EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

2 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma Telefon: e-post:

3 Equmeniakyrkan org.nr: Årsredovisning och koncernredovisning 2014

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15 Rapport förändring av eget kapital...17 Kassaflödesanalyser...18 Notupplysningar...19 Underskrifter...33 Revisionsberättelse...34 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Equmeniakyrkan är ett i Sverige registrerat trossamfund som bildades i juni 2011 av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Enligt stadgarna är Equmeniakyrkans uppgift att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Equmeniakyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen är Equmeniakyrkans vision som knyter samman väckelsearvet med ansvar för engagemang i samhällslivet. Den teologiska grunden markerar att Equmeniakyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Ett framträdande drag i Equmeniakyrkan är engagemanget i samhällsfrågor och det ekumeniska arbetet för kristen enhet. Equmeniakyrkan är dess församlingar och deras medlemmar. Utöver detta finns ett stort antal människor som på olika sätt räknar med Equmeniakyrkan som sin kyrka. Kyrkans arbete går ut på att stärka och stödja församlingarna i deras arbete, t.ex. samordning av internationell mission och utbildning av diakoner och pastorer samt ansvar för teologiskt och ideologiskt utvecklingsarbete och opinionsbildning. Församlingarna i Equmeniakyrkan är självständiga och fattar beslut gällande verksamhet, ekonomi, fastigheter och personal. Den teologiska grunden för Equmeniakyrkan anger att församlingarna hör samman organiskt och lever i ett ömsesidigt beroende av varandra. Samfundet har utarbetat förslag till församlingsstadgar som församlingarna rekommenderas att följa. Antalet församlingar uppgår till cirka 730 (758) per den sista december Församlingarna hade vid årsskiftet cirka (67 000) medlemmar och antalet betjänade uppgick till cirka ( ). Siffrorna per 31 december 2014 är preliminära, då statistiken inte är helt klar. Årsredovisningen avser den nationella organisationen, trossamfundet Equmeniakyrkan, och effekterna av kyrkans verksamhet syns främst i församlingarnas verksamhet ute i landet. Det är i församlingarna som människor kommer till tro, får hjälp och stöd i sin livssituation och det är där gemenskapen mellan människor finns. Många församlingar bedriver också en social verksamhet som t ex kan vara riktad mot flyktingar eller hemlösa EU-medborgare. Resultatet av de insatserna är svåra att mäta men för de människor som får det lättare att leva i sitt nya hemland, eller som får en sängplats för en natt, är detta ovärderligt. Equmeniakyrkans internationella arbete med samarbetspartners över hela världen gör det möjligt för människor att få förbättrade levnadsvillkor, tillgång till utbildning och en möjlighet att få utöva sin tro i en gemenskap. Boken Mission som förvandlar världen beskriver resultaten av Equmeniakyrkans internationella arbete på ett personligt plan för dem som berättar sin historia för oss. Equmenia kyrkan arbetar aktivt med opinionsbildning och ofta i samarbete med Sveriges kristna råd eller Diakonia. På lång sikt kan detta leda till att värderingarna i samhället förändras och där har kyrkan bland annat agerat i frågan om synen på invandringen i Sverige och vikten av religionsfrihet. 4 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

6 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Förtroendemannaorganisationen Kyrkokonferensen är Equmeniakyrkans högsta beslutande organ och sammanträder årligen i samband med Kristihimmelfärdshelgen. Församlingarna utser ombud till konferensen i förhållande till sin storlek och det var totalt 593 ombud som möttes i Stockholm den maj. Förutom sedvanliga förhandlingar firades det gudstjänst varje kväll med olika teman. I samarbete med de lokala församlingarna anordnades även kvällsprogram efter gudstjänsterna. Bildarsamfunden genomförde också sina respektive årsmöten/kyrkokonferenser under samma helg. Ett antal motioner behandlades och flera av dem handlade om fred, hållbarhet, klimatfrågor och hur Equmeniakyrkan på olika sätt ska engagera sig i dessa frågor. Vikten av att det finns tillräckliga resurser för att inspirera församlingarna att arbeta med dessa frågor lyftes också. En av motionerna resulterade i ett uttalande Fredens väg som ställdes till alla församlingar, regeringen och alla ledamöter i riksdagen. Uttalandet lyfte fram diplomati, dialog, samarbete, kulturutbyte, fortsatt forskning och även vänortssamarbete och utbildning som viktiga medel för att skapa fred. Kyrkokonferensen uppmanade slutligen riksdagen och regeringen att inför kommande beslut och prioriteringar förändra anslagstilldelning i syfte att förebygga våld och väpnade konflikter. Vidare diskuterade kyrkokonferensen diakonernas roll i vårt samfund, bibelskolor, ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöterna och andra frågor i samband med de inkomna motionerna. Gårdsutredningen lämnade en rapport och konferensen fick också en rapport om remissen Tro, dop och gemenskap. Kyrkokonferensen valde enhälligt Tomas Bjöersdorff till ny ordförande för Equmeniakyrkan. Vice ordförande Per Rydwik och biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin avtackade Ann-Sofie Lasell för hennes insats som ordförande i kyrkostyrelsen under de första åren och kyrkokonferensen svarade med stående ovationer. Margareta Larsson invaldes som ny ledamot i styrelsen. Fyra ledamöter omvaldes för en ny period på tre år, en ledamot omvaldes för en period på två år och övriga ledamöter har ett mandat som går ut senare. Equmeniakyrkans styrelse har haft följande sammansättning från och med kyrkokonferensen 2014: Tomas Bjöersdorff, Kalmar, ordförande (nyval) Per Rydwik, Linköping, vice ordförande (omval) Hans Andreasson, Sandviken (omval) Göran Bondesson, Stockholm (omval) Dan Brännström, Lindome Miriam Carlsson, Göteborg (omval) Lars Dalesjö, Helsingborg Torbjörn Jacobsson, Stockholm Christer Jonsson, Emmaboda (omval) Margareta Larsson, Knivsta (nyval) Andreas Möller, Uppsala Sara Möller, Göteborg Marianne Nordin, Öckerö Susanne Rodmar, Rimbo Jacob Östervall, Tumba EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

7 Kyrkostyrelsen har under räkenskapsåret haft 8 protokollförda sammanträden och arbetsutskottet har haft 7 sammanträden. Styrelsen har aktivt arbetat med att ta fram en ny modell för verksamhetsplanering och det resulterade i att kyrkokonferensen beslutade om en verksamhetsplan för 2015 och Indikatorer har tagits fram för att i framtiden kunna mäta hur de olika målen i verksamhetsplanen har uppnåtts. En viktig fråga under året har varit frågor som rör kommunikation till församlingar och medlemmar och hur kyrkan kan medverka till att skapa opinion i samhället. Församlingsutveckling och hur kyrkan kan möjliggöra att nya församlingar skapas har varit viktiga frågor för styrelsen. De teologiska frågorna har diskuterats utifrån rapporter från arbetet med den nya handboken och styrelsen har på olika sätt följt upp hur de nya regionerna har samverkat med den övriga organisationen. Flera ärenden som rör överföringar av medel till kyrkan från bildarsamfunden har behandlats liksom även frågan om hur arkiven ska tas om hand i framtiden. Kyrkoledningen Equmeniakyrkans kyrkoledare har ett särskilt ansvar för undervisning, pastoral omsorg, gudstjänstfrågor och teologiskt utvecklingsarbete. Arbetet med att ta fram en ny kyrkohandbok är en viktig del av detta och under året har svaren från en enkät till kyrkans medarbetare sammanställts och utvärderats av en särskild kommitté. Teologiska kommittén har också under verksamhetsåret bearbetat ämnesområden som exempelvis mission, konfirmation samt 270 remissvar på en käten Tro-dop-gemenskap. En återkoppling av det arbetet kommer att göras på kyrkokonferensen De tre nationella kyrkoledarna, de sju regionala kyrkoledarna och Svenska Frälsningsarméns arméledare har ett ansvar att leda kyrkans arbete. För de nationella kyrkoledarna har församlingsbesök i ett stort antal församlingar, regionala medarbetardagar och resor till våra internationella samarbetspartners prioriterats under året. Kyrkoledarna har också arbetat för att säkerställa kyrkans relationer och medlemskap i konfessionella och ekumeniska organ. Medarbetarfrågor och utbildning Det nationella kansliet har ansvarat för rekrytering, antagning och fortbildning av diakoner och pastorer i Equmeniakyrkan. Det huvudsakliga ansvaret för utbildning av diakoner och pastorer har Bromma Folkhögskola och Teologiska Högskolan Stockholm AB. Equmeniakyrkan lever nära skolorna genom kontaktpersoner och kontaktlärare samt påverkar utbildningarna genom deltagande i utbildningsråd. Ett särskilt fortbildningsprogram finns utarbetat för diakonernas och pastorernas tre första år i tjänst. Vid kyrkokonferensen ordinerades inga nya medarbetare som pastorer eller diakoner, utan de började i stället sina nya tjänster med ett vägledningsår. De kommer under första året att få särskilt stöd och sedan kommer de att ordineras vid kyrkokonferensen Församlings- och medarbetarrådet arbetar med vigselfrågor, medarbetarfrågor och frågor gällande statistik och register. Ett dokument med råd och anvisningar för tjänsterna i kyrkan har tagits fram. För omsorg och tillsyn har kyrkokonferensen utsett en ansvarsnämnd. Alla församlingar betalar in en personalvårdsavgift till Equmeniakyrkan. Denna används för att samordna arbetet med psykosociala frågor och erbjuda stödsamtal och andra insatser för personalen. Arbete med övertagande av skolor som tillhör bildarsamfunden har pågått under året och de flesta folkhögskolorna har nu Equmeniakyrkan som huvudman. För samordning av folkhögskolornas arbete och för att stärka relationen mellan skolorna och huvudmännen finns det ett folkhögskoleråd. Flytten av Lidingö folkhögskola till Bromma genomfördes under sommaren och undervisningen på Bromma folkhögskola startade lagom till höstterminen. Kyrkan har ett nära samarbete med Bilda i olika frågor som rör utbildning. 6 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

8 Församling och samhälle Det nationella kansliet har genomfört eller initierat församlingsbesök med inriktning på församlingsutveckling, församlingsgrundande arbete, musik och kreativa uttryck samt evangelisation. Vidare har ett antal temadagar arrangerats för medarbetare inom sång, dans och musik, församlingsplantering och församlingshandledning. Dessa verksamhetsområden har också haft sin givna plats på regionala samlingar samt vid kyrkokonferensen. Prioriterade områden har varit frågor om gudstjänst och musik. Under året har ett sånghäfte med ofta använda Brukssånger getts ut tillsammans med en nyinspelad CD. Sångerna har också tillgängliggjorts i en webbaserad musiktjänst. Ett mycket stort antal av de församlingsbesök som har gjorts har haft en inriktning på evangelisation och inspiration. Nytt för i år var två regionala satsningar med inriktning på evangelisation som genomfördes i Stockholm och Dalarna. Under 2014 inleddes också samverkan med Stockholms stift avseende sinnesrogudstjänster. Kansliet har på olika sätt arbetat med samhällsfrågor inom följande områden; fred och hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, migration och mångfald och kyrkan i samhället. Arbetet har genomförts genom att ta fram skrifter och dokument, opinionsbildning, församlingsbesök, konferensmedverkan samt deltagande i politikerveckan i Almedalen. Boken Mångfald i församlingen så funkar det har getts ut som en hjälp till församlingar som arbetar med mångfaldsfrågor. Kansliet har också arrangerat en samling för församlingar som är arbetsgivare för pastorer och diakoner med samhällsrelaterade tjänster. Inom många områden samverkar Equmeniakyrkan med Sveriges kristna råd och andra ekumeniska organisationer. Regionerna Equmeniakyrkan är indelad i regioner vars geografiska omfattning och uppdrag fastställs av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter samråd med Equmenias styrelse. För varje region finns en regional kyrkoledare. För Equmeniakyrkan och Equmenia gäller samma geografiska gränser för de olika regionerna. Regionernas uppdrag sammanfattas i att stödja, inspirera och utmana de lokala föreningarna och församlingarna till utveckling, förnyelse och fördjupning. I regionernas uppdrag ingår även att uppmärksamma och erbjuda analyser och kunskap om vad som hindrar respektive gynnar en positiv utveckling av den lokala församlingen. De ska vidare initiera och stödja arrangemang, nätverksbyggande och delande av goda idéer inom regionen och ge stöd till ideella ledare och medarbetare i form av regelbundna träffar, inspiration och bildningsarbete. Personalen på regionerna ska kunna ge stöd i anställningsfrågor och rekrytering åt församlingarna. Svenska Frälsningsarmén (SFA) är en organisatorisk del av Equmeniakyrkan med egen demokratisk uppbyggnad och ekonomisk förvaltning. Inom SFA pågår ett fokuserat arbete med att införliva verksamheten som bedrivs i lokala SFA-kårer till att antingen bli egna församlingar eller att bli en del av verksamheten inom befintliga församlingar i Equmeniakyrkan. SFA som egen organisation kommer att upphöra under EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

9 Ekumenisk samverkan och samarbete med andra organisationer i Sverige Equmeniakyrkan har en nära relation till ungdomsorganisationen Equmenia som har anförtrotts arbetet med barn och ungdomar i kyrkan. Equmeniakyrkan är medlem i Sveriges kristna råd där 25 medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer möts. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. I samtalsdelegationen mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan pågår arbete med en kommande ekumenisk överenskommelse mellan de båda kyrkorna som beräknas vara klar till 1:a advent Studieförbundet Bilda är en viktig samarbetspartner till kyrkan liksom även Hela Människan som är verksam inom socialt arbete över hela Sverige. Equmeniakyrkan är en av medlemsorganisationerna i Svenska Missionsrådet och får därigenom del av Sida-bidrag till utvecklingssamarbeten och möjlighet att delta i missionsteologisk reflektion. Sveriges Frikyrkosamråd är ett samarbetsorgan för samfund och rörelser i Sverige som består av församlingar inom frikyrkofamiljen och som kyrkan samarbetar med. Svenska Bibelsällskapet är en ekumenisk organisation som är kyrkornas plattform för bibelarbete i Sverige och i andra länder där Equmeniakyrkan medverkar. Kyrkan samverkar även med Sociala Missionen, Betaniastiftelsen, föreningen Kristen och Kvinna, Stockholms Kristliga Ynglingaförening, Equmeniakyrkans sångarförbund och musikkårer. Equmeniakyrkans internationella missionssamarbete Equmeniakyrkan har ett världsvitt uppdrag som också kommer till uttryck i visionen. En viktig del av Equmeniakyrkans arbete är samordningen av den internationella missionen. Equmeniakyrkan samverkar med ett 40-tal kyrkor och samarbetspartners i 27 länder. I de flesta fall handlar det om kyrkor grundade av bildarsamfunden eller kyrkor/partners med samarbete sedan lång tid och med formella samarbetsavtal. Ett missionsdokument Mission som förvandlar världen togs fram under året. En bok med livsberättelser, där missionssamarbetet presenteras, har också publicerats. Arbetet är uppdelat i fem regioner i världen; Asien, Afrika, Latinamerika, Mellanöstern/Nordafrika och Euroasien. Varje internationell region har en eller flera medarbetare vid det nationella kansliet som samordnar de insatser som görs. Det handlar om stöd till evangelisation och församlingsutveckling, socialt arbete, stöd till mänskliga rättigheter och utvecklingssamarbete. Personella och ekonomiska resurser kommer främst från Equmeniakyrkans lokala församlingar, enskilda medlemmar i församlingarna, second hand-butiker, företag, stiftelser och fonder och Svenska Missionsrådet/Sida. Radiohjälpen har gett ett särskilt bidrag om 0,6 Mkr till ett vaccinationsprojekt i Kongo Kinshasa. Missionssamarbetet består av stöd till utbildningen av pastorer och andra medarbetare, samarbetskyrkornas administration samt till skolor och sjukhus. Utvecklingsprojekt, i samarbete med Sida, handlar bl.a. om fred och försoning, fattigdomsbekämpning, ekologisk och ekonomisk utveckling, hiv/aids, alfabetisering, organisationsutveckling och arbete mot trafficking. Dessa utförs i länder som Thailand, Indien, Pakistan, Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa, Nicaragua och Moldavien. Dessutom förmedlas Sida-stöd till utvecklingsinsatser via Kyrkornas Världsråd främst till Afrika. De största insatserna personellt och ekonomiskt görs i de båda Kongorepublikerna, men stort engagemang läggs även ned på andra länder. Utöver arbetet i länder där bildarsamfunden har arbetat under lång tid, görs satsningar i Ryssland och Centralasien samt Mellanöstern/Nord afrika. Equmeniakyrkan har fått nya kontakter i dessa områden bl.a. via migranter och flyktingar som kommit till Sverige. 8 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

10 En viktig del av de ekonomiska medel som samlas in går till medarbetare i andra länder. Det är missionärer, volontärer och lokala medarbetare. Särskilda satsningar görs för att ungdomar ska få möjlighet till direktkontakt med de samarbetsländer Equmeniakyrkan har. Dessa satsningar görs i samarbete med Equmenia och folkhögskolorna. Under året sändes ett 60-tal ungdomar via Apg29, Exchange och volontärprogram till Ryssland, Kina, Indien, Ecuador, Mexico, Kongo Kinshasa, Thailand, och Palestina. Under året har missionärer arbetat i flera av dessa länder, men även i Japan, Kongo Brazzaville, Litauen och Spanien. Missionen går också i andra riktningen genom att Equmeniakyrkan får besök under kortare och längre perioder av missionärer från andra länder. Ett exempel på detta är en pastor från Egypten som gav stöd till arabisktalande grupper i några församlingar under ett antal månader. Vidare har en pastor från Syrien installerats för tjänst i en församling i Linköping. En långsiktig plan Mission 2020 för Equmeniakyrkans internationella arbete togs fram under året. I den diskuteras missionssyn, omvärldsanalys, missionsengagemang och hur samverkan lokalt och nationellt i Sverige bör ske för den internationella missionen. Arbete har också påbörjats med att ta fram region- och landplaner gällande missionssamarbetet. Det internationella samarbetet sker också via Kyrkornas Världsråd och konfessionella organ som Equmeniakyrkan är en del av inom de evangeliska, reformerta, baptistiska och metodistiska världsorganen. En annan viktig del av Equmeniakyrkans internationella arbete utförs av Diakonia, som har två huvudmän: Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen. En avsiktsförklaring om ett närmare samarbete mellan Diakonia och Equmeniakyrkan beslutades för områdena insamling, opinion och påverkan, fred och hållbar utveckling, bistånd samt teologi. Internationell ekumenik Equmeniakyrkan är en aktiv del av den världsvida, internationella kyrkan. Vi har starka relationer till Kyrkornas Världsråd (WCC) som samlar en stor del av världens kristenhet. Equmeniakyrkan är medlem I Baptist World Alliance (BWA), World Methodist Council (WMC) och United Methodist Church (UMC), World Communion of Reformed Churches (WCRC) och International Federation of Free Evangelical Churches, IFFEC. Det ekumeniska europeiska samarbetet sker genom den Europeiska kyrkokonferensen (KEK). Kommunikation och insamling Equmeniakyrkan har under året genomfört tre evenemang med tydligt fokus på opinionsbildning. Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda delades ut till Martin Smedjeback för hans mod i arbetet för fred och rättvisa, vid en prisceremoni i januari. Equmeniakyrkan hade vidare ett gediget program med två seminarier om dagen med fokus på migration, mångfald och fred under Almedalsveckan i Visby första veckan i juli. I samarbete med den lokala föreningen Vårgårda möte anordnade kyrkan ett evenemang i augusti där alla riksdagens partiledare intervjuades och samtalade utifrån ett något annorlunda perspektiv än sedvanliga debatter och utfrågningar. Alla partiledare accepterade inbjudan och evenemanget fick ett stort genomslag i massmedia. Nationella nyhetsbrev och annan information skickas regelbundet ut till alla anställda nationellt och i församlingar samt till församlingars ordförande och kassörer. Under en övergångsperiod har denna information skickats både digitalt och postalt. Ett antal publika nyhetsbrev har också skickats som går till kyrkans medlemmar och andra intresserade som anmält sig till nyhetsbrev via kyrkans hemsida. Under våren genomfördes ett stort arbete med att få igång de regionala hemsidorna där regionens verksamhet presenteras. EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

11 Temat för årets internationella insamling var Hoppets tid. Gemensamma bön- och offerdagar genom fördes också för pastors- och diakonutbildningen, det nationella arbetet samt till förmån för kyrkans ungdomsorganisation, Equmenia. Privatpersoner som vill skänka gåvor till församlingar kan göra det genom att ansluta sig till autogiro eller skicka SMS-gåvor centralt. Dessa gåvor förmedlas sedan vidare till de församlingar som givaren har valt. Den nationella organisationen administrerar också kyrkoavgifterna som till största delen vidareförmedlas till församlingarna. Statistik och medlemsregister Equmeniakyrkan har ett registerprogram som heter Repet och det används bland annat för att samla in statistik som årligen redovisas till SST, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfunden. Den insamlade statistiken ligger sedan till grund för det organisationsbidrag som kyrkan erhåller. Se vidare not till resultaträkningen. Församlingarna kan gratis få en version av registerprogrammet som de kan använda för att hantera församlingens medlemsregister. Under året är det fler församlingar som har anslutit sig till Repet och idag använder 343 (324) församlingar programmet. Ett antal utbildningar för församlingarna med lite olika inriktningar har genomförts. Administrationen av pensionerna hanteras också i registerprogrammet Repet. Kansli och personal Equmeniakyrkan har sitt kansli i Ekumeniska centrets lokaler i Alvik, Stockholm. Från den 1 september 2013 finns därutöver sju regionkontor runtom i landet för den regionala verksamheten i Lund, Jönköping, Göteborg, Örebro, Stockholm, Gävle och Skellefteå. Den 31 december 2014 hade Equmeniakyrkan totalt 110 personer anställda på motsvarande 85,5 tjänster (omräknat till heltid). Av de anställda var 54 kvinnor och 56 män. 11 personer är anställda för arbete som missionsarbetare/missionärer i andra länder. 27 personer arbetar direkt i regionerna varav 13 för Equmenias regioner. Under året har bl.a. arbetsmiljöarbetet varit i fokus med arbetsmiljöenkät till all personal och antagande av en arbetsmiljöpolicy samt andra planer inom personalområdet. 1 4 september var all personal samlad för gemensamma personaldagar med Equmenia. Syftet var att alla skulle mötas och gemensamt samtala om vision och uppdrag samt se hur man ännu mer kan jobba tillsammans över de geografiska gränserna. EKONOMI OCH FÖRVALTNING Överföring av tillgångar och skulder från bildarsamfunden Från Svenska Baptistsamfundet har fonden Rätt och Sanning överförts under året och värdepapper motsvarande 14,6 Mkr har erhållits. Vidare har fastigheten Mattan 6 i Bromma sålts av Svenska Baptistsamfundet till ett nytt bolag Mattan 6 Service AB genom att en revers utställts på 30 Mkr. Denna fordran på bolaget har överförts till Equmeniakyrkan. Bolaget ägs till lika delar av Teologiska Högskolan Stockholm AB samt Bromma folkhögskola som är de två organisationer som bedriver verksamhet i fastigheten. Slutligen har Svenska Baptistsamfundet överfört tillgångar i form av fordringar på församlingar respektive Sjöviks folkhögskola samt ytterligare några fonder, t ex Missionsfonden. Värdet av de överförda tillgångarna från Svenska Baptistsamfundet uppgår totalt till cirka 51,8 Mkr. 10 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

12 Equmeniakyrkan är från och med den 1 juli 2014 ägare av fastigheten Överås i Göteborg som tidigare ägdes av Metodistkyrkan. Överföringen gjordes som en gåva i kombination med ett vederlag av 7 Mkr. Fastigheten har upptagits till ett värde av 14,9 Mkr i balansräkningen. Värdet är ett försiktigt beräknat marknadsvärde som bygger på en extern värdering från hösten Vidare har medel om cirka 5,6 Mkr överförts från Metodistkyrkan som avser ändamålsbestämda medel för teologisk utbildning och forskning. Dessa medel förvaltades tidigare av Rådet för teologisk utbildning. Kyrkostyrelsen har beslutat att medlen ska användas på liknande sätt som tidigare och fonden heter nu: Fonden för teologisk utbildning. Svenska Missionskyrkan har under året överfört ändamålsbestämda medel om cirka 1,7 Mkr till kyrkan. En del av de tidigare distrikten inom Missionskyrkan och Baptistsamfundet har överfört sina ansamlade överskott om totalt cirka 5,4 Mkr till Equmeniakyrkan. Dessa medel kommer att användas för verksamhet i de olika regionerna. Till detta kommer också att de tidigare distrikten överfört cirka 3,2 Mkr att användas för verksamhet i de nya equmeniaregionerna. Pensionsverksamheten och pensionsskulden År 2013 övertog Equmeniakyrkan en pensionsskuld och den därtill hörande pensionsförvaltningen från Svenska Missionskyrkan. En särskild pensionsordning reglerar hur pensionen tjänas in samt vilka regler som gäller för utbetalningar av de förmånsbestämda pensionerna. Cirka personer ingår i pensionslösningen som innehåller både aktiva pensionärer, fribrevsinnehavare och anställda som fortfarande är i aktiv tjänst. Nyanställda efter 1 maj 2007 ansluts inte längre till pensionslösningen utan ansluts till den premiebaserade tjänstepensionen ITP 1 genom Collectum. Pensionsskulden garanteras av tillgångar i värdepapper och de fastigheter som ägs och förvaltas av dotterbolaget Derbo Förvaltning AB. Framtida avsättningar till pensionsskulden förutsätter en god avkastning från finans- och fastighetsförvaltningen. Kyrkostyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att analysera pensionsskulden inför framtiden och hur kyrkans tillgångar bör förvaltas utifrån analysen. Arbetsgruppen har också till uppgift att utreda om, och i så fall på vilket sätt, samfundet kan samordna hanteringen av de anställdas pensioner då de tre bildarsamfunden har haft olika system. Kapitalförvaltning Equmeniakyrkans värdepapper förvaltas i enlighet med en kapitalplaceringspolicy som kyrkostyrelsen har beslutat. Den utgår från en relativt låg risknivå där placeringarna i räntebärande värdepapper ska uppgå till minst 30 % av det förvaltade kapitalet, men kan uppgå till 100 % av förvaltat kapital. Enligt policyn får det förvaltade kapitalet placeras enligt följande procentsatser för olika tillgångsslag. Tillgångsslag Minimum Normal Maximum Svenska aktier/aktiefonder 0 % 30 % 40 % Utländska aktiefonder 0 % 15 % 30 % Räntebärande placeringar 30 % 40 % 100 % Alternativa placeringar 0 % 15 % 40 % Ideella placeringar 0 % 0 % 5 % Policyn innehåller också etiska kriterier för vilka placeringar som får göras eller inte. Hela kapitalförvaltningspolicyn går att ladda ned från Equmeniakyrkans hemsida. Värdepapper som övertagits från Svenska Missionskyrkan förvaltas av dotterbolaget Derbo Förvaltning AB och värdepapper övertagna från Svenska Baptistsamfundet förvaltas av utvecklingsfondens styrelse, vilken har utsetts av kyrkostyrelsen. EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

13 Koncernförhållanden Equmeniakyrkan har två helägda dotterbolag och det är Teologiska högskolan Stockholm AB samt Derbo Förvaltning AB. Högskolan har kandidatexamen i teologi och mänskliga rättigheter, samt magister- och masterexamen i teologi. Vid Teologiska högskolan utbildas blivande pastorer i Equmeniakyrkan. Verksamheten är förlagd till Bromma i Stockholms kommun. Dotterbolaget Derbo Förvaltning AB äger två fastigheter samt förvaltar två fastigheter som ägs av Equmeniakyrkan varav den ena är Överås i Göteborg. Vidare förvaltar de delar av kyrkans värdepapper enligt avtal och arbetar på uppdrag av kyrkan när det gäller olika typer av fastighetsrelaterade frågor. Kyrkostyrelsen beviljade i december 2014 ett villkorat aktieägartillskott om 34 Mkr till Derbo förvaltning AB inom ramen för redan beslutad utfästelse om villkorat aktieägartillskott om 110 Mkr. Syftet med aktieägartillskottet är att det ska delfinansiera ett köp av en fastighet i Västerås. Köpet har, vid tidpunkten för årsredovisningens upprättande, inte genomförts. Från och med den 1 januari 2014 har Equmeniakyrkan upprättat en koncernredovisning där dessa två bolag ingår. Redovisningsprinciperna redovisas närmare i not 1. RESULTAT OCH STÄLLNING Intäkterna och kostnaderna har ökat jämfört med föregående år. Det beror till största delen på att kyrkoavgifterna bruttoredovisas i resultaträkningen. Den del av kyrkoavgifterna som utbetalas till församlingar redovisas under ändamålskostnader i resultaträkningen. Bidrag och gåvor har minskat något jämfört med förra året vilket redovisas i detalj under noterna 3 och 4 till resultaträkningen. Intäkterna som avser inbetalningar av pensionspremier och försäkringsavgifter har också ökat på grund av att kyrkan har haft pensionsförvaltningen under hela året jämfört med 2013 då pensionsförvaltningen endast fanns med under fyra månader på hösten. Verksamheten finansieras i första hand av insamlade medel då drygt 80 % av verksamhetsintäkterna, cirka 115,5 Mkr, består av kyrkoavgifter, gåvor och bidrag från enskilda, församlingar och övriga givare. Av de insamlade medlen kommer den största delen från privatpersoner och församlingar. Gåvor från församlingarna är i grunden också gåvor från privatpersoner. På koncernnivå tillkommer intäkter i form av bidrag, främst statsbidrag, för högskoleutbildning till Teologiska högskolan Stockholm AB samt intäkter från fastighetsförvaltning i Derbo Förvaltning AB. Verksamhetskostnaderna har ökat i jämförelse med föregående år vilket återigen beror på att kyrko avgifterna bruttoredovisas samt att pensionsförvaltningen avser ett helt år. Ändamålskostnaderna har ökat med cirka 4,4 Mkr om ökningen rensas för den del som avser kyrkoavgifterna som går till församlingarna. Detta beror i första hand på att regionernas verksamhet nu är med för hela året och att kyrkan har lämnat ett bidrag till Bromma folkhögskola på 1,6 Mkr i samband med flytten. Årets resultat före fördelning är ett överskott om 0,1 Mkr (-9,5 Mkr). På koncernnivå är årets resultat också positivt och beror i stor utsträckning på att dotterbolaget Derbo Förvaltning AB sålde en av sina fastigheter, Verkstadsklubben 10, under året. Totalt uppvisar koncernen ett positivt resultat på cirka 1,4 Mkr. 12 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade: Sammanträdesprotokoll 90-102 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gunilla Andersson Hans Andreasson Göran Bondesson Dan Brännström Miriam Carlsson Lars Dalesjö Adjungerade:

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer