhund Svenska Brukshundklubben Är du den vi söker? Vill du bli soldat i ett hemvärnsförband? Tycker du om att vara ute i skog och mark? Är du aktiv och gillar att röra på dig? Har du en arbetsvillig

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2004-12-03 12-05. Nr: 2004:4

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2004-12-03 12-05. Nr: 2004:4 107 87 STOCKHOLM Tel. +46 8 788 97 67 Telefax +46 8 664 57 90 Besöksadress: Lidingövägen 28 Stockholm Sid 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2004-12-03 12-05 Nr: 2004:4 3/12 kl. 19.00 samling och uppstart

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2005-11-08 02 810:76875 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning VP Verksamhetssäkerhetsprocessen

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? Västerås 2007-10-11 Text och Bild: Magnus

Läs mer

Förslag : Den ersättning som utbetalas till den enskilde för fullgörande av avtalstid skall motsvara förlorad arbetsförtjänst.

Förslag : Den ersättning som utbetalas till den enskilde för fullgörande av avtalstid skall motsvara förlorad arbetsförtjänst. 2009: E 1,1 Insänd av: Piteå Älvdals Hemvärnsbataljon/bataljonsstaben Ärendemening Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Förslag : Den ersättning som utbetalas till den enskilde för fullgörande av avtalstid

Läs mer

Lathund. Personalförsörjningsnämnden (PFN)

Lathund. Personalförsörjningsnämnden (PFN) Lathund Personalförsörjningsnämnden (PFN) Lathund om PFN Denna broschyr är framtagen för dig som sitter i Förvarsmaktens samverkansgrupper, i vilka ni arbetar med personalförsörjningsfrågor. Se det som

Läs mer

Hallandsgruppens. Julbrev 2009

Hallandsgruppens. Julbrev 2009 1. Chefen har ordet Hallands Hemvärns Hallandsgruppens Julbrev 2009 1. Chefen HAG har ordet 2. Chefen 311. Hvbat har ordet 3. Chefen 312. Hvbat har ordet 4. Chefen Musikkåren har ordet 5. Utbildningssektionen

Läs mer

Bestämmelser för verksamheten vid Luftstridsskolans (LSS) skjutbanor

Bestämmelser för verksamheten vid Luftstridsskolans (LSS) skjutbanor LUFTSTRIDSSKOLAN Sida 1 (1) Ref: Kn Dan Persson Utbsäkoff, 1182 Bestämmelser för verksamheten vid Luftstridsskolans (LSS) skjutbanor 1. Allmänt Som grund för verksamheten vid LSS skjutbanor ligger SäkI.

Läs mer

Anvisning ansökan till MPU (3 bilagor)

Anvisning ansökan till MPU (3 bilagor) 2016-01-21 FM2014-11068:17 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning PROD UTB Maria Axelsson, maria.axelsson@mil.se

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum Nr: 2014:3. 9/8 kl , Eksjö garnison 10/8 kl :30, Nässjö Hotell Högland

Protokoll. Sammanträdesdatum Nr: 2014:3. 9/8 kl , Eksjö garnison 10/8 kl :30, Nässjö Hotell Högland Sid 1(5) Protokoll Sammanträdesdatum 2014-08-09 08-10 Nr: 2014:3 9/8 kl. 09.00 17.00, Eksjö garnison 10/8 kl. 09.00 11:30, Nässjö Hotell Högland Närvarande Ej närvarande Ingemar Badman, ordf. Anna Engman

Läs mer

LÅNEAVTAL. Sida 1 (5) Bakgrund

LÅNEAVTAL. Sida 1 (5) Bakgrund Låneavtal FM-hundämne Sida 1 (5) Bakgrund FM har sedan 2004 ett avelsprogram som syftar till att förse FM med kvalitativt dugliga tjänstehundsämnen. Då FM befinner sig i en transformation från ett värnpliktigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2002:1097 Utkom från trycket den 20 december 2002 utfärdad den 12 december 2002. Regeringen

Läs mer

LANDET RISKERAR TÖMMAS PÅ HV EMMA GER NORRMÄNNEN EN MATCH. Viljan hos folket gör att det håller SKÅNE: KARIN ENSTRÖM (m): Idealisera inte värnplikten

LANDET RISKERAR TÖMMAS PÅ HV EMMA GER NORRMÄNNEN EN MATCH. Viljan hos folket gör att det håller SKÅNE: KARIN ENSTRÖM (m): Idealisera inte värnplikten KARIN ENSTRÖM (m): Idealisera inte värnplikten NUMMER 2 APRIL 2008 EMMA GER NORRMÄNNEN EN MATCH SKÅNE: Viljan hos folket gör att det håller LANDET RISKERAR TÖMMAS PÅ HV 2 HEMVÄRNET 2/2008 Ledare Hemvärnet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2016:424 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. Hv-Skallet. Mats Schiller

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. Hv-Skallet. Mats Schiller Hv-Skallet Mats Schiller Hv-skallets mål och syfte är att (förutom utbkontrollen) stimulera till utveckling och öka intresset för att arbeta med hunden i ännu högre grad inom hemvärnet. Vad ingår Flera

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

Förbandsreglemente Hemvärnspluton/Hemvärnsgrupp Del 2 Objektet

Förbandsreglemente Hemvärnspluton/Hemvärnsgrupp Del 2 Objektet Förbandsreglemente Hemvärnspluton/Hemvärnsgrupp Del 2 Objektet 2013 Förbandsreglemente Hvplut/Hvgrp Del 2 Objektet 1 Förbandsreglemente Hemvärnspluton/Hemvärnsgrupp Förbandsreglemente Hemvärnspluton/Hemvärnsgrupp

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

HvSS spanar på Östergötlands insatskompani

HvSS spanar på Östergötlands insatskompani NUMMER 1 FEBRUARI 2008 Staberna ska spela i samma tonart FÖRSVARSFORSKARE: Miljarder bortkastade på slagord Blandade reaktioner på reduceringarna HvSS spanar på Östergötlands insatskompani Ledare Det ska

Läs mer

www.hag.hemvarnet.se

www.hag.hemvarnet.se HALLANDSGRUPPENS SOMMARBREV 2014 Hemvärnare Så är det åter dags att summera vårens verksamhet vid 45 Hemvärnsbataljon och Luftvärnsregementet. Ingen kan ha undgått den försvarspolitiska diskussionen om

Läs mer

HV Bataljonsstab med ledningspluton. Befattningsbeskrivning hemvärnet Bilaga 4 till HKV skr :52377

HV Bataljonsstab med ledningspluton. Befattningsbeskrivning hemvärnet Bilaga 4 till HKV skr :52377 Sida 35/36 HV SOLD FÖ BUSS XK (OR2) BUSSFÖRARE Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar transport av personal. Uppgiften innebär bl a leda och ansvara för: Fordonets framförande och passagerarnas säkerhet

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2017-02-21 ADM Sida 1 (16) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Kn. Fredrik Wilson, PlutC FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 296.CBRNpluton MOTIONSKATEGORI Administration

Läs mer

Protokoll fört vid ungdomskommitté möte onsdagen den 2 maj Ungdomsansvarig, Försvarsutbildarna Skåne

Protokoll fört vid ungdomskommitté möte onsdagen den 2 maj Ungdomsansvarig, Försvarsutbildarna Skåne Protokoll fört vid ungdomskommitté möte onsdagen den 2 maj 2007-05-03 Närvarande: Tommy Sitsas Jan Nygren Jesper Nilsson Petter Berglund Andreas Håkansson Björn Svensson Jörgen Nilsson Johan Andersson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

COLD RESPONSE I NORGE Hemvärnet strider med sina nordiska grannar

COLD RESPONSE I NORGE Hemvärnet strider med sina nordiska grannar Stridsväst eller stridsbälte? Vi undersöker materielläget Allt fler går beredskap DEBATT: Byt ut stridsbåt 90 COLD RESPONSE I NORGE Hemvärnet strider med sina nordiska grannar Ledare En strålande framtid

Läs mer

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla MILITÄR ANSTÄLLNING LAS GSS/K Placering tillsvidare MBL Yrkesofficer Fullmakt LOA GSS/T Avsked Tidsbegränsad placering Uppsägning Bisyssla Grunden Arbetsgivaren anställer och avskedar vem han vill Arbetsgivaren

Läs mer

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun.

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Gävleborgsgruppen Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Fastställd 15 September 2009 Raymond Iller C Gävleborgsgruppen Sida 2 (13) 1. Bakgrund

Läs mer