Teorifrå gor kåp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3"

Transkript

1 Teorifrå gor kåp Repetition ) Härled formeln för prtiell integrtion ur nednstående smbnd: d F(x)g(x) = f(x)g(x) F(x)g (x) dx ) Vilken typ v elementär funktion brukr mn oftst välj tt deriver lltså välj som g(x) nedn vid prtiell integrtion? f(x)g(x)dx = F(x)g(x) F(x)g (x)dx 3) Iblnd är det prktiskt tt inför fktorn vid prtiell integrtion. I vilk fll? 4) Hur löser mn integrler som hr nämnrens derivt i täljren, t.ex. hos: sin x tn x dx = cos x dx = Integrtionsmetoder vribelsubstitution och hntering v rtionell uttryck 5) Kedjeregeln bklänges med hjälp v substitution Vi sk bestämm cos(x ) x dx Låt oss kll y = g(x) = x för den inre funktionen, g (x) = x för den inre funktionens derivt och f(g(x)) = f(y) = cos(y) för den yttre funktionen Vribelbyte är i dett fll en smrt lösningstktik, då den inre funktionens derivt återfinns som en fktor intill den yttre funktionen. y = x dy Efter vribelskifte [ = x ] får mn betydligt enklre: dx dy = x dx cos y dy Hitt på ytterligre någr exempel som lämpr sig särskilt br tt lös med hjälp v vribelbyte.

2 6) Vid prtilbråksuppdelning skriver mn om rtionell uttryck, till fler men enklre sådn, vilk förhoppningsvis är enklre tt finn primitiv funktion till. Efter lämplig nsts finns i huvudsk två stndrdmetoder för tt finn prtilbråken. Vilk två? 7) Nednstående nsts kn skrivs om enligt: (x )(x 4) = x B x 4 som fri term B som fri term B(x ) = x 4 x 4 x (x 4) = x B Om mn på ett smrt sätt väljer värde på x så kn respektive B bestämms. Hur? 8) När mn bestämmer primitiv funktion till en integrnd som är ett rtionellt uttryck kn prtilbråksuppdelning eller polynomdivision vr en lämplig strt. Pr ihop integrnd ( j) med förslg på strt (I X): ) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 5x (x)(x5) x 3 (x)(x5) 3x 7 (x )(x) x4 (x) (x5) x 9 (x)(x5) x 3x5 (x )(x) (x) 3 (x5) x5 (x 4x4)(x5) 48 (x 3 6x x8)(x5) 5x 3 (x 4x4)(x 0x5) I. nsts: xb II. III. IV. nsts: nsts: nsts: V. nsts: VI. VII. VIII. IX. nsts: nsts: xb D x x (x) B x (x) x5 B x (x) x5 B x x5 B D x (x) (x) 3 x5 B D x (x) (x) 3 x5 x x B D x (x) x5 (x5) Polynomdivision först X. Polynomdivision först

3 9) Nednstående två omskrivningr kn känns långsökt men är ändå intressnt. Vrför? ) b) x 9 dx = 9 x dx = 9 9 ( x dx 3 ) 6 x dx = dx = 6 ( x 6 ) 4 ( x dx ) 4 Integrtion v trigonometrisk uttryck och rottuttryck 0) Snrlik integrnder som innehåller trigonometrisk uttryck kn kräv väldigt olik tktik när mn vill finn ders primitiv funktioner. Pr ihop ( h) med en lämplig tktik (I VIII): I. Tktik: Förlängning med cos x, trigettn, ) cos x dx b) cos x dx c) cos 3 x dx d) cos 4 x dx e) cos 5 x dx f) cos x dx g) cos x dx h) cos 3 x dx vribelbyte och prtilbråksuppdelning II. Tktik: Direkt primitiv funktion III. Tktik: Trigformel dubbl vinkeln IV. Tktik: Trigettn och vribelbyte V. Tktik: Trigformel dubbl vinkeln två ggr eller Eulers formel de Moivres formel VI. Tktik: Trigettn och vribelbyte VII. Tktik: Förlängning med cos x, trigettn, vribelbyte och prtilbråksuppdelning VIII. Tktik: Direkt primitiv funktion ) I uppgift Ö6.4 (b) sk mn beräkn dx. 54 sin x Till hjälp finner mn exempel 5.35 på sid 65 i läroboken, med det till synes långsökt vribelbytet y = tn x. Undersök hur vribelbytet dessutom ger: 4 ) dy y y y = dx b) cos x = c) sin x = y y

4 ) Vid integrtion med funktioner innehållnde trigonometrisk uttryck, kn mn med fördel let efter inre funktioner och särskilt inre derivtor. Dett för tt mn, med ett väl vlt vribelbyte, sk erhåll en integrl som är enklre tt lös. Studer följnde: e sin x sin x cos x dx Ovn kn mn med fördel välj vribelbytet y = sin x bsert på den inre funktionen. Fullfölj vribelbytet genom tt bl.. bestämm den inre derivtn dy och upptäck tt mn dx erhåller klrt enklre: e y dy 3) Repeter stndrdprimitivern (g k) i sts 5. på sid 39 i läroboken. 4) Studer de två lösningrn nedn, för beräkning v x behärsk. ) Lösningsmetod hämtd från föreläsning : y = x x x dx = dy dx = x [ dy = x dx] x y = x dx. Båd metodern är viktig tt = y dy b) Lösningsmetod hämtd föreläsning : x = sin y x x dx = dx = cos y dy [ dx = cos y dy] Bestämd integrler = sin y cos y = sin y dy sin y cos y dy = sin y dy = cos y cos y = sin y = x 5) Förklr begreppen: ) Undertrpp b) Övertrpp c) Undersumm d) Översumm

5 6) Låt funktionen f vr definierd på intervllet [, b]. Vd gäller för differensen melln undersumm och översumm om f skll vr integrerbr på dett intervll? 7) Om f(x) är integrerbr då x [, b] så finns det exkt ett tl sådnt tt följnde olikhet lltid gäller: b b undersummn = Φ n (x)dx Ψ n (x)dx = översummn Vd klls tlet och hur beteckns det? Se sts 6.. 8) Repeter räknelgrn (-e) i sts 6.. π 9) Sts 6.3 räcker ej för tt vis tt integrlen sin x dx existerr; funktionen är ej monoton 0 inom dett intervll. Vilken räknelg ur sts 6. måste sts 6.3 kompletters med? Smbnd melln integrler och derivtor 0) Nämn en tillräcklig egenskp hos en funktion f för tt den sk vr integrerbr på intervllet [, b] se sts 6.4. ) Kompletter Medelvärdesstsen för integrler (sts 6.5) med en förtydlignde figur och förklrnde text. ) Studer figur 6.9 tillhörnde nlysens huvudsts (sts 6.7). Vr i figuren finner mn (x h) respektive S(x)? Enbrt differensen S(x h) S(x) är mrkerd i figuren.

6 3) Det vckr beviset v nlysens huvudsts (Sts 6.7) innehåller hänvisningr till olik stser och definitioner vilk tidigre tgits upp. Slå upp dess i läroboken och kontroller tt du förstår vrje mellnled i denn del v beviset: Enligt derivtns S S(x h) S(x) (x) = [ definition ] = lim = lim (S(x h) S(x)) h 0 h h 0 h Definition 4. Enligt definitionen = [ v S(x) i inledningen] = lim h 0 h ( v ktuell sts xh f(t) x dt f(t) dt) Enligt räknelg = [ 6. (e) för ] = lim h 0 h integrler x ( f(t) dt xh f(t) x x dt f(t) dt) = lim h 0 h xh f(t) x dt Enligt = [ medelvärdesstsen] = lim f(ξ) ((x h) x) = lim h 0 för integrler h h 0 h f(ξ)h Tck vre = lim f(ξ) = [ instängning v ξ ] = lim f(ξ) h 0 ξ x melln x och x h Tck vre tt f = [ är kontinuerlig i x ] = f(x)

7 4) Vilk är förutsättningrn för tt insättningsformeln (sts 6.8) sk gäll? 5) Krzysztofs formel kllr vi denn formel ψ(x) d dx f(t)dt = f(ψ(x))ψ (x) f(φ(x))φ (x) φ(x) med den kontinuerlig funktionen f(t) smt deriverbr funktionern ψ(x) och φ(x) som integrtionsgränser. Denn formel är utförligre än formeln i nlysens huvudsts. På vilket sätt är denn formel extr krftfull? 6) På vilket sätt skiljer sig förutsättningrn i sts 6.9 (Prtiell integrtion) från tidigre sts 5.4? 7) Vrför är integrtionsgränsern och istället för och b i högerledet i sts 6.0? Generliserde integrler 8) Sts 6.4 säger om en funktion är kontinuerlig på ett slutet intervll så är den integrerbr på dett intervll ; kontinuitet är ett tillräckligt villkor för integrerbrhet. På vilk två sätt utvidgs dett genom införndet v generliserde integrler i definition 6.6 och 6.7? 9) En integrtionsgräns eller kn ej hnters som ett tl med hjälp v Insättningsformeln. Hur kringgår mn dett? 30) I vilk fll sägs en generliserd integrl vr divergent? 3) Iblnd måste en generliserd integrl dels upp i två eller fler integrler för tt löss, såsom i Exempel 6. och 6.3. Vrför? 3) I Exempel 6. löses br en v de två erhålln integrlern. Vrför? 33) I Exempel 6.3 löses br två v de fyr erhålln integrlern, trots konvergens. Vrför? 34) På vilket sätt nvänder mn vnligtvis 0.?

8 re och kurvlängd 35) Rit en figur och ställ upp ett uttryck för en liten re d ett litet vinkelområde lik en cirkelsektor för vidre beräkning v re innnför kurv på polär form. 36) Rit en figur och ställ upp ett uttryck för en kort delsträck ds så kort tt det blir ungefär en rätt linje för vidre beräkning v kurvlängd hos funktion f(x). 37) Rit en figur och ställ upp ett uttryck för en kort delsträck ds så kort tt det blir ungefär en rätt linje för vidre beräkning v kurvlängd hos funktion på prmeterform med vseende på t. 38) Vis tt längden v kurvn y = x då x [0, ] ges v 4x dx 0 39) Vis tt längden v kurvn y = ln(cos x) då x [0, π ] ges v 4 4 π 0 dx cos x 40) Vis tt längden v kurvn y = x 4 då x [, ] ges v 3x 4x3 6x3 dx = = ln( ) = = 93 8 Rottionskroppr 4) y = r x beskriver en hlvcirkel med centrum i origo och rdien r. Vis med en rottionskropp tt volymen hos ett klot är V = 4πr3 (se föreläsningsnteckningrn). 3 4) Tg frm formler för mntelyt och volym hos kon med höjden h och rdien r dett md hjälp v rottionskroppr (se föreläsningsnteckningrn). Intergrler och sttistik 43) Vd är en täthetsfunktion (även klld frekvensfunktion eller eng. density-function)? (se definition ) 44) En fördelningsfunktion är lltid växnde. Melln vilk funktionsvärden och vrför? (se definition 5, sts 6-7) 45) Vrför nvänder mn vnligtvis lill x i beräkningrn när mn hr vlt stor X för tt beteckn en kontinuerlig stokstisk vribel? 46) Vd är en kvntil? (se definition 0) 47) Vd är övre, mellerst respektive nedre kvrtilen? (se definition )

9 48) nge någon likhet respektive skillnd melln väntevärde och medin. 49) nge hur mn utifrån en täthetsfunktion beräknr medin respektive väntevärde för en kontinuerlig stokstisk vribel. (se definition 0 smt 4) 50) Vd är vrinsen ett mått på och hur beräknr mn den för en kontinuerlig stokstisk vribel? (se definition 8 och sts 0) 5) Vd kllr mn kvdrtroten v vrinsen? (se K0 ) 5) Vi vet tt E(X) = xf(x) dx E(X ) = x f(x) dx V(X) = (x μ) f(x) dx Vis tt: V(X) = E(X ) (E(X)) Mclurin- och Tylorutveckling 53) Nämn någr nvändningsområden för Mclurin- och Tylorutvecklingr. 54) Vd skiljer Mclurin- och Tylorutvecklingr? 55) Skiss kurvor för Mclurin-polynom v grd 0,, och 3 för f(x) = sin x. Ikttgelser? 56) Skiss kurvor för Mclurin-polynom v grd 0, och 4 för f(x) = cos x. Ikttgelser? Differentilekvtioner v ordning 57) Vd kännetecknr en differentilekvtion? 58) Vd är ordningen v en differentilekvtion? 59) Vd är lösningen v en differentilekvtion? 60) Vd är ett riktningsfält? 6) Hur tr mn frm en integrernde fktor? 6) På vilken form kn en : ordningens linjär differentilekvtion lltid skrivs? (9.4 sid 38) 63) På vilken form kn en : ordningens seprbel differentilekvtion lltid skrivs? (sid 387)

10 Differentilekvtioner v ordning 64) Blnd : ordningens differentilekvtioner tr vi inom kursen br upp de med konstnt koefficienter. Vd innebär det? 65) Sts 9. säger tt om mn hr funnit en lösning y p till en differentilekvtion : ordningens differentilekvtion med konstnt koefficienter lltså en ekvtion v typen y y by = f(x) så finner mn smtlig lösningr genom tt lägg till de mn erhåller då mn löser den?. 66) Om mn testr en nsts y = e rx (med åtföljnde y = re rx och y = r e rx ) i en homogen : ordningens differentilekvtion med konstnt koefficienter i dett fll y 4y 3y = 0 så kn mn identifier den s.k. krktäristisk ekvtionen som ger värden på r. Vis med hjälp v nstsen tt den i dett fll blir r 4r 3 = 0.

Serier och potensserier

Serier och potensserier Serier oc potensserier J A S, t-05 Serier. Allmänt om serier När är en tlföljd lls uttrycet = 0 + + 2 + + + för en serie. Serien är börjr med index = 0, men det är inte nödvändigt. När ing missförstånd

Läs mer

Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9

Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad 9.5. Prov c a b 8+ d / 8 + / + 7 6 + + + + 5 d / 5 5 ( 5 5 8 8 + 5 5 5 6 6 5 9 8 5 5 5 5 7 7 5 5 d π sin d π sin d u( s s' π / cos U( s π cos

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II G. Gripenberg Aalto-universitetet 13 februari 2015 G. Gripenberg (Aalto-universitetet) MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10 JENSENvuutbildning NpMaD vt för Ma4 (4) VERSION UNDER ARBETE. Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN Skolverkets svar, # #6 9 Några lösningar till D-kursprov vt Digitala verktg är

Läs mer

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION Torulf Palm Ewa Bergqvist Ingela Eriksson Timo Hellström Carl-Magnus Häggström Pm nr 199,

Läs mer

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA132 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 17 januari 2013

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA132 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 17 januari 2013 MÄLARDALENS HÖGSKOLA TENTAMEN I MATEMATIK Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA3 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 7 januari 03 Examinator: Karl Lundengård Skrivtid:

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

ALGEBRA. J. Brzezinski

ALGEBRA. J. Brzezinski LINJÄR OCH MULTILINJÄR ALGEBRA J. Brzezinski MATEMATISKA VETENSKAPER CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORG 2004 FÖRORD Linjär algebra, vars huvuduppgift är att studera linjära rum

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Uppgifter till KRAFTER

Uppgifter till KRAFTER Uppgifter till KRAFTER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell 1 Innehåll 1 Introduktion till statiken... 3 A-uppgifter...3 2 Krafter... 5 A-uppgifter...5 B-uppgifter...5 3 Moment... 7 A-uppgifter...7 B-uppgifter...9

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

utifrån Barnkonventionen

utifrån Barnkonventionen VALLENTUNA KOMilUN KO IIII{UN REVISION EN MISSIV 20L3-04-09 KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILD NINGSNAM ND EN FRITIDSNAMNDEN Grnskning v kommunens rbete utifrån Brnkonventionen

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer