diskuteras med statsrådet Mossberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "diskuteras med statsrådet Mossberg"

Transkript

1

2 r--- ~ Vem~enhögskommunernas panering J diskuteras med statsrådet Mossberg Meningarna deade om spittrat. Vem-menhögspastorat På onsdagen hade turen kommit ti Vemmenhögsbygden att dryfta storkommunprobemen med inrikesminis-. tern. Sammanträdet hös på Skurups hote o. statsrådet Mossberg åtföjdes av andshövding Thomson, kansirådet Tottie från kammarkoegium, andssekreterare S. Wetterundh, änsarkitekt E. Borg och änsnotarierna G. Hanning och B. Svanström m. f. En stor mängd kommunaa förtroendemän från de berörda kommunerna hade kommit tistädes. statsrådet häsade väkommen och inedde diskus sionen om -Börringe- och Vemmenhögskomn;mnernas pacering. Oika försag hade framkommit från änsstyresen och kammarkoegium. (Forts. å sid. tro) 50 I mi tten fr. _ vänster 'andshövding Thornaon och atatarcdet M08sberf1. Utstäningsbordet bjöd en aptiti g anbick. Yrkesskoans h ushåskurser I

3 ~kanska Dagbadet 1 Vemmenhögs storkommunprobem ven t i era de v.id S k u r u ps~öf~ ProbJemen kring storkommunerna dryftades för Vemmenhögsbygdens de på onsdagen vid möte på Skurups hote. statsrådet Massberg ' åtföjdes av andshövding Thomson, kans?.rädet Tottie, från kammarkoegium, andssekreterare S. Wetterundh, änsarkitekt, E. Borg och änsnotarierna G. Henning och B. Swanström m. f. En mängd kommunaa förtroendemän från berörda komm~ner hade infunnit sig. 51. statsrådet häsade väkommen occh inedde diskussionen om Börringe- och Vemmenhögskommune:mas pacering. Oika försag hade framkommit från änsstyres'en och kammarkoegium. Kyrkoherde Å k e.h e d e i n, ö. Vemmenhög, taade för att pastoratet ö. Vemmenhög-V. Vemmenhög-Svenstorp och rustorp skue bibehåas odeat och bida en storkommun. Ta. ade historiska synpunkter på sin framstäning och anförde bl a. kyrkiga skä ti en sådan anordning. Swtrågan ansåg kyrkoherden bi svårare att ösa, orn pastoratet deades på tre hå som ifrågasatts. I östra ' Vemmenhög är meningarna deade om ämpigheten av att höra ti Skivarp. Tustorp vi nog hest höra ti pastoratet men i annat fa överföras ti Kestorpskommunen. Beträffande V. Vemmenhög och Svenstorp vie övervägande deen av befokningen ej höra ti Börringe. statsrådet Mos~be rg uppyste, att en ny skrivese från ö. Vemmenhög inämnats, vari man förkarar sig nöjd med kammarkoegiums försag' om ansutning ti Skivarp. Denna skrivese var undertecknad av tov edamöter i socknens kommunafumäktige, atså en majoritet motsvarande 12 röster av 15. Tydigen hade opinionen svängt om kraftigt. ti förmån för ansutning ti storkommunen Skivarp. Sannoikt var detta ett utsag av vissheten om att de bästa kommunikationerna fanns ti denna ort. Bidragande var givetvis även gemenskapen i fråga om tandpoikinik, brandväsende o. s. v. Många vemmenhögsbor har även sin post från Skivarpshået. Kommunaordf. N i s J o h a n s s o n, ö. Vemmenhög,.vitsordade att meningen i ö.,. Vemmenhög vore deade. En de önskade komma samman med Skivarp, och andra vie höra ti pastoratet, viket senare ju bev en ren jordbruksbygd. Kommunaordf. N i s A n d e r s s o n, Bedinge, framhö som Tustorps mening, att det vore naturigt höra ti Kestorpskommunen, då tandkinik, fattigvård m. m. redan vore gemensamma. Fr. v. kommunaft;mäkiiges ordf. i Skurup fi. kand. C. <;;. Egard, kyrkoherde A. Hedein, Vemmer.hög, fokskol E. Osterdah, Onnarp, veterinär W. Påsson, Skurup, andshövding Thomson, statsrådet Mossberg, kyrkovaktmäst. Fritz Oofsson, HasseBösarp och rektor H. Homgren, Skurup. de hade skoangeägenheter gemensamt. Det vore onaturigt att ti1öra Gärd.söv. s o n, önnarp, trodde att Börringe-Gärdsöv-önnarp beve för svag kommun för sociaa anordningar och förordade att även V. Vemmenhög och Svenstorp Pnstoratet borde' bida stormmntun borde införivas~ Komm.-ordf. Martin Andersson, Ti sut diskuterades namnet Svenstor,p framförde önskemået på storkommunen Börringeatt pastoratet förenade,s ti stor- Gä;:dsöv-önnarp och man enakommun. Om detta ej kan gå vii- des om namnet Näsbyhom. Om e Svenstorp here norrut ti detta namn vore upptaget på nå Skm up dit kommunikationerna gan annan kommun i andet, angår än ti Börr~nge, som är av- sågs Lemmeströ vara ämpigt. ägset. Sdvarp är även för ångt Hasse-Bösarps begäran a~t få borta. införivas med Skurup i stäet Kyrkoherde Hedein påpekade, för Rydsgård remitterades ti att där är en befokningsgräns Skurups {öpings kommun:o>jfumean sättbygden och den s. IL mäktige för yttrande. risbygden och även skofrågan Godsägare H a g e m a n, vore svår att ordna. Bergsjöhom, Jramförde vissa syn- Hr H a n s s o n, Börringe, punkter på kommunändring i hävdade, att Börringe endast kan Hedeskoga-Bjäresjö. )å ärrdvara med i en kommun med ringen endast berörde en de av Gärdsöv och önnarp och ej fera kommunen, hänvisades hr Hagekmemuner österut. Då vore An- man ti änsstyresen såsom deri')öv at föredra, medan järn- ämpigt forum för ev. ändringsväg finns mean Börr.inge och försag. Andersöv, men inga förbindeser statsrådet Massberg tackade österut. Amänna opinionen i sutigen för det intresse, som Börringe är mer för samman- visats.' Kyrkoherde Åke Hedein, sagning med Andersöv än med ö. Vemmenhög, frambar de när Svenstorp och V. Vemmenhög. varandes tack för att de kommu Hr Möer, Börringe, var av mot- naa representanterna beretts tisatt åsikt och ansåg, att.majori- fäe att framföra sina synpunkteten i Börringe heer vie för- ter på sammansagningsprobeenas med V. Vemmenhög och men. Svenstorp än Andersöv. På eftermiddagen fortsatte de- Kommunaordf. S v e nj ö n s- egationen ti Treeborg '-=--"'"--'"" -----=:-:::::=== r

4 SKURU P Detagarna i överäggningen om kommunindeningen. Fr. v. kommunafumäktiges ordf. i Skurup, fi. kand. C. G. ~gard, kyrkoherde A. Hedein, Vemmenhög, fokskol E. österdah, Önnarp, veterinär W. Påsson, Skurup, andshövding Thomsson, statsrådet Mossberg, kyrkovaktmästare F"itz Oofsson, Hasse-Bosarp, rektor H. Homgren, Skurup statsrådsöveräggning i Skurup om nya kommunindeningen Statsrådet Eje Mossberg be- kommun. Meningarna var rätt desökte i går Skurup för att över- ade och b. a: hö kyrkoherde ägga med kommunrepresentanter Hedein på att de fyra församingi trakten om storkommuninde- ar som utgör pastorat också skue ningen. I sitt säskap hade stats- utgöra storkommun. Hasse-Bösarps rådet b. a. andshövding Thom- framtida pacering var också uppe son, statssekr. Tottie, andssekr. ti diskussion, men i fråga om den Wetterund och änsnotarie Svan- na var det ganska sjävkart, tyckte ström. Band de frågor, som var uppe ti behanding var huruvida Östra äggningar. Vemmenhög skue tiföras storkommunen Sutigen Skivarp eer tisam mans med Västra Vemmenhög, Tustorp och Svenstorp bida stor- 1 man att det förenades med Skurups storkommun. Börringes framtida pacering föranedde även över- diskuterade man storkommunernas namnfrågor. Sammankomsten tog ett par timmar i anspråk. Persona från Wickströms maskin- och järnhande, Hakers gjuteri och Skurups handesförening samade på hoteet. respek,tive ~öretag på måndagskväen inbjudits ti samkväm på Skurups hote. Syftemået var utom att skapa kontakt mean de oika personagrupperna och deras företag att bida en personakubb med ansutning från de anstäda. Sedan en trio utfört några musiknummer häsade handesföreständare Eve Peter väkommen och redogjorde för kväens program. Ti att eda förhandingarna vades hr Assar RosdahL Distriktsrevisor A. Haström taade därefter om kooperatioens utvecking i Sverige. Butiksföreståndare Vihem Möer redgjorde för hur en' personakubb arbetar och nämnde band dess uppgifter b. a. att ge medemmarna avkopping från arbetet genom goda förstöeser, att främja korporationsidrott, studier, Samtiga anstäda vid Hakers timötesgå musikintresse o. s. v. Gjuteri, Wickströms maskinaffär, -samt vara. en meanhand mean Wickströms järnhande och Skurups handesförening hade av sina en personakubb. I företagen och de anstäda; Efter diskussion besöts enhäigt bida interimstyn sen invades Vihem Möer, sammankaande, Börje Hestrand Stig 'rjörnby, Nis Bäckund, Assar Rosdah, Sven Åke Eriksson, fröken Hega Amkvist och fröken Esa Hansson. Efter de egentiga förhandingarna serverades kaffe. Vid föjande samkväm berättade wnstnären Johannes Laurin, Lund, historier av Kar de Mumma, Danie Rydsjö m. f. samt äste dikter. Det bev en stund i humorns tecken och appåderna var hjärtiga. Hr Sven Kang, Sjöbo, föredrag humoristiska berätteser, sjöng visor ti( ackompanjemang av gitarr och edde asång Ti sut tackade handesföreståndare E. Peter aa, som medverkat vid festen. Ordf. hr Assar Rosdah önskade den nya föreningen ycka och framgång.

5 51 s K u u R p Yrkesskoans hushåskurs serverade god provmiddag' Frdn vänster: Brita :_Wighagen, öv erärare Ernst Jeppsson, fru Ahnström och rektor H. Homgren. I förgrunden: rektor Stig Lundgren. God '' provmz 'dd ag.,, vid yrkesskoans hushåskurs Yrkesskoans hushäskurser kom- uttaade vid måtiden styresens mer att avsutas i nästa vecka. Med tack ti ärarinna och eever för anedning härav hade i onsdags yr- det gedigna arbete som utförts under kurserna och gratuerade dem kessroans styrese inbjudits ti ti deras goda resutat. Skostyremiddag, viken anrättats och anord- sens ordförande, rektor Hoger nats av båda kursernas eever un- Homgren, frambar ti sist gästerder edning av skoköksärarinnan, nas tack. fru Margareta Ahnström. Vid det Vid k~.:rsernas avsutning på ansvackert dukade och med bommor dag kommer att anordnas en utdekorerade bordet å.ts b. a. såda, stäning av färdigagade rätter, na äckerheter som oxsvanssoppa, konserverade matvaror m. m. Utgratinerad oxtunga och apesintär- stäningen arrangeras på. fokskota. Yrkesskoestyresens ordförande, Jan, dit aa intresserade häsa, vädistriktsöverärar!) Ernst Jeppsson, komna. Detagarna i hushåskursen: (fr. v. i övre raden) Brita Wighagen, Ua Persson, Esa Robertsson, Esa Ringkvist, Esa Nisson, Signe Hansson och Gunborg Hansson. Undre raden fr. v.: Margit Isaksson, Sonja Isaksson, Esa Lövgren, skoköksär:u:innan fru Ahnsh ~m, Maj Gunnarsson, Esa Sjöbeck och Hida Banter., ---- Petogorna jubieumsfesten ~

6 ~--.._ wz:.~kånska Dagbadet - 54 Torsdagen den 8 ' aprir950'~-- :_ SLKF-jubi,eet i Rydsgård Ryd.sgärdsortens SLKF-avd. har firat 10-ärsjubieum, ouh här ses detagarna i den väbesökta jubieumsfesten på Rytdsgärds hote. På biden inti ses ordföranden fru Ingegerd Magnusson fankerad av sina företrädare fruarna Gunne Möer och Märta Osson. I övre raden fruarna Ebba Osson sekreterare, Emiia Tuvesson kassör, Hiima Andersson v;ice ordf. och Marta Wamn. ivig verksamhet i hantverksföreningen Hantverksföreningen Skurup har - sedan det bivit besutat om bestämda tider för de ordinarie mänadsmötena, som är 2 :a onsdagen i varje månad - haft bra och väordnade möten. Inom Hantverksföreningen har bidats en studiecirke med ett O-ta detagare och med mötesteknik som ämne. - Arsfesten med supe och dans bev en väyckad och trevig tistäning med yrkesvisa, baongdans och!{abare som uppskattade programinsag.- Fotograf Hans-Uno Serne:r't svarade för programinsaget vid ett mänadsmöte, då han visade en bidfim "Gama Skurup" med mänga treviga och historiskt intressanta bider över personer, gator och_bebyggese i Skurup. De festa biderna var ur f. d. 'fotograf Tufvessons arkiv och samade och sammanstäda av fotograf Sernert. Ordinarie månadsmöte hös på onsdagen ä Skurups Hote under ordförandeskap av måarmästare Nis Johansson. Band annat diskuterades en gemensam resa ti Köpenhamn den 23 apri 1950 för att bese Nordisk Hantverksutstäning. Denna håes i Forum, som är Nordens störst'a utstäningshaar. Söndagen den 23 är ägnad åt yrkesuppvisningar. Det bir de mästare och gesäer som har pacerat sig bäst i de nordiska ändernas andstävingar som kommer att drabba samman för att hävda sina änders yrkesskickighet. Vår provins är representerad av en konditor från Mamö och en frisör från Svedaa. Att upptaga anmäningar för resan utsägs konditor Hugo Hansson. bagarmästare Oscar Hansen och måarmästare Nis Johansson. Ti dessa kan atså medemmarna ringa och anmäa sig. Pass erfordras gi- vetvis. - För kväens underhåning svarade bagarmästare Oscar Hansen, som på ett revigt och roande sätt berättade och visade bider från en resa ti det soiga och vackra Itaien, som han och hans fru företagit. Ti nästa ordinarie månadsmöte, som bir den 10 maj, har rektor Stig Lundgren ovat att medverka med föredrag i ett program om Skåne. Vid detta möte, som bir det sista I ~ 1 I --- f q

7 55 Foto: Lidber g, Skurup, Hr I var L arsson med maka Daisy, If. Andersson, Simminge. Hr Aan Nisson med maka Guan, f.. Jönsson, Skurup. Foto: Lidber g, Skurup. i Svedaa. kyrka vigdes systrarna Hansson, ti köpman John Hansson, med ingenjör Bror Giborg, Mamö, resp. tjänsteman Kje Lindeberg, Svedaa. (Foto: Lidbergs, Skurup ~ Hr Gunnar Hansson med maka ertha, f. Hansson, Skurup. Hr Johan Wemner, Vemmen-. hög, med maka Annie, f. Larsson, Skurup. (Foto: idberg, Skurup)

8 -==::;:=o:=--- - r _s LY,ckad modernisering av Skurups hote Skurups hote renoverat Efter en omfattande renovering da färger. Vidare har agts nya har Skurups hote sagit upp por- parkettgov, och i festvåningen har tarna igen. Resutatet har bivit scenen fått ny fond. Band övriga sy-nnerigen. titaande, och i såvä nyheter är en het ändrad entre matsaen, som het ambyggts och samt en portieroge. Att hoteet 1 utökats ti ca 150 kvm, som i fest- sitt nya skick har aa förutsättvåningen har mijön bivit mycket ningar att bi popuärt råder inga trivsam. Inredningen i matsaen tvive om. På biden en interiör är het ny med bekväma möber, från matsaen.. modern armatur och textiier i ga-, Interiör ~v den nyrenoverade matsaen. BRöLLOP: Foto: Lidberg, Skurup. Hr Aan N isson med maka Anna, f. Osson, Skurup. Herr Lennart Persson med maka Saga, f. Osson, Skurup. (Foto: idberg, Skurup) Foto: Lidbergs, Skurup. '- Typograf Hans Maim med maka Maj-Britt, f. Jönsson, Skurup. 1(

9 57 Husvärden, köpman J..ar Mårtensson, betraktar förödesen i den va.ttenskadctde ägenheten. Pyromanterror i Skurup På ördagskväen vid int äffade en ny brå1d i apoteks 'hset i Skm up - den tredje på 'tre dagar - och mån kan nu inte frigöra sig från misstanken, att 'en pyroman med siirskid drag. 'ning ti apotekshuset hi\rjar i Skurup. Edsvådan började på vind-en - Bårotidigt på två oika patser enigt va<i man kunnat konstatera - men sedan hyresgästerna i vånin. gen under observerat trängröken ipån edhärden dröjde det inte!finge förrän Skurups brandkår yc. kp.ts säcka branden.. Trots detta åsamkades ganska be. ty.dande skador - framför at ge. n:om den rikiga vattenbegjutningen, som gjorde att vattnet stod fotsdjupt på govet i de övre ägen. h'eterna. Tidigt i dag på morgonen inedde andsfiskaen i Skurup E>n förberedande undersökning på brandpatsen, och därvid stärktes man ytterigare i misstanken, att det är fråga om en mordbrand. Någon misstänkt har dock ännu ej v~rit i förhör. v-ackra eevarbeten på yrkesskoans utstäning ~~ If/r fft _s Medajutdening i Siurups iyria J Från vänster Hans' Osson, Hege- Osson och Johanna Osson En högtidig utdening av Patriotiska säskapets g1,1dmedaj, mindre storeken, ägde på söndagen rum i Skurups kyrka efter högmässan. De medajerade voro adugårdsskötaren Hans Osson och hans hustru Johanna Osson samt deras son, rättaren Hege Osson, vika samtiga erhö!o sin utmärkese för 15 års tjänst hos godsägare Johan Persson pä Svanehoms gärd.

10 I, ' jtisd~~en den 13 juni 1950"'>. F a mij medajerad' i Skurup Stins Larsson åter "täckeset" över det nya stati onsnamnet faa, medan initiativtagaren, köpman N. J. Noring, beåte.t tittar på. I går Östratorp i dag Stnygehamn Fr. o. m. i dag träder SJ :s sommartidtabe i kraft, och i ansutning därti byter östra torp namn. Förändringen har änge varit på ta, men man har ansett det ämpigast att vänta ti tidtabeskiftet, och när tovsaget förkingat natten :, ti ördagen bev östratorp atså Smygehamn! Meningarna om namnbytet har med Smygehamn och optimistisk varit myckeh deade i samhäet inför framtiden. - Vi hoppas att -och är det fortfarande för den få hit industrier, säger han, små deen. Besutet fattades på sin tid industrier men i aa fa så roycmed en rösts majoritet, och min- ket att ungdomen stannar. Av dre margina kunde det såunda bara idy kan man inte eva! knappast ha varit. Men nu har Men någon stor badpats bir aa instanser besutat godkänna Smygehamn inte - vi vi het namnbytet, och Smygehamn är enket inte vara med om att nu officiet faststä~.,!stadsbor köper upp tomterna här. Fabrikör N. J. N o r i n, man- Turister däremot är mycket vä- J n en bakom namnbytet, är beåten komna.. Fr. v. kyrkoherde Gunnar Wain, fru Ruth Persson, adugårdsskötare Hans Osson, rättare Hege Osson, fru Johanna Osson och godsägare Johan Persson. En högtidig utdening av Svanehoms gård. Godsägare Patriotiska säskapets gudmedaj, mindre storeken, ägde på ti medajörerna för deras goda, Persson riktade ett varmt tack söndagen rum i Skurups kyrka 15-åriga arbete på Svanehom och efter högmässan. De medajerade deras ojaa samarbete med arbetskamrater och företagsedning. var adugårdsskötaren Hans Osson och hans hustru Johanna Osson samt deras son, rättaren He överräckte därefter medajerna, Kyrkoherde Gunnar Wain ge Osson, vika samtiga erhö vika fru Ruth Persson fäste på sin utmärkese för 15 års tjänst medajörernas bröst. sedan kyrkoherden därefter med några ord hos godsägare Johan Persson på.. hyat deras insats, sjöngs ps. 502 och därefter skedde utmarsch ti orgemusik. Efteråt bjöd godsägare och fru Persson pi kaffe på Svanehoms sott ti viket samtiga som arbetat på gården sista havåret inbjudits. Medajörerna bev aär föremå för ytterigare hyning. 11 Foto : Lidberg, Skurup. Hr Erik A nde1 sson m~d m n ' : ~ A mw-l encr., d'. Jönsson, s:,m u ~. Hr Hans Nisson, VaUby, med maka. Svea, f. Persson, Grönby. Foto: Lidberg, Skurup.

11 16 reaister examinerade Reaexamen ägde på fredagen Bengt Lönnbom, Viie, Sven Moh rum vid Skurups samreaskoa 1 in, Svenstorp, Nis Möer, ö rsjö,... Bo Nisson, Skurup, Jan Osson, narvara av mspektor, kyrkoherde Svenstorp Kje Oscarsson, Sim~ Åke Hedein, ö. Vemmenhög, och minge, Brita Andersson, G"årdsöv., okastyresen. Samtiga 16 i exa- Stina Assarsson, V. Vemmenhög~ men detagande eever godkändes, Esa Larsson, Simminge, Birgitta nämigen Hans-Åke Bergkvist, Lundgren, Skurup, Inga Radier~ Simminge, Kar-Axe Hervidsson, Skurup, Gunborg Svensson, ö rsjö Skurup, Roand Lindbad, örsjö, Karin Trädgårdh, ö rsjö. Mor och son simmagistrar Hr Bramstorp serveras av sim dotter. T. 11. fru mirda Bvenssoö. Bramstorp tar avsked av sina m~da. rbetare. F. statsrådet och bondeförbundsedaren Axe Pehrsson Bramstorp tog i går avsked a v sina medarbetare inom bondeförbundsedningen vid en unch, som han gav på Hote Smygehus i Smygeh.amn för förbundsstyresen, riksdagsgrup. pen och funktionärer på partiexpeditionen. Närvarande var taman Petrus Gränebo, SLKF :s ordförande fru Gärda Svenson, f. riksombudsmannen An ton Pettersson, Stockhom, nuvarande partisekreteraren Lars Eiasson, Stockhom, m. f. s anförande som.. Ky1 koherde Hedeirt, promoverande sin fru och son. En unik simpromotion fick Bedingeborna vara med om i söndags, då kyrkoherde Ake Hedein band a nnat fick promovera bå de sin hustru Saga och sonen Jan ti ma gistra r - se biden. Fru Hedein bev gudmagister genom att på nytt avägga magisterproven efter fy da 40 år, viket anses vara en mycket krävande prestaj tion. Hon bev också hjärtigt hyad av den stora pubiken. - Se!L=--=-- vidare under Skurup. Livräddningssäskapet s stora di- /// pom: Birgitta Bergström, Eibritt Johansson, Ua Jönsson, Gunn e~ Larsson, Birgitta Ljunggren, J ar Gunnar Mamberg, Ena Mober:, Liemor Nyström. Birgitta Persson, Torsten Persson, Liian Persson, Per Eski Persson, Jan Ramstedt, Anne-Marie Sjöberg, Ingabritt Stenbeck Inger Strandber. j

12 60 Dubb.ebröop i Smygeho m n BRöLLOP: Dubbebröop har ägt rum i östratorps kyrka mean tjänstemannen vid Länsstyresen i Mamö, Berti Ega1 d, Skurup och fröken Britt Johansson, Smygehamn och antbruksstuderanden Ake Foto: Lidberg, Skurup. Randerz, Skurup, och fröken Aice Johansson, SmY,gehamn. Brudarna är döttrar ti antbrukaren Gustaf Johansson och hans maka, Smygehamn. Foto: Lidberg, Skurup. Yrkesärare Bo Stensson, Landskrona med maka Ebba, f. Osson, T.ostarp, Veberöd. Skojordb~ uket har ett 25'-ta nötkr eatur av htgandsras., Sku1 ups nya antmannaskoa har getts en vacker extm iör.,. ~ -=---===------

13 61 svenstorp, väkomnade därefter man och på varje sådant pace En bid frå~.av(åckningen i Svanehomsparken. Rutger Mackeans ivsverkhedrat Jordbruksreformatorns staty avtäckt vid Svanehomsti~get Rutger Mackeans märkiga gärning tecknades på söndagen inför Svanehomstingets tusenhövdade pubik av andshövding Thomson som avtäckte statyn av den store jord QI'uksreformatorn. Ett par tre tusen personer samades så småningo~ i en jättering kring statyn som pacerats på en reativt hög patå i parken i närheten av en ståtig akacia. Ti musik av Södra skåningarnas musikkår tågade nationakädda med fanor f ram frän sotuttrycksfuhet Rutger Macke~ns gärning. Inedningsvis berördes det skånska jordbruket vid den tid de Mackean titrädde Svanehom. Kar von Linne hade b. a. vittnat om hur antbruket i Skåne inte enda.st stod efter många andra änder, utan t. o. m. stod på betydigt ägre nivå än i Meansverige. Ännu i början av 1800-taet kunde sättbönderna i Skåne inte sauföra smör eer ost, utan städerna måste impor~ tera dessa varor frän Stockhom, Finand eer Hostein. Vemmenhögs, Ljunits och H erre- tydande motstånd restes dock, bå-..---fi. Fi. kcind. C. G. Egard ---,rf) stoen. stads härader i teten kom en de från böndernas och de sakkurrstor grupp nationakädda och nigas. sida. Mackeans verk om-. med svenska fanor hemvärnet, fattade både en yttre rationai- w ottorna och scouterna. Kommu- sering - skiftena samades så t q narordförande Martin Andet'sson, vitt möjigt i fyrkantiga hem- ti 16:e Svanehomstinget. rades gården i mitten - och en Inre. Hus måste bygga.s och de Mackean.gick från ord kostade pengar. Ti ~ack eans ti gärning åsikter hörde även att arrendet Landshövding Thomson teckna-~ skue betaa.s i reda pengar och de så med stor sakkunskap och Forts. sista sidan - 5 tets baksida och marscherade upp Rutger Mackeans reform innekring statyn. Med fanorna för bar att gå från ti gärning. Be taar- ---::-----,-.,., J. =

14 ,- 1 Foto: Lidberg, Skurup. 1 Hövdi;;;;~d'=~d avtäckningen av Maceanstatyn på Svanehom Med både hävdingaord och skånska mannaord tecknade andshö~dingen Arthur Thomson på sex"tonde Svanehomstinget Rutger Maceans betydesefua, gärning inför en tusenhövdad pubik. Hans kärnfua ta utgjorde en värdig presentation av den store man, vars staty därefter avtäcktes. Axe Ebbes ståtiga verk gänste i sommarsoen, och gav just ~et intryck av energi och initiativkraft, som den store jordreformatorn måste ha i hög grad kännetecknats av. Festigheterna hade tidigare inetts med musik av Skurups sagostunder under edning av musikfanjunkare Sven Strindberg, Ystad. Ett par tusen personer samades så småningom i en jät tering kring statyn, som pacerats på en reativt hög patå i parken i närheten av en ståtig akasia. Södra skåningarnas musikkår städe upp vid statyn och tog upp en marsch, varefte/ ett tåg med fanor kom fram från \ sottets baksida och marscherade upp kring1 statyn. Där kom med fanorna för Vemmenhögs, Lju (Forts. å. sid. tre) Hr Ove Gustavsson, Vemmenhög med ma;ka Svea,!f. Andersson. Skurup. Foto: Lidberg, Skurup. Hr Sven Andersson, Skurup, med maka Greta, f. Karsson, Viands Vänga,. i t I

15 ir=====~~~============, =,==~====~~==~~---~--- Ansående högtidighet i Skurup ~. I Fr. h. andshövding Thomson, generadirektör Lrndeberg, byråchef Arnegren och andstingsman Fredgardh. Lantbruksnu dervisningens be t y d e Is e \ poängterades vid skoinvigningen Skurups antmannask?as,nybyggda okaer. invig des högtidigen på torsdagen. Vädret var regnigt och en stark båst for fram över sätten och skakade betänk.igt de faggstänger, som invigningen ti ära upprests på skogården. Men var det kat och ruskigt ute så var det så mycket mer ombonat och varmt inomhus. Några förgrundsfigurer i invigningshögtidigheten: fr. v. rektor 'i. Homgren, Skurup, riksdagsman Stig F. Hansson, arkitekt Leon Nisson, Mamö, nämndeman Herman Truedsson, skoföreningens ordförande samt skoans rektor Abert Osson.

16 64 r Foto: Lid berg, Skurup. Brukbandningen går via en tratt ti den stora bandaren. Hr Egon Lindgren, Mamö med maka Astrid, f. Jönsson, Skurup. murbruksfabriken i Hasse-Bösarp, därunder grustaget sorteringsverk och firmans astbiar. Eva medajörer ~id Hans Anderssons JOO-årsjubieum nte?"iär från ma61cinhaen vic R ans Ancer ssons.. iv[a s kinaffiir~ Samtiga medajörer: sittande från vänster Jöns Hansson, Oof Osson, Joh. Ad. Nisson, Victor Amqvist, Afred. Nisson, Tord Christians; stående fr. v. köpman J. E. V. Jönsson, Assar Andersson, dir. John Nyberg, Gösta Strand, dir. Axe Jonason, Edvin Larsson, dir. Artur Raston, Knut Lindgren. På ördagen firade A/B Hans f gång. (/{u är de id att tänka på ju k app.s /o-'0-1/, idbergs. FOTO öppet söndagar k (Ring och bestä tid.')j

17 _j

18 f'~----- ;~-----~-I.t.---=--~ Skurups antmannaskoi8 invigd Ampa ovord av and shövding och generadi rekt ör G<n rodir<ktö< N. Liwkb.,g, Kung. Lantbruksstyresen, som./ invigde skobyggnaden. ' Invigningen av Sku1 ups antmarmaska /a ägde 1-um i går under synnerigen högtidiga och värdiga former. Ett par hundra personer hade inbjudits att övervara festigheten och band des.sa märktes främst änets andshövding, generadirektören och chefen för Kung. antb?-uksstyresen E. Lindeber g, b.yråchef Arnegren, representante1 för andstinget, angränsande kommuner, jordbrukets ekonomiska föreningar, f. statsrådet Axe Pehrsson-Bramstorp, so1n ivigt hyades, samt representanter för hemkommunens sko~or m. f. Sedan gästerna gjort en rundvandring och besett skoans okaer samades man i maskinhaen. Här ineddes med sång av Skurups förstärkta sångkör under kantor Gustaf Rosenbergs edning. Kören sjöng "Var väkommen envar". Väkomsttaet hös av byggnadsstyresens ordförande, nämndeman H erman Truedsson, som å skoföreningens och styresens vägnar uttaade ett tack fö1 visat timötesgående ti staten, hushåningssäskapet, jordbrukets ekonomiska föreningar och kommunen samt ti enskida bidrags ~ F orts. sista sid. Från invigningshögtidigheten: Från vänster.andshövding T homson, a1 kitekt L eon Nison, Ignaberga, nämndeman Herm. Truedsson och rektor Abert Osson. En förnämig saming represen tanter för stat, änsstyrese, andsting och kommuner samt framstående skånska odamän och skomänniskor var på torsdagen samade i Skurup för att detaga i invigningen av Skurups antmannaskoas nya byggnader. På biden ovan ses en de av de 150 detagarna i hö~idigheten med fr. h. andshövding Arihur Thomson och generadirektör E. F. L. Lindeberg på första bänken, Evenemanget skidras på sidan 3 i dagens (}!.,. j;vuf 1 /f- i o ~-

19 ~ F yra generationer på två håisamma famij Band de prominenta gästerna syns fr. h.: andshövding Thomson, generadirektör Lindeberg, byrdchef Arne P :son A1 negren och andstingsman Fe1 d. Fredgardh. Skurups antmannas<oa Historisk dag i s<oans.. ny gestat utvecking Under festiga former 1 med ta, och yckönskningar, sång och stråande middag invigdes på torsdagen Skurups antmannaskoas nya, moderna okaer. Band de närvarande märktes andshövding Arthur Thomson, generadirektören och chefen för antbrukss tyresen E. F. L. Linde berg, f. statsrådet Axe Pehrsson-Bramstorp, represeutan ter för 'andsting och kommuner, för skoor och organisationer m. f., inaes c:a 150 personer. För dagens överraskning vid sidan av programmet svarade g.arantiföreningens ordf., nämndeman Herman Truedsson, Saritsöv, och hans maka, från vika ti skoan överämnades en donation på 5,000 kr. ti okaernas prydande med konst verk. Efter en rundvandring i de moderna och rymiga okaiteterna, vika f. ö. tidigare beskrivits i YA, samades detagarna i den stora maskinhaen, viken dagen ti ära prytts med bommor och grönt. Sedan sången "Var väkommen envar" sjungits, häsade. ordf. i Vemmenhögs m. f. härads antmanna- o. anthushåsskoeförening, nämndeman Truedsson, väkommen. Han erinrade om den kommitte, som andstinget på sin tid tisatte med andshövding_ Thomson som ordförände för att utreda frågan om yrkesskoornas okaer. Resutatet av kommittens arbete samt riksdagens av Axe Pehrsson-Bramstorp inspirerade besut om statsansag ti 1 gemytigt samsp:tdk syns fr. v.: andshövding Xhomson, arkiantmannaskoebyggnader ut-., tekt Leon Nisson, nämndeman Herm. Truedsson och rektor Agjorde grundvaen för de nya o-,...-~~,_.,~--~---.!!:b!<!er~t~o~s~s~o~n::.. kaernas tikomst. Ordf. tackade 1 tji z r;r-,_..,'\ --~~--~~--.-- stat och andsting samt hushå- :J v ningssäskap i deras egens kap av största bidragsgivare. Ett tack riktades därefter ti antbruksstyresen samt ti arkitekten Leon. Nison, Ignaberga, ti bidragsgivande kommuner, växtförädingsanstaterna; antbrukets ekonomiska föreningar m. f. Ett särskit tack fick direktör Jöns Hutberg, Mamö, viken donerat 10,300 kr. ti en stipendiefond vid skoa~n~.,._~----' ,_ Att kunna uppvisa fyra generationer pä två hå i samma famij torde höra ti det mera ovaniga. Damerna först heter det och. den översta biden visar fru r Lovisa Jakobsson, Grönby, 69 är, hennes dotter Marta Mårtensson, ' Gärdsöv, 44 är, dotterdottern affärsbiträdet Britt Mårtensson, Skurup, 23 år och dotterdotterdatr Laia 3 år. I

20 68 YST AOS ALLEHANDA torsdagen den 9 november 1950 ättebuss på skånevägarna Den väkända exteriören vid järnväg en. På de skå.nska vägarna ruar i fortsätter ännu en bit framät i dessa dagar en stor buss, ängre skå.nska samhäen. På onsdagen och bredare än vad som tidigare ;::1~~~~~:~ ;!~;bfie ~!~r:~~t;öj!: skådats i den vägen. Den är demon- garna får Torneia och Sjöbo bestrationsrum och bioo.ka på en sök. gång och den ger pats för exakt 44 Bussen har firman köpt frän Hop 'rsoner. Bussen äges av AB Sun- and, där den också tjänstgjorde ight i Nyköping och användes för som biooka på den hoändska demonstration av det nya tvättmed- andsbygden. Efter hitkomsten har e t tkara. Kara står det också må- den devis byggts om och är nu for_ at i stora bokstäver och det har sedd med b. a värmeedning. Eget hänt, berättar sympatiska demon- everk finns om det tnte skue gå stratrisen fru Karin Granberg, att att knyta an biomaskineriet ti det det har kommit damer på besök amänna nätet. Pubiken sitter i just därför att de heter - Kara! behagiga, fäbara stoar. Bussen Fut hus brukar det vara mest var. drages av en truck och den och busje förestäning på varje pats. Tur- sen thisammans bir ett ekipage på nen började i juni i Bohusän och hea 18 meter. \ Dir. Arthur Raston, chef för Hans Andersson Järn & Maskiner A-B. Ett hästass betor Den gama tidens hästforor med sockerbetor håer nu på att mer och mer försvinna vid betvå.garna. rer och astbiar. Men ännu finnes det dock ganska gott om hästskjutsar speciet i bygder med mindre jordbruk, vika ej mekaniserat driften. Det här ståtiga och vä packade betasset tihör antbrukare Nis Lijekvist i Sim-~ mingeby och har just anänt ti betvågen i Skurup.

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

,9,~ Skrirups skytteförenings nya skyttepavilfong har invip.fs

,9,~ Skrirups skytteförenings nya skyttepavilfong har invip.fs ,9,~ Skrirups skytteförenings nya skyttepavifong har invip.fs När den nya skyttesäsongen nu tar sin början, kan Skurups skytteförening gädja sig ät att äga en trevig, ändamåsenig oka, där skyttarna kan

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

a.~ \ Dödsfall. - 1 övervara jordfästningen, meddelas, att densamma äger rum l Skurups kyrka söndagen den 10 januari. kl. 2,30 e. m.

a.~ \ Dödsfall. - 1 övervara jordfästningen, meddelas, att densamma äger rum l Skurups kyrka söndagen den 10 januari. kl. 2,30 e. m. Särskida Begravning. - 1 En gripande sorgeakt förrättades i går i Skurups kyrka, då stoftet efter fröken Ethe Nisson, dotter ti fru Huda Nisson, Skurup, och hennes framid- j ne make köpman Johan Nisson,

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Skånes folkhögskolor på svältkos'f, inspektorsord vid Skurupsjubilee_t ---.-'

Skånes folkhögskolor på svältkos'f, inspektorsord vid Skurupsjubilee_t ---.-' 25 Rektor Stig Lundgren fankeras här av två spänstiga, 80-åriga veteraner, f. riksdagsman Jöns Påsson, Andersöv, t. v., samt kyrkoyärden Nis Osson, Skurupsby, som båda tihörde den första. årskursen vid

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar!

Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar! Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar! Med själen i väggarna Många av alla de som idag kliver in i Pers Ram & Glas ser

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer 2012 NUMMER 3 EN TIDNING FRÅN PMU MÅNGA GODA resutat 2009-2011 NYA INSATSER I TORKANS AFRKA NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ Projekt i Sri Lanka stärker famijer TIMBuKTU SJÖNG FÖR

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 6/7 12 2012 2011 Vi på EIO ska bi ännu bättre på att yssna

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter DHR Ängelholm NR. 3. 2011 Lergöksbladet Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

STOCKHOLMS FOLKSKOLOR 1842-1882

STOCKHOLMS FOLKSKOLOR 1842-1882 ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA STOCKHOLMS FOLKSKOLOR 1842-1882 Ambition och verkighet av Gudrun Spetze. FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA Uppsaa Universitet_sbibiotek Bäsenhusbibioteket

Läs mer

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund () Biaga KS 2013/154/1 2013-05-20 MISSIV JUNEANN WINCENT DIREKT: 0224-74 8001 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyresen SALA KOMMUN Kornmunstvresens förvatning nt 2013-05- 2 O MISSIV Rapport; årsredovisning

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden. Nässjö!

Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden. Nässjö! Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden Nässjö! Bilden ovan: Nässjö är verkligen järnvägsstaden intygade Stf regionchef Jens Möller från Trafikverket i Malmö. Det finns ingen annan ort i Sverige där sex järnvägslinjer

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

NU SKA HON FÖRBÄTTRA VÄRLDEN

NU SKA HON FÖRBÄTTRA VÄRLDEN Svenska ournaen december 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SPRID KLAPPAR ÖVER JORDEN GE EN GÅVA TILL ETT BARN I ETIOPIEN VÅLDTAGNAS BARN PÅ MAMA LONDONS DAGIS GRISARNAS

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 1970 T RAPP OB och mannen under 1960-ta/et Föredrag av Överbefähavaren, hået vid Kung Örogsmannasäskapets sammanträde 1212 1970 1. nedning Min tid som OB är snart tiända.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Premiär 1 juli kl. 19.00

Premiär 1 juli kl. 19.00 ayout: Håkan W. eman Foto: Charotte Karsson Presentar stot marens ustspe 2013 Pris 5:- Tant Jutta Från Kakutta Premiär 1 jui k. 19. Fri Entré! pepioden 1 jui -14 jui vardagar k. 19. örd. & sönd. k. 16.

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem 2014-05-04 1 (10) 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem Kallelse och information Annons i ÖA och i sjukhusets intranät m.m. Via Doris Hultdin vid sjukhuskansliet

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15kr April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Foto: Gith Hanzon Onsdagen den 1 april kl 11-15 är du välkommen till Pulken i Yngsjö för att se på Tranorna. Denna eftermiddag hälsas äldre och rullstolsburna

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER Svenska ournaen december 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen MINNET AV EN JULSÅNG Annika Hagström om traditioner som sätter spår RENA RAMA PANNKAKAN Johanna testagar etiopisk

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan HÖGAKTUELLT Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502 Utgivare av detta nummer är Skolan REKTOR FORTFARANDE SJUKSKRIVEN Gunnar Ygberg som har varit sjukskriven sedan slutet av januari kommer ej att återkomma

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna.

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna. Laxtroing Området utanför Understen har under senare år evererat mängder med schysta axar Laxar som enigt utsago skue expodera så fort de känt krokens stå greppa FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka

Läs mer

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form Kuturskoan Stockhom Skapande på din fritid Musik Teater Dans Bid & Form Kurser 2011 För barn och unga 6-22 år skrivna i Stockhoms stad Kuturskoan Stockhom Kuturskoan bedriver en verksamhet med skapande

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- Emilie utmanar sig själv i Indien. Dynamic Vocal på Barnens rätt-turné

När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- Emilie utmanar sig själv i Indien. Dynamic Vocal på Barnens rätt-turné 2012 NUMMER 4 EN TIDNING FRÅN PMU Emiie utmanar sig sjäv i Indien Dynamic Voca på Barnens rätt-turné När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- KAMPANJ Nu får Thiwankas famij hjäp ur fattigdom

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

ISLAMISTEN SOM BLEV KRISTEN TV-PROGRAMLEDARE

ISLAMISTEN SOM BLEV KRISTEN TV-PROGRAMLEDARE ISLAMISTEN SOM BLEV KRISTEN TV-PROGRAMLEDARE Sid 4-7 Nr 5 juni 2012 JAG VILLE SLÅ IHJÄL PAPPA Sid 8-9 TILLBAKA TILL JERUSALEM Sid 10-11 LETA EFTER ETT HUS MED ETT KORS PÅ Sid 12 1 edare Vi förkunnar Kristus

Läs mer