SCA. Miljö- och socialt ansvar Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus"

Transkript

1 SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

2 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade revisorer, utsetts till Sveriges bidrag till European Sustainability Reporting Awards 2002 i tävlingskategorin "Best Environmental Report", för "detaljerad och utförlig redovisning av miljörelaterad information".

3 denna rapport Denna rapport har tryckts på SCA:s bestrukna tryckpapper GraphoCote 80 g/m 2 på ColorPrints tryckeri i Borlänge. Rapporten är FSC-certifierad (Forest Stewardship Council), vilket innebär att minst 30 procent av den vedfiber som använts i pappperstillverkningen härrör från ansvarsfullt brukade skogar, certifierade enligt den svenska FSC-standarden. Tillverkad av färsk vedfiber från SCA:s FSC-certifierade skogar i norra Sverige. Pappret har producerats av Ortvikens pappersbruk i Sundsvall av färsk vedfiber och blekt sulfatmassa från Östrands massafabrik i Timrå. Ortvikens bruk är certifierat enligt ISO och spårbarhetscertifierat enligt FSC. Sulfatmassan som använts vid papperstillverkningen är blekt helt utan användning av klorhaltiga kemikalier (TCF). Östrands fabrik är certifierad enligt ISO och spårbarhetscertifierad enligt FSC. Pappret uppfyller kriterierna för Svanen-märkning. Tryckt vid ColorPrint i Borlänge. ColorPrint har spårbarhetscertifiering enligt FSC. SCA anser att Global Reporting Initiative (GRI) spelar en viktig roll för internationell standardisering av icke-ekonomisk redovisning. Vi har strävat efter att tillämpa GRI:s grundprinciper och metoder i arbetet med den här rapporten. Vår redovisning 2002 ägnas huvudsakligen åt utvecklingen inom miljöområdet. Sociala frågor behandlas under rubriken VI MEDVERKAR, från sidan 36 och framåt. Ekonomiska och finansiella aspekter behandlas under rubriken VI VÄXER på sidan 18. 3

4 "Det är viktigt att vi agerar på ett korrekt sätt oavsett var någonstans i världen vi har vår verksamhet. Ett globalt företag har ett stort ansvar för att agera hänsynsfullt i kontakten med kunder, anställda och samhället i stort." Jan Åström På väg mot hållbar produktion Interview with Jan Åström of SCA by Paul Kaye - ENDS Environment Daily 4 Kaye: SCA har en del mycket ambitiösa mål, bland annat att fördubbla företagets värde på fem år, och ni expanderar på nya marknader. Hur kan ni se till att bedriva en hållbar produktion och begränsa er miljöpåverkan samtidigt som ni expanderar? Åström: SCA har arbetat hårt med miljöstyrning i ett decennium nu och miljöarbetet har blivit en del av vår normala verksamhet. Jag tycker därför att det är dags att vidga perspektivet och även fästa större uppmärksamhet vid andra aspekter av det här med hållbar utveckling. Vi har en tydlig målsättning som går ut på att växa samtidigt som vi hela tiden behåller våra mål för hållbar utveckling för ögonen. Vi har nu lagt en solid grund att fortsätta utvecklingen från, och vi måste gå försiktigt fram när vi expanderar utanför Europa. Vår omsorg och vår kontroll av nya företag är oerhört grundlig. Jag påstår inte att vi hittills alltid har satt våra mål för hållbar utveckling i första rummet, men vår företagsprofil inom det här området är mycket viktig för oss och vi vill inte förlora vår position. Vi vill uppfattas som ett bra företag som prioriterar att saker och ting görs ordentligt. Med tanke på vad vi lyckats uppnå hittills, är jag säker på att vi kommer att kunna expandera snabbt under de närmaste åren utan att behöva kompromissa med vår policy om att minimera vår miljöpåverkan. SCA kommer att expandera på tillväxtmarknader men kommer hela tiden att respektera den policy för hållbar utveckling som vi antagit. Vi kommer bland annat att inrätta ett råd för hållbar utveckling i början av 2003, med uppgift att se till att alla beslut som fattas tar hänsyn till företagets sociala och miljömässiga ansvar. Kaye: En stor del av ert värde finns i engångsprodukter. Är inte dessa per definition oförenliga med en hållbar utveckling? Åström: Jag tycker att vi måste betrakta frågan om engångsartiklar mot bakgrund av vårt miljöarbete och i samband med vår vision om en hållbar produktion. Vår produktportfölj kan mycket väl stå i samklang med miljön även om vissa produkter slängs efter att de använts. Det handlar om produkter som är anpasssade för den värld vi lever i och som bygger på miljövänliga principer, och jag ser därför ingen motsättning här. Våra hygienprodukter erbjuder en utmärkt balans mellan funktion, produktekonomi och miljöhänsyn. Och hållbar utveckling handlar om mycket mer än avfallshantering. Men jag håller med om att avfallshanteringslösningar som förbränning med energiåtervinning eller kompostering bör utvecklas ytterligare. Kaye: Idag talas det mycket om tillverkaransvar, principen att företag ska ta hand om sina egna produkter i slutet av deras livscykel. Hur ser du på det? Åström: När det gäller wellpapp och tidningspapper gör SCA en viktig insats genom att återvinna produkterna i slutet av deras livscykel. Vi hör till Europas största återvinnare, så det här är inte något som är okänt för oss. Tvärtom deltar vi aktivt i olika system för pappersåtervinning runtom i Europa. Eftersom vi är den största fiberinsamlaren i Europa kan vi förse alla våra tre huvudaffärsområden - papper, hygienprodukter och förpackningar - med återvunnet material. Det visar tydligt hur engagerade och involverade vi är i den här frågan. Kaye: Ett annat EU-initiativ handlar om integrerad produktpolicy, tanken att produkter ska göras miljövänligare genom en rad åtgärder, till exempel möjligheten till minskad omsättningsskatt på miljömärkta varor.

5 Åström: Vi deltar aktivt i den diskussionen också och vi ser fram emot en balanserad debatt om vilket tillvägagångssätt man ska tillämpa. Men vi får inte bara fokusera på miljömärkning. För de flesta företag inbegriper den här frågan betydligt mer än så. Vi analyserar till exempel noggrant våra hygienprodukters miljöpåverkan med hjälp av sofistikerade livscykelanalyser, och vid det här laget vet vi i stort sett vilken miljöpåverkan våra produkter har i varje fas av livscykeln. När det gäller produktinnehållet har vi tillsammans med STFI, svenska skogsindustrins tekniska forskningsinstitut, också utvecklat en kemikaliedatabas som kommer att användas vid alla våra anläggningar. Kaye: Har ni någonsin beslutat er för att inte sälja en produkt som ni trodde att det fanns en marknad för, därför att dess miljöpåverkan var större än ni skulle ha önskat? Åström: Vår omtanke om miljön har definitivt gjort att vi valt att utveckla vissa produkter på ett visst sätt. För många produkter har systemen för livscykelanalys kommit relativt sent i förhållande till den inledande produktutvecklingen, och livscykelanalyserna används då snarare för att finslipa och minska miljöpåverkan. Såvitt jag vet har våra livscykelanalyser inte visat att tvättbara alternativ ger mindre miljöpåverkan. Kaye: Ni ser både ekonomiska och miljömässiga skäl till återvinning. Det råder delade meningar om huruvida det ibland ur miljösynpunkt inte är bättre att bränna papper istället för att återvinna det. Om en livscykelanalys skulle visa att det inom en viss del av er verksamhet är mer miljövänligt att bränna avfallet, skulle ni då göra det även om det vore dyrare? Åström: För att fatta ett sådant beslut måste man ta hänsyn till både miljömässiga och ekonomiska faktorer. Vi förbränner spill vid några av våra egna anläggningar och producerar på så vis grön el. Det är en naturlig del av SCA-systemet. Vi bidrar till att hålla igång återvinningscykeln genom att huvudsakligen använda returfiber vid våra bruk ute i Europa. Men det är samtidigt nödvändigt att färskfiber kommer in i något skede för att retursystemen ska kunna upprättthållas. Den färskfiber vi använder kommer från våra svenska skogar som har certifiering enligt FSC-standard. Kaye: Men hur är det med till exempel Aylesfordbruket som har ett stort upptagningsområde? Väger inte utsläpp- 5

6 6 pen i samband med att papper transporteras till bruket tyngre än de miljövinster återvinningen ger? Åström: Inte alls. Insamlingen sker i närområdet: i London och sydöstra England. Aylesford är ett typiskt exempel på ett bruk som använder returfiber som samlats in lokalt i ett tätbefolkat område. Det är helt förenligt med våra miljömål. Kaye: Alla SCA:s skogar har FSC-certifiering. Har det åtagandet varit lyckat? Åström: Certifieringen har gjort att vi skärpt vårt sätt att sköta våra skogar. Vi har kunnat utveckla våra förnyelsebara skogar och samtidigt ta hand om miljön. Framför allt har certifieringen visat sig vara användbar för att standardisera våra metoder för skogsförvaltning och kommunicera dem till våra kunder. Det har varit bra för skogsindustrin och jag är glad att vi tog det här initiativet. Det har helt klart varit positivt för oss. Kaye: Hur är det med förslaget om att göra skogar till kolsänkor enligt Kyotoprotokollet? Skapar det en utmaning, ett hot eller en möjlighet för er? Åström: Jag ser det givetvis som en möjlighet. Vi arbetar med Kyotoprotokollet och med de möjligheter det kan skapa. Vi har god förståelse för hur vi bör anpassa vårt tänkande kring våra skogars värde. Det har visserligen inte skapats några affärsmöjligheter ännu, men i USA kan det bli möjligt att skaffa sig krediter genom att öka sina skogstillgångar och sedan sälja krediterna till företag som vill kunna balansera sina utsläpp. Det här är en möjlighet som vi håller på att undersöka. Vi får se vad som händer och hur tankarna kring det här utvecklas. I de skogar vi förvaltar finns inte särskilt mycket nedbrytning som frigör CO 2. Träden fälls när de är mogna och kolet förblir bundet i fast form som virke, papper eller fiber i våra produkter under mycket lång tid. Kaye: Men är det etiskt försvarbart att använda befintliga naturresurser som skog som en ursäkt för att inte minska utsläppen från industriell förbränning av fossilt bränsle? Åström: Som jag ser det är skogen en del av våra produkters livscykel. Jag ser den som en förnybar resurs som kan användas. För en svensk är det nog svårt att se saken på något annat sätt. Här har vi ju så gott om uthålligt skogsbruk att vi inte tycker att det är oetiskt

7 att använda träfiber. I andra delar av världen, och av andra viktiga skäl, är inställningen annorlunda. Om användningen av träfiber skapar mervärde för miljön kan det leda till värdefulla vinster på många områden. Men jag håller med dig: kolsänkor kan inte ersätta egentlig utsläppskontroll. Kaye: På vilket sätt arbetar ni med den hållbara produktionens sociala aspekter på ert företag? Åström: Under 1990-talet utvärderade vi vår miljöpåverkan och reducerade, förbättrade och redogjorde för den. Nu är plattformen för miljöarbetet i stort sett på plats. Under 2000-talets första decennium kommer företagens sociala ansvar att få allt större betydelse, både för våra anställda och för världen i stort, så vi breddar nu vår rapportering i den riktningen. I den här rapporten hittar läsaren en del information om vårt arbete med etiska frågor, det som internationellt kallas CSR eller Corporate Social Responsibility, dvs. företagens sociala ansvar. Vårt mål är att utveckla ett CSR-system som speglar vår organisation och ger en ram för mätbara prestanda på området för socialt ansvar. Vårt råd för hållbar utveckling kommer att inrätta det här systemet och ange den generella inriktningen och parametrarna för CSR-prestanda, samtidigt som man ser till att verksamheten förblir flexibel så att det går att nå resultat på lokal nivå. Det här arbetet kommer att ske i linje med hur vi förhåller oss till hela vår verksamhet samtidigt som en gemensam vision och enhetliga standarder finns, ska personer som har insikt i lokala sammanhang och lokala behov kunna bidra till arbetet under ganska stor frihet. Kaye: Hur hanterar ni det faktum att de kulturella variationerna inom er personalstyrka ökar när ni expanderar till länder som Indonesien och Kina? Åström: Det är viktigt att vi behandlar alla anställda på samma sätt och att vi uppfattas som en god arbetsgivare. Anställda har samma grundläggande behov och värderingar oavsett var någonstans i världen de lever. Vi följer givetvis gällande lagstiftning överallt, men det är viktigt för oss hur människor uppfattar oss och vårt agerande i länder som exempelvis Kina. En anställd ska behandlas på samma sätt i Spanien som i Sverige. Vi har samma internregler för våra mogna marknader och våra nya. Självklart är kostnadsnivån olika i olika delar av världen, men de regler och bestämmelser som gäller inom företaget är väldigt tydliga. Exempelvis är barnarbete absolut förbjudet. Det är ingen lätt uppgift att upprätthålla en hög standard och naturligtvis kan misstag ske, men när det inträffar agerar vi alltid snabbt för att rätta till dem. Kaye: Ni redovisar en stor mängd information om er miljöpåverkan och snart kommer ni också att redovisa er verksamhets sociala påverkan. Både på internationell nivå och EU-nivå förs livliga diskussioner om att standardisera vad företag ska vara tvungna att redovisa. Hur mycket ska företag vara tvungna att redovisa? Ska redovisningen vara obligatorisk? Åström: Jag ser det som en process där människors efterfrågan på den här typen av information ökar och behovet av att redovisa därför uppstår naturligt. Jag är inte positiv till att göra redovisningen obligatorisk. Istället vill jag hitta ett sätt att göra den till en normal del av företagens verksamhet. Kaye: För många svenskar känns det naturligt att redovisa uppgifter eftersom ni har en tradition av öppenhet och god tillgång till information. Men i andra delar av Europa har man inte den här inställningen. Hamnar ni inte i ett ofördelaktigt läge när ni redovisar era uppgifter så här öppet medan konkurrenterna inte behöver göra det? Åström: Vi tycker inte att det är relevant att kommentera våra konkurrenters inställning vi ser helt enkelt vår redovisning som en naturlig del av vår verksamhet. Vi hoppas att rapportens läsare kommer att uppskatta de insatser vi har gjort och inte kommer att tveka att ställa relevanta frågor till våra miljö- och etikgrupper. Kaye: Hur skulle du sammanfatta era resultat under det gångna året? Åström: I slutändan måste det arbete vi lägger ner på fortbildning, styrsystem, policyfrågor med mer ge konkreta resultat. När det gäller sociala frågor kan våra resultat inte mätas i siffror, men under året har vi lagt grunden till vårt framtida redovisningssystem. Därför tycker jag att det är rimligt att påstå att vi är på väg mot hållbar produktion i vidare bemärkelse. 7

8 Innehåll 4-17 Miljö- och socialt ansvar 2002 SCA:s organisation och nyckeltal Miljödata i korthet Framsidans flik INLEDNING: På väg mot hållbar produktion Intervju med SCA:s VD och koncernchef Jan Åström, av Paul Kaye - ENDS Environment Daily Vi är Fyra i ett: SCA:s fyra affärsområden i ett nötskal: Hygiene Products Packaging Forest Products SCA North America Vi förvaltar SCA:s policy för hållbar utveckling Våra åtaganden Nätverk för miljö och sociala frågor RMS

9 18-53 Vi växer Ekonomiskt hållbar produktion Vi erbjuder Vi hushållar Vi kontrollerar Vi återvinner Vi medverkar Engagemang för framsteg Vi mäter Redovisning av RMS-siffror Vi möter Ordlista SCA i världen Granskningsberättelse från Deloitte & Touche

10 Vi är Fyra i ett: SCA:s fyra affärsområden i ett nötskal HYGIENE PRODUCTS Vi förbättrar livskvaliteten Hygiene Products är en ledande tillverkare av mjukpapper och fluffprodukter inom hygienområdet för personligt bruk och för storförbrukare, med försäljning i mer än 40 länder. Europa är företagets huvudmarknad. Hygiene Products produktsortiment omfattar blöjor, menstruations- och inkontinensskydd samt mjukpapper för en rad olika användningsområden. Produkterna används av miljontals människor i alla åldrar, i hemmet, vid institutioner, på sjukhus och i specialiserade verksamheter och industrisektorer. Hygiene Products är världsledande inom området inkontinensprodukter, en marknad som växer snabbt i takt med att befolkningen i industriländerna åldras. Företaget är också Europas största producent av mjukpapper med produkter som pappersnäsdukar, hushållspapper, toalettpapper och torkprodukter för industrin. Dessutom tillverkas blöjor och menstruationsskydd. Företaget är specialiserat på tillverkning av konsumentprodukter för stora europeiska detaljhandelskedjors egna varumärken. Produktportföljen innehåller många välkända europeiska konsument- och business-to-business-märken, till exempel Tena, Libero, Up & Go, Libresse, Edet, Zewa, Danke och Tork. För att miljöarbetet ska bli effektivt, har Hygiene Products bland annat utvecklat livscykelanalysen (LCA), ett verktyg som underlättar beslutsfattande och prioritering. Nyckeltal se framsidans flik För ytterligare information var god kontakta Berit Gullbransson, Miljö och produktsäkerhet, Berit Gullbransson Daniel Oelker Göteborg tel: fax: e-post: eller Daniel Oelker, Information, München tel: fax: e-post: 10

11 PACKAGING Mycket mer än bara en låda Packaging är Europas ledande leverantör av förpackningslösningar. Företagsfilosofin går ut på att hjälpa kunderna att nå bättre resultat genom att leverera deras produkter till marknaden och presentera dem på alltmer effektiva och nyskapande sätt. Packaging erbjuder sina kunder en heltäckande service, från papper för wellpappark och -lådor till lagerhantering och att förpacka kundernas produkter i den slutliga konsumentförpackningen. Packagings tyngdpunkt ligger på wellpapp, men man använder alltid det material som bäst motsvarar de krav som ställls på förpackningen. Packaging består av tre avdelningar. Wellpappdivisionen har ett extremt brett utbud av skräddarsydda produkter och kan erbjuda företagen snabb service tack vare sina mer än 200 anläggningar i Europa. Företaget har utvecklat Internetbaserade verktyg som används av kunderna för beställning, design och lagerhantering. Bland produkterna finns förpackningar för tungt gods, konsumentoch skyddsförpackningar samt displaysystem för försäljningsställen och traditionella transportförpackningar. Expanderad polystyren används i vissa förpackningar för att ge extra skydd åt produkterna. Wellpappdivisionen erbjuder också en rad tjänster för att underlätta hanteringen av produktionskedjan. Divisionen för wellpappråvara består av tio pappersbruk och tillhandahåller det papper som krävs för SCA:s wellpapproduktion. Den tredje avdelningen, Recycling, är en av de största insamlarna av returpapper i Europa. Avdelningen förser hela SCA:s europeiska pappersindustri med returfiber. Varje dag tillverkar Packaging cirka 35 miljoner förpackningar som bidrar till att smidigt leverera våra kunders produkter till marknaden. SCA:s förpackningar skyddar produkterna och förbättrar logistiken, vilket leder till mer effektiv resursanvändning. Mer än 80 % av det råmaterial som används är returpapper. Nyckeltal se framsidans flik För ytterligare information var god kontakta Anders Hildeman, Miljöfrågor och kommunikation, Bryssel tel: fax: e-post: Anders Hildeman 11

12 FOREST PRODUCTS Grönt rakt igenom Forest Products har lång erfarenhet av att förvalta SCA:s skogar och tillämpar moderna produktionsmetoder vid tillverkningen av tryckpapper, massa och sågade trävaror. Företaget samordnar också stora delar av koncernens omfatttande tunga transporter. Forest Products förvaltar 2,6 miljoner hektar skog i Sverige, där hänsyn till den biologiska mångfalden ingår som en naturlig del, och driver världens största plantskola. Forest Products verksamhet är nära målet att produktionen ska vara miljömässigt hållbar. De råmaterial som används är antingen färsk vedfiber, huvudsakligen från SCA:s skogar som är certifierade enligt Forest Stewardship Council, och returfiber. Förnybar råvara i kombination med energi som återvinns från affärsområdets tillverkningsprocessser eller energi från förnybart biobränsle har gjort det möjligt för Forest Products att drastiskt minska sin miljöpåverkan. Forest Products producerar energi från biobränslen vid samtliga massa- och pappersbruk liksom vid sågverken. Företaget driver Norrbränslen, Europas största leverantör av skogsbaserade biobränslen, och producerar bränsle för stora energibolag liksom förädlat bränsle för uppvärmning av bostäder. Hit hör bland annat pellets som tillverkas av restprodukter från sågverken. Inom Transforest utvecklar Forest Products också kostnadseffektiva transportlösningar för SCA:s olika affärsområden såväl som för externa kunder. Nyckeltal se framsidans flik För mer information var god kontakta Roine Morin, Miljöfrågor, Sundsvall, tel: och Björn Lyngfelt, Information, Sundsvall tel: /fax: e-post: och Roine Morin Björn Lyngfelt 12

13 SCA NORTH AMERICA Maximala synergier SCA North America är ett geografiskt affärsområde som SCA skapade i mars 2001 genom att slå samman SCA:s befintliga inkontinensskydds- och mjukpappersverksamhet i Nordamerika med de förvärv som hade gjorts under året, nämligen en del av Georgia-Pacific Tissues Away-From-Home-verksamhet och Tuscarora Incorporateds skyddsförpackningsföretag. SCA North America säljer sina produkter i USA, Kanada och Mexiko. SCA är en av de tre största leverantörerna på den nordamerikanska Away-From-Home-marknaden och är störst inom tillverkning av skyddsförpackningar. Under 2002 gjorde SCA nya förvärv i USA och köpte tre företag som är specialiserade på temperaturkänsliga förpackningar var det första helåret efter sammanslagningen och också det första år för vilket alla de nordamerikanska enheternas siffror finns med i SCA:s RMS-system (Resource Management System, resursledningssystem - se sidorna 42 och sidan 43 i kapitlet "Vi mäter"). SCA North America omfattar fem pappersbruk, omkring 40 förpackningsenheter och två produktionsenheter för hygienprodukter i fluff. SCA North America har sitt huvudkontor i närheten av Philadelphia. Produktionen följer USA:s miljölagstiftning, som ställer andra krav än den europeiska. Ett miljöprogram som sjösattes under 2002 innebär bland annat att flera enheter miljöcertifieras. Nyckeltal se framsidans flik För mer information var god kontakta Håkan Johansson, Miljöfrågor, SCA North America tel: eller Jan Waldauer, Information, SCA North America tel: fax: och Håkan Johansson Jan Waldauer 13

14 Vi förvaltar Vi har skapat ett nätverk av medarbetare som arbetar med att genomföra våra policybeslut på miljöområdet och det sociala området. I det följande presenterar vi vår företagspolicy och våra viktigaste åtaganden. Vi använder Hållbarhetspolicy: verktyg och system som ISO SCA ska bedriva sin verksamhet på ett för att hantera risker sätt som motsvarar högsta miljöstandard och alla krav som ställs av till- och skapa en hållbar utveckling. Vi följer också upp vår ämplig lagstiftning. SCA har ett starkt engagemang för att dess verksamhet miljöpåverkan genom insamlingen av våra RMS-data och med hänsyn ekonomiska, miljömässi- ska bidra till en hållbar utveckling ga och sociala frågor. andra styrsystem. SCA:S POLICY FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING Vårt engagemang för att nå positiva miljömässiga, sociala och ekonomiska resultat definieras på följande sätt: SCA anser att öppenhet kring företagets miljömässiga och sociala ambitioner är en viktig grundprincip. SCA eftersträvar en dialog med olika intressenter för att utveckla arbetssätt som är världsledande. SCA kräver samma öppenhet från sina leverantörer och underleverantörer. SCA utvärderar produkternas miljöpåverkan i olika faser av deras livscykel och involverar även våra leverantörer och underleverantörer i denna process. SCA främjar lämpliga och erkända miljöledningssystem inom hela sin organisation. SCA reviderar kontinuerligt sina målsättningar i syfte att minska företagets globala miljöpåverkan. SCA strävar efter att erbjuda sina anställda en säker och icke-diskriminerande arbetsmiljö. Ett minimumkrav på alla enheter är att de strikt följer gälllande lagar och kollektivavtal. SCA strävar aktivt efter att ständigt förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. SCA:s uppgift är att skapa värde för företagets aktieägare och öka levnadsstandarden och livskvaliteten för sina anställda samt på andra sätt bidra till god miljö och ekonomisk och social välfärd för kunder, leverantörer och för de länder där företaget är verksamt. Kontrollrummet i Obbola 14 SCA fäster stor vikt vid att de råmaterial företaget använder ska vara förnyelsebara och återvinningsbara, och strävar efter att erbjuda miljövänliga produkter och tjänster som uppfyller kundernas behov när det gäller funktionalitet, ekonomi, säkerhet och miljöpåverkan.

15 SCA:s mål inom miljöområdet och det sociala området fungerar som riktlinjer från koncernledningen gentemot övriga organisationer. Koncernens övergripande mål koncentreras till ett begränsat antal väsentliga områden, men speglar ändå koncernledningens och affärsområdenas gemensamma strävan mot hållbar utveckling. Ansvaret för att definiera operativa mål ligger hos de enskilda affärsområdena. Ökad produktion och det faktum att företaget ständigt växer genom förvärv kan innebära ökad miljöpåverkan. Koncernen har valt att prioritera nedanstående åtaganden. De utgör de viktigaste aspekterna av SCA:s miljöpåverkan och sociala ansvar, och bör därför även fortsättningsvis utgöra fokus. SCA:s långsiktiga åtaganden Resultat för SCA:s miljömål SCA ska fortsätta minska sina utsläpp av koldioxid från fossila bränslen, i relation till produktionsnivån. Resultat*: Den största utsläppskällan inom SCA är produktionen vid bruken. De investeringar som under 2001 gjordes för att minska utsläppen av koldioxid ledde till att användningen av fossila bränslen tillfällligt ökade under installationsarbetet. Detta har nu avslutats, och de specifica utsläppen av CO 2 låg kvar på samma nivå SCA ska ytterligare minska andelen avfall som går till deponi. Resultat*: Den totala mängden avfall som deponeras minskade med 4 procent år 2002 och 14 procent år Eftersom den mängd som återvinns minskade något, ökade emellertid andelen avfall som deponeras med 3,6 procent under2002. Denna ökning följde på den kraftiga minskning med 18 procent som åstadkoms under 2001, främst tack vare ökad återvinning. 3 SCA ska införa ett strukturerat energibesparingsprogram (ESAVE)** vid de energiintensiva tillverkningsenheterna. Resultat: Energibesparingsprogrammet har framgångsrikt införts vid 11 energiintensiva anläggningar och byggs ut ytterligare. Varje projekt som genomförts hittills har lett till energibesparingar på mer än 10 procent. * Eftersom siffrorna för SCA North America inte ingick i redovisningen för helåret 2001, omfattas dessa inte av resultatjämförelsen. SCA-koncernens åtaganden på miljöområdet och det sociala området: SCA ska minska sina utsläpp av koldioxid från fossila bränslen, i relation till produktionsnivån. SCA ska ytterligare minska andelen avfall som går till deponi. SCA ska sträva efter att utveckla arbetsmiljön för att förbättra de anställdas hälsa och säkerhet. SCA ska utarbeta en policy som slår fast koncernens ställningstagande i frågor som rör föreningsfrihet, frihet från diskriminering, rättvisa arbetsvillkor, lokalt deltagande, öppenhet, konkurrens och betalning av skatter. Samtidigt som policyn utarbetas ska SCA också skapa ett system för regelbunden uppföljning av att bestämmelserna på dessa områden följs. SCA ska utveckla en affärsetisk kodex för koncernen. **ESAVE är ett energibesparingsprogram för SCA:s mest energiintensiva tillverkningsenheter. Programmet innebär att enheterna identifierar och inleder specifika energibesparande åtgärder som minskar energiförbrukningen i definierade projekt med minst 10 procent. 15

16 Nätverk för miljö- och sociala frågor Det är ledningen för de enskilda bruken och anläggningarna som ansvarar för kontroll av miljö- och produktsäkerhetsarbetet (hälsa och livsmedelssäkerhet), för kontakt med myndigheter samt för den kvalitetskontroll som ingår i miljöledningssystemen. Ledningsgrupperna samarbetar med de miljöansvariga inom sina respektive affärsområden och utgör SCA:s vertikala organisation. Dessutom deltar både ledningarna och de miljöansvariga i tvärgående organisationer som består av koncernens olika miljönätverk. I dessa nätverk möts specialister från de olika affärsområdena för att utveckla samverkan och synergier. SCA samverkar också med de europeiska branschorganisationerna. Den övergripande styrningen och ansvaret för SCA:s miljö- och sociala arbete ligger hos rådet för hållbar utveckling. Tidigare har SCA hållit isär miljöarbetet och det sociala arbetet. I och med att rådet för hållbar utveckling skapas samlas dessa frågor nu inom en gemensam organisation där projekten kan få rätt fokus och prioritering. Rådet utarbetar prioriteringar för miljö- och socialt arbete och leder detta, samtidigt som man ser till att organisationen gör tillfredsställlande framsteg i förhållande till målen. De båda kommittéerna (ENV C och CSR C) har i uppgift att identifiera åtgärder som SCA kan eller bör vidta. De samordnar också koncernens initiativ i en rad frågor inom miljöområdet och det sociala området. De två kommittéerna är underställda rådet för hållbar utveckling och deras två ordförande svarar inför koncernens VD. Aktieägarna informeras om utvecklingen på områden som rör miljön eller sociala frågor genom den årliga redovisningen av verksamheten på miljö- och det sociala området. För att kommittéerna ska kunna fungera är det nödvändigt att ansvaret finns ute i driftsorganisationen. Kommittéerna ansvarar för att utveckla och samordna den övergripande strategin, men ansvaret för strategin i enskilda frågor och större delen av genomförandet ligger hos respektive affärsområde. SCA ger sina affärsområden stor frihet att bestämma hur SCA:s policy för hållbar utveckling ska genomföras. SCA anser att om affärsområdena självständigt får besluta om sina aktiviteter blir initiativen oftast mer lyckade, eftersom det skapar en känsla av delaktighet och ökat engagemang. Råd för hållbar utveckling (Ekonomi, miljö, socialt ansvar) Jan Åström Ordförande och koncernchef Rådet för hållbar utveckling Ordförande ENV-C Ordförande CSR-C Miljökommitté (ENV-C) Vice VD Public & Environmental affairs SCA-koncernens nätverk Areas covered Produktsäkerhet Resursledning Miljöledningssystem Kemikalier Energi Avfall Lagstiftning Kommittén för socialt ansvar (CSR-C) Vice VD Personalfrågor SCA-koncernens nätverk Areas covered Hälsa och säkerhet Mångfald Omstrukturering Mänskliga rättigheter Etiska affärsprinciper 16

17 Ledningsverktyg: RMS (resursledningssystem): Vi lägger grunden Det var i november 1994 som SCA gjorde sitt första försök med att samla in data till resursledningssystemet. Från början var syftet att samla in data om resursutnyttjande och utsläpp till luft och vatten vid SCA:s olika massa- och pappersbruk. Idag har RMS i viss mån en annan funktion, som bland annat består i insamling och presentation av data i olika rapporter och på Internet. På senare år har RMS-data i allt större utsträckning använts för benchmarking, analyser och utvärdering av SCA:s resurshushållning och miljöpåverkan. RMS täcker idag in nästan hela SCA:s miljöpåverkan. Från data om massa och papper till ett heltäckande system för SCA-koncernen Sedan 1997 har vi samlat in specifika data för varje enhet, däribland data som rör energianvändning och produktion, avfallshantering och utsläpp till luft och vatten. Alla typer av enheter omfattas: bruk, förpackningsanläggningar, fluffproduktenheter och sågverk. Vi började också samla in transportdata med hjälp av SCA Transforest. Än idag hör SCA till ett ytterst litet antal europeiska företag som har nått så här långt när det gäller att samla in och analysera transportdata. De uppgifter som samlas in gäller dessutom både transport av råmaterial till SCA:s produktionsenheter och av produkter till SCA:s kunder. Dels hämtar vi data från lokala rappporteringssystem och dels använder vi elektroniska frågeformulär. Som jag ser det förutsätter en exakt och användbar databas ett välfungerande insamlingsssystem och ett nätverk av experter - människor som kan lyfta bort taket från ett bruk eller en fabrik och titta närmare på olika delar av produktionen. Ett helautomatiskt insamlingssystem kommer aldrig att kunna förklara avvikelser vare sig skenbara eller verkliga mellan till exempel energiinköp och utsläpp. De utsläpp till luft och vatten liksom den avfallsmängd som SCA:s konverteringsenheter står för, både för förpackningar och hygienprodukter, är försumbar jämfört med massa- och pappersbrukens andel. Trots det ingår de större konverteringsenheterna i systemet. RMS-systemet ger en bra bild av wellpappförpacknings- och fluffproduktanläggningarnas miljöpåverkan. Vi samlar dessutom in och presenterar siffror om resursanvändning och utsläpp från SCA:s sågverk. Våra siffror är mycket tillförlitliga. Vi förbättrar ständigt våra mättekniker och gör rapporteringsmetoderna säkrare. Vi förfinar avgränsningar och riktlinjer samt ser kontinuerligt över frågeformulären. Ett system som RMS går alltid att förbättra, och just nu arbetar vi med att öka spårbarheten för data. Det är möjligt att gå tillbaka till bruket och den person som rapporterat in siffrorna på en viss avdelning för att kontrollera de mätningar som gjorts. Våra oberoende granskare gör omfatttande kontroller varje år och granskar systemet för insamling av uppgifter i detalj. En utmaning för oss är att koncernen omfattar ett så stort antal produktionsenheter och att vi ständigt växer genom förvärv. Det innebär att vi regelbundet måste integrera nya data och utbilda miljöansvariga på de nyförvärvade företagen. Vi börjar rapportera data från nya enheter från och med det första helåret efter förvärvet. Alla nyförvärvade verksamheter i Nordamerika börjar rapportera i år, 2002 både de fem mjukpappersbruken och förpackningsenheterna. För förpackningssidan har vi tagit fram en ny uppsättning frågor, eftersom de nordamerikanska skyddsförpackningsprodukterna skiljer sig väsentligt från våra europeiska. De asiatiska förpackningsenheter där SCA är minoritetsägare står för en mycket liten del av SCA:s totala miljöpåverkan. Patrik Isaksson Strategisk analytiker med ansvar för RMS SCA:s huvudkontor i Sverige RMS: spindeln i nätet RMS är ett ledningsverktyg med enorma möjligheter. Systemet fungerar som spindeln i nätet. Vi har nyligen börjat använda det i praktiken för att bidra till ledningen av koncernen. Vi insåg på ett väldigt tidigt stadium att våra enheter skickade mer avfall till deponering än till återvinning ett ganska häpnadsväckande faktum för ett företag som är Europas största återvinnare! Så vi gjorde det till ett av våra miljömål att minska den andel som deponeras. Resultatet har blivit en kraftig minskning under de senaste tre åren. RMS fäste också vår uppmärksamhet på koldioxidutsläppen, en fråga som är oerhört viktig eftersom den ju hänger samman med växthuseffekten. Idag gör SCA:s ställning att vi kan påverka de åtgärder som utvecklas för att Kyotoavtalet ska kunna följas, och det framgår tydligt av RMS-siffrorna hur vi kan bidra. När det gäller transport av råmaterial och färdiga produkter övervakar vi våra leverantörer noggrant och föreslår åtgärder som kan minska deras utsläpp väsentligt. RMS ger en nyanserad bild av vår resursanvändning och gör det möjligt för SCA att tydligt se resultaten av varje krona som investeras i en renare miljö. Systemet är själva grundstommmen i vår miljöpolicy. Intervju 17

18 Vi växer SCA växer snabbt och i jämn takt, vilket innebär att en ekonomiskt hållbar utveckling säkras och att aktieägarvärdet ökar genom ansvarsfull riskhantering. 18 Ekonomiskt hållbar produktion SCA är och vill förbli ett företag som drivs av principen om hållbar utveckling. SCA skapar aktieägarvärde på lång sikt genom att rikta in sina strategier på att ta tillvara marknadens potential, samtidigt som man undviker eller minskar de kostnader och hanterar de risker som hänger samman med utvecklingen på de ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena. SCA anser att ett förebyggande arbete med miljöfrågor och sociala frågor bidrar till koncernens långsiktiga lönsamhet, säkrar tillväxten och minskar riskerna för koncernen. Våra ekonomiska mål baseras alltid på den kassaflödesbaserade CVA-modellen som fokuserar på att skapa aktieägarvärde. Det finns ett krav på att rörelsens kassaflöde ska öka med minst 8-10 procent per år. När det gäller långsiktiga investeringar görs alltid en bedömning av de miljömässiga effekterna såväl som av de ekonomiska. Det har lett till att resultaten förbättrats både på miljöområdet och det ekonomiska området. Under de senaste fem åren har aktieägarna i genomsnitt fått 13 procents avkastning på sitt investerade kapital. Vi fortsätter att uppfylla aktieägarnas krav på god ekonomisk avkastning, långsiktig ekonomisk tillväxt, öppenhet och tydlig redovisning av ekonomiska resultat. Företagets ekonomiska värde bestäms av framtida kassaflöden och av verksamhetens risknivå. De framtida kassaflödena beror i sin tur av lönsamhet och tillväxt. Lönsamheten för SCA:s verksamheter tas upp i den ekonomiska årsredovisningen. SCA:s tre huvudsakliga verksamhetsområden hygienprodukter, förpackningar och skogsindustriprodukter utgör tillsammans en balanserad portfölj som gör företaget mindre konjunkturkänsligt än traditionella skogsindustriproduktföretag. Eftersom fiber (det viktigaste råmaterialet) samlas in, upphandlas och bearbetas inom SCAkoncernen, görs omfattande synergivinster. Forskning och utveckling, gemensam upphandling av energi och samordning av logistiken är fler exempel på områden där SCA utnyttjar viktiga synergier för att stärka sin ekonomiska bärkraft. SCA frigör sig allt mer från utvecklingen för de företag som ingår i skogsindexet. Dess verkliga värde beror istället i större utsträckning av verksamheten på områdena konsumentprodukter och förpackningar. Den organiska tillväxten för många hygienprodukter är starkt kopplad till befolkningsökningen på SCA:s största marknader i Europa och Nordamerika. Den är därmed mycket stabil. Efterfrågan på förpacknings- och skogsindustriprodukter beror i högre grad av ekonomisk tillväxt och utsätts därför för kraftigare fluktuationer. Större delen av SCA:s omsättningsökning i hygienprodukts- och förpackningssektorerna sker genom förvärv. Den här trenden kommer att fortsätta eftersom SCA vill fortsätta att växa i nuvarande takt under de närmaste fem åren. SCA underhåller sina relationer med viktiga intressenter i finansvärlden genom att regelbundet tillhandahålla information och engagera sig i aktuella frågor som rör företagens sociala ansvar. Dialog med finansvärlden För fjärde året i rad har SCA inkluderats i Dow Jones Sustainability Group Index för hushållsprodukter. Innan ett företag godkänns för indexet görs en bedömning av dess förmåga att förena ekonomisk tillväxt med framgångsrika miljöprogram och hänsyn till sociala frågor. Därpå viktas alla kriterier och räknas samman så att man får ett totalvärde. Utifrån den här beräkningen gjordes än en gång bedömningen att SCA:s prestation var betydligt bättre än genomsnittet för företagen i sektorn. SCA ingår också i European Dow Jones STOXX Sustainability Index. SCA ingår dessutom i FTSE4Good Global Index. FTSE4Good hanteras gemensamt av London Stock Exchange och FTSE Indices, och de företag som ingår i indexet bedöms utifrån sina prestationer på det sociala området och miljöområdet. SCA har godkänts för European ethical investment register (ETHIBEI).

19 SCA-aktier finns med i många miljöfonders aktieportföljer. SCA har också fått högsta betyg av det strategiska värderådgivningsföretaget Innovest i New York, som ansvarar för indexet EcoValue 21 där SCA ingår i den internationella skogsindustriproduktsektorn. Schweiz största bank UBS har valt ut SCA som enda massa- och pappersföretag för de fonder banken förvaltar, detta med anledning av SCA:s prestationer på miljöområdet. Norska Storebrand har utsett SCA till sektorledande bland företagen i Storebrands miljöindex och gett SCA tredje plats i index för sociala frågor. Storebrand är specialiserade på kapitalförvaltning, pensionsfonder, banktjänster samt liv- och sjukförsäkringar. Av de samlade förvaltade tillgångarna på 20 miljarder euro förvaltas 4 miljarder utifrån miljömässiga och sociala kriterier. Kriterier för hållbar utveckling Totalt Globalt genomsnitt för industrin Svenska Cellulosa AB Bästa företag globalt sett SCA 0% 50% 100% Ekonomiska kriterier Totalt SCA 0% 50% 100% Miljökriterier Totalt SCA 0% 50% 100% Sociala kriterier Totalt SCA 0% 50% 100% 19

20 Vi erbjuder SCA:s produkter och tjänster är en viktig del i vardagen i våra hem och på våra arbetsplatser. Även om produkterna är anonyma är de betydelsefulla för komfort och livskvalitet. Vår ställning ger oss goda möjligheter att anta den utmaning som en hållbar utveckling utgör. Vi för en kontinuerlig dialog med våra kunder för att förbättra våra produkters funktion och miljö- och samhällspåverkan längs hela värdekedjan. 20 SCA:s skydd för lätt eller tung inkontinens gör att många äldre medborgare kan leva ett värdigt liv med frihet och oberoende mycket högre upp i åldrarna än tidigare och innebär ofta att de kan bo kvar i hemmiljön. På så sätt undviks dessutom stora samhällskostnader. Även blöjor, toalettpapper och hushållspapper bidrar anspråkslöst till vår dagliga komfort, både hemma och på arbetet, på sjukhus, hotell, restauranger eller när vi är på resande fot. Torkprodukter för industrin bidrar till hygien, säkerhet och renlighet i en rad olika situationer. Forskning och utveckling bidrar i hög grad till att hela tiden göra de här produkterna mer effektiva. När det gäller förpackningar är det tyvärr fortfarande så att livsmedel och varor förstörs i många delar av världen där de är en bristvara. Det skydd som också den enklaste typ av förpackning ger kan vara en mycket viktig tjänst för samhället. Blodplasma som skickas till ett krigsdrabbat område måste förpackas i en temperaturkontrollerad förpackning. Vaccin och andra temperaturkänsliga läkemedelsprodukter måste förvaras vid stabil temperatur under transporten från tillverkare till slutkonsument. Skyddsförpackningar kan underlätta säker transport av många produkter över hela distributionsnätet. Oavsett

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

SCA Årsredovisning 2007

SCA Årsredovisning 2007 SCA Årsredovisning 2007 sdf asdf jk lsd fo sdf lkj df sdjwer wei sdf l sdfj skj dfop sd lfkj sdlfks jif dslfjk sdfjkas slkdfj dfsoi sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag SCA Årsredovisning 2011 Vi gör skillnad i människors vardag Innehåll n Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCA-aktien... 4 Strategi... 6 n Koncernen Verksamhet och struktur... 12 Förvärv, investeringar

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

Sammanfattning 3. Förord 4

Sammanfattning 3. Förord 4 Innehåll Sammanfattning 3 Förord 4 Så här genomfördes undersökningen 5 Bakgrund 5 Urval av branscher och företag 5 Styrgrupp för projektet 6 Anslutande projekt 6 Näringslivets miljöarbete och Sveriges

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer