DOM Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2012-11-16 Göteborg"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM Göteborg Mål nr B Dok.Id ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Varbergs tingsrätts dom den 31 augusti 2012 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Gisela Sjövall Åklagarkammaren i Halmstad Motparter (Målsägande) 1. Anna-Lisa Appelqvist Torstorp 103 Sågen, Grimeton 2. Ulla Bencker Näsbychaussén 92 Lgh 1101, Kristianstad 3. Elsie Bernhard Oxledsvägen 39 Lgh 1102, Sävedalen 4. Ulla Brandin Prästvägen 860, Romelanda 5. Evy Engstrand Västra Backgatan 12, Älmhult 6. Inger Eriksson Lidegårdsvägen 10, Partille 7. Margareta Eriksson Tegelbruksgatan 6 B Lgh 1001, Ängelholm 8. Anna-Lisa Hellmer Kronborgsvägen 13 B Lgh 1103, Malmö 9. Karin Hemlin Bäckgatan 19 Lgh 1203, Varberg 10. Matti Husgafvel Karlsberg, Lyserna 3, Rolfstorp 11. Sonja Hård Vårvädersgatan 11 Lgh 1204, Göteborg 12. Ellis Jakobsen Höstvädersgatan 47 Lgh 1101, Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Packhusplatsen måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Margareta Jakobsson Ögärdsvägen 9, Viskafors 14. Kerstin Johansson Nissagatan 47, Åled 15. Margit Jönsson Sockengatan 16 B Lgh 1004, Helsingborg 16. Ingeborg Karlsson Inägogatan 17 A Lgh 1001, Göteborg 17. Siv Larsson Lundbyvägen 48 C Lgh 1002, Gråbo 18. Hilde Loeskow Nattviolsvägen 4, Stenungsund 19. Ingela Lomberg Tanneskärsgatan 175, Västra Frölunda 20. Inga-Maja Nilsson Österängsgatan 24, Halmstad 21. Ingegärd Nilsson Lyckevägen 11, Knislinge 22. Inger Nilsson Plommonvägen 11, Mellbystrand 23. Ingegärd Nyström Oluff Nilssons Väg 20 Lgh 1801, Partille 24. Birgit Olsson Göteborgsvägen 53 A Lgh 1201, Lilla Edet 25. Barbro Svensson Spånkullen 11 Lgh 1302, Göteborg 26. Siv Svensson Kullmans Gata 3, Vårgårda 27. Karsten Sörensen Västagatan 19 I, Billesholm Ombud och målsägandebiträde för 1-27: Advokaten Mia Sandros

3 3 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Västra Hamngatan 18, Göteborg 28. Entercard Sverige AB, Stockholm 29. Ikano Bank AB Box 717, Älmhult 30. Trygg-Hansa Försäkrings AB, Box 800, Sundsvall 31. Nordea Bank AB, c/o Kortservice AB, B 78, Stockholm 32. SEB Kort, Kortreklamationer, Stockholm företrädda av åklagaren Klagande och motpart (Tilltalad) Kristian Jansson, Medborgare i Slovakien Frihetsberövande: Häktad adress saknas Offentlig försvarare: Advokaten Thomas Evenås Box 5052, Göteborg SAKEN Grov stöld m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten med tillämpning av 34 kap. 1 första stycket 2 och 4 första stycket brottsbalken bestämmer fängelsestraffets längd till 4 år 3 månader och förklarar tidigare villkorligt medgiven frihet helt förverkad (Kristianstads tingsrätt, dom den 17 mars 2010, B 444/10). Kristian Jansson ska stanna kvar i häkte tills hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Thomas Evenås tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav

4 4 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Mia Sandros tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete och kr för mervärdesskatt. Staten ska svara för kostnaden för försvararen, den tidigare förordnade offentlige försvararen och målsägandebiträdet.

5 5 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M. Kristian Jansson har yrkat att hovrätten helt ogillar åtalet och till följd därav all mot honom förd skadeståndstalan, i andra hand bedömer gärningarna enligt åtalspunkterna 26 och som stöld av normalgraden och väsentligt nedsätter strafftiden. Slutligen har Kristian Jansson yrkat att hovrätten under alla förhållanden upphäver utvisningsförordnandet. Åklagaren har anslutningsvis yrkat att hovrätten skärper straffet och förbjuder Kristian Jansson att återvända till riket utan tidsbegränsning. Part har motsatt sig motparts ändringsyrkanden. Åklagaren har justerat åtalspunkten 4 på så sätt att och Lisien Jansson och tillsammans och i samråd eller samförstånd utgått och åtalspunkten 15 på så sätt att Vårväderstorget ersatts med Wieselgrensplatsen. I hovrätten har vidare framkommit att vad som på sidan 15 i tingsrättens dom angetts om justeringen avseende åtalspunkten 17 rätteligen ska vara åtalspunkten 19. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Beträffande de åtalspunkter som prövas i denna dom har i hovrätten samma bevisning som vid tingsrätten åberopats varvid videoförhören med de vid tingsrätten hörda personerna spelats upp; dock har för de gärningar som Kristian Jansson vidgått att han utfört men gjort så p.g.a. nöd i stället vissa i domen antecknade berättelser föredragits. Detta gäller Anders Gunnarssons, Anna-Lisa Appelqvists, Barbro Svenssons och Siv Svenssons utsagor (åtalspunkterna 10, 17, och 39). Vad som förekommit hovrätten leder inte till några andra överväganden och slutsatser än dem tingsrätten gjort. I likhet med tingsrätten anser alltså också hovrätten att det är bevisat att Kristian Jansson begått de gärningar som är föremål för hovrättens prövning och vidare att invändningen om nöd baserad på ryska maffians agerande inte förtjänar avseende.

6 6 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Det av Kristian Jansson tillämpade tillvägagångssättet där scenariot regelmässigt varit det att han tillgripit väskan/plånboken under det att en medgärningsman distraherat målsäganden innebär att hovrätten anser att även de gärningar som avsett föremål som tillfälligt placerats på en rullator eller i en kundvagn visar prov på sådan brottslig företagsamhet som får anses särskilt farlig och som innebär att samtliga tillgrepp bör bedömas som grova stölder. Den 11 april 2005 dömdes Kristian Jansson av hovrätten över Skåne och Blekinge för sju grova stölder och fyra fall av bedrägeri. Stöldbrottsligheten avsåg tillgrepp av plånböcker som målsägandena, i flera fall äldre kvinnor, burit på sig eller haft i sin omedelbara närhet. Påföljden bestämdes till fängelse 2 år 6 månader. Vidare förordnades om utvisning med förbud att återvända till riket före den 16 februari Den 31 oktober 2008 dömdes Kristian Jansson av Kristianstads tingsrätt för grov stöld vid tre tillfällen samt för bedrägeri och försök till bedrägeri. Stöldbrotten avsåg tillgrepp av plånböcker som målsägandena hade burit på sig eller haft i sin omedelbara närhet. Påföljden bestämdes till fängelse 1 år 3 månader. Kristian Jansson utvisades med förbud att återvända till riket före den 16 februari 2015 (dvs. samma datum som vid föregående domstillfälle). Som tingsrätten angett dömdes Kristian Jansson av Kristianstads tingsrätt den 17 mars 2010 för stöld och brott mot utlänningslagen till fängelse fem månader varjämte en villkorligt medgiven frihet om fem månader förklarades helt förverkad och förordnades ånyo om utvisning, denna gång med förbud att återvända före den 17 mars Brottsligheten avsåg bl.a. tillgrepp av en plånbok som en målsägande tillfälligt hade lämnat utan tillsyn i samband med ett besök i en affär. Kristian Jansson frigavs villkorligt från straffet den 18 september 2010 med en återstående strafftid om 3 månader 10 dagar. Prövotiden utgick den 18 september Kristian Jansson har nu övertygats om att ha gjort sig skyldig till 30 grova stölder, fem bedrägerier och brott mot utlänningslagen. Vad avser straffvärdet för vart och ett av tillgreppsbrotten gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten. Hovrätten anser att straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till fängelse 4 år.

7 7 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Vid påföljdsbestämningen ska också beaktas det förhållandet att de gärningar Kristian Jansson nu övertygats om innebär att han i förhållande till tidigare domar återfallit i likartad brottslighet med endast den skillnaden att det denna gång rör sig om avsevärt fler fall av grova stölder jämfört med tidigare. De gärningar som omfattas av åtalspunkterna 1, 9-12, och 40 har begåtts under den prövotid som löpte till följd av Kristianstads tingsrätts dom den 17 mars Särskilda skäl som talar mot förverkande föreligger inte varför den villkorligt medgivna friheten om 3 månader 10 dagar helt ska förverkas. Det förhållandet att Kristian Jansson återfallit i likartad men allvarligare och mer omfattande brottslighet är inte tillräckligt beaktat genom förverkande av villkorligt medgiven frihet. Förhållandet ska därför i enlighet med bestämmelsen i 29 kap. 4 brottsbalken även beaktas i en skärpande riktning vid straffmätningen (prop. 2009/2010:147 s. 33). Återfallet talar för att strafftiden borde bestämmas till 4 år 9 månader. Tillsammans med förverkandet av den villkorligt medgivna friheten är således utgångspunkten att Kristian Jansson skulle avtjäna en strafftid om ca 5 år. Vid straffmätningen ska dock också skälig hänsyn tas till det men Kristian Jansson drabbas av till följd av det utvisningsförordnande som hovrätten liksom tingsrätten anser ska meddelas. Det saknas skäl frångå vad tingsrätten bestämt om för hur lång tid återreseförbudet ska gälla. Det men som Kristian Jansson drabbas av utgörs främst av att han under den tid som återreseförbudet kommer att gälla inte får besöka sina i Sverige boende föräldrar och syskon. Däremot kommer han inte att som en följd av utvisningsförordnandet i denna dom, registreras på den s.k. spärrlistan och vara förhindrad att uppehålla sig i någon annan EU-stat än Slovakien, vilket försvaret gjort gällande. Anledningen till att han inte kommer att bli föremål för någon sådan registrering utgörs av att han är medborgare i Slovakien, en stat som är medlem i EU och som deltar i Schengensamarbetet (se Avtal om Sveriges anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet, SÖ 1998:49, s. 13 och 49 samt prop. 1999/2000:64, s. 130). På grund av det men som utvisningen kommer att innebära för Kristian Jansson bör strafftiden sättas ned med 6 månader.

8 8 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Med beaktande av de redovisade övervägandena bör fängelsestraffets längd bestämmas till 4 år 3 månader. Vid den gjorda bedömningen i skuldfrågan har Kristian Jansson inte påkallat någon prövning av de av tingsrätten utdömda skadestånden. Hovrätten anser att risken för fortsatt brottslighet och flyktfaran motiverar att Kristian Jansson fortsatt ska vara häktad. Mia Sandros har begärt ersättning för arbete under 43 timmar. Hon var kallad att närvara under sex förhandlingsdagar. Vid den första förhandlingsdagen den 18 oktober, en torsdag, visade det sig att Mia Sandros inte behövde vara närvarande under den fortsatta huvudförhandlingen, som var planerad att äga rum den 19 och 22 oktober samt den 6, 8 och 14 november, varför hon lämnade förhandlingen. Hovrätten anser att Mia Sandros får anses skäligen gottgjord med en ersättning om sex timmar per dag, i stället för yrkade åtta timmar per dag under tre dagar, avseende den 18, 19 och 22 oktober, dvs. med en total ersättning uppgående till kr för 37 timmar. ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga B Överklagande senast den 14 december 2012 I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Katarina Påhlsson, hovrättsrådet Bengt von Reis, f.d. kammarrättslagmannen Lisbeth Edlund samt nämndemännen Björn Lansinger och Jörgen Knudtzon. AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga 72

9 Bilaga A DOM Mål nr B meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Gisela Sjövall Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad 1. Målsägande Margareta Eriksson Tegelbruksgatan 6 B Lgh ÄNGELHOLM Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 2. Anna-Lisa Hellmer Kronborgsvägen 13 B Lgh MALMÖ Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 3. Ingeborg Karlsson Inägogatan 17 A Lgh GÖTEBORG Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 4. Siv Larsson Lundbyvägen 48 C Lgh GRÅBO Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 121 Östra Långgatan måndag - fredag Varberg E-post: 08:00-16:30

10 DOM B Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 5. Greta Lindskog Österängsgatan 6 Lgh HALMSTAD Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 6. Birgit Olsson Göteborgsvägen 53 A Lgh LILLA EDET Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg Tilltalad Lisien Jansson, Frihetsberövande: Häktad Spannmålsgatan 3 Lgh Hyllinge Offentlig försvarare: Advokat Anders Roy Anders Roy Advokatbyrå AB Kungsgatan Varberg DOMSLUT Begångna brott Grov stöld Lagrum 8 kap 4 brottsbalken

11 DOM B Påföljd m.m. Fängelse 1 år 6 månader Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Följande åtal ogillas 1. Grov stöld Åtalspunkten 2 2. Grov stöld Åtalspunkten 4 3. Grov stöld Åtalspunkten 7 Skadestånd Lisien Jansson ska solidariskt med Kristian Jansson utge skadestånd till Margareta Eriksson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 augusti 2011 till dess betalning sker. Lisien Jansson ska solidariskt med Kristian Jansson utge skadestånd till Anna-Lisa Hellmer med 360 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 2 juni 2012 till dess betalning sker. Lisien Jansson ska solidariskt med Kristian Jansson utge skadestånd till Siv Larsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 mars 2012 till dess betalning sker. Lisien Jansson ska solidariskt med Kristian Jansson utge skadestånd till Birgit Olsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 mars 2012 till dess betalning sker. Greta Lindskogs skadeståndsyrkande ogillas. Ingeborg Karlssons skadeståndsyrkande ogillas. Häktning m.m. Lisien Jansson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Anders Roy tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Mia Sandros tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, 535 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

12 DOM Mål nr B meddelad i Varberg 4 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Gisela Sjövall Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad 1. Målsägande Anna-Lisa Appelqvist Torstorp 103 Sågen GRIMETON Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 2. Ulla Bencker Näsbychaussén 92 Lgh Kristianstad Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 3. Elsie Bernhard Oxledsvägen 39 Lgh Sävedalen Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 4. Ulla Brandin Prästvägen ROMELANDA Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 121 Östra Långgatan måndag - fredag Varberg E-post: 08:00-16:30

13 DOM B Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 5. Evy Engstrand Västra Backgatan Älmhult Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg EnterCard Sverige AB Stockholm Inger Ericzon Lidegårdsvägen Partille Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 8. Margareta Eriksson Tegelbruksgatan 6 B Lgh ÄNGELHOLM Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 9. Anna-Lisa Hellmer Kronborgsvägen 13 B Lgh MALMÖ

14 DOM B Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 10. Karin Hemlin Bäckgatan 19 Lgh VARBERG Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 11. Matti Husgafvel Karlsberg Lyserna Rolfstorp Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 12. Sonja Hård Vårvädersgatan 11 Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 13. Ikano Bank AB Box Älmhult Företrädd av åklagaren

15 DOM B Ellis Jakobsen Höstvädersgatan 47 Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 15. Margareta Jakobsson Ögärdsvägen Viskafors Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 16. Kerstin Johansson Nissagatan ÅLED Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 17. Anna Jönsson Hallanäsgatan 7 B FALKENBERG Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 18. Margit Jönsson Sockengatan 16 B Lgh HELSINGBORG

16 DOM B Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 19. Ingeborg Karlsson Inägogatan 17 A Lgh GÖTEBORG Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 20. Siv Larsson Lundbyvägen 48 C Lgh GRÅBO Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 21. Greta Lindskog Österängsgatan 6 Lgh HALMSTAD Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 22. Hilde Loeskow Nattviolsvägen Stenungsund Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg

17 DOM B Ingela Lomberg Tanneskärsgatan Västra Frölunda Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 24. Inga-Maja Nilsson Österängsgatan Halmstad Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 25. Ingegärd Nilsson Lyckevägen KNISLINGE Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 26. Inger Nilsson Plommonvägen Mellbystrand Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 27. Nordea Bank AB Kortcenterreklamationer Stockholm

18 DOM B Ingegärd Nyström Oluff Nilssons Väg 20 Lgh PARTILLE Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 29. Birgit Olsson Göteborgsvägen 53 A Lgh LILLA EDET Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 30. SEB Kort AB Kortreklamationer Stockholm Företrädd av åklagaren 31. Barbro Svensson Spånkullen 11 Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 32. Siv Svensson Kullmans Gata Vårgårda Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg

19 DOM B Karsten Sörensen Västagatan 19 I Billesholm Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 34. Trygg-Hansa Försäkrings AB Box SUNDSVALL Tilltalad Kristian Jansson, Frihetsberövande: Häktad adress saknas Slovakien Medborgare i Slovakien Offentlig försvarare: Advokat Niclas Elison Advokat Niclas Elison AB Box Kungsbacka DOMSLUT Begångna brott 1. Grov stöld Lagrum 8 kap 4 brottsbalken 2. Bedrägeri 9 kap 1 2 st brottsbalken 3. Brott mot utlänningslagen 20 kap 2 utlänningslagen (2005:716) Påföljd m.m. Fängelse 4 år 10 månader Följande åtal ogillas 1. Grov stöld Åtalspunkten 2

20 DOM B Grov stöld Åtalspunkten 7 Grov stöld Åtalspunkten 13 Grov stöld Åtalspunkten 28 Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år. Skadestånd 1. Kristian Jansson ska solidariskt med Lisien Jansson utge skadestånd till Margareta Eriksson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 augusti 2011 till dess betalning sker. 2. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ingeborg Karlsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 mars 2012 till dess betalning sker. 3. Kristian Jansson ska solidariskt med Lisien Jansson utge skadestånd till Anna-Lisa Hellmer med 360 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 2 juni 2012 till dess betalning sker. 4. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Kerstin Johansson med 950 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 februari 2012 till dess betalning sker. 5. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Inger Nilsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 9 mars 2011 till dess betalning sker. 6. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Karin Hemlin med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 27 april 2011 till dess betalning sker. 7. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Anna-Lisa Appelqvist med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 1 juli 2011 till dess betalning sker. 8. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Karsten Sörensen med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2011 till dess betalning sker. 9. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Margit Jönsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 10 augusti 2011 till dess betalning sker. 10. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Trygg-Hansa Försäkrings AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 10 augusti 2011 till dess betalning sker. 11. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ingegärd NIlsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 3 september 2011 till dess betalning sker. 12. Kristian Jansson ska utge skadestånd till IKANO-banken med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 3 september 2011 till dess betalning sker.

21 DOM B Kristian Jansson ska utge skadestånd till EnterCard AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 19 december 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Barbro Svensson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 17 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till SEB Kort AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 17 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Nordea Bank AB med kr, varav kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 17 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Elsie Bernhard med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 18 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Hilde Loeskow med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 13 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Margareta Jakobsson med 930 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 13 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Matti Husgafvel med kr, varav kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 14 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Ulla Bencker med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 15 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Inger Ericzon med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 19 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Sonja Hård med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 april 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Siv Svensson med kr, varav kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 20 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Lisien Jansson utge skadestånd till Siv Larsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Lisien Jansson utge skadestånd till Birgit Olsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Ellis Jakobsen med 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 24 maj 2011 till dess betalning sker.

22 DOM B Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till SEB Kort AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 24 maj 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ulla Brandin med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 28 juni 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ingela Lomberg med 850 kr, varav 550 kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 18 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Inga-Maja Nilsson med 750 kr, varav 400 kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 20 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközy utge skadestånd till Evy Engstrand med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 24 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ingegärd Nyström med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 14 mars 2012 till dess betalning sker. Anna Jönssons skadeståndsyrkande ogillas. Greta Lindskogs skadeståndsyrkande ogillas. Häktning m.m. Kristian Jansson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Niclas Elison tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Mia Sandros tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

23 15 DOM B YRKANDEN M.M. Se bilaga Åklagaren har justerat gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 17 så att hon i första stycket, efter som hon höll i sin hand tillagt eller förvarade i fickan. Åklagaren har nedlagt åtalet i åtalspunkt 28. Åklagaren har justerat gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 30 genom att i första stycket efter ordet plånbok lägga till innehållande cirka 100 kr i kontanter. Åklagaren har justerat det särskilda yrkandet om utvisning och efter orden förbjuds att återvända hit tillagt utan tidsbegränsning. Åklagaren har justerat Entercards enskilda anspråk under åtalspunkt 23 så att det yrkade kapitalbeloppet sänkts till kr. Målsäganden Kerstin Johanssons skadeståndsyrkande i bilaga 8 har justerats så att efter ordet kontanter tillagts, tillgodokvitto. Målsäganden Inger Nilssons skadeståndsyrkande i bilaga 9 har justerats så att första meningen fått följande lydelse Att tingsrätten förpliktar Kristian Jansson och tidigare dömd medgärningsman att solidariskt till målsäganden betala skadestånd med sammanlagt kr avseende kontanter. Målsäganden Sonja Hårds skadeståndsyrkande i bilaga 10 har justerats så att första meningen fått följande lydelse Att tingsrätten förpliktar Kristian Jansson och tidigare dömd medgärningsman att solidariskt till målsäganden betala skadestånd med sammanlagt kr avseende kontanter.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-08-06 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-08-06 meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr: B 1814-15 PARTER (Antal tilltalade: 9) Tilltalad Israa Abou Ali, 19960201-7049 Hålegårdsvägen 29 433 32 Partille Offentlig försvarare: Advokat Claes

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

2009-07-17 meddelad i Malmö

2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Martin Bresman, Vice chefsåklagare Lars Olson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm 1. Målsägande AB Emma

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist. Som grund för avskedandet har bolaget åberopat att krossmaskinisten stulit diesel från bolagets dieseltank

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund DOM Mål nr B 2863-11 2014-02-19 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund 1. Målsägande

Läs mer

VECKANS. Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007. www.spifab.se www.facebook.com/spifab

VECKANS. Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007. www.spifab.se www.facebook.com/spifab BROTT VECKANS Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007 www.spifab.se www.facebook.com/spifab vecka 27 2011 Fallet Bobby skakade hela landet Av Karl-Olof Ackerot, f d kriminalkommissarie,

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2010-10-06 Stockholm

DOM 2010-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020103 DOM 2010-10-06 Stockholm Mål nr T 9983-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom 2009-12-10 i mål T 4834-07, se bilaga A KLAGANDE 1. Björn Baldring, 400706-7533

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

Kulturen har också sitt finger med i spelet. Det finns tyvärr kulturer som tillåter att mannen agar sin kvinna regelbundet. Den enda faktorn som inte

Kulturen har också sitt finger med i spelet. Det finns tyvärr kulturer som tillåter att mannen agar sin kvinna regelbundet. Den enda faktorn som inte Varför uppstår kvinnomisshandel? Ett enkelt svar på den frågan kunde vara att alla män egentligen är stora svin. Tyvärr så är det inte så enkelt. Men nog är det konstigt att kvinnomisshandel uppstår. För

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer