Årsredovisning och koncernredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning"

Transkript

1 Alligator Bioscience AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Alligator Bioscience AB (publ) avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Styrelsens säte: Lund Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). 1

2 Förvaltningsberättelse Alligator Bioscience AB (publ) är ett bioteknikföretag som utvecklar innovativa antikroppsläkemedel för immunterapi av cancer. Verksamheten har sitt fokus inom de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadium till klinisk fas IIa, med målet att skapa långsiktigt värde och stabil tillväxt genom att bygga en attraktiv projektportfölj med läkemedelskandidater i olika utvecklingsfaser. Marknaden Alligator utvecklar nästa generations immunterapi, där effekten riktas selektivt mot tumörvävnad. Detta syftar till att minimera risken för svåra biverkningar, och därmed göra immunterapi av cancer tillgänglig för en betydligt större andel av cancerpatienterna. Varje år diagnostiseras 14 miljoner människor med cancer globalt. Denna siffra förväntas öka till 22 miljoner fall inom de närmaste 2 decennierna (World Cancer Report 2014, WHO). Ökningen i antalet cancerfall avspeglas också i försäljningssiffrorna där cancerläkemedel de senaste åren passerat kardiovaskulära läkemedel. Onkologi är också det segment där dominansen är störst av antikroppsbaserade läkemedel. Av de 41 antikroppsläkemedel som är registrerade i Europa och eller USA är 18 inom onkologi (http://www.antibodysociety.org/news/approved_mabs.php), med bland annat storsäljare som Avastin, Herceptin, Rituxan, och Yervoy. Under 2014 godkändes två nya antikroppsbaserade immunterapier för behandling av metastaserande cancer, Opdivo (Bristol Myers-Squibb) och Keytruda (Merck & Co). Marknaden för läkemedel inom immunonkologi förväntas växa mycket snabbt. Flera analytiker har uppskattat att försäljningen inom området kommer att vara mer än 30 miljarder dollar per år inom snar framtid. Ett exempel är U.S. Bank Citigroup som uppskattar försäljning till 35 miljarder dollar år 2023, an annan analys av Leerink Partners ligger på 36 miljarder dollar år Alligator Bioscience har under de senaste 7 åren byggt ett starkt kunnande och ett världsomspännande nätverk inom immunterapi, vilket gör oss väl positionerade att driva utvecklingen av nästa generations immunonkologi. Förväntad marknadsutveckling inom olika terapiområden (tal anges i miljarder USD). 2

3 Nästa generations immunterapi Immunonkologi har gjort enastående framsteg under senare år. När Yervoy godkändes av FDA 2011 var det den första behandlingen någonsin som förbättrade överlevnaden för patienter med metastaserande melanom, en mycket allvarlig form av hudcancer. Effekten på överlevnad var en direkt följd av att immunsystemet aktiverades mot tumörvävnaden och att detta sedan kunde angripa tumörceller runt om i kroppen. Immunsystemet har förmågan att känna igen och oskadliggöra cancerceller och övervakar ständigt kroppens vävnader för att tidigt upptäcka när nya bildas. Cancercellerna kan dock utveckla skydd mot immunsystemet, bland annat genom att bilda ämnen som hämmar immunsystemet. I växande tumörer finns därför ofta stora antal immunceller som borde kunna angripa tumörcellerna, men som har inaktiverats av tumörens skyddsmekanismer. Med immunterapi är det möjligt att aktivera dessa immunceller så att de återfår förmågan att angripa och slå ut tumörerna. Dessutom ger framgångsrik immunterapi upphov till ett immunologiskt minne som kan göra patienten immun mot cancern under lång tid efter avslutad behandling. De immunceller som lyckas slå ut tumörcellerna kan överleva mycket länge i kroppen och utgör ett kraftfullt skydd om det uppkommer dottertumörer efter avslutad behandling. Följden av detta är att patienter som svarar på immunterapi har mycket långvarigt skydd mot återfall, en effekt som kan liknas vid en vaccination mot just den cancer som patienten lider av. Immunterapi kan ofta vara associerat med svåra biverkningar som beror på att aktivering av immunsystemet sker i hela kroppen och riskerar att rikta attacken även mot friska vävnader. Detta är begränsande för systemisk immunterapi och kan leda till att det inte går att ge maximalt effektiva doser vid behandling. Alligators satsning på nästa generations immunterapi är fokuserad på att selektivt aktivera immunsystemet mot cancerceller för att minska risken för skador på övriga kroppen. Detta görs på två konceptuellt olika sätt, lokal injektion alternativt tumörlokaliserande läkemedel som ges i blodet. Lokal injektion innebär att de immunaktiverande läkemedelskandidaterna injiceras direkt i tumörer. På så vis kan man uppnå en selektiv aktivering av de immunceller som är riktade mot tumörvävnaden. Dessa kommer att öka i antal efter injektionen och sedan sprida sig till resten av kroppen. Själva aktiveringen sker alltså i tumören medan effekten snabbt sprids till hela kroppen. Återigen kan detta liknas vid en vaccination, som kanske ges i armen men skyddar mot infektion i hela kroppen. Tumörlokaliserande läkemedelskandidater kan injiceras i blodet men är inaktiva ända tills de kommer i kontakt med tumörvävnaden där de aktiveras. Resultatet blir alltså i stort sett detsamma som om produkten injicerats direkt i tumören, men med den skillnaden att de kan nå samtliga tumörer i kroppen, inte bara de som injicerats, och därmed aktivera fler immunceller. Alligator Bioscience har tre pipelineprojekt inom immunonkologi, ADC-1013, ADC-1015 och ADC ADC har utvecklats för injektion i tumörvävnad. ADC-1015 är en bispecifik molekyl som kan ses som en hybrid av de två koncepten, den har i första hand utvecklats för lokal tumörinjektion, men har också egenskaper som gör att den främst aktiveras i tumörvävnaden. ADC-1016 är en ren tumörlokaliserande bispecifik antikropp och har utvecklats för systemisk injektion. 3

4 Läkemedelskandidater ADC-1013 ADC-1013 är en antikroppsbaserad immunterapi, som inducerar antitumöreffekter genom aktivering av CD40- receptorer på antigenpresenterande dendritceller. Läkemedelskandidaten är en FIND -optimerad human monoklonal antikropp designad för att ge optimal effekt i tumörer, med ökad affinitet och potens, liksom säkerställd funktionalitet i den sura och syrefattiga tumörmiljön. Dessutom har ADC-1013 egenskaper som medför att den stannar kvar längre i tumören efter lokal injektion. Mycket lovande effekter har visats i flera olika tumörmodeller i mus. Data från de pre-kliniska studierna publicerades under 2014 i Clinical Cancer Research, en av de mest inflytelserika internationella vetenskapliga tidskrifterna inom onkologiområdet. Vidare har den prekliniska utvärderingen genomförts med mycket goda resultat och ger tillförsikt att ADC-1013 ska tolereras väl även av patienter. Produktionen av ADC-1013 har genomförts av Cobra Biologics och av BioInvent International och har också varit framgångsrik. Läkemedelskandidaten är nu färdig att användas i kliniska försök. Den första studien i cancerpatienter har just påbörjats och beräknas pågå under 2 års tid. Den ska ge svar på om ADC-1013 är säkert, men förväntas även ge tidiga indikationer på om den har klinisk effekt mot cancer. Alligator planerar att driva projektet fram till fas II varefter vidare utveckling kan komma att ske i samarbete med en större internationell aktör. CD40 Immunsystemet förmåga att angripa cancer är beroende av två grundläggande egenskaper, dels förmågan att upptäcka canceromvandlade celler, och dels förmågan att angripa dessa. De antigenpresenterande cellerna, i första hand dendritceller, svarar för det förstnämnda genom att fungera som en anslagstavla som flaggar okända strukturer på sin yta. T cellerna svarar för själva angreppet. De passerar regelbundet förbi dendritcellernas anslagstavlor. När de upptäcker strukturer som inte normalt ska finnas i kroppen, såsom strukturer från cancerceller, kommer de att aktiveras, öka i antal och sedan attackera dessa strukturer runt om i kroppen. ADC är riktad mot en receptor på dendritceller kallad CD40. Aktivering av CD40 gör at dendritcellerna kan aktivera och dirigera T-cellers attack mot cancern, och leder i förlängningen även till immunitet mot tumöråterfall. Tidigare studier med CD40-antikroppar stoppades som en följd av svåra immunrelaterade biverkningar. Detta är ett huvudskäl till att Alligator har utvecklat ADC-1013 för tumörselektiv immunaktivering. 4

5 Optimering för injektion i tumör Genom att injicera ADC-1013 lokalt i tumörvävnad kan man uppnå en mer selektiv aktivering av den del av immunsystemet som är riktat mot cancern. Den lokala injektionen minskar systemisk exponering och sannolikt risken för systemiska biverkningar. ADC-1013 har FIND -optimerats med syfte att förbättra egenskaper vid injektion direkt i tumör. Dels har affinitet och potens ökats vilket gör det möjligt att uppnå effekt med vid mycket låga doser, och dels har det visats att antikroppens egenskaper bibehålls i den sura tumörmiljön. Dessutom har ADC-1013 egenskaper som gör att en större andel stannar kvar i tumören efter injektion. Sammantaget ger detta ADC-1013 gynnsamma egenskaper för lokal administration. Redo för kliniska studier Under 2014 slutfördes produktionen av ADC Produktionen var framgångsrik och läkemedelskandidaten uppfyller samtliga regulatoriska krav för kliniska studier. Mängden producerat material beräknas täcka behovet för hela fas 1, något beroende på vilken dos som väljs under den första doseskaleringsstudien. Vidare har den prekliniska utvärderingen genomförts med goda resultat. ADC-1013 har visats vara väl tolererad, både efter lokal tumörinjektion och efter att ha administrerats systemiskt. Resultaten styrker fortsatt utveckling med kliniska studier i cancerpatienter. Dessa studier har påbörjats och de första patienterna doserades med ADC-1013 tidigt i Bispecifika immunaktiverande läkemedel ADC-1015 ADC-1015 är en bispecifik antikropp där egenskaperna hos två immunaktiverande läkemedel har integrerats i en och samma molekyl. Effekten av den bispecifika antikroppen förväntas vara bättre än kombinationen av två monospecifika antikroppar. ADC-1015 ger därför en mycket kraftfull immunaktivering vilket bör ge överlägsen effekt, men också ökar risken för systemiska biverkningar. ADC-1015 har därför i första hand utvecklats för lokal injektion i tumör. Den bispecifika antikroppen har dock egenskaper som gör att immunaktiveringen i första hand sker i tumörmiljön. Därmed är det fullt tänkbart att ADC-1015 även kan administreras systemiskt. ADC-1015 binder till två olika immunaktiverande målmolekyler som finns uttryckta på olika celltyper i immunsystemet. Förutom att de olika celltyperna aktiveras kommer ADC-1015 även att sammanföra immuncellerna vilket leder till förstärkt aktivering. Den starka immunaktiveringen kommer endast att åstadkommas i miljöer där båda målmolekylerna finns uttryckta i höga nivåer, som t.ex. inuti en tumör. Sammantaget ger detta både en starkare immunaktivering och en lokalisering av effekten till tumörmiljön. Det långsiktiga målet är att uppnå en överlägsen klinisk antitumöreffekt som samtidigt är säker nog att användas i kombination med redan godkända immunterapier. Under 2014 har ADC-1015 optimerats ytterligare vilket även har gett upphov till ett antal nya lovande bispecifika kandidater som nu ingår i Alligators tidiga forskningsportfölj. 5

6 ADC-1016 ADC-1016 är också en bispecifik antikropp som kombinerar systemisk administrering med lokal immunaktivering. Detta görs möjligt genom fusion av en tumörbindande och en immunaktiverande antikropp. Projektet har drivits med reducerad hastighet under 2014 för att kompensera de ökade resursbehov som tillkommit i samband med att Alligator återfick fullt ägande av ADC ADC-1016 är, liksom ADC-1015, en bispecifik antikropp för tumörriktad immunonkologi. Genom att kombinera en tumörbindande och en immunmodulerande antikropp i samma molekyl skapas en bispecifik antikropp vars effekt lokaliseras till tumörområdet och de tumörspecifika immunceller som finns där. Därmed säkerställs en effektiv terapi med minimala biverkningar. Trots den reducerade hastigheten har man under 2014 uppnått flera viktiga resultat. Extensiva analyser av egenskaperna hos paneler av mono- och bispecifika antikroppar har genomförts och en tumörberoende immunaktivering bekräftats. Baserat på detta arbete har kandidater för fortsatt forskning och utveckling valts ut. Projektet drivs i samverkan med världsledande experter inom tumörlokalisering och immunterapi. BioSynergy För drygt ett år sedan förvärvade Alligator Atlas Therapeutics och fick del av ett mycket lovande cancerprojekt som utvecklas tillsammans med koreanska AbClon Inc. Samarbetet innefattar flera olika projekt där det längst framskridna är en monoklonal antikropp mot tumörantigenet HER2, kallad AC101. Antikroppen har utvecklats för att ge synergistiska effekter i kombination med Herceptin, vilket bekräftats både på cancerceller och i djurstudier. Samarbetsprojektet har under året gått in i preklinisk fas, och i samband med detta säkrat stöd från den koreanska utvecklingsfonden KDDF, som kommer att bidra med 50 % av prekliniska utvecklingskostnader. Projektet utvecklas för behandling av HER2-uttryckande magcancer. Magcancer är en av de största cancerindikationerna globalt och i synnerhet i Asien. Av de 1 miljon nya fall av magsäckscancer som upptäcks årligen är mer än hälften i Asien, framförallt i Kina, Japan och Korea (Chen et al BMC Cancer 2013; 13:458). Identifiering av nya målmolekyler Via förvärvet av Atlas Therapeutics fick Alligator även rättigheter till terapeutiska målmolekyler från det unika HPA (Human Protein Atlas)-projektet lett av Professor Mathias Uhlén. HPA är ett projekt där antikroppar genereras mot samtliga protein i den mänskliga kroppen. Alligator har säkrat forskningsstöd även i arbetet med att identifiera nya immunmodulerande målmolekyler från HPA-projektet och erhållit en delfinansiering om drygt 2 miljoner kronor för ändamålet från VINNOVA som börjat betalas ut i januari

7 Teknologiplattformen Alligator Bioscience har under 2014 vidareutvecklat och validerat ALLIGATOR-GOLD. ALLIGATOR-GOLD är ett humant antikroppsbibliotek med designad diversitet i samtliga sex hyper-variabla regioner (CDR). Biblioteket är baserat på ett beprövat par av lätt kedja (kappa) och tung kedja och har utmärkta egenskaper med avseende på produktionsnivåer etc. Med sina 60 miljarder enskilda kloner har ALLIGATOR-GOLD nu ytterligare validerats och använts med stor framgång för att ta fram bindare med hög affinitet mot ett stort antal protein och peptider. ALLIGATOR GOLD är nu motorn i Alligator Bioscience alla forsknings och utvecklingsprojekt. Integrationen av biblioteket med FIND -teknologin ger dessutom fördelen att kunna utveckla läkemedelskandidater med förbättrade egenskaper och större sannolikhet att lyckas i klinisk fas. FIND (Fragment Induced Diversity) är en s.k. evolutionsteknologi som gör det möjligt att på kort tid skapa ett mycket stort antal olika varianter av ett protein. På så sätt kan proteinet skräddarsys till ett säkert och effektivt läkemedel. Risker Framgång i de prekliniska och kliniska studier Alligator utför kan inte garanteras. Innan försäljning av någon produkt under utveckling kan komma ifråga skall bolaget och eventuella samarbetspartners visa att de potentiella produkterna är säkra och effektiva på människor för varje given indikation. Det finns ingen garanti för att kliniska prövningar som utförs av bolaget kan visa tillräcklig säkerhet och effekt för att de nödvändiga tillstånden för fortsatta prövningar skall erhållas från tillståndsmyndigheter, eller att de kommer att resultera i konkurrenskraftiga produkter. Om Bolaget eller dess samarbetspartners inte under utvecklingen kan visa med tillräcklig säkerhet att de tilltänkta produkterna är säkra och effektiva, kan godkännande komma att nekas för dessa produkter, vilket medför att dessa inte kan kommersialiseras. Det finns även alltid risk för att utvecklingsarbetet försenas i förhållande till de planer som är uppsatta, vilket skulle kunna komma att försämra den finansiella ställningen och/eller det ekonomiska resultatet. Immateriella rättigheter Alligator utökade sin patentportfölj under 2014 inom området immunoterapi av cancer med tre PCT-ansökningar. ADC-1013-patentportföljen utökades med ytterligare en patentansökan under Alligator Bioscience har även förstärkt patentportföljen för FIND -teknologin över hela världen, och portföljen består nu av 20 patent och 11 patentansökningar. ADC-1001-portföljen består vid årets slut av ett godkänt USA patent samt flera ansökningar i Europa och USA. Portföljen för projektet ADC-1004 (C5aR antagonist) reducerades i omfång och består 2014 av 5 patent och ansökningar. En patentansökan för ALLIGATOR-GOLD inlämnades under

8 s omsättning, resultat och finansiella ställning - Nettoomsättningen uppgick 2014 till 0 Kkr (273 Kkr) - Rörelseresultatet var Kkr ( Kkr) - Resultat efter finansiella poster var Kkr ( Kkr) - Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar har belastat rörelseresultatet med Kkr (4 256 Kkr) - Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten var Kkr ( Kkr) - Eget kapital uppgick till Kkr ( Kkr) Alligatorkoncernen består av moderbolaget Alligator Bioscience AB (publ) och dotterföretaget Atlas Therapeutics AB. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 Kkr (273 Kkr), och kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten var Kkr ( Kkr). Moderbolaget sammanfaller i allt väsentligt med koncernen. Investeringar Under verksamhetsåret har Kkr (2 004 Kkr) investerats i patent samt arbetsmaskiner till laboratoriet. Av dessa avser Kkr (1 948 Kkr) patenten. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten har aktiverat totalt Kkr avseende utgifter för utvecklingsarbeten i projekten ADC-1013, ADC och ADC Beloppen inkluderar direkta projektkostnader samt direkta personalkostnader. Medarbetare Vid årets slut var det faktiska antalet medarbetare 25 (28). I snitt var under verksamhetsåret antalet anställda heltidspersoner 28 (24). Av de anställda innehar 17 personer doktorsgrad. Styrelsens arbete Styrelsens arbete styrs av en arbetsordning innehållande föreskrifter för styrelsens arbete, instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen fastställs årligen. Styrelsen har under året haft 8 sammanträden. 8

9 Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Bolaget har återfått fullt ägande av läkemedelskandidat ADC-1013 genom att köpa ut BioInvent International AB per den 30 april Genom utnyttjande av teckningsoptioner har totalt nya aktier ställts ut, varigenom bolaget tillfördes kr. I december 2014 inleddes en serie av tre nyemissioner av totalt aktier som slutregistrerades i maj Emissionen tillförde bolaget kr före emissionskostnader om ca kr. I september 2014 lämnade Mats Grahn styrelsen, och Peter Benson utnämndes till ny ordförande. I januari 2015 lämnade Sibylle Lenz VD posten, och CFO Claes Eriksson tillförordnades som VD. Ägarförhållanden Företaget har i dag ca 270 aktieägare. Varje aktie motsvarar en röst. Tabellen nedan visar de största ägare (ägarandel över 1%) rankade efter aktieinnehav per den 31 december Efter slutregistrering av emissionerna i maj 2015 är det totala antalet aktier i bolaget aktier. Banque Internationale à Luxembourg SA är då största aktieägare med aktier motsvarande 17,25 % av totala antalet aktier. AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER AKTIEANDEL SUNSTONE CAPITAL ,68% BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG SA ,97% INVESTOR GENOM DUBA AB ,75% STENA AKTIEBOLAG ,88% LARS SPÅNBERG Incl. Co ,00% ATLAS ANTIBODIES AB ,74% STAFFAN RASJÖ ,29% MIKAEL LÖNN ,21% JOHAN ROCKBERG ,96% CARL BORREBAECK ,85% UNIONEN ,79% MATHIAS UHLÉN ,37% SYDSVENSK ENTREPRENÖRFOND AB ,14% MARIANNE RAPP ,43% JP MORGAN BANK ,40% MAGNUS CLAESSON Incl. Co ,40% JOHAN CLAESSON, Incl. Co ,18% HENRIK WERNÉRUS ,04% ÖVRIGA ,78% TOTALT ANTAL AKTIER % 9

10 I tabellen nedan visas utvecklingen av aktiekapitalet sedan starten år År Transaktion Ökning av aktiekapitalet Ökning av antalet Aktier Aktiekapital totalt Antal aktier Nominellt värde 2000 Bolagets bildande , Split 250: , , Nyemission , , , Nyemission , , , Apportemission 8 000, , , Nyemission , , , Nyemission , , , Nyemission , , , Lösen optioner , , , Nyemission , , , Lösen optioner , , , Nyemission , , , Nyemission , , , Nyemission , , , Nyemission , , , Nyemission , , , Nyemission , , , Nyemission , , , Lösen optioner , , , Utbyte konvertibel , , , Lösen optioner , , , Nyemission , , , Apportemission , , , Nyemission , , , Lösen optioner , , ,4 Totalt , ,4 I enlighet med beslut av den extra bolagsstämman den 5 november 2013 har teckningsoptioner givits ut under året Optionerna har förvärvats till marknadsvärde av ledning och anställda i bolaget. Varje option ger rätt att teckna en aktie i Alligator Bioscience AB (publ) till kursen 9 kr per aktie fram till den 16 mars Marknadsvärdet på optionerna har räknats fram med hjälp av den s.k. Black & Scholes modellen, och fastställts till 0,58 kr per option. 10

11 Flerårsöversikt Flerårsöversikt koncernen Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 84,1% 87,3% 62,0% Antal anställda Flerårsöversikt Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 84,2% 87,4% 62,0% Antal anställda Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat disponeras så att: till aktieägare utdelas (0 kronor per aktie) 0 i ny räkning överföres Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Balanserat resultat

12 s resultaträkning Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6, Personalkostnader 8, Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 15, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Hänförligt till s aktieägare Rapport över totalresultat koncernen Not Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Årets totalresultat Hänförligt till s aktieägare

13 s rapport över finansiell ställning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Patent Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier och arbetsmaskiner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Övrigt tillskjutet kapital Teckningsoptioner Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Eventualförpliktelser Inga Inga Inga 13

14 Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Övrigt Balanserat tillskjutet resultat inkl. Aktiekapital kapital årets resultat Totalt Ingående balans Årets totalresultat Summa årets totalresultat Transaktioner med ägare: Nyemission Emissionskostnader Utgående balans Årets totalresultat Summa årets totalresultat Transaktioner med ägare: Nyemission Teckningsoptioner Utgående balans

15 s rapport över kassaflöde Den löpande verksamheten Not Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Aktivering av projektkostnader Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser likvida medel Likvida medel vid årets slut

16 s resultaträkning Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6, Personalkostnader 8, Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 15, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat moderbolaget Not Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Årets totalresultat

17 s balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Patent Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier och arbetsmaskiner Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 19, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 11, Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Tecknat ej registrerat eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Teckningsoptioner Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

18 Rapport över förändringar i moderföretagets egna kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktie- Teknat ej reg. Överkursfond Balanserat Årets Totalt kapital kapital resultat resultat Ingående balans Årets totalresultat Summa årets totalresultat Omföring resultat föregående år Transaktioner med ägare: Nyemission Apportemission Emissionskostnader Utgående balans Årets totalresultat Summa årets totalresultat Omföring resultat föregående år Transaktioner med ägare: Nyemission Teckningsoptioner Utgående balans

19 s kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Aktivering av projektkostnader Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser likvida medel Likvida medel vid årets slut

20 Tilläggsupplysningar Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper Denna koncernredovisning omfattar det svenska moderbolaget Aligator Bioscience AB (publ), organisationsnummer, och dess dotterföretag Atlas Therapeutics AB, organisationsnummer är ett publikt aktiebolag registrerat i och med säte i Lund. Adressen till huvudkontoret är Medicon Village, LUND. Styrelsen har den 14 april 2015 godkänt denna koncernredovisning vilken kommer att läggas fram för fastställande vid årsstämman den 10 juni Tillämpade regelverk Koncernredovisning för Alligator Bioscience AB (publ.) har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom den Europeiska Unionen (EU). Vidare har årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. tillämpar de nya och ändrade standarder och tolkningar från IASB och uttalanden från IFRIC som är antagna av EU och som är obligatoriska från och med den 1 januari Inga standarder eller tolkningar har tillämpats i förtid. IFRS10, IFRS11, IFRS12 som skall tillämpas för första gången för räkenskapsår som börjat bedöms inte ha haft någon väsentlig inverkan på koncernens redovisning. Dessa finansiella rapporter är de första som upprättas enligt IFRS. Information om effekterna av övergången till IFRS framgår av Not 28. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Då det finns begränsningar i möjligheten att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen samt gällande skatteregler kan avvikelser i moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper uppstå. För innevarande räkenskapsår och jämförelseperioderna förekommer dock inga avvikelser. Underlag för upprättande av koncernredovisningen Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet om fortlevnad (going-concern) och baseras på historiska anskaffningsvärden om inget annat anges. s rapporteringsvaluta är svenska kronor, vilket är moderföretagets funktionella valuta. Om inget annat anges redovisas alla siffror i svenska kronor (kr). Grunder för konsolidering De finansiella rapporterna för moderföretaget och dotterföretaget som ingår i koncernredovisningen avser samma period och är upprättade enligt samma redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner och mellanhavanden elimineras i sin helhet och ingår följaktligen inte i koncernredovisningen. Segmentsrapportering har bara en affärsverksamhet och därmed ett enda rörelseresultat som högste verkställande beslutsfattaren regelbundet fattar beslut om och tilldelar resurser. Baserat på dessa omständigheter finns endast ett rörelsesegment som motsvarar koncernen i dess helhet och någon separat segmentsrapportering lämnas inte. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion inom koncernen som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av koncernens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som bolagets styrelse. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Materiella anlägningstilgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående föteckning: - Datorer: 3 år - Inventarier och arbetsmaskiner: 5 år 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Alligator Bioscience AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Alligator Bioscience AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) BrainCool AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SenzaGen AB. Årsredovisning för 556821-9207. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

SenzaGen AB. Årsredovisning för 556821-9207. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för SenzaGen AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer