EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

2 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma Telefon: e-post:

3 Equmeniakyrkan org.nr: Årsredovisning och koncernredovisning 2014

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15 Rapport förändring av eget kapital...17 Kassaflödesanalyser...18 Notupplysningar...19 Underskrifter...33 Revisionsberättelse...34 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Equmeniakyrkan är ett i Sverige registrerat trossamfund som bildades i juni 2011 av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Enligt stadgarna är Equmeniakyrkans uppgift att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Equmeniakyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen är Equmeniakyrkans vision som knyter samman väckelsearvet med ansvar för engagemang i samhällslivet. Den teologiska grunden markerar att Equmeniakyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Ett framträdande drag i Equmeniakyrkan är engagemanget i samhällsfrågor och det ekumeniska arbetet för kristen enhet. Equmeniakyrkan är dess församlingar och deras medlemmar. Utöver detta finns ett stort antal människor som på olika sätt räknar med Equmeniakyrkan som sin kyrka. Kyrkans arbete går ut på att stärka och stödja församlingarna i deras arbete, t.ex. samordning av internationell mission och utbildning av diakoner och pastorer samt ansvar för teologiskt och ideologiskt utvecklingsarbete och opinionsbildning. Församlingarna i Equmeniakyrkan är självständiga och fattar beslut gällande verksamhet, ekonomi, fastigheter och personal. Den teologiska grunden för Equmeniakyrkan anger att församlingarna hör samman organiskt och lever i ett ömsesidigt beroende av varandra. Samfundet har utarbetat förslag till församlingsstadgar som församlingarna rekommenderas att följa. Antalet församlingar uppgår till cirka 730 (758) per den sista december Församlingarna hade vid årsskiftet cirka (67 000) medlemmar och antalet betjänade uppgick till cirka ( ). Siffrorna per 31 december 2014 är preliminära, då statistiken inte är helt klar. Årsredovisningen avser den nationella organisationen, trossamfundet Equmeniakyrkan, och effekterna av kyrkans verksamhet syns främst i församlingarnas verksamhet ute i landet. Det är i församlingarna som människor kommer till tro, får hjälp och stöd i sin livssituation och det är där gemenskapen mellan människor finns. Många församlingar bedriver också en social verksamhet som t ex kan vara riktad mot flyktingar eller hemlösa EU-medborgare. Resultatet av de insatserna är svåra att mäta men för de människor som får det lättare att leva i sitt nya hemland, eller som får en sängplats för en natt, är detta ovärderligt. Equmeniakyrkans internationella arbete med samarbetspartners över hela världen gör det möjligt för människor att få förbättrade levnadsvillkor, tillgång till utbildning och en möjlighet att få utöva sin tro i en gemenskap. Boken Mission som förvandlar världen beskriver resultaten av Equmeniakyrkans internationella arbete på ett personligt plan för dem som berättar sin historia för oss. Equmenia kyrkan arbetar aktivt med opinionsbildning och ofta i samarbete med Sveriges kristna råd eller Diakonia. På lång sikt kan detta leda till att värderingarna i samhället förändras och där har kyrkan bland annat agerat i frågan om synen på invandringen i Sverige och vikten av religionsfrihet. 4 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

6 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Förtroendemannaorganisationen Kyrkokonferensen är Equmeniakyrkans högsta beslutande organ och sammanträder årligen i samband med Kristihimmelfärdshelgen. Församlingarna utser ombud till konferensen i förhållande till sin storlek och det var totalt 593 ombud som möttes i Stockholm den maj. Förutom sedvanliga förhandlingar firades det gudstjänst varje kväll med olika teman. I samarbete med de lokala församlingarna anordnades även kvällsprogram efter gudstjänsterna. Bildarsamfunden genomförde också sina respektive årsmöten/kyrkokonferenser under samma helg. Ett antal motioner behandlades och flera av dem handlade om fred, hållbarhet, klimatfrågor och hur Equmeniakyrkan på olika sätt ska engagera sig i dessa frågor. Vikten av att det finns tillräckliga resurser för att inspirera församlingarna att arbeta med dessa frågor lyftes också. En av motionerna resulterade i ett uttalande Fredens väg som ställdes till alla församlingar, regeringen och alla ledamöter i riksdagen. Uttalandet lyfte fram diplomati, dialog, samarbete, kulturutbyte, fortsatt forskning och även vänortssamarbete och utbildning som viktiga medel för att skapa fred. Kyrkokonferensen uppmanade slutligen riksdagen och regeringen att inför kommande beslut och prioriteringar förändra anslagstilldelning i syfte att förebygga våld och väpnade konflikter. Vidare diskuterade kyrkokonferensen diakonernas roll i vårt samfund, bibelskolor, ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöterna och andra frågor i samband med de inkomna motionerna. Gårdsutredningen lämnade en rapport och konferensen fick också en rapport om remissen Tro, dop och gemenskap. Kyrkokonferensen valde enhälligt Tomas Bjöersdorff till ny ordförande för Equmeniakyrkan. Vice ordförande Per Rydwik och biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin avtackade Ann-Sofie Lasell för hennes insats som ordförande i kyrkostyrelsen under de första åren och kyrkokonferensen svarade med stående ovationer. Margareta Larsson invaldes som ny ledamot i styrelsen. Fyra ledamöter omvaldes för en ny period på tre år, en ledamot omvaldes för en period på två år och övriga ledamöter har ett mandat som går ut senare. Equmeniakyrkans styrelse har haft följande sammansättning från och med kyrkokonferensen 2014: Tomas Bjöersdorff, Kalmar, ordförande (nyval) Per Rydwik, Linköping, vice ordförande (omval) Hans Andreasson, Sandviken (omval) Göran Bondesson, Stockholm (omval) Dan Brännström, Lindome Miriam Carlsson, Göteborg (omval) Lars Dalesjö, Helsingborg Torbjörn Jacobsson, Stockholm Christer Jonsson, Emmaboda (omval) Margareta Larsson, Knivsta (nyval) Andreas Möller, Uppsala Sara Möller, Göteborg Marianne Nordin, Öckerö Susanne Rodmar, Rimbo Jacob Östervall, Tumba EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

7 Kyrkostyrelsen har under räkenskapsåret haft 8 protokollförda sammanträden och arbetsutskottet har haft 7 sammanträden. Styrelsen har aktivt arbetat med att ta fram en ny modell för verksamhetsplanering och det resulterade i att kyrkokonferensen beslutade om en verksamhetsplan för 2015 och Indikatorer har tagits fram för att i framtiden kunna mäta hur de olika målen i verksamhetsplanen har uppnåtts. En viktig fråga under året har varit frågor som rör kommunikation till församlingar och medlemmar och hur kyrkan kan medverka till att skapa opinion i samhället. Församlingsutveckling och hur kyrkan kan möjliggöra att nya församlingar skapas har varit viktiga frågor för styrelsen. De teologiska frågorna har diskuterats utifrån rapporter från arbetet med den nya handboken och styrelsen har på olika sätt följt upp hur de nya regionerna har samverkat med den övriga organisationen. Flera ärenden som rör överföringar av medel till kyrkan från bildarsamfunden har behandlats liksom även frågan om hur arkiven ska tas om hand i framtiden. Kyrkoledningen Equmeniakyrkans kyrkoledare har ett särskilt ansvar för undervisning, pastoral omsorg, gudstjänstfrågor och teologiskt utvecklingsarbete. Arbetet med att ta fram en ny kyrkohandbok är en viktig del av detta och under året har svaren från en enkät till kyrkans medarbetare sammanställts och utvärderats av en särskild kommitté. Teologiska kommittén har också under verksamhetsåret bearbetat ämnesområden som exempelvis mission, konfirmation samt 270 remissvar på en käten Tro-dop-gemenskap. En återkoppling av det arbetet kommer att göras på kyrkokonferensen De tre nationella kyrkoledarna, de sju regionala kyrkoledarna och Svenska Frälsningsarméns arméledare har ett ansvar att leda kyrkans arbete. För de nationella kyrkoledarna har församlingsbesök i ett stort antal församlingar, regionala medarbetardagar och resor till våra internationella samarbetspartners prioriterats under året. Kyrkoledarna har också arbetat för att säkerställa kyrkans relationer och medlemskap i konfessionella och ekumeniska organ. Medarbetarfrågor och utbildning Det nationella kansliet har ansvarat för rekrytering, antagning och fortbildning av diakoner och pastorer i Equmeniakyrkan. Det huvudsakliga ansvaret för utbildning av diakoner och pastorer har Bromma Folkhögskola och Teologiska Högskolan Stockholm AB. Equmeniakyrkan lever nära skolorna genom kontaktpersoner och kontaktlärare samt påverkar utbildningarna genom deltagande i utbildningsråd. Ett särskilt fortbildningsprogram finns utarbetat för diakonernas och pastorernas tre första år i tjänst. Vid kyrkokonferensen ordinerades inga nya medarbetare som pastorer eller diakoner, utan de började i stället sina nya tjänster med ett vägledningsår. De kommer under första året att få särskilt stöd och sedan kommer de att ordineras vid kyrkokonferensen Församlings- och medarbetarrådet arbetar med vigselfrågor, medarbetarfrågor och frågor gällande statistik och register. Ett dokument med råd och anvisningar för tjänsterna i kyrkan har tagits fram. För omsorg och tillsyn har kyrkokonferensen utsett en ansvarsnämnd. Alla församlingar betalar in en personalvårdsavgift till Equmeniakyrkan. Denna används för att samordna arbetet med psykosociala frågor och erbjuda stödsamtal och andra insatser för personalen. Arbete med övertagande av skolor som tillhör bildarsamfunden har pågått under året och de flesta folkhögskolorna har nu Equmeniakyrkan som huvudman. För samordning av folkhögskolornas arbete och för att stärka relationen mellan skolorna och huvudmännen finns det ett folkhögskoleråd. Flytten av Lidingö folkhögskola till Bromma genomfördes under sommaren och undervisningen på Bromma folkhögskola startade lagom till höstterminen. Kyrkan har ett nära samarbete med Bilda i olika frågor som rör utbildning. 6 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

8 Församling och samhälle Det nationella kansliet har genomfört eller initierat församlingsbesök med inriktning på församlingsutveckling, församlingsgrundande arbete, musik och kreativa uttryck samt evangelisation. Vidare har ett antal temadagar arrangerats för medarbetare inom sång, dans och musik, församlingsplantering och församlingshandledning. Dessa verksamhetsområden har också haft sin givna plats på regionala samlingar samt vid kyrkokonferensen. Prioriterade områden har varit frågor om gudstjänst och musik. Under året har ett sånghäfte med ofta använda Brukssånger getts ut tillsammans med en nyinspelad CD. Sångerna har också tillgängliggjorts i en webbaserad musiktjänst. Ett mycket stort antal av de församlingsbesök som har gjorts har haft en inriktning på evangelisation och inspiration. Nytt för i år var två regionala satsningar med inriktning på evangelisation som genomfördes i Stockholm och Dalarna. Under 2014 inleddes också samverkan med Stockholms stift avseende sinnesrogudstjänster. Kansliet har på olika sätt arbetat med samhällsfrågor inom följande områden; fred och hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, migration och mångfald och kyrkan i samhället. Arbetet har genomförts genom att ta fram skrifter och dokument, opinionsbildning, församlingsbesök, konferensmedverkan samt deltagande i politikerveckan i Almedalen. Boken Mångfald i församlingen så funkar det har getts ut som en hjälp till församlingar som arbetar med mångfaldsfrågor. Kansliet har också arrangerat en samling för församlingar som är arbetsgivare för pastorer och diakoner med samhällsrelaterade tjänster. Inom många områden samverkar Equmeniakyrkan med Sveriges kristna råd och andra ekumeniska organisationer. Regionerna Equmeniakyrkan är indelad i regioner vars geografiska omfattning och uppdrag fastställs av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter samråd med Equmenias styrelse. För varje region finns en regional kyrkoledare. För Equmeniakyrkan och Equmenia gäller samma geografiska gränser för de olika regionerna. Regionernas uppdrag sammanfattas i att stödja, inspirera och utmana de lokala föreningarna och församlingarna till utveckling, förnyelse och fördjupning. I regionernas uppdrag ingår även att uppmärksamma och erbjuda analyser och kunskap om vad som hindrar respektive gynnar en positiv utveckling av den lokala församlingen. De ska vidare initiera och stödja arrangemang, nätverksbyggande och delande av goda idéer inom regionen och ge stöd till ideella ledare och medarbetare i form av regelbundna träffar, inspiration och bildningsarbete. Personalen på regionerna ska kunna ge stöd i anställningsfrågor och rekrytering åt församlingarna. Svenska Frälsningsarmén (SFA) är en organisatorisk del av Equmeniakyrkan med egen demokratisk uppbyggnad och ekonomisk förvaltning. Inom SFA pågår ett fokuserat arbete med att införliva verksamheten som bedrivs i lokala SFA-kårer till att antingen bli egna församlingar eller att bli en del av verksamheten inom befintliga församlingar i Equmeniakyrkan. SFA som egen organisation kommer att upphöra under EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

9 Ekumenisk samverkan och samarbete med andra organisationer i Sverige Equmeniakyrkan har en nära relation till ungdomsorganisationen Equmenia som har anförtrotts arbetet med barn och ungdomar i kyrkan. Equmeniakyrkan är medlem i Sveriges kristna råd där 25 medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer möts. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. I samtalsdelegationen mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan pågår arbete med en kommande ekumenisk överenskommelse mellan de båda kyrkorna som beräknas vara klar till 1:a advent Studieförbundet Bilda är en viktig samarbetspartner till kyrkan liksom även Hela Människan som är verksam inom socialt arbete över hela Sverige. Equmeniakyrkan är en av medlemsorganisationerna i Svenska Missionsrådet och får därigenom del av Sida-bidrag till utvecklingssamarbeten och möjlighet att delta i missionsteologisk reflektion. Sveriges Frikyrkosamråd är ett samarbetsorgan för samfund och rörelser i Sverige som består av församlingar inom frikyrkofamiljen och som kyrkan samarbetar med. Svenska Bibelsällskapet är en ekumenisk organisation som är kyrkornas plattform för bibelarbete i Sverige och i andra länder där Equmeniakyrkan medverkar. Kyrkan samverkar även med Sociala Missionen, Betaniastiftelsen, föreningen Kristen och Kvinna, Stockholms Kristliga Ynglingaförening, Equmeniakyrkans sångarförbund och musikkårer. Equmeniakyrkans internationella missionssamarbete Equmeniakyrkan har ett världsvitt uppdrag som också kommer till uttryck i visionen. En viktig del av Equmeniakyrkans arbete är samordningen av den internationella missionen. Equmeniakyrkan samverkar med ett 40-tal kyrkor och samarbetspartners i 27 länder. I de flesta fall handlar det om kyrkor grundade av bildarsamfunden eller kyrkor/partners med samarbete sedan lång tid och med formella samarbetsavtal. Ett missionsdokument Mission som förvandlar världen togs fram under året. En bok med livsberättelser, där missionssamarbetet presenteras, har också publicerats. Arbetet är uppdelat i fem regioner i världen; Asien, Afrika, Latinamerika, Mellanöstern/Nordafrika och Euroasien. Varje internationell region har en eller flera medarbetare vid det nationella kansliet som samordnar de insatser som görs. Det handlar om stöd till evangelisation och församlingsutveckling, socialt arbete, stöd till mänskliga rättigheter och utvecklingssamarbete. Personella och ekonomiska resurser kommer främst från Equmeniakyrkans lokala församlingar, enskilda medlemmar i församlingarna, second hand-butiker, företag, stiftelser och fonder och Svenska Missionsrådet/Sida. Radiohjälpen har gett ett särskilt bidrag om 0,6 Mkr till ett vaccinationsprojekt i Kongo Kinshasa. Missionssamarbetet består av stöd till utbildningen av pastorer och andra medarbetare, samarbetskyrkornas administration samt till skolor och sjukhus. Utvecklingsprojekt, i samarbete med Sida, handlar bl.a. om fred och försoning, fattigdomsbekämpning, ekologisk och ekonomisk utveckling, hiv/aids, alfabetisering, organisationsutveckling och arbete mot trafficking. Dessa utförs i länder som Thailand, Indien, Pakistan, Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa, Nicaragua och Moldavien. Dessutom förmedlas Sida-stöd till utvecklingsinsatser via Kyrkornas Världsråd främst till Afrika. De största insatserna personellt och ekonomiskt görs i de båda Kongorepublikerna, men stort engagemang läggs även ned på andra länder. Utöver arbetet i länder där bildarsamfunden har arbetat under lång tid, görs satsningar i Ryssland och Centralasien samt Mellanöstern/Nord afrika. Equmeniakyrkan har fått nya kontakter i dessa områden bl.a. via migranter och flyktingar som kommit till Sverige. 8 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

10 En viktig del av de ekonomiska medel som samlas in går till medarbetare i andra länder. Det är missionärer, volontärer och lokala medarbetare. Särskilda satsningar görs för att ungdomar ska få möjlighet till direktkontakt med de samarbetsländer Equmeniakyrkan har. Dessa satsningar görs i samarbete med Equmenia och folkhögskolorna. Under året sändes ett 60-tal ungdomar via Apg29, Exchange och volontärprogram till Ryssland, Kina, Indien, Ecuador, Mexico, Kongo Kinshasa, Thailand, och Palestina. Under året har missionärer arbetat i flera av dessa länder, men även i Japan, Kongo Brazzaville, Litauen och Spanien. Missionen går också i andra riktningen genom att Equmeniakyrkan får besök under kortare och längre perioder av missionärer från andra länder. Ett exempel på detta är en pastor från Egypten som gav stöd till arabisktalande grupper i några församlingar under ett antal månader. Vidare har en pastor från Syrien installerats för tjänst i en församling i Linköping. En långsiktig plan Mission 2020 för Equmeniakyrkans internationella arbete togs fram under året. I den diskuteras missionssyn, omvärldsanalys, missionsengagemang och hur samverkan lokalt och nationellt i Sverige bör ske för den internationella missionen. Arbete har också påbörjats med att ta fram region- och landplaner gällande missionssamarbetet. Det internationella samarbetet sker också via Kyrkornas Världsråd och konfessionella organ som Equmeniakyrkan är en del av inom de evangeliska, reformerta, baptistiska och metodistiska världsorganen. En annan viktig del av Equmeniakyrkans internationella arbete utförs av Diakonia, som har två huvudmän: Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen. En avsiktsförklaring om ett närmare samarbete mellan Diakonia och Equmeniakyrkan beslutades för områdena insamling, opinion och påverkan, fred och hållbar utveckling, bistånd samt teologi. Internationell ekumenik Equmeniakyrkan är en aktiv del av den världsvida, internationella kyrkan. Vi har starka relationer till Kyrkornas Världsråd (WCC) som samlar en stor del av världens kristenhet. Equmeniakyrkan är medlem I Baptist World Alliance (BWA), World Methodist Council (WMC) och United Methodist Church (UMC), World Communion of Reformed Churches (WCRC) och International Federation of Free Evangelical Churches, IFFEC. Det ekumeniska europeiska samarbetet sker genom den Europeiska kyrkokonferensen (KEK). Kommunikation och insamling Equmeniakyrkan har under året genomfört tre evenemang med tydligt fokus på opinionsbildning. Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda delades ut till Martin Smedjeback för hans mod i arbetet för fred och rättvisa, vid en prisceremoni i januari. Equmeniakyrkan hade vidare ett gediget program med två seminarier om dagen med fokus på migration, mångfald och fred under Almedalsveckan i Visby första veckan i juli. I samarbete med den lokala föreningen Vårgårda möte anordnade kyrkan ett evenemang i augusti där alla riksdagens partiledare intervjuades och samtalade utifrån ett något annorlunda perspektiv än sedvanliga debatter och utfrågningar. Alla partiledare accepterade inbjudan och evenemanget fick ett stort genomslag i massmedia. Nationella nyhetsbrev och annan information skickas regelbundet ut till alla anställda nationellt och i församlingar samt till församlingars ordförande och kassörer. Under en övergångsperiod har denna information skickats både digitalt och postalt. Ett antal publika nyhetsbrev har också skickats som går till kyrkans medlemmar och andra intresserade som anmält sig till nyhetsbrev via kyrkans hemsida. Under våren genomfördes ett stort arbete med att få igång de regionala hemsidorna där regionens verksamhet presenteras. EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

11 Temat för årets internationella insamling var Hoppets tid. Gemensamma bön- och offerdagar genom fördes också för pastors- och diakonutbildningen, det nationella arbetet samt till förmån för kyrkans ungdomsorganisation, Equmenia. Privatpersoner som vill skänka gåvor till församlingar kan göra det genom att ansluta sig till autogiro eller skicka SMS-gåvor centralt. Dessa gåvor förmedlas sedan vidare till de församlingar som givaren har valt. Den nationella organisationen administrerar också kyrkoavgifterna som till största delen vidareförmedlas till församlingarna. Statistik och medlemsregister Equmeniakyrkan har ett registerprogram som heter Repet och det används bland annat för att samla in statistik som årligen redovisas till SST, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfunden. Den insamlade statistiken ligger sedan till grund för det organisationsbidrag som kyrkan erhåller. Se vidare not till resultaträkningen. Församlingarna kan gratis få en version av registerprogrammet som de kan använda för att hantera församlingens medlemsregister. Under året är det fler församlingar som har anslutit sig till Repet och idag använder 343 (324) församlingar programmet. Ett antal utbildningar för församlingarna med lite olika inriktningar har genomförts. Administrationen av pensionerna hanteras också i registerprogrammet Repet. Kansli och personal Equmeniakyrkan har sitt kansli i Ekumeniska centrets lokaler i Alvik, Stockholm. Från den 1 september 2013 finns därutöver sju regionkontor runtom i landet för den regionala verksamheten i Lund, Jönköping, Göteborg, Örebro, Stockholm, Gävle och Skellefteå. Den 31 december 2014 hade Equmeniakyrkan totalt 110 personer anställda på motsvarande 85,5 tjänster (omräknat till heltid). Av de anställda var 54 kvinnor och 56 män. 11 personer är anställda för arbete som missionsarbetare/missionärer i andra länder. 27 personer arbetar direkt i regionerna varav 13 för Equmenias regioner. Under året har bl.a. arbetsmiljöarbetet varit i fokus med arbetsmiljöenkät till all personal och antagande av en arbetsmiljöpolicy samt andra planer inom personalområdet. 1 4 september var all personal samlad för gemensamma personaldagar med Equmenia. Syftet var att alla skulle mötas och gemensamt samtala om vision och uppdrag samt se hur man ännu mer kan jobba tillsammans över de geografiska gränserna. EKONOMI OCH FÖRVALTNING Överföring av tillgångar och skulder från bildarsamfunden Från Svenska Baptistsamfundet har fonden Rätt och Sanning överförts under året och värdepapper motsvarande 14,6 Mkr har erhållits. Vidare har fastigheten Mattan 6 i Bromma sålts av Svenska Baptistsamfundet till ett nytt bolag Mattan 6 Service AB genom att en revers utställts på 30 Mkr. Denna fordran på bolaget har överförts till Equmeniakyrkan. Bolaget ägs till lika delar av Teologiska Högskolan Stockholm AB samt Bromma folkhögskola som är de två organisationer som bedriver verksamhet i fastigheten. Slutligen har Svenska Baptistsamfundet överfört tillgångar i form av fordringar på församlingar respektive Sjöviks folkhögskola samt ytterligare några fonder, t ex Missionsfonden. Värdet av de överförda tillgångarna från Svenska Baptistsamfundet uppgår totalt till cirka 51,8 Mkr. 10 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

12 Equmeniakyrkan är från och med den 1 juli 2014 ägare av fastigheten Överås i Göteborg som tidigare ägdes av Metodistkyrkan. Överföringen gjordes som en gåva i kombination med ett vederlag av 7 Mkr. Fastigheten har upptagits till ett värde av 14,9 Mkr i balansräkningen. Värdet är ett försiktigt beräknat marknadsvärde som bygger på en extern värdering från hösten Vidare har medel om cirka 5,6 Mkr överförts från Metodistkyrkan som avser ändamålsbestämda medel för teologisk utbildning och forskning. Dessa medel förvaltades tidigare av Rådet för teologisk utbildning. Kyrkostyrelsen har beslutat att medlen ska användas på liknande sätt som tidigare och fonden heter nu: Fonden för teologisk utbildning. Svenska Missionskyrkan har under året överfört ändamålsbestämda medel om cirka 1,7 Mkr till kyrkan. En del av de tidigare distrikten inom Missionskyrkan och Baptistsamfundet har överfört sina ansamlade överskott om totalt cirka 5,4 Mkr till Equmeniakyrkan. Dessa medel kommer att användas för verksamhet i de olika regionerna. Till detta kommer också att de tidigare distrikten överfört cirka 3,2 Mkr att användas för verksamhet i de nya equmeniaregionerna. Pensionsverksamheten och pensionsskulden År 2013 övertog Equmeniakyrkan en pensionsskuld och den därtill hörande pensionsförvaltningen från Svenska Missionskyrkan. En särskild pensionsordning reglerar hur pensionen tjänas in samt vilka regler som gäller för utbetalningar av de förmånsbestämda pensionerna. Cirka personer ingår i pensionslösningen som innehåller både aktiva pensionärer, fribrevsinnehavare och anställda som fortfarande är i aktiv tjänst. Nyanställda efter 1 maj 2007 ansluts inte längre till pensionslösningen utan ansluts till den premiebaserade tjänstepensionen ITP 1 genom Collectum. Pensionsskulden garanteras av tillgångar i värdepapper och de fastigheter som ägs och förvaltas av dotterbolaget Derbo Förvaltning AB. Framtida avsättningar till pensionsskulden förutsätter en god avkastning från finans- och fastighetsförvaltningen. Kyrkostyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att analysera pensionsskulden inför framtiden och hur kyrkans tillgångar bör förvaltas utifrån analysen. Arbetsgruppen har också till uppgift att utreda om, och i så fall på vilket sätt, samfundet kan samordna hanteringen av de anställdas pensioner då de tre bildarsamfunden har haft olika system. Kapitalförvaltning Equmeniakyrkans värdepapper förvaltas i enlighet med en kapitalplaceringspolicy som kyrkostyrelsen har beslutat. Den utgår från en relativt låg risknivå där placeringarna i räntebärande värdepapper ska uppgå till minst 30 % av det förvaltade kapitalet, men kan uppgå till 100 % av förvaltat kapital. Enligt policyn får det förvaltade kapitalet placeras enligt följande procentsatser för olika tillgångsslag. Tillgångsslag Minimum Normal Maximum Svenska aktier/aktiefonder 0 % 30 % 40 % Utländska aktiefonder 0 % 15 % 30 % Räntebärande placeringar 30 % 40 % 100 % Alternativa placeringar 0 % 15 % 40 % Ideella placeringar 0 % 0 % 5 % Policyn innehåller också etiska kriterier för vilka placeringar som får göras eller inte. Hela kapitalförvaltningspolicyn går att ladda ned från Equmeniakyrkans hemsida. Värdepapper som övertagits från Svenska Missionskyrkan förvaltas av dotterbolaget Derbo Förvaltning AB och värdepapper övertagna från Svenska Baptistsamfundet förvaltas av utvecklingsfondens styrelse, vilken har utsetts av kyrkostyrelsen. EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

13 Koncernförhållanden Equmeniakyrkan har två helägda dotterbolag och det är Teologiska högskolan Stockholm AB samt Derbo Förvaltning AB. Högskolan har kandidatexamen i teologi och mänskliga rättigheter, samt magister- och masterexamen i teologi. Vid Teologiska högskolan utbildas blivande pastorer i Equmeniakyrkan. Verksamheten är förlagd till Bromma i Stockholms kommun. Dotterbolaget Derbo Förvaltning AB äger två fastigheter samt förvaltar två fastigheter som ägs av Equmeniakyrkan varav den ena är Överås i Göteborg. Vidare förvaltar de delar av kyrkans värdepapper enligt avtal och arbetar på uppdrag av kyrkan när det gäller olika typer av fastighetsrelaterade frågor. Kyrkostyrelsen beviljade i december 2014 ett villkorat aktieägartillskott om 34 Mkr till Derbo förvaltning AB inom ramen för redan beslutad utfästelse om villkorat aktieägartillskott om 110 Mkr. Syftet med aktieägartillskottet är att det ska delfinansiera ett köp av en fastighet i Västerås. Köpet har, vid tidpunkten för årsredovisningens upprättande, inte genomförts. Från och med den 1 januari 2014 har Equmeniakyrkan upprättat en koncernredovisning där dessa två bolag ingår. Redovisningsprinciperna redovisas närmare i not 1. RESULTAT OCH STÄLLNING Intäkterna och kostnaderna har ökat jämfört med föregående år. Det beror till största delen på att kyrkoavgifterna bruttoredovisas i resultaträkningen. Den del av kyrkoavgifterna som utbetalas till församlingar redovisas under ändamålskostnader i resultaträkningen. Bidrag och gåvor har minskat något jämfört med förra året vilket redovisas i detalj under noterna 3 och 4 till resultaträkningen. Intäkterna som avser inbetalningar av pensionspremier och försäkringsavgifter har också ökat på grund av att kyrkan har haft pensionsförvaltningen under hela året jämfört med 2013 då pensionsförvaltningen endast fanns med under fyra månader på hösten. Verksamheten finansieras i första hand av insamlade medel då drygt 80 % av verksamhetsintäkterna, cirka 115,5 Mkr, består av kyrkoavgifter, gåvor och bidrag från enskilda, församlingar och övriga givare. Av de insamlade medlen kommer den största delen från privatpersoner och församlingar. Gåvor från församlingarna är i grunden också gåvor från privatpersoner. På koncernnivå tillkommer intäkter i form av bidrag, främst statsbidrag, för högskoleutbildning till Teologiska högskolan Stockholm AB samt intäkter från fastighetsförvaltning i Derbo Förvaltning AB. Verksamhetskostnaderna har ökat i jämförelse med föregående år vilket återigen beror på att kyrko avgifterna bruttoredovisas samt att pensionsförvaltningen avser ett helt år. Ändamålskostnaderna har ökat med cirka 4,4 Mkr om ökningen rensas för den del som avser kyrkoavgifterna som går till församlingarna. Detta beror i första hand på att regionernas verksamhet nu är med för hela året och att kyrkan har lämnat ett bidrag till Bromma folkhögskola på 1,6 Mkr i samband med flytten. Årets resultat före fördelning är ett överskott om 0,1 Mkr (-9,5 Mkr). På koncernnivå är årets resultat också positivt och beror i stor utsträckning på att dotterbolaget Derbo Förvaltning AB sålde en av sina fastigheter, Verkstadsklubben 10, under året. Totalt uppvisar koncernen ett positivt resultat på cirka 1,4 Mkr. 12 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens. 10 maj 2013 i Karlstad. Eneströmsgatan 7 i Karlstad

Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens. 10 maj 2013 i Karlstad. Eneströmsgatan 7 i Karlstad Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens 10 maj 2013 i Karlstad Eneströmsgatan 7 i Karlstad 1 Förslag till dagordning 1. Konferensförhandlingarna öppnas 2. Fråga om konferensens stadgeenliga utlysande

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Föredragningslista 3 Budget och verksamhetsplan 16 Bilaga Till Guds vila 19 Enkla regler för beslutsfattande i kyrkokonferensen

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer