Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm"

Transkript

1 Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010

2

3 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december 2010 Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké 2010: 16 februari 2011 Definitioner Med Avega Group, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Avega Group AB (publ), organisationsnummer , inklusive dotterbolag. Samtliga bolag är svenskregistrerade aktiebolag. Med Remium avses i det följande Remium AB, organisationsnummer Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, organisationsnummer NASDAQ OMX Stockholm avser NASDAQ OMX Stockholm AB, organisationsnummer Med IFRS avses International Financial Reporting Standards. Notering avser upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm. Med Prospekt avses föreliggande dokument vilket har upprättats med anledning av Noteringen. Handlingar införlivade genom hänvisning Avega Groups årsredovisningar för räkenskapsåren 2006/2007, 2007/2008, 2008 och 2009 är i sin helhet införlivade i Prospektet genom hänvisning till nämnda handlingar, i enlighet med 2 kap 20 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen i årsredovisningarna är således en del av Prospektet och skall läsas tillsammans med övrig information i Prospektet. Förutom Bolagets reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2006/2007, 2007/2008, 2008 och 2009 samt den översiktligt granskade delårsrapporten för kvartal tre 2010, har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Räkenskapsåren 2006/2007, 2007/2008 och 2008 har granskats av SET Revisionsbyrå AB och 2009 har granskats av KPMG. Revisionsberättelserna finns intagna i årsredovisningarna för respektive år och innehåller inga anmärkningar. Handlingarna har ingivits till Finansinspektionen samt finns tillgängliga hos Bolaget och på Avega Groups webbplats Finansiell rådgivare Remium är finansiell rådgivare till Avega Group och har biträtt Bolaget vid upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter härrör från Bolaget friskriver sig Remium från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i Prospektet. Upprättande och registrering av prospekt Detta Prospekt har upprättats med anledning av styrelsens för Avega Group ansökan om upptagande till Notering av Bolagets aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm. De siffror som redovisas i detta Prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer inte alltid summerar. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation, däribland information om storleken på marknader där Avega Group är verksamt. I de fall informationen har hämtats från externa källor ansvarar Avega Group för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Avega Group anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten av informationen inte kan garanteras. Detta prospekt innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier i Avega Group. Prospektet får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Såvitt Avega Group kan känna till och förvissa sig om genom jämförelser med annan information som offentliggjorts av de parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Observera att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Prospekt kan bli tvungen att bekosta en översättning av Prospektet. Svensk lag skall tillämpas på innehållet i detta Prospekt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed relaterade frågor skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

4 Uttalanden om framtiden Prospektet innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Sådana framtidsinriktade uttalanden förekommer främst i avsnitten Sammanfattning, Riskfaktorer, Affärsidé, vision, mål och strategier samt Verksamhet. Orden avser, ämnar, förväntar, skall, kan, anser, bedömer, borde, förutser, planerar och liknande uttryck anger att det är fråga om framåtriktade uttalanden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för Prospektet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i Prospektet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgång kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag. Branschfakta och information från tredje part Prospektet innehåller information om Avega Group bransch, inklusive historiska marknadsdata och branschprognoser. Bolaget har h ämtat denna information från ett flertal källor, bland annat branschpublikationer. Branschpublikationerna uppger att den historiska informationen har hämtats från olika källor som anses tillförlitliga, men inga garantier lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. Bolaget kan inte garantera att informationen är korrekt. Branschprognoser är till sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. Information från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Utöver information från utomstående gör även Avega Group vissa interna bedömningar avseende marknaden. Dessa har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en tredje part eller någon av Avega Groups konkurrenter som använder andra metoder för datainsamling, analyser eller beräkningar av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera samma resultat.

5 Innehåll Sammanfattning 5 Riskfaktorer 10 Bakgrund och motiv 13 Vd har ordet 14 Marknad 15 Affärsidé, vision, mål och strategier 18 Historik 19 Verksamhet 20 Finansiell utveckling i sammandrag 28 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 32 Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information 38 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden 40 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 43 Bolagsstyrning 47 Bolagsordning 52 Legala frågor och övrig information 54 Vissa skattefrågor i Sverige 56 Delårsrapport för perioden januari september Ordlista 79 Adresser 80

6 4 Avega Group Prospekt 2010

7 Sammanfattning Denna sammanfattning är endast ämnad att utgöra en introduktion till och ett sammandrag av de mer detaljerade upplysningarna i Prospektet. Varje beslut att investera i aktier i Avega Group skall därför baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet och således inte enbart baserat på denna sammanfattning. Allt ägande av aktier och andra finansiella instrument är förenat med risktagande. En investering i Avega Group innebär en möjlighet till en positiv utveckling av investerat kapital, men är även förknippat med risk och risktagande, se avsnittet Riskfaktorer. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den, bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. En investerare som väcker talan i domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. Affärsidé Avega Groups affärsidé är att matcha kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Vision Avega Groups vision är att vara Sveriges ledande ITkonsultföretag inom utvalda specialistområden. Detta inkluderar att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och marknadsledande när det gäller social och teknisk kompetens hos medarbetare. Avega Group i korthet Avega Group är ett konsultföretag med dotterbolag specialiserade inom IT- och verksamhetsutveckling. Avega Group grundades i december år 2000 av Jan Rosenholm (VD) och Lars-Erik Eriksson (Styrelseordförande). Bolaget har uppvisat lönsamhet varje räkenskapsår sedan starten av verksamheten. Avega Group är etablerat på den svenska marknaden med huvudsakligt fokus på regionerna Stockholm och Öresund. Per den 30 september 2010 uppgick antalet medarbetare till 268, varav 227 var konsulter. Bolaget anställer huvudsakligen seniora konsulter med minst fem års relevant erfarenhet inom respektive specialistområde. Under delårsperioden januari september 2010 uppgick Bolagets nettoomsättning till 193,0 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 15,6 miljoner kronor, motsvarande en röreselmarginal om 8,1 procent. Tjänsteerbjudande Avega Group erbjuder tjänster inom sex specialistområden; Strategi, Affärssystem, Business Intelligence, IT-ledning, Arkitektur/Utveckling och Infrastruktur. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal branscher varav bank/finans, försäkring, detaljhandel och offentlig sektor var de största branscherna under delårsperioden januari september 2010 baserat på omsättningen. Nedan framgår Avega Groups sex specialistområden. Avega Groups marknad Avega Group är idag etablerat på den svenska marknaden som en ledande leverantör av specialiserade konsulter inom IT- och verksamhetsutveckling. Bolagets verksamhet bedrivs med huvudsakligt fokus på regionerna Stockholm och Öresund. Under delårsperioden januari september 2010 härstammade 94,3 procent av Avega Groups omsättning från Avega Groups tjänsteerbjudande Strategi Affärssystem Business Intelligence IT-ledning Arkitektur/ Utveckling Infrastruktur Avega Group Prospekt

8 Avega Groups omsättning per bransch jan sep 2010 Avega Groups omsättning per kundkategori jan sep ,0% 35,8% 25,1% 21,0% Fem största kunderna Övriga kunder med ramavtal/ preferred partner Övriga kunder 8,5% Detaljhandel Bank/finans Offentlig sektor Försäkring Teleoperatör/Telecom 54,2% 12,1% 12,3% 21,0% Övriga region Stockholm och resterande del av Bolagets omsättning utgjordes av intäkter från region Öresund. Avega Group konkurrerar främst med medelstora nordiska aktörer och mindre nischade regionala aktörer. Marknadsstorlek och marknadstillväxt 1 Utvecklingen för företagens IT-budgetar i Sverige har historiskt uppvisat en hög grad av samvariation med konjunktur utvecklingen. För 2009 uppgick de svenska IT-budgeterna totalt till 144,1 miljarder kronor, vilket mot svarade en minsk ning om 7,0 procent jämfört med De svenska ITbudgetarna prognostiseras enligt Radar Group International växa med 1,4 procent under 2010 till 146,2 miljarder kronor. IT-budgeterna förväntas dock understiga nivån 2008 då de uppgick till 155,0 miljarder kronor. Under 2009 fördelades de svenska IT-budgeterna på inköp av tjänster (36 procent), interna kostnader (31 procent), mjukvara (19 procent) och hårdvara (14 procent). Således utgjordes en genomsnittlig IT-budget under 2009 till 69 procent av externa kostnader. Inom prognosen för de svenska IT-budgeterna för 2010 förväntas samtliga områden uppvisa tillväxt förutom de interna kostnaderna 2 som förväntas minska med cirka 2 procent. De svenska IT-budgeterna exklu derat interna kostnader uppgick under 2009 till 105,0 miljarder kronor, vilket var en minskning om 7,1 procent gentemot föregående år. För 2010 respektive 2011 förväntas de externa svenska IT-budgetarna öka med 2,2 respektive 3,0 procent. Bakgrund och motiv till Notering på NASDAQ OMX Stockholm Avega Group har uppvisat lönsamhet varje räkenskapsår sedan grundandet 2000 och den 1 november 2007 listades Bolagets aktier av serie B efter en ägarspridning på NASDAQ OMX First North. Noteringen på NASDAQ OMX Stockholm förväntas gynna Bolagets fortsatta utveckling och expansion. Styrelsen bedömer att Noteringen medför en kvalitetsstämpel samt att den ökar möjligheterna till att framför allt stärka varumärket hos kunder och underlätta framtida rekryteringar, vilket är en viktig framgångsfaktor inom Avega Groups bransch. Noteringen förväntas även medföra att Avega Group kommer att erhålla en ökad genomlysning och analys av Bolaget, ett utökat ägande från såväl institutioner som privata investerare, en förbättrad likviditet i aktien samt ökad uppmärksamhet från aktiemarknaden, media samt övriga externa intressenter. Avega Group och Bolagets styrelse har sedan listningen på NASDAQ OMX First North 2007 erfarenhet från att vara ett publikt bolag vars aktier är föremål för handel på en marknads plats. Styrelsen bedömer att Bolaget nu är moget för en Notering på NASDAQ OMX Stockholm med de ökade krav som det medför, baserat på den operationella utveckling som har skett sedan aktierna listades på NASDAQ OMX First North. Handel i Avega Group förväntas påbörjas den 16 december Finansiella mål och utdelningspolicy Finansiella mål Omsättningstillväxt Styrelsens mål är en genomsnittlig omsättningstillväxt om 15 procent årligen över en konjunkturcykel. 1) Marknadsstorlek och -tillväxt i detta avsnitt är, om inget annat framgår, hämtad från Radar Group international. 2) Interna kostnader avser till exempel löner, driftskostnader och overhead. 6 Avega Group Prospekt 2010

9 Rörelsemarginal Styrelsens mål är att den genomsnittliga rörelsemarginalen skall uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Kapitalstruktur Styrelsens målsättning är att Koncernens soliditet skall uppgå till lägst 25 procent och att kassalikviditeten skall uppgå till lägst 100 procent. Utdelning Styrelsen har som målsättning att, med beaktande av bland annat Bolagets kapitalstruktur, kassaflöde, likviditet och finansieringsbehov, årligen dela ut upp till 50 procent av vinsten efter skatt. Målsättning avseende kundbas Avega Groups målsättning är att ingen enskild kund skall svara för mer än 10 procent av omsättningen och att kunderna skall finnas i olika branscher för en effektiv riskspridning. Ägarförhållanden Nedanstående tabell visar ägarförhållandena i Avega Group per den 30 september Riskfaktorer i korthet En sammanfattning av de mer väsentliga riskerna som en investerare bör beakta vid en investering i Avega Group redovisas i det följande. Utöver sammanfattningen och avsnittet Riskfaktorer på s. 10 i Prospektet, där riskerna beskrivs mer utförligt, skall en investerare även beakta övrig information i Prospektet samt en allmän omvärlds bedömning. Medarbetare och Rekrytering Avega Group är ett kunskapsföretag och därmed beroende av att kunna attrahera och behålla kompetent personal. Bolagets framtida utveckling och lönsamhet beror i stor utsträckning på konsulternas specialistkompetenser. Konkurrensen om kvalificerad personal är betydande och förlust av kompetenta medarbetare kan ha negativ inverkan på Avega Groups verksamhet och lönsamhet. Debiteringsgrad och timarvoden De faktorer som har störst inverkan på Avega Groups nettoresultat är timarvodet på Bolagets konsulttjänster och debiteringsgraden. För det fall Avega Groups projekt förskjuts i tiden kan detta påverka omsättningen och resultatet under vissa perioder. Avega Groups resultat är beroende av försäljning av konsulttimmar varför det är av stor vikt att upprätthålla både debiteringsgrad och timarvoden. Nuvarande debiteringsgrad och timarvoden kan inte garanteras i framtiden vilket kan leda till negativa effekter på Avega Groups omsättning, resultat och finansiella ställning. Bolagets storlek och geografiska närvaro Bolagets globala konkurrenter har i flera fall ett större antal anställda och bedriver verksamhet på fler geografiska marknader än Avega Group. Rådande tendens på marknaden för konsulttjänster inom IT- och verksamhetsutveckling är att kunderna väljer att upphandla tjänster genom att teckna ramavtal med färre och större leverantörer än tidigare. Potentiella kunder kan komma att beakta dessa faktorer, vilket kan innebära att Avega Group inte har samma möjlighet att konkurrera som ovan nämnda konkurrenter. Aktieägare Antal A Antal B Kap % Röst % Rosek Invest AB ,1% 78,7% Lannebo Micro Cap ,5% 1,4% Försäkringsbolaget Avanza Pension ,6% 1,2% Schultze Mats ,1% 8,4% PSG Small Cap ,9% 0,8% Eddaconsult AB ,7% 0,6% Nordea Nordic Equity Hedge Fund ,5% 0,5% Sven Engborg ,1% 0,5% Fredric Broström ,0% 0,4% Ulf Sundelin ,9% 0,4% Totalt, listade ägare ,4% 93,1% Totalt, övriga ägare ,6% 6,9% Totalt, alla ägare ,0% 100,0% Källa: Euroclear Sweden AB 3) Rosek Invest AB ägs av Jan Rosenholm och Lars-Erik Eriksson. Utöver detta innehar Jan Rosenholm aktier av serie B genom Creative Roses AB. 4) Eddaconsult AB ägs av Göran E. Larsson. 5) Varav aktier ägs genom Flocco Holding AB. Avega Group Prospekt

10 Sammantaget kan detta påverka Avega Groups verksamhet, resultat och tillväxtutsikter. Konjunkturutveckling Avega Groups utveckling och finansiella ställning är delvis beroende av faktorer utanför Avega Groups kontroll, såsom den all männa konjunkturen, marknadsförutsättningarna för kun derna och förekomsten av nya konkurrerande produkter och tjänster. Framtida lågkonjunkturer kan ha en negativ påverkan på Avega Groups verksamhet, resultat och tillväxtutsikter. Konkurrens Avega Group verkar på en mycket konkurrensutsatt mark nad och möter ett antal konkurrenter inom Bolagets specialistområden. Vissa av Avega Groups konkurrenter kan ha större finansiella resurser än Avega Group, vilket kan innebära att konkurrenter kan ha bättre förutsättningar att anpassa sig till förändringar i kundefterfrågan samtidigt som de kan avsätta mer resurser till marknadsföring och rekrytering. Mot bakgrund av detta är det inte säkert att Avega Group framöver kommer att vara lika framgångsrikt ur konkurrenssynpunkt. Begränsad handel i Avega Groups aktie Det är inte möjligt att förutse investerarnas intresse för Avega Group som bolag, aktiv handel i aktien och/eller hur handeln i aktien kommer att fortlöpa framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier i Avega Group vid ett givet tillfälle. Finansiell utveckling i sammandrag Nedan presenteras Avega Groups finansiella översikt i samman drag för perioden 1 maj 2006 till och med den 30 september Räkenskaperna för 2006/2007, 2007/2008, 2008 och 2009 är införlivade i Prospektet genom hänvisning. Räken skaperna enligt nedan har upp rättats i enlighet med IFRS för räkenskapsåret 2009 och delårsperioden 1 januari 30 september I Avega Groups koncernredovisning för 2009 har även 2008 års räkenskaper upprättats i enlig het med IFRS, som jämförelseår. Räkenskaperna för 2006/2007, 2007/2008 och 2008 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Uppgifterna från perioden 1 januari 30 september 2010 och mot - svarande period föregående år är hämtade från Bolagets delårsrapport per 30 september Delårsrapporten för perioden 1 januari 30 september 2010 har översiktligt granskats av Bolagets revisorer enligt SÖG Samtliga rapporter finns att tillgå på Bolagets hemsida Koncernen (MSEK) IFRS ÅRL/BFN månader 9 månader 12 månader 8 månader 8 månader 12 månader 12 månader Nettoomsättning 193,0 162,6 219,5 131,2 131,2 178,8 121,4 Rörelseresultat 15,6 18,1 24,1 8,1 8,0 27,1 16,6 Periodens totalresultat 11,9 13,2 17,1 6,4 6,3 19,6 11,7 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 10,6 12,1 15,5 5,9 5,8 19,3 11,7 Minoritetsintresse 1,3 1,1 1,6 0,5 0,5 0,3 Koncernen (MSEK) IFRS ÅRL/BFN TILLGÅNGAR Summa anläggningstillgångar 2,9 2,5 2,6 2,1 2,0 1,9 1,2 Summa omsättningstillgångar 75,8 64,4 72,2 72,5 72,5 80,8 43,8 SUMMA TILLGÅNGAR 78,7 66,8 74,8 74,6 74,5 82,7 45,0 Summa eget kapital 32,0 28,3 32,2 18,0 17,9 22,7 12,5 Summa kortfristiga skulder 46,7 38,5 42,6 56,5 56,5 59,8 32,3 Summa skulder 46,7 38,6 42,6 56,6 56,6 60,0 32,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 78,7 66,8 74,8 74,6 74,5 82,7 45,0 8 Avega Group Prospekt 2010

11 Koncernen (MSEK) IFRS ÅRL/BFN Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10,8 0,3 4,3 8,1 8,1 26,5 16,1 1,9 11,7 1,2 4,7 4,4 41,3 12,0 0,9 0,8 1,1 0,5 0,5 1,2 0,5 12,1 3,0 3,0 11,1 10,7 9,3 5,6 Periodens kassaflöde 11,1 15,5 3,0 6,8 6,8 30,7 5,9 Koncernen (MSEK) IFRS ÅRL/BFN Omsättningstillväxt, % 18,7 9,1 8,1 47,3 79,6 Rörelsemarginal, % 8,1 11,1 11,0 6,1 6,1 15,2 13,7 Vinstmarginal % 6,2 8,1 7,8 4,9 4,4 10,8 9,6 Soliditet, % 40,6 42,3 43,0 24,1 23,4 27,1 27,7 Kassalikviditet % 162,4 167,3 169,4 128,3 128,0 135,1 135,6 Medeltal anställda under perioden Omsättning per anställd, KSEK Förädlingsvärde per anställd, KSEK Genomsnittligt antal aktier Antal aktier vid periodens slut Resultat per aktie, SEK 0,99 1,16 1,49 0,57 0,56 1,85 1,12 Utdelning per aktie, SEK 1,84 0,25 0,25 1,00 1,00 1,00 5,38 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie efter utspädning 0,97 1,16 1,49 0,56 0,55 1,81 Räkenskapsår Avega Group tillämpade tidigare brutet räkenskapsår. Räken skaps året 2009 är det första hela räkenskapsåret sedan Avega Group övergick till kalenderår som räkenskapsår. Räkenskaps året 2008 var förkortat på grund av övergången till kalender år och omfattar därmed enbart åtta månader (maj december). Räken skapsåret 2007/2008 omfattar 12 månader under perioden 1 maj april Övrig information Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Avega Groups styrelse består av styrelseordförande Lars-Erik Eriksson och ledamöterna Göran E. Larsson, Anna Söderblom, Gunnel Tolfes och Jan Rosenholm. Bolagets ledande befattningshavare är Jan Rosenholm (VD), Elisabet Jarnbring (CFO), Mats Schultze (Försäljningsansvarig), Sven Engborg (Senior Manager), Jonas Bergh (Senior Manager), Fredrik Blad (Senior Manager) och Åsa Holmberg (Senior Manager). Avega Groups revisor är KPMG med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor. Rådgivare Vid föreliggande Notering på NASDAQ OMX Stockholm bistår Remium som finansiell rådgivare samt Advokat - firman DLA Nordic som juridisk rådgivare. De inblandade rådgivarna har inga ekonomiska intressen i Avega Group. Avega Group Prospekt

12 Riskfaktorer En investering i Avega Group är förenad med risk. Vid bedömningen av Avega Groups framtida utveckling är det av stor vikt att vid sidan av möjligheterna till resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i Prospektet utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i Prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Samtliga risker och osäkerheter som omnämns i Prospektet kan komma att ha en negativ påverkan på såväl Avega Groups verksamhet som finansiella ställning och därigenom Avega Groups framtidsutsikter. Konsekvensen av detta kan vara en negativ påverkan på värderingen av Avega Groups aktie och innebära att aktieägare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Nedan redovisas riskfaktorer utan rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Utöver information som framkommer i Prospektet bör därför varje investerare göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. Operationella risker Medarbetare och rekrytering Avega Group är ett kunskapsföretag och därmed beroende av att kunna attrahera och behålla kompetent personal. Bolagets framtida utveckling och lönsamhet beror i stor utsträckning på konsulternas specialistkompetenser. Konkurrensen om kvalificerad personal är betydande och förlust av kompetenta medarbetare kan ha negativ inverkan på Avega Groups verksamhet och lönsamhet. Den ökande svårigheten för företag, såväl konsultköpare som konsultsäljare, att anställa medarbetare och i synnerhet erfarna medarbetare är en faktor som starkt påverkar tillväxtmöjligheterna för IT- och verksamhetskonsulter. Avega Group eftersträvar att kontinuerligt utvidga antalet medarbetare, dels för att kunna svara på efterfrågan på marknaden, dels för att komplettera och utveckla den nuvarande kompetensen i företaget. Konkurrensen om kvalificerade medarbetare är betydande och kompetenta medarbetare anses vara en bristvara. Avega Group har framgent ett behov av att rekrytera kvalificerade medarbetare som framgångsrikt kan integreras i organisationen. Om Avega Group inte lyckas behålla och rekrytera kompetent personal kan detta medföra negativa effekter för Bolaget. Kundberoende Avega Group har som målsättning att etablera ett nära samarbete med Bolagets uppdragsgivare och på så sätt bygga långsiktiga relationer med dessa. Bolagets kunder är medelstora och stora företag inom främst bank/finans, försäkring, detaljhandel och offentlig sektor. Avega Groups fem största kunder svarade sammantaget för cirka 35,8 procent av Bolagets omsättning under delårsperioden januari september 2010, varav ingen enskild kund representerade mer än 8,9 procent av Avega Groups omsättning. Under räkenskapsåret 2009 utgjorde Bolagets största kund 11,0 procent av omsättningen. Styrelsen bedömer att Avega Group för närvarande inte är beroende av någon enskild kund. Förlust av en större kund kan dock medföra en negativ påverkan på Avega Groups omsättning och resultat. Debiteringsgrad och timarvoden De faktorer som har störst inverkan på Avega Groups nettoresultat är timarvodet på Bolagets konsulttjänster och debiteringsgraden. Debiteringsgraden utgör den andel av tid av den tillgängliga tiden som är hänförlig till kunduppdrag. I det fall Avega Groups projekt förskjuts i tiden kan detta påverka omsättningen och resultatet under vissa perioder. Avega Groups resultat är beroende av försäljning av konsulttimmar varför det är av stor vikt att upprätthålla både debiteringsgrad och timarvoden. Nuvarande debiteringsgrad och timarvoden kan inte garanteras i framtiden vilket kan leda till negativa effekter på Avega Groups omsättning, resultat och finansiella ställning. Konsultersättning Avega Groups lönsamhet är starkt kopplad till den ersättning som utbetalas till konsulterna. Avega Groups lönemodeller består av två komponenter; en fast grundlön och en prestations baserad rörlig del. Medarbetarna kan inom vissa fast - ställda intervall själva välja hur fördelning mellan fast och rörlig del. Lönemodellen fastställs årligen. Den prestationsbaserade rörliga lönedelen beräknas enbart som en andel av genererade intäkter och konsulternas rörliga lönedel 10 Avega Group Prospekt 2010

13 kommer därmed att följa den totala intäkten för Avega Group linjärt. Det föreligger en risk i att en stor andel av Bolagets konsulter i en lågkonjunktur väljer en lönemodell som i stor utsträckning, eller uteslutande är baserad på fast lön, vilket givet en minskad efterfrågan på Bolagets tjänster kan komma att påverka Avega Groups lönsamhet och finansiella ställning negativt. För mer information om Avega Groups lönestruktur se rubriken Personalkostnader på s. 32 i prospektet. Bolagets storlek och geografiska närvaro Bolagets globala konkurrenter har i flera fall ett större antal anställda och bedriver verksamhet på fler geografiska marknader än Avega Group. Rådande tendens på marknaden för konsulttjänster inom IT- och verksamhetsutveckling är att kunderna väljer att upphandla tjänster genom att teckna ram avtal med färre och större leverantörer än tidigare. Potentiella kunder kan komma att beakta dessa faktorer, vilket kan inne bära att Avega Group inte har samma möjlighet att kon kurrera som ovan nämnda konkurrenter. Sammantaget kan detta påverka Avega Groups verksamhet, resultat och tillväxtutsikter. Verksamhetsexpansion Avega Group har sedan grundandet uppvisat en hög organisk tillväxttakt, vilket har medfört krav på Bolagets ledning samt den operativa och finansiella strukturen. I enlighet med Avega Groups tillväxtstrategi är Bolagets målsättning att kontinuerligt komplettera existerande verksamhet med nya tjänster inom IT- och verksamhetsutveckling. Det bredare tjänsteutbudet skall knyta nuvarande kunder närmare till Avega Group samtidigt som det befintliga kundnätet används för att skapa merförsäljning. Om Avega Group framöver inte lyckas identifiera eller expandera genom nya tjänster inom IT- och verksamhetsutveckling kan det ha negativ effektiv på Avega Groups tillväxtutsikter och även på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Kundrelationer Avega Group har en bred kundbas med kunder fördelade inom ett flertal branscher. Avega Group tecknar vanligtvis ramavtal 6 med sina kunder eller utses till preferred partner 7. Under perioden januari september 2010 kom cirka 90 procent av Avega Groups intäkter från uppdrag som ramavtals leverantör och preferred partner. Totalt har Avega Group ramavtal med och/eller är preferred partner hos 36 kunder per den 30 september En del av Avega Groups ramavtal är inte dokumenterade skriftligen. För det fall oenighet mellan kund och Avega Group skulle uppstå till följd av att ramavtalet inte är skriftligt dokumenterat, kan det inte uteslutas att Avega Groups förväntade intäkt försenas eller helt uteblir, vilket skulle påverka Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning negativt. För utförligare information om Bolagets väsentliga avtal, se rubriken Kundavtal på s. 54 i Prospektet. Marknadsrisker Teknologiskiften Avega Group levererar specialistkompetens inom IT- och verksamhetsutveckling. Det upplevda kundvärdet är beroende av att Avega Groups konsulter innehar kompetens som innefattar en hög grad av specialisering. För det fall Bolagets specialistområden skulle genomgå teknologiskiften, uppleva ökad konkurrens genom nya teknologileverantörer eller drabbas av en utfasning av befintlig teknologi som används inom Bolagets specialistområden kan det negativt påverka Bolagets verksamhet, resultat och tillväxtutsikter. Konjunkturutveckling Avega Groups utveckling och finansiella ställning är delvis beroende av faktorer utanför Avega Groups kontroll, såsom den allmänna konjunkturen, marknadsförutsättningarna för kunderna och förekomsten av nya konkurrerande produkter och tjänster. Konjunkturen påverkar investeringsviljan inom näringslivet. Avega Group erbjuder konsulttjänster inom IT som syftar till minskade kostnader eller ökade intäkter och är prioriterade områden för företagen på sikt. Detta till trots påverkas Avega Group i linje med den generella investeringsviljan, vilket innefattar att företagen vanligtvis reducerar sina kostnader för konsulttjänster under lågkonjunkturer genom att avbryta eller skjuta upp projekt. Framtida lågkonjunkturer kan ha en negativ påverkan på Avega Groups verksamhet, resultat och tillväxtutsikter. Konkurrens Avega Group verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad och möter ett antal konkurrenter inom Bolagets specialist - om råden. Vissa av Avega Groups konkurrenter kan ha stör re finan siella resurser än Avega Group, vilket kan inne bära 6) Kunden skriver avtal med ett begränsat antal utvalda leverantörer, att under en avtalsperiod om två till tre år nyttja endast deras konsulter. Kvalitet, hög teknisk kompetens, referenskunder och stark finansiell ställning är viktiga parametrar när kunder väljer ramavtalsleverantörer. Ramavtal ger ett stabilt orderflöde men kan ha en hämmande effekt på prisutvecklingen. 7) Preferred partner är ett begrepp som används för kunder som inte arbetar med ramavtal. Innebörden är ofta densamma, det vill säga att Avega Group får alla förfrågningar inom ramen för Bolagets specialistområden. Skillnaden kan vara att priserna och volymerna inte är lika hårt reglerade som i ett ramavtal. Avega Group Prospekt

14 att konkurrenter kan ha bättre förutsättningar att an passa sig till förändringar i kundefterfrågan samtidigt som de kan avsätta mer resurser till marknadsföring och rekry tering. Mot bakgrund av detta är det inte säkert att Avega Group framöver kommer att vara lika framgångsrikt ur konkurrenssynpunkt. Ingen garanti kan lämnas för att Avega Group kommer att kunna behålla sin nuvarande marknadsposition. Ökad konkurrens kan leda till prispress och minskad marknadsandel vilket kan ha negativ effekt på Avega Groups verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning. Outsourcing Den förflyttning av IT-tjänster, även benämnd outsourcing, som idag sker från företag till externa leverantörer sker i stor utsträckning till leverantörer inom Sverige. Andelen företag med outsourcing till lågkostnadsländer ökar dock kontinuerligt vilket medför ökad konkurrens även från globala aktörer. Risken för outsourcing är högre inom tekniknära tjänster som till exempel utvecklingsdelen inom Arkitektur/Utveckling. För närvarande har Avega Group inarbetade och nära relationer med sina kunder varför Bolaget i nuläget inte upplever någon större konkurrens inom outsourcing från lågkostnadsländer. Trenden kan dock på lång sikt medföra en negativ effekt på Avega Groups verksamhet då ökad outsourcing till lågkostnadsländer kan leda till generell prispress vilket skulle påverka Avega Groups framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning negativt. Finansiella risker Finansiering Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering av verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla. Det är styrelsens bedömning att Avega Group har tillräckligt rörelsekapital för Bolagets utveckling under den närmaste tolvmånadersperioden. Det finns dock ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå eller att Avega Group, om behov skulle uppstå, kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital. Kreditrisk Bolagets kundfordringar är förknippade med kreditrisk. Avega Group genomför kreditprövningar på kunder och vid behov kan förskottsbetalningar krävas. Bolaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. För det fall Bolagets kunder inte kan betala sina fakturor i tid, eller överhuvudtaget, riskerar Avega Group att drabbas av kreditförluster. Det kan inte garanteras att kreditförlusterna inte kommer att öka framgent, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Avega Groups verksamhet, finansiella ställning och resultat. Risker relaterade till Aktien Generell aktiemarknadsrisk Aktiemarknaden i allmänhet och marknaden för aktier i mindre bolag i synnerhet, har historiskt upplevt betydande kurs- och volymsvängningar som ofta har saknat samband med, eller varit oproportionerliga mot, företagens redovisade resultat. Sådana kursvariationer kan påverka Avega Groups aktiekurs negativt, oavsett Bolagets resultat. Investerare skall vara medvetna om att en investering i Avega Group är förknippade med hög risk och att det inte finns någon garanti för att aktiekursen får en positiv utveckling. Utöver verksamhetens utveckling påverkas aktiekursen av en rad externa faktorer. Exempel på sådana faktorer är rådande konjunktur, riskbenägenhet och marknadsräntor. Även om Avega Group utvecklas positivt kan det inte uteslutas att en investerare vid avyttringstillfället av aktien kan göra en kapitalförlust. Begränsad handel i Avega Groups aktie Det är inte möjligt att förutse investerarnas intresse för Avega Group som bolag, aktiv handel i aktien och/eller hur handeln i aktien kommer att fortlöpa framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier i Avega Group vid ett givet tillfälle. Ägare med betydande inflytande 36,1 procent av kapitalet och 78,7 procent av rösterna i Avega Group kontrollerades per den 30 september 2010 av verkställande direktören Jan Rosenholms och styrelseordföranden Lars-Erik Erikssons gemensamt ägda bolag Rosek Invest AB ( Huvudaktieägaren ). Huvudaktieägaren kan utöva ett väsentligt inflytande i Avega Groups samtliga beslut på bolagsstämma. Denna koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än Huvudaktieägaren. Exempelvis kan aktiekursen komma att påverkas negativt då investerare ibland ser nackdelar med att äga aktier i företag med en stark ägandekoncentration. Framtida utdelning Tidpunkten för och storleken på, eventuella framtida utdelning föreslås av styrelsen för Avega Group. Eventuella framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar är bland annat beroende av Bolagets framtida utveckling, resultat, finansiella ställning, kassaflöden och andra faktorer. 12 Avega Group Prospekt 2010

15 Bakgrund och motiv Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling. Avega Group är etablerat på den svenska marknaden med fokus på regionerna Stockholm och Öresund. Bolaget har uppvisat lönsamhet varje räkenskapsår sedan grundandet 2000 och den 1 november 2007 listades Avega Groups aktier av serie B efter en ägarspridning på NASDAQ OMX First North. Noteringen på NASDAQ OMX Stockholm förväntas gynna Bolagets fortsatta utveckling och expansion. Styrelsen bedömer att Noteringen medför en kvalitetsstämpel samt att den ökar möjligheterna till att framför allt stärka varumärket hos kunder och underlätta framtida rekryteringar. Noteringen förväntas även medföra att Avega Group kommer att erhålla en ökad genomlysning och analys av Bolaget, ett utökat ägande från såväl institutioner som privata investerare, en förbättrad likviditet i aktien samt ökad uppmärksamhet från aktiemarknaden, media och övriga externa intressenter. Avega Group och Bolagets styrelse har sedan listningen på NASDAQ OMX First North 2007 erfarenhet från att vara ett publikt bolag vars aktier är föremål för handel på en marknadsplats. Styrelsen bedömer att Bolaget nu är moget för en Notering på NASDAQ OMX Stockholm med de ökade krav som det medför, baserat på den operativa utveckling som har skett sedan aktierna listades på NASDAQ OMX First North. Handel i Avega Group förväntas påbörjas den 16 december Aktieägare i Avega Group behöver inte vidta några åtgärder med anledning av Notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Uttalande från Huvudaktieägaren 36,1 procent av kapitalet och 78,7 procent av rösterna i Avega Group kontrollerades per den 30 september 2010 av Rosek Invest. Rosek Invest har meddelat avsikten att kvarstå som aktieägare i Avega Group efter en Notering på NASDAQ OMX Stockholm. Eddaconsult AB som ägs av styrelseledamoten Göran E. Larsson har meddelat avsikten att långsiktigt kvarstå som aktieägare i bolaget. I övrigt hänvisas till redogörelsen i Prospektet som upprättats, i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, av styrelsen för Avega Group med anledning av Noteringen. Styrelsen för Avega Group är ansvarig för innehållet i Prospektet. Information om styrelseledamöterna i Avega Group återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Styrelsen för Avega Group försäkrar härmed att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. Stockholm den 10 december 2010 Avega Group AB (publ) Styrelsen Avega Group Prospekt

16 Vd har ordet Vår resa Bäste aktieägare. Den resa vi har gjort de senaste tio åren har varit krävande och intensiv men både spännande och framgångsrik. Med energi, vilja och kunskap har vi lyft Bolaget nivå för nivå. Våra medarbetare skall ha ett stort erkännande för det hårda arbete som lagt grunden till Avega Groups etablering och erkännande på marknaden. Avega Group har en uttalad ambition att med lönsamhet växa organiskt genom specialiserade dotterbolag. Under 2010 har vi startat ytterligare fem nya specialiserade dotterbolag. För Avega Group kommer 2011 att präglas av hårt arbete med att skapa tillväxt och lönsamhet i de nybildade dotterbolagen, samtidigt som vi utvecklar och stärker de befintliga specialistbolagen. Vi utvärderar också möjligheten att komma in på nya marknader i Skandinavien samt att etablera nya specialistområden när vi anser att det stärker vårt tjänsteerbjudande. Utvecklingen av våra specialistområden ska alltid ske utifrån vad som bäst bidrar till att stärka varumärket Avega Group. Allt med utgångspunkt från våra tydliga värderingar kraft, medmänsklighet & professionalism. Nya och etablerade marknader Under året 2007 listades Avega på marknadsplatsen NASDAQ OMX First North, ett viktigt steg i Bolagets utveckling. Under de senaste åren har Bolaget och verksamheten utvecklats starkt inom flera specialistområden. Vi har också under samma period levererat tillväxt och resultatökningar i linje med våra långsiktigt uppsatta mål. Idag, tre år senare har vi etablerat oss i Öresundsområdet, ökat antalet medarbetare från 131 till 268 personer och delat ut 34 miljoner kronor till våra aktieägare. Det är en fantastisk utveckling Bolaget genomgått och vi står nu väl rustade inför nya utmaningar. viktigaste marknadsfördel och helt avgörande för vår fortsatta utveckling. Att ligga i framkant har ett stort värde för såväl våra medarbetare som våra kunder. Marknad och marknadsfördelar Orderläget är mycket bra och vi behåller vår höga tillväxtambition. Samarbetet med våra fem största kunder har utvecklats ytterligare under året, vilket borgar för en fortsatt god relation. Vi ser en fortsatt god investeringsvilja bland såväl nya som gamla kunder, vilket ger goda förhoppningar inför resterande delen av detta och nästkommande verksamhetsår. Samtidigt ska vi komma ihåg att det tar tid att nå ut brett på marknaden med nya erbjudanden. Att vara uthållig och att arbeta långsiktigt är viktigt för oss. Vår tillväxt sker fortsatt organiskt och vi ställer höga krav på erfarenhet hos våra medarbetare. Lönsamhet Vår mission är att med rätt kompetensmix hjälpa våra kunder att genomföra effektiviseringar och lönsamhetsförbättringar inom IT- och verksamhetsutveckling. I affärskritiska projekt bistår Avega Group med specialistkompetens genom att erbjuda konsulttjänster som är noga matchade med kundens behov. Detta borgar för en god lönsamhet. Lönsamhet för kunderna genom att vi utvecklar deras konkurrenskraft och affär. Lönsamhet för våra medarbetare genom ständig kompetensutveckling. Och lönsamhet för våra ägare genom en god avkastning på deras investeringar. Stockholm den 10 december 2010 VD, Jan Rosenholm Varumärket Ett viktigt steg i vår utveckling var att ena verksamheten under ett varumärke. Detta genomfördes hösten 2008, genom namnbytet från Avega till Avega Group. Vi agerar nu betydligt starkare från ett och samma varumärke på den för oss viktiga konsultmarknaden. Vi blir mer intressanta både för branschen som helhet och för potentiella nya medarbetare och kunder. Satsningen på våra specialistbolag är vår allra 14 Avega Group Prospekt 2010

17 Marknad Marknadsöversikt Avega Group är idag etablerat på den svenska marknaden som en ledande leverantör av specialiserade konsulter inom IT- och verksamhetsutveckling. Bolagets verksamhet bedrivs med huvudsakligt fokus på regionerna Stockholm och Öresund. Under delårsperioden januari september 2010 härstammade 94,3 procent av Avega Groups omsättning från region Stockholm och resterande del av Bolagets omsättning utgjordes av intäkter från region Öresund. Avega Group konkurrerar främst med medelstora nordiska aktörer och mindre nischade regionala aktörer. Dessa företag har likartad verksamhet, en jämförlig kundbas och är inriktade mot den nordiska marknaden. Avega Groups konkurrenter har utvecklats till medelstora företag med en stor andel konsulter som är generalister. Under 2009 fördelades de svenska IT-budgeterna på inköp av tjänster (36 procent), interna kostnader (31 procent), mjukvara (19 procent) och hårdvara (14 procent). Således utgjordes en genomsnittlig IT-budget under 2009 till 69 procent av externa kostnader. Inom prognosen för de svenska IT-budgeterna för 2010 förväntas samtliga områden uppvisa tillväxt förutom de interna kostnaderna 9 som förväntas minska med cirka 2,0 procent. De svenska IT-budgeterna exkluderat interna kostnader uppgick under 2009 till 105,0 miljarder kronor, vilket var en minskning om 7,1 procent jämfört med föregående år. För 2010 respektive 2011 förväntas de externa svenska IT-budgetarna öka med 2,2 respektive 3,0 procent. Nedan framgår utvecklingen för svenska IT-budgetar exklusive interna kostnader med faktiska utfall för perioden och prognoser för 2010 och Marknadsstorlek och marknadstillväxt 8 Utvecklingen för svenska företags IT-budgetar har historiskt uppvisat en hög grad av samvariation med konjunkturutvecklingen. För 2009 uppgick de svenska IT-budgeterna totalt till 144,1 miljarder kronor, vilket motsvarade en minskning om 7,0 procent jämfört med De svenska ITbudgetarna prognostiseras enligt Radar Group International växa med 1,4 procent under 2010 till 146,2 miljarder kronor. IT-budgeterna förväntas dock understiga nivån 2008 då de uppgick till 155,0 miljarder kronor. Marknadstrender och drivkrafter 8 IT- och verksamhetskonsulter inom alla segment upplever en efterfrågan som samvarierar med rådande marknadsförhållanden och konjunktur. Utöver detta påverkas Avega Groups marknad av ett antal andra faktorer som exempelvis rådande trender. Nedan framgår de marknadstrender och drivkrafter som Avega Group anser vara de mest framträdande i dagsläget. Utveckling av IT-budgetar (exkl. interna kostnader) Sverige p Fördelning av IT-budgetar i Sverige ,00 110,00 14% Mdr SEK 105,00 100,00 19% 36% Inköp av tjänster Interna kostnader Mjukvara 95,00 Hårdvara 90,00 31% p 2011p Källa: Radar Group International, CIO Leadership rapport 2011 Källa: Radar Group International, CIO Leadership rapport ) Marknadsstorlek och -tillväxt i detta avsnitt är, om inget annat framgår, hämtad från Radar Group International. 9) Interna kostnader avser till exempel löner, driftskostnader och overhead. Avega Group Prospekt

18 Effektiviseringar och kostnadsbesparingar Effektivisering av verksamheten är på sikt en relativt konjunkturoberoende drivkraft för IT-investeringar hos företag, myndigheter och organisationer. Genom att strukturera befintliga processer och uppdatera föråldrad teknik skapas möjligheter att minska de operationella kostnaderna. Företagens behov av att på ett säkert sätt utbyta information mellan olika interna verksamhetsprocesser och mellan företag ökar kontinuerligt. Genom att sammanställa data från olika system till information som är av betydelse för verksamheten, så kallade Business Intelligence-lösningar, skapas tidsfördelar och ett förbättrat beslutsunderlag. Det ökande ITinnehållet i verksamhetens processer och utbud kombinerat med efterfrågan av ökad verksamhetsnytta och minskad kostnadsbas förväntas vara en stark drivkraft för efterfrågan på IT-kompetens framöver. Verksamhetsdrivna IT-investeringar Radar Group International indelar IT-investeringar i teknikdrivna och verksamhetsdrivna investeringar. Fokus för investeringar har flyttats till att i högre utsträckning omfatta verksamhetsdrivna investeringar, vilket innebär ett skifte från Detta beror enligt Radar Group International på att de svenska företagen under de senaste två åren till följd av lågkonjunkturen har förskjutit intäktsgenererande investeringar inom IT på framtiden. Dessa kommer nu att genomföras. IT-investeringarna syftar numera i hög grad till att möjliggöra nya intäkter och att skapa en mer processorienterad verksamhet. Kraven på att IT-lösningar skall förenkla för företag i syfte att differentiera sig från konkurrenter ökar kontinuerligt. Sammantaget antas ITinvesteringar utifrån ett intäktsgenererande perspektiv vara en stark drivkraft för marknaden för konsulttjänster framöver. Tabellen visar de högst prioriterade verksamhetsdrivna områdena för de svenska företagens IT-investeringar och deras förväntade tillväxt under Investeringar i affärssystem är den kategori som under 2010 förväntas ha högst prioritet följt av informationshantering. Företagens prioritering Område Förväntad tillväxt Affärssystem 3% 2. Informationshantering 4% 3. Mobila lösningar 1% 4. CRM 4% 5. Business Intelligence 2% 6. Samverkanlösningar 2% 7. Unified communications 3% 8. E-handel 1% 9. HR-lösningar 1% 10. Web 2.0 4% Källa: Radar Group International, CIO Leadership rapport 2011 Outsourcing Allokeringen av IT-relaterade tjänster från företag till externa parter fortsätter att växa och marknaden för outsourcing växer kontinuerligt inom alla sektorer och industrier. Den främsta drivkraften för outsourcing är möjligheten för företag att fokusera på kärnverksamheten. Tids- och resursbrist hos IT-avdelningar är ytterligare en drivkraft som bidrar till ökad outsourcing. När outsourcing var nytt som företeelse var anledningen oftast förmodade kostnadsbesparingar men flera företag har erfarit att det verkliga utfallet inte motsvarade förväntningarna. Under 2009 uppgick, enligt Radar Group International, den outsourcade andelen av IT-budgeten inom privat sektor till 12 procent och motsvarande andel inom offentlig sektor uppgick till 8 procent. Konkurrenssituation Marknaden för konsulttjänster inom IT- och verksamhetsutveckling är mogen och kraftigt konkurrensutsatt från såväl regionala som nationella och globala aktörer. Avega Group möter olika konkurrenter beroende på vilken typ av uppdrag och kompetens som efterfrågas. Konkurrensen utgörs övergripande av företag som erbjuder IT-konsulttjänster, managementkonsulttjänster och även konsultmäklare. Avega Group konkurrerar främst med medelstora nordiska aktörer och mindre nischade regionala aktörer. Viktiga konkurrensfaktorer på Avegas marknad är specialistkompetens inom utvalda områden, kritisk kompetensvolym och senior kompetens hos samtliga konsulter. Nedan framgår en sammanställning över Avega Groups konkurrenter i allmänhet. 16 Avega Group Prospekt 2010

19 Typ av konkurrent Globala aktörer Medelstora aktörer Konsultmäklare Företag TietoEnator, Logica, CapGemini och Accenture HiQ, Connecta, Know IT, Acando och Sogeti ework och Madeo Av ovanstående aktörer är det i synnerhet HiQ, Connecta, Know IT, Acando och Sogeti som Avega Group vanligtvis konkurrerar med i upphandlingar av ramavtal. Nedan framgår Bolagets upplevda konkurrenssituation inom dess tjänsteerbjudande från Bolagets vanligast förekommande konkurrenter. HiQ HiQ är ett börsnoterat svenskt IT- och managementkonsultföretag som är specialiserat på kommunikation och mjukvaruutveckling. HiQ erbjuder tjänster till företag i bland annat Sverige, Finland och Danmark. HiQ:s omsättning uppgick under 2009 till 1 057,7 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 145,6 miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal om 13,8 procent. HiQ:s tre största branscher var under 2009 telekom, industri och handel samt fordon. Per den 30 juni 2010 uppgick antalet anställda i HiQ till personer. Connecta Connecta är ett börsnoterat svenskt management- och ITkonsultbolag. Företaget erbjuder bland annat kompetens inom strategiutveckling och förändringsledning samt lösningar inom affärssystem. Connecta bedriver verksamheten genom kontor i Stockholm och Öresund. Connectas omsättning uppgick under 2009 till 686,9 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 62,6 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 9,1 procent. Kunderna utgörs främst av företag inom telekom, detaljhandel och bank. Antalet anställda uppgick per den 30 juni 2010 till 637. Know IT Know IT är ett börsnoterat svenskt konsultföretag som erbjuder strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning. Företagets marknader är främst Sverige, Norge, Estland, Finland, Ryssland och USA. Know IT:s omsättning uppgick under 2009 till 1 385,3 miljoner kronor. Rörelseresultat var under ,0 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 11,1 procent. Know IT:s kunder utgörs främst av offentlig sektor, handel samt bank, finans och försäkring. Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, uppgick per den 30 juni 2010 till Acando Acando är ett börsnoterat svenskt konsultföretag som erbjuder verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acandos omsättning uppgick under 2009 till miljoner kronor med ett rörelseresultat om 65,6 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 4,6 procent. Per den 30 juni 2010 hade Acando totalt anställda på sex europeiska marknader. Acandos kunder återfinns främst inom industri, offentlig sektor samt läkemedel och medicinteknik. Sogeti Sogeti Sverige är en del av den globala Cap Geminikoncernen vars aktie är noterad på Parisbörsen. Sogeti levererar IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I företagets tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, ITspecialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka medarbetare på 15 geografiska marknader. Av dessa arbetar cirka konsulter vid företagets 21 svenska kontor. Konkurrent Specialistområde IT-ledning Specialistområde Arkitektur/ Utveckling Specialistområde Affärssystem Specialistområde Business Intelligence Specialistområde Infrastruktur Specialistområde Strategi HiQ Connecta Know IT Acando Sogeti Avega Group Prospekt

20 Affärsidé, vision, mål och strategier Affärsidé Avega Groups affärsidé är att matcha kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Vision Avega Groups vision är att vara Sveriges ledande ITkonsultföretag inom utvalda specialistområden. Detta inkluderar att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och marknadsledande när det gäller social och teknisk kompetens hos medarbetare. Finansiella mål Aktieägarvärde Avega Groups övergripande finansiella mål är ökat aktieägarvärde. Detta skapas genom lönsam tillväxt och ökad vinst per aktie. Omsättningstillväxt Styrelsens mål är en genomsnittlig omsättningstillväxt om 15 procent årligen över en konjunkturcykel. Rörelsemarginal Styrelsens mål är att den genomsnittliga rörelsemarginalen skall uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Utdelning Styrelsen har som målsättning att, med beaktande av bland annat Bolagets kapitalstruktur, kassaflöde, likviditet och finansieringsbehov, årligen dela ut upp till 50 procent av vinsten efter skatt. Målsättning avseende kundbas Avega Groups målsättning är att ingen enskild kund skall svara för mer än 10 procent av omsättningen och att kunderna skall finnas i olika branscher för en effektiv riskspridning. Tillväxtstrategi I enlighet med Avega Groups tillväxtstrategi expanderar Bolaget där efterfrågan är stark. Kvalitet och lönsamhet prioriteras alltid högst. Avega Groups starka erbjudande med specialiserade konsulter inom nischade affärsområden har visat sig vara mycket framgångsrikt. Målsättningen är att Avega Group kontinuerligt skall komplettera existerande verksamhet med nya tjänster inom IT- och verksamhetsutveckling. Det bredare tjänsteutbudet skall knyta nuvarande kunder närmare Avega Group samtidigt som det befintliga kundnätet används för att skapa merförsäljning. Skälet till att nya verksamheter förläggs i separata bolag är att Avega Group vill bygga starka specialistbolag inom Koncernen för att på så sätt renodla erbjudandet. Kapitalstruktur Styrelsens målsättning är att Koncernens soliditet skall uppgå till lägst 25 procent och att kassalikviditeten skall uppgå till lägst 100 procent. 18 Avega Group Prospekt 2010

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016 Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 3 JUNI 216 Sammanfattning av halvårsr apport Med Bolaget eller SBF 14 avses Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) med organisationsnummer 55956-4.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2012

Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2012 Perioden april juni Omsättningen ökade till 55,6 MSEK (54,3), vilket motsvarar en tillväxt om 2,4 % Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal om 7,8 % (11,0) Resultat

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer