Sök pengar och utveckla svensk studentidrott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sök pengar och utveckla svensk studentidrott"

Transkript

1 Sök pengar och utveckla svensk studentidrott I sammanställningen nedan ges en kort presentation och beskrivning av ett antal stiftelser, stipendier och fonder som studentidrottsföreningar och/eller studentidrottsledare kan söka pengar från för diverse ändamål. Vissa stipendier är väldigt breda och där idrott endast utgör en av flera potentiella inriktningar att söka pengar för, medan andra stipendier är mer fokuserade och endast finansierar projekt/resor/prestationer inom ett snävare verksamhetsområde. Det är därför viktigt att du som sökande först kommer upp med en bra idé om vad du vill göra. Det vill säga exakt vad det är du vill söka pengar för? Sedan tar du reda på vilken stiftelse eller fond som verkar passa bäst att söka pengar ifrån. Sammanställningen är ett levande dokument som är tänkt att uppdateras kontinuerligt för att öka dess användbarhet och nytta. Om du eller din förening med framgång har sökt och fått pengar från någon av dessa stiftelser/stipendier/fonder, mejla gärna till och berätta om era erfarenheter. Bifoga gärna er framgångsrika ansökan. Med er hjälp kan vi då utveckla detta dokument med konkreta exempel och erfarenheter från framgångsrika ansökningar. Ni är också välkomna att mejla åsikter till oss om sammanställningen och hur den kan förbättras. Stipendier med brett och generellt syfte 1. Stiftelsen Cool Kidz: q15082 Per Erik Eklund, Lappmyrsvägen 18, Leksand, Ändamål: Att genom årliga bidrag till enskilda personer och idrottsföreningar i Sverige stödja svensk barn- och ungdomsidrott och ideellt arbete med idrottsintresserade barn och ungdomar. Vem kan söka: Enskilda och juridiska personer i Sverige. Ansökan: När som helst under året. Skriftliga ansökningar. 2. Alba Langenskiölds stiftelse (Bokförlaget Langenskiöld): q5074 Carnegie Investmentbank AB, Stockholm, Ändamål: Stiftelsens ändamål är att främja religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål samt att främja landets näringsliv.

2 Vem kan söka: Föreningar och juridiska personer i hela Sverige kan söka. Inga stipendium delas ut till privatpersoner. Ansökan: När som helst under året. Skicka din förfrågan med kontaktuppgifter, projektbeskrivning och budget via Stiftelsens styrelse: Anne Langenskiöld Folke Elisabeth Tamm Fredrik Langenskiöld Lisbeth Thulin 3. Allmänna arvsfonden Arvsfondsdelegationens kansli, Box Stockholm, Tel , Ändamål: Vi bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning Vi ställer särskilt höga krav på att projektet är nyskapande och utvecklande. För att få stöd ur fonden krävs också en egen insats av mottagaren, exempelvis ideellt arbete eller att upplåta lokaler för projektet. Föreningen ska: ha funnits i minst ett år och kunna visa stadgar och verksamhetsberättelse motivera på vilket sätt projektet är nyskapande och utvecklande visa hur hela projektet ska finansieras ha med minst en av våra målgrupper i planeringen och utförandet av projektet ha en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projektets slut Även offentliga huvudmän, till exempel kommuner, kan få projektstöd, om de samarbetar nära med en ideell förening i projektet. Exempel på kostnader som ett projekt kan få stöd för är: projektledning lokalhyra inköp av utrustning Vi ger inte stöd till: ordinarie verksamhet enskilda personer eller företag nybildade organisationer offentlig verksamhet som normalt finansieras med skattepengar renodlad forskning

3 enstaka arrangemang, som skol- eller studieresor, konferenser eller lägerverksamhet utlandsresor utbyten eller deltagande i konferenser utomlands Räkna med att det tar omkring fem månaders handläggning från det att vi fått in en komplett och undertecknad ansökan (finns på tills det att ett beslut kan fattas. Glöm inte att besvara de frågor som finns på ansökningsblankettens baksida. Vi fattar beslut allteftersom ansökningarna kommer in. Varje beslut gäller ett år i taget. Om projektet pågår i flera år ska ni lämna in en ekonomisk redovisning, en lägesrapport och en ny ansökan för varje år. Ett projekt kan få stöd under högst tre år. Lokalstöd Ideella föreningar kan få stöd för den del av kostnaderna för inköp, ny-, om- och tillbyggnad av lokaler och anläggningar som krävs för att föreningen ska kunna genomföra en nyskapande och utvecklande verksamhet. Det räcker att verksamheten som ska bedrivas är nyskapande på orten. Föreningen ska: ha funnits i minst två år kunna finansiera en del av kostnaden själv anpassa lokalerna för personer med funktionsnedsättning äga lokalerna eller hyra dem med långtidskontrakt under tio år upplåta lokalerna till andra barn-, ungdoms- eller handikapporganisationer utan egen vinning ha utvecklat en nyskapande och utvecklande verksamhet som kräver en förändring av lokal eller anläggningen redovisa dels syfte med den nya verksamheten och dels metod för projektets genomförande. Därutöver redovisas eventuella samarbetspartners och andra aktörer i projektet samt deras roll i samarbetet. SAIF:s erfarenheter av Arvsfonden Arvsfonden får in ca ansökningar/år. De beviljar ca 200 av dem. Så räkna med avslag minst en gång och se det som att ert projekt utvecklas och blir bättre genom att ni får arbeta mer med ansökan och 2011 har SAIF tillsammans med fem medlemsföreningar beviljats kronor/år för att genomföra projektet Aktiva studenter. Aktiva studenters mål är att studenterna som deltar ska uppleva sig ha en bättre hälsa än tidigare samt att de upplevda hindren för fysisk aktivitet minskat avsevärt.

4 4. Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden Box Stockholm, Telefon , Telefax , Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att främja landets näringsliv och att främja välgörande, konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige. Anslag kan sökas av etablerade institutioner och organisationer. För ansökan om anslag har Stiftelsen inga särskilda ansökningsformulär. En fullständig ansökan jämte bilagor skall inges i ett exemplar. Ansökan kan ej lämnas via telefax eller e-post. I en ansökan skall klart anges: Vad ansökan avser - kort beskrivning En fullständig kostnadskalkyl En tidsplan. Ansökan kan inges när som helst under året. Stiftelsens styrelse sammanträder normalt tre gånger per år och behandlar ansökningar i den takt beredningen hunnit slutföras. Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes samt publiceras på hemsidan. 5. SOS Stipendier (dvs företaget som ligger bakom stipendieboken): 4121 Stöd och stipendier AB GlobalGrant, Ektorpsvägen 4a, Nacka, , Ändamål: Stöd & Stipendier AB - GlobalGrant delar ut bidrag till alla tänkbara ändamål. Du kan söka för vad som helst. Vem kan söka: Alla i hela världen. Både enskilda personer och föreningar kan söka. Det finns inga krav på viss ålder, bostadsort eller nationalitet. Vi kommet att prioritera ansökningar med bilder som beskriver dig och ditt projekt. Ansökan: Senast 30 september, 31 januari respektive 31 maj årligen. Stipendiet kan endast sökas genom att man registrerar sig på Du kan inte ansöka om stipendium retroaktivt, dvs för sånt som redan är gjort. Utdelning: Högst kr delas ut tre gånger årligen. Endast de som får stipendium meddelas, övriga kan se vilka som fick stipendium här Övrigt: När du ansöker om SOS-stipendiet blir du också medlem på GlobalGrant.com.

5 Stipendier för hälsa och aktivitet: 1. Bliwa Stiftelsen: 5631 Box 5125, Stockholm, , Stipendium för dig som arbetar eller forskar inom HR, arbetsmiljö och hälsa. Bliwa Stiftelsen delar ut ett årligt stipendium till personer och företag som vill genomföra forsknings- eller utbildningsinsatser för ett hållbart arbetsliv. Stipendiebeloppet för 2011 är kronor. Bliwastipendiet kan gå till ett företag eller en person som vill genomföra målinriktade forskningseller utbildningsinsatser inom förebyggande eller rehabiliterande hälsoarbete. Det kan vara forskare eller praktiker inom områden som HR, arbetsmiljö & hälsa eller företagshälsovård. Bliwastipendiet ska bidra till kunskapsspridning och vara till nytta för fler. Stipendiet är alltså inte avsett att finansiera enskilda individers rehabilitering eller utbildning utan ska snarare stödja insatser som främjar ett hållbart arbetsliv på grupp-, organisations- och/eller samhällsnivå. Bliwastipendiet ges inte som stöd för enbart affärsutveckling. Bliwastipendiet delas ut i syfte att i enlighet med Bliwa Stiftelsens ändamål: Stödja forskning, utbildning och undervisning inom följande områden: Förebyggande verksamhet med målsättning att behålla arbetsförmågan hos tjänstemän och företagare Rehabilitering av långtidssjukskrivna tjänstemän och företagare Övrig verksamhet som har till mål att minska samhällets kostnad för långtidssjukskrivna. Utöver krav på överensstämmelse med stiftelsens ändamål bedöms ansökningarna utifrån följande kriterier: Projektet ska vara till nytta för fler, det vill säga syfta till att bidra till metod- och kompetensutveckling för såväl ansvariga som berörda inom olika organisationer och verksamheter. Projektet ska bedömas som relevant. Projektet ska bedömas som effektivt, det vill säga förväntas ge resultat. Projektet ska vara realistiskt och genomförbart. Projektet kan gärna vara innovativt vad gäller metod eller spridning av befintliga metoder. Exempel på vad som kan komma att stödjas är forskning, utbildning, utvecklingsprojekt samt implementering och/eller utvärdering av metoder och verktyg. Projektet kan röra sig inom förebyggande arbete eller rehabiliteringsområdet. Ansökningstiden pågår mellan 27 oktober 2010 och 28 februari Under våren bereds ansökningarna av Bliwa Stiftelsens stipendiekommitté. Bliwa Stiftelsens styrelse fattar beslut om tilldelning i juni, därefter kontaktas samtliga sökanden. Bliwastipendiaten offentliggörs under hösten 2011.

6 Stipendier till utbildning av idrottsledare 1. Gustaf Lindenbaum-stipendiet (var tredje år): 4622 Riksidrottens vänner, Stig Hedlund, Uckerö 6320, Östhammar, , Ändamål: Stipendium till förtjänta yngre kvinnliga idrottsledare för vidareutbildning. Det är viktigt att sådana egenskaper som kamratskap och lojalitet m.m. särskilt betonas. Stipendiet utdelas i regel vart tredje år, närmast Ansökan: Skriftligen av den som vill ha stipendium, stipendiekommittén tillhanda senast 31 augusti. Endast utsedda stipendiater underrättas, och det senast den 1 november. Stipendiat skall lämna kort, skriftlig rapport om hur stipendiet använts. Efter den 31 augusti inkomna ansökningar och förslag behandlas först i september-oktober följande år. 2. Sven Thofelt-stipendiet: 4730 Riksidrottens vänner, Stig Hedlund, Uckerö 6320, Östhammar, , Ändamål: Stipendiet, att användas till utbildning, till en under många år verksam manlig eller kvinnlig idrottsledare, som framgångsrikt främjat ungdomsverksamhet i grundarens anda. Ansökan: Senast 31 augusti. Inga särskilda ansökningsformulär finns. Endast skriftliga ansökningar och förslag. Utsedda stipendiater underrättas senast den 1 november. Stipendiat skall lämna kort, skriftlig rapport om hur stipendiet använts. Efter den 31 augusti inkomna ansökningar och förslag behandlas först i september-oktober följande år. I samtal med Stig Hedlund (aug 2011) tipsar han om att detta stipendium är mest lämpligt att söka för manliga idrottsledare. 3. Gösta Gärdins Ungdomsfond Riksidrottens vänner, Stig Hedlund, Uckerö 6320, Östhammar, , Utdelas i regel varje år, till en manlig eller kvinnlig idrottsledare, som under många år med framgång bedrivit ungdomsverksamhet och särskilt befrämjat förståelse för rent spel och glädje inom idrotten och skall användas i vidareutbildningssyfte. I samtal med Stig Hedlund (aug 2011) tipsar han om att detta stipendium är mest lämpligt att söka för kvinnliga idrottsledare.

7 4. Jubileumsfonden: 4729 Riksidrottens vänner, Stig Hedlund, Uckerö 6320, Östhammar, , Ändamål: Stipendium att användas för utbildning, till "en aktiv kvinnlig eller manlig idrottsledare som genom sin ledargärning på särskilt sätt främjat svensk idrott". Ansökan: Inga särskilda ansökningsformulär finns. Skriftliga ansökningar och förslag skall vara stipendiekommittens sekreterare tillhanda senast den 31 augusti. Endast utsedda stipendiater underrättas, och det senast den 1 november. 5. Edström-Ekelund och Landeliusfonden (jämna år): 690 Riksidrottsförbundet, Idrottens hus, Stockholm, , Ändamål: Bidrag till svenska aktiva ungdomsledare i åldern att utbilda sig inom ungdomsidrotten. Ansökan: Via respektive distriksförbund på särskild blankett. Ansökningshandlingar utskickas till distriktsförbunden i augusti jämna år. Ansökan ska vara inne senast 1 oktober, jämna år till distriktsförbundet. Utdelning: kr per stipendium. 6. Folksams Idrottsfond (via RF) Varje år delar Folksams Idrottsfond ut stipendier, jämna år till föreningar och udda år till unga ledare. Under 2011 får ca 400 unga ledare mellan år möjligheten att delta på ledarcamp. Ledarstipendierna utdelas av respektive distrikt och tilldelas unga ledare. Sökanden ska vara en ideell ledare/funktionär i åldern år, verksam i en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet. Varje distriktsidrottsförbund beslutar om stipendium. Kriterierna som bedöms är engagemang, intresse för utövarnas sociala utveckling, förmågan att vara en god förebild, samt arbetssätt. Ledaren ska: vara en god förebild ha ett stort sportsligt engagemang, och ett intresse för utövarnas sociala utveckling. genom sitt sätt att arbeta bidra till ett livslångt intresse för idrott och hälsa. Arbeta så att utövarna har inflytande över verksamheten och att ledaren arbetar för att alla ska få vara med är en självklarhet. Ansökningstiden är olika beroende på vilket distrikt ledaren tillhör. För mer information eller frågor: Peter Eriksson

8 Stipendium för investeringar 1. Bidrag till föreningsägda anläggningar: a1512 Bidraget kan sökas av till RF anslutna idrottsföreningar. Satsningar kan också genomföras i samverkan mellan flera idrottsföreningar och/eller med andra aktörer, t ex kommuner, friluftsorganisationer, idrottsnära barn- och ungdomsaktiviteter såsom skateboard, parkour etc. Huvudsyftet med bidraget är aktivitetsytor som genererar idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Det går också att ansöka för anläggningsprojekt som främjar tillgänglighet för funktionshindrade, jämställdhet, jämlikhet, miljö och klimat samt säkerhet. Dessa aspekter ska belysas och biläggas alla ansökningar. Bidrag kan beviljas för uppförande, om och tillbyggnad samt vissa bestående redskap för anläggning och idrottsmiljö. Idrotters olika förutsättningar ska beaktas, t ex idrotter som har luft, mark, vatten och väg som anläggning och idrottsmiljö. Anläggning och bestående redskap ska ägas eller disponeras av föreningen, av föreningen majoritetsägt bolag eller sammanslutning av föreningar i t ex föreningsallians i minst 10 år. Stor öppenhet ska visas för nytänkande och alternativa former av idrottsmiljöer. Inte minst när det gäller att främja åtgärder enligt punkt 2. Det kan också vara att främja öppna idrottsaktiviteter och/eller större möjligheter att påbörja sitt idrottande i ungdomsåren och/eller öka attraktionskraften för att behålla redan aktiva ungdomar högre upp i åldrarna. Stöd kan lämnas för investeringar till bestående redskap som ingår i idrottens regelverk hur anläggningen och idrottsmiljön ska utformas. Inte tränings-, tävlings- och individuella redskap och utrustning såsom bollar, cyklar, båtar, skidor etc. Bidrag lämnas inte till löpande eller periodiskt underhåll. Det ställs större krav för bidrag till lokaler och miljöer som inte är ämnade för idrottslig verksamhet, men som hör till föreningsverksamheten, såsom exempelvis vissa samlingslokaler och klubbhus. Det ska kunna påvisas att det främjar bättre möjligheter för träffar och utbildningar för barn och ungdomar samt främjar aspekterna i punkt 2+5. Följande handlingar ska inkomma till Distriktsidrottsförbund (DF) för handläggning: Komplett ifylld ansökan Med ansökan ska följande bilagor inkomma: Beskrivning av föreningens verksamhet och anledningen till anläggningsprojektet samt dess önskvärda effekter enligt punkt 2 och 5 i övergripande riktlinjer. Senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning). Protokollsutdrag från föreningens styrelse som visar beslut om ansökan. Ritningar och/eller arbetsbeskrivning, samt karta med fastighetsbeteckning.

9 Innan utbetalning ska också följande bilagor inkomma: Medfinansieringsintyg Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal i minst 10 år framåt i tiden. Idrottsföreningar som använder luft, mark, vatten och väg som anläggning och idrottsmiljö ska beskriva det bestående i investeringen för motsvarande tid. Miljöeffektbeskrivning (beskriv vilka åtgärder och/eller hänsyn ni har vidtagit inom bidragsobjektet vad avser klimat- och energiåtgärder. Bidrag utgår endast till anläggningsprojekt överstigande en investeringskostnad motsvarande 2 basbelopp (år kr). Bidraget kan som mest vara 50 procent av investeringskostnaden. Varje anläggningsprojekt ska verifiera minst en kontant ekonomisk uppväxling motsvarande bidraget från RF. Ideellt beskrivet arbete kan räknas in som en del av uppväxlingen, högst 10 procent av investeringskostnaden (200 kr per ideell arbetstimma). När ansökan inkommit från IF till DF, och den handlagts av DF samt godkänts av DF/RF, upprättas en gemensam avsiktsförklaring mellan IF och DF som ska undertecknas av respektive organisations firmatecknare. Förbehåll: Arbetena får inte vara påbörjade före beslut om bidrag. Om anläggningen överlåtes/läggs ner eller misskötts inom en 10-årsperiod, eller om bidragsmottagaren bryter mot villkoren för bidraget kan RF besluta om återbetalning av erhållet bidrag eller del därav. Bidragsmottagare är skyldig att försäkra bidragsobjektet. Bidragsmottagare är skyldig att iaktta de särskilda villkor som RF kan ha föreskrivit för det beviljade bidraget. Bidragsmottagare är skyldig att tillmötesgå att RF och/eller DF kontrollerar arbetenas utförande och bidragens användning. RF:s och DF:s beslut i bidragsfrågan kan inte överklagas. Bidrag kan ej utgå till samma eller liknande anläggningsprojekt inom en 5-årsperiod. Stipendier för resor och internationellt utbyte 1. Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond: q2031 Box 24009, Stockholm, , Ändamål: Att utan hänsyn till ras, nationalitet, religion eller politisk åskådning, understödja enskilda personer och organisationer i deras strävanden för internationell förståelse. Genom stipendium från fonden bereds ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder. Stipendier ges i form av bidrag till utlands-resebidrag för ungdomsutbyten, företrädesvis med både besök och återbesök, läger, volontärinsatser av minst en

10 månads längd, och toleransresor, d v s resor till före detta koncentrationsläger. Resorna kan gå till alla länder utom Norge, Danmark och Finland. Stipendium ges ej för personlig utbildning, yrkesinriktade seminarier, konferenser eller praktik i utbildning. Vem kan söka: Organisationer och enskilda personer (11-25 år) år företrädesvis inom föreningsverksamhet. Stipendium kan sökas för utlandsresor som faller inom någon av följande tre kategorier: lägervistelser med gemensamma aktiviteter med ungdomar från annat land/andra länder utbyten, dvs besök i annat land varifrån även återbesök till Sverige kommer att ske volontärinsatser av mer än en månads längd. Det globala finansiella läget gör att minnesfonden har mindre tillgångar att dela ut. Jämfört med tidigare gäller därför tills vidare dessa inskränkningar i stipendieutdelningen: 1. Läger och utbyten, som inkluderar besök i forna förintelseläger, (toleransbesök), ges viss prioritet. Tolreransresor utan återbesök kan för närvarande inte ges stöd. 2. Bidrag ges inte till utlandsvistelser utan konkret utbyte i form av återbesök eller lägervistelse. Ansökan: Ansökan skall vara fondens kansli tillhanda på särskild blankett senast 15 februari för resor, som påbörjas mellan 1 maj och sista november, respektive den 15 september för resor, som påbörjas mellan 1 december och sista april. För mer information se fondens hemsida. Utdelning: Slutet av april respektive i slutet av november. Stipendium beviljas inte för resor som startat före ansökningstillfället. 2. Gustaf V:s 90-årsfond (via RF) Vår uppgift är att främja ideell ungdomsverksamhet. Det gör vi i huvudsak genom att ge stöd till internationellt samarbete med utbildning av ungdomsledare. Vi kan även ge stöd till kvalificerad utbildning inom olika organisationer. Bidrag ur fonden kan sökas av ideella organisationer och föreningar i Sverige, som är inriktade på verksamhet med ungdomar. Enskilda personer kan inte få stöd ur fonden. Projekt som kan komma i fråga för stöd av fonden: Utbildningen ska vara av värde för ledare och unga i både i Sverige och i det andra land som utbildningen avser. Ledarutbildning med inriktning på internationell verksamhet, d v s vidareutbildning som syftar till att öka ledares kunskap om frågor som är av värde för internationellt ungdomssamarbete. Stöd kan också ges till kvalificerad utbildning av ungdomsledare, t ex när en organisation har starkt behov av att, i anknytning till befintlig verksamhet, anordna en särskild utbildning för att kunna behålla kvalificerade ledare. Utbildningen bör till stor del omfatta yngre ledare. Fonden prioriterar projekt som kan engagera ett större antal ungdomar.

11 Stöd ur fonden bör ses som ett stimulansbidrag. Totalfinansiering av projekt kan inte komma i fråga. En hög egeninsats är en fördel vid bedömningen av ansökan. Stöd ur fonden utgår INTE för följande ändamål: Regelbundna möten och konferenser - typ världsrådsmöten, världskongresser, riksstämmor och funktionärskonferenser. Enskilda studier, träningsläger och tävlingar. Löpande och reguljär verksamhet. Arvoden, traktamenten, fickpengar och ersättning för resor inom Sverige - inte heller anslutningsresor i samband med utlandsresa. Stöd ur fonden kan inte utgå till verksamhet som får bidrag från statliga eller kommunala myndigheter. Vi ger heller inte stöd till projekt som finansieras av fler än två bidragsgivare, 90-årsfonden inbegripen. Vi kan dock i vissa fall samfinansiera projekt tillsammans med någon annan fond eller stiftelse under förutsättning att det finns en stor egeninsats i projektet. Ansökan bör ske på särskild blankett: Ange alltid ändamålet för projektet på blanketten. Viktigt är också att specificera kostnader och intäkter samt bidrag som söks från andra håll. Ansökan ska vara inne hos fonden senast 15 oktober under adress: Kungliga Slottet, Stockholm. Ansökningar som går genom riksorganisation ska, med riksorganisationens yttrande, också vara inne hos fonden senast den 15 oktober. Frågor om fonden besvaras av: Assistent, Kristina Wiberg , Stipendier för forskning, studier och uppsatser 1. Bidrag till uppsatser inom idrott: 5633 Riksidrottsförbundet, Idrottsutveckling, Idrottens hus, Stockholm, , Riksidrottsförbundet (RF) kan lämna bidrag till uppsatser kring område motion/hälsa, barn/ungdoms och elitidrott. Definitionen är bred, varför det kan vara lämpligt att titta på vilka uppsatser som tidigare har beviljats bidrag. Ansökan ska vara Riksidrottsförbundet tillhanda senast 1 oktober respektive 15 februari. Använd avsedd ansökningsblankett. Som stimulans för att utveckla och stödja studier om idrottsutveckling i Sverige har

12 Riksidrottsförbundet (RF) avsatt medel till studentuppsatser. RF vill uppmuntra studier i ett brett perspektiv, från enskilda individers upplevelser av idrott i alla åldrar till föreningar och organisationers olika verksamheter och dess effekter. Alla vetenskapsområden kan således förekomma. Bidrag kan ges till uppsatser på magister- eller mastersnivå (tidigare benämnd C/Dnivå), och ska omfatta minst femton högskolepoäng. Studenter på svenskt universitet eller högskola kan söka. Initiativtagare för uppsatsen kan dock vara annan person eller förening/organisation som är knuten till verksamheten. Till varje uppsats skall berörd institution avdela handledare. Beroende på antalet ansökningar kan stimulandsbeloppet variera, men nivån kommer per uppsats att vara kr på grundnivå och maximalt 8000 kronor på magister- eller mastersnivå. Bidraget ska vara en stimulans till de övriga bidrag eller insatser som respektive institution m.fl. kan ge. På beviljat belopp dras skatt. RF:s avdelning för idrottsutveckling kommer att bedöma uppsatsernas betydelse för utveckling av motion/hälsa, barn/ungdom och elit i allmänhet. Besked till alla sökande före 1 december respektive 15 april. Student som beviljas bidrag (minus avdrag för skatt), får beloppet utbetalat när uppsatsen är klar och RF fått fem exemplar. Motion och hälsa: Lars Allert, telefon , Barn och ungdom: Peter Eriksson, telefon , Elit: Liselotte Ohlson, telefon , 2. Stiftelsen Rolf Rosins fond: q1993 Linnégatan 48, Göteborg, , Ändamål: Att möjliggöra studier av fysisk fostran i Sverige och i utlandet och dels åt forskning och/eller utvecklingsarbete som gagnar idrottsämnets utveckling. Ansökan: Kontakta förvaltaren för mer information.

13 3. Crafoordska stiftelsen Crafoordska stiftelsen, Box 137, Lund. Ring oss på telefon eller skicka e-post till Två gånger varje år delar Crafoordska stiftelsen ut medel till de som ansöker inom två huvudinriktningar, Vetenskaplig forskning och Övriga bidrag. Stiftelsens uppgift är att utan vinstsyfte för en viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål. Stiftelsen stödjer övriga bidrag till förmån för allmänheten: humanitära/sociala skäl eller handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier / utbildning samt barn och ungdomsfostran. Bidrag kan ges till idrott som stöd till idrottsföreningars ungdomsverksamhet. I början av september skall ansökan för bidrag till övriga ändamål lämnas in. I december månad meddelas vilka som fått bidrag.

Allt Du behöver veta om RF:s anläggningsstöd 2015 - en del av Idrottslyftet

Allt Du behöver veta om RF:s anläggningsstöd 2015 - en del av Idrottslyftet Allt Du behöver veta om RF:s anläggningsstöd 2015 - en del av Idrottslyftet Vad kan beviljas anläggningsstöd Gäller från och med 2015-01-01! Huvudsyfte Huvudsyftet med stödet är att skapa nya aktivitetsytor

Läs mer

Riktlinjer för RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer

Riktlinjer för RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer Riktlinjer för RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer Övergripande riktlinjer 1. Bidrag kan sökas av till RF anslutna idrottsföreningar. Satsningar kan ske mellan flera idrottsföreningar och/eller

Läs mer

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna mellan listan och internetadressen gäller uppgifterna

Läs mer

Hänvisning. IdrottOnline är ett enkelt och gratis webbverktyg som från och med den 15 augusti 2009 skall användas för att söka LOK-stöd.

Hänvisning. IdrottOnline är ett enkelt och gratis webbverktyg som från och med den 15 augusti 2009 skall användas för att söka LOK-stöd. Sida 1 / 6 Policy gällande: Bidrag och stöd Policy nr: P105 Datum: 2009-05-05 Version: 1 Hänvisning Styrelsebeslut (datum): 2009-05-05 Ersätter Policy nr: Allmänt möte (datum): Skapad av: Kerstin Karlsson

Läs mer

Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd

Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd Läs denna information innan du börjar fylla i ansökningsblanketten och skriva projektbeskrivningen! Lokalstöd kan användas till nybyggnad, ombyggnad,

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

Föreskrifter för RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Föreskrifter för RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer Föreskrifter för RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer Innehållsförteckning 1 Fastställande av föreskrifter... 1 2 Stödberättigad förening... 2 3 Försäkring... 2 4 Stödformer... 2 4.1 Stöd till

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna med Västerbottens län

Läs mer

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna med Uppsala län Öka

Läs mer

Arvsfonden i Värmlands län

Arvsfonden i Värmlands län Välkomna! Arvsfonden i Värmlands län www.arvsfonden.se www.arvsfondsbloggen.se www.arvsfondsprojekten.se Kristina Ekholm Handläggare Susann Arnehed Handläggare Lisa Nissdal Olin Handläggare Stefan Berg

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Syftet med våra stipendier är att möjliggöra och uppmuntra utbyte för studenter som är särskilt goda ambassadörer för

Läs mer

Arvsfondens verksamhet

Arvsfondens verksamhet Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projekt- och lokalstöd Våra satsningar Ett arvsfondsprojekt berättar Arvsfondsprojekten.se Mingel, vi bjuder på kaffe

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

Klippans hunddagis. Arvsfondens historia. MVC Personlig assistans Ungdomsgårdar. Permobilen Klassmorfar. Studiemedel Barnbidrag Färdtjänst BVC

Klippans hunddagis. Arvsfondens historia. MVC Personlig assistans Ungdomsgårdar. Permobilen Klassmorfar. Studiemedel Barnbidrag Färdtjänst BVC Välkomna! Arvsfondens historia Studiemedel Barnbidrag Färdtjänst BVC MVC Personlig assistans Ungdomsgårdar BRIS Friends Lugna Gatan Cirkus Cirkör Permobilen Klassmorfar Skoldatateken Klippans hunddagis

Läs mer

Utveckling av det sociala innehållet i vardagen för äldre personer

Utveckling av det sociala innehållet i vardagen för äldre personer Omsorg Utveckling av det sociala innehållet i vardagen för äldre personer 1. Skapa ungdomshelger. Anställa 30 gymnasieungdomar som skall vara med och utveckla det sociala innehållet i de äldres vardag.

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Två arvsfondsprojekt berättar Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

Arvsfonden i Jönköpings län

Arvsfonden i Jönköpings län Välkomna! Arvsfonden i Jönköpings län www.arvsfonden.se www.arvsfondsbloggen.se www.arvsfondsprojekten.se Maria Gasch Handläggare lokalstöd Kristina Hållén Handläggare projektstöd Anita Lönnerheden Handläggare

Läs mer

Arvsfonden i Västernorrlands län

Arvsfonden i Västernorrlands län Välkomna! Arvsfonden i Västernorrlands län www.arvsfonden.se www.arvsfondsbloggen.se www.arvsfondsprojekten.se Per Callermo Chef handläggarsektionen, handläggare projektstöd Michael Brolund Handläggare

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Arvsfonden i Kalmar län

Arvsfonden i Kalmar län Arvsfonden i Kalmar län www.arvsfonden.se www.arvsfondsbloggen.se www.arvsfondsprojekten.se Per Callermo Chef handläggarsektionen, handläggare projektstöd Monica Blomström Handläggare projektstöd Hanne

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Två arvsfondsprojekt berättar Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön,

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, 1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Två arvsfondsprojekt berättar Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Regler för hantering av Adlerbertska stipendier

Regler för hantering av Adlerbertska stipendier V 2016/152 2016-03-17 STIPENDIENÄMNDEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Regler för hantering av Adlerbertska stipendier Följande stiftelser berörs av reglerna: Adlerbertska Stipendiestiftelsen Adlerbertska Studentbostadsstiftelsen

Läs mer

Bidragsregler - föreningslivet

Bidragsregler - föreningslivet Bidragsregler - föreningslivet Kommunala regler för stöd till ungdoms-, handikapp-, pensionärsföreningar, övriga föreningar, föreningsägda anläggningar, samlingslokaler samt ledarstipendium Kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Två arvsfondsprojekt berättar Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 2. BESTÄMMELSER FÖR UNGDOMSORGANISATIONER 4 2.1 ANLÄGGNINGSBIDRAG 5 2.2 LOKALBIDRAG

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002 och den 1-2 december 2003) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

Agenda. Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Lokalstöd Sammanfattning och frågor

Agenda. Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Lokalstöd Sammanfattning och frågor Välkomna! Agenda Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Lokalstöd Sammanfattning och frågor Utdelade medel innan och efter Arvsfondens besök

Läs mer

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas.

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas. Utbildningsfond Fondens avsikt Syftet för fonden är att främja utbildning för MHF-Ungdoms medlemmar genom bidrag till utbildningskostnader. Utbildningen ska i detta fall vara till gagn för organisationen

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 146 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-09-29 ANSVAR

Läs mer

Arvsfondens verksamhet

Arvsfondens verksamhet Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projekt- och lokalstöd Våra satsningar Ett arvsfondsprojekt berättar Arvsfondsprojekten.se Arvsfondens verksamhet

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Arvsfonden i Hallands län

Arvsfonden i Hallands län Välkomna! Arvsfonden i Hallands län www.arvsfonden.se www.arvsfondsbloggen.se www.arvsfondsprojekten.se Per Callermo Chef handläggarsektionen, handläggare projektstöd Michael Brolund Handläggare projektstöd

Läs mer

Att söka fondmedel, stipendier och bidrag för Svensk Tennis Öst:s tennisklubbar och enskilda tävlingsspelare

Att söka fondmedel, stipendier och bidrag för Svensk Tennis Öst:s tennisklubbar och enskilda tävlingsspelare 2010-09-07 Sida 1 (36) Att söka fondmedel, stipendier och bidrag för Svensk Tennis Öst:s tennisklubbar och enskilda tävlingsspelare Denna skrift syftar till att hjälpa Dig att söka fondmedel, stipendier

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 2012-06-11 1 (5) Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ärendet Stockholms läns landsting

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet Bakgrund Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse. Stiftare till denna är Studentkårerna vid Mittuniversitetet:

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003, den 3 oktober 2006 och den 11 december

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen 2005-09-01 153 BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Ansökan

Läs mer

Ur stadgarna: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Utbetalning Åhlen-stiftelsen

Ur stadgarna: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Utbetalning Åhlen-stiftelsen Fonder, stiftelser och stipendier Det här sammanställningen samlar en del bra och spännande fonder, stiftelser och stipendier som Vi Unga skulle kunna ha användning av. Under varje rubrik finns en kort

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

3. Villkor ANSÖKAN HUMSTIPENDIET. Stipendiets syfte. Behörighetskrav. Ansökningskrav

3. Villkor ANSÖKAN HUMSTIPENDIET. Stipendiets syfte. Behörighetskrav. Ansökningskrav 3. Villkor Stipendiets syfte Stipendiet är avsett för kostnader i samband med: Uppsatsskrivande Studiesociala arrangemang Praktik Projekt Vid bedömning av stipendiet tas särskilt hänsyn till: Studiens

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida.

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Sektion A: Uppgifter

Läs mer

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler fastställda och ändrade av kulturnämnden 2012-01-25 Kulturnämnden 1. (4) Regler

Läs mer

111 Förenings- stödet! 1

111 Förenings- stödet! 1 111 Förenings- stödet! 1 222 Reviderad 2013-09-11 Innehåll: Inledning 3 Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 4 Utbildningsstöd 6 Idrottslyftet- Allmänt 9 Idrottslyftet Rekrytera barn och ungdomar 10 Idrottslyftet

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa KS17-484 003 Riktlinjer för bygdemedel Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2017-09-13 Antagen av kommunstyrelsen 2017-09-26 50 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN sregler för kulturföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06, 5 Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA... 2... 2... 2 VERKSAMHETSBIDRAG...

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister... 3 4

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt reglementet ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde,

Läs mer

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd Sverige Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska i huvudsak syfta till resultat och engagemang i

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun

Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2009-10-15 Planeringsavdelningen Mårthen Gunnarsson 08-5555 93 49 marthen.gunnarsson@taby.se Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll: 1. Allmänna bestämmelser: Berättigade

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer