Utdelning i HQ Fonders fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdelning i HQ Fonders fonder"

Transkript

1 helårsrapport 2009

2 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14 HQ Sverige Select 16 HQ Sverigefond 18 Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond 20 HQ Emerging Markets 22 HQ Indienfond 24 HQ Kinafond 26 HQ Middle East 28 HQ Rysslandsfond 30 Räntefonder HQ Corporate Bond 32 HQ Likviditetsfond 34 HQ Obligationsfond 36 Övriga fonder HQ Gorilla 38 HQ Protego 40 HQ Tellus 42 HQ Total 44 HQ Trend Allocation 46 HQ Utlandsfond 48 Börshandladefonder NASDAQ100 ETF 50 OMXS30 Double Long ETF 50 OMXS30 Double Short ETF 50 Spara i våra fonder 52 Redovisningsprinciper 53 Policyfrågor 54 Medarbetare 55 Ordlista och definitioner 56 Fondbolagsfakta 57 Denna rapport innehåller helårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av HQ Fonder Sverige AB samt information per om HQ Fonders Luxemburgregistrerade fonder. Koncernöversikt HQ Fonder Sverige AB, som är ett helägt dotterbolag till HQ AB, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Investeringsfonder (2004:46). Fondbolaget har bedrivit fondverksamhet sedan 1985 och omauktoriserades i enlighet med lagen om investeringsfonder (2004:46) den 6 oktober HQ Fonder ingår i HQ-koncernen. HQ aktien är noterad på Stockholmbörsens Sv Mid Cap lista (HQ). Förvaltat kapital per den 31 december 2009 uppgick till ca 27 Mdr fördelat på cirka direktregistrerade kunder. HQ Fonder förvaltar totalt 24 värdepappersfonder, varav 18 i HQ Fonder Sverige AB, tre av fonderna är så kallade börshandladefonder och sex via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 29 personer. HQ Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och aktier på tillväxtmarknaderna. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning samt att överträffa jämförelseindex och konkurrenter. Fonderna kännetecknas av aktiv förvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information 4 Januari Helårsbesked för Mars Tidningen HQ+Fond 4 April Årsrapport 4 Juni Tidningen HQ+Fond 4 Juli Halvårsbesked 4 Augusti Halvårsrapport 4 September Tidningen HQ+Fond 4 December Tidningen HQ+Fond För mer information Aktuella rapporter, faktablad och informationsbroschyr kan beställas på telefon Besök också gärna vår hemsida för mer information om våra fonder. Dagligt uppdaterade fondkurser gör det lätt för dig att följa utvecklingen för dina fondandelar. På vår hemsida finner du även nyheter, fondbestämmelser, bolagsinformation och annat som vi hoppas ska vara till hjälp för dig som fondsparare. Här kan du också enkelt hämta aktuella rapporter, informationsbroschyrer och annan tryckt information. HQ Online, vår nya webb tjänst ger dig möjlighet att handla fonder på nätet. Anslutningsblankett till HQ Online finns att hämta hem från vår hemsida. Du kan även få våra rapporter och annan information via e-post. Skicka en skriftlig anmälan till oss så ordnar vi det åt dig. Glöm inte att ange ditt namn, kund- och/eller personnummer, telefon dagtid samt e-postadress. Året i korthet Mars Utdelning i HQ Fonders fonder Oktober HQ Trend Allocation lanseras den 12 oktober OMXS30 Double Long ETF lanseras den 13 oktober OMXS30 Double Short ETF lanseras den 13 oktober December Nasdaq100 ETF lanseras den 12 december Prenumerera på våra rapporter Hel- och halvårsrapporter skickas inte längre ut med automatik till dig som är kund. För att prenumerera på våra fondrapporter i tryckt form behöver vi få in en skriftlig anmälan. Det går även att prenumerera på rapporterna via e-post. Glöm inte att ange ditt namn, kund- och/eller personnummer, telefon dagtid samt din e-postadress. Glöm inte heller att informera oss om du byter e-postadress. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet.

3 VD-ord Ett år av återhämtning 2009 kom att bli ett mycket bra år för HQ Fonders andelsägare. Flertalet fonder kan uppvisa rejäla uppgångar. Med tanke på det svåra ekonomiska läget för världsekonomin framstår utvecklingen som förbluffande bra. Viktiga förklaringar är naturligtvis den låga räntan, staternas stimulanspaket och höstens påtagliga tecken på att det värsta hade passerats. Dessutom har företagen den här gången snabbt anpassat kostnaderna till den lägre efterfrågan. Bäst utveckling av våra fonder hade HQ Rysslandsfond som steg med fantastiska 127 procent. HQ Indienfond var en annan fond inom emerging markets som gick bra, upp med 61 procent. Den svenska aktiemarknaden tillhörde de bästa i världen, vilket naturligtvis bidrog till att våra Sverigeinriktatde aktiefonder utvecklades bra. Bäst gick det för HQ Svea som steg med 54 procent. Med i utgångsläget extremt låga räntor hade däremot räntefonderna svårast tänkbara förutsättningar. Sämst gick det för HQ Obligationsfond. Däremot kunde HQ Corporate Bond glädjande gå upp med nära 7 procent. Under 2009 kom också fondspararna tillbaka med nya investeringar. Nära 130 miljarder kronor investerades i fonder. HQ Fonder erhöll över 4 miljarder av detta nysparande, vilket innebär att vi fortsätter att öka våra marknadsandelar på den svenska marknaden. Totalt hade vi vid utgången av året 27 miljarder kronor i våra fonder. Efter när tio år som verkställande direktör för HQ Fonder går jag nu vidare till nya uppgifter inom HQ Bank, som chef för affärsområdet Asset Management. Ny verkställande direktör för HQ Fonder blir Andreas Uller som arbetat många år inom HQ Bank, senast som chef för affärsområdet Private Banking. HQ Fonder ingår i affärsområdet Asset Management så jag kommer fortsätta att leva nära verksamheten. Jag vill tacka för det stora förtroende som ni visat mig och mina kollegor genom åren genom att anförtro oss ert sparande. Särskilt roligt har de många kontakterna med er fondsparare varit. Det är min förhoppning att ni också är nöjda med ert val av förvaltare och att vi har anledning att ses och höras även i framtiden. Hans Hedström Verkställande direktör Produktnyheterna under 2009 var många. En var HQ Corporate Bond som placerar i företagsobligationer emitterade av nordiska företag. Risken är högre än i en traditionell obligationsfond men samtidigt är möjligheterna till bra avkastning större. Fonden har rönt stort intresse och förvaltar nu mer än 500 miljoner kronor. HQ Trend Allcation lanserades under hösten och placerar i fyra olika tillgångsslag (aktier, räntor, valutor och råvaror) baserat på matematiska modeller. Historiskt har denna fondtyp varit särksilt framgångsrik när aktiemarknaden vikit, som till exempel under Under slutet av året lanserade vi också tre börshandlade fonder, så kallade ETF:er. Dessa kan handlas lika snabbt och enkelt som aktier och förvaltningsavgifterna är lägre än för traditionella fonder. Intresset för börshandlade fonder växer explosionsartat i USA, England och andra stora marknader i Europa. I Sverige är antalet aktörer ännu få och HQ etablerar nu en intressant position inför framtiden. Under förra året kunde vi också äntligen lansera en tjänst som gör det möjligt att köpa och sälja fondandelar via internet. Helårsrapport 2009 HQ Fonder Sverige AB 1

4 Utveckling fonder och marknader Stabilisering och återhämtning Marknaden Under det första halvåret 2009 stabiliserades värdepappersmarknaderna efter den mycket turbulenta hösten Kreditmarknaderna började fungera bättre, aktiekurserna vände uppåt och bankernas kreditgivning började komma igång igen. Centralbankernas aggressiva räntesänkningar och enskilda staters stödpaket till främst den finansiella sektorn bidrog troligen i stor utsträckning till denna stabilisering. Den reala ekonomin utvecklades i början av året sämre än tidigare befarat. BNP-prognoserna för världsekonomin skrevs ned kraftigt under främst årets första månader, då statistik visade att ekonomin nära nog var i fritt fall. Ett par månader in på året kom dock signaler om att försämringstakten avtog. Detta tog värdepappersmarknaderna till sig och hoppet om en inte alltför avlägsen konjunkturvändning tändes. Under hösten kom också tillväxten tillbaka. Under det tredje kvartalet var tillväxten positiv i alla de tre stora OECD-regionerna, det vill säga USA, Europa och Japan. Tillväxtprognoserna började också skrivas upp, inte bara för 2009, utan också för 2010 och Aktiebörserna på tillväxtmarknaderna återfanns bland vinnarna under I många fall, till exempel Sydamerika, Ryssland och Afrika, förklarades det av de högre råvarupriserna. En annan viktig förklaring var att många av tillväxtmarknaderna har stora sparande- och budgetöverskott. Dessa länder har därför goda förutsättningar att stimulera ekonomin. Kina är det viktigaste exemplet på det sistnämnda. Den svenska aktiemarknaden tillhörde också de bättre. Kronförsvagningen under förra vintern bidrog rimligen till detta. Läget påminde en del om det som rådde efter att Sverige släppte kronförsvaret Det innebar också en stor kronförsvagning, och vi hade en finans- och fastighetskris. Sammantaget gav det förbättrad konkurrenskraft för svensk industri och låga räntor. Börsutvecklingen blev också bra. Den stora skillnaden den här gången är att krisen är global. Det råder stor osäkerhet om hur stor exportmarknaden verkligen är för våra svenska företag. De positiva tillväxtsignalerna under hösten bidrog dock till en ökad optimism. Trots all ekonomisk stimulans och stigande råvarupriser har inflationen legat kvar på låga nivåer. Kapacitetsutnyttjandet i industrin är fortfarande mycket lågt och arbetslösheten är hög. Statsobligationer, vilka upplevs som säkra, har dock givit en mager avkastning eftersom räntenivån redan vid ingången av året var mycket låg. Mer riskfyllda räntepapper, som till exempel företagsobligationer, har däremot haft en god utveckling i takt med att riskaptiten hos investerare har ökat. Fondernas utveckling Utvecklingen för våra fonder under 2009 är nära nog en spegelbild av utvecklingen Aktiefonder med inriktning på tillväxtmarknader och Sverige utvecklades bäst, medan räntefonderna hade det tuffare. År 2008 var det precis tvärtom. Allra bäst har det gått för Rysslandsfonden som steg med 127 procent. Den ryska marknaden domineras av olje- och gasproducenter, och de stigande världsmarknadspriserna på deras produkter har stöttat utvecklingen. Fonden har också med bred marginal överträffat utvecklingen för jämförelseindex. Av tillväxtmarknadsfonderna hade Indenfonden näst bäst utveckling. En specifik anledning är Fondutveckling under 2009 Nedanstående graf visar utvecklingen i procent för våra fonder under året OMXS30 Double Short HQ Trend Allocation A HQ Obligationsfond HQ Middle East HQ Likviditetsfond NASDAQ100 HQ Corporate Bond HQ Protego OMXS30 Double Long HQ Utlandsfond HQ Tellus HQ Afrikafond HQ Total HQ Kinafond HQ Emerging Markets HQ Gorilla HQ Strategifond HQ Swedish Equity Fund HQ Sverige Select HQ Sverigefond HQ Strategy Fund HQ Svea Aktiefond HQ Indienfond HQ Rysslandsfond 2 HQ Fonder Sverige AB Helårsrapport 2009

5 Utveckling fonder och marknader Branschutveckling i Sverige Förändring i % för Stockholmsbörsens All Share Index (SAX) under 2009 (källa: Reuters): 4Informationsteknologi 19 4Hälsa 35 4Telekom 44 4Material 72 4Finans 59 4Dagligvaror 49 4Sällanköpsvaror 58 4Industri 55 Valutakurser Valutakurser per jämfört med (källa: Reuters): Kurs, kr Jmf, % Land Valuta Australien AUD 6, ,0 Argentina ARS 1, ,2 Brasilien BRL 4, ,0 Chile CLP 0, ,6 Danmark DKK 1,3786-6,0 EMU EUR 10,2561-6,0 Filippinerna PHP 0,1550-6,6 F.Arabemiraten AED 1,9478-9,0 Hongkong HKD 0,9227-9,0 Indonesien IDR 0, ,1 Japan JPY 7, ,0 Kanada CAD 6,8390 6,0 Kenya KES 0,0943-6,1 Kuwait KWD 24, ,0 Malaysia MYR 2,0810-8,4 Mexico MXN 0,5468-3,3 New Zealand NZD 5, ,0 Nigeria NGN 0, ,8 Norge NOK 1, ,0 Peru PEN 2,4781-1,1 Polen PLN 2,4991-5,5 Schwiez CHF 6,9157-6,0 Storbritannien GBP 11,5465 1,0 Sydafrika ZAR 0, ,1 Sydkorea KRW 0,0062 0,0 Taiwan TWD 0,2237-6,6 Thailand THB 0,2143-5,2 Tjeckiska Rep. CZK 0,3894-4,8 Turkiet TRY 4,7915-6,2 Ungern HUF 0,0380-8,0 USA USD 7,1564-9,0 Qatar QAR 1,9653-9,0 att parlamentsvalet i våras överraskande ledde till ett stabilare parlament med bättre förutsättningar för de ledande politikerna att genomföra viktiga reformer. Dagen när valresultatet offentliggjordes steg kurserna med över 15 procent, vilket föranledde börsledningen att stänga handeln för dagen bara efter några minuter. Middle East-fonden utvecklades länge riktigt bra under 2009, men tappade mycket i värde i slutet av året då osäkerhet spred sig huruvida Dubai kommer att klara sina skuldåtaganden. Investare har räknat med att grannemiratet Abu Dhabi lojalt ska träda in som garant, men när Abu Dhabi signalerade att det långt ifrån är självklart spreds snabbt en oro på de finansiella marknaderna i regionen. Noterbart är också att våra fonder som investerar i Asien haft svårt att fullt ut hänga med i uppgångarna till följd av en alltför försiktig inställning. Den snabba återhämtningen i Asien, med Kina i spetsen, överraskade oss. Sverigefonderna har utvecklats starkt med uppgångar kring 50 procent, vilket är synnerligen konkurrenskraftigt jämfört med andra aktiemarknader i västvärlden. Sämre har det gått för räntefonderna, och i synnerhet har Obligationsfonden haft en ganska ointressant utveckling. Förklaringen är att räntorna vid ingången av året var mycket låga och att obligationsräntorna stigit något när tecken på en konjunkturvändning visat sig. Alla våra räntefonder har ändå glädjande överträffat jämförelseindex. Noterbart är också att omstöpningen av HQ Corporate Bond till en fond som investerar i företagsobligationer hitintills varit mycket lyckad. USA 13% Europa 16% Sverige 44% En framåtblick I helårsrapporten för 2008 förespråkade vi att aktier fortsatt skulle ha en stor plats i en långsiktig värdepappersportfölj. Erfarenheterna är ju att aktiemarknaderna vänder när det ser som mörkast ut. Vi trodde också att tillväxtmarknaderna åter skulle hamna i fokus. När det gäller räntepapper var vi negativa till statsobligationer, men såg potential i företagsobligationer. Våra profetior slog faktiskt in riktigt bra, vilket är en viss tröst eftersom vi missbedömde kraften i förra årets nedgång. Under 2010 kommer troligen en omsvängning i den ekonomiska politiken. Så länge vi pratar om vanliga räntehöjningar så ska det inte vara ett problem för börsen. Historien visar att perioder som föregår och sammanfaller med räntehöjningar vanligen är bra börsperioder. Företagen har kunnat parera det stora efterfrågefallet förvånsvärt bra genom kostnadsreduceringar. Fortsatt konkurrens från låglöneländer och ett ökad efterfrågan talar för en högre produktivitet och initialt stora vinstökningar. Analytiker missbedömer ofta kraften i konjunktursvängningar, vilket kan innebära att vinsterna kan komma att överraska positivt. Statspapper med en löptid under två år ger i princip ingen ränta. Den svenska 10-åriga statsobligationen avkastar drygt 3 procent. Det innebär att den så kallade yieldkurvan är brant, vilket aktiemarknaden brukar gilla, men även obligationer med en lång löptid har en historiskt låg nominell ränta. Också realräntan är på en låg nivå i ett historiskt perspektiv. Räntorna är således låga både nominellt och realt. I ett läge med en växande ekonomi framstår därför statsobligationer som ovanligt riskfyllda. Östeuropa 63% Ryssland 109% Asien 55% Japan 6% Latinamerika 81% Sydafrika 49% Australien 55% Siffrorna avser utvecklingen 2009, omräknat i SEK (källa: EcoWin, Reuters). Helårsrapport 2009 HQ Fonder Sverige AB 3

6 Utveckling fonder och marknader Utveckling etablerade marknader Förändring i % under 2009 (källa: Bloomberg, EcoWin, Reuters): Land/område Index % (SEK) Japan Nikkei 225 5,7 Canada S&P/TSE Composit 38,4 USA Nasdaq 31,1 USA S&P ,5 Schweits Swiss market 11,6 Nederländerna Amsterdam 27,6 Spanien BIEX 35 21,5 Italien Milan MIB30 11,8 Frankrike CAC 40 14,4 Storbritanien FTSE ,1 Österrike ATX 50 33,4 Europa DJ Stoxx 50 Europa 15,8 Sverige OMX 43,7 Norge Oslo OBX 86,7 Tyskland Xetra DAGS 15,9 Australien ASX All Ordinaries 55,0 belgien Bel20 23,1 Irland Irish General Index 20,5 Finland OMX Helsinki 11,8 Danmark OMX Copenhagen 27,2 Utveckling tillväxtmarknader Förändring i % under 2009 (källa: Bloomberg, Reuters): Land/område Index % (SEK) Ryssland RTS 108,3% Turkiet ISE National 84,4% Ungern Budapest SE 59,5% Polen WIG 38,8% Kina FTSE Xinhua 25 37,1% Korea Kospi 49,7% Taiwan Taiwan Weighted 66,6% Thailand SET 54,8% Filipinerna PSEi 49,8% Indonesien Jakarta Komposit 106,0% Malaysia Kuala Lumpur 33,0% Mexiko Mexico Bolsa 40,2% Brasilien Bovespa 121,0% Argentina Argentina Merval 77,9% Chile Chile Stock Exchange 72,8% Peru Peru Lima General 96,7% Nigeria Lagos Stock Exchange -28,9% Kenya Nairobi Stock Exchange -12,3% Tjekien PX 50 23,9% Sydafrika FTSE JSE Top 40 49,3% F. ArabEmiraten DFM Gen. Index (Dubai) 0,2% F. ArabEmiraten ADX General Index 6,1% Kuwait Kuwait SE Price index -23,3% Qatar DSM -6,6% Företagsobligationer erbjöd en hög avkastning under Värderingsskillnaden gentemot statsobligationer har nu krympt ihop rejält och potentialen är därför mer begränsad. Företagsobligationer erbjuder dock fortfarande jämförelsevis bättre möjligheter till bra avkastning. Det finns naturligtvis risker för den ekonomiska återhämtningen. Det faktum att bland annat den amerikanske konsumenten kommer att ha det svårt under några år kan leda till en lägre efterfrågan än väntat. De mer positiva tillväxtprognoserna bygger på att konsumenterna i USA inte ska öka sparandet mer. Skälen för detta är att en stabilisering på arbets- och bostadsmarknaderna ska göra konsumenterna mindre oroliga. Vi är dock fortfarande bara halvvägs mot ett historiskt genomsnitt i sparandet och det finns till och med en risk för overshooting. Under 1990-talskrisen höll vi svenskar hårt i plånboken. Sparkvoten steg då en bra bit över den historiska genomsnittnivån. En liknande utveckling i USA kan inte uteslutas. Finanspolitiken är den stora utmaningen på lite sikt. En majoritet av OECD-länderna har nu mycket stora budgetunderskott (7-12 procent av BNP). Värst drabbade är kärnländerna i den finansiella krisen (USA, Storbritannien med flera). Sverige hade liknande underskott i samband med 1990-talskrisen när den offentliga sektorn fick lösa ut finanssektorn samtidigt som konjunkturen slog hårt på både utgifts- och inkomstsidan. Skillnaden den här gången är att så många länder har drabbats. Efter recessionen 1993 var den genomsnittliga skulden i OECD 70,4 procent av BNP, 2011 väntas den tangera 103,5 procent. Det som å andra sidan kan överraska i positiv bemärkelse är tillväxtmarknaderna. Generellt har de, till skillnad från USA, stora sparandeoch budgetöverskott. De kan faktiskt neutralisera en hel del av avmattningen i USA. Svenska kronans utveckling Utveckling i SEK mätt mot EUR respektive USD: 20% USD/SEK % EUR/SEK % 10% 0% -10% -20% dec-08 dec-09 Utveckling styrräntor, % Centralbankernas styrräntor: 3 2,5 ECB Sverige USA UK 2 1,5 1 0,5 0 dec-08 dec-09 Utveckling korta räntor, % Interbankräntan 6 månader (Japan, Storbritannien, Tyskland) respektive statsskuldväxlar 6 månader: 4 USA UK Japan 3 Sverige Tyskland dec-08 dec-09 Utveckling långa räntor, % Tioåriga statsobligationer: USA Sverige Tyskland Japan UK 0 dec-08 dec-09 4 HQ Fonder Sverige AB Helårsrapport 2009

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Hans Hedström är förvaltare av HQ Utlandsfond, HQ Gorilla, HQ Total, och ansvarig för de diskretionära modellportföljerna inom HQ Private Banking. Han anställdes 1999/2000 och tillträdde som vd i HQ Fonder Sverige AB i april Gunnar Påhlson är ansvarig förvaltare av HQ Kinafond, HQ Indienfond. Gunnar har varit anställd sedan juni Fredrik Colliander är, tillsammans med Karin Fries, ansvarig förvaltare av HQ Afrikafond, HQ Rysslandsfond. Fredrik har varit anställd hos HQ sedan augusti John Strömgren är HQ Fonders placeringschef och ansvarig förvaltare av HQ Strategifond och HQ Strategy Fund. Han anställdes hos HQ Simon Blecher är ansvarig förvaltare av HQ Sverigefond, HQ Sverige Select och HQ Swedish Equity Fund. Han har varit anställd hos HQ sedan augusti Karin Fries är tillsammans med Fredrik Colliander ansvarig förvaltare av HQ Afrikafond och HQ Rysslandsfond, samt förvaltar HQ Middle East tillsammans med Carl Cederström. Karin har varit anställd hos HQ sedan augusti Viktor Henriksson är förvaltare av HQ Svea aktiefond. Han har varit anställd hos HQ sedan mars Carl Cederström är förvaltare med inriktning på Mellan Östern. Han förvaltar HQ Middle East tillsammans med Karin Fries. Carl har varit anställd hos HQ sedan våren Mona Stenmark är ansvarig förvaltare för HQ Emerging Markets från och med januari Hon har varit anställd på HQ sedan Anders Kruse har varit anställd på HQ sedan mars Anders är ansvarig förvaltare för OMXS30 Double Long ETF, OMXS30 Double Short ETF och NASDAQ 100 ETF. Peter Werleus har arbetat i finansbranschen sedan 1999 och varit anställd på HQ sedan 2004 som chef för Allokering & Strategi. Sedan 2009 är Peter ansvarig förvaltare för HQ Likviditetsfond, HQ Obligationsfond, HQ Corporate Bond och HQ Protego. Robert Johnsson är ansvarig förvaltare av HQ Tellus. Robert har arbetat inom finansbranschen sedan 1995, först på Morgan Stanley och sedan på Carnegie. Anställd på HQ sedan hösten Hur vi väljer aktier Vid val av aktier använder sig våra förvaltare huvudsakligen av fundamental analys. Detta innebär att aktier köps i företag där avkastningsvärdet på utdelningarna bedöms överstiga aktiekursen och vice versa vid försäljning av aktier. Arbetsgången vid utvärderingen av om en aktie är köpvärd eller ej kan översiktligt beskrivas enligt följande: 4Varje analys härrör från en idé om att en aktie bör utvärderas. Idéerna kan komma från analytiker, mäklare, personer inom näringslivet, förvaltare etc. 4Det skriftliga material såsom årsredovisningar, delårsrapporter, analyser etc som finns tillgängligt analyseras. 4Om aktien verkar intressant besöks i regel företaget. Besöket ger en fylligare bild av anläggningarnas status, företagsledningens visioner samt ger möjlighet att ställa kompletterande frågor. 4Med utgångspunkt från ovanstående material görs prognoser för utdelningarna i framtiden. Prognoserna baserar sig bland annat på resultatutveckling, kapitalbehov, kassaflöde och utdelningsandel. 4För att få fram ett motiverat avkastningsvärde nuvärdesberäknas värdet av framtida utdelningar. Avkastningskravet varierar beroende bland annat på verksamhetens art, den finansiella risken och likviditeten i aktien. 4Antagandena som ligger till grund för det framräknade värdet ifrågasätts och diskuteras. 4Olika aktier rangordnas med hänsyn till kurspotentialen. 4 I regel styrs handeln av aktiernas rangordning. Hänsyn tas dock även till om tidpunkten är rätt vald. Exempelvis kan vi avvakta med köp om våra förväntningar på resultatet för innevarande år understiger marknadens, men där vi ändå anser att aktien är köpvärd. Kursdrivande analyser från mäklarfirmor måste givetvis också beaktas. Idealföretagets nyckelfaktorer 4Goda framtidsutsikter. 4Optimering av kassaflödet. 4Tillväxtmarknader. 4Ledningen har samma mål som aktieägarna. 4Bra historik. 4Kompetent ledning. 4Hög historisk lönsamhet. 4Aktien är lågt värderad. Helårsrapport 2009 HQ Fonder Sverige AB 5

8 Översikt Fondfakta i sammandrag Startdatum Bankgiro PPM-nr Utdelning 1 Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder HQ Strategifond Ja John Strömgren HQ Fonder Sverige AB HQ Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. HQ Svea aktiefond Ja Viktor Henriksson HQ Fonder Sverige AB HQ Sverige Select Ja Simon Blecher HQ Fonder Sverige AB HQ Sverigefond Ja Simon Blecher HQ Fonder Sverige AB HQ Swedish Equtiy Fund Ja, B-andelar Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond Ja F. Colliander/K. Fries HQ Fonder Sverige AB HQ Indienfond Ja Gunnar Påhlson HQ Fonder Sverige AB HQ Kinafond Ja Gunnar Påhlson HQ Fonder Sverige AB HQ Middle East Ja K.Fries/C.Cederström HQ Fonder Sverige AB HQ Rysslandsfond Ja F. Colliander/K. Fries HQ Fonder Sverige AB HQ Emerging Markets Ja F.Colliander/G. Påhlson HQ Fonder Sverige AB Räntefonder HQ Likviditetsfond Ja Peter Werleus HQ Fonder Sverige AB HQ Obligationsfond Ja Peter Werleus HQ Fonder Sverige AB HQ Corporate Bond Nej Peter Werleus SEB Fund Services S.A. Övriga fonder HQ Gorilla Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. HQ Protego Ja Peter Werleus HQ Fonder Sverige AB HQ Tellus Ja Robert Johansson HQ Fonder Sverige AB HQ Total Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. HQ Utlandsfond Ja Hans Hedström HQ Fonder Sverige AB HQ Trend Allocation Nej Peter Seippel SEB Fund Services S.A. Börshandladefonder NASDAQ Ja Anders Kruse HQ Fonder Sverige AB OMXS30 Double Long ETF Ja Anders Kruse HQ Fonder Sverige AB OMXS30 Double Short ETF Ja Anders Kruse HQ Fonder Sverige AB 1 Eventuell utdelning återinvesteras i nya fondandelar efter avdrag i förekommande fall preliminär/kupongskatt men kan på begäran utbetalas kontant. Fondfakta avkastning Fondens avkastning, % Fondens över-/under avkastning relativt jämförelseindex, % 10 år 5 år 3 år 1 år 10 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder HQ Strategifond 70,67 70,36 0,54 48,86 42,15 21,76 7,65 7,72 HQ Strategy Fund 64,45 68,99 1,59 50,20 35,93 20,39 8,70 9,06 HQ Svea Aktiefond ,25 54, ,13 1,58 HQ Sverige Select ,80 Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Sverigefond 65,79 70,59-2,80 49,88 31,50 10,50 6,24-3,43 HQ Swedish Equity Fund 3,01 53,28-9,63 48, ,81-0,59-4,34 Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond - - 3,12 28, ,48 2,92 HQ Indienfond 139,30 18,43 60, ,02-11,86-17,40 HQ Kinafond 113,17 15,93 34, ,06-16,93 HQ Middle East ,08 Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Rysslandsfond 814,04 160,08-10,65 126,57 414,98 20,64 10,92 18,07 HQ Emerging Markets 81,13 96,26 6,98 38,19-2,37-5,23-7,50-21,67 Räntefonder HQ Likviditetsfond 32,45 13,56 10,16 2,51-3,90 0,65 1,76 2,07 HQ Obligationsfond 60,68 21,05 15,06-0,12-11,01-2,81-1,42 0,82 HQ Corporate Bond 39,64 19,91 17,35 6,84 3,15 7,00 8,95 6,40 Övriga fonder HQ Gorilla - 10,30-1,60 41,26 Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Protego ,30 Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Tellus , ,56 HQ Total 17,58 41,89-4,91 29,81 Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Utlandsfond -40,91 2,36-22,29 20,78-22,66-16,61-10,18 3,16 HQ Trend Allocation Fonden saknar relevant jämförelseindex Börshandladefonder NASDAQ 100 ETF OMXS30 Double Long ETF OMXS30 Double Short ETF HQ Fonder Sverige AB Helårsrapport 2009

9 Översikt Andelsvärde m m per Andelsvärde, kr Fondförmögenhet, Mkr Andelar, st Andelsägare, st Svenska aktiefonder HQ Strategifond 696, HQ Strategy Fund 2 566, HQ Svea Aktiefond 107, HQ Sverige Select 69, HQ Sverigefond 1 090, HQ Swedish Equity Fund 127, Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond 9, HQ Indienfond 253, HQ Kinafond 161, HQ Rysslandsfond 50, HQ Emerging Markets 21, HQ Middle East 94, Räntefonder HQ Likviditetsfond 1155, HQ Obligationsfond 1188, HQ Corporate Bond 285, Övriga fonder HQ Gorilla 33, HQ Protego 99, HQ Tellus 85, HQ Total 103, HQ Utlandsfond 159, HQ Trend Allocation 98, Börshandladefonder Nasdaq100 ETF 7, OMXS30 Double Long ETF 109, OMXS30 Double Short ETF 87, Riskmått per Riskklass Aktiv risk, % Totalrisk, % Totalrisk jämf.index,% Svenska aktiefonder HQ Strategifond 3 7,8 25,5 21,5 HQ Strategy Fund 3 7,7 25,2 21,5 HQ Svea aktiefond 4 4,9 26,5 28,0 HQ Sverige Select 2 4 n.a. 32,6 n.a. HQ Sverigefond 4 4,5 27,1 28,6 HQ Swedish Equity Fund 4 4,7 27,1 28,6 Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond ,9 26,4 32,3 HQ Indienfond 6 19,3 32,9 45,2 HQ Kinafond 6 21,1 31,0 41,0 HQ Middle East 1 6 n.a. n.a. n.a. HQ Rysslandsfond 6 20,0 45,4 56,9 HQ Emerging Markets 5 20,0 24,5 37,8 Räntefonder HQ Likviditetsfond 1 0,4 0,4 0,6 HQ Obligationsfond 2 0,7 5,3 5,8 HQ Corporate Bond 3 2,0 1,9 0,2 Övriga fonder HQ Gorilla 2 5 n.a. 21,4 n.a. HQ Protego 2 3 n.a. 5,3 n.a. HQ Tellus 1 3 n.a. n.a. n.a. HQ Total 2 3 n.a. 17,1 n.a. HQ Utlandsfond 4 17,2 18,2 25,5 HQ Trend Allocation 1 4 n.a. n.a. n.a. Börshandladefonder Nasdaq100 ETF 2 4 n.a. n.a. n.a. OMXS30 Double Long ETF 2 6 n.a. n.a. n.a. OMXS30 Double Short ETF 2 6 n.a. n.a. n.a. 1 Kan ej beräknas då mätperioden är för kort. 2 Kan ej beräknas då jämförelseindex saknas. Värdeutveckling 5 år, % Snitt/år Svenska aktiefonder HQ Strategifond 34,1 26,3 2,7-34,2 48,9 11,2 HQ Strategy Fund 33,1 25,0 2,6-34,1 50,2 11,1 HQ Svea Aktiefond 1 8,1 30,9-4,7-37,5 54,1 6,5 HQ Sverige Select ,9-30,4 49,8 - HQ Sverigefond 31,3 33,7-2,8-33,3 49,9 11,3 HQ Swedish Equity Fund 29,3 31,2-4,5-36,5 49,0 8,9 Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond 3-0,5 33,5-40,1 29,0 1,0 HQ Indienfond 68,6 19,8 61,0-54,3 60,8 19,1 HQ Kinafond 20,1 54,1 49,8-42,4 34,3 16,3 HQ Middle East ,6 2,1-3,0 HQ Rysslandsfond 107,6 40,2 16,5-66,2 126,6 21,1 HQ Emerging Markets 64,1 11,8 42,5-45,7 38,2 14,4 Räntefonder HQ Likviditetsfond 1,3 1,8 3,0 4,3 2,5 2,6 HQ Obligationsfond 4,4 0,8 1,1 14,0-0,1 3,9 HQ Corporate Bond 1,1 1,1 2,5 7,2 6,8 3,7 Övriga fonder HQ Gorilla 19,5-6,2 8,7-35,9 41,3 2,0 HQ Protego ,6-7,9 8,3-0,4 HQ Tellus ,7 22,2-8,3 HQ Total 22,7 21,6 6,8-31,4 29,8 7,0 HQ Utlandsfond 25,8 4,7 1,9-36,9 20,8 0,5 HQ Trend Allocation ,2 - Börshandladefonder Nasdaq100 ETF ,2 - OMXS30 Double Long ETF ,8 - OMXS30 Double Short ETF ,3 - Index, aktier (SEK) Six Portfolio Return Index 36,7 28,7-2,6-39,1 53,3 9,9 Six Return Index 36,4 29,3-3,6-39,1 52,5 7,2 RTS exkl utdelningar 98,9 53,5 12,6-66,6 108,5 19,1 FTSE All Emerging index 57,7 11,6 25,8-43,1 59,9 15,0 FTSE China inkl utdelningar - 37,8 65,1-44,3 51,2 - Morgan Stanleys Världsindex exkl utdelningar 30,3 2,3 3,4-27,4 17,6 3,5 S&P Pan Africa - 10,3 22,9-29,2 26,1 - CNX ,8 17,6 72,3-57,6 78,2 19,2 Index, räntor (SEK) OMRX-TBILL 1,9 2,2 3,4 4,4 0,4 2,5 OMRX-TBOND 5,4 0,9 1,6 15,7-0,9 4,4 OMRX-Total (All) 4,0 1,3 2,5 10,5 2,9 4,2 Index, börshandlade fonder (SEK o USD) Nasdaq100 Index ,0 - Double Long Index ,1 - Double Short Index ,1-1 Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Riskklass Varje fond är tilldelad en riskklass mellan 1-6, där 1=låg och 6=hög. Begrepp och förkortningar För förklaring av förekommande begrepp och förkortningar i fondernas årsrapport hänvisas till avsnittet Ordlista och definitioner på sidan 57. Svensk kod för fondbolag HQ Fonder Sverige AB följer, den av Fondbolagens Förening antagna, Svensk kod för fondbolag. Helårsrapport 2009 HQ Fonder Sverige AB 7

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

De starkaste. Välkomna! Utbombat. Viktig nivå. Två byten. En omvänd kreditprövning Sidan 2

De starkaste. Välkomna! Utbombat. Viktig nivå. Två byten. En omvänd kreditprövning Sidan 2 Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -15% -15% -17% Nummer 34 okt 2008 De starkaste Det är i tider som dessa som stora värden byter ägare. Och vinnarna av krisen blir de med starka finanser. I lågkonjunktur

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 Fonders Marknadsrapport Nr 5 2007 God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 gör entré i Göteborg sidan 3 Global bättre än enskilda länder sidan 4 Höstens informationsträffar sidan 13 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22 ÅRSREDOVISNING 2001 INNEHÅLL Detta är Geveko Året i sammandrag omslagets insida omslagets insida Koncernöversikt 1 VD har ordet 2 Aktien och aktieägarna 5 Förvaltning av värdepapper 8 Industrirörelsen

Läs mer

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon FONDERS MARKNADS- RAPPORT NR 7 2006 November rekordmånad för Fonder SIDAN 3 Fonder nyheter i korthet SIDAN 3 Fonder gör entré i Danmark SIDAN 3 Garantisparande kostar mer än det smakar SIDAN 4 1 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

Årsöversikt 07. Nya tjänster och många aktiviteter för kunderna. SEB sammanfattar ett HÄNDELSERIKT år:

Årsöversikt 07. Nya tjänster och många aktiviteter för kunderna. SEB sammanfattar ett HÄNDELSERIKT år: Årsöversikt 7 SEB sammanfattar ett HÄNDELSERIKT år: Nya tjänster och många aktiviteter för kunderna Scania: SEB ställer upp i vått och torrt Rörelseresultatet 27: En ökning med 9 procent till 17 miljarder

Läs mer

Bolagen med högst värde

Bolagen med högst värde REDEYE TRENDS NR 40 DECEMBER 2011 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 8,6% NASDAQ 6,4% DOW JONES 6,7% Bolagen med högst värde Värdeinvesterarna Graham och Piotroski har skapat urvalsmodeller där man enligt vissa regler

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Köpvärt. Besvikelse I. Besvikelse II Värdet på Karo Bios guldägg eprotirome och dess möjligheter till avtal har fått marknaden. Andra sidan av myntet

Köpvärt. Besvikelse I. Besvikelse II Värdet på Karo Bios guldägg eprotirome och dess möjligheter till avtal har fått marknaden. Andra sidan av myntet Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -2,7% -0,3% -1,2% Nummer 6 februari 2010 Köpvärt Vi har gjort en djupdykning i rapportfloden och hittat en rad intressanta köpvärda aktier. Tretti fortsätter att

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Bottenlöst? ...inte nödvändigtvis

Bottenlöst? ...inte nödvändigtvis Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -6,5% -9,2% -6,2% Nummer 32 okt 2008 Nej, ska man gå på statistiken historiskt så brukar oktober månad bli riktigt skaplig efter det att september inneburit ett

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer