Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011"

Transkript

1 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011

2 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare i samband med tsunamin i Japan den 11 mars. Därefter återhämtades mer än hela nedgången och nådde en topp i början av maj. Oroligheterna i mellanöstern fick oljepriset att stiga till över 125 USD per fat i april vilket skapade inflationsoro. Marknaden 2011 dominerades dock av politiska problem och skuldkrisen i Europa fortsatte att fylla rubrikerna med fokus på Grekland i juni. Portugal fick räddningspaket och Irland och Grekland sina andra paket. Greklands frivilliga strukturering under sommaren fick spridningseffekter till Italien vars långränta steg mot 7 % samt Spanien vars långränta steg till drygt 5 %. EU-banker tvingades vända sig till ECB för att klara sin finansiering. Relativt starka makrosignaler under våren blev svagare i juni. Kronan var mycket stark fram till mitten av mars vilket innebar oro för vissa rapporter. Bolagsrapporterna för första kvartalet fortsatte att till större delen överraska positivt inte minst i USA. Samtidigt tilltog oron över skuldsättningsproblematiken i USA samt Sydeuropa och makroindikatorerna visade försämringar. Polarisering i USA-politiken, där republikanerna vill bakbinda president Obama inför valet, ledde till nedgradering av kreditratingen för USA. I slutet av juli och början av augusti kom statistik som definitivt ställde ned tillväxtförväntningarna. Den förväntade inbromsningen i mitten på konjunkturuppgången förvandlades till början på en ny konjunkturnedgång kopplad till undergångsstämning på grund av belåningsproblematiken. Efter kraftiga fall i augusti diskonterade marknaden risk för recession. Fallet från toppen i maj till botten i början av november var ca 28 %. Enbart under augusti till de första dagarna i november föll marknaden med ca 20 %. Därefter steg marknaden kraftigt i oktober med närmare 18 % för att åter falla ca 13 % i november, bilda en andra men högre botten och därefter stiga fram till årsskiftet och sluta året på minus 13,5 %. Inte bara fallet med närmare ca 28 % upplevdes som mycket påfrestande utan även att svängningarna i marknaden var extrema under en lång tid. Få aktiva kapitalförvaltare klarade detta utan förluster mot sina jämförelseindex. I oktober framfördes åsikten i många medier att aktier som placeringsslag aldrig mer skulle vara intressant. Detta sammanföll väl med botten i aktiemarknaden och visade sig vare ett utmärkt köptillfälle. Låg riskaptit och flykt till kvalitet präglade även räntemarknaden under året. US-dollarn stärktes mot euron men Yen och Renminbi stärktes mot USD. SEK stärktes mot euron men försvagades mot USD. Metallpriser sjönk på oro för svagare infrastrukturutbyggnad i Kina och allmänt svagare tillväxt. Oljepriset hölls uppe under våren på oro och revolution i Mellanöstern men fortsatte visa styrka även under senhösten trots sänkta tillväxtförväntningar. Snittpriset på olja blev det i särklass högsta någonsin. Räntemarknaden kännetecknades av fallande räntenivåer till extremt låga nivåer och som exempel avkastade vid årsskiftet den svenska långräntan i form av en 10-årig statsobligation ca 1,8 % vilket kan jämföras med den tyska motsvarigheten som gav knappt 2 % vilket ger en tydlig signal att Sverige blivit en tillflykt i en mycket osäker omvärld samtidigt som tillväxt- och inflationsförväntningar är extremt låga. Konsensus av analytikernas vinstförväntningar för 2012 justerades ned med ca % från maj till slutet av året. Med hänsyn till den mycket hotfulla makrobilden vid årsslutet och att vinsterna vanligen brukar justeras ned minst % i en konjunkturnedgång, framstår den slutliga nedgången i aktiemarknaden under 2011 med % (SIXRX) som relativt modest. Av de övriga nordiska marknaderna var Finland ner mest med ca 30 % följt av Danmark 22 % och Norge 15 %. Sammantaget var de nordiska börserna bland de sämre i världen på grund stort cykliskt innehåll och hög exponering mot EU medan USA blev bästa marknad och slutade på oförändrad nivå. Fondens utveckling under året Utvecklingen i Fonden under året slutade ned -6,60 % vilket var något sämre än jämförelseindex (50 % OMRX Tbill + 50 % SIX RX) som var ner -5,49 %. Referensräntan (OMRX Tbill) var under samma period 1,63 %. Sedan Fondens start har Fonden avkastat 95,40 % jämfört med marknaden (50 % OMRX Tbill + 50 % SIXRX) som avkastat 48,30 %. Portföljen utvecklades bättre än benchmark fram till slutet av april. Vi tappade lite i maj och därefter mer i juli och var 1,9 % efter index vid halvårsskiftet. Den svaga utvecklingen på slutet förklaras av relativt stora innehav i stora verkstadsbolag och råvarubolag. En övervikt i aktier under nedgången från mitten av maj bidrog också till tappet. Under inledningen av juni minskade vi aktieandelen från ca 66 % ned mot ca 52 % för att därefter öka mot slutet av månaden till ca 57 %. Vid halvårsskiftet minskade vi till ca 51 % och hade ca 52 % vid ingången av augusti då marknaden rasade med ca 16 % på 6 dagar. Under senhösten arbetade vi intensivt för att återvinna förlorad mark men slutade ändå året 1,11 % sämre än index. Den svaga utvecklingen under nedgången förklaras av relativt stora innehav i stora verkstadsbolag och råvarubolag samt att kursen på Pricer som varit kursvinnare fram till maj sjönk väsentligt därefter. Att vi inte agerade kraftigare under sommaren berodde på att vi förväntade en normal paus i konjunkturcykeln men inte att den skulle övergå i ett dramatiskt ras när marknaden var som mest illikvid under semestertiden. Historiskt kan vi konstatera att vi fungerar bättre när marknaden har en längre upp- eller nedtrend men inte just i trendvändningarna Största bidragsgivare i portföljen var Lundin Petroleum, Opcon, Elekta, Nordic Mines och Orc Group. Största negativa bidragsgivare var Volvo, Sandvik, Nordea, Alliance Oil och Lundin Mining. 2

3 Utöver köp i räntebärande instrument var de största köpen i portföljen Nordea, Ericsson, Hexpol, Opcon och Investor. Största försäljningar var Lundin Petroleum, Lundin Mining, Autoliv, ABB och Sandvik. Viktiga förändringar Förvaltningen av Cliens Allokering Sverige togs över av Amrego Kapitalförvaltning AB från Catella Fondförvaltning AB. Fonden bytte namn från Catella Institutionell Allokering till Cliens Allokering Sverige. Fonden har tidigare i huvudsak varit riktad mot institutionella investerare och var fram till månatligt handlad sänktes gränsen för minsta insättning från kr till kr och Fonden införde dessutom daglig handel. Tanken med dessa förändringar var att göra Fonden tillgänglig för privata investerare eller s.k. småsparare. Då denna förändring medför högre kostnader för fondbolaget så höjdes den fasta avgiften till 1,35 % från att tidigare ha varit 0,5 %. Även referensräntan justerades från att tidigare vara OMRX Tbill + 2 % till att istället utgöras endast av OMRX Tbill. Ett s.k. High-Water Mark infördes vilket innebär att Fonden inte kan ta ut prestationsrelaterat arvode förrän man överträffat Fondens tidigare högsta avkastning. Centralbanken i Europa måste flöda marknaden med pengar för att inte banksystemet skall gå i baklås. Räntorna kommer att hållas låga under lång tid. Detta har gett effekt i USA som expanderat penningmängden väsentligt mer än i EU de senaste åren. Efter den första fasen med att få kontroll på budgetunderskotten måste reformer införas som ger förutsättningar att beta av skulderna. Tillväxt skapas genom gynnsamma förutsättningar för mindre och medelstora företag. Mycket hänger dock på att politiker gör rätt vilket är en svårsmält förutsättning. Alternativet till att flöda marknaden med likviditet kan beskrivas i termer som katastrof eller ökenvandring. Ett annat överhängande hot som allvarligt kan störa en god utveckling i marknaden är en snabb inbromsning i Kina. Kina har problem med svag export samt fastighetsinvesteringar som tidigare varit stora drivare av tillväxt. Kina har dock en valutareserv som är jämförbar i storlek med knappt 7 ggr Sveriges BNP vilket ger möjlighet att expandera ekonomin. De senaste 5 åren har köpkraften fördubblats och den förväntas att dubbleras igen de närmaste 5 åren. I nuläget bedömer vi scenariot att Kina mjuklandar som mest sannolikt. Väsentliga händelser Fondens arbete löper enligt plan och det finns inga väsentliga händelser att rapportera som inträffat sedan årsskiftet. Framtidsutsikter Vi är försiktigt optimistiska avseende aktiemarknadens utveckling för helåret Det största hotet vi ser är en kraftig kreditkontraktion i EU som kan skapa en ond spiral med ökande arbetslöshet, budgetnedskärningar och minskat förtroende för stater och det finansiella systemet med allvarliga följdverkningar även utanför EU. Det som vi ser som näst största hot är en kraftig inbromsning i Kina. Det skulle drabba den svenska börsen allvarligt eftersom flera stora bolag är direkt, men inte minst indirekt, beroende av tillväxtmarknaderna med Kina i spetsen. En allvarlig försvagning skulle ge kraftiga effekter på exempelvis metallpriser vilket i sin tur skulle ge kraftiga effekter för bolag som Boliden, Lundin Mining, Atlas, Sandvik med flera. Situationen i Mellanöstern med bland annat maktvakuum i Irak och embargo mot Iran kommer sannolikt fortsätta oroa marknaden. Mycket hänger på att USA, Kina och Indien fortsätter utvecklas relativt starkt. En lägre tillväxt i världen i år än den av konsensus förväntade på ca 2,6 % (icke köpkraftskorrigerat) kan snabbt utlösa nya kraftiga nedjusteringar av vinstprognoserna i företagen med nya nedgångar som följd. För 2013 förväntas en världstillväxt på 3,2 % enligt senaste konsensusmätningar. I skrivande stund har marknaden stigit med ca 11 % under början av året och värderingen med P/E-tal på ca 13,5 för innevarande år samt flera andra nyckeltal är i närheten av genomsnittet de senaste 10 åren. Aktiemarknaden är inte uppenbart billig utom i förhållande till räntenivån vilket dock är ett tänkvärt och sannolikt avgörande undantag. Börsen korrelerar väl med vinstutvecklingen ett år före. Den svenska aktiemarknaden har ca 10 % till toppnivån i maj förra året. Vinsterna förväntas öka ca % under Marknaden springer som vanligt före vinstprognoserna som så småningom måste justeras upp för att marknaden skall fortsätta upp. Mot slutet av året kan prognoserna ha justerats upp så mycket att det åter ser aptitligt ut. Med hänsyn till räntenivån är det rimligt att se P/E-tal runt 15 under året om utsikterna fortsätter förbättras. Den relativt sköra tillväxten innebär sannolikt en försiktig och avvaktande attityd under andra och kanske tredje kvartalet. Fakta om Fonden Cliens Allokering Sverige bildades i december Fondens namn var till och med Catella Institutionell Allokering. Fonden är en specialfond enligt lagen om investeringsfonder (2004:46) och står under Finansinspektionens tillsyn. Cliens Allokering Sverige förvaltas av Amrego Kapitalförvaltning AB som är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen. Amrego Kapitalförvaltning är ett dotterbolag inom Söderberg & Partnersgruppen. Under perioden till och med förvaltades Fonden av Catella Fondförvaltning AB. Förvaltningen sköts sedan Fondens start av ett team bestående av Gunnar Håkanson och Jonas Gustafson. Cliens Allokering Sverige är öppen för handel varje bankdag. Fondens målsättning är att ge andelsägarna en god absolut avkastning genom en aktiv tillgångsallokering. Fonden placerar i överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en svensk marknad. Som specialfond har Fonden större frihetsgrad vad gäller val av placeringsinriktning än en traditionell investeringsfond. För att generera en absolut avkastning har Fonden en mer koncentrerad portfölj, dvs. större enskilda positioner, än en traditionell fond. I syfte att generera en absolut avkastning har Fonden möjlighet att, beroende på marknadssyn, placera upp till 75 procent av kapitalet i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Om Fonden placerar i obligationer är dessa utgivna av stat, kommun, bostadsinstitut eller företag. Vidare kan Fonden för att effektivisera förvaltningen använda derivat och ställa ut köpoptioner mot överlåtbara värdepapper i respektive bolag. Fonden passar för placerare som önskar en aktiv förvaltning av aktier och räntebärande värdepapper. Fonden är fokuserad på absolut avkastning med en etisk hänsyn i placeringarna. Sparande i aktier innebär alltid en risk för kurssvängningar. Minsta rekommenderade spartid är fem år. 3

4 Fondens avkastning sedan start 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 2005 dec-04 jun-05 dec-05 jun-06 dec-06 jun-07 dec-07 jun-08 dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 Cliens Allokering Sverige SIXRX 50 % / OMRX-Tbill 50 % 23,68 % 18,05 % 16,22 % 14,89 % 5,96 % 0,84 % ,76 % ,92 % 22,63 % 24,82 % 18,86 % 13,26 % Cliens Allokering Sverige SIXRX 50 % / OMRX-Tbill 50 % -6,60 % -5,49 % 2011 I graferna för den historiska avkastningen är jämförelseindex ett viktat index bestående av Six Return Index 50 % och OMRX Treausury Bill Index 50 %. Six Return Index är ett brett aktieindex som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar. OMRX Treausry Bill Index, kort OMRX Tbill, är ett index över statsskuldsväxlar som ges ut av Riksbanken. Indexet beräknas och re balanseras dagligen och speglar Fondens genomsnittliga tillgångsallokering. Omsättningshastighet och förvaltningskostnader Fondens omsättningshastighet uppgick till 5,20. Köp och försäljning av finansiella instrument med närstående värdepappersbolag har inte skett. Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under året. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 31 december 2011 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i Fonden. Indikatorn baseras på hur Fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Cliens Allokering Sverige tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att Fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. I en blandfond som Cliens Allokering Sverige är marknadsrisken normalt lägre än för en traditionell aktiefond som ett resultat av att Fonden har en viss del (75-25) procent av fondförmögenheten i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument eller på konto i kreditinstitut. Över en längre period eftersträvar Fonden att risken mätt som standardavvikelse skall motsvara ett genomsnitt av svensk aktie och räntemarknad. 4

5 Fondfakta Fondfakta (forts.) Fonden startade med en startkurs på kr Andelsvärde 1469 Antal andelsägare 24 Fondförmögenhet (mkr) 95 Avkastning senaste året Cliens Allokering Sverige -6,60 % Jämförelseindex (50 % SIXRX + 50 %OMRX Tbill) -5,49 % Referensränta OMRX Tbill 1,63 % Genomsnittlig årsavkastning senaste två åren Cliens Allokering Sverige 5,37 % Jämförelseindex (50% SIXRX + 50%OMRX Tbill) 3,51 % Genomsnittlig årsavkastning senaste fem åren Cliens Allokering Sverige 6,33 % Kostnader för typsparare Engångsinsättning kr Förvaltningskostnad (kr) 273,62 Månadssparande 100 kr Förvaltningskostnad (kr) 15,58 Handel med finansiella instrument med närstående värdepappersbolag Andel av Fondens totala omsättning 0 % Förändring av fondförmögenhet Total förändring 83,78 % Total värdeförändring -6,60 % Totalt nettoflöde avseende andelsägare 94,74 % Lämnad utdelning -0,41 % Jämförelseindex (50 % SIXRX + 50 %OMRX Tbill) 1,80 % Risk (Standardavvikelse 24 månader) Cliens Allokering Sverige 12,51 % Jämförelseindex (50 % SIXRX + 50 %OMRX Tbill) 8,20 % Aktiv risk (tracking error) 7,06 % Duration (år) 0,15 Omsättningshastighet och kostnader Omsättningshastighet (ggr) 5,20 Transaktionskostnader (mkr) 0,70 i procent av omsatta värdepapper 0,08 Total expense ratio (TER) 1,85 % Total expense ratio (TKA) 2,76 % Förvaltningsavgift (Fast avgift) 1,35 % Debiterad förvaltningsavgift (fast och rörlig) 1,73 % Utveckling Fondens utveckling Fondförmögenhet (mkr) Andelsvärde (kr) 1 469, , , , , , , ,00 Antal utestående andelar Utdelning per andel (kr) 5,95 0,00 113,00 33,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalavkastning % -6,60% 18,86% 22,63% -5,76% 5,96% 16,22% 23,68% 0,00% 50 % Six Return index & -5,49% 13,26% 24,82% -18,92% 0,84% 14,89% 18,05% 0,00% 50 % OMRX Tbill 5

6 Not 1 till balansräkning Not 1 (forts.) Tillgångar per Finansiella instrument Antal Marknadsvärde (ksek) Fondvikt % Finansiella instrument Antal Marknadsvärde (ksek) Fondvikt % Reglerad marknad, Aktiemarknad Enquest ,53 % Lundin Petroleum ,33 % Energi ,86 % Boliden ,43 % Nordic Mines ,66 % SCA B ,15 % Stora Enso R ,44 % Material ,68 % Atlas Copco B ,03 % Hexpol B ,85 % Intrum Justitia ,45 % Loomis B ,94 % Opcon ,29 % Securitas B ,94 % Skanska B ,24 % SKF B ,46 % Trelleborg B ,26 % Volvo B ,33 % Industrivaror ,78 % Clas Ohlson B ,34 % Electrolux B ,15 % Volvofi FC ,37 % Summa Räntebärande ,73 % Summa reglerad marknad ,22 % Övriga finansiella instrument Ip Only ,05 % Informationsteknik 44 0,05 % Summa övriga finansiella instrument 44 0,05 % Summa överlåtbara värdepapper ,26 % Övriga tillgångar och skulder 700 0,74 % Totalt ,00 % Sammanställning Emittenter* Emittent % av fondförmögenheten* Fabege 3,14 % Intrum Justitia 3,60 % * I tabellen anges den sammanlagda andelen av förmögenheten per emittent i de fall Fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Hennes & Mauritz B ,19 % Unibet Group ,83 % Sällanköpsvaror ,52 % Elekta B ,57 % Meda A ,13 % Hälsovård ,70 % Investor B ,03 % JM ,59 % Nordea ,92 % SEB A ,32 % SHB A ,09 % Swedbank A ,16 % Balansräkning Balansräkning SEK Tillgångar Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde Not Summa överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Övriga tillgångar Summa Tillgångar Finans Och Fastighet ,11 % Axis ,73 % Ericsson B ,84 % ORC Group ,09 % Skulder Övriga kortfristiga skulder Not Summa skulder Pricer B ,20 % Informationsteknik ,85 % Summa aktiemarknad ,49 % Räntebärande Fondförmögenhet Not Poster inom linjen Ställda säkerheter 0 0 Balder FC ,14 % Castellum FC ,38 % Fabege FC ,05 % Fabege FC ,09 % Ikano Bank BC ,14 % Intrum J ,15 % Länsfrs Bank ,10 % Sbab Bank BC ,15 % Volksw FC ,15 % Not 2 till balansräkning Specifikation skulder Övriga kortfristiga skulder Ej likviderade köpta värdepapper Summa

7 Not 3 till balansräkning Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Resultaträkning Resultaträkning ksek Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Not Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument Not Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto 0 1 Övriga finansiella intäkter 0 0 Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter och värdeförändring Information om förvaltning av Fonden Amrego Kapitalförvaltning AB tog över förvaltningen av Fonden per från Catella Fondförvaltning AB. Andel av Fondens kostnader På de kontoutdrag vi skickat till våra andelsägare i januari 2011 har vi redovisat för respektive andelsägares andel av Fondens kostnader under Förvaltningskostnaden är respektive andelsägares del av Fondens kostnader under 2011 för analys, förvaltning, redovisning, information, marknadsföring, revision och avgifter till förvaringsinstitutet. Övriga kostnader är respektive andelsägares andel av Fondens kostnader för värdepappershandel såsom courtage. Total kostnad är summan av de två ovannämnda kostnaderna. Dessa kostnader får ej dras av i andelsägarens deklaration då Fonden gör det i sin deklaration. Ägarstyrning Information om Bolagets ägarstyrning finns tillgänglig på Fondens hemsida Redovisningsprinciper Denna halvårsrapport har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) samt i allt väsentligt enligt Fondbolagens Förenings rekommendationer avseende riktlinjer för redovisning av kostnader och nyckeltal till andelsägarna. Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till fondbolaget Ersättning till förvaringsinstitutet Ersättning till tillsynsmyndighet 0 0 Ersättning till revisorer 0 0 Räntekostnader 0 0 Övriga finansiella kostnader 0 0 Summa kostnader Årets resultat Not 4 till resultaträkning Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinst/förlust Summa Not 5 till resultaträkning Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Orealiserade vinster/förluster Summa I Fondens balansräkning har Fondens innehav värderats till marknadsvärde per Med marknadsvärde avses stängningskurs. Om sådan ej finns värderas innehaven till senast betalkurs eller köpkurs. Aktier som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad har värderats till senaste transaktionskurs med justering för eventuella händelser som bedömts påverka aktiens värdering. De aktier vars transaktionskurs är äldre än 30 dagar värderas enligt antagna värderingsprinciper. Det innehav som berörs är IP Only som har värderats utifrån en genomsnittlig värderingsmultipel för ett urval av marknadsnoterade jämförbara bolag. Information om nyckeltal Totalrisk Det traditionella sättet att mäta hur stora kurssvängningar en fond har eller, om man så vill, risken att förlora pengar, är att mäta Fondens totalrisk. Ett annat namn för totalrisk är standardavvikelse beräknat på årsbasis. Totalrisken visar hur stora förändringar i fondvärdet varit i genomsnitt över en tidsperiod omräknat till ett årsvärde. Vid beräkning av standardavvikelsen har 24 månadsvärden använts vid mätningen och omräknats i årstakt. Totalrisken kan variera betydligt mellan olika fondkategorier, beroende på vilka tillgångar fonderna har investerat i. Aktiefonder med svenska aktier har t ex en högre totalrisk än räntefonder med kort löptid på räntebärande tillgångar. Totalrisk är ett bra mått vid jämförelser av olika fondkategorier men också om man vill jämföra fonder i samma kategori. Totalrisken i en fond ger en indikation om den historiska risknivån i Fonden, men är inget säkert prognosverktyg. En fondkategori eller fond som tidigare haft låg totalrisk kan i själva verket vara riskfylld och innebära kursförluster om t ex börsen är på väg att svänga nedåt p.g.a. att t ex konjunkturen försämras. Naturligtvis gäller även motsatsen. 7

8 Aktiv risk En annan typ av risk är att Fonden utvecklas bättre eller sämre än tillgångarna på den marknad på vilken man investerar. Den som köper en aktiefond med t ex svenska aktier vill troligen kontrollera hur stort risktagande Fonden har haft i sina placeringar jämfört med det index som den jämförs med. Ett mått för detta är aktiv risk eller tracking error, d.v.s. den risk som Fonden tagit genom att dess kursutveckling avvikit från dess jämförelseindex. Vid beräkning av aktiv risk används Fondens månadsvärden för 24 månader omräknat i årstakt. Duration Duration är det vanligaste måttet av ränterisk och anger vad som händer när marknadsräntan ändras. Ju högre duration, desto känsligare är Fonden för förändringar i räntenivån. Duration uttrycks normalt i år. För en annan juridisk person (skattskyldig i Sverige) uppgår från år 2009 skattesatsen till 26,3 procent. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter. Uppgift om värdet på andelen i värdepappersfonden erhålls årligen tillsammans med uppgifter om innehållen preliminär skatt på eventuell utdelning och uppkommen kapitalvinst/-förlust. Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket av fondbolaget på erhållen utdelning, erlagd preliminärskatt samt kapitalvinster och kapitalförluster. Stockholm Skatteregler Fonden är en Sverigeregistrerad fond och utgör därmed ett skattesubjekt, men betalar ingen skatt så länge som alla skattepliktiga inkomster delas ut till andelsägarna, eftersom utdelningen är avdragsgill för Fonden. Om Fonden har inkomster till beskattning är skattesatsen 30 procent. Vid utdelning till privatpersoner (skattskyldiga i Sverige) dras preliminärskatt med 30 procent. För en fysisk person bosatt i utlandet och utländsk juridisk person dras vid utdelning 30 procent svensk kupongskatt (alternativt den lägre skattesats som framgår av dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och det aktuella landet). Kapitalvinst/-förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men något skatteavdrag görs inte. Skattesatsen vid kapitalvinst på fondandelar är för närvarande 30 procent för privatpersoner (skattskyldiga i Sverige) och svenska dödsbon. Amrego Kapitalförvaltning AB Mikael Ljungberg, VD Peter Arrhenius Joakim Strandberg Erik Rosengren Jan Bruneheim Regeringsgatan 45 Box Stockholm Tfn: Fax: Web: Cliens c/o Amrego Kapitalförvaltning AB Regeringsgatan 45 Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: 8

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Absolut Aktier Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Absolut Aktier Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Valbay Swedish Equity Fund Halvårsberättelse 2013-06-30

Valbay Swedish Equity Fund Halvårsberättelse 2013-06-30 Valbay Swedish Equity Fund Halvårsberättelse 2013-06-30 Valbay Swedish Equity Fund Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Under första halvåret 2013 uppvisade marknaden en positiv utveckling med

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT. Fonder Årsberättelse 2013

CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT. Fonder Årsberättelse 2013 CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT Fonder Årsberättelse 2013 1 CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2013 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST TRYCK

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2012-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2012-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2012-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Marknaden steg under första kvartalet och nådde en topp i mitten av

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Cliens Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND KORT

Cliens Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND KORT Cliens Fonder Årsberättelse 2015 SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND KORT CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2015 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2015 Innehåll 01 Våra förvaltare...

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Halvårsrapport SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Halvårsrapport SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Halvårsrapport 2015 SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND 1 CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB HALVÅRSREDOGÖRELSE 2015 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2015-06-30 Innehåll 01 Första halvåret

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2012

Calgus Årsberättelse 2012 Calgus Årsberättelse 2012 Årsberättelse för 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

IKC Sverige Flexibel

IKC Sverige Flexibel Årsberättelse för IKC Sverige Flexibel Perioden 2012-01-01-2012-12-31 IKC Sverige Flexibel 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK Ålandsbanken Fonder Årsberättelse 2009 Marknadsutveckling Marknadsutveckling Världen så som vi kände till den finns kvar. Men är det verkligen samma värld vi ser. Den förskjutning från väst till öst i

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport September 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport September 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport September 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för september 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,04%

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer