diskuteras med statsrådet Mossberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "diskuteras med statsrådet Mossberg"

Transkript

1

2 r--- ~ Vem~enhögskommunernas panering J diskuteras med statsrådet Mossberg Meningarna deade om spittrat. Vem-menhögspastorat På onsdagen hade turen kommit ti Vemmenhögsbygden att dryfta storkommunprobemen med inrikesminis-. tern. Sammanträdet hös på Skurups hote o. statsrådet Mossberg åtföjdes av andshövding Thomson, kansirådet Tottie från kammarkoegium, andssekreterare S. Wetterundh, änsarkitekt E. Borg och änsnotarierna G. Hanning och B. Svanström m. f. En stor mängd kommunaa förtroendemän från de berörda kommunerna hade kommit tistädes. statsrådet häsade väkommen och inedde diskus sionen om -Börringe- och Vemmenhögskomn;mnernas pacering. Oika försag hade framkommit från änsstyresen och kammarkoegium. (Forts. å sid. tro) 50 I mi tten fr. _ vänster 'andshövding Thornaon och atatarcdet M08sberf1. Utstäningsbordet bjöd en aptiti g anbick. Yrkesskoans h ushåskurser I

3 ~kanska Dagbadet 1 Vemmenhögs storkommunprobem ven t i era de v.id S k u r u ps~öf~ ProbJemen kring storkommunerna dryftades för Vemmenhögsbygdens de på onsdagen vid möte på Skurups hote. statsrådet Massberg ' åtföjdes av andshövding Thomson, kans?.rädet Tottie, från kammarkoegium, andssekreterare S. Wetterundh, änsarkitekt, E. Borg och änsnotarierna G. Henning och B. Swanström m. f. En mängd kommunaa förtroendemän från berörda komm~ner hade infunnit sig. 51. statsrådet häsade väkommen occh inedde diskussionen om Börringe- och Vemmenhögskommune:mas pacering. Oika försag hade framkommit från änsstyres'en och kammarkoegium. Kyrkoherde Å k e.h e d e i n, ö. Vemmenhög, taade för att pastoratet ö. Vemmenhög-V. Vemmenhög-Svenstorp och rustorp skue bibehåas odeat och bida en storkommun. Ta. ade historiska synpunkter på sin framstäning och anförde bl a. kyrkiga skä ti en sådan anordning. Swtrågan ansåg kyrkoherden bi svårare att ösa, orn pastoratet deades på tre hå som ifrågasatts. I östra ' Vemmenhög är meningarna deade om ämpigheten av att höra ti Skivarp. Tustorp vi nog hest höra ti pastoratet men i annat fa överföras ti Kestorpskommunen. Beträffande V. Vemmenhög och Svenstorp vie övervägande deen av befokningen ej höra ti Börringe. statsrådet Mos~be rg uppyste, att en ny skrivese från ö. Vemmenhög inämnats, vari man förkarar sig nöjd med kammarkoegiums försag' om ansutning ti Skivarp. Denna skrivese var undertecknad av tov edamöter i socknens kommunafumäktige, atså en majoritet motsvarande 12 röster av 15. Tydigen hade opinionen svängt om kraftigt. ti förmån för ansutning ti storkommunen Skivarp. Sannoikt var detta ett utsag av vissheten om att de bästa kommunikationerna fanns ti denna ort. Bidragande var givetvis även gemenskapen i fråga om tandpoikinik, brandväsende o. s. v. Många vemmenhögsbor har även sin post från Skivarpshået. Kommunaordf. N i s J o h a n s s o n, ö. Vemmenhög,.vitsordade att meningen i ö.,. Vemmenhög vore deade. En de önskade komma samman med Skivarp, och andra vie höra ti pastoratet, viket senare ju bev en ren jordbruksbygd. Kommunaordf. N i s A n d e r s s o n, Bedinge, framhö som Tustorps mening, att det vore naturigt höra ti Kestorpskommunen, då tandkinik, fattigvård m. m. redan vore gemensamma. Fr. v. kommunaft;mäkiiges ordf. i Skurup fi. kand. C. <;;. Egard, kyrkoherde A. Hedein, Vemmer.hög, fokskol E. Osterdah, Onnarp, veterinär W. Påsson, Skurup, andshövding Thomson, statsrådet Mossberg, kyrkovaktmäst. Fritz Oofsson, HasseBösarp och rektor H. Homgren, Skurup. de hade skoangeägenheter gemensamt. Det vore onaturigt att ti1öra Gärd.söv. s o n, önnarp, trodde att Börringe-Gärdsöv-önnarp beve för svag kommun för sociaa anordningar och förordade att även V. Vemmenhög och Svenstorp Pnstoratet borde' bida stormmntun borde införivas~ Komm.-ordf. Martin Andersson, Ti sut diskuterades namnet Svenstor,p framförde önskemået på storkommunen Börringeatt pastoratet förenade,s ti stor- Gä;:dsöv-önnarp och man enakommun. Om detta ej kan gå vii- des om namnet Näsbyhom. Om e Svenstorp here norrut ti detta namn vore upptaget på nå Skm up dit kommunikationerna gan annan kommun i andet, angår än ti Börr~nge, som är av- sågs Lemmeströ vara ämpigt. ägset. Sdvarp är även för ångt Hasse-Bösarps begäran a~t få borta. införivas med Skurup i stäet Kyrkoherde Hedein påpekade, för Rydsgård remitterades ti att där är en befokningsgräns Skurups {öpings kommun:o>jfumean sättbygden och den s. IL mäktige för yttrande. risbygden och även skofrågan Godsägare H a g e m a n, vore svår att ordna. Bergsjöhom, Jramförde vissa syn- Hr H a n s s o n, Börringe, punkter på kommunändring i hävdade, att Börringe endast kan Hedeskoga-Bjäresjö. )å ärrdvara med i en kommun med ringen endast berörde en de av Gärdsöv och önnarp och ej fera kommunen, hänvisades hr Hagekmemuner österut. Då vore An- man ti änsstyresen såsom deri')öv at föredra, medan järn- ämpigt forum för ev. ändringsväg finns mean Börr.inge och försag. Andersöv, men inga förbindeser statsrådet Massberg tackade österut. Amänna opinionen i sutigen för det intresse, som Börringe är mer för samman- visats.' Kyrkoherde Åke Hedein, sagning med Andersöv än med ö. Vemmenhög, frambar de när Svenstorp och V. Vemmenhög. varandes tack för att de kommu Hr Möer, Börringe, var av mot- naa representanterna beretts tisatt åsikt och ansåg, att.majori- fäe att framföra sina synpunkteten i Börringe heer vie för- ter på sammansagningsprobeenas med V. Vemmenhög och men. Svenstorp än Andersöv. På eftermiddagen fortsatte de- Kommunaordf. S v e nj ö n s- egationen ti Treeborg '-=--"'"--'"" -----=:-:::::=== r

4 SKURU P Detagarna i överäggningen om kommunindeningen. Fr. v. kommunafumäktiges ordf. i Skurup, fi. kand. C. G. ~gard, kyrkoherde A. Hedein, Vemmenhög, fokskol E. österdah, Önnarp, veterinär W. Påsson, Skurup, andshövding Thomsson, statsrådet Mossberg, kyrkovaktmästare F"itz Oofsson, Hasse-Bosarp, rektor H. Homgren, Skurup statsrådsöveräggning i Skurup om nya kommunindeningen Statsrådet Eje Mossberg be- kommun. Meningarna var rätt desökte i går Skurup för att över- ade och b. a: hö kyrkoherde ägga med kommunrepresentanter Hedein på att de fyra församingi trakten om storkommuninde- ar som utgör pastorat också skue ningen. I sitt säskap hade stats- utgöra storkommun. Hasse-Bösarps rådet b. a. andshövding Thom- framtida pacering var också uppe son, statssekr. Tottie, andssekr. ti diskussion, men i fråga om den Wetterund och änsnotarie Svan- na var det ganska sjävkart, tyckte ström. Band de frågor, som var uppe ti behanding var huruvida Östra äggningar. Vemmenhög skue tiföras storkommunen Sutigen Skivarp eer tisam mans med Västra Vemmenhög, Tustorp och Svenstorp bida stor- 1 man att det förenades med Skurups storkommun. Börringes framtida pacering föranedde även över- diskuterade man storkommunernas namnfrågor. Sammankomsten tog ett par timmar i anspråk. Persona från Wickströms maskin- och järnhande, Hakers gjuteri och Skurups handesförening samade på hoteet. respek,tive ~öretag på måndagskväen inbjudits ti samkväm på Skurups hote. Syftemået var utom att skapa kontakt mean de oika personagrupperna och deras företag att bida en personakubb med ansutning från de anstäda. Sedan en trio utfört några musiknummer häsade handesföreständare Eve Peter väkommen och redogjorde för kväens program. Ti att eda förhandingarna vades hr Assar RosdahL Distriktsrevisor A. Haström taade därefter om kooperatioens utvecking i Sverige. Butiksföreståndare Vihem Möer redgjorde för hur en' personakubb arbetar och nämnde band dess uppgifter b. a. att ge medemmarna avkopping från arbetet genom goda förstöeser, att främja korporationsidrott, studier, Samtiga anstäda vid Hakers timötesgå musikintresse o. s. v. Gjuteri, Wickströms maskinaffär, -samt vara. en meanhand mean Wickströms järnhande och Skurups handesförening hade av sina en personakubb. I företagen och de anstäda; Efter diskussion besöts enhäigt bida interimstyn sen invades Vihem Möer, sammankaande, Börje Hestrand Stig 'rjörnby, Nis Bäckund, Assar Rosdah, Sven Åke Eriksson, fröken Hega Amkvist och fröken Esa Hansson. Efter de egentiga förhandingarna serverades kaffe. Vid föjande samkväm berättade wnstnären Johannes Laurin, Lund, historier av Kar de Mumma, Danie Rydsjö m. f. samt äste dikter. Det bev en stund i humorns tecken och appåderna var hjärtiga. Hr Sven Kang, Sjöbo, föredrag humoristiska berätteser, sjöng visor ti( ackompanjemang av gitarr och edde asång Ti sut tackade handesföreståndare E. Peter aa, som medverkat vid festen. Ordf. hr Assar Rosdah önskade den nya föreningen ycka och framgång.

5 51 s K u u R p Yrkesskoans hushåskurs serverade god provmiddag' Frdn vänster: Brita :_Wighagen, öv erärare Ernst Jeppsson, fru Ahnström och rektor H. Homgren. I förgrunden: rektor Stig Lundgren. God '' provmz 'dd ag.,, vid yrkesskoans hushåskurs Yrkesskoans hushäskurser kom- uttaade vid måtiden styresens mer att avsutas i nästa vecka. Med tack ti ärarinna och eever för anedning härav hade i onsdags yr- det gedigna arbete som utförts under kurserna och gratuerade dem kessroans styrese inbjudits ti ti deras goda resutat. Skostyremiddag, viken anrättats och anord- sens ordförande, rektor Hoger nats av båda kursernas eever un- Homgren, frambar ti sist gästerder edning av skoköksärarinnan, nas tack. fru Margareta Ahnström. Vid det Vid k~.:rsernas avsutning på ansvackert dukade och med bommor dag kommer att anordnas en utdekorerade bordet å.ts b. a. såda, stäning av färdigagade rätter, na äckerheter som oxsvanssoppa, konserverade matvaror m. m. Utgratinerad oxtunga och apesintär- stäningen arrangeras på. fokskota. Yrkesskoestyresens ordförande, Jan, dit aa intresserade häsa, vädistriktsöverärar!) Ernst Jeppsson, komna. Detagarna i hushåskursen: (fr. v. i övre raden) Brita Wighagen, Ua Persson, Esa Robertsson, Esa Ringkvist, Esa Nisson, Signe Hansson och Gunborg Hansson. Undre raden fr. v.: Margit Isaksson, Sonja Isaksson, Esa Lövgren, skoköksär:u:innan fru Ahnsh ~m, Maj Gunnarsson, Esa Sjöbeck och Hida Banter., ---- Petogorna jubieumsfesten ~

6 ~--.._ wz:.~kånska Dagbadet - 54 Torsdagen den 8 ' aprir950'~-- :_ SLKF-jubi,eet i Rydsgård Ryd.sgärdsortens SLKF-avd. har firat 10-ärsjubieum, ouh här ses detagarna i den väbesökta jubieumsfesten på Rytdsgärds hote. På biden inti ses ordföranden fru Ingegerd Magnusson fankerad av sina företrädare fruarna Gunne Möer och Märta Osson. I övre raden fruarna Ebba Osson sekreterare, Emiia Tuvesson kassör, Hiima Andersson v;ice ordf. och Marta Wamn. ivig verksamhet i hantverksföreningen Hantverksföreningen Skurup har - sedan det bivit besutat om bestämda tider för de ordinarie mänadsmötena, som är 2 :a onsdagen i varje månad - haft bra och väordnade möten. Inom Hantverksföreningen har bidats en studiecirke med ett O-ta detagare och med mötesteknik som ämne. - Arsfesten med supe och dans bev en väyckad och trevig tistäning med yrkesvisa, baongdans och!{abare som uppskattade programinsag.- Fotograf Hans-Uno Serne:r't svarade för programinsaget vid ett mänadsmöte, då han visade en bidfim "Gama Skurup" med mänga treviga och historiskt intressanta bider över personer, gator och_bebyggese i Skurup. De festa biderna var ur f. d. 'fotograf Tufvessons arkiv och samade och sammanstäda av fotograf Sernert. Ordinarie månadsmöte hös på onsdagen ä Skurups Hote under ordförandeskap av måarmästare Nis Johansson. Band annat diskuterades en gemensam resa ti Köpenhamn den 23 apri 1950 för att bese Nordisk Hantverksutstäning. Denna håes i Forum, som är Nordens störst'a utstäningshaar. Söndagen den 23 är ägnad åt yrkesuppvisningar. Det bir de mästare och gesäer som har pacerat sig bäst i de nordiska ändernas andstävingar som kommer att drabba samman för att hävda sina änders yrkesskickighet. Vår provins är representerad av en konditor från Mamö och en frisör från Svedaa. Att upptaga anmäningar för resan utsägs konditor Hugo Hansson. bagarmästare Oscar Hansen och måarmästare Nis Johansson. Ti dessa kan atså medemmarna ringa och anmäa sig. Pass erfordras gi- vetvis. - För kväens underhåning svarade bagarmästare Oscar Hansen, som på ett revigt och roande sätt berättade och visade bider från en resa ti det soiga och vackra Itaien, som han och hans fru företagit. Ti nästa ordinarie månadsmöte, som bir den 10 maj, har rektor Stig Lundgren ovat att medverka med föredrag i ett program om Skåne. Vid detta möte, som bir det sista I ~ 1 I --- f q

7 55 Foto: Lidber g, Skurup, Hr I var L arsson med maka Daisy, If. Andersson, Simminge. Hr Aan Nisson med maka Guan, f.. Jönsson, Skurup. Foto: Lidber g, Skurup. i Svedaa. kyrka vigdes systrarna Hansson, ti köpman John Hansson, med ingenjör Bror Giborg, Mamö, resp. tjänsteman Kje Lindeberg, Svedaa. (Foto: Lidbergs, Skurup ~ Hr Gunnar Hansson med maka ertha, f. Hansson, Skurup. Hr Johan Wemner, Vemmen-. hög, med maka Annie, f. Larsson, Skurup. (Foto: idberg, Skurup)

8 -==::;:=o:=--- - r _s LY,ckad modernisering av Skurups hote Skurups hote renoverat Efter en omfattande renovering da färger. Vidare har agts nya har Skurups hote sagit upp por- parkettgov, och i festvåningen har tarna igen. Resutatet har bivit scenen fått ny fond. Band övriga sy-nnerigen. titaande, och i såvä nyheter är en het ändrad entre matsaen, som het ambyggts och samt en portieroge. Att hoteet 1 utökats ti ca 150 kvm, som i fest- sitt nya skick har aa förutsättvåningen har mijön bivit mycket ningar att bi popuärt råder inga trivsam. Inredningen i matsaen tvive om. På biden en interiör är het ny med bekväma möber, från matsaen.. modern armatur och textiier i ga-, Interiör ~v den nyrenoverade matsaen. BRöLLOP: Foto: Lidberg, Skurup. Hr Aan N isson med maka Anna, f. Osson, Skurup. Herr Lennart Persson med maka Saga, f. Osson, Skurup. (Foto: idberg, Skurup) Foto: Lidbergs, Skurup. '- Typograf Hans Maim med maka Maj-Britt, f. Jönsson, Skurup. 1(

9 57 Husvärden, köpman J..ar Mårtensson, betraktar förödesen i den va.ttenskadctde ägenheten. Pyromanterror i Skurup På ördagskväen vid int äffade en ny brå1d i apoteks 'hset i Skm up - den tredje på 'tre dagar - och mån kan nu inte frigöra sig från misstanken, att 'en pyroman med siirskid drag. 'ning ti apotekshuset hi\rjar i Skurup. Edsvådan började på vind-en - Bårotidigt på två oika patser enigt va<i man kunnat konstatera - men sedan hyresgästerna i vånin. gen under observerat trängröken ipån edhärden dröjde det inte!finge förrän Skurups brandkår yc. kp.ts säcka branden.. Trots detta åsamkades ganska be. ty.dande skador - framför at ge. n:om den rikiga vattenbegjutningen, som gjorde att vattnet stod fotsdjupt på govet i de övre ägen. h'eterna. Tidigt i dag på morgonen inedde andsfiskaen i Skurup E>n förberedande undersökning på brandpatsen, och därvid stärktes man ytterigare i misstanken, att det är fråga om en mordbrand. Någon misstänkt har dock ännu ej v~rit i förhör. v-ackra eevarbeten på yrkesskoans utstäning ~~ If/r fft _s Medajutdening i Siurups iyria J Från vänster Hans' Osson, Hege- Osson och Johanna Osson En högtidig utdening av Patriotiska säskapets g1,1dmedaj, mindre storeken, ägde på söndagen rum i Skurups kyrka efter högmässan. De medajerade voro adugårdsskötaren Hans Osson och hans hustru Johanna Osson samt deras son, rättaren Hege Osson, vika samtiga erhö!o sin utmärkese för 15 års tjänst hos godsägare Johan Persson pä Svanehoms gärd.

10 I, ' jtisd~~en den 13 juni 1950"'>. F a mij medajerad' i Skurup Stins Larsson åter "täckeset" över det nya stati onsnamnet faa, medan initiativtagaren, köpman N. J. Noring, beåte.t tittar på. I går Östratorp i dag Stnygehamn Fr. o. m. i dag träder SJ :s sommartidtabe i kraft, och i ansutning därti byter östra torp namn. Förändringen har änge varit på ta, men man har ansett det ämpigast att vänta ti tidtabeskiftet, och när tovsaget förkingat natten :, ti ördagen bev östratorp atså Smygehamn! Meningarna om namnbytet har med Smygehamn och optimistisk varit myckeh deade i samhäet inför framtiden. - Vi hoppas att -och är det fortfarande för den få hit industrier, säger han, små deen. Besutet fattades på sin tid industrier men i aa fa så roycmed en rösts majoritet, och min- ket att ungdomen stannar. Av dre margina kunde det såunda bara idy kan man inte eva! knappast ha varit. Men nu har Men någon stor badpats bir aa instanser besutat godkänna Smygehamn inte - vi vi het namnbytet, och Smygehamn är enket inte vara med om att nu officiet faststä~.,!stadsbor köper upp tomterna här. Fabrikör N. J. N o r i n, man- Turister däremot är mycket vä- J n en bakom namnbytet, är beåten komna.. Fr. v. kyrkoherde Gunnar Wain, fru Ruth Persson, adugårdsskötare Hans Osson, rättare Hege Osson, fru Johanna Osson och godsägare Johan Persson. En högtidig utdening av Svanehoms gård. Godsägare Patriotiska säskapets gudmedaj, mindre storeken, ägde på ti medajörerna för deras goda, Persson riktade ett varmt tack söndagen rum i Skurups kyrka 15-åriga arbete på Svanehom och efter högmässan. De medajerade deras ojaa samarbete med arbetskamrater och företagsedning. var adugårdsskötaren Hans Osson och hans hustru Johanna Osson samt deras son, rättaren He överräckte därefter medajerna, Kyrkoherde Gunnar Wain ge Osson, vika samtiga erhö vika fru Ruth Persson fäste på sin utmärkese för 15 års tjänst medajörernas bröst. sedan kyrkoherden därefter med några ord hos godsägare Johan Persson på.. hyat deras insats, sjöngs ps. 502 och därefter skedde utmarsch ti orgemusik. Efteråt bjöd godsägare och fru Persson pi kaffe på Svanehoms sott ti viket samtiga som arbetat på gården sista havåret inbjudits. Medajörerna bev aär föremå för ytterigare hyning. 11 Foto : Lidberg, Skurup. Hr Erik A nde1 sson m~d m n ' : ~ A mw-l encr., d'. Jönsson, s:,m u ~. Hr Hans Nisson, VaUby, med maka. Svea, f. Persson, Grönby. Foto: Lidberg, Skurup.

11 16 reaister examinerade Reaexamen ägde på fredagen Bengt Lönnbom, Viie, Sven Moh rum vid Skurups samreaskoa 1 in, Svenstorp, Nis Möer, ö rsjö,... Bo Nisson, Skurup, Jan Osson, narvara av mspektor, kyrkoherde Svenstorp Kje Oscarsson, Sim~ Åke Hedein, ö. Vemmenhög, och minge, Brita Andersson, G"årdsöv., okastyresen. Samtiga 16 i exa- Stina Assarsson, V. Vemmenhög~ men detagande eever godkändes, Esa Larsson, Simminge, Birgitta nämigen Hans-Åke Bergkvist, Lundgren, Skurup, Inga Radier~ Simminge, Kar-Axe Hervidsson, Skurup, Gunborg Svensson, ö rsjö Skurup, Roand Lindbad, örsjö, Karin Trädgårdh, ö rsjö. Mor och son simmagistrar Hr Bramstorp serveras av sim dotter. T. 11. fru mirda Bvenssoö. Bramstorp tar avsked av sina m~da. rbetare. F. statsrådet och bondeförbundsedaren Axe Pehrsson Bramstorp tog i går avsked a v sina medarbetare inom bondeförbundsedningen vid en unch, som han gav på Hote Smygehus i Smygeh.amn för förbundsstyresen, riksdagsgrup. pen och funktionärer på partiexpeditionen. Närvarande var taman Petrus Gränebo, SLKF :s ordförande fru Gärda Svenson, f. riksombudsmannen An ton Pettersson, Stockhom, nuvarande partisekreteraren Lars Eiasson, Stockhom, m. f. s anförande som.. Ky1 koherde Hedeirt, promoverande sin fru och son. En unik simpromotion fick Bedingeborna vara med om i söndags, då kyrkoherde Ake Hedein band a nnat fick promovera bå de sin hustru Saga och sonen Jan ti ma gistra r - se biden. Fru Hedein bev gudmagister genom att på nytt avägga magisterproven efter fy da 40 år, viket anses vara en mycket krävande prestaj tion. Hon bev också hjärtigt hyad av den stora pubiken. - Se!L=--=-- vidare under Skurup. Livräddningssäskapet s stora di- /// pom: Birgitta Bergström, Eibritt Johansson, Ua Jönsson, Gunn e~ Larsson, Birgitta Ljunggren, J ar Gunnar Mamberg, Ena Mober:, Liemor Nyström. Birgitta Persson, Torsten Persson, Liian Persson, Per Eski Persson, Jan Ramstedt, Anne-Marie Sjöberg, Ingabritt Stenbeck Inger Strandber. j

12 60 Dubb.ebröop i Smygeho m n BRöLLOP: Dubbebröop har ägt rum i östratorps kyrka mean tjänstemannen vid Länsstyresen i Mamö, Berti Ega1 d, Skurup och fröken Britt Johansson, Smygehamn och antbruksstuderanden Ake Foto: Lidberg, Skurup. Randerz, Skurup, och fröken Aice Johansson, SmY,gehamn. Brudarna är döttrar ti antbrukaren Gustaf Johansson och hans maka, Smygehamn. Foto: Lidberg, Skurup. Yrkesärare Bo Stensson, Landskrona med maka Ebba, f. Osson, T.ostarp, Veberöd. Skojordb~ uket har ett 25'-ta nötkr eatur av htgandsras., Sku1 ups nya antmannaskoa har getts en vacker extm iör.,. ~ -=---===------

13 61 svenstorp, väkomnade därefter man och på varje sådant pace En bid frå~.av(åckningen i Svanehomsparken. Rutger Mackeans ivsverkhedrat Jordbruksreformatorns staty avtäckt vid Svanehomsti~get Rutger Mackeans märkiga gärning tecknades på söndagen inför Svanehomstingets tusenhövdade pubik av andshövding Thomson som avtäckte statyn av den store jord QI'uksreformatorn. Ett par tre tusen personer samades så småningo~ i en jättering kring statyn som pacerats på en reativt hög patå i parken i närheten av en ståtig akacia. Ti musik av Södra skåningarnas musikkår tågade nationakädda med fanor f ram frän sotuttrycksfuhet Rutger Macke~ns gärning. Inedningsvis berördes det skånska jordbruket vid den tid de Mackean titrädde Svanehom. Kar von Linne hade b. a. vittnat om hur antbruket i Skåne inte enda.st stod efter många andra änder, utan t. o. m. stod på betydigt ägre nivå än i Meansverige. Ännu i början av 1800-taet kunde sättbönderna i Skåne inte sauföra smör eer ost, utan städerna måste impor~ tera dessa varor frän Stockhom, Finand eer Hostein. Vemmenhögs, Ljunits och H erre- tydande motstånd restes dock, bå-..---fi. Fi. kcind. C. G. Egard ---,rf) stoen. stads härader i teten kom en de från böndernas och de sakkurrstor grupp nationakädda och nigas. sida. Mackeans verk om-. med svenska fanor hemvärnet, fattade både en yttre rationai- w ottorna och scouterna. Kommu- sering - skiftena samades så t q narordförande Martin Andet'sson, vitt möjigt i fyrkantiga hem- ti 16:e Svanehomstinget. rades gården i mitten - och en Inre. Hus måste bygga.s och de Mackean.gick från ord kostade pengar. Ti ~ack eans ti gärning åsikter hörde även att arrendet Landshövding Thomson teckna-~ skue betaa.s i reda pengar och de så med stor sakkunskap och Forts. sista sidan - 5 tets baksida och marscherade upp Rutger Mackeans reform innekring statyn. Med fanorna för bar att gå från ti gärning. Be taar- ---::-----,-.,., J. =

14 ,- 1 Foto: Lidberg, Skurup. 1 Hövdi;;;;~d'=~d avtäckningen av Maceanstatyn på Svanehom Med både hävdingaord och skånska mannaord tecknade andshö~dingen Arthur Thomson på sex"tonde Svanehomstinget Rutger Maceans betydesefua, gärning inför en tusenhövdad pubik. Hans kärnfua ta utgjorde en värdig presentation av den store man, vars staty därefter avtäcktes. Axe Ebbes ståtiga verk gänste i sommarsoen, och gav just ~et intryck av energi och initiativkraft, som den store jordreformatorn måste ha i hög grad kännetecknats av. Festigheterna hade tidigare inetts med musik av Skurups sagostunder under edning av musikfanjunkare Sven Strindberg, Ystad. Ett par tusen personer samades så småningom i en jät tering kring statyn, som pacerats på en reativt hög patå i parken i närheten av en ståtig akasia. Södra skåningarnas musikkår städe upp vid statyn och tog upp en marsch, varefte/ ett tåg med fanor kom fram från \ sottets baksida och marscherade upp kring1 statyn. Där kom med fanorna för Vemmenhögs, Lju (Forts. å. sid. tre) Hr Ove Gustavsson, Vemmenhög med ma;ka Svea,!f. Andersson. Skurup. Foto: Lidberg, Skurup. Hr Sven Andersson, Skurup, med maka Greta, f. Karsson, Viands Vänga,. i t I

15 ir=====~~~============, =,==~====~~==~~---~--- Ansående högtidighet i Skurup ~. I Fr. h. andshövding Thomson, generadirektör Lrndeberg, byråchef Arnegren och andstingsman Fredgardh. Lantbruksnu dervisningens be t y d e Is e \ poängterades vid skoinvigningen Skurups antmannask?as,nybyggda okaer. invig des högtidigen på torsdagen. Vädret var regnigt och en stark båst for fram över sätten och skakade betänk.igt de faggstänger, som invigningen ti ära upprests på skogården. Men var det kat och ruskigt ute så var det så mycket mer ombonat och varmt inomhus. Några förgrundsfigurer i invigningshögtidigheten: fr. v. rektor 'i. Homgren, Skurup, riksdagsman Stig F. Hansson, arkitekt Leon Nisson, Mamö, nämndeman Herman Truedsson, skoföreningens ordförande samt skoans rektor Abert Osson.

16 64 r Foto: Lid berg, Skurup. Brukbandningen går via en tratt ti den stora bandaren. Hr Egon Lindgren, Mamö med maka Astrid, f. Jönsson, Skurup. murbruksfabriken i Hasse-Bösarp, därunder grustaget sorteringsverk och firmans astbiar. Eva medajörer ~id Hans Anderssons JOO-årsjubieum nte?"iär från ma61cinhaen vic R ans Ancer ssons.. iv[a s kinaffiir~ Samtiga medajörer: sittande från vänster Jöns Hansson, Oof Osson, Joh. Ad. Nisson, Victor Amqvist, Afred. Nisson, Tord Christians; stående fr. v. köpman J. E. V. Jönsson, Assar Andersson, dir. John Nyberg, Gösta Strand, dir. Axe Jonason, Edvin Larsson, dir. Artur Raston, Knut Lindgren. På ördagen firade A/B Hans f gång. (/{u är de id att tänka på ju k app.s /o-'0-1/, idbergs. FOTO öppet söndagar k (Ring och bestä tid.')j

17 _j

18 f'~----- ;~-----~-I.t.---=--~ Skurups antmannaskoi8 invigd Ampa ovord av and shövding och generadi rekt ör G<n rodir<ktö< N. Liwkb.,g, Kung. Lantbruksstyresen, som./ invigde skobyggnaden. ' Invigningen av Sku1 ups antmarmaska /a ägde 1-um i går under synnerigen högtidiga och värdiga former. Ett par hundra personer hade inbjudits att övervara festigheten och band des.sa märktes främst änets andshövding, generadirektören och chefen för Kung. antb?-uksstyresen E. Lindeber g, b.yråchef Arnegren, representante1 för andstinget, angränsande kommuner, jordbrukets ekonomiska föreningar, f. statsrådet Axe Pehrsson-Bramstorp, so1n ivigt hyades, samt representanter för hemkommunens sko~or m. f. Sedan gästerna gjort en rundvandring och besett skoans okaer samades man i maskinhaen. Här ineddes med sång av Skurups förstärkta sångkör under kantor Gustaf Rosenbergs edning. Kören sjöng "Var väkommen envar". Väkomsttaet hös av byggnadsstyresens ordförande, nämndeman H erman Truedsson, som å skoföreningens och styresens vägnar uttaade ett tack fö1 visat timötesgående ti staten, hushåningssäskapet, jordbrukets ekonomiska föreningar och kommunen samt ti enskida bidrags ~ F orts. sista sid. Från invigningshögtidigheten: Från vänster.andshövding T homson, a1 kitekt L eon Nison, Ignaberga, nämndeman Herm. Truedsson och rektor Abert Osson. En förnämig saming represen tanter för stat, änsstyrese, andsting och kommuner samt framstående skånska odamän och skomänniskor var på torsdagen samade i Skurup för att detaga i invigningen av Skurups antmannaskoas nya byggnader. På biden ovan ses en de av de 150 detagarna i hö~idigheten med fr. h. andshövding Arihur Thomson och generadirektör E. F. L. Lindeberg på första bänken, Evenemanget skidras på sidan 3 i dagens (}!.,. j;vuf 1 /f- i o ~-

19 ~ F yra generationer på två håisamma famij Band de prominenta gästerna syns fr. h.: andshövding Thomson, generadirektör Lindeberg, byrdchef Arne P :son A1 negren och andstingsman Fe1 d. Fredgardh. Skurups antmannas<oa Historisk dag i s<oans.. ny gestat utvecking Under festiga former 1 med ta, och yckönskningar, sång och stråande middag invigdes på torsdagen Skurups antmannaskoas nya, moderna okaer. Band de närvarande märktes andshövding Arthur Thomson, generadirektören och chefen för antbrukss tyresen E. F. L. Linde berg, f. statsrådet Axe Pehrsson-Bramstorp, represeutan ter för 'andsting och kommuner, för skoor och organisationer m. f., inaes c:a 150 personer. För dagens överraskning vid sidan av programmet svarade g.arantiföreningens ordf., nämndeman Herman Truedsson, Saritsöv, och hans maka, från vika ti skoan överämnades en donation på 5,000 kr. ti okaernas prydande med konst verk. Efter en rundvandring i de moderna och rymiga okaiteterna, vika f. ö. tidigare beskrivits i YA, samades detagarna i den stora maskinhaen, viken dagen ti ära prytts med bommor och grönt. Sedan sången "Var väkommen envar" sjungits, häsade. ordf. i Vemmenhögs m. f. härads antmanna- o. anthushåsskoeförening, nämndeman Truedsson, väkommen. Han erinrade om den kommitte, som andstinget på sin tid tisatte med andshövding_ Thomson som ordförände för att utreda frågan om yrkesskoornas okaer. Resutatet av kommittens arbete samt riksdagens av Axe Pehrsson-Bramstorp inspirerade besut om statsansag ti 1 gemytigt samsp:tdk syns fr. v.: andshövding Xhomson, arkiantmannaskoebyggnader ut-., tekt Leon Nisson, nämndeman Herm. Truedsson och rektor Agjorde grundvaen för de nya o-,...-~~,_.,~--~---.!!:b!<!er~t~o~s~s~o~n::.. kaernas tikomst. Ordf. tackade 1 tji z r;r-,_..,'\ --~~--~~--.-- stat och andsting samt hushå- :J v ningssäskap i deras egens kap av största bidragsgivare. Ett tack riktades därefter ti antbruksstyresen samt ti arkitekten Leon. Nison, Ignaberga, ti bidragsgivande kommuner, växtförädingsanstaterna; antbrukets ekonomiska föreningar m. f. Ett särskit tack fick direktör Jöns Hutberg, Mamö, viken donerat 10,300 kr. ti en stipendiefond vid skoa~n~.,._~----' ,_ Att kunna uppvisa fyra generationer pä två hå i samma famij torde höra ti det mera ovaniga. Damerna först heter det och. den översta biden visar fru r Lovisa Jakobsson, Grönby, 69 är, hennes dotter Marta Mårtensson, ' Gärdsöv, 44 är, dotterdottern affärsbiträdet Britt Mårtensson, Skurup, 23 år och dotterdotterdatr Laia 3 år. I

20 68 YST AOS ALLEHANDA torsdagen den 9 november 1950 ättebuss på skånevägarna Den väkända exteriören vid järnväg en. På de skå.nska vägarna ruar i fortsätter ännu en bit framät i dessa dagar en stor buss, ängre skå.nska samhäen. På onsdagen och bredare än vad som tidigare ;::1~~~~~:~ ;!~;bfie ~!~r:~~t;öj!: skådats i den vägen. Den är demon- garna får Torneia och Sjöbo bestrationsrum och bioo.ka på en sök. gång och den ger pats för exakt 44 Bussen har firman köpt frän Hop 'rsoner. Bussen äges av AB Sun- and, där den också tjänstgjorde ight i Nyköping och användes för som biooka på den hoändska demonstration av det nya tvättmed- andsbygden. Efter hitkomsten har e t tkara. Kara står det också må- den devis byggts om och är nu for_ at i stora bokstäver och det har sedd med b. a värmeedning. Eget hänt, berättar sympatiska demon- everk finns om det tnte skue gå stratrisen fru Karin Granberg, att att knyta an biomaskineriet ti det det har kommit damer på besök amänna nätet. Pubiken sitter i just därför att de heter - Kara! behagiga, fäbara stoar. Bussen Fut hus brukar det vara mest var. drages av en truck och den och busje förestäning på varje pats. Tur- sen thisammans bir ett ekipage på nen började i juni i Bohusän och hea 18 meter. \ Dir. Arthur Raston, chef för Hans Andersson Järn & Maskiner A-B. Ett hästass betor Den gama tidens hästforor med sockerbetor håer nu på att mer och mer försvinna vid betvå.garna. rer och astbiar. Men ännu finnes det dock ganska gott om hästskjutsar speciet i bygder med mindre jordbruk, vika ej mekaniserat driften. Det här ståtiga och vä packade betasset tihör antbrukare Nis Lijekvist i Sim-~ mingeby och har just anänt ti betvågen i Skurup.

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J.

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J. ..J. PROPANEXPLOSIONEN. r ARENDAL (GÖTEBORG) OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN Göteborg i d~cember 1981 PROPANEXPLOsiONEN 1981-05-08 I ARENDAL, GÖTEBORGS

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

Tenhults Hantverks & Industriförening 50 år 1938-1988

Tenhults Hantverks & Industriförening 50 år 1938-1988 Tenhults Hantverks & Industriförening 50 år 1938-1988 Sammanställd av Sigvard Faag 1993 Copyright Sigvard Faag 1 FÖRORD TILL MINNESSKRIFT ÖVER TENHULTS HANTVERKS & INDtJSTRI FÖRENINGS SO-åriga TILLVARO.

Läs mer

Läs om Vikens äldsta familj. Möt den ofrivillige kommunpampen. Vi ser på Christel Jönssons konst

Läs om Vikens äldsta familj. Möt den ofrivillige kommunpampen. Vi ser på Christel Jönssons konst Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #39 Möt den ofrivillige kommunpampen SID. 14 Vi ser på Christel Jönssons konst SID. 12 Läs om Vikens äldsta familj SID. 4 1 FOto: fredrik

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

Hänt på bögda... sidan 22

Hänt på bögda... sidan 22 Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 4 Årgång 68 2013 Höslåtter i Horred 10 juli 2013. Årets Hembygdsförening sidan 5 Profilen - Åke Carksson

Läs mer

Till minnet av Gunnel Öberg

Till minnet av Gunnel Öberg Till minnet av Gunnel Öberg 1 T A C K! Till Kerstin som stått mig nära under arbetet. Liksom Kajsa och Johan. Han tog initiativ till publicering och har gett mig värdefulla synpunkter. Jag känner stor

Läs mer

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 TIOSI\ B IFT t;tgh' VEN AF KONG L. ÖRLOGSMANN A-SÄLLSKAPET CARLSKROKA. 43:e Årgången. C.\W5KRO\, TRTCKT IIOS EIJ\', BR0\\'.\1. 1.. 1880. Innehå. Anförande i K. Örogsmannasäskapet

Läs mer

Illustration: Cathrin Hesselstrand

Illustration: Cathrin Hesselstrand Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt

Läs mer

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00 KALLELSE 2014-08-27 1 (2) STAFFANSTORPS KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHÄLLS BYGGNADSNÄMNDEN Pats/ tid Sammanträdesrum Bjäerup A onsdagen den 17 september 2014 k18:00 Godkännande av dagordning 2 Faststäande av tid

Läs mer

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Smide, hantverk med tradition.

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Smide, hantverk med tradition. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 5 Årgång 65 2010 Smide, hantverk med tradition sidan 5 Forna ödemarken Hillet uppodlat och bebott

Läs mer

Julens glädjebudskap för alla

Julens glädjebudskap för alla xf 29 KUMLA JULBLAD årg. Utgivare: Nils Helander 1 958 Julens glädjebudskap för alla Julbetraktelse för Kumla Julblad av pastor Lennart Olsson J ulens stora helg omsluter oss alla på ett särskilt sätt

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 37 juli 2010

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 37 juli 2010 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 37 juli 2010 Missionssekreteraren har ordet Så har vi firat vår årskonferens. Denna gång i Stock - holms mitt då S:ta Claras församling välvilligt upplät sina

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Regnig resa till Karlsborg Tänk att en utflykt till en gammal fästning i hällande regn kan bli

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Bild av Ingvar Andersson I detta nummer de lokala föreningarnas program för våren/ sommaren 2015. Fortsättning på följetången. Nu försäljning av

Läs mer

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 Annons IKEA Redaktionens rader Att planera utskicket av SWEA bladet strax efter ett skollov har sina nackdelar. T ex att många av våra medskribenter är på semester.

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 30 Juni 2010 Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen På Körsbärsvägen är det lätt att trivas Aktiviteterna är många och trevliga

Läs mer

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg 1957 28:e årgången "HOCKEY" Grabbarnas smtszga SKO i BA VON eller softgrain Randsydd A B. L A S S E B U R E

Läs mer

Tomas Eklund värnar om miljön. Boteå Skoterklubb hade familjedag. Mor och son mår osedvanligt bra

Tomas Eklund värnar om miljön. Boteå Skoterklubb hade familjedag. Mor och son mår osedvanligt bra FOTO: ULF HENRKSSON SDAN 8 SDAN 10 SDAN 16 Tomas Eklund värnar om miljön Enligt forskarna är solenergi framtidens melodi. SDAN 6 Pelle Larsson med barn trivdes i vintersolen. SDAN 24 Mor och son mår osedvanligt

Läs mer