IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar"

Transkript

1 EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare.

2 Corbis/Scanpix

3 Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att skapa ett försäkringsbolag som passade dem och deras värderingar. Samma tanke fanns inom nykterhetsrörelsen. Det handlade om att se varje människa som en individ och att behandla hans eller hennes unika behov med respekt. Emotionella som materiella. Det handlade om att se människors ambitioner, men också att se deras fel och brister. Det handlade om att bry sig lite mer. Under 90-talet slog vi ihop våra verksamheter och bildade SalusAnsvar. Tack vare att vi redan hade en gemensam värdegrund och människosyn blev sammanslagningen både naturlig och framgångsrik. Vi tror på det goda i människan Där vi har våra rötter har man alltid hjälpt männi skor tillbaka till hälsa och ansvarstagande. I dag jobbar vi aktivt med bland annat trafiknykterhetsfrågor för att rädda liv. Vi vet att det är lättare för dig att tänka klart och må bra när du känner dig trygg. Därför jobbar vi med försäkringar. Vi tror på närhet och omtanke Du kommer kanske aldrig att se oss i tvreklamen. Men vi är desto mer närvarande på sjukhusen, i verkstäderna, på vägarna och bland företagen. I den här broschyren kan du läsa mer om de försäkringar vi erbjuder. GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2013 medarbetare i ikea IKANO 3

4 Anpassade försäkringar för dig och dina behov De flesta vill behålla sin livsstil med semesterresor, bil och boende även om olyckan är framme. Vi vill att du också ska kunna göra det. Därför finns våra personförsäkringar. Eftersom du är anställd i IKEA/IKANO kan vi erbjuda dig och din familj helt andra villkor och priser på försäkringarna. Det är viktigt att du har ett försäkringsskydd som motsvarar dina förväntningar ifall något oförutsett skulle inträffa. Vi hjälper dig gärna att gå igenom dina behov så att du får de försäkringar som passar dig och din livssituation nu och i framtiden. I den här broschyren kan du läsa en kortfattad information om de försäkringar vi erbjuder. Fullständig information och villkor hittar du på Kostnadsfri rådgivning och hjälp med ditt försäkringsskydd.» Telefon: » e-post: Vi bryr oss lite mer. Vad är ett prisbasbelopp?: *Prisbasbeloppet, eller pbb, är ett belopp som används inom skattesystemet och socialförsäkringen. Varje år justeras prisbasbeloppet så att det följer inflationen. För 2013 är prisbasbeloppet satt till kronor. 4 Anpassade försäkringar för dig och dina behov

5 Välj bland dessa Livförsäkring utan åldersreduktion s. 6 Sjukkapitalförsäkring s. 9 Sjukförsäkring s. 10 Olycksfallsförsäkring s. 13 Kritisk sjukdom s. 16 Kritisk sjukdom 5-kronan s. 17 IKEA/IKANO Sjukvård Direkt PLUS s. 18 Barnförsäkring Sjuk- och Olycksfall 0-25 år s. 24 Gravidförsäkring Babydax PLUS s. 27 Ansökan s. 19 Viktig information om försäkringarna s. 30 Välj bland dessa 5

6 Livförsäkring utan åldersreduktion En Livförsäkring är den enda försäkring du inte tecknar för din egen skull utan för dina efterlevande. Vad händer om en av familjeförsörjarna avlider, och en inkomst försvinner? Har familjen råd att bo kvar? Med en Livförsäkring får dina efterlevande en ersättning för att lindra de ekonomiska konsekvenserna om det värsta skulle inträffa. Det bästa med försäkringen: Ingen åldersreduktion. Kan tecknas upp till 25 pbb. Barnskydd ingår. Optionsrätt. Livförsäkring utan åldersreduktion innebär att det försäkringsbelopp som du väljer inte trappas ner ju äldre du blir, utan kvarstår oförändrat fram till 65 år. Många andra försäkringar minskar i ersättning när du blir äldre. Barnskydd, ersättning vid förlossningsskada och begravningshjälp (OBS! Ej komplett barnförsäkring) Barnskydd är avsett som ett grundskydd för ditt väntade, ofödda barn och för barn upp till 18 år. Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet, bestående funktionsnedsättning, som uppkommit vid förlossningen och som visat sig innan barnet fyllt 4 år. Försäkringen innehåller även ersättning för begravningshjälp från graviditetsvecka 28 fram tills barnet fyllt 18 år. Barnskyddet gäller oavsett vem av föräldrarna som har tecknat försäkringen. Rätten att höja försäkringsbelopp Optionsrätt Olika livshändelser påverkar behovet av Livförsäkring och storleken på ersättningsbeloppet. Hos SalusAnsvar har du rätt att höja försäkringsbeloppet med en nivå per år om du registrerar partnerskap, gifter dig, blir sambo och/eller skaffar barn. Rätten till höjningen gäller om du lämnar en förenklad hälsodeklaration, är under 55 år och fullt arbetsför. Höjning ska ske inom 12 månader från händelsen. Du har alltid rätt att ansöka om en höjning av försäkringsbeloppet om du fyller i en fullständig hälsodeklaration. Förmånstagarförordnande Om du avlider utbetalas livbeloppet till förmånstagare. Generellt förmånstagarförordnande är i första hand din make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand dina arvingar. Vill du ha en annan förmånstagare måste du skriftligen anmäla det till SalusAnsvar på en särskild blankett. Kontakta SalusAnsvar Kundcenter för beställning av blankett Ändring av förmånstagarförordnande. 6 Livförsäkring utan åldersreduktion

7 Allmänna regler Du måste teckna försäkringen före 60 års ålder och kan behålla den så länge du fortsätter vara anställd i IKEA/IKANO. Efter 65 år är dödsfallsbeloppet 1 pbb, kr. Barnskyddet upphör den sista dagen i den månad barnet uppnår 18 års ålder. Försäkringen gäller ej om barnet fyllt 16 år vid inträdet i försäkringen. Försäkringen gäller för gruppmedlems och medförsäkrades arvsberättigade barn som är födda innan den försäkrade fyllt 65 år. Exempel på ersättning: Per, 45 år, tecknar en Livförsäkring på 20 pbb. Han avlider vid 50 års ålder och efterlämnar två barn under 18 år. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 20 pbb x kr = kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. livförsäkring. Premie per månad (år) Dödsfall år år 65 år- Försäkringsbelopp 6 pbb, kr 10 kr (120 kr) 41 kr ( 492 kr) 10 pbb, kr 17 kr (204 kr) 67 kr ( 804 kr) 15 pbb, kr 27 kr (324 kr) 102 kr (1 224 kr) 20 pbb, kr 35 kr (420 kr) 136 kr (1 632 kr) 25 pbb, kr 44 kr (528 kr) 170 kr (2 040 kr) pbb, kr 42 kr (504 kr) Barnskydd medicinsk invaliditet, bestående funktionsnedsättning Försäkringsbelopp 10 pbb, kr Ingår Ingår Barnskydd begravningshjälp Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Ingår Ingår Livförsäkring utan åldersreduktion 7

8 copyright Inter IKEA systems B.V. 2008

9 Sjukkapitalförsäkring Om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte längre kan fortsätta att arbeta kan du få en skattefri ersättning. Den utbetalas som ett engångsbelopp och kan möjliggöra för dig att anpassa dig till den nya situationen. Det bästa med försäkringen: Skattefri ersättning. Utbetalas i form av ett engångsbelopp. Tecknas upp till 50 pbb. Allmänna regler Karenstiden, det vill säga den tid som måste ha förflutit innan ersättning kan utbetalas, är 48 månader. För att få rätt till ersättning krävs att du är minst 50 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringsbalken. Ersättningen utbetalas om du på grund av sjukdom eller olycksfall varit arbetsoförmögen till minst 50 % under minst 48 månader inom en sammanhängande tid av 54 månader och arbetsoförmågan bedöms av SalusAnsvar som bestående. Sjukersättning som ej är tidsbegränsad jämställs med bestående arbetsoförmåga. Ersättningen beräknas på graden av arbetsoförmåga och reduceras med 5 procentenheter per år från och med 41 år. Du måste teckna försäkringen före 56 år och den upphör att gälla när du fyller 60 år. Exempel på ersättning: Sara, 35 år, tecknar ett Sjukkapitalförsäkring på 20 pbb. Vid 42 års ålder råkar Sara ut för en olycka. På grund av den blir hon sjukskriven till 50 %. Efter en karenstid på 48 månader efter olyckan bedöms Sara vara bestående arbetsoförmögen till 50 % och hon får rätt till ersättning vid 46 års ålder. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 20 pbb x kr = kr. En åldersreduktion görs av försäkringsbeloppet med 5 % per år från fyllda 41 år. För Sara innebär detta att försäkringsbeloppet reduceras med 5 % av kr = kr/år från 41 år till 46 år, det vill säga 6 år x kr = kr. Försäkringsbeloppet efter åldersreduktion blir då kr kr = kr x 50 % = kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. sjukkapitalförsäkring. Premie per månad (år) Sjukkapital år Försäkringsbelopp 10 pbb, kr 36 kr ( 432 kr) 20 pbb, kr 73 kr ( 876 kr) 30 pbb, kr 109 kr (1 308 kr) 40 pbb, kr 146 kr (1 752 kr) 50 pbb, kr 182 kr (2 184 kr) Sjukkapitalförsäkring 9

10 Sjukförsäkring Om du blir sjukskriven under en längre tid på grund av sjukdom eller olycksfall, drygar Sjukförsäkringen ut den ersättning du får från allmän försäkring. Ersättningen utbetalas månadsvis efter karenstiden om du bedöms vara minst 25 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringsbalken. Det bästa med försäkringen: Utbetalning till 65 års ålder. Skattefri ersättning. Tillgång till Hälsoombud. Att bli långtidssjukskriven innebär för de flesta att inkomsten sjunker. Den första tiden av en sjukskrivning brukar vara den tid som är mest kännbar ekonomiskt. Därefter klarar många att anpassa sig till den lägre inkomst som sjukskrivningen medför. Med Sjukförsäkring kan du få ett ekonomiskt stöd under hela sjukskrivningstiden fram till 65 år. Rätten att höja försäkringsbelopp Optionsrätt När du väljer försäkringsbelopp utgår du ifrån din nuvarande lön. I samband med vissa livshändelser har du rätt att höja försäkringsbeloppet genom att endast lämna en Förenklad Hälsodeklaration för Gruppförsäkring. Optionsrätten innebär att du har rätt att höja försäkringsbeloppet en nivå per treårsperiod upp till 55 år. Om du byter anställning har du rätt att höja två nivåer. Optionsrätten gäller under förutsättning att du varit fullt arbetsför. Höjning ska ske i anslutning till löneförändringen. Du har alltid rätt att ansöka om en höjning av försäkringsbeloppet om du fyller i en Hälsodeklaration för Gruppförsäkring och är under 60 år. Hälsoombud Om du blir sjukskriven i över tre veckor och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetet får du även hjälp av ett Hälsoombud. Ombudet blir din guide genom sjukskrivningen och finns som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen. Allmänna regler Karenstiden är beroende av din lön och ditt kollektivavtal. Om din lön vid sjukskrivning ligger under gällande sjukpenningtak har försäkringen 12 månaders karenstid eftersom du annars blir överförsäkrad. Om du har en lön över sjukpenningtaket gäller din försäkring med 3 månaders karens till så stor del att din totala ersättning inte överskrider 90 % av din ordinarie lön. Ersättningen från försäkringen är skattefri. Försäkringen måste tecknas före 60 år och upphör att gälla vid 65 år. 10 Sjukförsäkring

11 Exempel på ersättning: Kalle 35 år tecknar en Sjukförsäkring 65 år med ett försäkringsbelopp på kr/månad. Vid 37 års ålder insjuknar han i epilepsi. På grund av detta får Kalle en varierande arbetsoförmåga mellan 25 % 100 %. Ersättning beräknas enligt följande: När rätten till försäkringen infaller, efter gällande karenstid, utbetalas en månadsersättning enligt följande: kr x 25 % arbetsoförmåga = 500 kr/mån kr x 100 % arbetsoförmåga = kr/mån. I de fall Kalle inte är 100 % sjukskriven får han en del av sin vanliga lön, ersättning från Försäkringskassan samt ersättning från Sjukförsäkring. sjukförsäkring 65 år. Premie per månad (år) Löneintervall/nivå F försäkringsbelopp Sjukförsäkring år Under kr/mån kr/mån 33 kr ( 396 kr) kr/mån kr/mån 49 kr ( 588 kr) kr/mån kr/mån 66 kr ( 792 kr) kr/mån kr/mån 82 kr ( 984 kr) kr/mån kr/mån 99 kr (1 188 kr) Över kr/mån kr/mån 115 kr (1 380 kr) Hälsoombud Ingår Sjukförsäkring 11

12 copyright Inter IKEA systems B.V Sjukförsäkring

13 Olycksfallsförsäkring En Olycksfallsförsäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för en olyckshändelse men den kan lindra de ekonomiska följderna och underlätta för dig så att du kan fokusera på att återhämta dig från skadan. Försäkringen ger en extra trygghet dygnet runt, helt skattefritt och utan självrisk. Det bästa med försäkringen: Tecknas på 40 pbb. Ingen självrisk. Ersätter även vid solsting, förfrysning och smitta vid fästingbett. Detta räknas som ett olycksfall Som olycksfall räknas kroppsskada som uppkommit ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Som olycksfall räknar vi även avsliten hälsena, knäskada genom vridvåld, kroppsskada vid solsting, värmeslag, förfrysning och smitta vid fästingbett. Allmänna regler För att teckna försäkringen krävs att du är fullt arbetsför och att du tecknar innan 65 år. Ersättning för Ekonomisk invaliditet, bestående nedsättning av arbetsförmåga, inträffar då den försäkrade på grund av ett olycksfall varit arbetsoförmögen till minst 50 % i minst 36 månader inom en sammanhängande period av 48 månader. Ekonomisk invaliditet upphör vid 55 års ålder men gäller till 60 år för olycksfall som inträffat före 55 års ålder. För Ekonomisk invaliditet reduceras försäkringsbeloppet med 3 procentenheter från 32 år. Från och med 56 års ålder sker en reducering av försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år för Medicinsk invaliditet. Olycksfallsförsäkring 13

14 det här ingår i olycksfallsförsäkringen: Medicinsk invaliditet Ekonomisk invaliditet (Upphör vid 55 år) Försäkringsbelopp 40 pbb, kr Läke-, rese- & tandskadekostnader Försäkringsbelopp Skäliga kostnader Merkostnader Försäkringsbelopp 3 pbb, kr (Från 65 år, 1 pbb) Personliga tillhörigheter Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Rehabilitering Försäkringsbelopp 3 pbb, kr Sveda och värk (Upphör vid 65 år) Enligt skadeståndsrättsliga regler Vanprydande ärr Enligt SalusAnsvars tabell Hälsoombud (Upphör vid 65 år) Sjukskrivningsguide som hjälper dig tillbaka till arbetet. Akut hemstöd, sjukhusvård > 3 dagar (Upphör vid 65 år) Försäkringsbelopp 7,5% av 1 pbb, kr Livshot (Upphör vid 65 år) Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Krisstöd dygnet runt oavsett orsak (Upphör vid 65 år) Tillgång till psykolog via telefon 365 dygn/år Krisförsäkring (Upphör vid 65 år) Max 10 behandlingstillfällen Om du blir så svårt skadad i ett olycksfall att du får en bestående nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet, lämnas ersättning från försäkringen. Om skadan dessutom påverkar din framtida arbetsförmåga, ekonomisk invaliditet, kan du även få kompensation för det. Försäkringen ersätter läke-, rese- och tandskadekostnader som uppkommer till följd av olycksfallet. Du kan även få ersättning för andra merkostnader om du under sjuktiden måste anlita någon för att t ex rasta hunden, passa barnen eller städa i ditt hem. Personliga tillhörigheter som t ex cykelhjälm och kläder som skadas i samband med olyckstillfället ersätts också. Om olycksfallsskadan medför behov av rehabilitering står vi även för den kostnaden. Under den akuta behandlings- och läkningstiden ingår ersättning för sveda och värk. Om du efter avslutad läkarbehandling får vanprydande ärr kan du även få ersättning för detta. Hälsoombuden fungerar som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen efter ett olycksfall. De blir din guide genom sjukskrivningen och hjälper dig att ta reda på dina rättigheter och skyldigheter för att du så snabbt som möjligt ska komma tillbaka igen till arbetet efter en sjukskrivning. Vid olycksfall som är så allvarligt att du blir inlagd på sjukhus i minst tre sammanhängande dygn, kan du få akut hemstöd. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp och kan användas för att täcka extra kostnader som t ex städhjälp efter sjukhusvistelsen. Vid olycksfallsskada där du tvingas ligga på intensivvårdsavdelning, IVA, i minst fyra sammanhängande dygn under livshot, utgår ersättning med ett halvt prisbasbelopp! Genom försäkringen får du tillgång till krisstöd, jourhavande psykolog, dygnet runt över telefon. Du kan även få korttidsterapi, krisförsäkring, upp till 10 behandlingstillfällen om t ex någon nära anhörig vlider eller om du själv råkar ut för ett olycksfall. Dödsfall Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Om du avlider på grund av olycksfallet utbetalas ett dödsfallsbelopp till dödsboet som en begravningshjälp. 14 Olycksfallsförsäkring

15 Exempel på ersättning: Göran, 29 år, tecknar en Olycksfallsförsäkring på 40 pbb. Göran råkar ut för en skidolycka. Han ådrar sig en nackskada som kräver operation. Göran får tillbringa 10 dagar på sjukhus. I samband med olyckan förstörs även hans skidkläder. Trots rehabiliteringsåtgärder har Göran tre år efter olyckan inte blivit återställd i nacken. Han har fått en Ekonomisk invaliditetsgrad, bestående arbetsoförmåga, som bedöms till 50 % och hans Medicinska invaliditetsgrad, bestående funktionsnedsättning, bedöms till 25 %. Ersättning ges endast för en typ av invaliditet, den som ger högst ersättning. I detta fall får Göran ersättning för Ekonomisk invaliditet. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 40 pbb x kr = kr. Den Ekonomiska invaliditetsgraden ersätts med 50 % x kr = kr. Rehabiliteringskostnader, kr. Läke- och resekostnader enligt kvitto, kr. Skidkläder, kr. Sveda och värk för sju veckor under den akuta läkningstiden, kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. olycksfallsförsäkring. Premie per månad (år) försäkringsbelopp år 65 år år 40 pbb, kr 43 kr (516 kr) pbb, kr 20 kr (240 kr) Olycksfallsförsäkring 15

16 Kritisk Sjukdom Många allvarliga händelser eller sjukdomar som till exempel cancer, hjärtinfarkt, eller stroke kan vara svåra att få ersättning för. De kan aldrig ersättas från Olycksfallsförsäkringen och ger inte alltid långa sjukskrivningar så att Sjukförsäkring eller Sjukkapital blir aktuella. Kritisk sjukdom ersätter uppräknade livshotande diagnoser och händelser i form av ett engångsbelopp på upp till kr. Det bästa med försäkringen: Ersätter svåra diagnoser som cancer (malign tumör), hjärtinfarkt, och stroke med bestående hjärnskada. Ersätter direkt vid diagnos*. Ersättningens storlek Du kan välja försäkringsbelopp 5 eller 10 prisbasbelopp. Hela försäkringsbeloppet utbetalas som ett engångsbelopp, när diagnos eller händelsen uppfyllt kriterierna enligt villkoren. Försäkringen upphör efter utbetalning. Allmänna regler Kritisk Sjukdom kan endast tecknas av anställd i IKEA/IKANO och för att teckna måste en stor hälsodeklaration lämnas in. Försäkringen kan tecknas från 18 år till 55 år och upphör vid 60 år eller efter en utbetalning. Kritisk Sjukdom täcker inte sjukdomar eller händelser som visat symtom före tecknandet av försäkringen, eller inom de tre första månaderna efter att försäkringen trätt i kraft. Alla kriterier som måste uppfyllas för diagnosen/händelsen går att läsa i villkoret. *Försäkringen har en karenstid vilket innebär att ingen utbetalning görs i de fall diagnosen eller händelsen leder till dödsfall inom 30 dagar. följande diagnoser ersätts: Cancer, malign tumör Hjärtinfarkt Stroke med bestående hjärnskada HIV/AIDS i samband med yrkesutövning följande händelser ersätts: By-pass operation Operation av aorta Operation av hjärtklaff Upphörande av njurfunktion Organtransplantation Blindhet på grund av sjukdom Dövhet på grund av sjukdom kritisk SJUKDOM. Premie per månad (år) Kan endast teknas av anställd Försäkringsbelopp år år år 5 pbb, kr 18 kr (216 kr) 40 kr (480 kr) 110 kr (1 320 kr) 10 pbb, kr 36 kr (432 kr) 79 kr (948 kr) 221 kr (2 652 kr) 16 Kritisk Sjukdom

17 Kritisk Sjukdom 5-kronan Unikt för anställd i IKEA/IKANO har vi dessutom Kritisk Sjukdom, 5-kronan. För endast 5 kr/månad ersätter vi samma händelser/diagnoser som försäkringen Kritisk Sjukdom. Ersättningen är ett engångsbelopp på kr upp till 40 år för att sedan trappas ner till kr för personer mellan 55 och 60 år. För att teckna försäkringen krävs endast att du är fullt arbetsför. För försäkringen gäller samma Allmänna regler som för Kritisk Sjukdom. kritisk SJUKDOM. Premie per månad (år) Kan endast teknas av anställd försäkringsbelopp år år år 5-kronan kr 5 kr ( 60 kr) 5-kronan kr 5 kr ( 60 kr) 5-kronan kr 5 kr ( 60 kr) Kritisk Sjukdom 5-kronan 17

18 IKEA/IKANO Sjukvård Direkt Köerna i den offentliga vården är fortfarande långa. Därför är det många som väljer att komplettera sitt skydd med en privat sjukvårdsförsäkring. Med IKEA/IKANO Sjukvård Direkt garanteras du specialistvård inom 4 arbetsdagar och om det behövs, operation inom 15 arbetsdagar. Det är en av de kortaste garantitiderna på marknaden. Det bästa med försäkringen: Specialistvård inom 4 arbetsdagar. Operation inom 15 arbetsdagar. Ingen remiss. Ingen hälsodeklaration. Allmänna regler Sjukvårdsförsäkringen hjälper dig med vårdkostnader på specialklinik och privatsjukhus för att ge dig möjlighet att förkorta väntetiden för operation eller behandling vid sjukdom, till exempel cancer, eller olycksfall. Till skillnad mot många andra sjukvårdsförsäkringar behöver du ingen remiss. Det innebär att du är välkommen direkt utan att först behöva gå via den allmänna sjukvården. IKEA/IKANO Sjukvård Direkt ger dig möjlighet till vård via ett omfattande nätverk av vårdgivare i Sverige och Tyskland. Finns inte den specialistkompetens som krävs i dessa länder kan du även bli beviljad vård i något annat land. Du behöver bara kontakta SalusAnsvars sjukvårdsservice så får du hjälp till den vård du behöver. Försäkringen betalar sedan kostnader för operation, läkarkonsulter och andra avgifter för läkare i samband med sjukhusvård. Försäkringen måste tecknas före 60 år och upphör att gälla vid 67 år. IKEA/IKANO Sjukvård Direkt gäller med två månaders karens från teckningsdagen. Sjukvårdsförsäkring godkänns direkt utan hälsodeklaration om du svarar Ja på första frågan på Hälsodeklarationen (vilket betyder att du är fullt arbetsför.) Försäkringen gäller utan självrisk. Hemmavarande barn under 21 år kan teckna försäkringen till halva premien. Försäkringen gäller utan självrisk. Observera! Försäkringen ersätter inte kostnader i samband med sjukdom/åkomma eller kroppsfel som varit behandlad eller känd hos den försäkrade innan försäkringen tecknades. Försäkringen kan ersätta tidigare diagnoser/åkommor under förutsättning att försäkringen varit i kraft i minst två år och att försäkrad varit 100 % symtom- och behandlingsfri från dessa under de senaste två åren. Utökad IKEA/IKANO Sjukvård Direkt För dig som är anställd ingår i Sjukvård Direkt även Utökad IKEA/IKANO Sjukvård Direkt. Försäkringen gäller vid poliklinisk sjukgymnastik, kiropraktorbehandling/osteopati, akupunktur, zonterapi och psykologbehandling. Medförsäkrad kan teckna försäkringen som ett tillägg. 18 IKEA/IKANO Sjukvård Direkt

19 Ansökan Jag är anställd i IKEA/IKANO och vill ansöka om, eller ändra till, följande försäkringar: Jag önskar enbart fortsatt grundskydd efter den premiefria tiden (Livförsäkring 10 pbb, Sjukförsäkring 65 år kr/mån, Olycksfallsförsäkring 40 pbb och Kritisk Sjukdom 5-kronan ). Jag besvarar första frågan på Hälsodeklarationen och skriver under på baksidan. Anställningsdatum: Bolag: Livförsäkring utan åldersreduktion Premie per månad (år) Kan endast nytecknas och ändras före 60 års ålder. Försäkringsbelopp Anställd Anställd Medförsäkrad Medförsäkrad - 35 år år - 35 år år 6 pbb, kr 10 kr (120 kr) 41 kr ( 492 kr) 10 kr (120 kr) 41 kr ( 492 kr) 10 pbb, kr 17 kr (204 kr) 67 kr ( 804 kr) 17 kr (204 kr) 67 kr ( 804 kr) 15 pbb, kr 27 kr (324 kr) 102 kr (1 224 kr) 27 kr (324 kr) 102 kr (1 224 kr) 20 pbb, kr 35 kr (420 kr) 136 kr (1 632 kr) 35 kr (420 kr) 136 kr (1 632 kr) 25 pbb, kr 44 kr (528 kr) 170 kr (2 040 kr) 44 kr (528 kr) 170 kr (2 040 kr) Optionshöjning. Ange vilken händelse Ange datum för händelse Sjukkapitalförsäkring Premie per månad (år) Försäkringsbelopp Anställd år Medförsäkrad år Vuxen 10 pbb, kr 36 kr ( 432 kr) 36 kr ( 432 kr) 20 pbb, kr 73 kr ( 876 kr) 73 kr ( 876 kr) 30 pbb, kr 109 kr (1 308 kr) 109 kr (1 308 kr) 40 pbb, kr 146 kr (1 752 kr) 146 kr (1 752 kr) 50 pbb, kr 182 kr (2 184 kr) 182 kr (2 184 kr) Sjukförsäkring 65 år Premie per månad (år) Kan endast tecknas av anställd Löneintervall/mån Försäkringsbelopp Anställd år Under kr kr/mån 33 kr ( 396 kr) kr kr/mån 49 kr ( 588 kr) kr kr/mån 66 kr ( 792 kr) kr kr/mån 82 kr ( 984 kr) kr kr/mån 99 kr (1 188 kr) Över kr kr/mån 115 kr (1 380 kr) Optionshöjning. Min nya månadslön Gäller fr o m Byte av tjänst Ja Nej Olycksfallsförsäkring Premie per månad (år) Försäkringsbelopp Anställd Medförsäkrad 40 pbb, kr 43 kr (516 kr) 43 kr (516 kr) Kritisk sjukdom* Premie per månad (år). Kan endast tecknas av anställd före 55 års ålder. Försäkringsbelopp Anställd år Anställd år Anställd år (Stor Hälsodeklaration) 5 pbb, kr 18 kr (216 kr) 40 kr (480 kr) 110 kr (1 320 kr) (Stor Hälsodeklaration) 10 pbb, kr 36 kr (432 kr) 79 kr (948 kr) 221 kr (2 652 kr) 5 kronan kr 5 kr ( 60 kr)

20 Hälsodeklaration för Gruppförsäkring För ansökan av de flesta försäkringarna ska hela Hälsodeklarationen fyllas i. För att kunna teckna en försäkring krävs att du är fullt arbetsför. Svarar du Nej på fråga 1 kan vi tyvärr inte erbjuda dig någon försäkring. Vid ansökan av Kritisk sjukdom 5 och 10 pbb eller Fristående Omställningskapital 40 och 50 pbb behövs en Stor Hälsodeklaration för Gruppförsäkring. Du kan enkelt ladda ner blanketten från eller beställa den via SalusAnsvars Kundcenter, telefon Du kan även beställa den genom att skicka in ansökan. Definition av Fullt arbetsför: För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Du får inte uppbära sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning). Du får heller inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Medförsäkrat barn kan inte omfattas av försäkring om vårdbidrag för barnet har beviljats eller om barnet är inskrivet för vård och boende. För ansökan av Olycksfallsförsäkring, Kritisk Sjukdom 5-kronan, IKEA/IKANO Sjukvård Direkt samt Nyttjande av optionsrätt räcker det att fylla i den Förenklad Hälsodeklaration för Gruppförsäkring. Det innebär att endast fråga 1 behöver besvaras. Anställd Medförsäkrad Barn 1 Barn 2 1 Är du fullt arbetsför? Förenklad Hälsodeklaration för Gruppförsäkring Ja Nej Ja Nej Ja Ja 2 Behandlas eller kontrolleras du för sjukdom, skada, handikapp, symtom eller besvär? Använder du något läkemedel (receptbelagt eller inte receptbelagt)? Ja Nej Ja Nej 3 Har du under de senaste tre åren vårdats, behandlats, undersökts på sjukhus, vårdcentral eller annan vårdinrättning eller i övrigt anlitat läkare eller annan vårdpersonal t ex psykolog, sjukgymnast eller naprapat? Ja Nej Ja Nej 4 Har du under de senaste tre åren varit helt eller delvis sjukskriven mer än 14 dagar i följd? Ja Nej Ja Nej 5 Längd och vikt cm kg cm kg Om du svarat Ja ovan på någon av frågorna 2-4, lämna kompletterande upplysningar nedan. Samtliga sjukdomar, skador, symtom, handikapp och undersökningar ska uppges, samt sjukskrivningar mer än 14 dagar i följd. Skriv bilaga om mer utrymme behövs men glöm inte att skriva namn, namnteckning, personnummer och datum. Vilken sjukdom, skada, symtom, besvär eller handikapp gäller det? Anställd Medförsäkrad Vilken undersökning/utredning har gjorts och vad visade den? Anställd Medförsäkrad När började sjukdomen/besvären och under vilka perioder har du haft symtom/besvär? Anställd Medförsäkrad

21 Under vilka tidsperioder har du varit helt eller delvis sjukskriven p.g.a. angiven åkomma? Anställd Medförsäkrad Vilken läkare/vårdgivare/vårdinrättning har du anlitat? Uppge läkarens, vårdgivarens namn och adress, sjukhus, klinik, avdelning etc. Anställd Medförsäkrad Vilken vård och behandling har du fått? Operation, medicinering, sjukgymnastik etc. Anställd Medförsäkrad Är du numera helt återställd och utan besvär eller symtom? Om Ja sedan när? Om inte, vilka följder, besvär eller symtom kvarstår? Anställd Medförsäkrad Personuppgiftslagen (PUL) SalusAnsvar är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen för behandling av lämnade och inhämtade personuppgifter. SalusAnsvar behandlar personuppgifter på det sätt som PuL och SalusAnsvars etiska regler kräver, för de ändamål som anges i förköpsinformationen. Du har rätt att få ut information om vilka personuppgifter SalusAnsvar har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Jag har fyllt i hälsodeklarationen. De uppgifter som jag lämnat i denna ansökan ska ligga till grund för försäkringsavtalet samt riskbedömning. Jag är medveten om att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig. Riskbedömning kan komma att utföras av bolagets anlitade återförsäkringsbolag. Jag medger att de lämnade uppgifterna om mitt hälsotillstånd får delges till det av SalusAnsvar anlitade återförsäkringsbolaget. Jag medger att mina personuppgifter får behandlas enligt Personuppgiftslagen. Jag bekräftar att jag i samband med denna ansökan tagit del av förköpsinformationen. Jag har tagit del av och reglerna för autogiro och medger nedan att jag godkänner överföring av pengar från kontot enligt denna ansökan till SalusAnsvar. Ort och datum Underskrift Anställd Ort och datum Underskrift Medförsäkrad Försäkringsbolagets noteringar GM G A MF G A Datum Sign Kundnr Agentnummer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax Grattis! Att vänta barn är bland det största som kan hända. Och frågorna du ställer dig själv är säkert många. Hur kommer det att bli? Kommer allt att gå bra?

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 22500 Pingstförs.Pensionsst Enhet: 22501 Pingstförs.Pensionsstiftelse sid 1(8) *GM avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn 2011-05-01 Innehållsförteckning A Allmänna försäkringsregler... 6 A.1

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01 Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Som medlem och anställd har du genom denna försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och eventuella

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring

Villkor Gruppförsäkring Villkor GF 900:7 Villkor Gruppförsäkring Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring Barnförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302 Villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Passiva medlemmar Gäller från och med 1 april 2014 Avtal 19302 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 3 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 10 Livförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m.

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-06-01 1 Villkor Liv och hälsa - Vardia personförsäkring Gäller tills vidare

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 1 Försäkringsvillkor 2012-06-01 Liv och Hälsa Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, Org. nr. 516401-6718,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer