Årsredovisning och koncernredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning"

Transkript

1 Alligator Bioscience AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Alligator Bioscience AB (publ) avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Styrelsens säte: Lund Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). 1

2 Förvaltningsberättelse Alligator Bioscience AB (publ) är ett bioteknikföretag som utvecklar innovativa antikroppsläkemedel för immunterapi av cancer. Verksamheten har sitt fokus inom de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadium till klinisk fas IIa, med målet att skapa långsiktigt värde och stabil tillväxt genom att bygga en attraktiv projektportfölj med läkemedelskandidater i olika utvecklingsfaser. Marknaden Alligator utvecklar nästa generations immunterapi, där effekten riktas selektivt mot tumörvävnad. Detta syftar till att minimera risken för svåra biverkningar, och därmed göra immunterapi av cancer tillgänglig för en betydligt större andel av cancerpatienterna. Varje år diagnostiseras 14 miljoner människor med cancer globalt. Denna siffra förväntas öka till 22 miljoner fall inom de närmaste 2 decennierna (World Cancer Report 2014, WHO). Ökningen i antalet cancerfall avspeglas också i försäljningssiffrorna där cancerläkemedel de senaste åren passerat kardiovaskulära läkemedel. Onkologi är också det segment där dominansen är störst av antikroppsbaserade läkemedel. Av de 41 antikroppsläkemedel som är registrerade i Europa och eller USA är 18 inom onkologi (http://www.antibodysociety.org/news/approved_mabs.php), med bland annat storsäljare som Avastin, Herceptin, Rituxan, och Yervoy. Under 2014 godkändes två nya antikroppsbaserade immunterapier för behandling av metastaserande cancer, Opdivo (Bristol Myers-Squibb) och Keytruda (Merck & Co). Marknaden för läkemedel inom immunonkologi förväntas växa mycket snabbt. Flera analytiker har uppskattat att försäljningen inom området kommer att vara mer än 30 miljarder dollar per år inom snar framtid. Ett exempel är U.S. Bank Citigroup som uppskattar försäljning till 35 miljarder dollar år 2023, an annan analys av Leerink Partners ligger på 36 miljarder dollar år Alligator Bioscience har under de senaste 7 åren byggt ett starkt kunnande och ett världsomspännande nätverk inom immunterapi, vilket gör oss väl positionerade att driva utvecklingen av nästa generations immunonkologi. Förväntad marknadsutveckling inom olika terapiområden (tal anges i miljarder USD). 2

3 Nästa generations immunterapi Immunonkologi har gjort enastående framsteg under senare år. När Yervoy godkändes av FDA 2011 var det den första behandlingen någonsin som förbättrade överlevnaden för patienter med metastaserande melanom, en mycket allvarlig form av hudcancer. Effekten på överlevnad var en direkt följd av att immunsystemet aktiverades mot tumörvävnaden och att detta sedan kunde angripa tumörceller runt om i kroppen. Immunsystemet har förmågan att känna igen och oskadliggöra cancerceller och övervakar ständigt kroppens vävnader för att tidigt upptäcka när nya bildas. Cancercellerna kan dock utveckla skydd mot immunsystemet, bland annat genom att bilda ämnen som hämmar immunsystemet. I växande tumörer finns därför ofta stora antal immunceller som borde kunna angripa tumörcellerna, men som har inaktiverats av tumörens skyddsmekanismer. Med immunterapi är det möjligt att aktivera dessa immunceller så att de återfår förmågan att angripa och slå ut tumörerna. Dessutom ger framgångsrik immunterapi upphov till ett immunologiskt minne som kan göra patienten immun mot cancern under lång tid efter avslutad behandling. De immunceller som lyckas slå ut tumörcellerna kan överleva mycket länge i kroppen och utgör ett kraftfullt skydd om det uppkommer dottertumörer efter avslutad behandling. Följden av detta är att patienter som svarar på immunterapi har mycket långvarigt skydd mot återfall, en effekt som kan liknas vid en vaccination mot just den cancer som patienten lider av. Immunterapi kan ofta vara associerat med svåra biverkningar som beror på att aktivering av immunsystemet sker i hela kroppen och riskerar att rikta attacken även mot friska vävnader. Detta är begränsande för systemisk immunterapi och kan leda till att det inte går att ge maximalt effektiva doser vid behandling. Alligators satsning på nästa generations immunterapi är fokuserad på att selektivt aktivera immunsystemet mot cancerceller för att minska risken för skador på övriga kroppen. Detta görs på två konceptuellt olika sätt, lokal injektion alternativt tumörlokaliserande läkemedel som ges i blodet. Lokal injektion innebär att de immunaktiverande läkemedelskandidaterna injiceras direkt i tumörer. På så vis kan man uppnå en selektiv aktivering av de immunceller som är riktade mot tumörvävnaden. Dessa kommer att öka i antal efter injektionen och sedan sprida sig till resten av kroppen. Själva aktiveringen sker alltså i tumören medan effekten snabbt sprids till hela kroppen. Återigen kan detta liknas vid en vaccination, som kanske ges i armen men skyddar mot infektion i hela kroppen. Tumörlokaliserande läkemedelskandidater kan injiceras i blodet men är inaktiva ända tills de kommer i kontakt med tumörvävnaden där de aktiveras. Resultatet blir alltså i stort sett detsamma som om produkten injicerats direkt i tumören, men med den skillnaden att de kan nå samtliga tumörer i kroppen, inte bara de som injicerats, och därmed aktivera fler immunceller. Alligator Bioscience har tre pipelineprojekt inom immunonkologi, ADC-1013, ADC-1015 och ADC ADC har utvecklats för injektion i tumörvävnad. ADC-1015 är en bispecifik molekyl som kan ses som en hybrid av de två koncepten, den har i första hand utvecklats för lokal tumörinjektion, men har också egenskaper som gör att den främst aktiveras i tumörvävnaden. ADC-1016 är en ren tumörlokaliserande bispecifik antikropp och har utvecklats för systemisk injektion. 3

4 Läkemedelskandidater ADC-1013 ADC-1013 är en antikroppsbaserad immunterapi, som inducerar antitumöreffekter genom aktivering av CD40- receptorer på antigenpresenterande dendritceller. Läkemedelskandidaten är en FIND -optimerad human monoklonal antikropp designad för att ge optimal effekt i tumörer, med ökad affinitet och potens, liksom säkerställd funktionalitet i den sura och syrefattiga tumörmiljön. Dessutom har ADC-1013 egenskaper som medför att den stannar kvar längre i tumören efter lokal injektion. Mycket lovande effekter har visats i flera olika tumörmodeller i mus. Data från de pre-kliniska studierna publicerades under 2014 i Clinical Cancer Research, en av de mest inflytelserika internationella vetenskapliga tidskrifterna inom onkologiområdet. Vidare har den prekliniska utvärderingen genomförts med mycket goda resultat och ger tillförsikt att ADC-1013 ska tolereras väl även av patienter. Produktionen av ADC-1013 har genomförts av Cobra Biologics och av BioInvent International och har också varit framgångsrik. Läkemedelskandidaten är nu färdig att användas i kliniska försök. Den första studien i cancerpatienter har just påbörjats och beräknas pågå under 2 års tid. Den ska ge svar på om ADC-1013 är säkert, men förväntas även ge tidiga indikationer på om den har klinisk effekt mot cancer. Alligator planerar att driva projektet fram till fas II varefter vidare utveckling kan komma att ske i samarbete med en större internationell aktör. CD40 Immunsystemet förmåga att angripa cancer är beroende av två grundläggande egenskaper, dels förmågan att upptäcka canceromvandlade celler, och dels förmågan att angripa dessa. De antigenpresenterande cellerna, i första hand dendritceller, svarar för det förstnämnda genom att fungera som en anslagstavla som flaggar okända strukturer på sin yta. T cellerna svarar för själva angreppet. De passerar regelbundet förbi dendritcellernas anslagstavlor. När de upptäcker strukturer som inte normalt ska finnas i kroppen, såsom strukturer från cancerceller, kommer de att aktiveras, öka i antal och sedan attackera dessa strukturer runt om i kroppen. ADC är riktad mot en receptor på dendritceller kallad CD40. Aktivering av CD40 gör at dendritcellerna kan aktivera och dirigera T-cellers attack mot cancern, och leder i förlängningen även till immunitet mot tumöråterfall. Tidigare studier med CD40-antikroppar stoppades som en följd av svåra immunrelaterade biverkningar. Detta är ett huvudskäl till att Alligator har utvecklat ADC-1013 för tumörselektiv immunaktivering. 4

5 Optimering för injektion i tumör Genom att injicera ADC-1013 lokalt i tumörvävnad kan man uppnå en mer selektiv aktivering av den del av immunsystemet som är riktat mot cancern. Den lokala injektionen minskar systemisk exponering och sannolikt risken för systemiska biverkningar. ADC-1013 har FIND -optimerats med syfte att förbättra egenskaper vid injektion direkt i tumör. Dels har affinitet och potens ökats vilket gör det möjligt att uppnå effekt med vid mycket låga doser, och dels har det visats att antikroppens egenskaper bibehålls i den sura tumörmiljön. Dessutom har ADC-1013 egenskaper som gör att en större andel stannar kvar i tumören efter injektion. Sammantaget ger detta ADC-1013 gynnsamma egenskaper för lokal administration. Redo för kliniska studier Under 2014 slutfördes produktionen av ADC Produktionen var framgångsrik och läkemedelskandidaten uppfyller samtliga regulatoriska krav för kliniska studier. Mängden producerat material beräknas täcka behovet för hela fas 1, något beroende på vilken dos som väljs under den första doseskaleringsstudien. Vidare har den prekliniska utvärderingen genomförts med goda resultat. ADC-1013 har visats vara väl tolererad, både efter lokal tumörinjektion och efter att ha administrerats systemiskt. Resultaten styrker fortsatt utveckling med kliniska studier i cancerpatienter. Dessa studier har påbörjats och de första patienterna doserades med ADC-1013 tidigt i Bispecifika immunaktiverande läkemedel ADC-1015 ADC-1015 är en bispecifik antikropp där egenskaperna hos två immunaktiverande läkemedel har integrerats i en och samma molekyl. Effekten av den bispecifika antikroppen förväntas vara bättre än kombinationen av två monospecifika antikroppar. ADC-1015 ger därför en mycket kraftfull immunaktivering vilket bör ge överlägsen effekt, men också ökar risken för systemiska biverkningar. ADC-1015 har därför i första hand utvecklats för lokal injektion i tumör. Den bispecifika antikroppen har dock egenskaper som gör att immunaktiveringen i första hand sker i tumörmiljön. Därmed är det fullt tänkbart att ADC-1015 även kan administreras systemiskt. ADC-1015 binder till två olika immunaktiverande målmolekyler som finns uttryckta på olika celltyper i immunsystemet. Förutom att de olika celltyperna aktiveras kommer ADC-1015 även att sammanföra immuncellerna vilket leder till förstärkt aktivering. Den starka immunaktiveringen kommer endast att åstadkommas i miljöer där båda målmolekylerna finns uttryckta i höga nivåer, som t.ex. inuti en tumör. Sammantaget ger detta både en starkare immunaktivering och en lokalisering av effekten till tumörmiljön. Det långsiktiga målet är att uppnå en överlägsen klinisk antitumöreffekt som samtidigt är säker nog att användas i kombination med redan godkända immunterapier. Under 2014 har ADC-1015 optimerats ytterligare vilket även har gett upphov till ett antal nya lovande bispecifika kandidater som nu ingår i Alligators tidiga forskningsportfölj. 5

6 ADC-1016 ADC-1016 är också en bispecifik antikropp som kombinerar systemisk administrering med lokal immunaktivering. Detta görs möjligt genom fusion av en tumörbindande och en immunaktiverande antikropp. Projektet har drivits med reducerad hastighet under 2014 för att kompensera de ökade resursbehov som tillkommit i samband med att Alligator återfick fullt ägande av ADC ADC-1016 är, liksom ADC-1015, en bispecifik antikropp för tumörriktad immunonkologi. Genom att kombinera en tumörbindande och en immunmodulerande antikropp i samma molekyl skapas en bispecifik antikropp vars effekt lokaliseras till tumörområdet och de tumörspecifika immunceller som finns där. Därmed säkerställs en effektiv terapi med minimala biverkningar. Trots den reducerade hastigheten har man under 2014 uppnått flera viktiga resultat. Extensiva analyser av egenskaperna hos paneler av mono- och bispecifika antikroppar har genomförts och en tumörberoende immunaktivering bekräftats. Baserat på detta arbete har kandidater för fortsatt forskning och utveckling valts ut. Projektet drivs i samverkan med världsledande experter inom tumörlokalisering och immunterapi. BioSynergy För drygt ett år sedan förvärvade Alligator Atlas Therapeutics och fick del av ett mycket lovande cancerprojekt som utvecklas tillsammans med koreanska AbClon Inc. Samarbetet innefattar flera olika projekt där det längst framskridna är en monoklonal antikropp mot tumörantigenet HER2, kallad AC101. Antikroppen har utvecklats för att ge synergistiska effekter i kombination med Herceptin, vilket bekräftats både på cancerceller och i djurstudier. Samarbetsprojektet har under året gått in i preklinisk fas, och i samband med detta säkrat stöd från den koreanska utvecklingsfonden KDDF, som kommer att bidra med 50 % av prekliniska utvecklingskostnader. Projektet utvecklas för behandling av HER2-uttryckande magcancer. Magcancer är en av de största cancerindikationerna globalt och i synnerhet i Asien. Av de 1 miljon nya fall av magsäckscancer som upptäcks årligen är mer än hälften i Asien, framförallt i Kina, Japan och Korea (Chen et al BMC Cancer 2013; 13:458). Identifiering av nya målmolekyler Via förvärvet av Atlas Therapeutics fick Alligator även rättigheter till terapeutiska målmolekyler från det unika HPA (Human Protein Atlas)-projektet lett av Professor Mathias Uhlén. HPA är ett projekt där antikroppar genereras mot samtliga protein i den mänskliga kroppen. Alligator har säkrat forskningsstöd även i arbetet med att identifiera nya immunmodulerande målmolekyler från HPA-projektet och erhållit en delfinansiering om drygt 2 miljoner kronor för ändamålet från VINNOVA som börjat betalas ut i januari

7 Teknologiplattformen Alligator Bioscience har under 2014 vidareutvecklat och validerat ALLIGATOR-GOLD. ALLIGATOR-GOLD är ett humant antikroppsbibliotek med designad diversitet i samtliga sex hyper-variabla regioner (CDR). Biblioteket är baserat på ett beprövat par av lätt kedja (kappa) och tung kedja och har utmärkta egenskaper med avseende på produktionsnivåer etc. Med sina 60 miljarder enskilda kloner har ALLIGATOR-GOLD nu ytterligare validerats och använts med stor framgång för att ta fram bindare med hög affinitet mot ett stort antal protein och peptider. ALLIGATOR GOLD är nu motorn i Alligator Bioscience alla forsknings och utvecklingsprojekt. Integrationen av biblioteket med FIND -teknologin ger dessutom fördelen att kunna utveckla läkemedelskandidater med förbättrade egenskaper och större sannolikhet att lyckas i klinisk fas. FIND (Fragment Induced Diversity) är en s.k. evolutionsteknologi som gör det möjligt att på kort tid skapa ett mycket stort antal olika varianter av ett protein. På så sätt kan proteinet skräddarsys till ett säkert och effektivt läkemedel. Risker Framgång i de prekliniska och kliniska studier Alligator utför kan inte garanteras. Innan försäljning av någon produkt under utveckling kan komma ifråga skall bolaget och eventuella samarbetspartners visa att de potentiella produkterna är säkra och effektiva på människor för varje given indikation. Det finns ingen garanti för att kliniska prövningar som utförs av bolaget kan visa tillräcklig säkerhet och effekt för att de nödvändiga tillstånden för fortsatta prövningar skall erhållas från tillståndsmyndigheter, eller att de kommer att resultera i konkurrenskraftiga produkter. Om Bolaget eller dess samarbetspartners inte under utvecklingen kan visa med tillräcklig säkerhet att de tilltänkta produkterna är säkra och effektiva, kan godkännande komma att nekas för dessa produkter, vilket medför att dessa inte kan kommersialiseras. Det finns även alltid risk för att utvecklingsarbetet försenas i förhållande till de planer som är uppsatta, vilket skulle kunna komma att försämra den finansiella ställningen och/eller det ekonomiska resultatet. Immateriella rättigheter Alligator utökade sin patentportfölj under 2014 inom området immunoterapi av cancer med tre PCT-ansökningar. ADC-1013-patentportföljen utökades med ytterligare en patentansökan under Alligator Bioscience har även förstärkt patentportföljen för FIND -teknologin över hela världen, och portföljen består nu av 20 patent och 11 patentansökningar. ADC-1001-portföljen består vid årets slut av ett godkänt USA patent samt flera ansökningar i Europa och USA. Portföljen för projektet ADC-1004 (C5aR antagonist) reducerades i omfång och består 2014 av 5 patent och ansökningar. En patentansökan för ALLIGATOR-GOLD inlämnades under

8 s omsättning, resultat och finansiella ställning - Nettoomsättningen uppgick 2014 till 0 Kkr (273 Kkr) - Rörelseresultatet var Kkr ( Kkr) - Resultat efter finansiella poster var Kkr ( Kkr) - Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar har belastat rörelseresultatet med Kkr (4 256 Kkr) - Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten var Kkr ( Kkr) - Eget kapital uppgick till Kkr ( Kkr) Alligatorkoncernen består av moderbolaget Alligator Bioscience AB (publ) och dotterföretaget Atlas Therapeutics AB. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 Kkr (273 Kkr), och kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten var Kkr ( Kkr). Moderbolaget sammanfaller i allt väsentligt med koncernen. Investeringar Under verksamhetsåret har Kkr (2 004 Kkr) investerats i patent samt arbetsmaskiner till laboratoriet. Av dessa avser Kkr (1 948 Kkr) patenten. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten har aktiverat totalt Kkr avseende utgifter för utvecklingsarbeten i projekten ADC-1013, ADC och ADC Beloppen inkluderar direkta projektkostnader samt direkta personalkostnader. Medarbetare Vid årets slut var det faktiska antalet medarbetare 25 (28). I snitt var under verksamhetsåret antalet anställda heltidspersoner 28 (24). Av de anställda innehar 17 personer doktorsgrad. Styrelsens arbete Styrelsens arbete styrs av en arbetsordning innehållande föreskrifter för styrelsens arbete, instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen fastställs årligen. Styrelsen har under året haft 8 sammanträden. 8

9 Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Bolaget har återfått fullt ägande av läkemedelskandidat ADC-1013 genom att köpa ut BioInvent International AB per den 30 april Genom utnyttjande av teckningsoptioner har totalt nya aktier ställts ut, varigenom bolaget tillfördes kr. I december 2014 inleddes en serie av tre nyemissioner av totalt aktier som slutregistrerades i maj Emissionen tillförde bolaget kr före emissionskostnader om ca kr. I september 2014 lämnade Mats Grahn styrelsen, och Peter Benson utnämndes till ny ordförande. I januari 2015 lämnade Sibylle Lenz VD posten, och CFO Claes Eriksson tillförordnades som VD. Ägarförhållanden Företaget har i dag ca 270 aktieägare. Varje aktie motsvarar en röst. Tabellen nedan visar de största ägare (ägarandel över 1%) rankade efter aktieinnehav per den 31 december Efter slutregistrering av emissionerna i maj 2015 är det totala antalet aktier i bolaget aktier. Banque Internationale à Luxembourg SA är då största aktieägare med aktier motsvarande 17,25 % av totala antalet aktier. AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER AKTIEANDEL SUNSTONE CAPITAL ,68% BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG SA ,97% INVESTOR GENOM DUBA AB ,75% STENA AKTIEBOLAG ,88% LARS SPÅNBERG Incl. Co ,00% ATLAS ANTIBODIES AB ,74% STAFFAN RASJÖ ,29% MIKAEL LÖNN ,21% JOHAN ROCKBERG ,96% CARL BORREBAECK ,85% UNIONEN ,79% MATHIAS UHLÉN ,37% SYDSVENSK ENTREPRENÖRFOND AB ,14% MARIANNE RAPP ,43% JP MORGAN BANK ,40% MAGNUS CLAESSON Incl. Co ,40% JOHAN CLAESSON, Incl. Co ,18% HENRIK WERNÉRUS ,04% ÖVRIGA ,78% TOTALT ANTAL AKTIER % 9

10 I tabellen nedan visas utvecklingen av aktiekapitalet sedan starten år År Transaktion Ökning av aktiekapitalet Ökning av antalet Aktier Aktiekapital totalt Antal aktier Nominellt värde 2000 Bolagets bildande , Split 250: , , Nyemission , , , Nyemission , , , Apportemission 8 000, , , Nyemission , , , Nyemission , , , Nyemission , , , Lösen optioner , , , Nyemission , , , Lösen optioner , , , Nyemission , , , Nyemission , , , Nyemission , , , Nyemission , , , Nyemission , , , Nyemission , , , Nyemission , , , Lösen optioner , , , Utbyte konvertibel , , , Lösen optioner , , , Nyemission , , , Apportemission , , , Nyemission , , , Lösen optioner , , ,4 Totalt , ,4 I enlighet med beslut av den extra bolagsstämman den 5 november 2013 har teckningsoptioner givits ut under året Optionerna har förvärvats till marknadsvärde av ledning och anställda i bolaget. Varje option ger rätt att teckna en aktie i Alligator Bioscience AB (publ) till kursen 9 kr per aktie fram till den 16 mars Marknadsvärdet på optionerna har räknats fram med hjälp av den s.k. Black & Scholes modellen, och fastställts till 0,58 kr per option. 10

11 Flerårsöversikt Flerårsöversikt koncernen Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 84,1% 87,3% 62,0% Antal anställda Flerårsöversikt Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 84,2% 87,4% 62,0% Antal anställda Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat disponeras så att: till aktieägare utdelas (0 kronor per aktie) 0 i ny räkning överföres Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Balanserat resultat

12 s resultaträkning Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6, Personalkostnader 8, Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 15, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Hänförligt till s aktieägare Rapport över totalresultat koncernen Not Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Årets totalresultat Hänförligt till s aktieägare

13 s rapport över finansiell ställning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Patent Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier och arbetsmaskiner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Övrigt tillskjutet kapital Teckningsoptioner Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Eventualförpliktelser Inga Inga Inga 13

14 Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Övrigt Balanserat tillskjutet resultat inkl. Aktiekapital kapital årets resultat Totalt Ingående balans Årets totalresultat Summa årets totalresultat Transaktioner med ägare: Nyemission Emissionskostnader Utgående balans Årets totalresultat Summa årets totalresultat Transaktioner med ägare: Nyemission Teckningsoptioner Utgående balans

15 s rapport över kassaflöde Den löpande verksamheten Not Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Aktivering av projektkostnader Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser likvida medel Likvida medel vid årets slut

16 s resultaträkning Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6, Personalkostnader 8, Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 15, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat moderbolaget Not Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Årets totalresultat

17 s balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Patent Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier och arbetsmaskiner Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 19, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 11, Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Tecknat ej registrerat eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Teckningsoptioner Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

18 Rapport över förändringar i moderföretagets egna kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktie- Teknat ej reg. Överkursfond Balanserat Årets Totalt kapital kapital resultat resultat Ingående balans Årets totalresultat Summa årets totalresultat Omföring resultat föregående år Transaktioner med ägare: Nyemission Apportemission Emissionskostnader Utgående balans Årets totalresultat Summa årets totalresultat Omföring resultat föregående år Transaktioner med ägare: Nyemission Teckningsoptioner Utgående balans

19 s kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Aktivering av projektkostnader Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser likvida medel Likvida medel vid årets slut

20 Tilläggsupplysningar Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper Denna koncernredovisning omfattar det svenska moderbolaget Aligator Bioscience AB (publ), organisationsnummer, och dess dotterföretag Atlas Therapeutics AB, organisationsnummer är ett publikt aktiebolag registrerat i och med säte i Lund. Adressen till huvudkontoret är Medicon Village, LUND. Styrelsen har den 14 april 2015 godkänt denna koncernredovisning vilken kommer att läggas fram för fastställande vid årsstämman den 10 juni Tillämpade regelverk Koncernredovisning för Alligator Bioscience AB (publ.) har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom den Europeiska Unionen (EU). Vidare har årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. tillämpar de nya och ändrade standarder och tolkningar från IASB och uttalanden från IFRIC som är antagna av EU och som är obligatoriska från och med den 1 januari Inga standarder eller tolkningar har tillämpats i förtid. IFRS10, IFRS11, IFRS12 som skall tillämpas för första gången för räkenskapsår som börjat bedöms inte ha haft någon väsentlig inverkan på koncernens redovisning. Dessa finansiella rapporter är de första som upprättas enligt IFRS. Information om effekterna av övergången till IFRS framgår av Not 28. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Då det finns begränsningar i möjligheten att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen samt gällande skatteregler kan avvikelser i moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper uppstå. För innevarande räkenskapsår och jämförelseperioderna förekommer dock inga avvikelser. Underlag för upprättande av koncernredovisningen Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet om fortlevnad (going-concern) och baseras på historiska anskaffningsvärden om inget annat anges. s rapporteringsvaluta är svenska kronor, vilket är moderföretagets funktionella valuta. Om inget annat anges redovisas alla siffror i svenska kronor (kr). Grunder för konsolidering De finansiella rapporterna för moderföretaget och dotterföretaget som ingår i koncernredovisningen avser samma period och är upprättade enligt samma redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner och mellanhavanden elimineras i sin helhet och ingår följaktligen inte i koncernredovisningen. Segmentsrapportering har bara en affärsverksamhet och därmed ett enda rörelseresultat som högste verkställande beslutsfattaren regelbundet fattar beslut om och tilldelar resurser. Baserat på dessa omständigheter finns endast ett rörelsesegment som motsvarar koncernen i dess helhet och någon separat segmentsrapportering lämnas inte. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion inom koncernen som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av koncernens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som bolagets styrelse. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Materiella anlägningstilgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående föteckning: - Datorer: 3 år - Inventarier och arbetsmaskiner: 5 år 20

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Notförteckning Sidan Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.............. 53 Not 2 Intäkter per väsentligt intäktsslag.................. 58 Not 3 Rapportering per segment......................

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 2 (42) Allmänt om verksamheten Alimak Group AB, org.nr 556714-1857, ägs av Apolus Holding AB org. nr 556714-1725, till 86,48 % och tillsammans med andra personer och bolag till 13,52%.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer