diskuteras med statsrådet Mossberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "diskuteras med statsrådet Mossberg"

Transkript

1

2 r--- ~ Vem~enhögskommunernas panering J diskuteras med statsrådet Mossberg Meningarna deade om spittrat. Vem-menhögspastorat På onsdagen hade turen kommit ti Vemmenhögsbygden att dryfta storkommunprobemen med inrikesminis-. tern. Sammanträdet hös på Skurups hote o. statsrådet Mossberg åtföjdes av andshövding Thomson, kansirådet Tottie från kammarkoegium, andssekreterare S. Wetterundh, änsarkitekt E. Borg och änsnotarierna G. Hanning och B. Svanström m. f. En stor mängd kommunaa förtroendemän från de berörda kommunerna hade kommit tistädes. statsrådet häsade väkommen och inedde diskus sionen om -Börringe- och Vemmenhögskomn;mnernas pacering. Oika försag hade framkommit från änsstyresen och kammarkoegium. (Forts. å sid. tro) 50 I mi tten fr. _ vänster 'andshövding Thornaon och atatarcdet M08sberf1. Utstäningsbordet bjöd en aptiti g anbick. Yrkesskoans h ushåskurser I

3 ~kanska Dagbadet 1 Vemmenhögs storkommunprobem ven t i era de v.id S k u r u ps~öf~ ProbJemen kring storkommunerna dryftades för Vemmenhögsbygdens de på onsdagen vid möte på Skurups hote. statsrådet Massberg ' åtföjdes av andshövding Thomson, kans?.rädet Tottie, från kammarkoegium, andssekreterare S. Wetterundh, änsarkitekt, E. Borg och änsnotarierna G. Henning och B. Swanström m. f. En mängd kommunaa förtroendemän från berörda komm~ner hade infunnit sig. 51. statsrådet häsade väkommen occh inedde diskussionen om Börringe- och Vemmenhögskommune:mas pacering. Oika försag hade framkommit från änsstyres'en och kammarkoegium. Kyrkoherde Å k e.h e d e i n, ö. Vemmenhög, taade för att pastoratet ö. Vemmenhög-V. Vemmenhög-Svenstorp och rustorp skue bibehåas odeat och bida en storkommun. Ta. ade historiska synpunkter på sin framstäning och anförde bl a. kyrkiga skä ti en sådan anordning. Swtrågan ansåg kyrkoherden bi svårare att ösa, orn pastoratet deades på tre hå som ifrågasatts. I östra ' Vemmenhög är meningarna deade om ämpigheten av att höra ti Skivarp. Tustorp vi nog hest höra ti pastoratet men i annat fa överföras ti Kestorpskommunen. Beträffande V. Vemmenhög och Svenstorp vie övervägande deen av befokningen ej höra ti Börringe. statsrådet Mos~be rg uppyste, att en ny skrivese från ö. Vemmenhög inämnats, vari man förkarar sig nöjd med kammarkoegiums försag' om ansutning ti Skivarp. Denna skrivese var undertecknad av tov edamöter i socknens kommunafumäktige, atså en majoritet motsvarande 12 röster av 15. Tydigen hade opinionen svängt om kraftigt. ti förmån för ansutning ti storkommunen Skivarp. Sannoikt var detta ett utsag av vissheten om att de bästa kommunikationerna fanns ti denna ort. Bidragande var givetvis även gemenskapen i fråga om tandpoikinik, brandväsende o. s. v. Många vemmenhögsbor har även sin post från Skivarpshået. Kommunaordf. N i s J o h a n s s o n, ö. Vemmenhög,.vitsordade att meningen i ö.,. Vemmenhög vore deade. En de önskade komma samman med Skivarp, och andra vie höra ti pastoratet, viket senare ju bev en ren jordbruksbygd. Kommunaordf. N i s A n d e r s s o n, Bedinge, framhö som Tustorps mening, att det vore naturigt höra ti Kestorpskommunen, då tandkinik, fattigvård m. m. redan vore gemensamma. Fr. v. kommunaft;mäkiiges ordf. i Skurup fi. kand. C. <;;. Egard, kyrkoherde A. Hedein, Vemmer.hög, fokskol E. Osterdah, Onnarp, veterinär W. Påsson, Skurup, andshövding Thomson, statsrådet Mossberg, kyrkovaktmäst. Fritz Oofsson, HasseBösarp och rektor H. Homgren, Skurup. de hade skoangeägenheter gemensamt. Det vore onaturigt att ti1öra Gärd.söv. s o n, önnarp, trodde att Börringe-Gärdsöv-önnarp beve för svag kommun för sociaa anordningar och förordade att även V. Vemmenhög och Svenstorp Pnstoratet borde' bida stormmntun borde införivas~ Komm.-ordf. Martin Andersson, Ti sut diskuterades namnet Svenstor,p framförde önskemået på storkommunen Börringeatt pastoratet förenade,s ti stor- Gä;:dsöv-önnarp och man enakommun. Om detta ej kan gå vii- des om namnet Näsbyhom. Om e Svenstorp here norrut ti detta namn vore upptaget på nå Skm up dit kommunikationerna gan annan kommun i andet, angår än ti Börr~nge, som är av- sågs Lemmeströ vara ämpigt. ägset. Sdvarp är även för ångt Hasse-Bösarps begäran a~t få borta. införivas med Skurup i stäet Kyrkoherde Hedein påpekade, för Rydsgård remitterades ti att där är en befokningsgräns Skurups {öpings kommun:o>jfumean sättbygden och den s. IL mäktige för yttrande. risbygden och även skofrågan Godsägare H a g e m a n, vore svår att ordna. Bergsjöhom, Jramförde vissa syn- Hr H a n s s o n, Börringe, punkter på kommunändring i hävdade, att Börringe endast kan Hedeskoga-Bjäresjö. )å ärrdvara med i en kommun med ringen endast berörde en de av Gärdsöv och önnarp och ej fera kommunen, hänvisades hr Hagekmemuner österut. Då vore An- man ti änsstyresen såsom deri')öv at föredra, medan järn- ämpigt forum för ev. ändringsväg finns mean Börr.inge och försag. Andersöv, men inga förbindeser statsrådet Massberg tackade österut. Amänna opinionen i sutigen för det intresse, som Börringe är mer för samman- visats.' Kyrkoherde Åke Hedein, sagning med Andersöv än med ö. Vemmenhög, frambar de när Svenstorp och V. Vemmenhög. varandes tack för att de kommu Hr Möer, Börringe, var av mot- naa representanterna beretts tisatt åsikt och ansåg, att.majori- fäe att framföra sina synpunkteten i Börringe heer vie för- ter på sammansagningsprobeenas med V. Vemmenhög och men. Svenstorp än Andersöv. På eftermiddagen fortsatte de- Kommunaordf. S v e nj ö n s- egationen ti Treeborg '-=--"'"--'"" -----=:-:::::=== r

4 SKURU P Detagarna i överäggningen om kommunindeningen. Fr. v. kommunafumäktiges ordf. i Skurup, fi. kand. C. G. ~gard, kyrkoherde A. Hedein, Vemmenhög, fokskol E. österdah, Önnarp, veterinär W. Påsson, Skurup, andshövding Thomsson, statsrådet Mossberg, kyrkovaktmästare F"itz Oofsson, Hasse-Bosarp, rektor H. Homgren, Skurup statsrådsöveräggning i Skurup om nya kommunindeningen Statsrådet Eje Mossberg be- kommun. Meningarna var rätt desökte i går Skurup för att över- ade och b. a: hö kyrkoherde ägga med kommunrepresentanter Hedein på att de fyra församingi trakten om storkommuninde- ar som utgör pastorat också skue ningen. I sitt säskap hade stats- utgöra storkommun. Hasse-Bösarps rådet b. a. andshövding Thom- framtida pacering var också uppe son, statssekr. Tottie, andssekr. ti diskussion, men i fråga om den Wetterund och änsnotarie Svan- na var det ganska sjävkart, tyckte ström. Band de frågor, som var uppe ti behanding var huruvida Östra äggningar. Vemmenhög skue tiföras storkommunen Sutigen Skivarp eer tisam mans med Västra Vemmenhög, Tustorp och Svenstorp bida stor- 1 man att det förenades med Skurups storkommun. Börringes framtida pacering föranedde även över- diskuterade man storkommunernas namnfrågor. Sammankomsten tog ett par timmar i anspråk. Persona från Wickströms maskin- och järnhande, Hakers gjuteri och Skurups handesförening samade på hoteet. respek,tive ~öretag på måndagskväen inbjudits ti samkväm på Skurups hote. Syftemået var utom att skapa kontakt mean de oika personagrupperna och deras företag att bida en personakubb med ansutning från de anstäda. Sedan en trio utfört några musiknummer häsade handesföreständare Eve Peter väkommen och redogjorde för kväens program. Ti att eda förhandingarna vades hr Assar RosdahL Distriktsrevisor A. Haström taade därefter om kooperatioens utvecking i Sverige. Butiksföreståndare Vihem Möer redgjorde för hur en' personakubb arbetar och nämnde band dess uppgifter b. a. att ge medemmarna avkopping från arbetet genom goda förstöeser, att främja korporationsidrott, studier, Samtiga anstäda vid Hakers timötesgå musikintresse o. s. v. Gjuteri, Wickströms maskinaffär, -samt vara. en meanhand mean Wickströms järnhande och Skurups handesförening hade av sina en personakubb. I företagen och de anstäda; Efter diskussion besöts enhäigt bida interimstyn sen invades Vihem Möer, sammankaande, Börje Hestrand Stig 'rjörnby, Nis Bäckund, Assar Rosdah, Sven Åke Eriksson, fröken Hega Amkvist och fröken Esa Hansson. Efter de egentiga förhandingarna serverades kaffe. Vid föjande samkväm berättade wnstnären Johannes Laurin, Lund, historier av Kar de Mumma, Danie Rydsjö m. f. samt äste dikter. Det bev en stund i humorns tecken och appåderna var hjärtiga. Hr Sven Kang, Sjöbo, föredrag humoristiska berätteser, sjöng visor ti( ackompanjemang av gitarr och edde asång Ti sut tackade handesföreståndare E. Peter aa, som medverkat vid festen. Ordf. hr Assar Rosdah önskade den nya föreningen ycka och framgång.

5 51 s K u u R p Yrkesskoans hushåskurs serverade god provmiddag' Frdn vänster: Brita :_Wighagen, öv erärare Ernst Jeppsson, fru Ahnström och rektor H. Homgren. I förgrunden: rektor Stig Lundgren. God '' provmz 'dd ag.,, vid yrkesskoans hushåskurs Yrkesskoans hushäskurser kom- uttaade vid måtiden styresens mer att avsutas i nästa vecka. Med tack ti ärarinna och eever för anedning härav hade i onsdags yr- det gedigna arbete som utförts under kurserna och gratuerade dem kessroans styrese inbjudits ti ti deras goda resutat. Skostyremiddag, viken anrättats och anord- sens ordförande, rektor Hoger nats av båda kursernas eever un- Homgren, frambar ti sist gästerder edning av skoköksärarinnan, nas tack. fru Margareta Ahnström. Vid det Vid k~.:rsernas avsutning på ansvackert dukade och med bommor dag kommer att anordnas en utdekorerade bordet å.ts b. a. såda, stäning av färdigagade rätter, na äckerheter som oxsvanssoppa, konserverade matvaror m. m. Utgratinerad oxtunga och apesintär- stäningen arrangeras på. fokskota. Yrkesskoestyresens ordförande, Jan, dit aa intresserade häsa, vädistriktsöverärar!) Ernst Jeppsson, komna. Detagarna i hushåskursen: (fr. v. i övre raden) Brita Wighagen, Ua Persson, Esa Robertsson, Esa Ringkvist, Esa Nisson, Signe Hansson och Gunborg Hansson. Undre raden fr. v.: Margit Isaksson, Sonja Isaksson, Esa Lövgren, skoköksär:u:innan fru Ahnsh ~m, Maj Gunnarsson, Esa Sjöbeck och Hida Banter., ---- Petogorna jubieumsfesten ~

6 ~--.._ wz:.~kånska Dagbadet - 54 Torsdagen den 8 ' aprir950'~-- :_ SLKF-jubi,eet i Rydsgård Ryd.sgärdsortens SLKF-avd. har firat 10-ärsjubieum, ouh här ses detagarna i den väbesökta jubieumsfesten på Rytdsgärds hote. På biden inti ses ordföranden fru Ingegerd Magnusson fankerad av sina företrädare fruarna Gunne Möer och Märta Osson. I övre raden fruarna Ebba Osson sekreterare, Emiia Tuvesson kassör, Hiima Andersson v;ice ordf. och Marta Wamn. ivig verksamhet i hantverksföreningen Hantverksföreningen Skurup har - sedan det bivit besutat om bestämda tider för de ordinarie mänadsmötena, som är 2 :a onsdagen i varje månad - haft bra och väordnade möten. Inom Hantverksföreningen har bidats en studiecirke med ett O-ta detagare och med mötesteknik som ämne. - Arsfesten med supe och dans bev en väyckad och trevig tistäning med yrkesvisa, baongdans och!{abare som uppskattade programinsag.- Fotograf Hans-Uno Serne:r't svarade för programinsaget vid ett mänadsmöte, då han visade en bidfim "Gama Skurup" med mänga treviga och historiskt intressanta bider över personer, gator och_bebyggese i Skurup. De festa biderna var ur f. d. 'fotograf Tufvessons arkiv och samade och sammanstäda av fotograf Sernert. Ordinarie månadsmöte hös på onsdagen ä Skurups Hote under ordförandeskap av måarmästare Nis Johansson. Band annat diskuterades en gemensam resa ti Köpenhamn den 23 apri 1950 för att bese Nordisk Hantverksutstäning. Denna håes i Forum, som är Nordens störst'a utstäningshaar. Söndagen den 23 är ägnad åt yrkesuppvisningar. Det bir de mästare och gesäer som har pacerat sig bäst i de nordiska ändernas andstävingar som kommer att drabba samman för att hävda sina änders yrkesskickighet. Vår provins är representerad av en konditor från Mamö och en frisör från Svedaa. Att upptaga anmäningar för resan utsägs konditor Hugo Hansson. bagarmästare Oscar Hansen och måarmästare Nis Johansson. Ti dessa kan atså medemmarna ringa och anmäa sig. Pass erfordras gi- vetvis. - För kväens underhåning svarade bagarmästare Oscar Hansen, som på ett revigt och roande sätt berättade och visade bider från en resa ti det soiga och vackra Itaien, som han och hans fru företagit. Ti nästa ordinarie månadsmöte, som bir den 10 maj, har rektor Stig Lundgren ovat att medverka med föredrag i ett program om Skåne. Vid detta möte, som bir det sista I ~ 1 I --- f q

7 55 Foto: Lidber g, Skurup, Hr I var L arsson med maka Daisy, If. Andersson, Simminge. Hr Aan Nisson med maka Guan, f.. Jönsson, Skurup. Foto: Lidber g, Skurup. i Svedaa. kyrka vigdes systrarna Hansson, ti köpman John Hansson, med ingenjör Bror Giborg, Mamö, resp. tjänsteman Kje Lindeberg, Svedaa. (Foto: Lidbergs, Skurup ~ Hr Gunnar Hansson med maka ertha, f. Hansson, Skurup. Hr Johan Wemner, Vemmen-. hög, med maka Annie, f. Larsson, Skurup. (Foto: idberg, Skurup)

8 -==::;:=o:=--- - r _s LY,ckad modernisering av Skurups hote Skurups hote renoverat Efter en omfattande renovering da färger. Vidare har agts nya har Skurups hote sagit upp por- parkettgov, och i festvåningen har tarna igen. Resutatet har bivit scenen fått ny fond. Band övriga sy-nnerigen. titaande, och i såvä nyheter är en het ändrad entre matsaen, som het ambyggts och samt en portieroge. Att hoteet 1 utökats ti ca 150 kvm, som i fest- sitt nya skick har aa förutsättvåningen har mijön bivit mycket ningar att bi popuärt råder inga trivsam. Inredningen i matsaen tvive om. På biden en interiör är het ny med bekväma möber, från matsaen.. modern armatur och textiier i ga-, Interiör ~v den nyrenoverade matsaen. BRöLLOP: Foto: Lidberg, Skurup. Hr Aan N isson med maka Anna, f. Osson, Skurup. Herr Lennart Persson med maka Saga, f. Osson, Skurup. (Foto: idberg, Skurup) Foto: Lidbergs, Skurup. '- Typograf Hans Maim med maka Maj-Britt, f. Jönsson, Skurup. 1(

9 57 Husvärden, köpman J..ar Mårtensson, betraktar förödesen i den va.ttenskadctde ägenheten. Pyromanterror i Skurup På ördagskväen vid int äffade en ny brå1d i apoteks 'hset i Skm up - den tredje på 'tre dagar - och mån kan nu inte frigöra sig från misstanken, att 'en pyroman med siirskid drag. 'ning ti apotekshuset hi\rjar i Skurup. Edsvådan började på vind-en - Bårotidigt på två oika patser enigt va<i man kunnat konstatera - men sedan hyresgästerna i vånin. gen under observerat trängröken ipån edhärden dröjde det inte!finge förrän Skurups brandkår yc. kp.ts säcka branden.. Trots detta åsamkades ganska be. ty.dande skador - framför at ge. n:om den rikiga vattenbegjutningen, som gjorde att vattnet stod fotsdjupt på govet i de övre ägen. h'eterna. Tidigt i dag på morgonen inedde andsfiskaen i Skurup E>n förberedande undersökning på brandpatsen, och därvid stärktes man ytterigare i misstanken, att det är fråga om en mordbrand. Någon misstänkt har dock ännu ej v~rit i förhör. v-ackra eevarbeten på yrkesskoans utstäning ~~ If/r fft _s Medajutdening i Siurups iyria J Från vänster Hans' Osson, Hege- Osson och Johanna Osson En högtidig utdening av Patriotiska säskapets g1,1dmedaj, mindre storeken, ägde på söndagen rum i Skurups kyrka efter högmässan. De medajerade voro adugårdsskötaren Hans Osson och hans hustru Johanna Osson samt deras son, rättaren Hege Osson, vika samtiga erhö!o sin utmärkese för 15 års tjänst hos godsägare Johan Persson pä Svanehoms gärd.

10 I, ' jtisd~~en den 13 juni 1950"'>. F a mij medajerad' i Skurup Stins Larsson åter "täckeset" över det nya stati onsnamnet faa, medan initiativtagaren, köpman N. J. Noring, beåte.t tittar på. I går Östratorp i dag Stnygehamn Fr. o. m. i dag träder SJ :s sommartidtabe i kraft, och i ansutning därti byter östra torp namn. Förändringen har änge varit på ta, men man har ansett det ämpigast att vänta ti tidtabeskiftet, och när tovsaget förkingat natten :, ti ördagen bev östratorp atså Smygehamn! Meningarna om namnbytet har med Smygehamn och optimistisk varit myckeh deade i samhäet inför framtiden. - Vi hoppas att -och är det fortfarande för den få hit industrier, säger han, små deen. Besutet fattades på sin tid industrier men i aa fa så roycmed en rösts majoritet, och min- ket att ungdomen stannar. Av dre margina kunde det såunda bara idy kan man inte eva! knappast ha varit. Men nu har Men någon stor badpats bir aa instanser besutat godkänna Smygehamn inte - vi vi het namnbytet, och Smygehamn är enket inte vara med om att nu officiet faststä~.,!stadsbor köper upp tomterna här. Fabrikör N. J. N o r i n, man- Turister däremot är mycket vä- J n en bakom namnbytet, är beåten komna.. Fr. v. kyrkoherde Gunnar Wain, fru Ruth Persson, adugårdsskötare Hans Osson, rättare Hege Osson, fru Johanna Osson och godsägare Johan Persson. En högtidig utdening av Svanehoms gård. Godsägare Patriotiska säskapets gudmedaj, mindre storeken, ägde på ti medajörerna för deras goda, Persson riktade ett varmt tack söndagen rum i Skurups kyrka 15-åriga arbete på Svanehom och efter högmässan. De medajerade deras ojaa samarbete med arbetskamrater och företagsedning. var adugårdsskötaren Hans Osson och hans hustru Johanna Osson samt deras son, rättaren He överräckte därefter medajerna, Kyrkoherde Gunnar Wain ge Osson, vika samtiga erhö vika fru Ruth Persson fäste på sin utmärkese för 15 års tjänst medajörernas bröst. sedan kyrkoherden därefter med några ord hos godsägare Johan Persson på.. hyat deras insats, sjöngs ps. 502 och därefter skedde utmarsch ti orgemusik. Efteråt bjöd godsägare och fru Persson pi kaffe på Svanehoms sott ti viket samtiga som arbetat på gården sista havåret inbjudits. Medajörerna bev aär föremå för ytterigare hyning. 11 Foto : Lidberg, Skurup. Hr Erik A nde1 sson m~d m n ' : ~ A mw-l encr., d'. Jönsson, s:,m u ~. Hr Hans Nisson, VaUby, med maka. Svea, f. Persson, Grönby. Foto: Lidberg, Skurup.

11 16 reaister examinerade Reaexamen ägde på fredagen Bengt Lönnbom, Viie, Sven Moh rum vid Skurups samreaskoa 1 in, Svenstorp, Nis Möer, ö rsjö,... Bo Nisson, Skurup, Jan Osson, narvara av mspektor, kyrkoherde Svenstorp Kje Oscarsson, Sim~ Åke Hedein, ö. Vemmenhög, och minge, Brita Andersson, G"årdsöv., okastyresen. Samtiga 16 i exa- Stina Assarsson, V. Vemmenhög~ men detagande eever godkändes, Esa Larsson, Simminge, Birgitta nämigen Hans-Åke Bergkvist, Lundgren, Skurup, Inga Radier~ Simminge, Kar-Axe Hervidsson, Skurup, Gunborg Svensson, ö rsjö Skurup, Roand Lindbad, örsjö, Karin Trädgårdh, ö rsjö. Mor och son simmagistrar Hr Bramstorp serveras av sim dotter. T. 11. fru mirda Bvenssoö. Bramstorp tar avsked av sina m~da. rbetare. F. statsrådet och bondeförbundsedaren Axe Pehrsson Bramstorp tog i går avsked a v sina medarbetare inom bondeförbundsedningen vid en unch, som han gav på Hote Smygehus i Smygeh.amn för förbundsstyresen, riksdagsgrup. pen och funktionärer på partiexpeditionen. Närvarande var taman Petrus Gränebo, SLKF :s ordförande fru Gärda Svenson, f. riksombudsmannen An ton Pettersson, Stockhom, nuvarande partisekreteraren Lars Eiasson, Stockhom, m. f. s anförande som.. Ky1 koherde Hedeirt, promoverande sin fru och son. En unik simpromotion fick Bedingeborna vara med om i söndags, då kyrkoherde Ake Hedein band a nnat fick promovera bå de sin hustru Saga och sonen Jan ti ma gistra r - se biden. Fru Hedein bev gudmagister genom att på nytt avägga magisterproven efter fy da 40 år, viket anses vara en mycket krävande prestaj tion. Hon bev också hjärtigt hyad av den stora pubiken. - Se!L=--=-- vidare under Skurup. Livräddningssäskapet s stora di- /// pom: Birgitta Bergström, Eibritt Johansson, Ua Jönsson, Gunn e~ Larsson, Birgitta Ljunggren, J ar Gunnar Mamberg, Ena Mober:, Liemor Nyström. Birgitta Persson, Torsten Persson, Liian Persson, Per Eski Persson, Jan Ramstedt, Anne-Marie Sjöberg, Ingabritt Stenbeck Inger Strandber. j

12 60 Dubb.ebröop i Smygeho m n BRöLLOP: Dubbebröop har ägt rum i östratorps kyrka mean tjänstemannen vid Länsstyresen i Mamö, Berti Ega1 d, Skurup och fröken Britt Johansson, Smygehamn och antbruksstuderanden Ake Foto: Lidberg, Skurup. Randerz, Skurup, och fröken Aice Johansson, SmY,gehamn. Brudarna är döttrar ti antbrukaren Gustaf Johansson och hans maka, Smygehamn. Foto: Lidberg, Skurup. Yrkesärare Bo Stensson, Landskrona med maka Ebba, f. Osson, T.ostarp, Veberöd. Skojordb~ uket har ett 25'-ta nötkr eatur av htgandsras., Sku1 ups nya antmannaskoa har getts en vacker extm iör.,. ~ -=---===------

13 61 svenstorp, väkomnade därefter man och på varje sådant pace En bid frå~.av(åckningen i Svanehomsparken. Rutger Mackeans ivsverkhedrat Jordbruksreformatorns staty avtäckt vid Svanehomsti~get Rutger Mackeans märkiga gärning tecknades på söndagen inför Svanehomstingets tusenhövdade pubik av andshövding Thomson som avtäckte statyn av den store jord QI'uksreformatorn. Ett par tre tusen personer samades så småningo~ i en jättering kring statyn som pacerats på en reativt hög patå i parken i närheten av en ståtig akacia. Ti musik av Södra skåningarnas musikkår tågade nationakädda med fanor f ram frän sotuttrycksfuhet Rutger Macke~ns gärning. Inedningsvis berördes det skånska jordbruket vid den tid de Mackean titrädde Svanehom. Kar von Linne hade b. a. vittnat om hur antbruket i Skåne inte enda.st stod efter många andra änder, utan t. o. m. stod på betydigt ägre nivå än i Meansverige. Ännu i början av 1800-taet kunde sättbönderna i Skåne inte sauföra smör eer ost, utan städerna måste impor~ tera dessa varor frän Stockhom, Finand eer Hostein. Vemmenhögs, Ljunits och H erre- tydande motstånd restes dock, bå-..---fi. Fi. kcind. C. G. Egard ---,rf) stoen. stads härader i teten kom en de från böndernas och de sakkurrstor grupp nationakädda och nigas. sida. Mackeans verk om-. med svenska fanor hemvärnet, fattade både en yttre rationai- w ottorna och scouterna. Kommu- sering - skiftena samades så t q narordförande Martin Andet'sson, vitt möjigt i fyrkantiga hem- ti 16:e Svanehomstinget. rades gården i mitten - och en Inre. Hus måste bygga.s och de Mackean.gick från ord kostade pengar. Ti ~ack eans ti gärning åsikter hörde även att arrendet Landshövding Thomson teckna-~ skue betaa.s i reda pengar och de så med stor sakkunskap och Forts. sista sidan - 5 tets baksida och marscherade upp Rutger Mackeans reform innekring statyn. Med fanorna för bar att gå från ti gärning. Be taar- ---::-----,-.,., J. =

14 ,- 1 Foto: Lidberg, Skurup. 1 Hövdi;;;;~d'=~d avtäckningen av Maceanstatyn på Svanehom Med både hävdingaord och skånska mannaord tecknade andshö~dingen Arthur Thomson på sex"tonde Svanehomstinget Rutger Maceans betydesefua, gärning inför en tusenhövdad pubik. Hans kärnfua ta utgjorde en värdig presentation av den store man, vars staty därefter avtäcktes. Axe Ebbes ståtiga verk gänste i sommarsoen, och gav just ~et intryck av energi och initiativkraft, som den store jordreformatorn måste ha i hög grad kännetecknats av. Festigheterna hade tidigare inetts med musik av Skurups sagostunder under edning av musikfanjunkare Sven Strindberg, Ystad. Ett par tusen personer samades så småningom i en jät tering kring statyn, som pacerats på en reativt hög patå i parken i närheten av en ståtig akasia. Södra skåningarnas musikkår städe upp vid statyn och tog upp en marsch, varefte/ ett tåg med fanor kom fram från \ sottets baksida och marscherade upp kring1 statyn. Där kom med fanorna för Vemmenhögs, Lju (Forts. å. sid. tre) Hr Ove Gustavsson, Vemmenhög med ma;ka Svea,!f. Andersson. Skurup. Foto: Lidberg, Skurup. Hr Sven Andersson, Skurup, med maka Greta, f. Karsson, Viands Vänga,. i t I

15 ir=====~~~============, =,==~====~~==~~---~--- Ansående högtidighet i Skurup ~. I Fr. h. andshövding Thomson, generadirektör Lrndeberg, byråchef Arnegren och andstingsman Fredgardh. Lantbruksnu dervisningens be t y d e Is e \ poängterades vid skoinvigningen Skurups antmannask?as,nybyggda okaer. invig des högtidigen på torsdagen. Vädret var regnigt och en stark båst for fram över sätten och skakade betänk.igt de faggstänger, som invigningen ti ära upprests på skogården. Men var det kat och ruskigt ute så var det så mycket mer ombonat och varmt inomhus. Några förgrundsfigurer i invigningshögtidigheten: fr. v. rektor 'i. Homgren, Skurup, riksdagsman Stig F. Hansson, arkitekt Leon Nisson, Mamö, nämndeman Herman Truedsson, skoföreningens ordförande samt skoans rektor Abert Osson.

16 64 r Foto: Lid berg, Skurup. Brukbandningen går via en tratt ti den stora bandaren. Hr Egon Lindgren, Mamö med maka Astrid, f. Jönsson, Skurup. murbruksfabriken i Hasse-Bösarp, därunder grustaget sorteringsverk och firmans astbiar. Eva medajörer ~id Hans Anderssons JOO-årsjubieum nte?"iär från ma61cinhaen vic R ans Ancer ssons.. iv[a s kinaffiir~ Samtiga medajörer: sittande från vänster Jöns Hansson, Oof Osson, Joh. Ad. Nisson, Victor Amqvist, Afred. Nisson, Tord Christians; stående fr. v. köpman J. E. V. Jönsson, Assar Andersson, dir. John Nyberg, Gösta Strand, dir. Axe Jonason, Edvin Larsson, dir. Artur Raston, Knut Lindgren. På ördagen firade A/B Hans f gång. (/{u är de id att tänka på ju k app.s /o-'0-1/, idbergs. FOTO öppet söndagar k (Ring och bestä tid.')j

17 _j

18 f'~----- ;~-----~-I.t.---=--~ Skurups antmannaskoi8 invigd Ampa ovord av and shövding och generadi rekt ör G<n rodir<ktö< N. Liwkb.,g, Kung. Lantbruksstyresen, som./ invigde skobyggnaden. ' Invigningen av Sku1 ups antmarmaska /a ägde 1-um i går under synnerigen högtidiga och värdiga former. Ett par hundra personer hade inbjudits att övervara festigheten och band des.sa märktes främst änets andshövding, generadirektören och chefen för Kung. antb?-uksstyresen E. Lindeber g, b.yråchef Arnegren, representante1 för andstinget, angränsande kommuner, jordbrukets ekonomiska föreningar, f. statsrådet Axe Pehrsson-Bramstorp, so1n ivigt hyades, samt representanter för hemkommunens sko~or m. f. Sedan gästerna gjort en rundvandring och besett skoans okaer samades man i maskinhaen. Här ineddes med sång av Skurups förstärkta sångkör under kantor Gustaf Rosenbergs edning. Kören sjöng "Var väkommen envar". Väkomsttaet hös av byggnadsstyresens ordförande, nämndeman H erman Truedsson, som å skoföreningens och styresens vägnar uttaade ett tack fö1 visat timötesgående ti staten, hushåningssäskapet, jordbrukets ekonomiska föreningar och kommunen samt ti enskida bidrags ~ F orts. sista sid. Från invigningshögtidigheten: Från vänster.andshövding T homson, a1 kitekt L eon Nison, Ignaberga, nämndeman Herm. Truedsson och rektor Abert Osson. En förnämig saming represen tanter för stat, änsstyrese, andsting och kommuner samt framstående skånska odamän och skomänniskor var på torsdagen samade i Skurup för att detaga i invigningen av Skurups antmannaskoas nya byggnader. På biden ovan ses en de av de 150 detagarna i hö~idigheten med fr. h. andshövding Arihur Thomson och generadirektör E. F. L. Lindeberg på första bänken, Evenemanget skidras på sidan 3 i dagens (}!.,. j;vuf 1 /f- i o ~-

19 ~ F yra generationer på två håisamma famij Band de prominenta gästerna syns fr. h.: andshövding Thomson, generadirektör Lindeberg, byrdchef Arne P :son A1 negren och andstingsman Fe1 d. Fredgardh. Skurups antmannas<oa Historisk dag i s<oans.. ny gestat utvecking Under festiga former 1 med ta, och yckönskningar, sång och stråande middag invigdes på torsdagen Skurups antmannaskoas nya, moderna okaer. Band de närvarande märktes andshövding Arthur Thomson, generadirektören och chefen för antbrukss tyresen E. F. L. Linde berg, f. statsrådet Axe Pehrsson-Bramstorp, represeutan ter för 'andsting och kommuner, för skoor och organisationer m. f., inaes c:a 150 personer. För dagens överraskning vid sidan av programmet svarade g.arantiföreningens ordf., nämndeman Herman Truedsson, Saritsöv, och hans maka, från vika ti skoan överämnades en donation på 5,000 kr. ti okaernas prydande med konst verk. Efter en rundvandring i de moderna och rymiga okaiteterna, vika f. ö. tidigare beskrivits i YA, samades detagarna i den stora maskinhaen, viken dagen ti ära prytts med bommor och grönt. Sedan sången "Var väkommen envar" sjungits, häsade. ordf. i Vemmenhögs m. f. härads antmanna- o. anthushåsskoeförening, nämndeman Truedsson, väkommen. Han erinrade om den kommitte, som andstinget på sin tid tisatte med andshövding_ Thomson som ordförände för att utreda frågan om yrkesskoornas okaer. Resutatet av kommittens arbete samt riksdagens av Axe Pehrsson-Bramstorp inspirerade besut om statsansag ti 1 gemytigt samsp:tdk syns fr. v.: andshövding Xhomson, arkiantmannaskoebyggnader ut-., tekt Leon Nisson, nämndeman Herm. Truedsson och rektor Agjorde grundvaen för de nya o-,...-~~,_.,~--~---.!!:b!<!er~t~o~s~s~o~n::.. kaernas tikomst. Ordf. tackade 1 tji z r;r-,_..,'\ --~~--~~--.-- stat och andsting samt hushå- :J v ningssäskap i deras egens kap av största bidragsgivare. Ett tack riktades därefter ti antbruksstyresen samt ti arkitekten Leon. Nison, Ignaberga, ti bidragsgivande kommuner, växtförädingsanstaterna; antbrukets ekonomiska föreningar m. f. Ett särskit tack fick direktör Jöns Hutberg, Mamö, viken donerat 10,300 kr. ti en stipendiefond vid skoa~n~.,._~----' ,_ Att kunna uppvisa fyra generationer pä två hå i samma famij torde höra ti det mera ovaniga. Damerna först heter det och. den översta biden visar fru r Lovisa Jakobsson, Grönby, 69 är, hennes dotter Marta Mårtensson, ' Gärdsöv, 44 är, dotterdottern affärsbiträdet Britt Mårtensson, Skurup, 23 år och dotterdotterdatr Laia 3 år. I

20 68 YST AOS ALLEHANDA torsdagen den 9 november 1950 ättebuss på skånevägarna Den väkända exteriören vid järnväg en. På de skå.nska vägarna ruar i fortsätter ännu en bit framät i dessa dagar en stor buss, ängre skå.nska samhäen. På onsdagen och bredare än vad som tidigare ;::1~~~~~:~ ;!~;bfie ~!~r:~~t;öj!: skådats i den vägen. Den är demon- garna får Torneia och Sjöbo bestrationsrum och bioo.ka på en sök. gång och den ger pats för exakt 44 Bussen har firman köpt frän Hop 'rsoner. Bussen äges av AB Sun- and, där den också tjänstgjorde ight i Nyköping och användes för som biooka på den hoändska demonstration av det nya tvättmed- andsbygden. Efter hitkomsten har e t tkara. Kara står det också må- den devis byggts om och är nu for_ at i stora bokstäver och det har sedd med b. a värmeedning. Eget hänt, berättar sympatiska demon- everk finns om det tnte skue gå stratrisen fru Karin Granberg, att att knyta an biomaskineriet ti det det har kommit damer på besök amänna nätet. Pubiken sitter i just därför att de heter - Kara! behagiga, fäbara stoar. Bussen Fut hus brukar det vara mest var. drages av en truck och den och busje förestäning på varje pats. Tur- sen thisammans bir ett ekipage på nen började i juni i Bohusän och hea 18 meter. \ Dir. Arthur Raston, chef för Hans Andersson Järn & Maskiner A-B. Ett hästass betor Den gama tidens hästforor med sockerbetor håer nu på att mer och mer försvinna vid betvå.garna. rer och astbiar. Men ännu finnes det dock ganska gott om hästskjutsar speciet i bygder med mindre jordbruk, vika ej mekaniserat driften. Det här ståtiga och vä packade betasset tihör antbrukare Nis Lijekvist i Sim-~ mingeby och har just anänt ti betvågen i Skurup.

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f.

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f. Åändska Studentaget vid Åbo Akademi r.f. Årsberättese 2015 Styresen I styresen 2015 har föjande personer suttit på föreningens förtroendeposter (nämnda i den ordning de nämns i stadgarna): Lucas Mattsson,

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hänt under 2015. Januari Medlemsträff Torsdagen den 22 januari träffades medlemmar i föreningen med temat 60-talet i ord och ton. Sven Thomson berättade minnen och spelade musik från 60-talet. Många minnen

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet 1883 Margareta Maggi Lind s farmors föräldrars Bröllopstavla 1914 Adolf Eriksson Lima och Anna Jonsdotter

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Så började det Törnsfalls pensionärsförening bildades vid ett möte i National i Almvik den 9 maj 1954. Föreningen startade med 15 medlemmar. Ernst Renström valdes som ordförande,

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

\LÄXJÖ RESULTAT-LISTA. l l. 3. Nybro Pk 4. Olofströms Psk 5. Ronneby/Fl7. 9. Älmhults Pk ----

\LÄXJÖ RESULTAT-LISTA. l l. 3. Nybro Pk 4. Olofströms Psk 5. Ronneby/Fl7. 9. Älmhults Pk ---- ../ \LÄXJÖ.,,,,.,, 'tr~i,..,,,. r ;,: -'< -TRAFFEN' f)."' \(,.' V",f! RESULTAT-LSTA Kass Anta Uppfyda fodringar för standardmedaj i det. siver brons e 3 c 37-2 2 c 42 c 29 Dam c 2 Vet c --- ----- ' Summa

Läs mer

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4 Hyresavta 2014-10-20 Hyresvärd Hyresgäst Hyresbjekt Tifart m.m. Umeå C Utvecking AB, 556867-8279. Umea Kuturhus Byggnaden Lkstaarna pa Umea 7:4 Ti hyresbjektet hör tifart för i ch urastning med frdn, se

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg.

Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg. Viken Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg. Viken ligger på ett naturligt näs. Befolkningen i Viken levde av jordbruk, boskapsskötsel och fiske. Gatunät

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

,9,~ Skrirups skytteförenings nya skyttepavilfong har invip.fs

,9,~ Skrirups skytteförenings nya skyttepavilfong har invip.fs ,9,~ Skrirups skytteförenings nya skyttepavifong har invip.fs När den nya skyttesäsongen nu tar sin början, kan Skurups skytteförening gädja sig ät att äga en trevig, ändamåsenig oka, där skyttarna kan

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Välkommen till Julita gård!

Välkommen till Julita gård! Julita gård 2014 23 Grind till lantbruksområdet M WC 22 21 20 26 Buss 27 WC P 24 Buss Lantbruksområdet Välkommen till Julita gård! 25 1. Entré & utgång Museibutik 2. Wärdshus 3. Bäckstugan 4. Pettsongården

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera...

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera... Logmöten Stommen Ornunga 8-26 augusti Tomas Sjödin Leif Nordlander med flera... Tomas Sjödin Jag lutar åt Gud 9 augusti Tomas Sjödin är pastor och en av Sveriges mest lästa kristna författare med böcker

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

:w ~; n_. bi -3f,fr. 'Jkm= \&5 ~75/t!4ttlh. Problemlösning. i/()6,~ Xx h. h = 5 h1 '3o = 5' h. uj, s=' f7-3~ X = 't(jo' EXEMPEL X :=3T.

:w ~; n_. bi -3f,fr. 'Jkm= \&5 ~75/t!4ttlh. Problemlösning. i/()6,~ Xx h. h = 5 h1 '3o = 5' h. uj, s=' f7-3~ X = 't(jo' EXEMPEL X :=3T. Probemösning EXEMPEL Surnrtanav två taär~ Det ena taetä{~ Vike~~~et andrå? S X + ::f) S>'Y '' f~ := i ' 5" bi f fr X :=T ~H urångt h inn er manp?h 0 rriimec \&5 ~5/t!tth ' to: h 0 er ( 'J/th= ' ' '" ~5

Läs mer

Askersunds Skärgårdstrafik AB

Askersunds Skärgårdstrafik AB Askersunds Skärgårdstrafik AB Nu är det dags att presentera 2016 års paketresor. 2016 har vi en spännande nyhet, nämligen Gruv muséet i Zinkgruvan. Det är nu 13 år sedan vi började med att paketera våra

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

1/5. Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Elisabet Petersson

1/5. Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Elisabet Petersson 1/5 Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Erika von Buxhoeveden Lars Åke Nilsson Bengt

Läs mer

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013.

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013. STEG 1 Zick Zack består a Läsrummet och Skrirummet och är Bonnier Utbidnings nya basäromede i senska och senska som andraspråk för årskurs 4 6. De båda rummen kompetterar arandra, men kan äen anändas ar

Läs mer

Fellingsbro hembygdsoch fornminnesförening. Program för 2016. Utsikt från Kastalen vid Fellingsbro kyrka

Fellingsbro hembygdsoch fornminnesförening. Program för 2016. Utsikt från Kastalen vid Fellingsbro kyrka Fellingsbro hembygdsoch fornminnesförening Program för 2016 Utsikt från Kastalen vid Fellingsbro kyrka Vinterspår lördagen den 6 februari. Musik, sång och soppa på Olofsborg. Kl 11.00 och 14.00 bjuder

Läs mer

Besök på Arvid Backlundgården

Besök på Arvid Backlundgården V Besök på Arvid Backlundgården i har i vår kommun två berömda konstnärshem öppna för besökare. Ett av dem är Arvid Backlundgården i Kyrkbyn i Svärdsjö. De flesta kulturintresserade SPF-are har troligen

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Öknamn i Örkened Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Rosen:1 Ragnar* George Newman * 19011019, 19830801 Eva* Linnéa Newman * 19111003, 19940720 Tarrassa Eva ( ) Rosen:2 Ernst* Gotthard Stenberg * 1903,

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen.

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen. Adress Vårvädersvägen 4 D, 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00. Vi har sommarstängt 22/6 17/8 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Nyhet! Medlemsavgiften betalas

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening Navet Nr 3 2014 KALENDARIUM Här har vi samlat inkomna uppgifter om vad som är på gång i Fåglum under juli - september 2014. Alla är välkomna att lämna in uppgifter till nästa nummer av Navet som gäller

Läs mer

Skånes folkhögskolor på svältkos'f, inspektorsord vid Skurupsjubilee_t ---.-'

Skånes folkhögskolor på svältkos'f, inspektorsord vid Skurupsjubilee_t ---.-' 25 Rektor Stig Lundgren fankeras här av två spänstiga, 80-åriga veteraner, f. riksdagsman Jöns Påsson, Andersöv, t. v., samt kyrkoyärden Nis Osson, Skurupsby, som båda tihörde den första. årskursen vid

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Nr 2-2015. Alfta sockens hembygdsförening. Medlemsbrev

Nr 2-2015. Alfta sockens hembygdsförening. Medlemsbrev Nr 2-2015 Afta sockens hembygdsförening Medemsbrev .on gr.,t{{ ~futtige ro? i. ~. on n ~rem Ti Sverige å Min Aernådigeste Konungs och Herres Troman, Landshötdinge över Gefeborgs Läns, samt Commendör av

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2011

ÄVENTYRSVANDRING 2011 Vi som gjorde vandringen var Elsa, Eva Marie, Eva, Lena, Gertrud och Inga-Lill. Pingstafton tog vi ett tidigt tåg från Malmö till Mjölby och bytte till bussen som släppte av oss i Hästholmen. Packningen

Läs mer

Övning 7 Diffraktion och upplösning

Övning 7 Diffraktion och upplösning Övning 7 Diffraktion och uppösning Diffraktionsbegränsade system Om man tittar på ett objekt genom ett perfekt (aberrationsfritt) optiskt system avgörs hur små saker man kan se av diffraktionen i insen.

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

a.~ \ Dödsfall. - 1 övervara jordfästningen, meddelas, att densamma äger rum l Skurups kyrka söndagen den 10 januari. kl. 2,30 e. m.

a.~ \ Dödsfall. - 1 övervara jordfästningen, meddelas, att densamma äger rum l Skurups kyrka söndagen den 10 januari. kl. 2,30 e. m. Särskida Begravning. - 1 En gripande sorgeakt förrättades i går i Skurups kyrka, då stoftet efter fröken Ethe Nisson, dotter ti fru Huda Nisson, Skurup, och hennes framid- j ne make köpman Johan Nisson,

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011 Arkiv 2011 Verksamhetsberättelse 2011 för Virestads Hembygdsförening Styrelsen: Ordförande Harry Eriksson, Sedingehult Vice Ordförande Magnus Björkman, Kvarnatorp Kassör Ingvar Johansson Virestad Sekreterare/

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Bild nr 11305 Emil Wikman bondson från Jällvik på stadsfärd år 1908 med en gigg. Observera lådan, bakom sätet, med plats för last.

Bild nr 11305 Emil Wikman bondson från Jällvik på stadsfärd år 1908 med en gigg. Observera lådan, bakom sätet, med plats för last. Ljustorp före motorfordonens tid Det berättas många historier om hur människor gick när de skulle någonstans. En man i Bredsjön, Hans Henrik Hansson (1861-1961), hade gjort till en betald syssla att gå

Läs mer

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar 2011

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar 2011 Stenkumla bygdegårdsförening Årsmöteshandlingar 2011 Stenkumla Bygdegårdsförening Årsmöte onsdagen den 9 februari 2011, kl 19:00 Föredragningslista. 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer: ordförande

Läs mer

Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar!

Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar! Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar! Med själen i väggarna Många av alla de som idag kliver in i Pers Ram & Glas ser

Läs mer

BUSSBOLAG TAR l ADE I

BUSSBOLAG TAR l ADE I s., i, t m, G3 e. w,. f.se gagnar -,.- i -- ---=-" _M_f,,/-/" T 7 i....n. En av de nya Scania 112, Foto: Maria 0' f BUSSBOLAG TAR _ _ADE GDG Bitrafik AB, som är moderboag i GDG-koncernen, bidades år 1932,

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL 3 Stadsutveckingsarbete bedrivs ofta över ång tid där vissa steg spear en avgörande ro i utveckingsarbetet. Visionen av en stadsutvecking är ett sådant

Läs mer

SPF Dalarnas distriktsstämma 2009

SPF Dalarnas distriktsstämma 2009 SPF Dalarnas distriktsstämma 2009 Faludelegater till distriktsstämman mars 2009 i Björbo Fr v: Gun Eriksson, Karin Michols, Pia Ekström, Barbro Andréason, Ingegärd Mellquist, Bo Bävertoft, Lars-Inge Bäckström

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

I 21 Kamratförenings utflykt till Helgums hembygdsgård.

I 21 Kamratförenings utflykt till Helgums hembygdsgård. I 21 Kamratförenings utflykt till Helgums hembygdsgård. Den 5 juli gjorde I 21 kamratförening en utflykt till Helgums hembygdsgård. Helgums hembygdsgård ligger i Gransjö by på norra sidan av Helgumssjön.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se Februari 2008 Parkpan Lijehomen www.stockhom.se Panen antogs 2008-02-14 Bestäare: Hägersten-Lijehomens stadsdesförvatning Anna Ambjörn Mats Jaxgård Medverkande: Expoateringskontoret Stockhoms stad Lena

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR församlingsbl ade t ok tober- november 2011 2 fö r sa m lingsb l ade t o k to b er - n ov ember 2011 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Rune Johansson - Ansvarig utgivare... 016-93009

Läs mer

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats.

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats. Mot. 1973:742 O Nr 742 av fru Eriksson i Stockhom m. f. angående utfonnrtingen av panerad tenninabyggnad på Aranda fygpats. En ny utrikes terminabyggnad på Aranda är besutad. Det är i hög grad en fråga

Läs mer

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Antikvarisk kontroll Ottarps kyrka NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Landskrona församling, Ottarps socken i Helsingborgs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:007 Malmö Museer

Läs mer

Lysviks församling Våren 2014

Lysviks församling Våren 2014 Lysviks församling Gamla vägen 29, 686 97 Lysvik Pastors.exp: ons-tors kl. 10-12, tel 0565-80018, fax 80560 e-mail: lysvik.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lysvik Kyrkoherde: Ingemar

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Halla Sjonhem Viklau VÄNGE FÖRSAMLING. Vänge församling. Vänge. Guldrupe. Buttle. med socknarna Buttle, Guldrupe, Halla, Sjonhem, Viklau och Vänge

Halla Sjonhem Viklau VÄNGE FÖRSAMLING. Vänge församling. Vänge. Guldrupe. Buttle. med socknarna Buttle, Guldrupe, Halla, Sjonhem, Viklau och Vänge Halla Sjonhem Viklau Guldrupe Vänge Buttle VÄNGE FÖRSAMLING Vänge församling med socknarna Buttle, Guldrupe, Halla, Sjonhem, Viklau och Vänge juni augusti 2014 Hälsning från kyrkoherde Rune Nu har du tid!

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Välkommen till Emmaboda kyrka

Välkommen till Emmaboda kyrka Välkommen till Emmaboda kyrka Kort historik Från början fanns här endast ett församlingshem som invigdes av Biskop Ludvig Lindberg en dag i februari 1926. Klockan 3.30 tändes den elektriska belysningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mullhyttans Bygdeförenings styrelse avger följande verksamhetsberättelse för år 2012. STYRELSEN har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Wivianne Högman, ordförande Lena

Läs mer