Finansiella företag, årsbokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiella företag, årsbokslut 2003-2009"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(33) Finansiella företag, årsbokslut FM0402 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 3.3 Imputering och borfallshantering 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(33) 0 Administrativa uppgifter 0.1 Ämnesområde Finansmarknad 0.2 Statistikområde Finansiella företag utom försäkringsföretag 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100) 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Finansinspektionen Postadress: Box 7821, Stockholm Besöksadress: Brunnsgatan 3 Kontaktperson: Peter Fitger Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Statistiska Centralbyrån Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100 Kontaktperson: Anna Hanser, ES/BFM Telefon: Telefax E-post: Kontaktperson: Per Jonsson, ES/BFM Telefon: Telefax: E-post:

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(33) 0.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsinsamlingen regleras av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 sekretesslagen (2009:400). 0.8 Gallringsföreskrifter Gallringsföreskrifter saknas. 0.9 EU-reglering Statistiken är ej EU-reglerad Syfte och historik Statistiken skall belysa kreditinstitutens och värdepappersbolagens finansiella ställning samt resultaten av institutens verksamhet på olika områden enligt boksluten. Statistiken över bankaktiebolagen och sparbankerna samlades i en gemensam publikation Bankerna fr.o.m efter att tidigare ha publicerats i separata publikationer inarbetades i publikationen även statistiken över föreningsbankerna som tidigare producerades av Föreningsbankernas förbund. Publikationen Bankerna upphörde efter Bokslutsstatistiken för övriga finansiella företag, som fram till 1991 publicerades i separata statistiska meddelanden, samlades då tillsammans med ett sammandrag av bankstatistiken i publikationen Finansiella företag (FM06). Denna publikation upphörde fr.o.m. år Resultaten av undersökningen publiceras numera endast i SSD Statistikanvändning SCB: underlag till finans- och nationalräkenskaper. Finansinspektionen: underlag i tillsynsverksamheten; underlag till belysning/publicering av institutens ställning och resultat. Riksbanken: underlag till publicering och uppföljning av institutens utveckling. Aktörer på olika marknader inkl. instituten själva: underlag till analyser. Utredare/forskare/studenter: underlag till utredningar mm Uppläggning och genomförande

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(33) Undersökningen omfattar institut enligt Finansinspektionens tillsynsregister avseende kreditinstitut och värdepappersbolag enligt definitionen i 1 kap. 1 lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, svenska kreditinstituts och värdepappersbolags filialer i utlandet, filialer till utlandsägda kreditinstitut i Sverige, koncerner där ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag är moderbolag och koncerner där ett finansiellt holdingföretag är moderbolag. Dessutom ingår i undersökningen investmentföretag och värdepappersfonder. Undersökningen är en totalundersökning. Uppgifterna samlas in via en enkät (den s.k. standardrapporten). Rapportering av balans- och resultaträkning lämnas enligt Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:14. Enkäten baseras innehållsmässigt på lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:16) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Instituten får även tillämpa FFFS 2008:25. För investmentföretag gäller en speciell blankett som baseras på Årsredovisningslagen (1995:1554). För värdepappersfonderna används en förenklad blankett för vissa resultaträkningsuppgifter baserad på Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Balansräkningsuppgifter för värdepappersfonderna hämtas från den kortperiodiska statistiken över tillgångar och skulder, 4:e kvartalet. Uppgifterna för kreditinstitut och värdepappersbolag insamlas av Finansinspektionen fr.o.m. år De överförs sedan till SCB som bistår med granskning samt publicerar statistiken. En viss minskning av variabelinnehållet i standardrapporten har skett fr.o.m i enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:14. Detta har dock inte påverkat publicerat material Internationell rapportering Viss rapportering sker till Eurostat och OECD Planerade förändringar i kommande undersökningar -

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(33) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter Objektsgrupper Population 1. Kreditinstitut och värdepappersbolag enligt definitionen i 1 kap. lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 2. filialer till svenska kreditinstitut eller värdepappersbolag i utlandet, 3. filialer i Sverige, dels till utländska kreditinstitut, dels till värdepappersbolag hemmahörande utanför EES, 4. koncerner där ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag är moderbolag, 5. koncerner där ett finansiellt holdingföretag, enligt definitionen i 1 kap. 1 lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, är moderbolag, samt 6. finansiella företagsgrupper enligt definitionen i 9 kap. 1 och 2 första stycket i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, dock inte grupper som endast består av -fondbolag, -fondbolag och finansiella institut, -finansiella holdingbolag och fondbolag, eller -finansiella holdingbolag, fondbolag och finansiella institut. Redovisningsgrupper Sveriges Statistiska Databaser (SSD): Uppgifter fr.o.m. år 1996 t.o.m. år Totaler för samtliga finansiella företag (exkl. värdepappersfonder, investmentbolag och försäkringsbolag), banker, bankaktiebolag, utlandsägda bankfilialer i Sverige, sparbanker, kreditmarknadsföretag, bostadsinstitut, företagsinstitut, övriga kreditmarknadsföretag (f d finansbolag), värdepappersbolag. Variabler RESULTATRÄKNING Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(33) Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto Värdeförändring övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar inkl. återföringar Rörelseresultat Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat intjänat före förvärv Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Utdelning från koncernföretag; varavpost till Erhållna utdelningar BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar övriga (som ej ingår i nästföljande två rader) Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper mm. Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Efterställda skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Mått Insamling i tkr. Presentation i summa mkr. 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Produkten Finansiella företag, årsbokslut, publiceras i tabellform en gång per år på svenska och engelska. Statistiken finns också i Sveriges Statistiska Databaser, SSD, där tidsserier från 1996 kan erhållas. Innehållet i SSD är mer omfattande än publicerade tabeller. Balansräkningsuppgifterna avser förhållande per den sista december aktuellt år, dvs. en ögonblicksbild av ställningsvärdet den

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(33) sista dagen under året. Resultaträkningsuppgifterna avser värden som har ackumulerats under året i form av intäkter och kostnader. Utöver detta skickas statistikleveranser till National- och Finansräkenskaperna på SCB. Materialet levereras i Excelformat. 1.4 Dokumentation och metadata Uppgiftsinsamlingen regleras av Finansinspektionens författningssamling, FFFS 2008:14, 2008:1, 2004:18, 2002:26.. Dessa finns tillgängliga på Finansinspektionens hemsida Mer detaljerad information om statistikens dokumentation och metadata finns på SCB:s hemsida (www.scb.se) under Hitta statistik/statistik efter ämne/finansmarknad/finansiella företag, årsbokslut/ Om statistiken. Kontaktpersoner beträffande statistiken: Anna Hanser SCB ES/BFM tel E-post: Per Jonsson SCB ES/BFM tel E-post:

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(33) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Populationen för undersökningen definieras enligt specifikationen under stycket om population under avsnitt Finansinspektionen har ett register över finansiella företag under tillsyn. SCB laddar över registret månadsvis och fastställer ramen för undersökningen genom att selektera de poster i registret som uppfyller populationsdefinitionen 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en totalundersökning vilket gör att ingen urvalsosäkerhet förekommer. 2.3 Mätinstrument Blanketterna rapporteras elektroniskt till Finansinspektionen. Därefter skickas en databehandlingsfil med delvis granskade uppgifter till SCB. Statistikens innehåll och upplägg regleras genom FFFS 2008:14, 2008:1, 2004:18, 2002: Insamlingsförfarande Blanketterna fylls i och skickas in elektroniskt via Finansinspektionens hemsida, Eventuella felaktiga summeringar och liknande listas, varifrån uppgiftslämnaren kan klicka sig fram direkt till felkällan. För att blanketterna ska kunna skickas in måste lämnade uppgifter vara konsistenta. Statistiken ska vara Finansinspektionen till handa 20 februari. Finansinspektionen har rätt att besluta om undantag med någon av rapportdagarna om det finns särskilda skäl. Cirka två veckor efter att blanketterna inkommit till Finansinspektionen skickas informationen vidare till SCB via det så kallade SGSI nätet. 2.5 Databeredning Databeredningen börjar med kontroll av populationsförändringar. Institut som förväntades inkomma men ej inkommit, samt institut som ej förväntades inkomma men som inkommit kontrolleras. Är det nya institut klassas de i någon av kategorierna under 1.2 redovisningsgrupper. Institut som blivit inaktiva avslutas i produktionssystemet. Granskningen sker på de olika redovisningsgrupperna där rapporterade värden jämförs med värden rapporterade tidigare kvartal, större förändringar spåras till enskilda uppgiftslämnare för att hitta eventuella felrapporteringar. Större banker granskas på institutnivå varje kvartal då de utgör en

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(33) betydande del av aggregerad data. Balans- och resultaträkningsuppgifter granskas lite annorlunda beroende på att balanserna är ställningsvärden vid en viss tidpunkt och resultaträkningsuppgifterna är vad som ackumulerats under året. Balansräkningsuppgifterna kan jämföras mot tidigare kvartal och eventuella stora förändringar kontrolleras. Resultaträkningsuppgifterna jämförs dels mot motsvarande period föregående år och dels mot tidigare kvartal. Vid jämförelse mot tidigare kvartal kontrolleras trenden för värdeutvecklingen och att den beter sig som förväntat. Slutligen sker en mikrogranskning där speciellt variabler som publiceras och/eller skickas till användare granskas mot föregående kvartal. Institut som ligger bakom misstänkta felrapporteringar sammanställs i rapporter och skickas till Finansinspektionen som kontaktar institutet.

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(33) 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Summering av uppgifter från institutnivå till redovisningsgrupper. 3.2 Redovisningsförfaranden Tabell över banker, kreditmarknadsföretag samt värdepappersbolag. I SSD presenteras balans- och resultaträkningsuppgifter för finansiella företag, totalt, samt undergrupperna banker totalt, bankaktiebolag, utlandsägda bankfilialer i Sverige, sparbanker, kreditmarknadsföretag totalt, bostadsinstitut, företagsinstitut, övriga kreditmarknadsföretag samt värdepappersbolag. Primäruppgifter är skyddade av sekretesslagen, se punkt 0.7. Sekretess och regler för behandling av personuppgifter. Vissa specialbearbetningar kan göras av SCB på beställning mot ersättning enligt fastställd taxa. 3.3 Imputering och bortfallshantering Bortfallet är i det närmaste försumbart. Blanketter som inte inkommit i tid för leverans eller publicering imputeras, dvs. ställningsvärdet från föregående kvartal används. Det är ytterst ovanligt att institut ej inkommit med rapportering vid det tillfälle som publicering och leverans sker och det är då i regel institut som ej bedöms ha någon påverkan på slutresultatet. Dessa institut imputeras med värden rapporterade vid senaste rapporteringstillfället, både resultat- och balansräkningsuppgifter. Skulle det mot förmodan vara ett institut som anses ha påverkan på resultatet imputeras balansräkningsuppgifterna med samma värde som föregående kvartal medans resultaträkningsuppgifterna beräknas utifrån vad som rapporterats tidigare kvartal, detta för att uppskatta de intäkter och kostnader som ackumulerats under det kvartal som ej inrapporterats. Som tidigare nämnts är det ytterst ovanligt att institut ej inkommer med rapportering och det har aldrig hänt att ett institut som kan anses påverka slutresultatet ej inkommit.

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(33) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner SCBDOK Finansiella företag, årsbokslut Register Finansiella företag, årsbokslut Rubrik Finansiella företag, årsbokslut Syfte/Beskrivning Statistiken skall belysa kreditinstitutens och värdepappersbolagens finansiella ställning samt resultaten av institutens verksamhet på olika områden enligt boksluten. Övrigt Statistikansvarig myndighet Finansinspektionen Kontaktperson Per Jonsson Registervariant Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Sekretess Avidentifierad Urval Personuppgift Slutligt observationsregister Registerversion Indata Indata Longitudinellt register Administrativt statiskt Registret innehåller all indata i produkten FM0402. Det är endast ett fåtal uppgifter som publiceras externa på denna produkt men all indata levereras till bland annat Nationalräkenskaperna. Sekretess i 20 år enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Nej Nej Nej Ja Namn Syfte/Beskrivning Lagring av information från 2003, fylls på kontinuerligt varje år. Mätinformation Objekttyp - Organisation Namn Organisation Definition Juridisk person. Inkluderar privata och offentliga organisationer. Används när objektet avser den juridiska enheten totalt. Standardnivå Standard fastställd av SCB

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(33) Population - Finansiella företag Namn Definition Finansiella företag Finansiella företag utom försäkringsföretag och investeringsfonder. Innefattar banker, bankaktiebolag, utlandsägda bankfilialer i Sverige, sparbanker, kreditmarknadsföretag, bostadsinstitut, företagsinstitut, övriga kreditmarknadsföretag (f d finansbolag), värdepappersbolag. Ja Standardnivå Populationstyp Undersökningspopulation Kommentar Datum fr.o.m Datum t.o.m Variabler Belopp Namn Belopp Definition Belopp Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Finansiella företag, årsbokslut Ägare Finansiella företag, årsbokslut Kopplingsvariabel Nej Kommentar Referenstid Summerbar Nej Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) Beskrivning Institut Namn Institut Definition Rapporterande institut Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Finansiella företag, årsbokslut Ägare Finansiella företag, årsbokslut Kopplingsvariabel Nej Kommentar Referenstid Summerbar Nej Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(33) Värdemängd Klassifikation/värdemängd Uppgiftslämnande institut Version Institut finansiella företag 2009 Nivå Institut finansiella företag 2009 Representation Ej aktuellt Kontopost balans- och resultaträkning Namn Kontopost balans- och resultaträkning Definition Specificering av tillgångs-, resultat- och skuldposter. Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Finansiella företag, årsbokslut Ägare Finansiella företag, årsbokslut Kopplingsvariabel Nej Kommentar Referenstid Summerbar Nej Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Kontopost Version Kontopost Finansiella företag 2009 Nivå Kontopost Finansiella företag 2009 Representation Ej aktuellt Kvartal och år Namn Kvartal och år Definition Kvartal och år Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Finansiella företag, årsbokslut Ägare Finansiella företag, årsbokslut Kopplingsvariabel Nej Kommentar Referenstid Summerbar Nej Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Referenstid Version Kvartal och år Nivå Kvartal och år Representation Ej aktuellt

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(33) Värdemängder Kontopost Finansiella företag 2009 Klassifikation Kontopost Version Kontopost Finansiella företag 2009 Nivå Kontopost Finansiella företag 2009 Värden Kod Text E01210 Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker E03250 Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. E02003 Utlåning till kreditinstitut E02004 Utlåning till allmänheten E03300 Obligationer och andra räntebärande värdepapper E03603 Aktier och andelar, övriga (som ej redovisas på rad A7 och A8) E03601 Aktier och andelar i intresseföretag E03609 Aktier och andelar i koncernföretag E03614 Tillgångar i försäkringsrörelsen E03860 Immateriella anläggningstillgångar E03800 Materiella tillgångar E03671 Tecknat ej inbetalt kapital E03830 Övriga tillgångar E03844 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter E09900 Summa tillgångar (A1 : A14) E09510 Koncernfordringar E06003 Skulder till kreditinstitut E06004 In- och upplåning från allmänheten E07000 Emitterade värdepapper E07814 Skulder i försäkringsrörelsen E07800 Övriga skulder E07830 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter E07930 Avsättningar E07540 Efterställda skulder E07890 Obeskattade reserver E07946 Minoritetsintressen E07942 Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital E07943 Överkursfond E07909 Uppskrivningsfond E07944 Andra fonder E07913 Balanserad vinst eller förlust E00089 Periodens/årets resultat E09900 Summa tillgångar (A1 : A14) E09511 Koncernskulder E09716 För egna skulder ställda säkerheter E09706 Övriga ställda säkerheter E09717 Ansvarsförbindelser E09770 Åtaganden

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(33) Balansräkning, redovisat värde tillgångar (A40:A44) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Övrigt Balansräkning, redovisat värde skulder (A46:A50) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Övrigt Orealiserade vinster i balanserade vinstmedel Förvaltade fonders sammanlagda fondvärde E00120 Ränteintäkter E03140 Leasingintäkter E00013 Räntekostnader E00130 Erhållna utdelningar E00133 Provisionsintäkter E00134 Provisionskostnader E00135 Nettoresultat av finansiella transaktioner E00145 Övriga rörelseintäkter E00040 Summa intäkter (B1 : B8) E00148 Allmänna administrationskostnader E00149 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar E00051 Övriga rörelsekostnader E00155 Summa kostnader före kreditförluster (B10 : B12) E00156 Resultat före kreditförluster (B9+B13) E00050 Kreditförluster, netto (D57+D58+D62+D63) E00158 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar E00159 Återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar E00169 Andelar i intresseföretags resultat E00176 Resultat från försäkringsrörelsen E00057 Rörelseresultat (B14 : B19) E00058 Extraordinära intäkter E00061 Extraordinära kostnader E00170 Resultat intjänat före förvärv E00113 Bokslutsdispositioner E00167 Skatt Periodens/årets resultat från kvarvarande verksamhet (B20:B25)

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(33) Periodens/årets resultat från avvecklad verksamhet, efter skatt Realisationsresultat från avyttring av avvecklad verksamhet, efter skatt Periodens/årets resultat (B26 : B28) E00168 Minoritetens andel (däravpost) Nettobelopp i resultaträkningen hänförligt till poster värderade enligt VVO ackumulerat orealiserat resultat på tillgångar och skulder enligt VVO Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) E02014 Utlåning till kreditinstitut (A3), Riksbanken E02131 Svenska banker E02150 Svenska kreditmarknadsföretag E02140 Svenska värdepappersbolag E02430 Utländska kreditinstitut E02110 Övriga kreditinstitut E02221 Utlåning till Svenska kommuner och landsting E02222 Svenska icke-finansiella företag E02223 Svenska hushåll exkl. personliga företagare E02224 Svenska personliga företagare E02225 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer E02020 Riksgäldskontoret E02080 Svenska försäkringsföretag E02226 Svenska värdepappersfonder E02227 Övrig svensk allmänhet E02228 Utländsk allmänhet A. Jordbruk, skogsbruk och fiske B. Utvinning av mineral C. Tillverkning D. Försörjning av el-, gas-, värme- och kyla E. Vattenförsörjning F. Byggverksamhet G. Handel; reparation av motorfordon och motorcycklar H. Transport och magasinering I. Hotell- och restaurangverksamhet J. Information och kommunikationsverksamhet K. Finans- och försäkringsverksamhet L. Fastighetsverksamhet M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster O. Offentlig förvaltning och försvar P. Utbildning Q. Vård och omsorg R. Kultur, nöje och fritid

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(33) S. Annan serviceverksamhet T. Förvärvsarbete i hushåll U. Verksamhet vid internationella organisationer O. Övrigt, ej fördelat max 10 procent av C14 (för VP-bolag 100% av C18) E22272 Utlåning till allmänheten avseende värdepappershandel (A4), Utlåning över belåningsvärdet E22282 Av kunder ställda tilläggssäkerheter Aktier och andelelar, övriga (A6), Derivatinstrument Övrigt E03810 Materiella tillgångar (A11), Inventarier E03110 Leasingobjekt E03821 Byggnader och mark för inrymmande av egna lokaler E03820 Byggnader och mark övertagna för skyddande av fordran E03829 Övrigt, byggnader och mark E03121 Leasingobjekt (C44), Riksbanken E03122 Leasingobjekt, Svenska banker E03123 Leasingobjekt, Svenska kreditmarknadsföretag E03124 Leasingobjekt, Svenska värdepappersbolag E03125 Leasingobjekt, Utländska kreditinstitut E03126 Leasingobjekt, Övriga kreditinstitut E03127 Leasingobjekt, Svenska kommuner och landsting E03128 Leasingobjekt, Svenska icke-finansiella företag E03129 Leasingobjekt, Svenska hushåll exkl. personliga företagare E03130 Leasingobjekt, Svenska personliga företagare E03131 Leasingobjekt, Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer E03132 Leasingobjekt, Riksgäldskontoret E03133 Leasingobjekt, Svenska försäkringsföretag E03134 Leasingobjekt, Svenska värdepappersfonder E03135 Leasingobjekt, Övrig svensk allmänhet E03136 Leasingobjekt, Utländsk allmänhet E03892 Övriga tillgångar (A13), Derivatinstrument E03856 Skattefordran E03836 Fondlikvidfordringar E03857 Övriga E02901 Osäkra lånefordringars bokförda värde, Bedömt återvinningsvärde av lånefordringar efter reservering Lånefordringar som beviljats en eftergift (bokfört värde), Bokfört värde före beviljandet av eftergiften Bokfört värde efter beviljandet av eftergiften Bedömt återvinningsvärde av lånefordringar efter reservering som under perioden återfått status av normal lånefordran Upplupet anskaffningsvärde för lånefordringar före beaktande av reserveringar Reserveringar, Specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar Övriga reserveringar avseende poster inom linjen Total reservering (C73 : C76) E02931 Total reservering (C77), Reservering avseende utlåning till kreditinstitut och allmänheten

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(33) exklusive leasing E02932 Reservering avseende leasing E02933 Övriga reserveringar E02934 Total reservering (C77), Svenska kommuner och landsting E02935 Svenska icke-finansiella företag E02936 Svenska hushåll exkl. personliga företagare E02937 Svenska personliga företagare E02938 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer E02939 Riksgäldskontoret E02940 Svenska försäkringsföretag E02941 Svenska värdepappersfonder E02942 Övrig svensk allmänhet E02943 Utländsk allmänhet Övriga reserveringar (ej allmänheten) A. Jordbruk, skogsbruk och fiske B. Utvinning av mineral C. Tillverkning D. Försörjning av el-, gas-, värme- och kyla E. Vattenförsörjning F. Byggverksamhet G. Handel; reparation av motorfordon och motorcycklar H. Transport och magasinering I. Hotell- och restaurangverksamhet J. Information och kommunikationsverksamhet K. Finans- och försäkringsverksamhet L. Fastighetsverksamhet M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster O. Offentlig förvaltning och försvar P. Utbildning Q. Vård och omsorg R. Kultur, nöje och fritid S. Annan serviceverksamhet T. Förvärvsarbete i hushåll U. Verksamhet vid internationella organisationer Ö. Övrigt, ej fördelat max 10 procent av C82 (för VP-bolag 100% av C82) E06010 Skulder till Riksbanken E06031 Skulder till Svenska banker E06150 Skulder till Svenska kreditmarknadsföretag E06140 Skulder till Svenska värdepappersbolag E06430 Skulder till Utländska kreditinstitut E06110 Skulder till Övriga kreditinstitut E06207 In- och upplåning från allmänheten (A18), Inlåning E06287 Inlåning från svenska försäkringsföretag E06307 Upplåning E06387 Upplåning från svenska försäkringsföretag E06221 In- och upplåning från allmänheten (A18), Svenska kommuner och landsting E06222 In- och upplåning, Svenska icke-finansiella företag

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(33) E06223 In- och upplåning, Svenska hushåll exkl. personliga företagare E06224 In- och upplåning, Svenska personliga företagare E06225 In- och upplåning, Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer E06020 In- och upplåning, Riksgäldskontoret E06080 In- och upplåning, Svenska försäkringsföretag E06226 In- och upplåning, Svenska värdepappersfonder E06227 In- och upplåning, Övrig svensk allmänhet E06228 In- och upplåning, Utländsk allmänhet E07892 Övriga skulder (A21), Derivatinstrument E07810 Skatteskuld E07808 Fondlikvidskulder E07812 Övriga E00121 Ränteintäkter (B1), Utlåning till svenska kreditinstitut E00122 Utlåning till utländska kreditinstitut E00123 Utlåning till allmänheten E00124 Räntebärande värdepapper E00011 Övriga ränteintäkter E00125 Räntekostnader (B3), Skulder till svenska kreditinstitut E00126 Skulder till utländska kreditinstitut E00127 In- och upplåning från allmänheten E00128 Räntebärande värdepapper E00129 Efterställda skulder E00026 Övriga räntekostnader Provisionsintäkter (B5), Betalningsförmedlingsprovisioner Utlåningsprovisioner Inlåningsprovisioner Garantiprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner E00182 Provisionskostnader (B6), Betalningsförmedlingsprovisioner E00183 Värdepappersprovisioner E00184 Övriga provisioner E00136 Nettoresultat av finansiella transaktioner (B7), Realisationsresultat E00140 Orealiserade värdeförändringar E00144 Realiserade/orealiserade valutakursförändringar E00165 Skuldinlösen E00137 Realisationsresultat (D21, Aktier/andelar E00138 Räntebärande värdepapper E00139 Andra finansiella instrument E00141 Orealiserade värdeförändringar (D22), Aktier/andelar E00142 Räntebärande värdepapper E00143 Andra finansiella instrument E00147 Övriga rörelseintäkter (B8), Reavinster vid avyttring av värdepapper som klassificerats som anläggningstillgångar E00177 Övrigt E00041 Allmänna administrationskostnader (B10), Personalkostnader E00047 Lokalkostnader E00166 Övriga administrationskostnader

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(33) E00042 Personalkostnader (D33), Löner och arvoden E00174 Bonus och provisioner E00044 Sociala avgifter E00043 Pensionskostnader E00045 Övriga personalkostnader E00052 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (B11), Avskrivningar enligt plan E00152 Nedskrivningar E00053 Avskrivningar enligt plan (D41), Inventarier E00150 Leasingobjekt E00054 Byggnader och mark E00111 Goodwill E00151 Andra immateriella tillgångar E00153 Nedskrivningar (D42), Leasingobjekt E00175 Nedskrivningar, Övrigt E00154 Övriga rörelsekostnader (B12), Reaförluster vid avyttring av värdepapper som klassificerats som anläggningstillgångar E00178 Övriga rörelsekostnader, Övrigt E02911 Kreditförluster, netto (B15), Periodens bortskrivning avseende konstaterade kreditförluster E02912 Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster E02913 Periodens reserveringar avseende sannolika kreditförluster E02914 Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster E02915 Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster E02916 Periodens nettokostnad (D52 : D56) Gruppvis reserv. för ind. värderade lånefordringar, Avsättning/upplösning av gruppvis reservering E02917 Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar, Periodens bortskrivning avseende konstaterade kreditförluster E02918 Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster E02919 Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster E02920 Periodens nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar (D59:D61) Transfereringsrisk, Avsättning/upplösning av reserv för transfereringsrisker E02922 Ansvarsförbindelser, Periodens nettokostnad för infriande av garantier och andra ansvarsförbindelser E00050 Kreditförluster, netto (D57+D58+D62+D63) E02039 Mellanhavanden, Fordringar på den svenska delen av moderföretaget E06039 Skulder till den svenska delen av moderföretaget E02038 Intäkter mot den svenska delen av moderföretaget E06038 Kostnader mot den svenska delen av moderföretaget Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 4-21 25 mars 211 Minskade kreditförluster för storbankerna Storbankernas samlade rörelseresultat var nästan 22 miljarder kronor under fjärde kvartalet 21, vilket var den

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(109) Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 FM5001 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgifter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (23) Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 OE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST)

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (35) Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Kvartal 2005 NV1006 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Finansräkenskaper Kvartal 2003

Finansräkenskaper Kvartal 2003 Finansräkenskaper Kvartal 2003 FM0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Finansräkenskaper A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12 Nordax Bank AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01-01 01-- 2014-12 12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Rapport över resultat i koncernen...8 Rapport över totalresultat

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer