Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling"

Transkript

1 Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 1

2 Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 2

3 Till Sveriges Kommuner och Landsting Rapporten Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat i snabb takt under det senaste decenniet. Nästan en halv miljon svenskar omfattas för närvarande av en sådan försäkring. Fyra av fem sjukvårdsförsäkringar tecknas och betalas av arbetsgivare och omfattar alla eller vissa anställda. Mot bakgrund av denna utveckling beslutade SKL:s kongress år 2011 att uppdra åt organisationens styrelse att kartlägga de privata sjukvårdsförsäkringarnas omfattning och utveckling. Age Management i Sverige AB (AMSAB) har på uppdrag av SKL genomfört den av kongressen beslutade kartläggningen. Undertecknad har svarat för detta arbete, som resulterat i föreliggande rapport. Luleå i december 2012 Caj Skoglund Seniorkonsult Age Management i Sverige AB Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 3

4 Sammanfattning I en motion till SKL:s kongress 2011 yrkade Helén Eliasson (S) att organisationen skulle utreda vilka konsekvenser en expansion av privata vårdsförsäkringar får för den solidariskt skattefinansierade sjukvården samt göra en analys av hur expansionen av privata vårdförsäkringar på sikt påverkar medborgarnas vilja att solidariskt finansiera den svenska hälsooch sjukvården I sitt yttrande över motionen konstaterade styrelsen att trots en ökning har privata sjukvårdsförsäkringar idag en mycket liten omfattning och täcker bara begränsade delar av vården. Enligt styrelsens bedömning saknas underlag att för svensk del undersöka hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkar viljan att solidariskt finansiera sjukvården. Det är ytterst den offentligt finansierade vårdens förmåga att leva upp till sina åtaganden som bestämmer betalningsviljan. I enlighet med styrelsens förslag beslutade kongressen att uppdra till styrelsen att kartlägga de privata sjukvårdsförsäkringarnas omfattning och utveckling Age Management i Sverige AB (AMSAB) har på uppdrag av SKL genomfört den av kongressen beslutade kartläggningen. Resultatet redovisas i föreliggande rapport med seniorkonsult Caj Skoglund som författare. Internationell utblick - EU Olika former av privata sjukvårdsförsäkringar finns i alla EU-länder. Utmärkande för dessa är att de är frivilliga att teckna och inte betalas med offentliga medel. Premierna erläggs antingen av den enskilde individen eller, vilket är vanligast, av dennes arbetsgivare. Med några få undantag är de privata sjukvårdsförsäkringarna av relativt blygsam omfattning i förhållande till de nationella sjukvårdssystemen. År 2006 uppgick de privata sjukvårdsförsäkringarnas andel av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna till mindre än 5 % i flertalet EU-länder. De högsta siffrorna redovisas för Slovenien (13,1 %), Frankrike (12,8 %) och Tyskland (9,3 %). För Sverige var motsvarande siffra år 2011 drygt 0.6 %. Möjligheten att teckna en privat försäkring är vanligtvis begränsad med hänsyn till ålder (under 65 år). Försäkringarna tecknas normalt sett för ett år i taget. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 4

5 Försäkringsbolagen kan med undantag för några få länder neka individer anslutning med hänsyn till nedsatt hälsa eller undanta redan existerande sjukdomar. Den genomsnittlige försäkrings-tagaren beskrivs i en rapport till EU-kommissionen (se kapitel 1) på följande sätt. En relativt välutbildad och välbärgad manlig stadsbo i årsåldern som är egenföretagare eller anställd vid ett större företag som tjänsteman, vanligtvis på chefsnivå. De privata sjukvårdsförsäkringarnas påverkan på och konsekvenser för andra delar av vården är en fråga som diskuteras i många länder. Deras betydelse i förhållande till det gemensamma hälso- och sjukvårdssystemen har dock i mycket begränsad utsträckning varit föremål för djupare analys eller forskning. Svenska sjukvårdsförsäkringar innehåll och villkor För att kunna ge en bild av den svenska försäkringsmarknaden och det skydd som erbjuds har villkoren för 36 försäkringar från 17 försäkringsbolag studerats som underlag för denna rapport. Att det finns fler försäkringar än försäkringsgivare beror på att vissa av bolagen erbjuder olika varianter (två, tre eller fyra) av sina produkter. Variationerna i försäkringarnas utformning är stor. Samtliga försäkringar har dock en gemensam struktur som består av tre grundläggande serviceåtaganden. Tillgång till sjuksköterskebemannad telefonrådgivning och vårdplanering Planerade besök för utredning och behandling samt vissa planerade operationer hos privata vårdgivare. Rehabilitering, till exempel genom behandling av sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat Beroende på vem som är försäkringstagare respektive svarar för premien finns tre typer av försäkringar. Gruppförsäkring med obligatorisk anslutning Gruppförsäkring med frivillig anslutning Individuella försäkringar Begränsad omfattning Försäkringarna är begränsade i sin omfattning och beskrivs som ett komplement till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Den gemensamma affärsidén är att erbjuda de försäkrade en snabb tillgång till planerad vård för att dels undvika långa väntetider, dels minska risken för långa sjukskrivningar. Av försäkringsvillkoren framgår försäkringsskyddet gränser. En rad sjukdomar, skador och åtgärder är undantagna Vården måste kunna erbjudas inom ramen för det nätverk av vårdgivare som bolaget förfogar över och som patienten hänvisas till (vanligtvis inom Sverige men ibland även i vissa andra länder, t ex Danmark eller Tyskland) Vissa försäkringar har ett övre tak för kostnaden per försäkringsfall (mellan 1 och 6 miljoner kronor) Akutsjukvård ingår inte i försäkringsskyddet, i sådana fall hänvisas den försäkrade till den offentliga hälso- och sjukvården. Samma undantag görs i stor Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 5

6 utsträckning för kroniska sjukdomar som ställer krav på långvarig eller livslång behandling liksom för mycket dyra eller komplicerade åtgärder. Snabb ökning av antalet försäkrade Utvecklingen på den svenska marknaden under det senaste decenniet kan sammanfattas enligt följande. Antalet försäkringar har ökat i snabb takt; nästan svenskar omfattades år 2011 av någon form av sjukvårdsförsäkring Fyra av fem sjukvårdsförsäkringar tecknas och betalas av arbetsgivaren och omfattar alla eller vissa anställda Antalet gruppförsäkringar med individuell anslutning utgjorde år 2011 drygt 15 procent av det totala beståndet. Försäkringen tecknas av arbetsgivaren, en förening eller en organisation medan den enskilde själv svarar för premien Antalet helt individuellt tecknade försäkringar är mycket litet och utgjorde år 2011 knappt 5,5 procent Tänkbara drivkrafter Exakt vilka drivkrafter som legat till grund för marknadsutvecklingen är omöjligt att säga. Det förefaller dock rimligt att anta att det rör sig om ett antal samverkande faktorer. Sannolikt står ett ökat intresse från små- och medelstora företag för en inte obetydlig del av tillväxten Förekomsten av långa väntetider inom den offentliga vården samt höga sjukskrivningstal och ett stort antal långa sjukskrivningar har stått i fokus för såväl massmedial bevakning som den politiska debatten. Inte minst kan man förmoda att rädslan för produktionsbortfall på grund av sjukfrånvaro varit en påtagligt bidragande faktor för mindre företags tilltagande intresse för privata sjukvårdsförsäkringar En bit in på 2000-talet ändrade försäkringsbolagens marknadsföring karaktär. På ett helt annat sätt än tidigare kom nya målgrupper i blickpunkten. En produkt som tidigare sågs som något av en direktörsförsäkring riktades nu mot helt nya grupper. Försäkringarna blev därmed en betydligt mer etablerad och legitim del av försäkringsmarknaden och inte något som det talades ganska tyst om Förhållandet att alltfler föreningar och organisationer valt att samarbeta med försäkringsbolagen för att erbjuda sina medlemmar gruppförsäkringar med frivillig anslutning har bidragit till att ytterligare förstärka bilden av produkterna som ett naturligt inslag på såväl försäkrings- som arbetsmarknaden. Till denna grupp hör även en rad fackliga organisationer inom SACO respektive TCO. Även offentliga arbetsgivare försäkrar sina medarbetare Privata företag inom tjänste- och servicesektorn utgör fortfarande en dominerande del av marknaden för gruppförsäkringar. Samtidigt har det skett inbrytningar även inom andra sektorer. Ett exempel på detta är den statliga koncernen Swedavia som relativt nyligen tecknat en försäkring som omfattar samtliga anställda. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 6

7 Inom den kommunala sektorn har åtminstone två kommuner anslutit sig till systemet. Den första var Sunne kommun vars avtal med försäkringsbolaget dock löpt ut även om de medarbetare som så önskat kunnat behålla sina försäkringar. I Uddevalla har cirka 200 anställda valt att teckna försäkringen som finansieras genom bruttolöneavdrag. När det nuvarande avtalet löper ut i februari 2013 kommer självrisk att införas eftersom försäkringen överutnyttjats i förhållande till premien. Expansion med ekonomisk baksida Den snabba expansionen har dock inte varit utan problem för försäkringsbolagen. Skadekostnaderna har, i vart fall för vissa bolag, ökat i en oroväckande takt. För att komma till rätt med denna utveckling har flera förändringar gjorts. För vissa försäkringar har premierna höjts. Samtidigt har bolagen försökt begränsa kostnadsutvecklingen genom nedanstående åtgärder Självrisker har införts i försäkringar med lägre premier. Nivån på självrisken varierar mellan 500 och kronor. Därmed har det blivit mindre attraktivt att utnyttja försäkringen för enkla eller mindre resurskrävande sjukdomar eller skador. Det förefaller rimligt att anta att de försäkrade i större utsträckning än tidigare vänder sig till framför allt primärvården vid sådana behov. Ett ökat utbud av vårdgivare inom ramen för vårdvalsreformen kan ha bidragit till att underlätta denna utveckling. Även införandet av remisstvång i vissa försäkringar kan antas ha haft en liknande effekt Försäkringsbolagen har blivit mer aktiva i prisförhandlingarna med sina vårdgivare Den svenska försäkringsdebatten Debatten om och ifrågasättandet av de privata sjukvårdsförsäkringarna tenderar att vara särskilt intensiv i länder där deras andel av det gemensamma hälso- och sjukvårdssystemet är förhållandevis begränsad. Sverige stämmer väl in på den beskrivningen. Åsikterna för och emot kan grovt karaktäriseras enligt följande. Försäkringarna utgör ett hot mot den solidariskt finansierade vården, allra helst om ökningstakten fortsätter. I takt med att antalet försäkrade blir allt fler ökar risken för att vissa grupper får snabbare tillgång till vård av god kvalitet ( gräddfils-argumentet ) Systemet bidrar till att avlasta den offentliga vården genom att patienterna annars skulle ha belastat denna, istället kan frigjorda resurser komma andra tillgodo. På sikt kan den här typen av lösningar dessutom bli nödvändiga som en del av finansieringen av de offentliga välfärdstjänsterna. Samtidigt konstateras i rapporten med hänvisning till två internationella rapporter att de privata sjukvårdsförsäkringarnas betydelse i förhållande till de gemensamma hälso- och sjukvårdssystemen i mycket begränsad utsträckning varit föremål för djupare analys eller forskning. Vi vet i nuläget mycket lite om och i så fall hur förekomsten av privata sjukvårdsförsäkringar påverkar den offentliga hälso- och sjukvården. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 7

8 Få politiska beslut med två intressanta undantag Debatten till trots har frågan om privata sjukvårdsförsäkringar sällan hamnat på den politiska beslutsagendan. Två principiellt intressanta undantag liksom olika politiska ståndpunkter refereras dock i kapitel 4. Förbudet för sjukhus som drevs på entreprenad att ta emot andra patienter än de som vårdades med offentlig finansiering och som kom att gälla under perioden januari 2006 till och med 30 juni 2007 ( Stopplagen ) Stockholms läns landstings beslut år 2008 att tillåta även landstingsägda vårdgivare att under vissa förutsättningar ta emot sådana patienter Reell hotbild? Rapporten avslutas med den sammanfattande bedömningen att det är osannolikt att utvecklingen av privata sjukvårdsförsäkringar märkbart kommer att påverka det svenska hälso- och sjukvårdssystemet i sin helhet under överskådlig framtid. Slutsatsen ligger i linje med den bedömning som gjorts av SKL:s styrelse i yttrandet över Helén Eliassons motion. Även den internationella utblick från år 2009 som refererats i kapitel 1 pekar i samma riktning. I jämförelse med flertalet andra EU-länder är den svenska marknaden för sjukvårdsförsäkringar av mycket begränsad omfattning. Trots att det finns det ett mycket större inslag av privata sjukvårdsförsäkringar i många EU-länder förefaller detta i allmänhet inte ses som ett påtagligt hot mot den gemensamma hälso- och sjukvården. Ovanstående bedömningar till trots kan det ändå vara intressant att fundera över under vilka förutsättningar privata sjukvårdsförsäkringar faktiskt skulle kunna utgöra ett hot mot den solidariska finansieringen och tilltron till den offentliga vården i Sverige. Ett sådant tänkt framtidsscenario redovisas i kapitel 5. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 8

9 Bakgrund motion till SKL:s kongress I en motion till SKL:s kongress 2011 yrkade Helén Eliasson (S) att organisationen skulle utreda vilka konsekvenser en expansion av privata vårdsförsäkringar får för den solidariskt skattefinansierade sjukvården samt göra en analys av hur expansionen av privata vårdförsäkringar på sikt påverkar medborgarnas vilja att solidariskt finansiera den svenska hälsooch sjukvården I sitt yttrande över motionen slår förbundsstyrelsen inledningsvis fast att den helt delar motionärens uppfattning att grundprincipen för svensk hälso- och sjukvård skall vara att vård ges på lika villkor, där vårdbehovet skall vara avgörande för vilka prioriteringar som görs. Styrelsen bedömer att ökningen av antalet tecknade sjukvårdsförsäkringar till stor del är ett uttryck för en misstro mot att den offentliga vården skall klara sitt uppdrag och då främst att ge vård i tid I takt med att köerna i vården kortas ned minskar också skälen att skaffa en kompletterande privat vårdförsäkring. Vad gäller de landstingsägda vårdgivarna bör enligt styrelsens mening grundprincipen vara att patienter med försäkringsfinansiering bara ges vård i den utsträckning det finns ledig kapacitet. Vår bedömning är att så också är fallet. Avslutningsvis konstaterar styrelsen att trots en ökning har privata sjukvårdsförsäkringar idag en mycket liten omfattning och täcker bara begränsade delar av vården. Enligt styrelsens bedömning saknas underlag att för svensk del undersöka hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkar viljan att solidariskt finansiera sjukvården. Det är ytterst den offentligt finansierade vårdens förmåga att leva upp till sina åtaganden som bestämmer betalningsviljan. I enlighet med styrelsens förslag beslutade kongressen att uppdra till styrelsen att kartlägga de privata sjukvårdsförsäkringarnas omfattning och utveckling Motionen respektive styrelsens yttrande redovisas i bilaga 1 och 2. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 9

10 Om rapporten Inledningsvis ges en kortfattad internationell översikt av de privata sjukvårdsförsäkringarnas omfattning och den roll de spelar i förhållande till den offentliga finansierade eller reglerade hälso- och sjukvården inom EU (Kapitel 1; Privata sjukvårdsförsäkringar inom EU ). Kapitel 2 ( Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige villkor och begränsningar ) ger en relativt utförligt beskrivning av det försäkringsskydd som erbjuds på den svenska marknaden. Här redovisas även avgränsningen i förhållande till den offentliga hälso- och sjukvården. Avsnittet innehåller också en redogörelse för hur försäkringarna marknadsförs. Under perioden har det skett en snabb ökning av antalet tecknade försäkringar. Bakomliggande drivkrafter diskuteras i kapitel 3 ( Utveckling och drivkrafter ). Privata sjukvårdsförsäkringar är en omdiskuterad företeelse i såväl Sverige som många andra länder. I kapitel 4 ( Försäkringsdebatten och de politiska besluten ) sammanfattas några av de vanligaste argumenten i den svenska försäkringsdebatten. Avslutningsvis diskuteras kortfattat om och i så fall under vilka förutsättningar de privata sjukvårdsförsäkringarna skulle kunna utgöra ett hot mot den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården (Kapitel 5; Avslutande reflektioner ). I rapporten återfinns en rad citat från såväl formella försäkringsvillkor som bolagens marknadsföring av sina produkter. Eftersom det i det här sammanhanget inte är relevant att vara sig lyfta fram eller peka ut enskilda försäkringsgivare har jag valt att inte ange varifrån citaten är hämtade. Ett tack till de som medverkat med olika typer av underlag för rapporten är på sin plats. Branschorganisationen Svensk försäkring har försett mig med statistik samt visst faktamaterial i övrigt. Företrädare för försäkringsbolag och vårdgivare, privata och offentliga, har i form av informella samtal bidragit med värdefulla kommentarer; ingen nämnd och ingen glömd. Till sist en fråga om ordval; för att inte till leda behöva upprepa orden privata sjukvårdsförsäkringar använder jag omväxlande även förkortningen PSF. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 10

11 Kapitel 1 Privata sjukvårdsförsäkringar inom EU London School of Economics and Political Science (LSE) har på uppdrag av EU-kommissionen kartlagt de privata sjukvårdsförsäkringarnas (PSF) omfattning och den roll de spelar i förhållande till de offentligt finansierade eller reglerade sjukvårdssystemen inom EU. Innehållet i detta avsnitt ger en europeisk överblick som, om inte annat anges, bygger på LSE-rapporten Private health insurance in the European Union (juni 2009). Olika former av PSF finns i alla EU-länder. Utmärkande för sådana försäkringar är att de är frivilliga att teckna och inte betalas med offentliga medel. Premierna erläggs antingen av den enskilde individen eller, vilket är vanligast, av dennes arbetsgivare. Med några få undantag är de privata sjukvårdsförsäkringarna av relativt blygsam omfattning i förhållande till de nationella sjukvårdssystemen. År 2006 uppgick försäkringarnas andel av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna till mindre än 5 % i flertalet EU-länder. De högsta siffrorna redovisas för Slovenien (13,1 %), Frankrike (12,8 %) och Tyskland (9,3 %). För Sverige var motsvarande siffra år 2011 drygt 0.6 % 1. Supplement, komplement eller substitut Försäkringarna indelas i rapporten i tre olika kategorier, även om gränsdragningen ingalunda är helt entydig. PSF kan således fungera som Supplement o erbjuder vård som i och för sig omfattas av det offentliga systemet men med större möjligheter att välja vårdgivare samt få snabbare tillgång till vård, vanligtvis hos privata aktörer. Polen, Rumänien, Spanien och Storbritannien är exempel på länder med denna modell Komplement o erbjuder tjänster som bara delvis eller inte alls ingår i det offentliga åtagandet. Till denna kategori hänförs också PSF som ersätter den försäkrade för patientavgifter i den offentliga vården. Här återfinns länder som Belgien, Danmark, Frankrike, Lettland, Slovenien och Ungern 1 Egen beräkning baserat på uppgifter från branschorganisationen Svensk försäkring och SKL; exklusive investeringar och tandvård Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 11

12 Substitut o erbjuder försäkringsskydd till individer som inte fullt ut omfattas av den gemensamma hälso- och sjukvårdens ansvar. Denna mindre vanliga lösning återfinns i Estland, Tjeckien och Tyskland. I det senare fallet rör det sig om rätten för den som så vill att välja bort det offentliga försäkringssystemet för att istället omfattas av ett privat dito De svenska försäkringarna hör till kategorin supplementära. Många av dem innehåller dock även ett visst, om än begränsat komplementärt inslag, genom att patientavgifter och läkemedelskostnader inom ramen för högkostnadsskyddet ersätts. Av berörda försäkringsvillkor framgår att cirka 1-3 % av premien avser sådana ersättningar. Det finns exempel på att rollen för försäkringarna förändrats över tiden. I Belgien och Holland har expansionen av en enhetlig försäkringsmodell medfört att marknaden för PSF som substitut gått i graven. I Irland har susbstitutrollen kommit att ersättas av en blandning av supplement och komplement. Variationen i hur stor andel av befolkningen som omfattas av någon form av sjukvårdsförsäkring är betydande. Den högsta täckningsgraden redovisas för länder där försäkringen ersätter patienten för avgifter inom den offentliga vården. Hit hör länder som Frankrike (92 % av befolkningen), Slovenien (91 %) och Belgien (73 %). I Sverige omfattas ca 4,9 % av befolkningen för närvarande (2011) av PSF 2. Möjligheten att teckna en privat försäkring är vanligtvis begränsad med hänsyn till ålder (under 65 år). Försäkringarna tecknas normalt sett för ett år i taget. Försäkringsbolagen kan med undantag för några få länder neka individer anslutning med hänsyn till nedsatt hälsa eller undanta redan existerande sjukdomar. Den genomsnittlige försäkrings-tagaren beskrivs i LSE-rapporten på följande sätt. En relativt välutbildad och välbärgad manlig stadsbo i årsåldern som är egenföretagare eller anställd vid ett större företag som tjänsteman, vanligtvis på chefsnivå. Arbetsgivarbetalda gruppförsäkringar vanligast Gruppförsäkringar som ibland, men inte alltid, betalas av arbetsgivaren svarar för en betydande och i vissa länder växande andel av PSF. Under de senaste 25 åren har en genomgående låg efterfrågan på försäkringar som tecknas och betalas av enskilda individer tvingat försäkringsbolagen att i allt större utsträckning förlita sig på gruppförsäkringar. En omfattande produktdifferentiering och avsaknaden av enhetliga villkor gör det dessutom det svårt för den enskilde att jämföra olika alternativ och bedöma vilka som ger mest värde för premien. Dessutom blir premien för individuellt tecknade försäkringar vanligtvis betydligt högre jämfört med en gruppförsäkring med dess större riskspridning. I flertalet länder domineras marknaden av ett mindre antal företag; i många fall har de tre största försäkringsbolagen en marknadsandel på 50 % eller mer. Antalet försäkringsgivare inom det enskilda EU-landet kan variera från mindre än fem till mellan 50 och Baserat på uppgifter om antalet försäkrade enligt Svensk försäkring Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 12

13 Administrationskostnaderna tenderar att vara betydligt högre för PSF jämfört med offentliga system, som en följd av insatser för att bedöma risker, beräkna premier, reglera vad som omfattas av försäkringen samt granska fakturor från vårdgivare. Privata försäkringsbolag måste också betala för marknadsföring och distribution (ofta med hjälp av ombud eller försäkringsmäklare) och återförsäkringar. Icke desto mindre kan lönsamheten vara god, skadeutfallet i förhållande till premierna ligger en bra bit under 75 % i hälften av EU-länderna. PSF-marknaden står under samma finansiella tillsyn som andra typer av försäkringar. Framför allt handlar det om att säkerställa att försäkringsföretagens ekonomi är sund. Det är ovanligt att social- eller hälsooch sjukvårdsdepartement svarar för någon del av tillsynen. EU-rätten sätter gränser Försäkringsföretagens verksamhet har sedan länge reglerats av speciallagstiftning och varit underkastad särskild tillsyn. Sveriges EU-inträde år 1995 medförde en anpassning av den svenska försäkringslagstiftningen till EUrätten. Denna bygger på principen om en inre och gemensam marknad för bland annat försäkringstjänster för att underlätta konkurrens. Marknaden för privata sjukvårdsförsäkringar lyder under samma regler som andra försäkringar (pensionsförsäkringar, livförsäkringar, hemförsäkringar etc). Möjligheterna för medlemsstaterna att reglera produktutbud och produktutformning är ytterst begränsade. Det är exempelvis inte heller tillåtet att kräva förhandsgodkännande av försäkringsföretagens avtalsvillkor eller grunder för sin verksamhet. Vissa inskränkningar kan dock göras med hänvisning till det allmännas bästa. Även nationell lagstiftning inom socialförsäkrings- respektive skattelagstiftningsområdet kan i praktiken sätta vissa gränser för hur den privata sjukförsäkringsmarknaden kan utvecklas. Att EU:s lagstiftning kan spela stor roll framgår av förberedelserna för den omfattande reformering av det holländska sjukförsäkringssystemet som trädde i kraft från och med Med hänsyn till möjligheten att åberopa skydd för det allmännas bästa förbjöds försäkringsbolagen att sätta individuellt beräknade premier, till exempel med hänsyn till ålder, eller att neka vissa individer att ansluta sig till försäkringen. 3 Av avgörande betydelse var en skrivelse från EUkommissionen som bedömde att inskränkningarna var nödvändiga och inte innebar onödigt långtgående ingripande i marknadens villkor. 4 Frågan om hur långtgående direktivet skall tolkas har även varit föremål för juridisk debatt om gränsen för nationalstatens handlingsfrihet i länder som Belgien, Frankrike, Irland, Slovenien och Tyskland. Omdebatterad företeelse De privata sjukvårdsförsäkringarnas påverkan på och konsekvenser för det gemensamma sjukvårdssystemet är en fråga som diskuteras i många länder. I länder där PSF-marknaden är begränsad är frågan om försäkringarnas framtida utveckling inte sällan kontroversiell. Framför allt finns delade meningar om privata sjukvårds-försäkringar borde spela en större roll i förhållande till det 3 Avser det obligatoriska basala privata men offentligt subventionerade försäkringsskydd som omfattar alla medborgare. Härutöver finns frivilliga tilläggsförsäkringar för vilka dessa restriktioner inte gäller 4 Källa: skriften Health insurance in the Netherlands, The Ministry of Health, Welfare and Sports; 2011 Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 13

14 offentligt finansierade systemet. Denna diskussion återfinns även i Sverige (se kapitel 4). I en rapport från OECD 5 konstateras att privata sjukvårdsförsäkringar är förenade med såväl för- som nackdelar. I länder där försäkringarna har en mer framträdande roll har de bidragit till att tillföra hälso- och sjukvården mer resurser, medfört större valfrihet för konsumenterna och varit mer lyhörda för deras val. Emellertid har de också medfört utmaningar för principen om vård på lika villkor och i många fall också medfört ökade sjukvårdskostnader i flertalet av dessa länder 6. OECD konstaterar samtidigt att debatten om PSF präglas ofta av starka övertygelser på båda sidor och begränsad kunskap om deras funktion och påverkan på sjukvårdssystemet. Det aktuella kunskapsläget Även 2009 års rapport från LSE framhåller att de privata sjukvårdsförsäkringarnas betydelse i förhållande till de gemensamma hälso- och sjukvårdssystemen i mycket begränsad utsträckning varit föremål för djupare analys eller forskning. Följande bedömningar och slutsatser redovisas dock i rapporten. När gränsen mellan offentlig och privat vård inte är klart definierad finns det viss evidens för att offentliga resurser kan användas för att subventionera snabbare tillgång till vård för personer med PSF, som tenderar att tillhöra högre inkomstgrupper Sammantaget saknas evidens för argumentet att privata sjukvårdsförsäkringar skulle bidra till finansiell uthållighet genom att lindra tycket på den offentliga finansieringen Vissa analytiker hävdar att det offentliga systemets funktionsförmåga särskilt patientnöjdheten är av avgörande betydelse för efterfrågan på PSF. Ofta åberopas hur efterfrågan på försäkringarna påverkas av beslut om att begränsa det offentliga åtagandet liksom den tidsmässiga tillgången på vård. Men i Storbritannien, där sambandet mellan väntetider och efterfrågan på PSF har varit föremål för omfattande studier, har det varit svårt att hitta något tydligt sådant samband Att exempelvis tillåta vårdgivare att debitera högre avgifter för privatfinansierade patienter skapar starka incitament att prioritera dessa på bekostnad av patienter som betalas av det offentliga 5 Private Health Insurance in OECD Countries: The Benefits and Costs for Individuals and Health Systems ; OECD For example, in countries where PHI plays a prominent role, it can be credited with having injected resources into health systems, added to consumer choice and helped make systems more responsive. However, it has also given rise to considerable equity challenges in many cases and has added to health expenditure (total, and in some cases, public) in most of those same countries Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 14

15 Kapitel 2. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige villkor och begränsningar För att kunna ge en bild av den svenska försäkringsmarknaden och det skydd som erbjuds har villkoren för 36 försäkringar från 17 försäkringsbolag studerats. Att det finns fler försäkringar än försäkringsgivare beror på att vissa av bolagen erbjuder olika varianter (två, tre eller fyra) av sina produkter. Det kan inte uteslutas att det finns fler försäkringsgivare och försäkringar på marknaden än de som legat till grund för denna rapport. Materialet är dock så pass omfattande att det torde ge en god överblick av allmänt förekommande villkor och begränsningar. Bolagen har identifierats med hjälp av dels uppgifter från branschorganisationen Svensk försäkring, dels egna sökningar på webben. Vilka bolag som studerats framgår av bilaga 3. Tre grundläggande serviceåtaganden Variationerna i försäkringarnas utformning är stor. Samtliga försäkringar har dock en gemensam grundstruktur som består av tre grundläggande serviceåtaganden. Tillgång till sjuksköterskebemannad telefonrådgivning och vårdplanering (dygnet runt eller med vissa begränsningar av öppethållandet) 7 Planerade besök för utredning och behandling samt vissa planerade operationer hos privata vårdgivare Rehabilitering, till exempel genom behandling av sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat Tre typer av försäkringar Beroende på vem som är försäkringstagare respektive svarar för premien finns tre typer av försäkringar. Gruppförsäkring med obligatorisk anslutning Gruppförsäkring med frivillig anslutning 7 Den sjukvårdsförsäkring som erbjuds av ett av bolagen omfattar enbart vårdplanering och tillgång till företagets nätverk av vårdgivare. Arbetsgivaren svarar däremot själv för kostnaden för vårdinsatserna Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 15

16 Individuella försäkringar Gruppförsäkring med obligatorisk anslutning Denna typ av försäkring tecknas av arbetsgivare och innebär att alla som omfattas av gruppavtalet automatiskt är försäkrade. Arbetsgivaren betalar premien och är försäkringstagare, försäkringen kan men behöver inte omfatta alla anställda. Vanligtvis krävs ingen hälsodeklaration men undantag kan göras om antalet försäkrade understiger en viss nivå. Ett generellt villkor är däremot att anställda som inte är fult arbetsföra undantas från avtalet. Kravet på arbetsförhet har en något varierande utformning. fullt arbetsför de senaste 30 dagarna vid tecknandet av försäkringen om gruppen som ska försäkras är under 10 anställda ska varje person fylla i en hälsodeklaration. Vid fler än 10 anställda räcker det att företaget intygar att samtliga försäkrade är fullt arbetsföra Är du bara fullt arbetsför, utan sjukbidrag eller liknande, behövs ingen hälsodeklaration när du tecknar försäkringen för att ansluta sig till försäkringen krävs ingen hälsodeklaration. Allt som behövs är ett intyg om att medarbetaren är fullt arbetsför fullt arbetsför vid tecknande av försäkringen; ska inte ha haft nedsatt arbetsförmåga mer än 14 dagar i följd under de senaste 6 månaderna Gruppförsäkring med frivillig anslutning Individer som omfattas av gruppavtalet avgör i denna modell själva om de vill omfattas av försäkringsavtalet och därmed också betala premien. Gruppföreträdaren (t ex en arbetsgivare, en facklig organisation eller en intresseförening) är försäkringstagare. Även här krävs vanligtvis att den försäkrade är fullt arbetsför när försäkringen tecknas eller träder i kraft. Ibland kan gruppmedlemmen även behöva svara på frågor om sin hälsa varefter bolaget efter en riskbedömning kan bevilja eller avslå ansökan. I förekommande fall kan bolaget begära tillgång till exempelvis information i patientjournaler för att kunna bedöma om försäkringen ska beviljas. I vissa fall beviljas försäkringen med klausul med undantag för skador, symtom eller sjukdom som undantas eller medför en förhöjd premie. Exempel på sjukdomar som enligt ett av bolagen kan ge högre premier är allergi/eksem, diskbråck i rygg/nacke, kroniska besvär i rygg/nacke samt migrän. Däremot får försäkringsbolagen inte efterforska eller använda genetisk information (Lag om genetisk integritet m.m; 2006:351). Individuella försäkringar Vissa bolag erbjuder även helt individuella försäkringar. I sådana fall krävs alltid en hälsodeklaration. En bidragande orsak till att sådana försäkringar står för en mycket liten del av beståndet kan vara att premien blir väsentligt högre jämfört med en gruppförsäkring med dess större riskspridning. Familjemedlemmar Vissa försäkringar erbjuder möjlighet att efter hälsodeklaration utvidga försäkrings-skyddet till make, maka, sambo respektive barn. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 16

17 Affärsidé med begränsat åtagande Försäkringarna är begränsade i sin omfattning och beskrivs som ett komplement 8 till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Den gemensamma affärsidén är att erbjuda de försäkrade en snabb tillgång till planerad vård för att dels undvika långa väntetider, dels minska risken för långa sjukskrivningar. Svensk försäkring ger på sin hemsida följande sammanfattande beskrivning av de produkter som erbjuds. Den privata sjukvårdsförsäkringen syftar till att enkelt ge tillgång till vård och vårdinformation vid sjukdom eller efter en skada. Den ska fungera som ett komplement till den offentliga hälso- och sjukvården. Försäkringsgivaren förfogar över ett nätverk av privata vårdgivare som kan utföra den vård som ingår i försäkringen. Med en privat sjukvårdsförsäkring kan man till exempel undvika långa väntetider för vård och behandling. Detta underlättar individens tillfrisknande och dennes möjlighet till återgång i arbete. Någon väsentligt förändring av denna grundläggande affärsidé har inte skett under det senaste decenniet. Den ökning som skett av antalet försäkringar under 2000-talet kan alltså inte förklaras med att försäkringarnas åtagande vidgats på något mer påtagligt sätt. Marknadsföringen Uppgifter om långa väntetider inom den vård som landsting och regioner svarar för utgör ett vanligt inslag i bolagens marknadsföring vilket följande citat får illustrera. Trycket ökar hela tiden på den svenska vårdapparaten. Dagligen kan vi läsa om människor som fått vänta orimligt länge på sina diagnoser och behandlingar, ibland med ödesdigra konsekvenser Vårdköerna fortsätter på många håll att vara långa i Sverige. Behovet av snabb och kvalificerad sjukvård är mycket större än vad samhället idag kan erbjuda Tyvärr kan man inte försäkra sig mot sjukdomar. Däremot kan vi se till att du slipper riskera långa väntetider i den offentliga vården. Istället ger vi dig snabbt och enkelt tillgång till den privata vården den dag du behöver det Tänk dig till exempel att du gör illa knäet på en träningsrunda, så illa att du måste korsbandsopereras. Bor du på fel ställe i landet kan du behöva vänta i flera år för att operera knäet. En gallstensoperation kan dröja upp till 4 år. På vissa håll tar det till och med månader innan du får komma till en specialist för undersökning Genom försäkringen undviker du vårdköer Fungerar som ett komplement till den allmänna våren och träder in där du som mest behöver det, d v s vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård skräddarsydd för företag organisationer som vill att medarbetare ska slippa onödig väntan i vårdköer 8 Som framgått av kapitel 1 betecknas den svenska modellen som supplementär med den terminologi som LSE använder i sin internationella jämförelse Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 17

18 Tillgänglig vård med hög kvalitet Ytterligare ett argument i marknadsföringen är betoningen på att det är lätt att komma i kontakt med sjukvårdsrådgivning/vårdplanering. Några påståenden om att detta skulle vara svårt inom den offentliga vården återfinns inte även om detta ibland framstår som underförstått. Istället ger vi dig snabbt och enkelt tillgång till den privata vården den dag du behöver det. Du ringer bara vår hjälpcentral. Här får du råd av legitimerade sjuksköterskor som hjälper till att boka tid hos rätt läkare/behandlare. Dessutom har du möjlighet att själv påverka tidpunkten för din undersökning och behandling Ibland betonas den höga kvaliteten hos de vårdgivare som försäkringsbolaget har avtal med. Inte heller i detta avseende framförs några direkta påståenden om brister hos de offentliga vårdgivarna. den största fördelen med att ha en sjukvårdsförsäkring är vägledning till just den specifika läkaren, sjukgymnasten eller psykologen som är bäst lämpad att hjälpa den försäkrade anlitar enbart läkare och vårdinrättningar med dokumenterad erfarenhet Vår sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till privat vård av hög kvalitet Medarbetaren får tillgång till professionell vård av hög kvalitet Minskat produktionsbortfall För arbetsgivare betonas att försäkringarna kan minska produktionsbortfallet som en följd av sjukskrivning i väntan på offentlig vård. Att behöva vara sjuk längre än nödvändigt medför onödigt lidande och kan på sikt få ekonomiska konsekvenser. Den drabbade förlorar arbetsinkomst och arbetsgivaren står utan arbetskraft När någon blir sjuk på företaget uppstår kostnader för bl a sjuklön, vikare och risk för uteblivna inkomster Försäkringen är en del av företagets avbrottsskydd och kan minska den långa sjukfrånvaron väsentligt. bidrar till att de anställda snabbt kan komma tillbaka till jobbet igen, något som både du som arbetsgivare och dina medarbetare tjänar på Attraktiv arbetsgivare Mindre vanligt men dock förekommande är att försäkringen uttryckligen beskrivs som ett instrument för att underlätta personalförsörjningen genom att företaget anse få ett bättre anseende på arbetsmarknaden. företaget blir en attraktiv arbetsgivare, som kan behålla viktiga medarbetare och har lättare att rekrytera nya Att den så kallade gräddfilsdebatten inte återspeglas i informationen för försäkringsbolagen är knappast oväntat men även här finns undantag. Inriktning är då att betona det omvända, det vill säga att försäkringen inte ger snabbare tillgång till den offentliga vården. Försäkringen erbjuder privat vård. Den som får hjälp genom sjukvårdsförsäkringen går alltså inte före någon i vårdkön ger ingen förtur till den offentliga sjukvården Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 18

19 Undantag och begränsningar Av försäkringsvillkoren framgår tydligt att försäkringsskyddet är av begränsad omfattning. En rad sjukdomar, skador och åtgärder är undantagna (se nedan) Vården måste kunna erbjudas inom ramen för det nätverk av vårdgivare som bolaget förfogar över och som patienten hänvisas till (vanligtvis inom Sverige men ibland även i vissa andra länder, t ex Danmark eller Tyskland) Vissa försäkringar har ett övre tak för kostnaden per försäkringsfall (mellan 1 och 6 miljoner kronor) Hänvisning till offentlig vård Försäkringarna omfattar således en mindre del av den vård som erbjudas av de offentliga vårdgivarna vilket ibland understryks i den information som riktar sig mot individer och/eller arbetsgivare. Om våra sjuksköterskor bedömer att ditt vårdbehov är brådskande kan de hänvisa dig till närmaste akutsjukhus eller husläkarmottagning allt för att du ska bli så omhändertagen så fort som möjligt. Om du är i behov av omedelbar hjälp ska du vända dig till närmaste akutsjukhus. Försäkringen gäller endast för privat planerad specialistvård Endast utredning, behandling och operation som är möjlig att tillgå i privat regi i Sverige omfattas av försäkringen. Ytterligare en förutsättning är att den privata vården i Sverige kan ta emot patienten med hänsyn taget till patientens hälsotillstånd enligt behandlande läkares bedömning Vissa speciella behandlingsformer kan inte erbjudas i Sverige inom privatvården, exempelvis mycket avancerad cancervård. Det sker då i den offentliga vården och kan inte bokas av sjukvårdsförmedlingen Viss högspecialiserad vård finns inte i privat regi i Sverige och kan därför inte omfattas av försäkringen Som ett led i strävan att minska skadekostnaderna innehåller vissa försäkringar, och framför allt sådana med en lägre premie, krav på remiss från läkare inom primärvården. Detta är alltså ytterligare ett exempel på försäkringarnas beroende av den offentligt finansierade vården. Exempel på vanliga undantag Att försäkringsskyddet är av begränsad uppfattning framgår med önskvärd tydlighet av de detaljerade villkoren. Följande exemplifiering ger en bild av sjukdomar, skador och behandlingar som vanligtvis undantas i försäkringarna. En mer fullständig förteckning återfinns i bilaga 4. Akutsjukvård Demenssjukdom Dialysbehandling Graviditet och förlossning Kroniska sjukdomar, åkomma eller andra besvär där läkare bedömt att sjukdomen, åkomman eller besväret inte är behandlingsbart eller kräver livslång behandling Medfödda sjukdomar, förlossningsskador, handikapp eller följder av sådana Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 19

20 Sjukdom som omfattas av smittskyddslagen Smärttillstånd i rygg, leder och muskler som saknar objektiva fynd Transplantationer av organ Viss cancervård Vård som inte har till syfte att förbättra den försäkrades medicinska tillstånd, till exempel behandling av kosmetisk karaktär Äldreomsorg Undantag från undantagen Alla försäkringar omfattas inte av samtliga de undantag som angivits ovan även om undantagsklausulerna i stor utsträckning har en relativt likartad utformning. Här är några exempel på sjukdomar eller åtgärder som omfattas av vissa försäkringar. gäller även för förebyggande operationer vid förhöjd sjukdomsrisk på grund av ärftlig sjukdom, till exempel bröstcancer Viktreducerande operationer ingår i några försäkringar under förutsättning av vissa kriterier är uppfyllda. Försäkringen omfattar operation till följd av övervikt under förutsättning att den försäkrade har ett BMI på minst 35. Försäkringen ger endast rätt till 1 operation och efterföljande program Även transplantationer omfattas i något fall. En organtransplantation (humant organ) till en kostnad som inte får överstiga kronor Det finns även exempel på att försäkringens omfattning vid cancersjukdomar preciseras. cancer- och cellprover, medicin, konsultationer och behandling, utförd av experter som även innefattar cellgifts- och strålbehandling Ersättning lämnas för medicinskt nödvändig undersökning och behandling av cancersjukdomar och för behandling av maligna cancersjukdomar, där behandling med cytostatika och strålbehandling ingår Karenstid på två år En viktig begränsning i försäkringarna är att sjukdomar eller skador som finns vid försäkringens tecknande undantas, vanligtvis med en karenstid på två år. Försäkringen kan ersätta tidigare diagnoser/åkommor under förutsättning att försäkringen varit i kraft i minst två år och att försäkrad varit symtomoch behandlingsfri från dessa under de senaste två åren Försäkringen gäller inte för sjukdom, diagnos, olycksfall eller följder därav som den försäkrade haft symtom av, fått vård eller medicinering för eller på annat sätt haft kännedom om innan försäkringen börjat gälla. Detsamma gäller om det medicinskt gått att fastställa att sjukdomen eller besvären har debuterat före det att försäkringen börjat gälla. Försäkringen omfattar däremot sådan diagnos, sjukdom, olycksfall eller följder därav som den försäkrade har varit symptom- vård- och medicineringsfri från under en sammanhängande period av 24 månader innan det nya behovet av vård eller medicinering har uppstått under försäkringsperioden Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 20

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det!

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! GULD Sjukvårdsrådgivning Vaccinationsråd Läkar- & sjukhusvård** Sjukgymnast, naprapat** Hjälpmedel Utökad sjukvårdstjänst Hälsoundersökning Second

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin. Då är privatvård ett bra och

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest snabb till ån till vård och omsor för dina barn Lifeline Junior är en

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) 2016 YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/04412 2016-11-18 Ert dnr: S2016/05391/FS Sektionen för ekonomisk analys Nils Mårtensson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Varför behövs en sjukvårdsförsäkring? De flesta åkerier är extra känsliga för sjukfrånvaro och har inte tid eller råd att låta de anställda vänta i vårdköer. SÅ Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring Friskare företag med sjukvårdsförsäkring 1 Varför sjukvårdsförsäkring? Förebyggande hälsotjänster. Rätt vård snabbt. Effektiv rehabilitering. 2 Vi har utvecklat en unik helhet tar hand om hela människan

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring - Premium extra

Sjukvårdsförsäkring - Premium extra FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Sjukvårdsförsäkring - Premium extra SJUKVÅRD Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig sjukvårdsförsäkring Premium extra

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Sjukvårdsförsäkring SV:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Sjukvårdsförsäkring SV:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Sjukvårdsförsäkring SV:1 KORT OM FÖRSÄKRINGEN Bliwas sjukvårdsförsäkring är en gruppersonförsäkring som ger tillgång till sjukvårdsrådgivning och specialistvård

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring - Premium extra

Sjukvårdsförsäkring - Premium extra FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Sjukvårdsförsäkring - Premium extra SJUKVÅRD Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig sjukvårdsförsäkring Premium extra

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring - Bas

Sjukvårdsförsäkring - Bas förköpsinformation gäller från 1 september 2012 Sjukvårdsförsäkring - Bas Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig sjukvårdsförsäkring Bas i Bliwa Livförsäkring (nedan

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Fortsättningsförsäkring Sjukvårdsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Sjukvårdsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring Sjukvårdsförsäkring SJUKVÅRD Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om Bliwas fortsättningsförsäkring som

Läs mer

Bilaga 2 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN

Bilaga 2 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN Innehåll 1 Kravspecifikation 1.1 Kontaktuppgifter... 3 1.2 Pris... 3 1.3 Ansvarstid... 3 1.4 Hälsoprövning...

Läs mer

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Gäller fr o m 1 juni 2014. Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag!

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Gäller fr o m 1 juni 2014. Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag! SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 juni 2014 Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag! Vilka får teckna försäkring? Den vars hälsa försäkringen ska gälla

Läs mer

Trygghet för dig och dina medarbetare. för små företag

Trygghet för dig och dina medarbetare. för små företag Trygghet för dig och dina medarbetare för små företag Vår sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjänster ger dig och dina medarbetare möjlighet att arbeta aktivt för att minska ohälsa och sjukdom.

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

PrivatAccess. Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv

PrivatAccess. Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv PrivatAccess Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv Vi hjälper våra kunder att bli friskare Vi är ett försäkringsföretag som bryr oss om våra kunder och deras hälsa. Vi erbjuder kloka och förebyggande

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo 44 500 kr Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-55 år 56-65 år Grundbelopp 445 000 10 23 34 42 Grundbelopp + 1 tillägg 890 000 20

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen TryggaPersonalen en helhetslösning för personalen Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING BAS I BLIWA Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING BAS I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING BAS I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Vad fick Annika och hennes arbetsgivare för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad fick Annika och hennes arbetsgivare för hjälp från Trygg-Hansa? Rehab Sidan 2 Läkaren säger att jag är utbränd och att det kan ta lång tid att komma tillbaka. Annika låter trött och lite skamsen när hon ringer och berättar för sin chef Birgitta om det läkarutlåtande

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72 Beslut vid regeringssammanträde den 29 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget Utredaren ska bl.a. utreda

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring. Innehåll

Bilaga 1 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring. Innehåll Kravspecifikation Innehåll 1 Kravspecifikation... 2 1.1 Kontaktuppgifter... 2 1.2 Pris... 2 1.3 Ansvarstid... 2 1.4 Hälsoprövning... 2 1.5 Undantag... 2 1.6 Giltighetstid... 3 1.7 Teckningstid... 3 1.8

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring - Premium extra

Sjukvårdsförsäkring - Premium extra förköpsinformation gäller från 1 september 2012 Sjukvårdsförsäkring - Premium extra Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig sjukvårdsförsäkring Premium extra i Bliwa

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Den svenska välfärden

Den svenska välfärden Den svenska välfärden Allmänhetens om framtida utmaningarna och möjligheterna Almedalen 202-07-05 Hur ska välfärden utformas? Framtidens välfärd den största politiska utmaningen jämte jobben Kvaliteten

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag Skicka in din ansökan/hälsodeklaration/avanmälan i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar 2017 Ledarnas medlemsförsäkringar Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker. Ledarnas medlemsförsäkringar ett klokt val som ger

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler... 3

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

Ledarnas Sjukvårdsförsäkring i Bliwa

Ledarnas Sjukvårdsförsäkring i Bliwa Förköpsinformation gäller från 1 januari 2014 Ledarnas Sjukvårdsförsäkring i Bliwa sjukvård Bliwa Livförsäkring i samarbete med Ledarna Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Dir. 2014:83

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Dir. 2014:83 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Dir. 2014:83 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014 Sammanfattning Regeringen beslutade

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET MEDLEMSFÖRSÄKRING RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET Försäkringar för kropp och själ Trygghet är att veta att du inte står ensam om något skulle hända, vare sig det gäller jobbet

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

Lifeline Rehab. Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01

Lifeline Rehab. Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01 Lifeline Rehab Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01 Hur kontaktas Skandia? Vid frågor om försäkring, riskbedömning och skadereglering: Telefon: 0771-55 55 00 Telefon

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Läs mer

Västra Götalandsregionen september 2011. Patientrörlighetsdirektivet

Västra Götalandsregionen september 2011. Patientrörlighetsdirektivet Västra Götalandsregionen september 2011 Patientrörlighetsdirektivet m.m. 1 Planerad vård i andra länder 1)Ansvaret och regler i Sverige för planerad vård i andra länder 2)Antalet patienter som får planerad

Läs mer

Trygghet för dig och dina medarbetare. för företag med minst tio medarbetare

Trygghet för dig och dina medarbetare. för företag med minst tio medarbetare Trygghet för dig och dina medarbetare för företag med minst tio medarbetare Vår sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjänster ger dig och dina medarbetare möjlighet att arbeta aktivt för att minska

Läs mer

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm HSN 2008-03-17 p 11 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-02-16 HSN 0902-0160 Handläggare: Said Mousavi Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Departementssekreteraren Daniel Zetterberg har tillsammans med uppdragstagaren arbetat med underlag och bedömningar.

Departementssekreteraren Daniel Zetterberg har tillsammans med uppdragstagaren arbetat med underlag och bedömningar. 1(7) PM 2012-08-07 Nationella taxan 1. Sammanfattning Mitt förslag är att driva frågan vidare. Motiven för att förändra systemet är starka och det finns ett tillräckligt stort intresse från intressenterna

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader SAMMANFATTNING Befolkningens hälsa har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande råder stor ojämlikhet i hälsostatus såväl inom som mellan länderna. Sedan 1990 har den förväntade livslängden vid födseln

Läs mer