EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

2 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma Telefon: e-post:

3 Equmeniakyrkan org.nr: Årsredovisning och koncernredovisning 2014

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15 Rapport förändring av eget kapital...17 Kassaflödesanalyser...18 Notupplysningar...19 Underskrifter...33 Revisionsberättelse...34 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Equmeniakyrkan är ett i Sverige registrerat trossamfund som bildades i juni 2011 av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Enligt stadgarna är Equmeniakyrkans uppgift att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Equmeniakyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen är Equmeniakyrkans vision som knyter samman väckelsearvet med ansvar för engagemang i samhällslivet. Den teologiska grunden markerar att Equmeniakyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Ett framträdande drag i Equmeniakyrkan är engagemanget i samhällsfrågor och det ekumeniska arbetet för kristen enhet. Equmeniakyrkan är dess församlingar och deras medlemmar. Utöver detta finns ett stort antal människor som på olika sätt räknar med Equmeniakyrkan som sin kyrka. Kyrkans arbete går ut på att stärka och stödja församlingarna i deras arbete, t.ex. samordning av internationell mission och utbildning av diakoner och pastorer samt ansvar för teologiskt och ideologiskt utvecklingsarbete och opinionsbildning. Församlingarna i Equmeniakyrkan är självständiga och fattar beslut gällande verksamhet, ekonomi, fastigheter och personal. Den teologiska grunden för Equmeniakyrkan anger att församlingarna hör samman organiskt och lever i ett ömsesidigt beroende av varandra. Samfundet har utarbetat förslag till församlingsstadgar som församlingarna rekommenderas att följa. Antalet församlingar uppgår till cirka 730 (758) per den sista december Församlingarna hade vid årsskiftet cirka (67 000) medlemmar och antalet betjänade uppgick till cirka ( ). Siffrorna per 31 december 2014 är preliminära, då statistiken inte är helt klar. Årsredovisningen avser den nationella organisationen, trossamfundet Equmeniakyrkan, och effekterna av kyrkans verksamhet syns främst i församlingarnas verksamhet ute i landet. Det är i församlingarna som människor kommer till tro, får hjälp och stöd i sin livssituation och det är där gemenskapen mellan människor finns. Många församlingar bedriver också en social verksamhet som t ex kan vara riktad mot flyktingar eller hemlösa EU-medborgare. Resultatet av de insatserna är svåra att mäta men för de människor som får det lättare att leva i sitt nya hemland, eller som får en sängplats för en natt, är detta ovärderligt. Equmeniakyrkans internationella arbete med samarbetspartners över hela världen gör det möjligt för människor att få förbättrade levnadsvillkor, tillgång till utbildning och en möjlighet att få utöva sin tro i en gemenskap. Boken Mission som förvandlar världen beskriver resultaten av Equmeniakyrkans internationella arbete på ett personligt plan för dem som berättar sin historia för oss. Equmenia kyrkan arbetar aktivt med opinionsbildning och ofta i samarbete med Sveriges kristna råd eller Diakonia. På lång sikt kan detta leda till att värderingarna i samhället förändras och där har kyrkan bland annat agerat i frågan om synen på invandringen i Sverige och vikten av religionsfrihet. 4 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

6 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Förtroendemannaorganisationen Kyrkokonferensen är Equmeniakyrkans högsta beslutande organ och sammanträder årligen i samband med Kristihimmelfärdshelgen. Församlingarna utser ombud till konferensen i förhållande till sin storlek och det var totalt 593 ombud som möttes i Stockholm den maj. Förutom sedvanliga förhandlingar firades det gudstjänst varje kväll med olika teman. I samarbete med de lokala församlingarna anordnades även kvällsprogram efter gudstjänsterna. Bildarsamfunden genomförde också sina respektive årsmöten/kyrkokonferenser under samma helg. Ett antal motioner behandlades och flera av dem handlade om fred, hållbarhet, klimatfrågor och hur Equmeniakyrkan på olika sätt ska engagera sig i dessa frågor. Vikten av att det finns tillräckliga resurser för att inspirera församlingarna att arbeta med dessa frågor lyftes också. En av motionerna resulterade i ett uttalande Fredens väg som ställdes till alla församlingar, regeringen och alla ledamöter i riksdagen. Uttalandet lyfte fram diplomati, dialog, samarbete, kulturutbyte, fortsatt forskning och även vänortssamarbete och utbildning som viktiga medel för att skapa fred. Kyrkokonferensen uppmanade slutligen riksdagen och regeringen att inför kommande beslut och prioriteringar förändra anslagstilldelning i syfte att förebygga våld och väpnade konflikter. Vidare diskuterade kyrkokonferensen diakonernas roll i vårt samfund, bibelskolor, ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöterna och andra frågor i samband med de inkomna motionerna. Gårdsutredningen lämnade en rapport och konferensen fick också en rapport om remissen Tro, dop och gemenskap. Kyrkokonferensen valde enhälligt Tomas Bjöersdorff till ny ordförande för Equmeniakyrkan. Vice ordförande Per Rydwik och biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin avtackade Ann-Sofie Lasell för hennes insats som ordförande i kyrkostyrelsen under de första åren och kyrkokonferensen svarade med stående ovationer. Margareta Larsson invaldes som ny ledamot i styrelsen. Fyra ledamöter omvaldes för en ny period på tre år, en ledamot omvaldes för en period på två år och övriga ledamöter har ett mandat som går ut senare. Equmeniakyrkans styrelse har haft följande sammansättning från och med kyrkokonferensen 2014: Tomas Bjöersdorff, Kalmar, ordförande (nyval) Per Rydwik, Linköping, vice ordförande (omval) Hans Andreasson, Sandviken (omval) Göran Bondesson, Stockholm (omval) Dan Brännström, Lindome Miriam Carlsson, Göteborg (omval) Lars Dalesjö, Helsingborg Torbjörn Jacobsson, Stockholm Christer Jonsson, Emmaboda (omval) Margareta Larsson, Knivsta (nyval) Andreas Möller, Uppsala Sara Möller, Göteborg Marianne Nordin, Öckerö Susanne Rodmar, Rimbo Jacob Östervall, Tumba EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

7 Kyrkostyrelsen har under räkenskapsåret haft 8 protokollförda sammanträden och arbetsutskottet har haft 7 sammanträden. Styrelsen har aktivt arbetat med att ta fram en ny modell för verksamhetsplanering och det resulterade i att kyrkokonferensen beslutade om en verksamhetsplan för 2015 och Indikatorer har tagits fram för att i framtiden kunna mäta hur de olika målen i verksamhetsplanen har uppnåtts. En viktig fråga under året har varit frågor som rör kommunikation till församlingar och medlemmar och hur kyrkan kan medverka till att skapa opinion i samhället. Församlingsutveckling och hur kyrkan kan möjliggöra att nya församlingar skapas har varit viktiga frågor för styrelsen. De teologiska frågorna har diskuterats utifrån rapporter från arbetet med den nya handboken och styrelsen har på olika sätt följt upp hur de nya regionerna har samverkat med den övriga organisationen. Flera ärenden som rör överföringar av medel till kyrkan från bildarsamfunden har behandlats liksom även frågan om hur arkiven ska tas om hand i framtiden. Kyrkoledningen Equmeniakyrkans kyrkoledare har ett särskilt ansvar för undervisning, pastoral omsorg, gudstjänstfrågor och teologiskt utvecklingsarbete. Arbetet med att ta fram en ny kyrkohandbok är en viktig del av detta och under året har svaren från en enkät till kyrkans medarbetare sammanställts och utvärderats av en särskild kommitté. Teologiska kommittén har också under verksamhetsåret bearbetat ämnesområden som exempelvis mission, konfirmation samt 270 remissvar på en käten Tro-dop-gemenskap. En återkoppling av det arbetet kommer att göras på kyrkokonferensen De tre nationella kyrkoledarna, de sju regionala kyrkoledarna och Svenska Frälsningsarméns arméledare har ett ansvar att leda kyrkans arbete. För de nationella kyrkoledarna har församlingsbesök i ett stort antal församlingar, regionala medarbetardagar och resor till våra internationella samarbetspartners prioriterats under året. Kyrkoledarna har också arbetat för att säkerställa kyrkans relationer och medlemskap i konfessionella och ekumeniska organ. Medarbetarfrågor och utbildning Det nationella kansliet har ansvarat för rekrytering, antagning och fortbildning av diakoner och pastorer i Equmeniakyrkan. Det huvudsakliga ansvaret för utbildning av diakoner och pastorer har Bromma Folkhögskola och Teologiska Högskolan Stockholm AB. Equmeniakyrkan lever nära skolorna genom kontaktpersoner och kontaktlärare samt påverkar utbildningarna genom deltagande i utbildningsråd. Ett särskilt fortbildningsprogram finns utarbetat för diakonernas och pastorernas tre första år i tjänst. Vid kyrkokonferensen ordinerades inga nya medarbetare som pastorer eller diakoner, utan de började i stället sina nya tjänster med ett vägledningsår. De kommer under första året att få särskilt stöd och sedan kommer de att ordineras vid kyrkokonferensen Församlings- och medarbetarrådet arbetar med vigselfrågor, medarbetarfrågor och frågor gällande statistik och register. Ett dokument med råd och anvisningar för tjänsterna i kyrkan har tagits fram. För omsorg och tillsyn har kyrkokonferensen utsett en ansvarsnämnd. Alla församlingar betalar in en personalvårdsavgift till Equmeniakyrkan. Denna används för att samordna arbetet med psykosociala frågor och erbjuda stödsamtal och andra insatser för personalen. Arbete med övertagande av skolor som tillhör bildarsamfunden har pågått under året och de flesta folkhögskolorna har nu Equmeniakyrkan som huvudman. För samordning av folkhögskolornas arbete och för att stärka relationen mellan skolorna och huvudmännen finns det ett folkhögskoleråd. Flytten av Lidingö folkhögskola till Bromma genomfördes under sommaren och undervisningen på Bromma folkhögskola startade lagom till höstterminen. Kyrkan har ett nära samarbete med Bilda i olika frågor som rör utbildning. 6 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

8 Församling och samhälle Det nationella kansliet har genomfört eller initierat församlingsbesök med inriktning på församlingsutveckling, församlingsgrundande arbete, musik och kreativa uttryck samt evangelisation. Vidare har ett antal temadagar arrangerats för medarbetare inom sång, dans och musik, församlingsplantering och församlingshandledning. Dessa verksamhetsområden har också haft sin givna plats på regionala samlingar samt vid kyrkokonferensen. Prioriterade områden har varit frågor om gudstjänst och musik. Under året har ett sånghäfte med ofta använda Brukssånger getts ut tillsammans med en nyinspelad CD. Sångerna har också tillgängliggjorts i en webbaserad musiktjänst. Ett mycket stort antal av de församlingsbesök som har gjorts har haft en inriktning på evangelisation och inspiration. Nytt för i år var två regionala satsningar med inriktning på evangelisation som genomfördes i Stockholm och Dalarna. Under 2014 inleddes också samverkan med Stockholms stift avseende sinnesrogudstjänster. Kansliet har på olika sätt arbetat med samhällsfrågor inom följande områden; fred och hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, migration och mångfald och kyrkan i samhället. Arbetet har genomförts genom att ta fram skrifter och dokument, opinionsbildning, församlingsbesök, konferensmedverkan samt deltagande i politikerveckan i Almedalen. Boken Mångfald i församlingen så funkar det har getts ut som en hjälp till församlingar som arbetar med mångfaldsfrågor. Kansliet har också arrangerat en samling för församlingar som är arbetsgivare för pastorer och diakoner med samhällsrelaterade tjänster. Inom många områden samverkar Equmeniakyrkan med Sveriges kristna råd och andra ekumeniska organisationer. Regionerna Equmeniakyrkan är indelad i regioner vars geografiska omfattning och uppdrag fastställs av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter samråd med Equmenias styrelse. För varje region finns en regional kyrkoledare. För Equmeniakyrkan och Equmenia gäller samma geografiska gränser för de olika regionerna. Regionernas uppdrag sammanfattas i att stödja, inspirera och utmana de lokala föreningarna och församlingarna till utveckling, förnyelse och fördjupning. I regionernas uppdrag ingår även att uppmärksamma och erbjuda analyser och kunskap om vad som hindrar respektive gynnar en positiv utveckling av den lokala församlingen. De ska vidare initiera och stödja arrangemang, nätverksbyggande och delande av goda idéer inom regionen och ge stöd till ideella ledare och medarbetare i form av regelbundna träffar, inspiration och bildningsarbete. Personalen på regionerna ska kunna ge stöd i anställningsfrågor och rekrytering åt församlingarna. Svenska Frälsningsarmén (SFA) är en organisatorisk del av Equmeniakyrkan med egen demokratisk uppbyggnad och ekonomisk förvaltning. Inom SFA pågår ett fokuserat arbete med att införliva verksamheten som bedrivs i lokala SFA-kårer till att antingen bli egna församlingar eller att bli en del av verksamheten inom befintliga församlingar i Equmeniakyrkan. SFA som egen organisation kommer att upphöra under EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

9 Ekumenisk samverkan och samarbete med andra organisationer i Sverige Equmeniakyrkan har en nära relation till ungdomsorganisationen Equmenia som har anförtrotts arbetet med barn och ungdomar i kyrkan. Equmeniakyrkan är medlem i Sveriges kristna råd där 25 medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer möts. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. I samtalsdelegationen mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan pågår arbete med en kommande ekumenisk överenskommelse mellan de båda kyrkorna som beräknas vara klar till 1:a advent Studieförbundet Bilda är en viktig samarbetspartner till kyrkan liksom även Hela Människan som är verksam inom socialt arbete över hela Sverige. Equmeniakyrkan är en av medlemsorganisationerna i Svenska Missionsrådet och får därigenom del av Sida-bidrag till utvecklingssamarbeten och möjlighet att delta i missionsteologisk reflektion. Sveriges Frikyrkosamråd är ett samarbetsorgan för samfund och rörelser i Sverige som består av församlingar inom frikyrkofamiljen och som kyrkan samarbetar med. Svenska Bibelsällskapet är en ekumenisk organisation som är kyrkornas plattform för bibelarbete i Sverige och i andra länder där Equmeniakyrkan medverkar. Kyrkan samverkar även med Sociala Missionen, Betaniastiftelsen, föreningen Kristen och Kvinna, Stockholms Kristliga Ynglingaförening, Equmeniakyrkans sångarförbund och musikkårer. Equmeniakyrkans internationella missionssamarbete Equmeniakyrkan har ett världsvitt uppdrag som också kommer till uttryck i visionen. En viktig del av Equmeniakyrkans arbete är samordningen av den internationella missionen. Equmeniakyrkan samverkar med ett 40-tal kyrkor och samarbetspartners i 27 länder. I de flesta fall handlar det om kyrkor grundade av bildarsamfunden eller kyrkor/partners med samarbete sedan lång tid och med formella samarbetsavtal. Ett missionsdokument Mission som förvandlar världen togs fram under året. En bok med livsberättelser, där missionssamarbetet presenteras, har också publicerats. Arbetet är uppdelat i fem regioner i världen; Asien, Afrika, Latinamerika, Mellanöstern/Nordafrika och Euroasien. Varje internationell region har en eller flera medarbetare vid det nationella kansliet som samordnar de insatser som görs. Det handlar om stöd till evangelisation och församlingsutveckling, socialt arbete, stöd till mänskliga rättigheter och utvecklingssamarbete. Personella och ekonomiska resurser kommer främst från Equmeniakyrkans lokala församlingar, enskilda medlemmar i församlingarna, second hand-butiker, företag, stiftelser och fonder och Svenska Missionsrådet/Sida. Radiohjälpen har gett ett särskilt bidrag om 0,6 Mkr till ett vaccinationsprojekt i Kongo Kinshasa. Missionssamarbetet består av stöd till utbildningen av pastorer och andra medarbetare, samarbetskyrkornas administration samt till skolor och sjukhus. Utvecklingsprojekt, i samarbete med Sida, handlar bl.a. om fred och försoning, fattigdomsbekämpning, ekologisk och ekonomisk utveckling, hiv/aids, alfabetisering, organisationsutveckling och arbete mot trafficking. Dessa utförs i länder som Thailand, Indien, Pakistan, Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa, Nicaragua och Moldavien. Dessutom förmedlas Sida-stöd till utvecklingsinsatser via Kyrkornas Världsråd främst till Afrika. De största insatserna personellt och ekonomiskt görs i de båda Kongorepublikerna, men stort engagemang läggs även ned på andra länder. Utöver arbetet i länder där bildarsamfunden har arbetat under lång tid, görs satsningar i Ryssland och Centralasien samt Mellanöstern/Nord afrika. Equmeniakyrkan har fått nya kontakter i dessa områden bl.a. via migranter och flyktingar som kommit till Sverige. 8 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

10 En viktig del av de ekonomiska medel som samlas in går till medarbetare i andra länder. Det är missionärer, volontärer och lokala medarbetare. Särskilda satsningar görs för att ungdomar ska få möjlighet till direktkontakt med de samarbetsländer Equmeniakyrkan har. Dessa satsningar görs i samarbete med Equmenia och folkhögskolorna. Under året sändes ett 60-tal ungdomar via Apg29, Exchange och volontärprogram till Ryssland, Kina, Indien, Ecuador, Mexico, Kongo Kinshasa, Thailand, och Palestina. Under året har missionärer arbetat i flera av dessa länder, men även i Japan, Kongo Brazzaville, Litauen och Spanien. Missionen går också i andra riktningen genom att Equmeniakyrkan får besök under kortare och längre perioder av missionärer från andra länder. Ett exempel på detta är en pastor från Egypten som gav stöd till arabisktalande grupper i några församlingar under ett antal månader. Vidare har en pastor från Syrien installerats för tjänst i en församling i Linköping. En långsiktig plan Mission 2020 för Equmeniakyrkans internationella arbete togs fram under året. I den diskuteras missionssyn, omvärldsanalys, missionsengagemang och hur samverkan lokalt och nationellt i Sverige bör ske för den internationella missionen. Arbete har också påbörjats med att ta fram region- och landplaner gällande missionssamarbetet. Det internationella samarbetet sker också via Kyrkornas Världsråd och konfessionella organ som Equmeniakyrkan är en del av inom de evangeliska, reformerta, baptistiska och metodistiska världsorganen. En annan viktig del av Equmeniakyrkans internationella arbete utförs av Diakonia, som har två huvudmän: Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen. En avsiktsförklaring om ett närmare samarbete mellan Diakonia och Equmeniakyrkan beslutades för områdena insamling, opinion och påverkan, fred och hållbar utveckling, bistånd samt teologi. Internationell ekumenik Equmeniakyrkan är en aktiv del av den världsvida, internationella kyrkan. Vi har starka relationer till Kyrkornas Världsråd (WCC) som samlar en stor del av världens kristenhet. Equmeniakyrkan är medlem I Baptist World Alliance (BWA), World Methodist Council (WMC) och United Methodist Church (UMC), World Communion of Reformed Churches (WCRC) och International Federation of Free Evangelical Churches, IFFEC. Det ekumeniska europeiska samarbetet sker genom den Europeiska kyrkokonferensen (KEK). Kommunikation och insamling Equmeniakyrkan har under året genomfört tre evenemang med tydligt fokus på opinionsbildning. Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda delades ut till Martin Smedjeback för hans mod i arbetet för fred och rättvisa, vid en prisceremoni i januari. Equmeniakyrkan hade vidare ett gediget program med två seminarier om dagen med fokus på migration, mångfald och fred under Almedalsveckan i Visby första veckan i juli. I samarbete med den lokala föreningen Vårgårda möte anordnade kyrkan ett evenemang i augusti där alla riksdagens partiledare intervjuades och samtalade utifrån ett något annorlunda perspektiv än sedvanliga debatter och utfrågningar. Alla partiledare accepterade inbjudan och evenemanget fick ett stort genomslag i massmedia. Nationella nyhetsbrev och annan information skickas regelbundet ut till alla anställda nationellt och i församlingar samt till församlingars ordförande och kassörer. Under en övergångsperiod har denna information skickats både digitalt och postalt. Ett antal publika nyhetsbrev har också skickats som går till kyrkans medlemmar och andra intresserade som anmält sig till nyhetsbrev via kyrkans hemsida. Under våren genomfördes ett stort arbete med att få igång de regionala hemsidorna där regionens verksamhet presenteras. EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

11 Temat för årets internationella insamling var Hoppets tid. Gemensamma bön- och offerdagar genom fördes också för pastors- och diakonutbildningen, det nationella arbetet samt till förmån för kyrkans ungdomsorganisation, Equmenia. Privatpersoner som vill skänka gåvor till församlingar kan göra det genom att ansluta sig till autogiro eller skicka SMS-gåvor centralt. Dessa gåvor förmedlas sedan vidare till de församlingar som givaren har valt. Den nationella organisationen administrerar också kyrkoavgifterna som till största delen vidareförmedlas till församlingarna. Statistik och medlemsregister Equmeniakyrkan har ett registerprogram som heter Repet och det används bland annat för att samla in statistik som årligen redovisas till SST, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfunden. Den insamlade statistiken ligger sedan till grund för det organisationsbidrag som kyrkan erhåller. Se vidare not till resultaträkningen. Församlingarna kan gratis få en version av registerprogrammet som de kan använda för att hantera församlingens medlemsregister. Under året är det fler församlingar som har anslutit sig till Repet och idag använder 343 (324) församlingar programmet. Ett antal utbildningar för församlingarna med lite olika inriktningar har genomförts. Administrationen av pensionerna hanteras också i registerprogrammet Repet. Kansli och personal Equmeniakyrkan har sitt kansli i Ekumeniska centrets lokaler i Alvik, Stockholm. Från den 1 september 2013 finns därutöver sju regionkontor runtom i landet för den regionala verksamheten i Lund, Jönköping, Göteborg, Örebro, Stockholm, Gävle och Skellefteå. Den 31 december 2014 hade Equmeniakyrkan totalt 110 personer anställda på motsvarande 85,5 tjänster (omräknat till heltid). Av de anställda var 54 kvinnor och 56 män. 11 personer är anställda för arbete som missionsarbetare/missionärer i andra länder. 27 personer arbetar direkt i regionerna varav 13 för Equmenias regioner. Under året har bl.a. arbetsmiljöarbetet varit i fokus med arbetsmiljöenkät till all personal och antagande av en arbetsmiljöpolicy samt andra planer inom personalområdet. 1 4 september var all personal samlad för gemensamma personaldagar med Equmenia. Syftet var att alla skulle mötas och gemensamt samtala om vision och uppdrag samt se hur man ännu mer kan jobba tillsammans över de geografiska gränserna. EKONOMI OCH FÖRVALTNING Överföring av tillgångar och skulder från bildarsamfunden Från Svenska Baptistsamfundet har fonden Rätt och Sanning överförts under året och värdepapper motsvarande 14,6 Mkr har erhållits. Vidare har fastigheten Mattan 6 i Bromma sålts av Svenska Baptistsamfundet till ett nytt bolag Mattan 6 Service AB genom att en revers utställts på 30 Mkr. Denna fordran på bolaget har överförts till Equmeniakyrkan. Bolaget ägs till lika delar av Teologiska Högskolan Stockholm AB samt Bromma folkhögskola som är de två organisationer som bedriver verksamhet i fastigheten. Slutligen har Svenska Baptistsamfundet överfört tillgångar i form av fordringar på församlingar respektive Sjöviks folkhögskola samt ytterligare några fonder, t ex Missionsfonden. Värdet av de överförda tillgångarna från Svenska Baptistsamfundet uppgår totalt till cirka 51,8 Mkr. 10 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

12 Equmeniakyrkan är från och med den 1 juli 2014 ägare av fastigheten Överås i Göteborg som tidigare ägdes av Metodistkyrkan. Överföringen gjordes som en gåva i kombination med ett vederlag av 7 Mkr. Fastigheten har upptagits till ett värde av 14,9 Mkr i balansräkningen. Värdet är ett försiktigt beräknat marknadsvärde som bygger på en extern värdering från hösten Vidare har medel om cirka 5,6 Mkr överförts från Metodistkyrkan som avser ändamålsbestämda medel för teologisk utbildning och forskning. Dessa medel förvaltades tidigare av Rådet för teologisk utbildning. Kyrkostyrelsen har beslutat att medlen ska användas på liknande sätt som tidigare och fonden heter nu: Fonden för teologisk utbildning. Svenska Missionskyrkan har under året överfört ändamålsbestämda medel om cirka 1,7 Mkr till kyrkan. En del av de tidigare distrikten inom Missionskyrkan och Baptistsamfundet har överfört sina ansamlade överskott om totalt cirka 5,4 Mkr till Equmeniakyrkan. Dessa medel kommer att användas för verksamhet i de olika regionerna. Till detta kommer också att de tidigare distrikten överfört cirka 3,2 Mkr att användas för verksamhet i de nya equmeniaregionerna. Pensionsverksamheten och pensionsskulden År 2013 övertog Equmeniakyrkan en pensionsskuld och den därtill hörande pensionsförvaltningen från Svenska Missionskyrkan. En särskild pensionsordning reglerar hur pensionen tjänas in samt vilka regler som gäller för utbetalningar av de förmånsbestämda pensionerna. Cirka personer ingår i pensionslösningen som innehåller både aktiva pensionärer, fribrevsinnehavare och anställda som fortfarande är i aktiv tjänst. Nyanställda efter 1 maj 2007 ansluts inte längre till pensionslösningen utan ansluts till den premiebaserade tjänstepensionen ITP 1 genom Collectum. Pensionsskulden garanteras av tillgångar i värdepapper och de fastigheter som ägs och förvaltas av dotterbolaget Derbo Förvaltning AB. Framtida avsättningar till pensionsskulden förutsätter en god avkastning från finans- och fastighetsförvaltningen. Kyrkostyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att analysera pensionsskulden inför framtiden och hur kyrkans tillgångar bör förvaltas utifrån analysen. Arbetsgruppen har också till uppgift att utreda om, och i så fall på vilket sätt, samfundet kan samordna hanteringen av de anställdas pensioner då de tre bildarsamfunden har haft olika system. Kapitalförvaltning Equmeniakyrkans värdepapper förvaltas i enlighet med en kapitalplaceringspolicy som kyrkostyrelsen har beslutat. Den utgår från en relativt låg risknivå där placeringarna i räntebärande värdepapper ska uppgå till minst 30 % av det förvaltade kapitalet, men kan uppgå till 100 % av förvaltat kapital. Enligt policyn får det förvaltade kapitalet placeras enligt följande procentsatser för olika tillgångsslag. Tillgångsslag Minimum Normal Maximum Svenska aktier/aktiefonder 0 % 30 % 40 % Utländska aktiefonder 0 % 15 % 30 % Räntebärande placeringar 30 % 40 % 100 % Alternativa placeringar 0 % 15 % 40 % Ideella placeringar 0 % 0 % 5 % Policyn innehåller också etiska kriterier för vilka placeringar som får göras eller inte. Hela kapitalförvaltningspolicyn går att ladda ned från Equmeniakyrkans hemsida. Värdepapper som övertagits från Svenska Missionskyrkan förvaltas av dotterbolaget Derbo Förvaltning AB och värdepapper övertagna från Svenska Baptistsamfundet förvaltas av utvecklingsfondens styrelse, vilken har utsetts av kyrkostyrelsen. EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

13 Koncernförhållanden Equmeniakyrkan har två helägda dotterbolag och det är Teologiska högskolan Stockholm AB samt Derbo Förvaltning AB. Högskolan har kandidatexamen i teologi och mänskliga rättigheter, samt magister- och masterexamen i teologi. Vid Teologiska högskolan utbildas blivande pastorer i Equmeniakyrkan. Verksamheten är förlagd till Bromma i Stockholms kommun. Dotterbolaget Derbo Förvaltning AB äger två fastigheter samt förvaltar två fastigheter som ägs av Equmeniakyrkan varav den ena är Överås i Göteborg. Vidare förvaltar de delar av kyrkans värdepapper enligt avtal och arbetar på uppdrag av kyrkan när det gäller olika typer av fastighetsrelaterade frågor. Kyrkostyrelsen beviljade i december 2014 ett villkorat aktieägartillskott om 34 Mkr till Derbo förvaltning AB inom ramen för redan beslutad utfästelse om villkorat aktieägartillskott om 110 Mkr. Syftet med aktieägartillskottet är att det ska delfinansiera ett köp av en fastighet i Västerås. Köpet har, vid tidpunkten för årsredovisningens upprättande, inte genomförts. Från och med den 1 januari 2014 har Equmeniakyrkan upprättat en koncernredovisning där dessa två bolag ingår. Redovisningsprinciperna redovisas närmare i not 1. RESULTAT OCH STÄLLNING Intäkterna och kostnaderna har ökat jämfört med föregående år. Det beror till största delen på att kyrkoavgifterna bruttoredovisas i resultaträkningen. Den del av kyrkoavgifterna som utbetalas till församlingar redovisas under ändamålskostnader i resultaträkningen. Bidrag och gåvor har minskat något jämfört med förra året vilket redovisas i detalj under noterna 3 och 4 till resultaträkningen. Intäkterna som avser inbetalningar av pensionspremier och försäkringsavgifter har också ökat på grund av att kyrkan har haft pensionsförvaltningen under hela året jämfört med 2013 då pensionsförvaltningen endast fanns med under fyra månader på hösten. Verksamheten finansieras i första hand av insamlade medel då drygt 80 % av verksamhetsintäkterna, cirka 115,5 Mkr, består av kyrkoavgifter, gåvor och bidrag från enskilda, församlingar och övriga givare. Av de insamlade medlen kommer den största delen från privatpersoner och församlingar. Gåvor från församlingarna är i grunden också gåvor från privatpersoner. På koncernnivå tillkommer intäkter i form av bidrag, främst statsbidrag, för högskoleutbildning till Teologiska högskolan Stockholm AB samt intäkter från fastighetsförvaltning i Derbo Förvaltning AB. Verksamhetskostnaderna har ökat i jämförelse med föregående år vilket återigen beror på att kyrko avgifterna bruttoredovisas samt att pensionsförvaltningen avser ett helt år. Ändamålskostnaderna har ökat med cirka 4,4 Mkr om ökningen rensas för den del som avser kyrkoavgifterna som går till församlingarna. Detta beror i första hand på att regionernas verksamhet nu är med för hela året och att kyrkan har lämnat ett bidrag till Bromma folkhögskola på 1,6 Mkr i samband med flytten. Årets resultat före fördelning är ett överskott om 0,1 Mkr (-9,5 Mkr). På koncernnivå är årets resultat också positivt och beror i stor utsträckning på att dotterbolaget Derbo Förvaltning AB sålde en av sina fastigheter, Verkstadsklubben 10, under året. Totalt uppvisar koncernen ett positivt resultat på cirka 1,4 Mkr. 12 EQUMENIAKYRKAN ORG.NR:

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Sveriges Modellflygförbund

Sveriges Modellflygförbund Sveriges Modellflygförbund Organisationsnummer 825000-8532 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Sveriges Modellflygförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer