Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011"

Transkript

1 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011

2 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare i samband med tsunamin i Japan den 11 mars. Därefter återhämtades mer än hela nedgången och nådde en topp i början av maj. Oroligheterna i mellanöstern fick oljepriset att stiga till över 125 USD per fat i april vilket skapade inflationsoro. Marknaden 2011 dominerades dock av politiska problem och skuldkrisen i Europa fortsatte att fylla rubrikerna med fokus på Grekland i juni. Portugal fick räddningspaket och Irland och Grekland sina andra paket. Greklands frivilliga strukturering under sommaren fick spridningseffekter till Italien vars långränta steg mot 7 % samt Spanien vars långränta steg till drygt 5 %. EU-banker tvingades vända sig till ECB för att klara sin finansiering. Relativt starka makrosignaler under våren blev svagare i juni. Kronan var mycket stark fram till mitten av mars vilket innebar oro för vissa rapporter. Bolagsrapporterna för första kvartalet fortsatte att till större delen överraska positivt inte minst i USA. Samtidigt tilltog oron över skuldsättningsproblematiken i USA samt Sydeuropa och makroindikatorerna visade försämringar. Polarisering i USA-politiken, där republikanerna vill bakbinda president Obama inför valet, ledde till nedgradering av kreditratingen för USA. I slutet av juli och början av augusti kom statistik som definitivt ställde ned tillväxtförväntningarna. Den förväntade inbromsningen i mitten på konjunkturuppgången förvandlades till början på en ny konjunkturnedgång kopplad till undergångsstämning på grund av belåningsproblematiken. Efter kraftiga fall i augusti diskonterade marknaden risk för recession. Fallet från toppen i maj till botten i början av november var ca 28 %. Enbart under augusti till de första dagarna i november föll marknaden med ca 20 %. Därefter steg marknaden kraftigt i oktober med närmare 18 % för att åter falla ca 13 % i november, bilda en andra men högre botten och därefter stiga fram till årsskiftet och sluta året på minus 13,5 %. Inte bara fallet med närmare ca 28 % upplevdes som mycket påfrestande utan även att svängningarna i marknaden var extrema under en lång tid. Få aktiva kapitalförvaltare klarade detta utan förluster mot sina jämförelseindex. I oktober framfördes åsikten i många medier att aktier som placeringsslag aldrig mer skulle vara intressant. Detta sammanföll väl med botten i aktiemarknaden och visade sig vare ett utmärkt köptillfälle. Låg riskaptit och flykt till kvalitet präglade även räntemarknaden under året. US-dollarn stärktes mot euron men Yen och Renminbi stärktes mot USD. SEK stärktes mot euron men försvagades mot USD. Metallpriser sjönk på oro för svagare infrastrukturutbyggnad i Kina och allmänt svagare tillväxt. Oljepriset hölls uppe under våren på oro och revolution i Mellanöstern men fortsatte visa styrka även under senhösten trots sänkta tillväxtförväntningar. Snittpriset på olja blev det i särklass högsta någonsin. Räntemarknaden kännetecknades av fallande räntenivåer till extremt låga nivåer och som exempel avkastade vid årsskiftet den svenska långräntan i form av en 10-årig statsobligation ca 1,8 % vilket kan jämföras med den tyska motsvarigheten som gav knappt 2 % vilket ger en tydlig signal att Sverige blivit en tillflykt i en mycket osäker omvärld samtidigt som tillväxt- och inflationsförväntningar är extremt låga. Konsensus av analytikernas vinstförväntningar för 2012 justerades ned med ca % från maj till slutet av året. Med hänsyn till den mycket hotfulla makrobilden vid årsslutet och att vinsterna vanligen brukar justeras ned minst % i en konjunkturnedgång, framstår den slutliga nedgången i aktiemarknaden under 2011 med % (SIXRX) som relativt modest. Av de övriga nordiska marknaderna var Finland ner mest med ca 30 % följt av Danmark 22 % och Norge 15 %. Sammantaget var de nordiska börserna bland de sämre i världen på grund stort cykliskt innehåll och hög exponering mot EU medan USA blev bästa marknad och slutade på oförändrad nivå. Fondens utveckling under året Utvecklingen i Fonden under året slutade ned -6,60 % vilket var något sämre än jämförelseindex (50 % OMRX Tbill + 50 % SIX RX) som var ner -5,49 %. Referensräntan (OMRX Tbill) var under samma period 1,63 %. Sedan Fondens start har Fonden avkastat 95,40 % jämfört med marknaden (50 % OMRX Tbill + 50 % SIXRX) som avkastat 48,30 %. Portföljen utvecklades bättre än benchmark fram till slutet av april. Vi tappade lite i maj och därefter mer i juli och var 1,9 % efter index vid halvårsskiftet. Den svaga utvecklingen på slutet förklaras av relativt stora innehav i stora verkstadsbolag och råvarubolag. En övervikt i aktier under nedgången från mitten av maj bidrog också till tappet. Under inledningen av juni minskade vi aktieandelen från ca 66 % ned mot ca 52 % för att därefter öka mot slutet av månaden till ca 57 %. Vid halvårsskiftet minskade vi till ca 51 % och hade ca 52 % vid ingången av augusti då marknaden rasade med ca 16 % på 6 dagar. Under senhösten arbetade vi intensivt för att återvinna förlorad mark men slutade ändå året 1,11 % sämre än index. Den svaga utvecklingen under nedgången förklaras av relativt stora innehav i stora verkstadsbolag och råvarubolag samt att kursen på Pricer som varit kursvinnare fram till maj sjönk väsentligt därefter. Att vi inte agerade kraftigare under sommaren berodde på att vi förväntade en normal paus i konjunkturcykeln men inte att den skulle övergå i ett dramatiskt ras när marknaden var som mest illikvid under semestertiden. Historiskt kan vi konstatera att vi fungerar bättre när marknaden har en längre upp- eller nedtrend men inte just i trendvändningarna Största bidragsgivare i portföljen var Lundin Petroleum, Opcon, Elekta, Nordic Mines och Orc Group. Största negativa bidragsgivare var Volvo, Sandvik, Nordea, Alliance Oil och Lundin Mining. 2

3 Utöver köp i räntebärande instrument var de största köpen i portföljen Nordea, Ericsson, Hexpol, Opcon och Investor. Största försäljningar var Lundin Petroleum, Lundin Mining, Autoliv, ABB och Sandvik. Viktiga förändringar Förvaltningen av Cliens Allokering Sverige togs över av Amrego Kapitalförvaltning AB från Catella Fondförvaltning AB. Fonden bytte namn från Catella Institutionell Allokering till Cliens Allokering Sverige. Fonden har tidigare i huvudsak varit riktad mot institutionella investerare och var fram till månatligt handlad sänktes gränsen för minsta insättning från kr till kr och Fonden införde dessutom daglig handel. Tanken med dessa förändringar var att göra Fonden tillgänglig för privata investerare eller s.k. småsparare. Då denna förändring medför högre kostnader för fondbolaget så höjdes den fasta avgiften till 1,35 % från att tidigare ha varit 0,5 %. Även referensräntan justerades från att tidigare vara OMRX Tbill + 2 % till att istället utgöras endast av OMRX Tbill. Ett s.k. High-Water Mark infördes vilket innebär att Fonden inte kan ta ut prestationsrelaterat arvode förrän man överträffat Fondens tidigare högsta avkastning. Centralbanken i Europa måste flöda marknaden med pengar för att inte banksystemet skall gå i baklås. Räntorna kommer att hållas låga under lång tid. Detta har gett effekt i USA som expanderat penningmängden väsentligt mer än i EU de senaste åren. Efter den första fasen med att få kontroll på budgetunderskotten måste reformer införas som ger förutsättningar att beta av skulderna. Tillväxt skapas genom gynnsamma förutsättningar för mindre och medelstora företag. Mycket hänger dock på att politiker gör rätt vilket är en svårsmält förutsättning. Alternativet till att flöda marknaden med likviditet kan beskrivas i termer som katastrof eller ökenvandring. Ett annat överhängande hot som allvarligt kan störa en god utveckling i marknaden är en snabb inbromsning i Kina. Kina har problem med svag export samt fastighetsinvesteringar som tidigare varit stora drivare av tillväxt. Kina har dock en valutareserv som är jämförbar i storlek med knappt 7 ggr Sveriges BNP vilket ger möjlighet att expandera ekonomin. De senaste 5 åren har köpkraften fördubblats och den förväntas att dubbleras igen de närmaste 5 åren. I nuläget bedömer vi scenariot att Kina mjuklandar som mest sannolikt. Väsentliga händelser Fondens arbete löper enligt plan och det finns inga väsentliga händelser att rapportera som inträffat sedan årsskiftet. Framtidsutsikter Vi är försiktigt optimistiska avseende aktiemarknadens utveckling för helåret Det största hotet vi ser är en kraftig kreditkontraktion i EU som kan skapa en ond spiral med ökande arbetslöshet, budgetnedskärningar och minskat förtroende för stater och det finansiella systemet med allvarliga följdverkningar även utanför EU. Det som vi ser som näst största hot är en kraftig inbromsning i Kina. Det skulle drabba den svenska börsen allvarligt eftersom flera stora bolag är direkt, men inte minst indirekt, beroende av tillväxtmarknaderna med Kina i spetsen. En allvarlig försvagning skulle ge kraftiga effekter på exempelvis metallpriser vilket i sin tur skulle ge kraftiga effekter för bolag som Boliden, Lundin Mining, Atlas, Sandvik med flera. Situationen i Mellanöstern med bland annat maktvakuum i Irak och embargo mot Iran kommer sannolikt fortsätta oroa marknaden. Mycket hänger på att USA, Kina och Indien fortsätter utvecklas relativt starkt. En lägre tillväxt i världen i år än den av konsensus förväntade på ca 2,6 % (icke köpkraftskorrigerat) kan snabbt utlösa nya kraftiga nedjusteringar av vinstprognoserna i företagen med nya nedgångar som följd. För 2013 förväntas en världstillväxt på 3,2 % enligt senaste konsensusmätningar. I skrivande stund har marknaden stigit med ca 11 % under början av året och värderingen med P/E-tal på ca 13,5 för innevarande år samt flera andra nyckeltal är i närheten av genomsnittet de senaste 10 åren. Aktiemarknaden är inte uppenbart billig utom i förhållande till räntenivån vilket dock är ett tänkvärt och sannolikt avgörande undantag. Börsen korrelerar väl med vinstutvecklingen ett år före. Den svenska aktiemarknaden har ca 10 % till toppnivån i maj förra året. Vinsterna förväntas öka ca % under Marknaden springer som vanligt före vinstprognoserna som så småningom måste justeras upp för att marknaden skall fortsätta upp. Mot slutet av året kan prognoserna ha justerats upp så mycket att det åter ser aptitligt ut. Med hänsyn till räntenivån är det rimligt att se P/E-tal runt 15 under året om utsikterna fortsätter förbättras. Den relativt sköra tillväxten innebär sannolikt en försiktig och avvaktande attityd under andra och kanske tredje kvartalet. Fakta om Fonden Cliens Allokering Sverige bildades i december Fondens namn var till och med Catella Institutionell Allokering. Fonden är en specialfond enligt lagen om investeringsfonder (2004:46) och står under Finansinspektionens tillsyn. Cliens Allokering Sverige förvaltas av Amrego Kapitalförvaltning AB som är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen. Amrego Kapitalförvaltning är ett dotterbolag inom Söderberg & Partnersgruppen. Under perioden till och med förvaltades Fonden av Catella Fondförvaltning AB. Förvaltningen sköts sedan Fondens start av ett team bestående av Gunnar Håkanson och Jonas Gustafson. Cliens Allokering Sverige är öppen för handel varje bankdag. Fondens målsättning är att ge andelsägarna en god absolut avkastning genom en aktiv tillgångsallokering. Fonden placerar i överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en svensk marknad. Som specialfond har Fonden större frihetsgrad vad gäller val av placeringsinriktning än en traditionell investeringsfond. För att generera en absolut avkastning har Fonden en mer koncentrerad portfölj, dvs. större enskilda positioner, än en traditionell fond. I syfte att generera en absolut avkastning har Fonden möjlighet att, beroende på marknadssyn, placera upp till 75 procent av kapitalet i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Om Fonden placerar i obligationer är dessa utgivna av stat, kommun, bostadsinstitut eller företag. Vidare kan Fonden för att effektivisera förvaltningen använda derivat och ställa ut köpoptioner mot överlåtbara värdepapper i respektive bolag. Fonden passar för placerare som önskar en aktiv förvaltning av aktier och räntebärande värdepapper. Fonden är fokuserad på absolut avkastning med en etisk hänsyn i placeringarna. Sparande i aktier innebär alltid en risk för kurssvängningar. Minsta rekommenderade spartid är fem år. 3

4 Fondens avkastning sedan start 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 2005 dec-04 jun-05 dec-05 jun-06 dec-06 jun-07 dec-07 jun-08 dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 Cliens Allokering Sverige SIXRX 50 % / OMRX-Tbill 50 % 23,68 % 18,05 % 16,22 % 14,89 % 5,96 % 0,84 % ,76 % ,92 % 22,63 % 24,82 % 18,86 % 13,26 % Cliens Allokering Sverige SIXRX 50 % / OMRX-Tbill 50 % -6,60 % -5,49 % 2011 I graferna för den historiska avkastningen är jämförelseindex ett viktat index bestående av Six Return Index 50 % och OMRX Treausury Bill Index 50 %. Six Return Index är ett brett aktieindex som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar. OMRX Treausry Bill Index, kort OMRX Tbill, är ett index över statsskuldsväxlar som ges ut av Riksbanken. Indexet beräknas och re balanseras dagligen och speglar Fondens genomsnittliga tillgångsallokering. Omsättningshastighet och förvaltningskostnader Fondens omsättningshastighet uppgick till 5,20. Köp och försäljning av finansiella instrument med närstående värdepappersbolag har inte skett. Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under året. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 31 december 2011 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i Fonden. Indikatorn baseras på hur Fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Cliens Allokering Sverige tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att Fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. I en blandfond som Cliens Allokering Sverige är marknadsrisken normalt lägre än för en traditionell aktiefond som ett resultat av att Fonden har en viss del (75-25) procent av fondförmögenheten i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument eller på konto i kreditinstitut. Över en längre period eftersträvar Fonden att risken mätt som standardavvikelse skall motsvara ett genomsnitt av svensk aktie och räntemarknad. 4

5 Fondfakta Fondfakta (forts.) Fonden startade med en startkurs på kr Andelsvärde 1469 Antal andelsägare 24 Fondförmögenhet (mkr) 95 Avkastning senaste året Cliens Allokering Sverige -6,60 % Jämförelseindex (50 % SIXRX + 50 %OMRX Tbill) -5,49 % Referensränta OMRX Tbill 1,63 % Genomsnittlig årsavkastning senaste två åren Cliens Allokering Sverige 5,37 % Jämförelseindex (50% SIXRX + 50%OMRX Tbill) 3,51 % Genomsnittlig årsavkastning senaste fem åren Cliens Allokering Sverige 6,33 % Kostnader för typsparare Engångsinsättning kr Förvaltningskostnad (kr) 273,62 Månadssparande 100 kr Förvaltningskostnad (kr) 15,58 Handel med finansiella instrument med närstående värdepappersbolag Andel av Fondens totala omsättning 0 % Förändring av fondförmögenhet Total förändring 83,78 % Total värdeförändring -6,60 % Totalt nettoflöde avseende andelsägare 94,74 % Lämnad utdelning -0,41 % Jämförelseindex (50 % SIXRX + 50 %OMRX Tbill) 1,80 % Risk (Standardavvikelse 24 månader) Cliens Allokering Sverige 12,51 % Jämförelseindex (50 % SIXRX + 50 %OMRX Tbill) 8,20 % Aktiv risk (tracking error) 7,06 % Duration (år) 0,15 Omsättningshastighet och kostnader Omsättningshastighet (ggr) 5,20 Transaktionskostnader (mkr) 0,70 i procent av omsatta värdepapper 0,08 Total expense ratio (TER) 1,85 % Total expense ratio (TKA) 2,76 % Förvaltningsavgift (Fast avgift) 1,35 % Debiterad förvaltningsavgift (fast och rörlig) 1,73 % Utveckling Fondens utveckling Fondförmögenhet (mkr) Andelsvärde (kr) 1 469, , , , , , , ,00 Antal utestående andelar Utdelning per andel (kr) 5,95 0,00 113,00 33,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalavkastning % -6,60% 18,86% 22,63% -5,76% 5,96% 16,22% 23,68% 0,00% 50 % Six Return index & -5,49% 13,26% 24,82% -18,92% 0,84% 14,89% 18,05% 0,00% 50 % OMRX Tbill 5

6 Not 1 till balansräkning Not 1 (forts.) Tillgångar per Finansiella instrument Antal Marknadsvärde (ksek) Fondvikt % Finansiella instrument Antal Marknadsvärde (ksek) Fondvikt % Reglerad marknad, Aktiemarknad Enquest ,53 % Lundin Petroleum ,33 % Energi ,86 % Boliden ,43 % Nordic Mines ,66 % SCA B ,15 % Stora Enso R ,44 % Material ,68 % Atlas Copco B ,03 % Hexpol B ,85 % Intrum Justitia ,45 % Loomis B ,94 % Opcon ,29 % Securitas B ,94 % Skanska B ,24 % SKF B ,46 % Trelleborg B ,26 % Volvo B ,33 % Industrivaror ,78 % Clas Ohlson B ,34 % Electrolux B ,15 % Volvofi FC ,37 % Summa Räntebärande ,73 % Summa reglerad marknad ,22 % Övriga finansiella instrument Ip Only ,05 % Informationsteknik 44 0,05 % Summa övriga finansiella instrument 44 0,05 % Summa överlåtbara värdepapper ,26 % Övriga tillgångar och skulder 700 0,74 % Totalt ,00 % Sammanställning Emittenter* Emittent % av fondförmögenheten* Fabege 3,14 % Intrum Justitia 3,60 % * I tabellen anges den sammanlagda andelen av förmögenheten per emittent i de fall Fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Hennes & Mauritz B ,19 % Unibet Group ,83 % Sällanköpsvaror ,52 % Elekta B ,57 % Meda A ,13 % Hälsovård ,70 % Investor B ,03 % JM ,59 % Nordea ,92 % SEB A ,32 % SHB A ,09 % Swedbank A ,16 % Balansräkning Balansräkning SEK Tillgångar Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde Not Summa överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Övriga tillgångar Summa Tillgångar Finans Och Fastighet ,11 % Axis ,73 % Ericsson B ,84 % ORC Group ,09 % Skulder Övriga kortfristiga skulder Not Summa skulder Pricer B ,20 % Informationsteknik ,85 % Summa aktiemarknad ,49 % Räntebärande Fondförmögenhet Not Poster inom linjen Ställda säkerheter 0 0 Balder FC ,14 % Castellum FC ,38 % Fabege FC ,05 % Fabege FC ,09 % Ikano Bank BC ,14 % Intrum J ,15 % Länsfrs Bank ,10 % Sbab Bank BC ,15 % Volksw FC ,15 % Not 2 till balansräkning Specifikation skulder Övriga kortfristiga skulder Ej likviderade köpta värdepapper Summa

7 Not 3 till balansräkning Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Resultaträkning Resultaträkning ksek Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Not Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument Not Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto 0 1 Övriga finansiella intäkter 0 0 Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter och värdeförändring Information om förvaltning av Fonden Amrego Kapitalförvaltning AB tog över förvaltningen av Fonden per från Catella Fondförvaltning AB. Andel av Fondens kostnader På de kontoutdrag vi skickat till våra andelsägare i januari 2011 har vi redovisat för respektive andelsägares andel av Fondens kostnader under Förvaltningskostnaden är respektive andelsägares del av Fondens kostnader under 2011 för analys, förvaltning, redovisning, information, marknadsföring, revision och avgifter till förvaringsinstitutet. Övriga kostnader är respektive andelsägares andel av Fondens kostnader för värdepappershandel såsom courtage. Total kostnad är summan av de två ovannämnda kostnaderna. Dessa kostnader får ej dras av i andelsägarens deklaration då Fonden gör det i sin deklaration. Ägarstyrning Information om Bolagets ägarstyrning finns tillgänglig på Fondens hemsida Redovisningsprinciper Denna halvårsrapport har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) samt i allt väsentligt enligt Fondbolagens Förenings rekommendationer avseende riktlinjer för redovisning av kostnader och nyckeltal till andelsägarna. Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till fondbolaget Ersättning till förvaringsinstitutet Ersättning till tillsynsmyndighet 0 0 Ersättning till revisorer 0 0 Räntekostnader 0 0 Övriga finansiella kostnader 0 0 Summa kostnader Årets resultat Not 4 till resultaträkning Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinst/förlust Summa Not 5 till resultaträkning Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Orealiserade vinster/förluster Summa I Fondens balansräkning har Fondens innehav värderats till marknadsvärde per Med marknadsvärde avses stängningskurs. Om sådan ej finns värderas innehaven till senast betalkurs eller köpkurs. Aktier som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad har värderats till senaste transaktionskurs med justering för eventuella händelser som bedömts påverka aktiens värdering. De aktier vars transaktionskurs är äldre än 30 dagar värderas enligt antagna värderingsprinciper. Det innehav som berörs är IP Only som har värderats utifrån en genomsnittlig värderingsmultipel för ett urval av marknadsnoterade jämförbara bolag. Information om nyckeltal Totalrisk Det traditionella sättet att mäta hur stora kurssvängningar en fond har eller, om man så vill, risken att förlora pengar, är att mäta Fondens totalrisk. Ett annat namn för totalrisk är standardavvikelse beräknat på årsbasis. Totalrisken visar hur stora förändringar i fondvärdet varit i genomsnitt över en tidsperiod omräknat till ett årsvärde. Vid beräkning av standardavvikelsen har 24 månadsvärden använts vid mätningen och omräknats i årstakt. Totalrisken kan variera betydligt mellan olika fondkategorier, beroende på vilka tillgångar fonderna har investerat i. Aktiefonder med svenska aktier har t ex en högre totalrisk än räntefonder med kort löptid på räntebärande tillgångar. Totalrisk är ett bra mått vid jämförelser av olika fondkategorier men också om man vill jämföra fonder i samma kategori. Totalrisken i en fond ger en indikation om den historiska risknivån i Fonden, men är inget säkert prognosverktyg. En fondkategori eller fond som tidigare haft låg totalrisk kan i själva verket vara riskfylld och innebära kursförluster om t ex börsen är på väg att svänga nedåt p.g.a. att t ex konjunkturen försämras. Naturligtvis gäller även motsatsen. 7

8 Aktiv risk En annan typ av risk är att Fonden utvecklas bättre eller sämre än tillgångarna på den marknad på vilken man investerar. Den som köper en aktiefond med t ex svenska aktier vill troligen kontrollera hur stort risktagande Fonden har haft i sina placeringar jämfört med det index som den jämförs med. Ett mått för detta är aktiv risk eller tracking error, d.v.s. den risk som Fonden tagit genom att dess kursutveckling avvikit från dess jämförelseindex. Vid beräkning av aktiv risk används Fondens månadsvärden för 24 månader omräknat i årstakt. Duration Duration är det vanligaste måttet av ränterisk och anger vad som händer när marknadsräntan ändras. Ju högre duration, desto känsligare är Fonden för förändringar i räntenivån. Duration uttrycks normalt i år. För en annan juridisk person (skattskyldig i Sverige) uppgår från år 2009 skattesatsen till 26,3 procent. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter. Uppgift om värdet på andelen i värdepappersfonden erhålls årligen tillsammans med uppgifter om innehållen preliminär skatt på eventuell utdelning och uppkommen kapitalvinst/-förlust. Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket av fondbolaget på erhållen utdelning, erlagd preliminärskatt samt kapitalvinster och kapitalförluster. Stockholm Skatteregler Fonden är en Sverigeregistrerad fond och utgör därmed ett skattesubjekt, men betalar ingen skatt så länge som alla skattepliktiga inkomster delas ut till andelsägarna, eftersom utdelningen är avdragsgill för Fonden. Om Fonden har inkomster till beskattning är skattesatsen 30 procent. Vid utdelning till privatpersoner (skattskyldiga i Sverige) dras preliminärskatt med 30 procent. För en fysisk person bosatt i utlandet och utländsk juridisk person dras vid utdelning 30 procent svensk kupongskatt (alternativt den lägre skattesats som framgår av dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och det aktuella landet). Kapitalvinst/-förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men något skatteavdrag görs inte. Skattesatsen vid kapitalvinst på fondandelar är för närvarande 30 procent för privatpersoner (skattskyldiga i Sverige) och svenska dödsbon. Amrego Kapitalförvaltning AB Mikael Ljungberg, VD Peter Arrhenius Joakim Strandberg Erik Rosengren Jan Bruneheim Regeringsgatan 45 Box Stockholm Tfn: Fax: Web: Cliens c/o Amrego Kapitalförvaltning AB Regeringsgatan 45 Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: 8

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-12-31 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge helårsredogörelse

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 Första halvåret 2012 präglades av fortsatt oro avseende skuldsituationen i södra Europa med en svag konjunkturutveckling som följd. Resultatet för första halvåret

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013 Avanza Bank Bokslutskommuniké Nettoinflödet uppgick till 10 900 (5 380) MSEK, motsvarande 13 (7) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 316 500 (283 300

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer