Slutrapport Uppdragsnummer: B FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster

2 Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi Uppdragsasvarig Maria Wedi Distributör Trafikverket, Box, 0 Malmö, telefo: Trafikverkets projektgrupp Projektledare Maria Wedi Projektijör Ebba Ekselius Wilso Batekik Robert Beyhammar Sigaltekik och kapacitet Carl-Magus Persso Trafikerig Tore Edbrig Eltekik Björ Nordström Miljö Marti Houma Geotekik Sara Blomberg Kostbyggad Igrid Nilsso Arbetsmiljö Ulf Dahlkvist Kalkyl Darvish Fattahi Samhällsekoomi Eva Lidborg Referesgrupp Älmhults kommu Bo Bergsjö Lässtyrelse i Kroobergslä Lars Hederström Lästrafike Krooberg Clas Carlsso Regioförbudet Södra Smålad Per-Olof Löfberg Vecturas projektgrupp Uppdragsledare Rapport Kartor/GIS Trafikerig Tekiksamordig Batekik Sigaltekik Eltekik Tele Kaalisatio Kostbyggad Geotekik Mark Kalkyl Byggbarhet Miljö Buller Tillgäglighet/säkerhet Graskig Maria Blidfors Perilla Espig Emely Kudse Olof Fredholm Joh Fridlud/ Aders Berer Karoli Josso Emi Kovac Carlos Siles Aika Nilsso David Smedberg Magus Wiberg Has Persso Michael Tha Krister Löfgre Has Hallberg Maria Blidfors Sara Dahlste Emma Newma Ola Kromow (9)

3 Förord Förstudie är det första formella plaerigsskedet eligt la om byggade av järväg. I förstudie sker isamlig av iformatio, probleme beskrivs och mål för projektet sätts upp. Alterativa lösigar studeras utifrå omförbarhet och häsy till fuktio, miljö, kostader etc. Samråd sker med berörda mydigheter, allmähet och aktörer frå ärigslivet. Förstudie skall i det fortsatta arbetet utgöra uderlag för det fortsatta plaerigs- och projekterigsarbetet samt lässtyrelses beslut om projektet iebär betydade miljöpåverka. Arbetet med förstudie påbörjades uder sommare 00 och syftar till att idetifiera möjliga lösigar för statiosmiljö och bagårde i Älmhult, som r möjlighet för e väl furade trafik, god miljö samt förbättrad säkerhet för reseärera. Med stöd av remissvare kommer Trafikverket att välja iriktig för statiosmiljö och bagårdes framtida fuktio och utformig samt hur arbetet dit ska bedrivas. Trafikverkets projektledare för förstudie har varit Maria Wedi. Utredade kosult för förstudie har varit Vectura, med uppdragsledare Maria Blidfors. (9)

4 Ordlista ATC Fjärrblockerig Fråskiljare Förbigåg Förbigågsspår Hiderfrihetspukt Huvudspår Kombitåg Lijeblockerig Lokvärmepost MobiSIR Passaspår Radioblockerig Samtidig ifart System M Taktila ytor Utdelssystem Utdragsspår Vagslasttåg Vilpla ATC (Automatic Trai Cotrol) ka förklaras som automatisk tåghastighetskotroll, vilket furar som säkerhetssystem för lokförare. Fjärrstyrd lijeblockerig. Fjärrstyri sker frå e trafikledigscetral. Brytare för kotaktledigsaläggig. Ett sabbare tåg kör om ett lågsammare tåg som trafikerar samma spår i samma körriktig. Förbigåg sker i rel på e driftplats med flera spår, me ka också ske på lije vid dubbelspår förutsatt att it mötade tåg kommer, så kallad flygade förbigåg. Spår som aväds för förbigågar. De pukt där hiderfrihet råder vid e växel eller spårkorsig. Ar hur ära växel eller spårkorsi ett spårfordo får fias uta att ikräkta på det fria rummet för det aslutade eller korsade spåret. Spår som är avsett för säkrad rörelse, till exempel ett tåg som framförs på e sigalreglerad lije eller driftplats. Kombitåg aväds för trasporter av lösa lastbärare av typ växelflak, cotaiers och semitrailers mella kombitermialer. Automatiskt sigalsäkerhetssystem för lije. Lije delas i i e eller flera sigalreglerade blocksträckor. Lijeblockeri är umera i rel fjärrstyrd, se fjärrblockerig. Statioärt strömaggregat som levererar ström till lok. Mobiltelefoiät för att aväda i drifte och uderhållet av järvägara. Spår som aväds för omfartstrafik på bagårde E eklare form av sigalsäkerhetsaläggig där lije och driftplatsera fjärrstyrs med radiobaserat trafikledigssystem frå trafikledigscetrale. Ett sigalsystem och skyddssträckor som möjliggör att två tåg samtidigt ka köra i på e driftplats (statio) där det aars skulle vara risk för koflikt. Trafikerigssystem som baseras på att lije övervakas av två tågklarerare uta hjälp av lijeblockerig eller radioblockerig. (Driftplatsera ka vara obevakade, bevakade eller stägda.) Speciellt framtaga ytor som är käbara för persoer som är syedsatta eller blida. De aväder bl.a. taktila ytor och si vita käpp (tekikkäppe) för att orietera sig. E del av sigalställverket som styr växlar och sigaler. Spår som aväds för ompositioerig av vagar eller vagsset mella spår på bagårdar. Medr förflyttig av lägre fordosset frå e växels ea aslutade spår till det adra. Traditioellt godståg med vagslaster frå måga kuder. E pla yta mella två sluttade gågvägar (ramper) alterativt ett extra lågt/stort trappsteg i e trappa. (9)

5 Iehållsförteckig Förord... Ordlista Sammafattig.... Iledig.... Bakgrud och syfte.... Ädamål och projektmål.... Agräsade projekt.... Avgräsig av förstudieområdet.... Plaerigsprocesse för järväg.... Geerella mål och lagstiftig Trasportpolitiska mål Regioala mål Regioala mål Regler i miljöbalke Platsspecifika förutsättigar.... Markavädig och samhällsstruktur.... Miljöförutsättigar.... Byggadstekiska förutsättigar.... Befitlig järvägsaläggig.... Trafikerig Persotågstrafik...8. Godstågstrafik...8. Problemaalys.... Resademiljö.... Persotågstrafike.... Godstågstrafike.... Sammafattig.... Fuktioskrav.... Tillgäglighetskrav.... Plattformshöjd och avståd till spår.... Byggad och avståd till spår.... Plattformslägd.... Plattformsbredd.... Gågbro, trappa och hiss.... Spår och hastigheter... (9)

6 .8 Bagårdsfuktioer.... Redovisig av åtgärder Fyrstegspricipe Iga åtgärder (ollalterativ) Studerade åtgärder Avfärdade åtgärder Effektbeskrivig Trafik- och tillgäglighetseffekter Tillkommade och borttaga järvägsobjekt Miljöeffekter Samhällseffekter Geomförade Aläggigskostader Samhällsekoomisk bedömig Samrådsredogörelse Samrådsprocesse Samråd med Lässtyrelse Samråd med övriga mydigheter och orgaisatioer Samråd med ärigslivet och järvägsoperatörer Samråd med allmähete Skriftligt ikoma sypukter Sammaställig och utvärderig Måluppfyllelse Regler i miljöbalke Samlad bedömig Lässtyrelses beslut om betydade miljöpåverka...9. Fortsatt arbete och Trafikverkets ställigstagade Källförteckig... 9 Bilaga - Samråd med Lässtyrelse Bilaga - Samråd med övriga mydigheter och orgaisatioer Bilaga - Samråd med ärigslivet och järvägsoperatörer Bilaga - Samråd med allmähete Bilaga - Skriftligt ikoma sypukter Bilaga -Lässtyrelses beslut om betydade miljöpåverka Bilaga - Trafikverkets ställigstagade och beslut (9)

7 0. Sammafattig 0. Bakgrud och problem Syftet med dea förstudie är att beskriva och aalysera förutsättigar och klarlägga problem som fis på bagårde i Älmhult samt att beskriva vilke effekt ökad trafikerig och framtida övriga projekt har på bagårde. Bakgrude till förstudie är rådade förhållade vid Älmhults bagård, för både reseärer och tågtrafik. För reseärera utgör plakorsi till mittplattforme e stor olycksrisk då blad aat X000- tåg passerar korsi med hög hastighet. Plattformara och miljö i övrigt är av låg stadard, både avseede tillgäglighet och säkerhet. På bagårde är spår avsett för förbigågar av godståg på Stambaa samt akommade och avgåede godståg, i första had riktig Olofström. Spåret är dock ofta upptat för godstås uppställig av vagar etc. Detta i si tur beror på att godstå har begräsad spårkapacitet på bagårde. Atalet elektrifierade och sigalreglerade spår, atalet aslutigar mot Olofströmsbaa och lägde på spåre är ågra av de idetifierade orsakera till kapacitetsbriste. Utförd problemaalys visar på att förstudie behöver fokusera på åtgärder iom följade område: Ökad säkerhet och tillgäglighet för reseärera. Förbättrad förbidelse frå bagårde till Olofströmsbaa. Ökad möjlighet till förbigågar i Älmhult. Utifrå idetifierade problem vid Älmhults bagård defiieras följade tre ädamål med tillhörade projektmål: Bidra till e förbättrad säkerhet och tillgäglighet för reseärer. o o o Mittplattforme ska kua ås uta risk för olyckor mella reseär och tåg. Säkerhete på plattformara ska förbättras. De åtgärder som vidtas ska vara apassade för alla grupper i samhället. Halladsvä Meter Ljugbyvä Drivågata Termialgata Älmhult Södergata Södra stambaa Gotthards gata Stea Ikea Skåevä Köpmagata Olofströmsbaa Södra Rigvä Slätthult Elmevä Daska vä Ökad uppställigskapacitet på bagårde. Kombitermial Hagaäsparke Rv (9)

8 Ge möjlighet för e väl furade gods- och persotågstrafik. o Förbättrad fuktio och kapacitet på bagårde ska eftersträvas. o E försämrig av förhålladea, till exempel i sambad med åtgärder för reseärera, är ite acceptabel. Skapa e god miljö för omgivi. o Boedemiljö i området ska ite försämras med häsy till buller, vibratioer, luftutsläpp/lukt och elektromatiska fält. o Område av riksitresse ska ite beröras påtagligt. 0. Studerade åtgärder Utifrå idetifierade problem vid Älmhults bagård har flera typer av åtgärder studerats. E del av dem har uder arbetets gåg avfärdats med motiv. De åtgärder som studerats fullt ut har delats i i tre olika typer: Plakorsigsåtgärder I syfte att öka resadesäkerhete vid statioe föreslås att befitlig plakorsig till mittplattforme ersätts med e plaskild korsig, i form av e gågbro orr om statioshuset. De ya gågbro föreslås friståede frå statioshuset med aslutig av trappa och hiss på vardera sida om bagårdsområdet samt ed till mittplattforme. Plattformsåtgärder Åtgärdera berör sido- och mittplattformara. För att uppfylla gällade säkerhets- och tillgäglighetskrav föreslås att båda plattformara höjs och förses med taktila stråk. Mittplattforme förses med ett plattformstak och sidoplattforme med väderskydd. Spåråtgärder Fyra spåråtgärder A D har studerats. Åtgärd A iebär förlägig av spår och orrut samt aslutig av ytterligare ett spår till Olofströmbaa. Åtgärd B iebär att spår förlägs orrut för att fura som kombierat utdrags- och förbigågsspår. Äve här asluts ytterligare ett spår till Olofströmsbaa. Åtgärd C iebär att ytterligare ett spår elektrifieras samt aslutig av ett spår till Olofströmsbaa. Åtgärd D iebär att e y bagård förläggs söder om statioe, vilket resulterar i fem ya spår för fullägdståg. Gåg- och cykeltuel i Södergatas förlägig behöver breddas med cirka 0 m. De ya bagårde asluts i båda ädar till Södra stambaa samt med ytt spår till kombitermiale. Åtgärde bedöms ite förhidra möjlighete att i framtide utveckla kombitermiale med e överlämigsbagård eligt Trafikverkets riktlijer för cetrala kombitermialer. 0. Effektbeskrivig 0.. Trafik- och tillgäglighetseffekter Föresla plakorsigsåtgärd med y gågbro över bagårde och er till mittplattforme tar bort riske för olyckor mella reseärer och tåg. Åtgärde miskar äve järväs barriäreffekt och ökar tillgäglighete till adra sida, särskilt för fuktioshidrade. Plattformsåtgärder ökar tillgäglighete och säkerhete för reseärera, äve där särskilt för fuktioshidrade. Geom föreslaga spåråtgärder A, B och D kommer kapacitete att öka för både perso- och godstrafike. Möjlighete till förbigågar i Älmhult ökar. Spåråtgärd C r tidsvister då behovet av byte mella eloch diesellok miskar. 0. Miljöeffekter Stadsbild Plakorsigsåtgärde medför ett ytt islag i stadsbilde i form av e gågbro över järvä. Studerad utformig av bro bedöms kua smälta i i de omkrigliggade 8 (9)

9 järvägsmiljö uta att påverka stadsbilde egativt. Äve ett ytt plattformstak på mittplattforme bedöms kua iförlivas i befitlig miljö. Av spåråtgärdera bedöms åtgärd D iebära störst förädrig i och med att vetatio tas bort och e helt y aläggig med kotaktledigsbryggor tillkommer. De ya bagårde etableras dock i e miljö mittemella järväg och idustriområde som reda är påverkad och ite heller expoeras för omgivi. Kulturmiljö, aturmiljö och friluftsliv De ya gågbro förläggs iom och itill riksitresset för kulturmiljö Älmhult. Föresla utformig bedöms ite strida mot riksitresset. Övriga föreslaga åtgärder berör ite riksitressea för kulturmiljö ( Älmhult och Slätthult ), käda forlämigar eller värdefull aturmiljö och atas därför ite iverka egativt på varke kultur- eller aturmiljö. Åtgärd D ka evetuellt beröra värdefull flora vilket behöver studeras vidare. Åtgärdera berör ite ågra område för friluftsliv och rekreatio. Mark och vatte Ett omförade av spåråtgärd A, B och D kräver att förekomste av föroreigar och behovet av saerig studeras i seare skede. Delar av markområdet i åtgärd D iehåller kostaterade föroreigar seda tidigare imprerigsverksamhet. Dagvatte frå spårområdet i åtgärd A och B avleds mot vattetäkte Möckel varför riske för föroreigar behöver studeras ärmare. Boedemiljö och barriäreffekter Järväs barriäreffekt miskar i och med plakorsigsåtgärde. Spåråtgärd A, B och D iebär tillkomst av spår itill befitlig spårmiljö. De fysiska barriäre blir därmed bredare me förädrar ite de barriäreffekt som järvä reda idag utgör. Luftkvalitet Samtliga spåråtgärder ökar möjlighetera att trafikera spåre med el- i stället för diesellok, vilket är positivt för de lokala luftkvalitete. Buller, vibratioer och elektromatiska fält Plakorsigs- och plattformsåtgärdera r i förädrig. Spåråtgärdera A, B och D ka medföra påverka på bullerivåera. I åtgärdera A och B förlägs spår på bagårde, vilket ka medföra att störigsområdet ökar, ärmast itill berört område fis dock i bostadsbebyglse. Ökad verksamhet på bagårde ka äve förädra ljudbilde egativt. De ya bagårde i åtgärd D förläggs uta direkt aslutig till agräsade bostäder, villabebyglse fis dock på motsatt sida. I kommade skede bör därför e mer detaljerad bullerutredig göras i området utifrå valt alterativ. Nya spår i A, B och D förläggs på lågt avståd frå bostäder varvid riske för käbara markvibratioer bedöms som lite. Iga av de föreslaga spåråtgärdera iebär ågo ökig av de elektromatiska fälte för ärboede. Risk och säkerhet Samtliga spåråtgärder utökar spårsystem med ökat atal växlar, mest i åtgärd D och mist i åtgärd C. Därmed bedöms riske för urspårigsolyckor kua öka ågot. Samtliga åtgärder förläggs på lägre avståd frå bostäder ä uvarade järvägsaläggig, me med take på förekomste av farligt gods och att åtgärdera vidtas i tätbebyggt område behöver riskera utredas vidare i kommade skede. För åtgärd A och B behöver dessutom riske för påverka på vattetäkte Möckel studeras ärmare. 9 (9)

10 0.. Samhällseffekter Spåråtgärd A, B och D medför itråg på aa fastighet. I åtgärd A och evetuellt åtgärd B ligr ett hus för ära de ya spåre och behöver därför rivas. Åtgärdera påverkar äve gällade detaljplaer. Plakorsigsåtgärde medför midre itråg på kommues mark och evetuellt behov av ädrig av gällade detaljpla. Plakorsigsåtgärdera och spåråtgärd D går i lije med kommues framtida markavädigsplaer. I Cetrumplae föreslås blad aat e gågbro mella östra och västra sida samt att markområde på bagårdes västra sida friläggs för y bebyglse, vilket möjliggörs i spåråtgärd D. 0.. Aläggigskostader Kostadsberäkigar har utförts eligt Trafikverkets successiva kalkylmetod där kostader tas fram på tre ivåer; mista kostad, maximala kostad och trolig kostad. I kalkylera igår kostadsposter för projektadmiistratio, utredig och plaerig, projekterig, mark- och fastighetsåtgärder, miljöåtgärder, markarbete, byggadsverk, spår, el, sigal, tele och oförutsedda kostader. För respektive åtgärd har de troliga kostade beräkats till: Plakorsigsåtgärder - Mkr Plattformsåtgärder - 9 Mkr Spåråtgärder; o A 0 Mkr o B 8 Mkr o C 9 Mkr o D 8 Mkr 0.. Samhällsekoomiska effekter I de samhällsekoomiska kalkyle värderas kostader och yttor. Alla effekter går ite att kvatifiera och värdera. De största yttora av plakorsigsåtgärdera är ökad säkerhet och förbättrad tillgäglighet. Edast tilläglighetsviste i form av e tids- vist för gågtrafikater har kuat värderas moetärt. Tidviste för gågtrafikater överskrider ivesterigskostade för plakorigsåtgärdera. Plakorsigsåtgärdera bedöms därför som samhällsekoomiskt effektiva, det vill säga yttora är större ä kostadera. Plattformsåtgärdera iebär ökad säkerhet, bättre tillgäglighet för fuktioshidrade och bättre komfort på grud av väderskydd. Nyttora har ite kuat värderas. Spåråtgärd A, B och till viss del D möjliggör att spår ka avädas som förbigågsspår, vilket miskar riske för följdförseigar på Södra Stambaa och ökar kapacitete ågot. Spåråtgärd A, B och D möjliggör effektivare arbete på bagårde med miskade kostader för tågoperatörer och godsköpare som följd. Spåråtgärd C och D möjliggör miskad avädig av disellok, vilket r effektivare rarig och midre utsläpp koldioxid och föroreigar samt miskade skatteitäkter frå drivmedelskatt till state. Nyttora har ite kuat värderas moetärt me är potetiellt stora då trafike på Södra Stambaa och bagårde är omfattade. Spåråtgärdera iebär ökad aläggigsmassa och därmed ökade drift och reivesterigskostader. 0. Utvärderig/samlad bedömig Studerade åtgärder bedöms uppfylla sia respektive ädamål och projektmål. Miljöoch samhälleffektera är ite i ågo av åtgärdera av betydade omfattig, me måste i vissa fall studeras ytterligare i kommade skede. Järvägspla bedöms krävas för spåråtgärd A, B och D me ite i övriga åtgärder. De olika åtgärdera ka till stor del omföras var för sig eller i kombiatio med varadra. Spåråtgärd A och B ersätter dock varadra och utförs därför ati eller. Ia gågbro med asluti av hiss och trappa till mittplattforme byggs behöver plattforme höjas. Möjlighete fis till 0 (9)

11 utbyggad i etapper där gågbro och plattformshöjig ka utföras oberoede av spåråtgärdera. Plattformsåtgärdera ka utföras helt oberoede av övriga åtgärder. För spårsystemet utgör åtgärd D e framtida slutlösig för bagårde i Älmhult. Ia dess ka exempelvis e elektrifierig av spår eligt åtgärd C utföras. Växelasluti till Olofströmsbaa, som också igår i C, bör ite utföras uta e förlägig av spår orrut i elighet med åtgärd A eller B. Orsake är att e y växelaslutig kortar befitligt spår och därmed miskar tillgäglig spårkapacitet. De ya bagårde i spåråtgärd D bedöms ite utgöra hider för e evetuell framtida utvecklig av kombitermiale med exempelvis e överlämigsbagård eligt Trafikverkets riktlijer. (9)

12 . Iledig. Bakgrud och syfte Bagårde i Älmhult ligr på Södra stambaa mella Hässleholm och Alvesta. Statioe har ett stort atal resade med e hög grad av ipedlig, främst till IKEA:s huvudkotor. Bakgrude till de problembild som råder på bagårde är kopplad till resecetrum och resademiljö, kombitermiale som är lokaliserad, km söder om bagårde samt till Olofströmbaa som asluter bagårde frå sydöst. Bagårde påverkas äve av agräsade projekt och framtidsplaer. Plattformara och miljö i övrigt är av låg stadard, både avseede tillgäglighet och säkerhet. I dagslät fis e plattformsförbidelse i pla (med bommar) vilket iebär att reseärer till/frå spår, måste passera över de trafikerade spåre på Södra stambaa. Största tillåta hastighet är 00 km/h, vilket medför stora risker vid omgåede tågtrafik. Kombitermiale, som ägs av IKEA, Älmhults kommu samt Gree Cargo, asluter bagårde i Älmhult med ett oelektrifierat ekelspår. Detta iebär att lokbyte måste ske på bagårde och att järvägsvagara flyttas på tågspåre, vilket egativt påverkar kapacitete på Södra stambaa. Vidare sker äve uppställig av tåg på bagårde, vilket iebär att spår blockeras uder vissa perioder. Äve Olofströmbaa, som går mella Älmhult Olofström och trafikeras av godståg till/frå Volvo, är oelektrifierad. Tåg till/frå Olofström gör därför lokbyte både i Älmhult och Alvesta, vilket påverkar bagårdaras kapacitet. För att å bagårde måste äve tåt korsa Södra stambaa. Syftet med dea förstudie är att beskriva och aalysera förutsättigar och klarlägga problem som fis på bagårde i Älmhult samt att beskriva vilke effekt ökad trafikerig och framtida övriga projekt har på bagårde. I förstudie studeras äve möjliga lösigar för att lösa probleme samt effektera av dessa alterativ. Förstudie r e översiktlig beskrivig av ova ämda aspekter. Vidare har äve e uderlagsrapport till förstudie framtagits, som är mer detaljrik och tekisk i si karaktär.. Ädamål och projektmål För projektet har ädamål och projektmål idetifierats. Ädamåle tydliggör vilka problem som behöver lösas och för vem. De har också e kopplig till de trasportpolitiska måle, se kapitel., som ar att trasportifrastrukture ska vara tillgäglig för såväl ivåare som ärigsliv samtidigt som häsy ska tas till säkerhet, miljö och hälsa. Projektmåle represeterar det som bedömts särskilt viktigt i projektet, utifrå ädamåle och redovisad problembild för bagårde i Älmhult. Följade tre ädamål med tillhörade projektmål har idetifierats: Bidra till e förbättrad säkerhet och tillgäglighet för reseärer. o Mittplattforme ska kua ås uta risk för olyckor mella reseär och tåg. o Säkerhete på plattformara ska förbättras. o De åtgärder som vidtas ska vara apassade för alla grupper i samhället. Ge möjlighet för e väl furade gods- och persotågstrafik. o Förbättrad fuktio och kapacitet på bagårde ska eftersträvas. o E försämrig av förhålladea, till exempel i sambad med åtgärder för reseärera, är ite acceptabel. (9)

13 Diö Möckel Delary 0 ÄLMHULT Södra stambaa Olofströmsbaa Killeberg Väramo Figur.: Översiktskarta. Falkeberg Ljugby Alvesta Växjö Halmstad Markaryd Södra stambaa ÄLMHULT Olofströmsbaa Olofström Hässleholm Karlsham Roeby Helsigborg Kristiastad (9)

14 Skapa e god miljö för omgivi. o Boedemiljö i området ska ite försämras med häsy till buller, vibratioer, luftutsläpp/lukt och elektromatiska fält. o Område av riksitresse ska ite beröras påtagligt.. Agräsade projekt Bagårde i Älmhult, liksom resecetrum och resademiljö, kombitermiale och Olofströmbaa berörs av e rad agräsade projekt och framtidsplaer. Neda redovisas de som är relevata för dea förstudie... Pågatåg Nordost och Krösatåg Uder togs förslag på utformig, kostader och fuktioskrav fram för ya Pågatågsstatioer i Skåe och Smålad. Uder våre 00 kom projektet Pågatåg Nordost med i Trafikverkets ivesterigspla 00-0 och ett omförade- och fiasierigsavtal skrevs mella berörda kommuer, Trafikverket, Regio Skåe och Regioförbudet Södra Smålad. Efter had har det tillkommit tre ya statioer i Smålad och därför har projektet bytt am till Pågatåg Nordost och Krösatåg. Projektet iehåller u ya lokaltågsstatioer i Skåe och Smålad. Åtgärdera möjliggör e fördubblig av turtäthete för de reda tågbetjäade ortera, vilket får stor betydelse för möjligheter till dagpedlig och för kokurreskrafte med biltrafik. För Älmhults del iebär det att fler tåg kommer staa på statioe... Södra Stambaa, högre hastighet Södra stambaa är e betydelsefull järvägskorridor mella Malmö och Stockholm som trafikeras av godståg, pedeltåg och fjärrtåg (som till exempel X000). Restide mella ortera är idag timmar och miuter, me för att öka järväs kokurreskraft temot flyt behöver restide förkortas med e timme. Med utbyggade av Götaladsbaa atas restide miska med cirka 0 miuter på dele Stockholm Gripeberg. För att klara e timmes restidsförkortig, krävs dock att restide söder om Gripeberg miskar med 0 miuter. E idéstudie (Baverket 009) redovisar olika alterativa lösigar för att kua öka hastighete på dele Gripeberg Lud. Idéstudie färdigställdes i februari 009 och samma år påbörjades äve e förstudie som utreder ett ytt förbigågsspår i Tjörarp, i syfte att öka kapacitete på aktuell baa. Högre hastigheter på Södra stambaa ställer högre krav på säkerhete för passarara i Älmhult. Dessutom ställer det högre krav på förbigågsmöjligheter av lågsamma tåg... Sydostläke Sydostläke är e föresla förbidelse mella Älmhult på Södra stambaa och Bleki kustbaa, via Olofström. Befitlig baa mella Älmhult och Olofström är cirka km låg, ekelspårig och oelektrifierad med låg kapacitet. Sydostläke iebär att y järväg tillskapas mella Olofström och Sadbäck på Bleki kustbaa. I sammahat krävs också elektrifierig av befitlig baa. Kommuera i regioe driver fråga om järvägsförbidelse för att öka flexibilitete i trasportsystemet, förbättra miljö och miska atalet olyckor samt förbättra förutsättigara för regioal utvecklig. På uppdrag av Regio Bleki, ett flertal kommuer och ärigslivet i Sydostläkskorridore har e förstudie och e kompletterade aalys av godstrasporter på järväg för sydöstra Sveri utförts (Tyrés 00). Primärt iebär projektet att fler godståg ka behöva utrymme på Älmhults bagård... Alvesta - trialspår och upprustig av resecetrum I Alvesta kommer äve resecetrat att rustas upp och förses med e plaskild övergåg (9)

15 över hela bagårde med edgåg till mittplattforme. I e förstudie (Baverket 00) redovisas förslag till trialspår för att bida samma Södra stambaa och Kust till kust-baa. Syftet är att Volvotåg söderifrå ite ska behöva staa i Alvesta uta kua köra direkt till Göteborg. Utflyttad godsbagård och trialspår har äve studerats tidigare i e separat idéstudie (Baverket 00). Idag sker lokbyte mella el- och diesellok i Alvesta för Volvotå till Göteborg. Vid ett evetuellt trialspår i Alvesta kommer lokbyte att ske i Älmhult, om ite Olofströmsbaa elektrifieras... Växjö bagårdsombyggad E ombyggad och effektiviserig av bagårde i Växjö redovisas i e utredig (Tyrés 00), vars syfte är att klargöra bagårdes dispoerig på låg sikt. I utredi defiieras uder fuktioskrav att Lästrafikes regioaltågtrafik på lägre sikt troli går äve mella Växjö och Älmhult. E såda ökig skulle iebära väsetligt tätare trafik på sträcka Alvesta Växjö... IKEA:s verksamhet IKEA har idag kotor och lar utspridda över ett stort område på västra sida om järvä. Varuhuset kommer iom ett par år flyttas till Hagaäsområdet öster om järvä. I och med detta kommer de kotorsverksamheter som ligr söder och väster om cetrum och statioe att flytta till de lediga lokalera. Därmed lokaliseras ett större atal arbetsplatser till cetrala Älmhult och atalet reseärer till/frå statioe ka förvätas öka. I sambad med flytte av IKEA:s varuhus plaeras äve e y sträckig för väg 0, Hagaäslede, frå cetrum till väg... Elektrifierig av idustrispåret Elektrifierig av förbidelsespåret mella Älmhults bagård och kombitermiale plaerar att omföras uder år 0. För Älmhults del iebär elektrifieri att fler godsvagar ka hateras med ellok...8 Utbyggad av kombitermiale i Älmhult Älmhults kommu, CargoNet och IKEA har plaer på att bygga ut de befitliga kombitermiale i Älmhult. Utbyggade är ett led i Trafikverkets process med utpekade av cetrala kombitermialer. För att Trafikverket ska stötta utpekade cetrala termialer måste de dock uppfylla vissa kriterier, avseede haterig av akommade/avgåede tåg samt klara haterig av fullåga tåg (0 m). Termiale i Älmhult bör därför byggas ut med förlägda lastspår för 0 m låga tåg (Tyrés 00).. Avgräsig av förstudieområdet Utredigsområdet, det område som ka påverkas fysiskt av förstudie, iefattar Älmhult statio och berör e sträcka om cirka km lägs med Södra stambaa och, km av Olofströmbaa. Utredigsområdet är ografiskt avgräsat söder om befitlig kombitermial för att läma utrymme för evetuell aläggig av överlämigsbagård. I orr avgräsas utredigsområdet vid Elmevä. I öster iefattas del av Olofströmbaa iom det studerade området och i väster berörs idustri- och kotorsverksamheter beläga ärmast spåre (se figur.).. Plaerigsprocesse för järväg Plaerigsprocesse för järväg regleras i la om byggade av järväg (99:9) och syftar till att byggade av järvägar e god akytig till övrig samhällsplaerig och miljölagstiftig. Frågor som regleras i la om byggade av järväg omfattas därför också av miljöbalke, eftersom verksamhete påverkar miljö. De ormala plaerigsprocesse består av förstudie, järvägsutredig och järvägspla (se figur.). Plaerigsprocesse för järväg motsvarar processe för kommual fysisk plaerig eligt Pla- och byggla, (9)

16 Elmevä Ljugbyvä Gotthards gata Stea Daska vä Halladsvä Ikea Köpmagata Älmhult Kombitermial Hagaäsparke Drivågata Södergata Skåevä Rv Olofströmsbaa Södra stambaa Södra Rigvä Slätthult Termialgata Meter Figur.: Avgräsig av förstudieområdet. (9)

17 då de första skedea, förstudie/järvägsutredig respektive kommues översiktspla, haterar avvägigar mella allmäa itresse. I de seare skedea, järvägsplae respektive kommues detaljpla, vär eskilda itresse tygre. Förstudie E förstudie ska omföras om projektet iebär byggade av järväg, eligt la om byggade av järväg. Förstudie är ett iveterigsskede som ska utgöra grud för fortsatt plaerigs- och projekterigsarbete. I förstudie kartläggs det aktuella områdets förutsättigar samtidig som omförbara lösigar med rimliga kosekveser för fuktio, miljöpåverka, tekik och samhällsekoomi tas fram. Äve lösigaras kostad och ytta beskrivs. Framtagadet av förstudie präglas av ett vidsyt och förutsättigslöst arbetssätt och stor vikt läggs vid samråd med allmähete och berörda mydigheter. Förstudie ska äve verka som uderlag för Lässtyrelses beslut om projektet ka atas medföra betydade miljöpåverka. Utifrå förstudie tar Trafikverket beslut om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Järvägsutredig Järvägsutredig ska omföras om det fis flera alterativa sträckigar för att utgöra uderlag för val av sträckig. Olika alterativ värderas och jämförs med varadra, där de allmäa itressea är av största betydelse. E viktig del av beslutsuderlat är miljökosekvesbeskrivi som ska godkäas av Lässtyrelse. Järvägspla I järvägsplae preciseras mer detaljerat hur projektet ska utformas och vilke mark och vilka fastigheter som berörs. Samråd sker med berörda fastighetsägare och e miljökosekvesbeskrivig, som ska godkäas av Lässtyrelse, upprättas. Plae fastställs slutli av Trafikverket och följs av e överklagadetid ia järvägsplae vier laga kraft, vilket iebär att Trafikverket har rätt att bebygga marke. När e järväg byggs får edast icke väsetliga avvikelser göras frå det som atts i järvägsplae. Bygghadlig I bygghadli bestäms slutli projektets tekiska utformig i elighet med de fastställda järvägsplae. Bygghadli regleras dock ite av la om byggade av järväg. Syftet med järvägsutredi är att utgöra uderlag för beslut om utbyggadsalterativ och att ligga till grud för reris tilllåtlighetsprövig. Förstudie Förutsättigar och behov. Geomförbara lösigar. Utredigsområde avgräsas. Trafikverket beslutar om ästa steg Järvägsutredig Uderlag tas fram för val av sträckig. Miljökosekveser. Trafikverket förordar alterativ Järvägspla Utformig av vald sträckig bestäms. Miljökosekveser. Trafikverket fastställer - ka överklagas Bygghadlig Byggstart Färdigställade Figur.: Plaerigsprocesse för järväg. Samråd (9)

18 . Geerella mål och lagstiftig Förstudie berörs av flera olika mål på atioell, regioal och lokal ivå. Gemesamt syftar måle till att säkerställa e hållbar utvecklig såväl samhällsekoomiskt som miljömässigt. Måle sammafattas i detta kapitel för att vidare redovisas samt utvärderas i kapitel 0.. Trasportpolitiska mål Riksda beslutade i maj 009 om mål för trasportpolitike (se figur.). Trasportpolitikes övergripade mål är att säkerställa e samhällsekoomiskt effektiv och lågsiktigt hållbar trasportförsörjig för medborgara och ärigslivet i hela ladet, och bör fura som utgågspukt för state iom trasportområdet samt som stöd för regioal och kommual plaerig. Det övergripade målet preciseras i fuktiosmål och häsysmål. Fuktiosmål tillgäglighet Trasportsystemets utformig, fuktio och avädig ska medverka till att alla e grudläggade tillgäglighet med god kvalitet och avädbarhet samt bidra till utveckligskraft i hela ladet. Trasportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kviors respektive mäs trasportbehov. Häsysmål - säkerhet, miljö och hälsa Trasportsystemets utformig, fuktio och avädig ska apassas till att i ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmåle uppås och till ökad hälsa.. Regioala mål Det regioala utveckligsarbetet utgår frå Mötesplats södra Smålad, Regioalt utveckligsprogram strategi för Kroobergs lä, som visar på iriktigar och prioriterigar för regioes utvecklig. I programmet har följade fyra huvudutmaigar med tillhörade målsättigar idetifierats för regioe: kompetes föryelse kommuikatioer livskraft För kommuikatioer as, i ovaståede programdokumet, mer specifikt e satsig iom två huvudområde; tillgäglighet och hållbara kommuikatiossystem. Tillgäglighetsmålet syftar till att regioes trasportifrastruktur ska bidra till god tillgäglighet såväl iom som till och frå hela läet för ärigsliv, ivåare och besökare. Blad hadligsiriktigar äms att itermodala trasport- och kommuikatioslösigar ska främjas. För att vidare åstadkomma hållbara kommuikatiossystem krävs blad aat effektivare godstrasportlösigar och e ökad adel kollektivtrafikresade. Älmhults kommu har i si visio Överraskade Älmhult iteratioellt & ära formulerat fyra strategiska utveckligsområde iom områdea leva och bo, ifrastruk- Säkerhet & trygghet Dödade Allvarligt skadade Trygghet Samhällets välfärdsutvecklig och lågsiktiga hållbarhet iklusive regioal och atioell utveckligskraft Tillgäglighet Geografisk struktur Trasportkvalitet Trafikarbete Jämställdhet & fördelig Kö Ålder Ikomst Regio Fuktiosedsättig Miljö Natioella miljömål Klimatpåverka Figur.: Natioella trasportpolitiska mål. 8 (9)

19 tur, etrepreörskap och hållbar utvecklig. Målet är att kommue år 00 ska ha ett befolkigsuderlag om 0 00 ivåare och för att å målet ska isatser prioriteras iom ämda område. Iom ifrastrukturområdet prioriteras iriktigar för goda kommuikatioer, ädamålseliga aläggigar och utvecklad iformatiostekologi.. Regioala mål.. Natioella miljömål Riksda atog mella 999 och 00 sexto atioella miljömål (se figur.) som beskriver de kvalitet och det tillståd för Sveris miljö, atur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på låg sikt. Sträva är att de atioella måle bör vara uppådda till ästa eratio, alltså att alla viktiga åtgärder i Sveri ska vara omförda till år 00 (år 00 då det gäller klimatmålet)... Regioala miljömål Lässtyrelse i Kroobergs lä atog år 00 miljömål för läet. Miljömåle är e apassig och kokretiserig av de atioella miljömåle om särskilda delmål utifrå de förhållade som fis i läet. Måle Hav i balas samt Levade kust och skärgård och Storsla fjällmiljö fis av aturliga skäl ite med, då läet sakar sådaa miljöer. E reviderig av de regioala miljömåle pågår. Uder år 00 tog Lässtyrelse i Kroobergs lä och Regioförbudet södra Smålad fram e mesam klimat- och eergistrategi för Kroobergs lä. Strategi iebär e bred satsig på åtgärder iom följade fyra huvudiriktigar: Miska trasporteras utsläpp Fortsätt eergieffektivisera Öka adele förybar eergi Utveckla klimat- och miljödrivet ärigsliv Figur.: De atioella miljömåle. 9 (9)

20 .. Kommuala miljömål År 000 atog Älmhults kommufullmäkti Miljöpla 000, iefattade lokala miljömål för Älmhult. Miljökvalitetsmåle beskriver de situatio som ska råda för e lågsiktigt hållbar utvecklig iom e eratio och bygr med ett udatag på de atioella. Målet Miljömedveta mäiskor har lagts till eftersom detta bedömts som e förutsättig för att de övriga måle ska uppås samt för att tydliggöra att Adas s priciper ska omsyra det kommuala miljöarbetet.. Regler i miljöbalke.. Allmäa häsysreglera De allmäa häsysreglera återfis i kap. Miljöbalke och är grudläggade för de som utför eller plaerar att utföra ågot som påverkar eller riskerar att påverka mäiskors hälsa eller miljö... Hushållig med mark, vatte och adra resurser De grudläggade hushålligsbestämmelsera i kap. Miljöbalke är avvägigsregler som skall tillämpas vid avvägig mella bevarade- och utyttjadeitresse. Reglera r uttryck för de fall samhället har väsetliga markpolitiska itresse att bevaka vid öskemål om avädi av mark, vatte och de fysiska miljö i övrigt. De särskilda hushålligsbestämmelsera i kap. Miljöbalke ar olika ografiska område i ladet som på grud av sia samlade atur- och kulturvärde i si helhet har bedömts vara av riksitresse. Utomhusluft För utomhusluft fis idag ormer för blad aat kvävedioxid, svaveldioxid, partiklar och bly. Vatteförekomster Vattemydighete i varje vattedistrikt beslutar vilka vatteförekomster som ska omfattas av miljökvalitetsormer. Iom aktuellt utredigsområde fis e grudvatteförekomst Älmhultsåse som omfattas av miljökvalitetsorme. Förekomste sträcker sig frå Älmhults cetrala delar, väster om järvä, och ca, mil söderut. Äve Möckel som ligr orr om utredigsområdet omfattas av miljökvalitetsorme för vatteförekomst. Fisk- och musselvatte Miljökvalitetsorme för fiskvatte gäller i utvalda sjöar och vattedrag. Utredigsområdet eller dess ärmaste omgivig berör iga av dessa sjöar eller vattedrag. Miljökvalitetsorme för musselvatte gäller edast i Västra Götalad. Omgivigsbuller Miljökvalitetsorme för omgivigsbuller gäller buller frå vägar, järvägar, flygplatser och idustriell verksamhet. Kommuer, Trafikverket och Luftfartsstyrelse asvarar för att kartlägga omgivigsbuller samt upprätta och fastställa åtgärdsprogram... Miljökvalitetsormer Miljökvalitetsormera återfis i kap. Miljöbalke. De är ett juridiskt bidade styrmedel med avsikt att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppå miljökvalitetsmåle och att omföra EG-direktiv. Miljökvalitetsormer ka fastställas av reri eller av e mydighet som reri utser. 0 (9)

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik EXAMENSARBETE Lyftkraftsberäkig för vigprofiler Virvelpaeletode Tobias Roos Tekologie kadidateae Rydtekik Luleå tekiska uiversitet Istitutioe för tekikveteskap och ateatik Abstract The proble preseted

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer