DOM Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2012-11-16 Göteborg"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM Göteborg Mål nr B Dok.Id ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Varbergs tingsrätts dom den 31 augusti 2012 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Gisela Sjövall Åklagarkammaren i Halmstad Motparter (Målsägande) 1. Anna-Lisa Appelqvist Torstorp 103 Sågen, Grimeton 2. Ulla Bencker Näsbychaussén 92 Lgh 1101, Kristianstad 3. Elsie Bernhard Oxledsvägen 39 Lgh 1102, Sävedalen 4. Ulla Brandin Prästvägen 860, Romelanda 5. Evy Engstrand Västra Backgatan 12, Älmhult 6. Inger Eriksson Lidegårdsvägen 10, Partille 7. Margareta Eriksson Tegelbruksgatan 6 B Lgh 1001, Ängelholm 8. Anna-Lisa Hellmer Kronborgsvägen 13 B Lgh 1103, Malmö 9. Karin Hemlin Bäckgatan 19 Lgh 1203, Varberg 10. Matti Husgafvel Karlsberg, Lyserna 3, Rolfstorp 11. Sonja Hård Vårvädersgatan 11 Lgh 1204, Göteborg 12. Ellis Jakobsen Höstvädersgatan 47 Lgh 1101, Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Packhusplatsen måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Margareta Jakobsson Ögärdsvägen 9, Viskafors 14. Kerstin Johansson Nissagatan 47, Åled 15. Margit Jönsson Sockengatan 16 B Lgh 1004, Helsingborg 16. Ingeborg Karlsson Inägogatan 17 A Lgh 1001, Göteborg 17. Siv Larsson Lundbyvägen 48 C Lgh 1002, Gråbo 18. Hilde Loeskow Nattviolsvägen 4, Stenungsund 19. Ingela Lomberg Tanneskärsgatan 175, Västra Frölunda 20. Inga-Maja Nilsson Österängsgatan 24, Halmstad 21. Ingegärd Nilsson Lyckevägen 11, Knislinge 22. Inger Nilsson Plommonvägen 11, Mellbystrand 23. Ingegärd Nyström Oluff Nilssons Väg 20 Lgh 1801, Partille 24. Birgit Olsson Göteborgsvägen 53 A Lgh 1201, Lilla Edet 25. Barbro Svensson Spånkullen 11 Lgh 1302, Göteborg 26. Siv Svensson Kullmans Gata 3, Vårgårda 27. Karsten Sörensen Västagatan 19 I, Billesholm Ombud och målsägandebiträde för 1-27: Advokaten Mia Sandros

3 3 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Västra Hamngatan 18, Göteborg 28. Entercard Sverige AB, Stockholm 29. Ikano Bank AB Box 717, Älmhult 30. Trygg-Hansa Försäkrings AB, Box 800, Sundsvall 31. Nordea Bank AB, c/o Kortservice AB, B 78, Stockholm 32. SEB Kort, Kortreklamationer, Stockholm företrädda av åklagaren Klagande och motpart (Tilltalad) Kristian Jansson, Medborgare i Slovakien Frihetsberövande: Häktad adress saknas Offentlig försvarare: Advokaten Thomas Evenås Box 5052, Göteborg SAKEN Grov stöld m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten med tillämpning av 34 kap. 1 första stycket 2 och 4 första stycket brottsbalken bestämmer fängelsestraffets längd till 4 år 3 månader och förklarar tidigare villkorligt medgiven frihet helt förverkad (Kristianstads tingsrätt, dom den 17 mars 2010, B 444/10). Kristian Jansson ska stanna kvar i häkte tills hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Thomas Evenås tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav

4 4 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Mia Sandros tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete och kr för mervärdesskatt. Staten ska svara för kostnaden för försvararen, den tidigare förordnade offentlige försvararen och målsägandebiträdet.

5 5 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M. Kristian Jansson har yrkat att hovrätten helt ogillar åtalet och till följd därav all mot honom förd skadeståndstalan, i andra hand bedömer gärningarna enligt åtalspunkterna 26 och som stöld av normalgraden och väsentligt nedsätter strafftiden. Slutligen har Kristian Jansson yrkat att hovrätten under alla förhållanden upphäver utvisningsförordnandet. Åklagaren har anslutningsvis yrkat att hovrätten skärper straffet och förbjuder Kristian Jansson att återvända till riket utan tidsbegränsning. Part har motsatt sig motparts ändringsyrkanden. Åklagaren har justerat åtalspunkten 4 på så sätt att och Lisien Jansson och tillsammans och i samråd eller samförstånd utgått och åtalspunkten 15 på så sätt att Vårväderstorget ersatts med Wieselgrensplatsen. I hovrätten har vidare framkommit att vad som på sidan 15 i tingsrättens dom angetts om justeringen avseende åtalspunkten 17 rätteligen ska vara åtalspunkten 19. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Beträffande de åtalspunkter som prövas i denna dom har i hovrätten samma bevisning som vid tingsrätten åberopats varvid videoförhören med de vid tingsrätten hörda personerna spelats upp; dock har för de gärningar som Kristian Jansson vidgått att han utfört men gjort så p.g.a. nöd i stället vissa i domen antecknade berättelser föredragits. Detta gäller Anders Gunnarssons, Anna-Lisa Appelqvists, Barbro Svenssons och Siv Svenssons utsagor (åtalspunkterna 10, 17, och 39). Vad som förekommit hovrätten leder inte till några andra överväganden och slutsatser än dem tingsrätten gjort. I likhet med tingsrätten anser alltså också hovrätten att det är bevisat att Kristian Jansson begått de gärningar som är föremål för hovrättens prövning och vidare att invändningen om nöd baserad på ryska maffians agerande inte förtjänar avseende.

6 6 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Det av Kristian Jansson tillämpade tillvägagångssättet där scenariot regelmässigt varit det att han tillgripit väskan/plånboken under det att en medgärningsman distraherat målsäganden innebär att hovrätten anser att även de gärningar som avsett föremål som tillfälligt placerats på en rullator eller i en kundvagn visar prov på sådan brottslig företagsamhet som får anses särskilt farlig och som innebär att samtliga tillgrepp bör bedömas som grova stölder. Den 11 april 2005 dömdes Kristian Jansson av hovrätten över Skåne och Blekinge för sju grova stölder och fyra fall av bedrägeri. Stöldbrottsligheten avsåg tillgrepp av plånböcker som målsägandena, i flera fall äldre kvinnor, burit på sig eller haft i sin omedelbara närhet. Påföljden bestämdes till fängelse 2 år 6 månader. Vidare förordnades om utvisning med förbud att återvända till riket före den 16 februari Den 31 oktober 2008 dömdes Kristian Jansson av Kristianstads tingsrätt för grov stöld vid tre tillfällen samt för bedrägeri och försök till bedrägeri. Stöldbrotten avsåg tillgrepp av plånböcker som målsägandena hade burit på sig eller haft i sin omedelbara närhet. Påföljden bestämdes till fängelse 1 år 3 månader. Kristian Jansson utvisades med förbud att återvända till riket före den 16 februari 2015 (dvs. samma datum som vid föregående domstillfälle). Som tingsrätten angett dömdes Kristian Jansson av Kristianstads tingsrätt den 17 mars 2010 för stöld och brott mot utlänningslagen till fängelse fem månader varjämte en villkorligt medgiven frihet om fem månader förklarades helt förverkad och förordnades ånyo om utvisning, denna gång med förbud att återvända före den 17 mars Brottsligheten avsåg bl.a. tillgrepp av en plånbok som en målsägande tillfälligt hade lämnat utan tillsyn i samband med ett besök i en affär. Kristian Jansson frigavs villkorligt från straffet den 18 september 2010 med en återstående strafftid om 3 månader 10 dagar. Prövotiden utgick den 18 september Kristian Jansson har nu övertygats om att ha gjort sig skyldig till 30 grova stölder, fem bedrägerier och brott mot utlänningslagen. Vad avser straffvärdet för vart och ett av tillgreppsbrotten gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten. Hovrätten anser att straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till fängelse 4 år.

7 7 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Vid påföljdsbestämningen ska också beaktas det förhållandet att de gärningar Kristian Jansson nu övertygats om innebär att han i förhållande till tidigare domar återfallit i likartad brottslighet med endast den skillnaden att det denna gång rör sig om avsevärt fler fall av grova stölder jämfört med tidigare. De gärningar som omfattas av åtalspunkterna 1, 9-12, och 40 har begåtts under den prövotid som löpte till följd av Kristianstads tingsrätts dom den 17 mars Särskilda skäl som talar mot förverkande föreligger inte varför den villkorligt medgivna friheten om 3 månader 10 dagar helt ska förverkas. Det förhållandet att Kristian Jansson återfallit i likartad men allvarligare och mer omfattande brottslighet är inte tillräckligt beaktat genom förverkande av villkorligt medgiven frihet. Förhållandet ska därför i enlighet med bestämmelsen i 29 kap. 4 brottsbalken även beaktas i en skärpande riktning vid straffmätningen (prop. 2009/2010:147 s. 33). Återfallet talar för att strafftiden borde bestämmas till 4 år 9 månader. Tillsammans med förverkandet av den villkorligt medgivna friheten är således utgångspunkten att Kristian Jansson skulle avtjäna en strafftid om ca 5 år. Vid straffmätningen ska dock också skälig hänsyn tas till det men Kristian Jansson drabbas av till följd av det utvisningsförordnande som hovrätten liksom tingsrätten anser ska meddelas. Det saknas skäl frångå vad tingsrätten bestämt om för hur lång tid återreseförbudet ska gälla. Det men som Kristian Jansson drabbas av utgörs främst av att han under den tid som återreseförbudet kommer att gälla inte får besöka sina i Sverige boende föräldrar och syskon. Däremot kommer han inte att som en följd av utvisningsförordnandet i denna dom, registreras på den s.k. spärrlistan och vara förhindrad att uppehålla sig i någon annan EU-stat än Slovakien, vilket försvaret gjort gällande. Anledningen till att han inte kommer att bli föremål för någon sådan registrering utgörs av att han är medborgare i Slovakien, en stat som är medlem i EU och som deltar i Schengensamarbetet (se Avtal om Sveriges anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet, SÖ 1998:49, s. 13 och 49 samt prop. 1999/2000:64, s. 130). På grund av det men som utvisningen kommer att innebära för Kristian Jansson bör strafftiden sättas ned med 6 månader.

8 8 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Med beaktande av de redovisade övervägandena bör fängelsestraffets längd bestämmas till 4 år 3 månader. Vid den gjorda bedömningen i skuldfrågan har Kristian Jansson inte påkallat någon prövning av de av tingsrätten utdömda skadestånden. Hovrätten anser att risken för fortsatt brottslighet och flyktfaran motiverar att Kristian Jansson fortsatt ska vara häktad. Mia Sandros har begärt ersättning för arbete under 43 timmar. Hon var kallad att närvara under sex förhandlingsdagar. Vid den första förhandlingsdagen den 18 oktober, en torsdag, visade det sig att Mia Sandros inte behövde vara närvarande under den fortsatta huvudförhandlingen, som var planerad att äga rum den 19 och 22 oktober samt den 6, 8 och 14 november, varför hon lämnade förhandlingen. Hovrätten anser att Mia Sandros får anses skäligen gottgjord med en ersättning om sex timmar per dag, i stället för yrkade åtta timmar per dag under tre dagar, avseende den 18, 19 och 22 oktober, dvs. med en total ersättning uppgående till kr för 37 timmar. ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga B Överklagande senast den 14 december 2012 I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Katarina Påhlsson, hovrättsrådet Bengt von Reis, f.d. kammarrättslagmannen Lisbeth Edlund samt nämndemännen Björn Lansinger och Jörgen Knudtzon. AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga 72

9 Bilaga A DOM Mål nr B meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Gisela Sjövall Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad 1. Målsägande Margareta Eriksson Tegelbruksgatan 6 B Lgh ÄNGELHOLM Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 2. Anna-Lisa Hellmer Kronborgsvägen 13 B Lgh MALMÖ Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 3. Ingeborg Karlsson Inägogatan 17 A Lgh GÖTEBORG Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 4. Siv Larsson Lundbyvägen 48 C Lgh GRÅBO Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 121 Östra Långgatan måndag - fredag Varberg E-post: 08:00-16:30

10 DOM B Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 5. Greta Lindskog Österängsgatan 6 Lgh HALMSTAD Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 6. Birgit Olsson Göteborgsvägen 53 A Lgh LILLA EDET Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg Tilltalad Lisien Jansson, Frihetsberövande: Häktad Spannmålsgatan 3 Lgh Hyllinge Offentlig försvarare: Advokat Anders Roy Anders Roy Advokatbyrå AB Kungsgatan Varberg DOMSLUT Begångna brott Grov stöld Lagrum 8 kap 4 brottsbalken

11 DOM B Påföljd m.m. Fängelse 1 år 6 månader Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Följande åtal ogillas 1. Grov stöld Åtalspunkten 2 2. Grov stöld Åtalspunkten 4 3. Grov stöld Åtalspunkten 7 Skadestånd Lisien Jansson ska solidariskt med Kristian Jansson utge skadestånd till Margareta Eriksson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 augusti 2011 till dess betalning sker. Lisien Jansson ska solidariskt med Kristian Jansson utge skadestånd till Anna-Lisa Hellmer med 360 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 2 juni 2012 till dess betalning sker. Lisien Jansson ska solidariskt med Kristian Jansson utge skadestånd till Siv Larsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 mars 2012 till dess betalning sker. Lisien Jansson ska solidariskt med Kristian Jansson utge skadestånd till Birgit Olsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 mars 2012 till dess betalning sker. Greta Lindskogs skadeståndsyrkande ogillas. Ingeborg Karlssons skadeståndsyrkande ogillas. Häktning m.m. Lisien Jansson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Anders Roy tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Mia Sandros tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, 535 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

12 DOM Mål nr B meddelad i Varberg 4 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Gisela Sjövall Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad 1. Målsägande Anna-Lisa Appelqvist Torstorp 103 Sågen GRIMETON Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 2. Ulla Bencker Näsbychaussén 92 Lgh Kristianstad Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 3. Elsie Bernhard Oxledsvägen 39 Lgh Sävedalen Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 4. Ulla Brandin Prästvägen ROMELANDA Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 121 Östra Långgatan måndag - fredag Varberg E-post: 08:00-16:30

13 DOM B Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 5. Evy Engstrand Västra Backgatan Älmhult Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg EnterCard Sverige AB Stockholm Inger Ericzon Lidegårdsvägen Partille Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 8. Margareta Eriksson Tegelbruksgatan 6 B Lgh ÄNGELHOLM Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 9. Anna-Lisa Hellmer Kronborgsvägen 13 B Lgh MALMÖ

14 DOM B Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 10. Karin Hemlin Bäckgatan 19 Lgh VARBERG Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 11. Matti Husgafvel Karlsberg Lyserna Rolfstorp Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 12. Sonja Hård Vårvädersgatan 11 Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 13. Ikano Bank AB Box Älmhult Företrädd av åklagaren

15 DOM B Ellis Jakobsen Höstvädersgatan 47 Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 15. Margareta Jakobsson Ögärdsvägen Viskafors Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 16. Kerstin Johansson Nissagatan ÅLED Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 17. Anna Jönsson Hallanäsgatan 7 B FALKENBERG Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 18. Margit Jönsson Sockengatan 16 B Lgh HELSINGBORG

16 DOM B Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 19. Ingeborg Karlsson Inägogatan 17 A Lgh GÖTEBORG Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 20. Siv Larsson Lundbyvägen 48 C Lgh GRÅBO Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 21. Greta Lindskog Österängsgatan 6 Lgh HALMSTAD Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 22. Hilde Loeskow Nattviolsvägen Stenungsund Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg

17 DOM B Ingela Lomberg Tanneskärsgatan Västra Frölunda Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 24. Inga-Maja Nilsson Österängsgatan Halmstad Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 25. Ingegärd Nilsson Lyckevägen KNISLINGE Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 26. Inger Nilsson Plommonvägen Mellbystrand Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 27. Nordea Bank AB Kortcenterreklamationer Stockholm

18 DOM B Ingegärd Nyström Oluff Nilssons Väg 20 Lgh PARTILLE Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 29. Birgit Olsson Göteborgsvägen 53 A Lgh LILLA EDET Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 30. SEB Kort AB Kortreklamationer Stockholm Företrädd av åklagaren 31. Barbro Svensson Spånkullen 11 Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 32. Siv Svensson Kullmans Gata Vårgårda Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg

19 DOM B Karsten Sörensen Västagatan 19 I Billesholm Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 34. Trygg-Hansa Försäkrings AB Box SUNDSVALL Tilltalad Kristian Jansson, Frihetsberövande: Häktad adress saknas Slovakien Medborgare i Slovakien Offentlig försvarare: Advokat Niclas Elison Advokat Niclas Elison AB Box Kungsbacka DOMSLUT Begångna brott 1. Grov stöld Lagrum 8 kap 4 brottsbalken 2. Bedrägeri 9 kap 1 2 st brottsbalken 3. Brott mot utlänningslagen 20 kap 2 utlänningslagen (2005:716) Påföljd m.m. Fängelse 4 år 10 månader Följande åtal ogillas 1. Grov stöld Åtalspunkten 2

20 DOM B Grov stöld Åtalspunkten 7 Grov stöld Åtalspunkten 13 Grov stöld Åtalspunkten 28 Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år. Skadestånd 1. Kristian Jansson ska solidariskt med Lisien Jansson utge skadestånd till Margareta Eriksson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 augusti 2011 till dess betalning sker. 2. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ingeborg Karlsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 mars 2012 till dess betalning sker. 3. Kristian Jansson ska solidariskt med Lisien Jansson utge skadestånd till Anna-Lisa Hellmer med 360 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 2 juni 2012 till dess betalning sker. 4. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Kerstin Johansson med 950 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 februari 2012 till dess betalning sker. 5. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Inger Nilsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 9 mars 2011 till dess betalning sker. 6. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Karin Hemlin med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 27 april 2011 till dess betalning sker. 7. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Anna-Lisa Appelqvist med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 1 juli 2011 till dess betalning sker. 8. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Karsten Sörensen med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2011 till dess betalning sker. 9. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Margit Jönsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 10 augusti 2011 till dess betalning sker. 10. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Trygg-Hansa Försäkrings AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 10 augusti 2011 till dess betalning sker. 11. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ingegärd NIlsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 3 september 2011 till dess betalning sker. 12. Kristian Jansson ska utge skadestånd till IKANO-banken med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 3 september 2011 till dess betalning sker.

21 DOM B Kristian Jansson ska utge skadestånd till EnterCard AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 19 december 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Barbro Svensson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 17 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till SEB Kort AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 17 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Nordea Bank AB med kr, varav kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 17 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Elsie Bernhard med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 18 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Hilde Loeskow med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 13 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Margareta Jakobsson med 930 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 13 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Matti Husgafvel med kr, varav kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 14 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Ulla Bencker med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 15 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Inger Ericzon med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 19 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Sonja Hård med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 april 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Siv Svensson med kr, varav kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 20 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Lisien Jansson utge skadestånd till Siv Larsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Lisien Jansson utge skadestånd till Birgit Olsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Ellis Jakobsen med 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 24 maj 2011 till dess betalning sker.

22 DOM B Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till SEB Kort AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 24 maj 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ulla Brandin med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 28 juni 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ingela Lomberg med 850 kr, varav 550 kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 18 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Inga-Maja Nilsson med 750 kr, varav 400 kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 20 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközy utge skadestånd till Evy Engstrand med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 24 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ingegärd Nyström med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 14 mars 2012 till dess betalning sker. Anna Jönssons skadeståndsyrkande ogillas. Greta Lindskogs skadeståndsyrkande ogillas. Häktning m.m. Kristian Jansson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Niclas Elison tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Mia Sandros tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

23 15 DOM B YRKANDEN M.M. Se bilaga Åklagaren har justerat gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 17 så att hon i första stycket, efter som hon höll i sin hand tillagt eller förvarade i fickan. Åklagaren har nedlagt åtalet i åtalspunkt 28. Åklagaren har justerat gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 30 genom att i första stycket efter ordet plånbok lägga till innehållande cirka 100 kr i kontanter. Åklagaren har justerat det särskilda yrkandet om utvisning och efter orden förbjuds att återvända hit tillagt utan tidsbegränsning. Åklagaren har justerat Entercards enskilda anspråk under åtalspunkt 23 så att det yrkade kapitalbeloppet sänkts till kr. Målsäganden Kerstin Johanssons skadeståndsyrkande i bilaga 8 har justerats så att efter ordet kontanter tillagts, tillgodokvitto. Målsäganden Inger Nilssons skadeståndsyrkande i bilaga 9 har justerats så att första meningen fått följande lydelse Att tingsrätten förpliktar Kristian Jansson och tidigare dömd medgärningsman att solidariskt till målsäganden betala skadestånd med sammanlagt kr avseende kontanter. Målsäganden Sonja Hårds skadeståndsyrkande i bilaga 10 har justerats så att första meningen fått följande lydelse Att tingsrätten förpliktar Kristian Jansson och tidigare dömd medgärningsman att solidariskt till målsäganden betala skadestånd med sammanlagt kr avseende kontanter.

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 27 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 november 2010 B 1720-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART Muhittin Tekeli, 621265-2413 Medborgare i Turkiet

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

DOM 2013-02-01 Göteborg

DOM 2013-02-01 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 34 DOM 2013-02-01 Göteborg Mål nr B 5337-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 6 december 2012 i mål nr B 11339-12, se bilaga A PARTER

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2013-03-18 Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B 426-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld LUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 5962-12 meddelad i Lund 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Amanda Elmfeldt Åklagarmyndigheten Södra Skånes åklagarkammare Tilltalad Nadin Abdul Rahman,

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla.

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla. TORA HOVRÄTT Sidan 1 av 7 Avd. 50 Rotel 288 DOM ÖVERKLAGAD DOM 2006-09-12 Underrätt: Valhalla tingsrätt avd. 788 Dom 2005-08-12 Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

DOM 2012-11-19 Göteborg

DOM 2012-11-19 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-19 Göteborg Mål nr B 4182-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom den 5 september 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad DANIEL Thomas Eriksson, 19841017-4950 Rosenbäcksallén 22 Lgh 1201 871 61 Härnösand Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

DOM 2012-12-14 Göteborg

DOM 2012-12-14 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 33 DOM 2012-12-14 Göteborg Mål nr B 2751-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr B 3060-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2015 B 3594-14 KLAGANDE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm 2. BL Ombud och målsägandebiträde: Advokat MR MOTPARTER 1.

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 14 mars 2012 i mål nr B 137-10, B 1666-11 och B 2747-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 14 mars 2012 i mål nr B 137-10, B 1666-11 och B 2747-11, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM Mål nr SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-07-04 B 897-12 Avdelning l Malmö Rotel 14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 14 mars 2012 i mål nr B 137-10, B 1666-11 och B 2747-11, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer