Anvisningar för ifyllande av blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse (i elektronisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för ifyllande av blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse (i elektronisk"

Transkript

1 Anvisningar för ifyllande av blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse (i elektronisk form) Meddelandet om fastighetsöverlåtelse ska fyllas i av köpvittnet. Inloggning Meddelandet om fastighetsöverlåtelse i elektronisk form finns både på Lantmäteriverkets webbplats på adressen > Fastigheter > Fastighetshandel > Bestyrkande av köp > Anvisningar för köpvittnen samt på webbplatsen suomi.fi. Att fylla i meddelandet om fastighetsöverlåtelse i elektronisk form förutsätter identifiering i tjänsten. Du kan välja om du vill identifiera dig med nätbankkoder eller med tjänstekort. I tjänsten finns en separat blankett för båda identifieringsätten: - Meddelande om fastighetsöverlåtelse (bankkoder) - Meddelande om fastighetsöverlåtelse (tjänstekort) Välj vilkendera metoden du vill identifiera dig med. Innehållet är likadant i båda blanketterna. Att fylla i blanketten Blanketten fylls i utgående från överlåtelsehandlingen och de uppgifter som uppgetts av dem som undertecknat den. Överlåtelseparternas personbeteckningar och FO-nummer ska antecknas särskilt noggrant på blanketten. Till meddelandet om fastighetsöverlåtelse i elektronisk form är det möjligt att tillägga ett obegränsat antal överlåtare, förvärvare och föremål för överlåtelse. Ifall överlåtelseobjekten är så många till antalet att man vill skicka uppgifterna om objekten som bilaga till meddelandet om fastighetsöverlåtelse, ska meddelandet om fastighetsöverlåtelse och dess bilagor skickas per brev. Det är inte möjligt att i elektronisk form skicka ett sådant meddelande till rätta mottagare. De uppgifter som på webblanketten är markerade med (*) är obligatoriska uppgifter och det går inte att sända webblanketten förrän alla dessa uppgifter har fyllts i. Användaren får ett meddelande ifall uppgifter saknas eller om de inte är i rätt form. Identifieringen till webblanketten sker med personliga nätbankkoder eller med tjänstekort. Webblanketten undertecknas inte. Försändelsedatumet fylls i automatiskt då blanketten sänds varför datumet inte antecknas på meddelandet om fastighetsöverlåtelse i elektronisk form. Uppgifter om köpvittnet På meddelandet om fastighetsöverlåtelse antecknas köpvittnesbeteckning, köpvittnets namn och kontaktuppgifter, överlåtelsens ärendenummer samt datum för bestyrkandet. Kontaktuppgifterna behövs bl.a. då lantmäteribyrån är tvungen att begära tilläggsinformation om överlåtelsen. Köpvittnesbeteckning: Förnamn: Släktnamn: Tjänsteställning: Köpvittnesbeteckning. Köpvittnets förnamn. Köpvittnets släktnamn. Köpvittnets tjänsteställning om han/hon fungerar som köpvittne å tjänstens vägnar.

2 Utdelningsadress: Postnummer: Postanstalt: Adressen till köpvittnets arbetsplats om han/hon fungerar som köpvittne på tjänstens vägnar eller köpvittnets hemadress om köpvittnet förordnats av lantmäteribyrån. se ovan, punkt Utdelningsadress. se ovan, punkt Utdelningsadress. Telefonnummer under tjänstetid: Köpvittnets telefonnummer under tjänstetid. E-postadress: Köpvittnets e-postadress. Överlåtelsens ärendenummer: Individuellt löpnummer för överlåtelse. Datum för bestyrkandet: Datumet då köpvittnet bestyrkade överlåtelsen. Datumet ska anges i följande form: dd.mm.åååå. Typ av överlåtelse Överlåtare Typ eller typer av ifrågavarande överlåtelse kryssas för. Släktnamn/namn på företag eller gemenskap: Överlåtarens släktnamn, eller ifall överlåtaren är ett företag eller en gemenskap, namnet på respektive företag/gemenskap. Ifall säljaren är ett dödsbo ska man anteckna på meddelandet vems bo det är frågan om (namnet på den avlidne). Vid byten och skiftesavtal antecknas den ena avtalsparten som överlåtare och den andra som förvärvare. Om det finns flera avtalsparter, hänvisas till den bifogade överlåtelsehandlingen. Förnamn: Överlåtarens förnamn. Personbeteckning/FO-nummer: Överlåtarens personbeteckning eller ifall överlåtaren är ett företag eller en gemenskap, FO-numret för respektive företag/gemenskap. Ifall överlåtaren inte har en finländsk personbeteckning antecknas överlåtarens födelsedag i denna punkt. Utdelningsadress: Postnummer: Postanstalt: Överlåtarens utdelningsadress. Postnummer till överlåtarens boningsort. Postanstalt på överlåtarens boningsort. Fullmakt förevisad i original/som kopia: Denna punkt fylls i då överlåtaren representerades med fullmakt av en annan person. Köpvittnet anger i meddelandet om fastighetsöverlåtelse ifall fullmakten har förevisats i original eller som kopia. Knappen Lägg till raden: Det är möjligt att tillägga ett obegränsat antal överlåtare. De uppgifter som ifyllts i fälten lagras på blanketten först när du klickar på knappen Lägg till raden. Då flyttas de uppgifter du fyllt i till fönstret nedanför knappen och textfälten töms. Efter detta kan du vid behov tillägga en annan persons uppgifter på motsvarande sätt. Ifall du vill granska de lagrade uppgifterna på nytt, för muspekaren ovanpå den rad som du vill titta på, och dubbelklicka på raden. Då syns uppgifterna igen i textfälten där du kan granska dem.

3 Knappen Radera vald rad: Ifall du märker att du gjort ett fel i samband med lagringen av personuppgifterna kan du radera ifrågavarande persons uppgifter genom att välja raden i fråga och klicka på knappen Radera vald rad. Förvärvare Släktnamn/namn på företag eller gemenskap: Förvärvarens släktnamn eller ifall överlåtaren är ett företag eller en gemenskap, namnet på respektive företag/gemenskap. Förnamn: Förvärvarens förnamn. Personbeteckning/FO-nummer: Förvärvarens personbeteckning eller ifall förvärvaren är ett företag eller en gemenskap, FO-numret för respektive företag/gemenskap. Ifall förvärvaren inte har en finländsk personbeteckning antecknas förvärvarens födelsedag i denna punkt. Om fast egendom överlåts för under bildning varande bostadsaktiebolags räkning, antecknas för under bildning varande bostadsaktiebolags räkning efter förvärvaruppgiften. Vid köp för annat bolags räkning antecknas för under bildning varande bolags räkning. Medborgarskap (om ej finskt): Utdelningsadress: Postnummer: Postanstalt: Förvärvarens medborgarskap ifall han/hon inte är finsk. Medborgarskapet antecknas i grundform, t.ex. Sverige. Förvärvarens utdelningsadress. Postnummer till förvärvarens boningsort. Postanstalt på förvärvarens boningsort. Fullmakt förevisad: Denna punkt fylls i då förvärvaren representerades med fullmakt av en annan person. Köpvittnet anger i meddelandet om fastighetsöverlåtelse ifall fullmakten har förevisats i original eller som kopia. Knappen Lägg till raden: Det är möjligt att tillägga ett obegränsat antal förvärvare. De förvärvaruppgifter som ifyllts i fälten lagras på blanketten först när du klickar på knappen Lägg till raden. Då flyttas de uppgifter du fyllt i till fönstret nedanför knappen och textfälten töms. Efter detta kan du vid behov tilllägga en annan persons uppgifter på motsvarande sätt. Ifall du vill granska de lagrade uppgifterna på nytt, för muspekaren ovanpå den rad som du vill titta på, och dubbelklicka raden. Då syns uppgifterna igen i textfälten där du kan granska dem Knappen Radera vald rad: Ifall du märker att du gjort ett fel i samband med lagringen av personuppgifterna kan du radera ifrågavarande persons uppgifter genom att välja raden i fråga och klicka på knappen Radera vald rad. Överlåtelse mellan släktingar: Punkten Överlåtelse mellan släktingar kryssas för ifall överlåtaren och förvärvaren är släkt med varandra. Med överlåtelse mellan släktingar avses en överlåtelse där förvärvaren är överlåtarens make/maka eller en person som i enlighet med kap. 2 ärvdabalken (40/1965) kunde ärva överlåtaren, överlåtarens adoptiv- eller foster-

4 barn eller deras make/maka. En överlåtelse mellan sambor räknas också som överlåtelse mellan släktingar. Uppgifter till direkt marknadsföring: Köpvittnet ska fråga förvärvarna om de ger sitt samtycke till att adressuppgifterna lämnas till direktmarknadsföring som gäller vissa branscher och opinions- eller marknadsundersökningar. Denna ruta kryssas för om alla förvärvare ger sitt samtycke. Ifall rutan inte kryssas för lämnas inte förvärvarens uppgifter till ifrågavarande ändamål. Uppgifter om föremål för överlåtelse Föremål för överlåtelse: Föremål för överlåtelse specifiseras i denna punkt. Föremål för överlåtelse kan vara: - hela fastigheter, - nya outbrutna områden, - kvotdelar av en fastighet, - särskilt överlåtna andelar i samfällt område eller - tidigare registrerade outbrutna områden eller andelar i samfällda. När det är fråga om överlåtelse av ett outbrutet område sätts ett kryss i en av rutorna för outbrutet område beroende på om det gäller ett nytt outbrutet område eller om det outbrutna området redan har en beteckning för outbrutet område. Lantmäteribyrån (eller kommunens fastighetsregisterförare) tilldelar det nya outbrutna området en beteckning för outbrutet område och antecknar det i fastighetsregistret samt märker ut det på fastighetsregisterkartan. På blanketten anges om det är fråga om vidareöverlåtelse av ett outbrutet område. I fråga om vidareöverlåtelse kryssas alternativet tidigare registrerat outbrutet område för och beteckningen för det outbrutna området antecknas. Om en anteckning om vidareöverlåtelse saknas i meddelandet och handlingarna, kan det outbrutna området felaktigt erhålla två olika beteckningar. Beteckningen för outbrutet område antecknas i fältet i sin helhet i bindestrecksform, t.ex M601. Ifall första delen av beteckningen är densamma som den överlåtande fastigheten har, kan man kort anteckna endast symboldelen för outbrutet område, t.ex. M601. Kommun: Kommunen där föremålet för överlåtelse är beläget väljs i rullgardinsmenyn. På basis av kommunen där föremålet för överlåtelse är beläget skickas meddelandet om fastighetsöverlåtelse i elektronisk form till rätt kommun och lantmäteribyrå. Ifall föremålen för överlåtelse är så mänga till antalet att en separat lista över dem bifogas ska man lägga märke till att meddelandet om överlåtelse i sådant fall inte kan skickas genom webblanketten utan skickas alltid per brev. By/Stadsdel: Fastighetsbeteckning: Lägenhetens namn: Näradress: Namnet på byn eller stadsdelen där föremålet för överlåtelse är beläget. Fastighetsbeteckningen för föremålet för överlåtelse. Fastighetsbeteckningen antecknas i bindestrecksform t.ex Namnet på fastigheten som är föremål för överlåtelsen. Fastighetens näradress meddelas alltid när den är känd. Näradress antecknas alltid för en tomtfastighet och även för en fastighet på glesbygden om den har tilldelats adress.

5 Fastighetens/outbrutna områdets totalareal: Totalarealen på det överlåtna föremålet antecknas alltid i kvadratmeter (m 2 ). Kvotdel: andelens storlek: När föremålet för överlåtelse är en kvotdel av en fastighet, anges kvotdelens storlek i fältet Kvotdel: andelens storlek. Andelens storlek anges som bråktal, decimaltal eller procenttal. När det gäller överlåtelse av en kvotdel anges hela fastighetens areal (m 2 ) som totalareal. Däremot lämnas punkten Föremålens totala markareal tom ifall det i överlåtelsen ingår en överlåtelse av en kvotdel. Förbehåll om outbrutet område, areal: När överlåtaren har förbehåll om ett outbrutet område i samband med överlåtelsen av en hel fastighet, ifylls hela fastighetens uppgifter normalt. Dessutom sätts ett kryss i rutan Förbehåll om outbrutet område och antecknas arealen på det outbrutna området (m2) i fältet som är reserverat för den. Förbehåll om andel i samfällda: Ifall överlåtaren av den fastighet som är föremål för överlåtelsen har förbehåll om den fastighets andelar i samfällda som är föremål för överlåtelsen, sätts ett kryss i denna ruta. Knappen Lägg till raden: Det är möjligt att tillägga ett obegränsat antal föremål för överlåtelse. De uppgifter som ifyllts i fälten för föremål för överlåtelse lagras på blanketten först när du klickar på knappen Lägg till raden. Då flyttas de uppgifter du fyllt i till fönstret nedanför knappen och textfälten töms. Efter detta kan du vid behov tillägga en annan persons uppgifter på motsvarande sätt. Ifall föremålen för överlåtelse är så mänga till antalet att en separat lista över dem bifogas ska man lägga märke till att meddelandet om överlåtelse i sådant fall inte kan skickas genom webblanketten, eftersom de kommuner/lantmäteribyråer som nämns i bilagan inte får uppgifterna om överlåtelsen. Meddelandet ska i sådant fall skickas per brev. Ifall du vill granska de lagrade uppgifterna om föremålet för överlåtelsen på nytt, för muspekaren ovanpå den rad som du vill titta på, och dubbelklicka raden. Då syns uppgifterna igen i textfälten där du kan granska dem Knappen Radera vald rad: Ifall du märker att du gjort ett fel i samband med lagringen av uppgifterna om föremålet för överlåtelsen kan du radera ifrågavarande persons uppgifter genom att välja raden i fråga och klicka på knappen Radera vald rad. Totalarealer Markarealer antecknas separat enligt markanvändning. I denna punkt anges arealer enligt olika användningsändamål. Arealerna anges alltid i kvadratmeter (m2). Vid köp av jord- och skogsbruksmark är det särskilt viktigt att arealerna av odlad jord och skogsmark antecknas separat. Att det är fråga om köp av enbart åker eller skog framgår av arealerna för odlad jord och skogsmark. Om överlåtelsen omfattar både mark- och vattenområde antecknas siffran för de överlåtna fastigheternas totala markareal i den punkt som särskilt har reserverats för den, och vattenareal separat i den punkt som reserverats för den. Om överlåtelsen omfattar endast vattenområde, antecknas dess areal enbart i den punkt som reserverats för den.

6 Överlåtelsens villkor Köpeskilling: Köpeskillingens storlek anges tydligt och entydigt. Myntenheten är euro. Om lös egendom (t.ex. bostadsaktier, anordningar) ingår i överlåtelsen, antecknas dess värde i punkten I överlåtelsen ingår lösöre. Då antecknas den totala köpeskillingen, i vilken lösöre ingår, i punkten Köpeskilling. Ifall köpeskillingen har bestämts i form av annat vederlag än pengar, antecknas detta i fältet eller annat vederlag. Övriga villkor: Överföring av äganderätten är villkorlig t.ex. när säljaren förbehåller sig äganderätten till fastigheten tills köpeskillingen i sin helhet är betald. Upplösande villkor kan gälla t.ex. när köparen inte beviljas byggnadslov till fastigheten. Typiska förbehåll om särskilda rättigheter är sytning, arrenderätt och avverkningsrätt. Det överlåtna föremålets egenskaper Föremålets avsedda användningsändamål: Föremålets avsedda användningsändamål antecknas i denna punkt. Ifall det finns flera användningsändamål, anges de alla. Med råmark anses huvudsakligen obebyggt område för vilket detaljplan ännu inte framställts, men som man inom nära framtid har för avsikt att planlägga för planmässigt samhällsbyggande. Köpare av råmark är vanligtvis kommun, samkommun, byggnadsfirma eller penninginrättning. Annat användningsändamål kan t.ex. vara vattenområde, naturskyddsområde, grus- eller torvområde. Uppgifter om plan: Den plan kryssas för som gäller på området för föremålet för överlåtelsen. Ifall ingen av de listade planerna gäller på området sätts ett kryss i rutan ingen plan. Uppgifter om byggnader: Byggnadssitutationen på området för föremålet/föremålen för överlåtelsen kryssas för. Det är viktigt att byggnadsuppgifterna är riktiga både för de enskilda överlåtelsernas och för köpeskillingsstatistikens del. Rutan enbart värdelösa byggnader kryssas för om det bara finns rivningsfärdiga byggnader på området. Rutan byggnaderna hör inte till köpet används t.ex. vid inlösning av arrendeområde. Föremål för överlåtelsen gränsar sig till strand: Köpvittnet ska fråga överlåtelseparterna om föremålet för överlåtelsen gränsar till strand. Tilläggsuppgifter Avsedd som tillskottsområde till fastighet, fastighetsbeteckning: Ifall föremålet för överlåtelsen är avsedd som tillskottsområde till en annan fastighet, antecknas den andra fastighetens fastighetsbeteckning i denna punkt. Fastighetsbeteckningen ska anges i bindestrecksform t.ex Lantmäteribyrån eller kommunen tilldelar de outbrutna områdena beteckningar för outbrutna områden, antecknar dem i fastighetsregistret och märker ut dem på fastighetsregisterkartan. Det är ytterst viktigt att registermyndigheten erhåller exakta och korrekta uppgifter om det outbrutna områdets läge. Att ange den fastighet som fastigheten är avsedd som tillskottsområde

7 till, underlättar utmärkningen av det outbrutna området på fastighetsregisterkartan. Till överlåtelsen hör markanvändningsavtal: Rutan kryssas för ifall markanvändningsavtal (planläggningsavtal) som avses i 91 b markanvändnings- och bygglag (132/1999) hör till överlåtelsen. Bilagor En kopia av överlåtelsehandlingen ska bifogas till meddelandet om fastighetsöverlåtelse, ifall det är fråga om byte, ifall överlåtelsen gäller ett outbrutet område eller ifall det inte går att anteckna alla nödvändiga uppgifter på blanketten. Till meddelandet om överlåtelse som gäller outbrutet område ska man alltid bifoga en karta över det outbrutna området samt en kopia av överlåtelsehandlingen. Som dylik karta används i första hand ett tidsenligt utdrag ur fastighetsregisterkartan. Det outbrutna området märks tydligt ut på utdraget ur fastighetsregisterkartan. Utdrag ur fastighetsregisterkartan erhålls från lantmäteribyråerna. Man kan också fråga efter utdrag ur fastighetsregisterkartan hos mätnings- eller byggnadstillsynsmyndigheter i den kommun där fastigheten är belägen. Till meddelandet om fastighetsöverlåtelse i elektronisk form kan man bifoga bilagor vilka måste vara i pdf-format. Ifall du försöker bifoga bilagor i något annat format ger tillämpningen ett felmeddelande och låter dig inte bifoga respektive filer. Försändelsens totala storlek får vara högst 5 MB. Tillämpningen låter dig bifoga bilagor om den totala storleken inte överskrider denna gräns, men när denna gräns nås får du ett meddelande och du kan inte längre bifoga bilagor. Då måste du antingen förminska bilagefilens storlek, om det är möjligt, eller skicka bilagorna per post, se nedan punkten Bilagorna levererade med posten. Ifall du skickar bilagor kryssa även för de behövliga punkterna på meddelandet om fastighetsöverlåtelsen: Kopia av överlåtelsehandlingen bifogas och Karta bifogas. Bilagorna levererade med posten: Ifall du inte har möjlighet att omvandla bilagefiler till pdf-format måste du skicka dem per post till respektive lantmäteribyråer och kommuner, och tilllägga till dem en hänvisning till det meddelande om fastighetsöverlåtelse som du skickat i elektronisk form. De bilagor som skickas per post ska innehålla åtminstone köpvittnets namn och överlåtelsens beteckning. Du ska lägga märke till att även bilagorna ska skickas inom två vardagar efter bestyrkande av överlåtelsen. Meddelandet om fastighetsöverlåtelse kan du i alla fall skicka i elektronisk form. Bifogande av bilaga Bilagor kan bifogas på följande sätt: Klicka på knappen Selaa (bläddra), varvid din egen dators utforskare öppnas. Sök den önskade bilagan och tillsätt den genom att dubbelklicka på filen. I fältet Sök fil ser du var filen är belägen. I rutan Filens innehåll kan du skriva en beskrivning om filens innehåll, t.ex. karta eller köpebrev. Efter detta klicka på knappen Bifoga bilaga, vilket är nödvändigt för att lagra filen som bilaga till meddelandet om fastighetsöverlåtelse. Lägg märke till att den fil som du bifogar ska vara i pdf-format och försändelsens storlek inte får överskrida 5 MB.

8 Att sända meddelande om fastighetsöverlåtelse med hjälp av bankkodsidentifiering Kontrollera den ifyllda blanketten på skärmen. Efter att ha kontrollerat de uppgifter du fyllt i klicka på knappen Sänd. Tillämpningen för dig till en sida där du får ett meddelande om att försändelsen lyckades. Sidan innehåller information om att blanketten har skickats, hur många bilagor det innehöll samt tidpunkten för mottagandet. Skriv ut det skickade meddelandet om överlåtelse i den här vyn åt dig själv för att bifoga det till din journal. Genom att klicka på blankettlänken (Meddelande om fastighetsöverlåtelse (bankkoder)) öppnas den skickade meddelandeblanketten och du kan skriva ut den i normal ordning genom Skriv utknappen i din webbläsare. De bifogade bilagorna visas i meddelandeblankettens mottagningsuppgifter. Tjänsteleverantören erbjuder också möjlighet att lagra det skickade och förhandsifyllda meddelandet om fastighetsöverlåtelse under rubriken Mina e- tjänster där det förvaras en viss tid. Lägg märke till att Lantmäteriverket inte stöder denna tjänst. Köpvittnen ska alltid skriva ut de skickade blanketterna åt sig själva för att arkiveras varaktigt. Att sända meddelande om fastighetsöverlåtelse med hjälp av TJÄNSTEKORT Kontrollera den ifyllda blanketten på skärmen. Efter att ha kontrollerat de uppgifter du fyllt i klicka på knappen Sänd. Du får ett meddelande om att försändelsen lyckades, tidpunkten för försändelsen samt möjligheten att skriva ut meddelandet om fastighetsöverlåtelse. Skriv ut meddelandet om fastighetsöverlåtelse för köpvittnets journal genom att klicka på knappen Skriv ut. De bifogade filerna visas i utskriftens första del efter uppgifterna om skickande.

Så här fyller du i ett meddelande om fastighetsöverlåtelse

Så här fyller du i ett meddelande om fastighetsöverlåtelse 3.3.2017 Så här fyller du i ett meddelande om fastighetsöverlåtelse Att fylla i meddelanden om fastighetsöverlåtelse ingår i köpvittnets uppgifter. Detta måste göras inom två vardagsdygn efter bestyrkandet

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN LANTMÄTERIVERKET ANVISNING MML 1527/04 00 00/2014 10.4.2014 Uppdaterad 23.6.2014 ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN BÄSTA KÖPVITTNE Offentliga köpvittnets meddelande om fastighetsöverlåtelse är den viktigaste

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN LANTMÄTERIVERKET ANVISNING MML 1527/04 00 00/2014 10.4.2014 Uppdaterad 22.05.2015 ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN BÄSTA KÖPVITTNE Offentliga köpvittnets meddelande om fastighetsöverlåtelse är den viktigaste

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD

LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD Ote kantakartasta 1:500 Utdrag ur baskartan 1:500 02.04.2013 5 4 3142 10 8 11 12 cirka 6 m2 9 17 18 cirka 10 m2 2142 13 4 3 14 6 102 1142 16 cirka 403 m2 16 18 15 cirka 9

Läs mer

REGISTRERINGS/ÄNDRINGSANMÄLAN FÖR DJURHÅLLNINGSPLATS (Pälsdjur, hjort- och kameldjur)

REGISTRERINGS/ÄNDRINGSANMÄLAN FÖR DJURHÅLLNINGSPLATS (Pälsdjur, hjort- och kameldjur) REGISTRERINGS 1 (9) Läs noggrant igenom anvisningarna innan du fyller i blanketten. Blanketten lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där anmälarens gårdsbruks driftscentrum finns eller

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING OLE_TY4 1 *1149901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om uppehållstillstånd i Finland som idrottare, idrottstränare och bedriver

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

1. Djurhållningsplatsens anmälare (ändring av anmälare, se punkt 6) Namn Lägenhetssignum/kundsignum Personbeteckning Språk

1. Djurhållningsplatsens anmälare (ändring av anmälare, se punkt 6) Namn Lägenhetssignum/kundsignum Personbeteckning Språk 1 (9) Läs noggrant igenom ifyllningsanvisningarna innan du fyller i blanketten. Blanketten lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där anmälarens gårdsbruk har sitt driftscentrum eller

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten Sökandes anvisning Utbildningsstyrelsen våren 2012 Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten I anvisningen beskrivs hur ansökningsblanketten ifylls och skickas

Läs mer

REGISTRERINGS-/ÄNDRINGSANMÄLAN FÖR DJURHÅLLNINGSPLATS (Bin och humlor)

REGISTRERINGS-/ÄNDRINGSANMÄLAN FÖR DJURHÅLLNINGSPLATS (Bin och humlor) REGISTRERINGS-/ÄNDRINGSANMÄLAN (Bin och humlor) 1 (8) Läs noggrant igenom anvisningarna innan du fyller i blanketten. Blanketten lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där anmälarens

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND OLE_JATKO_PS 1 *1289901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_EN 1 *1049901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV TIDIGARE FINSKT MEDBORGARSKAP Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1158/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

Kontaktperson: Kontaktpersonens e-postadress: uppgifterna behövs för följande myndighetsuppgifter eller på basis av följande lag:

Kontaktperson: Kontaktpersonens e-postadress: uppgifterna behövs för följande myndighetsuppgifter eller på basis av följande lag: Beställare Kommun: Kontaktperson: Kontaktpersonens e-postadress: Uppgifterna beställs på följande sätt: Uppgifter i lagfartsbevis med alla personuppgifter uppgifterna behövs för följande myndighetsuppgifter

Läs mer

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten.

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten. E-blankett för gåvoskattedeklaration Så här fyller du i blanketten Fyll i blanketten systematiskt genom att fylla i alla obligatoriska vita fält (*) och andra uppgifter som ska anmälas. Det går inte att

Läs mer

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND Kansliavdelningen PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN, Åland Tel. +358-18-25000, fax. +358-18-19155 e-post registrator@regeringen.ax URL www.regeringen.ax ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND SÖKANDEN Namn Medborgarskap

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING OLE_TUT 1 *1109901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd för genomförande

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY5 1 *1155501* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare eller en arbetsgivare som är

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE PK3_plus 1 *1479901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE Denna blankett är avsedd för dig vars vårdnadshavare ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND - MAKEN/MAKAN FINSK MEDBORGARE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND - MAKEN/MAKAN FINSK MEDBORGARE OLE_PH2 1 *1309901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND - MAKEN/MAKAN FINSK MEDBORGARE Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Din make/maka

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund av att du har hört till de ingermanlänningar

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

K Ö P E B R E V. SÄLJA RE As. Oy Kirkkonummen Masalanniitty, c/o YIT Rakennus Oy, PB 36, Helsingfors (nedan Säljare)

K Ö P E B R E V. SÄLJA RE As. Oy Kirkkonummen Masalanniitty, c/o YIT Rakennus Oy, PB 36, Helsingfors (nedan Säljare) Kommunstyrelsens 2.11.2015 förslag till kommunfullmäktige 16.11.2015 K Ö P E B R E V SÄLJA RE As. Oy Kirkkonummen Masalanniitty, 0601113-0 c/o YIT Rakennus Oy, PB 36, 00621 Helsingfors (nedan Säljare)

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

BYTESBREV GÄLLANDE FASTIGHETER

BYTESBREV GÄLLANDE FASTIGHETER 1/4 BYTESBREV GÄLLANDE FASTIGHETER Parter Kyrkslätts kommun FO-nummer: 0203107-0 PB 20, 02401 Kyrkslätt nedan "Kommunen" Kyrkslätts kyrkliga samfällighet FO-nummer xxxx PB 26, 02401 Kyrkslätt nedan "Samfälligheten"

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY1 1 *1129901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare,

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA?

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? Anvisningar till stipendiegivare Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? 1.10.2010 ANVISNING 2 (8) Innehåll 1 Stipendiegivarens skyldighet att lämna uppgifter... 3 2 Anmälningsskyldigheten i praktiken...

Läs mer

+ + Har du eller har du tidigare haft en finländsk personbeteckning? Ja Nej. OLE_PH5_sv_311216PP +

+ + Har du eller har du tidigare haft en finländsk personbeteckning? Ja Nej. OLE_PH5_sv_311216PP + OLE_PH5 1 *1329901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ANNAN ANHÖRIG Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om ditt första uppehållstillstånd i Finland på basis av familjeband som annan anhörig

Läs mer

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE KAN_4 1 *1199901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt

Läs mer

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Bruksanvisning 31.10.2007 1 (1) Innehållsförteckning 1 Program för fakturerarmeddelande... 1 2 Uppgörande av fakturerarmeddelande... 1 3 Datainnehållet i

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN

ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN Innan du kan skriva ditt barn till skolan ska du göra ett användarnamn i wilma. Om ditt barn redan går på en förskola där Wilma tagits i bruk använd då samma

Läs mer

Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING. ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Huvudstödsansökan

Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING. ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Huvudstödsansökan Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Huvudstödsansökan Innehåll 1 Allmänt om tillämpningen... 3 1.1 Krav på maskinvara... 3 1.2 Användarrättigheter

Läs mer

Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING. ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Såningsarealens ändringar

Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING. ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Såningsarealens ändringar Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Såningsarealens ändringar Innehåll 1 Allmänt om tillämpningen... 3 1.1 Krav på maskinvara... 3 1.2 Användarrättigheter

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG

BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG 25.2.2013 BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG Den elektroniska servicen e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG 2 (42) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Krav

Läs mer

Offentligt. Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare

Offentligt. Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare Promemoria 1 (8) Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare Innehåll 1 Inledning... 1 2 Ta emot ett skyddat meddelande... 1 3 Läsa ett skyddat meddelande...

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

VIPU ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 NATIONELLA HUSDJURSTÖDETS FÖRSKOTT

VIPU ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 NATIONELLA HUSDJURSTÖDETS FÖRSKOTT VIPU ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 NATIONELLA HUSDJURSTÖDETS FÖRSKOTT Innehåll 1 Allmänt om tillämpningen... 3 1.1 Krav på maskinvara... 3 1.2 Användarrättigheter och inloggningsalternativ...

Läs mer

OLE_PH4 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_PH4 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_PH4 1 *1319901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR BARN Med denna blankett ansöks om ett första uppehållstillstånd i Finland för ett barn under 18 år på grund av familjeband. Avsikten med ansökan om

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_ADO 1 *1019901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ADOPTION Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som är bosatt i Finland och ansöker om uppehållstillstånd för ett

Läs mer

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter Eviras anvisning Eviras anvisning Tas i bruk 10/2009 TIHY Godkänd av Föredragande Mera information Matti Huttunen Pia Vilen Dataadministrationsenheten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1059/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren ska vanligen

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 17.11.2012 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

eolf Manual för Valideringar Översättning av EP-patent och EP-ansökningar 2014-08-14/LT

eolf Manual för Valideringar Översättning av EP-patent och EP-ansökningar 2014-08-14/LT eolf Manual för Valideringar Översättning av EP-patent och EP-ansökningar 2014-08-14/LT Denna manual på svenska är tänkt att användas som ett komplement till den mer omfattande manualen på engelska som

Läs mer

PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016

PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016 PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016 Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: Cirka 20 % beredning av förrättningen och arkivundersökningar Cirka 30 % förrättningssammanträden

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Nybyggnadskarta. Bra länkar. I vilken roll söker du. Beställa nybyggnadskarta. Välj

Nybyggnadskarta. Bra länkar. I vilken roll söker du. Beställa nybyggnadskarta. Välj Välj Bra länkar Välkommen att beställa en nybyggnadskarta med hjälp av denna tjänst. Du måste känna till Fastighetens beteckning (https://butiken.metria.se/fsokalla/). Kontakta gärna din kommun om du har

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ARBETSTAGARE (TTOL)

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ARBETSTAGARE (TTOL) OLE_TY1 1 *1129901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ARBETSTAGARE (TTOL) Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare. Du ska komma till Finland

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. Födelseort. KAN_5_sv_311216PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. Födelseort. KAN_5_sv_311216PP + KAN_5 1 *1209901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; ADOPTIVBARN SOM FYLLT TOLV ÅR Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för ett adoptivbarn som har fyllt 12 år och av vars adoptivföräldrar

Läs mer

Innehåll. Blanketten Lite om blanketten: ~ 1 ~ Inmatning/redigering av uppgifter i Skärgårdens serviceregister Snabbmanual

Innehåll. Blanketten Lite om blanketten: ~ 1 ~ Inmatning/redigering av uppgifter i Skärgårdens serviceregister Snabbmanual ~ 1 ~ Inmatning/redigering av uppgifter i Skärgårdens serviceregister Snabbmanual Innehåll Registeruppgifterna...1 Blanketten...1 Redigeringssida 1 uppgifter om företaget...2 Adressuppgifter...3 Internet

Läs mer

1. Så här gör man en ansökan

1. Så här gör man en ansökan 1. Så här gör man en ansökan En ansökan består av en elektronisk blankett och dess bilagor (vanligen forskningsplan, meritförteckning osv.) som den sökande ifyller i Akademins e-tjänst. Mer information

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt 1. Ansökan Ansökan skall vara ställd till överförmyndaren och undertecknad av ställföreträdaren (god man/förvaltare/ förmyndare). I ansökan

Läs mer

Wilmaguide för vårdnadshavarna

Wilmaguide för vårdnadshavarna HELSINGFORS STAD 1(9) Wilmaguide för vårdnadshavarna Vad är Wilma? Wilma är en Internetanslutning för lärare och elever samt deras vårdnadshavare. Det är inget dataprogram som fungerar på användarens dator,

Läs mer

Manual för studerande Version 2.2.0

Manual för studerande Version 2.2.0 Ansökningssystemet Joopas Innehållsförteckning Manual för studerande Version 2.2.0 Innehållsförteckning 1 1 Allmänt 2 1.1.1 Allmänt om manualen 2 1.1.2 Allmänt om ansökningssystemet Joopas 2 1.1.3 Ansökan

Läs mer

Ansök om Autogiro hos din golfklubb

Ansök om Autogiro hos din golfklubb Ansök om Autogiro hos din golfklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Skapa en användare... 3 Fyll i en ansökan... 5 Skriv ut, signera och lämna in din blankett till din golfklubb... 6 Vid

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 16.11.2013 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

AnmalanKA. Bra länkar. I vilken roll söker du Roll Typ av roll * (Se 1) (Endast ett val) Privatperson - Personlig e-legitimation

AnmalanKA. Bra länkar. I vilken roll söker du Roll Typ av roll * (Se 1) (Endast ett val) Privatperson - Personlig e-legitimation Välj Bra länkar Med denna tjänst kan du anmäla dig som kontrollansvarig i ett pågående ärende. För att kunna använda tjänsten måste du känna till ärendets nummer och fastighetens beteckning - något som

Läs mer

Innehåll 1. Inloggning... 2 2. Inloggningsvy... 2 3. Sökfunktioner... 3

Innehåll 1. Inloggning... 2 2. Inloggningsvy... 2 3. Sökfunktioner... 3 PM 2014-03-03 1 (13) Diarieföring vid samhällsbyggnadsförvaltningen Denna promemoria är tänkt som en översiktlig guide för hur du gör när du diarieför. En mer ingående handbok finns på Insidan (Hjälp i

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE PK3_plus 1 *1479901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE Denna blankett är avsedd för dig vars vårdnadshavare ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Läs mer