Finansiella företag, årsbokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiella företag, årsbokslut 2003-2009"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(33) Finansiella företag, årsbokslut FM0402 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 3.3 Imputering och borfallshantering 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(33) 0 Administrativa uppgifter 0.1 Ämnesområde Finansmarknad 0.2 Statistikområde Finansiella företag utom försäkringsföretag 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100) 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Finansinspektionen Postadress: Box 7821, Stockholm Besöksadress: Brunnsgatan 3 Kontaktperson: Peter Fitger Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Statistiska Centralbyrån Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100 Kontaktperson: Anna Hanser, ES/BFM Telefon: Telefax E-post: Kontaktperson: Per Jonsson, ES/BFM Telefon: Telefax: E-post:

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(33) 0.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsinsamlingen regleras av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 sekretesslagen (2009:400). 0.8 Gallringsföreskrifter Gallringsföreskrifter saknas. 0.9 EU-reglering Statistiken är ej EU-reglerad Syfte och historik Statistiken skall belysa kreditinstitutens och värdepappersbolagens finansiella ställning samt resultaten av institutens verksamhet på olika områden enligt boksluten. Statistiken över bankaktiebolagen och sparbankerna samlades i en gemensam publikation Bankerna fr.o.m efter att tidigare ha publicerats i separata publikationer inarbetades i publikationen även statistiken över föreningsbankerna som tidigare producerades av Föreningsbankernas förbund. Publikationen Bankerna upphörde efter Bokslutsstatistiken för övriga finansiella företag, som fram till 1991 publicerades i separata statistiska meddelanden, samlades då tillsammans med ett sammandrag av bankstatistiken i publikationen Finansiella företag (FM06). Denna publikation upphörde fr.o.m. år Resultaten av undersökningen publiceras numera endast i SSD Statistikanvändning SCB: underlag till finans- och nationalräkenskaper. Finansinspektionen: underlag i tillsynsverksamheten; underlag till belysning/publicering av institutens ställning och resultat. Riksbanken: underlag till publicering och uppföljning av institutens utveckling. Aktörer på olika marknader inkl. instituten själva: underlag till analyser. Utredare/forskare/studenter: underlag till utredningar mm Uppläggning och genomförande

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(33) Undersökningen omfattar institut enligt Finansinspektionens tillsynsregister avseende kreditinstitut och värdepappersbolag enligt definitionen i 1 kap. 1 lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, svenska kreditinstituts och värdepappersbolags filialer i utlandet, filialer till utlandsägda kreditinstitut i Sverige, koncerner där ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag är moderbolag och koncerner där ett finansiellt holdingföretag är moderbolag. Dessutom ingår i undersökningen investmentföretag och värdepappersfonder. Undersökningen är en totalundersökning. Uppgifterna samlas in via en enkät (den s.k. standardrapporten). Rapportering av balans- och resultaträkning lämnas enligt Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:14. Enkäten baseras innehållsmässigt på lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:16) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Instituten får även tillämpa FFFS 2008:25. För investmentföretag gäller en speciell blankett som baseras på Årsredovisningslagen (1995:1554). För värdepappersfonderna används en förenklad blankett för vissa resultaträkningsuppgifter baserad på Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Balansräkningsuppgifter för värdepappersfonderna hämtas från den kortperiodiska statistiken över tillgångar och skulder, 4:e kvartalet. Uppgifterna för kreditinstitut och värdepappersbolag insamlas av Finansinspektionen fr.o.m. år De överförs sedan till SCB som bistår med granskning samt publicerar statistiken. En viss minskning av variabelinnehållet i standardrapporten har skett fr.o.m i enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:14. Detta har dock inte påverkat publicerat material Internationell rapportering Viss rapportering sker till Eurostat och OECD Planerade förändringar i kommande undersökningar -

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(33) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter Objektsgrupper Population 1. Kreditinstitut och värdepappersbolag enligt definitionen i 1 kap. lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 2. filialer till svenska kreditinstitut eller värdepappersbolag i utlandet, 3. filialer i Sverige, dels till utländska kreditinstitut, dels till värdepappersbolag hemmahörande utanför EES, 4. koncerner där ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag är moderbolag, 5. koncerner där ett finansiellt holdingföretag, enligt definitionen i 1 kap. 1 lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, är moderbolag, samt 6. finansiella företagsgrupper enligt definitionen i 9 kap. 1 och 2 första stycket i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, dock inte grupper som endast består av -fondbolag, -fondbolag och finansiella institut, -finansiella holdingbolag och fondbolag, eller -finansiella holdingbolag, fondbolag och finansiella institut. Redovisningsgrupper Sveriges Statistiska Databaser (SSD): Uppgifter fr.o.m. år 1996 t.o.m. år Totaler för samtliga finansiella företag (exkl. värdepappersfonder, investmentbolag och försäkringsbolag), banker, bankaktiebolag, utlandsägda bankfilialer i Sverige, sparbanker, kreditmarknadsföretag, bostadsinstitut, företagsinstitut, övriga kreditmarknadsföretag (f d finansbolag), värdepappersbolag. Variabler RESULTATRÄKNING Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(33) Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto Värdeförändring övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar inkl. återföringar Rörelseresultat Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat intjänat före förvärv Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Utdelning från koncernföretag; varavpost till Erhållna utdelningar BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar övriga (som ej ingår i nästföljande två rader) Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper mm. Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Efterställda skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Mått Insamling i tkr. Presentation i summa mkr. 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Produkten Finansiella företag, årsbokslut, publiceras i tabellform en gång per år på svenska och engelska. Statistiken finns också i Sveriges Statistiska Databaser, SSD, där tidsserier från 1996 kan erhållas. Innehållet i SSD är mer omfattande än publicerade tabeller. Balansräkningsuppgifterna avser förhållande per den sista december aktuellt år, dvs. en ögonblicksbild av ställningsvärdet den

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(33) sista dagen under året. Resultaträkningsuppgifterna avser värden som har ackumulerats under året i form av intäkter och kostnader. Utöver detta skickas statistikleveranser till National- och Finansräkenskaperna på SCB. Materialet levereras i Excelformat. 1.4 Dokumentation och metadata Uppgiftsinsamlingen regleras av Finansinspektionens författningssamling, FFFS 2008:14, 2008:1, 2004:18, 2002:26.. Dessa finns tillgängliga på Finansinspektionens hemsida Mer detaljerad information om statistikens dokumentation och metadata finns på SCB:s hemsida (www.scb.se) under Hitta statistik/statistik efter ämne/finansmarknad/finansiella företag, årsbokslut/ Om statistiken. Kontaktpersoner beträffande statistiken: Anna Hanser SCB ES/BFM tel E-post: Per Jonsson SCB ES/BFM tel E-post:

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(33) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Populationen för undersökningen definieras enligt specifikationen under stycket om population under avsnitt Finansinspektionen har ett register över finansiella företag under tillsyn. SCB laddar över registret månadsvis och fastställer ramen för undersökningen genom att selektera de poster i registret som uppfyller populationsdefinitionen 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en totalundersökning vilket gör att ingen urvalsosäkerhet förekommer. 2.3 Mätinstrument Blanketterna rapporteras elektroniskt till Finansinspektionen. Därefter skickas en databehandlingsfil med delvis granskade uppgifter till SCB. Statistikens innehåll och upplägg regleras genom FFFS 2008:14, 2008:1, 2004:18, 2002: Insamlingsförfarande Blanketterna fylls i och skickas in elektroniskt via Finansinspektionens hemsida, Eventuella felaktiga summeringar och liknande listas, varifrån uppgiftslämnaren kan klicka sig fram direkt till felkällan. För att blanketterna ska kunna skickas in måste lämnade uppgifter vara konsistenta. Statistiken ska vara Finansinspektionen till handa 20 februari. Finansinspektionen har rätt att besluta om undantag med någon av rapportdagarna om det finns särskilda skäl. Cirka två veckor efter att blanketterna inkommit till Finansinspektionen skickas informationen vidare till SCB via det så kallade SGSI nätet. 2.5 Databeredning Databeredningen börjar med kontroll av populationsförändringar. Institut som förväntades inkomma men ej inkommit, samt institut som ej förväntades inkomma men som inkommit kontrolleras. Är det nya institut klassas de i någon av kategorierna under 1.2 redovisningsgrupper. Institut som blivit inaktiva avslutas i produktionssystemet. Granskningen sker på de olika redovisningsgrupperna där rapporterade värden jämförs med värden rapporterade tidigare kvartal, större förändringar spåras till enskilda uppgiftslämnare för att hitta eventuella felrapporteringar. Större banker granskas på institutnivå varje kvartal då de utgör en

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(33) betydande del av aggregerad data. Balans- och resultaträkningsuppgifter granskas lite annorlunda beroende på att balanserna är ställningsvärden vid en viss tidpunkt och resultaträkningsuppgifterna är vad som ackumulerats under året. Balansräkningsuppgifterna kan jämföras mot tidigare kvartal och eventuella stora förändringar kontrolleras. Resultaträkningsuppgifterna jämförs dels mot motsvarande period föregående år och dels mot tidigare kvartal. Vid jämförelse mot tidigare kvartal kontrolleras trenden för värdeutvecklingen och att den beter sig som förväntat. Slutligen sker en mikrogranskning där speciellt variabler som publiceras och/eller skickas till användare granskas mot föregående kvartal. Institut som ligger bakom misstänkta felrapporteringar sammanställs i rapporter och skickas till Finansinspektionen som kontaktar institutet.

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(33) 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Summering av uppgifter från institutnivå till redovisningsgrupper. 3.2 Redovisningsförfaranden Tabell över banker, kreditmarknadsföretag samt värdepappersbolag. I SSD presenteras balans- och resultaträkningsuppgifter för finansiella företag, totalt, samt undergrupperna banker totalt, bankaktiebolag, utlandsägda bankfilialer i Sverige, sparbanker, kreditmarknadsföretag totalt, bostadsinstitut, företagsinstitut, övriga kreditmarknadsföretag samt värdepappersbolag. Primäruppgifter är skyddade av sekretesslagen, se punkt 0.7. Sekretess och regler för behandling av personuppgifter. Vissa specialbearbetningar kan göras av SCB på beställning mot ersättning enligt fastställd taxa. 3.3 Imputering och bortfallshantering Bortfallet är i det närmaste försumbart. Blanketter som inte inkommit i tid för leverans eller publicering imputeras, dvs. ställningsvärdet från föregående kvartal används. Det är ytterst ovanligt att institut ej inkommit med rapportering vid det tillfälle som publicering och leverans sker och det är då i regel institut som ej bedöms ha någon påverkan på slutresultatet. Dessa institut imputeras med värden rapporterade vid senaste rapporteringstillfället, både resultat- och balansräkningsuppgifter. Skulle det mot förmodan vara ett institut som anses ha påverkan på resultatet imputeras balansräkningsuppgifterna med samma värde som föregående kvartal medans resultaträkningsuppgifterna beräknas utifrån vad som rapporterats tidigare kvartal, detta för att uppskatta de intäkter och kostnader som ackumulerats under det kvartal som ej inrapporterats. Som tidigare nämnts är det ytterst ovanligt att institut ej inkommer med rapportering och det har aldrig hänt att ett institut som kan anses påverka slutresultatet ej inkommit.

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(33) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner SCBDOK Finansiella företag, årsbokslut Register Finansiella företag, årsbokslut Rubrik Finansiella företag, årsbokslut Syfte/Beskrivning Statistiken skall belysa kreditinstitutens och värdepappersbolagens finansiella ställning samt resultaten av institutens verksamhet på olika områden enligt boksluten. Övrigt Statistikansvarig myndighet Finansinspektionen Kontaktperson Per Jonsson Registervariant Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Sekretess Avidentifierad Urval Personuppgift Slutligt observationsregister Registerversion Indata Indata Longitudinellt register Administrativt statiskt Registret innehåller all indata i produkten FM0402. Det är endast ett fåtal uppgifter som publiceras externa på denna produkt men all indata levereras till bland annat Nationalräkenskaperna. Sekretess i 20 år enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Nej Nej Nej Ja Namn Syfte/Beskrivning Lagring av information från 2003, fylls på kontinuerligt varje år. Mätinformation Objekttyp - Organisation Namn Organisation Definition Juridisk person. Inkluderar privata och offentliga organisationer. Används när objektet avser den juridiska enheten totalt. Standardnivå Standard fastställd av SCB

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(33) Population - Finansiella företag Namn Definition Finansiella företag Finansiella företag utom försäkringsföretag och investeringsfonder. Innefattar banker, bankaktiebolag, utlandsägda bankfilialer i Sverige, sparbanker, kreditmarknadsföretag, bostadsinstitut, företagsinstitut, övriga kreditmarknadsföretag (f d finansbolag), värdepappersbolag. Ja Standardnivå Populationstyp Undersökningspopulation Kommentar Datum fr.o.m Datum t.o.m Variabler Belopp Namn Belopp Definition Belopp Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Finansiella företag, årsbokslut Ägare Finansiella företag, årsbokslut Kopplingsvariabel Nej Kommentar Referenstid Summerbar Nej Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) Beskrivning Institut Namn Institut Definition Rapporterande institut Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Finansiella företag, årsbokslut Ägare Finansiella företag, årsbokslut Kopplingsvariabel Nej Kommentar Referenstid Summerbar Nej Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(33) Värdemängd Klassifikation/värdemängd Uppgiftslämnande institut Version Institut finansiella företag 2009 Nivå Institut finansiella företag 2009 Representation Ej aktuellt Kontopost balans- och resultaträkning Namn Kontopost balans- och resultaträkning Definition Specificering av tillgångs-, resultat- och skuldposter. Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Finansiella företag, årsbokslut Ägare Finansiella företag, årsbokslut Kopplingsvariabel Nej Kommentar Referenstid Summerbar Nej Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Kontopost Version Kontopost Finansiella företag 2009 Nivå Kontopost Finansiella företag 2009 Representation Ej aktuellt Kvartal och år Namn Kvartal och år Definition Kvartal och år Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Finansiella företag, årsbokslut Ägare Finansiella företag, årsbokslut Kopplingsvariabel Nej Kommentar Referenstid Summerbar Nej Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Referenstid Version Kvartal och år Nivå Kvartal och år Representation Ej aktuellt

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(33) Värdemängder Kontopost Finansiella företag 2009 Klassifikation Kontopost Version Kontopost Finansiella företag 2009 Nivå Kontopost Finansiella företag 2009 Värden Kod Text E01210 Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker E03250 Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. E02003 Utlåning till kreditinstitut E02004 Utlåning till allmänheten E03300 Obligationer och andra räntebärande värdepapper E03603 Aktier och andelar, övriga (som ej redovisas på rad A7 och A8) E03601 Aktier och andelar i intresseföretag E03609 Aktier och andelar i koncernföretag E03614 Tillgångar i försäkringsrörelsen E03860 Immateriella anläggningstillgångar E03800 Materiella tillgångar E03671 Tecknat ej inbetalt kapital E03830 Övriga tillgångar E03844 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter E09900 Summa tillgångar (A1 : A14) E09510 Koncernfordringar E06003 Skulder till kreditinstitut E06004 In- och upplåning från allmänheten E07000 Emitterade värdepapper E07814 Skulder i försäkringsrörelsen E07800 Övriga skulder E07830 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter E07930 Avsättningar E07540 Efterställda skulder E07890 Obeskattade reserver E07946 Minoritetsintressen E07942 Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital E07943 Överkursfond E07909 Uppskrivningsfond E07944 Andra fonder E07913 Balanserad vinst eller förlust E00089 Periodens/årets resultat E09900 Summa tillgångar (A1 : A14) E09511 Koncernskulder E09716 För egna skulder ställda säkerheter E09706 Övriga ställda säkerheter E09717 Ansvarsförbindelser E09770 Åtaganden

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(33) Balansräkning, redovisat värde tillgångar (A40:A44) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Övrigt Balansräkning, redovisat värde skulder (A46:A50) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Specifikation per typ av instrument (de fyra största) Övrigt Orealiserade vinster i balanserade vinstmedel Förvaltade fonders sammanlagda fondvärde E00120 Ränteintäkter E03140 Leasingintäkter E00013 Räntekostnader E00130 Erhållna utdelningar E00133 Provisionsintäkter E00134 Provisionskostnader E00135 Nettoresultat av finansiella transaktioner E00145 Övriga rörelseintäkter E00040 Summa intäkter (B1 : B8) E00148 Allmänna administrationskostnader E00149 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar E00051 Övriga rörelsekostnader E00155 Summa kostnader före kreditförluster (B10 : B12) E00156 Resultat före kreditförluster (B9+B13) E00050 Kreditförluster, netto (D57+D58+D62+D63) E00158 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar E00159 Återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar E00169 Andelar i intresseföretags resultat E00176 Resultat från försäkringsrörelsen E00057 Rörelseresultat (B14 : B19) E00058 Extraordinära intäkter E00061 Extraordinära kostnader E00170 Resultat intjänat före förvärv E00113 Bokslutsdispositioner E00167 Skatt Periodens/årets resultat från kvarvarande verksamhet (B20:B25)

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(33) Periodens/årets resultat från avvecklad verksamhet, efter skatt Realisationsresultat från avyttring av avvecklad verksamhet, efter skatt Periodens/årets resultat (B26 : B28) E00168 Minoritetens andel (däravpost) Nettobelopp i resultaträkningen hänförligt till poster värderade enligt VVO ackumulerat orealiserat resultat på tillgångar och skulder enligt VVO Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) E02014 Utlåning till kreditinstitut (A3), Riksbanken E02131 Svenska banker E02150 Svenska kreditmarknadsföretag E02140 Svenska värdepappersbolag E02430 Utländska kreditinstitut E02110 Övriga kreditinstitut E02221 Utlåning till Svenska kommuner och landsting E02222 Svenska icke-finansiella företag E02223 Svenska hushåll exkl. personliga företagare E02224 Svenska personliga företagare E02225 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer E02020 Riksgäldskontoret E02080 Svenska försäkringsföretag E02226 Svenska värdepappersfonder E02227 Övrig svensk allmänhet E02228 Utländsk allmänhet A. Jordbruk, skogsbruk och fiske B. Utvinning av mineral C. Tillverkning D. Försörjning av el-, gas-, värme- och kyla E. Vattenförsörjning F. Byggverksamhet G. Handel; reparation av motorfordon och motorcycklar H. Transport och magasinering I. Hotell- och restaurangverksamhet J. Information och kommunikationsverksamhet K. Finans- och försäkringsverksamhet L. Fastighetsverksamhet M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster O. Offentlig förvaltning och försvar P. Utbildning Q. Vård och omsorg R. Kultur, nöje och fritid

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(33) S. Annan serviceverksamhet T. Förvärvsarbete i hushåll U. Verksamhet vid internationella organisationer O. Övrigt, ej fördelat max 10 procent av C14 (för VP-bolag 100% av C18) E22272 Utlåning till allmänheten avseende värdepappershandel (A4), Utlåning över belåningsvärdet E22282 Av kunder ställda tilläggssäkerheter Aktier och andelelar, övriga (A6), Derivatinstrument Övrigt E03810 Materiella tillgångar (A11), Inventarier E03110 Leasingobjekt E03821 Byggnader och mark för inrymmande av egna lokaler E03820 Byggnader och mark övertagna för skyddande av fordran E03829 Övrigt, byggnader och mark E03121 Leasingobjekt (C44), Riksbanken E03122 Leasingobjekt, Svenska banker E03123 Leasingobjekt, Svenska kreditmarknadsföretag E03124 Leasingobjekt, Svenska värdepappersbolag E03125 Leasingobjekt, Utländska kreditinstitut E03126 Leasingobjekt, Övriga kreditinstitut E03127 Leasingobjekt, Svenska kommuner och landsting E03128 Leasingobjekt, Svenska icke-finansiella företag E03129 Leasingobjekt, Svenska hushåll exkl. personliga företagare E03130 Leasingobjekt, Svenska personliga företagare E03131 Leasingobjekt, Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer E03132 Leasingobjekt, Riksgäldskontoret E03133 Leasingobjekt, Svenska försäkringsföretag E03134 Leasingobjekt, Svenska värdepappersfonder E03135 Leasingobjekt, Övrig svensk allmänhet E03136 Leasingobjekt, Utländsk allmänhet E03892 Övriga tillgångar (A13), Derivatinstrument E03856 Skattefordran E03836 Fondlikvidfordringar E03857 Övriga E02901 Osäkra lånefordringars bokförda värde, Bedömt återvinningsvärde av lånefordringar efter reservering Lånefordringar som beviljats en eftergift (bokfört värde), Bokfört värde före beviljandet av eftergiften Bokfört värde efter beviljandet av eftergiften Bedömt återvinningsvärde av lånefordringar efter reservering som under perioden återfått status av normal lånefordran Upplupet anskaffningsvärde för lånefordringar före beaktande av reserveringar Reserveringar, Specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar Övriga reserveringar avseende poster inom linjen Total reservering (C73 : C76) E02931 Total reservering (C77), Reservering avseende utlåning till kreditinstitut och allmänheten

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(33) exklusive leasing E02932 Reservering avseende leasing E02933 Övriga reserveringar E02934 Total reservering (C77), Svenska kommuner och landsting E02935 Svenska icke-finansiella företag E02936 Svenska hushåll exkl. personliga företagare E02937 Svenska personliga företagare E02938 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer E02939 Riksgäldskontoret E02940 Svenska försäkringsföretag E02941 Svenska värdepappersfonder E02942 Övrig svensk allmänhet E02943 Utländsk allmänhet Övriga reserveringar (ej allmänheten) A. Jordbruk, skogsbruk och fiske B. Utvinning av mineral C. Tillverkning D. Försörjning av el-, gas-, värme- och kyla E. Vattenförsörjning F. Byggverksamhet G. Handel; reparation av motorfordon och motorcycklar H. Transport och magasinering I. Hotell- och restaurangverksamhet J. Information och kommunikationsverksamhet K. Finans- och försäkringsverksamhet L. Fastighetsverksamhet M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster O. Offentlig förvaltning och försvar P. Utbildning Q. Vård och omsorg R. Kultur, nöje och fritid S. Annan serviceverksamhet T. Förvärvsarbete i hushåll U. Verksamhet vid internationella organisationer Ö. Övrigt, ej fördelat max 10 procent av C82 (för VP-bolag 100% av C82) E06010 Skulder till Riksbanken E06031 Skulder till Svenska banker E06150 Skulder till Svenska kreditmarknadsföretag E06140 Skulder till Svenska värdepappersbolag E06430 Skulder till Utländska kreditinstitut E06110 Skulder till Övriga kreditinstitut E06207 In- och upplåning från allmänheten (A18), Inlåning E06287 Inlåning från svenska försäkringsföretag E06307 Upplåning E06387 Upplåning från svenska försäkringsföretag E06221 In- och upplåning från allmänheten (A18), Svenska kommuner och landsting E06222 In- och upplåning, Svenska icke-finansiella företag

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(33) E06223 In- och upplåning, Svenska hushåll exkl. personliga företagare E06224 In- och upplåning, Svenska personliga företagare E06225 In- och upplåning, Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer E06020 In- och upplåning, Riksgäldskontoret E06080 In- och upplåning, Svenska försäkringsföretag E06226 In- och upplåning, Svenska värdepappersfonder E06227 In- och upplåning, Övrig svensk allmänhet E06228 In- och upplåning, Utländsk allmänhet E07892 Övriga skulder (A21), Derivatinstrument E07810 Skatteskuld E07808 Fondlikvidskulder E07812 Övriga E00121 Ränteintäkter (B1), Utlåning till svenska kreditinstitut E00122 Utlåning till utländska kreditinstitut E00123 Utlåning till allmänheten E00124 Räntebärande värdepapper E00011 Övriga ränteintäkter E00125 Räntekostnader (B3), Skulder till svenska kreditinstitut E00126 Skulder till utländska kreditinstitut E00127 In- och upplåning från allmänheten E00128 Räntebärande värdepapper E00129 Efterställda skulder E00026 Övriga räntekostnader Provisionsintäkter (B5), Betalningsförmedlingsprovisioner Utlåningsprovisioner Inlåningsprovisioner Garantiprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner E00182 Provisionskostnader (B6), Betalningsförmedlingsprovisioner E00183 Värdepappersprovisioner E00184 Övriga provisioner E00136 Nettoresultat av finansiella transaktioner (B7), Realisationsresultat E00140 Orealiserade värdeförändringar E00144 Realiserade/orealiserade valutakursförändringar E00165 Skuldinlösen E00137 Realisationsresultat (D21, Aktier/andelar E00138 Räntebärande värdepapper E00139 Andra finansiella instrument E00141 Orealiserade värdeförändringar (D22), Aktier/andelar E00142 Räntebärande värdepapper E00143 Andra finansiella instrument E00147 Övriga rörelseintäkter (B8), Reavinster vid avyttring av värdepapper som klassificerats som anläggningstillgångar E00177 Övrigt E00041 Allmänna administrationskostnader (B10), Personalkostnader E00047 Lokalkostnader E00166 Övriga administrationskostnader

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(33) E00042 Personalkostnader (D33), Löner och arvoden E00174 Bonus och provisioner E00044 Sociala avgifter E00043 Pensionskostnader E00045 Övriga personalkostnader E00052 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (B11), Avskrivningar enligt plan E00152 Nedskrivningar E00053 Avskrivningar enligt plan (D41), Inventarier E00150 Leasingobjekt E00054 Byggnader och mark E00111 Goodwill E00151 Andra immateriella tillgångar E00153 Nedskrivningar (D42), Leasingobjekt E00175 Nedskrivningar, Övrigt E00154 Övriga rörelsekostnader (B12), Reaförluster vid avyttring av värdepapper som klassificerats som anläggningstillgångar E00178 Övriga rörelsekostnader, Övrigt E02911 Kreditförluster, netto (B15), Periodens bortskrivning avseende konstaterade kreditförluster E02912 Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster E02913 Periodens reserveringar avseende sannolika kreditförluster E02914 Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster E02915 Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster E02916 Periodens nettokostnad (D52 : D56) Gruppvis reserv. för ind. värderade lånefordringar, Avsättning/upplösning av gruppvis reservering E02917 Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar, Periodens bortskrivning avseende konstaterade kreditförluster E02918 Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster E02919 Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster E02920 Periodens nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar (D59:D61) Transfereringsrisk, Avsättning/upplösning av reserv för transfereringsrisker E02922 Ansvarsförbindelser, Periodens nettokostnad för infriande av garantier och andra ansvarsförbindelser E00050 Kreditförluster, netto (D57+D58+D62+D63) E02039 Mellanhavanden, Fordringar på den svenska delen av moderföretaget E06039 Skulder till den svenska delen av moderföretaget E02038 Intäkter mot den svenska delen av moderföretaget E06038 Kostnader mot den svenska delen av moderföretaget Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period 201103 Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Institutnummer 41515 Org.nummer

Läs mer

FFFS 2007:XX STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

FFFS 2007:XX STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2007:XX E-POSTADRESS HANDLÄGGARE Rapporten ska sändas in till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Sveriges Riksbank och Statistiska centralbyrån. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Finansiella företag, årsbokslut

Finansiella företag, årsbokslut Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Finansiella företag, årsbokslut 2011 FM0402 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut för 2018

Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut för 2018 PROMEMORIA Datum 2017-09-29 FI Dnr 17-16066 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillsynskategorisering

Läs mer

Finansiella företag, årsbokslut

Finansiella företag, årsbokslut Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Finansiella företag, årsbokslut 2014 FM0402 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2010. Publicerad i september 2010

Bank- och finansstatistik 2010. Publicerad i september 2010 Bank- och finansstatistik 00 Publicerad i september 00 INNEHÅLL Tabell Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2005. Publicerad i Maj 2006

Bank- och finansstatistik 2005. Publicerad i Maj 2006 Bank- och finansstatistik 005 Publicerad i Maj 006 INNEHÅLL Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 2-21 31 augusti 21 Kreditförlusterna minskar Storbankernas samlade rörelseresultat var 15 miljarder kronor det andra kvartalet 21. Det är det högsta rörelseresultatet sedan

Läs mer

KREDITMARKNADS BAROMETERN

KREDITMARKNADS BAROMETERN KREDITMARKNADS BAROMETERN Kvartal 2 2009 10 SEPTEMBER 2009 Kreditmarknadsbarometern publiceras kvartalsvis och sammanfattar utvecklingen av den finansiella ställningen, kreditkvalitén och kapitalsituationen

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 4-21 25 mars 211 Minskade kreditförluster för storbankerna Storbankernas samlade rörelseresultat var nästan 22 miljarder kronor under fjärde kvartalet 21, vilket var den

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern 2007-09-20 ANALYSRAPPORT Kreditmarknadsbarometern andra kvartalet 2007 Det första halvåret 2007 var ytterligare en period med god tillväxt i den svenska ekonomin. En avmattning i den globala efterfrågan

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 1-211 31 maj 211 Inlåningen ökar i storbanker räntenettot minskar Storbankernas samlade rörelseresultat var drygt 22 miljarder kronor under första kvartalet 211, den högsta

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2007. Publicerad i juni 2008

Bank- och finansstatistik 2007. Publicerad i juni 2008 Bank- och finansstatistik 007 Publicerad i juni 008 INNEHÅLL Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2010

Bank- och finansstatistik 2010 Bank- och finansstatistik 2010 Publicerad i augusti 2011 2011-08-29 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Basfakta

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2004

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2004 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 004 Publicerad i maj 005 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden

Läs mer

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning Finansmarknad 2007-11-07 1(6) Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2003 FM0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2003

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2003 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 004 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2017-06-28 FFFS 2017:xx Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i september 00 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2011

Bank- och finansstatistik 2011 Bank- och finansstatistik 2011 Publicerad i september 2012 2012-09-07 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Identifiering av och kapitalbuffertpåslag för övriga systemviktiga företag (O-SII)

Identifiering av och kapitalbuffertpåslag för övriga systemviktiga företag (O-SII) PROMEMORIA Datum 2016-07-15 FI Dnr 16-10808 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Identifiering av och

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2014

Bank- och finansstatistik 2014 Bank- och finansstatistik 2014 Publicerad i maj 2015 2015-05-28 Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Identifiering av och kapitalbuffertpåslag för övriga systemviktiga företag (O-SII)

Identifiering av och kapitalbuffertpåslag för övriga systemviktiga företag (O-SII) PROMEMORIA Datum -07-03 FI Dnr 17-9698 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Identifiering av och kapitalbuffertpåslag

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2009 EN0306 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2013

Bank- och finansstatistik 2013 Bank- och finansstatistik 2013 Publicerad i maj 2014 2013-09-12 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian Nilsson

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om kreditinstituts, svenska kreditinstituts filialer i utlandets och värdepappersbolags rapportering av bokslutsuppgifter

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2016

Bank- och finansstatistik 2016 Bank- och finansstatistik 2016 Publicerad i maj 2017 2017-05-11 Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2012

Bank- och finansstatistik 2012 Bank- och finansstatistik 2012 Publicerad i september 2013 2013-09-12 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2001 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

2009 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning

2009 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning ES/BFM 2009-09-29 1(7) Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2009 FM0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2015

Bank- och finansstatistik 2015 Bank- och finansstatistik 2015 Publicerad i juni 2016 2016-06-22 Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 3-21 3 november 21 Sparbankernas vinst ökar Storbankernas samlade rörelseresultat var nästan 19 miljarder kronor det tredje kvartalet 21, vilket var den högsta nivån sedan

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Värdepappersfonder, tillgångar och skulder Kvartal 2005

Värdepappersfonder, tillgångar och skulder Kvartal 2005 Värdepappersfonder, tillgångar och skulder Kvartal 2005 FM0403 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Finansiella företag utom försäkringsföretag. A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Investeringsfonder 2013 FM0403

Investeringsfonder 2013 FM0403 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(19) Investeringsfonder 2013 FM0403 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2014 FM0502

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2014 FM0502 ES/BFM 2015-09-09 1(10) Försäkringsföretagens årsredogörelse 2014 FM0502 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern 2006-12-07 STATISTIKRAPPORT Kreditmarknadsbarometern tredje kvartalet 2006 Företagen på den svenska kreditmarknaden banker, bostadsinstitut, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag har haft en överlag

Läs mer

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502 MP/BFM 2010-01-26 1(8) Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

KREDITMARKNADS BAROMETERN

KREDITMARKNADS BAROMETERN KREDITMARKNADS BAROMETERN Kvartal 4 2009 16 MARS 2010 Kreditmarknadsbarometern publiceras kvartalsvis och sammanfattar utvecklingen av den finansiella ställningen, kreditkvalitén och kapitalsituationen

Läs mer