Nyttan av webbtjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyttan av webbtjänster"

Transkript

1 Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1

2 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte Internet och användare Tillgång och användning av Internet Personer som inte använder Internet Funktionshinder och användning av Internet Internetbank och e-handel Synskadade i Sverige och hjälpmedel Definition av synskada Antalet synskadade Datorhjälpmedel för synskadade Regler för tillgång till hjälpmedel Syncentralernas olika regler för förskrivning 12 Vem kan få hjälpmedel? 13 Ingår dator i anpassningen. 13 Vad gäller för studerande? 13 Utbildning Metod Undersökningsmetoder Datainsamlingsmetod Disposition av arbetet Insamling av material Utförande av undersökning Insamling och bearbetning Analys av arbetet Slutsatser Resultat från enkätundersökning Om respondenterna Personlig information för alla respondenter Bank Alla respondenter Jämförelse mellan respondenter efter hur de betalar räkningar Tar hjälp eller betala räkningar själv Vad påverkar hur räkningar betalas? 24 2

3 3.2.5 Fördelar med att betala genom Internetbank Orsaker till varför användare inte betalar räkningar genom webbplats Önskemål om annat sätt att betala räkningar Resor Alla respondenter Jämförelse mellan respondenter efter hur de beställer eller köper resor Tar hjälp eller köper och beställa biljetter själv Vad påverkar hur respondenterna bokar eller beställer resor? Fördelar med att beställa genom webbplatsen Orsaker till varför användare inte bokar eller köper resor genom en webbplats Annat sätt att boka eller köpa resor Postorder Alla respondenter Jämförelse mellan respondenter efter hur de beställer postorder Tar hjälp eller gör beställning själv Katalog används mest för att hitta varor Vad påverkar hur postorder beställs? Fördelar med att beställa genom webbplatsen Önskemål om annat sätt att beställa postorder Evenemang Alla respondenter Jämförelse mellan respondenter efter hur de beställer evenemang Tar hjälp eller gör beställning själv Vad påverkar hur köp av biljetter görs? Fördelar med att beställa genom webbplatsen Orsaker till varför användare inte bokar evenemang genom en webbplats Annat sätt att beställa på 41 3

4 4. Analys Svarsfrekvens och urval av målgrupp Om målgruppen - Tillgång och användning av Internet Kvinnor och män Synnedsättning sedan barndom eller vuxen Svartskrift inte svartskrift Utföra själv eller ta hjälp Orsaker till varför dator och Internet inte används Användning av tjänster Användning av internet för att utföra tjänsterna När behöver respondenten hjälp med att utföra sina tjänster? Vad påverkar val av sätt att använda tjänsterna? Varför används inte Internettjänster? Bank Resor Postorder Evenemang Fördelar med att använda Internettjänster Hur ska synskadade öka användningen av Internettjänster? Utbildning information Självständighet - Tillgänglighet E-inkludering Eftertanke Metod diskussion Källkritik Framtida undersökningar 55 4

5 Referens 57 Bilagor 58 Bilaga 1 Enkät 58 Bilaga 2 Syncentraler en sammanställning 68 Bilaga 3 Stickprovskontroll av webbplatser 71 Bilaga 4 Prisjämförelser 73 Bilaga 5 Intervjuer 76 5

6 Sammanfattning Synskadades Riksförbunds (SRF) fråga inför denna undersökning var Hur stor nytta synskadade och synskadade äldre har av konsumentwebbplatser jämfört med andra sätt utföra ett köp/genomföra ett ärende. Det andra syftet vi har utgått från är hur internetanvändandet ser ut hos SRFs medlemmar? Varför används inte Internet och hur ska nyttan med Internetanvändandet hos synskadade kunna ökas? Vi inledde med att göra en enkätundersökning där 150 slumpvis utvalda medlemmar i Synskadades Riksförbund fick frågan om de ville svara på en muntlig enkät. Av dessa fick vi in 78 svar. Utifrån dessa enkätsvar har vi försökt få svar på frågorna i syftet. Frågorna handlade om hur respondenterna utför fyra olika tjänster. Betalar räkningar Beställer resor Bokar biljetter till evenemang Beställer varor via postorder 79 procent av de som svarade var över 60 år vilket ligger ganska nära SRFs egen åldersstatistik där 76 procent är över 60 år. Tillgång till Internet och dator 27 av de 78 personerna hade tillgång till dator och internet. För gruppen över 60 år är det stora skillnader mellan könen. 38 procent av männen har tillgång till dator medan procenttalet för kvinnor är 14 procent. Detta stämmer överens med Statistiska Centralbyråns (SCBs) statistik för befolkningen i stort. Internetanvändningen hos de som svarat visar att gruppen som är över 60 år så använder 24 procent Internet. För de yngre grupperna är Internetanvändningen betydligt högre nästan 75 procent. Tidigare undersökningar från World Internet Institute (WII) visar att det ser ut på samma sätt för befolkningen i stort. Vi frågade respondenten om de blivit synskadade i vuxen ålder eller om de varit det sedan barndomen och fann att det är stora skillnader i användandet av dator och Internet mellan dessa grupper. Nästan 70 procent av de som hade synnedsättning sedan barndom har tillgång till dator och Internet. Medan motsvarande siffra för personer som fått sin synnedsättning i vuxen ålder var 17 procent. Hjälp med att utföra tjänster Vi frågade för varje tjänst om respondenten tar hjälp med att utföra tjänsterna. Svaren visade att det är väldigt många som tar hjälp för att utföra tjänster. Både när de använder Webbplatsen och när de utför tjänsten på andra sätt. 77 procent av de som svarade på frågor om hur de betalar sina räkningar, svarade att de tar hjälp med detta. Det visade också att män i högre utsträckning tar hjälp än män. Vi kan se tendenser på att bland dem som inte läser svartskrift så behöver de som använder webben mindre ofta ta hjälp. Det är dock ett för litet underlag för att våga dra säkra slutsatser. 6 Sammanfattning

7 Varför inte dator? Vi frågade de som inte har dator och Internet varför de inte har det. Det visar att Har inget behov, Vill inte och Tror inte jag kan dominerar bland svaren. För varje tjänst ser det ut på liknande sätt. Vi antar att information och utbildning skulle kunna få fler att använda sig av dator och Internet. Vi tror att det handlar om rädsla och okunskap i många fall. Många skulle behöva uppmuntran till att lära sig använda tjänster via Internet. Vad påverkar valet av sätt att utföra en tjänst? Hur lång tid det tar att utföra en tjänst är avgörande för många när de väljer sätt att utföra en tjänst. Särskilt för personer som utför tjänsten via webbplatsen. Priset verkar inte ha så stor betydelse för hur respondenten utför sina tjänster. Personlig kontakt är viktig när det gäller resebeställningar, men inte så stor betydelse för de andra tjänsterna. Det är ofta vanan som avgör, om respondenten börjat använda en tjänst, är det lätt att fortsätta göra på samma sätt. Det kan också vara avgörande att någon bor nära stationen, eller har någon anhörig som är bra på att fixa saker. Fördelar med Internettjänster? De som använder webbplatser gör det för att det är enklare, sabbare och det går göra när som helst på dygnet. Bekvämligheten är en viktig del. Det är en stor fördel att fysiskt slippa ta sig till biljettstället, det sparar både tid men framförallt besvär. De som använder Internet ser det som en stor fördel att kunna utföra tjänster självständigt och vara delaktiga i sökandet efter information. Att utföra beställningen eller ett köpet blir bara en del i att kunna utföra en tjänst självständigt. Hur ska synskadade öka sin användning av Internettjänster? Utifrån resultaten av undersökningen tror vi att det handlar mycket om att informera personer med synnedsättning om vilka hjälpmedel som finns för att kunna använda en dator. Det behövs också information om vilka fördelar det finns med att kunna läsa information på exempelvis webbplatser. Där en del handlar om att kunna utföra tjänster självständigt. Utbildning är nästa steg, det behövs utbildning i att kunna använda sina hjälpmedel och sin dator. De som känner sig osäkra använder inte sin utrustning. Det är viktigt att hela tiden jobba med att få företag, kommuner och myndigheter att göra sin information tillgänglig. Det handlar om webbplatsen, e-tjänster men också om e-fakturor, orderbekräftelser via mejl m.m. 7 Sammanfattning

8 1. Bakgrund Detta avsnitt ska ge läsaren en bakgrund till undersökningen som har genomförts. Undersökningen är beställd av Synskadades Riksförbund och.se och utförd av ETU AB. För att kunna uppfylla syftet med undersökningen har vi särskilt valt att presentera information om utveckling och nuläge för Internet och användning av Internet, synskadade och äldre, E-handel och Internetbank. 1.1 Syfte Syftet med studien är att undersöka hur stor nytta synskadade och synskadade äldre har av konsumentwebbplatser jämfört med andra sätt utföra ett köp/genomföra ett ärende. Detta sett i förhållande till kostnaden och tillgängligheten. Konkret innebär detta att SRF vill ta reda på om det kostar mer i tid och/eller pengar för en synskadad person att genomföra motsvarande köp/transaktion/ärende utan att använda Internet som kanal. Resultaten ska användas i SRF:s intressepolitiska arbete i kontakter med företag och myndigheter för att förbättra de tjänster som de tillhandhåller via Internet. Inom handikapprörelsen pågår ett intensivt arbete för att lyfta frågorna om e-tillgänglighet hos regeringen. Resultatet från projektet är tänkt att utgöra ett av flera underlag för det arbetet. Projektet avses också påverka hur SRF utformar sina egna utbildnings- och stödinsatser utifrån beskrivna problem. Vi har arbetat efter två delsyften: 1. Att undersöka nyttan med konsumentwebbplatser jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna. Exempel vad är vinsten eller förlusten med att använda eller inte använda dator och Internet för att utföra tjänster? Tid Pengar Andra fördelar såsom delaktighet, aktivitet, självständighet för den enskilde Användarnytta: Öka synskadades möjligheter att nyttja Internet Se mönster i synskadades användning respektive bristande användning av Internet Hitta orsaker till varför synskadade inte använder Internet. 1.2 Internet och användare Användning av datorer och Internet börjar bli en självklarhet för de flesta i samhället. De flesta företag erbjuder försäljning av produkter och tjänster genom sina webbplatser. Trots att tekniken inte ska vara något hinder finns det människor som står utanför det digitala samhället Tillgång och användning av Internet World Internet Institute:s (WII) undersökningar från 2008 visade att 90 procent av användare över 16 år har tillgång till Internet någonstans och 81 procent har Internet hemma1. Antalet personer som har tillgång till Internet och datorer i hemmet har ökat för varje år visade mätningarna från WII. Tillgången till dator och Internet var betydligt mindre bland de äldre i förhål- 8 Bakgrund

9 lande till de yngre åldersgrupperna. Från år 2000 till år 2008 var ökningarna störst i åldrarna (ökning med 45 procent) och (ökning med 39 procent). Den grupp som hade den minsta ökningen var gruppen 75 år och äldre 1. Tillgång till Internet får åren 2000 och Tillgång till dator och Internet är hög bland användarna men är inte ett mått på hur flitig användare är på Internet. En gruppering över användning över personer som har använt Internet regelbundet*, sällan eller aldrig visar att ökningen i antal tid som personerna använder Internet ökade bland alla grupper enligt undersökningar som Statistiska centralbyrån har gjort från Den största förändringen var de äldre gruppernas regelbundna användning av Internet. Från 2003 till 2008 var ökningen bland åldrarna ungefär 20 procent 2. Regelbunden användning av Internet World Internet Institutes undersökningar som gjordes 2008 visar också att den regelbundna användningen av Internet ökade. Mätningarna visade att det var mer än 58 procent som använde Internet dagligen. För gruppen år var den dagliga användningen 84 procent. Den grupp som använde Internet regelbundet var minst i gruppen för personer över 75 år. 1 Word Internet Institute, Findahl, Svenskar och Internet Statistiska centralbyrån, Personers användning av datorer och Internet Bakgrund

10 1.2.2 Personer som inte använder Internet World Internet Institutes beräknade att ca 19 procent av befolkningen (från 16 år) inte har tillgång till Internet och 6 procent som har tillgång men använder inte Internet från mätningar procent använde Internet väldigt sällan. WII menar att dessa användare kan räknas som att de står utanför Internetsamhället, summerat 28 procent av befolkningen. En uppskattning var att mer än två miljoner människor stod utanför Internetsamhället. Dessa människor var yngre än 46 år, var mellan år och pensionärerna var mer än 1.1 miljoner människor 1. Användning av Internet år 2008 aldrig sällan veckovis dagligen Funktionshinder och användning av Internet Användare bör kunna läsa text på skärm och tryck på tangenter eller andra styrdon för att kunna använda Internet. I WII:s undersökningar år 2008 var det 5 procent av urvalet (97 personer) som hade problem med att använda Internet eftersom de hade ett funktionshinder, det var 39 procent (29 personer) i den gruppen som hade synproblem. Undersökningen visade att det inte var någon större skillnad i hur Internet användes eller tiden som användarna var på Internet för yngre funktionshindrade användare jämfört med användare utan funktionshinder. Det visade dock en tydlig skillnad för de äldre funktionshindrade (över 65 år) och äldre användare utan funktionshinder. Det var få av de funktionshindrade användarna som, var över 65 år och hade svarat att funktionshindret gjorde det svårt att använda Internet, som använde Internet Internetbank och e-handel 53 procent av de tillfrågade personerna i SCB:s undersökning i åldrarna år hade under perioden april 2007 och mars 2008 beställt varor eller tjänster för privat bruk. Fördelningen bland dem som beställde var ganska jämt för de yngre åldersgrupperna ca 64 procent för åldrarna år. De äldre grupperna är inte lika aktiva för att handla på webbplatser exempelvis 37 procent för personer mellan år och enbart 17 procent för personer mellan år 2. Personer som köpt eller beställt varor/tjänster 10 Bakgrund

11 Den vanligaste tjänsten/varan som köptes var resor och logi samt biljetter till evenemang. Det var ingen större skillnad över vad de har köpt utifrån ålder men däremot utifrån kön 2. Vara eller tjänst som köpts eller beställts 2008 (i procent) Totalt Män Kvinnor Mat eller specerivaror Hushållsvaror, t-ex- möbler och leksaker Film eller musik Böcker, tidningar eller datorbaserade läromedel Kläder eller sportartiklar Programvara eller dataspel Datorer eller datautrustning Hemelektronik Aktier, försäkringar eller andra finansiella tjänster Resor eller inkvartering Biljetter till evenemang Tips, lotto, vadslagning Användning av Internetbank för den totala i undersökningsgruppen har från 2003 till 2008 ökat med 43 procent2. Internetbanken användes under första kvartalet 2008 av en tredjedel i åldern år. Skillnaden mellan användandet i åldersgrupperna är stora. Internetbanken användes av ca 30 procent i den äldre åldersgruppen (65 74 år) jämfört med den yngre åldersgruppen (25 34 år) där ca 85 procent använde Internetbanken2. Det finns dock många användare som inte kan eller vill använda Internetbanken för penningtransaktioner. 73 procent av Internetanvändarna som betalar räkningar genom Internetbanken motsvarar 54 procent av befolkningen Synskadade i Sverige och hjälpmedel Definition av synskada Vad en synnedsättning är och gruppering av synnedsättning varierar. FN-organet WHO:s definition är att om en person är synskadad då det är svårt eller omöjligt att läsa tryckt text eller orientera sig med hjälp av synen. En majoritet av personer med synnedsättning- uppskattningsvis 85 procent - är äldre och har användbara synrester. De kan läsa tryckta texter om texten är tillräckligt stor. Resterande 15 procent har så pass nedsatt syn att de behöver använda hjälpmedel som exempel läsa punktskrift, lyssna på band eller syntetiskt tal på dator 3. 3 Synskadades riksförbund:s webbplats, Att läsa och IT, datorer och funktionshinder 11 Bakgrund

12 1.3.2 Antalet synskadade Nästan 2 procent av befolkningen (16 84 år) har nedsatt syn enligt SCB:s, mätningar från De största grupperna som hade nedsatt syn, fanns i grupperna (definition på synskada: att inte kunna läsa vanlig text i en dagstidning (med eller utan glasögon)). Från Sveriges befolkning år 2007 i åldrarna år så kan vi uppskatta antalet personer med nedsatt syn till över personer. Synskadades Riksförbund är det största förbundet för synskadade i Sverige. Förbundet har nästan medlemmar. Förutom deras egna medlemmar beräknar de att antalet synskadade i Sverige är över Omkring finns inskrivna vid någon av landets syncentraler. Bland SRFs medlemmar är åldersfördelningen 3 : Åldersgrupper Medlemmar Procent 0 20 år 558 personer 5 % år 644 personer 6 % år personer 14 % 60 år personer 75 % Totalt personer 100 % Åldersgrupper Procent år 1,0 % år 0,7 % år 1,6 % år 2,2 % år 2,3 % år 1,7 % år 5,3 % 85 år 18,6 % år 1,9 % Datorhjälpmedel för synsk adade De som har nedsatt syn behöver ett program som förstorar texten på bildskärmen. De som är gravt synskadade kan inte se skärmen. De kan använda andra hjälpmedel som talsyntes och punktskriftsskärm. Talsyntesen är en konstgjord röst som läser upp vad som står på datorskärmen. Punktskriftsskärmen är utformad som en platta där användaren kan läsa i punktskrift vad som står på bildskärmen, en rad i taget. För att det ska fungera behövs också ett så kallat skärmläsningsprogram Regler för tillgång till hjälpmedel Hur hjälpmedelshanteringen fungerar och vilka hjälpmedel synskadade har möjlighet att få är olika beroende om personen har arbete eller ska använda hjälpmedlet privat. Ska hjälpmedlet användas på arbetsplatsen får personen datorhjälpmedlet genom arbetsmarknadsinstituten eller försäkringskassorna. Ska hjälpmedlet användas hemma, på fritiden eller i skolan beslutar landstingens syncentraler. Landstigen har olika regler om vem som får tillgång till hjälpmedel (exempel olika regler med hänsyn till ålder eller grad av synnedsättning) och hur mycket resurser en person kan få. Detta innebär att vissa synskadade får datorhjälpmedel, andra inte, beroende på var han eller hon bor 6. 4 Statistiska centralbyrån:s webbplats, Datastatistik 5 Englund & Sundin, Synskadades Riksförbunds webbplats, IT-datorer och synskadade 12 Bakgrund

13 1.3.5 Syncentralernas olika regler för förskrivning Det finns 23 syncentraler i Sverige. Dessa arbetar med habilitering/rehabilitering för personer med synskada. Vi har ringt runt till dessa och ställt följande frågor. För att ta reda på vad som gäller för förskrivning av datorhjälpmedel i landet. Av dessa 23 har vi fått svar av 20 stycken. Fråga 1: Vilka regler finns för förskrivning av datorhjälpmedel för synskadade i ert landsting? Vem kan få hjälpmedel? Får alla eller finns det krav på personen som ansöker som exempelvis anställning, skola grad av synnedsättning eller ålder? Fråga 2: Får den synskadade utbildning för att lära sig att använda datorhjälpmedel? Vem kan få hjälpmedel? De flesta syncentraler svarar att de som har synnedsättning får hjälpmedel, behovet prövas. Lite olika regler verkar det dock finnas kring gränser för vem som får hjälpmedel och inte. I Östersund är det bara studerande som får anpassning av sin dator. Ingår dator i anpassningen. Syncentralerna beviljar i de allra flesta fallen bara anpassningen men grundutrustningen till exempel själva datorn får användaren själv stå för. Det finns på åtta syncentraler undantag från denna regel, det gäller ofta för gravt synskadade som kan få även grundutrustningen. Studerande är en annan prioriterad grupp där vissa syncentraler även förskriver grundutrustningen. I andra orter står skolan för grundutrustningen. Vad gäller för studerande? På de flesta orterna så är barn i skolan en prioriterad grupp, dessa får på vissa orter även datorutrustning. Annars får skolan eller eleven själv betala grundutrustningen. Utbildning På alla orter ingår en utbildning i det anpassade hjälpmedlet. Denna har lite olika omfattning beroende på ort och anpassning. På flera orter ingår även tangentbordsträning, eftersom det är viktigt för att kunna hantera det. När det gäller utbildning i grundläggande data så är det väldigt olika på orterna vad som erbjuds. 16 orter erbjuder någon typ av fortsättningsutbildning. 13 Bakgrund

14 2. Metod 2.1 Undersökningsmetoder Det finns ett flertal metoder för att samla in, bearbeta och analyser information. För att få en bredd och djup i studier behövs därför en kombination av metoder. En vanlig uppdelning är kvalitativa och kvantitativa metoder 7. Den kvantitativa metoden ska främst syfta till att förklara och generalisera det studerande fenomenet. Kännetecken för en kvantitativ undersökning är att den studerar ett fenomen på bredden och ofta i form av enkäter med fasta svarsalternativ 8. Det centrala med kvalitativa metoder är att genom olika sätt samla in information för att få en djupare förståelse för det problem som studeras, samt att kunna beskriva helheten av de sammanhang som studeras. Forskaren studerar fenomenet inifrån, vilket för det mesta utförs med djupintervjuer utan fasta fråge- och svarsalternativ 7. Vi har valt att använda båda metoderna för att kunna uppfylla syftena med undersökningen. Vi använder den kvantitativa undersökningen för att undersöka respondenternas sätt för att utföra olika tjänster inom vissa branscher. Den kvalitativa metoden används för att få en djupare förståelse om respondenternas sätt för att utföra vissa tjänster. 2.2 Datainsamlingsmetod För att ta reda på åsikter, tyckande och uppfattningar hos en population, så kan enkät- och intervjumetodik användas. Intervjun är en muntlig kommunikation medan enkäten är en skriftlig. Enkäten består av ett frågeformulär som besvaras av ett större antal personer 9. För att samla in data om respondenterna använder eller inte använder konsumentwebbplatser och att hitta vinsterna eller förlusterna för valt sätt har vi valt att använda enkätundersökning. Enkätundersökningen kommer att göras genom att en person ringer upp och läser upp frågor och svar samt fyller i det alternativ som respondenterna ger. Vi har valt en muntlig enkät via telefon för att tillgängligheten inte ska ha inverkan på resultatet av enkäten eftersom målgruppen har synnedsättning. I den fördjupande intervjun kommer vi att välja ut respondenter som använder sig av olika sätt för att utföra sina tjänster, exempelvis personer som bokar resor med samma företag. Intervjun används för att få en djupare förståelse kring resultatet som kommer fram från enkätundersökningen. 2.3 Disposition av arbetet Vi har valt att arbeta enligt modellen nedan. Undersökning Val av respondenter Enkät Intervju Insamling av material Insamling av data Analys av resultatet Slutsatser Komplettering av undersökning 7 Holme & Solvang, Lekvall & Wahlbin, Ejvegard, Metod

15 2.3.1 Insamling av material Primärdata är den data som samlas in för första gången för ett specifikt syfte. Sekundärdata är redan befintligt material som är insamlat i ett annat syfte än den aktuella undersökningen. Sekundärdata är bra för att få en bakgrund till det valda syftet och även för att definiera vilken primärdata som behöver samlas in 10. För att uppnå syftet med undersökningen krävdes både sekundär- och primärdata. Sekundärdata användes för att skapa en förståelse och ge en bakgrund till ämnet men också för att ha som jämförelseparametrar till primärdatat i analysen av resultatet. Primärdata användes i resultat- och analysdelen, datat kom från enkätundersökningen och djupintervjuerna som vi genomförde Utförande av undersökning Val av tjänster och företag (webbplatser) För att se mönster i hur respondenterna använder vissa tjänster valde vi ett antal områden som erbjuder olika tillvägagångssätt. Områdena är: Banker (betalningar) Resor (beställning av, biljettköp) Postorder Evenemang Val av respondenter Vi har använt medlemsregister från SRF. Detta urval är den grupp av respondenter som vi är intresserade av det vill säga användare som har någon form av synskada. Ur medlemsregistret har vi slumpvis valt ut 150 respondenter för att genomföra enkätundersökningen. För att göra intervjun valde vi ut respondenter som använde de tjänster som vi valt ut efter enkätundersökningen. Förberedelser av datainsamling Vi skapade en enkät utifrån de frågor som vi vill ha svar på i syftet. Ett flöde för olika typer av svar skapades för att försöka förutse olika typer av möjliga svar. Detta gjordes för att kunna ställa rätt följdfrågor beroende på vilket svar som uppkom. Enkäten De delar som finns med i enkäten gäller: Frågor kopplade till personen som ålder, kön och synskada. Frågor om dator, Internet och hjälpmedel. Frågor om tjänsterna: Betala räkningar, beställa resor, boka biljetter till evenemang och handla via postorder. Slutligen en fråga om vi får ta kontakt igen för en djupare intervju Insamling och bearbetning Vi genomförde enkätundersökningen genom att ringa respondenterna. För att nå så många som möjligt genomfördes samtal både på dagtid och på kvällstid. 10 Kinnear & Taylor, Metod

16 Vi ringde 150 personer och fick 78 personer av medverka. 52 % var med i undersökningen, 38 % ville inte vara med och 10 % av namnen var felaktiga. Bearbetning genomfördes i statiskprogram och resultat redovisades Analys av arbetet När sammanställningen av enkätsvaren var färdiga analyserade vi resultatet. Vi försökte hitta mönster och företeelser bland målgruppen och resultatet från enkätundersökningen. Vi jämförde resultatet mot tidigare undersökningar för att se om det fanns likheter Slutsatser Utifrån resultatet av enkätundersökningen, intervjuerna och analysen så kunde vi dra vissa slutsatser utifrån syftet med undersökningen. 16 Metod

17 3. Resultat från enkätundersökning Vi redovisar svaren från respondenterna utifrån tjänsterna. En del samband som vi har upptäckt kommer också att redovisas. Vi redovisar svaren både i svar och i procentsatser. Vissa resultat kan genom procentsatser visa felaktiga tendenser eftersom det i vissa jämförelser är väldigt få antal respondenter. 3.1 Om respondenterna Personlig information för alla respondenter Det var totalt 78 personer av 158 tillfrågade som ville vara med i undersökningen. Ålder och kön Ålder Antal Procent % % % % Totalt: % Kön Antal Procent Man % Kvinna % Totalt: % Synskada Svartskrift Antal Procent Ja % Nej Totalt: % 100 % Synskadad sedan Antal Procent Barndom % Vuxen % Totalt: % 17 Resultat från enkätundersökning

18 Tillgång till dator, hjälpmedel och Internet Har du dator och Internet hemma? Dator hemma Antal Procent Ja % Nej Totalt: % 100 % Har du tillgång till dator och Internet på ditt arbete? Dator arbete Antal Procent Ja % Nej Totalt: % 100 % Det var 27 personer som hade tillgång till dator och Internet hemma eller på arbetet. Har du något hjälpmedel för att kunna använda din dator? Hjälpmedel Antal Procent Skärmläsare/talsyntes % Skärmläsare/Punktdisplay 2 7 % Förstoringsprogram % Annat 1 4 % Inget hjälpmedel 2 7 % Totalt: % Respondenter som har tillgång till datorer och Internet Hur mycket använder du Internet? Internet Antal Procent I stort sett varje dag % Minst en gång per vecka 4 15 % Minst en gång per månad 0 0 % Mindre än en gång per månad 4 15 % Totalt: % 18 Resultat från enkätundersökning

19 Utbildning för dem som har hjälpmedel Har du fått någon utbildning i ditt hjälpmedel? Utbildning Antal Procent Ja 23 92% Nej 2 8% Totalt % Om ja, var omfattningen av utbildningen tillräcklig? Utbildning, omfattning Antal Procent Ja 15 65% Nej 8 35% Totalt: % Om nej, skulle du vilja ha mer utbildning och i så fall i vad? Vet ej. Jag behöver lära mig allt! Jag vill ha mer utbildning i talsyntesprogrammet. Övriga program funkar bra. Den var tillräcklig det århundradet som jag fick utbildningen, men jag tycker man borde uppdatera den. Jag har och använder ett förstoringsprogram och jag tycker inte att jag har fått en tillräcklig utbildning av det. Jag skulle vilja lära mig mer om hur det fungerar. I Internet. Mer utbildning att använda datorn på rätt sätt. Internetskola och ordbehandling. Respondenter som inte har tillgång till dator eller Internet Varför har du inte tillgång till någon dator eller Internet? Varför inte dator? Antal Procent Har inte råd 2 4% Får inte något hjälpmedel Tror inte jag kan Har inget behov Vill inte % 25% 43% 17% Annat 6 11% Totalt: % 19 Resultat från enkätundersökning

20 3.2 Bank Alla respondenter Ca 96 % (75 av 78 personer) svarade att de betalade räkningar. 3 respondenter ville inte besvara frågorna. 40 % av alla svarade att de använde Swedbank för att betala räkningar. Föredelningen över vilka banker som användes för att betala räkningar var: Vilken bank Svar Procent Nordea 20 27% Swedbank 30 40% SE Banken 4 5% Handelsbanken 6 8% Ikano Banken 0 0% Skandia Banken 0 0% Annan bank, vilken? 10 13% Ej uppgett bank 5 7% Totalt: % 56 % (42 av 75 personer) svarade att de betalade sina räkningar genom att girera med blanketter som skickades med post. 8 personer använde fler sätt för att betala räkningar. Respondenterna betalade räkningar genom att: Hur betalar du räkningar? Svar Procent Internetbanken 15 20% Telefonbanken - självbetjäning 0 0% Telefonbanken - personlig service 0 0% Girerar med blanketter som skickas med post 42 56% Använder Nordeas tjänst Servicekonto för personer som kan punktskrift. 1 1% Går in på kontor 1 1% Annat, beskriv: 24 32% Totalt: Resultat från enkätundersökning

Enkätfrågor: Personliga uppgifter. Dator. Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation. 1. Ålder - 19. 2. Kön. Kvinna.

Enkätfrågor: Personliga uppgifter. Dator. Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation. 1. Ålder - 19. 2. Kön. Kvinna. Enkätfrågor: Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation Personliga uppgifter 1. Ålder 2. Kön - 19 20 39 40 59 60 Kvinna Man 3. Läser du svartskrift? 4. Är du synskadad sedan

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Vem använder Internet?

Vem använder Internet? Vem använder Internet? Olle Findahl 16 februari 2012 Internets spridning 10 9 8 62% 65% 67% Dator 6 55% 51% 53% 56% Internet 25% 27% 2 15% 15% Bredband 2% 5% 9% 3% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Statistiska centralbyrån 2010 Use of computers and the Internet by private persons in 2009

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Personlig service gör det omöjliga möjligt

Personlig service gör det omöjliga möjligt Personlig service gör det omöjliga möjligt Vårt livspussel och vårt behov av avkopplande fritid skiljer sig inte från dina behov och livsambitioner. I denna folder beskriver vi vad vi menar med personlig

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel.

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Man 29 år På grund av min sjukdom har min sociala värld minskat

Läs mer

Malmöbon och delad konsumtion

Malmöbon och delad konsumtion Malmöbon och delad konsumtion Bakgrund till undersökningen Som en del av projektet Malmö Innovationsarena genomförde Miljöförvaltningen en undersökning om Malmöbornas inställning till delad konsumtion.

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Stjälvbetjäningstjänster. Attityder och användande

Stjälvbetjäningstjänster. Attityder och användande Stjälvbetjäningstjänster Attityder och användande Målgrupp: Statligt anställda Metod: Telefonintervjuer Period: 8 23 februari 2013 Antal intervjuer: 1 000 INLEDNING SPV gör kontinuerligt undersökningar

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Effekter av webbaserad resenärsinformation. Nina Waara Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola

Effekter av webbaserad resenärsinformation. Nina Waara Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola Effekter av webbaserad resenärsinformation Nina Waara Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola Syfte Utvärdera effekterna av webbaserad resenärsinformation för tåg och buss med särskild

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Enkätundersökning om solvanor

Enkätundersökning om solvanor Enkätundersökning om solvanor Genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 24 november-2 december 211 Om undersökningen Strålsäkerhetsmyndigheten vill med undersökningen

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar vad görs för att det skall funka? Lisbeth Lindahl Mötesplats funktionshinder 12 nov 2008 Bakgrund Ingen ny fråga När kollektivtrafiken planeras skall

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Synskadades egen organisation

Synskadades egen organisation Mer än du anar Synskadades egen organisation Att Synskadades Riksförbund kan erbjuda sina medlemmar mer än du anar, det får du veta i den här foldern. Du får också lite information om hur organisationen

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22 Julhandeln på internet i Sverige 2013 2013-12-22 E-julklappar för 4,2 miljarder kronor PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2000 konsumenter om de har e-handlat julklappar i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Internet - ett gigantiskt köpcentrum

Internet - ett gigantiskt köpcentrum Pedagogiska institutionen MINISTUDIE I PEDAGOGIK Internet - ett gigantiskt köpcentrum Stockholms universitet Pedagogiska institutionen Pedagogisk forskning II Vårtermin 2007 Examinator: Lars Jalmert Christin

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV

PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV DATORER OCH INTERNET 2002 Statistik om informationssamhället 28 januari, 2003 2 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2002 Inledning 3 Sammanfattning 4 Summary

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Sammanfattning Heminredningsintresset är fortfarande på topp, för de allra flesta har

Läs mer

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 61/71 42 Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner I skrivelse till Kommunförbundet Norrbotten har Synskadades Riksförbund (SRF)

Läs mer

Avtalsbarometern 2014

Avtalsbarometern 2014 Avtalsbarometern 2014 en årlig undersökning om svenskars inställning till att skriva juridiska avtal En undersökning genomförd av Red Blue Green på uppdrag av Avtal24 Sammanfattning AVTALSBAROMETERN 2014

Läs mer

Lite pengar gör stor skillnad

Lite pengar gör stor skillnad Lite pengar gör stor skillnad Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Sverige i månadsskiftet oktober-november 2007. Datainsamlingen gjordes i form av en e- postenkät tillsammans med datainsamlingsföretaget

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

It-politik Fakta i korthet

It-politik Fakta i korthet På denna sida av datorn syns inte min dövblindhet. Tala i telefon är nästintill omöjligt, men tack vare hjälpprogram på min dator kan jag kommunicera obehindrat med min omvärld på annat sätt. Citat ur

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015 Om vikten av ljus under vintern Elmätaren nr 10, december 2015 Om undersökningen Detta är den tionde i raden av Ladda Sveriges återkommande index, kallat Elmätaren. 1 Den kvantitativa undersökningen har

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

Punktskriftsläsning. Sammanfattning av läsarundersökning 2013. M yndigheten för tillgängliga medier, MTM. Version 2015-1

Punktskriftsläsning. Sammanfattning av läsarundersökning 2013. M yndigheten för tillgängliga medier, MTM. Version 2015-1 Punktskriftsläsning Sammanfattning av läsarundersökning 2013 Dokumentattribut Information Titel Punktskriftsläsning Dokumentägare M yndigheten för tillgängliga medier, MTM Dokumenttyp R apport Version

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Projektet har genomförts av Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning, medfinansiär har varit Länsstyrelsen Projekttid: 2009-10-01 2010-03-31 Projektansvariga företrädare:

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket genomför under hösten en stor attitydundersökning om vad ni som studerar i den kommunala vuxenutbildningen tycker om er utbildning. Det är första gången

Läs mer

HTML & Projektstrategi

HTML & Projektstrategi 1ME321 Webbteknik 1 Lek0on 3 HTML & Projektstrategi Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Agenda Veckoplanen Vecka 38 HTML UppgiG U1 U1=L1+L2+L3 UppgiG U3 Läsanvisningar

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR

UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR Rapport framtagen för Utbildningsradion (UR) Beställare: Linnéa Hallgren Upplägg och rapport: Christina Persson Genomförande: April-maj 20 Projektnummer: 0209 Uppdragsgivaren

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Innehåll Ökad säkerhet i internetbanken för företag och företagare... 3 Mobilt BankID... 3 Så här skaffar du mobilt BankID...

Innehåll Ökad säkerhet i internetbanken för företag och företagare... 3 Mobilt BankID... 3 Så här skaffar du mobilt BankID... Viktig information om internetbankens behörighetssystem, trojaner och virus Den senaste tiden har ett antal svenska bankkunder drabbats av så kallade trojaner i sina datorer. En trojan infekterar datorn

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1 AVSNITT 2 Koll på cashen 1 Ordlista 24-månadersavtal ett avtal där du binder dig att betala en viss kostnad i 24 månader, för till exempel en mobiltelefon. Abonnemang ett löpande avtal som ger dig tillgång

Läs mer