Slutrapport Uppdragsnummer: B FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster

2 Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi Uppdragsasvarig Maria Wedi Distributör Trafikverket, Box, 0 Malmö, telefo: Trafikverkets projektgrupp Projektledare Maria Wedi Projektijör Ebba Ekselius Wilso Batekik Robert Beyhammar Sigaltekik och kapacitet Carl-Magus Persso Trafikerig Tore Edbrig Eltekik Björ Nordström Miljö Marti Houma Geotekik Sara Blomberg Kostbyggad Igrid Nilsso Arbetsmiljö Ulf Dahlkvist Kalkyl Darvish Fattahi Samhällsekoomi Eva Lidborg Referesgrupp Älmhults kommu Bo Bergsjö Lässtyrelse i Kroobergslä Lars Hederström Lästrafike Krooberg Clas Carlsso Regioförbudet Södra Smålad Per-Olof Löfberg Vecturas projektgrupp Uppdragsledare Rapport Kartor/GIS Trafikerig Tekiksamordig Batekik Sigaltekik Eltekik Tele Kaalisatio Kostbyggad Geotekik Mark Kalkyl Byggbarhet Miljö Buller Tillgäglighet/säkerhet Graskig Maria Blidfors Perilla Espig Emely Kudse Olof Fredholm Joh Fridlud/ Aders Berer Karoli Josso Emi Kovac Carlos Siles Aika Nilsso David Smedberg Magus Wiberg Has Persso Michael Tha Krister Löfgre Has Hallberg Maria Blidfors Sara Dahlste Emma Newma Ola Kromow (9)

3 Förord Förstudie är det första formella plaerigsskedet eligt la om byggade av järväg. I förstudie sker isamlig av iformatio, probleme beskrivs och mål för projektet sätts upp. Alterativa lösigar studeras utifrå omförbarhet och häsy till fuktio, miljö, kostader etc. Samråd sker med berörda mydigheter, allmähet och aktörer frå ärigslivet. Förstudie skall i det fortsatta arbetet utgöra uderlag för det fortsatta plaerigs- och projekterigsarbetet samt lässtyrelses beslut om projektet iebär betydade miljöpåverka. Arbetet med förstudie påbörjades uder sommare 00 och syftar till att idetifiera möjliga lösigar för statiosmiljö och bagårde i Älmhult, som r möjlighet för e väl furade trafik, god miljö samt förbättrad säkerhet för reseärera. Med stöd av remissvare kommer Trafikverket att välja iriktig för statiosmiljö och bagårdes framtida fuktio och utformig samt hur arbetet dit ska bedrivas. Trafikverkets projektledare för förstudie har varit Maria Wedi. Utredade kosult för förstudie har varit Vectura, med uppdragsledare Maria Blidfors. (9)

4 Ordlista ATC Fjärrblockerig Fråskiljare Förbigåg Förbigågsspår Hiderfrihetspukt Huvudspår Kombitåg Lijeblockerig Lokvärmepost MobiSIR Passaspår Radioblockerig Samtidig ifart System M Taktila ytor Utdelssystem Utdragsspår Vagslasttåg Vilpla ATC (Automatic Trai Cotrol) ka förklaras som automatisk tåghastighetskotroll, vilket furar som säkerhetssystem för lokförare. Fjärrstyrd lijeblockerig. Fjärrstyri sker frå e trafikledigscetral. Brytare för kotaktledigsaläggig. Ett sabbare tåg kör om ett lågsammare tåg som trafikerar samma spår i samma körriktig. Förbigåg sker i rel på e driftplats med flera spår, me ka också ske på lije vid dubbelspår förutsatt att it mötade tåg kommer, så kallad flygade förbigåg. Spår som aväds för förbigågar. De pukt där hiderfrihet råder vid e växel eller spårkorsig. Ar hur ära växel eller spårkorsi ett spårfordo får fias uta att ikräkta på det fria rummet för det aslutade eller korsade spåret. Spår som är avsett för säkrad rörelse, till exempel ett tåg som framförs på e sigalreglerad lije eller driftplats. Kombitåg aväds för trasporter av lösa lastbärare av typ växelflak, cotaiers och semitrailers mella kombitermialer. Automatiskt sigalsäkerhetssystem för lije. Lije delas i i e eller flera sigalreglerade blocksträckor. Lijeblockeri är umera i rel fjärrstyrd, se fjärrblockerig. Statioärt strömaggregat som levererar ström till lok. Mobiltelefoiät för att aväda i drifte och uderhållet av järvägara. Spår som aväds för omfartstrafik på bagårde E eklare form av sigalsäkerhetsaläggig där lije och driftplatsera fjärrstyrs med radiobaserat trafikledigssystem frå trafikledigscetrale. Ett sigalsystem och skyddssträckor som möjliggör att två tåg samtidigt ka köra i på e driftplats (statio) där det aars skulle vara risk för koflikt. Trafikerigssystem som baseras på att lije övervakas av två tågklarerare uta hjälp av lijeblockerig eller radioblockerig. (Driftplatsera ka vara obevakade, bevakade eller stägda.) Speciellt framtaga ytor som är käbara för persoer som är syedsatta eller blida. De aväder bl.a. taktila ytor och si vita käpp (tekikkäppe) för att orietera sig. E del av sigalställverket som styr växlar och sigaler. Spår som aväds för ompositioerig av vagar eller vagsset mella spår på bagårdar. Medr förflyttig av lägre fordosset frå e växels ea aslutade spår till det adra. Traditioellt godståg med vagslaster frå måga kuder. E pla yta mella två sluttade gågvägar (ramper) alterativt ett extra lågt/stort trappsteg i e trappa. (9)

5 Iehållsförteckig Förord... Ordlista Sammafattig.... Iledig.... Bakgrud och syfte.... Ädamål och projektmål.... Agräsade projekt.... Avgräsig av förstudieområdet.... Plaerigsprocesse för järväg.... Geerella mål och lagstiftig Trasportpolitiska mål Regioala mål Regioala mål Regler i miljöbalke Platsspecifika förutsättigar.... Markavädig och samhällsstruktur.... Miljöförutsättigar.... Byggadstekiska förutsättigar.... Befitlig järvägsaläggig.... Trafikerig Persotågstrafik...8. Godstågstrafik...8. Problemaalys.... Resademiljö.... Persotågstrafike.... Godstågstrafike.... Sammafattig.... Fuktioskrav.... Tillgäglighetskrav.... Plattformshöjd och avståd till spår.... Byggad och avståd till spår.... Plattformslägd.... Plattformsbredd.... Gågbro, trappa och hiss.... Spår och hastigheter... (9)

6 .8 Bagårdsfuktioer.... Redovisig av åtgärder Fyrstegspricipe Iga åtgärder (ollalterativ) Studerade åtgärder Avfärdade åtgärder Effektbeskrivig Trafik- och tillgäglighetseffekter Tillkommade och borttaga järvägsobjekt Miljöeffekter Samhällseffekter Geomförade Aläggigskostader Samhällsekoomisk bedömig Samrådsredogörelse Samrådsprocesse Samråd med Lässtyrelse Samråd med övriga mydigheter och orgaisatioer Samråd med ärigslivet och järvägsoperatörer Samråd med allmähete Skriftligt ikoma sypukter Sammaställig och utvärderig Måluppfyllelse Regler i miljöbalke Samlad bedömig Lässtyrelses beslut om betydade miljöpåverka...9. Fortsatt arbete och Trafikverkets ställigstagade Källförteckig... 9 Bilaga - Samråd med Lässtyrelse Bilaga - Samråd med övriga mydigheter och orgaisatioer Bilaga - Samråd med ärigslivet och järvägsoperatörer Bilaga - Samråd med allmähete Bilaga - Skriftligt ikoma sypukter Bilaga -Lässtyrelses beslut om betydade miljöpåverka Bilaga - Trafikverkets ställigstagade och beslut (9)

7 0. Sammafattig 0. Bakgrud och problem Syftet med dea förstudie är att beskriva och aalysera förutsättigar och klarlägga problem som fis på bagårde i Älmhult samt att beskriva vilke effekt ökad trafikerig och framtida övriga projekt har på bagårde. Bakgrude till förstudie är rådade förhållade vid Älmhults bagård, för både reseärer och tågtrafik. För reseärera utgör plakorsi till mittplattforme e stor olycksrisk då blad aat X000- tåg passerar korsi med hög hastighet. Plattformara och miljö i övrigt är av låg stadard, både avseede tillgäglighet och säkerhet. På bagårde är spår avsett för förbigågar av godståg på Stambaa samt akommade och avgåede godståg, i första had riktig Olofström. Spåret är dock ofta upptat för godstås uppställig av vagar etc. Detta i si tur beror på att godstå har begräsad spårkapacitet på bagårde. Atalet elektrifierade och sigalreglerade spår, atalet aslutigar mot Olofströmsbaa och lägde på spåre är ågra av de idetifierade orsakera till kapacitetsbriste. Utförd problemaalys visar på att förstudie behöver fokusera på åtgärder iom följade område: Ökad säkerhet och tillgäglighet för reseärera. Förbättrad förbidelse frå bagårde till Olofströmsbaa. Ökad möjlighet till förbigågar i Älmhult. Utifrå idetifierade problem vid Älmhults bagård defiieras följade tre ädamål med tillhörade projektmål: Bidra till e förbättrad säkerhet och tillgäglighet för reseärer. o o o Mittplattforme ska kua ås uta risk för olyckor mella reseär och tåg. Säkerhete på plattformara ska förbättras. De åtgärder som vidtas ska vara apassade för alla grupper i samhället. Halladsvä Meter Ljugbyvä Drivågata Termialgata Älmhult Södergata Södra stambaa Gotthards gata Stea Ikea Skåevä Köpmagata Olofströmsbaa Södra Rigvä Slätthult Elmevä Daska vä Ökad uppställigskapacitet på bagårde. Kombitermial Hagaäsparke Rv (9)

8 Ge möjlighet för e väl furade gods- och persotågstrafik. o Förbättrad fuktio och kapacitet på bagårde ska eftersträvas. o E försämrig av förhålladea, till exempel i sambad med åtgärder för reseärera, är ite acceptabel. Skapa e god miljö för omgivi. o Boedemiljö i området ska ite försämras med häsy till buller, vibratioer, luftutsläpp/lukt och elektromatiska fält. o Område av riksitresse ska ite beröras påtagligt. 0. Studerade åtgärder Utifrå idetifierade problem vid Älmhults bagård har flera typer av åtgärder studerats. E del av dem har uder arbetets gåg avfärdats med motiv. De åtgärder som studerats fullt ut har delats i i tre olika typer: Plakorsigsåtgärder I syfte att öka resadesäkerhete vid statioe föreslås att befitlig plakorsig till mittplattforme ersätts med e plaskild korsig, i form av e gågbro orr om statioshuset. De ya gågbro föreslås friståede frå statioshuset med aslutig av trappa och hiss på vardera sida om bagårdsområdet samt ed till mittplattforme. Plattformsåtgärder Åtgärdera berör sido- och mittplattformara. För att uppfylla gällade säkerhets- och tillgäglighetskrav föreslås att båda plattformara höjs och förses med taktila stråk. Mittplattforme förses med ett plattformstak och sidoplattforme med väderskydd. Spåråtgärder Fyra spåråtgärder A D har studerats. Åtgärd A iebär förlägig av spår och orrut samt aslutig av ytterligare ett spår till Olofströmbaa. Åtgärd B iebär att spår förlägs orrut för att fura som kombierat utdrags- och förbigågsspår. Äve här asluts ytterligare ett spår till Olofströmsbaa. Åtgärd C iebär att ytterligare ett spår elektrifieras samt aslutig av ett spår till Olofströmsbaa. Åtgärd D iebär att e y bagård förläggs söder om statioe, vilket resulterar i fem ya spår för fullägdståg. Gåg- och cykeltuel i Södergatas förlägig behöver breddas med cirka 0 m. De ya bagårde asluts i båda ädar till Södra stambaa samt med ytt spår till kombitermiale. Åtgärde bedöms ite förhidra möjlighete att i framtide utveckla kombitermiale med e överlämigsbagård eligt Trafikverkets riktlijer för cetrala kombitermialer. 0. Effektbeskrivig 0.. Trafik- och tillgäglighetseffekter Föresla plakorsigsåtgärd med y gågbro över bagårde och er till mittplattforme tar bort riske för olyckor mella reseärer och tåg. Åtgärde miskar äve järväs barriäreffekt och ökar tillgäglighete till adra sida, särskilt för fuktioshidrade. Plattformsåtgärder ökar tillgäglighete och säkerhete för reseärera, äve där särskilt för fuktioshidrade. Geom föreslaga spåråtgärder A, B och D kommer kapacitete att öka för både perso- och godstrafike. Möjlighete till förbigågar i Älmhult ökar. Spåråtgärd C r tidsvister då behovet av byte mella eloch diesellok miskar. 0. Miljöeffekter Stadsbild Plakorsigsåtgärde medför ett ytt islag i stadsbilde i form av e gågbro över järvä. Studerad utformig av bro bedöms kua smälta i i de omkrigliggade 8 (9)

9 järvägsmiljö uta att påverka stadsbilde egativt. Äve ett ytt plattformstak på mittplattforme bedöms kua iförlivas i befitlig miljö. Av spåråtgärdera bedöms åtgärd D iebära störst förädrig i och med att vetatio tas bort och e helt y aläggig med kotaktledigsbryggor tillkommer. De ya bagårde etableras dock i e miljö mittemella järväg och idustriområde som reda är påverkad och ite heller expoeras för omgivi. Kulturmiljö, aturmiljö och friluftsliv De ya gågbro förläggs iom och itill riksitresset för kulturmiljö Älmhult. Föresla utformig bedöms ite strida mot riksitresset. Övriga föreslaga åtgärder berör ite riksitressea för kulturmiljö ( Älmhult och Slätthult ), käda forlämigar eller värdefull aturmiljö och atas därför ite iverka egativt på varke kultur- eller aturmiljö. Åtgärd D ka evetuellt beröra värdefull flora vilket behöver studeras vidare. Åtgärdera berör ite ågra område för friluftsliv och rekreatio. Mark och vatte Ett omförade av spåråtgärd A, B och D kräver att förekomste av föroreigar och behovet av saerig studeras i seare skede. Delar av markområdet i åtgärd D iehåller kostaterade föroreigar seda tidigare imprerigsverksamhet. Dagvatte frå spårområdet i åtgärd A och B avleds mot vattetäkte Möckel varför riske för föroreigar behöver studeras ärmare. Boedemiljö och barriäreffekter Järväs barriäreffekt miskar i och med plakorsigsåtgärde. Spåråtgärd A, B och D iebär tillkomst av spår itill befitlig spårmiljö. De fysiska barriäre blir därmed bredare me förädrar ite de barriäreffekt som järvä reda idag utgör. Luftkvalitet Samtliga spåråtgärder ökar möjlighetera att trafikera spåre med el- i stället för diesellok, vilket är positivt för de lokala luftkvalitete. Buller, vibratioer och elektromatiska fält Plakorsigs- och plattformsåtgärdera r i förädrig. Spåråtgärdera A, B och D ka medföra påverka på bullerivåera. I åtgärdera A och B förlägs spår på bagårde, vilket ka medföra att störigsområdet ökar, ärmast itill berört område fis dock i bostadsbebyglse. Ökad verksamhet på bagårde ka äve förädra ljudbilde egativt. De ya bagårde i åtgärd D förläggs uta direkt aslutig till agräsade bostäder, villabebyglse fis dock på motsatt sida. I kommade skede bör därför e mer detaljerad bullerutredig göras i området utifrå valt alterativ. Nya spår i A, B och D förläggs på lågt avståd frå bostäder varvid riske för käbara markvibratioer bedöms som lite. Iga av de föreslaga spåråtgärdera iebär ågo ökig av de elektromatiska fälte för ärboede. Risk och säkerhet Samtliga spåråtgärder utökar spårsystem med ökat atal växlar, mest i åtgärd D och mist i åtgärd C. Därmed bedöms riske för urspårigsolyckor kua öka ågot. Samtliga åtgärder förläggs på lägre avståd frå bostäder ä uvarade järvägsaläggig, me med take på förekomste av farligt gods och att åtgärdera vidtas i tätbebyggt område behöver riskera utredas vidare i kommade skede. För åtgärd A och B behöver dessutom riske för påverka på vattetäkte Möckel studeras ärmare. 9 (9)

10 0.. Samhällseffekter Spåråtgärd A, B och D medför itråg på aa fastighet. I åtgärd A och evetuellt åtgärd B ligr ett hus för ära de ya spåre och behöver därför rivas. Åtgärdera påverkar äve gällade detaljplaer. Plakorsigsåtgärde medför midre itråg på kommues mark och evetuellt behov av ädrig av gällade detaljpla. Plakorsigsåtgärdera och spåråtgärd D går i lije med kommues framtida markavädigsplaer. I Cetrumplae föreslås blad aat e gågbro mella östra och västra sida samt att markområde på bagårdes västra sida friläggs för y bebyglse, vilket möjliggörs i spåråtgärd D. 0.. Aläggigskostader Kostadsberäkigar har utförts eligt Trafikverkets successiva kalkylmetod där kostader tas fram på tre ivåer; mista kostad, maximala kostad och trolig kostad. I kalkylera igår kostadsposter för projektadmiistratio, utredig och plaerig, projekterig, mark- och fastighetsåtgärder, miljöåtgärder, markarbete, byggadsverk, spår, el, sigal, tele och oförutsedda kostader. För respektive åtgärd har de troliga kostade beräkats till: Plakorsigsåtgärder - Mkr Plattformsåtgärder - 9 Mkr Spåråtgärder; o A 0 Mkr o B 8 Mkr o C 9 Mkr o D 8 Mkr 0.. Samhällsekoomiska effekter I de samhällsekoomiska kalkyle värderas kostader och yttor. Alla effekter går ite att kvatifiera och värdera. De största yttora av plakorsigsåtgärdera är ökad säkerhet och förbättrad tillgäglighet. Edast tilläglighetsviste i form av e tids- vist för gågtrafikater har kuat värderas moetärt. Tidviste för gågtrafikater överskrider ivesterigskostade för plakorigsåtgärdera. Plakorsigsåtgärdera bedöms därför som samhällsekoomiskt effektiva, det vill säga yttora är större ä kostadera. Plattformsåtgärdera iebär ökad säkerhet, bättre tillgäglighet för fuktioshidrade och bättre komfort på grud av väderskydd. Nyttora har ite kuat värderas. Spåråtgärd A, B och till viss del D möjliggör att spår ka avädas som förbigågsspår, vilket miskar riske för följdförseigar på Södra Stambaa och ökar kapacitete ågot. Spåråtgärd A, B och D möjliggör effektivare arbete på bagårde med miskade kostader för tågoperatörer och godsköpare som följd. Spåråtgärd C och D möjliggör miskad avädig av disellok, vilket r effektivare rarig och midre utsläpp koldioxid och föroreigar samt miskade skatteitäkter frå drivmedelskatt till state. Nyttora har ite kuat värderas moetärt me är potetiellt stora då trafike på Södra Stambaa och bagårde är omfattade. Spåråtgärdera iebär ökad aläggigsmassa och därmed ökade drift och reivesterigskostader. 0. Utvärderig/samlad bedömig Studerade åtgärder bedöms uppfylla sia respektive ädamål och projektmål. Miljöoch samhälleffektera är ite i ågo av åtgärdera av betydade omfattig, me måste i vissa fall studeras ytterligare i kommade skede. Järvägspla bedöms krävas för spåråtgärd A, B och D me ite i övriga åtgärder. De olika åtgärdera ka till stor del omföras var för sig eller i kombiatio med varadra. Spåråtgärd A och B ersätter dock varadra och utförs därför ati eller. Ia gågbro med asluti av hiss och trappa till mittplattforme byggs behöver plattforme höjas. Möjlighete fis till 0 (9)

11 utbyggad i etapper där gågbro och plattformshöjig ka utföras oberoede av spåråtgärdera. Plattformsåtgärdera ka utföras helt oberoede av övriga åtgärder. För spårsystemet utgör åtgärd D e framtida slutlösig för bagårde i Älmhult. Ia dess ka exempelvis e elektrifierig av spår eligt åtgärd C utföras. Växelasluti till Olofströmsbaa, som också igår i C, bör ite utföras uta e förlägig av spår orrut i elighet med åtgärd A eller B. Orsake är att e y växelaslutig kortar befitligt spår och därmed miskar tillgäglig spårkapacitet. De ya bagårde i spåråtgärd D bedöms ite utgöra hider för e evetuell framtida utvecklig av kombitermiale med exempelvis e överlämigsbagård eligt Trafikverkets riktlijer. (9)

12 . Iledig. Bakgrud och syfte Bagårde i Älmhult ligr på Södra stambaa mella Hässleholm och Alvesta. Statioe har ett stort atal resade med e hög grad av ipedlig, främst till IKEA:s huvudkotor. Bakgrude till de problembild som råder på bagårde är kopplad till resecetrum och resademiljö, kombitermiale som är lokaliserad, km söder om bagårde samt till Olofströmbaa som asluter bagårde frå sydöst. Bagårde påverkas äve av agräsade projekt och framtidsplaer. Plattformara och miljö i övrigt är av låg stadard, både avseede tillgäglighet och säkerhet. I dagslät fis e plattformsförbidelse i pla (med bommar) vilket iebär att reseärer till/frå spår, måste passera över de trafikerade spåre på Södra stambaa. Största tillåta hastighet är 00 km/h, vilket medför stora risker vid omgåede tågtrafik. Kombitermiale, som ägs av IKEA, Älmhults kommu samt Gree Cargo, asluter bagårde i Älmhult med ett oelektrifierat ekelspår. Detta iebär att lokbyte måste ske på bagårde och att järvägsvagara flyttas på tågspåre, vilket egativt påverkar kapacitete på Södra stambaa. Vidare sker äve uppställig av tåg på bagårde, vilket iebär att spår blockeras uder vissa perioder. Äve Olofströmbaa, som går mella Älmhult Olofström och trafikeras av godståg till/frå Volvo, är oelektrifierad. Tåg till/frå Olofström gör därför lokbyte både i Älmhult och Alvesta, vilket påverkar bagårdaras kapacitet. För att å bagårde måste äve tåt korsa Södra stambaa. Syftet med dea förstudie är att beskriva och aalysera förutsättigar och klarlägga problem som fis på bagårde i Älmhult samt att beskriva vilke effekt ökad trafikerig och framtida övriga projekt har på bagårde. I förstudie studeras äve möjliga lösigar för att lösa probleme samt effektera av dessa alterativ. Förstudie r e översiktlig beskrivig av ova ämda aspekter. Vidare har äve e uderlagsrapport till förstudie framtagits, som är mer detaljrik och tekisk i si karaktär.. Ädamål och projektmål För projektet har ädamål och projektmål idetifierats. Ädamåle tydliggör vilka problem som behöver lösas och för vem. De har också e kopplig till de trasportpolitiska måle, se kapitel., som ar att trasportifrastrukture ska vara tillgäglig för såväl ivåare som ärigsliv samtidigt som häsy ska tas till säkerhet, miljö och hälsa. Projektmåle represeterar det som bedömts särskilt viktigt i projektet, utifrå ädamåle och redovisad problembild för bagårde i Älmhult. Följade tre ädamål med tillhörade projektmål har idetifierats: Bidra till e förbättrad säkerhet och tillgäglighet för reseärer. o Mittplattforme ska kua ås uta risk för olyckor mella reseär och tåg. o Säkerhete på plattformara ska förbättras. o De åtgärder som vidtas ska vara apassade för alla grupper i samhället. Ge möjlighet för e väl furade gods- och persotågstrafik. o Förbättrad fuktio och kapacitet på bagårde ska eftersträvas. o E försämrig av förhålladea, till exempel i sambad med åtgärder för reseärera, är ite acceptabel. (9)

13 Diö Möckel Delary 0 ÄLMHULT Södra stambaa Olofströmsbaa Killeberg Väramo Figur.: Översiktskarta. Falkeberg Ljugby Alvesta Växjö Halmstad Markaryd Södra stambaa ÄLMHULT Olofströmsbaa Olofström Hässleholm Karlsham Roeby Helsigborg Kristiastad (9)

14 Skapa e god miljö för omgivi. o Boedemiljö i området ska ite försämras med häsy till buller, vibratioer, luftutsläpp/lukt och elektromatiska fält. o Område av riksitresse ska ite beröras påtagligt.. Agräsade projekt Bagårde i Älmhult, liksom resecetrum och resademiljö, kombitermiale och Olofströmbaa berörs av e rad agräsade projekt och framtidsplaer. Neda redovisas de som är relevata för dea förstudie... Pågatåg Nordost och Krösatåg Uder togs förslag på utformig, kostader och fuktioskrav fram för ya Pågatågsstatioer i Skåe och Smålad. Uder våre 00 kom projektet Pågatåg Nordost med i Trafikverkets ivesterigspla 00-0 och ett omförade- och fiasierigsavtal skrevs mella berörda kommuer, Trafikverket, Regio Skåe och Regioförbudet Södra Smålad. Efter had har det tillkommit tre ya statioer i Smålad och därför har projektet bytt am till Pågatåg Nordost och Krösatåg. Projektet iehåller u ya lokaltågsstatioer i Skåe och Smålad. Åtgärdera möjliggör e fördubblig av turtäthete för de reda tågbetjäade ortera, vilket får stor betydelse för möjligheter till dagpedlig och för kokurreskrafte med biltrafik. För Älmhults del iebär det att fler tåg kommer staa på statioe... Södra Stambaa, högre hastighet Södra stambaa är e betydelsefull järvägskorridor mella Malmö och Stockholm som trafikeras av godståg, pedeltåg och fjärrtåg (som till exempel X000). Restide mella ortera är idag timmar och miuter, me för att öka järväs kokurreskraft temot flyt behöver restide förkortas med e timme. Med utbyggade av Götaladsbaa atas restide miska med cirka 0 miuter på dele Stockholm Gripeberg. För att klara e timmes restidsförkortig, krävs dock att restide söder om Gripeberg miskar med 0 miuter. E idéstudie (Baverket 009) redovisar olika alterativa lösigar för att kua öka hastighete på dele Gripeberg Lud. Idéstudie färdigställdes i februari 009 och samma år påbörjades äve e förstudie som utreder ett ytt förbigågsspår i Tjörarp, i syfte att öka kapacitete på aktuell baa. Högre hastigheter på Södra stambaa ställer högre krav på säkerhete för passarara i Älmhult. Dessutom ställer det högre krav på förbigågsmöjligheter av lågsamma tåg... Sydostläke Sydostläke är e föresla förbidelse mella Älmhult på Södra stambaa och Bleki kustbaa, via Olofström. Befitlig baa mella Älmhult och Olofström är cirka km låg, ekelspårig och oelektrifierad med låg kapacitet. Sydostläke iebär att y järväg tillskapas mella Olofström och Sadbäck på Bleki kustbaa. I sammahat krävs också elektrifierig av befitlig baa. Kommuera i regioe driver fråga om järvägsförbidelse för att öka flexibilitete i trasportsystemet, förbättra miljö och miska atalet olyckor samt förbättra förutsättigara för regioal utvecklig. På uppdrag av Regio Bleki, ett flertal kommuer och ärigslivet i Sydostläkskorridore har e förstudie och e kompletterade aalys av godstrasporter på järväg för sydöstra Sveri utförts (Tyrés 00). Primärt iebär projektet att fler godståg ka behöva utrymme på Älmhults bagård... Alvesta - trialspår och upprustig av resecetrum I Alvesta kommer äve resecetrat att rustas upp och förses med e plaskild övergåg (9)

15 över hela bagårde med edgåg till mittplattforme. I e förstudie (Baverket 00) redovisas förslag till trialspår för att bida samma Södra stambaa och Kust till kust-baa. Syftet är att Volvotåg söderifrå ite ska behöva staa i Alvesta uta kua köra direkt till Göteborg. Utflyttad godsbagård och trialspår har äve studerats tidigare i e separat idéstudie (Baverket 00). Idag sker lokbyte mella el- och diesellok i Alvesta för Volvotå till Göteborg. Vid ett evetuellt trialspår i Alvesta kommer lokbyte att ske i Älmhult, om ite Olofströmsbaa elektrifieras... Växjö bagårdsombyggad E ombyggad och effektiviserig av bagårde i Växjö redovisas i e utredig (Tyrés 00), vars syfte är att klargöra bagårdes dispoerig på låg sikt. I utredi defiieras uder fuktioskrav att Lästrafikes regioaltågtrafik på lägre sikt troli går äve mella Växjö och Älmhult. E såda ökig skulle iebära väsetligt tätare trafik på sträcka Alvesta Växjö... IKEA:s verksamhet IKEA har idag kotor och lar utspridda över ett stort område på västra sida om järvä. Varuhuset kommer iom ett par år flyttas till Hagaäsområdet öster om järvä. I och med detta kommer de kotorsverksamheter som ligr söder och väster om cetrum och statioe att flytta till de lediga lokalera. Därmed lokaliseras ett större atal arbetsplatser till cetrala Älmhult och atalet reseärer till/frå statioe ka förvätas öka. I sambad med flytte av IKEA:s varuhus plaeras äve e y sträckig för väg 0, Hagaäslede, frå cetrum till väg... Elektrifierig av idustrispåret Elektrifierig av förbidelsespåret mella Älmhults bagård och kombitermiale plaerar att omföras uder år 0. För Älmhults del iebär elektrifieri att fler godsvagar ka hateras med ellok...8 Utbyggad av kombitermiale i Älmhult Älmhults kommu, CargoNet och IKEA har plaer på att bygga ut de befitliga kombitermiale i Älmhult. Utbyggade är ett led i Trafikverkets process med utpekade av cetrala kombitermialer. För att Trafikverket ska stötta utpekade cetrala termialer måste de dock uppfylla vissa kriterier, avseede haterig av akommade/avgåede tåg samt klara haterig av fullåga tåg (0 m). Termiale i Älmhult bör därför byggas ut med förlägda lastspår för 0 m låga tåg (Tyrés 00).. Avgräsig av förstudieområdet Utredigsområdet, det område som ka påverkas fysiskt av förstudie, iefattar Älmhult statio och berör e sträcka om cirka km lägs med Södra stambaa och, km av Olofströmbaa. Utredigsområdet är ografiskt avgräsat söder om befitlig kombitermial för att läma utrymme för evetuell aläggig av överlämigsbagård. I orr avgräsas utredigsområdet vid Elmevä. I öster iefattas del av Olofströmbaa iom det studerade området och i väster berörs idustri- och kotorsverksamheter beläga ärmast spåre (se figur.).. Plaerigsprocesse för järväg Plaerigsprocesse för järväg regleras i la om byggade av järväg (99:9) och syftar till att byggade av järvägar e god akytig till övrig samhällsplaerig och miljölagstiftig. Frågor som regleras i la om byggade av järväg omfattas därför också av miljöbalke, eftersom verksamhete påverkar miljö. De ormala plaerigsprocesse består av förstudie, järvägsutredig och järvägspla (se figur.). Plaerigsprocesse för järväg motsvarar processe för kommual fysisk plaerig eligt Pla- och byggla, (9)

16 Elmevä Ljugbyvä Gotthards gata Stea Daska vä Halladsvä Ikea Köpmagata Älmhult Kombitermial Hagaäsparke Drivågata Södergata Skåevä Rv Olofströmsbaa Södra stambaa Södra Rigvä Slätthult Termialgata Meter Figur.: Avgräsig av förstudieområdet. (9)

17 då de första skedea, förstudie/järvägsutredig respektive kommues översiktspla, haterar avvägigar mella allmäa itresse. I de seare skedea, järvägsplae respektive kommues detaljpla, vär eskilda itresse tygre. Förstudie E förstudie ska omföras om projektet iebär byggade av järväg, eligt la om byggade av järväg. Förstudie är ett iveterigsskede som ska utgöra grud för fortsatt plaerigs- och projekterigsarbete. I förstudie kartläggs det aktuella områdets förutsättigar samtidig som omförbara lösigar med rimliga kosekveser för fuktio, miljöpåverka, tekik och samhällsekoomi tas fram. Äve lösigaras kostad och ytta beskrivs. Framtagadet av förstudie präglas av ett vidsyt och förutsättigslöst arbetssätt och stor vikt läggs vid samråd med allmähete och berörda mydigheter. Förstudie ska äve verka som uderlag för Lässtyrelses beslut om projektet ka atas medföra betydade miljöpåverka. Utifrå förstudie tar Trafikverket beslut om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Järvägsutredig Järvägsutredig ska omföras om det fis flera alterativa sträckigar för att utgöra uderlag för val av sträckig. Olika alterativ värderas och jämförs med varadra, där de allmäa itressea är av största betydelse. E viktig del av beslutsuderlat är miljökosekvesbeskrivi som ska godkäas av Lässtyrelse. Järvägspla I järvägsplae preciseras mer detaljerat hur projektet ska utformas och vilke mark och vilka fastigheter som berörs. Samråd sker med berörda fastighetsägare och e miljökosekvesbeskrivig, som ska godkäas av Lässtyrelse, upprättas. Plae fastställs slutli av Trafikverket och följs av e överklagadetid ia järvägsplae vier laga kraft, vilket iebär att Trafikverket har rätt att bebygga marke. När e järväg byggs får edast icke väsetliga avvikelser göras frå det som atts i järvägsplae. Bygghadlig I bygghadli bestäms slutli projektets tekiska utformig i elighet med de fastställda järvägsplae. Bygghadli regleras dock ite av la om byggade av järväg. Syftet med järvägsutredi är att utgöra uderlag för beslut om utbyggadsalterativ och att ligga till grud för reris tilllåtlighetsprövig. Förstudie Förutsättigar och behov. Geomförbara lösigar. Utredigsområde avgräsas. Trafikverket beslutar om ästa steg Järvägsutredig Uderlag tas fram för val av sträckig. Miljökosekveser. Trafikverket förordar alterativ Järvägspla Utformig av vald sträckig bestäms. Miljökosekveser. Trafikverket fastställer - ka överklagas Bygghadlig Byggstart Färdigställade Figur.: Plaerigsprocesse för järväg. Samråd (9)

18 . Geerella mål och lagstiftig Förstudie berörs av flera olika mål på atioell, regioal och lokal ivå. Gemesamt syftar måle till att säkerställa e hållbar utvecklig såväl samhällsekoomiskt som miljömässigt. Måle sammafattas i detta kapitel för att vidare redovisas samt utvärderas i kapitel 0.. Trasportpolitiska mål Riksda beslutade i maj 009 om mål för trasportpolitike (se figur.). Trasportpolitikes övergripade mål är att säkerställa e samhällsekoomiskt effektiv och lågsiktigt hållbar trasportförsörjig för medborgara och ärigslivet i hela ladet, och bör fura som utgågspukt för state iom trasportområdet samt som stöd för regioal och kommual plaerig. Det övergripade målet preciseras i fuktiosmål och häsysmål. Fuktiosmål tillgäglighet Trasportsystemets utformig, fuktio och avädig ska medverka till att alla e grudläggade tillgäglighet med god kvalitet och avädbarhet samt bidra till utveckligskraft i hela ladet. Trasportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kviors respektive mäs trasportbehov. Häsysmål - säkerhet, miljö och hälsa Trasportsystemets utformig, fuktio och avädig ska apassas till att i ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmåle uppås och till ökad hälsa.. Regioala mål Det regioala utveckligsarbetet utgår frå Mötesplats södra Smålad, Regioalt utveckligsprogram strategi för Kroobergs lä, som visar på iriktigar och prioriterigar för regioes utvecklig. I programmet har följade fyra huvudutmaigar med tillhörade målsättigar idetifierats för regioe: kompetes föryelse kommuikatioer livskraft För kommuikatioer as, i ovaståede programdokumet, mer specifikt e satsig iom två huvudområde; tillgäglighet och hållbara kommuikatiossystem. Tillgäglighetsmålet syftar till att regioes trasportifrastruktur ska bidra till god tillgäglighet såväl iom som till och frå hela läet för ärigsliv, ivåare och besökare. Blad hadligsiriktigar äms att itermodala trasport- och kommuikatioslösigar ska främjas. För att vidare åstadkomma hållbara kommuikatiossystem krävs blad aat effektivare godstrasportlösigar och e ökad adel kollektivtrafikresade. Älmhults kommu har i si visio Överraskade Älmhult iteratioellt & ära formulerat fyra strategiska utveckligsområde iom områdea leva och bo, ifrastruk- Säkerhet & trygghet Dödade Allvarligt skadade Trygghet Samhällets välfärdsutvecklig och lågsiktiga hållbarhet iklusive regioal och atioell utveckligskraft Tillgäglighet Geografisk struktur Trasportkvalitet Trafikarbete Jämställdhet & fördelig Kö Ålder Ikomst Regio Fuktiosedsättig Miljö Natioella miljömål Klimatpåverka Figur.: Natioella trasportpolitiska mål. 8 (9)

19 tur, etrepreörskap och hållbar utvecklig. Målet är att kommue år 00 ska ha ett befolkigsuderlag om 0 00 ivåare och för att å målet ska isatser prioriteras iom ämda område. Iom ifrastrukturområdet prioriteras iriktigar för goda kommuikatioer, ädamålseliga aläggigar och utvecklad iformatiostekologi.. Regioala mål.. Natioella miljömål Riksda atog mella 999 och 00 sexto atioella miljömål (se figur.) som beskriver de kvalitet och det tillståd för Sveris miljö, atur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på låg sikt. Sträva är att de atioella måle bör vara uppådda till ästa eratio, alltså att alla viktiga åtgärder i Sveri ska vara omförda till år 00 (år 00 då det gäller klimatmålet)... Regioala miljömål Lässtyrelse i Kroobergs lä atog år 00 miljömål för läet. Miljömåle är e apassig och kokretiserig av de atioella miljömåle om särskilda delmål utifrå de förhållade som fis i läet. Måle Hav i balas samt Levade kust och skärgård och Storsla fjällmiljö fis av aturliga skäl ite med, då läet sakar sådaa miljöer. E reviderig av de regioala miljömåle pågår. Uder år 00 tog Lässtyrelse i Kroobergs lä och Regioförbudet södra Smålad fram e mesam klimat- och eergistrategi för Kroobergs lä. Strategi iebär e bred satsig på åtgärder iom följade fyra huvudiriktigar: Miska trasporteras utsläpp Fortsätt eergieffektivisera Öka adele förybar eergi Utveckla klimat- och miljödrivet ärigsliv Figur.: De atioella miljömåle. 9 (9)

20 .. Kommuala miljömål År 000 atog Älmhults kommufullmäkti Miljöpla 000, iefattade lokala miljömål för Älmhult. Miljökvalitetsmåle beskriver de situatio som ska råda för e lågsiktigt hållbar utvecklig iom e eratio och bygr med ett udatag på de atioella. Målet Miljömedveta mäiskor har lagts till eftersom detta bedömts som e förutsättig för att de övriga måle ska uppås samt för att tydliggöra att Adas s priciper ska omsyra det kommuala miljöarbetet.. Regler i miljöbalke.. Allmäa häsysreglera De allmäa häsysreglera återfis i kap. Miljöbalke och är grudläggade för de som utför eller plaerar att utföra ågot som påverkar eller riskerar att påverka mäiskors hälsa eller miljö... Hushållig med mark, vatte och adra resurser De grudläggade hushålligsbestämmelsera i kap. Miljöbalke är avvägigsregler som skall tillämpas vid avvägig mella bevarade- och utyttjadeitresse. Reglera r uttryck för de fall samhället har väsetliga markpolitiska itresse att bevaka vid öskemål om avädi av mark, vatte och de fysiska miljö i övrigt. De särskilda hushålligsbestämmelsera i kap. Miljöbalke ar olika ografiska område i ladet som på grud av sia samlade atur- och kulturvärde i si helhet har bedömts vara av riksitresse. Utomhusluft För utomhusluft fis idag ormer för blad aat kvävedioxid, svaveldioxid, partiklar och bly. Vatteförekomster Vattemydighete i varje vattedistrikt beslutar vilka vatteförekomster som ska omfattas av miljökvalitetsormer. Iom aktuellt utredigsområde fis e grudvatteförekomst Älmhultsåse som omfattas av miljökvalitetsorme. Förekomste sträcker sig frå Älmhults cetrala delar, väster om järvä, och ca, mil söderut. Äve Möckel som ligr orr om utredigsområdet omfattas av miljökvalitetsorme för vatteförekomst. Fisk- och musselvatte Miljökvalitetsorme för fiskvatte gäller i utvalda sjöar och vattedrag. Utredigsområdet eller dess ärmaste omgivig berör iga av dessa sjöar eller vattedrag. Miljökvalitetsorme för musselvatte gäller edast i Västra Götalad. Omgivigsbuller Miljökvalitetsorme för omgivigsbuller gäller buller frå vägar, järvägar, flygplatser och idustriell verksamhet. Kommuer, Trafikverket och Luftfartsstyrelse asvarar för att kartlägga omgivigsbuller samt upprätta och fastställa åtgärdsprogram... Miljökvalitetsormer Miljökvalitetsormera återfis i kap. Miljöbalke. De är ett juridiskt bidade styrmedel med avsikt att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppå miljökvalitetsmåle och att omföra EG-direktiv. Miljökvalitetsormer ka fastställas av reri eller av e mydighet som reri utser. 0 (9)

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun Översiktspla 2012 Åstorps kommu KORTVERSION Samråd höste 2011 Iehåll Bakgrud... 3 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe... 4 Utveckligsstrategier... 5 Reglerigskarta... 6 Befolkig... 8 Närigsliv...

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Förslag till brolösning Förslag till brolösning

Förslag till brolösning Förslag till brolösning Sida 1 av 1 Sida 1 av 1 Projekt Projekt Ny Bro 2020 dläggare av (leveratör) Ny Bro 2020 S. Broberg/AKINS dläggare av (leveratör) Godkäd (leveratör) S. Broberg/AKINS Godkäd R. immerma/akins (leveratör)

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie för ABB-industriområde och Väsmanstrand

Åtgärdsvalsstudie för ABB-industriområde och Väsmanstrand Utkast RAPPORT Åtgärdsvalsstudie för ABB-idustriområde och Väsmastrad Rapport: Åtgärdsvalsstudie för ABB-idustriområde och Väsmastrad Datum: XXXX-XX-XX Beställare: Samhällsbygdsförvalti, Ludvika kommu

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige 2005-04-25 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING ATAgE AV KOMMuFuLLMÄKTigE 25 ApriL 2012 PM Klimatapassig FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING +3,5 m stadsbyggadsförvaltige AVdELigE För strategisk plaerig FördjupigsPM Vi har

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING SAMRÅDSHANDLING 2014-04-23 Nyrés Arkitektkotor Illustratioer: Nyrés Arkitektkotor, där ite aat

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER

5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER 5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER Karugi Tore älvdal För delar av kommue redovisas här åtta fördjupade översiktsplaer. Dessa omfattas av Haparada cetralort, Säivis, Vuoo och Salmis, Seskarö,

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 0 7 KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE H A N N A A N T O N S S O N Titel: Kartläggig av ett halvt sekels jämställdhetsisatser i Sverige

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

STOCKHOLM, SEGELTORP KRÅKVIK. Hemtrevliga villakvarter söder om stan

STOCKHOLM, SEGELTORP KRÅKVIK. Hemtrevliga villakvarter söder om stan STOCHOLM, SEGELTORP RÅVI Hemtrevliga villakvarter söder om sta OMTYCTA SEGELTORP får ett efterlägtat tillskott med Borätts ya område, råkvik. Som ett välkommet utropstecke ligr de 26 kedjevillora och 12

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Häck, staket, plank eller mur. Regler, rekommendationer och tips

Häck, staket, plank eller mur. Regler, rekommendationer och tips Häck, staket, plak eller ur Regler, rekoedatioer och tips dasv Mölle- Byggadsäde och Stadsbyggadskotoret vill ed dessa riktlijer för ihägader av toter ispirera till goda och fuktioella lösigar so också

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vesicare 5 mg filmdragerad tablett Vesicare 10 mg filmdragerad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Vesicare 5 mg: E tablett iehåller solifeacisucciat 5

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg)

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg) PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vesicare 5 mg filmdragerad tablett Vesicare 10 mg filmdragerad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Vesicare 5 mg filmdragerad tablett: E tablett iehåller

Läs mer

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar IGCT effektbrytare i megawattklasse för mellasäigstillämigar Att kostruera utrustig för att bryta effekter i storleksordige megawatt å mellasäigsivå är e svår ugift. De ieboede egeskaera hos de två kiselbaserade

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Section A - Executive Summary. 1 september 2000

Section A - Executive Summary. 1 september 2000 Sectio A - Exective Smmary 1 september 2000 Visio Tekiska framsteg ökar idivides möjligheter Världe förädras. Tekiska framsteg leder till att barriärer bryts er, att kommikatioe mella mäiskor förbättras

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara cleaair Iformatio frå Zehder Clea Air Solutios No. 1/2015 De ekoomiska fördelara med Zehder Clea Air Solutios är mätbara Kokurresfördelar för C&S grossistlogistikehet ES3 Bra arbetsmiljö hos Wila Miskade

Läs mer

Södertäljes stadskärna

Södertäljes stadskärna Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu Södertäljes stadskära Kulturhistorisk aalys och värderig Remissversio Fredrika Mellader Rö Lisa Sudström Christia Adersso Rapport 00: Södertäljes stadskära

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014 5100009744se / 01 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse 41 80809 Müche www.wackereuso.com Tf.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Läs mer